Türkmen İktisat Tarihi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkmen İktisat Tarihi"

Transkript

1 BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ

2 Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H

3

4 Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet D NÇ

5 Bu kitab n Türkiye deki her türlü yay n hakk Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti ne aittir, tüm haklar sakl d r. Kitab n tamam veya bir k sm 5846 say l yasan n hükümlerine göre, kitab yay nlayan firman n ve yazarlar n n önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemiyle ço alt lamaz, yay nlanamaz, depolanamaz. Edit: Yard. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR Kapak Tasar m Nurullah Arda TURAN Düzenleme Selma KURUCAN Bask Sonça Yay nc l k Matbaac l k Reklam San. Tic. Ltd. ti. stanbul Cad. stanbul Çar s 48/48 skitler - ANKARA Tel: (0312) Bask Y l Nisan 2015 ISBN Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti. Dögol Caddesi No: 49/B Be evler, ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312)

6 Ç NDEK LER TAKD M I... vii TAKD M II... xv B R NC BÖLÜM 20. ASIR ÖNCES TÜRKMEN TAR H TÜRKMENLER N TAR H SAHNES NE ÇIKI I... 1 SELÇUKLU TÜRKMENLER... 1 Selçuklu Paras... 5 ktisadi Yap... 7 Mali Yap ve Vergi Sistemi... 8 HARZEM AHLAR DÖNEM Ziraat ve Hayvanc l k Harezm in Refah TATAR-MO OLLAR IN TÜRKMEN TOPRAKLARINI GAL H VA, BUHARA VE RAN DARES NDE TÜRKMENLER ASIRDA TÜRKMENLER VE MAHTUMKULU Mahtumkulu nun Devlet ve Birlik Dü üncesi Mahtumkulu nun Sosyal E itsizlik Dü üncesi Toplumsal Düzenin Ele tirileri As rda Türkmen Toplumunda S n f Mücadelesi ÇARLIK RUSYA SININ ORTA ASYA S YASET VE TÜRKMENLER Sosyal Yap ve skân Siyaseti Siyasi Yap Üretim li kileri Ziraat Hayvanc l k Küçük Zenaat, Sanayi ve Ticaret... 54

7 vi Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H K NC BÖLÜM 20. ASRIN BA INDA RUSYA VE TÜRKMENLER BOL EV K DEVR M VE TSSC Çarl k Rusyas Son Zamanlar Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (TSSC) TSSC ye Genel Bak Siyasi Yap ve Sosyal Yap ktisadi Refah Bütçe ve Vergiler Para Politikas Ticaret Ula m ve Ta mac l k Üretim Yap s ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BOL EV K ESARET NDEN ENERJ MPARATORLU UNA SOVYETLER B RL N N DA ILMA SÜREC VE TÜRKMEN STAN IN BA IMSIZLI I Milliyetler Sorunu Sovyet Ekonomisinin Bozulmas ve Reformlar Sovyetler Birli i nin Da lmas TÜRKMEN STAN IN BA IMSIZLI INI KAZANMASI Türkmenistan n Siyasi Yap s Sovyetler Sonras Bölgesel Politik stikrar Aray Sovyetler Sonras Büyük Ekonomik Depresyon un Etkileri TÜRKMEN STAN IN EKONOM K YAPISI VE POTANS YEL Türkmenistan da Sosyo-Kültürel Hayat Türkmenistan Türkiye Ekonomik li kileri TÜRKMEN STAN VE ENERJ SONUÇ KAYNAKLAR EK1. Türkmenistan Manat (TMT) ve ABD Dolar (USD) Döviz Kuru Dönü üm Hesaplama

8 TAKD M I: TÜRKMEN KT SAT TAR H Türkmen topraklar nda ilk insan yerle iminin M.Ö y llar nda gerçekle ti i, Togalaktepe, Çobantepe ve Göktepe bölgelerinde bulunan kal nt lardan anla lmaktad r. M.Ö as rlarda; güneybat Türkmenistan'da Hazar ve Dah kabilelerinin, kuzeydo uda Massagitler, Amuderya'n n a a k s mlar nda Harezmler, Murgap vadisinde ise Parfiyal lar n ya ad bilinmektedir. 1 Bugün Türkmenistan da ya ayan Türkmenler 9. as rda Sal r- K n k, Yaz r ve Kay -Bayat boylar ndan olu an O uz boyundan gelmi tir. Bugünkü Türkmenistan Devletinin kurucusu Türkmenba, Türkmen kimli i ve tarihini kaleme alm oldu u Ruhname adl eserinde, O uzhan kendine ve milletine Türkmen ad n vermi tir. O uzhan n alt o lu, bunlar n her birininde dört o lu olmu tur diyerek Türkmenlerin soy a ac ndan bahsetmektedir. 2 O uz kabilelerinin eski yerle ik halka kar mas yla dünya siyasetinde yerini alan Türkmenler, tarihte kal c iz b rakm t r. Türkmenlerin, Türkmen topraklar üzerinde kurdu u en büyük devlet Büyük Selçuklu Devleti dir. Merkezi, kadim Merv olan Büyük Selçuklu Devleti siyasi, iktisadi, askeri ve medeni yönden büyük bir üne kavu mu tur. Türkmen sözcü ünün geçmi as rlarda ve günümüzde bilim adamlar taraf ndan dikkat çekmesi bu nedenle aç klanabilir. Türkmen tarihçi Annanurov, Türkmen ad ndan, Arapça literatürde ilk kez, 10. as r sonlar nda ya am co rafyac Maktis in eserlerinde rastland n belirtir. Arapça metinlerde rastlanan Türkmen sözcü ünün Maktis in çal malar nda bulunmas Türkmenlerin bu devirde ortya ç km olduklar n anlam na gelmez. Araplar n o devirde Türkmen sözcü ü ile 1 2 Gandymov S., Begmyradov O., Bayramov J., Ba ms z ve Bitaraf Türkmenistan: Büyük Saparmurat Türkmenba Zaman n n anl 10 Y l, stanbul, Mega Bas m, 2001, s.28. Türkmenba y S., Ruhnama, A gabat, 2001, s.79; Ataniyazov S., ecere Türkmenin Nesil Dara t, A gabat:turan, Bu kaynaklara göre Türkmenlerin soy a ac öyledir: GÜNHAN AYHAN YILDIZHAN GÖKHAN DA HAN DEN ZHAN Gay Yaz r Av ar Bayand r Sal r dir Bayat Düker K z k Beçene Eymir Bükdüz Alka evli Dodurga Bekdili Çavuldur Alayontl ve Gara evli Yaparl Gark n Çebni Uregir G n k.

9 viii Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H tan t klar n ifade eder. Arapça kaynaklara göre, Türkmenler 10. as rda ve bundan önce güney bat Kazakistan da Çu denilen yerde ya am t r. 3 Orta ça larda, Türkmen sözcü ü, genel olarak, Türk e benzer anlam nda kullan lm t r. 14. as rda ya ayan Re ideddin, bu kelimenin Türk e benzer anlam n ta d n söylemi tir. Daha önceleri Türkmen kelimesinin kullan lmad n belirterek; Mavereünnehr ve ran topraklar nda ya ayan O uzlar n Taciklere benzemesi nedeniyle, Taciklerin bunlar Türkmen olarak adland rd n yazm t r. O uzname de; O uzlar, Horosan ve Mavereünnehr e geldiklerinde, su ve hava artlar antropolojik yap lar n de i tirdi. Kom ular onlar Türk manend, di er bir ifadeyle, Türk e benzer diye adland rd denilmi tir. Bu fikri 17. as rda ya ayan Hiva han tarihçi Abd ul Gazi de desteklemi tir. Bu müellifler, Türkmenlerin antropolojik yap s itibariyle kom u devletlerden farkl oldu unu belirtir. Gerçekten de, Türkmenler, di er Orta Asya milletlerinin antropolojik yap s na çok benzememi tir as r filozofu Ka garl Mahmud bunu eserinde öyle anlat r: skender-i Zülkarneyn (Makedonyal skender) seferinde Semerkant tan geçmi ve Türklerin ülkesine geldi inde bir sürü Türk e benzer halk görerek onlara Türk manend, Türk e benzer demi tir. Daha sonra bu sözcük Türkmen ad olarak kalm t r. 12. as rda ya ayan Mervezi yakla k 10. as rdan ba layarak O uzlar n slam dinini kabul eden halk na Türkmen denildi ini yazm t r. Bu fikre do unun me hur âlimlerinin eserlerinde de rastlanmaktad r. 15. as r tarihçisi Mirkond da bu fikri desteklemi tir. Mehmed Ne ri ye göre de, bu kelime Türk ve iman sözcüklerinden türemi tir 5. Günümüz Türkmen müelliflerinden Durdiyev, Türkmen kelimesinin anlam n antropolojik yap s na ve bu topraklarda O uzlar dan da önce ya ayan Türki dilli kabileler ile ili kilendirmi tir. Durdiyev e göre; Türkmen sözcü ü Altay civar nda de il de, bugünkü Türkmenistan topraklar nda ortaya ç km t r. Durdiyev gibi bir k s m bilim adam, Türkmen ad n Türk-aman sözcükleriyle ba da t rmaktad r. Rus bilim adamlar Aristov, Yeremov, Macar Vamberi, Türkmen Roslyakov, man ve men eklerini Hint-Avrupa dilinde ki i-adam anlam nda yorumlayarak; Türkmen sözcü ünü Türk insan, Türki adam, Türk ili, Türk kabilesi eklinde de erlendirmi tir. Türkmen filologlar Annanurov ve Recepov bu fikiri desteklememi tir. Bu yazarlar; Annanurov A., Türkmen Ad n n Dörey i, Türkmen Dili Edebiyat Jurnal, 4, (17), A gabat, Iyul- Avgust 1994, s.32. Yazliyev Ç., Ibragimov S., Nur yev A., Türkmenistan n Tarihi, lham, 1.kitap, 1994, A gabat, s.102. Ka gar Divan-i Lugat-at Türk, 3. cilt, Ta kent, 1963, s den aktaran Annanurov, s.33.

10 Güngör TURAN Ahmet D NÇ ix Türki dillerde il, ki i, adam kelimeleri kabile, boy anlam na gelir; adam, toplum, halk anlam nda men sözcü ü Türk diline de il, bat Avrupa dillerine mahsustur demektedir 6. Türkmen kelimesini O uzlar n sosyal dokusu ile ili kilendiren müellifler de vard r. Blaramberg, Bekm radov, bu kelimenin tir-keman sözcüklerinden türedi ini belirtmektedir. Buna göre, Çince ad Mode olarak geçen, O uzhan 2. as rda ya am t r. Bir rivayete göre, O uzlar n üç tanesine ok, di er üç tanesine ise yay vermi tir. Onlara bozoklar ve üçoklar denmi tir. Farsça da ok tir, yay ise keman demektir. Buna göre, O uzlar n daha sava ç askerlerine tir kemanl halk, di er bir deyi le, Türkmen denmi tir. 7 Bu fikri destekleyen baz bat Avrupal yazarlar, Türkmen kelimesinden haçl seferleri zaman nda söz edildi ini söyler. Bunlardan bir olan, Jak de Vitri bunun türk ve kaman kelimelerinden türedi ini iddia etmi tir. 8 Türkmen Halk n n Tarihi adl eserinde Ball yev; Efsaneye göre ilk Türk ismi koyulan A in (Asyan e) Hun padi ah n n kurt anneden do an o ludur. Çinliler Asyan enin efsanedeki halk n tu-kyu diye adland rm lar demektedir. Frans z Türkolog Pelo, tu-kyu kelimesini Türkler eklinde tercüme etmi tir. Türk ve Yut Mo ol dilinde çokluk manas n veren ektir. Di er bir ifadeyle, Türkyut Türkler anlam n ta r. Çince Türk kelimesi s k, güçlü, sab rl manalar n ta r. Önceleri Türkyut kelimesi Turgut diye kullan lm t. Bundan esinlenen Kononov, Türkmenler Turgutlar n neslindendir demektedir. 5. as rda Turgutlar güçlenerek tarih sahnesine ç kt ktan sonra halk olmu lard r. 9 On sene gibi k sa zamanda Türkler do uda Sar Deniz den Volga nehri aras ndaki tüm bölgeleri; Orta Asyada ise Harezm ve Amuderya aral n kendi e emenli i alt na alm lard r. 562 senesinde Türklerin bat ya seferleri daha da s kla arak, 20 sene içerisinda Orta Asya y, kuzey Hindistan, kuzey Kafkas ve Darbent e kadar, Don ve Kuban bölgelerini, Araks ve Kuba deryalar n n eteklerini, güney Ural da lar eteklerini, Sibirya topraklar n, Baykal gölünün etraflar n hükümdarl klar alt na alarak büyük bir imparatorluk kurmu tur Annanurov, a.g.e., s.33. Yazliyev, Ibragimov, Nur yev, a.g.e. s.103. Annanurov, a.g.e., s.33. Ball yev A., Türkmen Halk n n Köne Tar h ndan, Çarjew: Gorkut Seyitnazar Seydi Ad ndaki Türkmen Döwlet Pedagogiki Institut, 1993, s.86. Ball yev, a.g.e., s. 87.

11 x Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Türkmen kelimesini Türk tarihçiler, genellikle, Türk halklar n n kökü ; Avrupal tarihçiler ise, saf kan Türk anlam nda yorumlam t r. Bu fikri Vamberi, Deni, Ligeti desteklemi tir. Türk bilim adamlar Kefeso lu ve Sümer de bu fikre kat lm t r. Kefeso lu, Türkmen ad n 8. as rda Samiryeçye de ortaya ç kan Karluklar Devleti ile ba da t rm ve Karluklar Devletini olu turan boylar n birine Türkmen, yani saf kan Türk denildi ini belirtim itir. Sümer, Türkmen ad na öz Türk, di er bir deyi le, Türki halklar n kökü, gerçek Türk anlam n yüklemi tir. Türkmen edebiyatç s Annanurov da bu çal mada geni ölçüde kaynak olarak yararland m z eserinde bu görü e kat ld n belirtmektedir. 11 Sonuç olarak, Türkmen kelimesi kabile ad olarak 5. as rdan beri bellidir ve O uzlar zaman nda ya am olan bir kabile ad d r. Türkmen kelimesi as rda millet ad olarak dönü mü tür. 12 Dolay s yla, Türkmen kelimesinin 5. as rda kabile, sonra da Türkmen milletine verilen ad olarak as rdan itibaren kullan ld neticesine var labilir. Binlerce y ll k geçmi e dayanan Türkmenler günümüze kadar büyüklü küçüklü devletlerin yan nda, imparatorluklar dâhil 70 e yak n devlet kurmu tur. Yakla k 10. as rda kurulan Büyük Selçuklu Devleti Orta Asyan n d na ta arak güneye, kuzeye ve bat ya do ru aç l mlar gerçekle tirmi tir. Bat ya göç eden Büyük Selçuklu Devleti nin bir kolu Anadolu da; ara t rmam z n da k smen konusunu olu turan Türkmenlerin ya ad Orta Asya da bulunan Büyük Selçuklu Devleti ise Horasan, bugünkü Türkmenistan topraklar ve Maveraünnehr civar nda varl n devam ettirmi tir. Bugünkü Türkmenistan, Orta Asya n n güney bat s nda, Hazar denizi ile Amuderya ortas nda yerle mi tir. Türkmenistan, güneyde ran ve Afganistan ile kuzey ve do uda Kazakistan ve Özbekistan ile s n rl d r. Türkmenistan n yüzölçümü 491,2 bin km 2 dir ve 6,5 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin yakla k %80 i Karakum çölü ile kapl d r. Bitki örtüsü ile kapl olan çölün baz yerlerinde hareketli kumlar görünmektedir. Karakum çölü otlaklar için kullan l r. Bitki örtüsü az olmas na ra men, meralar çok oldu undan hayvanc l k için uygundur. 13 Yeryüzündeki en büyük çöllerin birisi Karakum dur. Bu çöllerden geçen Amuderya (2540 km), Murgap, Tecen, Etrek Türkmenistan n ba l ca nehirleridir. Ülkenin güney bölümünü Köpetda ile Annanurov, a.g.e., s.33. Yazliyev, Ibragimov, Nur yev, a.g.e., s.104. Darinskiy A.V., Geografi, Moskva: Prosve eniy izd, a.g.e., 1991, s.197.

12 Güngör TURAN Ahmet D NÇ xi Parapam z da n n etekleri kaplam t r. Orta Asya n n en s cak ve kurak iklimine sahip ülkedir. Türkmenistan karasal iklime sahip bir ülkedir; yaz n s cakl k a r yükselmekte, k n ise -10 dereceye kadar dü mektedir. Ülkede k k sa sürüp, kar yerde fazla durmadan eriyip gitmektedir. Sadece da l k bölgelerinde karlar yaza kadar sürer. 14 Çölü Amuderya nehriyle slah etmek için Kerki (bugünkü Atamurat) ehrinde 1954 y l nda Karakum kanal n n yap m na ba lanm t r. Kanal A kabat a kadar getirilmi tir. 15 Türkmenistan zengin rezervleri bulunan yeralt kaynaklar na sahiptir. Nebitda ve Çeleken de petrol, do al gaz; Karakum, Govurdak ve Köytenda da kibrit, polimetaller, kömür; Çeleken de brom ve iyod; Karabo az da zengin nitrat sulfat; ayr ca Nebitda da bentonit, hek ta, çok büyük kimyasal ve do al gaz hammadde rezervleri bulunur. Ahal, Merv, Lebap, Da oguz ve Balkan olmak üzere 5 vilayet vard r. A kabat ehri ülkenin ba kentidir deki depremden sonra A kabat yeniden in a edilmi tir. Türkmenabat, Merv, Da oguz, Hazar denizinin kenar ndaki liman Türkmenba ve petrol merkezi Nebitda ülkenin en büyük ehirleridir. 16 Sulanabilen yerler Tecen ve Murgap nehirlerin kenarlar nda, Karakum kanal n n kenarlar nda ve Köpetda eteklerindedir. Türkmenistan n güneyindeki sulak topraklarda de erli, uzun lifli pamuk yeti tirilir. Ülkenin kuzeyinde ise orta lifli pamuk yeti tirilir. Köpetda ete i vahalar nda; yerle im alanlar, sulak topraklar, bahçeler, ba lar bulunur. Türkmen halk Amuderya k y lar nda pirinç, vahada ise ipekçilikle u ra r. Do u Karakum da karaköl koyunlar beslenirken, bat da koyunyününden me hur Türkmen hal lar dokunur. Burada tek hörgüçlü develer, Köpetda eteklerinde ise me hur Ahalteke atlar yeti tirilir. Türkmen tarihi, Ruhname de 17 be devreye ayr lm t r. Buna göre: Türkmenlerin birinci ça ; M.Ö.5 biny l ile M.S 650.y l aras ndaki zaman dilimini kapsamaktad r. Bu ça da milletin önderi ve temsilcisi O uzhan d r. Dürüst, sade Türkmen çal arak geçimini sa lamaktad r. Bu dönemin kutsal sembolü öküzdür. Öküz kendi eme i ile tabiat ekillendirmektedir. Öküz, toprak anan n ürün vermesine sebep olmaktad r. Öküz, dünyay, toplumu harekete geçirmektedir Baýmyradov G., Rogaçewskiý Y., Türkmenistan SSR-i Ykdysadyýetini we Medeniýetini Gysgaça Öçerki, A gabat: Türkmenistan döwlet ne irýaty, 1958, s.3. Stroyev K.F., Kovalevskaya M.K., Rom V.Y., Ekonomiçeskaya Geografiya SSSR, Moskwa: 1986, s Baýmyradov, Rogaçewskiý, a.g.e., 1958, s.4. Türkmenba y, a.g.e., 2001, s

13 xii Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Türkmenlerin ikinci ça ; 650. ile 10. as r aras d r. Bu dönem, Türkmenlerin tüm dünyaya yay ld bir dönemdir. Türkmenler, O uzhan n bir yerde durma talimat ndan esinlenmi tir. kinci ça da, milletin manevi önderi Dede Korkut olmu tur. kinci ça da öküzün yerini kurt alm t r. Çünkü monoton, huzur ve bar içerisindeki günler art k sona ermi tir. Türkmenlerin yeni bir yolda ilerlemeleri için kurdun kuvveti, korkusuzlu u ve sürat gerekiyordu. Bu dönemde, Türkmenler, eski hudutlar ndan ta arak dünyaya yay lm t r. Türkmenlerin üçüncü ça ; as rlar içermektedir. Bu devir, sadece Türkmenlerin k l ç dönemi de ildir. Bu dönem, Türkmenlerin dünyaya aç ld dönemdir. Dünya tarihi, bu dönemde büyük Türkmen devletlerinin âlem ümul cereyan etti ini onaylam t r. Büyük Selçuklu Devleti, Osmanl Devleti, Karakoyunlular ve Akkoyunlular Devletleri Türkmenlerin, siyasi ve tarihi yönden ne kadar ba ar l oldu unun tarihi delilleridir. O uzhan n siyasi ve askeri h z, kültürel ve tarihi h za dönü mü tür. Bu devrin manevi önderi Köro lu dur. Bu dönemde O uz Türkmenleri, büyük devletler kurmu ve engin bir siyasi tecrübe edinmi lerdir. Bu dönemin Türkmenleri, dünya sahnesinde kartal olup yalç n kayalar n zirvesine ç ktm t r. 18 Temsilcisi Köro lu, sembolü ise kartald r. Türkmenlerin dördüncü ça, as rlar içerir. Bu dönem, en verimsiz dönem olmu tur. Aksiyonun yerini atalet, bo a zaman harcama; kararl l n yerini bo bo dü ünme alm t r. Bu ise Türkmeni, ba lad yere getirmi tir. Türkmen, geçmi teki ba ar yla gurur duyma yerine iç meseleleriyle me gul olma dönemine girmi tir. Bu dönemin manevi önderi Mahdumkulu Firaki dir. Merv, 4 bin y l önce parlayan, geli en, Türkmenlerin atalar n n merkez ehri olmu tur. Sultan Sencer in hüküm sürdü ü dönemde nüfusu 2 milyonu a k nd r. 13. as rda Cengiz Han bu güzel ehri harabeye çevirmi, Türkmen halk onu yeniden kurmu tur. 14. as rda Timurlenk bu ehri yine viran etmi, Türkmenler ehri tekrar kurmu tur y l nda Buhara han, ehri yine yerle bir etmi ve Türkmenler yine milli devlet merkezleri olan Merv i yeniden in a etmi tir. Türkmenlerin be inci ça, 27 Ekim 1991 de ba lar. Türkmenlerin manen olgunla t dönemdir. Kutsal sembolü att r. At, Türkmen devletinin r z k ve nimetini sembolüze eder. Bu devrin önderi Saparmurat Türkmenba d r. Bu devrin önemi Türkmenlerin yeniden kendi devletlerini kurup ba ms zl a kavu mas d r. 18 Bundan sonra Do u da devlet kurmak istiyorsan Türkmen i ça r deyimi olu mu tur. Türkmenba y, a.g.e., 2001, s.291.

14 Güngör TURAN Ahmet D NÇ xiii Geçmi in tarihi olaylar içinde yer alan Türkmenistan, insanl k tarihinde h zla geli en merkezlerden biri olmu tur. Türkmenistan n eski ça tarihine ait bilgilerin bir k sm bugünkü topraklar nda, geri kalan kom u devletlerin eski yaz lar nda kalm t r. Daha detayl ve geni bilgi edinebilmek için kom u ülkelerdeki bilgilere de ihtiyaç duyulmaktad r. Köklü tarihiyle Türkmenler, Orta Asya dan Hindistandan a ve Güney Rusya ya kadar da lm t r. 19. as rda Türkmenlerin nüfusunu, tabiat n, ticari ve transit yollar n ciddi manada ö renmek için, Avrupal, özellikle Rus ara t rmac ve askeri temsilcilerin kendi el yaz lar yla yaz lm notlar ndan bilgi edinmek mümkündür. Bu yaz lar Türkmenlerin iktisadi durumunu, nerelerde yerle ti ini, ne ile u ra d klar n, siyasi durumu hakk nda zengin bilgi kaynaklar n olu turmaktad r. Bu ara t rmada kullan lan kaynaklar Türkmenistan Devlet Kütüphanesi ve devlet ar ivi ba ta olmak üzere; A kabat, Türmenabat, Merv, Bayramali, Köneürgenç kütüphaneleri ile Moskova, Ta kent kaynakl eserlerin büyük bir k sm kiril alfabesiyle yaz lm olup orjinali Rusça ve Türkmence dir. Bu kaynaklar dipnotlarda latin alfabesi ile gösterilirken, kaynakça k sm nda eserin Rusça orijinali, okunu u ve eserin Türkçe çevirisi birlikte verilmi tir. Dile imiz ve temennimiz, bu çal man n okuyuculara ve ara t rmac lara yararl olmas d r. Prof. Dr. Güngör TURAN Epoka Üniversitesi Tiran - ARNAVUTLUK Doç. Dr. Ahmet D NÇ Canik Ba ar Üniversitesi Samsun - TÜRK YE

15 xiv Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H

16 TAKD M II TÜRKMEN KT SAT TAR H Derin ve zengin tarihi olan Türkmenler zaman içerisinde kâh Büyük Selçuklu mparatorlu u veya onun devam olan Osmanl mparatorlu u gibi güçlü imparatorluklar kurmu lar, kâh 18. As rda oldu u gibi devletsizlik içerisinde çok uzun süre hayat mücadelesi vermi lerdir. Emevi ve Abbasilerden sonra slam âlemine de bayraktarl k yapm olan Selçuklular adeta bayrak yar gibi bunu kendilerinin devam olan ve 400 çad rla ba layan ve imparatorluk olup 600 y l dünyada hüküm süren sürecin kahramanlar : Türkmenlerdir. Osmanl için a a da sunaca m z anekdot etkileyicidir: Osman Gazi, eyh Edebali Dergâh nda misafir olmu, yatmas için gösterilen odaya girdi inde terekte Kur ân- Kerim i görmü, ürpermi ve Allah kelam n n oldu u yerde ayak uzat l p yat lmaz diyerek, yakla k 6 saat hu u içinde, oturmu, namaz k lm, dua etmi ve sabah ezan saatlerinde yakaza halinde bir rüya görmü tür. Rüyas nda eyh Edebali Hazretlerinin gö sünden bir nurun ç k p kendi gö süne girdi ini, bunun üzerine ba r ndan büyük bir ç nar a ac n n ye erdi ini ve bu ç nar a ac n n dallar n n 3 k tay sard n, insanlar n o a ac n gölgesinde topland n görür. Sabah ezan ile uyanan Osman Gazi, rüyas n Edebali Hazretlerine anlatt nda O ul Osman müjdeler olsun ki Allah sana ve nesline saltanat nasip etti. Hay rl, mübarek ola. K z m Bala Hatun da helalin olsun! diyerek Osmanl n n müjdesini verir. Allah kelam na gösterdi i 6 saatlik bir sayg ve hürmet kar l nda Allah Osman Gazi ye 600 y l hüküm sürecek bir devlet nasip emi tir. Türkmenler devlet ve imparatorluk kurman n yan nda baz zamanlarda da d bask lara maruz kalm ve devlet kuramaman n s k nt lar n ya am lard r. 18. As r Orta Asya Türkmenleri için zorluklarla mücadele asr demekti. ran dan, Hiva dan ve 1881 y l nda da Ruslardan bask görmü lerdir. 18. As r milli kahraman, air ve ayn zamanda dü ünür olan Mahtumkulu ve Azadi o dönemin s k nt lar n iirlerinde dillendirip, halk ve özellikle de yöneticilere tavsiyelerde bulundular. iirlerinden anla ld na göre airin en büyük arzusu, kurulmas n çok elzem olarak gördü ü Türkmen birli i ve Türkmen devletidir. Ona göre bütün sorunlar birlik olunursa a l r:

17 xvi Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Teke, Yomut, Göklen, Yaz r, Alili, Bir devlete kulluk etsek be imiz. Gönüller yürekler bir olup ba lar Tartsa y n erir topraklar ta lar Bir sofrada tayyar k l nsa a lar Gösterirler ol ikbali Türkmenin. Mahtumkulu nun iirleri bize o dönem Türkmen ya ay ve sosyal hayat hakk nda zengin bilgiler vermektedir y l na gelindi inde ise Ruslar n i gali ba lam t r. Hazar n kuzeyinden Krasnovasky denilen ehirden ilk ak nlar geldi inde henüz s n rlar çizilmemi ve devleti olmayan Türkmenler ilk sald r lar geri püskürtebilmi lerdir. Bu bask nlar n artmas yla Göktepe adl kalede bir rivayete göre 5000 Türkmen bir gecede katledilerek Ruslar n hegemonyas na o topraklar girmi tir. Ta ki 1991 y l nda Türkmenler ba ms zl klar n ele al ncaya kadar bu durum devam etmi tir. 110 y l boyunca Ruslar Türkmen topraklar ve di er Türki halklar ba ms zl klar ndan al koymu lard r. Türkmenistan dünyada 4. büyük gaz rezervine, 11. büyük petrol rezervine ve 10. büyük pamuk üretimine sahip bir ülke olmas bu i galin temel sebeplerindendir. Türkmen halk o dönemleri anlat rken, Türkmen gaz n n Türkmen köylerinden borularla geçerek Rusya ya nakledilirken bizler köylerde gaz kullanamaz odunla s n rd k diyorlar. Biz bu çal mam zda 20. as r öncesi Türkmenlerden, 20. as rda Rus i gali alt ndaki dönemden ve ba ms zl k devirlerinden günümüze bakan yönüne kadar Türkmenlerden ve Türkmen Tarihinden bahsettik. Uzun y llar (16 y l) Türkmenistan da bulunma avantaj n kullanarak Türkmenistan ba kenti A kabat, Büyük Selçuklu Devleti Ba kenti Merv ve Harzem ahlar Devleti Ba kenti Köhneürgenç ehir kütüphanelerinden ve özellikle de A kabat taki ar ivden faydaland k. Adeta her biri birer kütüphane konumunda olan Türkmen evlerinde bulunan çe itli kaynaklardan yararland k. Faydaland m z eserlerin büyük bir k sm Rus tarihçileri taraf ndan ve krilce bas lm t. Uzun y llar Rus yönetimi alt nda kalan Türkmenlerin sosyo-ekonomik tarihinden olu an çal mam z n ana kaynaklar da Rus tarihçilerin yazm olduklar krilce eserler olunca akl n za ilk gelen soru u olabilir. Acaba bu eserler tarafs z ki ilerce yaz lm m d r? y llar aras tar m, hayvanc l k, ula m, zanaat ve hammadde üretimi istatisti i bilgiler abart l olabilir mi?

18 Güngör TURAN Ahmet D NÇ xvii Bu çal madaki gayemiz yeni teoriler geli tirip, ilme yeni bir çal ma sunma iddias de ildir. Lakin uzun y llar Türkmenistanda bulunma, ar iv çal mas yapabilme, insanlar n ya ay n tetkik edebilme, ya lar nda insanlarla yüz yüze konu abilme yani ya ayan tarihleri de bu vesileyle kay t alt na alma imkân n de erlendirmek istedik. Her ne kadar tarihçilerin yazm oldu u eserlerde tarafs z olmalar n n zorlu una inansak dahi, belli bir dönemde ya anm hadiselerden, uygulanm politikalardan ve geçmi te bu kadar üretim, u kadar tüketim ve ticaret olu tu diyebilecek ve kaynak gösterebilecek bir eser olu turma ans n yitirmek istemedik. Kaynaklar k sm nda, orijinal haliyle kaynaklar m z sunarken dipnotlama da okunu unu temel ald k. Anlat m ve gözlemlerimizi resimlerle desteklemek istedik. Kulland m z resimlerin bir k sm n kendimiz çektik bir k sm n ise web ortam ndan ald k y l nda Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. TSSC nin kurulmas yla s n rlar belirlendi ve Türkmenistan n pay na dü en üretim ekli, ne üretece i, hangi üretim faktörlerinden ne kadar kullanaca ve halk n ne kadar tüketece i devlet taraf ndan belirlenmi ti y l nda do an bir Türkmen, ba ms zl k y llar na yak n 1991 y l nda 67 ya nda olur ki bu ki i 67 y ld r sosyalist sistemde yeti mi, çok iyi derecede Rusça konu an, Rus kanallar n izleyen ve Rus gazetesi okuyan bir bireydir y l nda Türkmenistan a gitti imde insanlar n birço unun üretece i, tüketece i ve nereden al veri edece i belli idi. Ba ms zl k sonras yaz lan Ruhnama adl eserde de bahsetti i gibi baz Türkmenler rus dönemini özledi ini, o dönemde hayat n kolay oldu undan bahsediyordu. Ald m izlenimlerde Türkmen halk n n bir ço unun Ba ms zl arzulad, onun gerekli olmas gerekti ini dü ünürken marjinal bir kesim ise Rus dönemini istemekteydi. Bunun sebebi 70 y la yak n bir zamanda sosyalist sistemde ya am, gözünü açt nda Rus görmü, Rusça i itmi ve sosyalist sistemde ya am olmas d r diye dü ünmekteyiz Nebitda 'da bir pazarday m. Gelinece (yenge) dedi imiz orta ya ta bir teyze birkaç kilo elma, birkaç çorap ve 10 a yak n ampul u yerde sergileyip sat yordu. htiyaç malzemelerin kolay bulunmad bir zamanda 10 ampul al nmas gereken ekonomik bir mald bizim için. Gelinece bunlar n fiyat ne kadar? kinci sorum ise hepsini bana satar m s n? Ald m cevap ise hay r, oldu. Bunlar n hepsini satarsam ben ne i yapaca m. Bak, imdi satacak birkaç mal m ve i im var. diyordu. Evet, 70 y l sosyalist sistem alt nda insanlar ne mal üretilecek, nas l üretilecek, kimler için üretilecek ve kimler ne kadar tüketecek sorular n n cevab n devlet veriyordu. sizlik 0 idi devlet i vermek zorunda ve bunu

19 xviii Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H mesai saatlerini k sa tutarak bir ki inin çal aca yerde üç ki i çal t rarak çözmü tü. nsanlar i bulma, eve yiyecek götürme endi esi yoktu. Benzin, su, elektrik, ula m, ileti im vs. bedevaya yak n ucuzluktayd. Hatta devlet çocuk say s na göre ailenin ikamet edece i evi de bedava veriyordu. Evde ya ayabilirsin, ama satamazs n. Kullan m hakk halkta, mülkiyeti devletteydi. 18. As rda büyük dü ünür Mahtumkulu ve babas Azadinin halk önünde halk na umut a layan, yöneticilerine nasihat eden birlik ve beraberli in Türkmenlere devlet kurma ans n verece ini telkin eden iirleri 1991 y l nda makes buldu. Saparmurat Niyazov di er bir ad yla Türkmenba önderli inde Türkmenistan ba ms zl n ald. Aral k 2006 da Hakk n rahmetine ula an lider bu bayra adeta Mahtumkuludan alm ve 2007 y l nda yerine seçilen Gurbanguli Berdimuhammedov a vermi tir. Gurbanguli Berdimuhammedov yüzde 89 oran nda oy alarak Devlet Ba kan seçilmi tir. Yeni Ba kan ile yeni bir dönem ba lam t r. Berdimuhammedov ülkesinde demokrasiyi geli tirmek için gayret göstermekte olup bunun yan nda ekonomik reformlara da a rl k vermektedir. Yeni lider ayr ca Türkmenba 'n n dünya siyasetindeki 'tarafs zl k' tercihini de çevre ülkeler ile i birli ini artt rmak eklinde yenilemi tir. Geni letilmi kinci Bask Çal mam zda: 1-18.as rda Türkmenlerin devlet sahibi olamamalar sonucu ya am s k nt lar n gözler önüne konulabilmesi aç s ndan Türkmen dü ünür Mahtumkulu ve onun sosyo-ekonomik dü üncelerini irdeledik. 2- Türkmenistan-Türkiye ekonomik ili kileri geni letildi. E itim ve kalifiyeli Türkmen i gücüne olan katk üzerinde yo unla t k y llar aras süreyi kapsayan ve kitab n ad n da olu turan enerji konusuna a rl k verdik ve bunu siz okuyucu ve ara t rmac lar n hizmetine sunmak istedik. Nisan 2015 Prof. Dr. Güngör TURAN Epoka Üniversitesi Tiran - ARNAVUTLUK Doç. Dr. Ahmet D NÇ Canik Ba ar Üniversitesi Samsun - TÜRK YE

20 B R NC BÖLÜM 20. ASIR ÖNCES TÜRKMEN TAR H TÜRKMENLER N TAR H SAHNES NE ÇIKI I SELÇUKLU TÜRKMENLER Selçuklu Devleti 10. as rda Türkmenler taraf ndan Siriderya, Karatau aras nda kurulmu tur. Selçuklu olu umu, O uzlar n K n k boyu beyi Tokak bey in o lu Selçuk beyin O uz boylar ile birle mesi sonucu büyük bir devlet halini almas yla gerçekle ir. Daha sonraki sürecte O uzlar, K pçaklar, di er Siriderya a a ak nt s ve kuzey-bat Maveraünnehr ile Harezm bölgelerindeki soylar n kat l m gerçekle mi tir. Resim 1: Büyük Selçuklu Devleti Siriderya kenarlar nda ya ayan Selçuklu Türkmeni O uzlar 10. as rda güneye do ru yürüyü e geçmi tir. Nur-Buhara dan Amuderya y geçmi ler ve k sa

21 2 Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H zamanda ( ) müslüman halk n ya ad tüm Asya y kendilerine ba lam lard r y llar aras nda Gazneliler ile Selçuklu soylar n n hükümdarl alt ndaki Türkmenler aras nda kesintisiz kanl sava lar sürmü tür. Sonuçta, Selçuklular bütün Horosan ele geçirmi tir. 11. as r sonlar nda, Selçuklular, Do u ve Bat Selçuklular diye ikiye ayr lm t r. Do u Selçuklular; Horasan, Türkmenistan ve Maveraünnehr de hüküm sürmü lerdir. 12. as rda Sultan Sencer in yönetti i dönemde bütün Horosan ve ran n önemli vilayetleri O uz Türkmen sultanlar n n idaresi alt na girmi tir. 2 Selçuklular n güney ve bat yöne hareketleri sonucu Orta Asya ve bugünkü Kazakistan topraklar ndan çok say da O uz kabileleri Horosan ve Dahistan a yerle mi tir. 3 Selçuklular devrinde ba layan, Türkmenlerin bat ülkelerine toplu halde göçleri 17. ve 18. asra kadar devam etmi tir. K rg z bozk rlar nda, Siriderya n n orta ak nt lar nda ortaya ç kan Selçuklular n büyük bir k sm 10. as rda S riderya boylar ndan Mang lak, Balkan, Serahs ve Merv e gelip bu topraklar üzerinden ran, Kafkas, Türkiye, Irak, Suriye ve di er ülkelere göç etmi tir. 4 Selçuklular n yerle im alanlar tar m bölgeleri aras ndayd ve bu bölgeler aras nda s k bir ba lant vard. Buradan do u Avrupa ya, Uzak Do u ya, Orta Asya ve Hindistan a, yak n ve Ortado u ya akan önemli tar m yollar geçmekteydi. Özellikle Siriderya n n zengin tar m arazileriyle Maveraünnehr aras nda s k temaslar bulunmaktayd. O uzlar ve kom u Sigil ve Sayra Türkmenleri (bugünkü Ta kent te yerle ik) buraya karaköl kuzu derisi, ko malar, koyunlar getirmekteydi. Zengin tüccarlar e ya ve mal getirip, geriye at, deve ve zarbiyanadan al nan gümü lerle dönmekteydi. Ayr ca belirtmek gerekir ki, Selçuklu olu umu zaman nda yerli nüfusun bir k sm slam dinine girmeye ba lam t. Kendilerine has farkl birtak m inançlardan sonra gelen bu tek ilah inanc sosyal dokunun de i mesine yol açmaktayd. 5 Selçuklu olu umu sürecinde bölge topraklar üzerinde Gaznelilerin hâkimiyeti sözkonusuydu. Türkmenlerin Kay boyundan olan Söbüktegin in o lu Gazneli Mahmut slam tarihinde büyük komutanlardan birisi olarak Karpov G.I., Türkmenistan n ve Türkmen Halk n n Tarihi Barada Öçerkler, A gabat: Turkmenistan Dövlet Ylmy Barlag Taryhy Instituty, 1940, s.7. Ataniyazov, ecere Türkmenin Nesil Dara t, a.g.e., s.59. Türkmenistan Ylymlar Akademiyas n n.bat rov Ad ndaki Taryhy Instituty, Türkmen Halk n n Gelip Ç kma n n ve Dünyaya Yayrama n n ve Onun Dövlet Tarihinin Problemalar, A gabat: Ruh, 1993, s.23. Ataniyazov, a.g.e., s Agajanov S.G., Gosudarstwo Seljukidov i Srednyaya Aziya v Vekah, Moskva:Izdatelstwo Nauka, 1991, s.21.

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı