Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ"

Transkript

1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini belirlemek ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni tahsis eden Ankara Üniversitesi kampus alanında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amaçlarına ve koşullarına uygun olarak işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları tespit etmektir MADDE 2 - YÖNERGENĠN KAPSAMI Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Teknokent in işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin genel hususlar ile Yönetici Şirket in hak, görev ve yükümlülüklerini belirlemek; bölgede faaliyet gösterecek firmaların kabulü, denetimi, hak ve Yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, şirketler ile başta Ankara Üniversitesi olmak üzere üniversite ve araştırma merkezleri arasında sürekli ve etkin bir işbirliği kurulmasına yönelik modelleri tarif etmek amacıyla Ankara Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır MADDE 3 TANIMLAR Yasa: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu Uygulama Yönetmeliği: 12 Haziran 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ( veya Bölge olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip Yönetici ġirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan ANKARA ÜNİVERSİTESİ TGB Yönetici A.Ş. Kiracı (Girişimci olarak da anılacaktır): Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp, sunulan hizmet ve imkanlardan yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişiler Bölge ĠĢletme Yönergesi: Bölgede yer alacak kiracılara sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönerge AR-GE (AraĢtırma ve GeliĢtirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü Yönetici Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet 1/10

2 AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli kapsamaktadır. Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personel de bu tanıma dahil edilmiştir. Bu tanım içinde, üniversitelerin şirket faaliyet alanlarına uygun bölümlerinden mezun (lisans veya önlisans) veya en az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfta okuyan ve 1. ve 2. sınıftan ders almayan üniversite öğrencileri yer almaktadır. MADDE 4 - ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠNĠN ALANI Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 24/04/2006 tarihli ve 2006/10358 sayılı kararı uyarınca ve 09/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiştir. MADDE 5 - YÖNERGENĠN YASAL DAYANAĞI 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 15/k maddesi uyarınca hazırlanmış olup Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgisine sunularak yürürlüğe sokulacaktır. MADDE 6 - KĠRACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Yasal Yükümlülükler Madde Kiracı, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartlan da yerine getirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi kampus kurallarına uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdür. Kiracı, eklerde verilen ve gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri Yönetici Şirketin belirlediği süre ve biçimde teslim edecektir. Madde Kiracı, Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunmak amacıyla sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp Yönetici Şirket'in onayına yükümlüdür. Madde Yasal yükümlülüklere aykırı davranan kiracılar Yönetici Şirket tarafından yazılı olarak uyarılacak hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi halinde Kiracı Bölge'den çıkarılabilecektir. Madde Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların bölgede bulundukları süre içerisinde hak kazandıkları muafiyetler ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, SGK gibi kurumlara ibraz etmek üzere hazırlanan belgeler Yönetici Şirket tarafından onaylanmadan kurumlara sunulamaz. Yönetici şirket tarafından onayı bulunmayan bir muafiyet listesinin veya belgenin kurumlara sunulduğu tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. Madde Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu kararı gereğince; TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ vb. gibi destekler alan projeler dışında kalan projeler en fazla 12 ay olarak kabul edilebilecektir. Süresi 12 aydan fazla olacak projeler için, girişimci firmanın proje süresinin dolmasına bir ay kala Yönetici Şirkete bir üst yazı ile Şirketimizin belirlediği formattaki Proje Gelişme Raporunu (www.ankutek.com) sunması ve bu raporun İlgili Bilim Kurulu Üyesi/Üyelerinin kabul 2/10

3 etmesi durumunda tekrar 12 aylığına uzatılabilecektir. Girişimci proje süresini en fazla iki kez uzatılabilecektir. Ancak, Sağlık, Savunma Teknolojileri vb. yönetim kurulunun belirlediği öncelikli konularda 36 aydan sonra ek süre istenmesi durumunda İlgili Bilim Kurulu Üyesi/Üyelerinin olumlu görüşleri doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun onayı ile ek süre verilebilecektir Teslim edilmesi Gereken Formlar Ve Belgeler Madde BaĢvuruda Verilecek Formlar Ve Belgeler Madde Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer almak isteyen girişimciler EK-1'de sunulan BaĢvuru Formu'nu Bölge'nin web sitesi üzerinden eksiksiz bir şekilde doldurup Yönetici Şirket'in değerlendirmesine sunacaktır. Madde Girişimci başvuru sırasında ġirket Ana SözleĢmesi'ni de Yönetici Şirkete ulaştırmakla yükümlüdür. Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin Şirket ana sözleşmesinde Ar-Ge veya yazılıma dayalı faaliyet alanları bulunmalıdır. Madde Yönetici Şirket; Başvuru Formu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ni ulaştıran girişimcilerin başvurusunu, başvuruyu takiben 15 gün içerisinde değerlendirecek ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak bildirecek olup başvurusu olumlu bulunan girişimciler, taleplerine uygun yer bulunması durumunda bölgede yer alabilecekler, aksi takdirde müşteri veri tabanına kayıt edilerek uygun bir yer olması durumunda başvuru formunda bildirilen adrese iadeli taahhütlü mektup ile yapılacak bildirim ile Yönetici Şirkete başvurmaları için 15 (on beş) günlük süre verilecektir. Madde Ġlk GiriĢte Ve Her DeğiĢiklik Olduğunda Verilecek Formlar Ve Belgeler Madde Kiracının, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazancın gelir ve kurumlar vergisinden muaf olabilmesi için EK-2'deki Faaliyet Onayı Talep Yazısı'nı, EK-3'teki BaĢlıca AR-GE Faaliyetleri Listesi ve Ģirket ana sözleģmesinin son halini (Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şekliyle veya noter onaylı olarak) bölgeye yerleştikten ve bölgede faaliyete geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere Yönetici Şirkete teslim etmesi ve Yönetici Şirket tarafından onaylanacak bu belgeyle Maliye Bakanlığına bildirimde bulunması gerekmektedir. Madde Kiracı, AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin onaylı diploma suretlerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transcriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi yazılarıyla birlikte Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı, aylık olarak beyan edeceği personelde herhangi bir değişiklik olması durumunda en geç 7 gün içinde ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transcriptler ile birlikte Yönetici Şirkete teslim edecektir. Madde Kiracı, AR-GE personelinin kiracı kuruluşta çalıştığına dair SSK işe giriş bildirimlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi yazılarıyla birlikte Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde İlgili formlar Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunacağına dair EK-6'daki Taahhütname yi kira sözleşmesi ile birlikte imzalamakla yükümlüdür Madde Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen sigorta poliçelerinin aslı ve ödeme makbuzunu bölgede faaliyete başladığı ilk kira sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 7 (Yedi) gün içerisinde ve poliçenin her yenilenme döneminde Yönetici Şirkete teslim etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Kira sözleşmesinin "teminatlar" kısmında belirtilmiş olan meblağı bölgede faaliyete başladığı ilk 7 (yedi) gün içerisinde ve kira sözleşmesi yenileme döneminde Yönetici Şirkete depo etmekle yükümlüdür. 3/10

4 Madde Kiracı, Vergi levhası Şirket İmza Sirküleri İşyeri ikametgah belgesi Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi bölgede çalışmaya başladıktan sonra ve bölgede herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği takip eden 7 (yedi) gün içinde Yönetici Şirkete vermekle yükümlüdür. Madde Periyodik Olarak Verilecek Formlar Madde Kiracı, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlarına uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, EK-4'teki Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini içeren EK-5 teki AR- GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi 'ni bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 7 günü içerisinde doldurarak Yönetici Şirkete teslim edecek ve onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunacaktır. Madde Kiracı, bölgede faaliyete başladıktan sonra, faaliyete devam ettiği her ayın ilk 15 gününde Bölgede çalışan tüm personeli gösterir listeyi Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde İlgili formlar Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, EK-3'teki Başlıca AR-GE Faaliyetleri Listesi'ni bölgede çalıştığı her yılın 3.,6., 9. ve 12. Aylarında (her dönemin ilk 7 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edebilir. Madde Kiracı, EK-7'deki Firma Faaliyet Formu'nu bölgede çalıştığı her yılın 1., 4., 7. ve 10. aylarında (ayın ilk 17 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edecektir. İlgili Formlar, Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, Bölgede faaliyete başladığı günden itibaren Yönetici Şirket ile görüşerek Firması ve faaliyetleri hakkında tüm bilgileri eksiksiz ve tam olarak Yönetici Şirket e vermek zorundadır İlgili her türlü veri aktarımı için gerekli işlemleri Yönetici Şirket ile tamamladıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili adresi olan adresine veri girişlerini eksiksiz ve tam olarak zamanında yapmak zorundadır. Bu konuda yanlış ve yanıltıcı bilgi girişi veya zamanında bilgi girişi yapılmadığı tespit edilen firmaların sözleşmeleri Yönetici Şirket tarafından tek taraflı feshedilir. MADDE Personele Dair Uyulması Gereken Esaslar Madde Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre istihdam edilmeyen personelin niteliği ne olursa olsun AR-GE personeli olarak kabul edilmeyecektir. Madde Kiracı çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumlu olup Kiracı çalıştırdığı personelin ad ve görev listesini Yönetici Şirkete verecek, personele kimlik kartı ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ yerleşkesine giriş için taşıt pulu bedeli karşılığında bu listeye göre verilecektir. Bu listede bulunan personelin ayrılması veya yeni personel alınması durumunda Kiracı kimlik kartını ve taşıt pulunu geri alıp Yönetici Şirkete iade etmekle yükümlüdür. Kiracı personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü kurala uygun davranmakla yükümlü olup Kiracı personelinin davranışlarından dolayı Kiracı da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Madde Kiracı, kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşların izni ile AR-GE personeli olarak çalıştırabilir. Madde Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Madde Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir Ar-Ge personeli için en az 10 m2 olarak belirlenmiştir Kiracının çalıştırdığı Ar-Ge personelinin vergisel muafiyetlerden yararlanabilmesi için en az Yönetici Şirket tarafından belirlenecek oran dahilinde çalışma saatlerini Bölgede geçirmek zorundadır. Personellerin görevleri gereği ofis dışında ve müşteri tarafında faaliyet gösterme gerekliliği göz önünde bulundurularak bu oran çalışma saatlerininin en az 1/10'u (ondabiri) olarak belirlenmiştir. 4/10

5 Madde Ankara Üniversitesi'nin Ve ĠĢtiraklerinin Mevcut Ġmkanlarından Yararlanmaya Dair Esaslar Madde Kiracı personeli; Ankara Üniversitesi'nin kullanımına izin verdiği bazı akademik ve sosyal hizmetlerden (sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler ve benzerleri), talep üzerine, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü'nün izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı, yararlandırılabilir. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına dair her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu Yönetici Şirket üzerinden yürütür. Madde Yönetici Şirket kiracıların taleplerini saptayıp Ankara Üniversitesi'ne gerekli bilgi aktarımını yapar. Kiracı, sınırlı kapasite ve aşın talep ve benzeri nedenlerle Ankara Üniversitesi'nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket'e başvurup, personel başına 50 ABD Doları depozito ödemesi karşılığında, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kütüphanesinden özel imkanlarla yararlanabilir. Bu imkan kişi başı 15 gün için en fazla 2 kitabın kütüphane dışında kullanımını kapsamaktadır. Bu sayıdan daha fazla kitap almak isteyen Kiracı personeli için aynı oranda ekstra depozito yatırılması gerekmektedir. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi sağlık, sosyal ve spor tesislerinin (Üniversite Konukevi, Üniversite Misafirhanesi, Atakonağı Restorant ve kafe, Kapalı ve açık spor alanları, Araştırma hastanesi, v.b.) belirlenmiş bazı hizmetlerinden yararlanabilir. Madde Kiracıların yararlanabileceği bu hizmetler ve şartları Yönetici Şirket ile Ankara Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelere göre belirlenecek ve alınan kararlar Yönetici Şirket tarafından Kiracılara bildirilecektir. Madde Kiracı bu yöndeki talebi için Yönetici Şirket'e başvuracaktır. Madde Kiracı bu imkanlardan yararlanabilmek için ilgili kuruluşun getirdiği her türlü sınırlamaya uyacaktır. Madde Ziyaretçilere Dair Uyulması Gereken Esaslar Madde Bina içerisinde bulunan güvenlik binada yer alan Kiracılara gelen ziyaretçileri karşılayacak ve ilgili firmaya yönlendirecektir. Ziyaretçiler ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları Ziyaretçi Kartını görülecek şekilde taşıyacaklardır. Madde Kiracı ziyaretçileri güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Madde Kiracı ziyaretçileri, Üniversite (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır. Madde YerleĢke Kullanımına dair Esaslar Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyacaktır. Madde Kiracı, TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların yerleşkeye sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır. Bu tür araçların giriş-çıkışı sadece Çat yolu üzerinden Üniversite Araştırma Hastanesine giden anayol üzerinden sağlanacaktır. Ankara Üniversitesi yerleşkesi kesinlikle güzergah olarak kullanılmayacaktır. Madde 6.7 Bina Ve Ortak Alan Kullanımına ĠliĢkin Esaslar Madde Kiracı kendisi ve çalışanlarından kaynaklanan nedenlerle kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını bir hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Yönetici Şirket tarafından belirlenen şekil, ebat ve yerde kullanılmak üzere tespit edilen tabela dışında reklam, afiş, pano, veya tanıtıcı tabela asamaz. 5/10

6 Madde Kiracı personeli, bu amaçla ayrılmış alanlar dışındaki alanlarda Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır. Madde Kiracı, kiralanan alanda/binada Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal etmeyecek, Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapmayacaktır. Madde Ofis alanının iç dekorasyonu Kiracı'ya ait olup her türlü malzeme kullanımı ve imalat onarım için Yönetici Şirketin onayı alınacak, kiracı bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının Bölge dışına çıkarılmasından sorumlu olacaktır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket e yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak, ilgili bütün masraf ile giderleri kendisine ait olmak üzere ve binanın ana taşıyıcı birimlerine zarar vermemek şartıyla Kiralananda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği dekorasyon, tadilat ve tamiratı yapabilir. Kiracı, tadilata başlamadan önce, yapacağı tadilatın mimari, elektrik, mekanik ve tesisat projesini 2 (iki) takım halinde Yönetici Şirket'e sunacak, Yönetici Şirket in yazılı onayını aldıktan sonra tadilata başlayabilecektir. Kiracı bu tadilatlar, çalışma saatleri dışında ve hafta sonu yapacaktır. Ancak, Kiracının yapacağı inşaat ve tadilat işleri ayrı bir izin gerektirdiği takdirde, Yönetici Şirket'in yazılı iznini aldıktan sonra gerekli yasal işlemleri takip eder. Bu tadilatlardan kaynaklanan arızalar ve hataların düzeltilmesine ait masraflar, Kiracı tarafından ödenecektir. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar genel mimari yapıya uygun olacaktır. Madde Kiracı, kiralananı tahliye ederken, yapmış olduğu ofis içi dekorasyonu hareketli ve sökülebilen demirbaşları ana yapıya hiçbir zarar vermemek şartıyla alabilir veya Dönetici Şirket kabul ederse bedeli mukabilinde Yönetici Şirket'e bırakabilir. Söküm esnasında verilecek her türlü zarardan Kiracı sorumludur. Kiralananın mütemmim cüzü haline gelmiş olan bölmeler, kapılar, yer kaplamaları, elektrik ve data tesisatı v.b. malzeme ve demirbaşlar ve Yönetici Şirket'in yazılı izni ile gerçekleştirilen ana yapı ile bağlantılı tadilatların tümü Yönetici Şirket'in mülkiyetine geçmiş sayılır. Kiracı, kira süresinin sonunda kiralananı normal kullanmadan mütevellit normal aşınma ve yıpranmalar hariç olmak üzere, teslim aldığı haliyle Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler yapamaz Madde Kiracı, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkmayacak ve elektrik kesintisi halinde devreye girecek jeneratörden gelen gücün verimli kullanılabilmesi için gereken dikkati gösterecektir. Madde Kiracı kiraladığı alanın bakım onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde bina sorumlusundan yardım ister. Ayrıca, alanında yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapılır. Madde Kiracı, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür. Madde Bir kiracının kendine tahsis edilen bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir kiracıya tahsis edilen bölüme girmek gerektiği zaman, o bölümün kiracıları, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise, bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya Yönetici Şirket tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir. Madde Kiracı kiraladığı alan ve ortak kullanım mekanlarında sebep olduğu her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı'nın yasal olmayan yanıcı patlayıcı ve benzeri kimyasal maddeleri, silah, uyuşturucu v.b. yasa dışı madde ve malzemeleri kiralananda bulundurması, depolaması yada kiralanan vasıtası ile bu gibi madde ve malzemelerin taşınması yasaktır. Aynı husus, çevresel olarak güvenli olmayan makine, ekipman madde malzemeler içinde geçerlidir. 6/10

7 Madde Kiracı, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, şekilde ve yerde biriktirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları Tehlike Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Kiracı, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete ve diğer kiracılara karşı sorumludur. Madde Kiracı kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu bina sorumlusuna derhal bildirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı ortak kullanıma açık alanlardan (Toplantı Salonu, Konferans Salonu v.b.) kullanım esasları dahilinde önceden Yönetici Şirketten izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir. Madde Kiracı kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlüdür. Madde Kiracı kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alır ve Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmak ve gereken kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Madde Kira Ücreti Ve Aidatlara Dair Esaslar Madde Kiralanan dahilindeki aydınlatma, elektrik, iklimlendirme elektrik, su ve telefon v.b.fakat bunlarla sınırlı olmayan giderleri Kiracıya aittir ve gerektiği hallerde bunlara ilişkin abonelik işlemleri, her biri ayrı olarak, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek sistem doğrultusunda tesis edilir. Süzme saatlerin okunması ile yapılması gereken ödemeler var ise doğrudan Yönetici Şirkete, belirlenen sistem doğrultusunda ve bildirilen son ödeme tarihine kadar Kiracı tarafından ödenir. Madde Kiracı, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma giderlerinden, İşletme bütçesine göre hesaplanacak metrekare birim maliyeti ile kiralananın metrekaresinin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar sorumludur. Kiracı, kira sözleşmesinde belirlenen tutarı sözleşme hükümlerine göre Yönetici Şirket'e ödeyecektir. Madde Kiracı, değişken giderlerini faturalarda belirtilen günde, aidat ödemelerini bildirimi takip eden 5 iş günü içinde bildirilen hesaba ödeyecektir. Madde Kiralanan alana dair süzme saat okunması gereken durumlarda, sayaç konulana kadar ilgili giderler Yönetici Şirketin uygun gördüğü dağılıma göre pay edilecektir. Genel gider dağılım metotları Yönetici Şirketin inisiyatifi doğrultusunda kiracılar arası hakkaniyet esası göz önüne alınarak belirlenecek ve gerekli görüldüğünde Yönetici Şirket tarafından değiştirilecektir. MADDE 7 - BÖLGEDE BĠNA ĠNġA EDECEK KĠRACILARIN (GĠRĠġĠMCĠLERĠN) YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Temel Esaslar Madde Ankara Üniversitesi kendi binalarını inşa etmek isteyen girişimciler Yönetici Şirketle imzaladıkları sözleşmeye uymakla yükümlüdür. Madde Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür. Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 sayılı kanunda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde yapı yapılamaz. 7/10

8 Madde Girişimci, Yönetici Şirketle imzaladığı sözleşmeye ek olarak, inşa edeceği yapıya ait Yapı Ruhsatı na esas Avan Projelerini Yönetici Şirkete teslim edecektir. Madde Yönetici Şirket, girişimciye ait Avan Proje üzerinde Bölgenin genel görünümüne uygun olmak kaydıyla gerekli değişiklikleri önermeye ve buna yönelik girişimci tarafından yapılacak önerileri değerlendirmeye yetkilidir. Yapılan tüm değişiklikler Yönetici Şirketin kontrolüne tabidir. Madde Girişimci bölgede inşaata başlayabilmek için, yapıya ilişkin Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerini hazırlayıp/hazırlatıp Yönetici Şirkete onaylatmak üzere teslim eder. Madde Yönetici Şirket projeleri inceleyerek, eksik olması durumunda 15 gün içinde tamamlanmak üzere girişimciye iade eder. Girişimci, ilgili TMMOB Meslek Odalarından, ilgili Belediyeden, ASKİ v.b. onaylanmış bu projelerin Vizelerini yaptırarak Yönetici Şirkete teslim eder. Madde Yönetici Şirket, Ankara Üniversitesi ve Kiracı ile işbirliği içerisinde, onaylanmış bu projeler sonucunda inşaata ait Yapı Ruhsatının ilgili belediyeden temin edilmesini ve inşaat öncesi arazi çalışmalarının (Zemin etüdü, kot ölçülmesi v.b.) talep edilmesi halinde masrafları Kiracıya ait olmak üzere yaptırılmasını sağlar. Madde İnşaat sırasında mimari, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğini ilgilendiren iş kalemlerinin kontrolünü Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yapacaktır. Kontrollük esnasında hatalı imalat ve/veya eksik malzeme tespiti halinde Yönetici Şirket Kiracıyı uyaracaktır. Madde Yapının iç ve dış mekanlarının inşaatı tamamlanıp, yapı kullanıma hazır hale geldiğinde, ilgili belediyeden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınacaktır. Bu belgenin alınmasıyla İnşaat Süreci sona erer. Madde İnşaat sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Yakutiye Belediye İmar Müdürlüğü nün mevcut ve ileride çıkması muhtemel kanun, yönetmelik ve şartnamelerinin belirlediği esaslar ile emniyet standartları ve deprem ve yangın şartnamesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. İnşaatla ilgili tüm sorumluluk girişimciye ait olacaktır. Madde Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti Yönetici Şirket veya Ankara Üniversitesi ne ait olacaktır. Binanın kullanım hakkı, kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca Kiracıda olacak, daha sonra Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilecektir. Madde Harçlar ve Belediyeler Kanununa göre yapılaşmaya dair Yakutiye Belediyesince ve diğer resmi kurumlarca istenecek her türlü ücret girişimci tarafından takip edilecek ve girişimci tarafından ödenecektir. Madde Alanının ĠnĢaat Esnasında Kullanımına Dair Esaslar Madde İnşaatın süresi girişimcinin Yapı Ruhsatı nı almasıyla, Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin alınmasına kadar geçen süredir. Girişimci bu süre boyunca, Ankara Üniversitesi ve Yönetici Şirket in belirlediği İnşaat Kurallarına uyacak, Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin düzenini bozacak ya da güvenliğine zarar verecek olaylara mahal vermeyecektir. Madde Girişimciye, Yönetici Şirket tarafından belirlenen bir bölgeye, stok sahası da dikkate alınarak bir şantiye sahası ayrılacaktır. Girişimci bu bölge çevresindeki yolları kesmeyecek ve başka alanlara tecavüz etmeyecek şekilde çalışacaktır. Madde İnşaat sırasında tüm araç trafiği Çat yolu üzerinden Üniversite Araşltırma Hastanesine giden anayol üzerinden sağlanacaktır. Ankara Üniversitesi yerleşkesi kesinlikle güzergah olarak kullanılmayacaktır. Madde Hafriyat araçları şantiye sahası dışına çıkarken gerekli araç temizliği ve tedbirleri alınacaktır. (Tekerlerin yıkanması, hafriyatın üzerine branda çekilmesi, vb.) Madde Hafriyat malzemesi, Ankara Üniversitesi'nin ihtiyacı olduğu takdirde yerleşke içinde gösterilen yere dökülecek, aksi takdirde Belediye'nin gösterdiği döküm yerine götürülecektir. Madde İhtiyaç duyulan toprak, stabilize, çakıl v.b. dolgu malzemesi Ankara Üniversitesi yerleşkesi dışından temin edilecektir. 8/10

9 Madde ĠnĢaat Sırasında Dikkat Edilecek Esaslar Madde Yönetici Şirket tarafından öngörülen şantiye alanının etrafı gürültü kirliliğinin önlenmesi ve emniyeti sağlaması için tahta ya da sac ile kapatılacak ve Yönetici Şirketin istediği renge boyanacaktır. Bu koruma duvarına uygun görülen ölçü, renk ve aralıklarla emniyet uyarı levhaları asılacaktır. Madde İnşaat girişine dışarıdan görülebilecek şekilde inşaat tanıtım tabelası (üzerinde işin adı, yüklenici firma, kontrollük, 1. keşif bedeli, bitim tarihi v.b. bilgilerin olduğu) konacaktır. Madde Şantiye binası (şantiye şefi, kontrollük personeli, mühendisler, muhasebe, sekreter ofisleri, mutfak, yemek salonu, bilgisayar hizmetleri, toplantı odası v.b.) tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olacaktır. Şantiye sahasında ya da etrafında Yönetici Şirketin izni olmadan yatakhane ve koğuş bulundurulmayacak ve fazla mesai dışında çalışan inşaat işçisi konaklamayacaktır. Madde Şantiyede çalıştırılacak teknik ve destek personelin (yatılı ve yatılı olmayan) kimlik bilgileri Yönetici Şirkete sunulacaktır. Bu personelle ilgili her türlü emniyetin ve güvenliğin temin edilmesi girişimciye aittir. Madde Elektrik ve su altyapısı şantiye sahasına Yönetici Şirket tarafından getirilecek ancak dağıtımı ve ücreti girişimci tarafından karşılanacaktır. Madde Su, elektrik, telefon v.b. ihtiyaçlar için gereken abonelik işlemleri ve onay alımları, Yönetici Şirket onayıyla girişimci tarafından yapılacaktır. Madde Girişimci, şantiyesi için yaptırdığı abonelikleri (su, elektrik, telefon, v.b.) inşaatın bitiminden sonra hesap kesme işlemini yaptırdıktan sonra bir tutanakla kapatır. Madde Kiracı Yönetici Şirketin izni dışında bina etrafı dolgu malzemesi olarak çakıl ve stabilize dışında malzeme kullanmayacaktır. Madde İnşaat sırasında mevcut elektrik, haberleşme hatları ve su kanalları gibi altyapıya zarar verilmemesine dikkat edilecek, meydana gelen her türlü zarar girişimciden hemen tazmin edilecektir. Madde Müteahhit firma ve inşaat çalışanları Ankara Üniversitesi yerleşkesinde kendilerine tanımlanan alan dışında dolaşamazlar. Madde İnşaat sırasında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya kullanılması için Yönetici Şirketten ve ilgili resmi kurumlardan özel izin alınacaktır. MADDE 8 - YÖNETĠCĠ ġġrketġn YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Yasal Yükümlülükler Madde Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Kiracı ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür. Madde Genel ĠĢleyiĢe Dair Hükümler Madde Yönetici Şirket, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla her türlü ruhsat ve izinlerin ilgili belediyelerden takibi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile yükümlüdür. Madde Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. 9/10

10 Madde Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, Internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin, sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması v.b. hizmetler Yönetici Şirketin yükümlülüğündedir. Madde Yangın tehlikelerine karşı, kiracıların yer aldığı binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. Madde Yönetici Şirket, bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması ile yükümlüdür. Madde Kiracıların daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planlan değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Madde Kiracıların, üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletilmesi Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. Madde Yönetici Şirket kendi binalarını inşa eden ve işleten kiracılar haricinde, kiralanan alanın sözleşme süresince kiracının istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak ile yükümlüdür. Madde Kendi binalarını inşa eden ve işleten kiracıların bina işletmesi ile ilgili bakım onarımdan kiracı sorumlu olup, binanın işletimi Yönetici Şirket e geçmesi durumunda no'lu madde geçerli olacaktır. Madde Bölgedeki Ġnceleme Ve Değerlendirmelere Dair Yükümlülükler Madde Yönetici Şirket girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her yeni yazılım veya AR-GE projesi baģvurularının, Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun incelenmesi için üniversiteler, ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitülerinde çalışan, ilgili proje başvurusu konusunda uzman en az doktora ünvanı olan bir hakeme inceletmekle yükümlüdür. Ayrıca, hakem değerlendirmesi sonucu projenin Ar-Ge veya Yazılım projesi olarak kabul veya ret ettiğini girişimciye bildirmek ve bu konudaki tüm rapor ve yazışmaların belgelendirilmesi ile yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi ile yükümlüdür. Bu listeler EK-5te verilen AR-GE ve Yazılım Projelerinde ÇalıĢan Personel Listesi formatında toplanıp arşivlenecektir. Madde Yönetici Şirket, faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce belirlenecek formatta sunulması ile yükümlüdür Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür. 10/10

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ MADDE 1 - YÖNERGENİN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir.

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir. AR-GE ALANI TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Tahsis Eden : ANTALYA TEKNOKENT YÖN.VE İŞL. A.Ş. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Uluğbey Ar-ge Binası kat:2 Ofis:5 Kampus, ANTALYA 07058 Bu

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Haziran 2006 - Istanbul INVESTCO Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Ajanda I. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Yapısı II. TGB lerde Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ I. GENEL HÜKÜMLER BÖLGENİN KİMLİĞİ Madde 1- Bölgenin adı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir. 03/01/ 2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/4085

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT www.sakaryateknokent.com Teknokent Nedir? 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tanım: Teknokent; 1. Yüksek/ileri

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ T a r i h 0 6. 10. 2 0 1 1 V e r s i y o n 2 0 1 1 / 0 0 1 Sayfa No:

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. BÖLGELER HAKKINDA II. TEġVĠK VE MUAFĠYETLER 1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı TeĢviği 2-

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ ÇANKAYA AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI A- Tahsis Eden: Çankaya Üniversitesi Merkez Yerleşke, Eskişehir Yolu, 29. km, ANKARA Bu sözleşmede kısaca Üniversite

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1- GİRİŞ 03 2- DEKORASYON YAPILIRKEN BİLİNMESİ

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası 4691 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ DOKTORA SONRASI ARAġTIRMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ (FÜ-DOSAP) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programının uygulama

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değişiklik Öncesi Madde Metni Tanımlar Madde 3 Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, o) Teknisyen:

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM

TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM Bu makalemizin içeriği; 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ilişkin 12.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar Açıklama 1 2 3 Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu Başvuruda belirtilen tıbbi laboratuvar sınıfının

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ve gemi mühendisliği

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve Fenni mesuller kamu adına denetim görevini üstlenmektedir. Fenni mesullerin zorunlu durumlar dışında istifa etmeleri mümkün değildir. Yapının tamamlandığı tarih, yapı kullanma izni düzenlenen tarihtir.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı