Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ"

Transkript

1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini belirlemek ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni tahsis eden Ankara Üniversitesi kampus alanında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amaçlarına ve koşullarına uygun olarak işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları tespit etmektir MADDE 2 - YÖNERGENĠN KAPSAMI Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Teknokent in işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin genel hususlar ile Yönetici Şirket in hak, görev ve yükümlülüklerini belirlemek; bölgede faaliyet gösterecek firmaların kabulü, denetimi, hak ve Yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, şirketler ile başta Ankara Üniversitesi olmak üzere üniversite ve araştırma merkezleri arasında sürekli ve etkin bir işbirliği kurulmasına yönelik modelleri tarif etmek amacıyla Ankara Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır MADDE 3 TANIMLAR Yasa: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu Uygulama Yönetmeliği: 12 Haziran 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ( veya Bölge olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip Yönetici ġirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan ANKARA ÜNİVERSİTESİ TGB Yönetici A.Ş. Kiracı (Girişimci olarak da anılacaktır): Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp, sunulan hizmet ve imkanlardan yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişiler Bölge ĠĢletme Yönergesi: Bölgede yer alacak kiracılara sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönerge AR-GE (AraĢtırma ve GeliĢtirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü Yönetici Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet 1/10

2 AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli kapsamaktadır. Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personel de bu tanıma dahil edilmiştir. Bu tanım içinde, üniversitelerin şirket faaliyet alanlarına uygun bölümlerinden mezun (lisans veya önlisans) veya en az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfta okuyan ve 1. ve 2. sınıftan ders almayan üniversite öğrencileri yer almaktadır. MADDE 4 - ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠNĠN ALANI Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 24/04/2006 tarihli ve 2006/10358 sayılı kararı uyarınca ve 09/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiştir. MADDE 5 - YÖNERGENĠN YASAL DAYANAĞI 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 15/k maddesi uyarınca hazırlanmış olup Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgisine sunularak yürürlüğe sokulacaktır. MADDE 6 - KĠRACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Yasal Yükümlülükler Madde Kiracı, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartlan da yerine getirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi kampus kurallarına uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdür. Kiracı, eklerde verilen ve gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri Yönetici Şirketin belirlediği süre ve biçimde teslim edecektir. Madde Kiracı, Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunmak amacıyla sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp Yönetici Şirket'in onayına yükümlüdür. Madde Yasal yükümlülüklere aykırı davranan kiracılar Yönetici Şirket tarafından yazılı olarak uyarılacak hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi halinde Kiracı Bölge'den çıkarılabilecektir. Madde Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların bölgede bulundukları süre içerisinde hak kazandıkları muafiyetler ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, SGK gibi kurumlara ibraz etmek üzere hazırlanan belgeler Yönetici Şirket tarafından onaylanmadan kurumlara sunulamaz. Yönetici şirket tarafından onayı bulunmayan bir muafiyet listesinin veya belgenin kurumlara sunulduğu tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. Madde Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu kararı gereğince; TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ vb. gibi destekler alan projeler dışında kalan projeler en fazla 12 ay olarak kabul edilebilecektir. Süresi 12 aydan fazla olacak projeler için, girişimci firmanın proje süresinin dolmasına bir ay kala Yönetici Şirkete bir üst yazı ile Şirketimizin belirlediği formattaki Proje Gelişme Raporunu (www.ankutek.com) sunması ve bu raporun İlgili Bilim Kurulu Üyesi/Üyelerinin kabul 2/10

3 etmesi durumunda tekrar 12 aylığına uzatılabilecektir. Girişimci proje süresini en fazla iki kez uzatılabilecektir. Ancak, Sağlık, Savunma Teknolojileri vb. yönetim kurulunun belirlediği öncelikli konularda 36 aydan sonra ek süre istenmesi durumunda İlgili Bilim Kurulu Üyesi/Üyelerinin olumlu görüşleri doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun onayı ile ek süre verilebilecektir Teslim edilmesi Gereken Formlar Ve Belgeler Madde BaĢvuruda Verilecek Formlar Ve Belgeler Madde Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer almak isteyen girişimciler EK-1'de sunulan BaĢvuru Formu'nu Bölge'nin web sitesi üzerinden eksiksiz bir şekilde doldurup Yönetici Şirket'in değerlendirmesine sunacaktır. Madde Girişimci başvuru sırasında ġirket Ana SözleĢmesi'ni de Yönetici Şirkete ulaştırmakla yükümlüdür. Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin Şirket ana sözleşmesinde Ar-Ge veya yazılıma dayalı faaliyet alanları bulunmalıdır. Madde Yönetici Şirket; Başvuru Formu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ni ulaştıran girişimcilerin başvurusunu, başvuruyu takiben 15 gün içerisinde değerlendirecek ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak bildirecek olup başvurusu olumlu bulunan girişimciler, taleplerine uygun yer bulunması durumunda bölgede yer alabilecekler, aksi takdirde müşteri veri tabanına kayıt edilerek uygun bir yer olması durumunda başvuru formunda bildirilen adrese iadeli taahhütlü mektup ile yapılacak bildirim ile Yönetici Şirkete başvurmaları için 15 (on beş) günlük süre verilecektir. Madde Ġlk GiriĢte Ve Her DeğiĢiklik Olduğunda Verilecek Formlar Ve Belgeler Madde Kiracının, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazancın gelir ve kurumlar vergisinden muaf olabilmesi için EK-2'deki Faaliyet Onayı Talep Yazısı'nı, EK-3'teki BaĢlıca AR-GE Faaliyetleri Listesi ve Ģirket ana sözleģmesinin son halini (Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şekliyle veya noter onaylı olarak) bölgeye yerleştikten ve bölgede faaliyete geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere Yönetici Şirkete teslim etmesi ve Yönetici Şirket tarafından onaylanacak bu belgeyle Maliye Bakanlığına bildirimde bulunması gerekmektedir. Madde Kiracı, AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin onaylı diploma suretlerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transcriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi yazılarıyla birlikte Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı, aylık olarak beyan edeceği personelde herhangi bir değişiklik olması durumunda en geç 7 gün içinde ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transcriptler ile birlikte Yönetici Şirkete teslim edecektir. Madde Kiracı, AR-GE personelinin kiracı kuruluşta çalıştığına dair SSK işe giriş bildirimlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi yazılarıyla birlikte Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde İlgili formlar Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunacağına dair EK-6'daki Taahhütname yi kira sözleşmesi ile birlikte imzalamakla yükümlüdür Madde Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen sigorta poliçelerinin aslı ve ödeme makbuzunu bölgede faaliyete başladığı ilk kira sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 7 (Yedi) gün içerisinde ve poliçenin her yenilenme döneminde Yönetici Şirkete teslim etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Kira sözleşmesinin "teminatlar" kısmında belirtilmiş olan meblağı bölgede faaliyete başladığı ilk 7 (yedi) gün içerisinde ve kira sözleşmesi yenileme döneminde Yönetici Şirkete depo etmekle yükümlüdür. 3/10

4 Madde Kiracı, Vergi levhası Şirket İmza Sirküleri İşyeri ikametgah belgesi Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi bölgede çalışmaya başladıktan sonra ve bölgede herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği takip eden 7 (yedi) gün içinde Yönetici Şirkete vermekle yükümlüdür. Madde Periyodik Olarak Verilecek Formlar Madde Kiracı, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlarına uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, EK-4'teki Personel Listesi Onayı Talep Yazısı ve AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini içeren EK-5 teki AR- GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi 'ni bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 7 günü içerisinde doldurarak Yönetici Şirkete teslim edecek ve onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunacaktır. Madde Kiracı, bölgede faaliyete başladıktan sonra, faaliyete devam ettiği her ayın ilk 15 gününde Bölgede çalışan tüm personeli gösterir listeyi Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde İlgili formlar Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, EK-3'teki Başlıca AR-GE Faaliyetleri Listesi'ni bölgede çalıştığı her yılın 3.,6., 9. ve 12. Aylarında (her dönemin ilk 7 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edebilir. Madde Kiracı, EK-7'deki Firma Faaliyet Formu'nu bölgede çalıştığı her yılın 1., 4., 7. ve 10. aylarında (ayın ilk 17 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edecektir. İlgili Formlar, Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veritabanları üzerinden doldurulacaktır. Madde Kiracı, Bölgede faaliyete başladığı günden itibaren Yönetici Şirket ile görüşerek Firması ve faaliyetleri hakkında tüm bilgileri eksiksiz ve tam olarak Yönetici Şirket e vermek zorundadır İlgili her türlü veri aktarımı için gerekli işlemleri Yönetici Şirket ile tamamladıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili adresi olan adresine veri girişlerini eksiksiz ve tam olarak zamanında yapmak zorundadır. Bu konuda yanlış ve yanıltıcı bilgi girişi veya zamanında bilgi girişi yapılmadığı tespit edilen firmaların sözleşmeleri Yönetici Şirket tarafından tek taraflı feshedilir. MADDE Personele Dair Uyulması Gereken Esaslar Madde Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre istihdam edilmeyen personelin niteliği ne olursa olsun AR-GE personeli olarak kabul edilmeyecektir. Madde Kiracı çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumlu olup Kiracı çalıştırdığı personelin ad ve görev listesini Yönetici Şirkete verecek, personele kimlik kartı ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ yerleşkesine giriş için taşıt pulu bedeli karşılığında bu listeye göre verilecektir. Bu listede bulunan personelin ayrılması veya yeni personel alınması durumunda Kiracı kimlik kartını ve taşıt pulunu geri alıp Yönetici Şirkete iade etmekle yükümlüdür. Kiracı personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü kurala uygun davranmakla yükümlü olup Kiracı personelinin davranışlarından dolayı Kiracı da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Madde Kiracı, kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşların izni ile AR-GE personeli olarak çalıştırabilir. Madde Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Madde Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir Ar-Ge personeli için en az 10 m2 olarak belirlenmiştir Kiracının çalıştırdığı Ar-Ge personelinin vergisel muafiyetlerden yararlanabilmesi için en az Yönetici Şirket tarafından belirlenecek oran dahilinde çalışma saatlerini Bölgede geçirmek zorundadır. Personellerin görevleri gereği ofis dışında ve müşteri tarafında faaliyet gösterme gerekliliği göz önünde bulundurularak bu oran çalışma saatlerininin en az 1/10'u (ondabiri) olarak belirlenmiştir. 4/10

5 Madde Ankara Üniversitesi'nin Ve ĠĢtiraklerinin Mevcut Ġmkanlarından Yararlanmaya Dair Esaslar Madde Kiracı personeli; Ankara Üniversitesi'nin kullanımına izin verdiği bazı akademik ve sosyal hizmetlerden (sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler ve benzerleri), talep üzerine, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü'nün izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı, yararlandırılabilir. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına dair her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu Yönetici Şirket üzerinden yürütür. Madde Yönetici Şirket kiracıların taleplerini saptayıp Ankara Üniversitesi'ne gerekli bilgi aktarımını yapar. Kiracı, sınırlı kapasite ve aşın talep ve benzeri nedenlerle Ankara Üniversitesi'nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket'e başvurup, personel başına 50 ABD Doları depozito ödemesi karşılığında, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kütüphanesinden özel imkanlarla yararlanabilir. Bu imkan kişi başı 15 gün için en fazla 2 kitabın kütüphane dışında kullanımını kapsamaktadır. Bu sayıdan daha fazla kitap almak isteyen Kiracı personeli için aynı oranda ekstra depozito yatırılması gerekmektedir. Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi sağlık, sosyal ve spor tesislerinin (Üniversite Konukevi, Üniversite Misafirhanesi, Atakonağı Restorant ve kafe, Kapalı ve açık spor alanları, Araştırma hastanesi, v.b.) belirlenmiş bazı hizmetlerinden yararlanabilir. Madde Kiracıların yararlanabileceği bu hizmetler ve şartları Yönetici Şirket ile Ankara Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelere göre belirlenecek ve alınan kararlar Yönetici Şirket tarafından Kiracılara bildirilecektir. Madde Kiracı bu yöndeki talebi için Yönetici Şirket'e başvuracaktır. Madde Kiracı bu imkanlardan yararlanabilmek için ilgili kuruluşun getirdiği her türlü sınırlamaya uyacaktır. Madde Ziyaretçilere Dair Uyulması Gereken Esaslar Madde Bina içerisinde bulunan güvenlik binada yer alan Kiracılara gelen ziyaretçileri karşılayacak ve ilgili firmaya yönlendirecektir. Ziyaretçiler ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları Ziyaretçi Kartını görülecek şekilde taşıyacaklardır. Madde Kiracı ziyaretçileri güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Madde Kiracı ziyaretçileri, Üniversite (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır. Madde YerleĢke Kullanımına dair Esaslar Madde Kiracı, Ankara Üniversitesi (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyacaktır. Madde Kiracı, TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların yerleşkeye sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır. Bu tür araçların giriş-çıkışı sadece Çat yolu üzerinden Üniversite Araştırma Hastanesine giden anayol üzerinden sağlanacaktır. Ankara Üniversitesi yerleşkesi kesinlikle güzergah olarak kullanılmayacaktır. Madde 6.7 Bina Ve Ortak Alan Kullanımına ĠliĢkin Esaslar Madde Kiracı kendisi ve çalışanlarından kaynaklanan nedenlerle kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını bir hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür. Madde Kiracı, Yönetici Şirket tarafından belirlenen şekil, ebat ve yerde kullanılmak üzere tespit edilen tabela dışında reklam, afiş, pano, veya tanıtıcı tabela asamaz. 5/10

6 Madde Kiracı personeli, bu amaçla ayrılmış alanlar dışındaki alanlarda Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır. Madde Kiracı, kiralanan alanda/binada Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal etmeyecek, Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapmayacaktır. Madde Ofis alanının iç dekorasyonu Kiracı'ya ait olup her türlü malzeme kullanımı ve imalat onarım için Yönetici Şirketin onayı alınacak, kiracı bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının Bölge dışına çıkarılmasından sorumlu olacaktır. Madde Kiracı, Yönetici Şirket e yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak, ilgili bütün masraf ile giderleri kendisine ait olmak üzere ve binanın ana taşıyıcı birimlerine zarar vermemek şartıyla Kiralananda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği dekorasyon, tadilat ve tamiratı yapabilir. Kiracı, tadilata başlamadan önce, yapacağı tadilatın mimari, elektrik, mekanik ve tesisat projesini 2 (iki) takım halinde Yönetici Şirket'e sunacak, Yönetici Şirket in yazılı onayını aldıktan sonra tadilata başlayabilecektir. Kiracı bu tadilatlar, çalışma saatleri dışında ve hafta sonu yapacaktır. Ancak, Kiracının yapacağı inşaat ve tadilat işleri ayrı bir izin gerektirdiği takdirde, Yönetici Şirket'in yazılı iznini aldıktan sonra gerekli yasal işlemleri takip eder. Bu tadilatlardan kaynaklanan arızalar ve hataların düzeltilmesine ait masraflar, Kiracı tarafından ödenecektir. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar genel mimari yapıya uygun olacaktır. Madde Kiracı, kiralananı tahliye ederken, yapmış olduğu ofis içi dekorasyonu hareketli ve sökülebilen demirbaşları ana yapıya hiçbir zarar vermemek şartıyla alabilir veya Dönetici Şirket kabul ederse bedeli mukabilinde Yönetici Şirket'e bırakabilir. Söküm esnasında verilecek her türlü zarardan Kiracı sorumludur. Kiralananın mütemmim cüzü haline gelmiş olan bölmeler, kapılar, yer kaplamaları, elektrik ve data tesisatı v.b. malzeme ve demirbaşlar ve Yönetici Şirket'in yazılı izni ile gerçekleştirilen ana yapı ile bağlantılı tadilatların tümü Yönetici Şirket'in mülkiyetine geçmiş sayılır. Kiracı, kira süresinin sonunda kiralananı normal kullanmadan mütevellit normal aşınma ve yıpranmalar hariç olmak üzere, teslim aldığı haliyle Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler yapamaz Madde Kiracı, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkmayacak ve elektrik kesintisi halinde devreye girecek jeneratörden gelen gücün verimli kullanılabilmesi için gereken dikkati gösterecektir. Madde Kiracı kiraladığı alanın bakım onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde bina sorumlusundan yardım ister. Ayrıca, alanında yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapılır. Madde Kiracı, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür. Madde Bir kiracının kendine tahsis edilen bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir kiracıya tahsis edilen bölüme girmek gerektiği zaman, o bölümün kiracıları, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise, bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya Yönetici Şirket tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir. Madde Kiracı kiraladığı alan ve ortak kullanım mekanlarında sebep olduğu her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Madde Kiracı'nın yasal olmayan yanıcı patlayıcı ve benzeri kimyasal maddeleri, silah, uyuşturucu v.b. yasa dışı madde ve malzemeleri kiralananda bulundurması, depolaması yada kiralanan vasıtası ile bu gibi madde ve malzemelerin taşınması yasaktır. Aynı husus, çevresel olarak güvenli olmayan makine, ekipman madde malzemeler içinde geçerlidir. 6/10

7 Madde Kiracı, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, şekilde ve yerde biriktirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları Tehlike Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Kiracı, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete ve diğer kiracılara karşı sorumludur. Madde Kiracı kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu bina sorumlusuna derhal bildirmekle yükümlüdür. Madde Kiracı ortak kullanıma açık alanlardan (Toplantı Salonu, Konferans Salonu v.b.) kullanım esasları dahilinde önceden Yönetici Şirketten izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir. Madde Kiracı kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlüdür. Madde Kiracı kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alır ve Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür. Madde Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmak ve gereken kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Madde Kira Ücreti Ve Aidatlara Dair Esaslar Madde Kiralanan dahilindeki aydınlatma, elektrik, iklimlendirme elektrik, su ve telefon v.b.fakat bunlarla sınırlı olmayan giderleri Kiracıya aittir ve gerektiği hallerde bunlara ilişkin abonelik işlemleri, her biri ayrı olarak, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek sistem doğrultusunda tesis edilir. Süzme saatlerin okunması ile yapılması gereken ödemeler var ise doğrudan Yönetici Şirkete, belirlenen sistem doğrultusunda ve bildirilen son ödeme tarihine kadar Kiracı tarafından ödenir. Madde Kiracı, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma giderlerinden, İşletme bütçesine göre hesaplanacak metrekare birim maliyeti ile kiralananın metrekaresinin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar sorumludur. Kiracı, kira sözleşmesinde belirlenen tutarı sözleşme hükümlerine göre Yönetici Şirket'e ödeyecektir. Madde Kiracı, değişken giderlerini faturalarda belirtilen günde, aidat ödemelerini bildirimi takip eden 5 iş günü içinde bildirilen hesaba ödeyecektir. Madde Kiralanan alana dair süzme saat okunması gereken durumlarda, sayaç konulana kadar ilgili giderler Yönetici Şirketin uygun gördüğü dağılıma göre pay edilecektir. Genel gider dağılım metotları Yönetici Şirketin inisiyatifi doğrultusunda kiracılar arası hakkaniyet esası göz önüne alınarak belirlenecek ve gerekli görüldüğünde Yönetici Şirket tarafından değiştirilecektir. MADDE 7 - BÖLGEDE BĠNA ĠNġA EDECEK KĠRACILARIN (GĠRĠġĠMCĠLERĠN) YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Temel Esaslar Madde Ankara Üniversitesi kendi binalarını inşa etmek isteyen girişimciler Yönetici Şirketle imzaladıkları sözleşmeye uymakla yükümlüdür. Madde Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür. Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 sayılı kanunda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde yapı yapılamaz. 7/10

8 Madde Girişimci, Yönetici Şirketle imzaladığı sözleşmeye ek olarak, inşa edeceği yapıya ait Yapı Ruhsatı na esas Avan Projelerini Yönetici Şirkete teslim edecektir. Madde Yönetici Şirket, girişimciye ait Avan Proje üzerinde Bölgenin genel görünümüne uygun olmak kaydıyla gerekli değişiklikleri önermeye ve buna yönelik girişimci tarafından yapılacak önerileri değerlendirmeye yetkilidir. Yapılan tüm değişiklikler Yönetici Şirketin kontrolüne tabidir. Madde Girişimci bölgede inşaata başlayabilmek için, yapıya ilişkin Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerini hazırlayıp/hazırlatıp Yönetici Şirkete onaylatmak üzere teslim eder. Madde Yönetici Şirket projeleri inceleyerek, eksik olması durumunda 15 gün içinde tamamlanmak üzere girişimciye iade eder. Girişimci, ilgili TMMOB Meslek Odalarından, ilgili Belediyeden, ASKİ v.b. onaylanmış bu projelerin Vizelerini yaptırarak Yönetici Şirkete teslim eder. Madde Yönetici Şirket, Ankara Üniversitesi ve Kiracı ile işbirliği içerisinde, onaylanmış bu projeler sonucunda inşaata ait Yapı Ruhsatının ilgili belediyeden temin edilmesini ve inşaat öncesi arazi çalışmalarının (Zemin etüdü, kot ölçülmesi v.b.) talep edilmesi halinde masrafları Kiracıya ait olmak üzere yaptırılmasını sağlar. Madde İnşaat sırasında mimari, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğini ilgilendiren iş kalemlerinin kontrolünü Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yapacaktır. Kontrollük esnasında hatalı imalat ve/veya eksik malzeme tespiti halinde Yönetici Şirket Kiracıyı uyaracaktır. Madde Yapının iç ve dış mekanlarının inşaatı tamamlanıp, yapı kullanıma hazır hale geldiğinde, ilgili belediyeden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınacaktır. Bu belgenin alınmasıyla İnşaat Süreci sona erer. Madde İnşaat sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Yakutiye Belediye İmar Müdürlüğü nün mevcut ve ileride çıkması muhtemel kanun, yönetmelik ve şartnamelerinin belirlediği esaslar ile emniyet standartları ve deprem ve yangın şartnamesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. İnşaatla ilgili tüm sorumluluk girişimciye ait olacaktır. Madde Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti Yönetici Şirket veya Ankara Üniversitesi ne ait olacaktır. Binanın kullanım hakkı, kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca Kiracıda olacak, daha sonra Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilecektir. Madde Harçlar ve Belediyeler Kanununa göre yapılaşmaya dair Yakutiye Belediyesince ve diğer resmi kurumlarca istenecek her türlü ücret girişimci tarafından takip edilecek ve girişimci tarafından ödenecektir. Madde Alanının ĠnĢaat Esnasında Kullanımına Dair Esaslar Madde İnşaatın süresi girişimcinin Yapı Ruhsatı nı almasıyla, Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin alınmasına kadar geçen süredir. Girişimci bu süre boyunca, Ankara Üniversitesi ve Yönetici Şirket in belirlediği İnşaat Kurallarına uyacak, Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin düzenini bozacak ya da güvenliğine zarar verecek olaylara mahal vermeyecektir. Madde Girişimciye, Yönetici Şirket tarafından belirlenen bir bölgeye, stok sahası da dikkate alınarak bir şantiye sahası ayrılacaktır. Girişimci bu bölge çevresindeki yolları kesmeyecek ve başka alanlara tecavüz etmeyecek şekilde çalışacaktır. Madde İnşaat sırasında tüm araç trafiği Çat yolu üzerinden Üniversite Araşltırma Hastanesine giden anayol üzerinden sağlanacaktır. Ankara Üniversitesi yerleşkesi kesinlikle güzergah olarak kullanılmayacaktır. Madde Hafriyat araçları şantiye sahası dışına çıkarken gerekli araç temizliği ve tedbirleri alınacaktır. (Tekerlerin yıkanması, hafriyatın üzerine branda çekilmesi, vb.) Madde Hafriyat malzemesi, Ankara Üniversitesi'nin ihtiyacı olduğu takdirde yerleşke içinde gösterilen yere dökülecek, aksi takdirde Belediye'nin gösterdiği döküm yerine götürülecektir. Madde İhtiyaç duyulan toprak, stabilize, çakıl v.b. dolgu malzemesi Ankara Üniversitesi yerleşkesi dışından temin edilecektir. 8/10

9 Madde ĠnĢaat Sırasında Dikkat Edilecek Esaslar Madde Yönetici Şirket tarafından öngörülen şantiye alanının etrafı gürültü kirliliğinin önlenmesi ve emniyeti sağlaması için tahta ya da sac ile kapatılacak ve Yönetici Şirketin istediği renge boyanacaktır. Bu koruma duvarına uygun görülen ölçü, renk ve aralıklarla emniyet uyarı levhaları asılacaktır. Madde İnşaat girişine dışarıdan görülebilecek şekilde inşaat tanıtım tabelası (üzerinde işin adı, yüklenici firma, kontrollük, 1. keşif bedeli, bitim tarihi v.b. bilgilerin olduğu) konacaktır. Madde Şantiye binası (şantiye şefi, kontrollük personeli, mühendisler, muhasebe, sekreter ofisleri, mutfak, yemek salonu, bilgisayar hizmetleri, toplantı odası v.b.) tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olacaktır. Şantiye sahasında ya da etrafında Yönetici Şirketin izni olmadan yatakhane ve koğuş bulundurulmayacak ve fazla mesai dışında çalışan inşaat işçisi konaklamayacaktır. Madde Şantiyede çalıştırılacak teknik ve destek personelin (yatılı ve yatılı olmayan) kimlik bilgileri Yönetici Şirkete sunulacaktır. Bu personelle ilgili her türlü emniyetin ve güvenliğin temin edilmesi girişimciye aittir. Madde Elektrik ve su altyapısı şantiye sahasına Yönetici Şirket tarafından getirilecek ancak dağıtımı ve ücreti girişimci tarafından karşılanacaktır. Madde Su, elektrik, telefon v.b. ihtiyaçlar için gereken abonelik işlemleri ve onay alımları, Yönetici Şirket onayıyla girişimci tarafından yapılacaktır. Madde Girişimci, şantiyesi için yaptırdığı abonelikleri (su, elektrik, telefon, v.b.) inşaatın bitiminden sonra hesap kesme işlemini yaptırdıktan sonra bir tutanakla kapatır. Madde Kiracı Yönetici Şirketin izni dışında bina etrafı dolgu malzemesi olarak çakıl ve stabilize dışında malzeme kullanmayacaktır. Madde İnşaat sırasında mevcut elektrik, haberleşme hatları ve su kanalları gibi altyapıya zarar verilmemesine dikkat edilecek, meydana gelen her türlü zarar girişimciden hemen tazmin edilecektir. Madde Müteahhit firma ve inşaat çalışanları Ankara Üniversitesi yerleşkesinde kendilerine tanımlanan alan dışında dolaşamazlar. Madde İnşaat sırasında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya kullanılması için Yönetici Şirketten ve ilgili resmi kurumlardan özel izin alınacaktır. MADDE 8 - YÖNETĠCĠ ġġrketġn YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Madde Yasal Yükümlülükler Madde Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Kiracı ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür. Madde Genel ĠĢleyiĢe Dair Hükümler Madde Yönetici Şirket, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla her türlü ruhsat ve izinlerin ilgili belediyelerden takibi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile yükümlüdür. Madde Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. 9/10

10 Madde Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, Internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin, sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması v.b. hizmetler Yönetici Şirketin yükümlülüğündedir. Madde Yangın tehlikelerine karşı, kiracıların yer aldığı binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. Madde Yönetici Şirket, bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması ile yükümlüdür. Madde Kiracıların daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planlan değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Madde Kiracıların, üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletilmesi Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. Madde Yönetici Şirket kendi binalarını inşa eden ve işleten kiracılar haricinde, kiralanan alanın sözleşme süresince kiracının istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak ile yükümlüdür. Madde Kendi binalarını inşa eden ve işleten kiracıların bina işletmesi ile ilgili bakım onarımdan kiracı sorumlu olup, binanın işletimi Yönetici Şirket e geçmesi durumunda no'lu madde geçerli olacaktır. Madde Bölgedeki Ġnceleme Ve Değerlendirmelere Dair Yükümlülükler Madde Yönetici Şirket girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her yeni yazılım veya AR-GE projesi baģvurularının, Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun incelenmesi için üniversiteler, ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitülerinde çalışan, ilgili proje başvurusu konusunda uzman en az doktora ünvanı olan bir hakeme inceletmekle yükümlüdür. Ayrıca, hakem değerlendirmesi sonucu projenin Ar-Ge veya Yazılım projesi olarak kabul veya ret ettiğini girişimciye bildirmek ve bu konudaki tüm rapor ve yazışmaların belgelendirilmesi ile yükümlüdür. Madde Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi ile yükümlüdür. Bu listeler EK-5te verilen AR-GE ve Yazılım Projelerinde ÇalıĢan Personel Listesi formatında toplanıp arşivlenecektir. Madde Yönetici Şirket, faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce belirlenecek formatta sunulması ile yükümlüdür Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür. 10/10

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı