SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ"

Transkript

1 Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 6170 sayılı kanunla değiştirilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir. Yönetmeliğin uygulanması ile ulaşılmak istenilen hedef: üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, ülke sanayiinin uluslararası rekabet gücünü artırmak, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, teknolojik bilgi üretmek, teknolojik bilginin kullanılarak ticarileştirilmesini sağlamak, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirmek, mevcut ürün ve üretim yöntemlerini geliştirerek ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, milli politikalar doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda araştırmayı desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır. 2. KISALTMALAR Bu yönerge metninde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. AR-GE : Araştırma ve Geliştirme, TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Kanun : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Bakanlık: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Bölge : Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 3. TANIMLAR a) Bakanlık: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı, c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları d) AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,

2 Sayfa No 2/16 e) Üretim Birimleri: Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, f) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri, g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini h) Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, ı) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi, i) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri, j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti, k) Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi, l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü, m) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, n) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, o) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, p) Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, r) Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları, t) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri

3 Sayfa No 3/16 mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı, u) Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü, 4. YÖNETİCİ ŞİRKETİN GÖREVLERİ 4.1. Yönetici şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür Yönetici şirketin görevleri: Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması, Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, Bölgenin üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışındaki yerleşimlerde yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi,

4 Sayfa No 4/ Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin değerlendirilmesi ve karşılanması, Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR- GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK' ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin Iistesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, Girişimcilerin faaliyetlerinin, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, 4.3. Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür Yönetici Şirket girişimcilerin ve üçüncü şahısların Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgili makamlara bildirilmesi ile yükümlüdür. Bu listeler KT-FR- 008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi formatında toplanıp arşivlenecektir Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür Teknokentte yangın tehlikelerine karşı, girişimcilerin kiraladığı tüm binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma ile, itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Yönetici Şirket, Teknokentin alt ve üstyapılarına zarar verenlerin tespit edilmesi ve bu zararların tazmininin sağlanması konusunda yetkilidir Teknokentin daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma- Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden onay alınan öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Teknokentte yer alan Girişimcilerin, üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletilmesinde Yönetici Şirket yardımcı olacaktır Yönetici Şirket kiralanan alanın sözleşme süresince Girişimcinin istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak ile yükümlüdür.

5 Sayfa No 5/16 5. TEKNOKENTE GİRİŞİMCİ KABULÜ 5.1. Müracaatların Alınması Teknokentte yer kiralamak isteyen girişimciler müracaatını Yönetici Şirkete ait internet sitesi üzerinden on-line olarak yapar veya Girişimcinin Teknokentten beklentilerini içeren KT-FR-001 Girişimci Müracaat Formu Girişimci firma/kuruluş hakkında bilgileri içeren KT-FR-002 Girişimci Bilgi Toplama Formu Girişimcinin Teknokent içinde AR-GE/Yazılım Projesi yürüteceği başlıca konuları içeren KT-FR-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu Girişimci tarafından önceden Teknokent dışında başlatılmış/tamamlanmış her proje için ayrı tanzim edilmiş KT-FR-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Toplama Formu, Girişimci tarafından Teknokent içinde yürütülecek projelerle ilgili bilgileri içeren KT-FR- 005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu Yürütmekte olduğu projeye kamu kuruluşları veya kanunla kurulmuş otrganizasyonlar tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programlarından destek almakta olan firmalar için KT-FR-071 Teknokente Getirilecek Ar-Ge Destek Programlarınca Desteklenen Proje Bilgi Formu ile yazılı olarak Yönetici Şirkete iletir. Müracaat eden girişimci, müracaatın değerlendirilmesi için Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen Müracaat Değerlendirme Ücretini Yönetici Şirketin ilan edilen banka hesabına yatırır Müracaatların Değerlendirilmesi Girişimcilerin kiralama veya arsa tahsisi taleplerini içeren müracaatlarını değerlendirmek üzere Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürünün önerisi, nın oluru ile üç kişilik bir Hakem Heyeti oluşturulur. Her müracaat için, müracaat eden girişimcinin üzerinde çalışma yapacağını beyan ettiği AR-GE veya yazılım projesi/projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi ikisi öğretim üyesi, biri TOBB a bağlı oda/borsa temsilcisinden müteşekkil üç kişilik bir hakem heyeti oluşturulur. TOBB a bağlı oda/borsaların temsilcileri ilgili kuruluşların önerdiği kişiler arasından Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca seçilen Alan Komitesi Üyeleri arasından seçilir Hakem Heyeti, müracaat konusu projenin uygunluğunu ve müracaat sahibi girişimcinin yeterliliğini: Frascati Klavuzu ile kanun ve yönetmeliği esas alarak KTGB-FR Formları üzerinde yaptığı inceleme, Müracaat eden girişimci ile yaptığı mülakat, Gerektiğinde müracaat eden girişimcinin Teknokent dışında bulunan işyeri veya uygulama alanlarında yaptığı inceleme ile değerlendirerek sonucu KTGB-FR-006 Teknokent e Müracaat Değerlendirme Raporu Formu ile rapor haline dönüştürür.

6 Sayfa No 6/ Hakem Heyetinin hazırladığı değerlendirme raporu Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği veya hangi şartlarla kabul edilebileceği karara bağlanır Kamu kuruluşları veya kanunla kurulmuş otrganizasyonlar tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programlarınca (TÜBİTAK-TEYDEB, TTGV, KOSGEB, FP7, SAN-TEZ; TEKNOGİRİŞİM vb.) desteklenen ve Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer hakemli AR-GE destek programları tarafından desteklenmeye değer bulunmuş olan projeleri ile Teknokente girmek için müracaat eden girişimcilerin müracaatları hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır Değerlendirme süreci müracaatın alınmasından itibaren en çok iki ay sürer Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca değerlendirilir Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK veya TÜBİTAK' ın belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilmesini isteyebilir Teknokente Girişimci Kabul Kriterleri Teknokent e kabul edilecek girişimcilerin üründe yenilik veya üretim yöntemlerinde yenilik veya teknolojik üretim amaçlı en az bir Ar-Ge projesi veya Ar-Ge içerikli yazılım geliştirme projesi yürütmesi, bu proje kapsamında iç ve dış piyasalarda yüksek rekabet gücü olan ve/veya ihracat potansiyeli yüksek olan, yeni ve yüksek teknoloji ağırlıklı ürünler veya süreçler geliştirmesi beklenilir Teknokent e kabul edilecek girişimcilerin faaliyetlerinin çevreye ve Teknokent teki diğer girişimcilere zarar vermeyecek özellikte olması gerekir AR-GE çalışması yapmasa da Teknokent teki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, laboratuvar cihazları satıcısı, KOSGEB-TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) veya Teknokent içinde gerekli sosyal ve ekonomik dokuyu oluşturacak işletmeler (kargo, restoran, kafeterya, spor merkezi, alışveriş merkezi, otel vb.) vergi muafiyet ve desteklerinden yararlanmamak koşuluyla her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Konya Teknokent Yönetim Kurulu kararıyla Teknokent e kabul edilebilirler Bölgeye Kabul Edilecek Firmalarda Aranan Nitelikler Bölgeye kabul edilecek firmaların bölgemiz ve ülkemiz açısından öncelikli olan alanlarda AR- GE ve yazılım geliştirme projesi yürütmesi veya bu faaliyetlere destek sunması gereklidir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan prototip ürün ve pilot tesis üretimi ve teknolojik ürünlerin seri üretimi ile sınırlıdır Bölgeye kabul edilen birimlerin Teknokent teki diğer girişimcilere ve çevreye zarar vermeyecek yapı ve büyüklükte olması zorunludur.

7 Sayfa No 7/ Bölgeye Kabul Edilecek Firmaların Uyması Beklenilen Nitelikler Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak, Teknokent teki diğer firmalar ile işbirliğine açık olmak, Başta Selçuk Üniversitesi mezunları olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak, Teknokent te faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir Teknokent Bünyesinde Üretim Faaliyetleri Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan prototip ürün ve pilot tesis üretimi ve teknolojik ürünlerin seri üretimi ile sınırlıdır Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölge sınırları içindeki seri üretim faaliyetleri 4691 sayılı kanunda tanımlanan teknolojik ürünlerle sınırlı olup bölgedeki işletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, 4691 sayılı kanunun değişik 8. maddesi kapsamında Yönetici Şirketin uygun bulması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir Kira Sözleşmesi Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Bölgeye kabul edilmesini uygun gördüğü girişimciler ile Yönetici Şirket arasında KT-FR-007 Teknokent Kira Sözleşmesi Formu kullanılarak kira sözleşmesi yapılır Girişimci, aşağıdaki belgeleri kira sözleşmesi aktedilmesi aşamasında Yönetici Şirkete teslim edecektir. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi Vergi levhası fotokopisi Şirket İmza Sirküleri İşyeri ikametgah belgesi Sanayi /Ticaret Odası/Borsa/Esnaf Odası Kayıt Belgesi

8 Sayfa No 8/ Girişimcilerin Yükümlülükleri Girişimciler, bu yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdürler Girişimciler, bu yönergenin uygulanmasını desteklemek üzere Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yangından Korunma ve Mücadele, Güvenlik vb. konulardaki tüm yönergelere de uymakla yükümlüdür Girişimci, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür Girişimciler ve istihdam ettiği personel, Selçuk Üniversitesi nin Alaaddin Keykubat Kampüsünde geçerli olan kurallara uymakla yükümlüdür Girişimci, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür. Girişimci, kira sözleşmesi ve bu yönergede belirtilen raporları Yönetici Şirketin belirlediği süre içinde istenilen biçimde teslim edecektir Girişimci, Maliye Bakanlığına ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunmak amacıyla Yönetici Şirket in onayına sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp vermekle /ilgili portala veri girişi yapmakla yükümlüdür Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda Teknokent Kira Sözleşmesi Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir Girişimcinin, AR-GE ye dayalı faaliyetlerden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı na (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması ve bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı bir faaliyet onay belgesini teslim etmesi gerekmektedir. Girişimci, bu amaçla, Teknokent içinde faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularını içeren KT-FR-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu Teknokent içinde faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularının şirketinin tescil edilmiş iştigal konusu kapsamında olduğunu gösterir ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin bir kopyasını veya Ticaret Sicil Belgesini Teknokent içinde yürüteceğini beyan ettiği her AR-GE yazılım Projesi için ayrı olarak tanzim edilmiş KT-FR-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formunu Yönetici Şirkete ibraz eder. Yönetici Şirket, bu dokümanları onaylayarak bir kopyasını girişimciye geri verir Girişimci, şirketinin iştigal konusunda ve yürütmekte olduğu projelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihini takiben ilk 10 gün içerisinde adresindeki portaldeki E-bildirim sistemi üzerinden Yönetici Şirket e bildirmekle yükümlüdür.

9 Sayfa No 9/16 Girişimcinin, bu konudaki gecikmelerinden dolayı oluşacak hak kayıplarından Yönetici Şirketin sorumluluğu bulunmaz Girişimcilerin Periyodik Rapor Verme Konusundaki Sorumlulukları Girişimciler, çalıştırdıkları araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin stopaj ve damga vergisinden istisna edilebilmesi için, yürütmekte olduğu AR-GE projelerinde görev alan Ar-Ge ve destek personelinin (AR-Ge personelinin en çok %10 u kadar) görev tanımlarını ve niteliklerini aylık olarak adresindeki portaldeki E-bildirim sistemine girmek zorundadır. Aylık bilgilerin girişi en geç takip eden ayın 10. gününe kadar yapılır. Teknokent teki işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin devam takibi mevcut elektronik devam izleme sistemi ile yapılır. İşletmelerin talebi halinde çalıştırdıkları Ar-Ge ve destek personelinin (AR-Ge personelinin en çok %10 u kadar) ay içerisinde çalıştığı süre 1 gün=7.5 saat kabul edilerek KTGB-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi Formu ile belge haline dönüştürülerek onaylanıp işletmeye verilir. Stopaj vergisi indiriminden faydalanmak isteyen işletmeler ilgili Gelirler Müdürlüğüne Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından onaylanmış KTGB-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi Formu ile beyanda bulunur İşletmeler, E-bildirim sistemi vasıtasıyla beyan ettiği AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştırdığı personelin diploma fotokopilerini veya hala öğrenci konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür Girişimci, SSK ya tabi olarak çalıştırdığı personele ait Aylık SSK bildirgelerinin bir kopyasını Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür Girişimci aylık dönem içerisinde Teknokent bünyesinde tamamlanmış olan AR-GE Yazılım projeleri ile ilgili bilgileri takip eden ayın ilk on günü içerisinde E-bildirim sistemine girmekten sorumludur Girişimci aylık dönem içerisinde Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda Başlıca ARGE/Yazılım Projesi konularında Yürütmekte Olduğu AR-GE Yazılım Projelerinde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni başlatılan AR-GE Yazılım Projesi faaliyetlerini takip eden ayın ilk on günü içerisinde E-bildirim sistemine girerek Yönetici Şirketi haberdar etmekten sorumludur Girişimcilerin Çalıştırdığı Personelle İlgili Olarak Uyması Gereken Esaslar Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir Bölgede 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim

10 Sayfa No 10/16 görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur Girişimci, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşlardan aldıkları iznin belgelenmesi suretiyle AR-GE personeli olarak çalıştırabilir Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulundan izin almak koşuluyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler Girişimci çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumludur Girişimcinin çalıştırdığı personele Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından kimlik kartı ve Selçuk Üniversitesi yerleşkesine giriş için taşıt pulu (bedeli karşılığında) verilecektir. Girişimcinin çalıştırdığı personelin işten ayrılması durumunda Girişimci, ayrılan personelin kimlik kartını ve taşıt pulunu Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ye iade etmekle yükümlüdür Girişimci personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından Girişimci de sorumlu tutulacaktır Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir AR-GE personeli için en az 6m 2 olarak belirlenmiştir Girişimcinin çalıştırdığı AR-GE personelinin Bölgede çalışıp çalışmadığı Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Teknokente giren-çıkan kişilerin kayıtları ve elektronik devam izleme sistemi kayıtları esas alınarak denetlenecektir. Ar-Ge personelinin muafiyete esas ücreti sadece bölgede geçirdiği süreyi içerecektir sayılı yasada tanınan muafiyet ve destekler münhasıran TGB sınırları içinde çalışan personel ve yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olup Konya Teknokent dışında yürütülen

11 Sayfa No 11/16 Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak 4691 sayılı yasada tanınan muafiyet ve desteklerden yararlanılması anılan yasaya ve vergi mevzuatına aykırılık fillini oluşturacaktır Ara Denetimler Yönetici Şirket, Konya Teknokent te yer kiralamış olan girişimcilerin faaliyetlerinin 4691 sayılı yasaya uygunluğunu denetlemek, var ise yasanın amacına ve aktedilmiş olan kira sözleşmesine aykırı faaliyetlerinin tespiti için Ara Denetim incelemesi yapar veya yaptırır Girişimcilerin Ara Denetimi Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır Girişimciler, ara denetim faaliyetlerine ait giderleri Yönetici Şirkete ödemekle yükümlüdür Yapılan ara denetimlerde 4691 sayılı yasaya veya kira sözleşmesine aykırı davranış, tutum veya faaliyetleri tespit edilen girişimciler yazılı olarak uyarılarak uygunsuzlukları gidermesi için belirli bir süre verilir. Verilen süre içinde uygunsuzlukları gidermeyen girişimciler hakkında Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca girişimcinin kira sözleşmesinin feshi ve bölgeden ihraç edilmesi dahil uygulanacak işleme karar verilerek uygulanır Teknokent teki girişimciler en az yılda bir kez ara denetime alınır. Mücbir sebeplerle ara denetim sıklığı en çok 1.5 yıla çıkarılabilir KOSGEB Selçuk TEKMER inkübatöründeki girişimcilerin ara denetimi KOSGEB tarafından yapılır. Bu girişimcilerin ara denetimi gerekmemekle birlikte Yönetici Şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır TEKNOGİRİŞİM destek programınca desteklenen girişimciler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetlendiği için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte Yönetici Şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır Üniversite ve kamu kuruluşlarının Teknokent sınırları içinde yürüttüğü FP7, DPT, TÜBİTAK destekli projeler için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte Yönetici Şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır Asgari Ofis Kullanım Kriteri Konya Teknokent teki her hangi bir ofiste çalışan Ar-Ge personeli ve danışmanlara ait toplam çalışma süresi: aylık olarak en az 40 adam.saat, yıllık toplam olarak en az 600 adam.saat tir. Teknokent, istediği zaman bu sınırlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Belirtilen yoğunlukta kullanılmayan ofislerin kira sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği hususu Konya Teknokent Yönetim Kurulunun takdirindedir Konya Teknokent tarafından belirlenen ortalama ve yıllık toplam çalışma süreleri asgari koşul olup özellikle KDV ve gelir/kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanan girişimcilerin yararlandıkları muafiyet miktarı ile istihdam ettiği Ar-Ge personeli ve danışmanların çalışma sürelerinin mütenasip olması hususu kendi sorumluluklarındadır Girişimciler Ve Çalıştırdığı AR-GE Personelinin Selçuk Üniversitesi nin İmkanlarından Yararlanmasına Dair Esaslar Girişimci personeli; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nün Teknokentte çalışan personelin kullanımına izin verdiği akademik ve sosyal hizmetlerden (sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler ve benzerleri) Yönetici Şirket tarafından ilan edilen koşullara uymak şartıyla ücretli veya ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

12 Sayfa No 12/ Girişimcilerin yararlanabileceği bu hizmetler ve yararlanma koşulları Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ile Selçuk Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek ve alınan kararlar Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Girişimcilere bildirilecektir. Girişimci, sınırlı kapasite ve aşırı talep ve benzeri nedenlerle Selçuk Üniversitesi nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır Girişimci, Selçuk Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına dair her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu Yönetici Şirket üzerinden yürütür. Bölgeye Gelen Ziyaretçilerle İlgili Esaslar Teknokent binası içerisinde bulunan danışma birimi binada yer alan Girişimcilere gelen ziyaretçileri karşılayacak, Girişimcileri bilgilendirecek ve Girişimciler istedikleri takdirde ziyaretçilerini kendileri danışmaya gelerek kabul edeceklerdir. Ziyaretçiler, ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları Ziyaretçi Kartı nı görülecek şekilde taşıyacaklardır Girişimcilerin ziyaretçileri, güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Ziyaretçilerin Teknokent ile ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur Girişimci ziyaretçileri, Üniversite (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır. Ziyaretçilerin Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi ile ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur Yerleşke Kullanımına Dair Esaslar Girişimci, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsünde geçerli olan kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyacaktır Girişimci, TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların yerleşmeye sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır Bina Ve Ortak Alan Kullanımına Dair Esaslar Girişimci kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını kendinden kaynaklanan sebeplerle hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür Girişimci personelinin özel araç park yeri hakkı Yönetici Şirket tarafından girişimcinin ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenecektir Girişimci, Yönetici Şirketin onayı olmadan reklam, afiş, pano, veya tanıtıcı tabela asamaz Girişimci personeli, kendi kontrolü altındaki alanlarda ve ortak kullanım alanlarında (özel olarak ayrılmış alanlar hariç) Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır Girişimci, kiralanan alanda/binada Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.in izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal etmeyecek, Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapmayacaktır Ofis alanının iç dekorasyonu Girişimciye ait olacak, her türlü malzeme kullanımı ve imalat yöntemi için Yönetici Şirketin onayı alınacaktır. Girişimci bu işlem esnasında ortaya

13 Sayfa No 13/16 çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının yerleşke dışına çıkarılmasından sorumlu olacaktır Girişimci, kendine kiralanan alanda yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapacaktır Girişimci, kiraladığı alanda inşai bir değişiklik yapmak isterse, değişiklikleri gösteren mimari, elektrik ve mekanik projelerini, uygulamaya başlamadan önce Yönetici Şirkete göstererek yazılı ön onay almak zorundadır. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar Teknokentin genel mimari yapısına uygun olacaktır Girişimci, binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartıyla kiralananda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği her türlü dekorasyon, tadilat ve tamiratı (bölmeler, asma tavanlar v.b.) Yönetici Şirket in izni ile yapabilir. Bu tadilatlar sırasında, meydana gelecek arızalar ve hataların teknik ve hukuki sorumluluğu Girişimciye ait olacak ve bunların düzeltilmesine ait masraflar, Girişimci tarafından ödenecektir Girişimci, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tüm tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler için Yönetici Şirket ken yazılı izin almak zorundadır Girişimci, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkamayacaktır Girişimci kiraladığı alanın bakım onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde Teknokent Yönetiminden yardım isteyebilir Girişimci, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür Bir Girişimcinin kendine tahsis edilen bölümde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir Girişimciye tahsis edilen bölüme girmesi gerektiği zaman, o bölümün Girişimcileri, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise, bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya yönetim tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir Girişimci kiraladığı alan ve ortak kullanım mekanlarında sebep olduğu her türlü zararı karşılayacaktır Girişimci kiraladığı alan ve ortak kullanım mekanlarında patlayıcı, yanıcı, tehlikeli madde bulundurmayacaktır Girişimci, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, bulundukları yapının yakınında mevcut bulunan çöp toplama istasyonlarında biriktirmekle yükümlüdür Girişimci, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları Tehlike Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Girişimci, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete karşı sorumludur Girişimci kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu Yönetici Şirket yetkililerine bildirecektir Girişimci ortak kullanıma açık alanlardan (Toplantı Salonu, Kütüphane, Konferans Salonu v.b.) kullanım esasları dahilinde önceden sorumlulardan izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir.

14 Sayfa No 14/ Girişimci, Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.in önereceği yerde ve standartta tanıtıcı tabelasını asacaktır Girişimci kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlü olacaktır Girişimci kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmakla yükümlüdür Teknokentteki asansör yük taşıma amacıyla kullanılamaz Teknokentteki alanlarda yemek pişirmek, çay ocağı oluşturmak yasaktır Teknokente taşınma ve Teknokentten taşınma işlemleri mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde Teknokent Yönetimi ile mutabakata varılan yönteme göre yapılır.

15 Sayfa No 15/ Kira Ücretleri ve Hizmet Ücretleri Girişimci, kiraladığı alana karşılık olan kira bedelini aylık olarak takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete ödemekle mükelleftir. Kira ücreti her yıl Ocak ayında Konya Teknokent A.Ş. Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kira ödemelerindeki gecikmelere aylık %1.5 gecikme zammı uygulanır Girişimci, kiraladığı alana ilişkin olarak ihtiyaç duyacağı elektrik, su, telefon, faks ve internet aboneliğini yaptırmak ve abonelik giderlerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Konya Teknokent A.Ş. Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu bu kapsamda ödenecek ücreti her yıl yeniden belirler. Ödemelerdeki gecikmelere aylık %1.5 gecikme zammı uygulanır Girişimci, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma giderlerinden, İşletme bütçesine göre hesaplanacak metrekare birim maliyeti ile kiralanan alanın metrekaresinin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar sorumludur. Girişimci, söz konusu giderlerden payına düşen tutarı aylık olarak yönetici şirkete ödeyecektir Konya Teknokent A.Ş. Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu bu kapsamda ödenecek ücreti her yıl Ocak ayında yeniden belirler. Ödemelerdeki gecikmelere aylık %1.5 gecikme zammı uygulanır Kiralanan alanın elektrik enerjisi tüketimini ölçmek için süzme saat kullanılabilmesi durumunda girişimciler Yönetici Şirket tarafından fatura edilen elektrik enerjisi tüketim bedelini aylık olarak ödeyecektir. Elektrik enerjisinin birim bedeli MEDAŞ birim fiyatı+trafo kayıpları+ trafo işletme gideri olarak belirlenecektir. Ödemelerdeki gecikmelere aylık %1.5 gecikme zammı uygulanır. 6. BÖLGEDE BİNA YATIRIMI YAPACAK YATIRIMCILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 6.1. Bölgede bina yatırımı yapacak yatırımcılarla ilgili hususlar taraflar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Ancak, bu sözleşmeler hazırlanırken aşağıdaki hususlara uygunluk esas alınır Sözleşmeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili olan diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanacaktır Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür. Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 sayılı kanunda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde yapı yapılamaz Yatırımcı, bina inşaatı ile ilgili kanunlar ve tüm yasal mevzuata, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin çıkarmış olduğu teknik mevzuat ve şartnamelere, binalarla ilgili emniyet standartları ve, deprem ve yangın şartnamelerine uyacaktır. Yatırımcılar bu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğe uyacağını taahhüt edecektir. İnşaatla ilgili ürün sorumluluğu girişimciye ait olacaktır Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetici Şirket ve/veya girişimciler tarafından hazırlattırılır ve Yönetici Şirketin onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetici Şirket tarafından verilir ve denetlenir.

16 Sayfa No 16/ Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti Yönetici Şirkete ait olacaktır. Binanın kullanım hakkı, kira ana sözleşmesinde belirlenen süre boyunca girişimcide olacak, daha sonra Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilecektir. 7. YÜRÜRLÜK 7.1. Bu Yönerge Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülür Bu Yönerge Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği nde yapılacak değişiklikler ve gelişen şartların ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda revizyona alınır Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. bu yönergede istediği zaman değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Girişimciler, bu yönergede ileride yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul etmiş sayılır Bu yönerge tarihinde yürürlüğe girer. 8.REFERANS DOKÜMANLAR KT-FR-001 Girişimci Müracaat Formu KT-FR-002 Girişimci Bilgi Toplama Formu KT-FR-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu KT-FR-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Toplama Formu KT-FR-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu KT-FR-006 Teknokente Müracaat Değerlendirme Raporu Formu KT-FR-007 Teknokent Kira Sözleşmesi Formu KT-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi KT-FR-009 Girişimci Üç Aylık Bilgi Toplama Formu KT-FR-071 Teknokente Getirilecek Ar-Ge Destek Programlarınca Desteklenen Proje Bilgi Formu

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı