32Küba N D E K S. indeks. Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar bo an 82. Konuk Yazar. Ayd ner nflaat: Aktüalite. Emel Tümel Cantürk 44

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "32Küba N D E K S. indeks. Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar bo an 82. Konuk Yazar. Ayd ner nflaat: Aktüalite. Emel Tümel Cantürk 44"

Transkript

1

2 indeks 2 N D E K S 7 8 Konuk Yazar Ayd ner nflaat: Nur Batur 70 Ömer Ayd ner Türk Mucit Yar flmas Birincisi skender Aruoba Ted Okullar nda Yeni Döneme Bafllarken 32Küba 20 Emel Tümel Cantürk Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar bo an Gökhan Erden fian var K z ldeli 72 Las Chicas Küba Büyükelçisi 22 Özel Nisan Kavakl dere Kad n Sa l ve Tüp Bebek Merkezi 34 Uzman Odyolog Nur Baykal Aktüalite N D E K S

3 indeks 3 Yay n Kurulu Suzan B LGEN ÖZGÜN ( 81) (BAfiKAN) fienol SARISOY ( 82) (BAfiKAN YARDIMCISI) 36 Yaflam Kalitesi Can ÇI IRGAN ( 80) Aydan ERCAN ( 82) Bo aç ÇEK NMEZ ( 99) Burak TURGUT ( 99) Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan OLCAY ( 93) 38Moda Ece Sülkan Razaman da Tatl Bir Seda Yap m (Grafik Tasar m ve çerik) Danajans Duygu ONAY Emre Fidel AKTAfi Mihriban TEZCAN Renk Ayr m Detay Repro Bask maj A.fi. 42 Kültür-Sanat Beren Saat Kültür-Sanat Leyla Topalo lu Çolako lu O uz Atay 50 Bizim Dünyam z Okur önerileri ve yorumlar için Reklam ve rtibat TED ANKARA KOLEJ MEZUNLARI DERNE K z l rmak Cad. No: Akay - ANKARA Tel: Faks: Binicilik 70 Türk E itim Derne i KOLEJL LER Hulki Karagülle 83 mtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD.fiT. ad na Kemal Ziya SAVRAN adet bas lm flt r. Dernek üyelerine ücretsiz da t lmaktad r. Yaz lar n hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlar na aittir. Issn: Kampüs 76Torch 79 Kaybettiklerimiz

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Kolejliler, TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i G e n e l B a fl k a n Kemal Ziya Savran 90. say m zda sizlerle buluflman n gurur ve heyecan yla hepinize merhaba diyorum. Kolejliler in sizlere ulaflmas nda, Yay n Kurulu Baflkan m z Say n Suzan Özgün nezdinde eme i geçen tüm arkadafllar m kutluyor ve teflekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dergimizde yine birbirinden seçkin konuklar m z yer al yor. Öncelikle ilk Kolejli kad n rektörümüz Say n Deniz Ülke Ar bo an kutluyor, baflar lar n n devam n diliyorum. Ayn flekilde çok uzaklardan bizlere seslenen Küba Büyükelçimiz Say n fian var K z ldeli ye yeni görevinde kolayl klar diliyorum. Sadece güzelli i de il, zarafeti ve kiflili i ile de gururumuz olan Say n Ece Sükan ve flöhret dünyas na yeni ad m atan genç ve baflar l mezunumuz Say n Beren Saat i kutluyor, baflar lar diliyorum. Ve ifl dünyam z n genç temsilcilerinden, ayn camiada olmaktan gurur duydu um Sevgili Ömer Ayd ner e, tesisimize yapt katk lardan dolay tekrar flükranlar m sunmak istiyorum. Bas n dünyas n n güçlü kalemi Say n Nur Batur a konuk yazar köflesinde bizlere, okul zamanlar m zda belki k ymetini tam olarak bilemedi imiz edebiyat n doyumsuz güzelli ini tekrar hat rlatt için teflekkür ediyorum. Son olarak tüm de erli konuklar m za dergimize katk lar ndan dolay gönülden teflekkür ediyoruz. De erli Mezunlar m z, 90. say m zla beraber bugün bir büyük mutlulu u daha yafl yoruz. Camiam z n yeni buluflma yeri olarak Kolej- N'in temeli at lm fl olup, inflaat iflleri bafllam fl bulunmaktad r. Resmi temel atma törenimiz ise 20 Ekim Cumartesi günü yap lacakt r. Bu vesile ile say s 900'ü aflan katk pay vermifl üyelerimize teflekkür ediyorum. Gerçekten hem kendileri hem de camiam z için çok güzel bir fley yapt lar. Her f rsatta belirtti im gibi Kolej- N'i di erlerinden üstün k lan fiziki flartlar yan nda en önemli avantaj, tesisin bizlere ait olacak olmas. Kolej- N sadece bizler N. Bu çerçevede Kolej- N'e, dolay s yla camiaya sahip ç kmak ad na çevrenizdeki Kolejlileri bize yönlendirmenizi, referans olman z özellikle rica edece im Al nacak katk pay bir defaya mahsus ve ömür boyu olup 1. derece yak nlar n z da bu haklardan faydalanabileceklerdir. Beklenmedik bir sorun ç kmad takdirde 2009'un ilk aylar nda Kolej- N hizmete girecektir ö retim y l n n tüm ö renci, ö retmen, veli ve yöneticilerimize hay rl olmas n diliyor, hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. 20 Ekim'de Resmi Temel Atma Töreninde görüflmek ve daha nice say larda buluflmak dile iyle... Kemal Ziya Savran Genel Baflkan

6

7 konuk yazar 7 Shakespeare in Gözlü üyle Türkler W illiam Shakespeare'in Macbeth'ini ilk okudu um zaman kaç yafl ndayd m acaba? Spor çantam kap p antrenmana koflmak için, son ders zilinin çalmas n zor bekledi im y llard. O zaman Kolej'in kapal spor salonu, Ankara'daki ender salonlardan biriydi. Ve ben, Türkiye flampiyonu olan bir tak mda voleybol oynuyordum. Akl m flampiyonadayken, ngiliz Edebiyat hocam z Mr. Greenway, Shakespeare'in dizelerini saatler ve saatlerce anlat r, bizden de her dizeyi yorumlamam z isterdi. tiraf etmeliyim ki, o y llarda, Türkiye flampiyonas nda birinci olmak, William Shakespeare'in Macbeth'inden daha cazip geliyordu bana. Daha sonraki y llarda ise duygu ve düflünce dünyamda yeni ufuklar açan felsefe ve fliirin ilk tohumlar n n, asl nda, Ankara Koleji'nde at ld n anlad m. Montaigne'den Bertrand Russell'a, Dalai Lama'dan Nietzsche'ye, Naz m Hikmet'ten Özdemir Asaf'a dünyam zenginlefltiren filozoflar ve flairlerle birlikte William Shakespeare'i de keflfetmeye bafllad m. Shakespeare'in dizeleri muhteflemdi do rusu. nsan karakterini ne kadar da güzel anlatm flt ünlü ngiliz yazar... Y llar içinde onun çok sevdi im dizeleriyle dünyay ve insanlar anlamaya çal flt m. Neler mi diyordu William Shakespeare? nsanlar n ço u kaybetmekten korktu u için, sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye lay k görmedi i için. Düflünmekten korkuyor, sorumluluk getirece i için. Konuflmaktan korkuyor, elefltirilmekten korktu u için. William Shakespeare bütün bunlar neredeyse 400 sene önce söylemiflti. Ve yaratt karakterlerde, insan do as n n en de iflmez özelliklerini benzersiz bir fliir diliyle yans t yordu. Zaten onu ölümsüz yapan da bu de il miydi? Daha neler mi diyordu? Duygular n ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktu u için. Yafllanmaktan korkuyor, gençli inin k ymetini bilmedi i için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir fley vermedi i için. Ve ölmekten korkuyor, asl nda yaflamay bilmedi i için... Bana dünyan n ve Türkiye'nin kap lar n açan gazetecilik hayat mda da hem Türklere hem de di er milletlerin hayat felsefelerine ve yaflamlar na Shakespeare'in dizeleriyle bakmaya çal flt m. Biz Türkler ne kadar sevebiliyor ve seviliyorduk? Duygular m z rahatl kla ifade edebiliyor muyduk? Konuflabiliyor muyduk? Ya düflünmek? Yeterince düflünüyor muyduk? Ne yaz k ki bizim dünyam zda korkular n daha a r bast n gördüm. Sevmekten, konuflmaktan, duygular m z göstermekten ve en önemlisi de düflünmekten korkuyoruz sanki? Bir türlü korkular m z aflam yoruz. Hâlbuki d flardan bak nca, Türkiye'nin dev bir ülke oldu unu görüyorsunuz. Yeter ki; Daha fazla sevmekten; Daha özgürce konuflmaktan; Ve daha fazla düflünmekten; Korkmayal m. NUR BATUR '70 - Sabah Gazetesi Yazar

8 portre 8 Türk nflaat Sektöründe Uluslararas Bir fiirket Ayd ner nflaat Ömer Ali Ayd ner 85 Aydıner İnşaat için yetmişli yıllarda Türkiye'nin öncü, kurucu firmalarından bir tanesidir diyebiliriz. Bugüne kadar geçen süreçte, Aydıner İnşaat A.Ş.'nin girdiği pek çok sektör oldu ama her zaman ana çalışma alanımız inşaattı. İnşaat konusunda Türkiye'de Samsun İçme Suyu Arıtma Tesisi, Manavgat Projesi gibi pek çok projeye imza attık. Bunların içerisinde su ile ilgili olmayan çok az projemiz var. Biz genel itibariyle su ağırlıklı çalışan bir firmayız. İçme suyu arıtma tesisleri, su boru hatları, barajlar, hidroelektrik santraller, hatta şişe suları. Su ile ilgili ne varsa onu yapıyoruz, onu üretiyoruz. nflaat sektörü için hep ülke ekonomisinin lokomotifi yorumu getirilir. Bu konu hakk ndaki görüflleriniz nelerdir? Sektörün ülkemizdeki gelece i, ekonomiye olan katk lar nelerdir? Hiç şüphesiz inşaat sektörü, gerçekten öncü sektörlerden bir tanesi. İnşaat sektörü yaklaşık tane sektörü beraberinde götürmektedir. Onun dışında sektörde yurt içinde çok fazla bir şey görmüyoruz. Bizlerin, özellikle belli kapasiteye gelmiş olan firmaların Türkiye içerisinde, bana göre, çok fazla hareket alanı yok. 1970'li y llardan beri Türk inflaat sektöründe su ve altyap a rl kl pek çok projeye imza atm fl olan Ayd ner nflaat A.fi.'nin genç yöneticisi Ömer Ali Ayd ner ile Türk inflaat sektörü ve ülke ekonomisi üzerine güzel bir söylefli gerçeklefltirdik. Bize kendinizden, e itiminizden bahseder misiniz? 1968 yılında İstanbul'da doğdum. Koleje 3. sınıftan girdim. Ondan sonra da Kolejli olarak devam ettim eğitimime. Kolej'de çok kaliteli bir eğitim alırken, bir yandan da gayet keyifli ve eğlenceli günler geçirdim yılında liseyi bitirdim yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesinden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Ayd ner nflaat A.fi., 1970'lerden beri inflaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma, bize bu süreçte yaflan lan tecrübelerinizden, k saca flirketinizin mazisinden söz eder misiniz? Sektöre irili ufaklı çok firma girdi. Dünyada her iş kolunda bir takım büyük firmalar, o firmaları destekleyen biraz daha küçük firmalar, yine o firmaları destekleyen daha da küçük firmalar şeklinde bir oluşum vardır. Yani bugün Almanya'ya baktığınız zaman çok fazla büyük firma yok. Ama bizde durum böyle değil. Bizde herkes müteahhit, herkes inşaat yapıyor. Her işin bir uzmanı var. Niçin dişçilik okuyorsun? Dişçi olmak için. Niye gidiyorsun eczacılık okuyorsun? Eczacı olmak için okuyorsun. Herkesin yapacağı iş belli. Herkes yapacağı iş çerçevesi içinde kalmalı. Ayrıca, uzmanlaşma çok önemli. Biz, arıtma da yaparız, boru hattı da çekeriz, bina da, yol da yaparız, yeraltına kablo da döşeriz, yer üstünden tayyare de uçururuz olmaz. Bu güne kadar portföyümüze bakarsanız bizim su ve altyapı ağırlıklı projeler dışında proje üstlenmediğimizi görürsünüz. Özellik isteyen bir ihaleye 50 tane firma başvuruyor. Bir proje özellikli bir projeyse eğer; o kadar firma başvuramaz, başvurmamalı. O kadar firma yeterlilik alıp da o ihaleye girmemeli. Ayd ner nflaat çok önemli projelere imza atm fl bir firma. Bu alandaki faaliyetleriniz ve Türk firmalar n n yurt d fl ndaki

9 portre 9 baflar lar, imajlar hakk ndaki görüflleriniz nelerdir? Aydıner İnşaat uluslararası alanda ve Türkiye'de birçok iyi işler yaptı. Samsun İçme Suyu Arıtma Tesislerini yaptı. O güne kadar Türkiye'de tamamı Türkler tarafından yapılmış bir arıtma tesisi yoktu. İlk defa biz Samsun'da yaptık. Projesini de, içinde kullanılan malzemelerin imalatını da tamamen yerli olarak yaptık. Manavgat Projesi gibi gerçekten dev bir projeye imza attık. Manavgat suyu Türkiye'de denize kadar bozulmadan gelen belki de tek sudur. Rahmetli Özal'ın projesiydi. Güzel bir projeydi, bitti, anahtarını teslim ettik. Ancak, hala kullanılamadı. Onun dışında yurt dışında irili ufaklı aktivitelerimiz oldu. Rusya'da, Afganistan'da, Ürdün'de çalıştık. Şu anda yeni yeni ilgilendiğimiz bölgeler de var. Oralarda farklı projeler yapmayı düşünüyoruz. Türkiye için uluslararası başarının devamını istiyorsak eğer, inşaat dünyasının kendi arasında anlaşıp bölgeselleşmesi gerekiyor. Her bölgeye herkesin gitmemesi gerekiyor. Bir dönem, çok ciddi anlamda kalitesiz imajımız vardı. Herkes yurt dışındaki imajımızın çok iyi olduğunu zannediyor. Ruslar, Türklere iş yaptırmaktansa iki misli fiyata İtalyan'a iş yaptırmayı tercih ediyordu yılında Rusya, Türk müteahhidi kaynıyordu ama Türk'e iş yaptırmıyordu. Biz, Türkiye'de Müteahhitler Birliği olarak üzerimize düşen görevi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye seksen sonras nda liberal ekonomide önemli at l mlar yapt. Bu at l mlar zaman zaman kesintiye u rasa da hâlâ devam etmekte. Ülkemizdeki siyasi dengeleri göz önünde bulundurdu unuzda ülke ekonomisini, ülkemizin gelece ini bir ifladam olarak nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye gerçekten ekonomisinin değerlendirilmesinin çok zor olduğu bir ülke. Türkiye'de iyi, oturmuş bir ekonomi yok. Hâlâ dengeler yerine oturmadığı gibi, her an çok ciddi sarsıntılar olabilir. Türkiye bence bıçak sırtında duruyor. Sizin hiç manasız şekilde döviziniz bir günde 1,20'den 1,30'a çıkıyorsa bunlar iyi göstergeler değildir. Ekonomimiz iyi değil. Çok basit bir örnekle, geçen sene ekmeği, sütü, suyu, benzini kaça aldığınıza bakın ve bugün kaça aldığınıza bakın. Enflasyonun söylenen rakamlarda olmadığını göreceksiniz. Türkiye ekonomisi yatırımlarla beraber ilerliyor. Yatırımların getirdiği güvence yeni yatırımları çekiyor. Bunu sağlamak başarıdır. Bu zaten istikrarın devam ettirilmesi ile sağlandı. Siyasi manada bakarsan hiçbir partinin başarısı değildir bu durum. Belirlenmiş sistemi devam ettirme başarısıdır. Bunu yapan siyasi grupların hepsi başarılıdır. İnşallah bundan sonraki siyasi gruplar da bu yaklaşımı iyi değerlendirip, iyi okuyup devam ederler diyorum. Türkiye'nin bu manada bir nefes almaya ihtiyacı var. Düze çıkmadık daha Ülkemizde son y llarda gerçeklefltirilen özellefltirme politikalar hakk ndaki görüflleriniz nelerdir? Bu özellefltirmelerin ülkemize gelecekte ne tür getirileri olacak? Özelleştirme muhakkak lazım. Her işi devlet yapamaz. Kamudaki belli alanları, havaalanını özelleştireceksin. Dünyanın her yerinde havaalanları özeldir. Enerjiyi özelleştirirsiniz, başka türlü bütçe ayırıp da enerji santrali yapamazsınız. Evet, özelleşecek, serbest piyasa oluşacak, serbest piyasa içerisinde de herkes satabildiğini satacak. Bu sistem böyle oluşmak zorunda ama özelleştirmeden önce, özelleştirenlerin, Türkiye'nin stratejik değerlerini ortaya koymaları gerekli. Her şey satılmaz. Bunun listesini çıkartmak lazım. Türkiye için stratejik olanların dışında düzgün şekilde özelleştirme yapılsın. Sonuçta özelleştirme düzgün şekilde yapıldığı sürece doğrudur. KolejIN tesisinin Kolejlilere ve mezunlara ne gibi faydalar olabilir? Bu konudaki görüflleriniz nelerdir? KolejIN, Koleje katkı sağladığı ölçüde üyelerine de katkı sağlayacak demektir. KolejIN tesisinin en önemli esprisi Kolejlileri bir araya getirmesidir. Bana göre bugünkü Kolejlileri daha fazla birbirlerine bağlayacak, biz mezunları bir şekilde bir araya toplayacaktır. Kolejli dostlarımızla, daha nezih bir ortamda daha sık görüşeceğiz bu sayede.

10 kariyer 10 Kendisini ve Bahçeflehir Üniversitesini Dünya Düzleminde Tan mlayan Bir Rektör Deniz Ülke Ar bo an 82 Say n Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo an, bizlere kendinizden bahseder misiniz? 1965 yılında İstanbul'da doğdum. Orta ve lise öğrenimimi TED Ankara Koleji'nde tamamladım. Kolej'in basketbol ve atletizm takımlarında Türkiye çapında dereceler aldım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1986 yılında mezun oldum. Daha sonra, İstanbul Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans ve doktora yaptım yılında St. Andrews Üniversitesinin Uluslararası Güvenlik okulunu bitirdim. 1998'de doçent, 2003'te profesör oldum yılında Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi üyeliğine kabul edildim. Halen Bahçeşehir Üniversitesi rektörüyüm. İki çocuğum var ve Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lutfi Arıboğan ile evliyim. Akademik e itimdeki amac n dünya standartlar nda, ça dafl bireylerin yetifltirildi i dinamik bir üniversite ve ülke yaratmak olarak aç klayan Bahçeflehir Üniversitesi rektörü Deniz Ülke Ar bo an ile üniversite e itimi ve Türkiye üzerine güzel bir sohbet gerçeklefltirdik. Ülkemizdeki az say da kad n rektörden biri olan Deniz Ülke Ar bo an, Bahçeflehir Üniversitesindeki e itim hedeflerinde; her bireyin e itim almaya hakk oldu unu, üniversite olarak nitelikli e itim gücünü sonuna kadar ça dafl bir ülke olma yolunda kararl ad mlarla kullanacaklar n belirti. Güçlü akademik kadrosu, uluslararas düzeyde e itim-ö retim programlar, yurt d fl e itim olanaklar ile evrensel bir bilgi kurumu olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Bahçeflehir Üniversitesine rektör oldunuz. Bizlere okulunuzdan, uygulamak istedi iniz yeni projelerinizden söz eder misiniz? Okulumuz İstanbul'un tam merkezinde Beşiktaş'ta yer alıyor. Bu yıl kuruluşunun 10. yılı olmasına rağmen, sanki yüzyıllık bir kurummuşçasına gelenekleri, aidiyetleri olan bir yapımız var. Öğrenci merkezli bir okuluz ve öğrencilerimiz okulun tüm yönetim kademelerinde temsil yetkisine sahipler. Öğrenci ile en iyi ilişkiyi kuran, en çok sevilen ve en iyi öğreten insanları bünyemizde toplamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 7000 öğrencimiz var ve her yıl katlanarak büyüyoruz. En büyük projemiz hayata geçirmeye başladığımız 'business school'umuz. Özellikle ekonomi, işletme ve finans alanında Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yıl Galatasaray Üniversitesinden Seyfettin Gürsel'i, Boğaziçi'nden Deniz Gökçe ve Yılmaz Esmer'i transfer ettik. Geçen yıl da Taner Berksoy, Selime Sezgin ve Niyazi Berk gibi bu alanın dev isimlerini kadromuza katmıştık. Mühendislik fakültemize ise ayrı bir önem veriyoruz. Öğrenci kalitesini artırmak için burs oranlarımızı yükselteceğiz. Bilkent Elektrik-Elektronik Bölümünden Erol Sezer'i ve ODTÜ Mühendislik Fakültesinin 6 yıl dekanlığını yapmış olan Yıldırım Üçtuğ'u aramıza kattık. Bütün hocalarımız yurt dışında doktora ve master yapmış öğretim üyelerinden oluşuyor.

11 kariyer 11 Özel üniversiteler son y llarda ülkemizde ciddi at l mlar yapt lar. Size göre özel okullar n e itim ve ö retime katk lar ne boyutta? Devlet okullar na göre farkl l klar neler? Bahçeflehir Üniversitesinin di er özel ve devlet okullar ndan farklar neler? Bahçeşehir Üniversitesi kâr amaçlı olmayan, eğitimden kazandığını eğitime yatıran bir kurum. Bütün amacımız ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak insan gücünü yetiştirebilmek. Öğretim üyelerimizin geldikleri ana kaynak, zaten devlet üniversiteleri. Hepimiz oralarda yetiştik ve birçok hocamız hâlâ devlet üniversitelerinde ders vermeye gidiyorlar. Çok sembolik bir ücretle bu işi yapmalarının tek sebebi ülkemizin her yerindeki, her kurumundaki öğrenciye aynı mantıkla bakıyor olmamız. Bizim için her birey eğitimi hak eder. Elimizdeki kaynağı ve bilgi gücünü herkesle paylaşmaya hazırız. Hocalarımızın devlet üniversitelerindeki öğrencilere de ulaşabilmesi için onları destekliyoruz. oluyor. Düşünme biçiminiz, çalışma temponuz, çevreniz hep aynı entelektüel çerçeve içerisinde gelişiyor. Bu da hem kolaylaştırıcı hem de teşvik edici bir şey. Ben şanslıydım ve birçok insanın kitaplardan okuduğu olayların, insanların içerisinde yaşadım. Herkes öğrenmeye çalışırken ben zaten biliyordum. Ülkemizin yetifltirdi i en önemli uluslararas iliflkiler uzmanlar ndan birisiniz. 'Terör Korku Hali' adl kitab n zda terör üzerine ciddi çal flmalar yapt n z. Kitab n zda Moskova Tiyatrosu, kiz Kuleler ve Filistin'deki terör üzerine ayr nt l incelemeler var. Bu ba lamda kitab n z 'Terör Korku Hali'nden bahseder misiniz? Ülkemizdeki terör sorunu hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? Bizi farklı kılan; yerimizi dünya düzleminde tanımlamamız ve dünya üniversiteleri arasında bir yer kapmaya çalışmamız. Üniversitemizin duvarlarını sanal hale getirerek bilgi kaynağımızı ulaşmaya çalışan herkese açmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin üniversitesiyiz ama dünyalıyız. Bahçeflehir Üniversitesine 2007 y l nda rektör oldunuz. Ülkemizde maalesef özel ve kamu kurulufllar nda kad n yöneticilerin say s çok az. Bu konudaki görüfllerinizi merak ediyoruz... Kadın yöneticilerin sayısının artması ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesi. Benden önceki kadın rektörler de çok başarılı performans gösterdiler. Kadın olmanın sağladığı bazı duyarlılıkları iyi kullanarak, mükemmel yöneticilik sergilediler, sergiliyorlar. Ülkemizde yönetici olmaya layık ne kadar erkek varsa, o kadar da kadın var. Sayıca artacak, arttıkça toplumsal gelişmeyi zirveye çıkaracağız. Baban z akademisyen-yazar Mahir Kaynak, anneniz ise bir ressam. Akademisyen bir aileden geliyorsunuz. Bu durum akademik kariyer yapman zda sizi yüreklendirdi mi? Elbette. Akademisyenlik bir geleneğin devamı olunca daha kolay Terör yalnızca bizim değil, tüm dünyanın sorunu. Artık ağır silahlı orduların birbirleri ile çarpışması, tahrip güçleri nedeniyle neredeyse imkânsız. Bu nedenle, bu tip küçük silahlı birimlerin yarattığı hasarlar tolere edilebilir durumda. Terör, verdiği zarardan daha çok etki yaratan bir eylem türü. 5 kişi öldürüp 5000 kişiyi terörize edebiliyorsunuz. Bunu sağlayan da medya gücü. Medya sorumlu davranırsa terörün etkisi azalır. TED Ankara Koleji mezunusunuz. Kolej'den arkadafllar n zla görüflme imkân bulabiliyor musunuz? Elbette görüşüyoruz. Bir yahoo grubumuz var, 200 kişiyi aşkın da üyesi. Düzenli toplanıyoruz ve okuldayken birbimizi çok iyi tanımadığımız arkadaşlarımızla yeniden dost olabilme fırsatı buluyoruz. Yakın zamanda mezuniyetimizin 25. yılını kutladık. Müthiş bir buluşma idi. Hepimiz hâlâ etkisindeyiz.

12 aktüalite Kas m 2007 Spacey Kent Caz Konseri İş Sanat etkinlikleri kapsamında 20 Kasım 2007 tarihinde caz severleri enfes bir caz resitali bekliyor. Dünyanın en önemli caz vokalistlerinden biri olarak kabul edilen Spacey Kent, İş Sanat'ın güz dönemi kültür sanat etkinliklerinde çok önemli bir yer tutuyor. Spacey Kent, caz gibi avangart bir sanat dalında 6 adet albümüyle çok satanlar listelerini zorlamış, batı kültürünün çok önemsenen caz vokalistlerinden bir tanesi İngiliz Caz Ödülü, 2002 yılı BBC Caz Ödülleri En İyi Vokalist Ödülü, 2004 Backstage Bistro Ödülü ve 2006 Yılın Albümü Ödülünün de içinde bulunduğu birçok değerli ödüle layık görülen sanatçı; şarkılarında ağırlıklı olarak aşk hikâyelerini, karmaşık anlatıları ve çok kültürlülüğü ifade eden, entelektüel düzeyi çok yukarılarda bir müzik tarzını yansıtıyor. Spacey Kent, müzik kariyeri boyunca örnek aldığı caz müzisyenlerine adadığı son albümü The Boy Next Door un dünya turnesi kapsamında, İstanbul'da İş Sanat'ın misafiri olarak bulunmakta. Orhan Pamuk un Yeni Roman Masumiyet Müzesi Nobel ödüllü romancımız Orhan Pamuk 10 yıldır üzerinde çalıştığı son romanını Ocak 2008 tarihinde okurla buluşturmayı düşünüyor. Masumiyet Müzesi adını verdiği romanının son düzeltmelerini yapmak için İtalya'nın Portofino kasabasında inzivaya çekilen yazar, Nobel Ödülü sonrası ilk defa okurun karşısına çıkacak. Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanı mekân olarak geleneksel olduğu üzere yine İstanbul'da geçiyor. Masumiyet Müzesi'nde, 1970'lerden günümüze geçen süreçte aşk konusu ekseninde; kadın, erkek ve aile konuları işleniyor. Roman, aşk üzerine geniş anlamda bir sorgulama ve aşk nedir sorusu üzerine derin düşünceler ortaya koyuyor. Yazar, aşk denen, çağlar boyu insanoğlunu ve özellikle erkekleri meşgul etmiş, basit gibi görülen ama alt yapısında çok derin bir felsefenin olduğu konuyu anlamlı katmanlar, farklı bir kurgu ve üslup ile anlatıyor. Orhan Pamuk'un, roman tekniği açısından her romanında farklı bir tarz denediği düşünülürse, bu romanında da farklı bir anlatım tarzıyla okuru şaşırtması bekleniyor. Pamuk, Masumiyet Müzesi romanında aşk kavramıyla müze kavramını ilişkilendirmeye, odak noktalar oluşturmaya çalışıyor. Romanda, tarihsel bir kavram olarak aşk ile eski eserlerin ve tarihin buluşma noktası olan müzelerin düşünsel anlamda aşk ekseninde anlatımı ifade ediliyor. Kitabın konusunu; zengin ve iyi eğitim almış bir adamın, kendisi gibi iyi eğitimli, zengin bir eş yerine fakir bir akrabasına âşık olması ile gelişen olaylar belirliyor.

13 aktüalite Uluslararas stanbul Bienali İstanbul, son yıllarda büyük etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla, önemli bir sanat, kültür ve festival ayrıcalığı yaşayan - yaşatan kentler arasına girdi. Bu yıl 10. su düzenlenecek olan İstanbul Bienali 8 Eylül - 4 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbullu sanatseverleri, farklı disiplinlerden yabancı konukları, sanatçıların performans gösterilerinden örnekler ile buluşturmaya hazırlanıyor. 10. Uluslararası İstanbul Bienali, gün geçtikçe kurumsallaşmaya, İstanbul kentinin tarihsel ve kültürel dokusu ile bütünleşmeye devam ediyor. Bienalde; farklı, tarihi mekanlarda, alternatif etkinliklere yer verilmesi düşünülüyor. 10. İstanbul Bienali nin bu yılki küratörlüğünü San Francisco Art Institute'ta Sergiler ve Kamusal Programlar Yönetmenliği gibi önemli görevleri de yürüten Hou Hanru üstlenecek. Bienalin sanatsal anlamda ana temasını ve yönelimlerini Hou Hanru belirleyecek. Festivaldeki küratörün belirlediği ana tema: mkans z De il, Üstelik Gerekli; Küresel Savafl Ça nda yimserlik. Bienalde, teknolojinin ürkütücü boyutu karşısında insanoğlunun bireyselliğini, kendine olan özgüvenini iyimserlik boyutuyla işlenecek. Bienal kapsamında, bu temaya uygun sergiler, performans gösterileri, İstanbul'un farklı mimari yapısı içerisinde sergilenecek. Festival yönetimi ve küratör, bu tema ışığında, etkinliklerin kapsamına uygun alternatif mekanları seçmeye özen göstermişler. İstanbul Denizcilik İşletmelerine ait 3 numaralı antrepo, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AKM'nin ortak organizasyonuyla yaratılan Santralistanbul ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi gibi mekânlar 10. İstanbul Bienali için özel olarak seçilmiş. İstanbul şehri, sonbaharın hüznünü, yurt dışından ve içinden gelen sanatçı ve sanat severlerle; coşkuyla, keyifle yaşamaya devam edecek... Bienal Mekan Adresleri Santralistanbul Eski Silahtara a Elektrik Santrali Kaz m Karabekir Caddesi No.1 Silahtar Mahallesi Sütlüce- Eyüp stanbul Manifaturac lar Çarfl s Atatürk Bulvar, 1-6 Blok, Unkapan AKM - Atatürk Kültür Merkezi Taksim Meydan - Beyo lu Antrepo No.3 Meclis-i Mebusan Cad. Liman flletmeleri Sahas, Karaköy Kad köy Halk E itimi Merkezi Bahariye Cad. No:39 Kad köy Gitar Eflli inde Aflk fiark lar Mezunlarımızdan Leyla Topaloğlu Çolakoğlu 73 muhteşem sesi ile büyülemeye devam ediyor. Atilla Demircioğlu ile birlikte 18 Ekim 2007 tarihinde, saat de Türk Japon Vakfında Gitar Eşliğinde Aşk Şarkıları adlı muhteşem bir performans sergileyecekler. Bu unutulmaz dinletiyi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz... Eylül Kültür Sanat Ortam Etkinlikleri Ebru sanatının yayılması ve tanınması amacıyla Eylül'de bir de atölye oluşturulacak. 1 Ekim'de açılacak olan ilk sergisiyle Ceren Alptürkan Erdil, Ebru sanatına ait eserlerini izleyicisiyle buluşturacak. 6 Eylül'den itibaren başkentimizde etkinliklerine başlayan Eylül Kültür Sanat Ortamı-Konur Sokak 35/6 (Megapol Sineması bitişiği), resim, fotoğraf, ebru gibi alanlarda sergiler açılabilecek şekilde düzenlendi. Mekânda tango dersleri, şiir dinletisi, söyleşi, panel, imza günü gibi etkinliklere de ağırlık verilecek. Eylül, büyük salonunda sık aralıklarla ücretsiz olarak yapacağı kısa film (deneysel kurmaca, animasyon), belgesel film ve dünya sinemasının seçkin örneklerinin gösterimleriyle Ankara daki sinemaseverleri de bir araya getirecek. 27 Eylül'de Konuşmacı Av. Berna Özpınar'ın sunacağı Hasta Hakları ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk konulu söyleşi düzenlenecek. Eylül Kültür Sanat Ortamının etkinlikleri konusunda duyuru e-postası almak için adresinden davetiye istenebilir.

14 aktüalite 14 Ankara Devlet Tiyatrosu Sezonu 1 Ekim'de Bafll yor Cumhuriyetimizin en güzide sanat kurumlarından olan Devlet Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunu 1 Ekim 2007 itibariyle açıyor yılında Devlet Konservatuvarının açılmasıyla başlayan genç Cumhuriyetin tiyatro macerası, 1949 yılında Devlet Tiyatro ve Operası adını aldı ve günümüze kadar da devam etti tiyatro sezonunda kurumsal anlamda 72. yılını kutlayan Devlet Tiyatroları, birbirinden nitelikli, klasikleşmiş, yerli ve yabancı oyun yazarlarının oyunlarını Ankara seyircisi ile buluşturacak yılının ilk periyodunda Ankara Devlet Tiyatrosu, 7'si yerli, 10'u yabancı yazarın olmak üzere toplam 17 yeni oyunun prömiyerini gerçekleştirecek. Birbirinden nitelikli klasik ve modern eserlerden seçilen oyunlar, yeni sezonda Ankaralı izleyicilere çok iyi alternatifler sunacak. Yeni sezonda yerli oyunlarda Halid Ziya Uşaklıgil'in Aflk- Memnu, Ahmet Kutsi Tecer'in Köfle Bafl ve Behiç Ak'ın Tek Kiflilik fiehir adlı oyunları en dikkat çekenler arasında. Çeviri eserlerde ise farklı tarih ve dönemlere ait oyun yazarlarından, dünya tiyatro yazınının artık kültleşmiş oyunlarını bulabiliyoruz. Klasik oyunlarda W. Shakespeare'in K sasa K sas ve Gogol'un Bir Delinin Hat ra Defteri dikkat çeken oyunlardan. Bunun dışında Henrik İbsen'in Bir Halk Düflman, Ariel Dorfman'ın Dullar ve Georg Büchner'in Danton'un Ölümü oyunları ise politik oyunlar kategorisine sokabileceğimiz, dönemsel açıdan seyircide ve tiyatro dünyasında sarsıcı etkiler bırakmış çok önemli oyunlar. Ankara Devlet Tiyatrosu yılı repertuvarında biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki çocuk oyunu da yerini almakta. Bunlar: Ulviye Bursa'nın Küçük Bir Mucize ve Aurand Haris'in Androkles ve Aslan. İyi seyirler. Bütün Dünyada Mevlana Etkinlikleri Mevlana'nın doğumunun 800'üncü yılı, ülkemizde ve bütün dünyada çok önemli etkinliklerle kutlanıyor. UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana yılı ilan etmesi sebebiyle bütün dünya başkentlerinde uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kültür bakanlığı, UNESCO ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle organize edilen kültürel etkinliklerde sema gösterileri, tasavvuf müziği konserleri; bilim, sanat ve kültür alanında uzmanların katıldığı Mevlana üzerine konferanslar gerçekleştiriliyor. Mevlana'nın felsefesini, dünya görüşünü ve tasavvuf kültürünü anlatan aktiviteler 2007 yılı içerisinde New York, Paris, Hamburg gibi şehirlerde; Hollanda, Meksika, Belçika ve Güney Kore gibi ülkelerde de birçok kentte geniş katılımlar sağlanarak gerçekleştiriliyor. Mevlana etkinliklerinin son halkasını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük organizasyonu oluşturuyor. Haziran ayında başlayan etkinlikler Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Mevlana dan Esintiler Karma Resim Sergisi: Taksim Sanat Galerisi (28 Eylül- 14 Ekim) Çak l Tafllar ile Hoflgörü Sergisi: Taksim Metro Sergi Salonu (20-30 Ekim 2007) Uluslararas Neyzenler Buluflmas Cemal Reflit Rey Konser Salonu (27 Ekim 2007 Cumartesi, Saat: 20:00) Hoflgörünün Ad : Mevlâna Konferans : Cemal Reflit Rey Konser Salonu (03 Kas m 2007 Cumartesi, 10:00-17:00 ; 4 Oturum) Sevgiyi Aray fl Tezhib Sergisi: slam Eserleri Müzesi (01-30 Kas m 2007) stanbul Mevlevîhâne Gezileri Prof. Dr. Mahmut Erol K l ç' n Anlat m yla (20 Ekim- 8 Aral k 2007 tarihleri aras her Cumartesi saat: 12:00) Dünya Enstrümanlar yla fieb-i Arus Abdi pekçi Spor Salonu (17 Aral k 2007, saat:19:00)

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye)

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye) Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr ö retmen ve e itimcileri, sizler yetifltireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu niteliklerde

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ

ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ KASIM 2014 ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ İÇİNDEKİLER Polisiye deyip geçmeyin... Akademisyenlerimiz referans noktası İKBU bilinçli bir tercihti Syllabus sadece Syllabus

Detaylı

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU www.cankaya.edu.tr Sayı: 33 Temmuz 2009 ISSN 1304-9836 YEN KAMPÜS PROJES Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU İçindekiler Yeni Kampüs

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar...

içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... içindekiler EDİTÖR YAZISI 6 Selda KAYA KAPANCIK İyi okumalar... MASAÜSTÜ 10 > İstanbul Film Festivali 2 Nisan da başlıyor >Meze yiyecekseniz, Seastar1 e gideceksiniz... >Divan Chocolat d Origine >Exen

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

YURT DIŞI BUBİ TUZAKLARIYLA DOLU.

YURT DIŞI BUBİ TUZAKLARIYLA DOLU. İGY Faaliyetlerine Hızla Devam Ediyor... INTES Genç Yöneticiler Grubu yaz sezonu sonrası ilk toplantılarını 10 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Asude Öztürk Camadan, Başkan Yardımcısı

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi SAYI: 03 NİSAN 2015 www.arimezunlari.org.tr Röportaj Sesime Ses Ver sergisi ile Başarılı seramik sanatçısı mezunumuz... Betül Demir Karakaya Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi Tohum

Detaylı

yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı

yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı yönetici koçluğu ve eğitim danışmanlığı Kurumların ve insanların hedeflerine erişme ve en iyiye ulaşma süreçlerinin bir parçası olmak beni mutlu ediyor. Üst düzey yöneticilik kariyerinden sonra yönetici

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Mevsimler Değişirken Sarıdan yeşile kaçan yaprakları ile hüznün kraliçesi sonbahar, yerini beyaz baş tacımız kışın güzelliklerine bırakırken değişen sadece mevsimler olmuyor. Her

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı