YÖNETMELİK ONAYLI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY ) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK ONAYLI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY 145 01) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 17 Temmuz 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ONAYLI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü sivil hava araçları ile ticari hava taşımacılığında kullanılmayan büyük hava araçlarına ve/veya komponentlere bakım yapmak için kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin bakım kuruluşu olarak yetkilendirilmesi için sahip olması gereken nitelikleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ticari Hava Taşımacılığı yapan yerli ve yabancı hava taşıma işletmelerinin filosunda bulunan her türlü sivil hava aracı ile ticari hava taşımacılığında kullanılmayan büyük hava araçları ve/veya komponentlere bakım hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve lisanslı personeli kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 148 inci maddesi ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak; (2) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları Ek 1, uçuşa elverişlilik Ek 8 ve JAA tarafından yayınlanan JAR-145 e paralel olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Bakan: Ulaştırma Bakanını, b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, c) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, birlikte veya ayrı yapılmak üzere hava aracı veya komponentin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderimini, ç) Bakım Çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya komponentinin bakım kuruluşu tarafından yeniden hizmete hazır hale getirilmesini, d) Bakım Kuruluşu: Bu Yönetmeliğe uygun olarak bakım yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri, 1

2 e) Bakım Kuruluşu El Kitabı: Onay kapsamını oluşturan ve kuruluşun faaliyet alanını belirleyen esasları içeren ve kuruluşun bu Yönetmeliğe nasıl uyacağını gösteren dokümanları, f) Birinci seviye bulgu: Bu Yönetmeliğe, ICAO Ek 1, Ek 8 ve JAR-145 e aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen önemli bir yetersizlik veya kusuru, g) BKEK: Bakım Kuruluşu El Kitabını, ğ) Büyük hava aracı: Azami kalkış ağırlığı 5700 kg. üzerinde olan uçaklar ile azami kalkış ağırlığı 3175 kg. üzerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri, h) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, ı) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, i) Hat Bakım: Hava aracının / hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin yapılmasını, j) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracını, k) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını, l) İkinci seviye bulgu: Bu Yönetmeliğe ve ICAO Ek 1, Ek 8 ve JAR-145 e aykırı olan, emniyet standardının düşmesine yol açabilecek ancak uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen herhangi bir yetersizlik veya kusuru, m) İnsan Faktörü: İnsan performansını ve verimliliğini dikkate alarak insanın diğer sistem bileşenlerine güvenli, etkin, emniyetli ve sağlıklı uyumunu hedefleyerek havacılık tasarımları, sertifikalandırması, eğitimi, operasyonları ve bakımlarına uygulanan prensipleri, n) İnsan Performansı: Havacılıkla ilgili işlemlerin emniyeti ve verimliliği üzerinde bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sınırlamaları, o) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini, ö) Kategori B1 ve B2 destek personeli: Üs bakımında çalışan ve B1 ve B2 SHY 66 lisansına sahip, ancak üs bakımı gerektiren bakımlara bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi bulunmayan personeli, p) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, parça veya cihazı, r) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın bu Yönetmelik şartlarına uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere hava aracı veya komponentin bakım çıkışından sorumlu personeli, s) SHY 66 01: 16/5/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğinin, ş) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü, t) Uçuş Öncesi Kontrol: Hava aracının uçuş için elverişli olduğundan emin olmak için uçuş öncesinde yapılan ve arıza giderimini kapsamayan kontrolü, u) Üs Bakım: Hava aracının hangar ve atölye mekânlarında onaylanmış standartlara göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderimlerinin birlikte veya ayrı yapılmasını, ü) Yetkilendirme Belgesi: Bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikasını imzalayacak olan onaylayıcı personel için düzenleyeceği ve personelin hangi hava araçlarına/ komponentlerine hangi bakımları yapma konusunda 2

3 yetkilendirildiğini gösterir belgeyi, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları; ICAO ve JAA tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Yetki belgesi zorunluluğu MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmeyen bakım kuruluşu, ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü sivil hava araçları ile ticari hava taşımacılığında kullanılmayan büyük hava araçlarına ve/veya komponentlere bakım yapamaz ve bakım çıkış sertifikası düzenleyemez. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde hat bakımı veya komponent bakımı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarının 28/8/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında çalışma ruhsatı almalarına gerek yoktur. İlk başvuru MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamında ilk defa yetkilendirilmek için başvuran kuruluşlardan Ek-1 de belirtilen bilgi ve belgeler istenir. (2) Başvuru sahibinin istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak göndermesi ve gerekli nitelikleri taşıdığına Genel Müdürlük tarafından kanaat getirilmesi halinde başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde kuruluşun yönetim ve bakım tesislerinde yerinde denetleme yapılır. Denetleme MADDE 7 (1) Genel Müdürlük, bakım kuruluşunun faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını ve benzer iş ve işlemlerini bu Yönetmelik ve ilgili talimatlarda belirtilen esaslara göre haberli veya habersiz olarak denetler. (2) Yapılan denetlemelerde Ek-6 da bulunan Form 6 kullanılır. (3) Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe yapılan denetimlerde bu uluslararası kuruluşların denetçileri de bakım kuruluşuna yapılacak denetimde gözlemci olarak bulunabilir. (4) Denetleme sonucunda varsa eksiklikler ile bunlara ilişkin görüş ve öneriler bakım kuruluşuna yazılı olarak en geç 10 iş günü içerisinde bildirilir. (5) Denetleme esnasında kuruluşun sorumlu müdürü ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek diğer personeli ile bir toplantı yapılır. İlk Yetkilendirme ve yetkinin uzatılması MADDE 8 (1) Yapılan denetlemeler sonucunda bakım kuruluşunun bu Yönetmelikte istenen koşulları sağladığının tespit edilmesi halinde, bakım kuruluşu adına Ek-7 de bir örneği bulunan Form 3 geçerlilik süresi iki yılı geçmemek koşuluyla düzenlenir. (2) İlave olarak sorumlu yönetici personel adına düzenlenmiş Ek-4 te bulunan Form 4 ler ile bakım 3

4 kuruluşunun BKEK i onaylanır. (3) Bakım kuruluşu yetki belgesinin geçerliliğinin sağlanması amacıyla denetlenerek bu Yönetmelikte istenen koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde yetki belgesi en fazla iki yılda bir uzatılır. (4) Üçüncü bölümde bulunan her madde için yapılacak denetleme aralıkları 24 aydan fazla olamaz. (5) Yetkisi uzatılacak kuruluşun uzatma işlemleri yapılmadan önce sorumlu müdürü ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek diğer personeli ile 24 ayda bir önemli uygunsuzluklar hakkında bir toplantı yapılır. Onay kapsamı değişikliği MADDE 9 (1) Bakım kuruluşu, yetki belgesi kapsamında herhangi bir değişiklik talep etmesi halinde; Ek- 2 de belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvurur. (2) Yapılan başvuru neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni bir denetleme yapılır. Yapılan denetleme sonucunda bu Yönetmelikte istenen koşulların sağlanması halinde bakım kuruluşunun onay kapsamı değiştirilir. (3) Onay kapsamı değiştirilecek yetki belgesinin aslı; Genel Müdürlüğe iade edilir. Yetkinin geçerliliği MADDE 10 (1) Bakım kuruluşunun yetkisi, geçerlilik süresinin dolmadığı, verilen yetki belgesinin iptal edilmediği veya askıya alınmadığı durumlarda ve; a) Bakım kuruluşunun bu Yönetmelikte ve Şikago Konvansiyonunun personel lisansları Ek 1, uçuşa elverişlilik Ek 8 ve JAA tarafından yayınlanan JAR-145 te istenen şartları sağlaması, b) Bakım kuruluşunun bu Yönetmelikte belirtilen denetçilere istedikleri her zaman denetim yapmalarına imkân vermesi, c) Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla geçerlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakım Kuruluşunun Yapısı Tesisler MADDE 11 (1) Tesisler ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Tesislerin her türlü planlı çalışmaya olanak verecek, özellikle hava koşullarına ve toza karşı koruma sağlayacak biçimde olması, atölyeler ile bakım bölümlerinin çevresel koşullar ve yapılan işlerden dolayı kirlenmelerini önlemek amacıyla uygun şekilde ayrılması. b) Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması. c) Üs bakımı için yapılacak işin kapsamına göre yeterli büyüklükte bir hangarın mevcut olması ve hangar bakımı gerektiren bakımın tamamının hangar içinde yapılması. ç) Komponent bakımı için, planlı komponent bakımlarını rahatlıkla yürütebilecek yeterli büyüklükte 4

5 komponent atölyelerinin mevcut olması. d) Bakım ve kalite yönetimleri, planlama ve teknik kayıtlar için uygun bir ofis yerleşiminin sağlanması. e) Çalışma ortamının, havalandırma, topraklama, aydınlatma, sıcaklık, nem ve gürültü yönlerinden yapılan işe uygun ve personelin verimli çalışmasını sağlayacak şekilde olması. f) Sıcaklığın personelin gerekli işlemleri rahat bir şekilde tamamlamasına imkân verecek seviyede tutulması. g) Toz ve buna benzer maddelerin asgari seviyede tutulması ve hava aracı veya komponent yüzeyinde gözle görülebilir kirlilik seviyelerine ulaşmamasının sağlanması, eğer bu seviyelere ulaşılmış ise bu durumdan etkilenen sistemlerin uygun şartlar sağlanana kadar mühürlenmesi. ğ) Işıklandırmanın her türlü muayene ve bakımın etkin olarak tamamlanmasını sağlayacak seviyede tutulması. h) Gürültünün muayene yapan personelin dikkatini dağıtmamasının sağlanması, eğer gürültü düzeyinin kontrol edilmesi mümkün olmuyor ise bu personele yüksek gürültüden dolayı dikkat dağılımını engelleyecek uygun kişisel donanımın sağlanması. ı) Özel bir bakım işleminin bakım verilerinde belirtilen ve mevcut koşullardan farklı özel çevresel koşulları gerekli görmesi halinde bu özel koşulların sağlanması. i) Hat bakımdaki çalışma şartlarının bakım ve muayene işlemlerinin uygun olarak tamamlanmasını sağlayacak şekilde olması ve bu çalışma şartlarının sıcaklık, nem, dolu, kar, buz, rüzgâr, ışık, toz ve buna benzer maddeler bakımından uygunsuz duruma gelmesi halinde uygun şartlar sağlanana kadar tüm bakım ve muayenelerin ertelenmesi. j) Depolanan faal ve gayri faal komponentlerin, malzemelerin, alet ve ekipmanların ayrı yerlerde tutulması, depoların söz konusu malzemelerin bozulmasını ve zarar görmesini engelleyecek şekilde, imalatçı talimatlarına uygun ve güvenli olması ve depolama birimlerine girişin yetkili personel ile sınırlandırılması. Organizasyon MADDE 12 (1) Bakım kuruluşu bu Yönetmelikte belirtilen bakım yapma gerekliliklerini karşılayabilmek amacıyla kendisinden istenebilecek bilgi ve belgeleri, en geç 24 saat içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilecek imkânlara sahip bir organizasyon yapısı oluşturur. (2) Bu organizasyon yapısı için aşağıdaki şartlar aranır. a) Üs bakım yapacak olan bakım kuruluşunun; bir sorumlu müdür, sorumlu müdüre bağlı bir kalite sistemi yöneticisi ile üs bakım, gerekirse hat bakım, mühendislik, üretim planlama ve atölyelerden sorumlu birer yönetici görevlendirmesi. b) Hat bakım yapacak olan bakım kuruluşunun; bir sorumlu müdür, sorumlu müdüre bağlı bir kalite sistemi yöneticisi ile hat bakım, gerekirse üretim planlama ve atölyelerden sorumlu birer yönetici görevlendirmesi. c) Komponent bakımı yapacak olan bakım kuruluşunun; bir sorumlu müdür, sorumlu müdüre bağlı bir kalite sistemi yöneticisi ile atölyelerden sorumlu bir yönetici, gerekirse mühendislik ve üretim planlamadan sorumlu birer yönetici görevlendirmesi. ç) Söz konusu yöneticilerin 13 üncü maddede belirtilen niteliklere sahip olması ve bunu aldığı eğitim, lisans ve sertifikalarla belgelemesi. (3) Genel Müdürlük ikinci fıkrada belirtilen yöneticiler için ilave koşullar talep edebilir. Söz konusu yöneticilerin yeterlilikleri Genel Müdürlük tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır. 5

6 (4) Bu maddede belirtilen yönetici personel ile vekillerinin isimleri ile yetki ve sorumlulukları BKEK de yer alır. Sorumlu yönetici personelin bulunmadığı durumlarda hizmetin devamı için BKEK de vekâlet ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılır. Bu yöneticiler görev aldıkları konularda sorumlu müdür ile birlikte Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. (5) Bakım kuruluşu yöneticilerden herhangi birisini değiştirmeyi planlaması halinde görev değişikliğinin gerekçelerini ve varsa dayandığı belgeleri ile yerine atayacağı yöneticinin ismini, özgeçmişini ve ilgili eğitim sertifikalarını, değişiklik yapılması planlanan tarihten en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli görülmesi halinde görevden alınacak bu personelin görüşüne başvurulabilir ve/veya konuya ilişkin ilave rapor istenebilir. Yönetici personel nitelikleri MADDE 13 (1) Bakım kuruluşu tarafından görevlendirilen sorumlu yönetici personelin Genel Müdürlük tarafından onaylanabilmesi için; a) Sorumlu müdürün; bakım kuruluşunun tüm faaliyetlerini ve bakım aktivitelerini Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartları ve tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere finanse edebilecek ve yürütecek, ayrıca bakım kuruluşunu tek başına temsil edecek yetkiye sahip olması ve müşteri tarafından istenen tüm bakımın bu Yönetmelik şartlarına göre yapılmasını sağlaması ve bu Yönetmelik ve JAR 145 konularında temel bilgiye sahip olması gerekir. Sorumlu müdür, emniyet ve kalite politikasını kurmaktan ve geliştirmekten sorumludur. b) Üs Bakımdan sorumlu yöneticinin; bakım yetkisindeki hava araçlarından en az birini kapsayan geçerli bir SHY 66 kategori C lisansına sahip havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik veya makine mühendisi ya da bakım yetkisindeki hava araçlarından en az birini kapsayan geçerli bir SHY 66 kategori C lisansına sahip olan bir teknisyen olması, insan faktörleri, BKEK, Part 145, Part M, Part 66 ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitime sahip olması gerekir. Ayrıca bu personelin, havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik veya makine mühendisi ise iki yılı sivil havacılık sektöründe ve üs bakım ortamında olmak üzere en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olması, teknisyen ise beş yılı üs bakım ortamında olmak üzere en az on beş yıllık sivil havacılık sektöründe lisanslı personel olarak iş tecrübesine sahip olması gerekir. c) Hat bakımından sorumlu yöneticinin; bakım kuruluşunun yetkisinde bulunan hava araçlarından en az birini kapsayan geçerli bir SHY 66 kategori B1 veya B2 lisansı ile insan faktörleri, BKEK, Part 145, Part M, Part 66 ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitime sahip olması gerekir. Ayrıca bu personelin, üç yılı hat bakım ortamında olmak üzere en az on yıllık sivil havacılık sektöründe lisanslı personel olarak iş tecrübesine sahip olması gerekir. ç) Mühendislikten sorumlu yöneticinin; havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik veya makine mühendisi olması, insan faktörleri, BKEK, Part 145, Part M, Part 66 ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitim ile bakım yapılan hava aracı tiplerinden en az biri üzerinde B1 veya B2 seviyesinde tip eğitimine sahip olması gerekir. Ayrıca bu personelin, iki yılı sivil havacılık sektöründe olmak üzere en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekir. d) Üretim Planlamadan sorumlu yöneticinin; insan faktörleri, BKEK, Part 145 ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitim sahibi olması gerekir. Ayrıca bu personelin bir yılı sivil havacılık bakım sektöründe olmak üzere en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekir. e) Atölyelerden sorumlu yöneticinin; insan faktörleri, BKEK, Part 145, Part 66 ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitim sahibi olması gerekir. Ayrıca bu personelin iki yılı sivil havacılık bakım sektöründe olmak üzere en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekir. f) Kalite sistemi yöneticisinin; havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik, endüstri, makine, işletme mühendisi veya işletilen hava araçlarından en az birini kapsayan geçerli bir SHY 66 kategori B1, B2 veya C lisansına sahip olan bir teknisyen olması, kalite konusunda en az iki yıl tecrübeye ve JAR OPS, Part M, Part 145, Part 66, İnsan Faktörleri ve Kalite Eğitimlerine sahip olması gerekir. Ayrıca bu personelin, havacılık, uzay, uçak, elektrik, elektronik, endüstri, makine veya işletme mühendisi ise iki yılı sivil havacılık bakım sektöründe olmak üzere en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olması, teknisyen ise en az on yıllık sivil hava araçları bakımında lisanslı personel olarak iş tecrübesine sahip olması gerekir. Ancak SHY-6A kapsamında işletme ruhsatı alan havacılık işletmelerinin sadece 6

7 teknikten sorumlu kalite yöneticisinde bu şartlar aranır. Personel MADDE 14 (1) Bakım kuruluşu, bakımı planlayacak, uygulayacak, kontrol ve muayene edecek, nezaret edecek ve kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu gösteren bir adam-saat planı hazırlar. Ayrıca bakım kuruluşu, herhangi bir iş vardiyası ya da süresi için mevcut personel sayısının planlanandan daha az olması durumunda yapılacak bakımı tekrar değerlendirmek için bir prosedür oluşturur. Üs bakım, hat bakım ve komponent bakım kuruluşlarının bulundurması gereken en az personel sayısı Genel Müdürlük tarafından belirlenir. (2) Bakım, yönetim ve kalite denetimlerinde görev alan personelin yeterliliği, Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedürle bakım kuruluşunca belirlenir ve kontrol edilir. Yeterlik kavramı, yapılan işle ilgili mesleki uzmanlığa ek olarak, personelin kuruluş içindeki görevine uygun insan faktörleri ve insan performansı konularının uygulanmasını da içerir. (3) Hava aracı ve/veya komponentleri üzerinde tahribatsız muayene işlemi yapacak ve kontrol edecek personel, TSE TS EN 4179 standardına uygun niteliklere sahip olması gerekir. SHY 66 kategori B1 lisansına sahip olan personel renk kontrastlı sıvı penetrant muayenesini yapabilir ve kontrol edebilir. Bakım kuruluşlarının, tahribatsız muayene dışındaki özel işlemleri gerçekleştiren personelin niteliklerini BKEK te tanımlaması gerekir. (4) Hava araçlarına hat bakımı yapan bakım kuruluşunun, 15 inci maddeye ve SHY e göre nitelikli ve SHY 66 kategori B1 ve B2 lisanslı yeter sayıda onaylayıcı personele sahip olması gerekir. Bakım kuruluşu, planlı küçük çaplı hat bakımları ve basit arıza giderme işlemleri için, 15 inci maddeye ve SHY 66 01'e göre nitelikli ve yapılacak iş üzerine eğitim görmüş SHY 66 kategori A lisanslı onaylayıcı personel kullanabilir. Hat bakımı yapan bakım kuruluşunda kategori A personel bulunması, SHY 66 kategori B1 ve B2 lisanslı yeter sayıda personel ihtiyacını ortadan kaldırmaz. (5) Büyük hava araçlarına üs bakımı yapan bakım kuruluşunun; a) 15 inci maddeye ve SHY e göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde SHY 66 kategori C lisanslı yeter sayıda onaylayıcı personele ve kategori C personeli destekleyecek, 15 inci maddeye ve SHY e göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde SHY 66 kategori B1 ve B2 lisanslı yeter sayıda personele sahip olması, b) Kategori C onaylayıcı personelin bakım çıkış sertifikası düzenlemesinden önce; kategori B1 ve B2 destek personeli söz konusu bakımla ilgili tüm işlem ve muayenelerin gerekli standartlara uygun olarak yapıldığından emin olması, c) Kategori C onaylayıcı personelin (b) paragrafında belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğinden ve bir üs bakımı veya iş paketindeki işletici tarafından talep edilen tüm işlerin tamamlandığından emin olması ve tamamlanmayan bir iş mevcut ise bunun etkisini değerlendirerek söz konusu işin tamamlanmasını veya bir başka bakıma erteleme konusunda işletici ile anlaşma yapılmasını sağlaması gerekir. (6) Büyük hava araçları dışındaki hava araçlarına üs bakımı yapan bakım kuruluşunun; 15 inci maddeye ve SHY e göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde SHY-66 kategori B1 ve B2 lisanslı yeter sayıda onaylayıcı personele veya bu maddenin beşinci fıkrasına uygun olarak ilgili hava aracı tipinde SHY-66 kategori C lisanslı yeter sayıda onaylayıcı personel ile kategori B1 ve B2 destek personeline sahip olması gerekir. (7) Bakım kuruluşu; a) Tekrar eden bir uçuşa elverişlilik direktifinde, bu direktifi uçuş ekibinin uygulayabileceği açıkça belirtilmişse, hava aracının kaptanının ve/veya uçuş mühendisinin bu uçuşa elverişlilik direktifinin gereklerini yerine getirmesi için yeterli derecede uygulama eğitimi almış olduğunu sağlaması şartıyla hava aracının kaptanına ve/veya uçuş mühendisine sadece söz konusu direktifin ilgili bölümü için yetkilendirme belgesi düzenleyebilir. 7

8 b) JAR 145 onaylı bakım kuruluşu bulunmayan herhangi bir yerde uçamayacak durumda olan hava araçları için çok arızi durumlarda, söz konusu hava aracına bakım desteği vermek üzere anlaşması var ise, en az 5 yıllık bakım tecrübesine ve söz konusu hava aracı tipini kapsayan geçerli bir ICAO hava aracı bakım lisansına sahip bir lisanslı personele veya benzer teknoloji, üretim ve sistemleri olan bir hava aracı üzerine yetkilendirilmiş kendi personelinden bir lisanslı personele bir defaya mahsus olmak üzere yetkilendirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, bu yetkilendirme belgesinin düzenlenmesi için söz konusu kişinin tecrübesi ve ICAO hava aracı bakım lisansıyla ilgili belgelerin bakım kuruluşunun elinde bulunması gerekir. Bakım kuruluşunun böyle bir durumu, söz konusu yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmesi ve söz konusu yetkilendirme belgesi düzenlendikten sonra bakım kuruluşunun, hava aracına ulaşabildiği ilk fırsatta yapılan bakımı incelemesi ve uçuş emniyetini etkileyecek bir durum mevcut ise aynı bakımı yeniden yapması gerekir. Onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personeli MADDE 15 (1) Onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personeli ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personeline yetkilendirme belgesi düzenlemeden önce bu personelin Genel Müdürlük tarafından verilmiş SHY 66 lisansının geçerli olduğunu, yetkilendirme belgesinde yer alan hava aracı ve/veya komponentleri ve kuruluş prosedürleri üzerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlaması. b) Bakım kuruluşunun onaylayıcı personel yetkilendirme belgesini, SHY 66 lisansında yer alan temel kategoriler ve alt kategoriler ile ilgili olarak SHY 66 lisansında yer alan hava aracı tipleri ile sınırlı kalmak ve SHY 66 lisansının geçerlilik süresine ve SHY gerekliliklerine uygun olmak koşuluyla düzenlemesi. c) Bakım kuruluşunun, bütün onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personelinin son iki yıl içinde en az altı ay süresince, onaylayıcı personel olarak bakım çıkış belgelerini imzalamış olmalarını veya bu personelin yetkilendirme belgesinde yer alan hava aracı/komponentlerinden en az biri üzerinde bakım yapmış olmalarını sağlaması. ç) Bakım kuruluşunun, onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personelinin SHY/JAR 145, ilgili teknoloji, kuruluş prosedürleri ve insan faktörü konularında güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla bütün onaylayıcı personelin bu konularda en geç iki yılda bir sürekli eğitim almalarını sağlaması. d) Bakım kuruluşunun, onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personeli için bir sürekli eğitim programı ve onaylayıcı personele verilecek yetkilendirme belgesine esas olmak üzere bu maddede belirtilen koşulları ve SHY e uyumluluğunu sağlamak için bir prosedür oluşturması. e) Bakım kuruluşunun, yetkilendirme belgelerinin verilmesi ve/veya yenilenmesi öncesinde, tüm onaylayıcı personel adaylarını kendilerinden beklenen görevler kapsamında yeterlilikleri, nitelikleri ve kabiliyetleri bakımından Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedürle değerlendirmesi. f) Onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personelinin 21 yaşından gün almış olması. (2) Bakım kuruluşu, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen koşulları sağlayan ve bakım kuruluşu adına yetkilendirilecek personele yetkinin kapsamını ve sınırlarını açıkça belirten yetkilendirme belgesi düzenler. Kapsamı onaylayıcı personel ve yetkili kişiler tarafından anlaşılacak bir şekilde düzenlenmesi gereken yetkilendirme belgesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşullar sağlandığı sürece geçerlidir. (3) Kalite sisteminden sorumlu olan yönetici personel, yetkilendirme belgesini bakım kuruluşu adına yayımlamaktan sorumludur. Bu personel, söz konusu belgeyi yayımlamak için başka bir personeli Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedürle yetkilendirebilir. Ancak bu konudaki yetki devri, yetkisini devreden kalite sisteminden sorumlu yönetici personelin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (4) Bakım kuruluşu, tüm onaylayıcı personel ve kategori B1 ve B2 destek personelinin ilgili tüm kayıtlarını muhafaza eder. Bu kayıtlar personelin her türlü lisanslarını, eğitim kayıtlarını, yetkilerini ve bu yetkilerin ayrıntılarını 8

9 içerecek şekilde düzenlenir. Bir onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi veya personelin kuruluştan ayrılması halinde dahi, bu kayıtların iki yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekir. Kuruluştan ayrılan personelin talep etmesi halinde bakım kuruluşu, personelin tüm kayıtlarının kopyasını vermekle yükümlüdür. Ayrıca onaylayıcı personelin kendi kayıtlarına istediği zaman erişimi sağlanır. (5) Yetkilendirme belgesinin basılı veya elektronik bir kopyası onaylayıcı personele verilir. Onaylayıcı personelin, yetkilendirme belgesini yetkili kişilere 24 saat içinde göstermesi gerekir. Alet, ekipman ve malzeme MADDE 16 (1) Alet, ekipman ve malzeme ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, bu Yönetmelik kapsamındaki yetkisi dahilinde bulunan bakımları yapmak için gerekli alet, ekipman ve malzemeyi temin etmesi. b) Bakım kuruluşunun BKEK de yer alan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir alternatif alet, ekipman kullanma prosedürü bulunduğu durumlar haricinde üreticinin uygun gördüğü alet, ekipmanı kullanması. c) Bakım kuruluşunun, sık kullanılmayan alet, ekipman haricinde yetki belgesinde bulunan bakımları yapmak için gerekli tüm alet, ekipmanı bulundurması ve sık kullanılmayan alet ve ekipmanlar için, BKEK de Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek bir prosedür oluşturması. ç) Üs bakımı için yetkilendirilmiş bakım kuruluşunun yeterli ve yetkisi dahilindeki tüm hava aracı tiplerine uygun erişim ekipmanı ile platformlara sahip olması. d) Bakım kuruluşunun, kontrole veya kalibrasyona ihtiyaç duyan aletleri ve ekipmanı faal tutmak için bu aletleri ve ekipmanı gerekli sürelerde ve Genel Müdürlüğün kabul edeceği standartlara göre kontrol ve/veya kalibre etmesi veya ettirmesi ve bu kalibrasyonların ve kullanılan standartların kayıtlarını saklaması. Komponentlerin kabulü MADDE 17 (1) Komponentlerin kabulü ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, bir komponenti bir hava aracına takmadan önce bu komponente uygulanabilir modifikasyonlar ve uçuşa elverişlilik direktifleri bakımından komponentin takılmaya uygun olduğundan emin olması. b) Üreticisi tarafından belirlenen ömürleri dolmuş veya tamir edilemeyecek arızalara sahip komponentlerin kurtarılamaz olarak tanımlanması ve ömürleri uzatılana veya JAR 21 e göre bir tamir olanağı ortaya çıkana kadar komponent ikmal sistemine girmelerine izin verilmemesi. c) Tüm komponentlerin ikinci fıkrada belirlenen kategorilerde sınıflandırılarak uygun şekilde gruplandırılması ve farklı renk ve şekil kullanılarak etiketlendirilmesi. (2) Birinci fıkranın (c) bendindeki kategoriler aşağıda sıralanmıştır. a) Uygun durumda ve JAA Form 1 veya dengi bir form ile servise verilmiş faal komponentler. b) Bu Yönetmeliğe göre bakımı yapılabilecek gayrıfaal komponentler. c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre tanımlanmış kurtarılamaz komponentler. ç) Üreticinin parça katalogları ve bakım verilerinde belirtilmiş, uçak, motor, pervane ve diğer komponent üzerinde kullanılan standart parçalar. d) Bakımda kullanılan ve gerekli özellikleri taşıdığı belirlenen ve takip edilebilirliğe sahip ham, sarf 9

10 malzemeler. (3) İkinci fıkranın (d) bendindeki malzemelerin, malzemenin istenen özelliklere uygun olduğunu açıkça belirten ve üretici ve tedarikçi kaynağını gösteren dokümanlara sahip olması gerekir. (4) Bakım kuruluşu, kendi tesislerinde devam eden işlerde kullanmak üzere, BKEK de yer alan ve üretim, kontrol, birleştirme ve test aşamalarını içeren bir prosedüre uygun olarak sınırlı alanlardaki parçaları imal edebilir. Bakım verileri MADDE 18 (1) Bakım verileri ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, bu Yönetmelik kapsamındaki yetkisi dahilinde bulunan her türlü bakım, tamir ve modifikasyon işleri için güncel ve geçerli bakım verilerini temin etmesi, kullanması ve işletici veya müşteriden temin edilen ilgili tüm bakım verilerinin, bakım esnasında bakım kuruluşunda bulunması. b) Bakım kuruluşunun, bakım verilerinde rastlanabilecek hatalı, eksik veya anlaşılmaz prosedürleri, uygulamaları, bilgileri veya talimatları bakım verisini yayınlayan kuruluşa göndermek ve kaydetmek için bir prosedür oluşturması. c) Bakım kuruluşunun, gerekli bütün bakım verilerinin gerektiği zaman bakım personelinin kullanımı için hazır bulundurulmasını sağlaması. ç) Bakım kuruluşunun, bünyesindeki tüm bakım verilerinin güncel olmasını sağlaması ve hizmet verilen işleticinin sağladığı bakım verilerinin güncel olmasını sağlamak için bakım kuruluşunun, işleticiden yazılı onay alması veya sağlanan bakım verilerinin güncel olduğunu revizyon listelerini kullanarak teyit etmesi. d) Bakım kuruluşunun, kuruluşun ilgili bölümlerinde kullanılmak üzere bir iş kartı sistemi oluşturması ve bakım verilerini bu iş kartlarına uygun şekilde aktarması veya iş kartlarında ilgili bakım verilerini açık olarak referans vermesi. (2) İş kartları elektronik bir veri bankasında tutularak bilgisayar çıktısı şeklinde kullanılabilir. Ancak veri bankasında yetkisi bulunmayan kişiler tarafından yapılabilecek değişikliklere karşı yeterli koruma sağlanması ve ana veri bankasına yapılacak her veri girişinden sonra 24 saat içerisinde güncellenecek bir yedek veri bankası bulunması gerekir. Bakım kuruluşunun hizmet verdiği hava aracı işleticisinin kendi iş kartlarının kullanılmasını istediği durumlarda bakım kuruluşunun, bu kartların doğru olarak doldurulmasını sağlamak için bir prosedür oluşturması gerekir. (3) Bakım kuruluşu bakım verilerini, sadece değiştirilmiş talimatların denk veya daha yüksek bir standart getirdiğini ve tip sertifikası sahibinin Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedüre göre bilgilendirilmesini sağladıktan sonra değiştirebilir. Bu uygulama tamir ve modifikasyonların mühendislik tasarımlarını kapsamaz. (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki bakım verileri aşağıda belirtilmiştir. a) Hava aracı veya komponentin kontrolünden sorumlu otorite tarafından yayımlanan ilgili her türlü gereklilik, prosedür, işletme direktifi veya bilgi. b) Hava aracı veya komponentin kontrolünden sorumlu otoritenin yayımladığı ilgili her türlü uçuşa elverişlilik direktifi. c) Hava aracı veya komponentinin tip sertifikasının veya ilave tip sertifikasının sahibi kuruluşlar ile JAR 21 e göre sorumlu olan kuruluşların ve hava aracı veya komponentin kontrolünden sorumlu otoritenin yayımladığı sürekli uçuşa elverişlilik ile ilgili talimatlar. ç) JAA tam üyesi bir otorite veya herhangi bir otorite, kurum veya kuruluş tarafından yararlı bakım standardı 10

11 olarak tanınan her türlü ilgili doküman. d) Üçüncü fıkraya uygun olarak yayımlanan ilgili veriler. Üretim planlama MADDE 19 (1) Üretim planlama ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesisin kullanılmasını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sisteme sahip olması. b) Bakım işlerinin ve vardiyaların planlanmasının insan performansı sınırlarını dikkate alacak şekilde yapılması. c) Bakım kuruluşunun, vardiya veya personel değişimlerinde gerekli bilgilerin gelen ve giden personel arasında aktarımını Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedürle sağlaması. Bakımın sertifikalandırılması MADDE 20 (1) Bakımın sertifikalandırılması ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bir bakım çıkış sertifikası, hava aracı veya komponenti üzerinde işletici tarafından talep edilen tüm bakımların BKEK prosedürlerine ve bakım verilerine uygun olarak tamamlandığından ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyecek uygunsuzlukların olmadığından emin olduktan sonra, bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından onaylanması ve hava aracından söküldükten sonra bakım yapılmış bir hava aracı komponenti için bu bakımın yapıldığını ve komponentin hava aracına uygun bir şekilde takıldığını belgeleyen iki ayrı bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi. b) Bir bakım çıkış sertifikasının, herhangi bir bakımın tamamlanmasının ardından uçuştan önce düzenlenmesi, bakımın temel ayrıntılarını, bakımın başlangıç ve bitiş tarihlerini, bakım yapılan hava aracı veya komponentin uçuş saatini, iniş sayısını, bakım kuruluşunun onay numarasını ve sertifikayı düzenleyen onaylayıcı personelin adı veya onay numarası ile imzasını içermesi ve sertifika veya ekinde, yapılan bakım için kullanılan onaylı bakım programı ve diğer ilgili teknik dokümanların, revizyonu da referans verilerek belirtilmesi. c) Yeni ortaya çıkan arızalar ve tamamlanamayan bakımlar ile ilgili olarak bu arızaların giderilmesi ve bakımın eksikliklerinin tamamlanmasının temini için hava aracının işleticisine bilgi verilmesi. ç) Bakım kuruluşunun, hava aracına takılı olmayan her komponente yapılan bakımlar için Ek-9 da yer alan Form 1 şeklinde bir bakım çıkış sertifikası düzenlemesi. d) Bakım kuruluşunun, işletici tarafından talep edilen bütün bakım işlemlerini tamamlayamadığı durumlarda bu hususu bakım çıkış sertifikasında belirtmesi. (2) İşleticinin bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bakımların yapılmasını istemediği durumlarda (d) bendi geçerlidir. (3) Bakım kuruluşunun BKEK prosedürlerine göre organizasyon içinde kullanılacak komponentlere Form 1 düzenlenmeyebilir. (4) Bakım kuruluşunun ana hat bakım veya ana üs bakım istasyonu haricinde bir yerde kalan hava aracına, gerekli bakım çıkış sertifikası bulunan bir komponent bulunmaması durumunda Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir bakım çıkış sertifikasına sahip veya tüm bakım ve operasyonel gereklilikleri sağlayan bir komponent geçici bir süre ile takılabilir. Bu komponent takılmadan önce hava aracı işleticisinin mutabakatı alınarak, hava aracının ana hat bakım veya ana üs bakım istasyonuna ilk döndüğü anda veya en geç 30 uçuş saati içerisinde bu komponentin 11

12 uygun bir komponent ile değiştirilmesi gerekir. Bakım kayıtları MADDE 21 (1) Bakım kayıtları ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, yapılan bakımın tüm ayrıntılarının kaydını tutması ve alt yüklenicilerin ilgili işleri yaptığını gösterir belgeleri de içeren bakım çıkış sertifikası düzenlemek için gerekli olan tüm şartların sağlandığını kanıtlayan kayıtların tamamını bulundurması. b) Bakım kuruluşunun, her bir bakım çıkış sertifikasının ve özel bir tamir veya modifikasyon yapıldıysa, bunlarla ilgili onaylı verilerin bir kopyasını işleticiye vermesi. c) Bakım kuruluşunun, bütün ayrıntılı bakım kayıtlarını ve bunlarla ilgili bakım verilerinin kopyalarını bakımın tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle yangına, doğal afetlere ve çalınmaya karşı önlem alınmış bir şekilde muhafaza etmesi ve bilgisayar yedekleme diskleri, teypleri ve benzeri verilerin zarar görmesini önleyecek bir ortamda ve çalışma diskleri, teypleri ve benzerlerinden ayrı olarak tutması. ç) Bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş bir bakım kuruluşunun faaliyeti sona ererse, son iki yılın bakım kayıtlarının, ilgili hava aracı ve komponentinin son işleticisi veya sahibine iade edilmesi veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü bir şekilde saklanması. Olay bildirimi MADDE 22 (1) Olay bildirimi ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, hava aracı veya komponentinin uçuş emniyetini doğrudan etkileyecek veya etkileyebilecek olay olarak tanımlanmış durumlarla karşılaştığında bu hususu Genel Müdürlüğe ve hava aracının veya komponentinin üreticisine bildirmesi. b) Bildirimlerin olayla karşılaşıldıktan itibaren en fazla 72 saat içinde yapılması. c) Bakım kuruluşunun, olaylara ilişkin raporların toplanmasını, değerlendirilmesini ve (a) bendi kapsamında bildirilecek olayların belirlenmesini sağlayan ve Genel Müdürlükçe uygun görülen bir iç olay raporlama sistemi kurması. (2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sistemin, elverişsiz eğilimlerin belirlenmesi ve uygunsuzlukların tespiti için alınan önleyici faaliyetleri tanımlaması ve olayların değerlendirilmesi ile değerlendirme sonuçlarının yayımlanması yöntemlerini içermesi gerekir. (3) Bakım kuruluşu bir işleticinin anlaşmalı bakım kuruluşuysa, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumları işleticiye de bildirir. Eğer böyle bir durumla bir hava aracında karşılaşılmışsa ve hava aracının tescil ülkesi JAR 145 veya JAR OPS sertifikasını düzenleyen ülkeden farklıysa, bakım kuruluşunun söz konusu olayları hava aracının tescil ülkesinin sivil havacılık otoritesine de bildirmesi gerekir. (4) Olayların bildirimine ilişkin esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Bakım prosedürleri ve kalite sistemi MADDE 23 (1) Bakım prosedürleri ve kalite sistemi ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır. a) Bakım kuruluşunun, BKEK de yer alacak bir emniyet ve kalite politikası belirlemesi. b) Bakım kuruluşunun, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamak ve hava aracını veya komponentini bu koşullara uygun olarak sertifikalandırmak için insan faktörü ve insan performansını da dikkate alarak çalışma düzenini 12

13 ve uygulamaları belirleyen prosedürleri oluşturması. c) Bakım prosedürlerinin, özelleşmiş hizmetlerin kontrolü ve şartlarını da içererek bakımı gerçekleştirmek için gerekli tüm konuları kapsaması ve bakım kuruluşunun çalışmasında kullanacağı tüm standartları açıklaması. ç) Hat ve üs bakımı yapan bakım kuruluşlarının çoklu hatalar riskini asgariye indirecek ve kritik hava aracı sistemlerinde oluşabilecek hataları önleyecek prosedürleri oluşturması. d) Herhangi bir bakım sırasında aynı hava aracında bulunan birden çok sisteme takılı bulunan aynı tipteki birçok komponentin montaj/demontajını içeren bir bakım işlemini kontrol eden personelin, işlemi gerçekleştiren personel olmamasının sağlanması ve bu işlemleri yapacak sadece bir personelin mevcut olduğu durumlarda kuruluşun iş kartı sisteminde bakım işleminin tamamının bitirilmesini müteakip ikinci bir kontrolün yapılmasını da içeren ek maddelerin bulunması. e) Bakım prosedürlerinin; hasarların değerlendirilmesini ve modifikasyonlar ile tamirlerin JAA, JAR 21 onaylı bir tasarım kuruluşu veya imalatçı ülke tarafından onaylı verilere göre yapılmasını içermesi. f) Bakım kuruluşunun hava aracı veya komponentlerinin gerekli standartlarda olup olmadığını ve prosedürlerin uçuşa elverişli olan hava aracı veya komponentlerinin sertifikalandırılması için yeterli olup olmadığını gözlemlemek için bağımsız iç denetimler yapılmasını sağlayan bir sistem kurması. g) Bakım kuruluşunun (f) bendinde belirtilen denetimleri ve bu denetimler sonucunda yapılan düzeltici işlemleri 12 nci maddede belirtilen sorumlu yönetici personele ve sorumlu müdüre bildiren bir geri besleme sistemini kurması. (2) Bakımın yapılmasında aktif olarak görev alan bakım personelinin sayısı on kişiden fazla olmayan bakım kuruluşları, bu madde kapsamındaki bağımsız iç denetlemeleri bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş başka bir bakım kuruluşuna ya da uygun teknik bilgi ile denetleme tecrübesine sahip ve Genel Müdürlükçe uygun görülen başka bir kişiye anlaşmayla yaptırabilir. (3) Üs bakım yetkisine sahip kuruluşların, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi ile OHSAS İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sistemi oluşturması ve ilk yetkilendirildiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunu Genel Müdürlüğe belgelemesi gerekir. Bakım kuruluşu el kitabı MADDE 24 (1) Bakım kuruluşunun, Genel Müdürlüğe, BKEK in ve BKEK de referans verilen tüm prosedürlerin bu Yönetmeliğe uygun olduğunu ve her zaman uygun olacağını belirten ve sorumlu müdür tarafından imzalanan bir taahhütname vermesi gerekir. Sorumlu müdürün bakım kuruluşunun genel müdüründen farklı bir kişi olduğu durumlarda, söz konusu taahhütname, genel müdür ve sorumlu müdür tarafından müştereken imzalanması gerekir. (2) Bakım kuruluşunun hazırlayacağı BKEK te; a) Birinci fıkrada belirtilen taahhütname, b) Bakım kuruluşunun 23 üncü maddede belirtilen emniyet ve kalite politikası, c) 12 nci maddede belirtilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülmüş sorumlu yönetici personelin adları ve unvanları, ç) Yönetici personelin, Genel Müdürlük ile hangi konularda doğrudan irtibat kurabileceklerini içeren görev ve sorumlulukları, 13

14 d) Bakım kuruluşunun organizasyon şeması, e) Onaylayıcı personel ve B1 ve B2 destek personeli listesi, f) İnsan gücü kaynaklarının genel tarifi, g) Bakım kuruluşunun onay sertifikasında belirtilen her bir adreste bulunan tesislerin genel tarifi, ğ) Bakım kuruluşunun onay sertifikasında yer alan iş kapsamının ayrıntılı tanımı, h) 27 nci maddede belirtilen değişiklikleri bildirim prosedürü, ı) BKEK değişiklik prosedürü, i) Bu Yönetmelik tarafından gerekli kılınan prosedürler ve kalite sistemi, j) Bakım kuruluşunun bakım hizmeti verdiği işleticilerin listesi, k) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruluşların listesi, l) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hat istasyonlarının listesi, m) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş anlaşmalı bakım kuruluşlarının listesi, bulunur. (3) İkinci fıkranın (e), (i), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgiler BKEK de açık referans verilmek şartıyla başka dokümanlarda bulunabilir. (4) BKEK ve BKEK de yapılacak değişiklikler Genel Müdürlüğün onayı olmadan uygulamaya konulmaz. (5) BKEK e yapılacak küçük değişiklikler Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir prosedür ile onaylanabilir. Bakım kuruluşunun organizasyonu, bakım yapılan istasyonlar ve bu istasyonların yetkileri, yönetici personel, yetki kapsamı ve yetki değişikliğine neden olabilecek benzeri değişiklikler küçük değişiklik kapsamında değerlendirilemez. Bakım kuruluşu tarafından onaylanan küçük değişikliklerin Genel Müdürlüğe en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bakım kuruluşunun yetkileri MADDE 25 (1) Bakım kuruluşu, BKEK e uygun olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir. a) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine yetki belgesinde ve BKEK te tanımlanan adreslerdeki tesislerde bakım yapmak. b) Bakım kuruluşunun kalite sistemi altında çalışan bir kuruluşa veya bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş başka bir kuruluşa, işin bütün bir üs veya atölye bakımı, bir motor veya motor parçasının yenileştirilmesi dışında iş vermek. c) Yetkili olduğu hava araçlarına ve komponentlerine, hava aracının gayri faal olduğu durumlarda veya geçici hat bakım desteği ihtiyacında Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedürle herhangi bir yerde bakım yapmak. ç) BKEK de yer alan hat bakım istasyonlarında hat bakımı yapmak. d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bakımların bitiminde 20 nci maddeye uygun olarak bakım çıkış sertifikası 14

15 düzenlemek. Bakım kuruluşunun sınırlamaları MADDE 26 (1) Bakım kuruluşu, ancak gerekli tesis, alet, ekipman, malzeme, bakım verileri ve onaylayıcı personelin mevcut olduğu durumlarda yetkili olduğu hava aracı veya komponentine bakım yapabilir. Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler MADDE 27 (1) Bakım kuruluşu aşağıdaki hususlarda gerçekleşecek değişiklikleri, Genel Müdürlüğün yetki belgesinin devamı veya değiştirilmesi yönünde karar vermesine imkân tanımak için bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. a) Kuruluşun resmi adı. b) Kuruluşun adresi. c) Kuruluşun hat ve üs bakım istasyonlarının adresleri. ç) Sorumlu müdür. d) 12 nci maddede belirtilen sorumlu yönetici personelden en az biri. e) Yetkiyi etkileyebilecek tesis, alet, ekipman, malzeme, bakım verileri, prosedür, iş kapsamı ve onaylayıcı personel. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cezai Hükümler ve İdari Yaptırımlar Cezai hükümler ve idari yaptırımlar MADDE 28 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan bakım kuruluşuna 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 145 inci maddelerine göre işlem yapılır. (2) Bakım kuruluşlarına aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır. a) Yapılan denetimde ICAO Ek-1, Ek-8 ve JAR-145 e aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve birinci seviye bulgu olarak değerlendirilebilecek önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi halinde yetkinin tümü veya bir kısmı bakım kuruluşuna önceden bildirimde bulunulmaksızın askıya alınır veya iptal edilir. b) Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Yönetmelik, ICAO Ek-1, Ek-8 ve JAR-145'te belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi ve ikinci seviye bulgu olarak değerlendirilmesi halinde bakım kuruluşuna en fazla 3 ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayan bakım kuruluşunun bu eksikliklere ilişkin faaliyeti durdurulur. Ancak tespit edilen eksikliklerden bu süre içerisinde giderilmesi mümkün olmayanların ispatı halinde; bakım kuruluşuna Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir iş planına göre ek olarak en fazla 3 ay süre verilebilir. c) Yetkinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesinin aslı, sorumlu yönetici personel onay formları ile BKEK onay sayfasının aslını Genel Müdürlüğe iade etmeyen bakım kuruluşunun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka bir bakım kuruluşunda veya Havayolu işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamaz. ç) 11 inci maddede belirtilen hangar gerektiren bakımın tamamının hangar içinde yapılmaması halinde üs 15

16 bakımdan sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi iptal edilir. d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen çalışma ortamını sağlamadan bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi iptal edilir. e) 12 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yönetici personel değişikliğinin Genel Müdürlük onayı olmaksızın yapılması halinde bakım kuruluşunun sorumlu müdürü bir ay süre ile imza yetkisini kullanamaz. f) 12 nci maddede belirtilen sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin Genel Müdürlük tarafından iptal edilmesi halinde bu yönetici en az iki yıl süreyle bir başka bakım kuruluşunda veya ticari hava taşıma işletmesinde yönetici personel olarak görev alamaz, g) Bakım Kuruluşunda görev alan; yönetici personel sayısında eksilme olması halinde, işletmeciye en fazla on beş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde bakım kuruluşunun organizasyonunu tamamlayamaması halinde, kuruluşun bakım yetkisi organizasyonunu tamamlayıncaya kadar askıya alınır. ğ) 15 inci maddeye aykırı olarak uygun olmayan yetkilendirme belgesi düzenlenmesi halinde söz konusu yetkilendirme belgesi iptal edilir ve kalite sisteminden sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi altı ay süre ile askıya alınır. h) 15 inci maddede belirtilen sürekli eğitimleri zamanında almayan onaylayıcı personelin sorumlu olduğu yönetici personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile, eğitimleri eksik olan onaylayıcı personelin yetkilendirme belgeleri ise eğitimlerin tamamlanmasına kadar askıya alınır. ı) 16 ncı maddede belirtilen erişim ekipmanları ile platformların yetersiz olmasına rağmen bakım yapılması veya hava aracı tipine uygun olmayan erişim ekipmanları kullanılması halinde üs bakımdan sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile askıya alınır. i) 16 ncı maddede belirtilen alet, ekipmanın yetersiz olmasına rağmen bakım yapılması veya alternatif alet, ekipman kullanımı haricinde bakım için üreticinin uygun gördüğü alet, ekipman kullanılmadan bakım yapılması veya aynı maddede belirtilen kalibrasyon gerekliliklerini sağlamayan alet, ekipman kullanarak bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile askıya alınır ve bu alet, ekipman ile yapılan bakımlar tekrar uygulanır. j) 18 inci maddeye uygun olarak güncel bakım verileri kullanılmadan bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi ile bu bakımı yapan onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesi 3 ay süre ile askıya alınır ve geçerliliğini yitirmiş bakım verileri kullanılarak yapılan bakımlar tekrar uygulanır. k) 19 uncu maddede belirtilen insan performansı sınırlarını dikkate almadan ve insan faktörleri unsurlarını göz ardı ederek bakım planlaması yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi altı ay süre ile askıya alınır. l) 19 uncu maddede yer alan gereklilikleri sağlamadan vardiya değişikliği yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi ile vardiya değişikliğinden sorumlu personelin yetkilendirme belgeleri altı ay süre ile askıya alınır. m) 15 inci maddede belirtilen onaylayıcı personelin, 20 nci maddede belirtilen bakım çıkış sertifikalarını kendi adına başka bir personele imzalatması veya mühürletmesi halinde söz konusu onaylayıcı personelin SHY 66 lisansları 1 yıl süre ile askıya alınır. n) 22 nci maddede belirtilen olay bildirimleri ile ilgili ortaya çıkan olayların bildirilmemesi halinde olayı tespit eden onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesi ile olayın gerçekleştiği birimden sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile askıya alınır. o) 23 üncü maddede belirtilen denetlemelerin uygun standartlarda ve gerekli zamanlarda yapılmaması halinde 16

17 kalite sisteminden sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile askıya alınır. p) 23 üncü maddede belirtilen düzeltici işlemlerin uygun şekilde tamamlanmaması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi ile sorumlu müdürün imza yetkisi altı ay süre ile askıya alınır. r) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sistemleri istenen süre içerisinde oluşturamayan kuruluşlara bakım yetkisi ilavesi yapılmaz. s) 25 inci maddede belirtilen yetkilerin haricinde bir hava aracına veya komponentine, yetki belgesindeki ve BKEK deki sınırlamalar dışında ve yetkili olmadığı adreslerde bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi iptal edilir. ş) 27 nci maddede belirtilen değişikliklerin gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirilmemesi halinde bakım kuruluşunun yetki belgesi askıya alınır. t) Yönetici onay belgesi iki kez askıya alınmış olan sorumlu yönetici personelin üçüncü kez yönetici onay belgesinin askıya alınması zaruretinin oluşması halinde bu personelin yönetici onay belgesi iptal edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Teknik düzenlemeler MADDE 29 (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin açıklamalar ve ICAO ve JAA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Uluslararası standartların güncellenmesi MADDE 30 (1) Bakım kuruluşlarının, üyesi bulunduğumuz ICAO ve JAA gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda oluşan yenilik ve değişikliklere faaliyeti süresince uyum sağlaması gerekir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 31 (1) 9/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) Mevcut bakım kuruluşlarının, bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerine en geç 6 ay içerisinde, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına en geç 2 yıl içerisinde uyması gerekir. Yürürlük MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 17

18 EK-1 SHY/JAR-145 İLK BAŞVURU DOSYASI 1. Ek-3 de bir örneği bulunan bakım kuruluşu yetki belgesi başvuru formu (Form-2), 2. İşletme tarafından Ek-5 e göre hazırlanan ve sorumlu müdür tarafından imzalanan Bakım Kuruluşu El Kitabı, 3. Sorumlu müdür hariç, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sorumlu yönetici personelin isimleri, özgeçmişleri, lisans ve sertifika suretleri ile başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış adli sicil kayıtları ve sorumlu yönetici personel adına düzenlenerek sorumlu müdür ve yönetici personelin kendisi tarafından imzalanmış Ek-4 de bir örneği bulunan Form 4 leri, 4. Bakım kuruluşunun bakımı planlayacak, uygulayacak, kontrol ve muayene edecek, nezaret edecek ve kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu gösterir ve başvurulan tüm hava aracı tipleri ile komponentler için hat bakım istasyonlarını ve teknisyenlerin lisans kategorilerini (A, B1, B2 veya C) de dikkate alarak hazırlanan adam-saat planı, 5. Bakım kuruluşunun alet, ekipman, varsa platform listesi ile sahip olduğu komponent, malzeme listeleri, 6. Sık kullanılmayan alet ve ekipmanların temin planı, 7. Güncel Bakım verilerini temin etme planı. SHY/JAR-145 DEĞİŞİKLİK BAŞVURU DOSYASI EK-2 1. Gerçekleştirmek istediği değişiklik için Ek-3 de bir örneği bulunan bakım kuruluşu yetki belgesi başvuru formu (Form 2), 2. BKEK in ilgili sayfalarının revizyonları, 3. Bakım kuruluşunun bakımı planlayacak, uygulayacak, kontrol ve muayene edecek, nezaret edecek ve kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu gösterir ve başvurulan tüm hava aracı tipleri ile komponentler için hat bakım istasyonlarını ve teknisyenlerin lisans kategorilerini (A, B1, B2 veya C) de dikkate alarak hazırlanan adam-saat planı, 4. Bakım kuruluşunun söz konusu değişiklik ile ilgili alet, ekipman, varsa platform listesi ile sahip olduğu komponent, malzeme listeleri, 5. Bakım kuruluşunun söz konusu değişiklik ile ilgili sık kullanılmayan alet ve ekipmanların temin planı, 18

19 BAKIM KURULUŞU YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-2) EK-3 1. Registered name of applicant: 2. Trading name (if different): TURKISH DGCA Member of JAA Application for initial grant Application for change 3. Postal Address: 4. Address(es) requiring approval: 5. Contact Details: Name: Tel: (s) Position: Fax: 6. Scope of JAR-145 Approval relevant to this application: 9. Name and position of the (proposed*) Accountable Manager * Proposed is applicable only in the case of a new JAR-145 Applicant. 10. Signature of the (proposed*) Accountable Manager: * Proposed is applicable only in the case of a new JAR-145 Applicant 11. Place: 12. Date of application: Form 2 Page 1 of 2 19

20 CLASS RATING LIMITATION BASE LINE AIRCRAFT A1 Aeroplanes above 5700 Kg Quote aeroplane type A2 Aeroplanes 5700 Kg and below A3 Helicopters Quote aeroplane manufacturer or group or type Quote helicopter manufacturer or group or type A4 Aircraft other than A1, A2 or A3 Quote aircraft type or group ENGINES B1 Turbine Quote engine type B2 Piston Quote engine manufacturer or group or type B3 APU Quote engine manufacturer or type COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs SPECIALISED SERVICES C1 Air Cond & Press C2 Auto Flight C3 Comms and Nav C4 Doors Hatches C5 Electrical Power C6 Equipment C7 Engine APU C8 Flight Controls C9 Fuel Airframe C10 Helicopter Rotors C11 Helicopter Trans C12 Hydraulic C13 Instruments C14 Landing Gear C15 Oxygen C16 Propellors C17 Pneumatic C18 Protection ice/rain/fire C19 Windows C20 Structures D1 Non destructive insp. Quote aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and or cross refer to a capability list in the exposition. Quote particular NDT methods End Of Form Form 2 Page 2 of 2 20

21 EK-4 SORUMLU YÖNETİCİ PERSONEL ONAY FORMU (FORM-4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Directorate General of Civil Aviation Member of the JOINT AVIATION AUTHORITIES JAR da belirlenen kriterlere göre Yönetici personelin gerekliliklerinin detayları Details of Management Personnel requirements according to criterias mentioned in JAR 1. Şirket Company :. 2. Görevi Position : 3. İsim Name :. 4. Telefon/Faks/E mail Phone/Fax/E mail : Göreviyle ilgili nitelikler Qualifications relevant to the item (2) position : Pozisyonuyla ilgili iş deneyimi Work experience relevant to the item (2) position : Kişisel Adresi İçeren Özgeçmiş See enclosed CV (incl. private address) Ek(ler) Attachment(s) : Başvuru sahibi İmzası Signature of Applicant :. Tarih Date : Genel Müdür İmzası Signature of Accountable Manager :. Tarih Date : Tamamlandıktan sonra lütfen bu formu kapalı halde aşağıda yazılı adresi gönderiniz After completion, please send this form under confidential cover to : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok No: Emek ANKARA Sadece SHGM tarafından doldurulacaktır DGCA use only Başvuru sahibini kabul eden yetkili SHGM personeline ait isim ve imza : Name and Signature of authorised DGCA staff member accepting this person : İmza Signature :.. Tarih Date :... İsim Name :.. Görevi Position :.. DGCA JAA Form Four 21

22 EK-5 BAKIM KURULUŞU EL KİTABI ( ÖRNEK ) BÖLÜM 1: YÖNETİM 1.1 Sorumlu müdür tarafından hazırlanan taahhüt 1.2 Emniyet ve Kalite Politikası 1.3 Yönetici personel 1.4 Yönetici personelin görev ve sorumlulukları 1.5 Yönetim organizasyon şeması 1.6 Onaylayıcı personelin listesi 1.7 İşgücü kaynakları 1.8 SHGM ce onaylanması istenen tüm tesislerin genel tasviri, çizimi 1.9 Kuruluş faaliyet alanı 1.10 Kuruluşun faaliyet alanı/onayı/adresi/personeli ile ilgili değişikliklerin SHGM ye bildirme yöntemlerin 1.11 BKEK düzeltme yöntemleri BÖLÜM 2: BAKIM PROSEDÜRLERİ 2.1 Tedarikçi değerlendirme ve taşeron kontrol yöntemleri 2.2 Anlaşmalı firmalardan gelen hava aracı/hava aracı komponentleri ve malzemesi kabul/kontrolü ile ilgili yöntemler 2.3 Hava aracı komponentleri ve malzemesinin depolanması, etiketlenmesi ve bakıma verilmesi ile ilgili yöntemler 2.4 Alet ve ekipmanın kabulü ile ilgili yöntemler 2.5 Alet ve ekipmanın kalibrasyonu ile ilgili yöntemler 2.6 Alet ve ekipmanın çalışanlar tarafından kullanımı (Alternatif aletler dahil) 2.7 Bakım tesislerindeki temizlik standartları 2.8 Hava aracı/hava aracı komponentleri üreticisinin bakım talimatlarının güncelleştirilmesi ve bunların çalışanlara aktarımı ile ilgili yöntemler 2.9 Onarım Yöntemleri 2.10 Hava aracı bakım programına uygunluğun sağlanması ile ilgili yöntemler 2.11 Uçuşa Elverişlilik Direktifleri ile ilgili yöntemler 2.12 Zorunlu olmayan modifikasyon yöntemleri 2.13 Bakım dokümantasyonunun kullanımı ve tamamlanması 2.14 Teknik kayıtların kontrolü 2.15 Üs bakımı sırasında ortaya çıkan hasarların/arızaların giderilmesi 2.16 Hava aracı/hava aracı komponenti için bakım çıkış yöntemleri 2.17 Hava aracı işleticisi için tutulan kayıtlar 2.18 SHGM, işletici ve üretici için hasar bildirim raporunun hazırlanması esasları 2.19 İmalat hatalı ve hasarlı komponentlerin depoya geri gönderilmesi usulleri 2.20 İmalat hatalı ve hasarlı komponentlerin mukaveleci şahıslara bildirilmesi 2.21 Bilgisayarlı bakım kayıt sistemlerinin kontrolü 2.22 Adam/saat planının planlı bakım işleriyle karşılaştırılması 2.23 Kritik işlerin kontrolü 2.24 Özel bakım yöntemleri Motor Çalıştırma Yöntemleri Hava Aracı Basınçlandırma Yöntemleri Hava Aracı Çekme [Towing] Yöntemleri Hava Aracı Rule [taxi] Yöntemleri 2.25 Bakım hatalarını tespit etme ve düzeltme yöntemleri 2.26 Vardiya/görev devir yöntemleri 2.27 Hatalı veya anlaşılmaz bakım verilerinin tip sertifikası sahibine bildirilmesi yöntemleri 2.28 Üretim planlama prosedürleri BÖLÜM L: HAT BAKIM EK YÖNTEMLERİ L2.1 Hava aracı komponentleri, aletleri, ekipmanının vs. hat bakım kontrolü L2.2 Servis/Yakıt verme/buz çözme ile ilgili hat bakımı yöntemleri L2.3 Hasarların ve tekrarlı hasarların hat bakım kontrolu L2.4 Teknik defterin tamamlanması ile ilgili hat yöntemi L2.5 Ortak ve kiralanan parçalar için hat bakım yöntemi L2.6 Hava aracından çıkarılan hasarlı parçaların iadesi yöntemi L2.7 Kritik işlerin hat bakım kontrolü 22

23 BÖLÜM 3: KALİTE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ 3.1 Bakım kuruluşu yöntemlerinin kalite denetlemesi 3.2 Hava araçlarının kalite tetkiki 3.3 Kalite denetlemesi düzeltici işlem prosedürü 3.4 Onaylayıcı personel için yeterlilik belirleme ve eğitim yöntemleri 3.5 Onaylayıcı personel kayıtları 3.6 Kalite denetçileri 3.7 Kalite tetkik personelinin görevlendirilmesi 3.8 Teknisyenlerin görevlendirilmesi 3.9 İstisnai bakım işlemlerinin kontrolü 3.10 Kuruluş prosedürlerinden sapma durumunun kontrolü 3.11 NDT, kaynak vb. özelleşmiş işler için, yetkilendirme standardının belirlenmesi yöntemleri 3.12 Üreticilerin çalışma ekiplerinin kontrolü 3.13 İnsan faktörü eğitim prosedürü 3.14 Personel yeterliliklerinin değerlendirilmesi BÖLÜM Anlaşmalı hava aracı işleticileri 4.2 Hava aracı işleticileri ile ilişkiler ve yazı işleri 4.3 Hava aracı işleticileri ile ilgili kayıtların tamamlanması BÖLÜM Örnek dokümanlar 5.2 Anlaşmalı kuruluşların listesi 5.3 Hat bakım istasyonlarının listesi 5.4 Anlaşmalı JAR-145 onaylı kuruluşların listesi 23

24 EK-6 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part 1: General AMO s Head Office address: AMO s postal address (where different): AMO s address: Requested Approval Rating / Form 2 Form 3 dated: FAA FAR 145 Cert No. (If applicable): Address of Facility Audited: Audit Period / surveillance cycle: From To Date(s) of Audit: Audit Reference(s): Person(s) Interviewed: Name of recommending Competent Authority Representative(s): Signature of recommending Competent Authority Representative(s): Date of Form 6, part 1 completion: Competent Authority Office: Form 6, Part 1, Page 1 of 1 24

25 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part 2: PART-145 Compliance Audit Review The five columns may be labelled & used as necessary to record the approval class &/or product line reviewed. Against each column used of the following Part-145 sub-paragraphs please either tick ( ) the box if satisfied with compliance or cross ( ) the box if not satisfied with compliance and specify the reference of the Part 4 finding next to the box or enter N/A where an item is not applicable or N/R when applicable but not reviewed. Para 145.A A A A A A A A A A A A.65 Subject Terms of Approval Facilities Personnel Certifying Staff Equipment, Tools, etc. Acceptance of Components Maintenance Data Production Planning Certification of Maintenance Maintenance Records Occurrence Reporting Procedures & Quality 145.A.70 See Part A A A A A.95 Privileges of AMO Limitations on AMO Changes to AMO Continued Validity Findings Name of recommending Competent Authority Representative(s): Signature of recommending Competent Authority Representative(s): Date of Form 6, part 2 completion: Competent Authority Office: Form 6, Part 2, Page 1 of 1 25

26 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part 3: Compliance with 145.A.70 Maintenance Organisation Exposition Please either tick ( ) the box if satisfied with compliance; or if not satisfied with compliance and specify the reference of the Part 4 finding; or enter N/A where an item is not applicable; or N/R when applicable but not reviewed. Part 1 Management 1.1 Corporate commitment by the accountable manager. 1.2 Safety & Quality Policy 1.3 Management personnel. 1.4 Duties and responsibilities of the management personnel. 1.5 Management Organisation Chart. 1.6 List of Certifying staff (Note: a separate document may be referenced). 1.7 Manpower resources. 1.8 General description of facilities at each address intended to be approved. 1.9 Organisations intended scope of work Notification procedure to the Agency regarding changes to the organisations activities / approval / location / personnel Exposition amendment procedures. Part 2 Maintenance Procedures 2.1 Supplier evaluation and subcontract control procedure. 2.2 Acceptance/inspection of aircraft components and material from outside contractors 2.3 Storage, tagging and release of aircraft components and material to aircraft maintenance. 2.4 Acceptance of tools and equipment. 2.5 Calibration of tools and equipment. 2.6 Use of tooling and equipment by staff (including alternate tools). 2.7 Cleanliness standards of maintenance facilities. 2.8 Maintenance instructions and relationship to aircraft/aircraft component manufacturers instructions including updating and availability to staff. 2.9 Repair procedure Aircraft maintenance programme compliance Airworthiness Directives procedure Optional modification procedure Maintenance documentation in use and completion of same Technical record control Rectification of defects arising during base maintenance Release to service procedure Records for the operator Reporting of defects to the CAA/Operator/Manufacturer Return of defective aircraft components to store Defective components to outside contractors Control of computer maintenance record systems Control of man-hour planning versus scheduled maintenance work 2.23 Control of critical tasks 2.24 Reference to specific maintenance procedures 2.25 Procedures to detect and rectify maintenance errors 2.26 Shift / task handover procedures 2.27 Procedures for notification of maintenance data inaccuracies and ambiguities to the type certificate holder Production planning procedures Form 6, Part 3, Page 1 of 2 26

27 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part L2 Additional Line Maintenance Procedures L2.1 Line maintenance control of aircraft components, tools, equipment, etc. L2.2 Line maintenance procedures related to servicing/fuelling/de-icing, etc. L2.3 Line maintenance control of defects and repetitive defects. L2.4 Line procedure for completion of technical log. L2.5 Line procedure for pooled parts and loan parts. L2.6 Line procedure for return of defective parts removed from aircraft. L2.7 Line procedure for control of critical tasks. Part 3 Quality System Procedures 3.1 Quality audit of organisation procedures. 3.2 Quality audit of aircraft. 3.3 Quality audit remedial action procedure. 3.4 Certifying staff qualification and training procedure. 3.5 Certifying staff records. 3.6 Quality audit personnel. 3.7 Qualifying inspectors. 3.8 Qualifying mechanics. 3.9 Aircraft / aircraft component maintenance tasks exemption process control Concession control for deviation from organisation's procedures Qualification procedure for specialised activities such as NDT, welding, etc 3.12 Control of manufacturers and other maintenance working teams 3.13 Human Factors training procedure 3.14 Competence assessment of personnel Part 4 Operators 4.1 Contracted operators. 4.2 Operator procedures/paperwork. 4.3 Operator record completion. Part 5 Appendices 5.1 Sample Documents 5.2 List of sub-contractors 5.3 List of Line maintenance locations 5.4 List of JAR-145 / Part-145 organisations MOE Reference: MOE rev. status: MOE Issue/Amendment date: Name of recommending Competent Authority Representative(s): Signature of recommending Competent Authority Representative(s): Date of Form 6, part 3 completion: Competent Authority Office: Form 6, Part 3, Page 2 of 2 27

28 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part 4: Findings Part 145 Compliance Status Each level 1 and 2 finding should be recorded whether it has been rectified or not and should be identified by a simple cross reference to the Part 2 requirement. All non-rectified findings should be copied in writing to the organisation for the necessary corrective action. L e v Corrective Action or Corrective Action Plan acceptance Part 2 or 3 Audit Reference(s) / Findings e Date Date ref. l Due Closed Reference Name of recommending Competent Authority Representative(s): Signature of recommending Competent Authority Representative(s): Date of Form 6, part 4 completion: Competent Authority Office: Form 6, Part 4, Page 1 of 1 28

29 TURKISH DGCA JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT FORM 6 Initial Grant Intermediate audit Change Continuation Name of Organisation: Approval Reference: Form 6 Reference: Part 5: JAR-145 Approval Recommendation - Not requested for intermediate audit report The following JAR-145 scope of approval is recommended for this organisation: See attached document referenced: Or CLASS aircraft / engine / component / specialized service RATING Ax / Bx /Cx / Dx LIMITATION (see Form 3 guidance ref. tbd) BASE LINE Status New Revised Cancelled Or, it is recommended that the JAR-145 scope of approval specified in Form 3 dated be continued. Name of recommending Competent Authority Representative(s): Signature of recommending Competent Authority Representative(s): Date of Form 6 completion: Competent Authority Office: Date of Recommendation: Form 6 Review for Quality Check by : Date: (name and visa) Form 6, Part 5, Page 1 of 1 29

30 YETKİ BELGESİ - FORM-3 EK-7 TÜRKİYE CUMHURİYETİ REPUBLIC OF TURKEY ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MINISTRY OF TRANSPORT SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION JAA Üyesi Member of the JAA Sayfa 1 / 2 Page 1 / 2 SHY-145/JAR-145 ONAY SERTİFİKASI JAR-145 APPROVAL CERTIFICATE Ref: TR Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, aşağıda adı yazılı kuruluşu güncel ulusal mevzuata ve aşağıdaki şartlara göre (Pursuant to the National Regulations for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Turkish DGCA hereby certifies) ABC HAVACILIK A.Ş. ABC AVIATION ekteki listede yer alan ürünlere aşağıdaki adreste bakım yapmak ve ilgili bakım çıkış formlarını yukarıdaki referans numarasını kullanarak yayımlamak üzere SHY-145/JAR-145 bakım kuruluşu olarak onaylar. (as a JAR-145 maintenance organisation approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference, at the following location,) Atatürk Havalimanı İSTANBUL ŞARTLAR: (CONDITIONS:) 1. Bu onay SHY-145/JAR-145 onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı nın kuruluş faaliyet alanı bölümünde belirtilen işlemlerle sınırlıdır, (This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the JAR-145 approved maintenance organisation exposition, and) 2. Bu onay SHY-145/JAR-145 onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı nda belirtilen prosedürlere uyumu gerektirir, (This approval requires compliance with the procedures specified in the JAR-145 approved maintenance organisation exposition, and) 3. Bu onay SHY-145/JAR-145 onaylı bakım kuruluşu SHY-145/JAR-145 e uyum sağladığı sürece aşağıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir, (This approval remains valid until the expiry date mentioned below whilst the JAR-145 approved maintenance organisation remains in compliance with JAR-145.) 4. Yukarıdaki koşullara bağlı olarak, bu onay feshedilmediği, yenilenmediği ve askıya alınmadığı sürece aşağıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir. (Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid until specified date of expiry unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.) İlk düzenleme tarihi (Originally Issued) Düzenleme tarihi (Date of issue) Geçerlilik tarihi (Date of expiry) : 5 Nisan 1999 (April 05, 1999) : 9 Şubat 2004 (February 09, 2004) : 8 Şubat 2006 (February 08, 2006) Genel Müdür (Director General) 30

31 TÜRKİYE CUMHURİYETİ REPUBLIC OF TURKEY ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MINISTRY OF TRANSPORT SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION JAA Üyesi Member of the JAA Sayfa 2 / 2 Page 2 / 2 Kuruluşun Adı (Organisation Name) Referans No. (Reference) : ABC HAVACILIK A.Ş. ABC AVIATION : TR SINIF (CLASS) KATEGORİ (RATING) SINIRLANDIRMA (LIMITATION) ÜS (BASE) HAT (LINE) HAVA ARACI (AIRCRAFT) A kg den ağır hava araçları (Aeroplanes above 5700 kg) BOEING B X X A kg ve hafif hava araçları (Aeroplanes below 5700 kg) CESSNA 172 X X A3 Helikopterler (Helicopters) BELL 206 X X TAM MOTORLARIN DIŞINDAKİ KOMPONENTLER (COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES) C5 Elektrik C6 Ekipman C14İniş takımı MOE Bölüm 1.9 a ve Kabiliyet Listesine Bakınız (Refer to MOE 1.9 and capability list) ÖZELLEŞMİŞ HİZMETLER (SPECIALISED SERVICES) D1 Tahribatsız Muayene (Non Destructive Testing) Sıvı Penetrant Testi (Liquid Penetrant Testing) Magnetic Particle Testing (Manyetik Parçacık Testi) Bu onay SHY-145/JAR-145 onaylı Bakım Kuruluşu El Kitabı nın kuruluş faaliyet alanı bölümünde belirtilen ürün ve işlemlerle sınırlıdır. (This approval is limited to those products and activities specified in the scope of work section contained in JAR-145 approved maintenance organisation exposition.) İlk düzenleme tarihi (Originally Issued) Düzenleme tarihi (Date of issue) Geçerlilik tarihi (Date of expiry) : 5 Nisan 1999 (April 05, 1999) : 9 Şubat 2004 (February 09, 2004) : 8 Şubat 2006 (February 08, 2006) Genel Müdür (Director General) 31

Unvan İsim Soyisim Tarih İmza

Unvan İsim Soyisim Tarih İmza T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DENETİMİ KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlemeyi Gerçekleştiren: Denetlenen İşletmenin Ticaret Unvanı:

Detaylı

YÖNETMELİK ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-145)

YÖNETMELİK ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-145) 11 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28674 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.E) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava araçlarına ve komponentlerine tahribatsız

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında çok hafif

Detaylı

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU M19(a)(2) M19(1)(a)(1), SHT OPS 1 Ek 2(b)(1) M19(1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT- HHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, Türk Hava Taşıma işletmeleriʹnin onaylı bulunan Bakım

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

PART 66 10.2 (ONAYLAYICI PERSONEL BAKIM) PART 66 PART 66 PART 66 PART 66 10.06.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş

PART 66 10.2 (ONAYLAYICI PERSONEL BAKIM) PART 66 PART 66 PART 66 PART 66 10.06.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş 10.2 (ONAYLAYICI PERSONEL BAKIM) Öğr. Gör. Volkan Yavaş Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava araçlarına bakım yapacak bakım personeli için düzenlenecek lisanslara ilişkin usul ve esasları

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSLANDIRMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, BKEK (bakım kuruluşu el kitabı) Bölüm/Madde 3.16 kapsamında, ilgili bakım kuruluşunda çalışan uçak bakım personeli için

Detaylı

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, ticari

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Hava İşletici Sertifikaları Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A), Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği (SHY 21), Ticari Hava Taşıma İşletmeleri

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

PART-145 10.3 (ONAYLANMIŞ BAKIM KURULUŞLARI ) PART 145 PART 145 PART 145 PART 145 15.04.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş. Kapsam. Amaç

PART-145 10.3 (ONAYLANMIŞ BAKIM KURULUŞLARI ) PART 145 PART 145 PART 145 PART 145 15.04.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş. Kapsam. Amaç 10.3 (ONAYLANMIŞ BAKIM KURULUŞLARI ) PART-145 Öğr. Gör. Volkan Yavaş Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin her türlü sivil hava araçları için

Detaylı

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SHY 66-01 DÖNÜŞÜM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, SHD-T-35 lisanslarının JAA JAR-66, EASA Part-66 dikkate alınarak ve SHY 66-01 esas alınarak

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03-010.06.02/2821 13/11/2012 Konu : Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi TÜM

Detaylı

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ (SHY-M)

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ (SHY-M) Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28503 SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ (SHY-M) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Havacılıkta Personel Lisansları EASA, PART-66 SHGM, SHY-66 PERSONEL LİSANSLARI ICAO Annex 1, Personnel Licensing" ICAO Annex 1, Personel Lisansları, havacılık

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, uygulanabilir

Detaylı

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN 1. Başvuru; Yapılan Đşlemin Tanımlanması 2 Fiyat Teklifi ve Sözleşmenin Đmzalanması 3. Ödeme ve Faturalandırma 4. Kontrol Hizmeti ve Raporlandırma 5. Karar Verme ve Sertifikasyon 6.Sertifikasyon Kapsamında

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4) DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK

Detaylı

SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: Amaç SİVİL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE TALİMATI (SHT-NDT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı, her türlü sivil

Detaylı

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Amaç HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, ticari hava

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3) DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK da veya EGM de uçucu

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY UHU)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY UHU) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY UHU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uçuş harekât uzmanı

Detaylı

EĞĠTĠM KURULUġU DENETLEME KONTROL FORMU

EĞĠTĠM KURULUġU DENETLEME KONTROL FORMU Denetleme Tarihi ve Numarası: Denetlenen ĠĢletmenin Ticaret Unvanı: Denetlemeyi GerçekleĢtiren: Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu Tarih: Yer: Denetleme Türü: Planlı [ ] Plansız [ ] : 1- Heyet

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, 11/06/2013 tarih ve 28674

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan; TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon

BU SUNUMUN İÇERİĞİ EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ ICAO Annex ler EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY) 216/2008 Sayılı Regülasyon (EC) 1702/2003 (EC) Sayılı Regülasyon 2042/2003 (EC) Sayılı Regülasyonları ICAO (International

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/12

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/12 Sayı : 51859319-010.06.02/2017 26/08/2014 Konu : Uçuş Operasyon ve Sicil Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler GENELGE UOD 2014/12 İlgi : 05.03.2010 tarihli ve El Kitaplarına İlişkin Genelge konulu

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SHY-M DENETİMİ KONTROL FORMU

SHY-M DENETİMİ KONTROL FORMU Denetleme İle İlgili Bilgiler Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Form 13 Referansı Denetim Referansı Denetleme Heyeti Unvan Adı Soyadı

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI DOKÜMANI

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI DOKÜMANI TANDARTLARI DOKÜMANI UED.38224465.H.01 ayfa No 1 / 13 İN TANIMI BELGEİ İ EN ON İ YAAL DAYANAKLAR KOORDİNAYON İTENİLEN BELGELER ÜREİ (K) / EKTÖRE ÖZEL () Yönetici Personel Onayı 2920 ayılı THK, 5431 sayılı

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNDE GÖREVLİ YER DERSİ, YOL EĞİTİMİ, ALIŞTIRMA UÇUŞU VE KONTROL YAPACAK KOKPİT VE KABİN EĞİTMENLERİNE İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER TALİMATI

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak 17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM JAR KURALLARI 525MTO068

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM JAR KURALLARI 525MTO068 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM JAR KURALLARI 525MTO068 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26838

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26838 Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26838 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33A)

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar nden: HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, havacılık

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/69-1 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

HAVAALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI DOKÜMANI

HAVAALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI DOKÜMANI Sayfa No 1 / 7 Yapım İzni Başvurusu Yapım İzni Yapım, İşletim ve (SHY14A), ICAO EK 2,3,9,10,11,14,15,17 ve bu eklere ait el kitapları, ECAC Doküman 30, Tasarım El Kitabı (Doküman 9157), Planlaması El Kitabı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kazanılmış Haklar

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kazanılmış Haklar DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ Ek-3 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kazanılmış Haklar Amaç MADDE 1- (1) Bu Ek in amacı, lisanslarının EASA Part-66 dikkate alınarak SHY-66 lisanslarına dönüştürülmesidir. Kazanılmış haklar MADDE

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı