Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu"

Transkript

1 Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı Birinci Yarıyıl/First Semester Dersin Dersin Adı Dersin T U K Dersin İkinci Yarıyıl/Second Semester Dersin Adı Dersin T U K 109 Siyaset Bilimi I 106 Siyaset Bilimi II 205 Türk Anayasa Hukuku 222 Siyasi Düşünce Tari. II 225 Siyasi Düşünce Tari. I 414 Çağdaş Siyasal Akımlar 238 İdare Hukuku Toplam Açıklama; Siyaset Bilimi BD Yüksek Lisans Programına başvuru yapabileceklerin mezuniyet şartı olarak İİB Fakültesi, Siyasal Bil. Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Harp Okulu ve Polis Akademisi mezunu olmak gerekmektedir. Bu alanlardan başvuranlardan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olanların dışındakiler için Bilimsel Hazırlık Programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 2. Bölümünde yer alan Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü başlığındaki 6. maddenin 1. ve 2. fıkraları doğrultusunda belirlenir ve yukarıdaki dersler arasından öğrencinin transkriptine bakılarak seçilir.

2 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezli Yüksek Lisans Ders Programı ANABİLİM DALI :Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bilim Dalı :Siyaset Bilimi Bilim Dalı Birinci Yarıyıl/First Semester İkinci Yarıyıl/Second Semester Dersin Dersin Adı Dersin T U K Dersin Dersin Adı Dersin T U K SİB-501 Siyaset Teorisi I Zor. SİB-502 Siyaset Teorisi II Zor. SİB-503 Siyaset Bil. Temel Yakl. Zor. SİB-504 Karşıl. Devlet Düzenleri Zor. Seçimlik Seç. SİB-548 Seminer Zor Seçimlik Seç. Seçimlik Seç. Seçimlik Seç. Toplam Z. Zorunlu T. Teorik S. Seçimlik U. Uygulama K. Kredi Seçimlik Dersler ANABİLİM DALI :Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bilim Dalı :Siyaset Bilimi Bilim Dalı Birinci Yarıyıl/First Semester İkinci Yarıyıl/Second Semester Dersin Dersin Adı Dersin T U K Dersin Dersin Adı Dersin T U K SİB-505 Liber, Ayd. Fel.ve Laikl. Seç. SİB-506 Yönetim ve Siy. İliş. Seç. SİB-507 Topl. Cins. ve Siy. Seç. SİB-508 Liber. ve Cumh. Seç. SİB-509 İdeoloji ve Söylem Anal. Seç. SİB-510 Demokrasi Teorisi Seç. SİB-511 Türk Siyasal Yaşamı I Seç. SİB-512 İnsan Hakları Kuram. Seç. SİB-513 Türk Anayasa Düzeni Seç. SİB-514 Türk Siyasal Yaş. II Seç. SİB-515 Türkiye de Siyasal Kül. Seç. SİB-516 Kür., Ulus Dev. ve Mil. Seç. SİB-517 Osm. Kam. Huk. ve Siy. Seç. SİB-518 Sentimental Siyaset Seç. Rejiminde Gelişmeler SİB-519 Türk Devrimi Tartışm. Seç. SİB-520 Siyaset ve Medya Seç. SİB-521 Osmanlı da Meşr. Har. Seç. SİB-522 Emek Tarihi Seç. SİB-523 Türk. Siy. Har. ve Part. Seç. SİB-524 İst. Har. ve Siy. Rej. Sor. Seç. SİB-525 Türk. Çok Part. Hay. Geç. Seç. SİB-526 Yasama ve Yürütme İliş. Seç. SİB Yüzy. Siy. Düş. Tarihi Seç. SİB-528 Türk Düşünce Tarihi Seç. SİB-529 Modern Siyasal Kuram Seç. SİB-530 Türk Siy.Tar. Jön Türkler Seç. ve İttihat ve Terakki SİB-531 Siy. Hoşg. Çok Kültür. ve Seç. SİB-532 Türk Siyasi Tarihinde II. Seç. Bir arada Yaşayabilme Meşrutiyet Dönemi SİB-533 Karş. Siy. Part. ve Seçm. Seç. SİB-534 Türkiye de Ask. Yönetim Seç. Dönemi Siyasi Rejimleri SİB-535 Uluslararası Eko.Politik Seç. SİB-536 Kla. ve Ort. Siy.Kuramı Seç. SİB-537 İnsan Hakları ve Eğitimi Seç. SİB-538 Kapitalizm ve Globalizm Seç. SİB-540 Din ve Siyaset Seç. SİB-542 Modernite ve Post-Moder. Seç. SİB-544 Siy. Bil. Bağımsız Çalışma Seç. SİB-546 Türkiye de İnsan Hakları Seç. Toplam Mezuniyet Şartı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla Güz yarıyılında 2 zorunlu, 2 Seçimlik, Bahar yarıyılında 2 zorunlu, 2 Seçimlik ders, 1 Seminer dersi olmak üzere toplam 8 dersten, 1 seminerden ve tez çalışmasından oluşur. Seçimlik derslerden hangilerinin açılacağı her yarıyıl başında yarıyılın ders programı olarak ilan edilir.

3 ZORUNLU DERSLER (GÜZ+BAHAR) SİYASET BİLİMİ BİLİM DALI Tezli Yüksek Lisans Programı (SİB-501) SİYASET TEORİSİ I: Bu derste, hukuk, devlet, iktidar, otorite, adalet, eşitlik, özgürlük, haklar, demokrasi gibi siyaset teorisinin temel kavramları tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. Bu doğrultuda, söz konusu kavramlara farklı yaklaşımlara (liberalizm, muhafazakarlık, Marksizm, vb) ve teorinin önde gelen isimlerinin çalışmalarına yer verilecektir. (SİB -503) SİYASET BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR: Bu derste ele alınacak konular: 1- Siyaset Biliminde amprik araştırmalar ve sistem yaklaşımı; yapısal işlevci ve davranışçı akımlar, 2- Dil ve analitik bakış açısı, yorumsama ve fenomenoloji. 3- Althusser, Poulanzas, Coletti ve Kritik Teori (Frankfurt Okulu, Foucault, Habermas) gibi konulardır. (SİB-502) SİYASET TEORİSİ II: Bu derste, hukuk, devlet, iktidar, otorite, adalet, özgürlük, haklar, kamu yararı, demokrasi gibi siyaset teorisinin temel kavramları, 20. yüzyılda yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmelere paralel olarak gündeme gelen yeni temalarla birlikte ele alınacaktır. Bu doğrultuda, klasik yaklaşımlarda yeni açılımlara ve yüzyılın önde gelen siyaset kuramcılarının çalışmalarına yer verilecektir (SİB-504)KARŞILAŞTIRMALI DEVLET DÜZENLERİ: Günümüz siyasal rejimleri (parlamenter, başkanlık, yarı-başkanlık, meclis hükümeti gibi), dört ülkeden (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya) hareketle incelenecektir. Bu karşılaştırmalı incelemeden sonra, Türkiye deki siyasal rejim tartışmaları üzerinde durulacaktır. (SİB-548) SEMİNER: Seminer konuları dönem başında dersi yürütecek öğretim üyelerince kararlaştırılacaktır. SEÇİMLİK DERSLER (GÜZ) (SİB-505) LİBERALİZM, AYDINLANMA FELSEFESİ VE LAİKLİK: Liberalizmin Aydınlanma Felsefesiyle ikircikli ilişkisinin üzerinde durulması, ikircikli teorik duruşun liberalizmin laiklik anlayışı üzerinde etken olup olmadığının araştırılması, günümüz Türkiye sinde gündelik politik dilin, genel geçer kabulü haline gelen Demokratik Laiklik kavramının gerçekten liberalizmin içerisinden türetilebilecek bir kavram olup olmadığının sorgulanması, Liberalizmin aklın doğasına ilişkin kabullerinin, bu kabullerin birey devlet ilişkileri açısından doğurduğu sonuçların, bu sonuçlarda liberalizmin bireyin özgürlüğüne, devletin tarafsızlığına ve laikliğe ilişkin çıkmazlarının ön planda tutularak irdelenmesi. (SİB-507) TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET: Siyasi etkinliğin toplumsal cinsiyet yazını bağlamında incelenmesi, siyaset kuramları ve siyasi katılım nosyonlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bakış açısıyla ele alınması, siyaset, demokrasi ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin görünür kılınması. (SİB-509) İDEOLOJİ VE SÖYLEM ANALİZİ: Bu derste, farklı ideoloji kuramları ve söylem analizleri ele alınacaktır. Marksist, Yapısalcı ve Post-Yapısalcı kuramlar öznenin kuruluşu ve anlamın kuruluşu ana temaları çerçevesinde incelenecektir. (SİB-511) TÜRK SİYASAL YAŞAMI I: dönemi Türkiye de siyasal ve ekonomik gelişmeler. (SİB-513) TÜRK ANAYASA DÜZENİ: Türkiye de siyasete ve demokratik gelişmelere etkisi çerçevesinde anayasal gelişmeler ve anayasalar ele alınacaktır. (SİB-515) TÜRKİYE DE SİYASAL KÜLTÜR: Türkiye deki siyasal kültür yapı taşlarının görülebilmesi adına Osmanlı İmparatorluğunda ekonomi, siyasi yapı, toplumsal yapı ve inanç yapısı arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, iktisadi zihniyet, inanç ve Tanzimat ile girilen batılılaşma/modernleşme sürecinin Cumhuriyet dönemine bıraktığı siyasal kültür mirasının üzerinde durulması, Cumhuriyet sonrasında özellikle siyasal sistem, çağdaşlaşma, modernleşme, demokratikleşme süreci çerçevesinde demokratik siyasal kültürün var olabilme koşullarının tartışılması, özellikle 1990 lı yıllardan sonra yapılan uygulamalı çalışmaların sunduğu veriler

4 ışığında tartışılması, güven, hoşgörü, darbeler, beklenti düzeyi, katılım, uzlaşma, devlet, terör, demokrasi, insan hakları, gelenek/töre, din, kimlik ve benzeri kavramların Türk Siyasal Kültüründe ifade ettiği anlam ve yeri üzerinde durulması. (SİB-517) OSMANLI KAMU HUKUKU VE SİYASİ REJİMİNDE GELİŞMELER: Osmanlı hukuk sistemi hakkında genel bilgilerin verilmesi, şeri ve örfi hukuk alanlarının, kanun kavramının, bu alanların zaman içinde değişimlerinin, modern kamu hukukuna doğru geçirdiği dönüşümlerin, kurumsal ve düşünsel gelişimlerinin izlenerek ele alınması, Osmanlının klasik döneminden ilk reform denemelerinin, Tanzimat, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde siyasi rejimin aldığı yeni şekil ve anlayış değişikliklerinin irdelenmesi. (SİB-519) TÜRK DEVRİMİ TARTIŞMALARI: Cumhuriyetle birlikte getirilen yeni siyasi rejimin, kültürel değişikliklerin ve reform faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 1923 Türkiye Cumhuriyeti devrimi öncesi ve İstiklal Harbinin devrimini hazırlayan şartların, Atatürk ün ve Cumhuriyet kadrosunun uygulamalarında ortaya çıkan Türk Devriminin özelliklerinin, hukuki, kültürel, siyasi, iktisadi alanlarda aldığı görünümlerin, zamanında ortaya çıkmış olası alternatifler ve devrimin bunlar karşısındaki tutumunun, batılılaşma ve milliyetçilik gibi akımlar içinde doğurduğu tartışmaların ele alınması. (SİB-521) OSMANLI DA MEŞRUTİYET HAREKETLERİ: Osmanlı Devletinde 19.yüzyılda Anayasacılık Hareketleri ve temsili rejim kurma yolundaki örgütlenme ve yayın faaliyetleri Yeni Osmanlılardan itibaren ele alınacaktır. (SİB-523) TÜRKİYE DE SİYASİ HAREKET VE PARTİLER: Türkiye de modern siyasi örgütlerin başlamasından bu yana Osmanlı, TBMM hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde kurulmuş olan tüm siyasi parti ve hareketler ders hocası ve öğrencilerin tercihine göre ele alınıp ayrıntılı olarak işlenecektir. (SİB-525) TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ: Türkiye de çok partili hayatın sürdüğü dönemler ve bu dönemlerin başlangıcı sırasında ortaya çıkan önemli siyasi gelişmeler dersin konusunu oluşturacaktır. (SİB-527) 20. YÜZYIL SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ: 20. yüzyıla damgasını vurmuş Heidegger, Rawls, Strauss, Voegelin gibi siyaset felsefecilerinin düşünceleri derinlemesine eleştirel olarak karşılaştırılarak incelenecektir. (SİB-529) MODERN SİYASAL KURAM: Bu dersin amacı, seçilmiş siyaset felsefesi metinlerinin incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilerin, çağdaş normatif siyasal felsefenin temel düşüncelerini eleştirel biçimde kavramalarını sağlamaktır. (SİB-531) SİYASET, HOŞGÖRÜ, ÇOK KÜLTÜRCÜLÜK VE BİR ARADA YAŞAYABİLME: Hoşgörü ve çok kültürcülük kavramlarının incelenmesi, farklı yapıdaki bireylerin bir arada nasıl yaşayabileceklerinin araştırılması. (SİB-533) KARŞILAŞTIRMALI SİYASİ PARTİLER VE SEÇMENLER: Dersin birinci kısmında teorik olarak siyasi parti ve seçmen kavramları üzerinde okumalar yapılması, ikinci kısmında Türk siyasal hayatında siyasi parti ve seçmen örneklerinin incelenmesi. (SİB-535) ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK: Uluslararası ve küresel ölçekte siyaset ve ekonomi fenomenlerinin ilişkilerinin nasıl inceleneceğinin öğretilmesi ve tarihsel ve güncel olaylarla uluslararası ekonomi politiğin anlatılması. (SİB-537) İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ: Bu derste insan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi, kamu özgürlüklerinin gelişimi, insan haklarının uluslararası düzeyde belgelerle ele alınışı, insan hakları kavramı üzerinde durulacaktır. Ağırlıklı olarak Türkiye de insan hakları ve Batı ülkeleri ile karşılaştırması yapılacaktır. Öte yandan uluslararası belgelerde tanımlanan insan haklarının Türkiye de ne düzeyde olduğu, nasıl içselleştirildiği araştırılacaktır. Nihayet insan hakları eğitimi kavramına ülkemizde nasıl yaklaşıldığı, sorunlar, beklentiler üzerinde durularak bir tartışma ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

5 SEÇİMLİK DERSLER (BAHAR) (SİB-506) YÖNETİM VE SİYASET İLİŞKİSİ: İktidar, devlet ve siyaset arasındaki ilişkinin modern ve postmodern siyasi kurumlar açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (SİB-508) LİBERALİZM VE CUMHURİYETÇİLİK: Liberalizmin negatif özgürlük nosyonunu temellendirdiği normatif kabuller, bu kabullerin neden olduğu çıkmazlar, çağdaş siyaset teorisini ittiği yeni arayışlar, John Rawls un liberalizmle faydacılık arasındaki ilişkisinin eleştirisi üzerinde geliştirdiği adalet teorisi ve onun siyasal liberalizm olarak adlandırılan yeni versiyonu, Cumhuriyetçi normatif siyaset teorisi olarak adlandırılabilecek yeni bir liberalizm eleştirisi, bu eleştirinin kendisini pozitif özgürlük nosyonuna düşmeden negatif özgürlük eleştirisi olarak sunabilmesi konularının irdelenmesi. (SİB-510) DEMOKRASİ TEORİSİ: Modern Siyaset Teorisini oluşturan demokrasi düşüncesi ve karşıt düşünceler incelenecektir. (SİB-512) İNSAN HAKLARI KURAMLARI: İnsan hakları kavramının ortaya çıktığı dönemlerden itibaren ortaya konulmuş bulunan insan hakları kuramlarının ele alınarak karşılaştırmalı olarak irdelenmesi. (SİB-514) TÜRK SİYASAL YAŞAMI II: dönemi Türkiye de siyasal ve ekonomik gelişmeler. (SİB-516) KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE MİLLİYETÇİLİK: Bu derste, küreselleşme, ulusdevlet ve milliyetçilik ilişkisi, farklı yaklaşımlara referansla ele alınacaktır. Bu doğrultuda, küreselleşme süreçleri, ulus-devletin dönüşümü ve yükselen milliyetçilikler farklı ülke deneyimleri üzerinden analiz edilecektir. (SİB-518) SENTİMENTAL SİYASET: Siyaset Bilimi yazınının rasyonel tercih, bireysel çıkar, sınırsal yapı ve evrensel moralite anlayışlarına alternatif olarak hissiyatlar üzerinden analiz edilmesi. (SİB-520) SİYASET VE MEDYA: Bu ders kapsamında iletişim ve kitle iletişimi, kısaca kitle iletişim teorileri, medya, toplum ve siyasal sistem ilişkisi, siyasette medyanın erk rolünün sorgulanması ve medyanın dördüncü bir kuvvet olma durumu, siyasal propaganda ve kamuoyunun etkilenmesinde medyanın araçsal rolü ya da siyasette propaganda aracı olarak medyanın gücü, reklam ve siyasal reklam, Türkiye de siyaset ve medya ilişkileri çerçevesinde örnek olay incelemeleri ele alınacaktır. Ayrıca, kültürel çalışmalar alanı kapsamında kimlik-kültür ilişkisinin medya boyutu da dil-kültür-medya ilişkisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Ulusal basının içerik ve söylem analizleri yapılacaktır. (SİB-522) EMEK TARİHİ: Dünya Emek Tarihi literatürü değerlendirilecek yine dünya emek tarihinin ana konuları ele alındıktan sonra Türkiye Emek Tarihinin meseleleri Sendikalaşma, Sosyalist Hareketler ve sendika ve siyasi parti dışı Emek Tarihi gelişmeleri ele alınacaktır. (SİB-524) İSTİKLAL HARBİ VE SİYASAL REJİM SORUNLARI: Türk İstiklal Harbinin yürütülmesi sırasında birlikte hareket eden ve çatışan grupların içinde bulundukları siyasi rejime ilişkin tartışmaların ve mücadelelerin ele alınması, milli hakimiyet, hilafet, saltanat, cumhuriyet gibi kavram ve kurumlara ilişkin tartışmalarda bunlara yüklenen anlamların aldığı şekillerin güç mücadelesi sırasında izlenmesi, savaş sırasında savaşı yürüten hükümetin aldığı şekille ilgili ileri sürülen III. Meşrutiyet, konvansiyonel rejim, parlamenter rejim gibi siyasi rejime ilişkin tartışmaların irdelenmesi. (SİB-526) YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİSİ: Dünyada ve Türkiye de Yasama ve Yürütme organlarının işleyişleri ve ilişkileri. (SİB-528) TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ: Tanzimat tan günümüze Türkiye de Siyasal düşünceye katkı yapan düşünürler incelenecektir. Namık Kemal, Şinasi, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp gibi. (SİB-530) TÜRK SİYASİ TARİHİNDE JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ: Osmanlı Meşrutiyet hareketlerinin en önemlisi olan bu akımın ve örgütün çalışılması, 1889 da kurulan, sonra farklı guruplarla birleşme ve dönüşümlerle daha iyi bilinir hale gelen ve İkinci Meşrutiyeti ilan eden İttihat ve

6 Terakki nin tarihinin ayrıntılı olarak ele alınması, bu örgütün yanı sıra paralelinde ve farklı yönlerde çalışan 19. yüzyıl sonunun, 20. yüzyıl başının meşrutiyet hareketlerinin çalışılması. (SİB-532) TÜRK SİYASİ TARİHİNDE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ: 1908 yılında Hürriyetin ilanıyla başlayan yeni Meşrutiyet Dönemi, bu dönemde siyasi rejimin aldığı şekiller, rejimin başlıca siyasi aktörleri kişiler ve olaylar çerçevesinde ele alınacaktır. (SİB-534) TÜRKİYE DE ASKERİ YÖNETİM DÖNEMİ SİYASİ REJİMLERİ: Türkiye de silahlı kuvvetlerin siyasi rejim içerisindeki yeri genel olarak tartışıldıktan sonra özel olarak askeri yönetim dönemleri( ) ele alınacaktır. (SİB-536) KLASİK VE ORTAÇAĞ SİYASET KURAMI: Platon, Aristo gibi Klasik Düşünürlerin eserlerinin önemli bir kısmının detaylı bir biçimde incelenmesi ayrıca ortaçağ Hıristiyan ve İslam düşünürlerinin siyaset felsefelerinin, yaptıkları katkıların incelenmesi. (SİB-538) KAPİTALİZM VE GLOBALİZM: Kapitalizmin ve Globalizmin Türkiye özelinde ve dünya genelinde etkilerinin incelenmesi, bu alanda seçilmiş okumalar yardımıyla teorik tartışmaların yapılması. (SİB-540) DİN VE SİYASET: Din ve Siyaset arasındaki bağlantının derinliğinin, genişliğinin, çeşitliliğinin, yoğunluğunun ve değişikliğinin Türkiye den ve Dünyadan örneklerle araştırılması. (SİB-542) MODERNİTE VE POST-MODERNİTE: Modernite ve Postmodernitenin insan, devlet, doğa, adalet, eşitlik ve benzeri kavramlara bakışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (SİB-544) SİYASET BİLİMİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA: Bağımsız olarak seçilecek bir siyaset bilimi konusunda öğrencilerle ileri düzeyde okuma ve yazma çalışmasının yapılması. (SİB-546)TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI: Bu derste insan haklarının evrenselliğinin temellendirilmesine ve haklılaştırılmasına yönelik kuramsal çalışmalar üzerinde durulacak ve bu kuramsal çalışmalara evrensellik/tikellik, devlet/birey, insan/vatandaş, monism/pluralism ikilikleri çerçevesinde eleştirel olarak yaklaşılacaktır. Bu çerçeve içinde ders, öğrencileri insan haklarının normatif temelleri üzerinde düşünmeye ve araştırmaya davet etmektedir.

7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Sosyal demokrasinin temelleri

Sosyal demokrasinin temelleri SOSYAL DEMOKRASİ EL KİTABI 1 Tobias Gombert ve diğer yazarlar Sosyal demokrasinin temelleri ISBN 978-3-86872-560-5 3., güncelleştirilmiş baskı Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung Sosyal Demokrasi Akademisi

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÜKSELİŞİ TÜRKİYE DE DIŞ POLİTİKA VE

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı