İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER / CONTENTS"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS AVRUPA BİRLİĞİ DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION S LANGUAGE POLICIES AND TURKEY S INTEGRATION PROCESS TO EUROPEAN UNION Yrd.Doç.Dr. Hüsnü CEYLAN, Murat YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDEKİ ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALMANCADAKİ ES KELİMESİNİN ANLAM ÖZELLİKLERİNİ FARK EDEBİLME SEVİYELERİ TRAKYA UNIVERSITY GERMAN LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT TEACHER CANDIDATES AWARENESS LEVELS ON SEMANTIC FEATURES OF THE WORD ES IN GERMAN LANGUAGE Prof.Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Arş.Gör. Selma AKOL, Recep BALTAŞ, Fatma ÇAĞIRGAN, Aylin ÖZTÜRK TARİHSEL ROMAN VE AMİN MAALOUF UN SEMERKANT I HISTORICAL FICTION AND AMĠN MAALOUF S SEMERKANT Yrd.Doç.Dr. İrfan ATALAY ERNEST GELLNER İN ULUSÇULUK KURAMI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER SOME SPOTLIGHTS ON ERNEST GELLNER S THEORY OF NATIONALISM Hasan AKSAKAL KÜLTÜR BAĞLAMINDA KENT VE MEKÂNSAL ÖRGÜTLENME URBAN AND SPATIAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF CULTURE Arş.Gör. Ürün Anıl ÖZDEMİR E-DÖNÜŞÜM VE E-BELEDİYECİLİK: KATILMA VE YÖNETİŞİM SORUNUNDA YOKSULLAR E-TRANSITION AND E-MUNICIPALITY: THE POOR AT THE PARTICIPATION AND GOVERNANCE ISSUE Yrd.Doç.Dr. Bedrettin KESGİN YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ MODELLERİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME INTER LOCAL GOVERNMENTS COOPERATION MODELS: AN INVESTIGATION UPON THE LOCAL GOVERNMENT UNIONS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION COUNTRIES Arş.Gör.Dr. Gökhan ZENGİN HAKİKAT-I MUHAMMEDÎ DÜŞÜNCESİ VE BU DÜŞÜNCENİN REFERANSLARINI AKTARAN İKİ KAYNAK VE MÜELLİFLERİ HAKĠKAT-I MUHAMMEDĠ THINKING, TWO SOURCES AND THEIR WRITERS PASSING ON THE REFERANCES OF IT Mustafa AKMAN REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI VE KADIN İMGESİNİN KULLANIMI; BİR İÇERİK ANALİZİ THE GENDER CONCEPT AND USAGE OF WOMAN IMAGE IN ADVERTISEMENTS; A CONTENT ANALYSIS Arş.Gör. Duygu DUMANLI SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME VE ASMALI KONAK HAYAT FİLMİ EXAMPLE OF PRODUCT PLACEMENT IN CINEMA ASMALI HAYAT KONAK Okutman Dr. S. Bora ÇAVUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ece BABAN, Arş.Gör. Ürün Anıl ÖZDEMİR SOYUT SANATTA IŞIK-RENK OLGUSU "LIGHT-COLOUR" PHENOMENON IN ABSTRACT ART Arş.Gör. Ayhan ÇETİN KURUMSAL BAKIM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ ve YAŞADIKLARI SORUNLAR THE GENERAL FEATURES OF CAREGIVERS IN INSTITUTIONAL SETTINGS AND THE PROBLEMS THEY CONFRONT Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zafer DANIŞ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf GENÇ TÜRK SOSYOLOJİSİNDE YENİ ARAYIŞLAR: BEDEN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE İLK KİTAP DENEMELERİ NEW SEARCHINGS AT TURKIC SOCIOLOGY: THE EARLY BOOKS ON SOCIOLOGY OF BODY Yrd.Doç.Dr. Fahri ÇAKI

2 BU SAYININ HAKEMLERİ THE REFEREES OF THIS ISSUE Prof.Dr. Ali SEYYAR (Sakarya Üniversitesi ĠĠBF. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri) Prof.Dr. Engin YILDIRIM (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Prof.Dr. Hidayet AYDAR (Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü) Prof.Dr. Ġbrahim SARMIġ (Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü, Emekli) Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI (Fırat Üniversitesi Ġlahiyat F. Temel Ġslam Bilimleri Bölümü) Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALĠN (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim F. Türkçe Eğitimi Bölümü) Prof.Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Üniv. Dil Tarih ve Coğrafya F. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.) Doç.Dr. Kadir CANATAN (Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Doç.Dr. Kenan DAĞCI (Yalova Üniversitesi Yalova MYO Müdürü) Doç.Dr. Lütfi ġeyban (Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü) Doç.Dr. Murat SÜLÜN (Marmara Üniversitesi Ġlahiyat F. Temel Ġslam Bilimleri Bölümü) Doç.Dr. Mustafa Kemal ġan (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Doç.Dr. Yılmaz DAġÇIOĞLU (Sakarya Üniv. Fen-Edebiyat F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Abdullah URAL (Yalova Üniversitesi Yalova MYO Pazarlama Bölümü BĢk.) Yrd.Doç.Dr. Ali YILDIZ (Ġstanbul Teknik Üniv., Fen-Edebiyat F., Türk Dili ve Edebiyatı Böl.) Yrd.Doç.Dr. Edip A. BEKAROĞLU (Ġstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Yrd.Doç.Dr. M. Murat ÖZKUL (Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Recep YILDIZ (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Selami ÖZCAN (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. ĠĢletme Bölümü) Yrd.Doç.Dr. A. Muhsin YILMAZÇOBAN Dr. Mahmut ÇINAR (Ġstanbul Müftülüğü) Dr. Fatma BÖLÜKBAġ (Ġstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu) ArĢ.Gör. Güler GÜNEġ (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Ġhsan KABĠL (MA, ĠBB Kültür ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, sanat eleģtirmeni) Mehmet DĠNÇ (MA, Klinik Psikolog, Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

3 Takdim İ stanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin kesişim noktasında yer alan Yalova ilimizde kurulan Yalova Üniversitesi, çok az üniversitede bulunan özgün programlarıyla toplumumuza somut katkılar yapmayı hedeflemektedir. Üniversitenin sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumun sosyo-ekonomik refah seviyesini yükseltmeye hizmet etmesi gerektiği bilinciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine Güz döneminde başlayan Yalova Üniversitesi, şimdiden akademisyenlerin ve öğrencilerin olağanüstü rağbetiyle karşılaşmıştır. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, işletmelerde çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli fakülte mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Nisan 2011 itibarıyla 5 anabilim dalında 8 ayrı programda 300 e yakın bilim adamı adayı tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi görmektedir. Teorik ve uygulamalı lisansüstü eğitim faaliyetleri yanında akademik camianın entelektüel ürünlerini toplumla paylaşmak amacıyla yayımlamaya başladığımız Yalova Sosyal Bilimler Dergisi nin toplumumuz için yararlı olmasını umut ediyoruz. Prof.Dr. Ali Rıza ABAY Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 Editörden Değerli okuyucu, Y alova Sosyal Bilimler Dergisi, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmet, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, dil, edebiyat, tarih, coğrafya, eğitim, ilahiyat, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. tüm sosyal bilimlere ait araştırmaları destekleyerek toplumumuzun gelişmesine katkı yapmak amacıyla, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlanmaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. Dergimiz Türkiye de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı ve bu alanda yapılmış orijinal çalışmaların yayımlanmasına fırsat vererek bilim camiasında üretilen bilgileri toplumun istifadesine sunmayı amaçlamaktadır. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yalova Üniversitesi Senatosu nun gün ve 25/3 nolu kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Altı aylık periyotlar halinde yayınlanan dergimize gönderilecek yazılar yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli üniversitelerinden farklı hakemler tarafından değerlendirilecektir. Dergimize gönderilen yazılar iade edilmeyecektir. Hakemlerden ve Yayın Kurulu ndan olumlu değerlendirme alarak yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına, telif hakkı ise Enstitümüze aittir. Dergide, üniversitemiz öğretim elemanlarının çalışmaları öncelikli olmak üzere ülke içinden ve dışından yazı kabul edilmektedir. Üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere önemli kütüphanelerde araştırmacıların hizmetine rahatlıkla sunulabilmesi için bin adet kâğıt baskısını yaptığımız dergimizin elektronik nüshasını da internet sitemizde yayınlıyoruz. adresinde yayın yapan internet sitemizde dergimizin pdf nüshasının yanı sıra misyonumuz, vizyonumuz, yönetim ve eğitim kadromuz, duyurular, haberler, programlar, etkinlikler vb. bilgi ve belgeler yer almaktadır. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi nin 2. sayısında emeği geçen yöneticilerimize, yazarlarımıza, hakem heyetimize, yayın kurulu üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yazılarınızın yer almasını istediğimiz Ekim 2011 tarihinde basılacak olan 3. sayımızda buluşmak ümidiyle Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

5 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 5 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DĠL POLĠTĠKALARI ve TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ NE UYUM SÜRECĠ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠLMESĠ TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION S LANGUAGE POLICIES AND TURKEY S INTEGRATION PROCESS TO EUROPEAN UNION Yrd.Doç.Dr. Hüsnü CEYLAN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi A.B.D. Murat YORULMAZ Trakya Üniversitesi İİBF. Uluslararası İlişkiler ABD. Doktora Öğrencisi ÖZET T ürkiye de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ana dilini yeterince öğrenememeleri, bu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinde kültürel kimlik problemi yaratacağı gibi o dilin kolay öğrenilmesine de engel olacaktır. Birçok millet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandaşının da en az bir veya iki yabancı dil bilmesini amaçlarken, Türkiye de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarca eğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerinden biridir. Bu bağlamda, Türkçe nin bir yabancı dil olarak uluslararası bir kimlik kazanmasında ana dili ve özellikle de yabancı dil olarak öğretilmesine ayrı bir önem verilmeli ve konuya ilişkin dil politikalarının uygulanmasında tutarlı ve kararlı bir yol izlenmelidir. Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, dil öğretimi, çok dillilik, Türkçe, teknoloji, kültür. ABSTRACT In Turkey, students in primary and secondary levels failure at their mother tongue will create a cultural identity problem in learning a foreign language and it will also disrupt to the easy learning of this foreign language. While a lot of nations try to protect their languages and support each individual s learning at least one or two foreign languages, in Turkey it is one of the main educational problems that the students cannot learn their mother tongue, Turkish and the foreign language that they have been tought for years. In this context, at the gaining an international identity of Turkish, a particular importance should be given to teaching Turkish as a mother tongue and especially as a foreign language and a stable and consistent road should be followed in the implementation of language policies related to the subject. Keywords: European Union, language teaching, multilingualism, Turkish language, technology, culture.

6 6 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı GiriĢ B ilgi çağı hızlı değişimleri ile toplumlar ve insanlar arasındaki ilişkileri günden güne arttırmakta ve yarattığı olanaklarla toplumları birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Yaşanılan bu süreç, yabancı dil öğretimini ve öğrenimini önemli kılmakta ve aynı zamanda ülkelerin yabancı dil eğitimi politikalarına da yön vermektedir. Yabancı dil öğretme ve öğrenme, bilgi çağının getirisi günümüz çokdilli ve çokkültürlü dünyasında etkin bir role sahip olmanın önkoşuludur. 19. yüzyılda politik, askerî ve ekonomik yönden güçlü olan Büyük Britanya, İkinci Dünya Savaşı na kadar etkinliğini sürdürmüş, İkinci Dünya Savaşı sonrası devreye giren ve ekonomik olarak çok güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri nin dilinin İngilizce olması, İngilizceyi dünya dilleri arasında farklı bir yere getirmiştir. İngilizcenin doğru bir zamanlama ile dünyaya yayılması, bütün milletler tarafından kabul edilmesi, onu küresel dil olma yolunda hızla ön plana çıkarmıştır. Crystal ın (1997: 38) belirttiğine göre Endüstri Devriminin İngiltere de olması, 19. Yüzyılda İngiltere yi dünyanın en çok gelişmiş ülkesi yapmış, İngiltere 1800 lü yıllarda madencilik alanında dünyaya hükmetmiş, İngiliz firmaları dünyaya açılarak İngiliz ürünlerinin bütün dünya tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Aynı yüzyılda İngiltere nin dünyanın atölyesi hâline gelmesiyle teknolojik ve bilimsel gelişmeler yeni sözcüklerle ifade edilmiştir. Bu ürünlerin ihracıyla birlikte İngilizce sözcükler de komsu ülkelerin diline yerleşmiş ve bu gelişimi takip etmek isteyen insanlar İngilizce öğrenme mecburiyetinde kalmıştır. Yine Crystal ın belirttiğine göre, İngilizcenin 400 yıldır basında kullanılıyor olması, Reuter in 1851 yılında Londra da bir uluslar arası ajans kurup tüm dünyanın haber kaynağı olması, Amerika da reklâmcılık, radyo ve diğer basın organlarının yayılması, dünya üzerinde üretilen filmlerin %80 inin İngilizce olması insanların İngilizceyi öğrenmelerini kaçınılmaz kılmıştır (Crystal 1997: 57). Gemalmaz ın (1982: 73) diller için belirttiği: ekonomiklik veya kolaylık ve anlaşılabilirlik kanunları, milletlerin birbirleri ile anlaşmalarında kullandıkları müşterek dil için de geçerlidir. Gemalmaz, mümkün olduğu kadar az enerji ve madde sarfıyla birim zamanda, mümkün olduğu kadar çok eksiksiz mesaj kodlayıp iletmenin bütün tabii ve sunî dillerin temayülü olduğunu, yine mesajı taşıyan kodun, alıcısı tarafından mümkün olduğu kadar kolay ve mümkün olduğu kadar az enformasyon kaybıyla çözülmesinin dilin anlaşılabilirlik kanununu içerdiğini belirtmektedir. Dünya üzerinde İngilizceyi gerek ana dil ve gerekse ikinci dil olarak kullananların sayısı iki milyarı asmaktadır. Bugün dünya üzerinde üç bine yakın dil olduğunu hesaba katarsak, anlaşılabilirlik ve ekonomiklik kanununun vermiş olduğu hız, İngilizcenin yayılmasına zemin hazırlamıştır diyebiliriz. İngilizcenin küresel dil olma yolunda bu kadar hızlı ilerlemesinin ve diğer ülkelerin İngilizcenin bu hâkimiyetini kabul etmelerinin yanında yine de bu ülkeler, dillerinin dünya üzerinde varlığını hatta etkisini sürdürmesi için özel çaba sarf etmektedirler. Özcan Demirel in (2004: 63) belirttiği gibi, Türkiye nin de üyesi olduğu, basta Birleşmiş Milletler (United Nation) örgütü olmak üzere, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Nato, OECD ve daha birçok uluslar arası kuruluşta ortak iletişim

7 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 7 aracı olarak birkaç ulusun dili kullanılmaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletlerin resmî dilleri Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dır. Bu örgütte Fransızca ve İngilizce çalışma dili olarak; İspanyolca genel kurul ile ekonomik ve sosyal konsey çalışma dili olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, Avrupa eğitim programlarını devreye sokarak Avrupa da eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Avrupa topluluğu ülkeleri, Avrupa komisyonu anlaşmasının 149 ve 150. maddeleri, Avrupa Parlamentosu Konseyinin 24 Ocak 2000 tarih ve 253/EC kararı, Türkiye nin programa hazırlanmasına yönelik kararlar, ilgili taraflarca 27 Aralık 2002 tarihinde imzalanmıştır. (www.ua.gov.tr) Bu anlaşma ile Avrupa Birliği katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini tevsik ederek eğitim alanında kalitenin artırılması, Avrupa boyutunun geliştirilmesini hedeflemiştir. AB Genel Eğitim Programının temel olarak beş hedefi bulunduğu ulusal ajans sitesinde verilmiştir. Avrupa da tüm eğitim seviyelerini güçlendirmek, Avrupa dillerine yönelik bilgilerin geliştirmek, Eğitim vasıtası ile katılımcı ülkeler arasındaki is birliğini ve hareketliliği artırmak, Eğitim alanında yetenekli kişileri bulup onları teşvik ederek eğitimin kalitesini artırmak, Eğitim alanında yer alan tüm kamu veya özel kuruluşlar içinde fırsat eşitliğini desteklemek Bu programa Avrupa genelinde 31 ülke katılmaktadır. Bunlar: Avrupa birliği üyesi 25 devlet (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya Finlandiya Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Polonya, Slovak Cumhuriyeti Slovenya, Türkiye ve Yunanistan,) 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (Avrupa Ekonomik alanı ASTB / AEA) ülkesi, (İzlanda, Lihtenstayn ve Norveç) Avrupa Birliğine katılım sürecinde olan 3 devlet (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) (www.ua.gov.tr) Avrupa Topluluğu, ilk ve orta öğretim düzeyinde teknik ve meslekî eğitimi geliştirmeyi hedefleyen Okul Ortaklığı Programını (Comenius); yüksek öğretim düzeyinde işbirliğini ve kaliteyi artırmak, Avrupa da farklı ülkelerde uygulanmakta olan kaliteli eğitim niteliklerini Avrupa nın farklı ülkelerine yaymak için Yüksek Öğretim Programını (Erasmus); hayatın her hangi bir döneminde eğitimine ara vermiş ya da kendini yeterince yetiştirememiş kişileri eğitmek için Yetişkin Eğitimi Programını (Grundving); eğitimde öğrenme ortamlarını yeniden yapılandırarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak, eğitim mühendisliğini ortaya çıkarmak için Eğitimde Yeni Teknolojiler Programını (Minevra); AB ye üye ya da aday ülkelerin meslekî eğitimine yönelik politikaları desteklemek ve geliştirmek için Meslekî Eğitim Programını (Leonardo da Vinci); eğitim sistem ve politikalarında gözlem ve yenilikleri, eğitim alanında oluşan yeni fikir, politika ve uygulamalarının sadece bir bölge ile sınırlı kalmasını önlemek ve

8 8 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı yenilikleri bütün Avrupa ya yaymak için Gözlem ve Yenilik Programını (Observation ve İnnovation); çalışmaların hedefine ulaşması için Destek Faaliyetleri Programını (Accompaying Measures); Avrupa vatandaşlarının birçok dili öğrenebilmeleri için Dil Öğretimi Programlarını (Lingua) geliştirmiştir. Bu programlardan anaokulundan yüksek öğretime kadar tüm öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, yönetici ve eğitim alanındaki diğer personel, kamu veya özel statüdeki her çeşit eğitim kurum ve kuruluş, kamu ile ilgili diğer uzman kişiler, devlet memurları, yerel ve bölgesel yetkililer, veliler, dernek ve vakıflar, sosyal ortaklar, eğitim alanı ile ilgili is dünyası ve sivil toplum kuruluşları yararlanabilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü programı yürütmekle görevlidir. Kendisine bir komisyon temsilcisi ile programa katılımcı ülkelerin birer temsilcisi tarafından oluşturulmuş Socrates Komitesi yardım etmektedir. Türkiye de bu programı yürütmeye T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sorumludur. Bu merkez genel olarak Ulusal Ajans olarak bilinmektedir. Ulusal Ajans ülke genelinde programlarla ilgili yürütülen uygulamalardan sorumludur. Avrupa eğitim programları ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener (2004: 3), Avrupa da yılda öğrencinin Erasmus öğrenci değişim programından yararlandırıldığını, Türkiye nin bu programlar çerçevesinde 2006 yılında öğrenci gönderebileceğini, Avrupa Komisyonun 2010 yılı hedefinin yıllık olarak öğrenci sayısını yakalamak olduğunu, bunun da Türkiye de öğrencinin bu programdan yararlanacağı anlamına geleceğini vurgulamıştır Lingua ve Türkçe Öğretimi Lingua AB Genel Eğitim Programı olan Socrates in sekiz alt basamağından birisidir. Fakat diğer yedi program da dil öğretimi ve kültürel etkileşim üzerine kurulmuştur. Avrupa Topluluğu Lingua Programı vasıtasıyla, dilin kültür, eğitim iletişim, istihdam, anlaşma boyutlarından yararlanarak milletlerin kültürel gelişimini sağlamayı ve dilin zenginleşmesine zemin hazırlamayı amaçlamaktadır. Globallesen dünyada işverenlerin is alanında öncelik tanıdıkları çok dilli (multilingua) kişiler, bilgilerinin kendilerine getirmiş olduğu ayrıcalıktan değil, diğer kurumlarla rahat iletişim kurmaları yönüyle tercih edilmektedir. Avrupa Birliği, üye ülkelerde dil çeşitliliğinin ve zenginliğinin korunması için, insanların ana dillerinden ayrı ikinci bir dili öğrenmelerini teşvik etmekte ve Lingua dil programını da bu amaçla ekonomik olarak desteklemektedir. Lingua iki ana alt gruptan oluşmaktadır: Lingua I : Dil Öğretiminin Geliştirilmesi, Lingua II: Dil Öğrenim Materyallerinin Geliştirilmesi, Lingua I: Avrupa Topluluğunun dil çeşitliliğini artırarak dil öğretim sistem ve yapılarındaki gelişimi desteklemektedir. Bu yüzden, bireylere direkt yabancı dili öğretmekten ziyade, bireyleri yabancı dil öğ-

9 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 9 renmeye tevsik etmekte ve onların yabancı dil öğrenmelerine kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda dil öğreniminde amaç, strateji ve didaktik araştırma gibi anahtar konular ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilginin politikalarını belirleyenler ve karar verenler arasında yayım ve değişimi sağlamayı, öğrenmenin faydaları hususunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Lingua II: Dil öğrenim süreçlerinin ve kazanılan dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik yüksek kalitede araçların hazır bulunmasını hedefler. Aynı zamanda: Yeni teknolojiler aracılığıyla yabancı dil öğrenilmesini, Az kullanılan dillerde on-line kurslarının verilmesini, Evde çalışmak üzere çok dilli öğrenim seti geliştirilmesini, Dinle ve dokun (Görmeyenler için temel İngilizce kursu) sis- teminin yaygınlaştırılmasını, Avrupa seyyahları için kültürler arası iletişimin sağlanmasını, Dili eğlenerek nette öğrenilmesini (www.ua.gov.tr. amaçlamaktadır. Lingua programı bireylerden ziyade kurumları muhatap almakta, bu kurumların dil öğretimi üzerine projelerine destek vermektedir. Avrupa Komisyonu, Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Estonca Fince, Flamanca, Fransızca, İngilizce, İrlandaca İspanyolca, İtalyanca, İzlandaca, Lehçe, Letonca, Litvanca, Lüksemburgca Macarca, Matlaca, Norveççe, Portekizce, Romence, Slovakça, Slovence, Türkçe ve Yunanca, dillerini desteklemektedir. Genel kural olarak bir ülkenin kendi sınırları içindeki kişilere kendi resmî dilini öğretmeyi içeren projelere destek vermemektedir. Avrupa komisyonu dil öğrenme ve dil çeşitliliğini desteklemek üzere bir takım kararlar almış ve bu kararlar tarihli Avrupa Komisyonunun resmî gazetesinde yayımlanmıştır. Öğrenen Topluma Doğru sloganıyla yola çakarak hayat boyu öğrenmek için, yaygın ve tutarlı stratejiler uygulanması gerektiği vurgulanmış ve Avrupa bilgi toplumunda yer almak için her bir vatandasın diğer bir dili öğrenmesi amacıyla, gerekli olan temel yetenekleri öğrenmek zorunda olduğu bildirilerek, hayat boyu öğrenme sürecinde ana dile ek olarak iki ya da daha fazla dili öğrenme ve bu dilleri öğrenmek isteyenlere eşit erişim imkânı sunmayı vurgulamıştır. Konsey, Avrupa dillerinin eşit değer ve itibarda olduğunu dile getirmiş, bu dillerin Avrupa kültürünün ve uygarlığının içsel kısmını oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca konsey, bireylerin küçük yastan itibaren diğer topluluk ülkelerinin kültür ve dillerine karsı olumlu tutum geliştirmelerinin gerekliliğini vurgulamış ve Avrupa Topluğu ülkelerini, topluluk içindeki dil çeşitliliğinin ve zenginliğinin resmî merkezler ve diğer kültürel kurumlar arasındaki işbirliğini teşvik etmekle mümkün olabileceği şeklinde uyarmıştır. (http//europa.eu int/eur-lex/pri/en- dat2002) Dillerin bilinmesiyle kültürel yaklaşımın artacağı ve milletlerin birbirleri ile daha iyi anlaşabileceği fikrinden hareketle Avrupa birliği ülkeleri eğitim bakanla-

10 10 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı rı, Polonya nın Cracow kentinde yaptıkları toplantıda ülkelerinde dil gelişim dosyasına geçilmesine karar vermişlerdir. Bu proje ile her Avrupa vatandaşının bir dil pasaportuna sahip olarak çok dilli yetişmesi amaçlanmıştır. Bu vesileyle Avrupa da yasayan birisi, birinci yabancı dili ilköğretimde; ikinci yabancı dili ortaöğretimde; üçüncü yabancı dili de üniversitede öğrenmiş olacaktır. Bu durumdaki kişilere, Dil pasaportu, Dil öğrenim geçmişi (biyografisi), Dil dosyasını içeren dokümanlar verilecek, bunlar dil pasaportu seklinde uygulanacak ve her Avrupa ülkesinde standart hâle getirilecektir. Pasaportta bir dili ileri düzeyde bilenlere CI, C2; orta düzeyde bilenlere B1, B2; başlangıç düzeyinde bilenlere de A1, A2 notları verilecekti (Dobson, 1981: 17). Türkiye de ise Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretme Merkezi Avrupa Dil Pasaportu vermeye hak kazanmıştır. (http://www tomer.ankara.edu.tr/) Bugün birçok Avrupa ülkesinde halkın üç dil bilmesi oldukça normal karşılanmaktadır. İşverenler eleman alımında birden fazla dil bilen kişileri tercih etmektedirler. Avrupa vatandaşlarının yabancı bir dili öğrenmeye ve yabancı dile karsı tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırmada: Ailelerin % 93 ü çocuklarının diğer bir Avrupa dilinin öğrenmesinin önemli olduğunu, Avrupalıların % 72 si yabancı bir dili bilmenin, kendileri için faydalı olacağını, % 71 i Avrupa topluluğunda her birey, ana diline ilâveten bir dil konuşmanın gerekli olduğunu, % 26 sı ana diline ilâveten, iki Avrupa dili bilmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. (http//europa.eu.int/comn) Avrupa Birliği vatandaşlarının % 47 si İngilizceyi konuşmaktadır. Yine % 24 ü Almancayı ana dili olarak, %8 i ikinci dil olarak kullanmaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlarının % 28 inin yarısı Fransızcayı anadili olarak; yarısı da ikinci dil olarak kullanmaktadır. İtalyanca Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak kullanılmasına rağmen, İtalyancayı ana diline ilâveten yabancı dil olarak kullananların oranı % 2 dir. Avrupa topluluğu vatandaşlarının % 11 i ana dili; % 4 ü yabancı dil olmak üzere % 15 düzeyinde İspanyolcayı kullanmaktadır. (www.europa.eu.int/comm/ education/poticies) Günümüzde ana dili haricinde bir dili öğrenmek, genellikle ekonomik kaygıdan kaynaklanmaktadır. Zengin tarihî geçmişi, gramer yapısının sağlamlılığı ya da çok kişi tarafından kullanılıyor olması, o dilin dünya dilleri arasında ön sıralarda bulunmasını sağlamamaktadır. İspanyolca bugün dünya üzerinde 500 milyon kişi tarafından kullanılmasına rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri arasında İspanyolcayı ana dili haricinde kullananların oranı % 4 tür. Fransızca 19. yüzyılda dünya edebiyatının sanat dili olmasına rağmen, Avrupa Topluluğu içinde ana dili haricinde bu dili bilenlerin oranı % 14 tür. Kur an dili olmasına ve dünya üzerinde 20 devletin Arapçayı resmî dil olarak kullanmasına rağmen, ekonomik, siyasî ve ticarî sebeplerden dolayı, Arapça dünya dilleri arasında hak ettiği yerde değildir. Çincenin çok karmaşık yapısına rağmen, son ekonomik gelişmelerden dolayı dünya dilleri arasında hızla yayılacağı kesindir. Türkçe için de aynı durum söz

11 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 11 konusudur. Batıya gittikçe Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısında azalma görülmektedir. Doğu ülkeleri vatandaşları Türkçeyi, Türkiye de daha rahat is bulabilmek için öğrenmektedirler. Sibirya da 25 üniversite, 4 kolej, 7 devlet lisesinde Türkçe öğrenmekte olan öğrenci üzerinde yapılan araştırmada öğrencilerin Türkçeyi öğrenme amaçları söyle sıralanmaktadır. Türk firmalarında (Ticarî) çalışma isteği; Türkiye ye yerleşme veya orada çalışma isteği; Arkadaş-dost ilişkileri; İhtisas yapma isteği (Türkolojiler için); Yeni bir dil öğrenme isteği; Fantezi olarak (Aydın, 2000, Röportaj) 1.2. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Dünya üzerinde artan uluslar arası ilişkiler, ulusların kendi anadilleriyle iletişim kurmalarında yetersiz kalmış bu durum milletlerin birbirlerinin dillerini öğrenme mecburiyetini getirmiştir. Bir ülkenin dilinin yabancılarca öğrenilmesini gerekli kılan unsurlar, o ülkenin yürütmüş olduğu politik, ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkileri içinde barındırır. Globallesen dünyada, devletler birbirleri ile her an iletişim içerisindedir. Bir milletin dilinin diğer milletler tarafından öğrenilmesi o ülkenin prestiji olmuş, ülkeler dillerinin ikinci plana atılmasından rahatsızlık duymuşlardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi on birinci yüzyıla dayanmaktadır. Kaşgarlı Mahmud Türkçenin Arapça ve diğer dillerden aşağı olmadığını ispat etmek, Türkçeyi bilmeyenlerin daha rahat öğrenmeleri için Divanü Lügati t- Türk adlı eseri yazmıştır. Daha sonraları, Türkçeyi kullananlar dillerine gereken önemi göstermemiş, egemenliği altına aldıkları millete kendi dillerini ihraç etmek yerine, onların dil ve kültürlerini almışlardır. Tokatlıoğlunun (2000: ) belirttiği gibi 16 yüzyılda iki büyük imparatorluk olan Osmanlı ve İspanya imparatorlukları arasında en ciddî ve somut farklılık dil ve kültür yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. İspanyollar Amerika yı keşfettikten sonra ilk tasarrufları, dil, din ve kültürlerini işgal ettikleri ülkeye ihraç etmek olmuştur. Bu sayede anadili İspanyolca olan, Katolik mezhebini benimseyen 23 Latin Amerika ülkesi doğmuştur. Türkiye, dünyaya açılan, dış ticaret hacmini gün geçtikçe artıran ve her yıl ülkesine milyonlarca turist çeken görüntüsüyle her vatandaşına ikinci bir dili öğretme mecburiyetindedir. Türkiye yabancılara Türkçe öğretimi hususunda bazı konularda oldukça geri kalmıştır. Bu gün üniversitelerin Türkoloji Bölümleri ve hatta Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalları, Türkçe Bölümleri, Türk dilinin öğretilmesi hususunda değil, tarihî ve kültürel çalışmalara ve eski edebî örneklere yoğunlaşmışlardır. Türk Dilinin standart bir gramer yapısının belirlenmesinde geç kalınmıştır. Türkçenin iyi öğretilmesi için, iyi yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğrencilerin zihin ve ruh gelişimlerinde iyi bir ana dil eğitimi ve öğretiminin rolü hiçbir dersle ölçülmeyecek kadar büyüktür (Sağır, 2002: 46). Ana dili, eğitiminde görülen eksikliklerin genellikle öğretmenlerden kaynaklandığı fikrinden hareketle, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe sevgisi ve kültür bilinciyle yoğrulmuş olarak mezun olmaları

12 12 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı Sonuç gerekmektedir. Bir yabancı dili bilmek, temel dil becerilerini kazanmış olmak demektir. Bu yüzden dil eğitimi verilirken, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine ağırlık verilmelidir. Eğitim sistemimizdeki okumaya dayalı yabancı dil eğitimi anlayışından hızla uzaklaşılmalıdır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, insanlığın büyük trajediler yaşamasına neden oldu. Haritalar değişti, pek çok yeni devletler kuruldu. Soğuk savaşın sona ermesiyle Sovyetler Birliği dağıldı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde ettiler. Bütün dünyada ulus bilinci yaygınlaştı. Uluslararası ilişkiler siyasî, sosyal ve ekonomik alanda yeni boyutlar kazandı. Dünyada aynı değerleri paylaşan ülkeler arasında, kültürel entegrasyon çalışmaları hızlandı. Kültürel entegrasyonun en önemli vasıtalarından dil öğrenimi daha cazip hâle geldi. Türkiye de, beklenmedik bir şekilde kendini bu gelişmenin içinde buldu. Bugün Türkçe bir dünya dili hâline gelmiştir. Bu bir iddia değil, tarihî bir hakikattir. Bu amaçladır ki, üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan tarih ve kültürle ilgilenen pek çok araştırmacı, Türkçe öğrenmenin gerekliliğini kavramışlardır. Son yıllarda Türk Üniversiteleri, ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi projesini uygulamaya başlamışlardır. Ayrıca T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), yurt dışında yirmi üç üniversite ile Türkoloji bölümlerinin geliştirilmesi hususunda işbirliği yapmaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım programı kapsamında, üniversitelerimizin büyük çoğunluğu Erasmus öğrenci ve öğretim üyeleri değişim projesine dâhil edilmiştir. Bütün bu değişimlerde, küreselleşmenin de önemli rolü vardır. Türkçe, dünyada ilgi duyulan bir dil hâline gelmiştir. Türkçe öğrenimini daha cazip hale getirmek için devlet kurumları arasında bürokrasiyi azaltmak gerekiyor. Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye ye getirilen öğrenciler için merkezî sınav sistemi yaygınlaştırılmalıdır. Gerek bizim öğrencilerimizin, gerekse yurt dışından getirilen öğrencilerin barınma, burs ve ulaşım gibi problemleri henüz tam anlamıyla çözümlenmiş değildir. Bu konuda yeni bir yapılanma gerekmektedir. Türkçenin yabancılara öğretilmesi meselesine, bir devlet politikası olarak bakmak gerekiyor. TÖMER ler Türkiye nin bir vitrini konumundalar. Yabancı öğrenciler, Türk insanı ve Türk kültürü ile ilgili ilk izlenimleri buradan ediniyorlar. Olay sadece Türkçe öğretmekle bitmiyor. Yabancı öğrencide doğru ve sağlıklı, ön yargılardan arınmış bir Türkiye imajı yaratmak gerekiyor. Türk Üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için TÖMER, sadece bir dil öğretim merkezi değil, aynı zamanda bir oryantasyon merkezidir. Bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda, yenilik getirmenin süratli bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda yenilikler, zamanla ve giderek denenip değerlendirilemeden birbiri peşi sıra gelebilir. Bu sebeple, yanlış hesaplardan ve isabetsiz uygulamalardan kaçınmanın önemini ve bu gibi faaliyetlerin

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM Eğitim Sen Yayınları EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi Zübeyde Kılıç Öztürk Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serpil Açıl Özer Kapak/Dizgi Eğitim

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı