-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R."

Transkript

1 Cinnah Caddesi 58, Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) / BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R. Ziyaretçi Vizesi Kanada ya ziyaretçi olarak gitmek bir hak de il, bir ayr2cal2kt2r. Kanada y2 ziyaret etmek için vize müracaat2nda bulunan kiõiler, baõvurular2ndaki bilgilerle vize görevlisini; Kendi ülkerine geri döneceklerine ve Kanada da kalma amac2 taõ2mad2klar2na, Sa l2k durumlar2n2n iyi oldu una (baz2 durumlarda kendilerinden sa l2k muayenesinden geçmeleri talep edilebilir), Herhangi bir sab2kalar2n2n bulunmad2 2na ve güvenlik riski oluõturmad2klar2na, Kanada da bulunduklar2 süreyi karõ2layabilecek maddi olanaklara sahip olduklar2na, Kanada da çal2õma veya okuma izinleri olmad2 2 takdirde bu amaçlarla kalmayacaklar2na, kna etmeleri gerekmektedir. Yukar2da belirtilen kriterlere uymayan kiõilerin baõvurular2 kabul edilmeyecektir. Nas2l BaÕvuracaks2n2z BaÕvurunuzu posta yoluyla (kurye/kargo), yaz2l2 yetki verdi iniz bir tan2d2 2n2z2n getirmesiyle ya da Õahsen Ankara daki Elçili e teslim edebilirsiniz. Elçilik postada kaybolan evraklar için mesuliyet kabul etmez. BaÕvurular tatil günleri d2õ2ndaki Pazartesi, Sal2, ÇarÕamba ve PerÕembe sabahlar2 saat 09:00 ile 12:00 aras2nda kabul edilir. stanbul daki Kanada Fahri BaÕkonsoloslu u ziyaretçi vizesi baõvurular2n2 almaz. mzalanmam2õ, tam doldurulmam2õ ve ngilizce ya da Frans2zca olarak cevaplanmam2õ formlar iade edilir. Bu hatalar baõvurunuzun iõlem süresini geciktirir. BaÕvurunuzun sonucunu masraf2 taraf2n2zdan karõ2lanacak Õekilde size göndermemizi isterseniz bunu bize yaz2l2 olarak bildirmeniz gerekir. BaÕvurunuzu yapmadan önce lütfen ekteki evrak listesine bak2n2z. Önemli Hat2rlatmalar Kanada da alt2 ay ya da daha uzun bir süre ziyaretçi olarak kalmay2 düõünüyorsan2z Elçilik sizi sa l2k muayenesine tabi tutacakt2r. Söz konusu muayenenin sonuçlar2 doktora gitmenizden 4 ile 6 hafta sonra Elçili e ulaõ2r. Bu durumdaki müracaatç2lar2n baõvurular2n2 gidiõ tarihlerinden birkaç ay önce yapmalar2 tavsiye edilir. Ödemeler Nas2l Yap2l2r BaÕvuru ücretleri baõvurunuzu iõleme almak için al2n2r. BaÕvurunuzun reddedilmesi ya da vazgeçmeniz durumunda dahi para iadesi yap2lmaz. Ziyaretçi vizeleri için al2nan iõlem ücretleri Õöyledir: Tek giriõli vize için 75 Kanada Dolar2 (Kanada ya tek giriõ yapman2z2 sa lar. Bununla beraber Amerika için vizeniz oldu u takdirde, Kanada da belirlenen kal2õ süresi boyunca Amerika dan çok giriõ yapma hakk2n2da tan2r). Çok giriõli vize için 150 Kanada Dolar2 (vizenin geçerlili i süresince istedi iniz ülkeden Kanada ya çok giriõ yapma olana 2n2 tan2r). Bir aile için al2nan en yüksek toplu vize ücreti 400 Kanada Dolar2 (anne, baba ve 22 yaõ2n alt2ndaki çocuklar2n ayn2 anda, tek yada çok giriõli vize müracaat2 yapmalar2 durumunda ödedikleri ücret bu miktar2n üzerinde ise uygulan2r). Ziyaretçi vizesi için gereken do ru miktar2 Türkiye deki herhangi bir Garanti Bankasi Õubesinden CAD no lu hesaba yat2r2n2z. Ödemeler Kanada Dolar2 ya da bankan2n kabul etti i eõde er baõka bir para birimiyle yap2labilir. Bankadan alaca 2n2z dekontun asl2n2da mutlaka baõvurunuzla birlikte Elçili e teslim ediniz. E er ödemenizi Garanti Bankasi na Õahsen yapm2yor, bankan2zdan elektronik transfer ile yapt2r2yorsan2z transfer masraf2 düõüldü ünde göndermiõ oldu unuz miktar2n eksilmedi ine dikkat ediniz. BaÕvuru ödemesi tam ve do ru yap2lmad2 2 sürece baõvurunuz de erlendirmeye al2nmayacakt2r. (Applicants paying from Azerbaijan, Georgia or Turkmenistan should consult our website for information on how to arrange bank transfers.) Õlem Süresi Ziyaretçi vizesi verilme iõlemleri Büyükelçili in vize departman2 yetkisindedir ve Kanada nin Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasas2 ve Mevzuat2 na ba l2d2r. T.C. vatandaõlar2 için vize ayn2 gün sonuçland2r2lmaya çal2õ2l2r. Azerbeycan, Gürcistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden baõvuran kiõilerin sonuç almas2 iki haftay2 bulabilir. Tüm ziyaretçilerin, planlanan gidiõ tarihlerinden alt2 hafta önce baõvurmalar2 ve vize sonucunu görmeden iadesi olmayan biletler almamalar2 önerilir. -1-

2 Ziyaretçi Vizesi Evrak Listesi AÕa 2da baõvuru formunuzla birlikte getirmeniz gereken evraklar2n listesini bulabilirsiniz. stenen evraklardan biri eksik olursa baõvurunuz size iade edilecektir. BaÕvurunuz vize departman2ndayken ek bilgi almak ya da baz2 kontroller yapmak üzere size ulaõmak gerekebilir. Bu yüzden çal2õma saatleri içinde size ulaõ2labilecek bir veya birkaç telefon numaras2 vermeyi unutmay2n2z.e er vize departman2 iki iõgünü içinde size ulaõamaz ise baõvurunuzun sonuçland2r2lmas2 vize departman2 size ulaõana kadar bekletilecektir. ngilizce ya da Frans2zca olmayan tüm evraklar tercüme edilmelidir. Belgelerinizin hem orijinalden fotokopisini hemde tercümesini sununuz. AÕa 2daki belgeleri sunmaktay2m: (Haz2r olan2 iõaretleyiniz) Application for a Temporary Resident Visa (ziyaretçi vizesi baõvuru formu): Size eõlik etmeseler dahi aile fertlerinizin tümünü yaz2n2z (resmi eõiniz, birlikte yaõad2 2n2z kiõi ve / veya 22 yaõ2n alt2ndaki çocuklar2n2z) 18 yaõ2ndan büyük herkes için Additional Family Information(ek aile bilgi formu) ve Education and Employment History (e itim ve iõ geçmiõi formu) Õlem ücretinin yat2r2ld2 2n2 gösteren orjinal Garanti Bankasi dekontu ya da Receiver General for Canada ad2na düzenlenmiõ banka çeki Birisiyle resmi nikah olmadan yaõ2yorsan2z Statutory Declaration of Common-law Union formu (Internet adresimizde IMM 5409) Çal2Õma saatleri içinde ulaõ2labilecek telefon numaras2/numaralar2 Sizin için ve size eõlik edecek, baõvuruda bulunan her aile ferdi için Geçerli bir pasaport (her pasaportta en az bir boõ vize sayfas2 bulunmal2 ve en az alt2 ay geçerli olmal2) Son alt2 ayiçinde çekilmiõ iki adet vesikal2k foto raf (E er Õuanda baõka bir ülkede ikamet ediyorsan2z ve Ö renci zni, Çal2Õma zni ya da Geçici Oturma zniniz varsa) Vize durumunuzu gösteren evra 2n bir fotokopisi Ziyaretiniz süresince kendinizin ve/veya ailenizin masraflar2n2 karõ2layabilece inizi ve Kanada dan ayr2labilece inizi gösteren maddi destek bilgileri: banka cüzdan2 fotokopisi, maaõ bordrosu, iõyerinde hizmet süresi, sosyal sigorta kay2t bilgilerini içeren çal2õma belgesi, ticari sicil kay2d2, vergi levhas2, son bir y2l içindeki banka dökümleri Ziyaretin amac2n2 aç2klayan bilgi: Kanada da ziyaret edece iniz kiõilerden davet eden kiõinin ad2, adresi, telefon ve faks numaralar2 ve sizinle olan ba 2n2 aç2klayan davetiye mektubu. Kal2Õ süreniz ve seyahat masraflar2n2n kim taraf2ndan karõ2lanaca 2na dair bilgi. Tek ebeveyn ile seyahat eden 16 yaõ2ndan küçük çocuklar için gitmeyen ebeveynden al2nacak noterde haz2rlanm2õ yaz2l2 onay Kendi baõ2na seyahat edecek 18 yaõ2ndan küçük çocuklar için noterde haz2rlanm2õ, anne, baba ve Kanada da çocu un mesuliyetini üstlenen kiõi taraf2ndan imzalanm2õ yaz2l2 belge Elçilik; baõvuru karar2n2 bir süre geciktirebilecek olsa dahi, baõvuran kiõiyi mülakaata ça 2rma, baõvuru için gerekli ek belgeler isteme ve sunulan belgeleri do rulamak için haz2rlayan kiõi veya makamlarla ba lant2 kurma haklar2n2 sakl2 tutar. I:\im_brnch\Forms_&_Public_Information\Application Forms and Kits Jan2005\Application forms- WordPerfect originals \Turkish\TRV instructions Turkce wpd -2-

3 Citizenship and Citoyenneté et PAGE 1 OF/DE 2 PROTECTED WHEN COMPLETED - B PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENT VISA MADE OUTSIDE OF CANADA DEMANDE DE VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE PRÉSENTÉE À L'EXTERIEUR DU CANADA I want service in: Je veux être servi(e) en : English Anglais French Français File - Référence 1 Single entry visa(s) requested Visa(s) pour un seul séjour demandé(s) Multiple entry visa(s) requested Visa(s) pour entrées multiples demandé(s) Transit visa(s) requested Visa(s) de transit demandé(s) 2 Family name Nom de famille First name Prénom Second name Autre prénom Relationship Lien de parenté Sex Sexe APPLICANT REQUÉRANT SELF LUI-MÊME SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER AND CHILDREN CONJOINT OU CONJOINT DE FAIT ET ENFANTS of birth de naissance D - J M Y - A D - J M Y - A D - J M Y - A D - J M Y - A Place of birth Lieu de naissance Citizenship Citoyenneté Passport no. N de passeport Passport expiry date d'expiration du passeport D - J M Y - A D - J M Y - A D - J M Y - A D - J M Y - A Marital status État matrimonial Will accompany you to Canada? Vous accompagnera au Canada? Yes Oui No Non Yes Oui No Non Yes Oui No Non 3 The purpose of my visit to Canada is - Objet de ma visite au Canada Tourism Tourisme Business Affaires Other (Provide details below) Autre (Précisez ci-dessous) 4 Indicate how long you plan to stay in Canada Veuillez indiquer pour combien de temps vous planifiez de rester au Canada From De D - J M Y - A To À D - J M Y - A 5 Funds available for my stay in Canada Je dispose, pour mon séjour au Canada, de CDN $ $ CAN 6 My current mailing address. All correspondence will go to this address unless you indicate your address below, thereby authorizing correspondence, including file and personal information, be provided to the specified address. If you wish to authorize the release of information from your case file to a representative, indicate their address below and on the form IMM Mon adresse postale actuelle. Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse de courriel, auquel cas la correspondance autorisée, y compris vos renseignements personnels, sera envoyée à cette adresse de courriel. Si vous désirez autoriser la transmission de renseignements concernant votre dossier à un représentant, indiquez son adresse ci-dessous et sur le formulaire IMM My residential address (if different from your mailing address) Mon adresse personnelle (si elle est différente de votre adresse postale) Courriel Telephone number Numéro de téléphone DO T WRITE IN THIS SPACE ESPACE RÉSERVÉ Fax number Numéro de télécopieur Officer - Agent IMM 5257 ( ) B THIS FORM HAS BEEN ESTABLISHED BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION FORMULAIRE ÉTABLI PAR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

4 PAGE 2 OF/DE 2 D - J M Y - A 8 a) Immigration status of applicant(s) in country where applying: Statut par rapport à l'immigration du (des) requérant(s) dans le pays où la demande est présentée b) Valid until Valide jusqu'au Citizen Citoyen Permanent resident Résident permanent Temporary Resident Résident Temporaire Worker Travailleur 9 My present job (Give the job title and a brief description of your position) 10 Ma profession actuelle (Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste) Student Étudiant Name and address of my present employer or school Nom et adresse de mon employeur actuel ou de l'établissement d'enseignement 11 Name, address and relationship of any person(s) or institution I will visit are Nom, adresse et lien de parenté de toute personne à qui je rendrai visite ou nom et adresse de tout établissement que je visiterai Name - Nom Address in Canada - Adresse au Canada Relationship to me - Lien de parenté 12 a) Within the past two years, have you or a family member had tuberculosis of the lung or been in close contact with a person with tuberculosis of the lung? Au cours des deux dernières années, avez-vous eu, vous ou un des membres de votre famille, la tuberculose pulmonaire ou été en contact avec une personne qui a la tuberculose pulmonaire? b) Do you or an accompanying family member have any physical or mental disorder for which that person will require social and/or health services, other than medication, during the stay? Avez-vous, vous ou un des membres de votre famille qui vous accompagne, un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux et/ou des soins de santé autres que des médicaments durant le séjour? Have you or any member of your family ever: Est-ce que vous-même ou tout membre de votre famille : c) Committed, been arrested or charged with any criminal offence in any country? Avez-vous commis, ou avez-vous été arrêté pour avoir commis ou accusé d'avoir commis une infraction pénale quelconque dans n'importe quel pays? d) Been refused admission to, or ordered to leave Canada? Vous a-t-on jamais refusé l'admission au Canada, ou enjoint de quitter le Canada? e) Applied for any Canadian Immigration visas (e.g. Permanent Resident, Student, Worker, Temporary Resident (visitor), Temporary Resident Permit)? Avez-vous demandé un visa canadien auparavant? (par exemple, un visa de résident permanent, d'étudiant, de travailleur, de résident temporaire [visiteur] ou un permis de séjour temporaire)? f) Been refused a visa to travel to Canada? Vous a-t-on jamais refusé un visa pour le Canada? g) In periods of either peace or war, have you ever been involved in the commission of a war crime or crime against humanity, such as: willful killing, torture, attacks upon, enslavement, starvation or other inhumane acts committed against civilians or prisoners of war; or deportation of civilians? En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de tout acte inhumain commis contre des populations civiles ou des prisonniers de guerre, par exemple, l'assassinat, la torture, l'agression, la réduction en esclavage ou la privation de nourriture, etc., ou encore participé à la déportation de civils? If you answer "yes" to any of the questions c) to g) above, you must provide details in the box below marked "Related information". Si vous répondez «oui» à l une ou plusieurs des questions c) à g) ci-dessus, vous devez fournir des détails dans cette case «Détails». Related information - Détails "X" THE APPROPRIATE BOX INSCRIRE «X» DANS LA CASE APPROPRIÉE 13 During the past five years have you or any family member accompanying you lived in any other country than your country of citizenship or permanent residence for more than six months? Au cours des cinq dernières années, avez-vous ou n'importe quel membre de votre famille vous accompagnant a-t-il vécu dans un autre pays que votre pays de citoyenneté ou de résidence permanente pendant plus de six mois? If answer to question 13 is "yes", list countries and length of stay Si la réponse à la case 13 est affirmative, indiquer le nom de ces pays et la durée du séjour Name Nom Country Pays Length of stay - Durée du séjour From - De To - À D - J M Y - A D - J M Y - A 14 I declare that I have answered all questions in this application fully and truthfully. Je déclare avoir donné des réponses exactes et complètes à toutes les questions de la présente demande. The information you provide on this form is collected under the authority of the Immigration and Refugee Protection Act to determine if you may be admitted to Canada as a temporary resident. It will be stored in Personal Information Bank CIC PPU 051, Foreign Temporary Resident Records and Case File. It is protected and accessible under the Privacy Act and the Access to Information Act. IMM 5257 ( ) B Signature of applicant - Signature du requérant This form has been established by the Minister of Citizenship and Immigration Formulaire établi par le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration D-J M Y-A Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour établir si vous êtes admissible au Canada à titre de résident temporaire Ils seront versés au fichier de renseignements personnels CIC PPU 051, Dossier et fichier de résident temporaire. Ils sont protégés et accessibles en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

5

6 Citizenship and Citoyenneté et ADDITIONAL FAMILY INFORMATION Complete ALL names in English and in your native language (for example, Arabic, Cyrillic, Chinese, Chinese commercial/telegraphic code, Korean, or Japanese characters). If additional space is required attach a separate sheet. SECTION A Name Relationship of birth Applicant Spouse SEE TE 1 Mother Place of birth Marital status Present address Father TE 1: If no spouse is listed in Section A, read and sign below. I certify that I do not have a spouse, former spouse or ex-spouse. Signature SECTION B CHILDREN (Include ALL sons and daughters, including ALL adopted and step-children, regardless of age or place of residence) Name Relationship SEE TE of birth Place of birth Marital status Present address TE 2: If no children are listed in Section B, read and sign below. I certify that I do not have any children, either natural or adopted. SECTION C Signature BROTHERS AND SISTERS (Including half - and step-brothers and sisters) Marital Name Relationship of birth Place of birth Present address status SECTION D CERTIFICATION I certify that the information contained on this document is complete, accurate and factual. I also realize that once this document has been completed and signed that it will form part of my Immigration Record and will be used to verify my family details on future applications. Signature The information you provide is collected under the authority of the Immigration Act to determine if you may be admitted to Canada as an immigrant. It will be stored in Personal Information Bank number EIC PPU 015. It is protected and accessible under the provisions of the Privacy Act and the Access to Information Act. IMM 5406 ( ) E (DISPONIBLE EN FRANÇAIS - IMM 5406 F)

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.

-1- BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R. Cinnah Caddesi 58, 06690 Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) 409-2714 http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/turkey / ankara-im-enquiry@international.gc.ca BU FORM ÜZERNDEK BLGLER VE BÜTÜN FORMLAR

Detaylı

Demande de Visa Schengen. Schengen Vizese basvuru formu

Demande de Visa Schengen. Schengen Vizese basvuru formu Demande de Visa Schengen Ce formulaire est gratuit Schengen Vizese basvuru formu PHOTO / RESIM Ücretsiz form 1. Nom(s) [nom(s) de famille] (x) / Soyadi (x) 2. Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı

PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı PTE Academic Sınav Katılımcısı El Kitabı Temmuz 2012 6.Versiyon Pearson Education Ltd 2012. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of Pearson Education Ltd. İçindekiler

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Protokol Genel Müdürlüğü DİPLOMASİDE AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR AYLİN TAŞHAN Elçi Genel Müdür Yardımcısı İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. GÖREVE BAŞLAMA... 6 2.1 KARŞILAMA

Detaylı

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950) Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma, 4 Kasım 1950) Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Aşağıda imzası bulunan

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

"Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6470 Resmi Gazete: 17.12.2003 Çarşamba,

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ

COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 28(1), 41-52 [2013] COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU. Bilgi ve yönlendirme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU. Bilgi ve yönlendirme İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU 2013 Bilgi ve yönlendirme 1 İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. FARKLI KORUMA MEKANİZMALARI...3 1.1 MÜLTECİ STATÜSÜ...3

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ)

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, uçak ve/veya helikopter pilotu lisansı

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ - İNGİLİZCE TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS TEST - THE ENGLISH LANGUAGE

Detaylı

İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme

İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme İÇİŞLERİ, DENİZAŞIRI ÜLKELER, YEREL YÖNETİMLER VE GÖÇ BAKANLIĞI GÖÇ VE ENTEGRASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İltica başvuru kılavuzu 2011 Bilgi ve yönlendirme 1 İLTİCA BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 - KİŞİYİ KORUMA

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı