GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ"

Transkript

1 GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

2

3 Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler le zamanın durduğu zlen m n veren Güneydoğunun ş rsel kentler nden b r d r. M.Ö.4500 den başlayarak klâs k anlamda yerleş m gören Mard n, Subar, Sümer, Akad, Bab l, M tan ler, Asur, Pers,Roma, B zans, Arapşar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı dönem ne l şk n b r çok yapıyı bünyes nde harmanlayab lm ş öneml b r açık hava müzes d r. Geçm ş tek karede doldurmayan, taş sokaklarında dolaşanlara gen ş b r tar h yelpazes sunan büyüley c b r şeh rd r. İSMİNİN KAYNAĞI Mard n adı hakkında pek çeş tl söylenceler vardır; J.A.Dupre ve J.Von Hammer, Marde kel mes n n savaşçı b r kav m olan Mardelerle lg l olduğunu, Martdeler n İran hükümdarlarından Arşed r ( ) tarafından burada yerleşt r ld kler n anlatır. Şeh r ve kav m s mler arasında benzerl k, Mazıdağı yöres nde oturan Yez d ler n Şeytana tapmaları, esk b r İran ananes n n devamı olarak şerre kötülüğe badet eden Marde ler n yerleşt r ld kler n n del l d r. C.R tter her ne kadara bu fadey naklederse de bu fadeye şüphel bakar. Çoğu Kaynaklarda: Mard n n gerçek adı Merd n d ye geçer. Z ra halkın çoğu da bugün böyle demekted r. Bu ad kaleler anlamına gel r. Şehre bu adın ver lmes n n neden de yakınında b r çok kalen n bulunmasıdır. Mard n Kales veya Kartal Yuvası, Esk kale köyünde bulunan Kal at üt Mara Kales Deyrulzafaran manastırının kuzey doğusunda Arur Kales ve Erdemeşt Kales bu adın ver lmes ne etken olmuştur. VII. Yüzyılda İmparator Maor c us ( ) devr tar h n yazan Theoph laktos S mokattes da ve Tar hç Procop us, aynı dev r Coğrafyacısı Georg us Cypr us da; Ermen ce kaynaklarda Merd n, süryan ce kaynaklarda Merdo, Merd,Marda ve Mard n okunuşlarında rastlanıldığı, Süryan mla farklarının bu kel men n bel rl, bel rs z ve çoğul şek ller ndek ayrılıklardan doğduğu fade ed lmekted r. Tar hte Mard n ç n b r çok s m kullanılmıştır. Bunlar: Erdobe, T du, Merd n, Merdö,merd, Merda, Merde, Kartal yuvası, Kuşlar Yuvası, Mard n d r. DOĞAL GÜZELLİKLER VE TURİZM ZENGİNLİKLERİ B r çok uygarlık kalıntısıyla, sah p olduğu eşs z kültürel değerler ve günümüze kadar taşıyan, yüreklerdek eng n hoşgörü ve sevecenl ğ n doruk noktaya ulaştığı Mard n Dünyanın yaşanır k s t kent nden b r d r. Tar h tar hle özümsetmek, yaşayıp yaşatab lmek ayrıcalığı neden yle de Dünyanın lg s n çekmekted r. B r yanda gümüşe hayat veren mükemmel şç l ğ, b r yanda kesme ve

4 Mardin i Tanıyalım 2 oymalı taşları gönül mahzenler m ze altın çerçevel güzell klere nakşeden tar h tortusu ve geleneğ le ülkem z n gözbebeğ d r. İlde değ ş k uygarlıklara l şk n tar h yapıtları sık aralıklarla görmek mümkün olduğundan, konumu ve sah p olduğu tur st k değerler le tur zm açısından büyük b r potans yele sah pt r. Uluslar arası tur zm ş rketler Mard n (tur) programlarına almış olmakla bu program dah l nde Mard n e gruplar gelmeye başlamıştır. Kalen n etekler nde kurulmuş lg nç tar h evler sokaklar arasındak geç ş sağlayan Abbara lar (Tüneller)ı, taşlar arasından yol buldukça göğe yakarır g b uzanan kaskatı yeş ll kler ve hergün b nlerce yıllık tar he gönder len günümüz nsanının yaşam cıvıltısı... Mard n de evler o kadar güzel nşa ed lm şt r k pencereler n n konumu, avluların d zaynı, kuyuların dehl zl yapıları k mseye rahatsızlık vermeden b nlerce yıldır alışıla gelm ş düzen n devam ett rmekted r. Dünyanın Süryan merkez olarak kabul ed len mard n Deyrulzafaran Manastırı, Türk ye ve dünya tur zm açısından çok özel b r değer taşımakta, her mevs mde yoğun olarak yerl ve yabancı tur st akımına uğramaktadır.

5 Önsöz 3 Gençl ğ n pol t k yaşama katılması ya da pol t ka yapması sorunu, b z m g b genç nüfusun ağırlıkta olduğu b r ülke ç n sürekl tartışmayı gerekt ren b r konu. Ülkey ya da dünyayı değ şt rme, g d şata müdahale etme dd asındak bütün s yasal hareketler bu sorunu b r b ç mde gündemler nde tutmuşlardır. Çünkü gençl ğ kazananın geleceğ de kazanacağı fikr, kabul gören b r gerçekl kt r. S yaset; hükümet etme, halkın dare ed lmes, kamusal ve s yasal alanın düzenlenmes, uzlaşma-uyummüzakere le s yasal kararların alınması, s yas kt darın ele geç r lmes mücadeles, s yas kt dar üzer nden kaynakların, değer ve semboller n dağıtılması g b anlamlarda kullanılmaktadır. S yaset; karar alma, kt dara gelme, kt darı kullanma, kt dar üzer nden hayatın dar, s yas, ekonom k, kültürel boyutlarını düzenleme, ülke ve toplum dares kavramları etrafında döner. S yaset n amacı nsanları dare etmek, kt darı kullanmak, halk ve kaynaklar üzer nde hak m yet kurmak değ l; nsanların mutluluğunu, refah ve kalkınmasını sağlamak, sosyal adalet ve dayanışmayı gerçekleşt rmekt r. Yerel s yaset den l nce lk akla gelen yerel ölçekte yapılan s yasett r. Ölçek ve kapsam olarak bakıldığında yerel s yaset merkez kamu yönet m n n taşra kuruluşları ve l tems lc l kler, ulusal s yaset n taşra ve l (ve altı) teşk latları, yerel yönet mler akla gelmekted r. Yerel s yasete mekan ve bağlam üzer nden bakıldığında temel olgu şeh r ve şeh r yönet m d r. Şeh rle lg l her türlü dar b r m, şeh r üzer nde çalışan her türlü s v l ve özel kuruluş, şeh r düzey nde faal yet gösteren medya ve d ğer yerel düzeyl (dernek, vakıf g b ) kuruluşlardır. Yerel s yaset n konusu se şeh r, şeh r halkı, şeh r yönet m, şeh r yaşamı ve şeh r düzey ndek sorunlardır. Yerel s yaset şeh r ölçeğ nde faal yet gösteren k ş, kurum ve kuruluşların, şeh r ve şeh r halkına a t sorun ve konuları ele alarak sürdürdükler b r yerel kt dar mücadeles ; yerel düzeydek kaynak ve mkanların kullanılarak, yerel ölçektek vatandaşların mutluluk, refah ve adalet n sağlamak üzere yerel kt dar ve otor te üzer nden yerel toplumu dare etme sanatıdır. Yerel kt darın ana unsurları şunlardır: B r nc s merkez yönet m n yerel tems lc l kler (val l k, kaymakamlık, muhtarlık) ve l özel dares ; k nc s mahall dare (beled ye başkanlığı) ve beled ye mecl s ; üçüncüsü kamu kurumlarının taşra teşk latları. Yerel s yaset n özneler se part ler n şeh r düzey ndek teşk lat ve tems lc l kler, l genel mecl s ve beled ye mecl s üyeler, ulusal ölçekl s v l toplum kuruluşlarının yerel tems lc l kler ve yerel düzeyl s v l örgütler, medya kuruluşlarının tems lc l kler ve yerel medya grupları, yerelde bulunan kanaat önderler, sermaye ve send ka mensupları, eşraf, esnaf ve vatandaşlardır. Yerel aktörler n karar ve uygulamalarda daha etk n olarak yer almasını amaçlayan yerel s yaset, ülkem zde çok konuşulmayan ve yerel seç mler dışında da pek gündemde yer almayan b r konu. Ancak küreselleşme sürec yle paralel yaşanan yerelleşme sürec, yerel s yaset n toplumların öncel kler arasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. D ler z k ülkem z bu alanda geç kalmışlığını yapılacak c dd çalışmalar ve atılacak kararlı adımlarla en kısa sürede telafi ederek daha güzel yarınların nşasında yerel potans yel de harekete geç recek bu trend yakalar.

6 Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Derneği 4 İlkem z İnsan hakları ve demokrat k değerler tüm çalışmalarının odağına koymayı, Bütün toplumsal kes mlerce güven duyulan, güven l r b r çalışma s stem n esas almayı, Ver ve b lg y esas almanın yanı sıra, b l msel-teor k temell, gerçekç, uygulanab l r, s steml b r çalışma Yen l kç l k ve b l msell k, Araştırma ve Gel şt rme, Ver ml l k ve etkenl k, Dayanışma, gönüllük ve nsan kaynaklarının gel şt r lmes ne yönel k yaklaşımlar d s pl n n ben mser,

7 5 Amaçları ve Faal yetler Seçk n b r s v l toplum örgütü olarak Eğ t m Araştırma ve Gel şt rme Derneğ, eğ t m alanında okul önces nden yükseköğret me kadar tüm boyutlarda yaptığı eğ t m çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmey, uygarlık değerler n koruma ve gel şt rme çabasında etk n rol oynamayı hedefleyen b r v zyona sah pt r. H zmet verd ğ kurumların takd rler n kazanmak, vereceğ eğ t m, üreteceğ b lg le ülkem z n çağdaş uygarlık düzey n n üzer ne çıkmasına katkıda bulunacak l der b r kuruluş olmak, doğru kararlar almayı sağlayacak eğ l m ve stekler zeng n seçeneklere dönüştürmek ve olanakları, b l msel ver ler ışığında elde ed lm ş kararlarla, opt mal düzeyde kullanmaktır. Merkez hükümetle yerel kamu kurumkuruluş, yerel yönet mlerle Avrupa B rl ğ, S v l Toplum Örgütler ve gönüllü k ş lerle ortaklık temell çalışmalar yapmak, projeler gel şt rmek ve araştırma ve gel şt rme faal yetler n yürütmekt r. Faal yetler olarak yerelde gençlere ve yet şk nlere yönel k çeş tl etk nl klerde ve eğ t mlerde bulunmuştur. Kuruluş amacına uygun olarak gerek tek başına gerekse başka s v l toplum veya kamu kuruluşları le ortak projeler hazırlamıştır. Dernek gençlere yönel k kurs, sem ner, b lg şölen, konferans ve panel g b eğ t m çalışmaları yapmaktadır ve halen faal yetler ne devam etmekted r. Dernek, r sk altında bulunan b reylere (göç, madde bağımlılığı, savaş, engell l k, sokakta çalıştırma, sokak çocuğu, sokak satıcısı, doğal afetler, suç şleme vb.) yönel k genel kalkınma programlarını gel şt rmek, yürütmek ve kaynaklara er ş m n sağlamak ve olanaklar gel şt rmekted r. Toplumsal katılımla her b rey n kend kend ne yeterl l ğ n n sağlanması yönünde ulusal ve uluslararası düzeyde b reylere destek vermekted r. Her türlü sağlık, eğ t m, çevre g b kamusal konularda yeters zl kler n g der lmes ç n teşv kte bulunmak, atılımcı modeller oluşturarak toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak kamusal mkânları açığa çıkarmak ve b rleşt rmede etk n rol oynamaktadır. Dernek bünyes nde çalışma grupları, kom teler oluşturarak ya da uzman k ş ler aracılığıyla eğ t m, araştı rma, nceleme ve etütler yapmak, roller ve ht yaçları saptamak, duyurmak ve çözümler üretmek üzer ne de derneğ n çalışmaları bulunmaktadır.

8 Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Derneği 6 Projem z n Çıkış Noktası Günümüz Türk ye's nde m lletvek l yaşının 25'e nd r lmes ve hatta 18 yaşa çek lmes yle lg l Anayasa'ya tekl fte bulunmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Gençler n bundan sonra s yas b l nçte c dd adım atmaları gerekmekted r. Bunun sağlanması ç n öncel kle yerel s yaset üzer ne konuşulmasının, gençler n uzman ve pol t ka yapıcılarının fik rler yle aydınlatılması gerekt ğ n n farkındayız. İy b r s yasetç olab lmek ç n öncel kle gençler n kend ler n y fade edeb lmeler, kend kanaatler n kullanma becer s kazanmaları, toplum ç nde l der olab lme özell kler n kazanmaları gerekmekted r. Projem zle duyarlı gençl k oluşturma, apol t k gençl kten sıyrılma, pol t ka kavramında algısal değ ş mde gençl k düğümü olan gençl ğ n akt f pol t kaya g r ş yolları üzer ne teşv k yolları arandı. Bunun yanı sıra son zamanlarda s yasette alınan yen kararlara, örneğ n 13 l n (bunların arasında Mard n l de yer almaktadır) büyükşeh r olması g b yen l klere Türk ye ne kadar hazır, gençler n bu alanda kend ler n donatması, gençl k kollarını güçlend rmeye yönel k çalışmalarda bulunmaları projem z n konuşulması gereken konuları arasında olmuştur. ''TIKANAN SİYASETİ GENÇLİK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESİ Eği m Araş rma ve Geliş rme Derneği'nin yürütücü olduğu ve AB Bakanlığı Eği m ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tara ndan finanse edilen Gençlik Programları Eylem 5.1 kapsamında 'Tıkanan Siyase Gençlik Anahtarıyla Açmak' isimli projemiz 5 günlük faaliyet günlerini gençlerin ve poli ka yapıcıların ka lımıyla başarıyla tamamladı. Projeye ka lan gençlerin çoğunun sivil toplum kuruluşu üyesi ve gençlik kollarına mensup olmasına dikkat edildi. Projeye dahil edilen poli ka yapıcılar ve uzmanlar Mardin ilindeki belediye, üniversite ve kamu kurumlarından seçildi. Dolayısıyla projede gençler alanlarında uzman kişilerden bilgi aldı, uzmanlar ise gençlerin enerjilerinden ve farklı bakış açılarından yararlandı. Projede yerel siyase e poli ka yapıcılar ve uzmanlar olarak bu kişileri gençlerle karşılaş. Bu yaklaşım ka lımcılara farklı temalar üzerinde çalışabilme imkanı tanıdı. Ayrıca uzmanlar ve poli ka yapıcılar gençlerin görüşlerini ve ih yaçlarını daha iyi anlama rsa buldular. Projede Gençler ve Gençlik Poli kalarından Sorumlu

9 7 Olanlar İçin Ulusal gençlik toplan ları düzenlendi. Projenin konusu gençleri ak f siyasete dâhil etmek. Bu kapsamda: Milletvekili seçilme yaşının 30 yaştan 25 yaşa çekilmesi ve 18'e düşürülme tasarısından yola çıkarak yazılan projede gençlerin siyasete ka lımı, sorunlar ve çözümler üzerine gençler bilgilendirildi. Projeye poli ka yapıcı olarak Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Mardin Vali Yardımcısı Hüseyin Avcı, Mardin Belediye Başkanı M. Beşir Ayanoğlu, Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz ve İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğre m Görevlisi Ha ce Çıvgın davet edildi. Projeye ka lım gösteren poli ka yapıcılar, siyase n en temelinden başlayarak egemenlik, demokrasi kavramları üzerinde durarak sosyolojik olarak siyase değerlendirdi. Bunun yanı sıra çevre ve siyaset ilişkisi konuşuldu. Gençlerle bir araya gelen poli ka yapıcılara gençler sorularını sordu. Karşılıklı diyalog içinde geçen toplan larda gençler sorularına çözüm buldu. Programın akışında, İlgi Uyandırma, Bilgilendirme ve Harekete Geçirip Gelecek Planlama hedefleriyle yöntem ve içerik belirlenmiş r. Projede gençlere gençlik programları anla ldı. Yaşam boyu öğrenme ilkelerine dikkat çekildi. Gençlik programlarının 2013 yılı öncelikleri doğrultusunda, kültürel çeşitliliğe saygı konusuna dikkat çekildi. Mardin gezisiyle birlikte ka lımcıların başka kültürlere ve birbirlerine karşı önyargıları kırılarak, birbirlerini dinlemeleri, farklı kültürleri görerek ve yerinde öğrenmelerini, birbirleriyle alışveriş içerisinde olmalarını, edindikleri deneyimleri kişisel ve sosyal gelişimleri için kullanmaları sağlandı. Türkiye gençleri arasında ortak bir kültürel köprü oluşturarak devamı niteliğinde oluşturulabilecek projelere önayak olması sağlandı ve Türkiye'deki STK'lara dâhil olunmasına zemin hazırlandı. Ka lımcıların projeye eksiksiz ka lımları sağlanmalarıyla birlikte hazırladıkları sunumlarla yerelde siyaset konuları, siyase n tarihi geçmişi ve günümüze nasıl geldiği, günümüzde nasıl bir siyaset olmalı konuları tar şıldı. Grup çalışmalarıyla kanan siyasete çözüm arandı. Sivil toplum örgütü olarak gençlerin siyasete ak f ka lımını desteklemek ve çözümler geliş rmek için harekete geçildi. Alan gezileriyle gençler Mardin ilini gezdi, Mardin kültürünü tanımaları için olanak sağlandı. Projede ka lımcılarla yapılacak münazara etkinliği gençlerin fikirlerini rahat savunabilmelerini, kendilerini ifade etme becerisini kazandırma, gençlerin toplumsal sorunlara farkındalıklarının ar rılmasına yardımcı oldu. Ülkemizde gençlerin her alanda gençlik haklarının savunulması düşüncesinden hareketle Workshop etkinlikleri gençlerin bir arada fikir üretme ve proje çık sı elde etmeye yardımcı oldu. Projeye gelen gençlerin benzer projeleri yapmaları teşvik edildi, sorumluluk bilinçleri ar rıldı.

10 Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Derneği 8 Gençler n F k rler (1. Grup) Anayasa- Gençl ğ n depol t zasyonunu hedefleyen darbe anayasası Gençler daha gen ş alanlarda kapsayan, gençl ğ akt f kılan yen anayasal düzenlemeler n yapılması Eğ t m- Apol t k gençl ğe yönel k sınav ve kar yer hedefler ne dayalı eğ t m s stem Akt f s yasete yönel k hak b l nçlend r c müfredat düzenlemes A le- Darbelerden nas b n alan a leler n çocuklarını s yasetten uzak tutma çabas A le ve sosyal pol t kalar bakanlığı tarafından a leler akt f s yasette öz güven aşılanması amacı le b l nçlend rmeler n yapılması Gençler n İstekler (2. Grup) D nam k s yaset İsteğe bağlı Bağımsız s yaset akadem s n n kurulması Kamuoyunun Gençl k pol t kaları hakkında b l nçlend r lmes Halkın s yasette gençlere güven n sağlamak Mecl ste kadın erkek eş tl l ğ n n sağlanması Mecl ste yaş oranlarının düzenlenmes S yas örgütlenmeler n sam m yets zl ğ K ş sel menfaatler b r tarafa bırakıp, gençl ğ s yasete gerçek anlamda dâh l eden pol t kacıların üret lmes Ekonom k sıkıntılar- S yasete atılab lecek madd mkânlar eks kl ğ Pol t ka üret m ne lg l gençler n devlet tarafından değerlend r l p ortaya çıkan projelere yönel k ekonom k anlamda devlet desteğ yle sağlanması Karar alıcılar tarafından gençler n d kkate alınması

11 9 Genç Bey n Yen Eğ t m D nam k Yönet m (3. Grup) S stem n tamamen teor ğe dayanması Eğ t m n prat kte de s steme dah l ed lmes Eğ t m n bölgeler arasındak farklı dağılımı Bölgelere yapılan yatırımlar le eğ t mc ler n bölgede kalmalarının sağlanması Gençler n s yaset hakkındak b lg eks kl ğ Müfredata s yaset hakkında seçmel dersler eklenmes Apol t kl ğ n çok yüksek oranda olması ve s yas sosyalleşmeden uzak olmaları Stk lar g b kuruluşlar yardımı le gençler n s yasettek pas fl ğ n azaltmak Anayasada gençlerle lg l daha fazla ve ayrıntılı maddelere yer vermek Eğ t mde doğru rol model n seç p uygulamak Gençler n daha özgür düşünmes ne zem n hazırlanmalı! S yah s yaset renkl eğ t m anahtarıyla açmalıyız! Gençl k S yaset n Kaybolan Halkası (4. Grup) IN Kısırlaşmış söylemlerden vazgeç lmel Gençl ğ n kuracağı b r part Tem z s yaset Sürdürüleb l r yen b r eğ t m s stem n n oluşturulması OUT Kötü s yaset algısı Gençl ğ n s yas b r nesne olarak görülmes S yas et k yeters zl ğ Demokras eks kl ğ Koltuk sevdası Gençl ğe güvens zl k

12 Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Derneği 10 Mektuplar

13 11

14 Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Derneği 12

15

16 13 Mart mah 47.Sokak F ld ş Apt A Blok Kat:3 Da re:7 Yen şeh r / Mard n Tel: Fax: e-ma l: Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir.ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's labor and employment initiative 02 BELEDİYELERİN STRATEJİK

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı