Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası"

Transkript

1 Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: Avianəqliyyat istehsalatı Kafedra: Avianəqliyyat istehsalatı İxtisas: Qrup: Fənn: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili 218a Beynəlxalq daşımaların təşkili və texnologiyası Kurs işi Beynalxalq aviadaşımalar bazarının təhlili və aviadaşımalar satışının müasir metodları Tələbə: Gülməmmədli.M Rəhbər: Nəsirova.M Kafedra müdiri: Nəcəfov.E ~ 1 ~

2 2011 Mündəricat Giriş Beynalxalq daşıma anlayışı və onun həyata keçirilməsi prinsipləri Beynalxalq və daxili aviadaşımalar Beynalxalq aviadaşımaların hüquqi tənzimlənməsi Beynalxalq Aviadaşımalar aviaşirkətin fəaliyyətinin əsası kimi Aviaşirkətin kommersiya fəaliyyəti Aviadaşımalar bazarının təhlili Aviadaşımalar bazarının və satışının müasir metodları Aviadaşımaların satışının təşkili metodları Bilavasitə və vasitəçiliklə satış İnternet və BSP satış metodları (elektron bilet) Nəticə Ədəbiyyat Giriş. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin mühüm komponenti olannəqliyyat və nəqliyyat daşımaları dövlətin iqtisadi infrastrukturunda vacib yertutur. Nəqliyyat iqtisadiyyatın maddi bazasının vacib və zəruri elementlərindən biridir. O, ölkənin iqtisadi-təsərrüfat həyatında mühüm amil kimi əhəmiyyətli rol ~ 2 ~

3 oynayır. İstehsal prosesi və normal mübadilə dövriyyəsi, habelə adamların müəyyən bir yerdən digər yerə daşınması məhz nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə təmin olunur. Nəqliyyatın əsas işi və fəaliyyəti daşıma (nəqletmə) prosesini həyata keçirməkdən ibarətdir. Daşıma prosesi isə istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinin vacib şərtidir. İstehsal olunmuş və hazırlanmış məhsullar daşınaraq istehlak yerlərinə (istehlakçılara) çatdırılır. Bununla istehsal prosesi başa çatır. Beləliklə, daşıma (nəqliyyat) fəaliyyəti istehsal prosesinin mübadilə (dövriyyə) prosesində davam etməsi deməkdir. Daşıma prosesinin mahiyyəti malların və şəxslərin məkan baxımından öz yerlərini dəyişməsindən, müəyyən bir yerdən başqa bir yerə hərəkət etməsindən ibarətdir. Məhz malların (yüklərin) və ya şəxslərin (sərnişinlərin) yerini dəyişmələri daşıma prosesinin əsas məqsədini təşkil edir. Daşıma prosesi, adətən, müəyyən bir dövlətin ərazisində həyata keçirilir. Hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq müntəzəm daşıma anlayışını Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Şurası vermişdir. Bu anlayışa görə, müntəzəm daşıma aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: -birinci, uçuşlar birdən çox dövlətin hava məkanı vasitəsilə həyata keçirilməlidir; -ikinci, uçuşlar ödənişli sərnişin, poçt və ya yük daşınmasını yerinə yetirmək məqsədilə həyata keçirilməlidir; -üçüncü, uçuşlar rəsmən elan olunmuş cədvələ uyğun olaraq həyata keçirilməlidir, ya da onlar elə müntəzəm və ya tez yerinə yetirilməlidir ki, sistemli (ardıcıl) şəkildə seriya reyslər təşkil edilə bilsin. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası, Avstriya Respublikası, Misir Ərəb Respublikası, Özbəkistan Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə Respublikası, Fransa Respublikası və digər dövlətlərin hökumətləri arasında hava əlaqələri (daşımaları) barədə ikitərəfli sazişlərdə də ~ 3 ~

4 müntə-zəm hava daşımasına tərif verilir və bu tərif, əsasən, yuxarıdakı tələbləri əhatə edir. ~ 4 ~

5 1. Beynalxalq aviadaşıma anlayışı və onun həyata keçirilməsi prinsipləri 1.1.Beynalxalq və daxili aviadaşımalar Nəqliyyatın əsas işi və fəaliyyəti daşıma (nəqliyyat) prosesini həyata keçirməkdən ibarətdir. Daşıma (nəqliyyat) prosesi isə istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinin vacib şərtidir. Istehsal olunmuş vəhazırlanmış məhsullar daşınaraq istehlak yerlərinə (istehlakçılara)çatdırılır. Bununla istehsal prosesi başa çatır. Beləliklə, daşıma (nəqliyyat) fəaliyyəti istehsal prosesinin mübadilə (dövriyyə) prosesində davam etməsi deməkdir. ~ 5 ~

6 Daşıma prosesinin mahiyyəti malların və şəxslərin məkan baxımından öz yerlərini dəyişməsindən, müəyyən bir yerdən başqa bir yerə hərəkət etməsindən ibarətdir. Məhz malların (yüklərin) və ya şəxslərin (sərnişinlərin) yerini dəyişmələri daşıma prosesinin əsas məqsədini təşkil edir.daşıma prosesi, adətən, müəyyən bir dövlətin ərazisində həyata keçirilir. Bununla belə, daşıma prosesi iki və ya daha çox dövlətin ərazisində də reallaşa bilər. Bu baxımdan daşımaların iki növü fərqləndirilir: daxili daşımalar, beynəlxalq daşımalar. Daxili daşımalar dedikdə müəyyən bir dövlətin ərazisində həyata keçirilən daşımalar başa düşülür. Bu növ daşımalar hər hansı bir dövlətin ərazi hüdudlarında başlayır və həmin dövlətin ərazisində də başa çatır. Başqa sözlə desək, daxili daşımalar yalnız müəyyən bir dövlətin ərazisi ilə məhdudlaşır. Nəqliyyatın ilkin inkişaf mərhələsində daxili daşımalar yeganə daşıma növü hesab edilirdi. Lakin nəqliyyatın sonrakı inkişaf mərhələsində daşımaların digər növü beynəlxalq daşımalar əmələ gəlmişdir. Beynəlxalq daşımaların əmələ gəlməsinə isə xarici iqtisadi ticarətin, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsi, beynəlxalq təsərrüfat əlaqə və münasibətlərinin dərinləşməsi səbəb olmuşdur. Beynəlxalq nəqliyyat daşımaları dedikdə beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq, iki və ya daha artıq dövlətin ərazisində həyata keçirilən daşımalar başa düşülür. Beynəlxalq daşımalara analoji anlayış beynəlxalq nəqliyyat saziş və konvensiyalarında da verilir.mahiyyətcə buna oxşar anlayışlara nəqliyyat qanunvericiliyində də rast gəlinir. Bəzən nəqliyyat qanunvericiliyində iki və ya bir neçə dövlət arasında həyata keçirilən daşımanı ifadə etmək üçün «beynəlxalq əlaqə» terminindən istifadə olunur. Bundan əlavə, sovet qanunvericiliyində beynəlxalq daşımanı əhatə etmək ~ 6 ~

7 üçün «xarici əlaqədə daşımalar» kimi termin tətbiq olunurdu. Bu termindən, başlıca olaraq, dəniz daşımalarında istifadə edilirdi. Göstərilənlər sinonim (eynimənalı) terminlərdir. Lakin beynəlxalq sazişlərdə «beynəlxalq daşıma» terminindən daha çox istifadə edilməsinin şahidi oluruq. Buna görə də «beynəlxalq daşıma» termininə üstünlük verilməlidir. 1.2.Beynalxalq aviadaşımaların hüquqi tənzimlənməsi Dövlətlər arasında nəqliyyat əlaqələri müəyyən edilən zamanmüvafiq ictimai münasibətlər əmələ gəlir. Öz məzmununa görə müxtəlif olan həmin münasibətlərin əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Bu münasibətlər hüquqi tənzimetmənin predmetidir. Söhbət düvlətlər arasında həyata keçirilənbeynalxalq daşımaların hüquqi normalarıilə nizamlanmasından və qaydaya salınmasından gedir. Bu, olduqca vacib məsələdir. Belə ki, müasir dövrdəbeynəlxalq dövriyyədə nəqliyyat əməliyyatları kütləvilik və ahəngdarlıq kimi cəhətlərlə xarakterizə edilir. Digər tərəfdən, nəqliyyat əməliyyatlarıhəm də mürəkkəb xarakter daşıyir. Belə ~ 7 ~

8 vəziyyatdə, söz yox ki, hüquqi tənzimetmə olmadan dövlətlər arasında normal beynalxalq nəqliyyat daşıma münasibətləri yarana və inkişaf edə bilməz. Beynəlxalq nəqliyyat daşıma münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi isə 3 əsas və başlıca məsələni əhatə edir. Həmin məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir: - Birinci, beynəlxalq daşımanın hüquqi rejimininmüəyyən edilməsi; - Ikinci, beynəlxalq daşıma münasibəti iştirakçılarının (subyektlərinin)hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi; - Üçüncü, beynəlxalq daşıma münasibəti iştirakçılarınındaşıdıqlarıhüquqi məsuliyyətin müəyyən edilməsi. Beynalxalq nəqliyyat daşımalarının ən mühüm və vacib məsələləri beynəlxalq sazişlərlənizama salınır. Bunlara dövlətlərarası müqavilələr (beynəlxalq müqavilələr) deyilir. Söhbət nəqliyyat konvensiyalarınnan gedir. Bu konvensiyalarda (sazişlərdə) vahid şəklə salınmış hüquq normaları ifadə olunmuşdur ki, bu normalar beynəlxalq nəqliyyat daşıma münasibətlərini eyni qaydada tənsimləyir, onun əsas və başlıca şərtlərini eyni cür müəyyənləşdirir. Onlara unifikasiya edilmişbeynəlxalq-maddi hüquq normaları deyilir. Həmin normaların toxunduğu əsas məsələlərə aşağıdakılar aiddir: - Daşıma(nəqliyyat) sənədi; - Yükün daşınmaq üçün qəbul edilməsi; - Yükün təyinat yerində verilməsi; - Daşıyıcının məsuliyyati; - Daşıyıcıya pretenziya və iddia verilməsiproseduru və s. Göstərilən məsələlər barədə unifikisaya edilmiş beynəlxalq-maddi hüquq normaları müəyyən tələbləri nəzərdə tutur.beynəlxalq nəqliyyat daşımaları həyata keçirilərkən bu tələblər əsas şərtlər kimi nəzərə alınır. ~ 8 ~

9 ~ 9 ~

10 2.Beynalxalq Aviadaşımalar aviaşirkətin fəaliyyətinin əsası kimi 2.1.Aviaşirkətin kommersiya fəaliyyəti Kommersiya siyasəti konkret bazar konyukturası və müəyyən vəziyyətdən ( şəraitdən) asılı olaraq aviakompaniyanın hərəkət ( fəaliyyət) istiqamətidir. Bu siyasət bazarın uğurlu mənimsənilməsinə və aviadaşımalar bazarının təhlili, onun konyukturasının proqnozlaşdırılmasına yönəldilir. Kommersiya siyasəti stabil və həmçinin elastik ( uyğunlaşan ) olmalıdır. Əgər kommersiya siyasəti tez-tez dəyişərsə o icraçılar üçün fəaliyyət rəhbərliyi rolunu itirir. Elastik ( uyğunlaşan ) siyasət aparılmasının zərurəti bazar konyukturasının tez-tez dəyişməs ilə bağlıdır. Bu cür siyasət aşağı səviyyəli rəhbərlərə öz fəaliyyət ~ 10 ~

11 dairələrində hərəkat azadlığını verir və şüurlu olaraq alternativləri seçməyə imkan yaradır. Əmələ gələn kommersiya problemlərinin təhlili abstrakt təfəkkür, statistiq verilənlə və informasiya tələb edir. Həmçinin təhlil metodları tətbiq etmə bacarığını, insan haqqında elmlərdən anlayışın mövcudluğunu və s. Aviaşirkətlar özlərinin kommersiya maraqlarını ödəmək üçün məqsədyönlü iş aparır. Bu işin cərcivəsində qarşıda duran məsələlərdən və əldə edilməli olan nəticələrdən asılı olaraq aviaşirkətlar müxtəlif növ siyasətdən istifadə edirlər. Daha çox istifadə olunan siyasətlərdən aşağıdakıları güstərmək olar. I. 5-ci hava azadlığı kommersiya hüquqlarının istifadəsi üzrə siyasət. Ümumilikdə 5-ci hava azadlığı xarici dövlətin aviaşirkətinə hüquq verir ki, o, dünyanın istənilən nöqtəsindən göndərilən yükü başqa ölkənin hava limanında boşaltsın və ya dünyanın istənilən ölkəsinin hava limanına göndərilən yükü həmin hava gəmisinə götürsün (istənilən üçüncü ölkəyə ünvanlanan yükü hava gəmisinə götürmək və belə üçüncü ölkələrdən göndərilən yükü boşaltmaq hüququ). Məsələn, Yaponiyaya məxsus aviaşirkət Seulda hava gəmisinə götürdüyü yükü Moskvada boşaldır və ya Moskvadan Frankfurt-na-Mayneyə göndərilən yükü Moskvada həmin hava gəmisinə götürür. 5-ci hava azadlığı üzrə daşımalar təyyarələrin kommersiya yük qaldırma qabliyyətini aralıq məntəqələrdə enmə zamanı daha tam istifadə etməyə, əlavə məsrəfsiz valyuta gəlirlərin daxil olmasını artırmağa imkan verir. Aviaşirkətların çoxu böyük məsafəli uçuşlarda bütün vastələrlə həmin hüququ əldə etməyə çalışır. Bunun üçün həm sazişin bağlanması üzrə iş gedərkən, həm də istismar zamanı aktiv fəaliyyət həyata keçirilir. Çox vaxt milli aviaşirkətlara kompensasiya və digər imtiyazlar verilir. Ümumiyyətlə bütün tərəflər başa düşür ki, 5-ci hava azadlığı üzrə daşımaların xüsusi çəkisi artmalıdır, çünki onun tətbiqi bütün tərəflər üçün sərfəlidir. Tranzit sərnişinlərin sayını artırmaq üçün stop-over şərtlərindən ~ 11 ~

12 istifadə olunur. Bu hüquqla gələn sərnişinlər üçün Bakıda və onun ətrafında daha geniş çeşiddə ekskursiya və turistik xidmətlər təşkil edilməlidir. II. Sərbəst satış metodunun istifadəsi üzrə siyasət. Bu siyasət xarici dövlətlərin aviasiya idarələrindən öz reyislərinə xüsusi satış və bronlaşdırma (təxsisləşdirmə) hüququnu almaq üçün işlərin səmərəliliyinin artırılmasından ibarətdir. Ümumi şəkildə kommersiya siyasəti digər ölkələrin ərazisində qəyyumluqdan azad olmaqa yönəldilməlidir. Bu azadlıq həttda öz agentlərini təyin etmək və reyslərə xüsusi xidmət etməyə qədər geniş ola bilər. Aviaşirkətların nümayəndəlikləri vastəsiilə xüsusi daşımaların satışı öz tarif siyasətini həyata kecirməyə, komission ödəmələrində qənaət etmək, valyuta gəlirləri əldə etməyə imkan verir və bu qarşılıqlı hesablaşmalar olmadan da mümkündür. III. Aviaşirkətin proreyt siyasəti. Proreyt haqqında razılaşmalar o zaman bağlanılır ki, göndəriş və təyinat məntəqələri arasında beynəlxalq marşurutda sərnişin və yüklərin daşınması bir neçə daşıyıcı tərəfindən birbaşa eyni tarif ilə aparılır. Daşımalardan alınan gəlir iki və ya daha cox dasıyıcılar arasında proporsianal olaraq iki yolla bölüşdürülür. Birinci halda daşıyıcının ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi masafə və məsrəflərdən asılıdır, ikincisində xüsusi şərtlərdən və ya ayrı-ayrı aviakompaniyaların tələblərindən. Bundan əlavə razılaşmalarda bir sıra qaydalar var ki, onlar stopover, uşaqlar üçün güzəştləri, marşurutun könüllü və məcburi dəyişməsini və s. nəzərə alır. Proreyt haqqında razılaşmalar tarifləri təyin etmir və dəyişmir. Gəlirlərin bölüşdürülməsi haqqında razılaşdırılmış qaydalar hökümətə təsdiq üçün təqdim olunmur. ~ 12 ~

13 Aviaşirkətlərin bu istiqamətdə fəaliyyəti proreyt haqqında iki çoxtərəfli sazişə (sərnişinlər və yüklər üçün) əsaslanır və proreyt üzrə Agentlik tərəfindən kordinasiya edilir. İATA-nın proreyt agentliyi proreytlərin təyin edilməsi və razılaşdırılması ilə məşğul olur. Proreyt aviaxətlərin müxtəlif hissələrində ( beynəlxalq və daxili daxil olmaqla ) tarif stafkalarının ( dərəcələrin ) nisbətinin təyin edilməsidir. Aviakompaniyalar İATA-nın üzvləri olaraq proreyt üzrə sazişin çoxtərəfli iştirakçılarıdır. Müşavirələrdə ( sazişlərdə ) iştirakın vacibliyi onunla təsdiqlənir ki, marşurutların beynəlxalq hissələrin də uçuşları həyata kecirən aviakompaniyalar proreyt üzrə daxili hissələrdə daşımaları həyata kecirən milli aviaşirkətlərə böyük məbləğdə vəsait ödəyir. O hallarda ki, xaricdə olan nümayəndələr uzun məsafəli xətlərdə daşımaları rəsmiləşdirir və bu daşımalarda bir neçə aviaşirkət ( daşıyıcı ) iştirak edir və proreyt hesablaşmaları nəzərə almır, bu zaman aviaşirkətlər qarşılıqlı hesablaşmalarda böyük itkilərə məruz qalır. Proreyt üzrə xərclər həmçinin daxili və beynəlxalq hissələri əhatə edən turistik daşımalar üzrə kommersiya sazişləri bağlananda nəzərə alınmalıdır. IV. Agentlərlə iş üzrə siyasət. Onların sayının artırılması ( böyük aviaşirkətlərin dünyanın müxtəlif ölkələrində agenti olur), həmçinin onların aktivliyinin artırılması üzre işdən ibarətdir. Xarici nümayəndəliklər agentlərin fəaliyyətlərinə nəzarəti təmin etməlidirlər. Agentlər hesabatları vaxtında verməli, gəlirləri aviaşirkətin hesabına kecirməli, satış şərtləri və tariflərin istifadəsinə riayət etməlidirlər. Satış üzrə agenti təyin edərkən ilk növbədə onun siyasi və kommersiya etibarlığı yoxlanılmalıdır. Bunu üçün müfaviq ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərlə məsləhətləşmələr aparılır, ~ 13 ~

14 ticarət nümayəndələrinin rəyi öyrənilir. Maliyyə cəhətdən daha etibarlı İATA tərəfindən rəsmən yoxlanılmış və təyin edilmiş agentlər sayılır ( olur ). Bəzi hallarda satış üzrə agentin və reklam agentinin funksiyaları birləşdirilə bilər. Bu zaman reklam ancaq istehlakçıya təsir vastəsi kimi yox, həm də aviaşirkətin nüfuz amili kimi də çıxış edir. V. Aviaşirkətlərlə kommersiya əməkdaşlığı üzrə siyasət. Kommersiya əməkdaşlığının istənilən formalarını həyata keçirərkən ilk növbədə partnyorla bərabər hüquqlu şərtlərə nail olmaq lazımdır. Sərbəst rəqabət şəraitində əməkdaşlıq, adətən, formal və ya məxfi sazişlər əsasında həyata kecirilir. Sazişlərə əsasən aşağıdakı suallar daxildir: Reyslər baş-başa gələndə həm təyinat məntəqələrində, həm də göndərmə məntəqələrində partnyorların reyslərinə kommersiya yüklənməsinin qarşılıqlı verilməsi, üçünçü ölkələrdə partnyorların reyslərinə daşımaların satışı, partnyorun reyslərinə satış üzrə agentin təyin edilməsi və s. Özünün ərazisində xarici aviaşirkət tərəfindən çarter reyslərin yerinə yetirilməsinə dair, aviaşirkət ilə əməkdaşləq etməyən partnyorun çarterlərinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Yük göndərmələri artırmaq üçün, xarici ticarət təşkilatlarla, nəqliyyat-ekspedisiya agentlərlə, yük firmaları ilə əməkdaşlığın aktivləşdirilməsinə dair iş aparılmalıdır. Xarici aviaşirkətlara göstərilən xidmətlərə görə yığım və stavkalara dair dəqiq siyasət təyin edilməlidir. Hər növ xidmət üçün yığım stavkası dəqiq olmalıdır. ~ 14 ~

15 2.2.Aviadaşımalar bazarının təhlili Aviaşirkətlərin fəaliyyətində seqmentləşdirmənin əsasən üç növündən istifadə edilir: uçuş məsafəsi üzrə, sərnişinlərin doğulduğu və ya yaşadığı ölkələrin mədəniyyəti üzrə, səyahətin məqsədi üzrə. ~ 15 ~

16 Sərnişinlərin uçuş məsafəsi üzrə seqmentləşdirilməsi. Londandan Sinqapura uçan (uçuş müddəti 13 saat) sərnişinin təlabatı, Londondan Parisə 40 dəqiqə müddətində uçan sərnişinin təlabatından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Aviaşirkətlər uzaq məsafəli reyslərdə yüksək tarif olmaqla sərnişinlərə yüksək səviyyəli xidmətlər təklif edir. Servis səviyyəsinin hansı məsafədən başlalayaraq dəyişdirilməsini müəyyən edərkən problemlər meydana çıxır. Məsələn: Moskvadan Cenevrəyə və ya Dubaya uçuş 3-4 saat davam edir. Bu aviaxəttdən hansı servis səviyyəsi olmalıdır? Sərnişin daşımaları bazarında fəaliyyət göstərən aviaşirkətlər çox vaxt uçuş məsafəsini deyil, reysin müddətini nəzərə alırlar. Belə ki, Boeing firması tədqiqatlar nəticəsində reysin müddətindən asılı olaraq sərnişinlərin uçuş cədvəli və xidmət sayəsinə olan həssaslığını müəyyən etmişdir. Belə ki, 2 satdan az müddəti olan uçuş zamanı sərnişinlərin 60%-i hər şeydən əvvəl uçuş cədvəlinin münasibliyinə reaksiya verirlər. Buna görə qısa aviaxətlərdə yüksək uçuş tezliyi olan kiçik hava gəmiləri və münasib uçuş cədvəlini seçmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qısa marşurutlarda aviadaşımalar bazarı yüksək rəqabətlidir və buna görə sərnişinlərin arzularını diqqətlə öyrənmək və nəzərə almaq lazımdır. Uçuş məsafəsi artdığı halda (uçuş müddəti 5 saatdan çox) sərnişinlər kürsünün rahatlığı, salonun dekoru, təyarədə səsin səviyyəsi, təyyarə bortunda xidmətlər, uçuşa qədər və uçuşdan sonrakı xidmətlərə daha çox diqqət verirlər. Bundan başqa bazarın subseqmentində tələbin qiymət elastikliyi çox aşağıdır, yəni tariflərin azadılması aviadaşımaların həcminin artmasına gətirib çıxarmır. Qısa marşurutlarda sərnişinlərin arzularının arzularının təhlili zamanı müstəqil biznesmen ilə korporasiya əməkdaşları arasında fərqlər müəyyən edilmişdir: müstəqil biznesmenlər əlavə xidmətlərdən pulsuz təklif edildikdə istifadə edirlər; korporasiya əməkdaşları bu cür tələb irəli sürmürlər. ~ 16 ~

17 Sərnişinlərin əsas tələbləri: 1. Birinci sinif və biznes sinif sərnişinlərinin qeydiyyatı üçün ayrıca məntəqənin olması. Bu həm qeydiyyata sərf olunanvaxtı azaldır və onu uçuşa yarım saat qalmış bitirir, həm də biznesmenin həyat statusunun istifadəsidir. 2. Orqtexnika ilə təchiz edilmiş ayrıca gözləmə zalı və ya təyyarəyə minik üçün ayrıca dəhliz. 3. Hava gəmisinin bortunda kimfort kreslo və yüksək səviyyəsi olan ayrıca salon. 4. Baqajın pulsuz daşıma norması adi haldır, amma təyinat aeroportunda qalma vaxtını qısaltmaq üçün sərnişinin baqajı özü ilə salona aparması arzu olunandır. 5. münasib (rahat) uçuş cədvəli: birbaşa daşımalar zamanı sərnişinlər səhər və axşam reyslərinə üstünlük verirlər. Tranzit daşımaları zamanı digər reyslərlə münasib birləşmə lazımdır. Uzun marşçurutlarda sərnişinlərin arzuları. Uzun məsafəli reyslərdə sərniş.inlərin arzularına daxildir: 1. Təyyarəni dəyişmədən təyinat məntəqəsinə çatmaq imkanı. 2. Uçuş vaxtı əyləncə (bu kürsünün rahatlığı və bortdakı xidmətlərdən az əhəmiyyətli deyil). 3. Uçuş vaxtı dəyişməz (sabit) olan gündəlik reyslər. Bu halda təyinat məntəqəsinə uçuş axşam olmalıdır ki, sərni.şinlərin hoteldə yerləşdirilməsi, onların istirahəti, növbəti gün isə işə başlamalarına imkan olsun. Axşamlar uçmağa və növbəti gün işə başlamağa üstünlük verənbiznesmenlərin sayı çox azdır. Sərnişinlərin doğulduğu və ya yaşadıqları ölkənin mədəniyyəti üzrə seqmentlədirilməsidir. ~ 17 ~

18 3.Aviadaşımalar bazarının və satışının müasir metodları. 3.1.Aviadaşımaların satışının təşkili metodları. ~ 18 ~

19 Bronlaşmanın kompüter sistemi anlayışı ilk dəfə 60-cı illərdə Avropa və ABŞ-da yaranıb. İlk dəfə Bronlaşmanın kompüter sistemi ayrıca aviaşirkətlər tərəfindən yaradılıb və özəl turizm agentliklərinin ehtiyacını ödəmək üçün nəzərdə tutulub. Aviaşirkətlərin və turizm agentliklərinin inteqrasiyasınəticəsində qlobal bronlaşdırma sistemi yaradılıb. Bu gün dünyada dörd qlobal bronlaşdırma sistemi: Amadeus, Galileo, Sabre və Wordspan mövcuddur və bu bazarın 90%-i onlara aiddir. Bütün dünya üzrə onların 400 minə yaxın terminalları quraşdırılıb və təsadüfi deyil ki, onları qızıl dördlük adlandırırlar. Hər bir bronlaşdırma sisteminin daxil olma rejimi adlanan bir neçə variantı var. Bunlar prinsipcə müxtəlif olan iki A və B tipidir. A tipinə daxil olarkən bronu təsdiq etmə haqqında məlumat avtomatik olaraq 7 saniyə ərzində geri qayıdır, bu da müştəri ofisə gəldiyi zaman turagentin ona tam şəkildə xidmət göstərməsinə şərait yaradır. B tipinə daxil olarkən bronu təsdiq etmə haqqında məlumat əl ilə personaı provayderi (turoperator) və ya mehmanxana ilə 24 saat ərzində agentə geri qaytarılır. Bronlaşmanın kompüter sistemi terminologiyasında tur xidmətlərilə təmin edən şirkət provayder adlanır. Mehmanxanaları hər hansı qlobal bronlaşdırma sistemində təmsil edərkən bunları özündə cəmləşdirməlidir: otelin ümumi və nömrə fondunun təsviri, qiymətlər, mövcud olan yerlər haqqında məlumat. Ümumi təsvir mehmanxananı yerləşdirmə obyekti kimi göstərməyə imkan verir, onun ünvanını, yerləşdiyi yeri, tikildiyi və ya yenidən bərpa ilini özündə əks etdirir və s. Buraya yaxınlıqda yerləşən diqqətəlayiq yerlər haqqında məlumatlar da aiddir. Nömrə fondunun təsviri zamanı nömrələrin tipləri və dərəcələri, onların təsviri və tutumu göstərilir. Bronlaşdırma vaxta bağlanıb və təsdiq (ləğv) etmə rejimində işləyir. Bronlaşdırma qonaqların sorğusuna əsasən sifarişlərin qəbulu xidmətlərinə, məlumatın tez təhlilinə, otaqların tez hazırlanmasına, həmçinin gəlir haqqında hesabların tərtib olunması və proqnozların tərtib olunmasına imkan verir. Oteldə ~ 19 ~

20 mövcud olan nömrələr haqqında məlumatlar kompüter şəbəkələrinin ekranlarında əks etdirilir, mehmanxana şəbəkəsinin ümumi bronlaşdırma sisteminə qoşula və ya müstəqil işləyə bilir. 3.2.Bilavasitə və vasitəçiliklə satış. ~ 20 ~

21 Sərbəst satış bu proses aviaşirkətlər, sərnişinlər və yükgöndərənlər arasında həyata keçirilir. Sərbəst satış öz növbəsində iki hissəyə ayrıla bilər, aviaşirkətin öz satışı və baş agent vasitəsilə həyata keçerilən satış. Bu satış aviaşirkətin heyəti tərəfindən sərbəst şəkildə həm ölkə ərazisində, həm də xarici dövlət ərazisində həyata keçirilir. Aviaşirkətlərin nümayəndəlikləri vasitəsilə xüsusi daşımaların satışı öz tarif siyasətini həyata keçirməyə, komission ödəmələrində qənaət etmək, valyuta gəlirləri əldə etməyə imkan verir və bu qarşılıqlı hesablaşmalar olmadan da mümkündür. Aviaşirkət şəbəkəsi yolu ilə satış baş agentlər o ölkəlrdə təyin olunur ki, hansı ki, həmin ölkə ərazisində aviaşirkətə azad satış hüququ verilmir. Bu proses zamanı bir ölkənin milli aviaşirkəti, xarici aviaşirkətin baş agenti seçilir və onun reysi üzrə daşımaların satışını öz satış məntəqəsi yolu ilə həyata keçirir. Tərəflərdən hər biri üzərinə digər tərəfə kommersiya xidmətləri təqdim etmək məsuliyyətini götürür. Bu xidmətlər ondan ibarətdir ki, daşıyıcının reyslərindən mümkün qədər səmərəli istifadə etmək, onun dövlət və ictimai orqanlarla, mətbuat, satış üzrə agentlər və ictimaiyyətlə münasibətlərdə nüfuzunu artırmaq və s. Baş agent məsuliyyət götürür ki, müntəzəm və qeyri müntəzəm xətlərdə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında daşıyıcını təmsil etsin, özüdə ki, baş agent daşıyıcını öz ərazisində tam həcmdə təmsil etməyə razılıq verir. Bu isə o deməkdir ki, o üzərinə öz ölkəsinin müvafiq aviasiya idarələri ilə danışıqlar aparmaq (tariflər üzrə), öz aviabiletlərini vermək, yük qaimələrini vermək, bronlaşdırmanı aparmaq və s. Məsuliyyətini götürür. Baş agentin ərazisində bütün gördüyü işlərə görə daşıyıcı standart komissionlar ödəməyə məsuliyyət götürür, o cümlədən sərnişin daşımalarının satışına görə 3%, yük və çarterə görə 2,5%. Reallıqda, baş agent və daşıyıcı biri-birinə bilavasitə rəqib olaraq ilk növbədə öz reyslərini yükləməyə çalışırlar və partnyorun reysinə yükləmənin qalmaması ilə hesablaşmırlar. ~ 21 ~

22 Buna görə də böyük transmilli və ya regional aviakompaniyalar milli aviakompaniyalarla baş agent haqqında sazişin bağlanmasından yayınmağa çalışır və yerli rəhbərlikdən həmin ölkənin ərazisində satış və bronlaşdırma ixtiyarını almağa meyil göstərirlər. Bu zaman komission ödənişlərə qənaət olunur, yükləməni onlar özləri təmin edir və həmin ölkənin bazarında rəqabət aparmağa imkanı əldə olunur. Lakin, dövlətlər öz aviakompaniyalarının maraqlarını müdafiə edərək bu kimi hüquqları başqa ölkələrin kompaniyalarına müstəsna hallarda verir. Agentlər baynəlxalq hava daşımasında sərnişin və yük agentlətri kimi ortaya çıxırlar. Agentlər vasitəsi ilə satışlar komission əsaslarla həyata keçirilir. Agentlər kimi həm firmalar, həm də şəxslər çıxış edə bilərlər. Sərnişin agentləri kimi turist firmaları, reklam-informasiya agentlikləri, bank korparasiyaları və digər firmalar çıxış edə bilər. B agentlər daşımaların satışı üzrə ixtisaslaşa bilərlər, ya da ki, satışlar onlar üçün diversiya biznesidir. Yük agentləri kimi yükgöndərən və ya birləşmiş firmalar, müxtəlif maşın şöbələri, gəmiçilik və dəmiryol kompaniyaları çıxış edə bilərlər. Beynəlxalq hava xətlərində daşımalrı həyata keçirən əksər sərnişin və yük agentləri beynəlxalq hava nəqliyyatı assosiyasında qeydiyyatdan keçib və İATAnın rəsmi agentləri sayılırlar. Lakin, aviaşirkətlər tez-tez İATA-nın rəsmi agentləri olmayan turfirmalar və şirkətləri öz daşıma agentləri seçirlər. Agentlər arasında yüksək komossioanlar əldə etmək uğrunda güclü rəqabət gedir. Aviadaşımalrın satışı yetərincə gəlirli bir sahəyə çevrilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox agentlərin müxtəlif şəhər və ölkələrdə öz filialları vaedır. Nəhəng avaiaşirkətlərin agentləri dünya üzrə aviadaşımaların satış bazarına təsir edə bilirlər. Amerikan Airlines, Delta, SAS, Lüftqanza, Air Frans kimi dünyanın nəhəng aviaşirkətləri GDS vasitəsilə demeək olar ki, dünyanın bütün regiaon və ölkələrində agentlər şəbəkəsinə malikdirlər. ~ 22 ~

23 Aviaşirkət özünün hər agenti ilə aviadaşımaların rəsmiləşdirilməsi haqqında standart razılıqlar imzalayır. Bu razılıq imazalanarkən agentə bank qarantiyası verilməlidir, əsasən de o halda ki, o İATA-nın rəsmi agenti sayılmır. Agentlər vasitəsi ilə aviadaşımaların satışı, aviaşirkətlərin satış sistemində əhəmiyyətli rol oynayır. Agentlər şəbəkəsi nə qədər geniş olarsa, sərnişinlər və yükgöndərənlər bu aviaşirkət haqqında çox məulmat əldə edir. Öz növbəsində vasitəçi rolunu oynayan turfirmalar və agentlər aviaşirkətlərdən daşımaları topdan şəkildə, güzəştli qiymətlərlə alır və öz şəxsi alıcılarına rəsmi qiymətə sataraq qazanc əldə edirlər. Agent biznesi daha çox ABŞ-da yayılmışdır. Burada turist firmaları və agentlər sərbəst şəkildə aviaşirkətlərlə çalışır. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzən daha yüksək gəlir əldə etmək arzusunda olan aviaşirkətlər böyük turist furmalarının səhmlərini idarə etməyə çalışır, bəzən də səhmləri tamamilə alırlar. Beynəlxalq avidaşıma satışı təşkilatı beynəlxalq hava daşımasında kommersiya işinin əsas forması sayılır. O öz daxilində bu sistemləri birləşdirir: - öz ölkəsi ərazisində daşımaların satışı; - aviaşirkətin uçduğu ölkələrə daşımaların satışı; - aviaşirkətin uçmadığı ölkələrə daçımaların satışı. Agentlər vasitəsi ilə aviadaşımaların satışı çox effektlidir. Beləki, bu proses əhəmiyyətli dərəcədə xərclər tələb etmir, əksinə olaraq əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi fayda verir. Satışın bu tipi son illərdə inkişaf edir və mükəmməlləşir. 3.3.İnternet və BSP satış metodları (elektron bilet) ~ 23 ~

24 Elektron aviabilet adi kağız aviabiletin elektron formasıdır və aviaşirkətin elektron bazasında yerləşdirilir və qorunur. Elektron aviabilet, sərnişinə marşrut qəbzi kimi təqdim edilir və daşımaların şərtləri barədə aşağıdakı məlumatları özündə əks etdirir: Aviabiletin nömrəsi Sərnişinin adı və soyadı Aviaşirkətin kodu, adı və uçuşun nömrəsi Uçuş tarixi Uçuşun vaxtı Uçuş aeroportu və onun kodu Təyin olunan hava limanı və onun kodu Tarif Yığım və rüsumlar Ödəmə üsulu Bronlaşdırma statusu Aviabiletin rəsmiləşdirmə tarixi Aviabileti rəsmiləşdirən agentliyin adı və ünvanı Ödənilmiş baqajın norması Elektron aviabiletin qeydiyyatı ~ 24 ~

25 Elektron aviabiletin marşrut qəbzinin olub olmamasından asılı olmayaraq, hava limanında uçuşa qeydiyyat zamanı, Siz yalnız pasportunuzu qeydiyyatı aparan agentə təqdim edirsiniz və agent öz sayəsində məlumat bazasında elektron aviabiletinizin mövcud olduğunu yoxladıqdan sonra, Sizə minik talonunu təqdim edir. Elektron aviabiletin hansı üstün cəhətləri aşağıdakılardır: 1) Elektron aviabileti itirmək, korlamaq, cırmaq və ya yararsiz hala salmaq mümkün deyil; 2) Hava limanında qeydiyyatın daha tez və sadələşdirilmiş keçirilməsinə imkan verir; 3) Internet vasitəsilə aviabiletin alınmasını təmin edir və bilet almaq üçün agentliyə getməyə ehtiyac qalmır; 4) Başqa şəhərdə və ya ölkədə yaşayan yaxınlarınız üçün bilet alıb, internet vasitəsi ilə göndərə bilərsiniz; Nəticə ~ 25 ~

26 Kurs işində mən aviadaşımalar bazarını və aviadaşımaların satışının muasir metodları haqqında etraflı məlumat verdim. Biz bu nəticəyə gəldik ki, nəqliyyat iqtisadiyyatın maddi bazasının vacib və zəruri elementlərindən biridir və eləcədə hava nəqliyyatı, nəqliyyat sisteminin tərkib hissəsi olaraq milli və dünya iqtisadiyyatının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Kurs işində həmçinin aviadaşımalar satışının müasir metodları haqqındada ətraflı məlumat mövcuddur. Daşımaların satışının təhlili zamanı onların sərbəst və agent vasitəsi ilə satış olaraq iki yerə bölündüyünü gördük. Satışların bu cür bölgüsünün aparılmasında aviaşirkətin regional vəziyyətləri də nəzərə alınır. Avtomatlaşdırılmış paylaşdırıcı sistemlərinin, əl ilə bronlaşdırma aparıldığı vaxtlarda müqayisəsi zamanı nə qədər önəmli olduğunu aydın şəkildə gördük. GDS-in yaradılması nəticədə həm aviaşirkətlərin, həm də saatlarla növbələrdə gözləyən insanların işini nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşdırmışdı. Və sonda aviadaşımalar satışının müasir metodları haqqında bunu deyə bilərəmki, bu təxsisetmə sistemlərinin qurulması hava nəqliyatının inkişafında başlıca yer tutmuşdur. Ədəbiyyat ~ 26 ~

27 1. Azərbaycan Respublikasının Aviasiya haqqında qanunu 2. Beynəlxalq daşımaların təşkili və texnologiyası fənni üzrə mühazirə konspekti ~ 27 ~

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı

Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı Sərnişinlərə xidmət planı ABŞ-ın müvafiq hava limanlarından və ya hava limanlarına yerinə

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il.

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il. Azərbaycan Hava Yolları «01» iyul 2016-ci il. Müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə cərimə sanksiyalarının siyahısı (BSP və ARC vasitəsi ilə işləyən agentlər üçün ADM policy) Qayda pozmaların növləri

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı OMG Azerbaijan

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib Bakı, 27 iyul, AZƏRTAC Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutu MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti fənnindən Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın.

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın. Azərbaycan Hava Yolları QSC Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə İxtisas Iqtisadiyyat və Hüquq BİM Kurs işi Fənn Mövzu HNKİ Avidaşımaların satışında reklamın işinin təşkili Rəhbər Tələbə Qrup Süleymanlı

Detaylı

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti. 2. Müqayisəli üstünlük prinsipi. 3. Tariflər və ticarət üzrə Baş razılaşma. Dünya ticarəti

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyatt və menecment Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması Fənn: Standartlaşdırma və sertifikasiya SƏRBƏST İŞ

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr.

P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr. P L A N : GİRİŞ 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr. 3. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri. NƏTİCƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI GİRİŞ XX əsrin sonunda

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ Fakültə: Qida və Tekstil mühəndisliyi Kafedra: Qida məhsulları və istehlak mallarının texnologiyası İxtisas: 050810- Turizm və Otelçilik Qrup: 2261aö Kurs V B U R A

Detaylı

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s.

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. Daşıaz Əlak Bazası haıda atışda, iaədə olan əmlaklar barədə məluatlaın dağıı foada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. saxlanası əmlak agentlikləii işii səmərəliii aşağı salı. Buu əzərə alaraq Əlak

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tikinti İqtisad fakültəsi Biznesin təşkili və idarə olunması kafedrası Fənnin adı: Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Detaylı

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Tariflərin təkmilləşdirilməsi və Kommunal xidmətlərin tənzimlənməsi Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Hasan ÖZKOÇ TÜRKİYƏNİN Enerji Bazarı Tənzimləyici Qurumunun İşçi qrupunun rəhbəri Bakı, Azərbaycan

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti

MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti 5.1. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti: mahiyyəti, mərhələləri, inkişaf səbəbləri, göstəriciləri və formaları 5.2. Birbaşa

Detaylı

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 1. Azərbaycan Respublikası və İsrail

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Коммунал Мцяссисялярин Тянзимлянмясиня даир Комиссийа Цзвляринин Милли Ассосиасийасынын (NARUC) «Тариф дяряжяляринин

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FAKÜLTƏ: Coğrafiya İXTİSAS: Turizm və otelçilik KURS: 1-ci QRUP: 1042 FƏNN: Turizm əsasları TƏLƏBƏ: Cəfərzadə Nigar TURİZM MƏHSULU mövzusunda

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat ANLAŞMA MEMORANDUMU Bu Anlaşma Memorandumu («AM») 22 aprel 2004-cü il tarixində Lixtenşteyn qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı kimi təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət İnstitutu

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması, hüquqi mühafizəsi və

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

Bu xidmətə qoşularaq, Siz 24 saat ərzində İnternet vasitəsilə kart hesabını yoxlamaq,

Bu xidmətə qoşularaq, Siz 24 saat ərzində İnternet vasitəsilə kart hesabını yoxlamaq, Visa Infinite Visa Infinite Visa ödəniş sisteminin məhsulları sırasında prestijinə görə ən yüksək pillədədir. Bu kart elitarlıq rəmzi sayılır və bütün dünya üzrə bir neçə on min Visa Infinite kartı mövcuddur.

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı