BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU"

Transkript

1 BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. İSBU FORM, TARAFLARCA İMZA EDİLMİŞ OLSA BİLE, TARAFLAR ARASINDA AYRICA BİR TEKLİFE KONU EDİLMİŞ VE/VEYA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SONLANMIŞ OLMADIKÇA, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEKİLDE BİR TEKLİF VEYA SÖZLEŞME ANLAMINA GELMEZ. A.SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER Teminatı veren sigortacının; Ticaret Ünvanı : ALLİANZ SİGORTA A.Ş./ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Adresi : BAĞLARBAŞI KISIKLI CAD. NO: ALTUNİZADE - İSTANBUL Tel & Faks no. : Tel: (0216) Faks: (0216) Tic. Sicil No: 6022 Mersis No: B.GENEL UYARILAR 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Sağlık Sigortası Genel Şartları, Poliçe Özel Şartları,Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesini ve poliçede Ferdi Kaza sigortası ve/veya Hayat sigortası teminatı varsa;ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Hayat Sigortası Özel Şartlarını dikkatle inceleyiniz. 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesi ile başlar.prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı ve saklamayı unutmayınız. 4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar K.mad.124), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer. 5. Sigorta primleri vergiden düşülebilmektedir. Bu konuda mali müşavir veya insan kaynakları yetkilinize başvurabilirsiniz. 6. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi (gecikme) halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Diğer iptal durumlarında özel şartlar Prime İlişkin Düzenlemeler maddesi uyarınca işlem yapılır. 7. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer. 8. Sağlık sigortasına başvuru aşamasında veya sigortacının sağlık beyanı talep ettiği diğer durumlarda, sigortacının sorduğu sorulara tam ve doğru yanıtlar veriniz. Ayrıca, sözleşmenin kurulması sırasında ve/veya sigorta süresince bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda yasanın öngördüğü en kısa sürede sigortacıya rizikoyu bildiriniz. Eksik veya yanlış bilgi vermekten kesinlikle kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi, poliçenin iptali ve/veya ilgili hastalıklar için sürprim veya istisna uygulanması sonuçları da doğabilir. 9. Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanlış Sigorta SAG.BF.01.TR(0) 1 / 10

2 Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. 10. Sözleşmenin yapılmasından sonra,rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana gelen değişiklikleri,sigorta ettiren en geç sekiz gün içinde Sağlık Sigortası Genel Şartları 7.Maddesi gereği sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. 11. Poliçe tanzim aşamasında Türk Vatandaşları için TC Kimlik numarası bildirilmelidir. Yabancı uyruklular için ise sözleşmenin kurulması aşamasında Vergi Kimlik numarası ve Pasaport fotokopisi ile işlem yapılabilirken bu poliçelerin yenilemelerinde Yabancı Kimlik Numarasının bildirilmesi esastır. 12. Poliçe tanzim tarihinde TL ve üzeri prim veya ödeme tutarına sahip sağlık poliçeleri ve "poliçe veya ödeme tutarı" bu miktarın altında olsa bile sigortalıların poliçelerinde yer alan teminatları çerçevesinde sonradan ödeme kapsamında talep edecekleri TL ve üstü sağlık giderleri sözkonusu olduğunda; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Kimlik tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 13. Poliçe Özel Şartlar'ında belirtildiği üzere Sigortacı,sigortalı/sigorta ettirene bilgilendirmeyi yaparken, sigortalı/sigorta ettiren tarafından Sigortacı'ya verilen ve Şirket kayıtlarında yer alan güncel iletişim bilgilerini esas alır. Ancak bu İLETİŞİM BİLGİLERİ'nden en az birinin değişmesi veya sigortalı/sigorta ettiren tarafından eksik/hatalı iletilmesi durumlarında, sigortalı/sigorta ettiren tarafından doğru ve/veya yeni iletişim bilgileri Sigortacı'ya derhal yazılı olarak bildirilmediği sürece, sigortalı/sigorta ettiren tarafından verilen ve Şirket kayıtlarında yer alan iletişim bilgilerinden birine yapılan bildirim ile Sigortacı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. C..GENEL BİLGİLER / SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 1. Başvurusu SİGORTACI tarafından kabul edilmiş ve sigortalanmak üzere ilk başvurdukları tarihte, 18 ile 64 (dahil) yaş arasında olan kişiler, Dinamik Plan için ise 6 ile 44 (dahil) yaş arasında olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir. Sigortalı ailenin 25 yaşa kadar (25 dahil) bekar çocukları aileleri ile birlikte aynı poliçede sigortalanabilir. 2. Sigortacı, poliçe kapsamına dahil olacak kişileri, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalı'nın Önbilgi Formu'nda beyan ettiği bilgileri, Rahatsızlık ve/veya Hastalık'ları inceleyerek poliçe kapsamına alıp almama veya İstisna/Hastalık Sürprimi uygulayarak poliçe kapsamına alma hakkına sahiptir.sigortalı adayı Önbilgi Formu,varsa ek belgelerde ve diğer durumlarda kendisine sorulan sorulara doğru eksiksiz cevap vermekle ve riskin değerlendirilmesinde önemli olacak konulardan kendisince bilinenleri beyan etmekle yükümlüdür. 3. Sigortacının; Yenileme Dönemlerinde teminatlarda, teminat limitlerinde ve teminatlara bağlı Prim'lerde, Poliçe Özel Şartlar'ı PRİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER maddesi altında yeralan İNDİRİM ve/veya SÜRPRİM oranlarında makul ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.bu değişiklik her bir sigortalı için yenileme dönemi itibariyle geçerli olacaktır. Mevcut Bireysel Sağlık Sigorta POLİÇE'sinin satışının durdurulması halinde, bu POLİÇE'de devam etmekte olan Sigortalılar'ın POLİÇE'leri bitiş tarihlerine dek devam ettirilecek ve YENİLEME döneminde, sigortalı'ya, en az biten POLİÇE standartları'na haiz bir POLİÇE ve PLAN önerilecek ve POLİÇE PRİM'i önerilen POLİÇE ve PLAN'ının güncel tarifesi üzerinden hesaplanacaktır. Poliçe başlangıç tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde kullanılan/kullanılacak olan ve poliçenin farklı teminat planlarına ait Sağlık baz primi, seçilen ürün ve plan tipine, poliçede geçerli olan anlaşmalı sağlık kurumlarına, sigortalının yaş, cinsiyet, ikametgah adresi gibi risk profili özelliklerine göre farklılık gösterir.şirket tarife primini periyodik aralıklar ile portföyün ve her bir risk profilinin genel performansını, sağlık enflasyonunu, ülkedeki diğer genel ekonomik değişiklikleri de dikkate alarak günceller.her bir sigortalı için varsa Hastalık Sürprimi, Tazminat Sürprimi ilave edilmiş olan SAĞLIK PRİMİ üzerine, poliçe özel şartları kapsamında hak edilen tüm indirimler uygulandıktan sonra elde edilen ve Tazminat / Prim oranı hesaplamasında kullanılan Net Sağlık Primine ulaşılır. SAG.BF.01.TR(0) 2 / 10

3 Net Sağlık Primi üzerine, verilmiş ise poliçe üzerinde belirtilen Ferdi Kaza ve/veya Hayat Primi ile bu ek teminatlara ait vergi tutarının eklenmesi sonucu oluşan ve SİGORTA ETTİREN'in ödemekle yükümlü olduğu Sağlık Sigortası Sözleşme bedeli ise Poliçe Primi'dir.HASARSIZLIK İNDİRİMİ / TAZMİNAT SÜRPRİMİ, Allianz Sigorta A.Ş. Bireysel Sağlık POLİÇE YENİLEME'lerinde uygulanır. Allianz'da ilk sağlık poliçe başlangıç tarihi ve sonrasına ait olan sigortalıların kesintisiz olarak devam eden ve ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ bulunan yenileme poliçelerine TAZMİNAT SÜRPRİMİ uygulanmaz.uygulanan HASARSIZLIK İNDİRİMİ ve TAZMİNAT SÜRPRİMİ oranları; * Poliçe başlangıç tarihi ve öncesine ait Bireysel Sağlık POLİÇE/LER'inin kesintisiz devam eden YENİLEMELER'i için; HASARSIZLIK İNDİRİMİ : %15, %30, %45; TAZMİNAT SÜRPRİMİ : %15, %30 şeklindedir. * Poliçe başlangıç tarihi ve sonrasına ait YENİ İŞ Bireysel Sağlık POLİÇE/LER'inin kesintisiz devam eden YENİLEMELER'i için HASARSIZLIK İNDİRİMİ:%15,%30,%45;TAZMİNAT SÜRPRİMİ:%15,%30,%50'dir. Bireysel Sağlık Sigorta Poliçesi'ne,"Kendisi"veya"Eşi"konumunda, ilk kez girişi yapılacak olan yaş arasındaki bayan SİGORTALI'nın, Ana Teminat ile birlikte Hamilelik ve Doğum Teminatı tercih etmiş olması halinde (sadece"yatarak Tedavi"ve"Hamilelik ve Doğum Teminatı"içeren 1.plan poliçelerde),poliçenin ilk YENİLEME döneminde yeni dönem SAĞLIK TARİFE PRİMİ'ne HASARSIZLIK İNDİRİMİ veya TAZMİNAT SÜRPRİMİ uygulanmaz.yenileme dönemlerinde POLİÇE'nin kesintisiz devam etmesi halinde PRİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER başlığı altında yer alan maddeler ikinci YENİLEME POLİÇESİ'nde (ardışık üçüncü POLİÇE)uygulanmaya başlanır. 64 yaş sonrası için ilgili poliçe dönemine ait 64 yaş TARİFE PRİMİ içinde yer alan Ferdi Kaza Prim miktarlarına, Şirket'in yine ilgili dönemde uygulamada olan ve sigortalının yenileme poliçe başlangıç tarihindeki yaşı baz alınarak yaş sürprim oranları eklenir.sigortacı,yenilenen poliçelerin yapılan tarife değişikliklerinden aşırı derecede etkilenmesini önlemek amacıyla sigortalının bir önceki yıl tarife primi ile yenileme dönemindeki tarife primi arasındaki farkın belirli bir band dahilinde kalmasını teminen tarife primi artış/azalış oranlarına üst ve alt sınır getirebilir. 4. Sigortalı'ların Ürün/Plan değişiklik talepleri Poliçe bitiş tarihi öncesi ve sonrasındaki 15'er günlük dönemlerde değerlendirilir. Poliçe yenileme dönemlerinde SİGORTACI'nın diğer bir Bireysel Sağlık ürününün TEMİNATLAR'ı kapsamında sigortalanmak veya plan değişikliği talebi ile teminatlarını değiştirmek ister ise, SİGORTACI yenileme koşullarını tekrar gözden geçirme hakkına sahiptir. YENİLEME dönemlerinde, Ömür Boyu Yenileme Garantisi Hakkına sahip SİGORTALI'nın mevcut poliçesinden daha kapsamlı POLİÇE veya plan değişikliği talep etmesi durumunda, SİGORTACI yenileme koşullarını tekrar gözdeng eçirme hakkına sahiptir. SİGORTACI, POLİÇE veya teminat planı değişikliği talebinde bulunan SİGORTALI'nın son durumunu belirtir sağlık beyanını isteyebilir, SİGORTALI'yı DOKTOR muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler isteyebilir ve/veya bazı RAHATSIZLIK ve/veya HASTALIKLAR'ını teminat dışında bırakabilir veya HASTALIK SÜRPRİMİ ile teminat kapsamına alabilir. Sigortalıların 65 yaş ve sonrası Ürün/Plan değişiklik talepleri kabul edilmez. 5. Allianz Grup Sağlık SİGORTALI'ların grup sağlık poliçesinden çıkış tarihi itibariyle en geç 30 gün içinde Önbilgi Form'u doldurması koşuluyla Allianz bireysel sağlık sigortası ürünlerine geçiş talepleri ilgili grup sağlık sigortasının sözleşme/protokol koşulları ve ilgili bireysel sağlık ürününe ait Özel Şartlar çerçevesinde, birlikte değerlendirilir. Grup poliçesinden bireysel poliçeye geçişte SİGORTALI'ların kesintisiz olarak en az bir tam yıl Sağlık Sigortasının bulunması gerekmektedir. Grup Sağlık Sigortası Sözleşme/Protokol koşullarına göre Ömür Boyu Yenileme Garantisi ile Bireysel Sağlık Poliçesine geçiş hakkı kazanmamış olan sigortalıların geçiş koşullarına Önbilgi FORMU'ndaki sigortalı beyanları ve tüm Şirket kayıtları incelenerek karar verilir. SİGORTACI, değerlendirme sonucunda sigortalı adaylarını Poliçe kapsamına alıp almama veya İstisna/Hastalık Sürprimi uygulayarak Poliçe kapsamına alma hakkına sahiptir. Bireysel Sağlık Poliçesine geçiş hakkı kazanmış olan sigortalılar, dahil oldukları grup sağlık sigortası planıyla aynı, yoksa en yakın Bireysel planda sigortalanır. SİGORTALI'ların Allianz'dan ikinci bir Bireysel Poliçe talebi kabul edilmez, Allianz Grup Sağlık Poliçesi devam ederken Grup Sağlık Poliçesine ek olarak alınan Bireysel Poliçeler Grup Sağlık Poliçesi'nde kazanılan haklarla ilişkilendirilemez. SAG.BF.01.TR(0) 3 / 10

4 6. SİGORTACI SİGORTALI adayları'nın diğer sigorta Şirketlerinde kazanılmış haklarının devamına, Önbilgi Formu'ndaki, beyanları ve diğer sigorta şirketleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM) ve diğer ilgili mercilerden edinilen bilgileri inceleyerek karar verir. SİGORTACI, değerlendirme sonucunda SİGORTALI adayları'nı POLİÇE kapsamına alıp almama veya İSTİSNA/HASTALIK SÜRPRİMİ uygulayarak POLİÇE kapsamına alma hakkına sahiptir. SİGORTALI adayları'nın diğer sigorta şirketinde, kesintisiz olarak en az bir tam yıl sağlık sigortasının bulunması ve poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Önbilgi Formu'nu doldurarak Allianz'a başvurması esastır. 7. Otomatik Yenileme Güvencesi; Sigortalının, Poliçe Özel Şartlar'ı Önbilgi Formu'nun Değerlendirilmesi maddesi çerçevesinde ilk poliçe dönemi olarak Allianz Bireysel poliçeye kabulü sonrasında aralıksız devam eden ilk üç tam bireysel poliçe yılı için mevcut ürün ve plan dahilinde otomatik olarak yenileneceği taahhüdüdür. 8. Ömür Boyu Yenileme Garantisi; SİGORTACI'nın, Otomatik Yenileme Güvencesi bitiminde yapacağı değerlendirme sonucunda, POLİÇE'nin SİGORTACI tarafından mevcut ürün ve plan dahilinde ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. SİGORTACI, POLİÇE'nin kesintisiz devam etmesi ve SİGORTALI'nın, sigorta tazminatına konu etmiş olsun veya olmasın maruz kaldığı tüm RAHATSIZLIK/HASTALIK'larını SİGORTACI'ya derhal ve yazılı olarak bildirmiş olması kayıt ve koşulu ile, Otomatik Yenileme Güvence süresi sonunda, Ömür Boyu Yenileme Garantisi verip vermemeye, SİGORTALI'nın geçmiş sigortalılık ve sağlık durumunu ve bundaki gelişmeleri esas alarak karar verir.(allianz'da ilk sağlık poliçe başlangıç tarihi ve sonrasına ait olan sigortalıların kesintisiz olarak devam eden ve ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ bulunan yenileme poliçelerine TAZMİNAT SÜRPRİMİ uygulanmaz.) POLİÇE'ye ara dönemde girişi yapılan Sigortalılar için,zeyil yapılan Poliçe'nin Özel Şart ve Prim'leri geçerli olacaktır. 9. Otomatik Yenileme Güvencesi ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi'ne haiz Sigortalı/lar'a ait YENİLEME POLİÇE/LER'i, en geç vade tarihinde, Sigortalı/Sigorta Ettiren'e iletilmek üzere, ilgili satış kanalına iletilecek ve Sigorta Ettiren tarafından vade tarihinden önce aksi yazılı olarak bildirilmediği takdirde, önceki poliçe dönemlerinde prim ödelemelerinde kullanılan Kredi Kartı yenileme poliçesi için de geçerli olacaktır. 10. Sigortalının sağlık durumunun tespiti için Sigortacı doktor muayenesi ve ek tetkikler talep ederse; bahse konu işlemlere ilişkin masraflar sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine yazılı olarak erişim yetkisi vermesi durumunda Sigortacı tarafından, sigortalının yazılı olarak geçmiş sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermemesi durumunda Sigorta Ettiren/Sigortalı tarafından karşılanır. 11. SİGORTALI'nın, Hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe ve sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parasının karşılanmasına yönelik sair giderler için Poliçe'de teminat bulunmamaktadır. 12. Ekonomik Yaptırımlar; Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa, veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o menfaati sağlamakla yükümlü sayılmayacaktır. 13. Allianz Sigorta A.Ş. Bireysel sağlık sigortaları kapsamında sunulan teminatlar aşağıda belirtildiği gibidir; Yatarak Tedaviler kapsamında Ameliyat, Ortalama Günlük (Ameliyatsız Tedavi), Yoğun Bakım (Ameliyatsız Tedavi), Evde Bakım ve Tedavi, Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi, Küçük Cerrahi Kemoterapi-Radyoterapi- Dializ İçin Tetkik ve Tıbbi Malzeme teminatlarını, Ayakta Tedavilerise Doktor Muayene, İlaç ve Aşılar, Laboratuar ve Röntgen, teminatlarını içermektedir. Doğum-Sezaryen teminatı Vitamin sağlık poliçelerinde bulunmamaktadır, Limitsiz ve Optimum sağlık poliçelerinde seçimlidir, Vitalis, Özel Sağlık ve Dinamik sağlık poliçelerinde ise standart olarak bulunmaktadır. SAG.BF.01.TR(0) 4 / 10

5 Mamografi ve PSA teminatları 40 yaş üzeri için yılda bir defa geçerlidir, Check Up Teminatı sadece ebeveynlere yılda bir defa ve bir panel olarak sadece Limitsiz ve Vitalis Sağlık poliçelerinde geçerlidir, Gözlük, diş teminatları sadece Özel Sağlık Sigortalarında ve tercih edilmişse teminat olarak bulunmaktadır. Limitsiz, Optimum ve Vitamin poliçeleri eğer İstanbul Dışı sağlık kurumları tercih edildiyse İstanbul İl sınırları içinde bulunan sağlık kurumu ve uzman doktorlar Anlaşma Harici Sağlık kurumları olarak değerlendirilir. Eczaneler bu uygulamanın dışındadır. Yukarıda belirtilen teminatların Sigortalılar için geçerli olabilmesi için Poliçe Teminatlar sayfası üzerinde belirtilmiş olması gerekmektedir. Poliçe Teminatlar sayfası üzerinde Sigortalılar için geçerli olduğu belirtilmeyen teminatlara ait tazminat talepleri kapsam dahilinde değildir Poliçe şartları dahilinde gerçekleşen yatarak tedavi teminatları'na ait sağlık gideri; a) Sigortacı tarafından önceden onaylanan poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurulu'nda gerçekleşen sağlık gideri; Ameliyat, Küçük Cerrahi, Ameliyatsız Tedavi, Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ, için poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile, Kemoterapi-radyoterapi-dializ için tetkik ve tıbbi malzeme teminatları için poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile; Ameliyat sonrası fizik tedavi için yıllık toplam seans limiti ve tarife ile sınırlı olmak üzere poliçede belirtilen ödeme oranı ile doğrudan ödeme kapsamında karşılanır. b) Sigortacı tarafından önceden onaylanan ve poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurumu'nda gerçekleşen sağlık gideri'nin, anlaşmalı sağlık kurumu tanımına uymayan kişi veya kurumlara ait bölümü (sigortalı'nın özel doktor'u ve/veya anlaşmalı sağlık kurumu'nda çalıştığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktor); Ameliyat, küçük cerrahi, ameliyatsız tedavi, kemoterapi-radyoterapi-dializ, için poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'ndendüşülerek (vitamin ve dinamik sağlık poliçesi için tarife ile sınırlıdır) poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile, Ameliyat sonrası fizik tedavi işlemlerine ait sağlık gideri, poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'nden düşülerek, yıllık seans limiti ve tarife ile sınırlı olmak üzere ve poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile, Kemoterapi-radyoterapi-dializ için tetkik ve tıbbi malzeme teminatları poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır. c) Poliçenin Teminatlar'ı İçin Anlaşma Harici Sağlık Kurum'u Olarak Tanımlanmış Kişi Veya Kurumlarca gerçekleştirilen İşlemlere Ait Sağlık Gideri; Ameliyat, küçük cerrahi, ameliyatsız tedavi, kemoterapi-radyoterapi-dializ, için poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'nden düşülerek ve poliçe'de belirtilen ödeme oranı ile (vitamin ve dinamik sağlık poliçesi anlaşma harici doktor ücretleri için tarife ile sınırlıdır) Ameliyat sonrası fizik tedavi işlemlerine ait sağlık gideri, poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'nden düşülerek, yıllık toplam seans ve tarife ile sınırlı olmak üzere ve poliçede belirtilen ödeme oranı ile; Kemoterapi-radyoterapi-dializ için tetkik ve tıbbi malzeme teminatları poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır. d) Sigortalı'nın yurt dışında kendi isteği veya acil durum nedeni ile gerçekleşen sağlık gideri, teminatları yurtdışında geçerli olan poliçerler için (özel sağlık,vitalis,limitsiz sağlık poliçeleri) SAG.BF.01.TR(0) 5 / 10

6 Ameliyat, ameliyatsız tedavi, kemoterapi-radyoterapi-dializ, için poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'nden düşülerek ve poliçe'de belirtilen limit ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır. Yurtdışı danışma hattının ("yurtdışı danışma")kullanılması ve ilgili ülkeye veya sağlık kurumuna doğrudan ödeme olanağı bulunması durumunda,gerçekleşen sağlık giderleri poliçe'de belirtilen anlaşma harici kurum limiti'nden düşülerek ve poliçe'de belirtilen limit ödeme oranı ile doğrudan ödeme kapsamında karşılanır. Küçük cerrahi, teminatı yurt dışında geçersizdir (özel sağlık ve vitalis poliçe'lerinde bu teminatlar poliçe'de belirtilen limit ve ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır). Kemoterapi-radyoterapi-dializ için tetkik, ameliyat sonrası fizik tedavi ve tıbbi malzeme teminatları yurt dışında poliçe'de belirtilen limit ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır Poliçe şartları dahilinde gerçekleşen ayakta tedavi, ileri tanı yöntemleri ve tıbbi gözlem-tedavi ile ilgili sağlık gideri; a) Sigortacı tarafından önceden onaylanan ve poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurum'unda gerçekleşen sağlık gideri; poliçe'de belirtilen limit ve limit ödeme oranı ile doğrudan ödeme kapsamında karşılanır. b) Sigortacı tarafından önceden onaylanan ve poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurumu'nda gerçekleşen sağlık gideri'nin, anlaşmalı sağlık kurumu tanımına uymayan kişi veya kurumlara ait bölümü (sigortalı'nın özel doktoru ve/veya anlaşmalı sağlık kurumu'nda çalıştığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktor) poliçe'de belirtilen limit ve limit ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır. c) Anlaşma harici sağlık kurumu olarak tanımlanmış kişi veya kurumlarca gerçekleştirilen işlemlere ait sağlık gideri; poliçe'de belirtilen limit ve limit ödeme oranı ile sonradan ödeme kapsamında karşılanır. d) İlaç Ve Aşılar Teminatı için, poliçe'de belirtilen doğrudan /sonradan ödeme limit ve limit ödeme oranı kapsamında karşılanır. (Teminat kapsamındaki aşılar poliçe özel şartlarının teminat tanımında detaylı belirtilmiştir) Poliçe şartları dahilinde gerçekleşen Hamilelik Ve Doğum teminatı ile ilgili sağlık gideri; a) Sigortacı tarafından önceden onaylanan ve poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurum'unda gerçekleşen sağlık gideri; poliçe'de belirtilen limit ve limit ödeme oranı ile doğrudan ödeme kapsamında karşılanır. b) Sigortacı tarafından önceden onaylanan poliçenin teminatlar'ı için geçerli olan anlaşmalı sağlık kurumu'nda gerçekleşen sağlık gideri'nin, anlaşmalı sağlık kurumu tanımına uymayan kişi veya kurumlara ait bölümü (sigortalı'nın özel doktoru ve/veya anlaşmalı sağlık kurumu'nda çalıştığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktor); sigortalı'nın tercih ettiği anlaşmalı sağlık kurumu ile sigortacı arasında belirlenen uzman doktor ücretine kadar sonradan ödeme kapsamında karşılanır (limitli doğum teminatı olan poliçeler için teminat limit ve limit ödeme oranında sonradan ödeme kapsamında karşılanır) c) Hamilelik Ve Doğum teminatları için anlaşma harici sağlık kurumu olarak tanımlanmış kişi veya kurumlarca gerçekleştirilen işlemlere ait sağlık gideri; (sigortalı''nın kendi isteği veya acil durum nedeni ile olsa dahi) kapsamında karşılanmaz. (özel sağlık poliçesinde teminat limit ve limit ödeme oranında sonradan ödeme kapsamında karşılanır) Sağlık bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastaneleri'nde gerçekleşen sağlık gideri için anlaşmalı kurum ödeme kuralları geçerlidir. SAG.BF.01.TR(0) 6 / 10

7 13.5.Yatarak Tedaviler için,ön onay aşamasında kullanılan sigortacı'ya ait form üzerinde doktor tarafından beyan edilmiş tutar ile daha sonra doktor tarafından düzenlenen faturada yer alan tutar arasında farklılık bulunması halinde, sigortacı, bu iki tutardan daha düşük olanını tazminat hesabında dikkate alacaktır. 14.Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız, Şirket'in kurumsal internet sitesi olan adresinde düzenli olarak güncellenmekte ve ilan edilmektedir.tanı/tedavi işlemi için seçmiş olduğunuz sağlık kurumu'nun Poliçe'niz için geçerli olup olmadığını web sitesinden kontrol etmenizi öneririz. Tercih ettiğiniz kurumun detay bilgilerine girdiğinizde hangi ürünlerde geçerli olduğunu, iletişim/adres bilgilerini ve o kuruma özel uygulamalarla ilgili bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı kurumları'mıza ait en güncel bilgilere ulaşmak için dilerseniz müşteri temsilcinizi /acentenizi ve numaralı allianz çözüm hattı'mızı da arayabilirsiniz. 15.Acil Yardım Hizmeti (Ambulans), Sigortalı Kartı üzerindeki "Acil Yardım Hattı"nın aranması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli bir hizmettir. 16.Optimum, Limitsiz, Vitamin, Vitalis Poliçeleri'nde,18-75 yaş aralığında bulunan sigortalılar için Kazaen Daimi Maluliyet ve Kazaen Vefat teminatı standart olarak verilir. Özel Sağlık poliçesinde ise Şirket onayı ile verilmekte ve Sigortalı tercihi ile kaldırılabilmektedir. Bu teminatlar Ferdi Kaza Genel Şartları çerçevesinde geçerlidir. 17.Teminat dışı kalan haller için Sağlık Sigortası Genel (Madde 2 - Teminat Dışı Kalan Haller) ve Poliçe Özel Şartlarını (Teminat Dışı Kalan Haller maddesi) dikkatlice okuyunuz. Allianz'da ilk sağlık poliçe başlangıç tarihi ve sonrasına ait poliçeler için; Poliçe Özel Şartları, Teminat Dışı Kalan Haller maddesi çerçevesinde belirtilen hastalıkların tedavi ile komplikasyonları için TEMİNATLAR POLİÇE başlangıcından 12 ay sonra başlar. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 18.Hamilelik ve Doğum Teminatı, SİGORTALI'nın Hamilelik Ve Doğum teminatı bulunan POLİÇE kapsamına dahil olmasından en az "5 ay", Dinamik Plan için "18 ay"sonra başlayacak hamilelikleri için geçerlidir. (Bu sürenin başlangıcı olarak bebek ultrasonografisi bulguları ve son adet tarihi dikkate alınır.) Yenilemede POLİÇE veya TEMİNAT planı'nın farklı olması durumunda 5 aylık (Dinamik plana geçişte 18 aylık) bekleme dönemi yeni poliçenin başlangıç tarihi itibarıyla tekrar başlar. HAYAT SİGORTASI İÇİN: 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, alınan Sağlık Sigorta Planına göre taraflarca belirlenir. 2. Bu sigorta kapsamında, Sigortalının sigorta süresi içindeki vefat halleri poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır. 3. Bu sigortadan faydalanabilmek için; Sigortalının 18 ile 49 yaşları arasında olması Sigortalının Türkiye'de ikamet ediyor olması Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın Sağlık Poliçesi kapsamında teminatının bulunması Sağlık Poliçesinde aşağıda belirtilen durumlar dışında kalan hallerin olması Hayat teminatı verilmeyecek risk değerlendirme paketinin varlığı Hayat teminatı verilmeyecek Tanı kodu varlığı Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz ve Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz Tetkik teminatlarının kullanımı gerekir. 4. Birden fazla sigortacıya aynı ve değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda, her bir sigortacının tazminat SAG.BF.01.TR(0) 7 / 10

8 ödeme borcu birbirinden bağımsız olacaktır. 5. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabul etmesi halinde ek bir poliçe satın alınmasına bağlı olarak sigorta bedeli artırılabilir. 6. Küçüklerin(reşit-sezgin olmayanların), mahcurların(kısıtlıların) ve mümeyyiz(ergin) olmayanların ölümü üzerine sigorta geçersizdir. D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 2. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 3. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir. E. TAZMİNAT / SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN : 1. Sözleşmenin kurulması sırasında tercih edeceğiniz ürün ve planın, olası risklerinizi karşılayacak nitelikte olmasına dikkat ediniz. Teminat limiti; poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. 2. Şirketin "Ödeme Yüzdesi"nden kalan fark Sigortalı'nın zorunlu katılım payıdır. 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Allianz Sigorta A.Ş'ye ulaştırmasını takiben Özel Şartlar ve TTK (Türk Ticaret Kanunu)'da öngörülen süreler içerisinde SİGORTACI tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır 4. Tazminat başvusu için Tedavi Masrafları Talep Formu (TMT) ekinde olması gereken gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir. a) Sigortalı adına düzenlenmiş fatura aslı b) Faturada birden çok kalem varsa (Örn; yatış, muayene, tahlil, röntgen vb.) ayrıntılı fatura dökümleri c) Reçete aslı, ilaç küpürlerinin asılları ve barkodları d) Tetkik istem formu ve sonuçları (fotokopi olabilir) e) Yatış/ameliyat epikrizi, anamnez raporu, patoloji raporu vb. f) Müdahalelerde teşhis/tedavi ile ilgili detaylı dr.raporu g) Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, fizik tedavi uzmanı tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını belirten rapor (başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmelidir.) h) Her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeler (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli hekim raporu, trafik kaza tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, işyeri kaza tespit tutanağı vb.) ı) Sigortacının gerekli göreceği diğer evraklar. 5. Her ne sebeple olursa olsun Poliçe bitiş tarihi veya iptal tarihi itibariyla sigortalının teminatları durdurulur. Poliçe bitiş tarihi veya iptal tarihi öncesi onay alınmış olsa dahi, Poliçe bitiş tarihi veya iptal tarihi sonrası gerçekleştirilmiş tedavilere ait sağlık giderleri teminat kapsamı dışındadır. 6. Sigortacı Tahkim sistemine üyedir. SAG.BF.01.TR(0) 8 / 10

9 HAYAT SİGORTALARI İÇİN: 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir. 2. En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını, ilk 3 yıl içerisinde ise sigortanın o andaki matematik karşılığını öder. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 3. Sözleşmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehdarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehdar olarak gösterilebilir. 4. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, ilgili belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür. Tazminat ödemelerinde istenen evraklar, poliçede alınan teminatlara göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Lütfen gerekli olan evrakları öğrenmek için sigorta şirketinden bilgi isteyiniz. 5. Tazminat talepleri için gerekli olan belgelerin aslının veya noterden ''Aslı gibidir'' onaylı suretlerinin sigortacıya verilmesi zorunludur. 6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi ile veya mevzuat uyarınca özel bir düzenleme getirilmiş olmadıkça 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir. F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ 1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Allianz Sigorta Müşteri Hizmetleri nolu telefondan sorularınızı ve isteklerinizi iletebilir, taleplerinizi adresinden şikayet plaformu alanından gönderebilirsiniz. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Allianz Sigorta A.Ş./ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: , Altunizade / İSTANBUL Telefon: Faks: : (0216) / Tic. Sicil No:6022 Mersis No: Allianz, sigortacılık mevzuatı, sigortacılıkla ilgili yönetmelikler, sağlık mevzuatı dahil, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta Birliği, tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktorlar, diğer sigorta şirketleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde inceleme yaparak, bilgi ve/veya belge temin etme ve paylaşımda bulunmaya yetkilidir. Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine sözlü anlatılan Sigorta Ettirence seçilen ürün bazında ayrıca işbu formdaki içerik ve detayda bir bilgilendirmenin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından yapıldığını kabul ve beyan ile, işbu formu aşağıda belirtilen tarihte imza altına almışlardır. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Ünvanı : Sözleşmeye taraf olan Sigorta Ettirenin; Adı Soyadı: SAG.BF.01.TR(0) 9 / 10

10 Teknik Personel Adı Soyadı : Adresi : Tel & Faks no. : Kaşe Ve İmzası : Tarih: İmzası: SAG.BF.01.TR(0) 10 / 10

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından

Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından VİTAMİN 2E SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.-HOSDERE ŞUBESİ TÜRKİYE, ANKARA 34330, YukarıayrancıAziziye NO:0 D:0 Tel: (312) Faks: (312)

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.-HOSDERE ŞUBESİ TÜRKİYE, ANKARA 34330, YukarıayrancıAziziye NO:0 D:0 Tel: (312) Faks: (312) KİŞİSEL GÜVENCE SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU (Paket Poliçelere İlişkin) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

VİTAMİN 2E SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

VİTAMİN 2E SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak

Detaylı

Moral Destek Sigortası Bilgilendirme Formu

Moral Destek Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KRDİ KORUMA TMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLNDİRM FORMU n az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği çerçevesinde,

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Nazar Boncuğu Sigortası Bilgilendirme Formu

Nazar Boncuğu Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş. VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş.

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş. LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular 1- Teminatlarım hakkında detaylı bilgiye, teminat kullanımım ve kalan teminat limitlerim gibi, nasıl ulaşabilirim? Cevap: Poliçelere ait teminat

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47

Detaylı

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU)

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir:

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı