SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No: Levent-İstanbul adresinde mukim BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile (Aşağıda kısaca "Burgan Yatırım" diye anılacaktır.) Burgan Yatırım ile diğer tarafta adresinde mukim (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. 1.2 Burgan Yatırım Müşteri nin kimliğini, kimlik belgesinin aslını görmek ve bir kopyasını sözleşmenin ekinde saklamak suretiyle tespit edecektir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. Müşteri nin tüzel kişi olması durumunda Müşteri, Burgan Yatırım a tüzel kişiliğin Ticaret Sicili ne tesciline dair belgelerin; noter tasdikli son imza sirkülerinin (ya da temsile yetkili gerçek kişilerin noter onaylı yetkilendirme kararlarının) temsile yetkili gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğin sermayesinin %25 ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik belgelerinin birer kopyasını ibraz edecektir. 1.3 Müşteri, bu sözleşmenin ekinde yer alan ve Müşteri nin risk ve getiri tercihleri ile yatırım amacı ve mali durumu hakkında bilgi edinme amaçlı Müşteri Tanıma Formunu dolduracaktır. Bu bilgiler Müşteri nin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla istenmekte olup doğruluğu Burgan Yatırım tarafından kabul edilir. Bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde, Müşteri tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Burgan Yatırım ın yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. Müşteri nin bu bilgileri vermekten kaçınması ve buna ilişkin yazılı beyanını imzalaması halinde, her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır. 1.4 Müşteri, Burgan Yatırım nezdinde veya aracılığıyla yapacağı, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini Burgan Yatırım a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu zorunluluğa uymamanın cezai müeyyideye tabi olduğunu kabul ve beyan eder. 1.5 Burgan Yatırım a karşı Müşteri'den başka yalnızca, Burgan Yatırım a imza örnekleri ve kimlik fotokopileri verilmek suretiyle ve noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Burgan Yatırım a gerekli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar Burgan Yatırım yönünde geçerli olacaktır. 1.6 Müşteri temsil ve ilzamına ilişkin değişiklikleri aynı gün Burgan Yatırım a bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu bildirim yapılmadığı halde, kanunen aksi öngörülmedikçe Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya başkaca herhangi yayın organında yapılabilecek bir ilan Burgan Yatırım ı hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Genel vekâletnamelerin metinlerinde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, Burgan Yatırım ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunma ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'nin Burgan Yatırım a karşı temsili yetkisini verdikleri kabul edilir. 1.7 Burgan Yatırım, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliklerini ve imzalarını, kendisine tevdi edilen kimlik belgeleri ve imza örneklerini karşılaştırarak tespit eder. Burgan Yatırım, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak olup, ilk bakışta fark edilemeyecek olan imza benzerliklerinin sonuçlarından; hesap üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet belgelerinin ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Bu sözleşmede yer alan: Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu nu Borsa : Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul ca bu sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları Alım Emri: Müşteri'nin Burgan Yatırım a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi Satım Emri: Müşteri'nin Burgan Yatırım a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi Emir: Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini Talimat: Müşteri nin, menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde Müşteri nin Burgan Yatırım tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları Saklama Kuruluşu: Aracı Kurumlar ve/veya Müşteri namına Menkul Kıymetlerin saklanması ile yetkilendirilmiş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve diğer yetkili kuruluşları. MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takasbank A.Ş.: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ni İnternet işlemleri: Burgan Yatırım ve/veya Acente nin tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle Internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı/Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, kararnameler, tebliğler, yönetmelikler, Kurul tarafından çıkartılan ilke kararları, yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Borsa ların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerin tüm yasal düzenlemelerini İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası araçları veya açığa satıştan elde edilen satış hasılatı ile müşterinin bu işlemler nedeni ile özkaynak olarak yatırdığı nakit ve sermaye piyasası araçlarının toplamı Kredili Alım: Sermaye Piyasası Mevzuatı nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınması Açığa Satış: Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesi Sermaye Piyasası Araçları: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını Menkul Kıymet: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymeti İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Burgan Yatırım düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını, ifade eder. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 3.1 İşbu Sözleşmenin konusu Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Müşteri nin talebi ve talimatları doğrultusunda ulusal ve uluslar arası borsalar ile Sermaye Piyasası Mevzuatı nın imkan verdiği tüm piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının Müşteri namına ve hesabına, Burgan Yatırım namına Müşteri hesabına satın alınmasına, satılmasına, takası ve saklanmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ile belirlenmiş sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda aracılık yapılmasıdır. 3.2 İşbu sözleşme imzalanmadan önce Burgan Yatırım tarafından Müşteri ye sunulan, Müşteri tarafından imzalanan ve bir örneği Müşteri ye verilen Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 3.3 Bu sözleşmenin imzası ile birlikte Burgan Yatırım nezdinde, Müşteri adına bir yatırım hesabı açılır. Müşteri ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu hesapta takip edilir. Müşteri ile Burgan Yatırım arasındaki bu sözleşme, aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Müşteri nin Burgan Yatırım nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı, işbu sözleşmenin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu, taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. 1.8 Burgan Yatırım yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar. 1/ Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. İmza

2 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: 3.5 Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. MADDE 4. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1 Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Burgan Yatırım ın tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. 4.2 Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder. 4.3 Burgan Yatırım, Müşteri'nin emirlerini, Müşteri ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. 4.4 Burgan Yatırım Müşteri den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Burgan Yatırım, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 4.5 Burgan Yatırım, Müşteri'nin adına veya hesabına veya Müşteri'nin hesabına kendi adına Borsa'da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapacaktır. Müşteri, Burgan Yatırım ın kendi nam ve hesabına, başka yatırımcıların nam ve hesaplarına veya kendi namına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır. 4.6 Satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile Müşteri nin Burgan Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Müşteri nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Burgan Yatırım a iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem açığa satış işlemi sayılır. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Burgan Yatırım, Müşteri den söz konusu beyanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgeleri vermesini isteyebilir. 4.7 Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun içtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. MADDE 5. EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ 5.1 Müşteri'nin emirleri "serbest fiyatla" veya "limitli" olabilir. Serbest fiyatla emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli emirlerde işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır. 5.2 Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa emrin serbest fiyatla olduğu kabul edilecektir. 5.3 Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur. MADDE 6. EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ 6.1 Müşteri nin, Burgan Yatırım a vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Burgan Yatırım tarafından kabulü halinde, Burgan Yatırım bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa ya iletilir. 6.2 Müşteri, Burgan Yatırım a ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Burgan Yatırım, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Burgan Yatırım kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. 6.3 Müşteri nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Burgan Yatırım a faksla talimat iletmesi halinde Burgan Yatırım, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Burgan Yatırım da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Burgan Yatırım tarafından Müşteri ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri ye bildirilmesi halinde Burgan Yatırım ın kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar. Müşteri, Burgan Yatırım da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir: a) Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Burgan Yatırım a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. b) Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır. c) Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Burgan Yatırım a gönderilecektir. Burgan Yatırım, Müşteri nin faksla talimatını aldığında, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek talimatını yerine getirecektir. Müşteri nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Burgan Yatırım a göndermemiş olması Burgan Yatırım ın faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Burgan Yatırım a kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Burgan Yatırım, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri nin Burgan Yatırım nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Burgan Yatırım a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır. d) Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. e) Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının geliş saati konusunda Burgan Yatırım kayıtları esastır. 6.4 Burgan Yatırım, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Burgan Yatırım, a. İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, b. Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, c. Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, d. Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. MADDE 7. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 7.1 Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir. 7.2 Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. 7.3 Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Burgan Yatırım emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir. 2/21 İmza

3 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 8. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI 8.1 Burgan Yatırım gerçekleşen işlemlerini Müşteri ye veya onun temsilcisine, en geç ertesi gün seans başlayana kadar, Müşteri nin Burgan Yatırım a beyan ettiği iletişim bilgilerinde yer alan adresine veya cep telefonuna kısa mesaj göndermek suretiyle veya faks mesajı ile bildirir. 8.2 Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Burgan Yatırım tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir. 8.3 Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Burgan Yatırım ın cari uygulamasını kabul eder. MADDE 9. INTERNET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 9.1 Müşteri nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması veya internet işlemlerinden yararlanmak yönünde bir başvuru yapmış olması, Burgan Yatırım a Müşteri ye şifre verme ve internet hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez. 9.2 Müşteri, internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla işlem yapma yönündeki talebini Burgan Yatırım a bildirmesi ve Burgan Yatırım ın bu talebi uygun görmesi halinde Burgan Yatırım tarafından veya Acente nin dağıtım kanalları aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirmek için Acente tarafından kendisine verilecek kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullandırılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Burgan Yatırım a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.3 Burgan Yatırım, Müşteri nin dilerse Acente nin dağıtım kanallarını kullanarak Acente tarafından tahsis edilen şifre ile Burgan Yatırım nezdindeki hesabından menkul kıymet alım-satım işlemleri yapabileceğini kabul eder. 9.4 Burgan Yatırım ve/veya Acente tarafından Müşteri ye internet hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile verilen şifrenin muhafazası ve Müşteri nin yanlış kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri ye aittir. Burgan Yatırım ve/veya Acente tarafından Müşteri ye tahsis edilen şifre Müşteri nin bu sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden Burgan Yatırım ve/veya Acente kendilerine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz. Müşteri çalınan veya kaybolan şifreyi derhal Burgan Yatırım a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Müşteri tarafından sözlü veya yazılı olarak beyanını takiben hesaba derhal blokaj konacaktır. Müşteri, şifre kaybına ilişkin beyanı sözlü olarak yapması durumunda, en kısa zamanda yazılı beyanını içeren talimatı da Burgan Yatırım a ulaştıracağını taahhüt eder. 9.5 Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Burgan Yatırım ve/veya Acente nin internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Burgan Yatırım bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. Kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz. 9.6 Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Burgan Yatırım yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Burgan Yatırım ın internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder. 9.7 Müşteri nin, Burgan Yatırım tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Burgan Yatırım tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz PC, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlara sahip bulunması, Burgan Yatırım ı kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine şifre verilmesi talebinde bulunan Müşteri nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri ye ait olacaktır. 9.8 Burgan Yatırım gerek kendi internet hattından, gerekse Acente nin internet dağıtım kanalları vasıtasıyla yapılacak işlemlerde ancak, Burgan Yatırım daki hesabında yeterli nakdi, işlem limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri nin bu hatları/kanalları kullanarak vermiş olduğu talimat Müşteri ye veya onun temsilcisine hemen bildirilmek suretiyle yerine getirilmeyebilir. Müşteri, bu bildirimden sonra işlem yapılmamasından dolayı Burgan Yatırım ı kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 9.9 Burgan Yatırım, Müşteri tarafından kendisine Burgan Yatırım ve/veya Acente tarafından tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Burgan Yatırım ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur Burgan Yatırım, elinde olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü, Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları, Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Burgan Yatırım kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Burgan Yatırım kayıtları delil olarak kullanılabilecektir Müşteri, Burgan Yatırım ve/veya Acente den almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. Kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Burgan Yatırım a ve Acente ye karşı sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder Burgan Yatırım, Müşteri ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. MADDE 10. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI 10.1 Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenir. Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK da bilgisayar ortamında Burgan Yatırım itibarıyla tutulur. Müşteri hesabında kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle Burgan Yatırım tarafından Müşteri talimatlarına uygun şekilde MKK kayıtlarında değişiklik yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Kaydedilen haklar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca senede bağlanmaz Müşteri, Burgan Yatırım a alım bedelini teslim ettiğinde Burgan Yatırım ona bir makbuz verecektir. Burgan Yatırım, Müşteri'ye satmış olduğu menkul kıymetlerin bedelini teslim ettiğinde de Müşteri, Burgan Yatırım a bir makbuz veya tesellüm belgesi verecektir. Bu belgelerin biçimleri ve içerikleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Burgan Yatırım tarafından belirlenecektir Nakdin veya sermaye piyasası aracının Müşteri ye tesliminde Burgan Yatırım ın temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Burgan Yatırım ın işbu sözleşmenin maddesi esasları doğrultusunda kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri ye ait sermaye piyasası araçları veya Müşteri nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri ye mislen iade edilecektir Müşteri tarafından bu sözleşme gereği doğan borçlar Burgan Yatırım a ödenmediği sürece Müşteri, bu sözleşme uyarınca alınmış olan menkul kıymetleri virman yapamayacağı gibi yatırım hesabındaki tutarları üzerinde de borcu ile sınırlı olmak kaydıyla tasarruf edemeyecektir. MADDE 11. TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI 11.1 Müşteri'nin yasal ikametgahı ve tebligat adresi işbu sözleşmede belirtilmiştir. Burgan Yatırım a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir. 3/21 İmza

4 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: 11.2 Burgan Yatırım tarafından gönderilecek hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Müşteri nin kanuni ikametgâh/tebligat adresi olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Müşteri, adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmediği ve yeni adresini, yasaların öngördüğü teyide esas belgeler ile teyit etmediği takdirde Burgan Yatırım tarafından bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder Müşteri, Burgan Yatırım tarafından adına gönderilecek hesap ekstresi, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) ile veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek internet şifresinin işbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Burgan Yatırım a bildirmediği takdirde, Burgan Yatırım tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya ine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil telefonuna gönderilecek SMS in tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını; internet şifresinin mobil telefonuna SMS yolu ile gönderilmesi nedeniyle, bu şifrenin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle Burgan Yatırım a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Burgan Yatırım a aksini bildirmediği sürece, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Burgan Yatırım nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Burgan Yatırım tarafından Müşteri ye taahhütlü olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar Müşteri nin hesabına borç kaydedilir. Ancak, hesap ekstresi Müşteri nin yazılı talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir ya da Burgan Yatırım tarafından Müşteri nin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmaması veya hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda Müşteri ile Burgan Yatırım arasında ayrı bir sözleşme imzalanması halinde Müşteri ye anılan belge gönderilmeyebilir Burgan Yatırım ı yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Burgan Yatırım ı bu konuda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir Burgan Yatırım, acil ve beklenmedik durumlara karşı iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin gerekli tedbirleri almış ve bu konuda Burgan Yatırım ın iç işleyişine ilişkin iş akış prosedürlerini belirlemiştir. Söz konusu prosedürlerin bir örneği ekte Müşteri nin dikkatine sunulmuştur. Bahsi geçen kurallarda yapılan tüm değişiklikler Burgan Yatırım a ait web sitesinde duyurulacaktır MADDE 12. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI 12.1 Müşteri, kendisinin, gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdin değerlendirilmesi konusundaki tercihini, bu Sözleşme nin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu nda belirtecektir Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi için esas olacak alt limit işbu sözleşmenin eki Komisyon ve Masraf Tarifesi nde belirtilmiş olup, bu alt limite ilişkin değişiklikler Müşteri ye Burgan Yatırım tarafından bildirilir. Belirlenen limitin altında kalan alacak bakiyeleri Burgan Yatırım tarafından değerlendirilmez. MADDE 13. BURGAN YATIRIM A ÖDENECEK ÜCRET veya KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI 13.1 Aracılık faaliyetlerine uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar yürürlükteki mevzuatın çerçevesinde ve Burgan Yatırım ın cari tatbikatına göre, Burgan Yatırım tarafından objektif olarak tespit edilir ve Müşteri ye bu sözleşmenin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf Tarifesi ile bildirilir Burgan Yatırım yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler, Müşteri ye bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Bütün ücret, komisyon ve giderler ilgili oldukları işlemin yapılmasından evvel Burgan Yatırım a ödenecektir. Müşteri adına Borsa'da yapılan işlemlerde, eski-yeni farklılığı söz konusu olduğu takdirde komisyon ve meblağ hisse senedinin işlem fiyatı (eski fiyat) üzerinden hesaplanacaktır İşlemlerle ve masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Müşteri'ye aittir. Ayrıca yetkili saklama kuruluşu tarafından kesilen Müşteri adına saklama ve yıllık bakım ücret bedellerini, Müşteri derhal Burgan Yatırım a ödemek zorundadır Müşteri, işbu sözleşme kapsamında yaptığı işlemlerden dolayı elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti nin ve/veya işlem yaptığı Borsa nın tabi olduğu vergi mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülüklerinden sorumlu olduğunu ve Burgan Yatırım ın bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder Müşteri nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Burgan Yatırım daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri nin Burgan Yatırım a karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır Müşteri nin net varlığı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise hisse senedi, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri, Borsa da işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, İstanbul Altın Borsası nda işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurul ca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Net varlığın hesaplanmasında Müşteri nin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Müşteri nin teminat oranını daha da düşürecek emirleri Burgan Yatırım tarafından kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri nin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti Burgan Yatırım tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar resen satılır Burgan Yatırım takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile Müşteri nin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla Müşteri nin Burgan Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, takas tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde Burgan Yatırım tarafından; a) Müşteri ile kredili işlem sözleşmesi bulunması halinde müşterinin yazılı veya sözlü onayı alınarak; kredili sözleşmesi bulunmaması halinde ise Müşteriyle sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi sayılması veya; b) alım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Müşteri namına alınan sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi veya; c) ilgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır Satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibariyle Müşteri nin Burgan Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri ye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde; a) Satım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile sermaye piyasası aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan sermaye piyasası araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için ilgili sermaye piyasası aracı satın alınır veya b) İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır Müşteri nin, işbu sözleşmenin uygulanması esnasında yüklendiği edimlerini ifada temerrüde düşmesi halinde, yatırım hesabında oluşan eksi bakiyelere, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere Takasbank ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, işbu sözleşmenin eki Komisyon ve Masraf Tarifesi nde belirtilen kredi faiz oranının 3 katı olarak uygulanacak temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Burgan Yatırım a ödenecektir. Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek suretiyle hesaba yansıtılır Müşteri Saklama Kuruluşu nezdinde Burgan Yatırım hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Burgan Yatırım nezdinde saklama karşılığı olarak, Burgan Yatırım ın objektif olarak belirleyerek Müşteri ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Burgan Yatırım ın belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri Saklama Kuruluşu nda saklamada bırakılan menkul kıymetlerine Borsa veya Saklama Kuruluşu tarafından saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Burgan Yatırım a derhal ödeyecektir. 4/21 İmza

5 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 14. SAKLAMA Müşteri kendisi tarafından talep edilmediği sürece, menkul kıymetlerin yetkili Saklama Kuruluşu nda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Burgan Yatırım, Müşteri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, Müşteri nin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Burgan Yatırım bu halde menkul kıymetin olağandışı ya da beklenmedik nedenlerden dolayı kaybolmasından, ziyan ya da zarara uğramasından ya da çalınmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Menkul kıymet ile ilgili usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Müşteri, Burgan Yatırım a atfı kabil kusurlar dışında hiçbir hak iddiasında bulunamayacak ve her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır. MADDE 15. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI 15.1 Müşteri tevdii ettiği her türlü menkul kıymetten ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri'nin hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarından doğan faiz ve temettü gelirleri Müşteri'ye aittir. Bu gelirler, müşteri adına Burgan Yatırım tarafından tahsil edilir. Hisse senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları Müşteri hesabına Burgan Yatırım tarafından kullanılır Müşteri, hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için rüçhan hakkına konu olan şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) gün önce Burgan Yatırım a yazılı bir talimat vermediği takdirde, Müşteri adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Burgan Yatırım a ait olacaktır. Söz konusu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Burgan Yatırım tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının Müşteri adına kullanılmaması sebebiyle Burgan Yatırım ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir sorumluluğu olmayacaktır Hisse senetlerinden doğan oy hakkı Müşteri ye aittir. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan hisse senetleri ile ilgili genel kurul blokaj mektubu talep ederek söz konusu şirketin genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Burgan Yatırım ı yetkili kılmıştır. Burgan Yatırım, genel kurullara katılıp katılmama konusunda karar vermeye tam yetkili olup, bu yetkiyi kullanıp kullanmamasından veya kullanılma şeklinden hiçbir şekilde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır. MADDE 16. TEMİNAT HÜKÜMLERİ 16.1 Burgan Yatırım ın mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Burgan Yatırım ın kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Burgan Yatırım ın muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde takas ve mahsup hakkı vardır Burgan Yatırım, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin Burgan Yatırım daki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir Burgan Yatırım bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Burgan Yatırım ın ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Burgan Yatırım kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmediği takdirde Burgan Yatırım, rehinleri ve hapis hakkı konusu malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Burgan Yatırım kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu şekilde Burgan Yatırım tarafından yasal yollara geçildiği takdirde yapılan tüm giderler, icra takibi veya dava giderleri, avukatlık ücret tarifeleri azami haddine göre avukatlık ücreti vs. haksız çıkan tarafca ödenecektir. Her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Burgan Yatırım, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminattan elde edeceği, hasılatı Müşteri'nin Burgan Yatırım a olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezun ve yetkilidir. Burgan Yatırım, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnetmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir Müşteri, Burgan Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabında ve işbu sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Burgan Yatırım nezdinde bulunan vadesi hulul etmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, menkul kıymet üzerinde Burgan Yatırım ın MK.864. Md. Hükmü uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, bu sözleşmeden doğan muaccel borçların güvencesi olarak kendisine ait ve bu sözleşme hükümleri uyarınca Burgan Yatırım nezdinde bulunan sermaye piyasası araçları üzerinde Burgan Yatırım ın MK.864. maddesi uyarınca hapis hakkının bulunduğunu, hapis hakkının kullanıldığını belirten yazılı bildirimi izleyen işgününden itibaren Burgan Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek için nezdinde bulunan sermaye piyasası araçlarını bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden veya açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak alacaklarını tahsil etme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder Burgan Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri ye yazılı ihbarda bulunur. Müşteri, bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Burgan Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir. MADDE 17. BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ 17.1 Burgan Yatırım, bu sözleşme ile ilgili olarak Müşteri'den alacağını ve Müşteri'ye olan borçlarını Müşteri adına açacağı bir hesapta takip edecek olup, taraflar bu hesabın aynı zamanda cari hesabı da oluşturacağını kabul ve taahhüt ederler Burgan Yatırım, oluşacak hak ve alacaklarını Müşteri'nin hesabına borç olarak yazılmasıyla alacaklı hale gelir. Burgan Yatırım, Müşteri'den olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir Burgan Yatırım Sözleşmede yer alan ve bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını serbestçe cari hesaba uygulama hak ve yetkisine sahiptir Burgan Yatırım cari hesap işlemine rağmen dilediği tarihte cari hesap işlemini durdurarak cari hesapta yer alan alacağını faiz ve cezai akçe ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir Müşteri, Burgan Yatırım ın cari hesaplar arasında fiili transferler yapılabilmesi için Burgan Yatırım a gerekli emri ve yetkiyi bu sözleşme ile vermiştir Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi bu sözleşmenin feshine kadar geçerli olacaktır. Ancak Müşteri tarafından işbu sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde Burgan Yatırım, Müşteri ye bildirimde bulunmak suretiyle cari hesap işlemini feshederek alacağını icra yolu ile takip hakkına haizdir Bu sözleşmenin 17. maddesi hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, Cari Hesap Sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir. MADDE 18. DELİL ŞARTI Burgan Yatırım ın Müşteri mutabakatı içeren her türlü defter, kayıt, belge, fatura, dekont, yazışma, bildirim, rapor, faks mesajı ve benzeri kayıtlar ile Müşteri tarafından telefon, faks, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortam ve benzeri kanallarla iletilen her türlü emir ve talimata ilişkin kayıtlar, 5/21 İmza

6 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: Burgan Yatırım ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, HMK 193. maddesi uyarınca delil teşkil eder. Kurul düzenlemeleri saklıdır. MADDE 19. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ Sözleşme süresizdir. Müşteri ve Burgan Yatırım haklı sebeplerin varlığı halinde karşılıklı olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin sözleşmeyi feshetmiş olması, feshin geçerli olduğu tarihe kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan Burgan Yatırım ın alacaklarını ortadan kaldırmaz.. Müşteri ile Burgan Yatırım arasında eski sözleşmelerin geçerli olduğu dönemde gerçekleştirilen işlemlere istinaden geriye dönük ihtilaf çıkması durumunda, bu sözleşmede ihtilafa konu olay hakkında eski sözleşmeye nazaran Müşteri lehine hususlar bulunuyorsa, bu hususlar geriye doğru geçerli olarak kabul edilecektir. MADDE 20. SÖZLEŞME'NİN TADİLİ Burgan Yatırım, bu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Burgan Yatırım bu değişiklikleri Müşteri'ye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri, bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı açıkça herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde, bildirimin tebliğinden itibaren geçecek 7 (yedi) günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise sözleşme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır. Burgan Yatırım ın müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilerek Burgan Yatırım tarafından tek taraflı sözleşme şartları değiştirilebilir. MADDE 21. BLOKAJ VE YATIRIMCILARI KORUMA FONU 21.1 MKK nezdinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtlar hak sahibi bazında tutulmaktadır. Müşteri, MKK tarafından oluşturulan kendisine özel sicil numarası ve bu sicile bağlı olarak MKK tarafından oluşturularak kendisine iletilen şifreleri ile, Bilgilendirme, Genel Kurul Blokajı ve Yatırımcı Blokajı kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilir. Bilgilendirme hizmetleri, yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen hareketlerin, portföy son durumunun ve hesap ekstrelerinin yatırımcıya otomatik olarak bildirilmesine yönelik "otomatik bilgilendirme" ve yatırımcıların hesaplarına ilişkin bilgilere ulaşabilmelerine yönelik "standart bilgilendirme" şeklinde verilir. İhraççı şirket genel kurullarına katılmak isteyen yatırımcıların, hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulama imkanları mevcuttur. Yatırımcı blokajı ise, yatırımcının menkul kıymetleri üzerinde üye kuruluşun tasarrufunu sınırlaması sonucunu doğurmakta olup, tüm yatırımcıların söz konusu hizmetten yararlanmaları imkanı mevcuttur. Bu hizmetler, internet, Sesli Yanıt Sistemi, GSM SMS gibi farklı yöntemler ile sunulmaktadır. Ayrıca MKK'nın yatırımcılara yönelik web sitesi olan MKKweb Yatırımcı üzerinden mobil imza ile işlem yapılması mümkündür sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu (Kanun) uyarınca kurulan ve MKK nın tarihinde kurulması ile faaliyete geçen tüzel kişiliği haiz "Yatırımcıları Koruma Fonu" nun (Fon) amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen Aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Kanunun 50 nci maddesi (a) bendi hükmü kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamaktır Aracı kuruluşların Fon tarafından bu yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek ve virman edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakitten oluşur. Hisse senetlerinin sağladığı temettü, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit de koruma kapsamındadır. Piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar Fonun koruma kapsamında değildir. MADDE 22. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ: Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. MADDE 23. SORUMLULUK 23.1 Burgan Bank A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acentesidir. Burgan Bank A.Ş. Acente sıfatla yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde hizmet verdiği müşterilerle yapılan sözleşmelerde taraf olarak yer alır. Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Burgan Yatırım ile Burgan Bank A.Ş. ye aittir Burgan Yatırım işlem ve eylemlerine mutad dikkat gösterecek ve kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır Burgan Yatırım, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve her nevi zararlardan ve gecikme faizlerinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır Telefon, faks, internet veya diğer iletişim sistemlerinin, ya da taşıma veya ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ve taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Burgan Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir Burgan Yatırım, emir ve talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden, karşı aracının menkul kıymetleri teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, menkul kıymetlerin sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından, menkul kıymetlerin çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski menkul kıymetlerin tesliminden, muhabirlerin ve üçüncü kişilerin verecekleri her türlü zararlardan, Alım ve Satım emirlerinde menkul kıymetlerin her türlü niteliklerinin açıkça ve doğru olarak bildirilmemesinden, kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek olaylardan ve elinde olmayan nedenlerle doğacak zararlardan dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde sorumlu değildir Burgan Yatırım açık ve doğru olmayan emir veya talimatları yerine getirecek olsa bile bundan doğacak hiçbir zarardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Bu Sözleşme konusu olan alım ve satımların ifası sırasında veya ifasından dolayı Borsa tarafından Burgan Yatırım a tazmin ettirilecek meblağlar Müşteri nin kusuru olması halinde her ne miktarda olursa olsun Burgan Yatırım ın ilk yazılı talebinde kusuru oranında Müşteri tarafından Burgan Yatırım a derhal ödenecektir Burgan Yatırım Müşteri adına satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden, velhasıl Menkul Kıymet ile ilgili her hangi bir eksiklikten, Menkul Kıymet'in hukuken geçerli olmamasından kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde ve hiç bir nedenden dolayı sorumlu değildir Müşteri nin elden yapacağı ödemeler sadece Burgan Yatırım ın bu iş için yetkili kıldığı kişilere ve makbuz karşılığı yapılır. Müşteri bunun dışında Burgan Yatırım personeline hiç bir şekilde elden nakit para teslim edemez, teslim ettiğini ileri süremez. Burgan Yatırım ın yetkilendirdiği kişilere ve makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerden Burgan Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz Müşteri, Burgan Yatırım ın ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Kurul'un kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Burgan Yatırım ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Kurul un alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Burgan Yatırım tarafından Müşteri emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Burgan Yatırım ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Burgan Yatırım ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı, Burgan Yatırım ın kapalı olduğu bu gibi günlerin Burgan Yatırım tarafından iş günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarda Burgan Yatırım ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. 6/21 İmza

7 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: İşbu sözleşme birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı takdirde Müşteri(ler) bütün hükümlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Müşteri(ler) başka herhangi bir talimata gerek olmadan birinin ve/veya birkaçının, hepsi adına sözleşme hükümlerini her yönden münferiden ve tam olarak uygulamaya yetkili bulunduğunu, bu şekilde yapılan tüm işlemlerden ve sonuçlardan dolayı her türlü sorumluluğun taraflarına ait olduğunu, pay tutarlarını yazılı olarak Burgan Yatırım a bildirmedikleri takdirde hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler. 23 (yirmiüç) maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri ye verilmiştir. BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACENTESİ SIFATIYLA BURGAN BANK A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower Şişli - İSTANBUL (ACENTE) Yetkili imzalar : Yetkili imzalar : BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:191 Kat: Levent - İSTANBUL Yetkili imzalar : Yetkili imzalar : MÜŞTERİ Hesap No : Ünvanı/Adı Soyadı : İkametgah Adresi : Tebligat Adresi : Ev Tel : İş Tel : Cep Tel : Fax : Tarih : İMZA : : 7/21 İmza

8 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: BİREYSEL MÜŞTERİ TANIMA ANKETİ Bu anket, bireysel müşterilerimizin finansal durumu, risk ve getiri tercihleri hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmiştir. Müşterek hesaplarda her ortak için ayrı bir form düzenlenecektir. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Uyruğu: T.C. Yabancı T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik/Pasaport No: Vergi Durumu Tam Mükellef Dar Mükellef Dar Mükellefler Vergi No: Ev Adresi İş Adresi : : Tebligat Adresi : Ev İş Telefonu : Ev: İş: GSM: Faks Numarası : E-Posta Adresi : Mesleği/Ticari Faaliyeti : Faaliyet Konusu : Çalıştığı Kurum : Unvanı : Öğrenim Durumu : MALİ BİLGİLER Gelir Bilgileri : Ücretli Serbest Emekli/Diğer Aylık Net Geliriniz : TL TL TL ve üstü Gelirinizin Türü* : Maaş / Ticari Kazanç Gayrimenkul Geliri Menkul Kıymet Geliri *Birden fazla işaretleyebilirsiniz. Diğer (lütfen açıklayınız): Banka/Diğer Aracı Kurumdaki Birikiminiz : Yok TL TL TL ve üstü Varsa Kurucusu/Ortağı Olduğunuz Şirketler Varsa Kurucusu/Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Göreviniz ve Hisse Oranınız : : NAKİT ALACAK BAKİYELERİN KULLANIMI Gün içinde herhangi bir emrime konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesabımdaki geçici nakdin; Burgan Yatırım in Komisyon ve Masraf Tarifesi nde belirlediği limitlerin üstünde kalan kısmının repoda, altında kalan kısmının ise B Tipi Yatırım Fonlarında değerlendirilmesine; Tamamının B Tipi Yatırım Fonlarında değerlendirilmesine; Karşılığında herhangi bir getiri talep etmediğimi; hesabımdaki nakit alacak bakiyelerin, talep ettiğimde en geç 1 iş günü içerisinde tarafıma ödenmesi koşulu ile Burgan Yatırım tarafından değerlendirilmesine ve getirisinin Burgan Yatırım da kalmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İLETİŞİM BEYANI Adıma gönderilecek her türlü tebligat ve yazışma ile kısa mesaj servisi (SMS) veya interaktif sesli yanıt sistemi üzerinden iletilecek şifre ve mesajların yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İmza 8/21

9 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: YATIRIM, RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ Kurumumuzda Hesap Açma Amacınız: Yatırım Diğer : Aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olanını işaretleyiniz. 1. Ürün Tercihleriniz Tercih Sırası Hisse Senedi/A Tipi Fon/Borsa Yatırım Fonu (1) (2) (3) (4) (5) B Tipi Yatırım Fonu (1) (2) (3) (4) (5) Repo/Ters Repo (1) (2) (3) (4) (5) Devlet Tahvili/Hazine Bonosu (1) (2) (3) (4) (5) Vadeli İşlem Sözleşmeleri (1) (2) (3) (4) (5) Opsiyon İşlem Sözleşmeleri (1) (2) (3) (4) (5) Diğer (Lütfen Belirtiniz) : 2. Yatırımlarınızın performansını hangi para birimi bazında ölçersiniz? TL USD EUR Diğer (...) 3. Yatırım Vade Tercihiniz Portföyümün en fazla %25 ini bir yıl vade ile değerlendirebilirim. Kalan kısma ihtiyacım olabilir. Portföyümün yarısını uzun vadeli, yarısını kısa vadeli düşünüyorum. Portföyümün %75 ini en az bir yıl boyunca yatırım ürünlerinde değerlendirebilirim. 4. Yatırımlarınızdan nasıl bir getiri elde etmeyi bekliyorsunuz? Anaparadan kaybetmeden sabit bir getiri. Enflasyon oranının bir miktar (%1-%4) üzerinde bir getiri. Enflasyon oranının makul miktarda (%5-%8) üzerinde bir getiri. Enflasyon oranının en az iki katı bir getiri. 5. Risk Tercihiniz Olabildiğince riskten kaçınarak, anaparadan kaybetmeden sabit bir getiri sağlamayı amaçlarım. Daha fazla getiri elde etmek için, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim. Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde durumu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Finansal durumum, risk ve getiri tercihlerim hakkında bilgi vermek istemediğimi, bu nedenle her türlü sorumluluğun bana ait olduğunu ve Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 9/21

10 BURGAN YATIRIM KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ İşlemler MKK Hesap Açılışı ve Şifre Saklama ve Bakım Masrafı Hisse Senedi Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi Yatırım Fonu Borsa Yatırım Fonu Varant VOB VİOP Tahvil & Bono Ödünç İşlemler Açığa Satış Oranlar/Tutarlar 6.5 TL Yetkili saklama kuruluşu tarafından tahsil edilen tutar İşlem tutarı üzerinden 2.1 (binde iki nokta bir)-bsmv dahil IMKB tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir. Ücretsiz İşlem tutarı üzerinden 2.1 (binde iki nokta bir)-bsmv dahil İşlem tutarı üzerinden 2.1 (binde iki nokta bir)-bsmv dahil Sözleşme tutarı üzerinden 1 (binde bir) Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme tutarı üzerinden, Opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyatı ile hesaplanacak tutar üzerinden 2.1 (binde iki nokta bir)-bsmv dahil İşlem tutarı üzerinden 0,5 (onbinde beş) Alan = Ödünce konu kıymetin piyasa değeri üzerinden 1 Veren = Ödünce konu kıymetin piyasa değeri üzerinden işlem vadesine göre artan oranlı komisyon skalası Hisse senedi alım-satım aracılık komisyonu Repo Bankalar arası Repo Piyasası Gecelik Oranı - %3 EFT/Havale Yatırım Danışmanlığı Kaldıraçlı alım-satım Kredili İşlemler Repo alt limiti İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından tahsil edilen tutar Ücretsiz Ücretsiz Kredi matrahı üzerinden TC Merkez Bankası Gecelik Borç Verme Faiz Oranı+%15 10,000 TL Bu Komisyon ve Masraf Tarifesinde yer alan komisyon ve faizler, uygulanacak azami tutarları göstermekte olup Aracı Kurum, yatırımcı ve/veya işlem bazında ve müşteri bilgisi dahilinde komisyon ve faizlerde bu oranlara kadar değişiklik yapılabilir. İki nüsha olarak düzenlenen ve bir nüshası Müşteri ye verilen bu Komisyon ve Masraf Tarifesi, Müşteri ile Burgan Yatırım arasında imzalanmış sözleşmelerin eki niteliğindedir. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 10/21

11 İMZA KARTONU HESAP NO MÜŞTERİ ADI SOYADI MÜŞTERİ İMZA ÖRNEĞİ 1 2 ONAYLAYAN ONAYLAYAN 11/21

12 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 13.maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir: 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 12/21

13 VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:III, No:37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun alım satım aracılığı yetki belgesi ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Varantlara İlişkin Genel Bilgi Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. Varantın dayanak varlığını, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir. Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ in 20 nci maddesi uyarınca Kurul un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz. İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler 1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BIST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BIST ın uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BIST tarafından belirlenir. 2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BIST da işlem görmesi zorunludur. BIST da işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BIST tarafından belirlenir. 3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. 4. Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur. 5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur. 6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur. İmza: 13/21

14 Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 7- Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır. 8- Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 9- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 14/21

15 A, B VE C GRUPLARINDA YER ALAN HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU Tarihinden itibaren BIST da işlem gören hisse senetleri aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılmıştır. 3 ayda bir yapılacak değerlendirmelerle oluşturulacak A,B,C gruplarına ilişkin listeler BIST ve KAP internet sayfalarında sürekli olarak yer alacaktır. Genel Kriterler A Grubu B Grubu C Grubu B ve C Gruplarında değerlendirilmeyen hisse senetleri Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adedin altında olan şirketler Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5 in altında olan şirketler Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören paylar Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketler Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları İşlem Saatleri Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. Tek fiyat* yöntemi ile işlem görürler, işlem saatleri ve müzayede sayısı BIST tarafından belirlenir. Alım Satım Yöntemi İlave İşlem Esasları Sürekli müzayede sistemi ile işlem görürler. Kredili işlem ve açığa satışa konu olabilirler. Yatırımcı Bilgilendirme Ayrıca bir risk bildirimi (işlem kuralları) yapılmayacaktır. Uygulanabilecek Diğer Tedbirler Veri Yayın Bilgisi BIST tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınabilecektir. Değişiklik yapılmamıştır. Sürekli müzayede sistemi ile işlem görürler. (BIST ın 329 sayılı Genelgesi hükümleri saklıdır: Piyasa değeri 10 milyon TL nin altında olan menkul kıymet yatırım ortaklıkları, piyasa yapıcısı ile işlem görenler hariç, tek fiyat sistemi ile işlem görürler) Kredili işlem ve açığa satışa konu olamazlar. Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile kurallardan haberdar olduklarına dair işlem kuralları bildirim formu ile bildirim yapılır. BIST tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınabilecektir. Değişiklik yapılmamıştır. Tek fiyat sistemi uygulanır. Bu grupta yer alan yatırım ortaklıklarının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sistemi uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemi uygulanır. Ancak bu durumda da C grubunun diğer kuralları geçerliliğini korur. Kredili işlem ve açığa satışa konu olamazlar. Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile kurallardan haberdar olduklarına dair işlem kuralları bildirim formu ile bildirim yapılır. Formda tek fiyat sistemi ile ilgili yatırımcılara ayrıca bilgi verilir. BIST tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınabilecektir. Hisse senetleri ile ilgili derinlik bilgileri tek kademe olarak gösterilir. Ancak yatırım ortaklıklarında piyasa yapıcı bulunması durumunda derinlik bilgisi 5 kademe olarak gösterilir. *Tek fiyat işlem yöntemi: Belirli bir zaman dilimi boyunca, emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın BIST Hisse Senetleri Piyasası Alım- Satım Sistemi ne kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 21/657 sayılı Kararı nda belirtilen B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, yatırımlarından önce bu hisse senetleri ile ilgili risklerden haberdar olduklarına dair risk bildirim uyarısı yapmak amacıyla hazırlanan işbu formda yer alan esasları okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 15/21

16 BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA BIST GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BIST GİP te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, BIST GİP Yönetmeliği nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. UYARI İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile BIST GİP te işlem yapma yetkisine sahip, BIST ın halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını ve internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR) Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 2. GİP in, BIST kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 3. GİP in, BIST Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun, 4. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulünün BIST GİP Yönetmeliği ne göre yapıldığının, BIST Kotasyon Yönetmeliği ne göre yapılmadığının, 5. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul şartı olarak SPK ve BIST tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, Sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 6. Şirket paylarının GİP te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BIST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 7. Şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 8. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 9. Şirketin payları GİP te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BIST in sorumlu olmadığının, 11. GİP in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, BIST GİP Risk Bildirim Formu nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 16/21

17 SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Serbest İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün, 2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BIST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının, 3. SİP'te işlem gören şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin, 4. SPK'nın tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun, 5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BIST 'in sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 17/21

18 BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ I- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de (Burgan Yatırım) acil bir durumda kurtarma, onarım ve yeniden yapılandırma operasyonlarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, iş sürekliliğinin en kısa sürede sağlanması için gerekli organizasyon ve iş süreçlerini kapsayan Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlarının genel ilkelerinin düzenlenmesidir. II KAPSAM: Bu yönetmelik, acil durum planının içeriği ile ilgili tanımları, varsayımları, acil durum anında dahi kesintisiz yürütülmesi gereken kritik iş süreçlerini, acil durum planının testi ve güncellemesiyle ilgili esasları kapsar. Bu yönetmelik Burgan Yatırım ın iştiraki Burgan Portföy Yönetimi AŞ yi de kapsamaktadır. III TANIMLAR Acil Durum: Aracı Kurum faaliyetlerini yerine getirmesini 24 saat ya da daha uzun bir süre engelleyeceği belli olan ve işlevlerinin farklı bir ofis ortamında gerçekleştirilmesi kararının verilmesini gerektiren yangın, deprem, sel ve su baskını, terörist faaliyetler, bilgi sistem kesintisi gibi önceden öngörülemeyen her türlü durumdur. Acil Durum Koordinatörü ve Yardımcısı: Acil Durum Koordinatörü acil durum planının yürütülmesini sağlayan, acil durum ekiplerini ve kritik süreç ekiplerini yöneten kişidir. Acil Durum Yönetim Komitesi nin başkanıdır. Acil Durum Koordinatör Yardımcısı ise, Acil Durum Koordinatörüne vekalet eden kişidir. Acil Durum Yönetim Komitesi: Acil Durum Koordinatörü ne koordinasyon ve karar alma sürecinde destek veren komitedir. Kriz Masası oluşturmak kriz ve kurtarma aktiviteleri süresince müşteri ve basın ilişkilerini yürütmek, personel ve müşterilere iletişim desteği vermek bu komitenin sorumluluğundadır. Acil Durum Yönetim Komitesi Acil Durum Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı,, Operasyon ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, Yurtiçi Satış ve Online Platformlar Genel Müdür Yardımcısı, IT Direktörü ve Risk Yönetimi ve Yasal Uyum Yöneticisinden oluşmaktadır. BT Acil Durum Ekibi: Bilgi Sistemleri Ekibi ile Kritik Süreçler sorumlularından oluşmaktadır. Bu ekip, acil bir durum meydana gelmesi durumunda oluşan felaketi ve Burgan Yatırım a olan etkilerini ilk olarak değerlendiren ve Acil Durum Yönetim Komitesi'ne rapor eden ekiptir. Acil Durum Ekipleri aynı zamanda hasar tespiti yaparlar. Acil Durum Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda Bilgi Teknolojileri (BT) Acil Durum Planı nın uygulanmasından sorumludur. BT Acil Durum Ekibi, Acil Durum Koordinatörü/Koordinatör Yardımcısı tarafından atanır. Kurtarma, Güvenlik ve İdari İşler Ekibi: Acil durumdan etkilenen ortama ilk müdahaleyi yapan; ilkyardımdan, felaketin etkisine göre binanın boşaltılmasından ve ortamda bulunan tüm varlıklarının korunmasından, idari hizmetlerin yerine getirilmesinden, Bina Acil Durum Planı nın yürütülmesinden sorumlu olan ekiptir. Bu ekip Acil Durum Koordinatörü/Koordinatör Yardımcısı tarafından atanır.. Aynı zamanda ofis yenileme işlemleri de bu ekibin sorumluluğunda yürütülür. Bu çerçevede geçici ofis ortamının oluşturulması, hasar görmüş ortamın tamiri veya yeniden oluşturulması, personelin geçici çalışma ortamından yeni oluşturulan çalışma ortamına aktarılması işlemleri gerçekleştirilir. Bina Acil Durum Planı, bu yönetmeliğin 2 no lu ekinde detaylandırılmıştır. Bilgi Sistemleri Ekibi: Acil durumdan etkilenen ortamın donanım, yazılım ve diğer bilgi sistemi sorunlarının çözümünden, yedek ofis ortamları bilgi sistemleri altyapısının hazırlanmasından sorumlu olan ekiptir. Kritik Süreçler: Acil durum anında dahi Burgan Yatırım da yürütülmesi zorunlu operasyonel faaliyetleridir. IV- UYGULAMA: Burgan Yatırım ın acil bir durumdan zarar görmemesi veya zararının asgari seviyede gerçekleşmesi için öncelikle aşağıdaki tedbirler alınır: a) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı olarak merkez ofiste güvenli dolaplarda ve/veya elektronik ortamda saklanmaktadır. Elektronik ortamda kayda alınan evraklar kartuşa yedeklenerek Burgan Bank Etiler Şubesindeki güvenli ortamda saklanmaktadır. b) Faaliyetlerin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik olarak kritik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla, elektronik kayıt yedekleri minimum 5 yıl süreyle saklanır. c) Acil bir durumda Burgan Yatırım ın bilgi sistemleri altyapısını ve uygulamalarını çalışır kılmak amacıyla alternatif merkez olarak gerekli alt yapıya sahip Burgan Bank ın IBM İzmir de bulunan yedekleme merkezi kullanılır. Yedekleme merkezi gerekli ihtiyaçları içerecek şekilde düzenli olarak en az yılda 1 defa olmak üzere Bilgi Sistemleri Ekibi tarafından kontrol edilir. d) Burgan Yatırım ın müşteri ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanalları da dahil olmak üzere tüm uzak bağlantıları için gerekli iletişim hatları kurulur ve bunların çalışırlığı test edilir, sürekliliği sağlanır. Bu amaçla, Burgan Yatırım müşterileri, Merkez ofis ve şubelere ve/veya Online Platformlara ulaşamadıkları durumda Burganbank Hasanpaşa şubesinde kurulan yedek telefon hatları üzerinden iletişim kurabilir. Burgan Yatırım çağrı merkezi ve alternatif ofis iletişim bilgileri kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. e) Acil Durum Yönetim Komitesi operasyonel risk değerlendirilmesi yaparak kritik sistem ve uygulamaları tespit eder. Kritik Süreçler, acil durum anında dahi yürütülmesi zorunlu operasyonel faaliyetler olarak değerlendirilmiş ve Hisse Senedi Operasyonu, Türev İşlemler Operasyonu, Online Platformlar Operasyonu, Forex İşlemler Operasyonu, Fon ve Portföy Yönetimi Operasyonu, Bilgi Sistemleri Operasyonu kritik süreçler olarak BT Acil Durum planına ve Bina Acil Durum Yönetmeliğine dahil edilmiştir. f) BT Acil Durum Planında kritik sistem ve uygulamaların kurtarılabilmesine ilişkin hangi verilerin yedeklendiği ve kesintiye neden olabilecek acil bir durumda nasıl devreye alınacağı ve Olağanüstü Durum Merkezi nin nasıl ayağa kaldırılacağı detaylı olarak ele alınmıştır. Bu amaçla BT Acil Durum Planını uygulayabilmek için Burgan Bank ın IBM İzmir deki yedekleme merkezi kullanılmakta ve Burganbank ın Hasanpaşa şubesindeki alternatif ofis merkezi aktif olarak hazır halde beklemektedir. g) BT Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı'nın içeriği ve Acil Durum ekiplerinin görev ve sorumlulukları hakkında Burgan Yatırım çalışanlarına bilgilendirme yapılır. Acil Durum Ekipleri yılda bir kez planlı olarak acil durum testlerini yaparlar ve sonuçları hakkında Acil Durum Yönetim Komitesine bilgilendirirler. h) BT Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı Bilgi Teknolojileri tarafından yapılan periyodik testler ile güncel tutulur ve güncellemeler konusunda Acil Durum Yönetim Komitesi bilgilendirilir. ı) Acil durumlarda kritik süreçlerin sürekliliğini sağlayacak tedarikçiler ve diğer destek hizmet şirketlerinin, anlaşmalarında belirtilen şartlarda hizmet verebilir durumda olmalarını sağlayacak hususlara yer verilir. j) Burgan Yatırım ın sigorta yaptırılabilecek varlıkları, belirlenen teminatlar doğrultusunda karşılaşılan hasarlar için geri ödeme taahhüt edecek şekilde sigortalanır. k) Burgan Yatırım acil bir durum anında ya da sonrasında gerekebilecek ilkyardım sağlık donanımı hazır bulundurur. Güvenlik, Lojistik ve İdari İşler Ekibi ilkyardım faaliyetlerinin sağlanmasından sorumlu olup personelin konu ile ilgili eğitim almaları sağlanır. l) Acil durum anında Acil Durum Yönetim Komitesi tarafından faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri sağlanır. m) Acil durum anlarında Sermaye Piyasası Kurulu nun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi ve rutin zorunlu bildirimlerin yapılması sağlanır. Uygulama Prensipleri: Acil Durum Ekibinde de ve kritik süreçleri yönetecek ekiplerde yer almayan personelin belli bir süre çalışmıyor olması öngörülebilir. Ancak, bunu gerektirecek bir durum yoksa ilgili personel normal organizasyon yapısındaki kendi bölümleriyle ilgili görevlerini sürdürürler. İlgili bölüm yöneticileri, Acil Durum Yönetim Komitesi ile iletişim halinde çalışır. Acil Durum Yönetim Komitesi üyeleri, kendilerine organizasyonel olarak bağlı kritik iş süreçlerinin ihtiyaçlarını periyodik olarak gözden geçirerek gerekli personel, ekipman ve donanımın sağlanmasını koordine eder. Acil durumun niteliğine göre, Acil Durum Koordinatörü/Koordinatör Yardımcısı, gerekli görülen tüm yasal mercileri (SPK, BIST, VOB, Takasbank, MKK gibi) bilgilendirir. BT Acil Durum Planı: Bilgi Teknolojileri Sistemleri nin çalışmasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve bilgisayar sistemlerinin alternatif bir lokasyonda geri yüklenmesi kararıyla sonuçlanan, kesintiye yol açabilecek herhangi bir olay, yangın, deprem, sel ve su baskını, terörist faaliyetler ve soygun gibi acil durumlarda, kritik süreçlerin devamını sağlayacak kişilerin rol ve sorumlulukları, bu yönetmeliğin 1 No lu eki olan BT Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı nda tanımlanmıştır. Burgan Yatırım personeli ve ekipleri belirtilen rol ve sorumluluklarına uygun davranmak zorundadır. Planın ve eklerinin güncel tutulmasından Acil Durum Yönetim Komitesi sorumludur. Acil Durum Yönetim Komitesi yılda en az bir kez ve gerekli görülmesi durumunda Acil Durum Ekibi ile toplanarak planın güncel olmasını sağlar. Güncelleme sonrasında Burgan Yatırım personeline bilgilendirme yapılır. BT Acil Durum Planının Testi: Burgan Yatırım lokasyonlarının büyük ölçülü bir kesintiye ne düzeyde hazırlıklı olduğunun ve kaynakların yedek ofis ortamında iş akışını sağlayacak yeterlilikte olup olmadığının ölçülmesi amacıyla BT Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı test edilir. Testler planlı olarak Acil Durum Ekibi nin katılımıyla gerçekleştirilir. Felaket senaryosu, katılımcıların senaryoya bağlı olarak kurtarmaya ilişkin kendi rollerini gözden geçirebilmelerini teminen testten önce belirlenir ve açıklanır. Senaryo, zayıf alanların tanımlanabilmesini sağlayacak şekilde test süresince izlenir ve tanımlanan zayıflıkların giderilmesini temin edecek tedbirler alınır. BT Acil Durum Planı testleri en az yılda bir kez uygulanır. BT Acil Durum Testlerinin Değerlendirilmesi: Acil Durum Ekibi test çalışmalarının hemen sonrasında test sonuçlarını dökümante eder. Ekip üyeleri test sonuçlarını gözden geçirerek plandaki zayıf noktaları analiz eder. Testin etkinliği, Acil Durum Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilir. Acil Durum Yönetim Komitesi gözden geçirme toplantılarına katılır ve öngörülen plan güncellemelerini koordine eder. Değerlendirmelerde personelin tüm plana hâkim olup olmadığı ve uygulanacak testin hedeflerinin anlaşılıp anlaşılmadığı dikkate alınır. Bu amaçla; a) Ekip üyelerinin faaliyetleri gözlenir ve denetlenir. b) Test hedefleri ve gerçekleşenlerin karşılıklı değerlendirilmesi yapılır. c) Testin güçlü ve zayıf yönleri dokümante edilir. V SORUMLULUK: Acil Durum Yönetmeliği Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer, Yönetmelik üzerinde yapılacak bütün değişikliklerin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. Acil Durum Koordinatörü acil durum planının uygulamasından sorumludur ve bu kişinin en az genel müdür yardımcısı düzeyinde olması gerekmektedir. Acil durum koordinatörünün ve bu kişiye alternatif olarak en az bir kişinin de yedek olarak yönetim kurulu tarafından atanması gerekmektedir. Yönetmelik ile belirlenen iş ve işlemler Yönetmelik Ekleri olan BT Acil Durum Planı ve Bina Acil Durum Planına uygun olarak gerçekleştirilir. VI YÜRÜRLÜK: İş bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Burgan Yatırım kurumsal web sitesinde yayınlanır ve tüm değişiklikler bu sitede duyurulur. MÜŞTERİ: İşbu Acil durum Yönetmeliğini okuduğumu ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. 18/21

19 GENEL VİRMAN TALİMATI BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kurumunuzu; Acenteniz Burgan Bank A.Ş. ve kurumunuz aracılığıyla gerçekleştireceğim sermaye piyasası işlemleri sonucunda oluşacak her türlü nakdi veya Takasbank teminat hesabımda oluşacak her türlü nakdi, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın, tarafınıza yazılı olarak aksi bildirilmediği sürece; 1. Aşağıdaki işlem türlerine göre aktarmaya yetkili kıldığımı; yapılacak aktarımlar için ayrıca bir talimatıma ihtiyaç olmadığını; a. Nezdinizdeki yatırım hesabımdan Burgan Bank A.Ş. nezdindeki hesabıma veya yatırım hesabımla bu hesaba tanımlı Takasbank teminat hesabım arasında virman: Burgan Yatırım Hesap No : TL USD EUR Burgan Bank Hesap No : b. Nezdinizdeki Yatırım hesaplarım arasında virman: Burgan Yatırım Hesap No (1): Burgan Yatırım Hesap No (2): Burgan Yatırım Hesap No (3): 2. Sözlü olarak vereceğim talimatlarımla aşağıdaki banka hesaplarıma aktarmaya yetkili kıldığımı; bu hesaplar dışındaki EFT ve havale taleplerini ve bu hesaplarla ilgili değişiklik taleplerimi mutlaka yazılı olarak vereceğimi; İşbu talimatımın Kurumunuzla imzalanmış sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacağını, bu talimatım uyarınca yapılacak aktarım işlemlerine bir itirazım bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı Soyadı : Tarih : İmza : 19/21

20 Tarih / / Değerli Müşterimiz, Şirketimiz ile imzalayacağınız ve içerisinde tek taraflı olarak Şirketimiz lehine genel işlem şartı niteliği taşıyan hükümler bulunan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ekte tarafınıza teslim edilmektedir. Sözleşmenin tüm maddelerinin tarafınızca incelenmesi neticesinde varsa değişiklik önerilerinizin veya itirazlarınızın 3 gün içinde şubemize ıslak imzalı yazı ile bildirilmesini, 3 gün içinde değişiklik talebinizi bildirmediğiniz takdirde Sözleşme hükümlerini bu hali ile kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz. Saygılarımızla, BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (BURGAN YATIRIM) İMZA: İMZA: BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACENTESİ SIFATIYLA BURGAN BANK A.Ş. (ACENTE) İMZA: İMZA: 20/21

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı