GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere (Yalnız )... limitli Kredi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme kapsamında, Banka ile Müşteri ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 2- GENEL HÜKÜMLER 2.1. Kredi Türleri Sözleşme uyarınca, Banka; Müşteri lehine açtığı yukarıda belirtilen limiti; Türk Lirası veya herhangi bir para cinsinden, Teminatsız, kefalet karşılığı veya herhangi bir teminat karşılığı, Nakdi veya gayri nakdi (teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyit ve sair), Vadesiz, kısa vadeli, orta veya uzun vadeli, Cari hesap, taksitli, spot, avans ya da ıskonto-iştira, Ayni (altın ve benzerleri), kredi/kredisi olarak kullandırabilecektir. Banka, anılan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla da kredi kullandırabilir. Yukarıda sayılan kredi tipleri tahdidi olmayıp, Banka ca yukarıda sayılan kredilerin haricinde de kredi kullandırılabilecektir. Banka, Müşteri ye tahsis ettiği nakit kredileri Sözleşme nin imzalanmasını müteakip yukarıda belirtilen şekil ve şartlarda kullandırabileceği gibi, kredinin bir bölümünü veya tamamını Müşteri nin alacaklı cari veya diğer borçlu cari hesaplarına re sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacaklı cari hesaplarının borçlu cari hesaba dönüştürülmesi şeklinde de kullandırabilir. Banka ayrıca, bakiyesi sıfıra inmiş cari hesapların ve diğer türlerdeki kredilerin yeniden işletilmesine ve açılmış borçlu cari hesaplarla diğer türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan belirlediği limitlerle ve Müşteri ile mutabık kalınan her türde yeni kredi veya cari hesap açmak suretiyle kullandırmaya da yetkilidir. Banka, münferit her bir kredi kullandırımına/işlemine ait Müşteri hesabına geçilerek kullanılan kredi faiz, oran ve tutarlarını, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir. Müşteri, hesabına kredinin geçilmesiyle bu şartları da kabul etmiş sayılır. Taraflar, işbu Sözleşme ile, Banka nın kredi verme yükümlülüğü altına girmediğini kabul ve beyan ederler Limit Artırımı ve Limit İptali Müşteri, Banka dan mevcut kredi limitinin artırılmasını talep edebilecektir. Banka, Müşteri nin limit artırım talebini değerlendirerek uygun bulması halinde, Müşteri nin talep ettiği artış tutarı ile bağlı olmaksızın, ancak talep edilen tutara kadar limiti artırabilecektir. Banka; Müşteri ye tahsis edilen kredi limitini, Müşteri nin değerlendirilme tarihi itibariyle, ekonomik şartlara, Banka nın kredilendirme politikalarına, kredi kullanım amacına, Müşteri nin mali durumuna, kredi vadesi, kredi ve teminatın türü ve benzeri nedenlere göre belirlemiş olup, anılan yapı ve koşulların değişmesine paralel olarak söz konusu limiti tamamen veya kısmen kullandırmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Banka, bu hallerde Müşteri yi yazılı veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Müşteri ve risk grubuna kullandırılan toplam kredinin mevzuatta öngörülen sınırlamaları aşması, Müşteri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, limit tahsisi için talep edilmiş olan mevcut teminatların değer kaybetmesi, teminatsız kalınması, diğer banka veya finans kuruluşları ile Banka dan daha fazla teminatlı yapı ile çalışılması, yeni/ek teminat talebinin ve diğer kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi, olumsuz piyasa istihbaratı, sektörde meydana gelen olumsuz gelişmeler ve muacceliyet/ temerrüt koşullarında belirlenen hallerden herhangi birinin oluşması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Banka önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın limiti kısmen veya tamamen iptal edebilecek, limitin kısmen veya tamamen iptalinden sonra Müşteri yi bilgilendirecektir. Ancak toplam (genel kredi) limitinde azalma olmadığı durumlarda bildirim yapılmayacaktır Kredi Para Cinsi Banka ca Müşteri ye tesis edilen kredi limiti ile bir veya birden fazla Türk Lirası kredi, dövize endeksli kredi veya döviz kredisi kullandırılabilecektir Banka ca Türk Lirası limit karşılığı kredinin kısmen veya tamamen nakdi ve/veya gayri nakdi olarak döviz üzerinden açılması döviz karşılığı Türk Lirası kullandırılması dahil ve Banka nın Müşteri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, teminat mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolayı yükümlülükler altına girmesi halinde; Banka, işlem konusu dövizleri kendi kaynağından veya Müşteri nin döviz hesaplarından karşılayabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilecektir. Müşteri, Banka nın bu şekilde yapacağı döviz satışlarına ve transferlere döviz satışının yapıldığı gün itibariyle Banka nın serbestçe tayin edeceği döviz satış kurlarının uygulanacağını; tüm yükümlülüklerin Banka nın garanti ettiği veya kullandırdığı döviz cinsi üzerinden olduğunu; ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden yapacağını; söz konusu döviz cinsi dışında Banka nın başka cins döviz veya dövizlerle ödeme yapılmasını kabul etmesi halinde, bu dövizlerin kredinin kullanıldığı veya garanti edildiği döviz cinsine dönüştürülmesinden doğacak arbitraj masraflarının, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yapılacak transfer dolayısıyla muhabirlerce kurye kredi faizlerinin de Müşteri ye ait olacağını kabul eder. Bununla birlikte Müşteri, Banka nın kabul etmesi halinde, kur riski o Müşteri ye ait olmak üzere, nakdi kredilerde Müşteri nin yükümlülüğünün fiili ödeme günündeki Banka ca (ilgili kurun yalnızca TCMB tarafından belirlendiği hallerde bu Banka ca) kredinin kullandırıldığı döviz cinsi için belirlenmiş satış kuru üzerinden Türk Lirası na dönüşeceğini: Banka nın Müşteri lehine verdiği/vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olması halinde, Banka nın belirlediği kur ve paritelerin uygulanacağını kabul eder Kredi Kullandırım Koşulları Banka, Müşteri nin kredi kullandırım talebine istinaden ilgili kredinin kullandırım koşullarını saptayacak olup, Müşteri nin bu koşulları kabul etmesi halinde Banka ilgili krediyi kullandırabilecektir Krediyi Kullandıracak Şube ve Sözleşme nin Tüm Şubeler İçin Geçerli Olması Kredinin kullanılacağı şube Banka ve Müşteri arasında belirlenmedikçe, Banka krediyi yurtiçi veya yurtdışı herhangi bir şubesinden kullandırabilecektir. İlgili şubenin kapanması, bir başka şube ile birleşmesi, şube özelliklerinin değişmesi, yeni şubeler açılması veya Banka nın lüzum görmesi halinde, Banka kullandırılan krediyi Müşteri yi önceden bilgilendirmek suretiyle diğer bir yurtiçi veya yurtdışı şubeye nakletmeye yetkilidir. Müşteri nin talep ettiği ve Banka ca uygun bulunan devirler sebebiyle doğacak her türlü 1

2 vergi ve masrafa Müşteri katlanacaktır. Müşteri, belirtilen nakiller nedeniyle, Banka ca talep edilecek belge, bilgi ve her türlü dokümanın sağlanacağını ve sair tüm gerekliliklerin yerine getirileceğini kabul eder. Ayrıca Müşteri, işbu Sözleşme nin, gerek kredi ve hesap nakli nedeniyle, gerekse her halükârda ve şartta Banka nın yurtiçi/yurtdışı açılmış/açılacak tüm şubeleri için geçerli, kullanılabilir ve bağlayıcı olduğunu kabul eder Kredi Faizi Ödeme planına bağlanmış kredilerde, ilgili ödeme planlarında belirtilen faiz oranları; diğer kredilerde veya ödeme planında faiz oranlarına yer verilmediği durumlarda ise kredi kullandırım tarihinde Banka nın bildirdiği faiz oranı geçerli olacaktır Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış ise, faiz oranı, Banka nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek kaydıyla Banka ca belirlenecektir Banka, münferit her bir kredi kullandırımına ait faiz, oran ve tutarlarını, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir Banka nın kullandırdığı veya kullandıracağı taksitli ticari krediler ile ödeme planına bağlanmış sair krediler de dahil olmak üzere her nevi kredinin faiz oranları Müşteri ile yazılı bir mutabakat ile sabitlenmedikçe, Banka; kredi maliyetlerindeki artışlar, ekonomideki/piyasa şartlarındaki değişiklikler, Banka kredilendirme politikalarındaki değişiklikler gibi haklı nedenlerin varlığı halinde, Sözleşme uyarınca açtığı veya açacağı aynı tür krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek kaydıyla, Banka ca belirlenmiş olan cari faiz oranını Müşteri ye 1 gün öncesinden ihbarda bulunmak kaydıyla uyarlayarak, bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve sair resim, harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte cari hesabına borç yazmaya yetkilidir. Müşteri, faiz artırımının ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin kendisine bildirilmesini izleyen ilk işgününe kadar, ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamamını kapatarak Banka nın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Banka ya ödeyerek, kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Müşteri, faize ilişkin değişikliklerden etkilenmeyecektir. Müşteri, bu süre içerisinde borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmiş sayılır Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildiği veya kullandırıldığı ülkede herhangi bir devlet kuruluşu yahut bu konuda yetkili bir merci tarafından Banka nın tabi olduğu şartlar, özellikle sahibi bulunduğu aktifler, kredi ve mevduatları konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunların tefsirinde bir değişiklik, ekonomik kriz veya iktisadi şartlarda değişiklikler, Banka nın kredi tesis ve idame maliyetlerini artırırsa, Müşteri, Banka nın talebi üzerine ve ilave faiz ödemesi yoluyla maliyet artışını karşılayacaktır Kanuni sınırlamalara uygun olarak, Sözleşme uyarınca açılan kredi ve hesaplara bileşik faiz yürütülür. Uygulanacak faizler ile gider vergileri, Sözleşme ile eklerinde veya taraflarca başka bir şekilde mutabakata varılmadıkça her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde veya kredinin açıldığı tarihten itibakren 3 er aylık dönemler itibariyle (ve her halükârda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek Banka ca Müşteri hesabına borç yazılır. Müşteri, hesabına borç yazılan faiz ve bunların gider vergilerini, kredi limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür TCMB nin veya diğer yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacakları yeni kararların da yürürlük tarihinden itibaren 2 uygulanacağını Müşteri kabul eder Kullandırılacak kredilerin faizleri, adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Müşteri hesabına borç yazılacaktır Açılacak kredilerden işgününde çekilen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek meblağlar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanlar ise yatırıldıklarını takip eden ilk işgünü valörü ile hesaba alacak yazılacaktır. Tatil gününde çekilecek meblağlar ise, tediye edildikleri günden bir önceki işgününden itibaren faiz hesabına katılacaktır Müşteri, döviz üzerinden açılan kredilerle ilgili her türlü faiz tutarını aynı cins döviz tutarı olarak ödeyecektir Faiz oranının Libor/Euribor a belirlenen marjın eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde, esas alınacak Libor/Euribor oranı, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat da Reuters ekranı Libor/Euribor sayfasındaki oran olacaktır. Eğer, Reuters Ekranı Libor/ Euribor sayfasında birden fazla oran görülecek olursa, faiz oranı, bunların aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/ Euribor oranı Reuters Ekranı ilgili sayfasında belirlenemeyecek olursa, Banka, faiz oranını kote edilmiş son iki banka (veya tek banka varsa, Banka nın) faiz oranlarını esas alarak belirleyecektir. Trlibor için Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanmakta olan, faiz belirleme tarihinde geçerli Trlibor değeri dikkate alınır. Libor/Euribor/Trlibor oranlarının negatife dönmeleri halinde, kredi faiz oranı tespitinde Libor/Euribor/Trlibor oranları sıfır (0) olarak dikkate alınacaktır Müşteri, Banka nın yurtdışı şubelerinden kredi kullanması halinde; kredinin kullanıldığı tarihten geri ödeme tarihine kadar geçecek sürede belirlenen faiz dönemleri itibariyle ve faiz dönemlerinin son gününde ödenmek üzere, belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz, bir yıl 360 gün hesabıyla, gün sayısına göre hesap edilecektir Gecikme ve Temerrüt Faizi Müşteri, kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde ödememesi veya borcun Sözleşme kapsamında muaccel hale gelmesi halinde; alacağın muaccel hale geldiği tarihten Müşteri ye yapılacak ihtarda belirtilen sürenin hitamına kadar geçecek süreye kadar muacceliyet tarihindeki borç miktarına, Banka ca uygulanan cari en yüksek ticari işlek kredi faiz oranının uygulanmasını ve bulunacak bu faiz üzerinden BSMV ve KKDF tahakkuk ettirileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren borcun tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, Banka nın Müşteri ye kullandırdığı nakdi kredi türlerine kredinin kullandırıldığı tarih ile temerrüt tarihi arasındaki süre içinde Banka ca uygulanan (TL krediler için TL kredilere uygulanan, yabancı para krediler için ise o döviz cinsinden kredilere uygulanan) en yüksek kredi faiz oranının 2 katı tutarında, temerrüt tarihi itibariyle temerrüt faizi hesaplamasına; esas alınacak nakdi kredi riskinin bulunmaması halinde ise Banka nın kredinin kullandırıldığı tarih ile temerrüt tarihi arasındaki süre içinde nakdi ticari kredilere uyguladığı (TL krediler için TL kredilere uygulanan, yabancı para krediler için ise o döviz cinsinden kredilere uygulanan) en yüksek kredi faiz oranının 2 katı tutarında temerrüt faizi oranı uygulamasını kabul eder. Müşteri ayrıca, Banka ca, yabancı para üzerinden kullandığı kredi borçları hakkında yabancı para üzerinden takip yapılabileceği gibi yabancı para borçları temerrüt veya takip tarihinde Banka nın uyguladığı kurlar üzerinden Türk Lirası na çevirerek, bir önceki cümlede belirtilen şekilde Banka nın TL kredilere uyguladığı faizin 2

3 katı oranında temerrüt faizi uygulanabileceğini, bu faiz oranı esas alarak hakkında dava ve takip açabileceğini kabul eder. Müşteri temerrüt faizi tutarı üzerinden, ayrıca hesaplanacak BSMV ve sair vergi, KKDF, harç ve masraflarını da ödemeyi, borç bakiyelerinin tamamı ödeninceye kadar faiz, gider vergisi, masraf ve diğer hususların, kredinin verilmesi anında geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul ve beyan eder Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan kur farklarını ve arbitraj masraflarını ödemekte gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur farkı tutarı üzerinden, kredinin kat ı veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Sözleşme de düzenlenmiş bulunan temerrüt faizi oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul eder Erken Ödeme Müşteri nin bakiye borcunu kısmen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka nın kabulüne bağlıdır. Banka nın kabulü olmaksızın yapılan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Müşteri, Banka nın muvafakatine dayanmayan erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak isteyen Müşteri, erken ödeme yapmak istediği tarihten 5 işgünü önce Banka ya yazılı olarak başvurur. Banka, erken ödeme isteğini kabul ederse, bunun şartlarını bildirir ve bundan kaynaklanacak tüm masraflar ile maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Müşteri den talep edebilir. Müşteri, belirlenen ödeme planı dışında yapacağı ödemeler için, erken ödemeden kaynaklanacak tüm masraflar ile Banka nın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetlerine karşılık gelmek üzere talep edeceği erken ödeme komisyonunu ve bu komisyon üzerinden hesap edilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri ödemeyi kabul eder Yurtdışı şubelerden kredi kullandırılması halinde, kredilerin tesis edildiği ülkede veya ülkemizde uygulanan herhangi bir kanun veya mevzuat yahut bunların yorumlanmasında resmi mercilerce bir değişiklik yapılır veya herhangi bir nedenle ve bunun sonucunda Banka nın bu krediyi kullandırması kanuna aykırı hale gelirse, Banka nın krediyi kullandırma yükümlülüğü sona erecektir. Böyle bir durumda, Müşteri, Banka ca yapılacak talep üzerine ve bu konudaki ihbarın yapıldığı faiz döneminin son gününde, işlemiş faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutarını Banka ya ödeyecektir Kredinin Geri Ödenmesi Müşteri, Banka ya anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden, def aten ve herhangi bir kesinti olmaksızın yapacaktır. Müşteri, cari hesap şeklinde işleyen vadesiz kredileri ise, geri ödeme talebinin Müşteri ye ulaşmasını izleyen Banka ca belirlenecek 1 ile 3 günlük süre içerisinde nakden veya def aten ödeyecektir Komisyon, Vergi ve Masraflar Müşteri, Banka nın Sözleşme ile ekleri uyarınca açtığı ve açacağı her türlü kredi ile hesap ve aldığı teminatlar ile ilgili olarak iktisadi koşullar çerçevesinde Banka nın belirlediği/belirleyeceği veya yetkili merciler tarafından saptanan veya ileride saptanacak olan oranları geçmemek üzere, her nevi komisyon, masraf, hesap işletim ücretini, fon ve BSMV, KKDF gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek ücret, masraf, vergi ve sair her türlü gideri ve bunların gider vergilerini, Banka ya derhal ödemekle yükümlüdür Banka, Sözleşme kapsamında müşterilerine sunduğu işlemler ve hizmetlere ilişkin olarak uygulamakta olduğu yukarıda belirtilen genel komisyon ve masraf oranlarını, piyasa koşullarındaki veya Banka maliyetlerindeki değişiklikler nedeniyle yetkili merciler tarafından saptanan veya ileride saptanacak olan, yahut böyle bir saptama yapılmaması halinde, benzer krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek üzere 1 gün önceden ilan veya ihbar etmek sureti ile Banka ca belirlenecek olan oran ve miktarda artırmaya yetkilidir Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış olması halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf ve sair gider oranları, Banka nın işlem tarihinde web sitesinde veya sair yöntemlerle duyurduğu/bildirdiği benzer krediler ve hesaplar için uyguladığı oranlar olacak olup, Banka ca farklı bir yöntemle bilgi verilmediği sürece söz konusu komisyon, ücret, masraf ve sair giderler Banka nın internet sitesinde ilan edilecektir Banka; münferit her bir işleme ait, Müşteri ile mutabakata varılan veya Banka ca belirlenen komisyon, masraf oran ve tutarlarını, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir Banka, Sözleşme çerçevesinde talep ettiği komisyon oranları ve masraf tutarlarında yetkili mercilerce değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikleri dikkate alarak, Müşteri ye ilan veya ihbarda bulunarak uyarlamaya yetkilidir Müşteri, Sözleşme çerçevesinde hesabına borç yazılan komisyon, masraf tutarları ve sair ücretler ile bunların gider vergilerini ve sair kalemleri, Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür Müşteri, kanun veya diğer düzenlemeler sonucu Banka ya yapacağı ödemelerden bir kesinti yapılmasının zorunlu olması halinde, bu kesinti yapılmamış olsaydı Banka nın eline geçecek net tutara eşit tutarda bir ödemeyi teminen ilave ödeme yapmayı kabul eder Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü işlemin gerektirdiği tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezaları; sigorta prim, noter masrafları ve sair masraflar; bunlarda meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı Müşteri tarafından ödenecektir Müşteri, hesabın kat edilmesi veya kredi ya da teminat ilişkisinden dolayı Banka nın göndereceği ihtarname veya belgeler için yapacağı her türlü masrafı, noter masraflarını ve benzeri giderleri de Banka ya nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Müşteri, talep ettiği ve Banka ca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek taraflı iradesi ile vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt ettiği kredi koşullarını yerine getirememesi halinde, Banka nın kullandırıma ayrılan kredinin kullanılmamasından uğradığı/ uğrayacağı maliyet ve getiri zararlarına karşılık olmak üzere, ayrıca bu kredi için harcanan emek, ilgili kredinin dosyalama, ekspertiz masrafları vs. masraflar nedeniyle söz konusu zararların giderilmesini teminen kredi limitinin %2 oranına kadar olmak üzere cezai şart ödemeyi; ancak Banka zararlarının cezai şart oranı üzerinde olması durumunda, Banka nın uğradığı/uğrayacağı zararları da ayrıca nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Müşteri, kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masrafı ödemediği takdirde, bunların tutarını nezdindeki alacaklı cari veya rehinli hesaplarından ayrıca onayını almaya lüzum kalmadan Banka nın re sen mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, cari veya rehinli hesabının bulunmaması halinde, var ise borçlu hesabına, bu da yok ise, geçici hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan doğan bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için Banka ca, Sözleşme de yazılı oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirileceğini kabul eder Banka nın; Sözleşme ile Müşteri nin yükümlendiği gider vergisini vergi dairesine yatırmadan Müşteri den talep ve tahsile hakkı olduğu gibi, temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de gider vergisini ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve dava ikamesi suretiyle Müşteri den talebe de hakkı vardır. Banka, bu vergi, fon, resim ve harçları 3

4 ilgili mercilere ödemek zorunda kaldığı takdirde Müşteri bu tutarları Banka ya derhal nakden ve def aten ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna Sözleşme de belirtilen oranda ve şekilde temerrüt faizinin uygulanmasını kabul eder Müşteri, Banka ya tevdi ettiği senetlerin, Banka nın şubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için gönderilmesi durumunda, aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt eder Müşteri, kullandığı kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanlığı ve benzer resmi kurumların Banka dan, her ne ad altında olursa olsun, tahsil edeceği tutarları, derhal ve nakden Banka ya ödemeyi kabul eder. Aksi takdirde Müşteri, söz konusu tutarları talep edildiği tarihten ödeme tarihine kadar, işbu Sözleşme de belirtilen söz konusu tutarlar üzerinden işleyecek temerrüt faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacağını kabul eder Sözleşme nin teminatı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonları nominal değerlerinden yüksek olması kaydıyla piyasa değerleri üzerinden; aksi takdirde veya piyasa değerinin belirlenememesi halinde nominal değerleri üzerinden; diğer taşınır veya taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza ve sair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Banka ca Müşteri hesabına borç yazılacaktır Müşteri ye kullandırılacak kredinin Banka ca yurtdışında yerleşik kredi kuruluşlarından temin edilmesi ve bu hususun Müşteri ye yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Müşteri, Banka nın yabancı kredi kurumları ile akdettiği kredi sözleşmeleri çerçevesinde komisyon, dava ve takip masrafları dahil olmak üzere her türlü masraf ve sair adı altında ödemekle yükümlü olduğu tutarı baz alarak, Banka nın talebi üzerine Banka ya ödemekle yükümlüdür. 3- TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 3.1. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması Sözleşme kapsamında kullandırılacak krediler, teminat karşılığı kullandırılabileceği gibi, Banka kararına istinaden teminatsız olarak da kullandırılabilecektir. Banka, Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü maddi, şahsi, ayni, alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir. Müşteri, kendisinden istenen teminatları Banka tarafından saptanacak koşul ve şekillerde, kredinin limitine, marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka ya vermekle yükümlüdür Banka, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması veya Bankamız dışında başka bankalar ve finans kuruluşları ile Bankamızdan daha iyi teminat koşulları ile çalışılması ve temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda, teminat marj oranlarını değiştirmeye, Müşteri den belirleyeceği şekil ve koşullarla yeniden veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir Banka nın teminat olarak rehin aldığı her türlü malın, nakliye ve muhafazası esnasında doğacak her türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masraf Müşteri ye ait olacaktır Keza, teminat verilmesi (her nevi rehin/ipotek, temlik ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat), verilen bu teminatların kaldırılması, 4 yenilenmesi, yeniden tesisi, değiştirilmesi ve sair işlemlerde, teminat tutarının/değerinin %1 ine kadar Banka ca belirlenecek rehin/ipotek vs. teminat kaldırı/tesis/yenileme ve diğer işlem masrafını/komisyonunu ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Ancak Müşteri, yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili doğacak masrafların belirtilen orandan fazla olması halinde, bu masrafları da ödemeyi kabul ve beyan eder Teminatların, Banka nın Her Türlü Alacağı İçin Karşılık Teşkil Ettiği Banka ca Müşteri den alınacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmedikçe, Müşteri nin Banka ya olan borçlarının tümü için teminat teşkil edecektir Teminatların paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi Banka tarafından teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asıl teminatlar gibi ve aynı koşullarla Banka nın teminatını teşkil edeceğini ve bunlar üzerinde de Banka nın rehin hakkının bulunduğunu, anılan tutarları Müşteri den olan herhangi bir alacağına mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba alınmasını, Müşteri kabul eder Müşteri, Banka nın, kredi para cinsini Müşteri ile mutabık kalarak Sözleşme de belirtilenden başkaca bir para cinsine dönüştürebileceğini; yine Sözleşme de belirtilenden farklı yabancı para cinsi üzerinden kredi kullandırılmış olması halinde, bu hususta teminat teşkil etmek üzere Sözleşme konusu taşınır, taşınmaz ve sair teminatların üzerine Banka lehine ipotek veya rehin tesis edilmiş ise ipoteğin yahut rehnin, başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülmesinin Banka ca talep edilmesi halinde, gerekli işlemleri gerçekleştirmeyi kabul eder Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı Taraflar, Müşteri nin Banka veya şubelerinde ya da muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Banka nın şubelerinin veya muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek altınlar, altın depo hesapları, Türk Lirası ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacak ve bloke paraları, kiralık kasa mevcudu, tahsil için verdiği her türlü senet ve çek, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine bonoları, finansman bonoları, her nevi gelir ortaklığı senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, ihracat vesaikleri, akreditif belgeleri, velhasıl her çeşit menkul kıymet/kıymetli evrak ve bunların kuponları ile malvarlığı değerleri ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka nın bu Sözleşme den, her türlü risk veya alacağı için rehin ve hapis hakkı olduğunu ve bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, alacaklı ve borçlu cari hesapları arasında virman yapmak suretiyle bunları kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulunduğu hususunda mutabıktırlar Müşteri, Banka ya olan borçlarını Banka da mevcut alacakları ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakkının bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka nın altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların ve altınların Banka tarafından Müşteri ye mislen iade edilmesi hususunda mutabıktırlar. Taraflar; Müşteri lehine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde Banka nın hapis ve rehin hakkı bulunduğu ve kendisine ihbarda bulunmadan önce de Müşteri adına kabul ve Banka ya olan borçlarına, yukarıdaki maddeler gereği mahsup etmeye yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar Müşteri, üzerinde Banka nın rehin hakkı bulunan ve yukarıda sayılan

5 teminatları Banka nın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez Banka nın, her türlü menkul kıymet ile alacaklı cari hesap üzerinde takas ve mahsup hakkını kullandığı takdirde, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur farkı ve diğer tutarların Müşteri tarafından talep edilemeyeceği hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır Bankanın, Müşteri nin hesabına alacak kaydedilen tutarları, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde mahsup etme hakkı bulunmaktadır Sigorta ile İlgili Hükümler Taraflar, Banka nın gerekli görmesi durumunda teminat olarak aldığı, rehin/ipotek tesis ettiği taşınır ya da taşınmaz tüm mallarını yangına, hırsızlığa, nakliye rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikoya karşı Banka lehine ve/veya muhabiri lehine, dilediği sigorta şirketine, dilediği bedel, şart ve müddetle, prim borçları Müşteri ye ait olmak üzere Banka lehine sigorta ettirmesi; sigortaların sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, kargaşalık, halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, savaş ve sair olağanüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave ettirmesi hususunda mutabık kalmışlardır Müşteri nin anılan sigortaları yaptırmaması veya süresinde sigortaları yenilememesi halinde, Banka söz konusu sigortayı re sen yaptırmaya/ yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet teşkil etmeyecektir Müşteri, sigorta konusu teminatları daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa, Banka nın söz konusu poliçelere dain-i mürtehin hakkının işlenmesini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde yaptırılacak sigortaların prim ve sair giderlerinin Müşteri nin borcu olduğu ve bu tutarları derhal Banka ya yatıracağı, dilerse Banka nın bu tutarları re sen Müşteri nin alacaklı veya borçlu hesaplarından herhangi birine borç yazabileceği hususunda mutabık kalmışlardır Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar dain-i mürtehin hakkı olan Banka ya ödenir. Sigorta şirketince belirlenen tazminat tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Müşteri tazminat tutarını Banka ya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri ye devredilir. Aksi halde Banka dain-i mürtehin hakkı nedeniyle tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye ve Müşteri den olan her türlü alacağına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir Müşteri, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Banka tarafından, dilediği takdirde, açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın Banka aleyhine sonuçlanması halinde de Banka dan herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Kredinin Kefalet Karşılığı Kullandırılması ve Kefillerin Sorumluluğu Sözleşme nin sonunda imzası bulunan kefiller müteselsil kefil sıfatı ile kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Müşteri nin Banka ya Sözleşme den doğan borçları için Sözleşme de belirtilen kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar. Kefiller, kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, bilcümle işlemiş/işleyecek temerrüt faizlerini, fonları, komisyonları, her türlü masrafı, vergi ve resimleri, dış işlemlerde kur artışı nedeniyle ortaya çıkacak ilave miktarları, kanuni takip giderlerini ve avukatlık ücretlerini de kapsadığını kabul ve taahhüt ederler Banka ile müteselsil kefiller; Türk Borçlar Kanunu nun (TBK) 582 nci maddesi gereği, müteselsil kefaletin Sözleşme sebebiyle doğmuş borçları kapsadığı gibi, ileride doğması muhtemel borçları da kapsayacağı, TBK nın 584 üncü maddesi gereği, eşin rızasının en geç kefalet sözleşmesinin kurulması anına kadar kefiller tarafından temin edilerek Banka ya ibraz edilmesi gerektiği, Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun ortaya çıkması halinde, TBK nın 586 ncı maddesi kapsamında borçlu takip edilmeden veya taşınmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere başvurulabileceği, TBK nın 592 nci maddesi gereği, Banka nın, borcu ödeyen kefillere haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim edeceği ve gerekli bilgileri vereceği; yine, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefillere teslim edeceği veya bunların devri için gerekli işlemleri yapacağı; ancak Banka nın diğer alacaklarının varlığı halinde, sahip olduğu rehin ve hapis haklarının öncelikli olması sebebiyle bu maddede anılan teslim ve devir işlemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine getirmeyebileceği, TBK nın 598 inci maddesi gereği, işbu kefaletin süresiz olarak verildiği; bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan kefaletin, işbu kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı; kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefillerin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılabileceği; kefaletin tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda on yıllık sürenin söz konusu olmadığı, Banka tarafından Müşteri ye açılan kredilerden dolayı kredinin açılma şekli ve nevine göre, keza Sözleşme de yer alan tüm hususlardan da kefillerin Banka ya karşı sorumlu ve yükümlü oldukları, Banka nın elinde Müşteri nin borcuna özellikle tahsis edilmemiş olan rehinler mevcutsa, Banka nın bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edilecek paraları önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak taleplerini karşılamak için kullanmaya yetkili olduğu, Kefillerin Sözleşme de yazılı adresini ikametgâh olarak seçtiği, adres değişikliklerini noter kanalı ile derhal ihbar etmesi gerektiği, aksi takdirde Sözleşme de yazılı adrese yapılan tebliğlerin geçerli olacağı, Kefillerin, Banka nın kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, kredi borçluları veya diğer kefillerden herhangi birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal Banka ya bilgi vereceği, Banka nın, merkez ve tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek bütün borçlarına karşılık Banka nın merkez ve tüm şubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan ve ileride bulunabilecek tüm altın, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, tahviller, senetler, konşimentolar, kıymetli evraklar, havale tutarları ve benzer hak ve alacakları üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğu, Banka nın kefillere ait altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, altınların ve menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından kefillere mislen iade edilmesi, hususlarında mutabık kalmışlardır Kefiller, lehlerine gelmiş olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adlarına kabul edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrıca adlarına açılacak bir hesaba veya mevcut hesaplarına alacak kaydedilmesini ve havale meblağı üzerinde Banka nın rehin hakkı ve kefillerin Banka ya karşı her türlü borcuna karşılık takas ve mahsup hakkını 5

6 kabul ederler Kefiller, kefaletlerinin devam ettiği süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut aslı olmayan borçları ikrar ederek menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını Sözleşme ile kefil oldukları azami tutarın altına düşürecek mahiyette işlemler yapmamayı, malvarlıklarını telef etmemeyi, Banka yı zarara uğratacak şekilde ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devir ve temlik etmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı ve mevcutlarını suni surette eksiltmemeyi, aksi takdirde Banka nın uğradığı ve uğrayacağı zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler Kefiller, işbu Sözleşme sonunda belirtilen kefalet limitine ilişkin hesaplama yapılırken ve Kefillerin sorumlu olduğu borç tutarları belirlenirken, kefalet limitinin Türk Lirası üzerinden olması, ancak kredilerin Yabancı para üzerinden kullandırılması/kullandırılmış olması durumunda, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe döviz alış kurlarının; kefalet limitinin Yabancı para kredilerin Türk Lirası üzerinden kullandırılması/kullandırılmış olması halinde, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe döviz satış kurlarının; Kefalet limiti ile kullandırılan kredilerin farklı yabancı para cinsinden olması halinde, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe çapraz kurlarının esas alınacağını kabul ederler Ticari Senet Çek Vesaik Temliki ve Rehni Müşteri, bu Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen ticari senetler karşılığı senet avansı kredi işlemlerinde, ıskonto, iştira muamelelerinde kullanılması halinde, senet ve vesika temliki, ayrıca senetlerin teminat olarak tevdii ve sair şekil ve suretle Banka nın emrine ciro edeceğini, bu bağlamda aval veya kefil olacağı ya da kabul edeceği adi veya vesikalı, TL ya da yabancı paralar üzerinden tanzim edilmiş bütün kıymetli evrak (bono, poliçe, çek vs.) ve vesikalar için bu Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri; a) Banka nın, 3. madde kapsamında istediği ve dilediği zaman, isteyeceği miktar ve nitelikte Banka ca kabule şayan ticari senetleri ve çekleri vermeyi, Banka nın senetlerin ve çeklerin rehnini veya teminat amacıyla temlikini istemeye yetkili olduğunu, b) Banka nın, bu Sözleşme ye dayanarak Müşteri ye açacağı senet karşılıklı avans hesabına teminat olarak vereceği senetler için geçerli usullere göre ve haberleşme ve sair masraflardan ayrı olarak bir tahsil komisyonu hesabına ve bunu vergisi ile birlikte avans hesabının borcuna eklemeye yetkili olduğunu, c) Senet avansına tevdi edeceği bütün senetlerinin dispans halleri hariç ademi kabul ve ademi tediyede protestoya tabi tutulacağını, d) Vadesinde ödenmeyen teminat senetlerinin veya çeklerin karşılığı, hesabın marjının müsait olup olmadığına bakılmaksızın Müşteri tarafından Banka ya nakden ödeneceğini, e) Teminat olarak tevdi edeceği senetlerin veya çeklerin borçlu, kefil, ciranta ve muhatapları aleyhinde takibat yapılması ve dava açılması ile ilgili işlemlerin Müşteri tarafından yapılacağını; ancak Banka nın, dilediği takdirde, her türlü masrafı Müşteri ye ait olmak üzere söz konusu takip ve dava işlemlerini re sen yapabileceğini, f) Teminat olarak senet avansı hesabı için tevdi ettiği ve edeceği bütün senetlerinin borçlu ve cirantalarını takip edip etmemekte Banka nın serbest olacağını; Teminat senetlerinin sorumlularından biri veya tümü aleyhine Banka ca kanuni takip işlemine başlanmaması halinde, bu senetlerdeki veya çeklerdeki haklar zamanaşımına uğrasa dahi Banka nın sorumlu olmayacağını; keza senede veya çeke bağlı hakların zamanaşımına uğraması halinde, Banka dan herhangi bir şekilde talepte bulunulmayacağını; bu 6 konuda Banka nın tarafına ihbar yükümlülüğü bulunmadığını, g) Banka nın şubelerine ibraz ve tevdi olunacak senet ve vesaikin kabulünün tamamen Banka nın takdirine bağlı olduğunu, h) Banka nın talebi halinde bu senetler ve vesikalar veya bir kısmı üzerinde Türk Ticaret Kanunu nun 634 üncü maddesi uyarınca ve bu maddedeki ibraz hükmü baki kalmak ve bu husustaki masraflar tarafına ait olmak üzere senedin yüz tarafına (masrafsız iade ve protestosuz) şerhlerini yazdırıp keşideciye ve borçluya imza ettirmeyi temin edeceğini ve her halükârda, yani Banka nın böyle bir şerh talep etmemesi halinde dahi gereğinde ve herhangi sebep, şekil ve surette diğer imza sahiplerinin talep edebilecekleri zarar ve ziyan hususlarında da Banka ya karşı sorumlu olacağını, i) Banka ca ıskonto, iştira, teminat ve tahsil işlemine kabul edilmiş olan, Müşteri imzası bulunmak suretiyle sorumluluğunu gerektiren poliçe, çek, emre muharrer senet (bono) ve benzeri vesaikin; takip, tahsil, tevdi şekillerinde posta ve telgraf haberleşmelerinden dolayı ortaya çıkabilecek gecikmeler, yanlışlıklar, kayıplar, zarar ve ziyanlardan kusuru olmadığı sürece Banka nın sorumlu olmayacağını ve bu senet, borç ve taahhütler üzerindeki sorumluluğunun bu hatalar vaki olsa dahi devam edeceğini, j) Müşteri imzasını taşıyan senet ve vesikalarda Müşteri den başka borçlu, ciranta, kefil, aval, muhatap gibi borca ve senedin sorumluluğuna iştirak edenlerden herhangi birinin borç ödemeyi kesmesi, konkordato ilan etmesi, iflas etmesi, ölmesi, protesto edilmesi veya senet ve vesikaların ödenmesinde şüphe duyulacak sair nedenle senedin ve borcun vadesi gelmese dahi Banka nın ilk talebinde Banka ca kabule şayan başka senetler ve imzalar vermeyi veya menkul ve gayrimenkul teminat göstermeyi, k) Müşteri imzasını taşıyan senetlerle veya çeklerle her nevi vesika ve evrakta hiçbir suretle noksanlık, sahtekârlık, yalan yere ikrar, imza inkârı gibi kısmen veya tamamen alacağa etkili olacak iddialarda bulunmayacağını ve başkaları tarafından da bu yolda olması muhtemel iddiaların Banka ca muteber olmayacağını; teminata tevdi ettiği kambiyo senetlerindeki borçlu, keşideci veya ciranta imzalarının sahte olması nedeniyle Banka nın aleyhine açılan davalar neticesinde Banka nın uğrayacağı zarar, mahkeme masrafı, icra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti ve sair zararın Müşteri tarafından nakden veya hesaben ödeneceğini, l) Banka nın, Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri tarafından verilen ve verilecek olan senetleri, Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça dilediği anda, dilediği banka veya müesseselere reeskont ettirebileceğini, işbu Sözleşme de belirtilen temerrüt hallerinden birinin varlığı halinden sonra gerçekleştirilen reeskont işlemine ait her türlü faiz, fon, komisyon, vergi ve sair masrafların Müşteri ye ait olduğunu, m) Banka ca reeskont ettirilen senetlerin tutarını protesto veya ihtarname çekilmesine gerek olmaksızın, vadelerinde senet hamiline ve/veya Banka ya ödemeyi, n) Banka ca reeskonta verilen senetler dolayısıyla reeskont eden banka veya müessesenin ve özellikle TC Merkez Bankası nın Müşteri nin işyeri ve defterlerinde gerekli gördüğü her türlü incelemeyi yapmaya yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt eder. 4- TEMERRÜT (MUACCELİYET) HALLERİ VE TAKİP HÜKÜMLERİ 4.1. Müşteri, aşağıda belirtilen muacceliyete ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, Kredi geri ödemesinin vadeye bağlandığı durumlarda, vade tarihinde, cari hesap şeklinde işleyen krediler için ise, Müşteri ye 2.9. maddesine istinaden bir ödeme talebi gönderilmesine rağmen, Müşteri nin talepte belirtilen sürede talebi yerine getirmemesi halinde Banka alacaklarının muaccel hale geleceğini kabul eder.

7 Müşteri, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki borçlarını kararlaştırılan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemediği takdirde Banka tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini; muaccel hale gelen tüm borçlarını her türlü faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder Müşteri; Sözleşme yle veya eklerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesi, talebe rağmen istenilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilememesi, Banka ya yaptığı beyan ve sunduğu belgelerde, açıklamalarında önemli bir yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykırı işlem ve fiilde bulunması, Gerek Banka ya, gerekse diğer finans kurumlarına kendisinin veya risk grubundaki firmaların borçlarını ödemede temerrüde düşmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi, yahut bu borçları için verdiği teminatlara başvurulması, Kredi ile ilişkili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, Keşide ettiği senetlerin protesto olması veya çeklerinin karşılıksız çıkması, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, alacaklılarına ödeme planı yapmayı teklif etmesi yahut yapması, iflas, iflas erteleme talebinde bulunması veya tasfiye takibine maruz kalması yahut herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir işlem yapılması, tasfiyeye gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava açılması, yahut bir rapor sunulması, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir bağlı şirket olması durumunda, hakim şirketin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya maddede sayılı hallerin hakim şirket ve firmanın risk grubunda yer alan şirketler bakımından da gerçekleşmesi, Gerçek kişi ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi; tüzel kişi ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, askıya alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurması, Aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde tasarrufta bulunması, yahut bulunma riskinin ortaya çıkması, yahut bunların zapt ve müsadere edilmesi, Banka nın izni olmaksızın, Banka nın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması, Kredilerden doğan taahhütlerini yerine getirmesine mani olacağı yahut tehlikeye sokacağı anlaşılan herhangi bir olayın vuku bulması veya iktisadi şartlarda değişiklik olması; sahip olunan ve olunacak alacaklar, menkul ve gayrimenkuller vs. tüm malvarlığının Banka nın zararına sebebiyet verecek şekilde elden çıkarılması; söz konusu malvarlığı üzerinde yeni ayni ve şahsi yükümlülükler tesis edilmesi; takyidat yaratılması, Kredi limitinin 1 ay süreyle aşılması ve bu sürede aşımı gidermemesi, Lehine açılan teminat mektubu, aval, akreditif, kontrgaranti, garanti akdi vb. tüm gayri nakit krediler çerçevesinde Banka ca verilen garanti ve kefaletlerin tazmin edilmesi, belirtilen krediler ile ilgili olarak Banka nın borçlandırılması halinde, söz konusu tutarları tazmin tarihi içinde tamamen ödememesi, Cari varlıkları ile cari borçları arasında Banka ca belirlenen veya borçların ödenmesini şüpheye düşürmeyecek oranları muhafaza etmemesi, Banka ya; her üç aylık dönemin sonundan başlayarak 30 gün içinde 3 er aylık hesap durumunu, mali yılın sonundan başlayarak 120 gün içinde, biten mali yıla ait denetlenmiş bilanço, kâr-zarar ve diğer mali tablo ve hesapları, Banka nın zaman zaman, kendi takdirine göre isteyeceği hesap ve iş durumu ile mali durumu hakkındaki bilgileri vermemesi, Toplam borçları ile toplam varlıkları arasındaki oranı Banka ca belirlenen veya kredinin geri ödenmesi için gerekli olan düzeyin üstüne çıkarmaması ve genel olarak mali durumunu olumsuz olarak etkileyecek işlem ve eylemlerde bulunması ve bahsedilen olumsuzluklarla ilgili olarak Banka nın yapacağı yazılı uyarılara rağmen olumsuzlukları düzeltmemesi, Teşvik tedbirlerinden yararlanan ve/veya özel bir amaç için verilmiş bir krediyi kısmen ya da tamamen amacına veya yürürlükteki mevzuata aykırı kullanması, Proje, yatırım ve uzun vadeli kredilerde, kredilere ilişkin düzenlenecek finansal ve finansal olmayan akitlere aykırı hareket edilmesi, Müşteri nin veya Müşteri nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir bağlı şirket olması durumunda Hakim Şirketin malvarlığının önemli bir bölümünün kamulaştırılması veya el konulması, Sınırsız süreli veya 10 yıl süreli gerçek kişi Kefalet teminatının, kefalet süresinin dolmasından önce süresinin uzatılmaması ve Müşteri tarafından Banka ca belirlenen sürede Banka ca kabul edilebilir yeni bir kefalet veya sair teminat sağlanmaması, hallerinde herhangi bir yazılı ihtarda bulunulmasına ve başkaca bir bildirimde bulunulmasına gerek kalmaksızın, kredinin muaccel hale geleceğini, buna göre Sözleşme nin feshi ile kredinin kat edilmesine Banka nın yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın muacceliyet hallerinden birinin varlığını öğrendiği anda, borcun hemen ifa ve icrasını isteme hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul ve beyan eder. Banka, bu maddeye atıfla haklarını kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine dair hükümler mahfuz kalmak kaydıyla, ortaya çıkan yukarıda sayılan haller sebebiyle Banka nın uğradığı zararları, masrafları, primleri ve cezaların tazminini, teminat mektuplarının iadesini veya gayri nakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep edebilir Yukarıda belirtilen hallerde, Banka dilediği anda noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile, Sözleşme ile açtığı cari hesap veya hesapların tamamını veya bir kısmını kat edebilir. Banka ca cari hesap veya hesaplar kat edildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme anında Banka, alacağı faiz, komisyon, KKDF, fon, gider vergisi ve diğer hususlardan dolayı Müşteri nin Banka ya olan bakiye borç veya borçlarının tamamı, kat edilme haberinin tebliği ile birlikte Müşteri tarafından Banka ya derhal ödenecektir. Anaparaya mahsuben Müşteri ye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi halinde de, Banka nın faiz talep hakkı saklıdır Müşteri, Banka nın 4.3. maddede belirtilen ihbar ile kredinin kesiliş tarihinden itibaren, vadeleri ne olursa olsun, bütün borçlu hesaplarının borç bakiyelerinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini isteme veya lehine verilmiş olan teminat mektuplarının müddeti gelmemiş olsa dahi iadesini veya iptalinin muhatabınca Banka ya resmen bildirilmesinin temini veya karşılığının komisyon ve masrafı ile faiz getirmeyen bloke bir hesapta tutulmak üzere nakden tediye veya Banka ya depo edilmesini isteme, azami 3 günlük müddet içinde kefiller dahil teminatların değiştirilmesini veya munzam olarak kefil veya yeterli teminat gösterilmesini isteme veya açılan kredileri azaltma, kullanımlarını durdurma veya tamamen kesme ya da kullanım mevzularını tahdit, tadil veya muayyen vadeli senetler için kısmen veya tamamen karşılık tesisini talep etme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul eder. 7

8 4.5. Müşteri, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar, Banka nın Sözleşme den doğan bütün yetkilerinin aynen devam edeceğini; faiz, komisyon, gider vergisi, fon, masraf ve sair hususların kredinin kat ı anında yürürlükte olan şartlar dairesinde işleyeceğini ve Banka ca kesilen cari hesap veya hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendiği halde de Sözleşme ve yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini kabul eder Kredi, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminata bağlanmış veya teminat olarak verilmiş olan senetlerin henüz vadeleri gelmemiş olsa bile Banka her zaman alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, Müşteri ye karşı haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir; ayrıca Banka her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp, uygulayabilir. Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Banka nın teminat yatırmaması hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak bu durumda mahkeme tarafından teminat istenmesi halinde, diğer bankalardan veya Banka dan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon, masraf vs. ödemeler Müşteri nin sorumluluğundadır Müşteri; Banka nın, gerek Sözleşme den, gerek her ne nitelikte olursa olsun Sözleşme ile ilgili her türlü hesap, senet ve taahhüdünden dolayı Müşteri nin Banka ya borçlu bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalması durumunda, yapacağı her türlü masrafı ve takibe konu anapara, faiz ve diğer fer ileri toplamı üzerinden hesaplanacak Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin üç katı oranında avukatlık ücretini, Banka kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkın Müşteri tarafından ödeneceğini kabul eder. Müşteri, Banka nın icra takibatında bulunması halinde, ceza ve tevkifevleri harcı ile tahsil harcını ödemeyi kabul eder Yukarıda sayılan haller dışında, her bir kredi için Taraflar ca kararlaştırılacak diğer temerrüt hükümleri de saklıdır. 5- KREDİ TÜRLERİ 5.1. Genel Olarak Cari Hesap Usulünün Uygulanması Sözleşme nin uygulanmasında, Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resim, fonlar ve Banka ca yapılan her nevi hizmet karşılığı alınacak ücretler ile Müşteri tarafından hesaba yatırılacak paraların hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kural olarak cari hesap usulü uygulanacaktır. Banka nın, bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı saklıdır. Banka bu krediyi, bundan böyle bir veya birden fazla cari hesap açmak, cari hesapların limitlerini azaltmak ve artırmak, bakiyeleri sıfıra inen cari hesapları kapatarak, yeni cari hesaplar açmak veya diğer şekillerde ve her türlü kredi ve bankacılık işleminde kullandırabilecektir Kredinin Banka ya Havale Emri Verilmek Suretiyle Kullandırılması Sözleşme ye dayanarak Banka ca açılan cari hesaplara borç yazılmak veya Banka daki diğer alacakları ile mahsup suretiyle karşılanabilmesi mümkün bulunmak koşulu ile havale emri vermesinin Banka ca kabul edildiği takdirde, Müşteri her talebinde havalenin lehdarını, miktarını ve hangi haberleşme aracı ile yerine getirilmesini bildirecek, haberleşme aracının bildirilmemiş olması halinde Banka, giderleri Müşteri ye ait olmak üzere uygun gördüğü aracı seçmekte serbest olacaktır. Banka, havale emrinin gerektirdiği bütün giderler ile vergilerinin nakden ve peşinen ödenmesini talep etmeye veya dilerse Müşteri nin cari hesaplarına borç yazmaya yetkilidir Kredinin Karz Akdi Şeklinde Kullandırılması Sözleşme de belirtilen limit kapsamında tesis edilen kredinin tamamen 8 veya kısmen karz akdi şeklinde kullandırılması ve kredinin bir Geri Ödeme Planı na göre geri ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, kredi hesabı, cari hesap usulüyle değil, Geri Ödeme Planı na göre işleyecek, kredi Geri Ödeme Planı nda gösterilen vadelerde taksitler halinde nakden ve defaten geri ödenecek, krediye Geri Ödeme Planı nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarının Sözleşme hükümlerine göre uyarlanması halinde borç yeni faiz miktarlarını ihtiva eden Geri Ödeme Planı na göre ödenecektir. Herhangi bir taksitin ödenmesi, ondan evvelki taksitlerin ödendiği yahut faiz alacaklarının müteakip aylara dağıtılması, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka alacağının tamamen tahsil edildiği anlamına gelmez Teşvik, İstisna ve Muafiyet Uygulaması ile İlgili Hususlar Müşteri, bu Sözleşme ile tarafına kullandırılan krediler ve yapılan bankacılık işlemleri nedeniyle Müşteri nin ve/veya Banka nın teşvik unsurlarından yararlandırılması, istisna ve muafiyet hükümlerinin uygulanması suretiyle işlem yapılması halinde; a) Yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek konu ile ilgili kanun, kararname, tebliğ ve bu husustaki her türlü mevzuata uyacağını, b) Dönemin cari mevzuatına göre yararlandığı ve/veya Banka ca yararlanılan teşvikler, istisnalar ve muafiyetler için; TC Merkez Bankası, vergi daireleri, kambiyo mercilerince talep edilecek her türlü vergi, resim, harç, fon ve KKDF kesintisi ve sair müeyyideleri Banka hissesine tekabül eden tutarı ile birlikte hesap edilecek cezai faiz veya gecikme faizlerinin tamamını kanuni kovuşturmaya gerek olmadan ve hiçbir itiraz ileri sürmeden nakden ve def aten ödeyeceğini, c) Yukarıda (b) bölümünde belirtilen müeyyide ve cezai faizlerin ilgili mercilerce Banka dan re sen tahsil edilmesi halinde, söz konusu meblağı kanuni kovuşturmaya gerek olmadan ve hiçbir itiraz ileri sürmeden Banka nın ilk ihbarında Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini, vaki gecikmelerle ilgili işbu Sözleşme de belirtilen Banka nın temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak gecikme faiz tutarını da ayrıca ödeyeceğini, bu taahhüdünü yerine getirmediği anda, Banka nın ayrıca doğacak munzam zararlarını da tazmin edeceğini, d) Bu işlemle ilgili ihracat ve/veya yatırımı realize ederek taahhüdünü kapattığına ve yukarıda belirtilen müeyyidelerden dolayı sorumluluğunun kalmadığına dair belgeleri, taahhüdünün kapatılmasını müteakip cari mevzuatta öngörülen süre içinde mutlaka Banka ya ibraz edeceğini, söz konusu belgelerin belirtilen sürede ibraz edilememesi halinde, Banka ca re sen uygulanan müeyyideleri de (b) ve (c) deki bölümlerde belirtilen esaslar dahilinde ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder Kredilerin, Banka nın Kendi Kaynakları Dışındaki Yabancı Kaynaklardan Kullandırılması Müşteri, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Banka ca kullandırılan her türlü (TL, döviz) kredinin, kendi kaynaklarının dışında, TC Merkez Bankası, Türk Eximbank, T. Sınai Kalkınma Bankası ve benzeri yurtiçindeki diğer kaynaklar veya yurtdışındaki kurumlarca tahsis olunarak Banka ca kullandırılmasına aracılık edildiği takdirde, söz konusu kredileri, bu kurumların yayımladığı veya yayımlayacağı tamim, tebliğ, genelge ve talimatları kapsayan mevzuatlarına uygun olarak kullanacağını; söz konusu mevzuatın değişmesi halinde, yerine kaim olacak mevzuata da peşinen uyacağını; söz konusu kredilerin kullanımı ile ilgili olarak, ayrıca imzaladığı taahhütnamelerde belirtilen esaslar dahilinde hareket edeceğini ve bu tür kredilere ilişkin gerek mevzuat hükmünden kaynaklanan, gerekse özel talimatlarda belirtilen her türlü taahhüdünü yerine getireceğini; bu taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi, taahhütle ilgili

9 belgelerin zamanında Banka ya ibraz edilememesi veya başka bir nedenle, bu kurumlarca Banka ya müeyyide uygulanarak bedelinin tahsil edilmesi halinde, bu kurumlarca müeyyide uygulanarak Banka ca ödenmek zorunda kalınan her türlü cezai ve gecikme faizini, ayrıca Banka nın payı olan faiz, komisyon ve bunun vergileri ile KKDF yi anapara ile birlikte nakden ve def aten Banka ya ödeyeceğini; borcun derhal ödenmemesi halinde, söz konusu Banka nın alacağı üzerinden, gecikilen süre için borcumuzun tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, bu Sözleşme de öngörülen oranda temerrüt faizi ve fer ilerini de ayrıca ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Iskonto ve İştira Kredisi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen ıskonto, vesikalı veya vesikasız iştira veya faktoring kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu ıskonto ve iştira kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Banka, Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü ıskonto, vesikalı/vesikasız iştira veya faktoring kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri, Banka nın anılan kredilerine ilişkin şartlarına uygun ticari senedi Banka ya temlik cirosu ile devretmeyi veya Banka nın isteği halinde iştira senetlerini, poliçeleri Banka nın emrine tanzim etmeyi, ayrıca anılan kredilerin tesisi için Banka tarafından talep edilecek sair teminatları sağlamayı kabul eder Müşteri, Banka ca dış ülkelerdeki tüm yabancı bankalar üzerine keşideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine yapılacak ıskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedellerin tarafına ödenmesine karşılık ıskonto ve iştira edilen kıymetlerin/çeklerin ödenmemesi veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve ıskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi sonucunda, vade tarihinden Banka ya ödeme tarihine kadar geçen süreye tekabül eden işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faizi, gider vergileri, prim, sürprim, tahsil komisyonu, KKDF, fon, kur farkı ve Banka nın uğrayabileceği diğer zararlar ile birlikte Banka nın ilk yazılı talebinde, ayrıca protesto çekmeye ve herhangi bir kanuni merasime lüzum olmaksızın derhal ödemeyi; aksi halde Sözleşme de belirtilen oranlarda ve şekilde temerrüt faizi ve onun gider vergisini ödemekle yükümlü olacağını; yabancı banka çeklerinin iştira edilmeleri sebebiyle Banka ca tanzim edilen döviz alım belgelerinin bahis konusu çeklerin fiilen tahsilinden evvel hesabının kapatılması için kullanılmayacağını kabul eder İhracat ve/veya Yatırım Teşvik Tebliğleri Çerçevesinde, İhracat ve İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerin, Keza Yatırımın Finansmanına İlişkin Krediler Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen ihracat ve/ veya yatırım teşvik tebliğleri çerçevesinde, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin, keza yatırımın finansmanına ilişkin krediler olarak kullandırılması halinde, işbu İhracat Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, anılan kredileri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanuna ilişkin karar, bu karara ilişkin tebliğ, genelge, sirküler, ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik kararı, yatırımların teşvik kararı ile vs. teşvik kararları ve bunlara ilişkin tebliğ, genelge, sirküler ile yayımlanmış ve ileride yayımlanacak bu konudaki her türlü kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge ve talimatı içeren mevzuata uygun olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri ayrıca, gerek Sözleşme ye dayanarak, gerekse bu kredi sözleşmesi dışında Banka üzerinden yapacağı ihracat nedeniyle gerçekleştirilecek işlemlerin, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerinin ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar ile Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar a ilişkin broşürlere ve bu kuralların ileride yürürlüğe girecek revizyonlarına tabi olacağını, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bu konuda saptanan kuralların Sözleşme nin bir parçası olduğunu kabul eder Müşteri, yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç olunan mal ile ilgili ihraç vesaikini Banka ya tevdi etmeyi, mallara ait her türlü konşimento, hamule senedini ve diğer taşıma senetlerini, gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi veya Banka ya ciro etmeyi, ancak gerek belgeler, gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili sorumluluğun tarafına ait olduğunu, ayrıca vesaikin belirli şartları taşımaması dolayısıyla Banka nın uğrayacağı her türlü zararın Müşteri tarafından derhal ve def aten ödeneceğini beyan, kabul ve taahhüt eder Banka; Müşteri ile ithalatçı arasındaki Sözleşme den doğacak uyuşmazlıkların hiçbir biçimde tarafı olmadığı gibi, bu uyuşmazlıklar nedeniyle gerek muhabir bankanın seçiminden, gerekse ihracat bedellerinin Banka ya gönderilmemesi ya da Banka ca tahsil edilememesinden sorumlu değildir. Müşteri, muhabir bankaların her türlü kusurundan kaynaklanacak sorumluluğun sadece ilgili muhabir bankaya ait olduğunu kabul eder Müşteri, krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon tahakkuk ettirilecek olup, ihracatın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle istisna uygulanmış vergileri, tahakkuk edecek cezaları ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul eder Banka, Müşteri nin Sözleşme çerçevesinde verilen kredi hakkında, ilgili karar ve tebliğ hükümlerine göre gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir Müşteri, ihracat ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin kredileri ihracat veya döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanacak dövizlerle kapatmayı, bu amaçla söz konusu faaliyetlerden elde edeceği dövizleri Banka döviz pozisyonuna intikal ettireceğini ve kredi riskine mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca Müşteri ce istenilmesi ve Banka ca da kabul edilmesi kaydıyla gelen ihracat bedeli dövizlerin kredi riskine mahsup edilmeksizin, Banka ca Müşteri ye ödenmesi halinde, spot, taksitli ve işlek kullandırımlarda, anapara ile birlikte, işlem dolayısıyla doğan faiz ve masrafları mutabık kalınan ödeme planı çerçevesinde, TL olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kredinin döviz kredisi olması halinde TL ödeme tutarı tespitinde, ödeme tarihindeki Banka gişe döviz satış kuru esas alınacaktır Müşteri, kredinin ihracat taahhüdünü kredi vadesi içinde ve her halükârda mevzuatın tanıdığı süre içerisinde gerçekleştirmeyi; keza teşvik belgesi kapsamındaki kredilerde kredi kullandırımına esas teşvik belgesini mevzuatın tanıdığı süre içerisinde kapattırmayı; ihracat taahhüdünün realize edilememesi, teşvik belgesi kapsamındaki kredilerde kredi kullandırımına esas teşvik belgesinin kapattırılamaması durumunda, gerçekleşmeyen kısım ile ilgili olarak KKDF, vergi, resim ve harçlar ile sair mükellefiyetler için Müşteri ye ve Banka ya tanınmış olunan istisnaları ve teşvikleri, tahakkuk ettirilecek gecikme zammı ve cezai faizleri ile birlikte, keza Banka ca ilave olarak alınan fark faizlerin ve komisyonların tahakkuk ettirilecek KKDF, vergi ve sair fer ilerini de yatırılma tarihlerine kadar hesaplanacak cezai faizleri ile birlikte, ilgili mercilere ve/veya ilgili mercilerden bir talep gelmesi veya bu konularda Banka nın yetkili kılınması halinde ya da ilgili mercilerden yatırılmaları yönünde talep gelmese dahi Banka ca talep edilmesi halinde bu tutarın Banka ca bloke edilmesini teminen, hiçbir kovuşturmaya gerek kalmaksızın derhal ve def aten Banka ya ödemeyi; ayrıca kullandığı bu kredi ile ilgili olarak TC Merkez Bankası ve kambiyo kontrol mercilerince ileride 9

10 Banka dan talep olunacak her türlü ceza ve müeyyideyi de Banka nın ilk ihbarında derhal ve def aten Banka ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, ihracat vesaiki ile ilgili belgeler karşılığı tahsil edilecek döviz veya TL lerin, bu kredinin teminatı olarak Banka ya rehinli bulunduğunu; ihraç edilen malların bedellerinin her ne sebeple olursa olsun Banka ya gönderilmemesi ve Banka ca tahsil edilememesi halinde, kusuru dışında Banka nın sorumluluğunun bulunmadığını; ihracat vesikalarının mevzuunu teşkil eden malların alıcı memlekete sevk edilme külfet ve masraflarının, vesaikin tahsili nedeniyle Banka nın yapacağı tüm masraf ve komisyonlar ile muhabirlerce talep edilecek bütün masrafların Müşteri ye ait olduğunu ve Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini; krediyi ihracat vesaiki karşılığı kullandığı takdirde, Banka ya tevdi edeceği vesaik tutarı kadar konvertibl ihracat dövizini, bu Sözleşme de belirtilen süreler içinde ve esaslar paralelinde Banka ya getireceğini; gerekli belgelerin, konşimento, nakliyeci makbuzu ve hamule senedi gibi taşıma belgelerinin, Banka nın muteber muhabirlerinin adına düzenleneceğini ve mutlaka orijinal nüshasını tam takım halinde Banka ya ibraz edeceğini; vesaik bedelleri tahsil edilmeden malların teslim edilmesi ile ilgili Banka nın sorumluluğunun olmadığını; herhangi bir sebeple ihracat bedelinin ödenmemesi durumunda, Banka nın katlandığı toplam maliyet tutarının borç olarak yansıtılmasını ve ödeme tarihine kadar geçen süre için işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faiz oranının uygulanmasını kabul eder Prefinansman Kredisi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Banka aracılığıyla veya doğrudan kendisi tarafından temin ettiği Prefinansman Kredisi nin teminatı olarak garanti verilmesi için kullandırılması halinde, işbu Prefinansman Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri temin ettiği bu prefinansman kredisini; tahsis amacına göre ihracat, ihracat sayılan teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımında kullanacağını kabul eder Müşteri, prefinansman kredisini, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar, tebliğ, genelge, sirküler, İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı ve konu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kullanacağını; söz konusu mevzuatın değişmesi halinde, değişen hükümlere de uyacağını peşinen kabul eder Müşteri, prefinansman kredisini mer i mevzuat çerçevesinde kararlaştırılan faizi ve bilumum masrafları ile birlikte; kullanılış amacına göre yurda getirilecek ihracat veya döviz kazandırıcı işlem ile ilgili dövizlerle ödeyeceğini kabul eder Müşteri, maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde hesaplanacak ihracat taahhüdünü, yine mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirmeyi ve buna ilişkin belge ve bilgileri aynı esaslar dahilinde Banka ya ibraz etmeyi kabul eder Müşteri, yukarıda belirtilen döviz taahhütlerin gerçekleşmemesine bağlı olarak, gerek işleme gerekse verilen garantiye uygulanan istisnaların gecikme zammı ve cezai faiziyle birlikte Banka ya derhal ve def aten ödenmesinden sorumlu olduğunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı ve diğer tüm mevzuat hükümlerinden ötürü, doğmuş ve doğacak her türlü ceza ve müeyyidenin Müşteri tarafından derhal ve def aten ödeneceğini beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka ca verilecek garanti nedeniyle Banka nın sorumluluğunun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/ veya taraflarca kararlaştırılan oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve diğer resim, harç ve masraflarını, Müşteri ile Banka arasında aksi 10 kararlaştırılmadıkça, garantinin verildiği tarihten başlamak üzere üçer aylık dönemler için peşin olarak ödemeyi; keza Müşteri, Banka ca ödenmiş olması halinde, muhabir tarafından tahakkuk ettirilecek her nev i masraf ve komisyonu ve onun gider vergilerini hemen ödemeyi kabul eder. Söz konusu tutarların garantinin döviz cinsinden ve döviz olarak ödenmesi esastır. Ancak müşteri tarafından ödemenin TL ya da farklı döviz cinsinden yapılması da mümkündür. Bu durumda Müşteri, tahsil edilecek TL tutarın tespitinde, komisyon fiili tahsilat tarihindeki Banka nın döviz satış kurunun, tahsil edilecek döviz tutarının tespitinde ise komisyon fiili tahsilat tarihindeki Banka nın gişe çapraz kurlarının esas alınacağını, kabul ve taahhüt eder Banka, Sözleşme ye müsteniden verilen kredi ile ilgili olarak ilgili kararlar ve tebliğler hükümlerine göre Müşteri nin gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir İşletme İhtiyacı İçin Döviz Kredisi Müşteri, ihracat ve yatırım finansmanı dışında işletme ihtiyacı için Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Döviz Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Döviz Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri, 5.3. maddesi hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, ilgili yasal mevzuat kapsamında kredinin yurtdışında yerleşik kişilere döviz olarak, yurtiçinde yerleşik olanlara TL olarak kullandırılmasının esas olduğunu; ancak, kredinin Türk Lirası olarak kullandırılması halinde Banka nın cari döviz alış kurunun uygulanacağını, kredinin anapara geri ödemesinin, keza faiz ve komisyon ödemesinin döviz olarak veya Banka nın cari döviz satış kuru karşılığı döviz satışı yapılarak TL olarak da ödenebileceğini kabul eder Müşteri, kredinin açıldığı döviz cinsinden başka bir dövizle ödeme yapmak istediği takdirde, borçlu olduğu döviz meblağının temini için gerekecek her türlü kur farkı, parite farkı, prim ve diğer her türlü ad altında ödemesi gerekecek paraları ve arbitraj zararları ile ortaya çıkacak ek ödeme masraflarını ödemeyi kabul eder Banka, Sözleşme çerçevesinde verilen kredi ile ilgili olarak ilgili karar ve tebliğ hükümlerine göre Müşteri nin gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir Müşteri nin krediye teminat olarak bir döviz tevdiat hesabı veya başka bir döviz hesabını göstermesi ve krediden doğan borcunu vadesinde veya Banka nın ilk talebinde ödememesi halinde, teminat olarak gösterilen hesaptaki dövizlerin kat i alışını re sen yaparak Müşteri nin borcuna mahsup etmeye Banka yetkilidir. Teminat olarak gösterilen hesaptaki dövizler ile kredi konusu döviz cinsi arasında fark olması halinde, işbu krediden doğacak borç konusu dövizleri temin etmek için gerekecek her türlü kur farkı, parite farkı, kurye kredi faizi, arbitraj yoluyla çıkacak ek ödeme ve masraflar da Müşteri ye aittir Müşteri, kredinin anaparasının belirlenen vadede, faizinin belirlenecek dönem ve oranlarda, ödenmesi gereken tarihte, fer ileriyle birlikte nakden ve def aten ödeneceğini; ödenmemesi halinde işbu Sözleşme de belirtilen temerrüt hükümlerinin uygulanacağını; Banka nın yurtdışı şubelerinden bu tür bir kredinin kullandırılması halinde, gerek Türk gerekse yurtdışı mevzuatında öngörülen gerekli yasal mevzuat prosedürlerine uyacağını kabul eder Dövize Endeksli Türk Lirası Kredi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kullandırılması halinde, işbu Dövize Endeksli Kredi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de

11 geçerli olacağını kabul eder Müşteri dövize endeksli kredi kullandığı takdirde, Müşteri borcu Türk Lirası olarak ödenen kredi tutarı ödeme tarihindeki Banka nın döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle Müşteri ile Banka arasında mutabık kalınan bir döviz cinsine endekslenecek döviz cinsinden ödeyecektir Müşteri, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmüşse taksit ödeme tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyeceğini ya da vade tarihindeki Banka gişe döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını ödeyeceğini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının Banka kayıtlarına intikal etmesini kabul eder Müşteri, ödeme planına bağlı işlemlerde her bir taksit, ödeme planına bağlı olmayan işlemlerde ise anapara geri ödeme anında, kredi kullandırım tarihindeki kur ile ödeme yapılan taksit tarihi arasında oluşan kur farkıyla, ödenen anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarları çarpımı sonucunda hesaplanacak Türk Lirası tutarı kur farkı olarak ödeyecektir. Müşteri ilgili mevzuat gereğince; spot ve ıskonto şeklinde yapılan kullandırımlar için, anapara geri ödeme tarihleri itibariyle ve geri ödenen anapara tutarı üzerinden, taksitli kullandırımlar (anapara, faiz, komisyon, KKDF, BSMV ve sair tutarların tamamının taksitlendirildiği krediler) için, taksit ödeme tarihleri itibariyle ve taksit içindeki anapara tutarı üzerinden, bulunacak Anapara Kur Farkı üzerinden, ayrıca hesaplanacak KKDF ile BSMV tutarlarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz Müşteri, anapara geri ödemelerinde oluşan kur farklarının tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas olduğunu, tahakkuk eden ve ödeme yükümlülüğünde olduğu ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödediği kur farklarını geri isteme hakkı bulunmadığını kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur değişiklikleri dikkate alınmayacaktır Müşteri, belirli bir ödeme planına bağlı olmayan diğer dövize endeksli kredilerde, kredi borcuna, vade sonunda veya üçer aylık dönemlerde döviz cinsinden Banka tarafından saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirileceğini; dövize endekslenen kredi tutarı üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutarının tahakkukunun yapıldığı tarihteki Banka cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının ve KKDF ile BSMV nin kendisi tarafından tahakkuk tarihinde ödeneceğini; kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, KKDF ve BSMV ile oluşan toplam tutarın Banka tarafından kredi hesabına borç kaydedilmeyeceğini kabul eder Müşteri, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmasına karşın Banka nın Kredi Hesabı nı Türk Lirası olarak takip edecek olması nedeniyle doğacak kur farkına katlanacaktır. Banka krediden doğan alacağının, Türk Borçlar Kanunu kapsamında alacağın muaccel hale geldiği tarihte veya dava ve takip tarihinde cari Türk Lirası karşılığını talep edebilir Müşteri, anapara ve/veya taksit tutarlarından herhangi birinin vadesinde ve/veya tahakkuk ettirilen faizlerin tahakkuk tarihinde ödenmemesi halinde, bakiye borcunun muaccel hale geleceğini ve bu durumda kredinin kullanım tarihinden itibaren Türk Lirası kredi gibi mütalaa edilerek Banka nın kısa vadeli (TL) kredilerine uygulanan en yüksek cari kısa vadeli ticari kredi faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi, BSMV, fon ve sair masraflar ile birlikte ödemeyi; ayrıca yukarıda belirtilen şekillerden herhangi birisi esas alarak hesaplanan ve Müşteri den talep edilen tutarları ödemede temerrüde düşmesi halinde ise, bu Sözleşme de öngörülen oranda temerrüt faizi ve fer ilerini ayrıca ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Ticari Taşıt Kredisi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Taşıt Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Taşıt Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Banka; krediyi Müşteri nin kredi hesabını borçlandırma suretiyle nakden veya Banka nın usulleri çerçevesinde düzenleyeceği keşide çeki düzenlemek suretiyle ya da kredi tutarının Borçlu nun talimatına dayalı olarak üçüncü bir kişiye ödenmesi suretiyle kullandırabilecek olup, Banka sayılan bu seçeneklerden birini uygulayabilecektir Kredi hesabı cari hesap usulüyle değil, Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planı na göre işleyecek ve Müşteri burada kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve def aten ödeyecektir Banka; Müşteri ile kredi konusu taşıt/taşıtları satın alacağı satıcı arasında taşıtın ayıplı olması, teslim edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıkların tarafı olmadığı gibi, maldaki ayıptan sorumlu tutulamaz. Müşteri, bu hususları öne sürerek kredi tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz İşletme Kredileri Müşteri; Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen İşletme Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu İşletme Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, kredinin münhasıran işletme sermayesine sarf ve tahsis edileceğini kabul eder Müşteri, işletmede birim maliyetlerini ve fiyatları düşürmek, ürettiği malın kalitesini yükseltmek, standardize etmek, satış hacmini artırmak, üretim kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik oranını yükseltmek ve üretimi dışsatıma yöneltmek için gereken çabayı göstereceğini ve bütün bunları mümkün olabilecek en yüksek düzeye çıkarmakla yükümlü olduğunu kabul eder Müşteri, işletmede mevcut hammaddeleri ve yardımcı maddeleri, işletme malzemelerini, mamul, yarı mamul artıklarını Banka nın gerekli gördüğü şekilde sigortalı olarak bulunduracağını ve yaptırılmış sigortalar var ise bunları Banka ya devredeceğini ve Banka nın açtığı işletme kredisi dolayısıyla, Sözleşme nin Yatırım ve Teçhizat Kredileri ne ilişkin hükümlerinden gerekli gördüklerini kıyas yolu ile bu tür kredi için de uygulayabileceğini kabul eder Müşteri, kredi süresi içinde işletme sermayesini, Banka ca tespit ve tebliğ olunacak mevcut net işletme sermayesine, kredi tutarının ilavesi suretiyle bulunacak miktardan aşağı düşürmeyeceğini, Banka nın ekonomik şartlar ve sair sebeplerle daha yüksek bir işletme sermayesine ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiği takdirde, sermaye artırımı, tahvil ihracı veya başka bir orta vadeli işletme kredisi temini suretiyle işletme sermayesinin tespit edeceği miktara çıkarılmasını talep edebileceğini, verilen süre içinde bunun gerçekleştirilmemesinin Sözleşme ye aykırılık teşkil edeceğini kabul eder Altın Kredisi Müşteri; Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Altın Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Altın Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Altın Kredisi kullanacak olan Müşteri, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Altın Kredisi almaya ve kullanmaya yetkili olduğunu, bu kredi kullanımı için yetkili resmi mercilerden gerekli bütün yasal izinleri aldığını, ilgili meslek teşekkülünden aldığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiğine dair belgenin aslını Banka ya ibraz edeceğini kabul eder Altın kredisi, ilgili mevzuat kapsamında fiziken altın teslimi veya 11

12 Türkiye de yerleşik Müşteri ye altın karşılığı Türk Lirası, yurtdışında yerleşik Müşteri ye ise altın karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılabilir Altın kredisinin Banka tarafından fiziken kullandırılması halinde, limiti içinde kalması koşulu ile, Kıymetli Madenler Borsası nda işlem gören, standartları mevzuat hükümleri ile belirlenmiş olan ve uluslararası piyasalarda işlem gören ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen listede yer alan altın rafinerilerinin damgasını taşıyan altınlar ile Türkiye de kurulacak ve uluslararası standartlara uygun üretim yapacak altın rafinerileri tarafından üretilip damgalanan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından uygunluk belgesi verilen altınlar Müşteri ye altın kredisi olarak kullandırılır. Banka, ileride mevzuatın cevaz vereceği değişik niteliklerdeki altınları da Müşteri ye kredi olarak kullandırabilir İlgili mevzuat uyarınca altın alış ve satış fiyatları Banka tarafından serbestçe tespit edilir Sözleşme hükümleri gereğince Müşteri ye kredi olarak kullandırılan altın miktarı ile kredi faizlerinin hesaplanmasında ve diğer tüm işlemler ile ilgili hesaplamalarda altının 1000 (bin) ayar karşılığına tekabül eden has altın miktarı esas alınır Altın Kredisi Hesabı na Banka tarafından tespit edilecek oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizler hesapta altın olarak izlenir Müşteri, dilediği zaman kredinin bakiye borcunu vadesinden önce Sözleşme de yer verilen erken ödeme hükümleri çerçevesinde geri ödeme yaparak ya da saklamadaki altınların veya altın depo hesaplarının rehni suretiyle açılmış bulunan kredi hesaplarını mahsup yoluyla kapatabilecektir Altın Kredisi Hesabı nın, Müşteri tarafından altının teslimi suretiyle kapatılması esastır. Ancak Banka kabul ettiği takdirde, Müşteri geri ödemeyi Türk Lirası veya döviz olarak da yapabilir Kredinin anapara ve faizinin altın olarak geri ödenmesinde, geri ödeme tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatın kredi olarak kullandırılmasına cevaz verdiği ve Banka nın geri ödenmesine muvafakat ettiği standartları taşıyan altınlar kabul edilir. Geri ödemenin bu şekilde yapılacağı hallerde, güvenlik, altın geri alım standartları, ilgili mevzuat, Sözleşme ve ticari teamüllere uygunluğunun tespiti ile ilgili Banka nın geri alım şartları esas ve geçerli olacaktır. Tarafların, kredinin anapara ve faizinin Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenmesi hususunda mutabık kaldığı durumlarda, Türk Lirası veya döviz karşılığının hesaplanmasında altının geri ödeme tarihindeki Banka nın altın satış fiyatı geçerli olacaktır Sözleşme hükümleri uyarınca, Müşteri nin kredi olarak kullanacağı altın miktarı, Banka nın defterlerinde açılacak bir Altın Kredisi Hesabı na kaydedilecektir. Sözleşme hükümleri uyarınca, Müşteri nin Banka ya geri vermesi gereken altınlar ile ödemesi gereken bütün anapara, faiz, fon, gider vergisi ile masraf ve ücretler, Banka defterlerinde Müşteri adına açılan cari hesaba borç kaydedilecektir. Müşteri, bu hesaptaki borç bakiyesini vadesinde ödemediği takdirde, Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi hükümlerinin uygulanmasını kabul eder Ticari Artı Para Kredisi (Kredili Ticari Mevduat Hesabı) Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Ticari Artı Para Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Ticari Artı Para Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin, ayrıca, Müşteri tarafından imzalanmış/imzalanacak Ticari Hizmetler Sözleşmesi hükümlerinin, Artı Para kredilerine ilişkin hükümlerinin geçerli olacağını kabul eder Ticari Artı Para Kredisi limiti, Sözleşme limitini aşmamak kaydıyla Banka ca belirlenir Banka, Ticari Artı Para Kredisi ne, kredinin kullanılma tarihinden itibaren aylık/üç aylık faiz dönemleri itibariyle Banka da cari kısa vadeli 12 kredi faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirecektir. Hesabın açıldığı gün ya da Müşteri nin ödeme yapabileceği gün dikkate alınarak başlangıçta belirlenebilecek olan gün, izleyen aylarda faiz tahakkukuna esas teşkil edecektir. Söz konusu Ticari Artı Para Kredi Hesabı alacak bakiye verdiği sürece bir mevduat hesabı gibi çalışacak ve Banka nın diğer vadesiz ticari mevduat hesap uygulamaları geçerli olacaktır İşbu hesapla ilgili olarak Müşteri talep etmesi halinde Banka, Müşteri nin Sözleşme deki adresine her ay sonu Hesap Bildirim Cetveli (ekstre) gönderecek olup, ekstrelerdeki borç faizi, fon ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, limit müsait olsa dahi Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini Müşteri kabul eder. Banka nın; Müşteri nin kredi limitinin müsait olması durumunda ve her defasında ayrıca Banka tarafından uygun görülmesi kaydıyla faiz, fon ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, hesabına borç yazabileceğini Müşteri kabul eder Banka tarafından Ticari Artı Para Kredisi hesabı adı altında Müşteri ye açılan hesap, Müşteri nin Vadesiz Mevduat Hesabı ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşteri nin Ticari Artı Para Kredisi hesabından kaynaklanan borcunu, hesabına yatırılan para veya gelen havale bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir Müşteri, gerek Sözleşme kapsamında, gerekse imzaladığı ve/veya imzalayacağı diğer her nevi sözleşme, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi gereken/tahakkuk edecek olan borçlar, çek bedelleri, taksit tutarı, sigorta prim bedelleri ile her nevi ücret, komisyon ve masrafı, mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması halinde Ticari Artı Para Kredisi Hesabı kullandırılarak, borç yansıtılmak suretiyle Banka tarafından kendisinden tahsil edilebileceğini kabul eder. Müşteri, mevduat hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda, verdiği havale emirlerinin Ticari Artı Para Kredisi Hesabı na borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilebileceğini kabul eder Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması halinde Müşteri, kredi limitinin aşılan kısmından da Sözleşme hükümleri çerçevesinde sorumlu olacağını, ayrıca aşılan kısma limit aşım tarihinden itibaren, Banka tarafından işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faizi ve temerrüt faizine ilişkin hükümler çerçevesinde gecikme faizi ve temerrüt faizi ödeyeceğini kabul eder Taksitli Ticari Kredi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Taksitli Ticari Kredi olarak kullandırılması halinde, işbu Taksitli Ticari Kredi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, Sözleşme de belirlenen limit dahilinde, ödeme planındaki toplam borç bakiyesini, belirtilen taksit tutarları ile taksit tarihleri itibariyle ödemeyi kabul eder. Banka nın, krediye uygulayacağı faiz oranlarını maddede belirtildiği şekilde değiştirmesi halinde veya mevzuat değişikliği nedeni ile krediye bağlı yasal yükümlülüklerde değişiklik olması durumunda, borç; değişen faiz miktarlarını ve masraf, komisyon, KKDF, BSMV vs. yasal yükümlülükleri ihtiva eden yeni ödeme planına göre ödenecektir. Müşteri, geri ödeme planında gösterilen taksit vadelerinin cumartesi, pazar veya tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması halinde, taksit vadesinin tatil gününden önceki işgününe geçeceğini kabul eder. Müşteri, işbu maddede uyarınca yapılacak yeni hesaplama uyarınca, belirlenecek Ödeme Planı nın Banka tarafından değiştirilmesini ve borcunu yeni Ödeme Planı çerçevesinde ödemeyi, oluşacak yeni Ödeme Planı nın Müşteri ye elektronik posta ( ) ve/ veya cep telefonuna SMS yoluyla bildirilmesinin Banka ca yapılacak tebligat için yeterli olduğunu kabul eder.

13 Müşteri, Banka nın, taksit tutarını, vadelerinde, Müşteri ye ait hesaplardan tahsile ve tahsil olunan miktarı hesaba borç kaydetmeye yetkili olduğunu; taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında olmayacağını kabul eder Müşteri, taksitli ticari krediyi taşınmaz edinimi amacıyla talep ederek kullanması halinde, kredinin tamamının taşınmaz alımında kullanılacağını; kredinin taşınmaz alımı dışında başka bir alanda kullanılması halinde, bu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek her türlü faiz, vergi farkı, resim, harç, prim, fon vs. yasal yükümlülüklerini gecikme faizi ve cezalarıyla birlikte ödeyeceğini; ayrıca, Banka nın taşınmaz malın durumunu her yıl veya dilediği tarihte tespit, denetleme veya değerini takdir etmeye veya ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeniden bulacağı değere göre, değer ve nitelik bakımından uygun görülecek yeni teminat istemeye yetkili olduğunu kabul eder. Bu kredi Müşteri ye nakden ödenerek kullandırılabileceği gibi, Banka nın Müşteri ye satış yapan satıcıya ödeme yapmayı uygun bulması halinde, Müşteri nin talimatı üzerine kredi nakden ve bir defada satıcı şahsa ödenerek de kullandırılabilir. Bu takdirde de kredinin geri ödenmesinden tamamen Müşteri sorumlu olup, satın alınan mal ile ilgili olarak Müşteri ile satıcı arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda Banka nın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır Müşteri, krediyi dövize endeksli olarak kullanması halinde, ödemeyi Ödeme Planı ndaki döviz tutarı üzerinden döviz ya da ödeme gününde Banka nın döviz satış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası olarak ödemeyi, taksit vadelerinde doğacak anapara kur farkı üzerinden hesaplanacak KKDF ve BSMV yi taksit tutarlarına ilaveten derhal ödemeyi kabul eder Müşteri, vadesi gelmiş taksitler için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulünün Banka nın işbu Sözleşme de yer verilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyeceğini; kısmi ödemeye rağmen, oluşacak muacceliyet halinin Müşteri hakkında aynen hüküm ifade edeceğini; Banka nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi, ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve Banka nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece, muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini; Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının mahfuz olduğunu kabul eder Müşteri, kredinin bir mal ya da hizmet alımında kullanılması halinde, mal ya da hizmetin ayıplı olması, malın teslim edilmemesi, malın iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması ve benzeri hususlarda malı satan veya hizmeti sunan kişi veya kuruluşların sorumlu olduğunu; Banka nın bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul eder Müşteri, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde, kalan anapara borcunun (Banka alacağının) tamamının muaccel hale geleceğini ve bu durumda işbu Sözleşme deki temerrrüte ilişkin hükümlerinin uygulanacağını kabul eder Yatırım ve Teçhizat Kredileri Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Yatırım ve Teçhizat Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Yatırım ve Teçhizat Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, krediyi, kuracağı veya genişleteceği veya yenileyeceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve geçerli birer örneğini Banka ya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti veya Banka ca istenecek diğer belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sağlanmasında kullanacağını kabul eder Müşteri, Banka ya tesisin kesin şekline göre düzenlenmiş detaylı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi vereceğini ve bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Banka nın muvafakatini alacağını; önceden Banka nın muvafakatini almadan projeye giren taşınmaz ve taşınır malları, makine, teçhizat ve tesisatı başkalarına devir ve ferağ, rehnetme ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis etmeyeceği gibi, bunları kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Banka nın teminatlarına dahil bulunduğunu kabul eder Müşteri, Yatırım ve Teçhizat Kredisi nin konusunun inşaat faaliyeti olması durumunda, yapılacak inşaatın niteliklerinin Bayındırlık Bakanlığı nın fenni şartlarına uygun olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Banka ya vereceği inşaat programına göre ve geciktirilmeden yapılacağını; inşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle Banka nın onayının alınacağını; inşaata ait şartların, Banka kredisi veya diğer kaynaklar ile yapılmasa dahi, projeye giren tüm inşaata şamil olduğunu; projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka ya bildirileceğini ve onayının alınacağını; projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü olayın derhal ve gecikmeden Banka ya bildirileceğini; Banka nın açtığı yatırım veya teçhizat kredisi dolayısıyla, inşaat devresi dahil, gerekli gördüğü sigortayı yaptırmakla yükümlü bulunduğunu kabul eder Müşteri; muhasebe kayıtlarını, Sözleşme ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin kullanım şeklini, projenin seyrini, işletmenin işlemlerini ve mali durumunu açıklıkla göstererek, sağlam esaslara dayalı bir şekilde tutacağını; Banka nın proje, kredi ile satın alınan mal ve hizmetler, mali durumu, firmanın sevk ve idare ve işlemleri hakkında isteyeceği her türlü bilgiyi eksiksiz vereceğini ve genel olarak Banka nın ileri sürebileceği yatırımla ilgili sair talepleri yerine getireceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı, işletme hesaplarını, kayıtlarını ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri daima Banka nın tetkik ve denetimine açık bulunduracağını; bu denetimlerde Banka nın yetkilendirdiği kişiler vasıtası ile fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatı, işlemleri ve faaliyeti doğrudan doğruya tetkik, kontrol ve takip edebileceğini kabul eder Müşteri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini; verimlilik ölçülerine, sağlam idari, fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle basiretli bir tacir gibi davranacağını; projeye dahil bilumum makine ve teçhizatın, alet ve edevatın bakım ve tamiratını mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi konusunu teşkil eden tesisin kurulması, işletilmesi esnasında gerekli uzmanları istihdam edeceğini kabul eder Müşteri, Proje finansmanı ve yatırm kredisi için proje özelinde oluşturulacak Sözleşmelerde yer alacak finansal olan ve olmayan taahhütleri de yerine getireceğini kabul eder Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredileri Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri her isteminde teminat mektubu veya garanti talebini yazılı veya sözlü olarak metinleri için gerekli bilgi vesaikle birlikte Banka ya iletecek; Banka uygun göreceği şartlarla ICC 458, Türk Yasalarına veya Yabancı Hukuka göre geçici, avans, kat i, özel veya resmi formlarda hazırlayacağı teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Müşteri ye teslim edecektir. Müşteri nin teminat mektuplarından doğan sorumluluğu talep 13

14 tarihinden itibaren başlayacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumluluğu münhasıran Müşteri ye ait olacaktır. Banka ca verilecek dövizi natık teminat mektubunun teminat akreditifi olması halinde, bu akreditif de MTO 600 ve 590 sayılı yeknesak kurallara ve hükümlere ve bunun yerine kaim olacak teamüllerle işbu Sözleşme deki Akreditiflere ilişkin hükümlere tabi olacaktır Müşteri, Banka ca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle aşağıda açıklanan şekilde sorumluluğunun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya taraflarca kararlaştırılan oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve diğer resim, harç ve masraflarını, muhabir tarafından tahakkuk ettirilecek her nev i masraf ve komisyonu ve onun gider vergilerini Banka nın borçlanacağı valör ile üçer aylık dönemler veya Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri için peşin olarak ödeyecektir İktisadi şartlardaki değişiklikler ile Banka nın kredi tesis ve idame maliyetlerinde artma olması halinde, Banka komisyon oranlarını 1 gün öncesinden ilan ederek veya bildirimde bulunarak değiştirebilir. Değiştirilen yeni komisyon oranları ilan veya bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemiş mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir Müşteri, lehine diğer banka limitlerinden teminat mektubu verilmesi halinde, Banka nın komisyonundan başka, mektubu veren bankaya tediye edeceği komisyon ve gider vergisini de Banka ya ödeyeceğini kabul eder. Müşteri, her devrenin başında Banka ca tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilen veya Müşteri hesabına borç yazılan komisyon ve gider vergilerinin, ilgili bulundukları teminat mektuplarının veya kontrgarantilerin devre bitiminden önce iade ve iptal edildikleri gerekçesiyle Müşteri ye geri verilmesini isteyemez Müşteri, talebi üzerine Banka dan alacağı teminat mektubu ve kontrgaranti tutarları, komisyonları ve doğabilecek bütün hukuki ve mali sonuçlarından; mektubun muhatap tarafından Banka nın yazılı olarak ibra edilmesi suretiyle iptali veya geri verilmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakkında kesinleşmiş bir mahkeme ilamının Banka ya tevdi edilmiş olması nedenleri ile Banka nın ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmasına kadar sorumludur Müşteri, Banka ya vereceği talimat veya alacağı hukuki tedbirler yüzünden, Banka nın garanti ettiği meblağları vaktinde ödeyememesinden dolayı doğacak tüm sonuçlardan, banka ve muhabirlerine karşı sorumludur Müşteri nin hariçten aldığı özel dış kredi için Banka nın teminat mektubu vermesi halinde, teminat mektubunda faiz borçlarının ödenmesi için de teminat verilmiş ve belirli bir miktar faizin yurtdışına net olarak ödenmesi yüklenilmiş ise; Müşteri, bu meblağın transferi için mevzuatın öngördüğü vergi ve sair masrafları transfer vadelerinden 15 gün önce ilgili vergi dairesine yatırıp makbuzlarını ibraz etmeyi, aksi takdirde Banka nın bu meblağları Müşteri adına yatırarak TCMB ye müracaata ve derhal faizi ile birlikte tahsile yetkili olduğunu kabul eder Müşteri, döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendiği hallerde, Banka nın alacağı komisyonun, aynı para cinsinden tahsili esas olmakla birlikte, Müşteri ce Türk Lirası üzerinden ödeme yapılmasının istenmesi halinde Banka ca ödeme tarihindeki cari olarak ilan edilen döviz satış kurunun esas alınacağını, verilen mektupların tazmini halinde yine Banka nın transfer anındaki cari döviz satış kurunun esas alınacağını kabul eder Müşteri, kur farkı, parite farkı, prim, sürprim ve diğer her türlü ad altında ödenmesi gerekecek tutarları, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yapılacak transferler dolayısıyla muhabirlerce tahakkuk ettirilecek kurye kredisi faizleri ile vergilerini, arbitraj zararlarını Banka ya derhal öder Döviz kurlarının değişmesi nedeniyle, teminat mektupları ve 14 kontrgarantilerdeki dövizlerin karşılığı Türk Lirası tutarlarının Sözleşme de belirtilen kredi limitini aşması veya alınan teminatların bu sebeple yetersiz kalması halinde, Müşteri derhal aşan kısım kadar ek bir sözleşme imzalamayı, bu farkın tutarını faizsiz bloke bir hesaba yatırmayı veya yeni teminat vermeyi kabul eder Müşteri, bu Sözleşme ye istinaden verilecek teminat mektupları, garantiler ve kontrgarantilerden herhangi birinin matuf olduğu meblağı, her ne suretle olursa olsun, Banka nın kısmen veya tamamen tediye talebi karşısında kaldığı takdirde, teminat mektuplarının/kontrgarantilerin/ garantilerin hukuki niteliği gereği Müşteri den izin alınmaksızın veya Müşteri ye daha evvel ihbar ve tebliğ veya diğer hususlardaki def iler ileri sürülmeksizin veya iddialarımız dikkate alınmaksızın veya bu iddiaların neticelerini beklemeye mecbur olmaksızın, ödemeye yetkili ve zorunlu olduğunu kabul eder. Müşteri, işbu ödemenin döviz olarak yapılması halinde Banka nnın ödeyeceği döviz tutarının ve bu ödemeyle ilgili muhabir masraflarının (faiz, vergi ve sair); dövizlerin fiilen satış veya yurtdışına transferi tarihine kadar geçecek süredeki kur değişikliğinden doğan farklar ile döviz cinsinin değiştirilmesi halinde yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) doğacak zararların Müşteri ye ait bulunduğunu ve bütün bunlara tekabül eden TL ve/veya döviz tutarının Banka tarafından Müşteri hesabına borç yazılmasını kabul eder Müşteri, Banka ca lehine düzenlenecek kontrgaranti karşılığında yurtdışından lehine Banka nın temin ettiği veya teminine aracılık ettiği ya da Müşteri tarafından temin edilen döviz kredisini, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, yönetmelik, karar, tebliğ, genelge, sirküler ve konu ile ilgili olarak yayımlanmış ve yayımlanacak olan mevzuat çerçevesinde kullanacağını ve tasfiye edeceğini; söz konusu mevzuatın değişmesi halinde, değişen hükümlere de peşinen uyacağını; keza, mevzuatın gerektirdiği ihbar ve bildirimleri yapacağını; gerekli izinleri yetkili mercilerden alacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, aldığı döviz kredisinin; mevzuata uygun olarak kullanılmadığının ve/veya gerekli şartların yerine getirilmediğinin ileride tespit edilmesi ve/ veya ileride vuku bulabilecek mevzuat değişikliğinin gerekli kıldığı hallerde tahakkuk ettirilerek ödenmesi gereken vergi (Damga Vergisi, BSMV ve sair vergiler), resim, harç, KKDF gibi mevzuattan gelen mali sorumlulukları, gecikme zammı ve temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka ca, bu çeşit gayri nakdi bir kredinin döviz üzerinden açılması ve Müşteri lehine verilecek teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler ve mevzuattan doğan yükümlülükler nedeniyle döviz taahhüdü altına girilmesi halinde (söz konusu sözleşme Türk Lirası olarak düzenlenmiş olsa dahi), tüm yükümlülüklerini garanti edilen döviz cinsinden olarak, ödemelerini aynı döviz cinsinden yapacağını; ancak Banka nın kabul etmesi halinde, yükümlülüğünü, ödeme gününde Banka ca (satış kurunun TC Merkez Bankası nca belirlenmesi halinde bu bankaca) belirlenmiş döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na dönüşeceğini kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka nın Müşteri nin talebi üzerine, yurtdışında teminat mektubu verilmesini sağlamak veya kredi temin amacıyla Banka nın muhabirlerine veya başka kuruluşlara hitaben kontrgaranti verilmesi şeklinde de kullandırabileceğini; bu takdirde bu Sözleşme yi imza edenlerin (kefil veya kefiller dahil) sorumluluğunun, teminat ve kefalet mektupları için olduğu gibi Banka ca kontrgaranti verilmesi durumunda da aynen devam edeceğini; işbu Sözleşme gereğince Müşteri lehine verilecek teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet ve diğer taahhütlerin temdidi ve tadili veya başka yere nakli hususundaki taleplerin Banka nın kabul mecburiyeti olmadığını; ancak, Banka bu husustaki talepleri uygun görür

15 ve yerine getirirse, bunun her türlü sonuç ve sorumluluğunun müşteriye ait olduğunu kabul eder. Diğer banka ve muhabirlerin bu işlemler sırasında vaki olacak hata ve kusurundan, gönderilecek mektup ve telgrafların hatalı olmasından, kaybolmasından, yanlış çekilmesinden veya yanlış tefsir ve tercüme edilmesinden, gecikmesinden Banka kusurlu olduğu durumlar hariç sorumlu olmayacaktır Müşteri, bu sözleşmeye istinaden gümrük müdürlüklerine ve/veya diğer özel ve resmi mercilere ilgili yasa hükümleri dahilinde ve kesin ve süresiz olarak muvakkat ithal, vergi ertelenmesi ve taksitlendirilmesi ile bunun gibi bilumum konulara taalluk etmek üzere Müşteri lehine verilen teminat mektuplarında, Banka nın ödenmesini garanti ettiği meblağ ile birlikte, ayrıca bu meblağa ilaveten teminat mektubu limiti aşılmak suretiyle söz konusu teminat mektupları ile ilgili ertelenen (veya tahsil olunmayan) vergilerin tahakkuk tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun un 48 inci maddesine göre ilgili yıllar için geçerli olan tecil (veya gecikme) faizlerinin, keza, bunların %50 veya daha fazla oranda hesaplanacak gecikme zamlarının, cezalarının ve her türlü fer ilerinin, gümrük idaresine Banka ca ödenmesi halinde, bu tutarları Banka ya derhal ve def aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka nın, verdiği ya da vereceği teminat mektubunun, kontrgarantinin veya diğer garantilerin yabancı hukuk ve ICC 458 sayılı broşür ve bunun yerine kaim olacak teamüller gereğince verilen garantilerin üçüncü kişilere transfer edilmesini, devir yoluyla muhatabın değişmesini veya alacağın temliki yoluyla temlik edilmesini kabul etmeye; vereceği teminat mektubuna, kontrgarantiye veya diğer garantilere devredilebilir (transferable) kaydını koymaya yetkili olduğunu kabul eder. Devir ve devirler halinde yeni muhataplar; teminat mektubu, kontrgaranti veya diğer garantilerin meblağını Banka dan talep etmeye yetkili olup, Banka da muhatabın ilk talebinde ödemeye yetkilidir. Müşteri nin devir ve devirler halinde işbu Sözleşme den doğan tüm sorumlulukları aynen devam edecektir Müşteri; Banka ca, Müşteri ye kullandırılan teminat mektubu kredisinden dolayı, Banka tarafından teminat mektuplarının tazmin edilmesi halinde, ödemek zorunda kaldığı tutarı tazmin tarihinde Banka ya derhal ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, tazmin tarihinde ödemede bulunmadığı takdirde, Banka nın nakdi krediye dönüşen alacağı muaccel hale gelecek ve teminat mektuplarının tazmin edildiği tarihten Banka alacağının tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar Banka ca Müşteri ye nakdi kredi de kullandırılmış ise, işbu Sözleşme de öngörülen oranda hesaplanacak temerrüt faizi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi vs. vergi, fon, harç ve masrafları ile birlikte ödeyeceğini; Banka ca müşteriye yalnızca teminat mektubu kredisi kullandırılmış ise, bu takdirde tazmin tarihinden Banka alacağının tasfiye edildiği tarihe kadar, tazmin tarihinde Banka nın kısa vadeli kredilere uyguladığı en yüksek kredi faiz oranına, söz konusu faiz oranının %100 ünün ilavesi ile bulunacak oran ve bunun üzerinden KKDF kesintisi ile birlikte tespit edilecek oranın temerrüt faizi olarak Müşteri ye uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Akreditif Kredisi Müşteri, bu Sözleşme ye dayanılarak lehine açılmış ve açılacak olan krediyi, kısmen veya tamamen Banka tarafından yurtiçi ve yurtdışı banka ve muhabirleri nezdinde alıcı sıfatı ile Müşteri adına veya mutemet sıfatı ile başkaları adına akreditif açtırmak suretiyle kullandığı takdirde, bu Sözleşme ile aşağıda yazılı hükümlerin ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 600 sayılı, broşür halinde yayımlanan Vesikalı Krediler (Akreditifler) Hakkında Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar hükümlerinin veya söz konusu hükümlerin yerine kaim olmak üzere getirilecek yeni Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar hükümlerinin tatbik edilmesini kabul ve taahhüt eder. Açılacak, temdit edilecek ya da şartları değiştirilecek her akreditif için yeni bir teklif mektubu verilecek, teklifle akreditifin şartları, miktarı, lehdarı, yeri, vadesi ve sair lüzumlu hususlar ile ayrıca Banka nın isteyebileceği bilgiler bildirilecektir. Bu teklifleri Banka kabul edip etmemekte tamamen serbest olacaktır. Teklif üzerine yeni bir akreditifin açılmasına muvafakat edilirse, Müşteri bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, akreditifin temdit veya nakil hallerinde yeniden aynı nispette komisyon almaya Banka nın hakkı olduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, akreditifin temdit edilmesi ile ilgili her türlü vecibeyi yerine getirmeyi, bütün masrafları ödemeyi, temdit ile ilgili hiçbir hususta Banka nın sorumluluğunun olmadığını, akreditifler nedeniyle yapılacak nakliyatın her türlü masraf ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Bankanızın akreditif işleminin her safhasında, daha önce ihbarda bulunmak zorunluluğu olmaksızın, akreditifi iptale yetkili olduğunu beyan ve kabul ederiz Akreditif bedeli, bu Sözleşme ye dayanarak Müşteri tarafından tevdi edilecek teklif mektuplarında gösterilecek belgelerin muhabire verilmesi karşılığında ödenecektir. Banka bu belgelerin konusu olan malları muayene etmeye ve ettirmeye mecbur değildir. Belgelerin sahteliğinden veya bir tahrife uğramış olmasından, belgeler üzerindeki genel ve özel kayıt ve şartlardan ve ihtirazi kayıtlardan, belgelerin usulüne uygun olmamasından, bunların şekil, yeterliliği ve kapsamı, malların ölçüsü, miktarı, türü, değeri, ambalajı, akreditifin tediyesi için ibraz edilecek olan belgelerde yazılı ölçü ve cinse ait kayıtlar arasında uyuşmazlık vesaireden, keza malların halinden, ayıbından, kusurlarından, miktarının eksik çıkmasından veya satıcıya müşteri tarafından verilen siparişteki şartlara uymamasından, yükleyici veya üçüncü şahısların kötü hareketlerinden ve fiillerinden, nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden Banka nın Müşteri ye ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri nin, satıcı ve yükleyici veya üçüncü şahıslarla olabilecek her türlü ihtilafında Banka ya hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Bu sebeple malları temsil eden belgeler üzerine Banka nın ve muhabirinin yapacağı ödemelerden dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı, Banka nın ilk isteği üzerine hemen ödemeyi Müşteri taahhüt eder Açılacak akreditiflerle ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil edecek konşimento, hamule senedi, nakliyeci makbuzu, sigorta poliçesi ve Banka nın uygun göreceği diğer belgeler Banka adına tanzim veya ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya Banka ya ciro veya temliki, teminat amacıyla olup, bu Sözleşme de teminatla ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır Akreditiflerin tutarları, Banka tarafından havale edilecektir. Müşteri, anılan tutarlar ile Banka tarafından ödenmek zorunda kalınan her türlü faiz, komisyon ve masraf ile icabında prim ve sair gibi ilavesi zaruri görülecek tutarları havale anı itibariyle Banka nezdinde akreditiften dolayı Müşteri adına açılmış olan hesapta hazır bulundurmayı; aksi halde akreditif tutarı ile Banka tarafından ödenen tüm tutarların ithalat vesaiki üzerine avans mahiyetinde, mevzuatın izin verdiği ölçüde akreditifin döviz cinsi üzerinden nakit krediye dönüşmesini; kredinin açıldığı tarih ile Müşteri tarafından geri ödendiği tarihe kadar geçecek süre için Banka tarafından ticari kredilere uygulanan gecikme faizi oranı üzerinden hesap edilecek tutar ile birlikte Banka tarafından ticari kredilere uygulanan avans komisyonu ile vergi, fon ve sair giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, akreditif işlemlerinin her safhasında Banka nın cari döviz kurlarının uygulanmasını kabul eder. Bunun neticesi olarak Müşteri aleyhine kur farkından doğan bir borç meydana gelirse, bu tutar derhal Müşteri tarafından Banka ya ödenecektir. 15

16 Müşteri, akreditif işlerinde, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girebilecek olan resmi mevzuatı tamamıyla yerine getirmeyi ve buna göre gereken bütün işlemleri yapmayı ve tamamlamayı taahhüt eder. Gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Banka ya verilecek, resmi daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu bütün işlemler Müşteri tarafından takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır Akreditiflerden dolayı, açılış, temdit, iptal ve sair işlemleri şahsen takiple mükellef olduğundan, Müşteri, bu mükellefiyeti herhangi bir sebeple zamanında yerine getiremediği takdirde, yabancı para kurlarında ve değerlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi sonucu, Banka ya karşı bir zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkı olmayacaktır. Müşteri akreditif ve ithalat işlemlerinin kendisi tarafından yerine getirilmemesinden ötürü Banka nın uğrayacağı her türlü zararı ödemeyi kabul eder Müşteri, açılacak akreditifler için Banka ile mutabık kalınacak oran ve/veya tutar üzerinden belirlenecek komisyonları ve sair giderleri, üzerinde mutabık kalacak tarih ve dönemler itibariyle ödemeyi; ödemede gecikme halinde, bu tutarların yanı sıra ödenmesi gereken tutarlar üzerinden Banka nın ticari kredilere uyguladığı cari gecikme faizi oranı üzerinden hesap edilecek gecikme faizi ve sair giderleri ödemeyi; akreditifin temdit veya nakil hallerinde de her bir temdit ve nakil işleminde Banka nın belirleyeceği oranda komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, uygun vesaik karşılığında ödeme yapacak olan muhabirin ödeme ihbarının Banka ya gelmesi üzerine, Banka nın ilk davetinde, belgeler ve/veya mallar gelmiş olsun veya olmasın, akreditiften doğan bütün borçları tamamen ödeyerek belgeleri Banka gişesinden teslim almayı taahhüt eder. Bu belgelerden başka, Müşteri nin tediye makbuzu veya herhangi bir belge ibrazını istemeye hakkı olmayacaktır Müşteri nam ve hesabına yapılacak tediyeler ve akreditif konusu olan vesikalar ve mallar üzerinde Banka nın hapis hakkı olup, bundan başka bu belgeler ve mallar üzerinde rehin hakkına da sahiptir. Şu kadar ki, Banka nın bu hakları, akreditifler konusu olan emtianın mülkiyetini devre yarayan belgelerin muhabir banka tarafından Banka ya tevdii veya Banka tarafından krediye son verilmesi üzerine, bu Sözleşme gereğince Müşteri nin üstlendiği bütün borçları ödemek hakkındaki taahhüt ve mecburiyetini asla ortadan kaldırmayacaktır Banka tarafından Müşteri lehine verilen kontrgaranti ile ilgili olarak taahhüt altına girilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önlenmesini teminen herhangi bir husus ve nedenle ihtiyati tedbir kararı alınması halinde; ihtiyati tedbirin devam ettiği süre içerisinde veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde Banka nın ödemeye, keza bu süre içerisinde vadenin işlememiş sayılmasının kabulüne yetkili olduğunu ve bu takdirde de Müşteri nin sorumluluğunun aynen devam edeceğini, ayrıca tazmin talep tarihi ile tazmin tarihi arasında geçecek günlere ilişkin olarak Banka tarafından ödenecek gecikme faizlerini vergi, fon, harç ve masrafları ile birlikte Banka nın talebi üzerine hemen ödemeyi Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder Banka, dövizlerin transfer veya satışının yapılamamasından veya bunların transfer veya satışında doğabilecek zorluk veya gecikmelerden dolayı hiçbir zaman sorumlu olmayacaktır Banka tarafından açılması talep edilen akreditiflerin teminatı olarak, Banka nezdindeki Müşteri cari hesabından, Banka tarafından talep edilen bir miktarın, akreditiften dolayı Müşteri nin Banka ya karşı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak bloke bir hesaba nakledilmesini ve bu paranın Banka ya rehnedilmiş olacağını; Banka nın akreditiften dolayı vadesi gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece, sözü geçen parayı 16 Banka nezdindeki bloke bir hesapta muhafaza etmeyi; Banka nın herhangi bir yasal yola başvurmadan veya herhangi bir ihbar yapmadan rehin ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş veya doğmuş alacaklarına mahsup etmeye ve bu hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. Banka, söz konusu parayı Müşteri nin ileride doğacak borçlarına mahsuben faiz getirmeyen bir hesapta bloke tutacaktır. Banka başlangıçta bloke edilen miktarın dışında, gerekli gördüğü takdirde Müşteri den bloke edilen tutarın artırılmasını veya işbu Sözleşme kapsamında ek teminat verilmesini talep edebilir Müşteri taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, Banka nın bu Sözleşme deki diğer haklarını kullanma hususundaki haklarına da halel gelmemek kaydıyla, malları, tensibine göre piyasada yahut bulundukları yerde ve yabancı memleketlerde hususi surette ve yetkili bir simsar eliyle veyahut açık artırma suretiyle satmaya hakkı olacaktır. Ancak, bu hakkın Banka tarafından kullanılması Banka için bir mecburiyet sayılmayacak ve Banka nın bu satışı yapmamasından veya yapmakta gecikmesinden veya satışın geri bırakılmasından dolayı Banka sorumlu olmayacaktır. Banka satış yapmadığı takdirde, yine Banka nın belgeler ve mallar üzerindeki hakları devam edecek ve malları dilediği gibi antrepoya koymak ve koydurmak hakları olacaktır. Banka, bu hususları bizzat kendi veya muhabirlerinin teşkilatı veya dilediği üçüncü şahıslar eliyle yaptırabilecektir. Mallar Türkiye ye sokulmadığı takdirde dahi, Banka nın sorumluluğu olmadığı gibi, bu malları Müşteri nin sorumluluğu altında re sen memleket dışında satmaya Banka nın hakkı olacaktır. Banka akreditif konusu olan mallar için mahkemeden veya icradan satış kararı aldığı takdirde, bu Sözleşme hükümleri dairesinde malları istediği zaman sattırabilecektir Yükleme veya vesikaların Banka nın muhabirine verilmesi için gösterilen müddetlerin sonu, yerinde resmi tatil günlerine gelirse, tatilden sonraki ilk işgününün o müddete sayılmasına Müşteri nin bir itirazı olmayacaktır Müşteri, Banka ya atfedilebilecek herhangi bir kusur veya ihmal bulunmaması halinde, Banka nın; herhangi bir mesajın, mektubun veya vesaikin gönderilmesi sırasında kaybolması ve/veya gecikmesinden oluşacak sonuçlardan veya telgraf mektubu, teleks, faks, swift, elektronik posta vs. haberleşmesindeki gecikme, bozuk alınma veya diğer hatalardan dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmeyeceğini, Banka nın, teknik terimlerin çeviri ve/veya yorumlanmasındaki hatalardan dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülük taşımayacağını ve akreditif şartlarını tercüme etmeksizin iletmek hakkını saklı tutmasını kabul ve taahhüt eder Akreditif konusu malların gümrükten Banka tarafından zorunlu olarak çekilmesi halinde de Banka, mallar üzerinde rehin hakkına sahiptir. Bu Sözleşme nin sigorta ile ilgili maddesinin, akreditif konusu mallar için de Banka tarafından uygulanacağını Müşteri kabul eder Akreditife konu malların; yolda ya da gümrük ve transit depolarda veya tahmil, tahliye veya sevki sırasında herhangi bir zarara, hasara uğraması, bozulması, çalınması vb. her türlü netice ve masraf Müşteri ye aittir. Banka nın bu konularda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır Akreditiflerden dolayı ödenmesi gereken vergi, resim, harç vb. her nevi masraf Müşteri ye aittir. Ayrıca, malların gerek gümrüklerde, gerekse sair depolarda kalması sonucunda ödenecek olan depo kirası, bilirkişi ücretleri, sigorta masrafları vb. her türlü masraf ve vergi ve cezai şartlardan doğan vergi ve tazminatlar derhal ve def aten Müşteri tarafından ödenecektir Banka dilerse, Müşteri adına akreditifle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan akreditif konusu malları Müşteri namına vekâleten çekmeye yetkilidir. Ancak, Banka nın hiçbir suretle malları

17 gümrükten çekme zorunluluk ve sorumluluğu olmayacağı gibi, Müşteri nin vekili sıfatıyla hareket etmesinden ötürü Müşteri ye karşı da herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır Akreditifler ve bunlarla ilgili mallar, Banka nın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devir ve temlik edilmeyecektir. Banka nın yazılı muvafakati alınarak akreditifin başkasına devri veya başkasına teslimi hallerinde dahi, akreditiften doğmuş ve ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Banka ya karşı Müşteri müteselsilen sorumlu olacaktır Banka döviz satışını herhangi bir nedenle mevzuatın öngördüğü süre dışında yapmak zorunda kalırsa, Müşteri ye döviz satışının yapıldığı tarihteki kur uygulanabilecektir. Müşteri, akreditifler dolayısıyla Banka nın muhabire ödediği veya ödeyebileceği faiz, masraf ve komisyonları ilk talebinizde tediye etmeyi; akreditif bedeli Banka nın döviz pozisyonundan ödenirken yabancı muhabirler nezdindeki kurye kredilerinden yararlanıldığı takdirde bu işlem ile ilgili faiz ve her türlü masrafın da kendisine ait olacağını ve Banka nın ilk talebinde derhal ödemeyi; faiz, masraf ve komisyonlara uygulanacak kurun bunlara ilişkin döviz satış işlemi tarihindeki kur olacağını ve bu gibi masraflara karşılık Banka nın talebi halinde uygun miktarda tediye etmeyi kabul ve taahhüt eder. Muhabirlerin, rezerv veya herhangi bir nedenle ödemeyi yapmaması halinde, Müşteri tarafından rezervin kaldırılması veya ödemenin yapılmasını engelleyen diğer nedenlerin ortadan kalkması ile Banka ödeme emrini muhabirine verecek ve bu halde ödeme emrinin verildiği tarihteki veya bunu izleyen iki işgünü sonraki Banka satış kuru geçerli olacaktır Gayri Nakdi Akreditif Kredisi Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü gayri nakdi akreditif kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri, aşağıdaki şartların uygulanacağını ve akreditif kredisi ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı olmadıkça gayri nakdi akreditif kredileri için de aynen geçerli olacağını peşinen kabul eder Müşteri işbu kredi nedeniyle, her akreditif için Banka ya bir akreditif açma teklif mektubu verecek ve Banka tarafından açılacak her akreditif için muhabire bir garanti verilmiş olacağından, ithal edilecek malların karşılığı tesis edilsin veya edilmesin, akreditif sebebiyle Banka ya bir garanti komisyonu tediyesi ile yükümlü olacaktır. Bu komisyon miktarı Banka tarafından belirlenecektir Banka, her akreditif açma teklif mektubu konusu dövizlerin, aşağıda beyan edilen esaslara tabi tutulacak karşılıklarını (mal bedeli karşılığı Türk Liralarını) kısmen veya tamamen de tahsil edebilir. Banka döviz transfer veya satışına karşılık teşkil etmek üzere tahsil ettiği Türk Liralarını koyduğu hesaba faiz tahakkuk ettirmeyecektir Müşteri, gayri nakdi akreditif kredisinin kullandırılmasının, Banka tarafından tahakkuk ettirilecek komisyon, masraf karşılıkları ile nakdi teminatın kısmen veya tamamen peşin ödeme olarak Banka ya ödenmesine bağlı olacağını peşinen kabul eder Bankanızın, akreditif işleminin her safhasında, daha önce ihbarda bulunma zorunluluğu olmaksızın, akreditifi iptale yetkili bulunduğunu kabul ve beyan ederiz Müşteri, gayri nakdi akreditif kredisi çerçevesinde açılan akreditiflerde ihracatçının (akreditif lehdarının) malı temsil eden belgeyi ibraz etmesi sonucunda uygun vesaik karşılığında ödeme yapan muhabirin ödeme ihbarının Banka ya gelmesi üzerine Banka nın ilk davetinde ve belgelerin ve/ veya malların gelip gelmediğine bakmaksızın Banka muhabir hesaplarının borçlandırıldığı döviz tutarı karşılığı Türk Liralarını, borçlandırma tarihini izleyen ve mer i mevzuatta öngörülen süre içinde, bu günlerden herhangi birindeki Banka döviz satış kurundan TL karşılığını Banka ya ödemeyi ve bu hesabı kapatmayı kabul ve taahhüt eder. Sözü edilen sürede akreditif bedelini ödememesi halinde, Müşteri borçlandırma tarihinden itibaren temerrüt faizi ödemekle yükümlü olmayı ve ayrıca döviz satış belgesinin tanzimi için ithalat vesaiki karşılığı kredi hesabından veya diğer hesaplardan mezkur hesabın kapatılmasını, bu muameleler için gereken virmanın yapılmasını, yapılacak bu virmanlarda faiz tahakkukunun Banka muhabirlerinin Banka nın hesaplarını borçlandırdığı tarihten başlayacağını kabul ve taahhüt eder Banka, Müşteri lehine verilen kontrgaranti ile ilgili olarak taahhüt altına girilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önlenmesini teminen herhangi bir husus ve nedenle ihtiyati tedbir kararı alınması halinde; ihtiyati tedbirin devam ettiği süre içerisinde veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde Banka nın ödemeye, keza bu süre içerisinde vadenin işlememiş sayılmasının kabulüne yetkili olduğunu ve bu takdirde de sorumluluğun aynen devam edeceğini, ayrıca tazmin talep tarihi ile tazmin tarihi arasında geçecek günlere ilişkin olarak Banka tarafından ödenecek gecikme faizlerini, vergi, fon, harç ve masrafları ile birlikte Banka nın talebi üzerine hemen ödemeyi Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder Aval-Kabul Kredileri ve Vadeli Akreditif Kredileri Bu Sözleşme ile açılan kredinin, kısmen ya da tamamen Aval-Kabul Kredisi ile Vadeli Akreditif işlemlerinde kullandırılması halinde, bu işlemler hakkında bu Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ve MTO nun 600 ve 522 sayılı Yeknesak Teamüller hükümleri ve bunun yerine kaim olacak teamüller ve uygulama ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını Müşteri kabul eder Müşteri, Banka tarafından kendisi adına açılan aval-kabul kredisi ile vadeli akreditif işlemlerinde, yürürlükteki Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun a, bu kanuna ilişkin kararlar, tebliğler ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat hükümlerine uymayı, aksi halde bu yüzden doğabilecek tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul eder Bu kredi, yurtdışından ve/veya yurtiçinden gönderilen malların bedellerinin ödenmesi için Banka tarafından vadeli akreditif açılması ve/ veya ihracatçıları ya da yurtiçindeki satıcıları tarafından Müşteri üzerine çekilen ve Müşteri tarafından kabul edilen poliçelere Banka tarafından aval verilmesi veya Müşteri üzerine çekilen poliçelerin, Banka nın talimatı uyarınca, muhabir tarafından aval verilmesi işlemlerinde kullanılabilir. Keza, bu kabil ithalat ve/veya/yurtiçi mal alımı işlemleriyle ilgili olarak doğrudan Banka veya muhabir üzerine keşide edilen poliçelerin, Banka tarafından veya Banka nın talimatı uyarınca muhabir tarafından kabul edilmesi veya aval verilmesi şeklinde de kullanılabilir Müşteri, her defasında açılması ve/veya temditi istenen vadeli akreditif işlemleri ile ilgili bilgileri ve aval verilmesini veya kabul edilmesi istenen poliçelerin keşidecisini, kapsadığı döviz cinsini ve vadesini bir mektupla Banka ya bildirmeyi ve aval verilmesi istenen poliçeleri ve ithalat mal mukabili ise bunlara ilişkin fatura ve Gümrük Beyannamesi ni, sigorta poliçesinin orijinal nüshasını ve gerekli görülebilecek diğer belgeleri Banka ya tevdi etmeyi kabul eder Müşteri, Banka nın muhabirine ödeyeceği faiz, komisyon ve masrafları ile tahakkuk edecek her türlü faiz, komisyon, fon, vergi ve benzeri her çeşit masrafı Banka tarafından ödeme yapılan tarihte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca poliçe veya akreditif tutarını, poliçenin veya akreditifin ödeme vadesinden, Banka tarafından belirlenen bir süre önce veya her halükârda en az on gün önce, işlemin mahiyetine göre ilgili dövizi ya da ödeme anında cari döviz satış kurundan karşılığı Türk Lirası nı, Banka ya, bloke bir hesaba yazılmak üzere, nakden yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri, poliçe ve akreditif bedeli ile muhabire ödenecek faiz, 17

18 komisyon, fon, vergi ve benzeri her çeşit masrafı, Banka tarafından ödendiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, söz konusu tutarlar için Banka tarafından avans mahiyetinde mevzuatın izin verdiği ölçüde akreditifin döviz cinsi üzerinden nakit krediye dönüştürülmesini; kredinin açıldığı tarih ile Müşteri tarafından geri ödendiği tarihe kadar geçecek süre için Banka nın ticari kredilere uygulanan gecikme faiz oranı üzerinden hesap edilecek tutar ile birlikte, Banka tarafından ticari kredilere uygulanan avans komisyonu ile vergi, fon ve sair giderleri de ödemeyi kabul eder Banka tarafından aval verilen veya muhabirlerce kabul edilen poliçeler ile Banka tarafından açılan vadeli akreditiflerin kapsadığı dövizlerin fiili transferine kadar geçecek zaman zarfında döviz satış kurlarında vaki olabilecek değişikliklerden veya iki yabancı paranın değiştirilmesinden, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak doğacak Türk Lirası fark ve zararların tümünün ve gider vergisi, damga vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlar ile bunların cezalarının, velhasıl bu kredi ile ilgili her türlü masraf Müşteri ye aittir. Ayrıca transferin, her ne sebeple olursa olsun, poliçenin vadesi tarihinden veya akreditifin ödeme vadesinden sonra gerçekleşmesi halinde, keşidecinin isteyebileceği gecikme faizini döviz olarak veya transfer tarihinde Banka nın cari döviz satış kuru üzerinden TL olarak Banka ya ödemeyi Müşteri kabul eder Herhangi bir nedenle ithalatın gerçekleşmemesi veya transferin sağlanamaması hallerinde, Banka tarafından aval verilen veya muhabirlerce kabul edilen poliçeler ile açılan vadeli akreditiflerden doğabilecek tüm borç ve yükümlülükler Müşteri ye ait olacaktır Banka tarafından Müşteri lehine verilen kontrgaranti ile ilgili olarak taahhüt altına girilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önlenmesini teminen herhangi bir husus ve nedenle ihtiyati tedbir kararı alınması halinde; ihtiyati tedbirin devam ettiği süre içerisinde veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde Banka nın ödemeye, keza bu süre içerisinde vadenin işlememiş sayılmasının kabulüne yetkili olduğunu ve bu takdirde de Müşteri nin sorumluluğunun aynen devam edeceğini, ayrıca tazmin talep tarihi ile tazmin tarihi arasında geçecek günlere ilişkin olarak Banka tarafından ödenecek gecikme faizlerini, vergi, fon, harç ve masrafları ile birlikte Banka nın talebi üzerine hemen ödemeyi Müşteri beyan, kabul eder Müşteri, Banka tarafından aval verilen veya muhabirlerce kabul edilen poliçeler dolayısıyla Banka tarafından açılan vadeli akreditifler bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren, poliçenin ödenerek iadesine kadar, her üç aylık devre için, belirlenecek oran ya da tutar üzerinden komisyon ve bunun gider vergisini de peşinen ve nakden Banka ya ödemeyi; ödemede gecikilmesi halinde ise, söz konusu tutarların ödenmesi gereken tarih ile Müşteri tarafından ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için Banka nın ticari kredilere uyguladığı gecikme faizi oranı üzerinden hesap edilecek tutarı ve bunun vergisini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından tahakkuk ettirilen komisyonlar, hiçbir surette, kısmen veya tamamen Müşteri ye geri verilmez. Bu fıkra hükmünce tahakkuk ettirilen aval-kabul komisyonları, işlemin akreditifli veya mal mukabili olması hallerinde Banka nın, yukarıda anılan nevilerdeki işlemler için ayrıca alacağı komisyonların dışındadır Banka, Müşteri namına bu kredi ile ithal edilen malları, Müşteri namına gümrükten peşinen çekmeye yetkili olup, bu yetkiyi kullanıp kullanmamakta serbesttir. Banka nın vekâleten hareket etmesinden dolayı Müşteri ye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak, gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka nın rehin hakkı olacak; ancak malların gümrükten çekilme sorumluluğu hiçbir şekilde Banka ya ait olmayacaktır Akreditifli ithalatta, Müşteri, bu krediyi kısmen veya tamamen, 18 açtıracağı ithalat akreditifleri çerçevesinde kullandığı hallerde, bu Sözleşme de yer alan akreditif kredisi hükümlerinin aynen veya kıyasen uygulanmasını kabul eder Müşterinin Akreditifler, Döviz Kurları ve Arbitraj Farkları ile İlgili Sorumlulukları Banka vasıtasıyla açtırılacak akreditifler veya yaptırılacak diğer her türlü döviz transferi ile ilgili olarak Müşteri, Banka ya yazı ile talimat verecek ve Banka bu isteği uygun bulduğu takdirde, gerekli işlemleri yaparak, bahis konusu dövizleri, Banka nın döviz satış kuru üzerinden karşılığı Türk Lirası nı Müşteri hesabına borç kaydedecektir. Faiz, komisyon ve masraflara uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış tarihindeki Banka döviz satış kuru olacaktır. Ancak, tahakkuk tarihindeki kurun döviz satış tarihindeki kurdan yüksek olması halinde, döviz satış işlemine tahakkuk tarihindeki kur uygulanacaktır Müşteri, akreditifin her safhasında Banka nın ve/veya TC Merkez Bankası nın uygulayacağı koşulları ve döviz kurlarını kabul etmeyi ve döviz kurlarında vaki olacak değişikliklerden doğacak farkları da resmi makamlar, TC Merkez Bankası ve/veya Banka nın vereceği süre içinde Banka ya yatırmayı şimdiden kabul eder Banka, akreditif veya diğer transfer emri konusu dövizleri kendi kaynağından karşılayabileceği gibi, TC Merkez Bankası veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilecektir Vadeli Döviz Alım, Vadeli Döviz Satım ve Döviz Swap İşlemleri Vadeli Döviz Alım veya Vadeli Döviz Satım ya da Döviz Swap işlemleri yapılmak istendiğinde; Müşteri Banka dan Vadeli Olarak Döviz Alınması veya Banka ya Vadeli Olarak Döviz Satılması ya da Döviz Swap işlemleri yönündeki talebini yazılı olarak Banka ya ileteceğini ve yazılı teklifinde yer alan koşullarla işlemi gerçekleştirmek istediğini, bu teklifin kendisini bağlayacağını, teklifinden kesinlikle geri dönmeyeceğini ve teklifine uyacağını, Vadeli olarak Müşteri tarafından Banka dan döviz alınması, karşılığında Türk Lirası ödenmesi işleminde; Vadeli olarak Müşteri tarafından satın alınacak (Banka ca satılacak) dövizin bedelini, bu konudaki yazılı teklifinde belirtilecek olan Döviz Alış Kuru Türk Lirası karşılığı üzerinden ödemesi halinde, cari mevzuatta belirtilen oranda Kambiyo Muamele Vergisi ni döviz alım tarihinde nakden ve def aten ödemek zorunda olduğunu bildiğini, bu nedenle bu tutarları ayrıca ödeyeceğini, Müşteri, vadeli olarak satın alacağı (Banka ca satılacak) döviz tutarının, yazılı teklifinde belirteceği vade tarihinde ve teklifteki Döviz Alış Kuru karşılığı üzerinden, Müşteri tarafından Türk Lirası ödenmesi suretiyle satın alınmaması halinde; satın alacağı döviz miktarı üzerinden hesaplanacak olan, yazılı teklifinde belirteceği Döviz Alış Kuru ile Müşteri tarafından döviz alımının gerçekleştirileceği vade tarihindeki TC Merkez Bankası Reuters CBTA sayfasında ve internet adresinde 15:30 da açıklanan (Yarım gün çalışıldığı durumlarda Reuters TLFX=sayfasında ilan edilen saat daki ortalama alış kuru geçerli olacaktır) Döviz Alış Kuru arasındaki Kur Farkı nı ve bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi, fon, harç vb. diğer yükümlülüklerimizi, vade tarihi itibariyle ödemek zorunda olduğunu bildiğini, bu nedenle nakden ve def aten ödeyeceğini, ödemediği takdirde Banka nezdindeki Müşteri hesaplarından Banka ca re sen ve derhal tahsil edileceğini, Vadeli olarak Banka ya Müşteri tarafından döviz satılması, karşılığında Türk Lirası alınması işleminde; vadeli olarak Müşteriye satılacak (Banka ca alınacak) döviz tutarının, Müşteri nin yazılı teklifinde belirteceği vade tarihinde ve Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası tahsil edilmesi

19 suretiyle Müşteri tarafından Banka ya satılmaması halinde, satılacak döviz miktarı üzerinden hesaplanacak olan, yazılı teklifinde belirteceği, Döviz Satış Kuru ile Müşteri tarafından döviz satışının gerçekleştirileceği vade tarihindeki TC Merkez Bankası Reuters CBTA sayfasında ve tr internet adresinde 15:30 da açıklanan (Yarım gün çalışıldığı durumlarda Reuters TLFX= sayfasında ilan edilen saat daki ortalama satış kuru geçerli olacaktır) Döviz Satış Kuru arasındaki Kur Farkı nı ve bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi, fon, harç vb. diğer yükümlülüklerini, vade tarihi itibariyle ödemek zorunda olduğunu bildiğini, bu nedenle nakden ve def aten ödeyeceğini, bu tarihte ödemediği takdirde Banka nezdindeki Müşteri hesaplarından Banka ca re sen ve derhal tahsil edileceğini, Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerindeki Kur Farkının kısmen veya tamamen vade tarihinde nakden ve def aten Müşteri tarafından ödenmemesi halinde; Vadeli Döviz Alım İşlemlerinde; Müşteri tarafından döviz alışının gerçekleştirileceği tarihten (vade tarihinden) kur farkının ödenme tarihine kadar, Vadeli Döviz Satış İşlemlerinde; Müşteri tarafından döviz satışının gerçekleştirileceği tarihten (vade tarihinden) kur farkının ödenme tarihine kadar geçecek süre için, bu tarihler arasındaki en yüksek TCMB gecelik borç verme faiz oranının 1,5 kat olacak temerrüt faizini ve buna ilişkin vergi, fon, harç vb. diğer yükümlülükleri de ödeyeceğini, söz konusu temerrüt faizi uygulamasının işbu Sözleşme nin 2.7. maddesindeki temerrüt faizi uygulamasından ayrı ve bağımsız olduğunu, Vadeli olarak, Banka ya bir döviz cinsinden tutarın verilmesi karşılığında Banka dan bir başka döviz cinsinden tutarın alınması ya da Banka dan bir döviz cinsinden tutarın alınması ve karşılığında Banka ya bir başka döviz cinsinden tutarın verilmesi işlemlerinde; Müşterinin yazılı talebinde belirteceği vade sonunda; Müşteri, Banka ya bir döviz cinsinden tutarı vermek ve karşılığında Banka dan bir başka döviz cinsinden tutarı almak, Veya Banka dan bir döviz cinsinden tutarı almak ve karşılığında Banka ya bir başka döviz cinsinden tutarı vermek şeklindeki işlemi yerine getirmek istemesi halinde, Banka nın bu işlemden dolayı karşılaşacağı ve Müşteri ye bildireceği, parite farkından (veya kur farkından) doğacak zararının tamamını ve bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi, fon, harç vb. diğer yükümlülükleri, vade tarihinde nakden ve def aten ödeyeceğini, Banka nezdindeki Müşteri hesaplarından Banka ca re sen ve derhal tahsil edileceğini, Yukarıda bahsolunan parite farkından (veya kur farkından) doğacak Banka zararına ilişkin döviz tutarının, kısmen veya tamamen, vade tarihinde nakden ve def aten Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda; söz konusu işlemin gerçekleştirileceği vade tarihinden, Banka zararını ödeme tarihine kadar geçecek süre için Banka ca döviz tevdiat hesaplarına uygulanan en yüksek faizin iki katı oranında hesaplanacak temerrüt faizini ve bunun vergi, fon, harç vb. diğer yükümlülüklerini de ödemek zorunda olduğunu bildiğini ve derhal tazmin edeceğini, söz konusu temerrüt faizi uygulamasının işbu Sözleşme nin 2.7. maddesindeki temerrüt faizi uygulamasından ayrı ve bağımsız olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka dan Vadeli Olarak Döviz Alınması veya Banka ya Vadeli Olarak Döviz Satılması ya da Döviz Swap işlemleri çerçevesinde işlemin gerçekleşmesi halinde, gerçekleşme tarihi itibariyle, kendi lehine doğmuş ise sözleşmenin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark üzerinden ilgili mevzuat gereği Bankaca tahsil edilmesi gereken vergi vb. her türlü yükümlülüğü de yine işlem tarihi itibariyle nakden ve def aten ödeyeceğini ödemediği taktirde Bankaca derhal ve re sen tahsil edileceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, Banka ya bir döviz/tl cinsinden tutarı vermek ve karşılığında Banka dan bir başka döviz/tl cinsinden tutarı almak veya Banka dan bir döviz/tl cinsinden tutarı almak karşılığında Banka ya bir başka döviz/tl cinsinden tutarı vermek şeklindeki işlemi yerine getirmesi veya getirmemesi halinde, bu işlemden dolayı yürürlükteki TC mevzuatı kapsamında ve ileride yürürlüğe girebilecek TC mevzuatı kapsamında herhangi bir ad ve nam altında vergi tahakkuk ettirilmesi halinde tahakkuk ettirilecek bedelin tamamını nakden ve def aten ödeyeceğini, ödemediği takdirde Banka ca derhal ve re sen tahsil edileceğini bildiğini kabul ve beyan eder Konut Proje Kredileri Banka; Sözleşme ile açacağı kredinin tümünü veya bir bölümünü 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri dahilinde konuttaki ayıba ve kanunda belirtilen diğer yükümlülüklere ilişkin Müşteri ile birlikte müşterek sorumluluğu bulunması ve oluşan gayri nakdi riski nedeniyle Konut Proje Kredisi olarak kullandırabilecek olup, Taraflar Konut Proje Kredisi hakkında Sözleşme nin diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki düzenlemelerin de geçerli olacağı hususunda mutabık kalmışlardır Müşteri ile Banka arasında Konut Projesi kapsamında yapılacak işbirliğinin tüm koşulları, iş akışları, tarafların sorumlulukları ile Müşteri tarafından Banka ya yönlendirilen konut kredisi talebi olan alıcılarla ilgili Banka ca konut kredilerinin değerlendirilmesi, kullandırılması ve benzer konularla ilgili detay düzenlemelerin yer aldığı ayrı bir Protokol imzalanır Söz konusu Protokol ün imzalanmasının akabinde Müşteri tarafından, Sözleşme ye konu Konut Projesi kapsamında konut satın alan alıcılardan, konut kredisi kullanmak üzere Banka ya yönlendirilen konut kredisi taleplerini, Banka Protokol çerçevesinde değerlendirerek konut kredisi tesis edebilecektir Protokol kapsamında, Banka nın kullandırdığı konut kredileri ile ilgili kullandırılan kredi tutarları ile sınırlı olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ilgili düzenlemesi gereği gayri nakdi risk oluşması nedeniyle, Müşteri hesaplarına gayri nakdi risk girişi yapılır. Konut kredisine konu olan konutun ayıptan ari olarak %100 ünün tamamlanıp teslim edilmesinden itibaren ve bu hususun Banka ca teyidinden itibaren 5 yıl süreyle işbu risk müşteri hesaplarında izlenir Müşteri, kendisinin gerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gerekse sair mevzuat hükümleri dahilinde konuttaki ayıba ve Kanun da belirtilen diğer yükümlülüklere ilişkin olarak Banka nın bir talebe maruz kalması ve ödeme ile yükümlü kılınması halinde, Banka nın kendisine rücu hakkının olduğunu, Banka nın ödemekle yükümlü tutulduğu tutarı ilk talebinde nakden ve def aten ödeyeceğini kabul eder Müşteri, krediye konu konut inşaatının tüm unsurları ile tamamlanmasını sağlayacak olup, konut kredisi müşterilerinin konutlarda oluşabilecek ayıplarla ilgili şikâyet, iddia ve taleplerine meydan vermeyecek yahut bu sebeple mağduriyetlerine yol açmayacak şekilde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu hüküm Banka nın konut veya inşaat işi ile ilgili olduğu şeklinde yorumlanamaz Çek Sorumluluk Bedeli Kredisi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Çek Sorumluluk Bedeli Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Çek Sorumluluk Bedeli Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin, ayrıca müşteri tarafından imzalanmış/imzalanacak Ticari Hizmetler Sözleşmesi hükümlerinin Çek Sorumluluk Bedeli Kredisi ne ilişkin hükümlerinin geçerli olacağını kabul eder Müşteri ye teslim edilen çek karnesindeki her bir çek yaprağı için Banka nın ilgili mevzuat kapsamında ödemekle sorumlu olduğu tutarlar 19

20 nedeni ile Müşteri hesabına gayri nakdi kredi risk girişi yapılır. Çek sorumluluk bedelinin ödenerek, riskin nakde dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüz kaldığına dair kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı veya ilgili mevzuat kapsamında gayri nakdi risk sona erene kadar işbu gayri nakdi risk kaydı Müşteri hesabında devam eder Banka tarafından çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayri nakdi olarak takip edilen risk, nakde dönüşerek, Sözleşme de geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacaktır Müşteri, kendisine verilen çek karnesini özenle saklamayı kabul eder. Çek karnesinin ve/veya imzalı, imzasız yapraklarının zayi edilmesi nedeniyle doğabilecek suiistimal ve zararlardan Müşteri sorumludur Müşteri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 799. maddesi uyarınca yazılı olarak yapacağı çekten cayma ihbarının Banka ya ulaşmasına kadar ibraz süresi geçmiş çekleri Banka nın ödeyebileceğini ve bu takdirde bedellerinin de hesabına borç yazılacağını kabul eder Banka, Müşteri ye verdiği çek karnelerinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Ayrıca Müşteri, kredinin kapatılması halinde kullanılmayan çek karnesi ve çekleri Banka ya iade edeceğini kabul eder Vergi, SGK, Fatura vb. Ödemeleri İçin Kullandırılan Krediler Müşteri, Sözleşme ile açılan kredilerin kısmen veya tamamen vergi, SGK, fatura vb. ödemelerin finansmanı amacıyla oluşturulan Vergi Kredisi, SGK Kredisi, Elektrik Kredisi vb. olarak kullandırılması halinde, iş bu krediler için Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını kabul eder. Söz konusu krediler Banka ca Müşteri talimatı doğrultusunda kullandıracak ve talimatta belirtilen ilgili ödemede kullanılmak üzere Müşteri mevduat hesabına alacak geçilecektir. Müşteri mevduat hesabına alacak geçilen tutarlar sadece talimatta belirtilen ödemelerin Banka aracılığıyla yapılması amacıyla kullanılacak olup, doğrudan ve başka amaçlarla kullanılamayacaktır. Müşteri, bu amaçlarla kullandırılacak krediyi Kredi Talep Mektubu nda belirtilen vade tarihlerinde ve tutarlar dahilinde ödemeyi kabul eder. Ancak, Müşteri belirlenen tarihlerde ödenmeyen tutarlar için ödenmesi gereken tarihten (dahil) itibaren işbu Sözleşme nin gecikme faizi ve temerrüt faizine ilişkin hükümleri çerçevesinde gecikme faizini ve temerrüt faizini ödemek zorundadır. 6- DİĞER HÜKÜMLER 6.1. Delil Müşteri ve kefiller; Banka ile aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta tarafların defter ve kayıtları ve mikro filmlerden, mikrofişlerden alınan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler ile CD ROM, kamera kayıtları, telefon ses kayıtları, bilgisayar ve benzeri kayıtlar ile ATM kayıtlarının müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi uyarınca yegâne geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını kabul ederler Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk Sözleşme den doğacak her türlü anlaşmazlıkta, (Banka nın yurtdışı şubelerince tesis edilen kredilere ilişkin anlaşmazlıklar dahil) Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye.. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak yukarıda anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması, genel mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. Banka tarafından Müşteri nin veya müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin ikametgâhının veya malvarlığının bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube ikametgâhındaki Mahkeme ve İcra Dairelerine başvurmasına ve adli kovuşturma yapılmasına engel değildir. Müşterinin veya kefillerin Türkiye sınırları içinde veya dışında 20 malvarlığının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde, Banka kanuni yollara başvurabilir Tebligat Adresi Müşteri ve kefiller, Sözleşme de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka ca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıdaki yazılı yerin kanuni ikametgâh kabul edildiğini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde ticaret sicili dosyalarındaki son adreslerinin kanuni ikametgâh kabul edilerek bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, ikametgâhlarını değiştirseler bile yeni ikametgâhlarını ticaret siciline tescil ettirip ayrıca Bankaya noter aracılığı ile yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, yukarıda kanuni ikametgâh olduğu kabul edilen adrese yapılacak veya bu adresteki muhtarlığa tebligat evrakı bırakılmak suretiyle yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını ve bu nedenle doğacak zararlardan Banka nın sorumlu olmayacağını kabul ederler. Müşteri, yurtdışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve hukuki sonuç doğuracağını kabul eder Sözleşme Değişiklikleri Sözleşme nin imzalandığı tarihten sonra Sözleşme de yapılacak değişiklikler Taraflar ın yazılı mutabakatı halinde hüküm ifade eder Sosyal Sorumluluk Müşteri; Banka nın sosyal ve çevresel politikaları doğrultusunda hareket edeceğini, gereken işbirliğini yapacağını kabul eder. Bu kapsamda Müşteri; yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetleriyle çevreyi kirletmemek için gereken tedbirleri alacağını, çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağını, çalışanlarına karşı İş Hukuku ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getireceğini, biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilir doğal kaynakların korunması yönünde hareket edeceğini, proje ve faaliyetlerini yürütürken kültürel mirasın korunması hususunda duyarlılık göstereceğini, kendisine tahsis olunan ve kullandırılan kredileri Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden yatırım, işletme ve sair faaliyetlerde kullanmayacağını kabul eder Hesap Özeti Banka; Sözleşme gereği açtığı kredi hesabı ile ilgili olarak Müşteri nin Sözleşme de belirtilen adresine 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri itibariyle 3 er aylık hesap durumunu gösteren hesap özetlerini gönderir. Hesap özetini alan Müşteri, aldığı tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca, 1 ay içerisinde itirazda bulunmadığı takdirde, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını Banka ya karşı ancak borcunu ödedikten sonra iddia, dava edebilir. Süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri, İcra İflas Kanunu kapsamında sayılan kesin belgelerdendir. İlgili tarihlerde hesap özetleri eline geçmeyen Müşteri, bu tarihlerden itibaren 15 gün içerisinde noter aracılığı ile durumu Banka ya bildirerek hesap özetini ister. Banka, yukarıda belirtilen tarihler dışındaki herhangi bir tarihte hesap özeti gönderdiği takdirde de yukarıdaki bildirim ve itiraz süreleri geçerlidir Alacağın/Sözleşme nin Devri ve Borcun Nakli Müşteri, Sözleşme ve bilcümle eklerinden doğan haklarını üçüncü kişilere devir veya nakledemez. Müşteri, Banka nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3. kişi veya kefil tarafından yapılacak ödemeler karşılığında Banka nın her türlü alacağını ve Sözleşme den kaynaklı haklarını ayrıca Müşteri den onay alınmasına gerek kalmaksızın devredebileceğini ve devirle birlikte Banka nezdindeki teminatlarının da ödeme yapan 3. kişilere veya kefillere devredebileceğini kabul eder Bilgi Değişiklikleri

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır. KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ Kefil ve Rehin Veren :. (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.) Alacaklı Müşteri Kefalet ve Rehin Miktarı : TÜRKİYE FİNANS

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı : Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı Müşteri Adı-Soyadı FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr 0850 200 0 666 Madde 1: Taraflar,

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı : Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul,T:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Telefonu

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 05.04.2018 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU KESİN ALIM İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU KESİN ALIM İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU KESİN ALIM İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından bankaların donuk kredilerinin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1. ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1. ÜRÜNE AİT BİLGİLER: KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1. ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Finansman Süresi (Vadesi) Finansman Tutarı KONUT FİNANSMANI DESTEĞİ Ay TAHSİL EDİLECEK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No 0481005859000909 Açık Adres Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No1 Levent - Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye Telefon +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi Telefon Numarası

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

PROTOKOL AMAÇ Madde 1 KAPSAM Madde 2 TANIMLAR Madde 3 Banka: Muhatap Banka: Takas Odası: Çek: Yönetmelik: İzahname: UYGULAMA ESASLARI Madde 4

PROTOKOL AMAÇ Madde 1 KAPSAM Madde 2 TANIMLAR Madde 3 Banka: Muhatap Banka: Takas Odası: Çek: Yönetmelik: İzahname: UYGULAMA ESASLARI Madde 4 PROTOKOL AMAÇ Madde 1 Bu protokolun amacı, çeklerin fiziken ibraz edilmeden sadece çek bilgilerinin elektronik ortamda işlem görmesini kabul eden bankalar arasında yürütülecek olan işlemleri ve bu işlemlere

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

II. TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER...

II. TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER... İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER... 1 1. Taraflar... 1 2. Tanımlar... 1 3. Sözleşmenin Uygulama Alanı... 2 4. Kredinin Açılması... 3 5. Limit Düzenlemeleri... 3 6. Kredi Türleri... 3 7. Kredi Para Cinsi...

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

% 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Tahsis Ücreti (TL)

% 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Tahsis Ücreti (TL) Arşiv-Araştırma Ücreti Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri No:1 Levent - Beşiktaş 34330 İstanbul, Türkiye www.isbank.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı