!""#!"$"!"$"? AB 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G," name="description"> !""#!"$"!"$"? AB 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,">

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( ( *!""2, 9, + :&"( ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;"

Transkript

1

2

3 !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? AB 1

4 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G, HE A9 AB CDE ) 2

5 !"!#$!%#!$!"!#$!%#!$&!#&'& #''#$#'$)#!&$#*!" ',#'$*!-'$!.#!$/ 0!*...6 ',#'$*!-'$!.#!$'$1 #'& $#*'"...6 ',#'$*!-'$!&!-#*!-!'#$#'$...7 2& $*3$!-1#!*!"...7 & $#'4',1 &'$#'$...7 / '%4/564!&&'!7"!*&!',#'$*!-'$!.#!$...7 2'8'$$.!9!%#!$: 2'8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'"...8 2#&',!$*! '8'$$.0'" & $#'4', &'$#'$...8 2;&',"#'*'"...8 2/!$!$!<"= '%4/564!&&'!7"!*&!'8'$$.!9!%#!$...9-1#!!4!,'$1 #'*' '>*? '$1 #'*' '>*!7"!*&!!"!# $!%#!$&! #&' & #' '#$#'$'$1 #'& $#*'" / 0!*A,'#')'$%', #'$ $1$$)4 / /12=,0 > $1$!*I4 < / $1$'< / $1$3J/ $1$&,9J,,; C 19 $1$1 9J A4, $1$2,9G>49G/9G=,; C /!$A,'#')'$%', #'$ $1!$)4 / $1!! * I 4 < / $1!'< / $1!3J/ $1!&,9J,,; C $1!1 9 J A 4, $1!2,9G>49G/9G=, C /0!*A,'#')$*#!$ $1'$, $1'!,,... 24,; C K )AB C, $1''*0)* $1'3I 4 8I, '1'&I /2!$A,'#')$*#!$ '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>* 5 3

6 !"!#&A9'#'*'... 37!$ *A,'#') 1'$%',, B',$*#!$ % =!9 )! 9 B'!#*C"!.*,!9!%#!$&! D 3#!$!, -1#!! ".37!> 3$! 7.!#' #,!-!"!!<,'*'"!$!$ ',#,-*'.#'$B'& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!%#!$'#&'%,!$#*!"B' '#&'..#*!""A$'4&''#&''& #'1'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )! '$< '$$ '!/ ''< ''$/ ''!/ '3< '3$A% '3! '3'* '33I '3&... 62! '&< '1< ' ' '#$ '$1 "! 564 *!&&'" E *!$!# ='& &' -!9# *',#"'$*!-' $!.#!$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!... 63!,! B'!$!4,$*#!$4!.'B, )!."9 3#!$!, "!.!#! *',#,-*'.#'$&'-!7#!4!,.'B, )! /'B&!.)! 9#'$B'$'731'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )! '%4/564!&&'!7"!*&!0'B, )!.!0!= 0.#!'#$#'$'-!. 66 2$/ $$< $!< !, :!.$*)3B'3$.!,#,#!$B'$1 #'& $#*'" $< = L !* !$C !!... 68?FF/.!$< &'G4' <$!%'& #'.!<B#B'=33#!$&!'#&''& #' 1'#$#'$B'$1 #'& $#*'" FF/.!$< &' G4',."!7 '& #* 3#! *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ '#&' %,!$#*!"&! B'-! '#&'..#*! "A$'4&''#&''& #'1'#$#'$... 69, *#,'#1'"B' ).'B'$1 #'*'- G#'*'!#!*!#!$-1#!*!"

7 !"!#$!%#!$ C,= '5 M4 C A N, * 4 C $ M O M4 C, 1 BO PG P P9 P* P P4 4 C, M* 4 CN C, I 4 C, M N 6 7!"!#$!%#!$&!#&'& #''#$#'$)#!&$#*!" / M NM N6% 7 I N / 0,. / 0,'2= % M N M N A 11 Para ve sermaye piyasası araçlarını kapsamak üzere aaıda yeri geldiinde her iki kavramı da kapsamak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu taslaında öngörülen sisteme uygun olarak finansal araç terimi kullanılmıtır. 5

8 !"!#$!% ',#'$*!-'$!& E! 9F!$H!- 8'$!9!%B'$!.#!$ '8'$$.!9!4 E#*"!.*!9!4 ), A <! J A4,,9J,, C < > J J I M N / ',#'$*!-'$!.#!$ 0!* / 0,= 62& ',#'$*!-'$!.#!$'$1 #'& $#*'" ' 7 / 0 2 Eurobond terimi Hazine tarafından yurt dıında ihraç edilen menkul kıymetleri ifade etmektedir. 3 ndirim oranı uygulamasına 5281 sayılı yasa ile yapılan deiiklikle tarihinden itibaren son verilmitir. Ancak, ilerideki GVK Geçici 67. madde ile ilgili kısımda açıklanacaı üzere tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve bonolardan elde edilecek faiz gelirlerinin vergilendirilmesinde tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacaından indirim oranı uygulaması bu gelirler için geçerliliini sürdürmektedir. ndirirm oranı ile ilgili bu genel açıklamalarımız bu çerçevede deerlendirilmelidir. 6

9 ',#'$*!-'$!&!-#*!-!'#$#'$ 6215$7 2& $*3$!-1#!*!" / 0,= 6215!&!-$ 7 A&!-$ $$!""1 A 12= $$!""1 ) '$$!!""& * $$!""1 6 7 ) I 0 F, * ) I!""# : $12"!"$" & $#'4',1 &'$#'$ 0 L62-7 '73 '.*' B' "13$.! A4$'.#'$ 1 = *',#,-*'.#'$ *<!)!9!" % -!7#! 1 &'$#'$ E) #' "G9,3" < ""' "''.#'$ "!,#!*!" %, $!#!!, $!#,,!"!#!$, $!#!$B'=#!$ %-!7.$#!"13$.!='&'#'$ < A / 6%7 / 4 E * 0 6E%*7 /'%4/564!&&'!7"!*&!',#'$*!-'$!.#!$ 9 $$!""1 12= '$$!!"$& / 0,= / 12=. *!"$1= 4 12=.:":$" :$&. 7

10 A H /0,/ 12=.'2 2'8'$$.!9!%#!$ / 0,= N M* A, N6*A, "7 M N 2'8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * * 6 7 6KJ 7 6!""#$2#""<Q!"$"$-"""<Q7 / 0 2#&',!$*! /0,= 2 '8'$$.0'"7. *A,= 22 & $#'4', &'$#'$ 4. 2;&',"#'*'" KJ A'$$!!""& 8

11 :$" 3 * 2/!$!$!<"= / 0,= /0, / 0, 4 & I A A % E 25'%4/564!&&'!7"!*&!'8'$$.!9!%#!$ 9 $$!""1 12= '$$!!"$& /0,= / 12=. *!"$1= 4 12=.. A KJ R H /0,/ 12=.'2-1#!!4!,'$1 #'*' '>* 9 12= A12=. 6 7 / 12= / 0,, 0, * $$!""1 6!"$1= 7. /0, / 12=. A. % 4 Bu koul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5281 sayılı yasa ile gelmitir. 5 Ancak, önemle belirtmek isteriz geçici 67. madde kapsamında anılan mahsup sistemi önemli ölçüde deitirilmitir. Geçici 67. madde kapsamında zarar mahsubu aaıda detaylı bir ekilde incelenmitir. 9

12 MN 1. M N A.. M.N M 12=.N kili vergileme sistemi Yeni rejime girmeyen kazançlar normal rejime tabi: - Beyan usulü - Artan oranlı tarife Yeni vergileme rejimi sadece belli araçlar ve belli ilemler için geçerli - Stopaj nihai vergi - Beyan yok ticari faaliyet kap. deilse) GVK normal vergileme rejimi #'*' '>*!7"!*&!!"!#$!%#!$&! #&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'". A / 12=. / 0!*A,'#')'$%', #'$ / ""'''.#'$&'#&'& #''#$#'$ Yeni vergileme rejimi ) ""'''&!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" 2 G, 4 :$&= 6 Vergi kanunlarının basit olması ile ilgili tartımalar için bknz, Umurcan GAGO, Vergi Kanunlarının Basit Olması Meselesi, Dünya Gazetesi, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıı, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi ayrı bir balık altında anlatıldıından bu bölümde yer verilmemitir. 10

13 !!"""<Q=6!"$"!!"""<Q MN7 ) S= * 6 < = 7 S=, < = < = I J < E < = A AB 6.7!""#31"""<Q 4 AAB!""#E=E= E!""#T E= 6!'"""<Q7!!"""<Q= 4 S= E= L, C 6<7< 31""" <Q AAB 6:$&7 1#"" <Q E=I< 6<4 7 '#$""<Q, 6 S=7!'"""<Q )0 6!""# 7 3!'&<Q!!"""<Q '#1&<Q $"""<Q!2"<Q!'"""<Q 3!'&<Q < 0 6%7 63!'&<Q7 I "<Q 31"""<Q= I<0 1#""<Q < 1#""<Q "<Q <0 9 :$& ) L - $##-IHE < $## tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 273 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Teblii ne istinaden 2010 yılı gelirlerine uygulanacak olan yeni Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimi rakamıdır. 11

14 - 9AHW < $###%!""! 4 /0,/1$= # $###%!""! / 0,/1$= $5#= S= ) $5&= - 9F><*WBW,F>FQA>*AH Q* H,A>CA9QA>WHWH<AAW 9 6 < = 7 6!""# $"2"<Q=!"$" $"#" <Q= 7 S= 9. $", <? 0 I A 6?0IA7 -,A>CA9W0 4 H @9G,<F> 4 * 6 7 I J <E!""# < = AB $""""<QEAB &""""<Q)= *H0 $!""" <Q 6 A <Q 7 AB &"""<Q= $#-2 OEAB= '""""<Q=!""$ $"""" <Q=!""! $"""" <Q= /0,/ 1$ E= E!""#T E=!""#!!"""<Q= 4 L, 9WQ < 4. H< AB $#-2 &""" 9G, &""" 9G, AB!""3 &""" 2&" 3!&" 0A> 9 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. madde tarihinde uygulamaya ilikin esasları deitirilen yatırım indirimi istisnasıyla ilgili olarak eski, deitirilmeden önceki hükümleri uygulama konusunda karar vermi olan kurumların uygulama esaslarına ilikin maddedir. 10 Yurtdıı vergilerin mahsup koulları ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 123. maddesine bakınız. 12

15 EAB!""$ '"""" 3&""!&&"" 0A> EAB!""! $"""" $&"" -&"" 0A> EAB!""3 $""""9G, $"""" 0A> *H0!""3 $!""" % $!""" 0A> L,; C 6<7< 2!"""<Q AB $#-2&"""<Q EAB!""$'""""<Q AB!""3&"""<Q EAB!""!$""""<Q EAB!""3$""""<Q *H0!""3$!"""<Q < 12&"<Q EAB!""$3&""<Q AB!""32&"<Q EAB!""!$&""<Q,; 3""&& <Q EAB!""$$&"""<Q EAB!""!&"""<Q AB!""3!&""<Q *H0!""3$!"""<Q EAB!""3&&&&<Q6/0,/1$66$""""5#7X$""""7P$5!7 )0 6!""# 7 --3"<Q!!""" '#1&<Q $-"&&<Q 3-2&<Q 3""&&<Q --3"<Q < 0 6%7 612&"7<Q I6%7 6$$$$7<Q 6&1""5&7 I 2-1$<Q 2!"""<Q= I<0 $31$$<Q < 12&"<Q 2-1$<Q <0 9 :!"' '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., ", /0,12=!""1%!"$1 0 M.N /0, 12= $2 ""'''& #*C!.*!9!%#!$'$1 #'& $#*'" ) % 6 7 $$!""1 4C, /0,/ 12= $$!""1 4C, $$!""1 4C, /0,=. G. L 13

16 / 6!7 O %!"#$ % ' ' KJ $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 % <!"#$ % $ $ $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 %* % $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 %A % 6'7 &'" < 6 < = 6 KJ :$"= 7 637/ MN 6& '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., " /0,/12= 6< = 4 C, 5 < = 7. $'$$!""- > /=!""-5$3!2!,, :$". :". 4. A :$" 9 *A, * < Y Y 14

17 ; /0, 12= /0, / 12 /0, -"= /0 K '-! < % 6 7!&= / 0 A!& $$ I&'*' <!&= / 0 S= 6 '$ 7 S= < 6'$ <= 7 4 ) M0 <ANM<JN /'B#'.B'I9'#',.G$0!<B#B'33#!$&!#&'& #''#$#'$ * 'B#'.B'I9'#',.G$0!<B #B'33#!$&!#&'& #'! 9'#$#'$ / 0,= M ) $$!""1 /0,/ 12= $$!""1 /0,=.,!' ) % *. L - < 6*A,7 11 Beyana tabi kazanç elde eden aile bireylerinin e ve çocuk) beyanname verip vermeyecei, her bireyin kendi durumu yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde deerlendirilerek belirlenecektir. Beyan edilmesi gereken herhangi bir gelirin varlıı halinde beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Beyanname vermek zorunda olan kiinin küçük veya kısıtlı olması ya da mümeyyiz olmaması hallerinde beyanname yine geliri elde eden adına düzenlenmekle birlikte, bu kiiler adına veli, vasi veya bu kiileri temsile yetkili kayyım tarafından imzalanacak ve hangi sıfatla imzalandıı beyannamede belirtilecektir. 15

18 - * - * $! 6. 7!!"""<Q=!""#6!"$"!!"""7 - * 6. 7!!"""<Q=!""# 6!"$"!!""" L * 6 7 J 6 7 < #,-. /'0 / 0, = 7:" :$" J ,- ) % &% % J <Q A '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., "J *I4 < /0,/12=.!'"2!""1 D * < Y Y ; /0,/ 12=!""1%!"$1./0,12= '2 12 ndirim oranı uygulaması ile ilgili olarak lütfen numaralı bölümde yaptıımız açıklamalara bakınız. 13 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 16

19 'B#'.B'I9'#',.G$0!<B #B'33#!$#&',!$#*!"34#&'& #' '8'$$.!9!%#!$ * $$!""1 /0,/ 12= $$!""1 /0,=. G. L - < % * <Q - <. - < - 0 KJ ") % = <Q <Q '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., " * I 4 < /0,/ 12=. D *A, * < Y Y ; /0, / 12=!""1%!"$1. /0,12= '2 K '-! < % 6 7!&= / 0 14 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı. 17

20 $& A!& I&'*' <!&= / 0 S= 6'$ 7 S=< 4 ) M0 < AN MN /0'$" '73#'* 34&!#&'& #''#$#'$ / 0,= 9 9 A / 0, '$$!!""& / 12= :$&. /2'B&!.!9'#$#'$ /0, 9 O < - < O C, /0, % '$$!!""& 15 Beyana tabi kazanç elde eden aile bireylerinin e ve çocuk) beyanname verip vermeyecei, her bireyin kendi durumu yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde deerlendirilerek belirlenecektir. Beyan edilmesi gereken herhangi bir gelirin varlıı halinde beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Beyanname vermek zorunda olan kiinin küçük veya kısıtlı olması ya da mümeyyiz olmaması hallerinde beyanname yine geliri elde eden adına düzenlenmekle birlikte, bu kiiler adına veli, vasi veya bu kiileri temsile yetkili kayyım tarafından imzalanacak ve hangi sıfatla imzalandıı beyannamede belirtilecektir 18

21 A.. 6<Q *7 / 12= :$&. 9 /',#-*'.!.$*3!.#*!'#1'#'$&'#&'& #'L$H!-#!$,9J 4 C, /0, 4 C,, 0 D ; #3= :$" $1. * < Y I /0, / 12 9 <, 9 J 9. < = //3$"!!.$*3#!$#*!.*&!#&'& #'!9!%#!$ % D 5. *A, * < Y Y ; #'L$H!-#!$ 4 C, 9 G 6,9G7 > 4 9 G 6>49G7 / 9 16 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 17 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 19

22 G 6/9G7 M) 4, C 0 N <,9G>49G/9G 6. 7!""#!!""" <Q= 6!"$"!!"""7 ),9G >49G /9G. / 12=. /!$A,'#')'$%', #'$ < = *? 0 IA $- );< E 2$ /K A0? 0 I A?0IA A 6 7 <?0IA < = <?0IA N I J ) <?0IA= $' < $# < = < = A < ) / ""'''.#'$&'#&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'" * ""'''&!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" *. 18. Türkiye ile yabancı ülkeler arasından imzalanmı ve yürürlüe girmi ÇVÖA larının güncel listesine ve anlama metinlerine adresinden ulaabilirsiniz. 19 Maliye Bakanlıı tarafından devlet tahvillerinin ve hazine bonolarının anılan istisnadan yararlanamayacaı iddia edilmektedir. 20

23 ,. A. < E?0IA= ""'''& #*C!.*!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * )=!" A $& /12= 9 12= 6< = 4 C, 5 < = 7. D.. 9 *A, * < Y Y /0,/ 12 /0, -"= /0 < E?0IA / 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B# B' 33#!$&! #&' & #' '#$#'$ '$1 #'& $#*'" * 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B # B' 33#!$&! #&' & #'! 9 '#$#'$ '$1 #'& $#*'" *. 6* :" :$" 7 4. /12= 4. < E?0IA!$ 20 Portföy yatırımlarında izin artı bulunmamaktadır. Dorudan yatırımlarda da yabancı sermaye mevzuatındaki izin artı kaldırılmıtır. 21 -Ancak halihazırda vergileme %0 nispetinde olduundan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlamaları nın etkisi bulunmamaktadır. 21

24 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B # B' 33#!$ #&',!$#*!" 34 #&' & #' '8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * * $& /12= 9 "$"$!""1 % :"!!.. 9 * < Y Y ; < E?0IA!' /0'$" '73#'* 34&!#&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'" * *. < E?0IA=. :$& *. /2'B&!.! 9'#$#'$ '$1 #'& $#*'" * * :$&. *. < E?0IA=. 22 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 23 Ancak halihazırda vergileme %0 nispetinde olduundan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlamaları nın etkisi bulunmamaktadır 22

25 / ',# -*'.!.$* 3!.#*! '#1'#'$&' #&' & #' L$ H!-#!$'$1 #'& $#*'" * :"!3. I : /0, / 12 * // 3$"!!.$* 3#!$ #*!.*&! #&' & #'!9!%#!$ '$1 #'& $#*'" * :" * #'!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" * *.< E?0IA=. *. /0!*A,'#')$*#!$ /$*#!$'$1 "A,'#')#'$, 121! < <, A 4 0 < <, L P4 B %AB %QB %4 24 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 23

26 %9J 6, 7!& % P, P* 0 /$*!9!4B' "."!#!$ 9, 0, 1= M N 4 / 0,= M N, 9 4, 0, 6&7 L O $7 < 6J ; 7!7< ; ; ; ;,; * < ; ; A O 25 Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye irketi. olarak kabul edilmektedir. 24

27 < = :$"= 7 :$& O < = < = :$"=, :2& :$"! O - 9 < = - 9 O :2& :$" '"7 * :2&= :2&= :$" I J < =6A7AB=$'5$5!""# :-"= 676E76*7 4 3""""" <Q &""""" <Q= 6A7 AB= L 67B &"""""<Q6A7AB=!&""""<Q 6E7B!"""""<Q6A7AB= $"""""<Q 6*7B $""""""<Q6A7AB= &""""<Q= 25

28 6A7AB=6*7B :& 6A7AB= [6!&""""X$"""""75&"""""\] :2" B6A7AB=6*7B :2& 6*7!" # $ C < = / /, < = # % #, :2&Z A, &, 9 O * : $& 26

29 < < = 6:!"7 L$H!-#!$;9'$&'.37!> /0,#3= O :$"!'"2!""1 6!""15$"2'$,, 7:$&.!#,!%, $,'.#'$&$* /. '$*!-'H -!"!"$*#!$&$* 9. /'B$MG#A*'' ""''8 *,, 0 9= # 4!567 6$7 A; ; 6$-5$7 6!7<; ; B 0 F, 6$-5!7 6'7, $2= 8 92 :4!;67 6$7, L6$#5$7 Y < Z6$#5$%7 6!7 ; ;6$#5$%7, 27

30 6'7A L <!#=>.?!17 <, * Y :$"Z 6$#5'%7 < < Z Y ; Y,YA,Y < 6$#5'%7 B''181CD!7 <, ) :$"Z 6$#5'%7 /2I$.A#A'$*!-'NI$.A#A!9!% I$.A#A'$*!-', 0, $!= 5 O * 28

31 :$" I O $5$5!""# $"""""" <Q 6A7 AB= :& #, #, I O G :$" :$" ; * ; :$"= / :$" ; / :$" ; 3$4&38$&!B'-!&3#!-#3#!$!,.'* '& #*'" * I O, 67, 6A7=:2", 67, 6A7=, 6E7=, 6E7, 6A7=, 6A7=, 67=, 6E7 29

32 3$4 #'.*'&',#!#*!"1'$'8 I I O, 6A7, 67= :1", 67=, 6E7=, 67, 6A7=$""""""<Q, 6E7=, 67=, 6A7=, 67 *, 6E7= 3$4G9"'$*!-' A%,!.!*!" G * F, G O :&" 9 :&" < = &3$$, O O &3$$, I9 "'$*!-',!B$!*O 0 F, 0 F, $#! 6 7 9, 30

33 , I O \ $"" A \ $&" \ '" / \$" I \6 XA 78 I \6$""X$&"78'" I \!!" I /!'" A!'"=68$"7 '"!7&G'* =!,!B$!*O $! I$.A#A"'$*!-'..!$ I, 0,, C 4 O I A * A 31

34 I$.A#A"'$*!-'"!-#*!-!4!,=3$%#!*!#!$!-$!,&.'*!.#!$,!$#8&!A%A4A, #'$&'-!7#!=3$%#!*!#!$, H 5, * '& #'$',,#!&$#!=3$%#!$ G *!,!#!$.!$!)&!-!7#!=3$%#!*!#!$ &3$$,,, 0,!"!#, $!#!*! $,'.#'$M )!"*! B' )!,.3$1 $,'.#'$ #' 73.', )!"*!,$##!$=!,!#!$&!-!7.,#!$=3$%#!*!#!$ '!!1 J,, #" IC ),), I$.A#A"'$*!-'-1#!*!"&!,$)!$,1'#$#'$ &$*,, 0, $$= 67 32

35 <Q=, 0, I$.A#A"'$*!-'A9'$&'-!7#!G&'*'#'$B'-!<'"!7#!!..!$#!$,L$7!-"!-#*!" B'-!7#!4!,&A9'#.*' #'*#'$ I /, 0, ;, 0$!")'$ -!.#!&$*!"3#-#!I$.A#A!9!%!8.*, 0, $'=!# B'-! < 9*'.!#* -! &! "!.*O #, #,,!B$!*B''*"!#'$'-1#, #,'" #, #, O G, < ;, *"!#'$' -1#, #,'"O ; *"!#'-1)-!.B'-!='&'#.'"7.&'-1#!!4!,-G.'*#'$,!$#!.$#!= #$)-!. -G.'* J 33

36 !#-'.!$.-G.'* J ; ; ; ;., ; ; ' &' "!. )-!. -G.'* J ; 0 ; ;. ; ; 2 8'$ -G.'*#'$J A 0$!")'$)-!.#!&$*!"-3#-#!&!8.#!G$.A#A,!9!%..!$#!$,L$7!-"!-#*!"B' -!7#!4!,&A9'#.*' #'*#'$ < /, 0, ; A 4 ; ; ; ; ; 34

37 /'-!B'I&'*', ) 6$37, 6!$7, 6!$7 /2!$A,'#')$*#!$, < < = 6'7 9 < = $% 35$5$#1$!$'0 F, < =!1!2 M NO!% < = < = L % < = % < = 6 7 * L 6$7 < = 6!7 < < = M N / < = < = M N M N?0IA /0,=M N M N A M N 6!15!7/0,= < Z Y Y /0, 26 yeri, Vergi Usul Kanunu nun 156. maddesinde u ekilde tanımlanmıtır: Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette i yeri; maaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane ube, depo, otel, kahvehane, elence ve spor yerleri, tarla, ba, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, ta ocakları, inaat antiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 27 Daimi temsilci, Gelir Vergisi Kanunu nun 8. maddesinde u ekilde tanımlanmıtır: daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene balı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aaıda yazılı kimseler, bakaca artlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 3. Maaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kiiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını deitirmez. 35

38 A L ' "# ' 0A$, -'6&' -'$B'-!&! *.'*"#4 B!".!"-#! 1'#$ '#&''&'#'$, A?0IA :2&= I & )*', )*' " 0A$, -'6&' -'$ B'-! &! *.'*"#4!$!4#8-#! 3#*!,"9 1'#$'#&''&'#'$ < = <?0IA :$&..?0IA $& O :$&. )= 4. 6:" 7,0 :"!-. A,?0IA $& O :$&.,, :$&.?0IA :$&. 28 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 36

39 ,*,,., ",,-%./-% 0-$!! - /1 4. <,9J A?0IA,, 9. A?0IA %9,0, 5'%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>* / 0,&!-$,'"= / 12= 4!&2/0 /<= A!&2/0 /<= 12=.!"!#&A9'#'*' $5$5!""1%'$5$!5!"$& /12= 12 E 6 # : 2 F 6< 2 & 9 26< & 2&2 & 9 6! 37

40 % 4 % < : %. GH %& 8 :&% 2 G % P/F5 N? "!-# '#$ '$1 "! 1'%4 /5 4 *!&&'"&' -'$!#! =!9,!9!%B' $!.#!$&!-!7#!4!,.'B, )!.3$!#!$!!8&!, ', #&'.'"7.'& #*.$!!$*A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&!'#&''& #'#'$<!$%3#*!,A9'$'O EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!1'#$#'$ %D M = E: *!$!# ),$!&! -'$!#! '$*!-' H -!"!"!! 1G$',$#! *',#,-*'.#'$ -!.$* )3#!$ E=3$"! -!.$* )3#!$ #',3. )!"*! )3#!$ B' B!$#, )!"*!)3#!$&!< # #'*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$73$.)G- #'.*'4#8,!9!%#!$A9'$&'O 3$"!-!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$ %D M E*!$!#!#.='.&&!,!#!#!$ %, */.!$< ',!&!$-1#!*!, A9'$'D M, */.!$< &'.=!$'-1#!*!,A9'$'D M 4'$*!-'H -!"!"!!1G$',$#!*',#,-*'.#'$-!.$*)3#!$E=3$"! -!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$&!< # #'*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$EMEMEB'E2*!$!#),$!#!$&!='#$.#'1'#$#'$ A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!.3$!#!$O 3$"!-!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$ %D M E*!$!#!#.='.&&!,!#!#!$ %, */.!$< ',!&!$-1#!*!, A9'$'D M, */.!$< &'.=!$'-1#!*!,A9'$'D M %E*!$!#),$!&!-'$!#!3$!D 2N!$!$ 4*!&&'" E=='& E*!$!#!#.='& #'!- *!&&' E4 ='& E *!$!#!#. ='&, * /.!$< &'M & 8'$ <A,A*#'$ -!-*.!$< &'-A$A$#A8'1 $'$Q P:F25 C F5F/.!$<# B' /F5 "!-#!$!$!*' ',!$!$ 64 *!&&'" = $4),$!"E!B'E%='.#'$!!8&!, ', #&'&'8.$#*.$ R!EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!3$!O.!**A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&!< ""' "''.#'$'E*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$ < ""'"''.#'$ <!$% #, 3#!$!, '#&' '& #',!9!%#!$ % D M =, B',$*#!$.!$!)&! '#&' '& #' & 8'$,!9!%#!$ %D MR R% E *!$!# ),$!&! -'$!#! 3$!O < ""' "''.#'$&' E*',#,-*'.#'$ -!.$* 3$.!,#,#!$ < ""' "''.#'$<!$% '#&''& #',!9!%#!$ %D M& 8'$,!9!%#!$ %D RQ C!$!$-!-*.!, 7'&'1A-A$A$#A8'1 $'$Q P?F2: C F5F/.!$<# B' /F5 "!-#!$!$!*' ',!$!$ 64 *!&&'" = $4),$!"E!B'E%='.#'$!!8&!, ', #&'&'8.$#*.$ R!EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!3$!O.!**A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&! < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$' &!-!# 3#!$!, -!7#!B!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$&!< #3#*!,A9'$'< ""'"''.#'$'E*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$< ""'"''.#'$<!$% #, 3#!$!,'#&''& #',!9!%#!$ % D M=, B',$*#!$.!$!)&!'#&''& #'& 8'$,!9!%#!$ %D MR 38

41 R% E *!$!# ),$!&! -'$!#! 3$!O < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$'&!-!#3#!$!,-!7#!B!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$&!< #3#*!,A9'$' < ""' "''.#'$&' E*',#,-*'.#'$ -!.$* 3$.!,#,#!$ < ""' "''.#'$ <!$% '#&' '& #',!9!%#!$ %D M& 8'$,!9!%#!$ %D R C!$!$M < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$' &!-!# 3#!$!, FF?.!$< &'.=!$' -!7#! B!&'# #'* B' 37"-3 "G9#'*'#'$&' '#&' '& #',!9!%#!$ #' < ""' "''.#'$' #, 3#!$!, '#&' '& #',!9!%#!$! -1#!*!,A9'$'-!-*.!$< &'-A$A$#A8'1 $'$Q < % 9 & 2 2 # 9 : & <%: 2 < #'%! ) %&. : % 2 & &% 2 2 <: & : > &! 2 2 & &! < %2 2!#2 # : % 2 &&! & !#2 B & 9& % 2 % 9 :& 9 2!" # % 2 & : : & :: GH$ 2!" # % & 2 &: 2% I 2& :: %:& 92!" # % 2 &: % 9 - ) %"!: 5$:: % #& & 9 2 # 9 & %! # & :::%:: 2 % 2 %:: #%22 4 & 6 2 2%2% #% 2 2 % 6#" JH$ & 4H6 2 4B & 69 39

42 92 2 % : 9GH %& # 2 % 2 &!2 2 & 9 2 & 2 2 & # : ;K$::" ) %" K$:: & L6# & % & & & I & : GH &! 2 2 9&2 2 & % 46 & 2 2 K6# 2 : ::& : 9JH$& 4J69464K6 2 GH % & #& & ;5$ ;$ 2 : 2 # : ;K$::" ) % "K$:: & H6-2% : :& 9 % :& 2 29 % & % L6 4K6 & :: & D 9' "% 2 & & : 464K6 & & 6# L64K6 & 2 & 2 % &% 2 M # " J L64K6 & :: &I2 % :& 2 8 % 22% ' & :: &2 :&% B & :& 2 M & % M :: & % 9;K$:: & % I2 :: & I2 2 2 % D 9464L6 & & %9I2& 2 2 % 56' "% & 42 & & & & & 6 " ) % & 9 GH % & I2 # : ;K$:: & #& 2% %& % 2 8 % 2 2 % 2 M 2 % 9 2& 40

43 ;6# : : : B 2 " = % % 2:: % #% % 9LNNH 2 % :: % 6# : : :% : % 2:: %#% % LNNH 2 % :: % 68 :& : 92&2 :& # % 9 : 2 #% : GH % 4NJL # " " % 2 G % /: : :FLNJN6 B % & % 9 % :: D 9 6# %9 2* 5NN;;; KL5; # " : $& 2 2 : O! # * 5NJN;5 K;; ' " : $& 2 & L6# % &9 2 2 : : $ ' " N : $ 2 % 2 % B : : : & # &2 F &9 9 &% % : : N :::::: 2% K6 : $ 2 L5 46 & 2 & & % :& 4: $ & :: % D 2 2 & : $ & 2 H6" ) %" $ H5 " : : : & 9' "% &* :&2 & % LNNH 2: F 6 LNNH 4 6 : 2 & 9 26 LNNH & & 9 6# % NN % % LNNH 2 % :: % 41

44 J6# " 2 2 : :2 2 9 & 2% & & & % 9 & GH$ 56# :: % 2 9 % 2 & %!# ;6#:: LNNH % *!$*A,'#')1'$%',, B',$*#!$ %=!9)! 9B'!#*C"!.*,!9!%#!$&! D 3#!$!,-1#!!".37!>3$! 7.!#' #,!-!"!!<,'*'"!$!$ A $1!""# "-"$!""# >/= /12&&!2,=. O ) A= 2' Y Y, = 0 Y 0 ) * 0 A= * Y / 0,= 12 M N. / 12 6$7 :$& :" A=2' MY NM N

45 Y < A Y A Y A=2' Y Y A= 0 Y / A : $& :" Y Y MNM N "-"$!"$" ',#,-*'.#'$ B' & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ '#&' %,!$#*!" B' '#&'..#*!""A$'4&''#&''& #'1'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!. /0,/12=6$7 A% A 6 7 A!# 0'B, )!.-!7*!,#!"3$*#3#!#!$ /0,/12=6$7 3'-#, < = < E!3## 4 C, < = 29 Ancak Geçici 67. madde kapsamında tevkifatın yapılmasını gerektiren haller bunlarla sınırlı olmadıını, anılan maddede %15 nispetindeki tevkifat uygulamasını gerektiren baka durumların da bulunduunu örnein, komisyon iadeleri, mevduat faizi, ters-repo kazançları, vadeli ilem ve opsyionlardan elde edilen gelirler gibi) hatırlatmak isteriz. Söz konusu durumlar aaıda ayrıca ele alınmıtır. 43

46 % 6 7 % 5 ) 9 /12=6$7 * I ) * 4 A I 5 I J 6^7"15"'5!""2 )'""""""<Q "35"$5!""# '&"""" <Q J ) 6^7 ) 6^7 = '"""""" <Q "15"'5!""2 ) "25"15!""2 6A7='$$&""" <Q= 6^7 6'$$&"""%'""""""\7 $$&""" <Q/ 12= 6A7= "-5$"5!""2 '!2&""" <Q 6^7 %6'!2&"""%'$$&"""\7$1""""<Q 6^7 [ ] D [ ] D!,#!*!4,$##!$.'B, )!."3$*##8 <%,, I O 30 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 44

47 4 O / 12= 6$27 <%,, 9#''4',-G.'* <%,, < A 4 A% 4!,!"!,#!*!4,$#!B$*! 4 <!3$$' M) 2 N 0!<"#'!$!4#,'..,#'$1'#$#'$ 4 < I 5 4 A < /12=$2 < 45

48 20'91L<A".A #'*#'$&'.'B, )!. 4 % % < O A 4 :$"5 A :$"Z. 6 * <E 0!,!"=!,C '$,'9!-. $# &&!, "!,#!*!4,$##!$&! "!,#!*! < 9*'.!#! -!.$*4.!#*!.#!$ -'$' 1'.$' =!,! B'!$!4,$*#!$ -!7!4!8 #'*#'$ <%,, <%,, <%,, <!&2 4 H/ 0 / <Z_!$$& <%,, _ <%,,!&24 H< 46

49 /'-!B'G&'*' 4 / 12=!'=!1= '#$#'$A9'$&'.'B, )!.-!7#!4!,#!$ 4 C, < 0'B, )!.!.!= 1'#$#'$ ''#&A9'#'*' / 0,/ 12= 6$7 O % < = 4 C, 5 67 < = 67 ) O 5 '$ /0,/12=6$7 I < = 4C, /0,/ 31 Türev ürünlerden hangilerinin Geçici 67 nci maddesinin 1) numaralı fıkrası kapsamında tevkifata tabi bir dier sermaye piyasası aracı olarak deerlendirilmesi gerektii tartımalıdır. Maliye Bakanlıı nın görüüne göre vadeli ilemler forward, swap vb. dier türev ürünleri de kapsayacak ekilde anlaılmaktadır. 47

50 12= 6$7 9 < = / 12= 6$7 ''#&A9'#'*' "."!#!$ / / 12= 6$7 6#7 6$"7 /12=6$7 ) 6 7% ) '! '' / 12= 6#7 "$5"$5!""1 ) /12=6$"7 "$5"$5!""1 20'B, )!.*!.$!<.'"7. 2#*C"!.* #'*#'$&'.'B, )!.*!.$!< A% A < 32 Deiken fonlarla ilgili olarak ise, Takasbank tarafından günlük olarak açıklanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51'inin stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluması artının ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılacaktır. Bu uygulamada, açıklanan bilgilerle ilgili olarak Takasbank'ın sorumluluu kendisine gelen bilgi-belge ile sınırlıdır. 33 Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmayacak olup, dolayısıyla bu gelirler için deer artıı kazancı kapsamında yıllık beyanname de verilmeyecektir. 48

51 23* "-3!&'#'$ 2-*',#,-*'.B'-!& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!4&!&'8,.!$<#'$&'!#*#!$ -!7#&,.!"3$!=#!$= $,"*'#&'%,!$#*!" A A % 4 "$5"$5!""1 '$5$!5!""& '$5$!5!""& I J < 6A7 6R7AB=6,9G 7 6^7 5 < A 6A7 A54 6<Q7 "'5"$5!""# )A $"""" & &"""" "!5"!5!""# )A &""" 3!"""" :FF? ""'!. / / / "#5"&5!""# )A -""" 3& '1""" FF? ""'!. / << 6<Q7!!5"&5!""# )A!"""" && $$"""" 6A7= "-5"&5!""# 61""" `&\7'"""" <Q $!5"&5!""# "-5"&5!""# 6'1"""%'""""\7 1""" <Q $!5"&5!""# 61""""%&'&""\7 1&"" <Q 6^7 6A7= % 1""" <Q 1&"" <Q :" I 6^76A7=1"""<Q1&""<Q :$" % 49

52 A I J 6A7=^A, ""' ''& #'* &'.!, -' -!. A A $"" $""! A I0 %3" 1"! A <0 %1" "! A A $"" $"" ' A 4 %$"" " 3!.-!7#!!&'.< ""'!#**!#-'.\1"P!X3"P' \!3"<Q!.$!<S!.'&'#N#!#-'. \$""P38!3" \$1"<Q < < < ) 0 F, % 5 2 $ *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!4!#*&! G4' '#&' %,!$#*!" 50

53 I J 67 6<7 6^7 AB= $""""" "-5"&5!""# 3 <Q 67 "#5"&5!""# '-" <Q $""""" $$5"&5!""# '1" <Q $&"""" 6<7 63"""""<Q8'-""""<Q\7!""""<Q A % 0, $"= 0 F, 0 F,!#3= / 12= /12= 2'$*!-'!$.$*#!$&3#!-"-#!"!< 73#!< ""'"''.#'$!#.!$< B'='&'#'$ 4 B, ) I J64 A 7 6A7 $"5"!5!""# 6R7 AB=!""" $&""" <Q 6R7 AB $&5"15!""# :&" 6A7= $""" 51

54 6A7= $&""" <Q= 6$&"""L'"""\7&<Q 4!""" "&5$$5!""# $1""" <Q= 6$1"""%$""""\71"""<Q I J64 A 7 6^76R7AB= $""""15"!5!""# 3"""<Q 6R7 AB"'5"25!""# :&" $<Q 6^7 &""<Q &"" 6^7= O 3"""X&""\3&""<Q 3&""5$&""\'<Q 6^7= -"""$5$$5!""# &"""<Q= 6&"""%!3""\7!1""<Q 2/ A%<!<!,,,73#!$"!.<!#&'*!#-'.='&'# 4 6 7,\6 X > 4 % 7P A X G,. I J 6^7 6R7 AB= $""" "15"!5!""# $"""" <Q 6R7 AB"$5"25!""# :&" >$<Q 6^7= a[6$""""x&""756$"""x&""7]%$bp:&"\'<q 6$"%'\72<Q=, 5,\6a[$"X6$P:&"7]56$X"&7b%$7P:&"\'<Q 2573#.!<B #'$&'!#='&'#, 6< 52

55 @, I J6<5% 7 ) "15$!5!""1 $"""""<Q'1 : 2&* L 'B#'. 0!<B# J 73 I&'*' F!#G$0!$< 73I&'*'" E0 0'B, )!.!.$!< E0 $, "15"15!""2 2&"" %!, "&5$!5!""2 2&"" % ', "35"15!""- 2&"" '3!"'' 3, "'5$!5!""- 2&"" 2&"",4 $"5"!5!""# %%%%%% '"2#12 &, "'5"15!""# 2&"" 2&"" 1,XA "!5$!5!""# 2&""X$""""" -&2#12 62&""X$"2#127 6A7 6^7 $'5"'5!""- $"'"""<Q67 4 L"&5$!5!""2 0 L$'5"'5!""- I L"35"15!""-, L$-! / L## 6"&5$!5!""2%$'5"'5!""-7,J L3"2#12 6##5$-!7P2&"",J L$"'""" <J L#-#!"'' \2&""83"2#12 \'3!"''<Q 3 & 2&"" <Q 4 4 \,X6A 8A<J7 \2&""X6$"""""%#-#!"''7 \2&""X$"2#12 \-&2#12 6A7= $"5"!5!""# $"!""" <Q= 6^7 L < \4J8A<J \$"!"""%#-#!"'' \'"2#12<Q 53

56 2:0!<B#!#='&'#.)!='&'#B' #'* )! 9..!$A9'$&'3#*!", 67 I$',J 6< 5% 7 ) "15$!5!""1 $"""""<Q'1 : 2&* L 'B#'. 0!<B# J 73 I&'*' F!#G$0!$< 73I&'*'" E0 0'B, )!.!.$!< E0 $, "15"15!""2 2&"" %!, "&5$!5!""2 2&"" % ', "35"15!""- 2&""!#3"!& 3, "'5$!5!""- 2&"" 2"$##!,4 $"5"!5!""# %%%%%% $"'#-' &, "'5"15!""# 2&"" 2"$##! 1,XA "!5$!5!""# 2&""X$""""" 2"$##! 6A7 6^7 $'5"'5!""- $"1"""<Q67 4 L"&5$!5!""2 0 L$'5"'5!""- I L"35"15!""-, L$-! <JL$"$#!"''6$"1"""83"2#127 H 6',7 I \, J X, J I7 \2&""863"2#12X3-""-7 \!#3"!&<Q 4,I \,I8,JI \2&""83-""- \2"$##!<Q 6A7= $"5"!5!""# $"!""" <Q= 6^7 < \ 4 J 8 6A < J% I 7 \$"!"""8[$"$#!"''863-""-P!7] \$"'#-'<Q 54

57 2? GB9'M!#.! B'-! =!,! = $ &'8'$' '&',"# *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ * < Q 2!=!47!$!4"&' <$!%'& #'*',#,-*'.#'$B'-!& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!%#!$, I J 6A7 6^7 "-5"!5!""# ' 1 *"!5"&5!""# $"""""c 6A7 * $&5"15!""# 6^7 $"$""" c= * % $'&<Q $3&<Q < 6^7 6A7= % 6$"$"""c%$"""""c\7$"""c= <Q 6$"""c` $3&\7$3&"<Q [ ] D [ ] D 9 <E 2!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$ / 12= 6$37 O 5 O "$"$!""18!!"2!""1 D O!'"2!""1 [ ] D [ ] D A 6 7 < O 55

58 4 <!3$$$ < = '$$!!""- ")$ "$"$!""# -A9&'3 2 A $!5"$5!""#!""#5$3&-",, O"$"$!""# ")$ < 6< = 7 < = < = / 12= L!.$*40 7 H -!"!0A$A!&'# #'* 0'91!<A".A 3$"!" </, :$" :$" :" '& <, 69 J G ) 7 < 9 J G :$" :" '1 :" * /, '2 :" :" *, 6 5 :" :" /12 6< /12 6< :$" 6/ 7 :" 6* 7 34 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı tarihinden itibaren yapılacak ilemlere uygulanmak üzere tam mükellef gerçek kii ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinden elde edilen deer artı kazançlarından % tarihinden itibaren yapılacak ilemlere uygulanmak üzere tam mükellef gerçek kii ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinden elde edilen deer artı kazançlarından %0 37 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 56

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 Ġstanbul, 19 Ocak 2012 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 KONU : Türev Ürünlerde Vergi Uygulamalarına Ġlişkin Tebliğ Düzenlemeleri Hk. Türev ürünlerle ilgili işlemler ekonomik hayatta gittikçe daha

Detaylı