!""#!"$"!"$"? AB 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G," name="description"> !""#!"$"!"$"? AB 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,">

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( ( *!""2, 9, + :&"( ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;"

Transkript

1

2

3 !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? AB 1

4 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G, HE A9 AB CDE ) 2

5 !"!#$!%#!$!"!#$!%#!$&!#&'& #''#$#'$)#!&$#*!" ',#'$*!-'$!.#!$/ 0!*...6 ',#'$*!-'$!.#!$'$1 #'& $#*'"...6 ',#'$*!-'$!&!-#*!-!'#$#'$...7 2& $*3$!-1#!*!"...7 & $#'4',1 &'$#'$...7 / '%4/564!&&'!7"!*&!',#'$*!-'$!.#!$...7 2'8'$$.!9!%#!$: 2'8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'"...8 2#&',!$*! '8'$$.0'" & $#'4', &'$#'$...8 2;&',"#'*'"...8 2/!$!$!<"= '%4/564!&&'!7"!*&!'8'$$.!9!%#!$...9-1#!!4!,'$1 #'*' '>*? '$1 #'*' '>*!7"!*&!!"!# $!%#!$&! #&' & #' '#$#'$'$1 #'& $#*'" / 0!*A,'#')'$%', #'$ $1$$)4 / /12=,0 > $1$!*I4 < / $1$'< / $1$3J/ $1$&,9J,,; C 19 $1$1 9J A4, $1$2,9G>49G/9G=,; C /!$A,'#')'$%', #'$ $1!$)4 / $1!! * I 4 < / $1!'< / $1!3J/ $1!&,9J,,; C $1!1 9 J A 4, $1!2,9G>49G/9G=, C /0!*A,'#')$*#!$ $1'$, $1'!,,... 24,; C K )AB C, $1''*0)* $1'3I 4 8I, '1'&I /2!$A,'#')$*#!$ '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>* 5 3

6 !"!#&A9'#'*'... 37!$ *A,'#') 1'$%',, B',$*#!$ % =!9 )! 9 B'!#*C"!.*,!9!%#!$&! D 3#!$!, -1#!! ".37!> 3$! 7.!#' #,!-!"!!<,'*'"!$!$ ',#,-*'.#'$B'& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!%#!$'#&'%,!$#*!"B' '#&'..#*!""A$'4&''#&''& #'1'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )! '$< '$$ '!/ ''< ''$/ ''!/ '3< '3$A% '3! '3'* '33I '3&... 62! '&< '1< ' ' '#$ '$1 "! 564 *!&&'" E *!$!# ='& &' -!9# *',#"'$*!-' $!.#!$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!... 63!,! B'!$!4,$*#!$4!.'B, )!."9 3#!$!, "!.!#! *',#,-*'.#'$&'-!7#!4!,.'B, )! /'B&!.)! 9#'$B'$'731'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )! '%4/564!&&'!7"!*&!0'B, )!.!0!= 0.#!'#$#'$'-!. 66 2$/ $$< $!< !, :!.$*)3B'3$.!,#,#!$B'$1 #'& $#*'" $< = L !* !$C !!... 68?FF/.!$< &'G4' <$!%'& #'.!<B#B'=33#!$&!'#&''& #' 1'#$#'$B'$1 #'& $#*'" FF/.!$< &' G4',."!7 '& #* 3#! *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ '#&' %,!$#*!"&! B'-! '#&'..#*! "A$'4&''#&''& #'1'#$#'$... 69, *#,'#1'"B' ).'B'$1 #'*'- G#'*'!#!*!#!$-1#!*!"

7 !"!#$!%#!$ C,= '5 M4 C A N, * 4 C $ M O M4 C, 1 BO PG P P9 P* P P4 4 C, M* 4 CN C, I 4 C, M N 6 7!"!#$!%#!$&!#&'& #''#$#'$)#!&$#*!" / M NM N6% 7 I N / 0,. / 0,'2= % M N M N A 11 Para ve sermaye piyasası araçlarını kapsamak üzere aaıda yeri geldiinde her iki kavramı da kapsamak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu taslaında öngörülen sisteme uygun olarak finansal araç terimi kullanılmıtır. 5

8 !"!#$!% ',#'$*!-'$!& E! 9F!$H!- 8'$!9!%B'$!.#!$ '8'$$.!9!4 E#*"!.*!9!4 ), A <! J A4,,9J,, C < > J J I M N / ',#'$*!-'$!.#!$ 0!* / 0,= 62& ',#'$*!-'$!.#!$'$1 #'& $#*'" ' 7 / 0 2 Eurobond terimi Hazine tarafından yurt dıında ihraç edilen menkul kıymetleri ifade etmektedir. 3 ndirim oranı uygulamasına 5281 sayılı yasa ile yapılan deiiklikle tarihinden itibaren son verilmitir. Ancak, ilerideki GVK Geçici 67. madde ile ilgili kısımda açıklanacaı üzere tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve bonolardan elde edilecek faiz gelirlerinin vergilendirilmesinde tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacaından indirim oranı uygulaması bu gelirler için geçerliliini sürdürmektedir. ndirirm oranı ile ilgili bu genel açıklamalarımız bu çerçevede deerlendirilmelidir. 6

9 ',#'$*!-'$!&!-#*!-!'#$#'$ 6215$7 2& $*3$!-1#!*!" / 0,= 6215!&!-$ 7 A&!-$ $$!""1 A 12= $$!""1 ) '$$!!""& * $$!""1 6 7 ) I 0 F, * ) I!""# : $12"!"$" & $#'4',1 &'$#'$ 0 L62-7 '73 '.*' B' "13$.! A4$'.#'$ 1 = *',#,-*'.#'$ *<!)!9!" % -!7#! 1 &'$#'$ E) #' "G9,3" < ""' "''.#'$ "!,#!*!" %, $!#!!, $!#,,!"!#!$, $!#!$B'=#!$ %-!7.$#!"13$.!='&'#'$ < A / 6%7 / 4 E * 0 6E%*7 /'%4/564!&&'!7"!*&!',#'$*!-'$!.#!$ 9 $$!""1 12= '$$!!"$& / 0,= / 12=. *!"$1= 4 12=.:":$" :$&. 7

10 A H /0,/ 12=.'2 2'8'$$.!9!%#!$ / 0,= N M* A, N6*A, "7 M N 2'8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * * 6 7 6KJ 7 6!""#$2#""<Q!"$"$-"""<Q7 / 0 2#&',!$*! /0,= 2 '8'$$.0'"7. *A,= 22 & $#'4', &'$#'$ 4. 2;&',"#'*'" KJ A'$$!!""& 8

11 :$" 3 * 2/!$!$!<"= / 0,= /0, / 0, 4 & I A A % E 25'%4/564!&&'!7"!*&!'8'$$.!9!%#!$ 9 $$!""1 12= '$$!!"$& /0,= / 12=. *!"$1= 4 12=.. A KJ R H /0,/ 12=.'2-1#!!4!,'$1 #'*' '>* 9 12= A12=. 6 7 / 12= / 0,, 0, * $$!""1 6!"$1= 7. /0, / 12=. A. % 4 Bu koul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5281 sayılı yasa ile gelmitir. 5 Ancak, önemle belirtmek isteriz geçici 67. madde kapsamında anılan mahsup sistemi önemli ölçüde deitirilmitir. Geçici 67. madde kapsamında zarar mahsubu aaıda detaylı bir ekilde incelenmitir. 9

12 MN 1. M N A.. M.N M 12=.N kili vergileme sistemi Yeni rejime girmeyen kazançlar normal rejime tabi: - Beyan usulü - Artan oranlı tarife Yeni vergileme rejimi sadece belli araçlar ve belli ilemler için geçerli - Stopaj nihai vergi - Beyan yok ticari faaliyet kap. deilse) GVK normal vergileme rejimi #'*' '>*!7"!*&!!"!#$!%#!$&! #&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'". A / 12=. / 0!*A,'#')'$%', #'$ / ""'''.#'$&'#&'& #''#$#'$ Yeni vergileme rejimi ) ""'''&!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" 2 G, 4 :$&= 6 Vergi kanunlarının basit olması ile ilgili tartımalar için bknz, Umurcan GAGO, Vergi Kanunlarının Basit Olması Meselesi, Dünya Gazetesi, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıı, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi ayrı bir balık altında anlatıldıından bu bölümde yer verilmemitir. 10

13 !!"""<Q=6!"$"!!"""<Q MN7 ) S= * 6 < = 7 S=, < = < = I J < E < = A AB 6.7!""#31"""<Q 4 AAB!""#E=E= E!""#T E= 6!'"""<Q7!!"""<Q= 4 S= E= L, C 6<7< 31""" <Q AAB 6:$&7 1#"" <Q E=I< 6<4 7 '#$""<Q, 6 S=7!'"""<Q )0 6!""# 7 3!'&<Q!!"""<Q '#1&<Q $"""<Q!2"<Q!'"""<Q 3!'&<Q < 0 6%7 63!'&<Q7 I "<Q 31"""<Q= I<0 1#""<Q < 1#""<Q "<Q <0 9 :$& ) L - $##-IHE < $## tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 273 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Teblii ne istinaden 2010 yılı gelirlerine uygulanacak olan yeni Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimi rakamıdır. 11

14 - 9AHW < $###%!""! 4 /0,/1$= # $###%!""! / 0,/1$= $5#= S= ) $5&= - 9F><*WBW,F>FQA>*AH Q* H,A>CA9QA>WHWH<AAW 9 6 < = 7 6!""# $"2"<Q=!"$" $"#" <Q= 7 S= 9. $", <? 0 I A 6?0IA7 -,A>CA9W0 4 H @9G,<F> 4 * 6 7 I J <E!""# < = AB $""""<QEAB &""""<Q)= *H0 $!""" <Q 6 A <Q 7 AB &"""<Q= $#-2 OEAB= '""""<Q=!""$ $"""" <Q=!""! $"""" <Q= /0,/ 1$ E= E!""#T E=!""#!!"""<Q= 4 L, 9WQ < 4. H< AB $#-2 &""" 9G, &""" 9G, AB!""3 &""" 2&" 3!&" 0A> 9 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. madde tarihinde uygulamaya ilikin esasları deitirilen yatırım indirimi istisnasıyla ilgili olarak eski, deitirilmeden önceki hükümleri uygulama konusunda karar vermi olan kurumların uygulama esaslarına ilikin maddedir. 10 Yurtdıı vergilerin mahsup koulları ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 123. maddesine bakınız. 12

15 EAB!""$ '"""" 3&""!&&"" 0A> EAB!""! $"""" $&"" -&"" 0A> EAB!""3 $""""9G, $"""" 0A> *H0!""3 $!""" % $!""" 0A> L,; C 6<7< 2!"""<Q AB $#-2&"""<Q EAB!""$'""""<Q AB!""3&"""<Q EAB!""!$""""<Q EAB!""3$""""<Q *H0!""3$!"""<Q < 12&"<Q EAB!""$3&""<Q AB!""32&"<Q EAB!""!$&""<Q,; 3""&& <Q EAB!""$$&"""<Q EAB!""!&"""<Q AB!""3!&""<Q *H0!""3$!"""<Q EAB!""3&&&&<Q6/0,/1$66$""""5#7X$""""7P$5!7 )0 6!""# 7 --3"<Q!!""" '#1&<Q $-"&&<Q 3-2&<Q 3""&&<Q --3"<Q < 0 6%7 612&"7<Q I6%7 6$$$$7<Q 6&1""5&7 I 2-1$<Q 2!"""<Q= I<0 $31$$<Q < 12&"<Q 2-1$<Q <0 9 :!"' '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., ", /0,12=!""1%!"$1 0 M.N /0, 12= $2 ""'''& #*C!.*!9!%#!$'$1 #'& $#*'" ) % 6 7 $$!""1 4C, /0,/ 12= $$!""1 4C, $$!""1 4C, /0,=. G. L 13

16 / 6!7 O %!"#$ % ' ' KJ $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 % <!"#$ % $ $ $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 %* % $2#""<Q=6!"$"$-"""<Q7 %A % 6'7 &'" < 6 < = 6 KJ :$"= 7 637/ MN 6& '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., " /0,/12= 6< = 4 C, 5 < = 7. $'$$!""- > /=!""-5$3!2!,, :$". :". 4. A :$" 9 *A, * < Y Y 14

17 ; /0, 12= /0, / 12 /0, -"= /0 K '-! < % 6 7!&= / 0 A!& $$ I&'*' <!&= / 0 S= 6 '$ 7 S= < 6'$ <= 7 4 ) M0 <ANM<JN /'B#'.B'I9'#',.G$0!<B#B'33#!$&!#&'& #''#$#'$ * 'B#'.B'I9'#',.G$0!<B #B'33#!$&!#&'& #'! 9'#$#'$ / 0,= M ) $$!""1 /0,/ 12= $$!""1 /0,=.,!' ) % *. L - < 6*A,7 11 Beyana tabi kazanç elde eden aile bireylerinin e ve çocuk) beyanname verip vermeyecei, her bireyin kendi durumu yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde deerlendirilerek belirlenecektir. Beyan edilmesi gereken herhangi bir gelirin varlıı halinde beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Beyanname vermek zorunda olan kiinin küçük veya kısıtlı olması ya da mümeyyiz olmaması hallerinde beyanname yine geliri elde eden adına düzenlenmekle birlikte, bu kiiler adına veli, vasi veya bu kiileri temsile yetkili kayyım tarafından imzalanacak ve hangi sıfatla imzalandıı beyannamede belirtilecektir. 15

18 - * - * $! 6. 7!!"""<Q=!""#6!"$"!!"""7 - * 6. 7!!"""<Q=!""# 6!"$"!!""" L * 6 7 J 6 7 < #,-. /'0 / 0, = 7:" :$" J ,- ) % &% % J <Q A '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., "J *I4 < /0,/12=.!'"2!""1 D * < Y Y ; /0,/ 12=!""1%!"$1./0,12= '2 12 ndirim oranı uygulaması ile ilgili olarak lütfen numaralı bölümde yaptıımız açıklamalara bakınız. 13 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 16

19 'B#'.B'I9'#',.G$0!<B #B'33#!$#&',!$#*!"34#&'& #' '8'$$.!9!%#!$ * $$!""1 /0,/ 12= $$!""1 /0,=. G. L - < % * <Q - <. - < - 0 KJ ") % = <Q <Q '%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>*., " * I 4 < /0,/ 12=. D *A, * < Y Y ; /0, / 12=!""1%!"$1. /0,12= '2 K '-! < % 6 7!&= / 0 14 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı. 17

20 $& A!& I&'*' <!&= / 0 S= 6'$ 7 S=< 4 ) M0 < AN MN /0'$" '73#'* 34&!#&'& #''#$#'$ / 0,= 9 9 A / 0, '$$!!""& / 12= :$&. /2'B&!.!9'#$#'$ /0, 9 O < - < O C, /0, % '$$!!""& 15 Beyana tabi kazanç elde eden aile bireylerinin e ve çocuk) beyanname verip vermeyecei, her bireyin kendi durumu yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde deerlendirilerek belirlenecektir. Beyan edilmesi gereken herhangi bir gelirin varlıı halinde beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Beyanname vermek zorunda olan kiinin küçük veya kısıtlı olması ya da mümeyyiz olmaması hallerinde beyanname yine geliri elde eden adına düzenlenmekle birlikte, bu kiiler adına veli, vasi veya bu kiileri temsile yetkili kayyım tarafından imzalanacak ve hangi sıfatla imzalandıı beyannamede belirtilecektir 18

21 A.. 6<Q *7 / 12= :$&. 9 /',#-*'.!.$*3!.#*!'#1'#'$&'#&'& #'L$H!-#!$,9J 4 C, /0, 4 C,, 0 D ; #3= :$" $1. * < Y I /0, / 12 9 <, 9 J 9. < = //3$"!!.$*3#!$#*!.*&!#&'& #'!9!%#!$ % D 5. *A, * < Y Y ; #'L$H!-#!$ 4 C, 9 G 6,9G7 > 4 9 G 6>49G7 / 9 16 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 17 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 19

22 G 6/9G7 M) 4, C 0 N <,9G>49G/9G 6. 7!""#!!""" <Q= 6!"$"!!"""7 ),9G >49G /9G. / 12=. /!$A,'#')'$%', #'$ < = *? 0 IA $- );< E 2$ /K A0? 0 I A?0IA A 6 7 <?0IA < = <?0IA N I J ) <?0IA= $' < $# < = < = A < ) / ""'''.#'$&'#&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'" * ""'''&!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" *. 18. Türkiye ile yabancı ülkeler arasından imzalanmı ve yürürlüe girmi ÇVÖA larının güncel listesine ve anlama metinlerine adresinden ulaabilirsiniz. 19 Maliye Bakanlıı tarafından devlet tahvillerinin ve hazine bonolarının anılan istisnadan yararlanamayacaı iddia edilmektedir. 20

23 ,. A. < E?0IA= ""'''& #*C!.*!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * )=!" A $& /12= 9 12= 6< = 4 C, 5 < = 7. D.. 9 *A, * < Y Y /0,/ 12 /0, -"= /0 < E?0IA / 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B# B' 33#!$&! #&' & #' '#$#'$ '$1 #'& $#*'" * 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B # B' 33#!$&! #&' & #'! 9 '#$#'$ '$1 #'& $#*'" *. 6* :" :$" 7 4. /12= 4. < E?0IA!$ 20 Portföy yatırımlarında izin artı bulunmamaktadır. Dorudan yatırımlarda da yabancı sermaye mevzuatındaki izin artı kaldırılmıtır. 21 -Ancak halihazırda vergileme %0 nispetinde olduundan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlamaları nın etkisi bulunmamaktadır. 21

24 'B#'. B' I9'# ',.G$ 0!<B # B' 33#!$ #&',!$#*!" 34 #&' & #' '8'$$.!9!%#!$'$1 #'& $#*'" * * $& /12= 9 "$"$!""1 % :"!!.. 9 * < Y Y ; < E?0IA!' /0'$" '73#'* 34&!#&'& #''#$#'$'$1 #'& $#*'" * *. < E?0IA=. :$& *. /2'B&!.! 9'#$#'$ '$1 #'& $#*'" * * :$&. *. < E?0IA=. 22 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 23 Ancak halihazırda vergileme %0 nispetinde olduundan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlamaları nın etkisi bulunmamaktadır 22

25 / ',# -*'.!.$* 3!.#*! '#1'#'$&' #&' & #' L$ H!-#!$'$1 #'& $#*'" * :"!3. I : /0, / 12 * // 3$"!!.$* 3#!$ #*!.*&! #&' & #'!9!%#!$ '$1 #'& $#*'" * :" * #'!$H!-#!$'$1 #'& $#*'" * *.< E?0IA=. *. /0!*A,'#')$*#!$ /$*#!$'$1 "A,'#')#'$, 121! < <, A 4 0 < <, L P4 B %AB %QB %4 24 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 23

26 %9J 6, 7!& % P, P* 0 /$*!9!4B' "."!#!$ 9, 0, 1= M N 4 / 0,= M N, 9 4, 0, 6&7 L O $7 < 6J ; 7!7< ; ; ; ;,; * < ; ; A O 25 Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye irketi. olarak kabul edilmektedir. 24

27 < = :$"= 7 :$& O < = < = :$"=, :2& :$"! O - 9 < = - 9 O :2& :$" '"7 * :2&= :2&= :$" I J < =6A7AB=$'5$5!""# :-"= 676E76*7 4 3""""" <Q &""""" <Q= 6A7 AB= L 67B &"""""<Q6A7AB=!&""""<Q 6E7B!"""""<Q6A7AB= $"""""<Q 6*7B $""""""<Q6A7AB= &""""<Q= 25

28 6A7AB=6*7B :& 6A7AB= [6!&""""X$"""""75&"""""\] :2" B6A7AB=6*7B :2& 6*7!" # $ C < = / /, < = # % #, :2&Z A, &, 9 O * : $& 26

29 < < = 6:!"7 L$H!-#!$;9'$&'.37!> /0,#3= O :$"!'"2!""1 6!""15$"2'$,, 7:$&.!#,!%, $,'.#'$&$* /. '$*!-'H -!"!"$*#!$&$* 9. /'B$MG#A*'' ""''8 *,, 0 9= # 4!567 6$7 A; ; 6$-5$7 6!7<; ; B 0 F, 6$-5!7 6'7, $2= 8 92 :4!;67 6$7, L6$#5$7 Y < Z6$#5$%7 6!7 ; ;6$#5$%7, 27

30 6'7A L <!#=>.?!17 <, * Y :$"Z 6$#5'%7 < < Z Y ; Y,YA,Y < 6$#5'%7 B''181CD!7 <, ) :$"Z 6$#5'%7 /2I$.A#A'$*!-'NI$.A#A!9!% I$.A#A'$*!-', 0, $!= 5 O * 28

31 :$" I O $5$5!""# $"""""" <Q 6A7 AB= :& #, #, I O G :$" :$" ; * ; :$"= / :$" ; / :$" ; 3$4&38$&!B'-!&3#!-#3#!$!,.'* '& #*'" * I O, 67, 6A7=:2", 67, 6A7=, 6E7=, 6E7, 6A7=, 6A7=, 67=, 6E7 29

32 3$4 #'.*'&',#!#*!"1'$'8 I I O, 6A7, 67= :1", 67=, 6E7=, 67, 6A7=$""""""<Q, 6E7=, 67=, 6A7=, 67 *, 6E7= 3$4G9"'$*!-' A%,!.!*!" G * F, G O :&" 9 :&" < = &3$$, O O &3$$, I9 "'$*!-',!B$!*O 0 F, 0 F, $#! 6 7 9, 30

33 , I O \ $"" A \ $&" \ '" / \$" I \6 XA 78 I \6$""X$&"78'" I \!!" I /!'" A!'"=68$"7 '"!7&G'* =!,!B$!*O $! I$.A#A"'$*!-'..!$ I, 0,, C 4 O I A * A 31

34 I$.A#A"'$*!-'"!-#*!-!4!,=3$%#!*!#!$!-$!,&.'*!.#!$,!$#8&!A%A4A, #'$&'-!7#!=3$%#!*!#!$, H 5, * '& #'$',,#!&$#!=3$%#!$ G *!,!#!$.!$!)&!-!7#!=3$%#!*!#!$ &3$$,,, 0,!"!#, $!#!*! $,'.#'$M )!"*! B' )!,.3$1 $,'.#'$ #' 73.', )!"*!,$##!$=!,!#!$&!-!7.,#!$=3$%#!*!#!$ '!!1 J,, #" IC ),), I$.A#A"'$*!-'-1#!*!"&!,$)!$,1'#$#'$ &$*,, 0, $$= 67 32

35 <Q=, 0, I$.A#A"'$*!-'A9'$&'-!7#!G&'*'#'$B'-!<'"!7#!!..!$#!$,L$7!-"!-#*!" B'-!7#!4!,&A9'#.*' #'*#'$ I /, 0, ;, 0$!")'$ -!.#!&$*!"3#-#!I$.A#A!9!%!8.*, 0, $'=!# B'-! < 9*'.!#* -! &! "!.*O #, #,,!B$!*B''*"!#'$'-1#, #,'" #, #, O G, < ;, *"!#'$' -1#, #,'"O ; *"!#'-1)-!.B'-!='&'#.'"7.&'-1#!!4!,-G.'*#'$,!$#!.$#!= #$)-!. -G.'* J 33

36 !#-'.!$.-G.'* J ; ; ; ;., ; ; ' &' "!. )-!. -G.'* J ; 0 ; ;. ; ; 2 8'$ -G.'*#'$J A 0$!")'$)-!.#!&$*!"-3#-#!&!8.#!G$.A#A,!9!%..!$#!$,L$7!-"!-#*!"B' -!7#!4!,&A9'#.*' #'*#'$ < /, 0, ; A 4 ; ; ; ; ; 34

37 /'-!B'I&'*', ) 6$37, 6!$7, 6!$7 /2!$A,'#')$*#!$, < < = 6'7 9 < = $% 35$5$#1$!$'0 F, < =!1!2 M NO!% < = < = L % < = % < = 6 7 * L 6$7 < = 6!7 < < = M N / < = < = M N M N?0IA /0,=M N M N A M N 6!15!7/0,= < Z Y Y /0, 26 yeri, Vergi Usul Kanunu nun 156. maddesinde u ekilde tanımlanmıtır: Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette i yeri; maaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane ube, depo, otel, kahvehane, elence ve spor yerleri, tarla, ba, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, ta ocakları, inaat antiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 27 Daimi temsilci, Gelir Vergisi Kanunu nun 8. maddesinde u ekilde tanımlanmıtır: daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene balı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aaıda yazılı kimseler, bakaca artlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 3. Maaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kiiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını deitirmez. 35

38 A L ' "# ' 0A$, -'6&' -'$B'-!&! *.'*"#4 B!".!"-#! 1'#$ '#&''&'#'$, A?0IA :2&= I & )*', )*' " 0A$, -'6&' -'$ B'-! &! *.'*"#4!$!4#8-#! 3#*!,"9 1'#$'#&''&'#'$ < = <?0IA :$&..?0IA $& O :$&. )= 4. 6:" 7,0 :"!-. A,?0IA $& O :$&.,, :$&.?0IA :$&. 28 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 36

39 ,*,,., ",,-%./-% 0-$!! - /1 4. <,9J A?0IA,, 9. A?0IA %9,0, 5'%4/564!&&'!7"!*&!, '$1 #'*' '>* / 0,&!-$,'"= / 12= 4!&2/0 /<= A!&2/0 /<= 12=.!"!#&A9'#'*' $5$5!""1%'$5$!5!"$& /12= 12 E 6 # : 2 F 6< 2 & 9 26< & 2&2 & 9 6! 37

40 % 4 % < : %. GH %& 8 :&% 2 G % P/F5 N? "!-# '#$ '$1 "! 1'%4 /5 4 *!&&'"&' -'$!#! =!9,!9!%B' $!.#!$&!-!7#!4!,.'B, )!.3$!#!$!!8&!, ', #&'.'"7.'& #*.$!!$*A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&!'#&''& #'#'$<!$%3#*!,A9'$'O EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!1'#$#'$ %D M = E: *!$!# ),$!&! -'$!#! '$*!-' H -!"!"!! 1G$',$#! *',#,-*'.#'$ -!.$* )3#!$ E=3$"! -!.$* )3#!$ #',3. )!"*! )3#!$ B' B!$#, )!"*!)3#!$&!< # #'*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$73$.)G- #'.*'4#8,!9!%#!$A9'$&'O 3$"!-!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$ %D M E*!$!#!#.='.&&!,!#!#!$ %, */.!$< ',!&!$-1#!*!, A9'$'D M, */.!$< &'.=!$'-1#!*!,A9'$'D M 4'$*!-'H -!"!"!!1G$',$#!*',#,-*'.#'$-!.$*)3#!$E=3$"! -!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$&!< # #'*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$EMEMEB'E2*!$!#),$!#!$&!='#$.#'1'#$#'$ A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!.3$!#!$O 3$"!-!.$*)3#!$ #',3.)!"*!)3#!$B'B!$#,)!"*!)3#!$ %D M E*!$!#!#.='.&&!,!#!#!$ %, */.!$< ',!&!$-1#!*!, A9'$'D M, */.!$< &'.=!$'-1#!*!,A9'$'D M %E*!$!#),$!&!-'$!#!3$!D 2N!$!$ 4*!&&'" E=='& E*!$!#!#.='& #'!- *!&&' E4 ='& E *!$!#!#. ='&, * /.!$< &'M & 8'$ <A,A*#'$ -!-*.!$< &'-A$A$#A8'1 $'$Q P:F25 C F5F/.!$<# B' /F5 "!-#!$!$!*' ',!$!$ 64 *!&&'" = $4),$!"E!B'E%='.#'$!!8&!, ', #&'&'8.$#*.$ R!EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!3$!O.!**A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&!< ""' "''.#'$'E*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$ < ""'"''.#'$ <!$% #, 3#!$!, '#&' '& #',!9!%#!$ % D M =, B',$*#!$.!$!)&! '#&' '& #' & 8'$,!9!%#!$ %D MR R% E *!$!# ),$!&! -'$!#! 3$!O < ""' "''.#'$&' E*',#,-*'.#'$ -!.$* 3$.!,#,#!$ < ""' "''.#'$<!$% '#&''& #',!9!%#!$ %D M& 8'$,!9!%#!$ %D RQ C!$!$-!-*.!, 7'&'1A-A$A$#A8'1 $'$Q P?F2: C F5F/.!$<# B' /F5 "!-#!$!$!*' ',!$!$ 64 *!&&'" = $4),$!"E!B'E%='.#'$!!8&!, ', #&'&'8.$#*.$ R!EMEB'E*!$!#),$!#!$&!-'$!#!3$!O.!**A,'#')1'$%',, B',$*#!$.!$!)&! < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$' &!-!# 3#!$!, -!7#!B!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$&!< #3#*!,A9'$'< ""'"''.#'$'E*',#,-*'.#'$-!.$*3$.!,#,#!$< ""'"''.#'$<!$% #, 3#!$!,'#&''& #',!9!%#!$ % D M=, B',$*#!$.!$!)&!'#&''& #'& 8'$,!9!%#!$ %D MR 38

41 R% E *!$!# ),$!&! -'$!#! 3$!O < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$'&!-!#3#!$!,-!7#!B!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$&!< #3#*!,A9'$' < ""' "''.#'$&' E*',#,-*'.#'$ -!.$* 3$.!,#,#!$ < ""' "''.#'$ <!$% '#&' '& #',!9!%#!$ %D M& 8'$,!9!%#!$ %D R C!$!$M < ""' "''.#'$' B'-! < ""' "''& '&',"#'$' &!-!# 3#!$!, FF?.!$< &'.=!$' -!7#! B!&'# #'* B' 37"-3 "G9#'*'#'$&' '#&' '& #',!9!%#!$ #' < ""' "''.#'$' #, 3#!$!, '#&' '& #',!9!%#!$! -1#!*!,A9'$'-!-*.!$< &'-A$A$#A8'1 $'$Q < % 9 & 2 2 # 9 : & <%: 2 < #'%! ) %&. : % 2 & &% 2 2 <: & : > &! 2 2 & &! < %2 2!#2 # : % 2 &&! & !#2 B & 9& % 2 % 9 :& 9 2!" # % 2 & : : & :: GH$ 2!" # % & 2 &: 2% I 2& :: %:& 92!" # % 2 &: % 9 - ) %"!: 5$:: % #& & 9 2 # 9 & %! # & :::%:: 2 % 2 %:: #%22 4 & 6 2 2%2% #% 2 2 % 6#" JH$ & 4H6 2 4B & 69 39

42 92 2 % : 9GH %& # 2 % 2 &!2 2 & 9 2 & 2 2 & # : ;K$::" ) %" K$:: & L6# & % & & & I & : GH &! 2 2 9&2 2 & % 46 & 2 2 K6# 2 : ::& : 9JH$& 4J69464K6 2 GH % & #& & ;5$ ;$ 2 : 2 # : ;K$::" ) % "K$:: & H6-2% : :& 9 % :& 2 29 % & % L6 4K6 & :: & D 9' "% 2 & & : 464K6 & & 6# L64K6 & 2 & 2 % &% 2 M # " J L64K6 & :: &I2 % :& 2 8 % 22% ' & :: &2 :&% B & :& 2 M & % M :: & % 9;K$:: & % I2 :: & I2 2 2 % D 9464L6 & & %9I2& 2 2 % 56' "% & 42 & & & & & 6 " ) % & 9 GH % & I2 # : ;K$:: & #& 2% %& % 2 8 % 2 2 % 2 M 2 % 9 2& 40

43 ;6# : : : B 2 " = % % 2:: % #% % 9LNNH 2 % :: % 6# : : :% : % 2:: %#% % LNNH 2 % :: % 68 :& : 92&2 :& # % 9 : 2 #% : GH % 4NJL # " " % 2 G % /: : :FLNJN6 B % & % 9 % :: D 9 6# %9 2* 5NN;;; KL5; # " : $& 2 2 : O! # * 5NJN;5 K;; ' " : $& 2 & L6# % &9 2 2 : : $ ' " N : $ 2 % 2 % B : : : & # &2 F &9 9 &% % : : N :::::: 2% K6 : $ 2 L5 46 & 2 & & % :& 4: $ & :: % D 2 2 & : $ & 2 H6" ) %" $ H5 " : : : & 9' "% &* :&2 & % LNNH 2: F 6 LNNH 4 6 : 2 & 9 26 LNNH & & 9 6# % NN % % LNNH 2 % :: % 41

44 J6# " 2 2 : :2 2 9 & 2% & & & % 9 & GH$ 56# :: % 2 9 % 2 & %!# ;6#:: LNNH % *!$*A,'#')1'$%',, B',$*#!$ %=!9)! 9B'!#*C"!.*,!9!%#!$&! D 3#!$!,-1#!!".37!>3$! 7.!#' #,!-!"!!<,'*'"!$!$ A $1!""# "-"$!""# >/= /12&&!2,=. O ) A= 2' Y Y, = 0 Y 0 ) * 0 A= * Y / 0,= 12 M N. / 12 6$7 :$& :" A=2' MY NM N

45 Y < A Y A Y A=2' Y Y A= 0 Y / A : $& :" Y Y MNM N "-"$!"$" ',#,-*'.#'$ B' & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ '#&' %,!$#*!" B' '#&'..#*!""A$'4&''#&''& #'1'#$#'$A9'$&'-!7#!4!,.'B, )!. /0,/12=6$7 A% A 6 7 A!# 0'B, )!.-!7*!,#!"3$*#3#!#!$ /0,/12=6$7 3'-#, < = < E!3## 4 C, < = 29 Ancak Geçici 67. madde kapsamında tevkifatın yapılmasını gerektiren haller bunlarla sınırlı olmadıını, anılan maddede %15 nispetindeki tevkifat uygulamasını gerektiren baka durumların da bulunduunu örnein, komisyon iadeleri, mevduat faizi, ters-repo kazançları, vadeli ilem ve opsyionlardan elde edilen gelirler gibi) hatırlatmak isteriz. Söz konusu durumlar aaıda ayrıca ele alınmıtır. 43

46 % 6 7 % 5 ) 9 /12=6$7 * I ) * 4 A I 5 I J 6^7"15"'5!""2 )'""""""<Q "35"$5!""# '&"""" <Q J ) 6^7 ) 6^7 = '"""""" <Q "15"'5!""2 ) "25"15!""2 6A7='$$&""" <Q= 6^7 6'$$&"""%'""""""\7 $$&""" <Q/ 12= 6A7= "-5$"5!""2 '!2&""" <Q 6^7 %6'!2&"""%'$$&"""\7$1""""<Q 6^7 [ ] D [ ] D!,#!*!4,$##!$.'B, )!."3$*##8 <%,, I O 30 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 44

47 4 O / 12= 6$27 <%,, 9#''4',-G.'* <%,, < A 4 A% 4!,!"!,#!*!4,$#!B$*! 4 <!3$$' M) 2 N 0!<"#'!$!4#,'..,#'$1'#$#'$ 4 < I 5 4 A < /12=$2 < 45

48 20'91L<A".A #'*#'$&'.'B, )!. 4 % % < O A 4 :$"5 A :$"Z. 6 * <E 0!,!"=!,C '$,'9!-. $# &&!, "!,#!*!4,$##!$&! "!,#!*! < 9*'.!#! -!.$*4.!#*!.#!$ -'$' 1'.$' =!,! B'!$!4,$*#!$ -!7!4!8 #'*#'$ <%,, <%,, <%,, <!&2 4 H/ 0 / <Z_!$$& <%,, _ <%,,!&24 H< 46

49 /'-!B'G&'*' 4 / 12=!'=!1= '#$#'$A9'$&'.'B, )!.-!7#!4!,#!$ 4 C, < 0'B, )!.!.!= 1'#$#'$ ''#&A9'#'*' / 0,/ 12= 6$7 O % < = 4 C, 5 67 < = 67 ) O 5 '$ /0,/12=6$7 I < = 4C, /0,/ 31 Türev ürünlerden hangilerinin Geçici 67 nci maddesinin 1) numaralı fıkrası kapsamında tevkifata tabi bir dier sermaye piyasası aracı olarak deerlendirilmesi gerektii tartımalıdır. Maliye Bakanlıı nın görüüne göre vadeli ilemler forward, swap vb. dier türev ürünleri de kapsayacak ekilde anlaılmaktadır. 47

50 12= 6$7 9 < = / 12= 6$7 ''#&A9'#'*' "."!#!$ / / 12= 6$7 6#7 6$"7 /12=6$7 ) 6 7% ) '! '' / 12= 6#7 "$5"$5!""1 ) /12=6$"7 "$5"$5!""1 20'B, )!.*!.$!<.'"7. 2#*C"!.* #'*#'$&'.'B, )!.*!.$!< A% A < 32 Deiken fonlarla ilgili olarak ise, Takasbank tarafından günlük olarak açıklanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51'inin stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluması artının ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılacaktır. Bu uygulamada, açıklanan bilgilerle ilgili olarak Takasbank'ın sorumluluu kendisine gelen bilgi-belge ile sınırlıdır. 33 Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmayacak olup, dolayısıyla bu gelirler için deer artıı kazancı kapsamında yıllık beyanname de verilmeyecektir. 48

51 23* "-3!&'#'$ 2-*',#,-*'.B'-!& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!4&!&'8,.!$<#'$&'!#*#!$ -!7#&,.!"3$!=#!$= $,"*'#&'%,!$#*!" A A % 4 "$5"$5!""1 '$5$!5!""& '$5$!5!""& I J < 6A7 6R7AB=6,9G 7 6^7 5 < A 6A7 A54 6<Q7 "'5"$5!""# )A $"""" & &"""" "!5"!5!""# )A &""" 3!"""" :FF? ""'!. / / / "#5"&5!""# )A -""" 3& '1""" FF? ""'!. / << 6<Q7!!5"&5!""# )A!"""" && $$"""" 6A7= "-5"&5!""# 61""" `&\7'"""" <Q $!5"&5!""# "-5"&5!""# 6'1"""%'""""\7 1""" <Q $!5"&5!""# 61""""%&'&""\7 1&"" <Q 6^7 6A7= % 1""" <Q 1&"" <Q :" I 6^76A7=1"""<Q1&""<Q :$" % 49

52 A I J 6A7=^A, ""' ''& #'* &'.!, -' -!. A A $"" $""! A I0 %3" 1"! A <0 %1" "! A A $"" $"" ' A 4 %$"" " 3!.-!7#!!&'.< ""'!#**!#-'.\1"P!X3"P' \!3"<Q!.$!<S!.'&'#N#!#-'. \$""P38!3" \$1"<Q < < < ) 0 F, % 5 2 $ *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!4!#*&! G4' '#&' %,!$#*!" 50

53 I J 67 6<7 6^7 AB= $""""" "-5"&5!""# 3 <Q 67 "#5"&5!""# '-" <Q $""""" $$5"&5!""# '1" <Q $&"""" 6<7 63"""""<Q8'-""""<Q\7!""""<Q A % 0, $"= 0 F, 0 F,!#3= / 12= /12= 2'$*!-'!$.$*#!$&3#!-"-#!"!< 73#!< ""'"''.#'$!#.!$< B'='&'#'$ 4 B, ) I J64 A 7 6A7 $"5"!5!""# 6R7 AB=!""" $&""" <Q 6R7 AB $&5"15!""# :&" 6A7= $""" 51

54 6A7= $&""" <Q= 6$&"""L'"""\7&<Q 4!""" "&5$$5!""# $1""" <Q= 6$1"""%$""""\71"""<Q I J64 A 7 6^76R7AB= $""""15"!5!""# 3"""<Q 6R7 AB"'5"25!""# :&" $<Q 6^7 &""<Q &"" 6^7= O 3"""X&""\3&""<Q 3&""5$&""\'<Q 6^7= -"""$5$$5!""# &"""<Q= 6&"""%!3""\7!1""<Q 2/ A%<!<!,,,73#!$"!.<!#&'*!#-'.='&'# 4 6 7,\6 X > 4 % 7P A X G,. I J 6^7 6R7 AB= $""" "15"!5!""# $"""" <Q 6R7 AB"$5"25!""# :&" >$<Q 6^7= a[6$""""x&""756$"""x&""7]%$bp:&"\'<q 6$"%'\72<Q=, 5,\6a[$"X6$P:&"7]56$X"&7b%$7P:&"\'<Q 2573#.!<B #'$&'!#='&'#, 6< 52

55 @, I J6<5% 7 ) "15$!5!""1 $"""""<Q'1 : 2&* L 'B#'. 0!<B# J 73 I&'*' F!#G$0!$< 73I&'*'" E0 0'B, )!.!.$!< E0 $, "15"15!""2 2&"" %!, "&5$!5!""2 2&"" % ', "35"15!""- 2&"" '3!"'' 3, "'5$!5!""- 2&"" 2&"",4 $"5"!5!""# %%%%%% '"2#12 &, "'5"15!""# 2&"" 2&"" 1,XA "!5$!5!""# 2&""X$""""" -&2#12 62&""X$"2#127 6A7 6^7 $'5"'5!""- $"'"""<Q67 4 L"&5$!5!""2 0 L$'5"'5!""- I L"35"15!""-, L$-! / L## 6"&5$!5!""2%$'5"'5!""-7,J L3"2#12 6##5$-!7P2&"",J L$"'""" <J L#-#!"'' \2&""83"2#12 \'3!"''<Q 3 & 2&"" <Q 4 4 \,X6A 8A<J7 \2&""X6$"""""%#-#!"''7 \2&""X$"2#12 \-&2#12 6A7= $"5"!5!""# $"!""" <Q= 6^7 L < \4J8A<J \$"!"""%#-#!"'' \'"2#12<Q 53

56 2:0!<B#!#='&'#.)!='&'#B' #'* )! 9..!$A9'$&'3#*!", 67 I$',J 6< 5% 7 ) "15$!5!""1 $"""""<Q'1 : 2&* L 'B#'. 0!<B# J 73 I&'*' F!#G$0!$< 73I&'*'" E0 0'B, )!.!.$!< E0 $, "15"15!""2 2&"" %!, "&5$!5!""2 2&"" % ', "35"15!""- 2&""!#3"!& 3, "'5$!5!""- 2&"" 2"$##!,4 $"5"!5!""# %%%%%% $"'#-' &, "'5"15!""# 2&"" 2"$##! 1,XA "!5$!5!""# 2&""X$""""" 2"$##! 6A7 6^7 $'5"'5!""- $"1"""<Q67 4 L"&5$!5!""2 0 L$'5"'5!""- I L"35"15!""-, L$-! <JL$"$#!"''6$"1"""83"2#127 H 6',7 I \, J X, J I7 \2&""863"2#12X3-""-7 \!#3"!&<Q 4,I \,I8,JI \2&""83-""- \2"$##!<Q 6A7= $"5"!5!""# $"!""" <Q= 6^7 < \ 4 J 8 6A < J% I 7 \$"!"""8[$"$#!"''863-""-P!7] \$"'#-'<Q 54

57 2? GB9'M!#.! B'-! =!,! = $ &'8'$' '&',"# *',#,-*'. B'-! & 8'$ "'$*!-' 7 -!"!"!$!%#!$ * < Q 2!=!47!$!4"&' <$!%'& #'*',#,-*'.#'$B'-!& 8'$"'$*!-'7 -!"!"!$!%#!$, I J 6A7 6^7 "-5"!5!""# ' 1 *"!5"&5!""# $"""""c 6A7 * $&5"15!""# 6^7 $"$""" c= * % $'&<Q $3&<Q < 6^7 6A7= % 6$"$"""c%$"""""c\7$"""c= <Q 6$"""c` $3&\7$3&"<Q [ ] D [ ] D 9 <E 2!&'# #'*B'37"-3"G9#'*'#'$ / 12= 6$37 O 5 O "$"$!""18!!"2!""1 D O!'"2!""1 [ ] D [ ] D A 6 7 < O 55

58 4 <!3$$$ < = '$$!!""- ")$ "$"$!""# -A9&'3 2 A $!5"$5!""#!""#5$3&-",, O"$"$!""# ")$ < 6< = 7 < = < = / 12= L!.$*40 7 H -!"!0A$A!&'# #'* 0'91!<A".A 3$"!" </, :$" :$" :" '& <, 69 J G ) 7 < 9 J G :$" :" '1 :" * /, '2 :" :" *, 6 5 :" :" /12 6< /12 6< :$" 6/ 7 :" 6* 7 34 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı tarihinden itibaren yapılacak ilemlere uygulanmak üzere tam mükellef gerçek kii ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinden elde edilen deer artı kazançlarından % tarihinden itibaren yapılacak ilemlere uygulanmak üzere tam mükellef gerçek kii ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinden elde edilen deer artı kazançlarından %0 37 Bknz Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bazı faiz ve alım-satım kazançlarında %0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilikin Anayasa Mahkemesi Kararı 56

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ RAPORU

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ RAPORU VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ RAPORU EKİM 2010 1 GİRİŞ Vadeli İşlemler Borsası A.Ş. ( VOB ) bünyesinde yapılacak olan vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle ortaya

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 245 2017 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 )

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2010 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

G.V.K. GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ 2011

G.V.K. GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ 2011 SĐRKÜLER : 2011-19 09.03.2011 KONU : Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Uygulamasına ve Diğer Menkul Sermaye Đratlarının Vergilendirilmesine Đlişkin Vergi Rehberi Gelir Đdaresi Başkanlığının

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 kurum kurum* Hisse senedi alım-satım kazancı (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi hariç, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi dahil) (1.1.2006 sonrasında

Detaylı

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:420) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 8 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:420) 28/01/2013 tarih ve 57 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 420 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Bican Çiltepe YMM 27 Mart 2007 - İşkule Auditoryum Dar Mükellefiyet Nedir? Dar mükellefiyet, bir ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumların o ülkede elde ettikleri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ İbrahim ÖZDEMİR * (YAKLAŞIM/ARALIK-1994) I. GiRiŞ 30 Aralık 1993 Tarih ve 21804 Sayılı Resmi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIKLARININ 2003-2004 VE 2005 YILLARINDA PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR

Detaylı

100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN

100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN 100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR SUNUŞ Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20

İstanbul, 30.01.2013 DUYURU NO:2013/20 İstanbul, 30.01.2013 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair 57 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam

258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam Başlık 258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 ÖZET: Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Bilindiği üzere; 4842 sayılı kanunla Kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2006 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2006 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı