Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılanma Durumları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılanma Durumları"

Transkript

1 flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of Medicine Çiğdem KADER 1, Mehmet BALCI 1, Yalçın ERDOĞAN 2, Ayşe Yeşim GÖÇMEN 3, Birsen MEŞE ÜZÜMVEREN 4, Güleser ÜNSAL 4, Ayşe ERBAY 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye 2 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye 3 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye 4 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Yozgat, Türkiye ÖZET Giriş: Sağlık çalışanları hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu için yüksek risk grubunda bulunmaktadırlar. Materyal ve Metod: Çalışmamızda hastanemizde görev yapan 140 sağlık çalışanında HBV, HCV, HIV ile infekte olma sıklığı ve HBV ye karşı bağışıklık durumları araştırılmıştır. Bulgular: HBsAg, anti-hcv, anti-hiv pozitifliği hiçbir olguda saptanmadı. Yetmiş sekiz (%55.71) olguda anti-hbs pozitifliği tespit edildi. Anti-HBs pozitiflerin %3.57 si doğal bağışık, %96.43 ü aşılıydı. Anti-HBs negatif olan sağlık personeli hepatit B aşılanma programına dahil edildi. Doktorlar arasında aşılanma oranı diğer meslek gruplarına göre anlamlı olarak yüksekti (p< 0.001). Yaş arttıkça aşılanma oranlarının arttığı tespit edildi. En düşük aşılanma oranı temizlik personelinde saptandı. Sonuç: Sağlık çalışanlarına, özellikle temizlik işçilerine yönelik kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusundaki eğitimlerin ve bağışıklama çalışmalarının infeksiyon kontrol komitelerince sürdürülmesini önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü; Hepatit C virüsü; HIV; Sağlık çalışanları; Önleme ve Kontrol 126 Geliş Tarihi/Received: 25/01/ Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/07/2012

2 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kader Ç, Balcı M, Erdoğan Y, Göçmen AY, SUMMARY Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of Medicine Çiğdem KADER 1, Mehmet BALCI 1, Yalçın ERDOĞAN 2, Ayşe Yeşim GÖÇMEN 3, Birsen MEŞE ÜZÜMVEREN 4, Güleser ÜNSAL 4, Ayşe ERBAY 1 1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Bozok, Yozgat, Turkey 2 Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Bozok, Yozgat, Turkey 3 Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Bozok, Yozgat, Turkey 4 Infection Control Committee, Faculty of Medicine, University of Bozok, Yozgat, Turkey Introduction: Healthcare workers are in the high-risk group for hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) infection. Materials and Methods: In our study, 140 healthcare workers employed in our hospital were studied for the frequency of infection with HBV, HCV and HIV, and immune status against HBV. No HBsAg, anti-hcv or anti-hiv antibody positivity was found in any case. Results: Seventy eight (55.71%) cases had anti-hbs positivity % of anti-hbs-positive cases had been vaccinated previously, and 3.57% of cases were naturally immune. Healthcare workers with negative anti-hbs were included into the hepatitis B vaccination program. The vaccination rate among physicians was significantly higher than among other occupational groups (p< 0.001). Vaccination rates were found to increase with an increase in age. Housekeeping staff had the lowest immunization rate. Conclusion: As a result, we recommend that training for healthcare workers, especially housekeeping staff, should be maintained and increased by the infection control committees. Key Words: Hepatitis B virus; Hepatitis C virus; HIV; Healthcare workers; Prevention and control GİRİŞ Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemiz HBV infeksiyonu açısından bölgeden bölgeye değişmek üzere (%3-5.2) orta düzeyde endemik bölgede bulunmakta ve yaklaşık olarak 3.5 milyon taşıyıcı olduğu bilinmektedir [1]. Hepatit B infeksiyonu için sağlık çalışanları daha yüksek oranda risk taşımaktadır. Girişimsel işlemlerle bu risk artmaktadır. HBV infeksiyonundan korunmada en etkili yol aşılamadır. Sağlık çalışanlarında aşılanma oranlarını araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur [2-4]. Yıllar içerisinde aşılanma oranlarını artırdığı görülmektedir, ancak hala yeterli aşılama düzeylerine ulaşılamamıştır. Ülkemizde HCV prevalansı ise %1-2.5 arasında değişmektedir [5]. Tahmini olgu ile 1 milyon arasında değişmektedir [5]. Türkiye de HIV/AIDS prevalansı düşük olmasına karşın yıllar içinde artmaktadır [6]. Türkiye de (ilk altı ay) yılları arasında bildirilen HIV pozitif/aids olgu sayısı toplam 4826 dır [6]. Sağlık personelinin HIV pozitif kişilerle yoğun olarak ilgilenmelerinde bile personele HIV bulaşma riskinin çok düşük olduğu bildirilmiştir [2]. Çalışmamızda, hastanemiz sağlık çalışanlarında HBV, HCV, anti-hiv seroprevalansının araştırılması, HBV ye karşı bağışıklık durumlarının belirlenerek HBV seronegatif kişilerin aşılama programına alınması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD Çalışmamızda Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan 140 sağlık çalışanının tümünde HBV, HCV, anti-hiv seroprevalansının araştırılması, HBV ye karşı bağışıklık durumlarının belirlenmesi amacıyla 1-31 Ekim 2011 tarihleri arasında tarama yapıldı. Alınan kan örnekleri 4000 rpm de 10 dakika santrifüjlenerek serumları ayrıldı. Anti-HBs (referans aralığı 0-10 IU/mL), HBsAg (referans aralığı 0-1 IU/mL), anti- HCV (referans aralığı 0-1 IU/mL) ve anti-hiv (referans aralığı 0-1 IU/mL) testleri Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) yöntemiyle (Abbott Architect i1000 cihazında Abbott Laboratories100 Abbott 127

3 Kader Ç, Balcı M, Erdoğan Y, Göçmen AY, Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of Medicine Park Rd. Illinois/USA Combo ve qualitative diagnostic kitler kullanılarak) çalışıldı. HBsAg ve anti-hbs düzeyleri negatif olan sağlık çalışanlarının hızlı aşılama programına alınması planlandı. Daha önce serolojik tetkik yaptıran sağlık çalışanlarının sonuçları incelenerek, işe başlamadan önce hepatit B aşısı olma öyküleri olup olmadığı sorgulandı. Tetkiklerimizde anti-hbs değeri pozitif tespit edilen sağlık çalışanlarının önceki tetkikleri incelenerek anti-hbc IgG serolojileri incelendi. HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv pozitif tespit edilen sağlık çalışanlarının, tetkik ve tedavileri planlanmak üzere takibe alınmaları kararlaştırıldı. İstatistiksel analizler STATA 11.0 (College station, Texas, USA) bilgisayar programıyla Student s t-test ve ki-kare testi kullanılarak yapıldı. p değerinin 0.05 ten küçük bulunması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya alınan 140 sağlık personelinin 69 (%49.3) u erkek, 71 (%50.7) i kadın ve ortalama yaşı 30.6 ± 7.8 (20-54 arası) yıl idi. Çalışmaya dahil olanların 32 (%22.9) si doktor, 45 (%32.1) i hemşire, 35 (%25) i sekreter, 20 (%14.3) si temizlik personeli, 7 (%5) si laboratuvar personeli, 1 (%0.7) i eczacıydı. HBsAg, anti-hcv, anti-hiv pozitifliği hiçbir olguda saptanmadı. Anti-HBs pozitiflik oranı ise %55.7 olarak bulundu. Anti-HBs pozitif saptananların %3.6 sı doğal bağışık, %96.4 ü aşılıydı. Anti-HBs serum seviyesi 10 IU/mL nin altında olanlar negatif kabul edildi ve bu oran %44.3 olarak bulundu ve 0, 1, 2. ve 12. aylarda olmak üzere hızlı aşılama programına alındı. Erkeklerde hepatit B aşılanma oranı %37.6 iken, kadınlarda %66.2 idi (p= 0.001). Aşılılarda yaş ortalaması 32.5 ± 8.9 yıl iken, aşısızlarda 28.5 ± 5.9 yıl olarak bulundu (p= 0.002); yaş arttıkça aşılanma oranlarının arttığı tespit edildi. Yaş gruplarına göre aşılanma oranları Tablo 1 de gösterilmiştir. Doktorlarda aşılanma oranları meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha yüksekti (p< 0.001). Hemşireler ve laboratuvar personelinin aşılanma oranları benzerdi (p= 0.886). En düşük aşılanma oranı %10 ile temizlik işçilerinde saptandı (Tablo 2). Doğal bağışıklığı olan beş kişinin yaş ortalaması 29.8 ± 5.7 yıl bulundu, aşılılar ve bağışık olmayanlar- Tablo 1. Yaş gruplarına göre hepatit B aşılanma oranları Yaş grupları Hepatit B aşılı Doğal bağışık Anti-HBs negatif Toplam (%41.8) 2 (%2.5) 44 (%55.7) 79 (%100) (%61) 3 (%7.3) 13 (%31.7) 41 (%100) (%61.5) 0 5 (%38.5) 13 (%100) (%100) (%100) Toplam 73 (%52.1) 5 (%3.6) 62 (%44.3) 140 (%100) Tablo 2. Olguların mesleğe göre anti-hbs, pozitiflik dağılımı ve aşılanma öykülerinin karşılaştırılması Anti-HBs pozitif Anti-HBs pozitif Meslek Anti-HBs pozitif Aşı öyküsü var Aşı öyküsü yok Doktor (n= 32) 32 (%100) 31 (96.9) 1 (%3.1) Hemşire (n= 45) 28 (%62.2) 27 (%60) 1 (%2.2) Temizlik personeli (n= 20) 4 (%20) 2 (%10) 2 (%10) Sekreter (n= 35) 10 (%28.6) 9 (%25.7) 1 (%2.9) Laboratuvar personeli (n= 7) 4 (%57.1) 4 (%57.1) - Toplam 78 (%55.7) 73 (%52.1) 5 (%3.6) 128

4 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kader Ç, Balcı M, Erdoğan Y, Göçmen AY, la karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Doğal bağışıklık erkeklerde %4.4, kadınlarda %2.8 oranında saptandı (p= 0.626). TARTIŞMA HBV, HCV ve HIV taşıyıcılık oranları ülkelere göre farklılık göstermekte, yaş, sosyoekonomik durum ve meslek gruplarına göre seroprevalans oranları değişmektedir [3]. Sağlık çalışanları infekte kan ve vücut sekresyonlarıyla sık temas etmelerinden dolayı, hepatit B ve hepatit C infeksiyonlarına karşı daha fazla mesleki risk altındadır [3]. Ülkemiz hepatit B açısından orta düzeyde endemisite bölgesinde olup, HBsAg pozitifliği %3-5.2, anti-hbs pozitifliği %34.6 arasındadır [1,4]. Ülkemiz verilerini içeren güncel bir çalışmada yılları arasında birden fazla merkezden elde edilen HBsAg pozitifliği sonuçlarında bu oranı % olarak bulunmuştur [7]. Sağlık çalışanlarında çeşitli çalışmalarda HBsAg pozitifliği % (ortalama %5), anti-hbs pozitifliği ise % (%34.7) arasında bulunmuştur [3,8,9]. Ülkemizde sağlık çalışanlarında HBV seroprevalansının araştırıldığı çalışmalarda, HBsAg ve anti-hbs pozitiflikleri sırasıyla; Köse ve arkadaşlarının çalışmalarında %2.4 ve %50.2, Şencan ve arkadaşlarının çalışmalarında %2 ve %44.7, Berktaş ve arkadaşlarının çalışmalarında %2.5 ve %26.8, Sırmatel ve arkadaşlarının çalışmalarında %3.3 ve %45 olarak saptanmıştır [3,10-13]. Fransa da yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının %88.3 ünün aşılı olduğu tespit edilmiş, %7 oranında ise doğal bağışıklık olduğu saptanmıştır [14]. Meksika da çok merkezli yapılan bir çalışmada 26 farklı hastanede çalışan sağlık personelinde HBsAg ve anti-hbs oranları sırasıyla %1.2 ve %9.7 olarak bulunmuştur [15]. Çalışmamızda ise HBsAg pozitifliği tespit edilmemiştir. Bu sonucu çalışılan olgu sayımızın azlığına bağlamaktayız. Aşıya bağlı anti- HBs pozitiflik oranı %52.14 olarak bulunmuştur, doğal bağışıklık oranı ise %3.57 dir. Benzer çalışmalardaki oranlara göre anti-hbs değerlerimiz yüksek tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu yüksek değeri, yıllar içerisinde sağlık personelinin eğitimler sonucunda bilinçlenerek aşılanma eğilimlerinin artmış olması şeklinde yorumlamaktayız. Çalışmamızdaki bir diğer önemli bulgu aşılanma oranlarının yaşla artmış olmasıdır. Sarı ve arkadaşlarının bir üniversite hastanesindeki temizlik personeliyle hemşirelerde HBsAg ve anti-hcv sıklığını araştırdıkları çalışmalarında, yaş grupları arasında HBsAg pozitifliği açısından anlamlı fark bulunmamıştır [16]. Aşılanma oranının en düşük (%10) olduğu meslek grubu temizlik personeli olarak bulunmuştur. Öz Bölükbaşı ve arkadaşları Harran Üniversitesi hastanesinde çalışan hasta bakımı ve hastane hijyeninden sorumlu sağlık personelinde aşılanma oranını %36 olarak bulmuşlardır [2]. Hastanelerde çalışan temizlik personeli kan ve kan ürünleriyle direkt temas eden sağlık çalışanı grubunda değildir, ancak en az kan ve kan ürünleriyle direkt temas eden sağlık çalışanları kadar risk altındadırlar, özellikle tıbbi atıkların toplanması ve uzaklaştırılması aşamasında kesici-delici alet yaralanması bu grup personelde sıklıkla olmaktadır. Bu bağlamda temizlik personelinin aşılanma oranlarının artırılması için infeksiyon kontrol komitelerine ve hastane idari birimlerine büyük görev düşmektedir. ACIP (The Advisory Committee on Immunization Practices) tarafından HBV aşılanması önerilen kişiler arasında mesleki riski olan kişiler de yer almaktadır [17]. Avrupa Birliği Talimatları altında, HBV zararlı bir biyolojik ajan olarak sınıflanmakta ve işverenlerin HBV ye maruz kalma riski olan çalışanlarına ücretsiz olarak hepatit B aşılaması yapması önerilmektedir [4]. Sağlık çalışanlarının mesleki risk kapsamında HBV için aşılanması uzun yıllardır önerilmektedir. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sağlık çalışanlarının HBV ve benzeri etkenlerle ilgili riskleri ve yapılması gereken uygulamaları 1991 yılında ayrıntılı olarak tanımlamıştır, mesleki olarak HBV ile temas eden personelin riski özellikle laboratuvar çalışanlarında daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde özellikle 1990 yılından sonra bu grubun aşılanmaya başlanmasıyla birlikte HBV infeksiyonu belirgin olarak azalmıştır [18,19]. Ülkemizde de HBV aşısı yapılması gereken kişilere ilişkin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili genelgeleri bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak ilk kez yayınlanan 1998 tarihli genelgede HBV aşısı yapılması önerilen kişilerin başında sağlık çalışanları gelmektedir [4]. Daha sonra yapılan bazı değişiklikleri takiben önce 2006 yılında yayınlanan daha sonra 2008 yılında güncellenen ve halen yürürlükte bulunan Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesinde yer alan HBV aşılaması önerilen risk gruplarında; hasta ve hasta çıkartılarıyla teması bulunan tüm sağlık personeli, sağlık çalışanlarının yetiştirildiği tıp fakülteleri, 129

5 Kader Ç, Balcı M, Erdoğan Y, Göçmen AY, Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of Medicine diş hekimliği fakülteleri, sağlık meslek yüksekokulları vb. öğrencileri de yer almaktadır [20]. Çalışmamızda cinsiyete göre aşılanma oranlarını kadınlarda %66.2, erkeklerde %37.6 (p= 0.001) olarak bulduk. Öz Bölükbaşı ve arkadaşları anti-hbs pozitiflik dağılımını kadınlarda 20 kişi, erkeklerde 19 kişi olarak belirtmişlerdir. Toplamda bu 39 olgudan %36 sının aşılı, %64 ünün doğal bağışık olduğu belirtilmiş, ancak cinsiyet oranları verilmemiştir [2]. Dünyada milyon kronik HCV infeksiyonlu hasta mevcut olup, ülkemizde HCV prevalansı %1-2.5 arasında değişmektedir [5]. Sağlık çalışanlarında ise anti-hcv pozitifliğini araştıran çalışmalarda Mutlu ve arkadaşları %0.4, Yaylı ve arkadaşları %0.17, Özsoy ve arkadaşları %0.4, Ersöz ve arkadaşları %0.4 olarak bulmuşlardır [4,21-23]. Meksika da yapılan bir çalışmada bu oran %1.3 olarak bulunmuştur [15]. Başka bir çalışmada ABD de John Hopkins Hastanesi sağlık çalışanları arasındaki anti-hcv oranı %0.7 olarak bulunmuştur [24]. Bizim çalışmamızda sağlık çalışanları arasında anti-hcv pozitifliği saptanmamıştır. Bu durumun olgu sayımızın az olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Anti-HIV sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genel olarak düşüktür. Sağlık çalışanlarında bu oran %0.25, iğne batması deneyimi olanlarda ise %1.25 olarak bildirilmiştir [2]. Çalışmamızda hiçbir olguda anti-hiv pozitifliği saptanmamıştır. Çalışmamızın kısıtlılığının olgu sayımızın az ve anti-hbc IgG bakılmaması olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak; sağlık çalışanlarında kan yoluyla bulaşan infeksiyonlardan HBV, HCV ve HIV infeksiyonlarıyla komplikasyon risklerinin azaltılması için alınabilecek en etkin ve güvenilir önlem, HBV, HCV ve HIV seroprevalansının araştırılması, kan yoluyla bulaşan infeksiyonlardan korunma yolları ve önlemler konusunda eğitimler verilmesi ve HBV ye duyarlı olan personelin aşılanmaya teşvik edilerek bağışık hale getirilmesidir. Özellikle temizlik işçilerinin işe başlarken serolojik olarak taranmaları, infeksiyon etkenleri ve bulaş riskleri hakkında bilgilendirilmeleri, alınacak infeksiyon kontrol önlemleri, düzenli eğitim ve aşı uygulanmasıyla HBV, HCV ve HIV gibi kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalık etkenlerine karşı risklerin azaltılabileceğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda İnfeksiyon Kontrol Komitelerine ve hastane idarelerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. KAYNAKLAR 1. Erişim tarihi: 17 Aralık Erişim adresi: 9d3d5b7ffbcbe47674d1239b6cb02a9a58E21Q.pdf 2. Öz Bölükbaş FF, Zeyrek FY, Bölükbaş C, Zeyrek CD, Uzunköy A, Tabur S ve ark. Hasta bakımı ve hastane hijyeninden sorumlu sağlık personelinde HBV, HCV ve HIV sıklığı. Viral Hepatit Dergisi 2004;9: Ersöz G, Şahin E, Kandemir Ö, Kurt Ö. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. Viral Hepatit Dergisi 2006;11: Tosun S. Hepatit B aşılaması dünyadaki ve ülkemizdeki durum. Tabak F, Balık İ (editörler). Viral Hepatit 2009: Usluer G. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Viral Hepatitlerde Tanı ve Tedavi Kursu. Kronik Hepatitli Hastalarda İzlem& Tedavi Kararı. 26 Kasım 2011 Kapadokya/Türkiye. 6. Hacettepe Üniversitesi HIV/ AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi. Erişim tarihi: 17 Aralık Available 17 December Available from: pdf 8. Taşyaran MA. HBV infeksiyonunun epidemiyolojisi. Kılıçturgay K, Badur S (editörler). Viral Hepatit Baskı. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2001: Mıstık R, Balık İ. Türkiye de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Kılıçturgay K, Badur S (editörler). Viral Hepatit Baskı. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2001: Köse Ş, Sarıca A, Çevik FÇ, Cüce M. Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarında viral hepatit A, B, C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;8: Şencan İ, Şahin İ, Kaya D, Bahtiyar Z. Yeni kurulan bir tıp fakültesi hastanesinde sağlık çalışanlarının hepatit B ve hepatit C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;8: Berktaş M, Dalkılıç AE, Yavuz MT, Bozkurt H, Akdeniz H, Türkdoğan MK ve ark. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi personelinde hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1995;1: Sırmatel F, Bozkurt Aİ, Karataş M, Karaoğlu İ. Risk gruplarında hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 1997;2: Djeriri K, Fontana L, Laurichesse H, Peigue-Lafeuille H, Henquell C, Chamoux A, et al. Seroprevalaence of markers of viral hepatitis A, B, C in hospital personel at the Clermont-Ferrand University Hospital Center. J Hosp Infect 1995;30: Kershenobich D, Hurtado R, Collawn C, Bobadilla J, Cabrera G, Borovoy J, et al. Seroprevalence of viral markers of hepatitis B among health professionals. Multicenter study in Mexico. Rev Invest Clin 1991;43:

6 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kader Ç, Balcı M, Erdoğan Y, Göçmen AY, 16. Sarı N, Günal Ö, Dizbay M, Hızel K, Aktaş, F. Bir üniversite hastanesinde temizlikten sorumlu şirket elemanlarında ve sözleşmeli Hemşirelerde HBsAg ve anti-hcv sıklığının araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2006;11: Centers for Disease Control and Prevention. Available 17 December Available from: mmwr/pdf/rr/rr6007.pdf 18. Centers for Disease Control and Prevention. Avaliable 17 December Available from: Occupational Safety and Heath Administration. Avaliable 17 December osha- web/owadisp.show_document?p_table=stan- DARDS&p_id= T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2011, Erişim adresi Mutlu B, Coşkunkan F, Tansel Ö, Ertürk M, Vahaboğlu H. İzmit Devlet Hastanesinde hepatit B,C ve HIV-1 ve 2 seroprevalansı. VIII. Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. Antalya, 1997: Yaylı G, Benzonana NA, Çamursoy N, Dereli Y, Ünel N, Özer S. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV serolojik göstergeleri. KLİMİK Dergisi 1994;7: Ozsoy MF, Oncul O, Cavuslu S, Erdemoglu A, Emekdas G, Pahsa A. Seroprevalences of hepatitis B and C among health care workers in Turkey. J Viral Hepat 2003;10: Thomas DL, Factor SH, Kelen GD, Washington AS, Taylor E Jr, Quinn TC. Viral hepatitis in health care personel at The John Hopkins Hospital. The seroprevalence of and risk factors for hepatitis B virus and hepatitis C virus infection. Arch Intern Med 1993;153: Yazışma Adresi/Address for Correspondence Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KADER Işınlar Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Yıldız Blokları No: A/5 Daire: 30 Yenimahalle, Ankara-Türkiye E-posta: 131

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma DOI : 10.15197/sabad.2.4.02 Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Serap Özçimen, Fatma Kacar, Fatime Korkmaz, Mehmet

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI*

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* Araştırma ANKEM Derg 2016;30(3):97-101 doi: 10.5222/ankem.2016.097 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* ÖZET Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar uzun yıllardan

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.29.04.006 Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV,,, seropozitifliğinin

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırma Makalesi/Original Article SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of HBV, HCV and HIV Seropositivity in Healthcare Workers Melek İNCİ 1, Ayşe Tülin AKSEBZECİ 2, Gülhan YAĞMUR 1, Bedriye

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı

Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı Araştırma Makalesi Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAgand Anti-HBsAgSeroprevalence at a General Surgery Murat Kanlıöz 1, Faik Tatli

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ?

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? Çiğdem Kader 1, Ayşe Erbay 1, Nazan K. Akça 2, Selda Yüzer 2, Sevinç Polat 2 1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1 Original Research / Özgün Araştırma Serum HbsAg and Anti-Hbs Levels with Hepatitis B Vaccination Status in Hospital Staff Admitted for Health Screening Sağlık Taraması İçin Başvuran Hastane Personelinde

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI Yrd.Doç.Dr.Cihad DÜNDAR*, Uz.Dr.Hasan HAMZAÇEBİ**, Dr.Murat TOPBAŞ*, Dr.Hakan GÜNDÜZ**, Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):144-148, 213 doi:1.5222/tmcd.213.144 Araştırma Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Havva AVCIKÜÇÜK, Serap

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Hastane Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Virüsünün Seroprevalans Durumlarının İncelenmesi

Hastane Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Virüsünün Seroprevalans Durumlarının İncelenmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2017;33(3): 45-49 SELÇUK TIP DERGİSİ Hastane Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Virüsünün Seroprevalans Durumlarının İncelenmesi Analyzing Seroprevalence of HBV,

Detaylı

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Çocuk Dergisi 10(3):116121, 2010 doi:10.5222/j.child.2010.116 Dokuz Ay 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Burçin NALBANTOĞLU *, Ayşin NALBANTOĞLU **, Nihan Uygur KÜLCÜ

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Gülden ERSÖZ 1, Elif fiah N 1, Özlem KANDEM R 1, Öner KURT 2, Nuran DEL AL O LU 3, Ali

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL GİRİŞ Sağlık çalışanlarının yaralanması 1/3 Kirli Kesici Delici Alet yaralanmaları *Azap

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 13-17 13 KLİNİK ARAŞTIRMA DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEMEKHANE PERSONELİNİN HEPATİT B

Detaylı

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Baryaman E ve ark. Araştırma Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Emir Sultan BARYAMAN 1, Mustafa ASLAN 2, Neşe SALTOĞLU

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması Klinik Çalışma/Research Article Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması Hatice CABADAK*, Dilek ARMAN**, Murat DİZBAY** * Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 49

Araştırma Makalesi / Research Article 49 Araştırma Makalesi / Research Article 49 Doi: 10.4274/Vhd.70288 Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Hepatit-B ve C Seroprevelanslarının Araştırılması Investigation of Hepatitis-B and

Detaylı

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 77-82 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Metin ÖZSOY 1 Hürrem BODUR

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı 36 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.99609 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı Hepatitis B Seroprevalance Among Health care Workers in a Tertiary

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Nedim TUNÇ 1, Hakan ERAYDIN 2, Emin ÇETİNKAYA 1, Mehmet Kadir ODUNCU 1, Şeyhmus TOY 1 1 Devlet

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı 18 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 18-22 / Ocak 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı The Seroprevalence of Viral

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı*

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Araştırma Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Araştırma İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Şükran KÖSE, Gülfem ECE, Ayhan GÖZAYDIN, Özlem ERGİN İzmir Tepecik Eğitim

Detaylı

Sağlık Personelinin Hepatit B Aşılama Kampanyasına Katılımı ve Uyumu #

Sağlık Personelinin Hepatit B Aşılama Kampanyasına Katılımı ve Uyumu # Sağlık Personelinin Hepatit B Aşılama Kampanyasına # Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU*, Meltem Arzu YETKİN*, Ferah ERGİN*, Korhan İPEKKAN*, Fatma Şebnem ERDİNÇ*, Cemal BULUT*, Necla TÜLEK**, Gülşen DEMİR***, Yeşim

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Kandemir Ö ve ark. Araştırma Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Özlem KANDEMİR 1, Musa GÖKSU 1, Öner KURT 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan İnfeksiyonlar Hepatit C 1 Uz. Dr. Ali ASAN Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kan

Detaylı

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında PANEL Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 76 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.98608 Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarımızda Meydana Gelen Perkütan Yaralanmaların Değerlendirilmesi

Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarımızda Meydana Gelen Perkütan Yaralanmaların Değerlendirilmesi flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E 2008-2013 Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarımızda Meydana Gelen Perkütan Yaralanmaların Değerlendirilmesi Evaluation of Percutaneous Injuries

Detaylı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye Hastanemiz Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi Evaluation Of Sharp Objects Injuries in The Health Care Personnel Working in The Diyarbakır Gazi Yaşargil Training

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ Özgün Araştırma Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017; 19(2): 66-72 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B YE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ The Hepatitis

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı 102 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.21931 Seroprevelance of HAV, HBV, HCV in Pediatric Patients in Rize City Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Serdar ÖZKASAP2, Selim DERECİ2, Kazım ŞAHİN1, Deniz

Detaylı

Viral Hepatitler Korunma

Viral Hepatitler Korunma Viral Hepatitler Korunma KLİMİK Hepatit Akademisi 2016, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral hepatitler tüm dünyada önemli bir sorun

Detaylı

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS ÇETİN 2015 1 Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli mortalite ve orbititeye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 61-69 61 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI OCCUPATIONAL EXPOSURES TO BLOOD AND BODY FLUIDS

Detaylı

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri HCV Kronik hepatit Siroz Hepatoselllüler karsinoma 08.06.2016 2 HCV viroloji Flaviviridae ailesi Hepacivirus genusunda

Detaylı

Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması 18 Özgün Araştırma / Original Article Şanlıurfa da 2007 ve 2011 Yıllarında Pratisyen Hekimlerin Viral Hepatitlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Comparison of Knowledge Levels of General

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Hmş. Pakize AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, İSTANBUL Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar.

Detaylı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Giriş Sarılık salgınları 5. yy'dan bu yana bildirilmektedir Bu virüs grubu (A - E) global halk sağlığı

Detaylı

Phd. Dr. Levent Tunalı

Phd. Dr. Levent Tunalı Phd. Dr. Levent Tunalı Bulaşıcı meslek hastalılığı; görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşulları etkisi ile oluşan ve enfeksiyonun labratuvar bulguları ile kanıtlandığı bir hastalıktır. Salgın,

Detaylı

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği, İzmir Avcılarda

Detaylı

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı - 10 Haziran 2015 Sunum Akışı Bir

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği AntiHBs seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical Center Metehan

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı