Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular"

Transkript

1 Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

2 İçindekiler Önsöz 1 1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması TRT bandrolünde yeni uygulama Faturada yeni düzenleme Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması Akaryakıt antrepolarında yeni düzenlemeler Antrepolarda yeni teminat uygulaması Antrepolarda kamera sistemi zorunluluğu Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) uygulaması İhracatçı Birlikleri nin dahilde işleme rejimi ile ilgili görevlerinin Ekonomi Bakanlığı na devredilmesi Dahilde işleme rejimi kapsamında nihai kullanım Dahilde işleme rejimi kapsamında ön plana çıkan hususlar Tek pencere uygulaması Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda değişiklikler Kıymet unsurlarının beyanı Royalti ve lisans ödemeleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi nde değişiklikler Yeni ek mali yükümlülükler Yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları Garanti belgesinin ithalatta aranılmaması İthalde alınan KDV de yeni müeyyide

3 Önsöz İhracata dayalı kalkınma hedefini benimsemiş ülkemiz dünya ticareti içindeki payını her geçen gün artırmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye nin 2023 yılında 500 milyar dolar dış ticaret hacmi ile dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması hedeflenmektedir. Bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında; gümrük hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması, dış ticarette işlem sürelerinin kısalması ve lojistik sürecinin daha etkinleştirilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi, büyük önem arz etmektedir. Dış ticaretteki aktörlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi açısından gümrük ve dış ticaret operasyonlarının kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu ise öncelikle gümrük uygulamalarının titizlikle takibi, muhtemel risklere karşı gerekli iç ve dış kontrol ve denetim sistemlerinin ve uygulamalarının tesis edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Deloitte öteden beri dünyada küresel ticaret konusuna verdiği önem ve geliştirdiği uzmanlıkla tanınmış bir profesyonel hizmet firmasıdır. Türkiye nin dünya ticaretindeki atılımıyla birlikte biz de Deloitte Türkiye olarak son yıllarda bu alandaki hizmetlerimizi çeşitlendirme ve uzmanlığımızı derinleştirme yolunda ilerledik. Gümrük ve dış ticaret alanında gerek Türkiye de gerek uluslararası düzeyde yaptığımız sayısız proje ile gümrük danışmanlığı ve gümrük denetimi konularında önemli bir birikime sahip olduk. Dünyadaki diğer Deloitte ofislerinden öğrendiğimiz bu alana özel yaklaşımlar ve edindiğimiz tecrübe de bizim en çok faydalandığımız kaynakların başında gelmektedir. Bu yaklaşım ışığında oluşturduğumuz sistem ve uygulamaları kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde ve gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, gümrük ve dış ticaret açısından önem arz eden ve ön plana çıkan pek çok hususu tespit ettik. Tespit ettiğimiz hususlardan özellikle son dönemde sıklıkla rastladıklarımızı içeren bir kısmını bu çalışma aracılığıyla paydaşlarımızın bilgisine sunmak istedik. Gümrük ve dış ticaretin özgü dinamikleri, mevzuatın da sürekli olarak değişmesi nedeniyle ortaya çıkacak yeni durumları göz önünde bulundurarak ve sizlerden gelecek geri bildirimleri de dikkate alarak belirli dönemlerde bu çalışmayı güncellemeyi ve genişletmeyi planlamaktayız. Cahit Gökçelik Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Çalışmamızın faydalı olması umuduyla iyi okumalar dileriz. 1

4 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İthalatın vadeli (mal mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif) ödeme şeklinde yapılması halinde % 6 oranında KKDF tahsili yapılmaktadır. KKDF ye ilişkin ilk düzenleme, 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile yapılmıştır. Zaman içinde uygulama usulleri ve oran konusunda önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda, 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Karar ile vadeli ithalatta KKDF kesintilerinin takip ve tahsilinin münhasıran gümrük idarelerince yapılacağı ve KKDF kesintisi için gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, transfer fiyatlarındaki düzeltmeler ve royalti ve lisans ödemeleri kapsamında sonradan oluşacak ve ithalattan sonra ödenecek gümrük kıymet unsurları bakımından KKDF doğmaması için İstisnai Kıymetle Beyan yönteminin kullanılması gerekmektedir. 2. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar ile; İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ndaki esaslara göre işlem yapılması, Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki esaslara göre para cezası uygulanması, hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile 2013 yılında 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile uyumlu olarak, KKDF ithalat vergileri kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF için Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesi kapsamında fark fonun 3 katı para cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Halbuki 2013 öncesinde, hiç alınmayan veya eksik alınan KKDF ile ilgili olarak sadece gecikme faizi iki kat alınmak suretiyle işlem tesis edilmekteydi. 3. TRT Bandrolünde yeni uygulama Bilindiği üzere, 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince televizyonlar, radyo, video, birleşik cihazlar ile bu cihazların dışında kalan ve radyo yayınını almaya yarayan her türlü cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere TRT bandrolüne tabidir. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu nda değişiklik yapılmış ve ticari ithalat maksadıyla yurda getirilen cihazlar için yurt içinde satıştan önce alınması gereken TRT Bandrol ücretinin serbest dolaşıma giriş anında ödenmesi veya teminata bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 2

5 Bu şekilde, TRT bandrolü kapsamına giren eşyanın ithalatında, bandrol ücreti matraha dahil olacağı için ithalde alınan KDV nin matrahı artmış bulunmaktadır. Bu şekilde, ithal eşya matrahına dahil edilmeyen bandrol söz konusu olduğunda tahsil edilmesi gereken KDV nin üç katı ceza uygulanması söz konusu olacaktır. 4. Faturada yeni düzenleme İthalatta fatura gümrük işlemlerinde özellikle kıymet tespiti bakımından beyanname ekinde aranan en önemli belgelerden biridir. Bu kapsamda, ithalat faturalarının orjinalinin temin edilemediği durumlarda, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde faks fatura ile de işlem yapılabilmektedir. Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü nce fatura uygulamalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 2014/18 sayılı Genelgesiyle; Yurt dışında düzenlenen faturalarda imza, kaşe gibi unsurların aranmaması, içerik olarak gerekli unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi şeklinde 2000 yılından beri yapılan uygulamaya devam edileceği; Eşya henüz Türkiye ye gelmeden Türkiye deki alıcısı tarafından satışa konu edilmesi halinde Türkiye de düzenlenen bu fatura ile ithalatın yapılabileceği; Faturanın e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlendiği durumlarda kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısının kabul edileceği, düzenleme altına alınmıştır. 5. Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara bazı kolaylıklar tanıyan uluslararası bir statüdür sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu nda yer verilmiş olup, 10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile hayata geçirilmiştir. Bu statünün benzer bir uygulaması yaklaşık 10 yıldır Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) kapsamında hâlihazırda yürütülmektedir. Bu yeni statü, Onaylanmış Kişi Statü belgesine kıyasla (yerinde gümrükleme, izinli gönderici vs. gibi) ilave yeni basitleştirmeler getirmekte olup, söz konusu uygulamanın hayata geçmesi ile; Geçiş döneminde OKSB uygulamasının 2016 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi, Ancak, 2017 yılı itibariyle A ve B sınıfı OKSB uygulamasının kaldırılması, düzenlenmiştir. Bu nedenle, OKSB sahibi firmaların mavi hat (yeni uygulamada adı yeşil hat) gibi gümrük basitleştirmelerinden faydalanmaya devam etmek için 2016 yılı sonuna kadar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alması gerekmektedir. 3

6 Akaryakıt antrepolarında yeni düzenlemeler 2014 yılı içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca akaryakıt antrepolarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) eşyaların antrepo işlemlerine yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme ile ham petrol ve transit akaryakıt haricinde akaryakıt antreposu uygulamasına son verilmiştir. Bu değişikliklere göre; Ham petrol ile yurt dışına transit edilecek eşya dışında akaryakıt antreposu açma ve işletme izin taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı, Ham petrol ile yurt dışına transit edilecek eşya hariç olmak üzere, petrol ve akaryakıtın antrepo rejimine tabi tutulamayacağı ve doğrudan eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı (doğrudan serbest dolaşım giriş rejimine tabi tutulması gibi), Transit edilecek petrol ve akaryakıtın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposuna aktarılmasına izin verilmeyeceği, Petrol ve akaryakıtın miktarını tespit edecek olan sayaç sisteminin 15 Şubat 2015 tarihine kadar kurulması gerektiği, Yurt dışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısı bulunmayacağı, hükme bağlanmıştır. Kamu denetimleri ve regülasyonların yoğunlaşması sebebiyle, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik riskler ve arz zincirinde oluşabilecek ilave maliyetlere karşı hazırlıklı olmaları önemli görülmektedir. 7. Antrepolarda yeni teminat uygulaması 2014 yılı çerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan önemli düzenlemelerden biri de antrepolarda teminat uygulamasıdır. 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi şirketlerin C ve E tipi antrepoları hariç antrepo işlemlerinde götürü teminat uygulaması sonlandırılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile her bir antrepo bazında tarihine kadar ( tarihine uzatılmıştır) Avro sabit teminat ve bu teminata ilave olarak ayrıca aşağıdaki şekilde teminat alınması düzenlenmiştir: Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25 i kadar, Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10 u kadar, teminat alınacağı düzenlemiştir. Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde götürü teminat kullanılabilecektir. Götürü teminatını kullanabilen bu kişilerin C ve E tipi antrepoları için Avro tutarındaki sabit teminat da alınmayacaktır. 4

7 Antrepoya konan eşya için antrepo türüne göre değişmekle birlikte A, C, D, E tipi antrepolarda teminatın genel kural olarak, işletici tarafından verilmesi gerekmekle birlikte, kullanıcı da teminat verebilecektir. Antrepo bazında alınacak olan sabit teminat ise sadece işleticiler tarafından verilecektir. Firmaların değişen teminat uygulamaları konusunda düzenli gelişmeleri takip ederek, olası risklere karşı hazırlıklı olması önem arz etmektedir. 8. Antrepolarda kamera sistemi zorunluluğu 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile halihazırda sadece akaryakıt antrepolarındaki kamera sistemi zorunluluğu şartı tüm antrepolar için getirilmiş olup, kurulacak kamera sisteminin asgari özellikleri yine Yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16 Ocak 2015 tarihli yazısı ile gümrüksüz satış mağazaları ve depolarında da antrepolarda bulunması gereken kamera sisteminin kurulması gerektiği belirtilmiştir. 9. Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) uygulaması Bilindiği üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemi hayata geçirilmiş olup bu kapsamda özellikle gümrük antrepolarında eşya giriş ve çıkışına, antrepo sayımlarına ve antrepolardaki elleçleme işlemlerine ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Tebliğinde değişiklik yapan düzenleme ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış; ilgili tespit kodlarına konu işlemler Gümrük Müdürlüğü nce gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak, Danıştay 15 inci Dairesinin Kararı ile anılan Tebliğ değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından akabinde çıkarılan Genelge ile eski uygulamaya dönülmüş, diğer bir değişle YGM lerin antrepolardaki tespit işlemlerindeki görev ve yetkilerinin devam edeceği bildirilmiş, ancak Gümrük Müdürlükleri nce görevlendirilen memurların görevlerini yapmaya devam edeceği düzenlenmiştir. Böylece 3 lü kilit uygulaması başlatılmış olup, antrepo işleticisi, görevli gümrük memuru ve YGM antrepoya ilişkin kilitlere sahip olacaklardır. Antrepoya eşya giriş ve çıkışları başta olmak üzere antrepolardaki tespit işlemlerinde görevli memurlar ve YGM müştereken tutanakları imzalayacaklardır. 5

8 İhracatçı Birlikleri nin dahilde işleme rejimi ile ilgili görevlerinin Ekonomi Bakanlığı na devredilmesi Ekonomi Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile dahilde işleme rejimi çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri nce yerine getirilmekte olan aracı ihracatçı kullanımına izin verilmesi, temsilci aracılığıyla ithalata izin verilmesi ve ihracat taahhüdünün kapatılması gibi belli başlı yetki ve görevleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatındaki Bölge Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu şekilde diğer bazı hususlar yanında özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapatmalarında İhracatçı Birlikleri nin görevi sonlandırılmıştır. 11. Dahilde işleme rejimi kapsamında nihai kullanım Nihai Kullanım, İthalat Rejim Kararında önceden tayin edilmiş bazı eşyanın, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenmiş şartlara bağlı olarak kullanılması halinde indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır. 2014/4 sayılı Genelge ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Nihai Kullanım izni verilmesi ve takibine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda: İthal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında doğacak TEV in, bahse konu ithal eşyası için nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması mümkündür. Nihai kullanıma ilişkin GTİP lerin kullanılmış olması halinde ihracat beyannamesinin tesciline kadar da nihai kulanım iznine ilişkin başvuru yapılabilecektir. Nihai kullanıma ilişkin GTİP lerin kullanılmadığı durumda ise öncelikle DİR belge veya izninde ve ilgili beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılması gerekmektedir. 12. Dahilde işleme rejimi kapsamında ön plana çıkan hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemlerde denetimler yoğunlaştırılmış olup, bu kapsamda özellikle; Dahilde İşleme İzin Belgelerinin özel şartlara (ihracatın tamamı gerçekleştirilmeden ithalat yapılmaması şartı gibi) uyulup uyulmadığı, Verimlilik oranı ve fire şartlarına uyulup uyulmadığı, Yurt içinden eşdeğer eşyanın kullanıldığı durumlarda daha yüksek kaliteli eşyanın ithalinin yapılıp yapılmadığı, İkincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilmeden serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, İthal edilen eşyanın süresinde üretime/işleme sokulup sokulmadığı veya süresi içinde ihracat yapılıp yapılmadığı, Fire kapsamında yer almayan eşyanın yurt içi piyasaya (serbest dolaşıma) sokulup sokulmadığı, gibi konularda firmalar yoğun incelemelere tabi tutulabilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu rejimi kullanan firmaların benzer riskler konusunda önceden bilgi sahibi olması ve gerekli tedbirleri almasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 6

9 Tek pencere uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi ne geçişi başlatmıştır. Sistem, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır. Tek Pencere Sisteminin e-belge aşaması tamamlanmıştır. Gümrük beyannamesi ekinde aranacak olan izin, onay ve belgelerin ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilerek doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılması ve takibi mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda; T.C. ŞEKER KURUMU (şeker ithalatı ve ihracatı) EPDK (akaryakıt harici petrol ürünleri ithalatı) BORSA İSTANBUL (ham elmas ithalatı) ETİ MADEN A.Ş. (Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin ihracatı) TSE (Karayolu taşıt araçlarının ithalatı) EGM (patlayıcı madde, silah, bıçak vb. ithalatı) TAPDK (tütün mamulleri ithalatı) UDHB Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya ithali) tarafından verilen İzin veya Uygunluk Belgeleri beyannamede kağıt ortamında aranmayacaktır. Diğer kurumların sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. 14. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda değişiklikler 6455 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun kaçakçılık suçlarına ilişkin 3. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerde özetle: Hapis cezalarının alt ve üst sınırlarında artırıma gidilmiş, Sahte belge ifadesi gibi sınırlayıcı ibareler aldatıcı işlem veya davranış gibi daha geniş anlam bulan ifadeler ile değiştirilmiş, Aynı neviden eşyaya ilişkin aynı yaptırımlar getirilmiş, Akaryakıt ve tütün mamullerinde yerli üretim ve yabancı menşeli eşyalar için farklı yaptırımlar getirilmiştir. 7

10 Kıymet unsurlarının beyanı Eşyanın gümrük kıymetinin doğru beyanına ilişkin olarak royalti ve lisans ödemeleri ve transfer fiyatlandırması politikaları çerçevesinde yapılan debit note veya fiyat farkı faturalarının beyanı ön plana çıkmaktadır. Eşyanın ithali sırasında kıymet matrahına girebilecek ilave royalti-lisans gibi kıymet unsurlarının beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idaresince yapılan inceleme veya sonradan kontrol neticesinde beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile ilave tahakkuk sonrası alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farklılıklarda cezai işlem uygulanmaktadır. Benzer şekilde, eşyanın ithali sonrasında transfer fiyatlandırması düzeltmeleri çerçevesinde yapılan debit note ödemelerinin beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idarelerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bu tür sonradan ortaya çıkan kıymet farklarına ilişkin ödemeler ayrıca KKDF açısından da önem arz etmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile İstisnai Kıymet Yoluyla Beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda, KKDF kesintisi yapılacaktır. 16. Royalti ve lisans ödemeleri Başta ilişkili firmalar olmak üzere, firmalarca özellikle ithal eşyasına ilişkin olarak sonradan yurt dışındaki satıcıya royalti ve lisans ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Gümrük mevzuatı gereğince ithal eşyası ile ilgili olan royalti ve lisans ödemeleri eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken unsurlardan biridir. Royalti ve Lisans Ödemelerine ilişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda hangi hallerde royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edileceği ve istisnai kıymetle beyana ilişkin işlemler detaylı olarak düzenlenmiştir. Tebliğ ile vergi idaresine KDV beyannamesi verilmiş olması durumunda gümrük idarelerince usulsüzlük cezası uygulanması konusuna açıklık getirilmiştir. Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanunu nun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 8

11 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi nde değişiklikler Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), özellikle gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere tanıdıkları bir tavizli rejimdir. Ülkemiz de Avrupa Birliği ile aramızdaki Gümrük Birliği yükümlükleri kapsamında AB nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ile uyumlu bir sistemi uygulamaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre bu kapsamdan faydalanacak ülkeler düzenli olarak güncellenmektedir yılı İthalat Rejim Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler listesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çin, Maldivler, Tayland Gelişme Yolundaki Ülkeler listesinden, Ekvador ise Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler listesinden çıkarılmıştır. Botsvana, Fiji, Fildişi Sahilleri, Gana Kamerun, Kenya, Namibya ve Svaziland Gelişme Yolundaki Ülkeler listesine eklenmiştir. Ancak Svaziland hariç bu ülkeler idari işbirliği şartlarını henüz karşılamadığından GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalanamamaktadır. 18. Yeni ek mali yükümlülükler Son zamanlarda değişik sektörlerde özellikle doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamasına gidildiği gözlenmektedir. Bu kapsamda; 4 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Karar ile gözlük çerçevelerinin ithalatında 2 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 8 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Karar ile seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatına ilişkin 2 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 8 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (55.08, , ve hariç-, hariç-, 55.11) ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirilmiştir. 11 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Tebliğ e göre, GTİP nolu eşyanın (tereftalik asit) ithalatında 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi yürürlüğe girmiştir. 4 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazete ile yayımlanan Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcıları eşyasına yönelik dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı ayakkabı ve ayakkabı üretiminde kullanılan ürünlere İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 18 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile dövülmüş olan demir veya alaşımsız demir çubuk cinsi eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilmesine karar verilmiştir. 31 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile GTİP nolu polietilen tereftalat ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bağ bahçe ürünleri, et kıyma makinesi, mikser, tornavida ve uçları, diş açma aletleri, testereler, el aletleri, matkaplar, Anahtarlar, tıraş makineleri, çatal, kaşık, bıçak, kaynak lambaları, kahve ve baharat değirmenleri, dondurma makineleri, kalemtıraş ve bıçakları, manikür pedikür aletleri, el arabalar ve benzeri ürünlerde İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 9

12 Yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları Ülkemizce bugüne kadar 31 adet Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmış, bunlardan 11 i, AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. Halihazırda yürürlükte olan STA lar: EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, Kosova. İç onay süreci tamamlanmamış STA lar: Lübnan ve Malezya. Müzakereleri tamamlanmış olan STA lar: Gana ve Moldova. Malezya ile STA tarihinde imzalanmış olup, buna göre tekstil-konfeksiyon, demirçelik, elektrik-elektronik ve otomotiv ürünlerinde gümrük vergilerinin 3,5 ve 8 yıllık indirim takvimine tabi olması, tarım ürünlerinde ise 8 yılın sonunda tarife satırı bakımından Malezya'ya ihracatın %94'ünün, ithalatın ise %47'sinin tercihli pazara girişi sağlanacaktır. Ayrıca STA'nın yürürlüğe girmesiyle tarife satır sayısı bakımından Malezya'ya ihracatın %71'i, Malezya'dan ithalatın %69'u, hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatın %83'ü, ithalatın %68'i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ve 8 yıllık geçiş döneminin sonunda ticarete konu ürünler bakımından ihracatın %94'ü, ithalatın ise %75'i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ve en geç 8. yılsonunda sanayi ürünlerindeki tüm gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanacaktır. Malezya ile imzalanan STA için henüz karşılıklı iç onay süreçleri tamamlanmamıştır. Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması tarihinde imzalanmış ve 2015 yılı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile Türkiye'nin bazı tarım ürünlerinde İran'a tarife indirimi vermesi, buna karşılık İran'ın sanayi ürününde Türkiye'ye tarife indirimi sağlaması kararlaştırılmıştır. İran'ın, anlaşma ile Türkiye'ye tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında, temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demirdışı metaller, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi beyaz eşya ürünleri, klimalar ve elektrikelektronik ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır. Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması, ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında ticaretin artırılmasına yönelik yaptığı ilk anlaşmadır. 20. Garanti belgesinin ithalatta aranılmaması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, garanti belgelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanması uygulamasına son verilmiş, bu kapsamda 2014/6 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme ile ithalat beyannamesi ekinde garanti belgesi uygulamasına son verilmiştir. Ancak üretici ve ithalatçılar tarafından garanti belgesi düzenlenmesi uygulaması devam etmektedir. 10

13 İthalde alınan KDV de yeni müeyyide 2013 yılında Gümrük Kanunu nda yapılan değişiklik ile söz konusu Kanunun cezalara ilişkin 234 üncü maddesinde geçen gümrük vergisi ibareleri ithalat vergileri olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik öncesinde KDV oranının yanlış beyan edilmesi durumunda, KDV matrahında bir değişiklik olmadığından sadece Gümrük Kanunu nun 241 inci maddesi çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanmaktaydı. Yapılan bu değişiklik sonrasında Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2013/39 sayılı Genelge ile KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ağır müeyyidelere tabi olmamak açısından gümrük beyanlarında KDV oranının doğru beyan edilmesi büyük önem arz etmektedir. 11

14 Neden Deloitte? Gümrük ve Dış ticaret operasyonlarını yönetirken ihtiyaç duyduğunuz destek konusunda Deloitte un sunduğu global kaynaklara, bilgi birikimine, uzmanlığa ve tecrübeye güvenebilirsiniz. Deneyimli danışmanlarımız: İhtiyaçlarınızı analiz ederek değişen gümrük ve dış ticaret konularını analiz edebilir, Gümrük ve dış ticaret konusunda sürekli olarak danışmanlık hizmeti verebilir, Deloitte un sahip olduğu dünya çapındaki bilgi erişim ağı sayesinde, dünyadaki farklı gümrük ve dış ticaret uygulamaları hakkında bilgi sunabilir, Maliyetlerinizi azaltacak gümrük uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti verebilirler. Ekiplerimiz ayrıca, mevcut risklerin tespiti ve var olması halinde mevzuata uygun olarak ortadan kaldırılması için firmaların gümrük ve dış ticaret işlemlerini resmi denetimlerdeki bakış açısı ile düzenli olarak denetleyebilmekte ve sonuçlarına ilişkin olarak öneriler sunabilmektedir. 12

15 13

16 Daha fazla bilgi için Ahmet Cangöz Vergi Hizmetleri Lideri Ortak Cahit Gökçelik Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Barış Demirel Müdür Deloitte Türkiye İstanbul Ofisi Deloitte Values House Maslak No İstanbul +90 (212) Ankara Ofisi Armada İş Merkezi A Blok Kat:7 No:8 Söğütözü, Ankara (312) İzmir Ofisi Punta Plaza 1456 Sok. No:10/1 Kat:12 Daire:14-15 Alsancak, İzmir +90 (232) Bursa Ofisi Zeno Center İş Merkezi Odunluk Mah. Kale Cad. No:10 d Nilüfer, Bursa +90 (224) Çukurova Ofisi Günep Panorama İş Merkezi Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Bina No:1 B Blok Kat:7 Seyhan, Adana +90 (322) /deloitteturkiye /company/deloitte-turkey /deloitteturkiye /company/deloitte-turkey Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150 den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır. Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ( Deloitte Global olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması adresinde yer almaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (bütün olarak Deloitte Network) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz. 14

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları 2 Önsöz Modern transfer fiyatlandırması kavramlarının, yöntemlerinin ve mevzuatının Türk piyasasında yerini alması 2007 yılına

Detaylı

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 473 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan

Detaylı