Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular"

Transkript

1 Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

2 İçindekiler Önsöz 1 1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması TRT bandrolünde yeni uygulama Faturada yeni düzenleme Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması Akaryakıt antrepolarında yeni düzenlemeler Antrepolarda yeni teminat uygulaması Antrepolarda kamera sistemi zorunluluğu Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) uygulaması İhracatçı Birlikleri nin dahilde işleme rejimi ile ilgili görevlerinin Ekonomi Bakanlığı na devredilmesi Dahilde işleme rejimi kapsamında nihai kullanım Dahilde işleme rejimi kapsamında ön plana çıkan hususlar Tek pencere uygulaması Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda değişiklikler Kıymet unsurlarının beyanı Royalti ve lisans ödemeleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi nde değişiklikler Yeni ek mali yükümlülükler Yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları Garanti belgesinin ithalatta aranılmaması İthalde alınan KDV de yeni müeyyide

3 Önsöz İhracata dayalı kalkınma hedefini benimsemiş ülkemiz dünya ticareti içindeki payını her geçen gün artırmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye nin 2023 yılında 500 milyar dolar dış ticaret hacmi ile dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması hedeflenmektedir. Bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında; gümrük hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması, dış ticarette işlem sürelerinin kısalması ve lojistik sürecinin daha etkinleştirilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi, büyük önem arz etmektedir. Dış ticaretteki aktörlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi açısından gümrük ve dış ticaret operasyonlarının kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu ise öncelikle gümrük uygulamalarının titizlikle takibi, muhtemel risklere karşı gerekli iç ve dış kontrol ve denetim sistemlerinin ve uygulamalarının tesis edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Deloitte öteden beri dünyada küresel ticaret konusuna verdiği önem ve geliştirdiği uzmanlıkla tanınmış bir profesyonel hizmet firmasıdır. Türkiye nin dünya ticaretindeki atılımıyla birlikte biz de Deloitte Türkiye olarak son yıllarda bu alandaki hizmetlerimizi çeşitlendirme ve uzmanlığımızı derinleştirme yolunda ilerledik. Gümrük ve dış ticaret alanında gerek Türkiye de gerek uluslararası düzeyde yaptığımız sayısız proje ile gümrük danışmanlığı ve gümrük denetimi konularında önemli bir birikime sahip olduk. Dünyadaki diğer Deloitte ofislerinden öğrendiğimiz bu alana özel yaklaşımlar ve edindiğimiz tecrübe de bizim en çok faydalandığımız kaynakların başında gelmektedir. Bu yaklaşım ışığında oluşturduğumuz sistem ve uygulamaları kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde ve gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, gümrük ve dış ticaret açısından önem arz eden ve ön plana çıkan pek çok hususu tespit ettik. Tespit ettiğimiz hususlardan özellikle son dönemde sıklıkla rastladıklarımızı içeren bir kısmını bu çalışma aracılığıyla paydaşlarımızın bilgisine sunmak istedik. Gümrük ve dış ticaretin özgü dinamikleri, mevzuatın da sürekli olarak değişmesi nedeniyle ortaya çıkacak yeni durumları göz önünde bulundurarak ve sizlerden gelecek geri bildirimleri de dikkate alarak belirli dönemlerde bu çalışmayı güncellemeyi ve genişletmeyi planlamaktayız. Cahit Gökçelik Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Çalışmamızın faydalı olması umuduyla iyi okumalar dileriz. 1

4 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İthalatın vadeli (mal mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif) ödeme şeklinde yapılması halinde % 6 oranında KKDF tahsili yapılmaktadır. KKDF ye ilişkin ilk düzenleme, 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile yapılmıştır. Zaman içinde uygulama usulleri ve oran konusunda önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda, 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Karar ile vadeli ithalatta KKDF kesintilerinin takip ve tahsilinin münhasıran gümrük idarelerince yapılacağı ve KKDF kesintisi için gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, transfer fiyatlarındaki düzeltmeler ve royalti ve lisans ödemeleri kapsamında sonradan oluşacak ve ithalattan sonra ödenecek gümrük kıymet unsurları bakımından KKDF doğmaması için İstisnai Kıymetle Beyan yönteminin kullanılması gerekmektedir. 2. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar ile; İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ndaki esaslara göre işlem yapılması, Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndaki esaslara göre para cezası uygulanması, hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile 2013 yılında 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile uyumlu olarak, KKDF ithalat vergileri kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF için Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesi kapsamında fark fonun 3 katı para cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Halbuki 2013 öncesinde, hiç alınmayan veya eksik alınan KKDF ile ilgili olarak sadece gecikme faizi iki kat alınmak suretiyle işlem tesis edilmekteydi. 3. TRT Bandrolünde yeni uygulama Bilindiği üzere, 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince televizyonlar, radyo, video, birleşik cihazlar ile bu cihazların dışında kalan ve radyo yayınını almaya yarayan her türlü cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere TRT bandrolüne tabidir. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu nda değişiklik yapılmış ve ticari ithalat maksadıyla yurda getirilen cihazlar için yurt içinde satıştan önce alınması gereken TRT Bandrol ücretinin serbest dolaşıma giriş anında ödenmesi veya teminata bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 2

5 Bu şekilde, TRT bandrolü kapsamına giren eşyanın ithalatında, bandrol ücreti matraha dahil olacağı için ithalde alınan KDV nin matrahı artmış bulunmaktadır. Bu şekilde, ithal eşya matrahına dahil edilmeyen bandrol söz konusu olduğunda tahsil edilmesi gereken KDV nin üç katı ceza uygulanması söz konusu olacaktır. 4. Faturada yeni düzenleme İthalatta fatura gümrük işlemlerinde özellikle kıymet tespiti bakımından beyanname ekinde aranan en önemli belgelerden biridir. Bu kapsamda, ithalat faturalarının orjinalinin temin edilemediği durumlarda, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde faks fatura ile de işlem yapılabilmektedir. Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü nce fatura uygulamalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 2014/18 sayılı Genelgesiyle; Yurt dışında düzenlenen faturalarda imza, kaşe gibi unsurların aranmaması, içerik olarak gerekli unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi şeklinde 2000 yılından beri yapılan uygulamaya devam edileceği; Eşya henüz Türkiye ye gelmeden Türkiye deki alıcısı tarafından satışa konu edilmesi halinde Türkiye de düzenlenen bu fatura ile ithalatın yapılabileceği; Faturanın e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlendiği durumlarda kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısının kabul edileceği, düzenleme altına alınmıştır. 5. Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara bazı kolaylıklar tanıyan uluslararası bir statüdür sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu nda yer verilmiş olup, 10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile hayata geçirilmiştir. Bu statünün benzer bir uygulaması yaklaşık 10 yıldır Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) kapsamında hâlihazırda yürütülmektedir. Bu yeni statü, Onaylanmış Kişi Statü belgesine kıyasla (yerinde gümrükleme, izinli gönderici vs. gibi) ilave yeni basitleştirmeler getirmekte olup, söz konusu uygulamanın hayata geçmesi ile; Geçiş döneminde OKSB uygulamasının 2016 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi, Ancak, 2017 yılı itibariyle A ve B sınıfı OKSB uygulamasının kaldırılması, düzenlenmiştir. Bu nedenle, OKSB sahibi firmaların mavi hat (yeni uygulamada adı yeşil hat) gibi gümrük basitleştirmelerinden faydalanmaya devam etmek için 2016 yılı sonuna kadar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alması gerekmektedir. 3

6 Akaryakıt antrepolarında yeni düzenlemeler 2014 yılı içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca akaryakıt antrepolarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) eşyaların antrepo işlemlerine yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme ile ham petrol ve transit akaryakıt haricinde akaryakıt antreposu uygulamasına son verilmiştir. Bu değişikliklere göre; Ham petrol ile yurt dışına transit edilecek eşya dışında akaryakıt antreposu açma ve işletme izin taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı, Ham petrol ile yurt dışına transit edilecek eşya hariç olmak üzere, petrol ve akaryakıtın antrepo rejimine tabi tutulamayacağı ve doğrudan eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı (doğrudan serbest dolaşım giriş rejimine tabi tutulması gibi), Transit edilecek petrol ve akaryakıtın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposuna aktarılmasına izin verilmeyeceği, Petrol ve akaryakıtın miktarını tespit edecek olan sayaç sisteminin 15 Şubat 2015 tarihine kadar kurulması gerektiği, Yurt dışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısı bulunmayacağı, hükme bağlanmıştır. Kamu denetimleri ve regülasyonların yoğunlaşması sebebiyle, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik riskler ve arz zincirinde oluşabilecek ilave maliyetlere karşı hazırlıklı olmaları önemli görülmektedir. 7. Antrepolarda yeni teminat uygulaması 2014 yılı çerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan önemli düzenlemelerden biri de antrepolarda teminat uygulamasıdır. 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi şirketlerin C ve E tipi antrepoları hariç antrepo işlemlerinde götürü teminat uygulaması sonlandırılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile her bir antrepo bazında tarihine kadar ( tarihine uzatılmıştır) Avro sabit teminat ve bu teminata ilave olarak ayrıca aşağıdaki şekilde teminat alınması düzenlenmiştir: Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25 i kadar, Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10 u kadar, teminat alınacağı düzenlemiştir. Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde götürü teminat kullanılabilecektir. Götürü teminatını kullanabilen bu kişilerin C ve E tipi antrepoları için Avro tutarındaki sabit teminat da alınmayacaktır. 4

7 Antrepoya konan eşya için antrepo türüne göre değişmekle birlikte A, C, D, E tipi antrepolarda teminatın genel kural olarak, işletici tarafından verilmesi gerekmekle birlikte, kullanıcı da teminat verebilecektir. Antrepo bazında alınacak olan sabit teminat ise sadece işleticiler tarafından verilecektir. Firmaların değişen teminat uygulamaları konusunda düzenli gelişmeleri takip ederek, olası risklere karşı hazırlıklı olması önem arz etmektedir. 8. Antrepolarda kamera sistemi zorunluluğu 2 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile halihazırda sadece akaryakıt antrepolarındaki kamera sistemi zorunluluğu şartı tüm antrepolar için getirilmiş olup, kurulacak kamera sisteminin asgari özellikleri yine Yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16 Ocak 2015 tarihli yazısı ile gümrüksüz satış mağazaları ve depolarında da antrepolarda bulunması gereken kamera sisteminin kurulması gerektiği belirtilmiştir. 9. Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) uygulaması Bilindiği üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemi hayata geçirilmiş olup bu kapsamda özellikle gümrük antrepolarında eşya giriş ve çıkışına, antrepo sayımlarına ve antrepolardaki elleçleme işlemlerine ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Tebliğinde değişiklik yapan düzenleme ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış; ilgili tespit kodlarına konu işlemler Gümrük Müdürlüğü nce gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak, Danıştay 15 inci Dairesinin Kararı ile anılan Tebliğ değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından akabinde çıkarılan Genelge ile eski uygulamaya dönülmüş, diğer bir değişle YGM lerin antrepolardaki tespit işlemlerindeki görev ve yetkilerinin devam edeceği bildirilmiş, ancak Gümrük Müdürlükleri nce görevlendirilen memurların görevlerini yapmaya devam edeceği düzenlenmiştir. Böylece 3 lü kilit uygulaması başlatılmış olup, antrepo işleticisi, görevli gümrük memuru ve YGM antrepoya ilişkin kilitlere sahip olacaklardır. Antrepoya eşya giriş ve çıkışları başta olmak üzere antrepolardaki tespit işlemlerinde görevli memurlar ve YGM müştereken tutanakları imzalayacaklardır. 5

8 İhracatçı Birlikleri nin dahilde işleme rejimi ile ilgili görevlerinin Ekonomi Bakanlığı na devredilmesi Ekonomi Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile dahilde işleme rejimi çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri nce yerine getirilmekte olan aracı ihracatçı kullanımına izin verilmesi, temsilci aracılığıyla ithalata izin verilmesi ve ihracat taahhüdünün kapatılması gibi belli başlı yetki ve görevleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatındaki Bölge Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu şekilde diğer bazı hususlar yanında özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapatmalarında İhracatçı Birlikleri nin görevi sonlandırılmıştır. 11. Dahilde işleme rejimi kapsamında nihai kullanım Nihai Kullanım, İthalat Rejim Kararında önceden tayin edilmiş bazı eşyanın, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenmiş şartlara bağlı olarak kullanılması halinde indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır. 2014/4 sayılı Genelge ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Nihai Kullanım izni verilmesi ve takibine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda: İthal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında doğacak TEV in, bahse konu ithal eşyası için nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması mümkündür. Nihai kullanıma ilişkin GTİP lerin kullanılmış olması halinde ihracat beyannamesinin tesciline kadar da nihai kulanım iznine ilişkin başvuru yapılabilecektir. Nihai kullanıma ilişkin GTİP lerin kullanılmadığı durumda ise öncelikle DİR belge veya izninde ve ilgili beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılması gerekmektedir. 12. Dahilde işleme rejimi kapsamında ön plana çıkan hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemlerde denetimler yoğunlaştırılmış olup, bu kapsamda özellikle; Dahilde İşleme İzin Belgelerinin özel şartlara (ihracatın tamamı gerçekleştirilmeden ithalat yapılmaması şartı gibi) uyulup uyulmadığı, Verimlilik oranı ve fire şartlarına uyulup uyulmadığı, Yurt içinden eşdeğer eşyanın kullanıldığı durumlarda daha yüksek kaliteli eşyanın ithalinin yapılıp yapılmadığı, İkincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilmeden serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, İthal edilen eşyanın süresinde üretime/işleme sokulup sokulmadığı veya süresi içinde ihracat yapılıp yapılmadığı, Fire kapsamında yer almayan eşyanın yurt içi piyasaya (serbest dolaşıma) sokulup sokulmadığı, gibi konularda firmalar yoğun incelemelere tabi tutulabilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu rejimi kullanan firmaların benzer riskler konusunda önceden bilgi sahibi olması ve gerekli tedbirleri almasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 6

9 Tek pencere uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi ne geçişi başlatmıştır. Sistem, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır. Tek Pencere Sisteminin e-belge aşaması tamamlanmıştır. Gümrük beyannamesi ekinde aranacak olan izin, onay ve belgelerin ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilerek doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılması ve takibi mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda; T.C. ŞEKER KURUMU (şeker ithalatı ve ihracatı) EPDK (akaryakıt harici petrol ürünleri ithalatı) BORSA İSTANBUL (ham elmas ithalatı) ETİ MADEN A.Ş. (Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin ihracatı) TSE (Karayolu taşıt araçlarının ithalatı) EGM (patlayıcı madde, silah, bıçak vb. ithalatı) TAPDK (tütün mamulleri ithalatı) UDHB Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya ithali) tarafından verilen İzin veya Uygunluk Belgeleri beyannamede kağıt ortamında aranmayacaktır. Diğer kurumların sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. 14. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda değişiklikler 6455 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun kaçakçılık suçlarına ilişkin 3. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerde özetle: Hapis cezalarının alt ve üst sınırlarında artırıma gidilmiş, Sahte belge ifadesi gibi sınırlayıcı ibareler aldatıcı işlem veya davranış gibi daha geniş anlam bulan ifadeler ile değiştirilmiş, Aynı neviden eşyaya ilişkin aynı yaptırımlar getirilmiş, Akaryakıt ve tütün mamullerinde yerli üretim ve yabancı menşeli eşyalar için farklı yaptırımlar getirilmiştir. 7

10 Kıymet unsurlarının beyanı Eşyanın gümrük kıymetinin doğru beyanına ilişkin olarak royalti ve lisans ödemeleri ve transfer fiyatlandırması politikaları çerçevesinde yapılan debit note veya fiyat farkı faturalarının beyanı ön plana çıkmaktadır. Eşyanın ithali sırasında kıymet matrahına girebilecek ilave royalti-lisans gibi kıymet unsurlarının beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idaresince yapılan inceleme veya sonradan kontrol neticesinde beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile ilave tahakkuk sonrası alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farklılıklarda cezai işlem uygulanmaktadır. Benzer şekilde, eşyanın ithali sonrasında transfer fiyatlandırması düzeltmeleri çerçevesinde yapılan debit note ödemelerinin beyan edilmemesi nedeniyle, gümrük idarelerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bu tür sonradan ortaya çıkan kıymet farklarına ilişkin ödemeler ayrıca KKDF açısından da önem arz etmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan düzenleme ile İstisnai Kıymet Yoluyla Beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda, KKDF kesintisi yapılacaktır. 16. Royalti ve lisans ödemeleri Başta ilişkili firmalar olmak üzere, firmalarca özellikle ithal eşyasına ilişkin olarak sonradan yurt dışındaki satıcıya royalti ve lisans ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Gümrük mevzuatı gereğince ithal eşyası ile ilgili olan royalti ve lisans ödemeleri eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken unsurlardan biridir. Royalti ve Lisans Ödemelerine ilişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda hangi hallerde royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edileceği ve istisnai kıymetle beyana ilişkin işlemler detaylı olarak düzenlenmiştir. Tebliğ ile vergi idaresine KDV beyannamesi verilmiş olması durumunda gümrük idarelerince usulsüzlük cezası uygulanması konusuna açıklık getirilmiştir. Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanunu nun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 8

11 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi nde değişiklikler Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), özellikle gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere tanıdıkları bir tavizli rejimdir. Ülkemiz de Avrupa Birliği ile aramızdaki Gümrük Birliği yükümlükleri kapsamında AB nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ile uyumlu bir sistemi uygulamaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre bu kapsamdan faydalanacak ülkeler düzenli olarak güncellenmektedir yılı İthalat Rejim Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler listesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çin, Maldivler, Tayland Gelişme Yolundaki Ülkeler listesinden, Ekvador ise Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler listesinden çıkarılmıştır. Botsvana, Fiji, Fildişi Sahilleri, Gana Kamerun, Kenya, Namibya ve Svaziland Gelişme Yolundaki Ülkeler listesine eklenmiştir. Ancak Svaziland hariç bu ülkeler idari işbirliği şartlarını henüz karşılamadığından GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalanamamaktadır. 18. Yeni ek mali yükümlülükler Son zamanlarda değişik sektörlerde özellikle doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamasına gidildiği gözlenmektedir. Bu kapsamda; 4 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Karar ile gözlük çerçevelerinin ithalatında 2 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 8 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Karar ile seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatına ilişkin 2 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 8 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (55.08, , ve hariç-, hariç-, 55.11) ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirilmiştir. 11 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Tebliğ e göre, GTİP nolu eşyanın (tereftalik asit) ithalatında 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi yürürlüğe girmiştir. 4 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazete ile yayımlanan Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcıları eşyasına yönelik dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı ayakkabı ve ayakkabı üretiminde kullanılan ürünlere İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 18 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile dövülmüş olan demir veya alaşımsız demir çubuk cinsi eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilmesine karar verilmiştir. 31 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile GTİP nolu polietilen tereftalat ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir. 6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bağ bahçe ürünleri, et kıyma makinesi, mikser, tornavida ve uçları, diş açma aletleri, testereler, el aletleri, matkaplar, Anahtarlar, tıraş makineleri, çatal, kaşık, bıçak, kaynak lambaları, kahve ve baharat değirmenleri, dondurma makineleri, kalemtıraş ve bıçakları, manikür pedikür aletleri, el arabalar ve benzeri ürünlerde İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 9

12 Yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları Ülkemizce bugüne kadar 31 adet Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmış, bunlardan 11 i, AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. Halihazırda yürürlükte olan STA lar: EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, Kosova. İç onay süreci tamamlanmamış STA lar: Lübnan ve Malezya. Müzakereleri tamamlanmış olan STA lar: Gana ve Moldova. Malezya ile STA tarihinde imzalanmış olup, buna göre tekstil-konfeksiyon, demirçelik, elektrik-elektronik ve otomotiv ürünlerinde gümrük vergilerinin 3,5 ve 8 yıllık indirim takvimine tabi olması, tarım ürünlerinde ise 8 yılın sonunda tarife satırı bakımından Malezya'ya ihracatın %94'ünün, ithalatın ise %47'sinin tercihli pazara girişi sağlanacaktır. Ayrıca STA'nın yürürlüğe girmesiyle tarife satır sayısı bakımından Malezya'ya ihracatın %71'i, Malezya'dan ithalatın %69'u, hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatın %83'ü, ithalatın %68'i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ve 8 yıllık geçiş döneminin sonunda ticarete konu ürünler bakımından ihracatın %94'ü, ithalatın ise %75'i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ve en geç 8. yılsonunda sanayi ürünlerindeki tüm gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanacaktır. Malezya ile imzalanan STA için henüz karşılıklı iç onay süreçleri tamamlanmamıştır. Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması tarihinde imzalanmış ve 2015 yılı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile Türkiye'nin bazı tarım ürünlerinde İran'a tarife indirimi vermesi, buna karşılık İran'ın sanayi ürününde Türkiye'ye tarife indirimi sağlaması kararlaştırılmıştır. İran'ın, anlaşma ile Türkiye'ye tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında, temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demirdışı metaller, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi beyaz eşya ürünleri, klimalar ve elektrikelektronik ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır. Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması, ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında ticaretin artırılmasına yönelik yaptığı ilk anlaşmadır. 20. Garanti belgesinin ithalatta aranılmaması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, garanti belgelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanması uygulamasına son verilmiş, bu kapsamda 2014/6 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme ile ithalat beyannamesi ekinde garanti belgesi uygulamasına son verilmiştir. Ancak üretici ve ithalatçılar tarafından garanti belgesi düzenlenmesi uygulaması devam etmektedir. 10

13 İthalde alınan KDV de yeni müeyyide 2013 yılında Gümrük Kanunu nda yapılan değişiklik ile söz konusu Kanunun cezalara ilişkin 234 üncü maddesinde geçen gümrük vergisi ibareleri ithalat vergileri olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik öncesinde KDV oranının yanlış beyan edilmesi durumunda, KDV matrahında bir değişiklik olmadığından sadece Gümrük Kanunu nun 241 inci maddesi çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanmaktaydı. Yapılan bu değişiklik sonrasında Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2013/39 sayılı Genelge ile KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 234 üncü maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ağır müeyyidelere tabi olmamak açısından gümrük beyanlarında KDV oranının doğru beyan edilmesi büyük önem arz etmektedir. 11

14 Neden Deloitte? Gümrük ve Dış ticaret operasyonlarını yönetirken ihtiyaç duyduğunuz destek konusunda Deloitte un sunduğu global kaynaklara, bilgi birikimine, uzmanlığa ve tecrübeye güvenebilirsiniz. Deneyimli danışmanlarımız: İhtiyaçlarınızı analiz ederek değişen gümrük ve dış ticaret konularını analiz edebilir, Gümrük ve dış ticaret konusunda sürekli olarak danışmanlık hizmeti verebilir, Deloitte un sahip olduğu dünya çapındaki bilgi erişim ağı sayesinde, dünyadaki farklı gümrük ve dış ticaret uygulamaları hakkında bilgi sunabilir, Maliyetlerinizi azaltacak gümrük uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti verebilirler. Ekiplerimiz ayrıca, mevcut risklerin tespiti ve var olması halinde mevzuata uygun olarak ortadan kaldırılması için firmaların gümrük ve dış ticaret işlemlerini resmi denetimlerdeki bakış açısı ile düzenli olarak denetleyebilmekte ve sonuçlarına ilişkin olarak öneriler sunabilmektedir. 12

15 13

16 Daha fazla bilgi için Ahmet Cangöz Vergi Hizmetleri Lideri Ortak Cahit Gökçelik Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Barış Demirel Müdür Deloitte Türkiye İstanbul Ofisi Deloitte Values House Maslak No İstanbul +90 (212) Ankara Ofisi Armada İş Merkezi A Blok Kat:7 No:8 Söğütözü, Ankara (312) İzmir Ofisi Punta Plaza 1456 Sok. No:10/1 Kat:12 Daire:14-15 Alsancak, İzmir +90 (232) Bursa Ofisi Zeno Center İş Merkezi Odunluk Mah. Kale Cad. No:10 d Nilüfer, Bursa +90 (224) Çukurova Ofisi Günep Panorama İş Merkezi Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Bina No:1 B Blok Kat:7 Seyhan, Adana +90 (322) /deloitteturkiye /company/deloitte-turkey /deloitteturkiye /company/deloitte-turkey Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150 den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır. Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ( Deloitte Global olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması adresinde yer almaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (bütün olarak Deloitte Network) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz. 14

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? 2 Transfer fiyatlandırması nedir? Transfer fiyatlandırması grup şirketleri arasındaki ilişkili bir işlemde uygulanan fiyatın aralarında herhangi

Detaylı

Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı

Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı 26 Ocak 2015 Orta Vadeli Ekonomi Programı (2015-2017) Gümrük işlemlerinde yaşanan son gelişmelerin ana kaynağını

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 27 Şubat 2014- İstanbul UYGULAMA BAŞLIKLARI Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (3-8) Elektronik Sistemler (9-22) Risk

Detaylı

Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni

Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni ` Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni Vergi/ 05 Ocak 2015 2015 Yılı Gümrük ve Dış Ticaret Alanında Yapılan Değişiklikler ve Güncellemeler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Mükerrer

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 2015/721 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (06.02.2015 T. 29259 R.G.) Karar Sayısı : 2015/721 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

Gümrük İşlemlerinde Güncel Durum

Gümrük İşlemlerinde Güncel Durum www.pwc.com Gümrük İşlemlerinde Güncel Durum Dijital dönüşümü anlamak Gümrükte Neler Değişti? Son dönemlere genel bir bakış İlave Gümrük Vergileri Artan ürün güvenliği denetimleri Artan vergi ve kontroller

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Gümrük ve dış ticaret alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları ve çözüm yolları

Gümrük ve dış ticaret alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları ve çözüm yolları Gümrük ve dış ticaret alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları ve çözüm yolları 2 Önsöz Dış ticaretteki aktörlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi açısından gümrük ve

Detaylı

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 22/05/2014 Sayı: 2014/14 Ref: 6/14 Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. A. Genel Açıklama 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 14/01/2015 Sayı: 2015/20 Ref : 6/20

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 14/01/2015 Sayı: 2015/20 Ref : 6/20 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 14/01/2015 Sayı: 2015/20 Ref : 6/20 Konu: ANTREPOLARDA YAPILACAK İŞLEMLERİ BELİRLEYEN 2014/30 SAYILI GÜMRÜK GENELGESİ ÇIKARILMIŞTIR Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ce

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK 1. 2013 SONU GÜMRÜKTE GÜNDEM 2013 yılında küresel ticaret ve gümrük uygulamalarında hem kamu görevlilerini hem de şirket yöneticilerini yakından ilgilendirecek bir takım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 31 CCT 2014 19:24 FRCM TC ITKİB P.O1 05 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 31 Ekilİ! Sayı : 31429883-105.01 TELEFAKS Konu Dahilde İşleme Rejimihk. 0000120007512 - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 Konu: İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF ) A. Vadeli İthalat İşlemlerinde KKDF Türkiye ye ihraç

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik,

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) KPMG Türkiye kpmg.com.tr Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

Himmet GERİŞ-Ticaret Müşaviri T.C. TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TAHRAN 03 / 03 /2015

Himmet GERİŞ-Ticaret Müşaviri T.C. TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TAHRAN 03 / 03 /2015 Himmet GERİŞ-Ticaret Müşaviri T.C. TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Ferdowsi Cad. No:337 Tahran Tel: +98 (21) 3391 3592 Faks: +98 (21) 3392 4952 www.musavirlikler.gov.tr e-posta: tahran@ekonomi.gov.tr

Detaylı

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/18 Ref : 6/18 Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete de Ürün Güvenliği

Detaylı

2017 itibariyle uygulanacak gümrük ve dış ticaret konusundaki önemli değişiklikler

2017 itibariyle uygulanacak gümrük ve dış ticaret konusundaki önemli değişiklikler 2017 itibariyle uygulanacak gümrük ve dış ticaret konusundaki önemli değişiklikler İçindekiler İthalat Tebliği (2017/1) 3 Ürün Güvenliği Tebliğleri 4 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 6 Posta ve hızlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Bağımsız Denetim Hizmetleri Sizin işiniz, bizim önceliğimizdir

Bağımsız Denetim Hizmetleri Sizin işiniz, bizim önceliğimizdir Bağımsız Denetim Hizmetleri Sizin işiniz, bizim önceliğimizdir 2 Denetim hizmetlerimiz En iyi hizmet sizi tanımakla başlar Risk odaklı denetim yaklaşımımız ve sektörünüzde tecrübeli ekiplerimizle sizin

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 Konu : 2013 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN, 2012 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE ÜCRETLER ve UYGULAMA ESASLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 Konu: İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ VE ÇEŞİİ VERGİLER BAKIMINDAN MATRAH 1. Giriş Mevzuat gereği ithalatta çeşitli vergi ve mali yüklerin ödenmesi

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları 2 Önsöz Modern transfer fiyatlandırması kavramlarının, yöntemlerinin ve mevzuatının Türk piyasasında yerini alması 2007 yılına

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/93. e-arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/93. e-arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı