FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş"

Transkript

1 Rapor N o : SYMM 116/ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslar Arası Karma Emeklilik Yatırım Fonu (Fon) ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, net varlık değeri ve fon portföy değeri tabloları ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlar tarafımızca incelenmiştir. Kurucu nun sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan emeklilik yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri X No:22 sayılı Tebliğin 34. Kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. İncelememiz sonucunda, fon portföyünün değerlemesi, net varlık değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerine ve Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslar Arası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmediği konusunda ve ilişikteki ara dönem finansal tabloların, Fon un 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan emeklilik yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz. Fon 2008 yılı Temmuz Ayında kurulduğundan dolayı mali tablolar karşılaştırılmalı olarak hazırlanamamıştır. İstanbul/ HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (A member of HLB International) Hayati Ecer,YMM Sorumlu Ortak Başdenetçi

2 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU VARLIKLAR I- Hazır Değerler ,51 A-Kasa -- B-Bankalar ,05 C-Diğer Hazır Değerler ,46 II- Menkul Kıymetler ,02 A-Hisse Senetleri ,99 B-Özel Kesim Borçlanma Senetleri -- C-Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri ,03 D-Diğer Menkul Kıymetler -- III- Alacaklar ,82 IV- Diğer Varlıklar -- VARLIKLAR TOPLAMI ,35 BORÇLAR V- Borçlar ,81 A-Banka Avansları -- B-Banka Kredileri -- C-Diğer Borçlar ,81 1. Yönetim Komisyonu 429,07 2. Denetim Ücreti 300,48 3. Diğer ,26 BORÇLAR TOPLAMI ,81 VARLIKLAR TOPLAMI NET ,54 FON TOPLAM DEĞERİ VI- Fon Toplam Değeri A-Katılma Belgeleri ,88 B-Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı (3.022,65) C-Fon Gelir Gider Farkı ,31 1. Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı ,10 2. Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı 6.127,21 FON TOPLAM DEĞERİ ,54 ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 1

3 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU I- FON GELİRLERİ ,42 A- Menkul Kıymet Portföyünden Al. Faiz ve Kâr Pay 4.714,04 1. Öz. kesim menkul kıymetleri faiz ve kâr payları 1.889,41 - Hisse senetleri kâr payları 1.889,41 - Borçlanma senetleri faizleri Kamu kesimi men.kıymetl. faiz ve kâr payları 2.824,63 3. Diğer menkul kıymetler faiz ve kâr payları -- B- Menkul Kıymet Satış Kârları 689,92 1. Özel kesim menkul kıymetleri satış kârları 689,92 - Hisse senetleri satış kârları 689,92 - Borçlanma senetleri satış kârları Kamu kesimi menkul kıymetleri satış kârları Diğer menkul kıymetler satış kârları -- C- Gerçekleşen Değer Artışları 8.983,67 D- Diğer Gelirler ,79 II- FON GİDERLERİ ,32 A- Menkul Kıymet Satış Zararları 4.423,32 1. Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları 1.838,54 - Hisse senetleri satış zararları 1.838,54 - Borçlanma senetleri satış zararları Kamu kesimi menkul kıymetleri satış zararları 2.584,78 3. Diğer menkul kıymetler satış zararları -- B- Gerçekleşen Değer Azalışları ,97 C- Faiz Giderleri Banka Avans Faizleri Banka Kredi Faizleri -- D- Diğer Giderler ,03 1. İhraç İçin Ödenen Ücretler Tescil ve İlân Giderleri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyonu Giderleri 411,23 5. Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 657,94 6. Fon Yönetim Ücretleri 2.496,21 7. Denetim Ücreti 2.206,00 8. Katılma Belgesi Basım Giderleri Vergi, Resim, Harç Giderleri 116, Diğer 8.278,55 III- FON GELİR - GİDER FARKI ,10 ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 2

4 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nominal Değeri Rayiç Değeri Payı (%) A- HİSSE SENETLERİ 4.230, ,99 48,72% BAYER 175, ,59 5,17% BN FP 255, ,40 6,85% DBXT 58, ,24 2,15% HEIA NA 325, ,17 6,56% MT NA 165, ,04 2,97% RI 12, ,64 0,41% RI 80, ,30 2,72% RI 50, ,69 1,70% SAP AG 325, ,13 7,16% TELEFONICA SA 390, ,86 4,78% TELEFONICA SA 195, ,93 2,40% GUBRF 2.200, ,00 5,85% B- DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU , ,03 51,28% CUSIP Q , ,03 51,28% C- ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ - - 0,00% D- DİĞER MENKUL KIYMETLER - - 0,00% FON PORTFÖY DEĞERİ , ,02 100,00% ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 3

5 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU TUTAR YÜZDE A- FON PORTFÖY DEĞERİ (+) ,02 96,26% B- HAZIR DEĞERLER (+) ,51 10,36% C- ALACAKLAR (+) ,82 6,05% D- DİĞER VARLIKLAR (+) 0,00 0,00% E- BORÇLAR (-) (37.347,81) -12,67% F- FON NET VARLIK DEĞERİ (=) ,54 100,00% ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 4

6 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI 1-Katılma Belgesi nin 30 Haziran 2009 tarihli birim pay değeri, fon net varlık değeri/dolaşımdaki pay sayısı: Fon Net Varlık Değeri (TL) ,54 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) ,45 Birim Pay Değeri (TL/Adet) 0, Çıkarılmış katılma belgesi sayısı ve dönem içinde satılan ve geri alınan katılma belgesi sayısı: Dönem sonu itibariyle, katılma belgelerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir Önceki Dönemden Devir ,00 Dönem İçi Satılan Pay Sayısı ,44 Geri Alınan Pay Sayısı (-) ( ,99) Dolaşımdaki Pay Sayısı ,45 (Kurucu yla gerçekleşen pay alım-satımları dahil edilmiştir.) 3-Fon süresi ve kaçıncı yılda olduğu: Fon içtüzüğünün tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmesiyle süresiz olarak kurulmuş olup, birinci yılındadır. 4-Menkul kıymetlerin sigorta tutarı: Fona ait menkul kıymetlerden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) emanetinde saklananlar Takasbank tarafından sigortalanmaktadır. 5-Bilânço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren hususlar: Yoktur. 6-Değerlemede kullanılan döviz kurları: Portföyde döviz cinsinden yer alan menkul kıymetler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile değerlenmiştir. 1 USD =1,5321; 1 EUR=2,1627 5

7 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI 7-Değerlemede esas alınan gelir ortaklığı senetlerinin fiyatları: Dönem sonu itibariyle portföyde gelir ortaklığı senedi bulunmamaktadır. 8-Açıklanması gereken diğer hususlar: 8.1. Muhasebe Belge ve Kayıt Düzeni Emeklilik yatırım fonları (Fon) muhasebe belge ve kayıt düzeni açısından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: XI No:6 no lu tebliğ hükümlerine tabidir. Belli başlı uygulama esaslarına ilişkin muhasebe ilkeleri aşağıda özetlenerek verilmiştir. Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin alım ve satımı, katılma belgelerinin alım ve satımı, Fon un gelir ve giderleri ile Fon un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibariyle muhasebeleştirilir. Emeklilik yatırım fonlarında ileri doğru fiyatlama esas alındığından, mali tabloların düzenlenme tarihinden ertesi iş gününe kadar oluşan değerleme farkları mali tablolar içerisinde yer almaktadır. Hesapların genel işleyişleri aşağıda açıklandığı şekliyle gerçekleştirilmektedir. Menkul Kıymet Alımı: Fona satın alınan menkul kıymetler, alış bedeli ile "Menkul Kıymetler Hesabı"nın, alınan menkul kıymetlerin nitelikleri dikkate alınarak açılacak alt hesaplarına borç kaydedilmektedir. Menkul Kıymet Satışı: Fondan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden "Menkul Kıymetler Hesabı"na alacak kaydedilmektedir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; "Menkul Kıymetler Hesabı"nın borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark "Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı"na veya "Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı"na kaydolunmaktadır. Satılan menkul kıymete ilişkin "Katılma Belgeleri Değer Artış Azalış Hesabı"nın bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen Değer Artışı veya Azalışı" hesaplarına aktarılmaktadır. Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık Komisyonu Giderleri Hesabı"nda izlenmektedir. Değer Artış veya Azalışları: Fon portföyündeki menkul kıymetler ihraççı kurum türleri, tertibi ve iskonto oranları gibi ayırıcı özellikleri dikkate alınarak açılacak ayrı hesaplarda her gün itibari ile fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenmektedir. Menkul kıymetin fon içtüzüğü hükümlerine göre tespit edilen toplam değeri, aynı menkul kıymet hesabının borç bakiyesinden fazla ise bu fark, "Menkul Kıymetler Hesabı"na borç, "Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalış Hesabı"na alacak; az ise bu fark, "Menkul Kıymetler Hesabı"na alacak, "Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı Hesabı"na borç kaydedilmektedir. Böylelikle her menkul kıymet hesabının borç bakiyesi, o menkul kıymetin günlük değerlemeler sonucu oluşan toplam rayiç değerini verir. 6

8 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI Bedelsiz Hisse Senetleri: Bedelsiz hisse senetleri, bu senetlerin dağıtım tarihinin başlangıç gününde, nominal bedelle, menkul kıymetler hesabına borç, katılma belgeleri değer artış/azalışı, hesabına alacak kaydolunur. Dağıtım tarihini takip eden değerleme günlerinde de içtüzük hükümleri dikkate alınarak kayıtlarda izlenir. Bedelli Hisse Senetleri (Rüçhan Hakkı Kullanımı): Fon portföyündeki hisse senetlerine ilişkin rüçhan hakkının kullanılması suretiyle sahip olunan hisse senetleri, muvakkat makbuzlar veya geçici ilmühaberler rüçhan hakkı kullanım gününde alış bedeli ile menkul kıymetler hesabına borç kaydedilir. Rüçhan hakkı kullanımı karşılığında elde edilen hisse senetleri, muvakkat makbuzlar veya geçici ilmühaberler, rüçhan hakkı kullanımına konu olan hisse senetlerinin değerlemesinde esas alınan fiyatlardan varsa temettü farkı düşülerek değerlenir. Temettü farkı bulunmaması halinde ise değerleme, Borsa'da oluşacak ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden yapılır. Muvakkat makbuzların veya geçici ilmühaberlerinin, hisse senetleri ile değiştirilmesinden sonra, içtüzük hükümlerine göre değerlemeye devam edilir. Kâr Payları: Fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin kâr payları, kâr payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde, tahsil edilmesine bakılmaksızın, temettü geliri olarak muhasebeleştirilir. Fon Yönetim Ücreti: Fon net varlık değeri üzerinden her gün için tahakkuk ettirilen yönetim ücretleri "Fon Yönetim Ücretleri Hesabı"na borç, "Ödenecek Fon Yönetim Ücretleri Hesabı"na alacak kaydedilir. Her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ya ödenir. Katılma Belgeleri Alım Satımı: Satılan katılma belgeleri satış tutarlarıyla, geri satın alınan katılma belgeleri ise alış tutarlarıyla "Katılma Belgeleri Hesabı"nda izlenir. Gerçekleşen Gelir Gider Farkı: Fona ilişkin gelir ve gider hesapları, hesap dönemi sonunda "Fon Gelir Gider Farkı Hesabı" ile ilişkilendirilerek kapatılır. 8.2.Değerlemeler Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. 1) Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları, a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 7

9 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; 1- Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. 2- Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir. 3- Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyle oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 4- Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. 5- Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 6- Fon portföyüne alınacak yabancı menkul kıymetler, Türk Eurobondları Fon Kurulunun alacağı karar ile Bloomberg bilgi dağıtım ekranından alınan fon değerleme saatindeki en son işleme ilişkin fiyatı kullanılarak değerlenir. 7- Döviz cinsinden Devlet İç borçlanma Senetlerinin değerlemesinde İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ortalama fiyatları, eğer fiyat oluşmamışsa son oluşmuş fiyat üzerinden iç verim hesaplaması yolu ile değerleme yapılır. 8- Diğer menkul kıymetlerin değerlemesinde Fon Kurulunun almış olduğu karar esas alınır. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle yapılır. İç verim ve kupon hesaplamalarında genel kabul görmüş formüller kullanılır. 8

10 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI 8.3.Avans Tahsisi Fon kurucusu, Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.,Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde fonlara avans tahsis etmiş ve fon portföyü başlangıçta bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilen TL avans ile oluşturulmuştur. Fon bünyesinden, söz konusu avansa karşılık gelecek adet katılma belgesi (pay) Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye satılmış ve karşılığı alınan avansa mahsup edilmiştir. Bu tarihten itibaren, sisteme giren katılımcılardan alınan katkı payları, Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ödenmekte ve karşılığı olan paylar katılımcı hesabına aktarılmaktadır. Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin başlangıçta avansa mahsuben satın almış olduğu payların tamamı Fon bünyesinden ödemesi yapılmak suretiyle geri alınmıştır. 30 Haziran 2009 itibariyle Kurucu nun elinde pay bulunmamaktadır. 8.4.Portföy Yönetim Şirketi Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Finans Portföy Yönetimi A.Ş. den portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü Şirket ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir Finans Portföy Yönetimi A.Ş. verdiği hizmet karşılığında günlük olarak fonun net varlık değeri üzerinden alınan % (yüzbindebeşnoktayirmibir) yıllık basit % 1.90 (yüzdebirnoktadoksan) olan fon işletim giderinin Portföy Yönetim sözleşmesi ile belirlenen kısmını almaya hak kazanır. Şirket her ay sonunu izleyen bir hafta içerisinde fon işletim giderini fondan tahsil eder ve bunu takip eden bir hafta içerisinde portföy yönetim sözleşmesinde belirtilen hesabına yatırır. Bunun dışında Portföy Yönetim Şirketine herhangi bir ücret ödenmeyecektir 8.5.Fon un Vergilendirmesi Bireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde ödendiği ayda elde edilen ücretin, serbest meslek mensuplarında ise yıllık gelirin %10 unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu %10 olarak belirlenen oranı %20 ye, yıllık tavanı ise asgari ücretin yıllık tutarının 2 katına kadar artırmaya yetkilidir. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ilk paragrafta belirtilen %10 luk sınırı aşmamak üzere doğrudan gider olarak yazılabilecektir Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 9

11 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI 8.7. Fondan Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25 i gelir vergisinden ve her türlü stopajdan müstesna olacaktır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra alınan ve % 25 i her türlü vergiden muaf olan emeklilik aylığı veya toplu paralar menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek ve beyan yerine stopaj ile vergilendirilecektir. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler %15 b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler %10, c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler % 5, oranında stopaja tabi olacaktır Mali Tablolar ve Dipnotları Emeklilik Yatırım Fonları, üçer aylık ara hesap dönemlerinde sınırlı incelemeye dönem sonunda ise bağımsız dış denetime tabidir. Karşılaştırmalı olarak hazırlanması gereken mali tablolar ve dipnotları, Fonun Temmuz 2008 de kurulmuş olması nedeniyle hazırlanamamıştır. 8.9.Diğer Hususlar 1) Kamu Kesimi Borçlanma Senetlerinde yer alan ,03 TL rayiç değerli menkul kıymet ABD Devlet Tahvilidir.( CUSIP Q53) 2) C- Diğer Borçlar Bölümünde yer alan 3. Diğer Hesabı tutarının ,16 TL lık kısmı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır; Kuruma Borçlar-T2 : ,83 Kuruma Borçlar-T2(Hisse) : ,00 Kuruma Borçlar-T2(Kurtaj) : 16,83 Yabancı Borsa Takas Borcu(XEU) : ,33 Toplam : ,16 10

12 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1-Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları Yoktur. 2-Yönetici bankadan alınan avans ve kredi faiz oranları Bilanço 8.3. nolu dipnotunda Avans Tahsisi başlıklı maddede gerekli bilgilere yer verilmiştir. 3-Gelir ve gider hesaplarında, bir önceki yıla göre %25 in üzerine çıkan artış yada azalışların nedenleri Fon un 2008 yılı Temmuz ayında kurulmuş olması sebebiyle, bir önceki yıla ilişkin karşılaştırma yapılamamaktadır. 4-Açıklanması gereken diğer hususlar Diğer Gelirler Grubunda yer alan tutarın ,20 TL lik kısmı kur farkı geliri, Diğer Giderler Grubunda yer alan tutarın 2.348,73 kısmı kur farkı gideridir. 11

13 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1-İmtiyazlı hisse senetleri Yoktur. 2-Alınan bedelsiz hisse senetleri Cari dönemde alınan bedelsiz hisse senedi yoktur. 3-İhraç edilen menkul kıymetler toplamının %10 unu aşan kısım Yoktur. 4-Menkul kıymet borsalarına kote edilmemiş hisse senetleri Yoktur. 5-Açıklanması gereken diğer bilgiler Açıklanması gereken diğer bilgiler bulunmamaktadır 12

14 30HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1-Varsa, şüpheli alacakların toplamı Yoktur. 2-Fon toplam değerinin %5 inden fazla tutardaki diğer varlıkların ayrıntısı Yoktur. 3-Açıklanması gerekli görülen diğer bilgiler Yoktur. 13

15 Rapor N o : SYMM 116/ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN VARLIKLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun tarihi itibariyle biten altı aylık döneme ait para ve sermaye piyasası alım satım işlemlerini ve buna ilişkin sözleşmelerini, fon varlıklarının tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Kanun) ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak saklanıp saklanmadığı açısından incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz aşağıdaki hususların da test edilmesini içermiştir. 1. Saklayıcının kasasında bulunan para ve sermaye piyasası araçlarının, emeklilik şirketi veya fon kurulunun önceden haberi olmaksızın yerinde tespiti ve mutabakatı, 2. Kaydi ortamda tutulan para ve sermaye piyasası araçlarının kayıtları tutan kuruluşlardan teyit edilmesi, 3. Ödünç menkul kıymet işlemleri konusunda taraflardan teyit alınması, 4. Fon hesabından yapılan ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü, 5. Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin talimatı çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti, 6. Fon paylarının katılımcı bazında tutulup tutulmadığı ve katılımcılara fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon bazında izleme imkanı sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, 7. Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Şirket tarafından bildirilen katılımcı katkı paylarının fona aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü, 8. Şirket ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, bireysel emeklilik sistemi dışına Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen durumlar dışında harcama yapılıp yapılmadığının kontrolü. Görüşümüze göre Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun döneminde varlıkları Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde saklanmaktadır. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir. İstanbul/ HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (A member of HLB International) Hayati Ecer,YMM Sorumlu Ortak Başdenetçi

16 Rapor N o : SYMM 116/ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TARİHİNDEKİ DURUMUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun iç kontrol sistemini tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usuller çerçevesinde tarihinde incelemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun iç kontrol sistemi, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usulleri içermektedir. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir. İstanbul/ HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (A member of HLB International) Hayati Ecer,YMM Sorumlu Ortak Başdenetçi

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı 1.1 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı