TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na Giriş Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu nun ( Fon ) ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli bilançosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tabloları, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Fon Kurulu nun sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Şartlı Sonucun Dayanağı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No:6 Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ 5.maddesi uyarınca menkul kıymetin fon içtüzüğü hükümlerine göre tespit edilen toplam değeri, ilgili menkul kıymete dair kayıtlardaki borç bakiyesinden fazla ise bu fark, "Menkul Kıymetler Hesabı"na borç, "Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı Hesabı"na alacak; az ise bu fark, "Menkul Kıymetler Hesabı"na alacak, "Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı Hesabı"na borç kaydedilir. Ancak Fon, fon portföyünün söz konusu değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değer artış veya azalışlarını yıl sonu kapanışlarında gelir tablosunda Gerçekleşen Değer Artışları/Azalışları hesabında muhasebeleştirmekte ve takip eden yılın açılışında ise bir önceki dönem gelir/gider tablosuna yansıtılan tutar kadar aksi yönde bir kayıt Gerçekleşen Değer Artışları/Azalışları hesabına atılıp bu tutar "Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı hesabına iade edilmektedir. Söz konusu uygulama, fon toplam değeri ile fon birim değerini etkilememekle birlikte, yukarıda belirtilen tebliğ hükümlerine uygunluk arz etmemektedir. Tebliğ hükümlerine uygun muhasebeleştirme yapılmış olması durumunda 30 Haziran 2010 tarihinde Gerçekleşen Değer Artışları ve Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı TL tutarında azalacak ve Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı TL tutarında artacaktır. 30 Haziran 2009 tarihinde ise Gerçekleşen Değer Azalışları ve Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı TL tutarında azalacak ve Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı TL tutarında artacaktır.

3 Şartlı Sonuç İncelememiz sonucunda, önceki paragrafta belirtilen hususun etkileri dışında, fon portföyünün değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu'nun içtüzük hükümlerine uygunluk arz etmediği konusunda ve ilişikteki ara dönem finansal tablolarının, Fon un 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla finansal durumunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. İncelememizi etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: Fon un portföy yönetimi 31 Aralık 2009 tarihine kadar Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu tarihten sonra, Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 13 Ekim 2009 tarihli başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun 20 Kasım 2009 tarihli kararı ile Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetleri 1 yıl süre ile durdurulmuştur. Kurucu üye Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. yatırım fonlarını kendisi yönetmek amacıyla Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almak için 6 Kasım 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvurmuştur. Kurucu üye, söz konusu belgeyi 17 Mart 2010 tarihinde aldığı için 1 Ocak 2010 ile 17 Mart 2010 tarihleri arasında portföyde değişiklik yapılmamış, 31 Aralık 2009 tarihindeki portföy yapısı korunmuştur. Bu dönem için hesaplanan yönetim ücretlerine ilişkin ödeme, kurucu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ye yapılmamış ve finansal tablo dipnotlarının A maddesi h bendinde belirtildiği üzere TL tutarındaki portföy yönetim ücreti diğer borçlar arasında yer almaktadır. 17 Mart 2010 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında tahakkuk etmiş olan fon yönetim ücretleri ise 24 Haziran 2010 tarihinde ödenmiştir. Fon, yukarıda belirtilen tahakkuk etmiş ancak ödemesi yapılmamış yönetim ücretlerine dair yükümlülüğün bilançoda taşınması ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik sebebiyle bilanço tarihi itibarıyla A maddesi h bendinde belirtilen TL tutarındaki denetim ücretine dair tahakkuk yapmamıştır. Fon içtüzüğünde portföy yöneticisi olarak belirtilen Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerini durdurması sonrasında yapılan ve yukarıda belirtilen portföy yöneticisi değişikliğine ilişkin içtüzük değişikliği çalışmaları devam etmekte olup içtüzükte rapor tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

4 Diğer Husus Fon un 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait finansal tablolarının incelenmesi ve 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim firması, 30 Haziran 2009 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 12 Ağustos 2009 tarihli inceleme raporunda 30 Haziran 2009 tarihli ara dönem finansal tablolarının finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlamadığını belirtmiş, 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak ise 26 Şubat 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş sunmuştur. Ankara,13 Ağustos 2010 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Erdem Selçuk Sorumlu Ortak Başdenetçi

5 A. BİLANÇO DİPNOTLARI Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ( Fon ) finansal tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 30 Haziran Haziran 2009 Fon Toplam Değeri: TL TL Dolaşımdaki Pay Sayısı: Adet Adet Birim Pay Değeri: 0, TL 0, TL b) Katılma Belgeleri Hareketleri: 2010 Adet 2010 Tutar TL 2009 Adet 2009 Tutar TL 1 Ocak ( ) ( ) Satışlar Geri Alışlar ( ) (7.905) ( ) (84.593) 30 Haziran ( ) ( ) c) Fon Süresi: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fon Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 16 Mayıs 2000 tarih ve KYD/498 sayılı izni ile kurulmuş; 17 Mayıs 2000 tarih ve 5050 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Fon süresiz olup, fiili olarak 30 Mayıs 2000 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. SPK nın 24 Aralık 2001 tarih ve KYD/729 sayılı izni ile B Tipi Likit Fonu na dönüşmüştür. d) Sigorta: Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nde ( Takasbank ) saklanmaktadır. Fon a ait olan katılma belgeleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nde ( MKK ) saklanmaktadır. MKK ve Takasbank nezdinde saklamada bulunan katılma belgeleri ve menkul kıymetler MKK ve Takasbank tarafından sigortalanmıştır. e) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar: Bulunmamaktadır. f) Değerlemede Uygulanan Döviz Kurları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde döviz cinsinden menkul kıymet bulunmamaktadır. 5

6 A. BİLANÇO DİPNOTLARI (devamı) g) Değerlemede Esas Alınan Gelir Ortaklığı Senetleri Fiyatları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde gelir ortaklığı senedi bulunmamaktadır. h) Diğer Hususlar: Portföy İşlemleri Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (30 Haziran 2009: TL) tutarındaki menkul kıymetlerin tamamı (30 Haziran 2009: TL) ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünde 30 Haziran 2010 itibarıyla devlet tahvili ve hazine bonosu bulunmamaktadır (30 Haziran 2009: TL). 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (30 Haziran 2009: TL) tutarındaki borcun TL tutarındaki kısmı (30 Haziran 2009: TL) ödenecek fon yönetim ücretinden, 277 TL tutarındaki kısmı (30 Haziran 2009: 44 TL) ise diğer borçlardan oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla denetim giderlerine ilişkin borç bulunmamaktadır (30 Haziran 2009: TL). Fon, aşağıda belirtilen tahakkuk etmiş ancak ödemesi yapılmamış yönetim ücretlerine dair tahakkukun bilançoda taşınması ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik sebebiyle 30 Haziran 2010 denetimine ilişkin TL tutarındaki denetim ücretini cari dönemde tahakkuk ettirmemiştir. Fon Yönetim Ücretleri, Fon içtüzüğü uyarınca Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ye ( Banka veya Kurucu ) Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0,008 sinden (yüzbindesekiz) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücretin % 0,007 lik (yüzbindeyedi) kısmı kurucu tarafından yöneticiye ödenir. 17 Mart 2010 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Fon un hem kurucusu hem de yöneticisi konumundadır. İçtüzüğe göre, Fon un yöneticisi olan Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin SPK onayı ile durdurulduğu 31 Aralık 2009 tarihinden Banka nın yönetici sıfatını kazandığı 17 Mart 2010 tarihine kadar portföyde bir değişiklik yapılmaması sebebiyle, bu dönemde hesaplanan TL tutarındaki fon yönetim ücretlerine ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 17 Mart 2010 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında tahakkuk etmiş olan fon yönetim ücretleri ise 24 Haziran 2010 tarihinde ödenmiştir. 6

7 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a) Tahsil Edilemeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarları: Bilanço tarihi itibarıyla tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü bulunmamaktadır. b) Kurucu Bankadan Alınan Avans ve Kredi Faiz Oranları: Bilanço tarihi itibarıyla kurucu bankadan alınan avans ve kredi faizi bulunmamaktadır. c) Gelir ve Gider Hesaplarında Bir Önceki Döneme Göre %25 in Üzerinde Ortaya Çıkan Artış ve Azalışların Nedenleri: Fon gelirlerinde 2010 yılının ilk yarısında, 2009 yılının ilk yarısına oranla % 48 oranında bir azalış gözlenmektedir. Fon giderlerinde ise aynı dönemlerde % 43 oranında azalış görülmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla fon gelirlerindeki azalış, Gerçekleşen Değer Artışları ndaki azalıştan kaynaklanmaktadır. Fon giderlerindeki azalmanın sebebi ise Gerçekleşen Değer Azalışları ndaki azalma ile Fon Yönetim Ücretleri ve Denetim Ücretleri ndeki azalmadır. d) Diğer Hususlar: Kurucu ile İlişkiler Fon, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından kurulmuştur. Portföy yönetimi, Banka ya SPK tarafından verilen 17 Mart 2010 tarihli portföy yöneticiliği yetki belgesi ile belirtilen tarihten itibaren Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yapılmaya başlanmıştır. Fon, kurucu sıfatıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ye ödenmek üzere her gün fon toplam değerinin yüzbindesekizi tutarında Fon Yönetim Ücreti tahakkuk ettirmektedir. Vergi 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir. Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak uygulanmaktadır. 7

8 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) Vergi (devamı) Kurumlar Vergisi Kanunu nun 34 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy işletmeciliği kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci madde gereğince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının başvuru halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiştir sayılı Kanun ile 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen 5527 sayılı Kanun ile değişik Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasına göre menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde ettikleri menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım kazançları ile dönemsel getirileri üzerinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren % 0 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklıklarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarına göre ayrıca tevkifat yapılmaz. C. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) İmtiyazlı Hisse Senetleri: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. b) Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri: Dönem içinde alınan bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır. c) İhraç Edilen Menkul Kıymetin Toplam Tutarının % 10 unu Aşan Kısmı: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde ihraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının % 10 unu aşan kısmı bulunmamaktadır. d) Menkul Kıymetler Borsalarına Kote Edilmemiş Menkul Kıymetler: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde menkul kıymetler borsalarına kote edilmemiş menkul kıymet bulunmamaktadır. 8

9 C. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) e) Diğer Hususlar: Fon Portföy Yapısı SPK nın portföydeki ağırlığı %1 i geçmeyen tahtası kapatılmış hisse senetlerinin portföy değerinin sıfıra indirgenmesine ilişkin 1 Mart 2000 tarih ve KYD/156 sayılı yazıları gereği, anılan nitelikleri taşıyan Sabah Yayıncılık A.Ş. ye ait lot hisse senedinin TL değeri sıfıra indirgenerek 20 Mart 2001 tarih ve 596 sayılı yazı ile SPK ya bildirilmiştir. Bu hisse senedinin işlem sırası açıldığında, aynı gün işlem yapılarak değer artışı portföye yansıtılacak ve bu işlem SPK ya bildirilecektir. 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla Fon portföyünün tamamı (30 Haziran 2009: % 33,40) ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 30 Haziran 2009 itibarıyla fon portföyünde % 66,60 oranında devlet tahvili ve hazine bonoları bulunmaktadır. Verilen Taahhütler Ters repo işlemleri kapsamında Fon portföyünde bulunan devlet tahvili ve hazine bonolarının TL (30 Haziran 2009: TL) tutarındaki bölümü için Fon un geri satma taahhüdü bulunmaktadır. Bu işlemlerin nominal karşılığı TL dir (30 Haziran 2009: TL). D. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) Şüpheli Alacakların Tutarı: Bilanço tarihi itibarıyla şüpheli alacak bulunmamaktadır. b) Fon Toplam Değerinin %5 inden Fazla Tutardaki Diğer Varlıkların Ayrıntısı: Bilanço tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5 inden fazla tutarda diğer varlık bulunmamaktadır. c) Diğer Hususlar: 31 Aralık 2009 tarihinde Fon içtüzüğünde yönetici olarak belirtilen Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin durdurulmasından finansal tablo dipnotlarının B maddesi d bendinde belirtilen yeni portföy yöneticisinin görevlendirildiği 17 Mart tarihine kadar geçen sürede portföyde bir değişiklik yapılmadığından bu dönemde portföy yapısı 31 Aralık 2009 tarihindeki mevcut yapısında devam etmiştir. 9

10 E. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ a) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, Seri: XI No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Seri:XI No:6 sayılı Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan ilgili diğer tebliğlerle Sermaye Piyasası Kanunu na tabi menkul kıymet yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar (bundan sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) belirlenmiştir. Fon, finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır: 30 Haziran 2009 tarihli bilançoda, TL tutarındaki ters repo işlemleri Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri içerisinde gösterilmiştir. Cari dönemde belirtilen tutar Diğer Menkul Kıymetler e sınıflanmıştır. b) Değerleme Esasları: Menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin bilanço tarihi itibarıyla geçerli Fon içtüzüğü hükümleri aşağıda belirtilmektedir: a. Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. b. Borsa da işlem gören varlıklar değerleme gününde Borsa da oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. c. Borsa da işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatlarıyla borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarını eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. 10

11 E. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ (devamı) b) Değerleme Esasları (devamı): d. Yukarıdaki ve önceki sayfada belirtildiği şekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerini, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. e. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibarıyla oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. f. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ in 45 inci maddesi çerçevesinde yapılır. g. İMKB Küçük İşlemler Pazarı nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. c) Vergi: Vergi tahakkuku ve sonuç hesaplarına yansıtılması dipnot B.d de açıklanmıştır. 11

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON 01.01.2009

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı