A TR.00 AEH Kanal Tipi Elektirikli Isýtýcý H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A TR.00 AEH Kanal Tipi Elektirikli Isýtýcý H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý"

Transkript

1

2 A TR.00 AEH Kanal Tipi Elektirikli Isýtýcý H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

3 AEH Kanal Tipi Elektrikli Isýtýcý Taným AEH tipi ýsýtýcý üniteler dörtgen kanal uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler AEH tipi ýsýtýcý üniteler taze hava ile çalýþan havalandýrma sistemlerinde ön ýsýtýcý olarak kullanýlýr. Ürünün tamamý isteðe baðlý olarak; paslanmaz çelik veya galvenize sacdan imal edilir. Isýtma gücüne göre rezistanlar uygun biçimde yerleþtirilir. Üzerinde kontrol ekipmanlarýnýn monte edileceði kutu bulunur. Ölçülendirme Standart Ölçüler E (mm) B (mm) B Malzeme AEH tipi ýsýtýcý üniteler isteðe baðlý olarak Cr-Ni paslanmaz çelik veya galvenize sac plakadan üretilir. Rezistanslar ýsýtma gücüne göre özel olarak tasarlanýr ve paslanmaz malzemedendir. E L 10 Rezistansýn gücüne göre (Watt) ürünün boyu (L) deðiþir. B 2

4 Teknik Þartname Kanala monte edilecek, isteðe baðlý olarak tamamý paslanmaz çelik veya galvenize sacdan imal edilecek, paslanmaz rezistanslý, kendinden flanþlý, kontrol kutusu üzerinde, elektrikli ýsýtýcý. Sipariþ Kodlamasý Model Flanþ Aksesuar Isýtýcý Gücü (kw) NOT: Isýtýcý alýn hýzý en az 2 m/s olmalýdýr. Daha düþük hava hýzlaýr gerekiyor ise, irdeleme için lütfen firmamýzla temasa geçiniz. Basýnç kayýplarý, sýra sayýsýna göre deðiþmekte olup, bir fikir vermesi amacý ile 5 sýralý bir ýsýtýcýda olabilecek takribi basýnç kayýplarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Hava Hýzý (m/s) Takribi Basýnc Kaybý (Pa) 0 mm AA...Paslanmaz Çelik AB...Galvaniz Sac AEH Kanal tipi Elektrikli Isýtýcý Seçim Abaðý Hava Debisi (m/h) AEH.0.AA x E x B (mm) 2.Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler o DT = 0 C DT = 2 D T = 2 0 o 5 o C C DT = 1 5 o C DT = 1 0 o C DT = 5 o C AEH Kanal Tipi Elektrikli Isýtýcý

5 A TR.00 A 06.1 TR.00 A AEH Kanal Tipi Elektrikli Isýtýcý AFM Kanal Tipi Debi Ölçüm Ünitesi I N D U S T R I A L A N D T R A D E C O. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Phone: Fax : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

6 AFM Kanal Tipi Debi Ölçüm Ünitesi Taným AFM tipi debi ölçüm ünitesi, hava kanallarýnda geçen hava debisini ölçmek için, ölçüm ünitesine oransal elektrik sinyalleri göndermek üzere tasarlanmýþtýr. AFM ölçüm ünitesinden alýnan elektrik sinyali, elektronik iþlemcide (üniteye dahil deðildir) iþlenerek bilgi için bir ekranda gösterilebilir veya veri olarak kullanýlýp sistemdeki hava debisi kontrol elemanlarý çalýþtýrýlabilir. Özellikler Ünitenin gövdesi 0/5 mm kendinden flanþlý ve 1.2 mm kalýnlýkta galvanize sacdan mamuldür. Ünitenin içinde, dýþa doðru dört yönde uzanan özel alüminyum profilden mamul basýnç kollektörü bulunur. Bu kollektörün üstünde, log-lineer metoda göre konumlandýrýlmýþ basýnç ölçüm delikleri bulunmaktadýr. Kollektörler, en ortada plastikten mamul basýnç toplama hücresinde birleþmektedirler. Bu hücreden çýkan plastik hortumlar ile basýnç deðerleri elektronik üniteye ulaþýr ve bu üniteden 0-10V arasý lineer bir sinyal alýnýr. Ölçülendirme Standart Ölçüler E (mm) B (mm) f E Malzeme Ünitenin gövdesi 0/5 mm kendinden flanþlý ve 1.2 mm kalýnlýkta galvanize sacdan mamuldür. Basýnç kollektörleri ETÝAL-60 normuna uygun ekstrüze alüminyum profilden, ortadaki basýnç toplama hücresi ise plastikten mamuldür. Montaj Doðruluk derecesi yüksek ölçümler için, ünite herhangi bir ayrým, dirsek, redüksiyon vs. gibi elemanlardan en az uzun kenarý kadar mesafeye monte edilmelidir. Þayet doðrudan dýþ hava emiþ hattýnda bulunuyorsa, üniteden önce mutlaka bir hava filtresi kullanýlmalý ve tozlarýn ölçüm deliklerini týkamasý önlenmelidir B Flanþ f (mm) 0 5 * E / B ölçüleri 900 mm yi geçmesi durumunda 5 mm flanþ/köþe kullanýlýr. 2

7 A.06.1.TR.00 A TR.00 A AFM Kanal Tipi Debi Ölçüm Ünitesi AJA Duvar Tipi Kontrol Kapaðý H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

8 AJA 2Duvar Tipi Kontrol Kapaðý Taným AJA tipi kontrol ve müdahale kapaðý duvar ve tavanlarda kullanmak üzere tsarlanmýþtýr. Özellikler AJA tipi kontrol kapaðý ve müdahale kapaklarýnýn çerçevesi alüminyum profil malzemedendir. Sýzdýrmazlýk oraný düþüktür. 90 o C`a dayanýklý neoprene contalýdýr. kapak kýsmý alüminyum plakadan þekillendirilir. Ýzolasyonlu modelinde kapak çift cidarlýdýr içi cam yünü ile doldurulmuþtur. Kapak tek tarafdan menteþelidir. Anahtarlý veya üçgen soket kilitidir. Malzeme AJA tipi kontrol ve müdahale kapaklarýnýn çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alümiyum profil malzemedendir. Kapak kýsmý ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan þekilendirilir. Sýzdýrmazlýk contasý 90 o C`a dayanýklý neoprene malzemedendir. Ýzolasyon malzemesi DIN 4102 standardý A2 sýnýfýna uygun cam yünündendir. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) Montaj B (mm) Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2x8 ölçülerinde kolay vida verilir. B Yüzey iþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile % 20 parlak RAL 9010`a ( mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. E 25 2,5 25

9 Teknik Þartname Kontrol kapaðý çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyonprofil malzemeden üretülecek kapaðý ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan þekillendirilecek, yüzey temizleme iþlemine takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Çerçeve Aksesuar Kilit Siitemi Montaj Þekli 25 mm AA..Ýzolesiz AB..Ýzoleli 0...Anahtar Kilitli 1...Üçgen Soket Kilitli 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli Ýzolasyonlu kontrol kapaðý, çift cidarlý olacak ve cidarlar arasý DIN4102 standardý A2 sýnýfý özellikli cam yünü malzeme ile doldurulacaktýr. Kapak menteþeli ve kilit mekanizmalý olarak üretilecektir. AJA.25.AA x E x B (mm) 2. Sayfaya Bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu AJA Duvar Tipi Kontrol Kapaðý

10 A TR.00 A TR.00 A AJA Duvar Tipi Kontrol Kapaðý AJB Kanal Tipi Kontrol Kapaðý S A N A Y Ý V E T Ý C A R E T L T D. Þ T Ý. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

11 2AJB Kanal Tipi Kontrol Kapaðý Taným AJB tipi kontrol ve müdahale kapaklarý hava kanallarý üzerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler AJB tipi kontrol ve müdahale kapaklarý tüm havalandýrma sistemlerinde kullanýlýr. Ýzoleli olarak üretilir, içi cam yünü ile doldurulur. Kanala montajý kolaydýr. Çerçeve, üzerindeki kulakçýklar çekiç ile ezilerek kanal üzerine sabitlenir. Çerçeve ile kanal arasýna ve kapak ile çerçeve arasýna sýkýþan köpük conta ile sýzdýrmazlýk özelliði saðlanýr. Kam kilit mekanizmalýdýr. Ölçülendirme Standart Ölçüler E B Kanalda Açýlacak Boþluk Ölçüsü Montaj Kulakçýklar Köpük conta 101 x x x x x x x x x 451 Kulakçýklar çekiçlenerek kanalýn iç duvarýna bastýrýlýr. Kanal Kam kilit mekanizmasý Malzeme AJB tipi kontrol ve müdahale kapaklarý 0.60 mm TS 882 standardýna uygun galvanizli sacdan imal edilir. Ýzolasyon malzemesi DIN 4102 standardý A2 sýnýfýndaki cam yünü malzemedendir. Kam kilit mekanizmasý çeliktendir. Sýzdýrmazlýk elemaný neopren köpük contadýr. B E 0 25

12 Seçim AJB Basýnç farký (mmss) x x x x 00,400 x x x x 500 Kanal Tipi Kontrol Kapaðý 10 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 Hava sýzdýrma miktarý, m /h 0,42 0,48 0,54 0,60 0,90 1,20 Teknik Þartname Kanal üzerine monte edilecek, tamamý galvanize sacdan mamul, kam kilit mekanizmalý, düþük hava sýzdýrma özellikli, neopren köpük conta ile sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, cam yünü ile kapak izolasyonu saðlanmýþ, kanala dövülerek sabitlenen çerçevesi bulunan kontrol kapaðý. Sipariþ Kodlamasý Model Çerçeve Aksesuar 25 mm AA..Aksesuarsýz AJB.25.AA x 400 E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler Montaj Þekli 00...Kam Kilit 01...Kam Kilit ve Menteþeli Mekanizma

13 A TR.00 A TR.00 A AJB Kanal Tipi Kontrol Kapaðý AKL Klape Kolu S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

14 Klape Kolu Klape Kolu Ekipmanlarý AKL 2

15 Gouraud Montaj Klape Kolu AKL Vida Delikleri Kanala Montaj

16 A TR.00 B TR.00 A AKL Klape Kolu BAA Menfez S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

17 BAA Menfez Taným BAA tipi menfezler kanal ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BAA tipi menfezler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana yakýn monte edilir. Kanatlar menfez ön yüzünden kolayca elle ayarlanabilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BAA tipi menfezlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi BAA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BAA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için menfez arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. Ýkinci Sýra Kanat Havayý yatayda farklý açýlarda yönlendirmek için birinci sýra kanatlarýn arkasýnda kullanýlýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlmasý önerilir. Ýkinci sýra kanatlar ana çerçeveye monte edilir. Ýkinci sýra kanatlar, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profildendir. Ürün ile birlikte boyanýr. Montaj Kasasý Ýstek halinde, ürünün montajýný kolaylaþtýrmak için ürün ile birlikte temin edilebilir. Montaj kasasý dekape edilmiþ sacdan üretilir. Ürün ile birlikte ayný renge boyanýr. 2

18 Ölçülendirme BAA f B 2 B f E 2 f B 18 Ø4 20 Menfez BAA.xx.AA.xx BAA.xx.AD.xx Vidalý 2 f Mandallý 58,5 f Vidalý 52 f Mandallý 62,5 f E E E E BAA.xx.PA.xx Vidalý f Mandallý f BAA.xx.PD.xx Vidalý f Mandallý f E E E E BAA.xx.ZA.xx BAA.xx.ZD.xx Vidalý 90 Mandallý 90 Vidalý 110 Mandallý 110 f f f f E E E E * E zemine paralel olan ölçüdür. * E ve B hava geçiþ boþluðu ölçüsüdür. * f çerçeve geniþlik ölçüsüdür.

19 BAA Ölçülendirme Standard Ölçüler Menfez E (mm) Çift Sýra Kanatlý Menfezler Net Alan (A efek. ) Tablosu (cm²) B (mm) Tek Sýra Kanatlý Menfezler Net Alan (A efek. ) Tablosu (cm²) B (mm) E (mm)

20 Montaj BAA Vidalý Duvar Montajý Menfez Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Mandallý Montaj Mandallý Montaj; kanal, duvar ve plenum kutulu uygulamalarda kullanýlabilir. Mandallý montaj þeklinde çerçeve üzerinde montaj delikleri bulunmaz. Mandal mekanizmazýna menfez ön yüzünden ulaþýlabilir ve tornavida kullanýlarak menfez kolaylýkla yerinden çýkarýlabilir veya yerine monte edilebilir. Mandallý modelde özel montaj kasasýnýn kullanýlmasý önerilir. Maks. 45 5

21 BAA Montaj Kanal Montajý Menfez E 1 / B 1 E 1 / B 1 Maks. 150 mm E 1 = E + 15 B 1 = B + 15 Montaj Delikleri k k k m m k E > 800 mm k=50 mm m=(e - 6) / 2 mm k=50 mm, E < 800 mm E E = (n * O) mm n = Ara bölmelerin sayýsý K = 600 mm K O E K 6

22 Plenum Kutusu BAA Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G 25 ØD K E / K B G 25 ØD Menfez H H K E = E+ 15 K B = B+ 15 K E = E+ 15 K B = B+ 15 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØD G G H H K E = E+ 15 K B = B+ 15 K E = E+ 15 K B = B+ 15 7

23 BAA Seçim Menfez Tavan Etkili 0,0 V (m³/h) Dt o V L Dt L L Tavan Etkisiz 0,80 V (m³/h) Dt o V L Dt L L Isýtma ve Soðutmada Atýþlar d Isýtma Yan Yana Menfez Yerleþimi V (m³/h) Dt o a =20 o V (m³/h) Dt o d Sogutma Y > 0,2 x L L V (m³/h) Dt o L A efek. Efektif alan (m 2 ) v efek. Efektif hava hýzý (m/s) v L L metre sonraki hava hýzý (m/s) Y Menfezler arasý mesafe (m) d Düþey sapma miktarý (m) V T Toplam hava debisi (m /h) Dt L Ortam havasý ile L metre sonraki hava arasýndaki sýcaklýklarýn farký ( o C) Dt O Giren hava ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) a Menfezin atýþ açýsý ( o ) 8

24 Menfez Net Alaný (cm ) 2 Teknik Veriler BAA Not: Bu tablo, menfezin üstünün tavana 00 mm den yakýn olduðu haller için geçerlidir. Menfez üstünün tavandan uzak olmasý durumunda, atýþ mesafesi 0.7 ile çarpýlmalýdýr. Basýç kayýplarý ve ses deðerleri, damperin %100 açýk durumu için verilmiþtir. Farklý kanat açýlarýndan dolayý menfez çýkýþ karakteristikleri deðiþimleri için alttaki ilgili tabloya bakýnýz Veff = 1.5 m/s 2 m/s Menfez 0 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s Atýþ Mesafesi (m) Hava Debisi (m /h) Farklý Kanat Açýlarý Ýçin Uygulanacak Katsayýlar Tablosu Yatay Kanatlar ( ) Düþey Kanatlar ( ) Atýþ Mesafesi (m) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db (A) 0 0 x 1,0 x 1, x 0,7 x 1, x 0,5 1, x 0,7 x 1, x 0,5 x 1, x 0,5 x 1, x 0,25 x 1,5 + 6 Daðýtýcý Menfez Toplayýcý Menfez V efek. (m/s) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a) V efek. (m/s) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a)

25 BAA Teknik veriler Hava Huzmesi Düþey Sapmasý Menfez Not: Bu tablo, menfezin üstünün tavana 00 mm den uzak olduðu haller için geçerlidir. Farklý kanat açýlarýndan dolayý menfez çýkýþ karakteristikleri deðiþimleri için alttaki ilgili tabloya bakýnýz. L = 15 m Veff = 10 m/s 8 m/s 12 m 10 m 8 m 6 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m 5 m 4 m m m/s 2 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý DT = 20 o C DT = 14 o C DT = 10 o C DT = 6 o C DT = 4 o C Kanatlarýn yatay ile yaptýðý açý (a) Katsayý , , ,6 0 1, , ,00 10

26 Teknik Veriler BAA Atýþ mesafesi L (m) Atýþ Mesafesine Göre Sýcaklýk Deðiþimi Net Alan A eff (cm 2 ) Menfez 20 DT = 20 O C 15 O C 12 O C 10 O C 8 O C 6 O C 4 O C Hava huzmesi ile ortam havasý arasýndaki fark ( o C) 11

27 BAA Menfez Seçim Örnek: Bir ortamda, duvara yerleþtirilen çift sýra kanatlý menfezlerin her birinden 500 m /h hava verilecektir. Menfezler tavana 1 metre mesafede ve zeminden metre yüksektedir. Ýstenen atýþ mesafesi 5 metredir. Menfezin birinci sýra kanatlarý düz konuma, düþey ikinci sýra kanatlarý ise 45 o açý yapacak 1 m þekilde ayarlanacaktýr. Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþüktür. 00 x 200 mm boyutlarýndaki menfezler kullanýlmak istenmektedir. Uygunluk için kontrol ediniz. 500 m /h Dt z a V L Dt L L 1.7 m m Çözüm: 1) Sayfa 9 daki tablodan, verilen kanat açýlarý için atýþ mesafesi katsayýsý 0.7 olarak bulunur. 2) Seçim grafiði için atýþ mesafesi 5/0.7=7.14 metre olarak hesaplanýr. ) Tavan etkisiz yerleþimden dolayý atýþ mesafesi : 7.14 / 0.7 = 10.2 metre olarak hesaplanýr. 4) Sayfa 9 daki grafik üzerinden 500 m /h hava debisi ve 10.2 metre atýþ mesafesi için net menfez alaný 20 cm 2 olarak bulunur. 5) Sayfa 4 teki tablodan 00 x 200 mm menfezin net alaný84 cm 2 olarak okunur. 6) 500 m /h hava debisi için ve 00 x 200 mm (84 cm 2 ) ölçüsündeki menfez için atýþ mesafesi Sayfa 9 daki grafikten 9.5 metre olarak bulunur. 7) Katsayýlar uygulandýðýnda gerçek atýþ mesafesi : 9.5 x 0.7 x 0.7 = 4.65 metre olarak bulunur. 8) Sayfa 10 daki grafikten, 500 m /h hava debisi, 4.5 m/s hava hýzý, 4.65 m atýþ mesafesi için ve 8 o C sýcaklýk farký için yatay düþme 0.4 metre bulunur. Hava profili konfor bölgesine girmediði için uygundur. 9) Sayfa 11 deki 84 cm 2 net alan, 4.65 metre atýþ mesafesi için ve 8 o C sýcaklýk farký için ortam ile hava profili arasýndaki sýcaklýk farký 2.1 o C olarak bulunur. 10) Sayfa 9 daki tablolardan, 4.5 m/s için: Basýnç kaybý = 16.5 Pa Ses seviyesi = 1 db(a) olarak okunur. 11) Kanat açýlarý için düzeltme katsayýlarý uygulanarak: Basýnç kaybý = 16.5 x 1.1 = 18 Pa Ses seviyesi = = 2 db(a) olarak hesaplanýr. 12

28 Teknik Þartname Menfez, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak, menfez kanatlarý ön yüzden kolaylýkla ayarlanabilir olacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, menfez üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Menfez damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak, dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþ montaj kasasý ürün ile birlikte temin edilebilecektir. BAA Menfez Sipariþ Kodlamasý Model BAA.2.AA x Çerçeve 22 mm 2 mm E x B (mm) 4. Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Aksesuar AA..Tek Sýra Kanatlý AD..Çift Sýra Kanatlý PA..Paralel Damper PD..Çift Sýra Kanatlý ve Paralel Damper ZA..Zýt Damper ZD..Çift Sýra Kanatlý ve Zýt Damper Montaj Þekli Montaj Aksesuarý Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu PLA.10.S B x 220 x 00 x 19 x 1 Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon 10...Vidalý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Ölçüleri 1

29 B TR.00 B TR.00 B BAA Menfez BBA Dairesel Kanal Menfezi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

30 BBA Dairesel Kanal Menfezi Taným BBA tipi menfezler dairesel kanal ve uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BBA tipi menfezler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana yakýn monte edilir. Kanatlar menfez ön yüzünden kolayca elle ayarlanabilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BBA tipi menfezlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi BBA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BBA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. Ýkinci Sýra Kanat Havayý yatayda farklý açýlara yönledirmek için birinci sýra kanatlarýn arkasýnda kullanýlýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlmasý önerilir. Ýkinci sýra kanatlar ana çerçeveye monte edilir. Ýkinci sýra kanatlar ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profildendir. Ürün ile birlikte boyanýr. Montaj Kasasý Ýstek halinde, ürünün montajýný kolaylaþtýrmak için ürün ile birlikte temin edilebilir. Montaj kasasý dekape edilmiþ sacdan üretilir. Ürün ile birlikte ayný renge boyanýr. 2

31 Ölçülendirme BBA E (mm) E (mm) 25 Ölçülendirme Standard Ölçüler E Çift Sýra Kanatlý Dairesel Kanal Menfezleri Net Alan (A efek. ) Tablosu (cm²) B (mm) R`den küçük olmamalýdýr B B (mm) R`den küçük olmamalýdýr ØR BBA.25. Tek Sýra Kanatlý Dairesel Kanal Menfezleri Net Alan (A efek. ) Tablosu (cm²) 20 Ø4 18 Dairesel Kanal Menfezi

32 BBA Montaj Kanala Montaj Dairesel Kanal Menfezi Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir 4

33 Seçim BBA Tavan Etkili Tavan Etkisiz 0,80 0,0 V (m³/h) Dt o L V L Dt L Dairesel Kanal Menfezi V (m³/h) Dt o a= 20 o V L Dt L L Isýtma ve Soðutmada Atýþlar V (m³/h) Dt o d d Isýtma Soðutma L A efek. Efektif alan (m 2 ) v efek. Efektif hava hýzý (m/s) v L L metre sonraki hava hýzý (m/s) Y Menfezler arasý mesafe (m) d Düþey sapma miktarý (m) V T Toplam hava debisi (m /h) Dt L Ortam havasý ile L metre sonraki hava arasýndaki sýcaklýklarýn farký ( o C) Dt O Giren hava ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) a Menfezin atýþ açýsý ( o ) 5

34 Menfez Net Alaný (cm ) 2 BBA Teknik Veriler Dairesel Kanal Menfezi Not:Bu tablo, menfezin üstünün tavana 00 mm den yakýn olduðu haller için geçerlidir. Menfez üstünün tavandan uzak olmasý durumunda, atýþ mesafesi 0.7 ile çarpýlmalýdýr. Basýç kayýplarý ve ses deðerleri, damperin %100 açýk durumu için verilmiþtir. Farklý kanat açýlarýndan dolayý menfez çýkýþ karakteristikleri deðiþimleri için alttaki ilgili tabloya bakýnýz Veff = 1.5 m/s 2 m/s m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s Atýþ Mesafesi (m) Hava Debisi (m /h) Farklý Kanat Açýlarý Ýçin Uygulanacak Katsayýlar Tablosu Yatay Kanatlar ( ) Düþey Kanatlar ( ) Atýþ Mesafesi (m) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db (A) 0 0 x 1,0 x 1, x 0,7 x 1, x 0,5 1, x 0,7 x 1, x 0,5 x 1, x 0,5 x 1, x 0,25 x 1,5 + 6 Daðýtýcý Menfez Toplayýcý Menfez V efek. (m/s) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a) V efek. (m/s) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a)

35 Teknik veriler BBA Not: Bu tablo, menfezin üstünün tavana 00 mm den uzak olduðu haller için geçerlidir. Farklý kanat açýlarýndan dolayý menfez çýkýþ karakteristikleri deðiþimleri için alttaki ilgili tabloya bakýnýz. Veff = 10 m/s 8 m/s 6 m/s 5 m/s 4 m/s m 4 m 5 m 6 m 8 m 10 m 12 m L = 15 m Dairesel Kanal Menfezi m/s 2 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) > 800 mm Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m) DT = 20 o C DT = 14 o C DT = 10 o C DT = 6 o C DT = 4 o C Kanatlarýn yatay ile yaptýðý açý (a) Katsayý , , ,6 0 1, , ,00 7

36 BBA Teknik Veriler Atýþ Mesafelerine Göre Sýcaklýk Degiþimi Dairesel Kanal Menfezi Atýþ mesafesi L (m) Net Alan A eff (cm 2 ) DT = 20 O C 15 O C 12 O C 10 O C 8 O C 6 O C 4 O C Hava huzmesi ile ortam sýcaklýðý arasýndakli fark ( o C)

37 Teknik Þartname Dairesel Kanal Menfez, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Dairesel Kanal Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak, menfez kanatlarý ön yüzden kolaylýkla ayarlanabilir olacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, menfez üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Dairesel Kanal Menfez damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az Sipariþ Kodlamasý 60m kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr.zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartlarý class 0) ile izole edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak, dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþ montaj kasasý ürün ile birlikte temin edilebilecektir. Model BBA.25.AA x Çerçeve 25 mm E x B (mm) 4. Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz BBA Dairesel Kanal Menfezi Aksesuar AA..Tek Sýra Kanatlý AD..Çift Sýra Kanatlý PA..Paralel Damper PD..Çift Sýra Kanatlý ve Paralel Damper SA..Sürgü Damper SD..Çift Sýra Kanatlý ve Sürgü Damper Montaj Þekli Montaj Aksesuarý 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli 0...Montaj Kasasýz Standard Ölçüler Renk Kodu 9

38 B TR.00 B 0.01 TR.00 B BBA Dairesel Kanal Menfezi BCA Lineer Menfez S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

39 BCA Lineer Menfez Taným BCA tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCA tipi menfezler sabit kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana yakýn monte edilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BCA tipi menfezlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi BCA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BCA tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için menfez arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. Montaj Kasasý Ýstek halinde, ürünün montajýný kolaylaþtýrmak için ürün ile birlikte temin edilebilir. Montaj kasasý dekape edilmiþ sacdan üretilir. Ürün ile birlikte ayný renge boyanýr. 2

40 Ölçülendirme E f BCA B B Standard Dimensions E (mm) B (mm) Lineer Menfez Net Area (A eff. ) (cm² ) B (mm) Montaj Vidalý Montaj E (mm) Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Mandallý Montaj

41 BCA Plenum Kutusu Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G Lineer Menfez H 25 ØD K E = E+ 10 K B = B+ 10 H 25 ØD K E = E+ 10 K B = B+ 10 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H K E = E+ 10 K B = B+ 10 K E = E+ 10 K B = B+ 10 4

42 Seçim BCA 0,0 V (m³/h) Dt o L V L Dt z L d d Isýtma Soðutma Lineer Menfez V (m³/h) Dt o a=20 o V (m³/h) Dt o V (m³/h) Dt o L L V (m³/h) Dt o A efek. Efektif alan (m 2 ) v efek. Efektif hava hýzý (m/s) v L L metre sonraki hava hýzý (m/s) Y Menfezler arasý mesafe (m) d Düþey sapma miktarý (m) V T Toplam hava debisi (m /h) Dt L Ortam havasý ile L metre sonraki hava arasýndaki sýcaklýklarýn farký ( o C) Dt o Giren hava ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) a Menfezin atýþ açýsý ( o ) Menfezler, tavana 00 mm den daha yakýn yerleþtirilirse, Coanda etikisinden dolayý atýþ mesafeleri uzamaktadýr. Abaklardaki atýþ mesafeleri,yatay atýþta hava hüzmesinin ortasýnda hýzýn 0,5 m/s olduðu mesafelerdir. Soðutmada seçim yapýlýrken, hava hüzmesinin düþey deplasmanýna bakýlmalý ve hüzmenin konfor bölgesine girmemiþ olduðu görülmelidir. 5

43 BCA Lineer Menfez Teknik Veriler Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, atýþ mesafesi 0.7 ile çarpýlýr. Basýnç kayýplarý ve ses deðerleri damperin % 100 açýk durumu için verilmiþtir V efek. 1,5 m/s 2 m/s m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) , L Atýþ Mesafesi (m) V T Hava Debisi (m 2 /h) Daðýtýcý Menfez Toplayýcý Menfez V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a) V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a)

44 Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m) Teknik Veriler BCA Not : Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha uzak olduðu durumlar ve yatay atýþ için geçerlidir. Sapma miktarý (d) ýsýtmada menfezden yukarýya, soðutmada ise aþaðýya doðrudur. Veff = 10 m/s 10 m 12 m L = 15 m Lineer Menfez 8 m/s 8 m 6 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m 5 m 4 m m m/s 2 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý DT = 20 o C DT = 14 o C DT = 10 o C DT = 6 o C DT = 4 o C 0.1 7

45 BCA Teknik Veriler Lineer Menfez Atýþ Mesafesine Göre Sýcaklýk Deðiþimi Atýþ Mesafesi L (m) Net Alan A eff (cm 2 ) DT = 20 O C 15 O C 12 O C 10 O C 8 O C 6 O C 4 O C Hava huzmesi ile ortam havasý arasýndaki fark ( o C) Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, grafikten okunan sýcaklýk farký 0.7 ile çarpýlýr. 8

46 Seçim Örnek: Bir ortamda, duvara 8 m uzunluðunda lineer menfez yerleþtirilecek ve toplam 600 m /h hava verilecektir. Menfezler tavana 20 cm mesafede ve zeminden metre 0.2 m 450 m /h Dt z L=7 m V L Dt L yüksektedir. Ýstenen atýþ mesafesi 7 metredir. Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþüktür. Uygun Lineer Menfez boyutunu seçiniz. BCA 1.7 m m Lineer Menfez Çözüm: 1) Önce lineer menfezin 1 m si baþýna düþen hava debisi 600 / 8 = 450 m /h olara hesaplanýr. 2) Grafik için atýþ mesafesi, tavana yakýn ve coanda etkili olduðu için 7 metre olarak alýnýr. ) Sayfa 6 daki grafikten 450 m /h ve 7 m atýþ mesafesi için efektif hýz 2 m/s olarak bulunur. 4) Sayfa 6 daki grafik üzerinden efektif alan 680 cm 2 olarak bulunur. 5) Sayfa teki tablodan en yakýn alan 680 cm 2 için menfez boyutlarý 1000 x 100 olarak bulunur. 6) Coanda etkili atýþ olduðundan, sayfa-7 deki düþey sapma grafiðine bakýlmaz. 7) Sayfa 8 deki grafikten 7 m atýþ mesafesi ve 8 o C sýcaklýk farký için ortam ile hava profili arasýndaki sýcaklýk farký 1.5 o C olarak bulunur. 8) Sayfa 6 daki tablolardan daðýtýcý menfez için; Basýnç kaybý Pa ve Ses seviyesi db (A) olarak bulunur. 9

47 BCA Lineer Menfez Teknik Þartname Lineer Menfez, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Lineer Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, Lineer Menfez üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Lineer Menfez damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartlarý class 0) ile izole edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak, dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþ montaj kasasý ürün ile birlikte temin edilebilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model BCA.2.AA x Çerçeve 15 mm 22 mm 2 mm E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Aksesuar AA..Tek Sýra Kanatlý PA..Paralel Damper ZA..Zýt Damper Montaj Þekli Montaj Aksesuarý Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli 2...Klipsli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu PLA.10.S B x 20 x 00 x 19 x 1 Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Ýzolasyon 10...Vidalý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Ölçüleri 10

48 B.0.01.TR.00 B 0.02 TR.00 B BCA Lineer Menfez BCB Lineer Menfez S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

49 BCB Lineer Menfez Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana yakýn monte edilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BCB tipi menfezlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyumprofildendir. Alüminyumprofil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi BCB tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyumprofilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BCB tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için menfez arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. Montaj Kasasý Ýstek halinde, ürünün montajýný kolaylaþtýrmak için ürün ile birlikte temin edilebilir. Montaj kasasý dekape edilmiþ sacdan üretilir. Ürün ile birlikte ayný renge boyanýr. 2

50 Ölçülendirme E f BCB B B Standard Ölçüler E (mm) B (mm) Lineer Menfez Net Alan (A eff. ) (cm² ) B (mm) Montaj Vidalý Montaj E (mm) Standart olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Mandallý Montaj

51 BCB Plenum Kutusu Lineer Menfez Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli H K E / K B G 25 ØD Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli H K E / K B G 25 ØD K E = E+ 10 K B = B+ 10 K E = E+ 10 K B = B+ 10 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØD G G H K E = E+ 10 K B = B+ 10 H K E = E+ 10 K B = B+ 10 4

52 Seçim BCB 0,0 V (m³/h) Dt o L V L Dt z L d d Isýtma Lineer Menfez V (m³/h) Dt o a=20 o V (m³/h) Dt o V (m³/h) Dt o L L V (m³/h) Dt o A efek. Efektif alan (m 2 ) v efek. Efektif hava hýzý (m/s) v L L metre sonraki hava hýzý (m/s) Y Menfezler arasý mesafe (m) d Düþey sapma miktarý (m) V T Toplam hava debisi (m /h) Dt L Ortam havasý ile L metre sonraki hava arasýndaki sýcaklýklarýn farký ( o C) Dt o Giren hava ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) a Menfezin atýþ açýsý ( o ) Menfezler, tavana 00 mm den daha yakýn yerleþtirilirse, Coanda etikisinden dolayý atýþ mesafeleri uzamaktadýr. Abaklardaki atýþ mesafeleri,yatay atýþta hava hüzmesinin ortasýnda hýzýn 0,5 m/s olduðu mesafelerdir. Soðutmada seçim yapýlýrken, hava hüzmesinin düþey deplasmanýna bakýlmalý ve hüzmenin konfor bölgesine girmemiþ olduðu görülmelidir. 5

53 BCB Lineer Menfez Teknik Veriler Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, atýþ mesafesi 0.7 ile çarpýlýr. Basýnç kayýplarý ve ses deðerleri damperin % 100 açýk durumu için verilmiþtir V efek. 1,5 m/s 2 m/s m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s A efek.menfez Net Alaný (cm 2 ) , L Atýþ mesafesi (m) V T Hava Debisi (m 2 /h) Daðýtýcý Menfez Toplayýcý Menfez V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a) V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a)

54 Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m) Teknik Veriler BCB Not : Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha uzak olduðu durumlar ve yatay atýþ için geçerlidir. Sapma miktarý (d) ýsýtmada menfezden yukarýya, soðutmada ise aþaðýya doðrudur. Veff = 10 m/s 10 m 12 m L = 15 m Lineer Menfez 8 m/s 8 m 6 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m 5 m 4 m m m/s 2 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý DT = 20 o C DT = 14 o C DT = 10 o C DT = 6 o C DT = 4 o C 0.1 7

55 BCB Teknik Veriler Atýþ Mesafesine Göre Sýcaklýk Deðiþimi Lineer Menfez Atýþ Mesafesi L (m) Net Alan A eff (cm 2 ) DT = 20 O C 15 O C 12 O C 10 O C 8 O C 6 O C 4 O C Hava huzmesi ile ortam havasý arasýndaki fark ( o C) Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, grafikten okunan sýcaklýk farký 0.7 ile çarpýlýr. 8

56 Seçim Örnek: Bir ortamda, duvara 8 m uzunluðunda lineer menfez yerleþtirilecek ve toplam 600 m /h hava verilecektir. Menfezler tavana 20 cm mesafede ve zeminden metre 0.2 m 450 m /h Dt z L=7 m V L Dt L yüksektedir. Ýstenen atýþ mesafesi 7 metredir. Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþüktür. Uygun Lineer Menfez boyutunu seçiniz. BCB 1.7 m m Lineer Menfez Çözüm: 1) Önce lineer menfezin 1 m si baþýna düþen hava debisi 600 / 8 = 450 m /h olara hesaplanýr. 2) Grafik için atýþ mesafesi, tavana yakýn ve coanda etkili olduðu için 7 metre olarak alýnýr. ) Sayfa 6 daki grafikten 450 m /h ve 7 m atýþ mesafesi için efektif hýz 2 m/s olarak bulunur. 4) Sayfa 6 daki grafik üzerinden efektif alan 680 cm 2 olarak bulunur. 5) Sayfa teki tablodan en yakýn alan 680 cm 2 için menfez boyutlarý 1200 x 100 olarak bulunur. 6) Coanda etkili atýþ olduðundan, sayfa-7 deki düþey sapma grafiðine bakýlmaz. 7) Sayfa 8 deki grafikten 7 m atýþ mesafesi ve 8 o C sýcaklýk farký için ortam ile hava profili arasýndaki sýcaklýk farký 1.5 o C olarak bulunur. 8) Sayfa 6 daki tablolardan daðýtýcý menfez için; Basýnç kaybý Pa ve Ses seviyesi db (A) olarak bulunur. 9

57 BCB Lineer Menfez Teknik Þartname Lineer Menfez, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Lineer Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, Lineer Menfez üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Lineer Menfez damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartlarý class 0) ile izole edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak, dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþ montaj kasasý ürün ile birlikte temin edilebilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model BCB.2.AA x Çerçeve 15 mm 22 mm 2 mm E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Aksesuar AA..Tek Sýra Kanatlý PA..Paralel Damper ZA..Zýt Damper Montaj Þekli Montaj Aksesuarý Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli 2...Klipsli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu PLA.10.S B x 20 x 00 x 19 x 1 Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Ýzolasyon 10...Vidalý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Ölçüleri 10

58 B.0.02.TR.00 B 0.0 TR.00 B BCB Lineer Menfez BCC Lineer Menfez S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

59 BCC Lineer Menfez Taným BCC tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCC tipi menfezler sabit kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana yakýn monte edilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BCC tipi menfezlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi Ölçülendirme BCC tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyumprofilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BCC tipi menfezlerde, uygulama gereksinimlerine göre, hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için menfez arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. Montaj Kasasý Ýstek halinde, ürünün montajýný kolaylaþtýrmak için ürün ile birlikte temin edilebilir. Montaj kasasý dekape edilmiþ sacdan üretilir. Ürün ile birlikte ayný renge boyanýr. 2

60 Ölçülendirme f BCC Standard Ölçüler 2 20 B E (mm) B (mm) Lineer Menfez B Net Area (A eff. ) (cm² ) B (mm) Montaj Vidalý Montaj E (mm) Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Mandallý Montaj

61 BCC Plenum Kutusu Lineer Menfez Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli H K E / K B G 25 ØD Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli H K E / K B G 25 ØD K E = E+ 10 K B = B+ 10 K E = E+ 10 K B = B+ 10 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØD G G H K E = E+ 10 K B = B+ 10 H K E = E+ 10 K B = B+ 10 4

62 Seçim BCC 0,0 V (m³/h) Dt o L V L Dt z L d d Isýtma Lineer Menfez V (m³/h) Dt o a=20 o V (m³/h) Dt o V (m³/h) Dt o L L V (m³/h) Dt o A efek. Efektif alan (m 2 ) v efek. Efektif hava hýzý (m/s) v L L metre sonraki hava hýzý (m/s) Y Menfezler arasý mesafe (m) d Düþey sapma miktarý (m) V T Toplam hava debisi (m /h) Dt L Ortam havasý ile L metre sonraki hava arasýndaki sýcaklýklarýn farký ( o C) Dt o Giren hava ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) a Menfezin atýþ açýsý ( o ) Menfezler, tavana 00 mm den daha yakýn yerleþtirilirse, Coanda etikisinden dolayý atýþ mesafeleri uzamaktadýr. Abaklardaki atýþ mesafeleri,yatay atýþta hava hüzmesinin ortasýnda hýzýn 0,5 m/s olduðu mesafelerdir. Soðutmada seçim yapýlýrken, hava hüzmesinin düþey deplasmanýna bakýlmalý ve hüzmenin konfor bölgesine girmemiþ olduðu görülmelidir. 5

63 BCC Teknik Veriler Lineer Menfez Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, atýþ mesafesi 0.7 ile çarpýlýr. Basýnç kayýplarý ve ses deðerleri damperin % 100 açýk durumu için verilmiþtir V efek. 1,5 m/s 2 m/s m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s A efek.menfez Net Alaný (cm 2 ) , L Atýþ Mesafesi (m) V T Hava Debisi (m 2 /h) Daðýtýcý Menfez Toplayýcý Menfez V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a) V efek. (m/s) Basýnç Kaybý DP(Pa) Ses Seviyesi db(a)

64 Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m) Teknik Veriler BCC Not : Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha uzak olduðu durumlar ve yatay atýþ için geçerlidir. Sapma miktarý (d) ýsýtmada menfezden yukarýya, soðutmada ise aþaðýya doðrudur. Veff = 10 m/s 10 m 12 m L = 15 m Lineer Menfez 8 m/s 8 m 6 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m 5 m 4 m m m/s 2 m/s Menfez Net Alaný (cm 2 ) Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý DT = 20 o C DT = 14 o C DT = 10 o C DT = 6 o C DT = 4 o C 0.1 7

65 BCC Teknik Veriler Lineer Menfez Atýþ Mesafesine Göre Sýcaklýk Deðiþimi Atýþ Mesafesi L (m) Net Alan A eff (cm 2 ) DT = 20 O C 15 O C 12 O C 10 O C 8 O C 6 O C 4 O C Hava huzmesi ile ortam havasý arasýndaki fark ( o C) Not Bu grafik, menfez üst kenarýnýn tavana 00 mm den daha yakýn olduðu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarýnýn tavandan daha uzak olmasý durumunda, grafikten okunan sýcaklýk farký 0.7 ile çarpýlýr. 8

66 Seçim Örnek: Bir ortamda, duvara 8 m uzunluðunda lineer menfez yerleþtirilecek ve toplam 600 m /h hava verilecektir. Menfezler tavana 20 cm mesafede ve zeminden metre 0.2 m 450 m /h Dt z L=7 m V L Dt L yüksektedir. Ýstenen atýþ mesafesi 7 metredir. Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþüktür. Uygun Lineer Menfez boyutunu seçiniz. BCC 1.7 m m Lineer Menfez Çözüm: 1) Önce lineer menfezin 1 m si baþýna düþen hava debisi 600 / 8 = 450 m /h olara hesaplanýr. 2) Grafik için atýþ mesafesi, tavana yakýn ve coanda etkili olduðu için 7 metre olarak alýnýr. ) Sayfa 6 daki grafikten 450 m /h ve 7 m atýþ mesafesi için efektif hýz 2 m/s olarak bulunur. 4) Sayfa 6 daki grafik üzerinden efektif alan 680 cm 2 olarak bulunur. 5) Sayfa teki tablodan en yakýn alan 680 cm 2 için menfez boyutlarý 1000 x 100 olarak bulunur. 6) Coanda etkili atýþ olduðundan, sayfa-7 deki düþey sapma grafiðine bakýlmaz. 7) Sayfa 8 deki grafikten 7 m atýþ mesafesi ve 8 o C sýcaklýk farký için ortam ile hava profili arasýndaki sýcaklýk farký 1.5 o C olarak bulunur. 8) Sayfa 6 daki tablolardan daðýtýcý menfez için; Basýnç kaybý Pa ve Ses seviyesi db (A) olarak bulunur. 9

67 BCC Lineer Menfez Teknik Þartname Lineer Menfez, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Lineer Menfez çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, Lineer Menfez üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Lineer Menfez damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartlarý class 0) ile izole edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak, dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþ montaj kasasý ürün ile birlikte temin edilebilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model BCC.2.AA x Çerçeve 15 mm 22 mm 2 mm E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Aksesuar AA..Tek Sýra Kanatlý PA..Paralel Damper ZA..Zýt Damper Montaj Þekli Montaj Aksesuarý Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli 2...Klipsli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu PLA.10.S B x 20 x 00 x 19 x 1 Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Ýzolasyon 10...Vidalý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Ölçüleri 10

68 B.0.0.TR.00 B 0.05 TR.00 B BCC Lineer Menfez BCE Lineer Yer Menfezi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

69 BCE Lineer Yer Menfezi Taným BCE tipi menfezler yer uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCE tipi menfezler sabit kanatlýdýr. Coanda etkisi istenilen durumlarda duvara veya camlara yakýn monte edilir. Daðýtýcý sistemlerde optimum ve dengeli hava daðýlýmýnýn yapýlmasý için aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Malzeme BCE tipi menfezlerde kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr, veya eloksal yapýlabilir. Ölçülendirme E Aksesuarlar Zýt Kanatlý Hava Damperi BCE tipi menfezlerde, üfleme veya emiþ amacý ile kullanýldýðýnda hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlabilir. Zýt damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parçadýr. Damper kanatlarý menfez ön yüzünden özel anahtarý ile ayarlanabilir. Zýt damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilir. Damper ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Paralel Kanatlý Hava Damperi BCE tipi menfezlerde, emiþ amacý ile kullanýldýðýnda hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda paralel kanat hareketli damper kullanýlabilir. Paralel damper menfez arkasýna monte edilen ayrý bir parça veya doðrudan ürün çerçevesine monte edilmiþ olarak üretilebilir. Kanatlar menfez ön yüzünden bir kol ile elle ayarlanabilir. Paralel damper ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Ayrý parça olarak imal edildiði durumda ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah), ürün çerçevesine monte edildiði durumlarda ürün ile ayný renge boyanýr. E 18 B Montaj B 5 11 Zýt Damperli Montaj E 92 Paralel Damperli Montaj E 140 2

70 Teknik Þartname Lineer yer menfezi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacak veya eloksal yapýlacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak, Lineer yer menfezi üzerine, uygulama biçimine göre zýt kanat hareketli veya paralel kanat hareketli damper uygulanabilecektir. Damper ETIAL-60 standardýna Sipariþ Kodlamasý uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Zýt kanat hareketli damper özel anahtarý ile, paralel kanat hareketli damper ön yüzden kol ile ayarlanabilir olacaktýr. Model BCE.00.AA.0 0- xxx X xxx BCE Lineer Yer Menfezi Aksesuar AA..Aksesuarsýz PA..Paralel Damper ZA..Zýt Damper RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu

71 B.0.05.TR.00 B BCE Lineer Yer Menfezi BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

72 BCG Do ð al Kon v e k s iy o n lu Y e r Ko nvektörü Taným Isýtýlan mahallerde, ikincil ýsýtma elemaný olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, sýcak su ile çalýþan, dekoratif lineer menfezi döþeme ile ayný hizada kalacak þekilde yere gömülen ürünlerdir. Özellikler Doðal konveksiyonlu yer konvektörleri; özellikle cam önlerinde, ikincil ýsýtma ve buðu önleme elemaný olarak; kýþ bahçeleri, showroomlar, kapalý yüzme havuzlarý, spor alanlarý, konutlar ve iþ merkezleri gibi yerlerde kullanýlabilirler. Kasanýn içine yerleþtirilen sýcak sulu ýsýtma elemanýnýn üstü, kolayca kaldýrýlabilen ve üstüne basmaya dayanýklý bir lineer menfez ile örtülmüþtür. Alýndan veya yandan boru giriþleri yapýlabilmesine olanak vermek amacý ile, giriþ tarafýndaki üç cephede delikler býrakýlmýþtýr. Boru ve vana baðlantýlarýnýn üstten görülmesini önlemek amacý ile, bu kýsým ek bir kapak ile gizlenmektedir. Kasanýn yerinde tam yatayda ayarlanabilmesi için kasanýn iç tarafýndan ayarlanabilen cývata ayaklar vardýr. Ýstek üzerine, konvektör kasasýnýn çevresine konulmak üzere 15 mm geniþlikte bir alüminyum çerçeve boyalý veya eloksallý olarak verilebilmektedir. Malzeme Gövde DIN AlMgSi0,5 ve DIN AI 199,5 standardlarýna uygun alüminyum profil ve levhadan, lineer menfez ise DIN AlMgSi0,5 standardýna uygun alüminyum profilden üretilmiþtir. Isýtýcý batarya bakýr boru-alüminyum kanatlýdýr. Ölçülendirme L Standart Boylar Kasa Boyu L (mm) Batarya Boyu (mm) Konvektörler, 85 ve 115 mm olarak standart olarak iki farklý derinlikte ve mm olarak dört farklý geniþlikte üretilmektedirler. Standart boylara iliþkin tablo sol tarafta verilmiþtir, ancak istek üzerine farklý geniþlik ve boylarda üretim yapýlabilmektedir. Alüminyum profillerin yükseklikleri sabit olduðu için, farklý kasa derinlikleri üretilmemektedir x x x1700 Camdan gelen soðuk hava Isýtýlmýþ hava Ortamdan gelen hava 2

73 Kapasite Tablolarý BCG Su Giriþ Sýcaklýðý >>> Kasa Boyu L (mm) Batarya Boyu (mm) o Ortam Sýcaklýðý 18 C o 90 / 70 C Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) o 80 / 60 C Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) 085x x x00 085x50 085x x x00 085x x x x Doð a l Ko nveksiyon l u Yer Konv e k tö rü Su Giriþ Sýcaklýðý >>> o Ortam Sýcaklýðý 18 C o 90 / 70 C o 80 / 60 C Kasa Boyu L (mm) Batarya Boyu (mm) Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) 115x x x00 115x50 115x x x00 115x x x x

74 BCG Kapasite Tablolarý Do ð al Kon v e k s iy o n lu Y e r Ko nvektörü Su Giriþ Sýcaklýðý >>> Kasa Boyu L (mm) Batarya Boyu (mm) o Ortam Sýcaklýðý 20 C o 90 / 70 C Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) o 80 / 60 C Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) 085x x x00 085x50 085x x x00 085x x x x Su Giriþ Sýcaklýðý >>> o Ortam Sýcaklýðý 20 C o 90 / 70 C o 80 / 60 C Kasa Boyu L (mm) Batarya Boyu (mm) Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) Konvektör Tipi ve Isýtma Kapasitesi (W) 115x x x00 115x50 115x x x00 115x x x x

75 Teknik Þartname Özellikle cam önlerinde, ikincil ýsýtma ve buðu önleme elemaný olarak;kýþ bahçeleri, showroomlar, kapalý yüzme havuzlarý, spor alanlarý, konutlar ve iþ merkezleri gibi yerlerde kullanýlmak üzere tasarlanýp üretilmiþ doðal konveksiyonlu yer konvektörleri. Konvektör; döþemeye gömülmek üzere tasarlanmýþ kasa içinde ýsýtýcý batarya ve bunlarýn üstünü örten bir menfez grubundan oluþacaktýr. Kasa DIN AlMgSi0,5 ve DIN AI 199,5 standardlarýna uygun alüminyum profil ve levhadan, lineer menfez ise DIN AlMgSi0,5 standardýna uygun alüminyum profilden üretilecektir. Isýtýcý batarya bakýr boru-alüminyum kanatlý olacaktýr. Kasanýn içine yerleþtirilen sýcak sulu bataryanýn üstü, kolayca kaldýrýlabilen ve üstüne basmaya dayanýklý bir lineer menfez ile örtülecektir. Alýndan veya yandan boru giriþleri yapýlabilmesine olanak vermek amacý ile, giriþ tarafýndaki üç cephede delikler býrakýlacaktýr. Boru ve vana baðlantýlarýnýn üstten görülmesini önlemek amacý ile, bu kýsým kolayca kaldýrýlabilen ek bir kapak ile gizlenecektir. Kasanýn yerinde tam yatayda ayarlanabilmesi için kasanýn iç tarafýndan ayarlanabilen cývata ayaklar bulunacaktýr. Ýstek üzerine, konvektör kasasýnýn çevresine konulmak üzere 15 mm geniþlikte bir alüminyum çerçeve boyalý veya eloksallý olarak verilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model Kasa Derinliði Aksesuar Menfez CL.. Çerçeveli CS.. Çerçevesiz 00.. Kýsa Kenara Paralel Kanatlar BCG.85.CL x Boy x En (mm) 2. Sayfaya Bakýnýz KASA RAL Renk Kodunu Belirtiniz Naturel Renk Kodu Çerçeve- Menfez RAL Renk Kodunu Belirtiniz Naturel Renk Kodu Doð a l Ko nveksiyon l u Yer Konv e k tö rü 5 BCG

76 B TR.00 B BCG BEA Petek Menfez SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

77 2BEA Petek Menfez Taným BEA tipi menfez ortamlar arasý hava transferinin gerçekleþtirilmesi ve toplayýcý sistemlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler BEA tipi menfezler sabit kanatlý ve yüksek serbest alanlýdýr. Toplayýcý sistemlerde ve ortamlar arasý hava transferinde kullanýlýr. Kanatlar 12 x 12 mm kare bölmeler halindedir. BEA tipi menfezlerde çerçeve alüminyum profilden, ýzgara ise alüminyum plakadan üretilir. BEA tipi menfezler; duvar, tavan ve kanal üzerinde kullanýlýr. Ölçülendirme Standard Ölçüler Montaj E x B (mm) 150 x x x x x x x x 525 A efek. (m 2 ) 0,0205 0,064 0,0569 0,0819 0,1115 0,1456 0,184 0,2508 Çerçeve Standart olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir f (mm) 22 2 f B Malzeme BEA tipi menfezin çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden, ýzgara kýsmý ise ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan üretilir. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Seçim Tablosu V efek. (m/s) 1,20 2,00 2,50,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 f Basýnç Kaybý (Pa) E Ses Seviyesi db(a) f B

78 Teknik Þartname Menfez; çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden, kanatlarý ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile Sipariþ Kodlamasý Model BEA.2.AA x Çerçeve Montaj Þekli 22 mm 2 mm 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu BEA Petek Menfez

79 B TR.00 B TR.00 B BEA Petek Menfez BFA Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

80 BFA Taným Malzeme Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý BFA tipi menfezler, dönüþ havasý transfer menfezi özelliðinin yanýsýra, Fan-coiller için entegre bir müdahale kapaðý olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Kapak, yukarý doðru iterek açýlýr ve kapatýlýr. Özellikler BFA tip menfezlerin açýlan kýsmý, 12 x 12 mm boyutlarýnda karelerden oluþan petek menfezdir. Ýstek üzerine iç tarafa yýkanabilir sentetik elyaftan hava filtresi konulur. B 2 E 6 Çerçeve, ETÝAL-60 normuna uygun alüminyum profilden; petek kanatlar ise ETÝAL-5 normuna uygun alüminyum levhadan þekillendirilir. Yüzey Ýþlemi Ürün, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlamaya tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlaklýkta RAL 9010 tonunda boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler de uygulanmaktadýr. 2 B Standart Ölçüler E (mm) B (mm)

81 Montaj BFA Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4,2 x 8 ölçülerinde vida verilir Teknik Þartname Hava transferini saðlamak üzere imal edilmiþ müdahale kapaðý. Çerçevesi ETÝAL-60 normuna uygun alüminyum profilden, menteþeli kanat grubu ETÝAL-5 normuna uygun alüminyum levhadan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlamaya tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýkta %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Kapak kilitleri çýtçýtlý tipte olacak, kilitlemek ve serbest býrakmak için kapak peþpeþe çerçevenin iç tarafýna doðru bastýrýlacaktýr Ýsteðe baðlý olarak iç tarafta yýkanabilir sentetik elyaftan hava filtresi konulacaktýr. Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý Sipariþ kodlamsý Model Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 22 mm 2 mm AA..Aksesuarsýz AF..Filtreli 00...Montaj deliksiz 10...Montaj delikli BFA.2.AF x E x B (mm).sayffaya bakýnýz Standart Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu

82 B EN.00 B TR.00 B BFA Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý BFB Fan-coil Emiþ ve Müdahale S A N A Y Ý V E T Ý C A R E T L T D. Þ T Ý Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

83 BFB 2Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý Taným BFB tipi menfezler, dönüþ havasý transfer menfezi özelliðinin yanýsýra, Fan-coiller için entegre bir müdahale kapaðý olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Kapak, yukarý doðru iterek açýlýr ve kapatýlýr. Özellikler BFB tip menfezlerin açýlan kýsmý, bir yarýsý lineer menfez olan kapaktan oluþur. Ýstek üzerine iç tarafa yýkanabilir sentetik elyaftan hava filtresi konulur. B 2 E BFB.2.AA Malzeme Çerçeve ve linner menfez kýsmý ETÝAL-60 normuna uygun alüminyum profilden; kapak levhasý ise ETÝAL-5 normuna uygun alüminyum levhadan þekillendirilir. Yüzey Ýþlemi Ürün, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlamaya tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlaklýkta RAL 9010 tonunda boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler de uygulanmaktadýr. 6 2 B Standard Ölçüler E (mm) B (mm)

84 Montaj BFB Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Teknik Þartname Hava transferini saðlamak üzere imal edilmiþ müdahale kapaðý. Çerçevesi ETÝAL-60 normuna uygun alüminyum profilden, menteþeli kapak grubu ETÝAL-5 normuna uygun alüminyum levhadan üretilecek, kapakta ETÝAL-60 normuna uygun alüminyum profilden entegre bir lineer menfez olacaktýr. Yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlamaya tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýkta %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Kapak kilitleri çýtçýtlý tipte olacak, kilitlemek ve serbest býrakmak için kapak peþpeþe çerçevenin iç tarafýnadoðru bastýrýlacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak iç tarafta yýkanabilir sentetik elyaftan hava filtresi konulacaktýr. Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý Sipariþ Kodlamasý Model Çerçeve 22 mm 2 mm BFB.2.AA x 00 E x B (mm). Sayfaya bakýnýz Aksesuar Montaj AA..Aksesuarsýz AF..Filtreli 10...Vidalý Standard Ölçüler

85 B TR.00 C TR.00 B BFB Fan-coil Emiþ ve Müdahale Kapaðý CAA Dairesel Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

86 2CAA Dairesel Difüzör Taným CAA tipi dairesel difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için aksesuarlarý ile birlikte daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Sabit ve eðri kanatlý yapýdadýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilmelidir. Bu sayade dairesel yayýlma saðlanýr. Yüksekliði 4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. CAA tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilir. Kanat bloðu yaylý pimlerle çerçeveye monte edilen sökülebilir tiptedir. Bu sayede kanat bloðunun arkasýndaki aksesuarlara ulaþýlýr ve kanat bloðu çerçeveye kademeli olarak monte edilir. Boðaz ölçüsü Ø150 mm den baþlayarak Ø500 mm ye kadar dairesel ölçülerde standart olarak 50 mm ara ile üretilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan sývama yöntemi ile þekillendirilmiþtir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Hava Damperi CAA tipi difüzörlerde hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda kelebek damper kullanýlýr. Damper kanatlarý, kanat bloðu çýkartýlarak ayarlanabilir. Hava damperi ve flap damper DKP sacdan þekillendirilir, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr. Deflektörlü Flap Damper Yüksek hýz kanallarýnda kullanýlýr. Deflektör kanat ve çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Flap damper kýsmý DKP sacdan þekillendirilir. Iþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

87 Ölçülendirme CAA ØE+4 ØE 48 ØT E ØC E CAA.5.AA 90 ØC E CAA.5.KA Dairesel Difüzör Anma Ölçüsü (mm) ØE ØT E ØC E K E / K B H ØD G Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G 25 Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G 25 ØD ØD H H ØR-40 ØR-40 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØD G G H H ØR-40 ØR-40

88 CAA Montaj Vidalý Montaj Köprülü Montaj Dairesel Difüzör Standart olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 8 ölçülerinde kolay vida verilir Bu montaj þekli aksesuarsýz üründe kullanýlýr Plenum Kutu Montajý (yandan giriþ) Plenum Kutu Montajý (üstten giriþ) Standart olarak plenum kutu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standart olarak plenum kutu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Deflektörlü Flap Damper Uygulamasý Yüksek hýz kanallarýnda uygulanýr. 4

89 Seçim CAA H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Dairesel Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) Ses Basýnç Kaybý Daðýtýcý ve Damperli + db (A) x 1,0 Toplayýcý + db (A) x 1,1 Toplayýcý ve Damperli +1 db (A) x 1,15 Tablolardaki deðerler, dampersiz ve daðýtýcý difüzörler için verilmiþ olup, yanda belirtilen durumlar için ilgili katsayýlar ve eklemeler uygulanmalýdýr. 5

90 CAA 6 Teknik Veriler Dairesel Difüzör ,85 1,00 1,25 1,55 1,80 0,95 1,05 1,5 1,65 2,25 1,15 1,70 2,05 2,50 2,90 1,50 2,05 2,60,0,80 1,90 2,65,40 4,10 4,75 1,90 2,90,90 4,85 5,75 2,5,20,95 4,80 5,55 2,45,0 4,20 5,00 5,75 1,90 2,20 2,75,5,90 2,00 2,20 2,90,60 4,80 2,45,45 4,0 5,25 6,10,20 4,5 5,50 7,05 8,50 4,00 5,55 7,20 8,55 10,00 4,00 6,25 8,5 10,45 12,40 4,95 6,85 8,40 10,20 12,00 5,20 7,05 8,90 10,60 12, > > Atýþ Mesafesi, L (m) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) v L =0,25 m/s Debi V (m /h) Basýnç Kaybý P (Pa) Ölçüler ØE (mm) v L =0,10 m/s

91 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Ölçüler ØE (mm) Atýþ Mesafesi (L) m 2 2, L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,25 0,7 0,50 0,62 0,74 0,87 0,19 0,28 0,8 0,47 0,56 0,66 0,15 0,2 0,0 0,8 0,46 0,5 0,11 0,16 0,22 0,27 0,2 0,8 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,28 0,41 0,55 0,69 0,8 0,97 0,16 0,2 0,1 0,9 0,47 0,55 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,0 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04 0,21 0,1 0,42 0,52 0,62 0,7 0,16 0,24 0,2 0,40 0,48 0,56 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,6 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,8 0,56 0,75 0,94 1,1 1,2 0,26 0,40 0,5 0,66 0,79 0,92 0,20 0,1 0,41 0,51 0,61 0,71 0,16 0,25 0, 0,41 0,49 0,57 0,14 0,20 0,27 0,4 0,41 0,48 0,12 0,17 0,2 0,29 0,5 0,41 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,46 0,69 0,92 1,15 1,8 1,61 0,25 0,8 0,50 0,6 0,76 0,88 0,20 0,29 0,9 0,49 0,59 0,69 0,16 0,25 0, 0,41 0,49 0,57 0,14 0,21 0,28 0,5 0,42 0,49 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,11 0,16 0,22 0,27 0,2 0,8 0,56 0,8 1,11 1,9 1,67 1,95 0,9 0,59 0,78 0,98 1,18 1,7 0,0 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,20 0,29 0,9 0,49 0,59 0,69 0,15 0,22 0,0 0,7 0,44 0,52 0,12 0,17 0,2 0,29 0,5 0,41 0,66 1,00 1, 1,66 1,99 2,2 0,47 0,70 0,94 1,17 1,40 1,64 0,6 0,5 0,71 0,89 1,07 1,25 0,29 0,4 0,58 0,72 0,86 1,00 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,16 0,2 0,1 0,9 0,47 0,55 0,12 0,19 0,25 0,1 0,7 0,4 0,75 1,12 1,50 1,87 2,24 2,62 0,5 0,79 1,06 1,2 1,58 1,85 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,2 0,49 0,65 0,81 0,97 1,1 0,2 0,4 0,46 0,57 0,68 0,80 0,18 0,26 0,5 0,44 0,5 0,62 0,14 0,21 0,28 0,5 0,42 0,49 CAA Dairesel Difüzör 7

92 8CAA Dairesel Difüzör Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði,.10 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 800 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet difüzör kullanýlacaktýr. 2 m Min. Atýþ 4 m 2 m 4 m 8 m 4 m Maks. Atýþ 950m /h 950m /h 950m /h 950m /h Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 800 / 4= 950 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.4 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 5.4 m bulunur. 4) Sayfa 6 daki seçim tablosundan 950 m /h debi ve.4 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 50 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 14 Pa Ses güç seviyesi, S = 5 db(a) bulunur. 6) Sayfa 7 deki detaylý seçim tablosundan 50 mm ölçü,.4 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.84 O C sýcaklýk farký bulunur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz? v=0.25 m/s 1.7 metre 4 m Maksimum Atýþ (L=5.4 metre) konfor bölgesi 950m /h 2 m Minimum Atýþ (L=.4 metre) v=0.25 m/s 1.4 m.1 m

93 Teknik Þartname Difüzör; ETIAL-5 standardýnda alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak ve yaylý bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylýkla ayrýlabilir olacaktýr. Difüzör damperi; DKP sacdan þekillendirilmiþ ve birbirinden baðýmsýz olarak çalýþan kelebek kanatlý yapýda olacaktýr. Yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standartlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CAA.00.AA Aksesuar AA..Aksesuarsýz KA..Kelebek Damperli ØE (mm). Sayfaya bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz CAA Dairesel Difüzör Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý 10...Vidalý 40...Köprülü S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten PLB.10.S B x 50 x 244 x 1 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E /K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 9

94 C TR.00 C 0.01 TR.00 C CAA Dairesel Difüzör CCA Disk Valf S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

95 CCA Disk Valf Taným CCA tipi disk vafler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Ayarlanabilir disk kanatlýdýr. Kanat ve çerçeve karakteristiði bakýmýndan toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. CCA tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar DKP sacdandýr. Disk þeklindeki kanat bloðu döndürülerek ayarlanýr. Kanat bloðu yerinden sökülebilir. Esnek kanal çaplarýna uygun boðaz ölçülerinde üretilir. Malzeme CCA tipi disk valfler 0.7 mm kalýnlýkta DKP sacdan þekillendirilýir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL 9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Ölçülendirme Standard Ölçüler ØT E ØE Anma Ölçüsü (mm) ØE ØC E ØT E ØC E CCA.00 Montaj Ürün; disk valfin flanþ kýsmýný, tavan konstrüksiyonuna sabitlenmiþ olan boðaz parçasýndaki kanallara döndürülerek yerine takýlýr. Seçim Tablosu (Toplayýcý sistem) ØE (mm) 100 ØE (mm) 120 ØE (mm) 160 ØE (mm) 200 Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a)

96 Teknik Þartname Disk valf; DKP sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacaktýr. Mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda % 20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör çerçeve ve Sipariþ Kodlamasý Model CCA.00.AA Montaj Þekli 50...Yay Mekanizmalý kanat bloðu olmak üzüre iki ana yapýdan oluþacaktýr. Disk þeklindeki kanat bloðu döndürülerek hava debi ayarý yapýlacak veya giriþ tamamen kapatýlacaktýr. Difüzör boðazý standard esnek kanal montajýna uygun olacaktýr. ØE (mm) Sayfa 2 ye bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu CCA Disk Valf

97 C.0.01.TR.00 C TR.00 C CCA Disk Valf CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

98 CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Taným CDA tipi düz kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için aksesuarlarý ile birlikte daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Sabit ve düz kanatlý yapýdadýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilir.yüksekliði 4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. CDA tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar alüminyum profildendir. Kanat bloðu yaylý pimlerle çerçeveye monte edilen sökülebilir tiptedir. Bu sayede kanat bloðunun arkasýndaki aksesuarlara ulaþýlýr ve kanat bloðu çerçeveye kademeli olarak monte edilir.boðaz ölçüsü 150x150 mm den baþlayarak 600x600 mm ye kadar dörtgen ölçülerde, standard olarak 75 mm ara ile havayý 1, 2, veya 4 yöne atacak þekilde üretilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir.alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ana ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL 9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Hava Damperi CDA tipi difüzörlerde hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlýr. Kanatlar ürün ile birlikte verilen özel anahtarý ile ayarlanýr. Hava damperi çerçeve ve kanatlarý ekstrüzyon yöntemi ile üretilen ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Deflektörlü Flap Damper Yüksek hýz kanallarýnda kullanýlýr. Deflektör kanat ve çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Flap damper kýsmý dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Iþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

99 Ölçülendirme CDA.2.ZA CDA T E =E+90 / T B =B+90 E + 4 / B + 4 6,5 E / B 61 E+145 / B+145 CDA.2.AA Standard Ölçüler E B ØD H G , CDA.2.AA E B ØD H G Düz Kanatlý Tavan Difüzörü * Ölçüler milimetre olarak verilmiþtir Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B 600 G ØD ØD H H K E = E+ 90 K E = E+ 90 K B = B+ 90 K B = B+ 90 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B K E / K B ØD ØD G G H H K E = E+ 90 K E = E+ 90 K B = B+ 90 K B = B+ 90

100 CDA Montaj Vidalý Montaj Mandallý Montaj 4Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 8 ölçülerinde kolay vida verilir Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Deflektörlü Flap Damper Uygulamasý Yüksek hýz kanallarýnda uygulanýr. Standard olarak 12 mm kalýnlýðýndaki alçýpan tavanlar için tasarlanmýþtýr. Diðer kalýnlýklardaki tavanlar için sorunuz. Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) min. 12 mm maks. 22 mm 6,5 standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. 5

101 Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Difüzör seçim tablolarý dört kanat bloðu (11, 21, 24, 41) için verilmiþtir. Sayfa 11 de verilen diðer kanat bloklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz. Ses Basýnç Kaybý Daðýtýcý ve Damperli + db (A) x 1,0 Toplayýcý + db (A) x 1,1 Toplayýcý ve Damperli +1 db (A) x 1,15 Tablolardaki deðerler, dampersiz ve daðýtýcý difüzörler için verilmiþ olup, yanda belirtilen durumlar için ilgili katsayýlar ve eklemeler uygulanmalýdýr. 5

102 CDA Teknik Veriler 11 Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Ölçüler E/B (mm) 150 x x 225 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,50 2,50 2,00,50 2,20 4,50 2,50 5,50,00 6,00 2,00 4,00 2,50 5,50,50 6,50 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,00 8, ,50 9, ,50 5, x x ,50 4,50 5,00 6,50,50 4,50 5,50 6,50 6,50 8,50 10,50 12,50 6,50 8,50 11,00 1, ,50 15, ,50 7, x ,50 6,50 10,00 1, ,50 16, ,00 18, ,00 8, x ,50 6,50 10,00 1, ,00 14, ,50 18, ,50 8, x ,00 7,00 11,00 14, ,50 17, ,00 19,

103 Teknik Veriler 21 CDA Ölçüler E/B (mm) 150 x x 225 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,00 2,00 1,20 2,50 1,50,00 2,00,50 2,20 4,50 1,50 2,50 2,00,50 2,50 5,00 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Düz Kanatlý Tavan Difüzörü 550 2,70 5, ,00 6, ,00, x ,50,00 5,00 6, x ,50 4,50 2,50,00 4,00 5,00 7,50 8,50 4,50 6,00 7,50 9, ,50 11, ,50 6, x ,50 4,50 7,50 9, ,50 11, ,50 1, ,00 6, x ,00 5,00 8,00 10, ,50 1, ,50 15, ,50 7, x ,50 5,50 8,50 10, ,50 1, ,00 15,

104 CDA Teknik Veriler 24 Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Ölçüler E/B (mm) 150 x x 225 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,00 2,00 1,10 2,50 1,50,00 2,00,50 2,00 4,50 1,50 2,50 2,00,50 2,50 5,00 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,70 5, ,00 6, ,00, x ,50,00 5,00 6, x ,50 4,50 2,50,00 4,00 5,00 7,50 8,50 4,50 6,00 7,50 9, ,50 11, ,50 6, x ,50 4,50 7,50 9, ,50 11, ,50 1, ,00 6, x ,00 5,00 8,00 10, ,00 12, ,00 14, ,00 7, x ,00 5,00 9,00 11, ,00 1, ,00 15,

105 Teknik Veriler 41 CDA Ölçüler E/B (mm) 150 x x 225 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,00 1,50 1,10 2,00 1,50 2,50 1,70,00 2,00,50 1,00 2,00 1,50 2,50 2,00,50 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 21 Düz Kanatlý Tavan Difüzörü 550 2,10 4, ,20 4, ,50 2, x ,00 2,20,50 4, x ,50,00 2,00 2,20 2,50,50 5,00 6,00,50 4,50 5,50 6, ,00 7, ,00 4, x ,50,50 5,00 6, ,00 8, ,50 9, ,50 5, x ,00 4,00 6,00 8, ,50 9, ,00 10, ,50 5, x ,50 4,50 7,00 8, ,00 10, ,00 12,

106 CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði.10 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 6000 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet dört yönlü difüzör kullanýlacaktýr. 2 m Min. Atýþ 4 m 2 m 4 m 8 m 4 m Maks. Atýþ 1250m /h 1250m /h 1250m /h 1250m /h Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 6000 / 4= 1500 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.4 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 5.4 m bulunur. 4) Sayfa 9 daki 41 nolu kanat bloðu seçim tablosundan 1500 m /h debi ve.4 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 75 x 75 olarak bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 2 Pa Ses güç seviyesi, S = db(a) bulunur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v=0.25 m/s 1.7 metre 4 m Maksimum Atýþ (L=5.4 metre) konfor bölgesi 2 m Minimum Atýþ (L=.4 metre) 1250m /h v=0.25 m/s 1.4 m.1 m 10

107 Kanat Bloðu Kodlarý CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü ve 26 kodlu bloklar için önemli not: Resimler, aþaðýdan tavana bakýldýðý zaman görüldüðü þekilde çizilmiþtir. 11

108 CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü Teknik Þartname Difüzör, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak, ve yaylý bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylýkla ayrýlabilir olacaktýr. Difüzör damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Difüzör damperi zýt kanat hareketli ve özel anahtarý ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CDA.2.AA x Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli Montaj Aksesuarý 2 mm AA..Aksesuarsýz PA..Paralel Kanatlý Damper ZA..Zýt Kanatlý Damper 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz standard Ölçüler 11. Sayfaya Bakýnýz 11, 12, 1, 21, 22, 2, 24, 25, 26, 1, 2,, 41, 42 Kanat Bloðu Kodu RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli 10...Vidalý 0...Mandallý PLA.10.S B x 465 x 500 x 96 x 1 standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 12

109 C TR.00 C EN.TR.00 C CDA Düz Kanatlý Tavan Difüzörü CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör Variable Throw Thermostatic Diffuser S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý A I R C O N T R O L S Y S T E M S

110 CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser Taným Deðiþken atýþlý termostatik difüzör, ortamlarýn hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini otomatik olarak saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bir ortama üflenen hava, ortamdan sýcak ise yukarý doðru; ortamdan soðuk ise aþaðý doðru hareket etmek durumundadýr. Yoðunluk farklarýnýn getirdiði bu durumdan dolayý, havalandýrma ve iklimlendirme sistemlerinde sýcak havayý aþaðýya doðru, soðuk havayý ise yatay veya (duruma göre) yataydan yukarý doðru açýlandýrarak ortama vermek gereklidir. Deðiþken atýþlý termostatik difüzör, içindeki bir termal eleman vasýtasý ile içinden geçen hava sýcaklýðýný hissederek, difüzör kanatlarýnýn pozisyonunu deðiþtirmekte ve gelen hava 22 o C den soðuk ise yatay, 29 o C den sýcak ise düþey olarak havayý mahale vermektedir. CDB termostatik difüzör, herhangi bir enerji ile çalýþan bir servomotor gerektirmemekte, tamamen termostatik elemanýn genleþme veya büzülmesi ile difüzör kanatlarýna kumanda vermekte ve yaz/kýþ deðiþim ayarý gerektirmemektedir. CDB tipi difüzörler daðýtýcý olarak tasarlanmýþlardýr. CDA tipi difüzörlerin toplayýcý olarak kullanýlmasý ile tavanda görsel bütünlük saðlanabilir. Özellikler CDB tipi difüzörler, düz kanat profiline sahiptirler. Coanda etkisi istenen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilirler. Bu difüzörler, yüksekliði 5 m ye kadar olan yerler için uygundurlar. Difüzör, taþýyýcý gövde görevini de gören çerçeve ve tahrik mekanizmasýna baðlý olarak yukarý-aþaðý hareket serbestisi olan kanat bloðundan oluþmaktadýr. Kanat bloðu, (þayet varsa) hava damperine ulaþmak için kolayca sökülüp takýlabilir. Kanat bloðunu yerinden çýkarmak için aþgýya doðru çekip bloðu tutan kilit serbest býrakýlýr. Bloðu yerine takmak için de, blok kilitlerin içine, tekrar yukarý doðru itilir ve yerine kilitlenir. CDB tipi difüzörler, sadece 4 yönlü atýþlý, kare þeklinde ve 225x225, 00x00, 75x75 ve 450x450 mm boyutlarýnda üretilmektedir. Description The variable throw air diffuser is designed for ceiling applications to achieve the different throw characteristics required in heating and cooling of spaces automatically.due to the fact that cold air tends to go down, and warm air tends to float; it is necessary that air is supplied horizontally when cooling, and vertically downwards when heating. With this termostatic diffuser, when the supply air is cool (<22 o C), the air stream is thrown horizontally and when it is warm (>29 o C), it is thrown vertically downwards, by the moving of the blades. The movement is performed by a thermostatic element inside the diffuser and no manual or electrical power or adjusments are necessary. The diffusers are intended for supply air usage. Properties The CDB type diffusers have straight profile blades. Where Coanda effect is required, they sould be installed flush with the ceiling.the diffusers are recommended for use with ceiling heigts up to 5 m.with a supply air temperature difference of (+/-) 10 o C. The diffuser is made of a frame and a central blade block. The blade block is free to move up down inside a frame which can easly be removed / installed for access to the damper above (if present).the standard sizes are 225x225;00x00 and 450 x 450 mm in 4-way square pattern only. Materials The outer frame and the blades are manufactured from ETIAL- 60 norm aluminimum profiles. The blade block carrier frame is from 1.5 mm steel sheet. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ETÝAL-60 standardýna uygun, ekstrüze alüminyum profildendir. Kanat bloðu taþýyýcý ünütesi 1.5 mm dekape edilmiþ sacdan mamuldür. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzeyleri temizlenip kromatlama iþlemine tabi tutulduktan sonra elektrostatik toz boya ile standard olarak %20 parlak RAL 9010 beyaz tonda boyanmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanabilir. Aksesuarlar Hava Damperi CDB tipi difüzörlerde hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damperler kullanýlýr. Kanatlar, ürün ile birlikte verilen özel anahtarý ile ayarlanýr. Hava damperi, çerçeve ve kanatlarý, ETÝAL-60 standardýna uygun, ekstrüze alüminyum profildendir. Komple damper, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 mat siyah tonda boyanmaktadýr. Deflektörlü Flap Damper Yüksek hýz kanallarýnda kullanýlýr. Deflektör kanat ve çerçevesi ETÝAL-60 standardýna uygun, ekstrüze alüminyum profildendir. Flap damper kýsmý dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Komple damper, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 mat siyah tonda boyanmaktadýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0.6 mm kalýnlýkta galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan aský kulaklarýndan asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli NFAF akustik izolasyon kutu içine uygulanýr. Surface Treatment The surfaces of the diffusers are first cleaned, then treated with chromating process; after which, are painted electrostatically, with 20% gloss RAL 9010 (white) as standard. Other colours are also available upon request. Accessories Damper With Opposed Blades Depending on application characteristics, an opposed blade damper can be installed on the back side of the diffuser. This damper is a separate item which can be operated by its special tool from the face of the diffuser. Opposed blade dampers are manufactured from ETIAL-60 norm aluminium extruded profiles. To prevent reflection, they are painted RAL 9005 (matt black) as standard. Flap Damper With Rectifier This type of damper is used in high velocity ducts. The rectifier is made of ETIAL-60 norm aluminium profiles and the flap damper part is formed from steel sheets.to prevent reflection, they are painted RAL 9005 (matt black) as standard Plenum Box The plenum box is used to achieve optimum throw characteristics. It has the inlet either at the top or at one side. Depending on request, a damper can be installed at the inlet, which can be operated internally or externally (has to be specified with the order).the plenum boxes are made from 0.6 mm thick galvanized steel sheets and have 4 hanging brackets on their body.optionally, a 6 mm thick acoustic foam can be laid inside the plenum box. 2

111 Ölçülendirme / Dimensions CDB 6,5 Standard Boyutlar / Standard Dimensions (mm) E x B ØD H G 225 x x x x Dýþtan Kumandalý / Yandan Giriþli Externally Operated / Side Inlet H T E =E+110 / T B =B+110 E / B E+142 / B+142 CDB.24.AA K E / K B Dýþtan Kumandalý / Üstten Giriþli Externally Operated / Top Inlet G ØD K E = E+110 K B = B+110 6,5 E+142 / B+142 CDB.24.ZA Ýçten Kumandalý / Yandan Giriþli Internally Operated / Side Inlet H K E / K B Ýçten Kumandalý / Üstten Giriþli Internally Operated / Side Inlet G ØD K E = E+110 K B = B Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser K E / K B K E / K B ØD ØD G G H K E = E+110 K B = B+110 K E = E+110 K B = B+110

112 CDB Atýþ Þekilleri / Throw Patterns Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser Soðutma/Yatay Atýþ Montaj / Installation Vidalý Montaj / With Screws Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 19 ölçülerinde kolay vida verilir. / A set of Ø 4.2 x 19 mm selfdrilling screws, painted the same, are given with the product Plenum Kutu Montajý (Yandan Giriþ) Plenum Box Installation (side inlet) Cooling/Horizontal Throw Isýtma / Düþey Atýþ Deflektörlü Damper Uygulamasý Application of flap damper with rectifier Yüksek Hýz Kanallarýnda uygulanýr. Applied in high speed ducts Plenum Kutu Montajý (Üstten Giriþ) Plenum Box Installation (top inlet) Heating / Vertical Throw Standard olarak plenum kutu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. / There are 4 hanging brackets on the box as standard Standard olarak plenum kutu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. / There are 4 hanging brackets on the box as standard 4

113 Semboller L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri tablolardan bakýlarak bulunur. H(m) v eff. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m Nomenclature Konfor Bölgesi Comfort Zone L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) L 1 Distance between diffuser centres or diffuser centre and wall. (m) h1 Comfort zone height (m) h2 Distance between a diffuser and comfort zone (m) v eff Effective outlet velocity (m/s) v L Velocity of core in comfort zone t 0 Difference between supply air and room temperature ( o C) t L Difference between core and comfort zone temperature ( o C) L Throw distance (m) V Air flow rate (m /h) H Room height (m) S Sound power level db(a) H(m) Not: Tablolarda verilen deðerler dampersiz haller içindir. Damper uygulamasý durumunda, ses deðerlerine + db eklenmesi gerekir. Basýnç kayýp deðerleri damperli durumda da geçerlidir. v eff. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v L (m/s) Konfor Bölgesi Comfort Zone v eff. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser To achieve "Coanda effect", the outlet velocity must be greater than 2m/s. The general comfort conditions require that the sound power level is below 40 db(a). The height of the comfort zone is taken as 1.70m above the floor. It is important that 0.25 m/s core velocity is not exceeded in this zone. The data given in the tables are valid for supply air, without dampers, add db(a) for sound data. The pressure drop data are the same. 5

114 CDB CDB Teknik Veriler / Technical Data Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser Soðutma / Yatay Atýþ Boyutlar / Size E/B (mm) 225 x x x x 450 Hava Debisi Flow Rate V(m /h) Cooling / Horizontal Throw Atýþ Mesafesi / Throw, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1, ,50 2,50 2,00,50 2,10 4,00 2,20 4,50 1,50 2,50 2,00,50 2,20 4,50 2,50 5,00,00 6,00 2,00,50 2,20 4,50 2,50 5,50,50 6,50 4,00 7,50 2,00 4,00 2,50 5,00,50 6,50 4,00 8,00 4,50 9,00 Basýnç Kaybý Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi Sound Power Level S (db(a))

115 Teknik Veriler / Technical Data CDB Isýtma / Düþey Atýþ Boyutlar Size E/B (mm) 450 x x x x 225 Hava Debisi Flow Rate V(m /h) t = 5o C 1,95,45 4,65 5,55 6,60 2,10,90 5,70 7,20 8,40 2,55 4,5 6,15 7,80 9,45,00 4,95 6,90 8,70 10,50 Heating / Vertical Throw Atýþ Mesafesi / Throw, L (m) t = 10o C t =15o C t =20 o C t =25 o C t =0 o C 1,0 1,10 0,90 0,70 0,60 2,0 1,90 1,60 1,0 1,10,10 2,60 2,10 1,80 1,50,70,10 2,50 2,20 1,80 4,40,70,00 2,60 2,20 1,40 1,10 0,90 0,80 0,70 2,60 2,20 1,80 1,50 1,0,80,20 2,60 2,20 1,90 4,80 4,00,0 2,80 2,40 5,60 4,70,90,0 2,80 1,70 1,40 1,10 1,00 0,80 2,90 2,40 2,00 1,70 1,40 4,10,40 2,80 2,40 2,00 5,20 4,40,60,10 2,60 6,0 5,0 4,40,70,10 2,00 1,70 1,40 1,20 1,00,0 2,80 2,0 1,90 1,60 4,60,90,20 2,70 2,0 5,80 4,90 4,00,40 2,90 7,00 5,90 4,90 4,20,50 Basýnç Kaybý Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi Sound Power Level S (db(a)) Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser 7

116 CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör / Variable Throw Thermostatic Diffuser Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði.10 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 6000 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet dört yönlü difüzör kullanýlacaktýr.konfor Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 6000 / 4= 1500 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.4 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 5.4 m bulunur. 4) Sayfa 6 daki seçim tablosundan 1500 m /h debi ve.4 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 75 x 75 olarak bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 2 Pa Ses güç seviyesi, S = db(a) bulunur. 2 m 4 m 2 m Min. Atýþ Min. Distance Example: Air at 6000 m /h, is to be supplied into a room with dimensions 16 x 8 m, and a height of.10 m.the supply air is 8 o C below room temperature and 4 units of 4-way diffusers will be used. Determine diffuser spacings so that the core velocity Solution: 4 m 8 m 4 m Maks. Atýþ Max.Distance 1500m /h 1500m /h 1500m /h 1500m /h 1) Diffusers are placed on the ceiling plan symmetrically. 2) Air flow rate per diffuser is calculated as 6000 / 4 = 1500 m /h. ) Calculation of path length to the comfort zone: Minimum distance: L= =.40 m. Maximum distance: L= = 5.40 m. 4) From the table on page 6, the most suitable size is found as 75x75 mm; for 1500 m / h and.40 m throw. 5) From the same table with interpolation, pressure loss is read as 2 Pa and sound power level as db(a). bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. Isýtma havasý ortam sýcaklýðýndan 10 o C yüksek olduðuna göre, düþey atýþýn yeterli olup olmadýðýný irdeleyiniz v=0.25 m/s 1.7 metre 4 m Maksimum Atýþ (L=5.4 m) Max.distance (L=5.4 m) Isýtma irdelemesi: V=1500 m /h, Dt=10 o C Sayfa 7 deki tablolardan, 75 x 75 için L= 5,10 m 450 x 450 için L=,45 m Bu durumda 450 x 450 ölçüsünü kullanmak daha uygundur. Konfor Bölgesi Comfort zone 1500m /h Min.distance (L=.4 m) v=0.25 m/s in comfort zone is below 0.25 m/s. The heting air is 10 o C above the ambient temperature. Check for heating application. 2 m Minimum Atýþ (L=.4 m) Heating analaysis: V=1500 m /h, Dt=10 o C From table on page 7, 75 x 75 için L= 5,10 m 450 x 450 için L=,45 m 1.4 m.1 m In this case, it is better to use the size 450 x

117 CDB Teknik Þartname Difüzör, ETÝAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör, taþýyýcý gövde görevini de gören çerçeve ve tahrik mekanizmasýna baðlý olarak yukarý-aþaðý hareket serbestisi olan kanat bloðundan oluþacaktýr. Kanat bloðu, itme hareketi ile dönüþümlü olarak parçayý kititleyip serbest býrakan kilit sistemi ile kolayca sökülüp takýlabilir olacak ve yukarý-aþaðý hareketi difüzör bünyesinde bulunan termostatik bir eleman ve ara mekanizmalar ile saðlanacaktýr. Difüzöre gelen hava 22 o C den soðuk ise yatay, 29 o C den sýcak ise düþey olarak hava atýþý yapýlacaktýr.difüzör damperi, ETÝAL-60 standardýna uygun, Sipariþ Kodlamasý / Order Code Model Çerçeve / Frame Aksesuar / Accessories Montaj / Installation Montaj Aksesuarlarý Installation accessories 24 mm AA..Aksesuarsýz / Without accessories ZA..Zýt Damper Kanatlý / Opposed blade damper 0...Montaj Deliksiz / Without screw holes 1...Montaj Delikli / WÝth screw holes 0...Köprüsüz Montaj / Without installlation bridge Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý / Plenum Box Order Code Model Montaj / Installation Kutu Giriþi / Box Inlet Damper ve Kumandasý Spigot Damper Düzeltici Perfore Plaka Perforated Rectifier Plate Ýzolasyon / Insulation Specification Text 10...Vidalý / With Screws S...Yandan Giriþ / Side Inlet T...Üstten Giriþ / Top Inlet A...Dampersiz / Without Damper B...Kumanda Dýþtan / Externally Operated C...Kumanda Ýçten / Internally Operated 0...Plaksýz / Without Plate 1...Plakalý / With Plate 0...Ýzolesiz / Without Insulation 1...Akustik Ýzoleli / With Acoustic Insulation Air diffuser for ceiling installation. The diffuser will be manufactured from ETIAL-60 norm aluminium profiles, and chromated. After chromating, will be painted to ordered request with electrostatic powder paint and a minimum thickness of 60m. The diffuser will be made of a frame and a central blade block, the blade block being free to move up and down inside a frame which can easly be removed / installed for access to the damper above (if present). The motion of the blades will be done by a thermostatic element located inside the diffuser. The diffuser will take a horizontalthrow position when the supply air is below 22 o C, and a vertically downwards throw position when the supply air temperature is ekstrüze alüminyum profilden mamul olacak ve en az 60 m kalýnlýðýnda RAL 9005 mat siyah tonda boyanacaktýr. Difüzör damperi zýt kanat hareketli ve özel anahtarý ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm kalýnlýkta galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde 4 adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþ aðzý üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; kutu giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özelliði olan 6 mm kalýnlýkta mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS 476:Part 7 standardlarý Class 0) ile izole edilecektir. CDB.24.AA x E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz Refer to page Standard Ölçüler Standard Dimensions Kanat Bloðu Kodu Block code RAL Renk Kodunu Belirtiniz indicate RAL colour code Renk kodu Colour Code PLA.10.S B x 465 x 500 x 96 x 1 Standard Olmayan Ölçüleri Belirtiniz Please indicate if special dimensions are requested K E x K B x H x ØD (mm) x s (Giriþ Adedi / no. of inlets) Kutu Ölçüleri Plenum Box Dimensions above 29 o C. Optionally, a damper will be installed on the back side of the diffuser. This damper will be a separate item which will be formed from ETIAL-60 norm aluminium profiles and be operated from the face of the diffuser. To prevent reflection, the damper will be painted RAL 9005 (matt black). The plenum box will be manufactured from 0.6 mm galvanized steel sheets by seams. There will be 4 hanging brackets on the box. Optionally, the entry spigot will be equipped with a volume control damper, operated externally or internally, depending on request. Also, optionally, 6-mm thick acoustic foam (according to BS 476 Part 6 & 7 Class 0) will be installed inside the plenum box. Deðiþken Atýþlý Termostatik KES Difüzör KLiMA / Variable Throw Thermostatic Diffuser 9

118 C TR.00 C EN.00 C TR.00 C CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör Variable Throw Thermostatic Diffuser CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü I N D U S T R I A L A N D T R A D E C O. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Phone: Fax : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

119 CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Taným CEA tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için aksesuarlarý ile birlikte daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Sabit ve eðrisel kanatlý yapýdadýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilir. Yüksekliði 4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. CEA tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar alüminyum profildendir. Kanat bloðu yaylý pimlerle çerçeveye monte edilen sökülebilir tiptedir. Bu sayede kanat bloðunun arkasýndaki aksesuarlara ulaþýlýr ve kanat bloðu çerçeveye kademeli olarak monte edilir. Boðaz ölçüsü 150x150 mm den baþlayarak 500x500 mm ye kadar dörtgen ölçülerde ve standard olarak 50 mm ara ile havayý 1, 2, veya 4 yöne atacak þekilde üretilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ana ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Hava Damperi CEA tipi difüzörlerde hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlýr. Kanatlar ürün ile birlikte verilen özel anahtarý ile ayarlanýr. Hava damperi çerçeve ve kanatlarý ekstrüzyon yöntemi ile üretilen ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Deflektörlü Flap Damper Yüksek hýz kanallarýnda kullanýlýr. Deflektör kanat ve çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Flap damper kýsmý dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Iþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

120 Ölçülendirme T E =E+50 / T B =B+50 E+14 / B+14 CEA 6,5 E / B E+116 / B+116 CEA.2.AA Standard Ölçüler E B ØD H CEA.2.ZA E B ØD H Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H K E = E+50 K B = B+ 50 K E = E+50 K B = B+ 50 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K / K E B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H K E = E+50 K B = B+ 50 K E = E+50 K B = B+ 50

121 CEA Montaj Vidalý Montaj Mandallý Montaj Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 8 ölçülerinde kolay vida verilir Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Standard olarak 12 mm kalýnlýðýndaki alçýpan tavanlar için tasarlanmýþtýr. Diðer kalýnlýklardaki tavanlar için sorunuz. Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) 5 min. 12 mm maks. 22 mm 6,5 standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Deflektörlü Flap Damper Uygulamasý Yüksek hýz kanallarýnda uygulanýr. 4

122 Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L (m) = L 1 + h 2 konfor bölgesi L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr.konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr.konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Difüzör seçim tablolarý dört kanat bloðu (11, 21, 24, 41) için verilmiþtir.sayfa 12 de verilen diðer kanat bloklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz. Ses Basýnç Kaybý Daðýtýcý ve Damperli + db (A) x 1,0 Toplayýcý + db (A) x 1,1 Toplayýcý ve Damperli +1 db (A) x 1,15 Tablolardaki deðerler, dampersiz ve daðýtýcý difüzörler için verilmiþ olup, yanda belirtilen durumlar için ilgili katsayýlar ve eklemeler uygulanmalýdýr. 5

123 CEA Teknik Veriler 11 Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Ölçüler (mm) E x B 150 x x 200 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,62 4,50 2, 6,5,10 8,54,7 10,41 4,5 11,99 2,47 6,56,7 9,29 4,29 11,44 5,10 1,69 5,84 15,64 Basýnç Kaybý P (Pa) 4, , Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,55 6,56 4,7 250 x ,7 4,29 8,81 11, x ,7 6,8,07 4,0 5,28 6,1 1,88 16,42 8,61 10,61 1,22 15, ,9 7, ,00 17, ,74 9, x ,60 5,75 11,6 14,70 7, ,62 16, ,67 19, ,22 10, x ,7 6,62 1,52 16, ,77 19, ,21 22, ,92 12,2 2,2 450 x ,28 7,92 15,69 19,7 2, ,47 2,87 7, ,0 28, ,2 7,89 4,5 500 x ,49 6,67 12,72 15, ,0 19, ,0 22,

124 Teknik Veriler 21 CEA Ölçüler (mm) E x B 150 x x 200 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,12,19 1,61 4,6 2,14 6,06 2,57 7,8,00 8,50 1,8 4,46 2,46 6,2,1 7,78,72 9,1 4,26 10,64 Basýnç Kaybý P (Pa) 4, , Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü 210 1,86 4,46 4,7 250 x ,46,1 5,99 7, x ,92 4,66 2,19 2,88,77 4,8 9,44 11,17 6,06 7,47 9,1 11, ,2 7, ,00 12, ,7 6, x ,6 4,20 8,00 10,5 7, ,8 11, ,60 1, ,08 7, x ,92 4,8 9,52 11, ,67 1, ,72 16, ,44 8,9 2,2 450 x ,9 5,54 11,45 14,40 2, ,62 17,42 7, ,90 20, , 6,52 4,5 500 x ,2 5,25 10,51 12, ,2 15, ,2 18,

125 CEA Teknik Veriler 24 Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Ölçüler (mm) E x B 150 x x 200 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,08,19 1,55 4,6 2,06 6,06 2,47 7,8 2,88 8,50 1,77 4,9 2,42 6,22,08 7,66,67 9,17 4,19 10,48 Basýnç Kaybý P (Pa) 1,1 1,9 4,4 6,7 2,4 5,6 7, 10,1 Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,90 4,59 1,9 250 x ,52,20 6,17 7,81,8 6, x ,01 4,76 2,19 2,88,77 4,8 9,7 11,51 6,06 7,47 9,1 11,21 9,6 12,6 2,4 4,2 6, ,00 12,55 12, ,7 6,58 2,1 50 x ,6 4,20 8,12 10,50, 4, ,8 11,8 6, ,60 1,86 8, ,97 7,47 1,9 400 x ,78 4,66 9,7 11,99 2,8 4, ,47 1,96 6, ,48 16, ,44 8, x ,9 5,54 11,21 14,10,2 4, ,62 17,06 6, ,90 20,45 8, ,28 6, x ,26 5,17 10,5 12,71,1 4, ,22 15,72 6, ,21 18,4 8,6 2 8

126 Teknik Veriler 41 CEA Ölçüler (mm) E x B 150 x x x x x x x x 500 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,05 2,55 1,50,70 2,00 4,85 2,40 5,90 2,80 6,80 1,5,5 1,85 4,75 2,5 5,85 2,80 7,00,20 8,00 1,40,5 1,85 4,50 2,5 5,70 2,95 7,10,50 8,40 1,60 4,0 2,10 5,0 2,75 6,60,20 7,95,65 8,90 1,95 4,70 2,40 5,80,00 7,50,45 8,45 4,00 9,90 2,20 5,0 2,80 6,90,45 8,50 4,05 9,90 4,80 11,60 2,55 6,20,25 7,95 4,10 10,00 4,90 12,10 5,85 14,50 2,50 4,90,25 7,90,95 9,70 4,75 12,00 5,50 14,00 Basýnç Kaybý P (Pa) 2,5 4,2 6, , ,5 6 9, ,8 4,5 6 8,5 11 2,5,6 5,5 8 10,5 2, ,5 11 2,5, Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü

127 CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. 150 x x x x x x x x ,5 2 2,5 2 2,5,5 2 2,5, ,5, ,5, ,5, ,5, L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre hava huzmesi ile ortam arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler ØE (mm) Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,21 0,2 0,42 0,5 0,64 0,74 0,14 0,22 0,29 0,6 0,4 0,50 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,6 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,22 0, 0,44 0,55 0,66 0,77 0,16 0,24 0,2 0,40 0,48 0,56 0,50 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 0,4 0,50 0,67 0,84 1,01 1,18 0,24 0,7 0,49 0,61 0,7 0,85 0,19 0,28 0,8 0,47 0,56 0,66 0,68 1,0 1,7 1,71 2,05 2,9 0,47 0,70 0,94 1,17 1,40 1,64 0,4 0,52 0,69 0,86 1,0 1,20 0,27 0,40 0,54 0,67 0,80 0,94 0,21 0,1 0,42 0,52 0,62 0,7 0,95 1,4 1,90 2,5 2,86, 0,64 0,97 1,29 1,61 1,9 2,25 0,47 0,71 0,94 1,18 1,42 1,65 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,28 0,4 0,57 0,71 0,85 0,99 0,19 0,29 0,8 0,48 0,58 0,67 1,2 1,85 2,46,08,70 4,1 0,8 1,25 1,66 2,08 2,50 2,91 0,62 0,92 1,2 1,54 1,85 2,16 0,47 0,71 0,94 1,18 1,42 1,65 0,7 0,56 0,74 0,9 1,12 1,0 0,26 0,9 0,52 0,65 0,78 0,91 0,19 0,28 0,8 0,48 0,56 0,66 1,58 2,6,15,94 4,7 5,52 1,07 1,60 2,14 2,67,20,74 0,78 1,18 1,57 1,96 2,5 2,74 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,47 0,70 0,94 1,17 1,40 1,64 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,24 0,5 0,47 0,59 0,71 0,8 0,18 0,27 0,6 0,45 0,54 0,6 1,95 2,92,90 4,87 5,84 6,82 1,2 1,99 2,65,1,97 4,6 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94,4 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 2,66 0,60 0,89 1,19 1,49 1,97 2,09 0,41 0,62 0,82 1,0 1,24 1,44 0,0 0,46 0,61 0,76 0,91 1,06 0,2 0,4 0,46 0,57 0,68 0,80 0,18 0,28 0,7 0,46 0,55 0,64 10

128 Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði.10 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 2800 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet dört yönlü difüzör kullanýlacaktýr. 2 m 4 m 2 m Min. Atýþ 4 m 8 m 4 m Maks. Atýþ 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 2800 / 4= 700 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.4 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 5.4 m bulunur. 4) Sayfa 9 daki 41 nolu kanat bloðu seçim tablosundan 700 m /h debi ve.4 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 400 x 400 olarak bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 5,5 Pa Ses güç seviyesi, S db(a) bulunur. 6) Sayfa 10 deki detaylý seçim tablosundan 400 x 400 mm ölçü,.4 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =1.0 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v=0.25 m/s 1.7 metre 4 m Maksimum Atýþ (L=5.4 metre) konfor bölgesi 700m /h 2 m Minimum Atýþ (L=.4 metre) v=0.25 m/s 1.4 m.1 m CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü 11

129 CEA Kanat Bloðu Kodlarý Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü ve 26 kodlu bloklar için önemli not: Resimler, aþagýdan tavana bakýldýðý zaman görüldüðü þekilde çizilmiþtir. 12

130 Teknik Þartname Difüzör, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak, ve yaylý bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylýkla ayrýlabilir olacaktýr. Difüzör damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Difüzör damperi zýt kanat hareketli ve özel anahtarý ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CEA.2.AA x Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü CEA Çerçeve Aksesuar 2 mm AA..Aksesuarsýz PA..Paralel Kanatlý Damper ZA..Zýt Kanatlý Damper E x B (mm). Sayfaya Bakýn 12. Sayfaya Bakýn 11, 12, 1, 21, 22, 2, 24, 25, 26, 1, 2,, 41, 42 RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli Montaj Aksesuarý 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli...Mandallý Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Kanat Bloðu Kodu Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli 10...Vidalý 0...Mandallý PLA.10.S B x 60 x 400 x 295 x 1 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 1

131 C TR.00 C TR.00 C CEA Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü CEB Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

132 CEB 2Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Taným CEB tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için aksesuarlarý ile birlikte daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Sabit ve eðrisel kanatlý yapýdadýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilir. Yüksekliði 4 metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. CEB tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar alüminyum profildendir. Kanat bloðu yaylý pimlerle çerçeveye monte edilen sökülebilir tiptedir. Bu sayede kanat bloðunun arkasýndaki aksesuarlara ulaþýlýr ve kanat bloðu çerçeveye kademeli olarak monte edilir. Boðaz ölçüsü 150x150 mm den baþlayarak 500x500 mm ye kadar dörtgen ölçülerde ve standard olarak 50 mm ara ile havayý 1, 2, veya 4 yöne atacak þekilde üretilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ana ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Hava Damperi CEB tipi difüzörlerde hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda zýt kanat hareketli damper kullanýlýr. Kanatlar ürün ile birlikte verilen özel anahtarý ile ayarlanýr. Hava damperi çerçeve ve kanatlarý ekstrüzyon yöntemi ile üretilen ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir, ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Deflektörlü Flap Damper Yüksek hýz kanallarýnda kullanýlýr. Deflektör kanat ve çerçevesi ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir. Flap damper kýsmý dekape sacdan þekillendirilir. Iþýk yansýmasýný engellemek için RAL 9005 e (mat siyah) boyanýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

133 Ölçülendirme CEB T E =E+54 / T B =B+54 E+14 / B+14 E / B 5 E+104 / B+104 CEB.25.AA Standard Ölçüler (mm) E B ØD H G CEB.25.ZA 25 Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli H K E / K B G 25 ØD H K E / K B G 25 ØD K E = E+ 60 K B = B+ 60 K E = E+ 60 K B = B+ 60 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K / K E B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H K E = E+ 60 K B = B+ 60 K E = E+ 60 K B = B+ 60

134 CEB Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Montaj Vidalý Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 8 ölçülerinde kolay vida verilir Köprülü Montaj Mandallý Montaj Standard olarak 12 mm kalýnlýðýndaki alçýpan tavanlar için tasarlanmýþtýr. Diðer kalýnlýklardaki tavanlar için sorunuz. Plenum Kutu Montajý (üstten giriþ) 5 min. 12 mm maks. 22 mm 5 Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Deflektörlü Flap Damper Uygulamasý Plenum Kutu Montajý (yandan giriþ) Yüksek hýz kanallarýnda uygulanýr. Standard olarak plenum kutu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. 4

135 Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L (m) = L 1 + h 2 konfor bölgesi L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi CEB Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr.konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Difüzör seçim tablolarý dört kanat bloðu (11, 21, 24, 41) için verilmiþtir.sayfa 12 de verilen diðer kanat bloklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz. Ses Basýnç Kaybý Daðýtýcý ve Damperli + db (A) x 1,0 Toplayýcý + db (A) x 1,1 Toplayýcý ve Damperli +1 db (A) x 1,15 Tablolardaki deðerler, dampersiz ve daðýtýcý difüzörler için verilmiþ olup, yanda belirtilen durumlar için ilgili katsayýlar ve eklemeler uygulanmalýdýr. 5

136 CEB Teknik Veriler 41 Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Ölçüler (mm) E x B 150 x x 200 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,05 2,55 1,50,70 2,00 4,85 2,40 5,90 2,80 6,80 1,5,5 1,85 4,75 2,5 5,85 2,80 7,00,20 8,00 Basýnç Kaybý P (Pa) 2,5 4,2 6, , Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,40,5 250 x x ,85 2,5 2,95,50 1,60 2,10 2,75,20 4,50 5,70 7,10 8,40 4,0 5,0 6,60 7, ,5 6 9, ,65 8, ,95 4,70 2,8 50 x ,40,00 5,80 7,50 4, ,45 8,45 8, ,00 9, ,20 5,0 2,5 400 x ,80,45 6,90 8,50,6 5, ,05 9, ,80 11,60 10, ,55 6,20 2,5 450 x ,25 4,10 7,95 10, ,90 12,10 8, ,85 14, ,50 4,90 2,5 500 x ,25,95 7,90 9,70, ,75 12, ,50 14,

137 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. CEB Üfleme uzaklýðýna göre hava huzmesi ile ortam arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler ØE (mm) 150 x x x x 00 Atýþ Mesafesi (L) m 2 2,5 2 2,5 2 2,5,5 2 2,5,5 t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,21 0,2 0,42 0,5 0,64 0,74 0,14 0,22 0,29 0,6 0,4 0,50 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,6 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,22 0, 0,44 0,55 0,66 0,77 0,16 0,24 0,2 0,40 0,48 0,56 0,50 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 0,4 0,50 0,67 0,84 1,01 1,18 0,24 0,7 0,49 0,61 0,7 0,85 0,19 0,28 0,8 0,47 0,56 0,66 0,68 1,0 1,7 1,71 2,05 2,9 0,47 0,70 0,94 1,17 1,40 1,64 0,4 0,52 0,69 0,86 1,0 1,20 0,27 0,40 0,54 0,67 0,80 0,94 Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü 50 x ,5, ,21 0,95 0,64 0,47 0,6 0,28 0,19 0,1 1,4 0,97 0,71 0,54 0,4 0,29 0,42 1,90 1,29 0,94 0,72 0,57 0,8 0,52 2,5 1,61 1,18 0,90 0,71 0,48 0,62 2,86 1,9 1,42 1,08 0,85 0,58 0,7, 2,25 1,65 1,26 0,99 0,67 2 1,2 1,85 2,46,08,70 4,1 2,5 0,8 1,25 1,66 2,08 2,50 2, x 400,5 0,62 0,47 0,92 0,71 1,2 0,94 1,54 1,18 1,85 1,42 2,16 1,65 4 0,7 0,56 0,74 0,9 1,12 1,0 5 0,26 0,9 0,52 0,65 0,78 0,91 6 0,19 0,28 0,8 0,48 0,56 0,66 2 1,58 2,6,15,94 4,7 5,52 2,5 1,07 1,60 2,14 2,67,20,74 0,78 1,18 1,57 1,96 2,5 2, x 450,5 4 0,60 0,47 0,90 0,70 1,20 0,94 1,50 1,17 1,80 1,40 2,10 1,64 5 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 6 0,24 0,5 0,47 0,59 0,71 0,8 7 0,18 0,27 0,6 0,45 0,54 0,6 2 1,95 2,92,90 4,87 5,84 6,82 2,5 1,2 1,99 2,65,1,97 4,6 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94,4 500 x 500,5 4 0,76 0,60 1,14 0,89 1,52 1,19 1,90 1,49 2,28 1,97 2,66 2,09 5 0,41 0,62 0,82 1,0 1,24 1,44 6 0,0 0,46 0,61 0,76 0,91 1,06 7 0,2 0,4 0,46 0,57 0,68 0,80 8 0,18 0,28 0,7 0,46 0,55 0,64 7

138 CEB Seçim Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði.10 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 2800 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet dört yönlü difüzör kullanýlacaktýr. 2 m 4 m 2 m Min. Atýþ 4 m 8 m 4 m Maks. Atýþ 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 2800 / 4= 700 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.4 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 5.4 m bulunur. 4) Sayfa 9 daki 41 nolu kanat bloðu seçim tablosundan 700 m /h debi ve.4 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 400 x 400 olarak bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 5,5 Pa Ses güç seviyesi, S db(a) bulunur. 6) Sayfa 10 deki detaylý seçim tablosundan 400 x 400 mm ölçü,.4 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =1.0 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v=0.25 m/s 1.7 metre 4 m Maksimum Atýþ (L=5.4 metre) konfor bölgesi 700m /h 2 m Minimum Atýþ (L=.4 metre) v=0.25 m/s 1.4 m.1 m 8

139 Teknik Þartname Difüzör, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak, ve yaylý bir düzenek ile kanat grubu çerçeveden kolaylýkla ayrýlabilir olacaktýr. Difüzör damperi, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, en az 60 mikron kalýnlýðýnda endüstriyel RAL 9005 mat siyah renge boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Difüzör damperi zýt kanat hareketli ve özel anahtarý ile ayarlanabilir olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CEB.25.AA x Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 25 mm AA..Aksesuarsýz PA..Paralel Kanatlý Damper ZA..Zýt Kanatlý Damper 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli...Mandallý Montaj 4...Köprülü Montaj E x B (mm). Sayfaya Bakýn RAL Renk Kodunu Belirtiniz CEB Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü Montaj Aksesuarý 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli 10...Vidalý 0...Mandallý 40...Köprülü PLA.10.S B x 60 x 400 x 295 x 1 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 9

140 C TR.00 C CEB Eðrisel Kanatlý Tavan Difüzörü CFA Yer Difüzörü S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

141 CFA Yer Difüzörü Taným Mekanlarda alçak seviyelerde bulunan konveksiyona baðlý ýsý kazançlarýný yerinde sönümlemek amacý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþ yer difüzörüdür. Özellikler CFA tipi yer difüzörleri radyal kanatlý üst ýzgara ile döþemedeki deliðe yerleþtirilen taþýyýcý flanþtan; ayrýca, havaya yatay dönme hareketi veren ve ýzgaranýn altýna yerleþtirilmiþ bulunan kanat grubundan oluþmaktadýr. Malzeme Üst ýzgara ile montaj flanþý alüminyum dökümden, dönme hareketini saðlayan kanat grubu ise sacdan imal edilmiþtir. Yüzey Ýþlemi Dönme hareketi veren kanatçýklar yüzey temizleme iþlemini takiben RAL 9005 mat siyah tonda elektrostatik toz boya ile boyanýr. Alüminyum ýzgara ve flanþ standart olarak naturel halde olup, istek üzerine arzu edilen tonda elektrostatik toz boya ile boyanabilir. Aksesuarlar Ýstek üzerine, difüzörün ýzgara kanatlarý arasýndan aþaðý düþmesi olasý parçacýklarý tutabilmek için difüzörün altýna bir sepet konulabilir. Ölçülendirme CFA tipi yer difüzörleri, 150 ve 200 mm anma boyutu olarak iki tipte üretilirler. Anma Boyutu Yerdeki delik ölçüsü Flanþ dýþ çapý 150 mm 162 mm 198 mm 200 mm 212 mm 248 mm Standart Tip Sepet Aksesuarlý Tip 2

142 Seçim Tablosu V (m /h) mm 200 mm P (Pa) Sipariþ Kodlamasý Model Flanþ Aksesuar Montaj Þekli Ses db(a) mm AA.. Aksesuarsýz AT.. Yoplama Sepetli 00.. Montaj Deliksiz 10.. Vidalý Montaj V (m /h) P (Pa) Ses db(a) CAF.24.AA Anma Ölçüsü RAL Renk Kodunu Belirtiniz Naturel Renk Kodu Yer Difüzörü CFA

143 C TR.00 C CFA CHA Slot Difüzör H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

144 CHA 2Slot Difüzör Taným CHA tipi slot difüzörler daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan deðiþken efektif alanlýdýr, yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Malzeme CHA tipi difüzörlerde çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr, kanatlarý ise siyah eloksal ile kaplanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Standard üretimde, yandan giriþli olarak üretilir, baðlantý boðazý üzerine içten kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

145 Ölçülendirme CHA 45 2 T B = C E =88 1 Slotlu 2 Slotlu 45 T B = C E =127 Slot Difüzör Slotlu 4 Slotlu T B =140 T B = C E =166 C E =205 T E =E+10 Standard Ölçüler E E 0 E 500 E 500 E Slotlu Slotlu Slotlu Slotlu

146 CHA Plenum Kutusu Ölçülendirme Slot Difüzör 1 Slotlu 2 Slotlu K B =60 G ØD K B =100 G ØD Slotlu 4 Slotlu K B =180 G K B =140 G ØD ØD Plenum Kutusu Boyutu K E =E Standard Ölçüler E H ØD G E H ØD G 1 Slolu x x x x x x x x x x x Slotlu x 1 19 x x x 1 19 x 2 19 x 2 19 x 2 19 x 2 19 x x x E H ØD G E H ØD G Slotlu x x 1 19 x 2 19 x 2 19 x x x x x x x Slotlu x 1 19 x 2 19 x x x x x x x x x

147 Montaj Montaj A Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna uygun olup faklý tavan alýnlýkarý için firmamýza baðlantý kurunuz CHA Slot Difüzör Montaj B Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna ve 0 mm taþýyýcý profile uygun olup farklý tavan kalýnlýklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz Ard Arda Difüzör Montajý Mandallý Montaj Detayý Özel Köþe Montaj Parçalarý L L 90 o L * * Lütfen Belirtiniz L 5

148 CHA Düþey yönde daðýtýcý Çok yönlü daðýtýcý Slot Difüzör Çok yönlü daðýtýcý Çok yönlü daðýtýcý Tek yönde daðýtýcý Toplayýcý Her iki tarafý kapaksýz Kapak sol tarafta Kapak sað tarafta Her iki tarafý kapaklý Ard arda montaj E * Standard E ölçüsü 1500 mm den fazla olamaz. 6

149 Seçim CHA H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Slot Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur.sonraki sayfalarda, Tavan Etkili ve Düþey veya Duvardan Atýþ olarak iki grup tablo verilmektedir. Tavan etkili tablolar için: Bu tablolar tek yöne yatay atýþ ve % 100 açýk damper konumu için geçerlidir. Bölünerek, zýt yönlere yapýlan atýþlar için (2+ slotlu) yön daðýlýmýnda yer alan kanal sayýsý ile ilgili difüzör tablosuna bakýlmalýdýr. Düþey veya duvardan atýþ tablolarý için: Bu tablolar % 100 açýk damper konumu için geçerlidir. Dikey atýþ mesafeleri, atýþ havasý ile ortam sýcaklýklarýnýn eþit olduðu durum için (izotermik) geçerlidir. Farklý sýcaklýklar için tablodan okunan mesafelerin aþaðýdaki tablodaki katsayýlar ile çarpýlmasý gereklidir. Atýþ havasý ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký, Dt 0 Slot Sayýsý -15 C -10 C -5 C 0 C 5 C 10 C 15 C 1 1,55 1,0 1,15 1,00 0,85 0,75 0,65 2 2,00 1,60 1,25 1,00 0,80 0,65 0,50 2,45 1,85 1,5 1,00 0,75 0,55 0,40 4 2,70 1,95 1,40 1,00 0,70 0,50 0,5 7

150 CHA Teknik Veriler 1 Slotlu Tavan Etkili Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 70 1, ,80, , , , ,40 4, , , , ,00 5,20 6,50 8,00 1,55 4,10 5,5 6, , , ,25 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

151 Teknik Veriler 2 Slotlu Tavan Etkili CHA Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 145, ,25 5, , , , ,20 6, , , , ,10 8,00 9,00 10,50 4,60 6,20 8,20 9, , , ,40 8, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

152 CHA Teknik Veriler Slotlu Tavan Etkili Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 215 4, ,25 6, , , , ,0 7, , , , ,50 8,90 9,90 11,90 6,10 7,70 9,10 10, , , ,90 9, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

153 Teknik Veriler 4 Slotlu Tavan Etkili CHA Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 290 5, ,20 7, , , , ,50 8, , , , ,90 10,40 11,60 12,80 7,40 9,10 10,70 11, , , ,40 11, , , , , , , , , , , , , , , ,90 1, ,

154 CHA Teknik Veriler 1 Slotlu Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 70 1, ,90 2, , , , ,5, , , , ,80,70 4,60 5,60 1,90 2,85,80 4, , , ,90, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

155 Teknik Veriler 2 Slotlu Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) CHA Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 145 2, ,00, , , , ,60 4, , , , ,0 5,50 6,0 7,20,0 4,40 5,60 6, , , ,50 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

156 CHA Teknik Veriler Slotlu Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 215, ,60 4, , , , ,40 5, , , , ,20 6,20 7,00 7,80 4,40 5,0 6,0 7, , , ,50 6, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

157 Teknik Veriler 4 Slotlu Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) CHA Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 290, ,0 5, , , , ,20 6, , , , ,20 7,20 8,00 8,90 5,20 6,0 7,40 8, , , ,50 7, , , , , , , , , , , , , , , ,20 9, ,

158 CHA Slot Difüzör Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Tavan Etkili L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam arasýndaki sýcaklýk farklarý Slot Sayýsý Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,88 1,2 1,76 2,20 2,64,08 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,18 0,27 0,6 0,45 0,54 0,6 0,14 0,20 0,27 0,4 0,41 0,48 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 1,40 2,10 2,80,50 4,20 4,90 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 0,52 0,78 1,04 1,0 1,56 1,82 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 0,4 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,18 0,26 0,5 0,44 0,5 0,62 2,00,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 2,52,78 5,04 6,0 7,56 8,82 1,60 2,40,20 4,00 4,80 5,60 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 16

159 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Tavandan Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ Atýþ Mesafesi (L) m 0,7 1 1, ,7 1 1, ,7 1 1, ,7 1 1, L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam arasýndaki sýcaklýk farklarý Slot Sayýsý t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 0,4 0,52 0,69 0,86 1,0 1,20 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,16 0,24 0,2 0,40 0,48 0,56 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 1,04 1,56 2,08 2,60,12,64 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 0,4 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 1,12 1,68 2,24 2,80,6,92 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,88 1,2 1,76 2,20 2,64,08 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,40 2,10 2,80,50 4,20 4,90 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 1,04 1,56 2,08 2,60,12,64 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,,80 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,52 0,78 1,04 1,0 1,56 1,82 CHA Slot Difüzör 17

160 CHA Slot Difüzör Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði 4.20 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 1200 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuktur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi 2 m 4 m 2 m 2 m 1 m 00 m /h 00 m /h 16 m 1 m 00 m /h 00 m /h 1 m 1 m 2 m geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 2 m 2 m 00 m /h 00 m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 2.50 metre 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 1200 / 4= 00 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = = 4.5 m 4) Sayfa ve 11 deki debi tablolarýndan 00 m /h debi ve 4.5 m atýþ mesafesi için en uygun ölçü 1000 mm x 2 slot bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 18.5 Pa Ses güç seviyesi, S = 1.1 db(a) bulunur. 6) Sayfa 16 daki detaylý seçim tablosundan 2 slotlu difüzör, 4.5 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.94 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 18

161 Teknik Þartname Difüzör, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör ayarlanabilen kanatlý olacak ve kanatlar siyah renkli eloksal ile kaplanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Standard olarak; esnek kanal giriþine içten kumandalý hava ayar damperi uygulanacak, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. CHA Slot Difüzör Sipariþ Kodlamasý Model CHA.2.AA x Çerçeve Aksesuar 2 mm AA..Toplayýcý (Kanatsýz) AK..Daðýtýcý (Kanatlý) SA..Toplayýcý ve Sürgü Damperli (Kanatsýz) SK..Daðýtýcý ve Sürgü Damperli (Kanatlý) E (mm) x Slot Sayýsý Sayfa e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli...Mandallý Montaj Montaj Aksesuarý 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ A...Dampersiz C...Kumanda Ýçten PLA.0.S B x 175 x 10 x 219 x 2 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Ýzolasyon 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 19

162 C TR.00 C TR.00 C CHA Slot Difüzör CHB Slot Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

163 CHB Slot Difüzör Taným CHB tipi slot difüzörler daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Ayarlanabilir silindirik kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan sabit efektif alanlýdýr, yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Malzeme CHB tipi difüzörlerde çerçeve ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Silindirik kanatlar siyah renkli plastiktendir. Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Standard üretimde; yandan giriþli olarak üretilir, baðlantý boðazý üzerine içten kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

164 Ölçülendirme CHB T B = T B = Slot Difüzör 2 24 C B =68 1 Slotlu 2 Slotlu 2 24 C B =108 Slotlu 4 Slotlu T B = T B = C B =148 C B =188 T E =E + 15 Standard Ölçüler 0 E 0 E E E E Slotlu Slotlu Slotlu Slotlu

165 CHB Plenum Kutusu Ölçülendirme Slot Difüzör 1 Slotlu Slotlu K B =60 G ØD H H K B =140 G ØD 2 Slotlu G 4 Slotlu K B =100 K B =180 G H ØD H ØD Plenum Kutusu Boyutu K E =E Standard Ölçüler E H ØD G E H ØD G x x x x Slotlu x1 117x2 117x Slotlu x1 170x2 170x x x x x x x2 80 E H ØD G E H ØD G x x x x1 80 Slotlu x1 19x Slotlu x2 219x x x x x x x x x

166 Montaj CHB Montaj A Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna uygun olup farklý tavan kalýnlýklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz Slot Difüzör Montaj B Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna ve 0 mm taþýyýcý porfile uyugun olup farklý tavan kalýnlýklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz Ard Arda Difüzör Montaj Mandallý Montaj Detayý Özel Köþe Montaj Parçalarý L L 90 o L * * Lütfen Belirtiniz L 5

167 CHB Düþey yönde daðýtýcý Çok yönlü daðýtýcý Slot Difüzör Çok yönlü daðýtýcý Tek yönde daðýtýcý Tek yönde daðýtýcý Toplayýcý Her iki tarafý kapaksýz Kapak sol tarafta Kapak sað tarafta Her iki tarafý kapaklý Ard arda montaj E * Standard E ölçüsü 1555 mm den fazla olamaz 6

168 Seçim CHB H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Slot Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. 7

169 CHB Teknik Veriler 1 Slotlu Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 50, ,40 5, , , , ,40 5, , , , ,40 5,80 7,10 9,50,50 4,60 6,10 7, , , ,40 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

170 Teknik Veriler CHB 2 Slotlu Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 100, ,80 6, , , , ,80 6, , , , ,80 6,40 7,80 10,50,90 5,10 6,70 8, , , ,80 6, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

171 CHB Teknik Veriler Slotlu Slot Difüzör Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 150, ,60 6, , , , ,60 6, , , , ,60 6,10 7,50 10,00,70 4,80 6,40 7, , , ,60 6, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

172 Teknik Veriler 4 Slotlu CHB Ölçüler E (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Slot Difüzör 200, ,80 6, , , , ,80 6, , , , ,80 6,40 7,80 10,50,90 5,10 6,70 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 7, ,

173 CHB Slot Difüzör Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Slot Sayýsý L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam arasýndaki sýcaklýk farklarý Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,54 0,81 1,08 1,5 1,62 1,89 0,46 0,69 0,92 1,15 1,8 1,61 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 0,8 0,57 0,76 0,95 1,14 1, 0,5 0,5 0,70 0,88 1,06 1,2 0, 0,49 0,66 0,82 0,98 1,15 0,1 0,46 0,62 0,77 0,92 1,08 0,0 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04 0,28 0,42 0,56 0,71 0,86 1,02 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 2,66 0,66 0,98 1,1 1,64 1,97 2,0 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,54 0,80 1,07 1,4 1,61 1,88 0,49 0,74 0,98 1,2 1,48 1,72 0,46 0,68 0,91 1,14 1,7 1,60 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,00 1,50 2,00 2,50,00,50 0,89 1, 1,78 2,22 2,66,11 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,70 1,06 1,41 1,76 2,11 2,46 0,66 0,99 1,2 1,65 1,98 2,1 0,62 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,54 0,81 1,08 1,5 1,62 1,89 1,28 1,92 2,56,20,84 4,48 1,12 1,68 2,24 2,80,6,92 1,02 1,5 2,04 2,55,06,57 0,94 1,41 1,88 2,5 2,82,29 0,88 1,2 1,76 2,20 2,64,08 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,74 1,12 1,49 1,86 2,2 2,60 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 0,68 1,02 1,6 1,70 2,04 2,8 12

174 Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði 4 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 2000 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 4 adet 4 slotlu difüzör kullanýlacaktýr. 16 m 1 m 2 m 2m 500m /h 2m 500m /h 2 m Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. 500m /h 500m /h 2.0 metre CHB Slot Difüzör 6 m 1 m 2m 2m 500m /h 500m /h v L =0.25 m/s v L =0.25 m/s konfor bölgesi 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 2000 / 4= 500 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =. m Maksimum atýþ mesafesi, L = + 2. = 5. m bulunur. 4) Sayfa 11 deki seçim tablosundan 500 m /h debi ve. m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 195 mm 4 slotlu bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 5 Pa Ses güç seviyesi, S = db(a) bulunur. 6) Sayfa 12 deki detaylý seçim tablosundan 4 slotlu ölçü,. m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =2.46 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 1

175 CHB Slot Difüzör Teknik Þartname Difüzör, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör birbirinden baðýmsýz olarak ayarlanabilen plastik malzemeden imal edilmiþ silindirik kanatlý olacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Standard olarak; esnek kanal giriþine içten kumandalý hava ayar damperi uygulanacak, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model CHB.2.AA x Çerçeve Montaj Þekli Montaj Aksesuarý 2 mm...köprülü Montaj 0...Montaj Kasasýz 1...Montaj Kasalý E (mm) x Slot Sayýsý Sayfa e bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Ýzolasyon 0...Mandallý S...Yandan Giriþ A...Dampersiz C...Kumanda Ýçten 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli PLA.0.S C x 175 x 10 x 219 x 2 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Ölçüleri 14

176 C TR.00 C 08.0 TR.E N.00 C CHB Slot Difüzör CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i A I R C O N T R O L S Y S T E M S

177 2CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Taným Deðiþken atýþlý termostatik slot difüzör, ortamlarýn hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini otomatik olarak saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bir ortama üflenen hava, ortamdan sýcak ise yukarý doðru; ortamdan soðuk ise aþaðý doðru hareket etmek durumundadýr.yoðunluk farklarýnýn getirdiði bu durumdan dolayý, havalandýrma ve iklimlendirme sistemlerinde sýcak havayý aþaðýya doðru, soðuk havayý ise yatay veya (duruma göre) yataydan yukarý doðru açýlandýrarak ortama vermek gereklidir. Deðiþken atýþlý termostatik slot difüzör, içindeki bir termal eleman vasýtasý ile içinden geçen hava sýcaklýðýný hissederek, difüzör kanatlarýnýn pozisyonunu deðiþtirmekte ve gelen hava 22 o C den soðuk ise yatay, 29 o C den sýcak ise düþey olarak havayý mahale vermektedir.chc termostatik slot difüzör, herhangi bir enerji ile çalýþan bir servomotor gerektirmemekte, tamamen termostatik elemanýn genleþme veya büzülmesi ile difüzör kanatlarýna kumanda vermekte ve yaz / kýþ deðiþim ayarý gerektirmemektedir. CHC tipi difüzörler daðýtýcý olarak tasarlanmýþlardýr. CHA tipi difüzörlerin toplayýcý olarak kullanýlmasý ile tavanda görsel bütünlük saðlanabilir. Özellikler CHC tipi slot difüzörler, düz ve hareketli kanatlara sahiptirler. Coanda etkisi istenen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilir. Slot difüzörler bir, iki, üç ve dört kanallý olarak imal edilmektedirler. Slot difüzörlerin her üfleme kanalýnýn her bir tarafýnda, havayý yönlendirici kanatlar yer almaktadýr. Bu kanatlarýn her ikisi de aþaðý doðru baktýðý zaman, üflenen hava da aþaðý doðru yönlenmektedir. Kanatlardan herhangi biri yukarý (yataya dönmüþ) konumda olduðu zaman ise, üfleme havasý bu kanat profilini takip ederek (Coanda etkisi) bu kanat tarafýna doðru yatay olarak difüzörden çýkmaktadýr. Ortama verilmek istenen havanýn ister tamamý bir yöne veya diðerine; ister birbirinden ayrýlarak farklý yönlere verilebilir. (Bu özellik iki veya daha fazla kanalý olan difüzörlerde geçerlidir). Hareket, üfleme yarýklarýnýn kenarlarýndaki kanatlardan birine verilmekte, diðeri sabit olarak düþey konumda kalmaktadýr. CHC tipi difüzörler, 4 m ye kadar tavan yükseklikleri ve +/- 10 o C sýcaklýk farklarý için uygundurlar. Description The variable throw slot diffuser is designed for ceiling applications to achieve the different throw characteristics required in heating and cooling of spaces automatically. Due to the fact that cold air tends to go down, and warm air tends to float; it is necessary that air is supplied horizontally when cooling, and vertically downwards when heating. With this thermostatic slot diffuser, when the supply air is cool (<22 o C), the air stream is thrown horizontally; and when it is warm (>29 o C), it is thrown vertically downwards, by the moving of the blades. This movement is performed by a thermostatic element inside the diffuser and no manual or electrical power or adjustments are necessary. These diffusers are intended for supply air usage. Properties The CHA type diffusers have adjustable blades and have one to four slots.versatile design provides the option of commanding the blades in the same or opposite directions (if more than one slot). It is also possible to manipulate the number of blades to move in parallel or opposingly. There are blades on both sides of each slot, to direct the outgoing air stream. When both blades are pointed downwards, air is also thrown vertically downwards. When one of the blades are positioned pointing horizontally, the thrown air is directed towards this blade and discharged horizontally, with the "Coanda Effect". With diffusers having more than one slot, it is possible to throw the air stream either in the same, or in opposing directions. The motion is given to only one of the blades at the sides of the slots, and the other blade remains pointing downwards. These diffusers are recommended for use with ceiling heights up to 4 m, with a supply temperature difference of (+/-) 10 o C. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ETÝAL-60 standardýna uygun, ekstrüze alüminyum profildendir Yüzey Ýþlemi Ürün yüzeyleri temizlenip kromatlama iþlemine tabi tutulduktan sonra elektrostatik toz boya ile standard olarak %20 parlak RAL 9010 beyaz tonda boyanmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanabilir. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0.6 mm kalýnlýkta galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan aský kulaklarýndan asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli NFAF akustik izolasyon kutu içine uygulanýr. Materials The frame and the blades are manufactured from ETIAL-60 norm aluminium profiles. Surface Treatment The surfaces of the diffusers are first cleaned, then treated with chromating process; after which, are painted electrostatically, with 20% gloss RAL 9010 (white) as standard. Other colours are also available upon request. The blades are black eloxal treated. Plenum Box Accessories The plenum box is used to achieve optimum throw characteristics. It has the inlet at one side. A damper is installed at the inlet, which can be operated internally, through a slot. The plenum boxes are made from 0.6 mm thick galvanized steel sheets and have 4 hanging brackets on their body. Optionally, a 6 mm thick acoustic foam can be laid inside the plenum box.

178 Ölçülendirme / Dimensions CHC T B =60 T B = Standard Ölçüler / Standard Dimensions 1 Slotlu Slot 2 E C E =88 T B = C E =166 2 Slotlu Slots Slotlu / Slot 2 Slotlu / Slots Slotlu / Slots 4 Slotlu / Slots E T E =E Slotlu Slots E E C E =127 4 Slotlu Slots T B = C E =205 E Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser

179 CHC Plenum Kutusu Ölçülendirme / Plenum Box Dimensions 1 Slot / Slot 2 Slotlu / Slots K B =60 G K B =100 G Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Slotlu / Slots 4 Slotlu / Slots K B =180 G Plenum Kutusu Boyutu / Plenum box dimensions K E =E Standard Ölçüler / Standard Dimensions 1 Slotlu Slot Slotlu Slots K B =140 E H ØD G x x x x x x x x x x x E H ØD G x x 1 19 x 2 19 x 2 19 x x x x x x x G ØD ØD 2 Slotlu Slots 4 Slotlu Slots ØD ØD E H ØD G x 1 19 x x x 1 19 x 2 19 x 2 19 x 2 19 x 2 19 x x x E H ØD G x 1 19 x 2 19 x x x x x x x x x

180 Montaj / Installation CHC Montaj A Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna uygun olup faklý tavan kalýnlýkarý için firmamýzla baðlantý kurunuz Type A This type is suitable for ceiling thicknesses of mm. For other thicknesses,please contact us. Montaj B Bu montaj þekli 12 mm tavan kalýnlýðýna ve 0 mm taþýyýcý profile uygun olup farklý tavan kalýnlýklarý için firmamýzla baðlantý kurunuz. Type B This type is suitable for ceiling thicknesses of mm and carrying member thickness of 0 mm (total max.52 mm ). For other thicknesses, please contact us. Ard Arda Difüzör Montajý Adjacent Installation of Diffusers Mandallý Montaj Detayý Detail of Concealed Fixing Özel Köþe Montaj Parçalarý Specially Mitered Parts L 90 o L * L Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser * Lütfen Belirtiniz / Please advise L 5

181 CHC Kanat hareket kombinasyon sayýlarý çok olduðundan, örnek olarak bazý kombinasyonlar verilmiþtir. Hangi kanatlarýn hareket etmesi gerektiði, þipariþ sýrasýnda firmamýza bildirilmelidir. Isýtma (Düþey Yönde Atýþ) / Heating (Vertical Throw) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Since there are numerous combinations for blade movements, a few samples are given. It should be defined with the order, which blades will be subjected to movement. Soðutma (Tek Yönde Atýþ) / Cooling (One-way Throw) Soðutma (Çok yönlü Atýþ) / Cooling (Multi-way Throw) Her iki tarafý kapaksýz Both ends open Kapak sað tarafta Cover at right Ard arda montaj Adjacent Installation Soðutma (Çok yönlü Atýþ) / Cooling (Multi-way Throw) Soðutma (Çok yönlü Atýþ) / Cooling (Multi-way Throw) Kapak sol tarafta Cover at left Her iki tarafý kapaklý Cover at Both ends E * Standard E ölçüsü 1500 mm den fazla olamaz / Dimension E max =1500 mm 6

182 Seçim "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Sonraki sayfalarda, Tavan Etkili ve Düþey veya Duvardan Atýþ olarak iki grup tablo verilmektedir. L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) v efek. (m/s) V (m /h) H(m) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m No. of Slots Slot Sayýsý Konfor Bölgesi Comfort Zone Nomenclature L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) L 1 Distance between diffuser centres or diffuser centre and wall. (m) h1 Comfort zone height (m) h2 Distance between a diffuser and comfort zone (m) v eff. Effective outlet velocity (m/s) v L Velocity of core in comfort zone t 0 Difference between supply air and room temperature ( o C) t L Difference between core and comfort zone temperature ( o C) L Throw distance (m) V Air flow rate (m /h) H Room height (m) S Sound power level db(a) Tavan etkili tablolar için: Bu tablolar tek yöne yatay atýþ ve % 100 açýk damper konumu için geçerlidir. Bölünerek, zýt yönlere yapýlan atýþlar için (2+ slotlu) yön daðýlýmýnda yer alan kanal sayýsý ile ilgili difüzör tablosuna bakýlmalýdýr. Düþey veya duvardan atýþ tablolarý için: Bu tablolar % 100 açýk damper konumu için geçerlidir. Dikey atýþ mesafeleri, atýþ havasý ile ortam sýcaklýklarýnýn eþit olduðu durum için (izotermik) geçerlidir. Farklý sýcaklýklar için tablodan okunan mesafelerin aþaðýdaki tablodaki katsayýlar ile çarpýlmasý gereklidir. v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m Atýþ havasý ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farký, Dt 0 ( C) Temperature difference between supply air and room 1,55 2,00 2,45 2,70 1,0 1,60 1,85 1,95 1,15 1,25 1,5 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0,75 0,65 0,55 0,50 L 1 (m) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) Konfor Bölgesi Comfort Zone ,65 0,50 0,40 0,5 v efek. (m/s) V (m /h) To achieve "Coanda effect", the outlet velocity must be greater than 2m/s. The general comfort conditions require that the sound power level is below 40 db(a). The height of the comfort zone is taken as 1.70m above the floor. It is important that 0.25 m/s core velocity is not exceeded in this zone. On the following pages, there are two groups of tables, namely, "With Ceiling Effect" and "Vertical or Wall Throw". For tables "With Ceiling Effect": These tables are valid for one way horizontal throw and 100% open damper position. For 2+ slotted diffusers, if throw is divided into different directions, then data must be analysed by looking at the common number of slots in one same direction. For tables "Vertical or Wall Throw": These tables are valid for one way horizontal throw and 100% open damper position. The throw distances are given for isothermal throws. For different temperatures, the throws that are read from the tables must be multiplied by the factors in the table above: CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser 7

183 CHC Teknik Veriler / Technical Data 1 Slotlu / Slot Tavan Etkili / With Ceiling Effect Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s 1,00 2,80,60 4,50 5,60 1,0,40 4,40 5,50 6,80 1,50 4,00 5,20 6,50 8,00 1,55 4,10 5,5 6,70 8,20 1,60 4,25 5,50 6,90 8,50 1,60 4,0 5,60 7,00 8,60 1,70 4,50 5,80 7,0 8,90 1,70 4,60 6,00 7,50 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation

184 Teknik Veriler / Technical Data 2 Slotlu / Slots Tavan Etkili / With Ceiling Effect CHC Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s,15 4,25 5,60 6,0 7,5,80 5,20 6,80 7,65 8,90 4,50 6,10 8,00 9,00 10,50 4,60 6,20 8,20 9,20 10,80 4,70 6,40 8,45 9,50 11,10 4,90 6,60 8,70 9,80 11,40 5,00 6,80 8,90 10,00 11,70 5,10 7,00 9,20 10,0 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation 9

185 CHC Teknik Veriler / Technical Data Slotlu / Slots Tavan Etkili / With Ceiling Effect Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s 4,20 5,25 6,20 6,90 8,0 5,10 6,0 7,50 8,40 10,00 6,00 7,50 8,90 9,90 11,90 6,10 7,70 9,10 10,20 12,20 6,0 7,90 9,40 10,40 12,50 6,50 8,10 9,70 10,70 12,90 6,70 8,40 9,90 11,00 1,20 6,90 8,60 10,20 11,0 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation

186 Teknik Veriler / Technical Data 4 Slotlu / Slots Tavan Etkili / With Ceiling Effect CHC Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s 5,00 6,20 7,20 8,10 8,90 6,10 7,50 8,80 9,80 10,80 7,20 8,90 10,40 11,60 12,80 7,40 9,10 10,70 11,90 1,10 7,60 9,40 11,00 12,0 1,50 7,80 9,70 11,0 12,60 1,90 8,00 9,90 11,60 12,90 14,0 8,20 10,20 11,90 1,0 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation 11

187 CHC Teknik Veriler / Technical Data 1 Slotlu / Slots Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Vertical or wall throw (Without Ceiling Effect) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s 1,0 1,90 2,50,20,90 1,60 2,5,15,90 4,70 1,90 2,80,70 4,60 5,60 1,90 2,85,80 4,70 5,70 2,00 2,90,90 4,80 5,90 2,05,05 4,00 5,00 6,00 2,10,10 4,10 5,15 6,20 2,15,10 4,10 5, Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. / For correction factors, refer to table on page 7 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation

188 Teknik Veriler / Technical Data 2 Slotlu / Slots Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Vertical or wall throw (Without Ceiling Effect) CHC Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s 2,20,00,80 4,40 5,00 2,70,60 4,60 5,0 6,10,20 4,0 5,50 6,0 7,20,0 4,40 5,60 6,40 7,40,5 4,50 5,80 6,60 7,60,50 4,60 6,00 6,80 7,80,50 4,80 6,10 7,00 8,00,60 4,80 6,00 7, Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. / For correction factors, refer to table on page 7 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser 915 8, ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation 1

189 CHC Teknik Veriler / Technical Data Slotlu / Slots Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Vertical or wall throw (Without Ceiling Effect) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Ölçüler / Dimensions E (mm) Debi / Flow Rate V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s,00,60 4,0 4,90 5,40,60 4,40 5,20 5,95 6,60 4,0 5,20 6,20 7,00 7,80 4,40 5,0 6,0 7,20 8,00 4,50 5,50 6,50 7,40 8,20 4,60 5,60 6,70 7,60 8,50 4,80 5,80 6,90 7,80 8,70 4,90 5,90 7,10 8, Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. / For correction factors, refer to table on page 7 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation

190 Teknik Veriler / Technical Data 4 Slotlu / Slots Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ (Tavan Etkisiz) Vertical or wall throw (Without Ceiling Effect) CHC Ölçüler / Dimensions Dimensions E (mm) E (mm) Debi / Flow Rate Flow V (mrate /h) V (m /h) Atýþ Mesafesi / Throw L (m) v L =0,25 m/s,50 4,0 5,00 5,60 6,20 4,0 5,20 6,10 6,80 7,50 5,10 6,20 7,20 8,00 8,90 5,20 6,0 7,40 8,20 9,10 5,40 6,50 7,60 8,40 9,40 5,50 6,70 7,80 8,70 9,60 5,70 6,90 8,00 8,90 9,90 5,80 7,10 8,20 9,20 Düzeltmeler için sayfa 7 deki katsayý tablosuna bakýnýz. / For correction factors, refer to table on page 7 Basýnç Kaybý / Pressure Loss P (Pa) Ses Güç Seviyesi / Sound power level S (db(a)) Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser , ve 700 mm ölçüleri için ara deðerler enterpolasyon ile bulunur / Values for 600 and 700 mm lengths can be found by interpolation 15

191 CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Tavan Etkili / With Ceiling Effect Slot Sayýsý / No.of slots Atýþ Mesafesi Throw (L) m Technical Data Temperature gradients along the throw path are read from the table below, depending on the Dto, DtL and throw length values. The temperature of the core at L metres from the diffuser, differs L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Hava hüzmesi boyunca sýcaklýk farklarý Temperature gradients along the throw path t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri / Values ,88 1,2 1,76 2,20 2,64,08 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,18 0,27 0,6 0,45 0,54 0,6 0,14 0,20 0,27 0,4 0,41 0,48 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 1,40 2,10 2,80,50 4,20 4,90 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 0,52 0,78 1,04 1,0 1,56 1,82 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 0,4 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,18 0,26 0,5 0,44 0,5 0,62 2,00,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 2,52,78 5,04 6,0 7,56 8,82 1,60 2,40,20 4,00 4,80 5,60 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88,6 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 from the room temperature by the value read from the tables. The difference is plus in heating and minus in cooling. The less the difference, the better the comfort conditions. 16

192 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Tavandan Düþey veya Duvardan Yatay Atýþ Hava hüzmesi boyunca sýcaklýk farklarý Vertical or wall throw Temperature gradients along the throw path t L ( o C) Deðerleri / Values Slot Sayýsý / No.of slots Atýþ Mesafesi t 0 ( o C) Throw (L) m ,7 1 1, ,7 1 1, ,7 1 1, ,7 1 1, ,80 0,60 0,44 0,4 0,24 0,16 0,12 1,04 0,96 0,80 0,64 0,44 0,4 0,28 1,20 1,12 0,96 0,88 0,60 0,48 0,40 1,40 1,20 1,04 0,96 0,80 0,60 0,52 1,20 0,90 0,66 0,52 0,6 0,24 0,18 1,56 1,44 1,20 0,96 0,66 0,51 0,42 1,80 1,68 1,44 1,2 0,90 0,72 0,60 2,10 1,80 1,56 1,44 1,20 0,90 0,78 1,60 1,20 0,88 0,69 0,48 0,2 0,24 2,08 1,92 1,60 1,28 0,88 0,68 0,56 2,40 2,24 1,92 1,76 1,20 0,96 0,80 2,80 2,40 2,08 1,92 1,60 1,20 1,04 2,00 1,50 1,10 0,86 0,60 0,40 0,0 2,60 2,40 2,00 1,60 1,10 0,85 0,70,00 2,80 2,40 2,20 1,50 1,20 1,00,50,00 2,60 2,40 2,00 1,50 1,0 2,40 1,80 1,2 1,0 0,72 0,48 0,6,12 2,88 2,40 1,92 1,2 1,02 0,84,60,6 2,88 2,64 1,80 1,44 1,20 4,20,60,12 2,88 2,40 1,80 1,56 2,80 2,10 1,54 1,20 0,84 0,56 0,42,64,6 2,80 2,24 1,54 1,19 0,98 4,20,92,6,08 2,10 1,68 1,40 4,90 4,20,64,6 2,,80 2,10 1,82 Technical Data Temperature gradients along the throw path are read from the table below, depending on the Dto, DtL andthrow length values. The temperature of the core at L metres from the diffuser, differs from the room temperature by the value read from the tables. The difference is plus in heating and minus in cooling. The less the difference, the better the comfort conditions. CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser 17

193 CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser Seçim Örnek: Boyutlarý 16 m x 8 m, yüksekliði 4.20 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 1200 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuktur. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 1200 / 4= 00 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = = 4.5 m 4) Sayfa ve 11 deki debi tablolarýndan 00 m /h debi ve 4.5 m atýþ mesafesi için en uygun ölçü 1000 mm x 2 slot bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 18.5 Pa Ses güç seviyesi, S = 1.1 db(a) bulunur. 6) Sayfa 16 daki detaylý seçim tablosundan 2 slotlu difüzör, 4.5 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.94 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 2 m 4 m 2 m 2 m Example: 1 m 00 m /h 00 m /h 16 m 1 m 00 m /h 00 m /h 1 m 1 m Air at 1200 m /h, is to be supplied into a room with dimensions 16 x 8m, and a height of 4.20 m.the supply air is 8 o C below room temperature and 4 diffusers will be used. Determine diffuser 2 m geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. Isýtma havasý ortamdan 10 o C yüksek olduðuna göre ýsýtma için seçimi kontrol ediniz v L =0.25 m/s Solution: 1) Diffusers are placed on the ceiling plan symmetrically. 2) Air flow rate per diffuser is calculated as 1200 / 4 = 00 m /h. ) Calculation of path length to the comfort zone: Minimum distance: L= = 4.50 m 4) From the tables on pages , the most suitable size is found as 1000 mm x 2 slots; for 00 m /h and 4.50 m throw. 5) From the same table, pressure loss is calculated, by interpolation, as 18.5 Pa and sound power level as 1 db(a). 6) From the table on page 16; for 1000 mm x 2 slots size, Dt o =8 o C, and 4.50 m throw, Dt L is found by interpolation as 0.94 o C. Haeating check: For slots and10 o C the correction factor is read as 0,65 from table on page 7. From the data table on page 1; for 00 m/h, the throw is interpolated as 4,8 x 0.65 =,12 m; which is less than the room height, thus acceptable. Isýtma Kontrolu: 2 slot ve 10 o C için sayfa7 den düzeltme katsayýsý 0,65 okunur Sayfa 1 teki tablodan, 00 m /h için L=4,8 m x 0,65 =,12 bulunur oda yüksekliðinden fazla olmadýðý için uygundur 2 m 2 m 00 m /h 00 m /h v L =0.25 m/s Konfor Bölgesi Comfort Zone spacings so that the core velocity in comfort zone is below 0.25 m/s. Also, check for heating application if the supply air is 10 o C above the room temperature m 1.7 m 18

194 Teknik Þartname Difüzör, ETÝAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Difüzör, her kanalýnýn iki tarafýnda biri sabit diðeri hareketli siyah eloksallý hava yönlendirme kanatlarýný havi olacak ve hareketli kanatlar, termostatik bir eleman ve tahrik mekanizmasý ile hareket edecektir. Difüzöre gelen hava 22 o C den soðuk ise yatay, 29 o C den sýcak ise düþey olarak hava atýþý yapýlacaktýr. Ýki ve daha fazla kanallý difüzörlerde, ortama verilmek Kanat Tanýmlamasý Hava giriþ tarafýndan baþlamak üzere, kanatlar slot adedine göre 1`den 8`e kadar numaralandýrýlmýþtýr. 4 haneli hareketli kanatlarý tanýmlama koduna, hareket eden kanatlarýn numarasý verilir. Yandaki örnekte, hareket eden kanatlar 1,,5 ve 8 olduðundan 158 kodu yazýlýr. Ýki slotlu difüzör olmasý halinde 1 ve 4 hareketli ise kanat kodu için 1400 girilir. Spariþ Kodlamasý / Order Code Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý / Plenum Box Order Code Model Montaj Þekli Installation Kutu Giriþi Box inlet Damper ve Kumandasý Spigot Damper Hareket edecek olan kanatlarýn No.larý Numbers of the blades that will move 0...Mandallý / Concealed fixing istenen havanýn ister tamamý bir yöne veya diðerine; ister birbirinden ayrýlarak farklý yönlere verilebilecektir. Plenum kutusu; 0.6 mm kalýnlýkta galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde 4 adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþ aðzý üzerine kordon çekilecektir. Standard olarak; kutu giriþine içten kumandalý hava ayar damperi uygulanacak, alev süreksizliði özelliði olan 6 mm kalýnlýkta mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS 476:Part 7 standardlarý Class 0) ile izole edilecektir. Model CHC.2.AK x Çerçeve / Frame Aksesuarlar / Accessories Montaj / Installation Kanat Kodu / Blade Code Ýzolasyon Insulation Specification Text 2 mm AK..Daðýtýcý (Kanatlý) / Supply (with blade)...mandallý Montaj / Concealed fixing S...Yandan Giriþ / Side Inlet Standard Ölçüler Standard Dimensions PLA.0.S B x 175 x 10 x 219 x 2 A...Dampersiz / Without Damper C...Kumanda Ýçten / Internally Operated 00...Ýzolesiz / Without insulation 01...Akustik Ýzoleli / With acoustic insulation Slot diffuser for ceiling installation. The diffuser will be manufactured from ETIAL-60 norm aluminium profiles, and chromated. After chromating, will be painted to ordered request with electrostatic powder paint and a minimum thickness of 60m.The diffuser will have black eloxal treated adjustable blades, on both sides of each slot. One of these blades will be connected to the thermostatic element for movement, the other blade will be free. The motion of the blades will be done by a thermostatic element located inside the diffuser. The moved blade will take a horizontal-throw position when the supply air is below 22 o C, and a vertically downwards throw position when the supply air temperature is above 29 o C. With diffusers Blade Code Nomenclature Starting from the air inlet side, each subsequent blade is numbered from 1 to 8 depending on the number of slots.the relevant numbers for the moving blades are entered sequentially, in the 4 digit blade code: In the example shown, the moving blades are 1,,5 and 8 respectively. Therefore 158 is entered as the blade code. In a diffuser case with 2 slots and No.s 1 and 4 moving, the blade code becomes Slotlu 1 Kanat Kodu Blade code 2 Slotlu Slotlu 4 Slotlu E (mm) x Slot Sayýsý Sayfa e bakýnýz x No.of slots Refer to page RAL Renk Kodunu Belirtiniz Indicate RAL colour code Kutu Ölçüleri Plenum Box Dimensions Renk Kodu Colour Code Standard olmayan ölçüleri belirtiniz Please indicate if special dimensions are requested K E x K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi / no. of inlets) having more than 1 slot, it will be possible to change the connection to the thermostatic element, from one blade to the other (manually); thus changing the horizontal throw direction. The diffuser will have black eloxal treated adjustable blades. The plenum box will be manufactured from 0.6 mm galvanized steel sheets by seams. There will be 4 hanging brackets on the box. The entry spigot will be equipped with a volume control damper, operated internally and through a slot. A layer of 6-mm thick acoustic foam (according to BS 476 Part 6 & 7 Class 0) will be installed inside the plenum box. 1Slot 2 Slots Slots 4 Slots CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör / Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser 19

195 C.08.0.TR.00 C.08.0.EN.00 C TR.00 C CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser CKA Endüstriyel Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. I N D U S T R I A L A N D T R A D E C O. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

196 CKA Endüstriyel Difüzör Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bir ortama üflenen hava, ortamdan sýcak ise yukarý doðru; ortamdan soðuk ise aþaðý doðru hareket etmek durumundadýr. Yoðunluk farklarýnýn getirdiði bu durumdan dolayý, havalandýrma ve iklimlendirme sistemlerinde sýcak havayý aþaðýya doðru, soðuk havayý ise yatay veya (duruma göre) yataydan yukarý doðru açýlandýrarak ortama vermek gereklidir. CKA endüstriyel difüzörü, el veya motor kumandasý ile, atýþ þeklini yatay veya düþey olarak ayarlama olanaðý vermektedir. CKA tipi difüzör daðýtýcý olarak tasarlanmýþtýr. Özellikler CKA tipi difüzör, dairesel kesitte olup, içiçe yerleþtirilmiþ iki adet dairesel elemandan oluþmaktadýr. Coanda etkisi istenen durumlarda tavan ile ayný düzlemde monte edilir. Bu difüzörler, yüksekliði 15 m ye kadar olan yerler için uygundur. Norm yuvarlak kanala baðlanmaya uygun çaptaki giriþ boðazý dýþa doðru geniþleyerek anma boyutuna ulaþýr. Havanýn difüzör içine eþit daðýlmasý için giriþ boðazýnýn altýnda perfore levha yerleþtirilmiþtir. Difüzör, içiçe yerleþtirilmiþ iki adet silindir elemandan oluþmakta ve içteki elemanýn, el veya servomotor ile açýsal olarak konumu deðiþtirilebilmektedir. CKA tipi difüzörler, sadece dairesel olarak ve 00, 400, 500, 600 ve 800 mm anma boyutlarýnda üretilmektedir. Malzeme Ýç ve dýþ elemanlar, 1 mm dekape edilmiþ sacdan mamuldür. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzeyleri temizlenip fosfatlama iþlemine tabi tutulduktan sonra elektrostatik toz boya ile standard olarak %20 parlak RAL 9010 beyaz tonda, en az 60 m kalýnlýkta boyanmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer yüzey kaplama iþlemleri ve renkler uygulanabilir. Düþey Atýþ Yatay Atýþ 2

197 Ölçülendirme CKA ØC E ØD H 1 H Endüstriyel Difüzör Standard Ölçüler Anma Ölçüsü (mm) ØC E ØD H H Montaj Kanala Düz Montaj Kanala Dirsekli Montaj

198 4CKA Endüstriyel Difüzör Teknik Veriler Anma Ölçüsu (mm) Ø 00 Diresek / plaenum Kutusu Düzeltme Factörleri x db(a) Anma Ölçüsu (mm) Ø 400 Diresek / plaenum Kutusu Düzeltme Factörleri x db(a) Anma Ölçüsu (mm) Ø 500 Diresek / plaenum Kutusu Düzeltme Factörleri x db(a) Anma Ölçüsu (mm) Ø 600 Diresek / plaenum Kutusu Düzeltme Factörleri x db(a) Anma Ölçüsu (mm) Ø 800 Diresek / plaenum Kutusu Düzeltme Factörleri x db(a) Debi V (m /h) Soðuk Hava Atýþ (Yatay) (m) 5 o C Sýcak Hava Atýþ (Düþey) (m) 10 o C 15 o C 20 o C 25 o C Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Debi V (m /h) Soðuk Hava Atýþ (Yatay) (m) 5 o C Sýcak Hava Atýþ (Düþey) (m) 10 o C 15 o C 20 o C 25 o C Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Debi V (m /h) Soðuk Hava Atýþ (Yatay) (m) 5 o C Sýcak Hava Atýþ (Düþey) (m) 25 o C Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 200 2,2,8 2,7 2,2 1,8 1,4 14,0 20,0 00 2,0 4, , ,0 20, ,9,9 10 o C 2,8 15 o C 2, 20 o C 1,9 1,6 8,0 20,0 Debi V (m /h) Soðuk Hava Atýþ (Yatay) (m) 5 o C Sýcak Hava Atýþ (Düþey) (m) 25 o C Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Debi V (m /h) 10 o C 15 o C 20 o C Soðuk Hava Atýþ (Yatay) (m) Sýcak Hava Atýþ (Düþey) (m) Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 700 2,5 4,6,2,7 2, 2,0 8,0 20, ,5 5 o C,0 10 o C 2,2 15 o C 1,8 20 o C 1, 25 o C 1,0 5,0,0 00, 5,8 4,0, 2,8 2,5 22,0 28, ,6 5,4,8,1 2,7 2,4 11,0 25,0 600,5 4,6, 2,7 2,4 2,1 12,0 25, ,9 5,1,8,0 2,6 2, 10,0 24,0 1500,9 4,6, 2,6 2,4 2,0 9,0 20, ,6 7,2 5, 4,,8,4 40,0 6,0 500, 6,8 4,7,9,,0 16,0 0, ,0 5,5,9,2 2,8 2,4 15,0 28,0 900, 5,9 4,2,4 2,9 2,6 1,0 27, ,2 6,1 4,,5,1 27,0 17,0 29,0 Not : Soðutmada tavan etkili atýþ halinde, yatay atýþ mesafesi için tablodaki deðerler 1.4 ile çarpýlmalýdýr ,6 9,1 6,5 5, 4,6 4,2 60,0 42, ,0 8,0 5,8 4,6 4,0,6 24,0 6, ,6 6,2 4,4,6,1 2,7 20,0 2,0 1000,6 6,5 4,7,8, 2,9 16,0 0, , 7,8 5,4 4,,9,4 26,0 6, ,0 11,0 8,0 6,4 5,5 5,0 86,0 47, ,6 9, 6,8 5,5 4,7 4,1 2,0 40, , 7,1 5,0 4,0,5,1 25,0 5, ,1 8,0 5,6 4,7 4,0,4 24,0 5, ,5 9,1 6,5 5,2 4,5 4,0 9,0 42, ,0 1,0 9,1 7,5 7,5 6,6 115,0 50, ,1 10,0 7,6 6,2 5, 4,8 42,0 4, ,0 7,9 5,5 4,5,9,1 2, ,4 9,8 7,0 5,8 5,0 4,4 5,0 41, ,0 12,5 8,8 7,1 6,1 5,5 70,0 5, ,0 14,8 10,5 8,5 8, 6,6 150,0 54, ,0 12,0 8,5 7,0 6,0 5,4 55,0 46, ,0 9,5 6,8 5,4 4,7 4,1 50,0 42, ,5 1,0 9, 7,5 6,5 5,9 62,0 48, ,0 15,0 11,0 9,0 7,8 7,0 105,0 57, ,5 10 9,5 7,8 6,8 6,0 65,0 48, ,0 12,0 8,1 6,8 5,8 5,1 70,0 48, ,0 17,0 12,0 9,5 8,2 7,4 95,0 54, ,0 18,0 1,0 10,5 9,0 8, , ,0 16,0 12,0 9,6 8,0 7,5 111,0 54, ,0 15,5 11,0 9,0 7,8 7,0 120,0 56, ,0 20,0 14,0 12,0 10,0 9,0 140,0 58, ,5 20,0 14,5 12,0 10,0 9,0 150,0 59, ,0 19,0 14,0 11,5 9,8 8,5 200,0 62,0

199 Teknik Þartname Difüzör, 1 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sac malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr.difüzör, içiçe yerleþtirilmiþ iki adet silindir Sipariþ Kodlamasý elemandan oluþacak ve içteki elemanýn, el veya (isteðe baðlý olarak) servomotor ile açýsal olarak konumu deðiþtirebilecektir. Dýþtaki elemanýn boðazý, norm yuvarlak hava kanallarýna baðlanabilir boyutlarda olacaktýr. Model CKA.00.AA.00- Ø Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 00...Dairesel AA..Motorsuz MA.Motorlu 00...Montaj Deliksiz Ø (mm). Sayfaya Bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu CKA Endüstriyel Difüzör 5

200 C TR.00 C TR.00 C CKA Endüstriyel Difüzör CPA Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

201 CPA 2Swirl Difüzör Taným CPA tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPA Tipi Swirl Difüzörler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Difüzör yüzeyi mimari tercihlere uygun olarak kare veya dairesel þekilde üretilir. Malzeme CPA tipi difüzörlerde, difüzör yüzeyi 1,2 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Hava ayar kanatlarý siyah renkli plastik malzemedendir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Mimari tercihlere baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

202 Ölçülendirme (Kare difüzör için) CPA Standard Ölçüler E E / B Kanat Adedi K E / K B H ØD G (595) B CPA.40 Swirl Difüzör Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H 00 x x x x x 72

203 CPA Ölçülendirme (Dairesel difüzör için) Standard Ölçüler Swirl Difüzör ØE Kanat Adedi K E / K B H ØD G ØE CPA.00 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H ØE-40 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØE-40 Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H 70 ØE-40 H 70 ØE x x x x x 72 4

204 CPA Tek Yönlü Üfleme Çift Yönlü Üfleme Swirl Difüzör Kanatlar Saða Ayarlý Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Swirl Üfleme Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Düþey Üfleme Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Yatay ayarlý Kanatlar Tek Yönde Ayarlý Kanatlar Yatay Ayarlý 5

205 CPA Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) 6Swirl Difüzör Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Köprülü Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur.

206 Seçim CPA H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Swirl Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Tablodaki deðerler; difüzör yüzeyinin tavan ile ayný düzlemde montajý için verilmiþ olup farklý yerleþimler için atýþ mesafeleri 0,7 ile çarpýlýr. 7

207 CPA Teknik Veriler 8Swirl Difüzör Ölçüler (mm) E / B (ØE) x Kanat Sayýsý 00 x x x x 48 (595 X 48) 800 x 72 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 0,80 1,90 1,20 2,70 1,60,50 2,10 4,80 2,50 5,50 1,44 2,66 2,00,55 2,28 4,44 2,66 4,77,00 5,55 1,48 2,76 2,12,92 2,54 4,56 2,86 5,0,9 6,6 1,58,15 2,26 4,1 2,7 5,25,15 6,0,57 7,5 1,90,92 2,58 4,9,02 5,94,58 7,28 4,14 8,29 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a))

208 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Ölçüler E / B (ØE) mm 00 x x x x 48 (595 X 48) 800 x 72 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1, ,5 1 1, ,5 1 1, ,5 2 2,5 4 5 L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,2 0,4 0,46 0,57 0,68 0,80 0,15 0,22 0,0 0,7 0,44 0,52 0,11 0,17 0,22 0,28 0,4 0,9 0,09 0,1 0,18 0,22 0,26 0,1 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 0,42 0,6 0,84 1,05 1,26 1,47 0,26 0,8 0,51 0,64 0,77 0,90 0,18 0,27 0,6 0,45 0,54 0,6 0,11 0,17 0,22 0,28 0,4 0,9 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,45 0,67 0,90 1,12 1,4 1,57 0,27 0,41 0,54 0,68 0,82 0,95 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 0,7 0,56 0,74 0,9 1,12 1,0 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,17 0,25 0,4 0,42 0,50 0,59 0,11 0,16 0,22 0,27 0,2 0,8 0,08 0,11 0,15 0,19 0,2 0,27 0,0 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 0,22 0, 0,44 0,55 0,66 0,77 0,17 0,26 0,4 0,4 0,52 0,60 0,14 0,21 0,28 0,5 0,42 0,49 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 CPA Swirl Difüzör 9

209 CPA Swirl Difüzör 500 x 6 Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, yüksekliði, m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 5600 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 8 adet difüzör kullanýlacaktýr. 1.5 m m 1.5 m 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h 700m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 700m /h 700m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 1.0 metre 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 5600 / 8= 700 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = = 2.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 2.9 m bulunur. 4) Sayfa 8 deki seçim tablosundan 700 m /h debi ve 2.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 600 x 48 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 26 Pa Ses güç seviyesi, S = 5 db(a) bulunur. 6) Sayfa 9 daki detaylý seçim tablosundan 600 x 48 mm ölçü, 2.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.26 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 10

210 Teknik Þartname Difüzör; 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan, kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak: esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Yüksek hýzlý daðýtýcý sistemler için kutu içine delikli galvanizli sacdan düzeltici perde eklenecektir. Model CPA.00.AK x Ürün Tipi Aksesuar 00...Dairesel 40...Kare AA..Kanatsýz (Toplayýcý Tip) AK..Kanatlý (Daðýtýcý Tip) E / B (ØE) mm Sayfa ve 4 e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz CPA Swirl Difüzör Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Kanat Sayýsý Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model (Kare Difüzör Ýçin) PLA.10.S B x 270 x 142 x 1 Model (Dairesel Difüzör Ýçin) PLB Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka 10...Vidalý 40...Köprü S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý Ýzolasyon 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 11

211 C TR.00 C TR.00 C CPA Swirl Difüzör CPB Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

212 CPB 2Swirl Difüzör Taným CPB tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPB Tipi Swirl Difüzörler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Difüzör yüzeyi mimari tercihlere uygun olarak kare veya dairesel þekilde üretilir. Malzeme CPB tipi difüzörlerde, difüzör yüzeyi 1,2 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Hava ayar kanatlarý siyah renkli plastik malzemedendir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Mimari tercihlere baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

213 Ölçülendirme (Kare difüzör için) CPB Standard Ölçüler E / B (595) 600 (595) Kanat Adedi K E / K B H ØD G B E Swirl Difüzör CPB.40 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H 00 x x x x x x 72

214 CPB Ölçülendirme (Dairesel difüzör için) Standard Ölçüler 4Swirl Difüzör H 70 ØE H G 70 K E / K B Kanat Adedi ØE Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØE-40 K E / K B H ØD G x x x x 24 G ØD Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli H 70 G H 70 E K E / K B ØE-40 Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD ØE-40 CPB x x 72 G 25 ØD

215 CPB Tek Yönlü Üfleme Çift Yönlü Üfleme Swirl Difüzör Kanatlar Saða Ayarlý Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Swirl Üfleme Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Düþey Üfleme Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Yatay ayarlý Kanatlar Tek Yönde Ayarlý Kanatlar Yatay Ayarlý 5

216 CPB Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) 6Swirl Difüzör Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Köprülü Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur.

217 Seçim CPB H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Swirl Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Tablodaki deðerler; difüzör yüzeyinin tavan ile ayný düzlemde montajý için verilmiþ olup farklý yerleþimler için atýþ mesafeleri 0,7 ile çarpýlýr. 7

218 CPB Teknik Veriler 8Swirl Difüzör Ölçüler (mm) E / B (ØE) x Kanat Sayýsý 00 x x x x 24 (595 X 24) 600 x 48 (595 X 48) 800 x 72 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 0,65 1,80 1,00 2,60 1,5,20 1,70 4,00 2,00 4,85 0,75 2,10 1,25,10 1,85 4,50 2,40 5,90,00 7,40 1,0 2,80 1,75,75 2,15 4,65 2,70 5,60,00 6,80 1,50,80 2,10 5,10 2,70 6,60,0 7,95 4,00 9,60 1,65,75 2,5 5,25 2,95 6,0,60 7,90 4,20 9,70 2,50 5,5,60 7,70 4,60 10,00 5,70 12,00 6,50 1,80 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a))

219 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. 0,5 1 1, ,5 1 1, ,5 1 1, ,5 1 1, ,5 1 1, , L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler E / B (ØE) mm 00 x x x x x x x x 72 Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,22 0,4 0,45 0,56 0,67 0,78 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,14 0,20 0,27 0,4 0,41 0,48 0,11 0,16 0,21 0,27 0,2 0,7 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,06 0,10 0,1 0,16 0,19 0,22 0,04 0,08 0,10 0,12 0,16 0,18 0,4 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 0,28 0,4 0,57 0,71 0,85 0,99 0,20 0,29 0,9 0,49 0,59 0,69 0,15 0,22 0,0 0,7 0,44 0,52 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,04 0,08 0,09 0,11 0,14 0,16 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 0,29 0,44 0,58 0,7 0,88 1,02 0,21 0,2 0,42 0,5 0,64 0,74 0,14 0,21 0,28 0,5 0,42 0,49 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,6 0,08 0,12 0,16 0,18 0,22 0,26 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 0,7 0,56 0,74 0,9 1,11 1,0 0,24 0,7 0,49 0,61 0,7 0,85 0,19 0,28 0,7 0,47 0,56 0,65 0,1 0,19 0,25 0,2 0,8 0,44 0,09 0,14 0,18 0,2 0,28 0,2 0,07 0,10 0,12 0,14 0,17 0,21 1,44 2,16 2,88,60 4,2 5,04 1,20 1,80 2,40,00,60 4,20 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,26 0,40 0,52 0,70 0,85 1,00 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 0,24 0,6 0,48 0,60 0,72 0,84 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,18 0,24 0,2 0,8 0,48 0,58 CPB Swirl Difüzör 9

220 CPB Swirl Difüzör Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, yüksekliði, 4 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 6400 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 8 adet difüzör kullanýlacaktýr. 1.5 m m 1.5 m 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m 800m /h 800m /h 800m /h 800m /h 800m /h 800m /h 800m /h 800m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 800m /h 800m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 2.0 metre 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 6400 / 8= 800 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = =.9 m bulunur. 4) Sayfa 8 deki seçim tablosundan 800 m /h debi ve.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 600 x 48 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 42 Pa Ses güç seviyesi, S = 4 db(a) bulunur. 6) Sayfa 9 daki detaylý seçim tablosundan 600 x 48 mm ölçü,.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.19 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 10

221 Teknik Þartname Difüzör; 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan, kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak: esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Yüksek hýzlý daðýtýcý sistemler için kutu içine delikli galvanizli sacdan düzeltici perde eklenecektir. Model CPB.00.AK x Ürün Tipi Aksesuar 00...Dairesel 40...Kare AA..Kanatsýz (Toplayýcý Tip) AK..Kanatlý (Daðýtýcý Tip) E / B (ØE) mm Sayfa ve 4 e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz CPB Swirl Difüzör Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Kanat Sayýsý Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model (Kare Difüzör Ýçin) PLA.10.S B x 270 x 142 x 1 Model (Dairesel Difüzör Ýçin) PLB Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý 10...Vidalý 40...Köprü S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten Düzeltici Perfore Plaka 0...Plakasýz 1...Plakalý Ýzolasyon 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 11

222 C TR.00 C 16.0 TR.00 C CPB Swirl Difüzör CPC Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

223 CPC 2Swirl Difüzör Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi Swirl Difüzörler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Difüzör yüzeyi mimari tercihlere uygun olarak kare þekilde üretilir. Malzeme CPC tipi difüzörlerde, difüzör yüzeyi 1,2 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþtir. Hava ayar kanatlarý siyah renkli plastik malzemedendir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Mimari tercihlere baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr.

224 Ölçülendirme CPC Standard Ölçüler E E / B Kanat K E / K B H ØD G Adedi (595) B Swirl Difüzör CPC.40 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K / K E B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H CPB x x x x x 108

225 CPC Tek Yönlü Üfleme Çift Yönlü Üfleme 4Swirl Difüzör Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Swirl Üfleme Kanatlar Tek Yönde Ayarlý Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Saða ayarlý Düþey Üfleme Kanatlar Yatay Ayarlý Kanatlar Saða Ayarlý Kanatlar Sola Ayarlý Kanatlar Yatay ayarlý

226 Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) CPC Swirl Difüzör Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Köprülü Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir 5

227 CPC 6Swirl Difüzör Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi v efek. (m/s) V (m /h) Not: Tablodaki deðerler; difüzör yüzeyinin tavan ile ayný düzlemde montajý için verilmiþ olup farklý yerleþimler için atýþ mesafeleri 0,7 ile çarpýlýr.

228 Teknik Veriler CPC Ölçüler (mm) E/B x Kanat Sayýsý 00 x 12 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 0,90 2,25 1,60,0 1,90 4,20 2,50 5,25,00 6,00 0,80 2,70 1,20,80 Basýnç Kaybý P (Pa) 6, Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör 400 x ,85 5, ,60 6, ,00 7, ,75, ,20, x ,60 4, ,00 5, ,20 5, ,0, x 60 (595 X 60) ,80 2,50,00 4,5 6,10 7, x ,65 2,5 2,60 2,80,10,40 8,70,60 4,10 4,40 4,80 5,

229 CPC Swirl Difüzör Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. 1 1, , , , ,5 2 2,5 4 5 L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler E / B (mm) 00 x x x x 60 (595 X 60) 800 x 108 Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,1 0,20 0,26 0, 0,40 0,46 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,05 0,07 0,10 0,12 0,14 0,17 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,19 0,28 0,8 0,47 0,56 0,66 0,15 0,22 0,0 0,7 0,44 0,52 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,09 0,1 0,18 0,22 0,26 0,1 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,04 0,08 0,10 0,15 0,20 0,2 0,4 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,14 0,20 0,27 0,4 0,41 0,48 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,02 0,0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,52 0,78 1,04 1,0 1,56 1,82 0,6 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 0,19 0,29 0,8 0,48 0,58 0,67 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,6 0,02 0,0 0,04 0,05 0,07 0,08 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,25 0,7 0,50 0,62 0,74 0,87 0,17 0,25 0,4 0,42 0,50 0,59 0,12 0,18 0,24 0,0 0,6 0,42 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,02 0,04 0,05 0,08 0,09 0,10 8

230 Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, yüksekliði, m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 8000 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 8 adet difüzör kullanýlacaktýr. 1.5 m m 1.5 m 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m 1000m /h 1000m /h 1000m /h 1000m /h 1000m /h 1000m /h 1000m /h 1000m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 1000m /h 1000m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 1.0 metre 1.7 metre CPC Swirl Difüzör Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 8000 / 8= 1000 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = = 2.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 2.9 m bulunur. 4) Sayfa 7 deki seçim tablosundan 1000 m /h debi ve 2.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 600 x 60 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 59 Pa Ses güç seviyesi, S = 46 db(a) bulunur. 6) Sayfa 8 deki detaylý seçim tablosundan 600 x 60 mm ölçü, 2.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.41 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 9

231 CPC Swirl Difüzör Teknik Þartname Difüzör; 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan, kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak: esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 stanardlarý class 0) ile izole edilecektir. Yüksek hýzlý daðýtýcý sistemler için kutu içine delikli galvanizli sacdan düzeltici perde eklenecektir. Model CPC.00.AK x Ürün Tipi 00...Dairesel 40...Kare E / B (mm) Sayfa e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Aksesuar AA..Kanatsýz (Toplayýcý Tip) AK..Kanatlý (Daðýtýcý Tip) Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Kanat Sayýsý Renk Kodu Plenum Kutu Sipariþ Kodlamasý Model PLA.10.S B x 270 x 142 x 1 Montaj Þekli 10...Vidalý 40...Köprü Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý Ýzolasyon 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 10

232 C.16.0.TR.00 C TR.00 C CPC Swirl Difüzör CPD Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

233 CPD Swirl Difüzör Taným Özellikler CPD Tipi Swirl Difüzörlerde kanatlar sabit ve difüzör yüzeyine göre açýlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Yüksekliði m ye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Mimari tercihlere uygun olarak kare veya dairesel þekilde üretilir. Malzeme CPD tipi difüzörlerde, difüzör yüzeyi 1mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Kanatlar difüzör yüzeyinden açýlý olarak bükülerek oluþturulur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Mimari tercihlere baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

234 Ölçülendirme (Kare difüzör için) CPD Standard Ölçüler E E / B (595) Kanat K E / K B H ØD G Adedi B Swirl Difüzör CPD.40 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H

235 CPD Ölçülendirme (Dairesel difüzör için) Standard Ölçüler Swirl Difüzör ØE (595) Kanat K E / K B H ØD G Adedi ØE CPD.00 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H 70 ØE-40 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD 70 ØE-40 Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H 70 ØE-40 H 70 ØE-40 4

236 Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) CPD Swirl Difüzör Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Köprülü Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir 5

237 CPD 6Swirl Difüzör Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi v efek. (m/s) V (m /h) Not: Tablodaki deðerler; difüzör yüzeyinin tavan ile ayný düzlemde montajý için verilmiþ olup farklý yerleþimler için atýþ mesafeleri 0,7 ile çarpýlýr.

238 Teknik Veriler CPD Ölçüler (mm) E / B (ØE) 00 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,40,10 1,75,90 2,15 4,90 2,50 5,60,00 6,60 1,15 2,90 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör ,70 2,15 4,0 5, ,60 6, ,20 8, ,0, ,80 4, ,20 5, ,70 7, ,20 8, ,50, ,05 5, ,50,00 6,25 7, ,50 8,

239 CPD Swirl Difüzör Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Ölçüler E / B (ØE) mm L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme uzaklýðýna göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,1 0,20 0,26 0, 0,9 0,46 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,07 0,10 0,1 0,17 0,20 0,2 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,17 0,56 0,84 1,12 1,40 1,67 1,95 0,28 0,4 0,57 0,71 0,85 0,99 0,19 0,28 0,8 0,47 0,57 0,66 0,14 0,21 0,28 0,6 0,4 0,50 0,11 0,17 0,2 0,29 0,4 0,40 0,10 0,14 0,19 0,24 0,29 0, 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,67 1,00 1,4 1,67 2,00 2,4 0,4 0,50 0,67 0,84 1,01 1,18 0,2 0,4 0,46 0,57 0,68 0,80 0,18 0,26 0,5 0,44 0,5 0,61 0,14 0,21 0,28 0,6 0,4 0,50 0,12 0,18 0,2 0,29 0,5 0,41 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,09 0,1 0,17 0,22 0,26 0,0 0,08 0,12 0,16 0,20 0,2 0,27 0,7 1,10 1,46 1,8 2,20 2,56 0,7 0,55 0,74 0,92 1,10 1,29 0,24 0,6 0,49 0,61 0,7 0,85 0,18 0,28 0,7 0,46 0,55 0,64 0,15 0,2 0,0 0,8 0,45 0,5 0,12 0,19 0,25 0,1 0,7 0,44 0,11 0,16 0,21 0,27 0,2 0,8 0,09 0,14 0,18 0,2 0,28 0,2 0,08 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 8

240 Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, yüksekliði, m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 200 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 8 adet difüzör kullanýlacaktýr. 1.5 m m 1.5 m 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 400m /h 400m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 1.0 metre 1.7 metre CPD Swirl Difüzör Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 200 / 8= 400 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = = 2.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = = 2.9 m bulunur. 4) Sayfa 7 deki seçim tablosundan 400 m /h debi ve 2.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 400 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 40 Pa Ses güç seviyesi, S = 40 db(a) bulunur. 6) Sayfa 8 deki detaylý seçim tablosundan 400 mm ölçü, 2.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.42 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 9

241 CPD Swirl Difüzör Teknik Þartname Difüzör; 1 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan, kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak: esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Yüksek hýzlý daðýtýcý sistemler için kutu içine delikli galvanizli sacdan düzeltici perde eklenecektir. Model CPD.00.AA Ürün Tipi Aksesuar 00...Dairesel 40...Kare AA..Aksesuarsýz E / B (ØE) mm Sayfa ve 4 e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model (Kare Difüzör Ýçin) PLA.10.S B x 270 x 142 x 1 Model (Dairesel Difüzör Ýçin) PLB Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka 10...Vidalý 40...Köprü S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý Ýzolasyon 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 10

242 C TR.00 C TR.00 C CPD Swirl Difüzör CPH Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

243 CPH Swirl Difüzör Taným CPH tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPH Tipi Swirl Difüzörlerde kanatlar sabit ve difüzör yüzeyine göre açýlýdýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay atýþlara uygundur. Yüksekliði m ye kadar olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. Mimari tercihlere uygun olarak kare veya dairesel þekilde üretilir. Malzeme CPH tipi difüzörlerde, difüzör yüzeyi 1mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Kanatlar difüzör yüzeyinden açýlý olarak bükülerek oluþturulur. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Mimari tercihlere baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

244 Ölçülendirme (Kare difüzör için) CPH Standard Ölçüler E E / B (595) Kanat K E / K B H ØD G Adedi B Swirl Difüzör CPH.40 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H

245 CPH Ölçülendirme (Dairesel difüzör için) Swirl Difüzör Standard Ölçüler ØE Kanat K E / K B H ØD G Adedi ØE CPH.00 Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G K E / K B G ØD ØD H H 70 ØE-40 Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD 70 ØE-40 Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H 70 ØE-40 H 70 ØE-40 4

246 Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) CPH Swirl Difüzör Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Köprülü Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir 5

247 CPH 6Swirl Difüzör Seçim H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýntýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) L 1 (m) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi v efek. (m/s) V (m /h) Not: Tablodaki deðerler; difüzör yüzeyinin tavan ile ayný düzlemde montajý için verilmiþ olup farklý yerleþimler için atýþ mesafeleri 0,7 ile çarpýlýr.

248 Teknik Veriler CPH Ölçüler (mm) E / B (ØE) 00 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,50,90 2,20 5,40 2,90 7,20,40 8,60 4,00 10,20 2,00 5,10 2,75 7,00 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör ,45 8, ,5 11, ,00 1, ,85 4, ,60 6, ,50 4,5 8,75 10, ,00 12, ,0 5, ,15 8, ,95 4,90 10,15 12, ,75 14,

249 CPH 8Swirl Difüzör Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. 1, L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme Uzaklýðýna göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler E / B (ØE) mm Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,4 0,64 0,86 1,07 1,28 1,50 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,21 0,2 0,42 0,5 0,64 0,74 0,16 0,24 0,2 0,40 0,48 0,56 0,1 0,19 0,26 0,2 0,8 0,45 0,11 0,16 0,21 0,27 0,2 0,7 0,09 0,14 0,18 0,2 0,27 0,2 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,06 0,09 0,1 0,16 0,19 0,22 0,46 0,70 0,9 1,16 1,9 1,62 0,29 0,44 0,58 0,7 0,88 1,02 0,22 0, 0,45 0,56 0,67 0,78 0,18 0,27 0,6 0,45 0,5 0,62 0,15 0,22 0,0 0,7 0,45 0,52 0,1 0,19 0,25 0,2 0,8 0,45 0,11 0,17 0,22 0,28 0, 0,9 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,07 0,10 0,14 0,17 0,20 0,24 0,52 0,79 1,05 1,1 1,57 1,8 0,5 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 0,26 0,9 0,52 0,66 0,79 0,92 0,21 0,1 0,42 0,52 0,6 0,7 0,17 0,26 0,5 0,44 0,52 0,61 0,15 0,22 0,29 0,6 0,44 0,51 0,1 0,20 0,26 0, 0,9 0,46 0,11 0,17 0,2 0,29 0,4 0,40 0,09 0,14 0,19 0,2 0,28 0, 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,6 0,94 1,26 1,57 1,88 2,20 0,41 0,62 0,82 1,0 1,24 1,44 0,1 0,47 0,62 0,78 0,9 1,09 0,24 0,7 0,49 0,61 0,7 0,85 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,71 0,17 0,26 0,5 0,4 0,52 0,61 0,15 0,2 0,0 0,8 0,46 0,5 0,12 0,18 0,24 0,1 0,7 0,4 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 0,09 0,1 0,17 0,21 0,26 0,0

250 Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, yüksekliði, 4 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 200 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 O C daha soðuk olup, 8 adet difüzör kullanýlacaktýr. 1.5 m m 1.5 m 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h 400m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. v L =0.25 m/s 400m /h 400m /h v L =0.25 m/s konfor bölgesi 2.0 metre 1.7 metre CPH Swirl Difüzör Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 200 / 8= 400 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = =.9 m bulunur. 4) Sayfa 7 deki seçim tablosundan 400 m /h debi ve.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 400 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 0 Pa Ses güç seviyesi, S = 8 db(a) bulunur. 6) Sayfa 8 deki detaylý seçim tablosundan 400 mm ölçü,.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.48 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 9

251 CPH Swirl Difüzör Teknik Þartname Difüzör; 1 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan, kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak: esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Yüksek hýzlý daðýtýcý sistemler için kutu içine delikli galvanizli sacdan düzeltici perde eklenecektir. Model CPH.00.AA Ürün Tipi Aksesuar 00...Dairesel 40...Kare AA..Aksesuarsýz E / B (ØE) mm Sayfa ve 4 e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model (Kare Difüzör Ýçin) PLA.10.S B x 270 x 142 x 1 Model (Dairesel Difüzör Ýçin) PLB Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Montaj Þekli Kutu Giriþi Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka 10...Vidalý 40...Köprü S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý Ýzolasyon 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 10

252 C TR.00 C TR.00 C CPH Swirl Difüzör CPJ Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

253 CPJ Swirl Difüzör Taným CPJ tipi swirl difüzörler yüksek tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlmasý önerilir. Özellikler CPJ tipi swirl difüzörler ayarlanabilir kanatlýdýr. Kanatlar ýsýtmada düþeye, soðutma ve izotermik atýþlarda yatay konuma ayarlanýr. Oransal servomotor ile yatay ve düþey atýþlar arasýnda sürekli kanat ayarlamasý saðlanýr. CPJ tipi swirl difüzörler endüstriyel ve ticari binalarda kulaným için uygundur. Yüksek tavan uygulamalarýnda (fabrika, hava alaný, süpermarket, spor salonlarý vb.) kullanýldýðý gibi yüksekliði en az.8 metre olan ortamlarda da (tiyatro, banka holleri, konferans salonlarý vb.) kullanýlýr. Swirl difüzör yüzeyi tavan ayný düzlemde monte edilmemiþse ve tavandan en az 00 mm aþaðýda ise atýþ açýsý yatay ile düþey arasýnda sürekli olarak ayarlanabilir. Difüzör yüzeyi tavanda ayný düzlemde monte edilmiþse sadece yatay veya düþey sabit konumlara ayarlama yapýlýr. Ürün serbest olarak tavana asýlýrsa, yatay atýþta verimlilik difüzör yüzeyine takýlacak olan ek bir düzeltici yaka ile sýnýrlý olarak saðlanýr. Önerilen sýcaklýk farký +/-10 o C týr. CPJ tipi difüzörlerde; çerçeve ve kanatlar alüminyum profildendir. Kanatlarýn hareketi manuel veya servomotor ile saðlanýr. Anma ölçüsü 425x425 mm, 595x595 mm, 775x775 mm, 1050x1050 mm olmak üzere dört ayrý ölçüde üretilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ana ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Tel Kafes Ürün, spor salonlarýnda kullanýldýðýnda kanatlarý korumak üzere 25 x 25 mm çelik tel kafesli üretilir. Düzeltici Perfore Plaka Üstten giriþli plenum kutularda optimum hava daðýlýmýný saðlamak için kullanýlýr. Galvanize delikli sacdan þekillendirilir. Düzeltici Yaka Serbest ürün montajýnda, yatay atýþ konumunda tavan etkisini sýnýrlý olarak saðlamak için kullanýlýr. Alüminyum plakadan þekillendirilir. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Plenum kutularý 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

254 Ölçülendirme CPJ Standard Ölçüler C E x C B (K E / K B) H H1 ØD F J 425 x x x x E=C E -64 / B=C B -64 C E /C B CPJ.2.AA 26,5 Swirl Difüzör Yandan Giriþli Üstten Giriþli ØD ØD J 50 H1 H 50 H C E /C B (K E / K B) F C E /C B (K E / K B) K B K E 50 ØD J Tel Kafesli F Düzeltici Yakalý

255 CPJ Montaj Vidalý Montaj Mandallý Montaj Swirl Difüzör 5 min. 12 mm maks. 22 mm 6,5 Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4.2 x 8 mm ölçülerinde kolay vida verilir Standard olarak mm kalýnlýðýndaki alçýpan tavanlar için tasarlanmýþtýr. Diðer kalýnlýklardaki tavanlar için sorunuz. Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Tavanla ayný düzlemde montaj Tavandan ayrý düzlemde montaj >00 4

256 Seçim CPJ H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L (m) = L 1 + h 2 L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Swirl Difüzör v efek. (m/s) V (m /h) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L=h 2 (m) v L (m/s) konfor bölgesi L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. 5

257 CPJ Soðutma (Tavandan ayrý düzlemde montaj) Swirl Difüzör Üstten Giriþli Ölçüler C E /C B (mm) 425 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 2,0 5,25,40 7,75 4,20 9,80 5,20 12,10 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,10 14, ,05 7, ,60 5,75 11,00 1, ,90 16, ,0 19, ,70 6, ,90 7,00 11,25 15, ,20 19, ,10 2, ,25 5, Yandan Giriþli Ölçüler C E /C B (mm) Debi V (m /h) 4,05 9,20 6,40 14,40 8,40 19,0 10,50 2,70 Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 550 2,0 5, ,40 4,20 7,75 9, ,20 12, ,10 14, ,05 7, ,60 5,75 11,00 1, ,90 16, ,0 19, ,70 6, ,90 7,00 11,25 15, ,20 19, ,10 2, ,25 5, ,05 6,40 9,20 14, ,40 19, ,50 2,

258 Soðutma (Tavan ile ayný düzlemde montaj) CPJ Üstten Giriþli Ölçüler C E /C B (mm) 425 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s,20 7,5 4,70 10,85 5,80 1,70 7,25 16,90 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör ,50 19, ,20 10, ,40 8,00 15,40 19, ,60 2, ,60 27, ,75 8, ,80 9,80 15,75 22, ,80 26, ,50 2, ,15 7, Yandan Giriþli Ölçüler C E /C B (mm) Debi V (m /h) 5,65 12,80 8,90 20,10 11,70 27,00 14,60,10 Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 550,20 7, ,70 5,80 10,85 1, ,25 16, ,50 19, ,20 10, ,40 8,00 15,40 19, ,60 2, ,60 27, ,75 8, ,80 9,80 15,75 22, ,80 26, ,50 2, ,15 7, ,65 8,90 12,80 20, ,70 27, ,60,

259 CPJ Isýtma Swirl Difüzör 45 o Açý Ýle Atýþ 45 o Ölçüler Debi Düþey Yönde Atýþ (mm) V (m /h) to = 10 o C to = 15 o C 550 1,50 1, ,00 1, ,45 2, ,00 2,50 60 o Açý Ýle Atýþ 60 o Ölçüler (mm) 425 Debi V (m /h) Düþey Yönde Atýþ to = 10 o C to = 15 o C 1,80 1,60 2,60 2,20,40 2,80 4,00, ,40 2, ,90 4, ,80 1, ,20 1, ,5 2,95 2,00 2, ,15 4,00 2,60, ,50 2, ,00 4, ,00, ,95 5, ,40 1, ,70 1, ,0,00 1,90 2, ,00 4,20 2,50, ,85, ,60 4, ,55, ,00 5, ,00 0, ,15 1, o Açý Ýle Atýþ 75 o Ölçüler (mm) Debi V (m /h) 1,85 2,60,25,90 1,55 2,18 2,70,0 Düþey Yönde Atýþ to = 10 o C to = 15 o C o Açý Ýle Atýþ 90 o Ölçüler (mm) Debi V (m /h) 2,0 1,90,50 2,90 4,65,90 5,80 4,85 Düþey Yönde Atýþ to = 10 o C to = 15 o C 550 2,20 1, ,50 1, ,20 4,0 2,70, ,80 5,5 2,85 4, ,50 4, ,85 5, ,60 5, ,25 6, ,75 2,0 1100,15 2, ,00 5,40,5 4, ,90 6,65,65 5, ,90 5, ,40 6, ,0 7, ,65 8, ,00 1, ,20 1, ,80 5,70,20 4, ,5 6,80,25 5, ,80 6, ,45 7, ,75 8, ,00 9, ,0 1, ,40 1, ,75 4,40 2,5, ,0 5,5 2,45 4, ,00 5, ,50 5, ,75 6, ,00 7,50 8

260 Teknik Veriler Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme mesafesine göre huzme ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler C E /C B (ØE) mm Atýþ Mesafesi (L) m t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,75 1,1 1,50 1,88 2,26 2,6 0,50 0,76 1,01 1,26 1,51 1,76 0,8 0,56 0,75 0,94 1,1 1,2 0,0 0,45 0,61 0,76 0,91 1,06 0,25 0,8 0,50 0,6 0,75 0,88 0,21 0,1 0,42 0,52 0,6 0,7 0,19 0,28 0,7 0,47 0,56 0,65 0,75 1,1 1,50 1,88 2,26 2,6 0,57 0,85 1,14 1,42 1,70 1,99 0,45 0,68 0,90 1,1 1,6 1,58 0,7 0,56 0,75 0,9 1,12 1,1 0,2 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 0,25 0,7 0,50 0,62 0,75 0,87 0,22 0, 0,44 0,56 0,67 0,78 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,19 0,28 0,7 0,47 0,56 0,65 1,00 1,50 2,00 2,50,00,50 0,76 1,1 1,51 1,89 2,27 2,65 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 0,50 0,76 1,01 1,26 1,51 1,76 0,4 0,64 0,86 1,07 1,28 1,50 0,7 0,56 0,75 0,94 1,12 1,1 0,0 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04 0,25 0,7 0,50 0,62 0,74 0,87 0,21 0,2 0,4 0,54 0,64 0,75 0,18 0,27 0,7 0,46 0,55 0,64,46 5,19 6,92 8,65 10,8 12,11 2,55,82 5,10 6,7 7,64 8,92 2,05,07 4,10 5,12 6,14 7,17 1,68 2,51,5 4,19 5,0 5,87 1,25 1,87 2,50,12,74 4,7 1,00 1,49 1,99 2,49 2,99,49 0,8 1,24 1,66 2,07 2,48 2,90 0,70 1,06 1,41 1,76 2,11 2,46 0,55 0,8 1,10 1,8 1,66 1,9 0,44 0,66 0,88 1,10 1,2 1,54 CPJ Swirl Difüzör 9

261

262 Teknik Þartname Difüzör, havayý ortama tavandan, spiral hareketle daðýtacak ve kanatlarý ayarlanabilir olacaktýr. Difüzör; ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Ýsteðe baðlý olarak difüzör kanatlarýnýn hareketi servomotor ile saðlanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; plenum kutusu alev süreksizliði özellikli olan 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecek ve/veya içine hava düzenleyici perde konulacaktýr. Model CPJ.2.AA Çerçeve 2 mm C E /C B (mm). Sayfaya Bakýnýz. RAL Renk Kodunu Belirtiniz CPJ Swirl Difüzör Aksesuar AA.Aksesuarsýz KA..Motor Kaideli ve Koruma Kafessiz MA.Motorlu ve Koruma Kafessiz AK..Motorsuz ve Koruma Kafesli KK..Motor Kaideli ve Koruma Kafesli MK.Motorlu ve Koruma Kafesli Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 0...Mandallý Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model (Üstten giriþ için) Model (Yandan giriþ için) Montaj Þekli Kutu Giriþi 10...Vidalý 0...Mandallý S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ PLA.10.S B x 500 x 244 x 1 PLC Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 11

263 C TR.00 C TR.00 C CPJ Swirl Difüzör CRA Swirl Difüzör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

264 CRA Swirl Difüzör Taným Özellikler Kanat karakteristiði bakýmýndan sabit veya deðiþken debili sistemlerde kullanýlýr. Nominal hava debisinin % 25 ine kadar düþmesinde performansýný bozmaz. Difüzörün tavan ile ayný düzlemde montaj edilmesi atýþ karakteristiklerini saðlamasý açýsýndan önerilir. Tavandan aþaðýya monte edilmesi durumunda ürünün gerekli atýþ karakteristiðini saðlamasý için difüzör yüzeyine takýlmýþ bir nozul ile birlikte kullanýlmasý gerekir. Düþey atýþlar için nozul kullanmadan monte edilirse hava atýþ karakteristiði deðiþir. Yüksekliði metreye kadar olan ortamlar için önerilir.ürün kanatlarý sabit ve dairesel yerleþimdedir. Malzeme CRA tipi difüzörler 1.2 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan þekillendirilmiþtir. Nozul kýsmý dekape edilmiþ sacdan sývama yöntemi ile üretilir. Yüzey Ýþlemi Ürün elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar CRA tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Soðutmaya yönelik daðýtýcý sistemler için uygundur. Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Ýsteðe baðlý olarak, baðlantý boðazý üzerine içten veya dýþtan kumandalý hava damperi uygulanýr. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. 2

265 Ölçülendirme CRA T E = ØE+5 ØE ØC E1 CRA.00.AA 52 mm 8 mm T E = ØR-20 ØE ØC E CRA.00.AN Swirl Difüzör Standard Ölçüler ØE ØC E ØC E1 K E /K B H ØD G Dýþtan Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G 25 ØD Ýçten Kumandalý Yandan Giriþli K E / K B G 25 ØD H H 50 8 ØE ØCE 50 8 ØE ØCE Dýþtan Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD Ýçten Kumandalý Üstten Giriþli K E / K B ØD G G H H ØE ØCE 8 ØE ØCE

266 CRA Montaj Köprülü Montaj, Nozullu Köprülü Montaj, Nozulsuz Swirl Difüzör Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 6 x 71 mm ölçülerinde vida verilir Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur.

267 Seçim CRA v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = L 1 + h 2 v efek. (m/s) V (m /h) L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) H(m) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Swirl Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Tablo deðerleri; difüzör yüzeyi tavanla ayný düzlemde (Coanda Etkisi) yerleþime göre verilmiþtir. 5

268 CRA Seçim Tablosu Nozullu Tip Swirl Difüzör Ölçüler ØE (mm) 125 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 0,75 1,85 1,25,10 1,70 4,25 2,20 5,40 2,75 7,00 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,65 1, ,20, ,60 4, ,10 5, ,55 6, ,90 2, ,5, ,00 2,50 5,75 7, ,0 9, ,10 2, ,80 4, ,60,20 4,00 1,40 2,25,20 4,5 6,50 8,00 10,00,80 6,0 9,05 11, ,50 15, ,65 4, ,70 8, ,10 5,75 11,80 16, ,55 22,

269 Seçim Tablosu CRA Nozulsuz Tip Ölçüler ØE (mm) 125 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 0,70 1,75 1,05 2,65 1,40,45 1,65 4,10 2,20 5,40 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör 0 0,55 1, ,00 2, ,55 4, ,95 5, ,45 6, ,70 1, ,20 2, ,75 2,0 4,0 5, ,65 6, ,80 2, ,0, ,90 2,40 2,90 1,15 1,85 2,70,55 4,80 6,00 7,25 2,90 4,60 6,60 8, ,60 11, ,80 4,55 5 2,40 6, ,5 4,60 8,60 11, ,20 16,

270 CRA 8Swirl Difüzör Teknik Veriler Çeþitli atýþ mesafelerinde ortam havasý ile konfor bölgesine giren hava arasýndaki sýcaklýk farklarý aþaðýdaki tablolardan bulunur. Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur Nozullu Tip 0,5 1 1, ,5 1 1, L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme mesafelerine göre huzme ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler ØE (mm) Atýþ Mesafesi L (m) t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,40 0,59 0,79 0,99 1,19 1,8 0,25 0,7 0,49 0,62 0,74 0,86 0,17 0,25 0,4 0,42 0,50 0,59 0,1 0,19 0,26 0,2 0,8 0,45 0,09 0,1 0,17 0,22 0,26 0,0 0,07 0,10 0,1 0,17 0,20 0,2 0,05 0,08 0,11 0,1 0,16 0,19 0,04 0,07 0,09 0,11 0,1 0,16 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,48 0,71 0,95 1,19 1,4 1,67 0,25 0,7 0,49 0,62 0,74 0,86 0,17 0,25 0,4 0,42 0,50 0,59 0,1 0,19 0,26 0,2 0,8 0,45 0,09 0,1 0,17 0,22 0,26 0,0 0,07 0,10 0,1 0,17 0,20 0,2 0,05 0,08 0,11 0,1 0,16 0,19 0,04 0,07 0,09 0,11 0,1 0,16 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0, 0,49 0,66 0,82 0,99 1,15 0,17 0,25 0, 0,41 0,50 0,58 0,11 0,17 0,22 0,28 0, 0,9 0,08 0, ,21 0,25 0,29 0,07 0,10 0,1 0,17 0,20 0,2 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 0,05 0,07 0,10 0,12 0,14 0,17 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,1 0,0 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,52 0,77 1,0 1,29 1,55 1,81 0,26 0,9 0,52 0,65 0,78 0,91 0,17 0,26 0,5 0,4 0,52 0,61 0,1 0,20 0,26 0, 0,9 0,46 0,10 0,16 0,21 0,26 0,1 0,7 0,09 0,1 0,17 0,22 0,26 0,1 0,07 0,11 0,15 0,19 0,22 0,26 0,07 0,10 0,1 0,16 0,20 0,2 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,20 0,05 0,08 0,10 0,1 0,16 0,18.../

271 Teknik Veriler CRA Üfleme mesafelerine göre huzme ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler ØE (mm) Nozullu Tip Atýþ Mesafesi L (m) 1 2 t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,57 0,86 1,15 1,44 1,72 2,01 0,29 0,4 0,58 0,72 0,87 1,01 0,19 0,29 0,9 0,49 0,58 0,68 Swirl Difüzör 4 0,15 0,22 0,29 0,7 0,44 0, ,12 0,08 0,18 0,1 0,2 0,17 0,29 0,21 0,5 0,25 0,41 0,29 9 0,07 0,10 0,1 0,16 0,20 0,2 11 0,05 0,08 0,11 0,1 0,16 0,19 1 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0, ,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 2 0,40 0,59 0,79 0,99 1,19 1,8 4 0,20 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 6 0,1 0,20 0,27 0, 0,40 0,46 8 0,10 0,15 0,20 0,25 0,0 0,5 10 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0, ,07 0,06 0,10 0,09 0,1 0,11 0,17 0,14 0,20 0,17 0,2 0, ,05 0,04 0,04 0,08 0,07 0,06 0,10 0,09 0,08 0,1 0,11 0,10 0,15 0,1 0,12 0,18 0,16 0,14 9

272 CRA Swirl Difüzör Teknik Veriler Çeþitli atýþ mesafelerinde ortam havasý ile konfor bölgesine giren hava arasýndaki sýcaklýk farklarý aþaðýdaki tablolardan bulunur. Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Nozulsuz Tip L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart saðlanýr. Üfleme mesafelerine göre huzme ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý t L ( o C) Deðerleri Ölçüler ØE (mm) Atýþ Mesafesi L (m) t 0 ( o C) ,5 1 1, ,5 1 1, ,0 0,19 0,1 0,10 0,07 0,05 0,04 0,0 0,0 0,5 0,18 0,12 0,09 0,06 0,05 0,04 0,0 0,0 0,28 0,45 0,28 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,5 0,27 0,19 0,14 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,41 0,60 0,8 0,25 0,19 0,1 0,10 0,08 0,07 0,06 0,71 0,7 0,25 0,19 0,1 0,10 0,08 0,07 0,06 0,55 0,75 0,47 0,2 0,24 0,16 0,1 0,10 0,09 0,07 0,88 0,46 0,1 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,69 0,90 0,56 0,8 0,29 0,20 0,15 0,12 0,10 0,09 1,06 0,55 0,7 0,28 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09 0,8 1,05 0,6 0,45 0,4 0,2 0,18 0,14 0,12 0,10 1,2 0,64 0,4 0, 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,97 2 0,14 0,21 0,28 0,5 0,42 0,49 0,09 0,14 0,19 0,2 0,28 0,2 4 0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0, ,06 0,05 0,08 0,07 0,11 0,09 0,14 0,12 0,17 0,14 0,20 0,16 7 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 8 0,0 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 9 0,0 0,05 0,06 0,08 0,09 0, ,0 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 1 0,4 0,65 0,87 1,08 1,0 1,52 2 0,22 0, 0,44 0,55 0,65 0,76 0,15 0,22 0,29 0,6 0,44 0,51 4 0,11 0,16 0,22 0,27 0, 0, ,09 0,07 0,1 0,11 0,18 0,15 0,22 0,18 0,26 0,22 0,1 0,26 7 0,06 0,09 0,1 0,16 0,19 0,22 8 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 9 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0, ,04 0,07 0,09 0,11 0,1 0,15.../ 10

273 Teknik Veriler Üfleme mesafelerine göre huzme ve ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Ölçüler ØE (mm) Nozulsuz Tip Atýþ Mesafesi L (m) t L ( o C) Deðerleri t 0 ( o C) ,51 0,76 1,01 1,26 1,52 1,77 0,25 0,8 0,51 0,64 0,76 0,89 0,17 0,26 0,4 0,4 0,51 0,60 0,1 0,19 0,26 0,2 0,9 0,45 0,10 0,15 0,21 0,26 0,1 0,6 0,09 0,1 0,17 0,21 0,26 0,0 0,07 0,11 0,15 0,18 0,22 0,26 0,06 0,10 0,1 0,16 0,19 0,2 0,05 0,08 0,10 0,1 0,16 0,18 0,04 0,06 0,09 0,11 0,1 0,15 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 0,5 0,5 0,70 0,88 1,06 1,2 0,24 0,5 0,47 0,59 0,71 0,82 0,18 0,27 0,5 0,44 0,5 0,62 0,12 0,18 0,24 0,0 0,5 0,41 0,09 0,1 0,18 0,22 0,27 0,1 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,05 0,08 0,10 0,1 0,15 0,18 0,04 0,07 0,09 0,11 0,1 0,16 CRA Swirl Difüzör 11

274 CRA Swirl Difüzör Seçim Örnek: Boyutlarý 12.8 m x 6 m, atýþ yüksekliði 4 m olan bir odada konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 2000 m /h tir. Üflenen hava, ortam sýcaklýðýndan 8 o C daha soðuk olup, 8 adet nozullu tipte difüzör kullanýlacaktýr. Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. 1.6 m.2 m.2 m.2 m 1.6 m Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz. 250 m /h 250 m /h 1.5 m m 1.5 m 250 m /h 250 m /h 250 m /h 250 m /h 250 m /h 250 m /h 250 m /h 250 m /h H 4 metre v=0.25 m/s konfor bölgesi 2.0 metre 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 2000 / 4= 250 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Minimum atýþ mesafesi, L = =.8 m Maksimum atýþ mesafesi, L = =.9 m bulunur. 4) Sayfa 6 daki seçim tablosundan 250 m /h debi ve.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 250 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 18 Pa Ses güç seviyesi, S = 26 db(a) bulunur. 6) Sayfa 7 deki detaylý seçim tablosundan 250 mm ölçü,.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =0.28 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 12

275 Teknik Þartname Difüzör; 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60m kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak; esnek kanal giriþine içten veya dýþtan kumandalý hava ayar damperi uygulanabilecek, alev süreksizliði özellikli olan, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CRA.00.AN Aksesuar AA..Nozulsuz AN..Nozullu ØE (mm) Sayfa e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz CRA Swirl Difüzör Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli 40...Köprülü Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Montaj Þekli 10...Vidalý 40...Köprü PLB.10.S B x 410 x 270 x 1 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Kutu Giriþi S...Yandan Giriþ T...Üstten Giriþ Flap Damper ve Damper Kumandasý Düzeltici Perfore Plaka Ýzolasyon A...Dampersiz B...Kumanda Dýþtan C...Kumanda Ýçten 0...Plakasýz 1...Plakalý 0...Ýzolesiz 1...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 1

276 C TR CTR.00 C CRA Swirl Difüzör CTA Silindirik Difizör S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

277 CTA Silindirik Difizör Taným CTA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Nozul yapýsý, soðutulan veya ýsýtýlan havanýn uzun mesafelere atýlmasýný saðlar. Nozul karakteristiði sabit veya deðiþken hava debili sistemler için uygundur. Tavan difüzörlerinin tercih edilmediði mekanlar için alternatif çözüm olarak kullanýlýr. CTA tipi siindirk nozullar 0 o yukarý ve aþaðýya hareket edebildiðinden ve ikinci sýra kanatlar sayesinde havayý farklý açýlara yönlendirme yapabildiðinden, soðutma için yukarý doðru, ýsýtma için de aþaðý doðru açýlandýrýlarak hava atarlar. Yönlendirme el ile veya servomotor ile yapýlýr. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Malzeme Aluminyum profil mazlemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Ölçülendirme 5 E L 65 6 C L 65 6 C B B 0 o B 0 o o 0 o 75 CTA.5.AA CTA.5.ZA Standard Ölçüler ( mm ) E B C L

278 Detaylý Seçim CTA Boðaz Boyutlarý 250 x 175 Debi (m /h) Ýzotermal Atýþ Mesafesi L (m) V =0,25 m/s L Basýnc Kaybý DP (Pa) Ses Güç Seviyesi db (A) Silindirik Difizör TÝP x x x x TÝP x x x Kanat açýlarýna göre atýþ mesafesi düzeltme çarpaný Kanat Açýsý Düzeltme Çarpaný 0 o 5 o 10 o 20 o 0 o 40 o 1,00 0,90 0,82 0,68 0,60 0,50 Yatay ile olan açýya göre atýþ mesafesi düzeltme çarpanlarý Kanat Açýsý Düzeltme Çarpaný 0 o 5 o 10 o 20 o 0 o 1,00 0,90 0,88 0,68 0,60

279 Üfleme ve ortam havasý arasýndaki aýcaklýk farkýna göre humenin yükselme veya düþmesi ( m ) Anma Ölçüsü Debi (m/h) 250 x x x x x x x x ,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0, 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 1,8 0,8 0,6 0, 0,2 2,5 1,0 0,6 0, 0,2 2,0 2,8 0,5 0, 0,2 1,9 1,0 0,6 0,4 0, 1,4 1,2 0,4 0, 0,2 1,2 0,8 0,5 0,1 0,2 1,1 0,6 0,4 0, 0,2 0,8 0,6 0, 0,2 0,2 D T= 5oC Atýþ Mesafesi L (m) ,9,5 2,0 1,1 0,9 7,, 1,7 1,1 0,8 5,5, 1,6 1,0 0,7 5,8,4 1,7 1, 0,8 4, 1,4 1,4 0,9 0,6 4,0 2,5 1,5 1,0 0,8,7 2,0 1,4 0,9 0,6 2,6 1,9 1,2 0,9 0,7 6,0 5,4 2,7 2,0 7,2 4,1 2,7 1,9 6,9 4,5 2,4 1,7 7,4,5,0 2,0 8,2 5,7,5 2, 1,8 8,8 5,7,1 2,5 1,8 8,1 4,8, 1,8 1,5 5,7 4,6,0 2,4 1,7 5,0,0 6,6 5,7,7 10,0 12,0 7,5,0 10,5 6,4 4,5,5 16,0 8, 6,1 4,,1 10,8 7,8 5,8 4,0 2,9 6,7 5,5 7, 6,1 17,0 9,8 6,7 4,9 14,7 9,5 7,2 5,2 1,0 0,5 0, 0,2 0,1 1,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0, 0,2 0,5 0, 0,1 0,5 0,2 0,4,8 1, 1,1 0,7 0,4,6 1,8 1,1 0,7 0,5,7 1, 1,0 0,6 0,4,7 2,0 0,9 0,7 0,5 2,7 2,4 0,9 0,6 0, 2,4 1,6 0,7 0,4 0,5 2, 1, 0,8 0,5 0, 2,1 1,2 0,8 0,6 0,4 D T= 10 o C Atýþ Mesafesi L (m) ,5,4 2,0 1,5 6,0,4 2, 1,6 8,0 5,8, 1,9 1,4 8,0 6,1 1,7 2,2 1,6 8,2 4,9 2,9 1,8 1,1 7,6 5,2 2,9 2,0 1,5 6,7 4,0 2,8 1,8 1,2 6,4,8 2,5 1,9 1, 7,2 4,4,5 9,0 7,6 5,4,8 9,2 7,2 4,6,4 11,0 7,2,7 4,0 10,0 6,2 4,5,6 11,0 9,8 6,7 5,0,7 14,0 8,8 6,0 5,0,0 12,4 10,0 6,0 4,4,7 7,0 5,8 1,0 9,8 6,6 12,0 7,6 5,7 8,0 8,9 18,0 11,6 7,7 5,5 18,0 11,2 7, 5,8 1,7 10,4 14, 11,0 2,0 1,1 9, 22,0 14,0 9,8 D T= 15oC Atýþ Mesafesi L (m) ,0 0,6 0, 0,2 0,2 1,5 0,7 0, 0,2 0,2 1,2 0,6 0, 0,2 0,1 1,2 0,7 0, 0,2 0,2 0,8 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4 0,7,0 2,0 1,1 0,8 5,5,1 1,6 1,1 0,7 5, 2,0 1,5 0,9 0,6 5,, 1,1 1,2 0,8 4,0 4,0 1, 0,9 0,5,6 2, 1,6 1,0 0,7,5 1,8 1, 0,8 0,6,1 1,8 1,1 0,8 0,5 5,5,4 2,6 8,0 4,9,4 2,4 8, 5,2 2,9 2,1 8,7 2,5 4,0 2,4 9,0 7,0 4, 2,8 2,1 10,6 7,0 4,2 2,9 2,2 10,0 5,8 4,0 2,7 1,8 8, 5,9,7,0 2,0 7, 5,7 9,5 7,6 5,4 11,0 6, 4,9 10,0 8,5 5,8 9,8 6,5 5, 20,0 11,0 6,6 5,4 18,0 16,5 8,8 6,2 4,2 1,0 8,4 6,6 5,5 12,0 8,4 11,5 10,5 12,0 8, 12,0 9,7 11,0 8,0 14, 10,7 8,2 15,0 18,0 16,0 19,0 14,6 Silindirik Difizör CTA D T= 20oC Atýþ Mesafesi L (m) ,2 0,9 0,5 0, 0,2 4,0 2,5 1,4 1,0 7, 4,,4 9,5 7,6 0,9 0,4 0, 0,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,2 1,6 0,9 0,4 0, 0,2 1,1 0,6 0, 0,9 0,6 0, 0,9 0,5 4,0 2,1 1,4 1,0 7,0,8 2,0 1,2 0,9 7,6 7,0 14 1,4 1,2 7,1 4,9 1,8 1,1 0,6 6,0,0 1,8 1,2 0, 4,4 2,5 1,6 1,4 0,7 0,9 2,2 1,6 1,1 0,8 10,0 6,1 4,6,1 10,0 6,1,7 2,8,4 5,2,4 8,9 5,8,4 2,6 9,5 5,5 4,0 2,9 12,7 7,6 5,2,6 2,5 4,0 6,8 5,2,9 2,7 12,0 9,8 7,0 12,0 8,0 6,0 12,0 11,0 7,4 12, 5,2 6, 11,0 10,0 6,2 21,0 11,0 8,0 5,6 10,7 18,0 10,5 8,0 6, 16,0 7,0 1,0 14,0 10,4 22,0 16,0 14,0 10,0 14,0 9,6 18,0 16,0 18,0 2

280 Montaj CTA Vidalý Montaj Silindirik Difizör Standart olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 ölçülerinde vida verilir Teknik Þartname Isýtma veya soðutma havasýný, optimum ses düzeyi ile uzun mesafelere atabilecektir.cta silindirik nozulun profilleri ETÝAL-60 ekstrüze alüminyum profilden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak,mimari tercihler ile uyumlu olarak RAL 9010 (mat beyaz) tonda, en az 60m kalýnlýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model CTA.5.AA x Aksesuar Montaj Þekli AA..Aksesuarsýz ZA..Zýt Damperli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli E x B (mm) Sayfa 2 e Standart Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu 4

281 C TR.00 C TR.00 C CTA Silindirik Difizör CVA Swirl Difüzör S A N A Y Ý V E T Ý C A R E T L T D. Þ T Ý Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

282 CVA Swirl Difüzör Taným CVA tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý yapýdadýr. Kanat hareketi el ile veya servomotor ile saðlanýr. Kanat karakteristiði bakýmýndan yatay ve düþey atýþlara uygundur. Yüksekliði,8 metreden fazla olan ortamlar için önerilir. Önerilen sýcaklýk farký deðiþimi -10 o C ile 15 o C arasýndadýr. Difüzör tavan ile ayný düzlemde veya tavan düzleminden aþaðýda monte edilir. Tavan ile ayný düzlemde monte edildiði zaman atýþ ayarý yatay veya düþey olmak üzere iki konum ile sýnýrlýdýr. Tavandan en az 00 mm aþaðýda monte edildiði zaman yatay ve düþey arasýnda sonsuz konum ayarý yapýlabilir. Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Plenum Kutusu Optimum atýþ karakteristiðini saðlamak için difüzör arkasýnda kullanýlýr. Üstten veya yandan giriþli üretilir. Plenum kutusu 0,6 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Üzerinde bulunan baðlantý elemanlarý ile asýlarak monte edilir. Akustik yalýtým istenirse, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli poliüretan köpük malzeme kutu içine uygulanýr. Malzeme CVA tipi difüzörlerde çerçeve 1.2 mm kalýnlýkta dekape edilmiþ sacdan sývama yöntemi ile üretilir. Kanatlar 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir. Yatay Atýþ 45 o Atýþ Düþey Atýþ 2

283 Ölçülendirme CVA 5 ØTE ØR 5 H 2 ØC E Swirl Difüzör H 1 8 ØC E CVA.10.AA Standard Ölçüler ØR ØC E ØT E K E /K B ØD H K ØR/ØK R H 1 H 2 G ØR L *n Yandan Giriþli K E /K B G Üstten Giriþli G ØK R ØD H K ØD H K H2 H2 H1 H1 ØR ØCE ØR ØCE Flanþ 5,5 ØR+70 ØR

284 CVA Swirl Difüzör Montaj Plenum Kutusu Montajý (üstten giriþ) Plenum Kutusu Montajý (yandan giriþ) Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Standard olarak plenum kutusu üzerinde 4 adet aský kulaðý bulunur. Hava kanalýna doðrudan baðlantý 4

285 Seçim CVA v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = L 1 + h 2 v efek. (m/s) V (m /h) L 1 (m) v efek. (m/s) V (m /h) H(m) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi L 1 (m) 7,5 cm v L (m/s) H(m) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m L (m) = (L 1 / 2) + h 2 v L (m/s) konfor bölgesi Swirl Difüzör L 1 Difüzörler arasý veya difüzörlerle duvar arasý mesafe (m) h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Difüzör ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L Konfor bölgesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L Konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) L Atýþ mesafesi (m) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) "Coanda Etkisi" olabilmesi için, etkin üfleme hýzý (v efek. ) en az 2 m/s olmalýdýr. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için ses düzeyi 40 db(a) deðerini geçmeyecek þekilde seçim yapýlýr. Konfor bölgesinin üst hizasý ortalama olarak yerden (h 1 ) 1.70 m yukarýsý olarak alýnýr. Bu seviyedeki hava hýzlarý (v L ) 0.25 ve 0.10 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, tablolardan bakýlarak bulunur. Not: Tablo deðerleri; difüzör yüzeyinin tavanla ayný düzlemde (Coanda Etkisi) yerleþimine göre verilmiþtir. 5

286 CVA 6Swirl Difüzör Seçim Tablosu Isýtma Aþaðýdaki tablolarda farklý atýþ açýlarýnda düþey atýþ uzaklýklarý verilmiþtir. Ortalama konfor bölgesinin üst hizasý, yerden 1.7 m yukarýda olarak alýnmýþtýr. 45 o Açý Ýle Atýþ 45 o Ölçüler Debi Düþey Yönde Atýþ ØR (mm) V (m /h) to = 10 o C to = 15 o C 400 1,05 0, ,0 1, ,60 1,80 1,5 1, ,00 1, ,15 1, ,55 1, ,90 1, ,25 1, ,55 2, ,25 1, ,65 1, ,00 2,0 1,70 2, ,65 2, ,0 1, ,70 1, ,00 1, ,0 2, ,65 2,25 75 o Açý Ýle Atýþ Bu seviyedeki hava hýzlarý 0.25 m/s olacak þekilde; difüzör boyutu ve debiye baðlý olarak hava atýþ mesafeleri, aþaðýdaki tablolardan bakýlarak bulunabilir. 60 o Açý Ýle Atýþ 60 o Ölçüler ØR (mm) 90 o Açý Ýle Atýþ (Düþey Atýþ) 75 o Ölçüler Debi Düþey Yönde Atýþ Ölçüler Düþey Yönde Atýþ ØR (mm) 90 o Debi V (m /h) ØR (mm) to = 10 o C to = 15 o C V (m /h) to = 10 o C to = 15 o C 400 1,75 1, ,40 1, ,0 2, ,00 1, ,90 2, ,55 2,10 775,45,00 775,25 2, ,05,55 900,90, ,00 1, ,70 1,5 850,00 2, ,60 2, ,85, ,65, ,85 4, ,70, ,80 5, ,85 4, ,15 1, ,80 1, ,00 2, ,75 2, ,90, ,70, ,85 4, ,95 4, ,80 5, ,95 4, ,5 2, ,00 1, ,20 2, ,00 2, ,10, ,00, ,00 4, ,10 4, ,00 5, ,15 5, Debi V (m /h) Düþey Yönde Atýþ to = 10 o C to = 15 o C 1,55 1,0 2, ,45 2,10 2,90 2,50,45 2,95 1,75 1,50 2,50 2,15,20 2,70,85,5 4,60,90 1,90 1,60 2,60 2,20,0 2,80 4,05,45 4,70 4,05 2,05 1,75 2,70 2,0,45 2,95 4,15,55 5,00 4,20

287 Seçim Tablosu Soðutma CVA Yandan Giriþli Plenum Kutu Ölçüler ØR (mm) 15 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,65 4,0 2,05 5,40 2,60 6,85,15 8,15,65 9,45 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) Swirl Difüzör 600 2,25 4, ,15 4,0 6,5 8, ,15 10, ,25 12, ,40 6, ,0 8, ,0 11, ,25 1, ,5 15, ,85 7, ,85 9, Üstten Giriþli Plenum Kutu ,80 6,00 7,15 11,70 14,70 17, Ölçüler ØR (mm) Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) 400 1,65 4, ,05 2,60 5,40 6, ,15 8, ,65 9, ,25 4, ,15 4,0 6,5 8, ,15 10, ,25 12, ,40 6, ,0 8, ,0 11, ,25 1, ,5 15, ,85 7, ,85 9, ,80 6,00 11,70 14, ,15 17,

288 CVA Seçim Tablosu Soðutma Kanala Doðrudan Baðlantý Swirl Difüzör Ölçüler ØR (mm) 15 Debi V (m /h) Atýþ Mesafesi, L (m) v L =0,25 m/s v L =0,10 m/s 1,65 4,0 2,05 5,40 2,60 6,85,15 8,15,65 9,45 Basýnç Kaybý P (Pa) Ses Güç Seviyesi S (db(a)) ,25 4, ,15 4,0 6,5 8, ,15 10, ,25 12, ,40 6, ,0 8, ,0 11, ,25 1, ,5 15, ,85 7, ,85 9, ,80 6,00 7,15 11,70 14,70 17,

289 Teknik Veriler Çeþitli atýþ mesafelerinde ortam havasý ile konfor bölgesine giren hava arasýndaki sýcaklýk farklarý aþaðýdaki tablolardan bulunur. Atýþ mesafelerine ve atýþ havasý ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farkýna ( t 0 ) göre, konfor bölgesine giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farklarý ( t L ) aþaðýdaki tablolardan okunur. Ölçüler ØR (mm) Atýþ Mesafesi L (m) L uzaklýðýndaki havanýn sýcaklýðý konfor bölgesindeki havanýn sýcaklýðýndan tablodan okunan deðer kadar soðutmada düþük, ýsýtmada yüksektir. Tabloda bulunan deðer ne kadar düþükse konfor bakýmýndan gerekli þart o kadar saðlanýr. Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arsýndaki sýcaklýk farklarý ,55 0,28 0,19 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 1,69 0,85 0,57 0,4 0,4 0,29 0,25 0,22 0,17 0,05 1,15 0,77 0,58 0,46 0,8 0,29 0,2 0,19 0,17 0,14 0,88 0,66 0,5 0,44 0, 0,26 0,22 0,19 0,16 0,1 0,8 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 2,5 1,28 0,86 0,64 0,52 0,4 0,7 0, 0,26 0,07 1,72 1,15 0,86 0,69 0,58 0,4 0,5 0,29 0,25 0,22 1,2 0,99 0,79 0,66 0,49 0,40 0, 0,28 0,25 0,19 t L ( o C) Deðerleri 1,10 0,56 0,8 0,28 0,2 0,19 0,16 0,14 0,1 0,12,7 1,70 1,14 0,86 0,69 0,58 0,49 0,4 0,5 0,10 2,0 1,54 1,15 0,92 0,77 0,58 0,46 0,9 0, 0,29 1,77 1,2 1,06 0,88 0,66 0,5 0,44 0,8 0, 0,26 t 0 ( o C) 1,8 0,70 0,47 0,6 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15 4,2 2,1 1,4 1,07 0,86 0,72 0,62 0,54 0,44 0,12 2,87 1,92 1,44 1,15 0,96 0,72 0,58 0,48 0,41 0,6 2,21 1,65 1,2 1,10 0,82 0,66 0,55 0,47 0,41 0,2 1,65 0,84 0,57 0,4 0,4 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 5,06 2,55 1,71 1,29 1,0 0,86 0,74 0,65 0,52 0,15,45 2,0 1,7 1,8 1,15 0,87 0,69 0,58 0,50 0,4 2,65 1,98 1,59 1,2 0,99 0,79 0,66 0,56 0,49 0,9 2,07 1,05 0,64 0,54 0,4 0,5 0,1 0,27 0,25 0,21 6,,19 2,14 1,61 1,0 1,08 0,9 0,81 0,65 0,18 4,1 2,88 2,16 1,74 1,45 1,08 0,87 0,72 0,62 0,55,1 2,47 1,98 1,65 1,2 0,99 0,82 0,71 0,62 0,48 CVA Swirl Difüzör 9

290 CVA Swirl Difüzör Seçim Örnek: Boyutlarý 18 m x 9 m, yüksekliði 7 m olan bir salonun konfor þartýnýn saðlanmasý için gereken hava miktarý ihtiyacý 9600 m /h tir. Difüzörler yerden 5 m yukarýya monte edilecek ve üstten giriþli plenum kutu kullanýlacaktýr. Soðutma havasý ortam sýcaklýðýndan 8 o C, ýsýtma havasý ise 12 o C farklýdýr. 1.5 m m m 1.5 m 1.5 m m m m m m 1.5 m 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h 2200 m /h Konfor bölgesinde hava hýzlarý 0.25 m/s yi geçmeyecektir. Ortam konforunu temin edecek þekilde difüzör adetini ve yerleþim aralýklarýný hesaplayýnýz m /h 2200 m /h 7 metre 5 metre v=0.25 m/s konfor bölgesi.0 metre 1.7 metre Çözüm: 1) Difüzörler oda tavanýnda simetrik olarak yerleþtirilir. 2) Difüzör baþýna düþen debi: V = 9600 / 18= 2200 m /h dir. ) Konfor bölgesine olan uzaklýk: Atýþ mesafesi, L = = 4.8 m 4) Sayfa 7 daki seçim tablosundan 2200 m /h debi ve 4.8 m minimum atýþ mesafesi için en uygun ölçü 800 mm bulunur. 5) Ayný tablodan enterpolasyon yöntemi ile: Basýnç kaybý, P = 25 Pa Ses güç seviyesi, S = 4 db(a) bulunur. 6) Sayfa 9 deki detaylý seçim tablosundan 800 mm ölçü, 4.8 m atýþ mesafesi ve t 0 =8 O C için t L =1.09 O C sýcaklýk farký enterpolasyon yöntemi ile bulunur. 10

291 Teknik Þartname Difüzör; 1.2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfat iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Plenum kutusu; 0.6 mm galvanizli sacdan kenetleme sistemi ile birleþtirilerek imal edilecektir. Tavana montaj için üzerinde dört adet baðlantý elemaný bulunacaktýr. Kutu giriþi üzerine kordon çekilecektir. Sipariþ Kodlamasý Ýsteðe baðlý olarak; alev süreksizliði özellikli olan, 6 mm kalýnlýðýnda mat siyah renkli akustik malzeme (BS 476:Part 6 ve BS476:Part 7 standardlarý class 0) ile izole edilecektir. Model CVA.00.AA Aksesuar AA..Manuel HA..Motor Kaideli MA.Motorlu ØR (mm) Sayfa e bakýnýz. Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu CVA Swirl Difüzör Plenum Kutusu Sipariþ Kodlamasý Model Kutu Giriþi SA..Yandan Giriþ TA..Üstten Giriþ PLD.00.SA x 410 x 270 x 1 Standard olmayan ölçüleri belirtiniz K E / K B x H x ØD (mm) x s (giriþ adedi) Ýzolasyon 00...Ýzolesiz 01...Akustik Ýzoleli Kutu Ölçüleri 11

292 C TR.00 C CVA Swirl Difüzör CYA Koltuk Altý Döþeme Difüzörü S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

293 CYA Taným CYA koltuk altý difüzörleri; sinema, tiyatro, konser ve konferans salonlarýnda, ayak basmayan yerlerde o (koltuk altlarý ve basamak alýnlarý gibi) kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr.önerilensýcaklýk farký ± 6 C dir. Kol t uk Altý D öþem e Di fü z ö rü Özellikler CYA difüzörler, dýþtan dýþa 180 ve 255 mm olarak iki boyutta üretilmektedirler. Ayrýca, her boyutun kare, kare içinde dairesel ve dairesel olarak üç farklý türü bulunmaktadýr. Yüzey plakasýnda sabit olarak kývrýlmýþ, birbirine 90o açýlý kanatlar, havanýn dönme hareketi ile yatay atýþýný saðlarlar. Malzeme Gövde ve boðaz, dekape sacdan üretilmiþtir. Standart olarak %20 parlaklýkta RAL 9010 renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadýr. Ýstek üzerine farklý renklerde üretim de mümkündür. Aksesuar Ýstek üzerine, boðaz içinde hava akýþýný dengeleyici perfore levha konulmaktadýr. Montaj Boðazýn giriþinde olan yaylý klipsler ile zemindeki bir yuvaya itilerek, veya alýndaki delikten bir vida ile yuva arkasýndaki bir lamaya baðlanarak tespit edilir. Ölçüler 14 ~ 195 Ø14 ~ 195 Ø14 ~ ~ ~ 255 Ø180 ~ 255 CYA 20 CYA 10 CYA ~ ~ 255 2

294 B a sýnç K ay bý (P a) B a sýnç K ay b ý (P a) Hava Hýzlarý CYA CYA V = m /h m L (m) m L (m) CYA V = m / h h1(m) 0.10 h1(m) Basýnç Kaybý ve Ses Deðerleri CYA xx Debi (m /h) 25 0 Ses db( A) 5 40 Koltuk Altýnda Yerleþim Vh (m/s) 1 Vh (m/ s) CYA CYA V = m / h Debi (m /h) m L (m) V (m/h) : Difüzörden geçen hava debisi L (m) : Ölçüm noktasýnýn difüzöre uzaklýðý h1 (m) : Ölçüm noktasýnýn yerden yüksekliði Vh1 (m/s) : h1 noktasýndaki hava hýzý CYA V = m / h m L (m) CYA xx Ses db(a) h1(m) h1(m) Vh (m/ s) Vh (m/ s) 1 CYA Kol t uk Altý D öþem e Di fü z ö rü

295 B as ý n ç Kayb ý (Pa ) B as ý n ç Kaybý (Pa ) Kol t uk Altý D öþem e Di fü z ö rü 4 CYA 22 CYA CYA V = m /h m L (m) 22 CYA V = m /h m L (m) h1(m) 0.10 h1(m) Basýnç Kaybý ve Ses Deðerleri CYA xx Debi (m /h) 25 0 Ses db( A) 5 Basamak Alnýnda Yerleþim Vh (m /s) 1 Vh (m /s) V (m/h) : Difüzörden geçen hava debisi h (m) : Difüzör ekseninin döþemeden yüksekliði L (m) : Ölçüm noktasýnýn difüzöre uzaklýðý (Basamak için L=h+X) h1 (m) : Ölçüm noktasýnýn yerden yüksekliði Vh1 (m/s) : h1 noktasýndaki hava hýzý 44 CYA CYA V = m /h m L (m) CYA V = m /h m L (m) 10 CYA xx Debi (m /h) Ses db(a) h1(m) 0.10 h1(m) Vh (m/s) 1 Vh (m/ s) 1

296 Basý n ç Ka y b ý ( Pa) Örnek CYA difüzör, döþemede. Hava debisi V= 40 m/h Difüzörden 0.80 m uzakta ve 0.0 m yükseklikteki hava hýzý Vh1= 0.12 m/s Basýnç kaybý = 8 Pa Ses seviyesi = 16 db(a) Teknik Þartname Döþemede ayak basýlmayan bölgelere veya basamak alnýna monte edilmek üzere üretilmiþ swirl difüzör. o Difüzörün görünen yüzeyi kare veya dairesel olacak, bu yüzeyde birbirine 90 açý ile yerleþtirilmiþ sabit kanatlý 4 adet çýkýþ bölgesi bulunacaktýr. Farklý açýlarla üflenen hava dönel hareketle ortama yayýlacaktýr. Difüzörün arkasýnda tipine göre kare veya dairesel boðaz bulunacak, difüzör bu boðazdaki yaylý klipsler ile veya alýndaki delikten vida ile yerine baðlanabilecektir. Ýstek üzerine boðazýn içine hava akýþýný dengeleyici perfore levha konulabilecektir. Difüzör, dekape sacdan üretilecek, yüzeyi standart olarak %20 parlak RAL 9010 veya istenen bir tonda elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Tip özelliði Aksesuar Montaj CYA CYA V = m /h m L (m) Dairesel yüz ve çýkýþ 10.. Karesel yüz, dairesel çýkýþ 20.. Karesel yüz ve çýkýþ 00.. Aksesuarsýz 01.. Boðaz içinde perfore dengeleyici 00.. Klipsli montaj 01.. Ortadan vidalý montaj h1(m) Vh (m /s) CYA Debi (m /h) Ürün Anma Boyu (mm) CYA xx RAL Boya Kodu 25 0 Ses d B( A) CYA Kol t uk Altý D öþem e Di fü z ö rü

297 C TR.00 C CYA CZA Çoklu Nozul SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Ývedik O.S.B Cad. No:58 Ostim - ANKARA Tel : Fax : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

298 CZA 2Çoklu Nozul Taným CZA tipi nozullar duvar ve tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler Nozul yapýsý, soðutulan veya ýsýtýlan havanýn uzun mesafelere atýlmasýný saðlar. Nozul karakteristiði sabit veya deðiþken hava debili sistemler için uygundur. Tavan difüzörlerinin tercih edilmediði mekanlar için alternatif çözüm olarak kullanýlýr. Malzeme CZA tipi nozullar; 1, 2 ve sýralý nozullardan oluþan gruplar halinde üretilir. Nozullar 22,5 o yukarý ve aþaðýya hareket edebildiðinden, soðutma için yukarý doðru, ýsýtma için de aþaðý doðru açýlandýrýlarak hava atarlar. Yönlendirme el ile veya servomotor ile yapýlýr. Çerçeve ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Nozullar beyaz renkli plastik malzemedendir. Alüminyum profil mazlemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Hava Damperi CZA tipi nozullarda hava debisini ayarlamak için ürün arkasýnda sürgü hareketli damper kullanýlýr. Alüminyum profil ETIAL-60 standardýna uygundur. Aksesuarlar ýþýk yansýmasýný engellemek için RAL9005 e (mat siyah) boyanýr.

299 Ölçülendirme CZA E 1 Sýralý Grup Sýralý Grup B 25 C B 2 Sýralý Grup Çoklu Nozul C E Damperli T E / T B Dampersiz T E / T B Standard Ölçüler 1 Sýralý Nozul Grubu B=100 mm E T E x T B C E x C B (mm) (mm) (mm) x x x x x x x x x x x x 150 Montaj Vidalý Montaj 2 Sýralý Nozul Grubu B=200 mm E T E x T B C E x C B (mm) (mm) (mm) x x x x x x x x x x x x 250 Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 mm ölçülerinde vida verilir Sýralý Nozul Grubu B=00 mm E T E x T B C E x C B (mm) (mm) (mm) x x x x x x x x x x x x 50

300 CZA Seçim Isýtma Yatay Atýþ Çoklu Nozul V (m /h) V efek. (m/s) h 2 h 1 A=D/2 a L D (m) v L t L d L konfor bölgesi a L v L t L d H Soðutma Yatay Atýþ V (m /h) V efek. (m/s) L a d h 4 L L a d h 2 A=D/2 v L t L h h v L t L H h 1 v h t h konfor bölgesi v h t h Düþey Atýþ v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = h 2 H(m) v L (m/s) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi D Nozullar arasý mesafe (m) A Nozullar arasýndaki mesafenin yarýsý (m), A=D/2 h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Nozul ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h Sapma noktasý ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h4 Teorik L noktasý ile nozul arasýndaki mesafe (m) L Düþey sapma olmadan teorik atýþ mesafesi (m) d Düþey sapma miktarý (m) L T Toplam atýþ mesafesi (m) L T =L+h v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L L mesafesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L L mesafesindeki hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t h Konfor bölgesine giren konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) a Nozulun yatayla olan atýþ açýsý ( o ) 4

301 Seçim Soðutma için seçim metodu 1) Atýþ açýsý seçilir, örneðin, a= 20 o (a max=22.5 o ) 2) L mesafesi hesaplanýr, L= A/cosa ( Cosa bu sayfadaki tablodan alýnýr) ) h 4 hesaplanýr, H4= A x Tana (Tana bu sayfadaki tablodan alýnýr) 4) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 5) h hesaplanýr, h = h 2 + h 4 - d 6) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden Vh bulunur. Þayet Vh istenen hýzdan çok farklý bir deðerde olursa, farklý atýþ açýlarý veya farklý nozul yerleþimleri ile tekrar denenmelidir. 7) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan (sayfa ) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir. CZA Çoklu Nozul Isýtma için seçim metodu 1) Önceden v L deðeri saptanýr, örneðin, v L =0.5 m/s. 2) Sayfa 7 deki seçim grafiðinin üst kýsmýndan L mesafesi bulunur. ) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 4) a açýsý hesaplanýr: Bu sayfanýn altýndaki tablodan Sina = (h 2 +d)/l Not: soðutma ve ýsýtma için bulunan açýlarýn toplamý en fazla 45 o olabilir. Bu deðer aþýlýyorsa tekrar seçim yapýlmalýdýr. 5) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan ( sayfa ) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir Hava çýkýþ hýzý m/s nin üzerinde ve ses seviyesi 45 dba deðerinin altýnda kalacak þekilde, nozullarýn kullanýlabilecek olduklarý debi aralýklarý çabuk seçim için aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir. Jet Nozullar Hava Debi Aralýklarý 1 Sýralý Nozul Grubu 2 Sýralý Nozul Grubu Sýralý Nozul Grubu Tip Hava Debisi (m /h) Tip Hava Debisi (m /h) Tip Hava Debisi (m /h) Atýþ Açýsý ile Ýlgili Deðerler a sina cosa tana ,00 0,09 0,17 0,26 0,4 0,42 0,50 1,00 1,00 0,98 0,97 0,94 0,91 0,87 0,00 0,09 0,18 0,27 0,6 0,47 0,58 5

302 CZA Teknik Veriler 6Çoklu Nozul Hava debisi v (m /h) Hava huzmesinin düþey olaraksapmasý d (m)

303 Teknik Veriler CZA Hava debisi v (m /h) Konfo Zonu üstündeki hýz Vh (m/s) Çoklu Nozul 7

304 CZA Teknik Veriler Ses Düzeyi ve Basýnç Kayýplarý 8Çoklu Nozul DPt (Pa) Hava debisi V(m /h) Hava debisi V(m /h) Ses db (A)

305 Teknik Veriler CZA Sýcak Hava Ýçin Düþey Atýþ Mesafeleri Hava debisi V (m /h) Düþey atýþ mesafesi Z (m) Çoklu Nozul

306 CZA Çoklu Nozul Atýþ Mesafesi (L) m E (mm) t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri 1 Sýralý Nozul Grubu 0,58 0,9 0,29 0,2 0,19 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,65 0,44 0, 0,26 0,22 0,16 0,1 0,09 0,07 0,05 0,7 0,49 0,7 0,29 0,24 0,18 0,15 0,10 0,07 0,06 0,81 0,54 0,41 0,2 0,27 0,20 0,16 0,11 0,08 0,07 0,9 0,62 0,47 0,7 0,1 0,2 0,19 0,12 0,09 0,07 1,05 0,70 0,5 0,42 0,5 0,26 0,21 0,14 0,11 0,08 0,87 0,58 0,44 0,5 0,29 0,22 0,18 0,12 0,09 0,07 0,98 0,65 0,49 0,9 0, 0,25 0,20 0,1 0,10 0,08 1,10 0,7 0,55 0,44 0,7 0,28 0,22 0,15 0,11 0,09 1,21 0,81 0,61 0,49 0,41 0,0 0,24 0,16 0,12 0,10 1,9 0,9 0,70 0,56 0,47 0,5 0,28 0,19 0,14 0,11 1,58 1,05 0,79 0,6 0,5 0,9 0,2 0,21 0,16 0,1 1,16 0,77 0,58 0,47 0,9 0,29 0,2 0,16 0,12 0,09 1,0 0,87 0,65 0,52 0,44 0, 0,26 0,18 0,1 0,11 1,46 0,98 0,7 0,59 0,49 0,7 0,29 0,20 0,15 0,12 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 0,41 0,2 0,22 0,16 0,1 1,86 1,24 0,9 0,74 0,62 0,47 0,7 0,25 0,19 0,15 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 0,52 0,42 0,28 0,21 0,17 1,45 0,97 0,7 0,58 0,49 0,6 0,29 0,20 0,15 0,12 1,6 1,09 0,82 0,66 0,55 0,41 0, 0,22 0,17 0,1 1,8 1,22 0,92 0,7 0,61 0,46 0,7 0,25 0,18 0,15 2,02 1,5 1,01 0,81 0,68 0,51 0,41 0,27 0,20 0,16 2,2 1,55 1,16 0,9 0,78 0,58 0,47 0,1 0,2 0,19 2,6 1,75 1,1 1,05 0,88 0,66 0,5 0,5 0,26 0,21 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 0,44 0,5 0,2 0,18 0,14 1,96 1,1 0,98 0,79 0,66 0,49 0,9 0,26 0,20 0,16 2,20 1,47 1,10 0,88 0,7 0,55 0,44 0,29 0,22 0,18 2,42 1,62 1,22 0,97 0,81 0,61 0,49 0, 0,24 0,20 2,79 1,86 1,40 1,12 0,9 0,70 0,56 0,7 0,28 0,22,15 2,10 1,58 1,26 1,05 0,79 0,6 0,42 0,2 0,25 2,0 1,6 1,02 0,81 0,68 0,51 0,41 0,27 0,20 0,16 2,28 1,52 1,15 0,92 0,76 0,57 0,46 0,1 0,2 0,18 2,56 1,71 1,28 1,0 0,86 0,64 0,52 0,4 0,26 0,21 2,8 1,89 1,42 1,14 0,95 0,71 0,57 0,8 0,29 0,2,25 2,17 1,6 1,0 1,09 0,82 0,65 0,44 0, 0,26,68 2,45 1,84 1,47 1,2 0,92 0,74 0,49 0,7 0,29 Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Teknik Veriler

307 CZA Çoklu Nozul Atýþ Mesafesi (L) m E (mm) t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri 2 Sýralý Nozul Grubu 0,70 0,47 0,5 0,28 0,24 0,18 0,14 0,10 0,07 0,06 0,82 0,55 0,41 0, 0,27 0,21 0,16 0,11 0,08 0,07 0,91 0,61 0,46 0,7 0,0 0,2 0,18 0,12 0,09 0,07 1,00 0,67 0,50 0,40 0, 0,25 0,20 0,1 0,10 0,08 1,16 0,78 0,58 0,47 0,9 0,29 0,2 0,16 0,12 0,09 1,0 0,87 0,65 0,52 0,4 0, 0,26 0,17 0,1 0,10 1,06 0,71 0,5 0,4 0,6 0,27 0,21 0,14 0,11 0,09 1,2 0,82 0,62 0,49 0,41 0,1 0,25 0,17 0,12 0,10 1,6 0,91 0,68 0,55 0,46 0,4 0,28 0,18 0,14 0,11 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 0,8 0,0 0,20 0,15 0,12 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 0,44 0,5 0,2 0,17 0,14 1,95 1,0 0,98 0,78 0,65 0,49 0,9 0,26 0,20 0,16 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 0,6 0,29 0,19 0,14 0,12 1,64 1,10 0,82 0,66 0,55 0,41 0, 0,22 0,17 0,1 1,82 1,21 0,91 0,7 0,61 0,46 0,7 0,25 0,18 0,15 2,00 1,4 1,00 0,80 0,67 0,50 0,40 0,27 0,20 0,16 2, 1,55 1,16 0,9 0,78 0,58 0,47 0,1 0,2 0,19 2,60 1,74 1,0 1,04 0,87 0,65 0,52 0,5 0,26 0,21 1,76 1,18 0,89 0,71 0,59 0,45 0,6 0,24 0,18 0,14 2,05 0,7 1,0 0,82 0,69 0,52 0,41 0,28 0,21 0,17 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 0,57 0,46 0,1 0,2 0,19 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 0,6 0,50 0, 0,25 0,20 2,91 1,94 1,46 1,16 0,97 0,7 0,58 0,9 0,29 0,2,26 2,17 1,6 1,0 1,09 0,81 0,65 0,4 0, 0,26 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 0,5 0,4 0,29 0,21 0,17 2,46 1,64 1,2 0,99 0,82 0,62 0,49 0, 0,25 0,20 2,72 1,82 1,7 1,10 0,91 0,69 0,55 0,7 0,28 0,22,01 2,00 1,50 1,20 1,00 0,75 0,60 0,40 0,0 0,24,49 2, 1,75 1,40 1,16 0,87 0,70 0,47 0,5 0,28,91 2,60 1,95 1,56 1,0 0,98 0,78 0,52 0,9 0,1 2,46 1,65 1,24 0,99 0,8 0,62 0,50 0, 0,25 0,20 2,87 1,92 1,44 1,15 0,96 0,72 0,58 0,9 0,29 0,2,18 2,12 1,60 1,28 1,07 0,80 0,64 0,4 0,2 0,26,51 2,4 1,75 1,40 1,17 0,88 0,70 0,47 0,5 0,28 4,07 2,72 2,04 1,6 1,6 1,02 0,81 0,54 0,41 0, 4,56,04 2,28 1,82 1,52 1,14 0,91 0,61 0,46 0,6 Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Teknik Veriler

308 CZA Çoklu Nozul Atýþ Mesafesi (L) m E (mm) t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri Sýralý Nozul Grubu 0,50 0,40 0, 0,28 0,25 0,22 0,20 0,1 0,10 0,08 0,57 0,46 0,8 0, 0,29 0,25 0,2 0,15 0,11 0,09 0,64 0,51 0,4 0,7 0,2 0,29 0,26 0,17 0,1 0,10 0,70 0,56 0,47 0,40 0,5 0,1 0,28 0,19 0,14 0,11 0,80 0,64 0,54 0,46 0,40 0,6 0,2 0,22 0,16 0,1 0,89 0,72 0,60 0,51 0,45 0,40 0,6 0,24 0,18 0,15 0,75 0,60 0,50 0,4 0,7 0, 0,0 0,20 0,15 0,12 0,86 0,69 0,57 0,49 0,4 0,8 0,4 0,2 0,17 0,14 0,96 0,77 0,64 0,55 0,48 0,4 0,9 0,26 0,19 0,15 1,05 0,84 0,70 0,60 0,5 0,47 0,42 0,28 0,21 0,17 1,20 0,96 0,80 0,69 0,60 0,54 0,48 0,2 0,24 0,20 1,4 1,07 0,90 0,77 0,67 0,60 0,54 0,6 0,27 0,22 1,00 0,80 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,27 0,20 0,16 1,15 0,92 0,76 0,66 0,57 0,51 0,46 0,1 0,2 0,18 1,28 1,0 0,86 0,7 0,64 0,57 0,51 0,4 0,26 0,21 1,40 1,12 0,94 0,80 0,70 0,62 0,56 0,7 0,28 0,22 1,60 1,28 1,07 0,92 0,80 0,72 0,64 0,4 0,2 0,26 1,78 1,4 1,19 1,0 0,90 0,80 0,72 0,48 0,6 0,29 1,25 1,00 0,8 0,71 0,62 0,55 0,50 0, 0,25 0,20 1,4 1,15 0,96 0,82 0,72 0,64 0,57 0,8 0,29 0,2 1,61 1,28 1,07 0,92 0,80 0,71 0,64 0,4 0,2 0,26 1,76 1,40 1,17 1,00 0,88 0,78 0,70 0,47 0,5 0,28 2,00 1,60 1,4 1,15 1,01 0,90 0,81 0,54 0,41 0, 2,2 1,79 1,49 1,28 1,12 1,00 0,90 0,60 0,45 0,6 1,49 1,20 1,00 0,85 0,75 0,66 0,60 0,40 0,0 0,24 1,72 1,8 1,15 0,98 0,86 0,76 0,69 0,46 0,4 0,27 1,9 1,54 1,28 1,10 0,96 0,86 0,77 0,51 0,9 0,1 2,11 1,68 1,40 1,20 1,05 0,94 0,84 0,56 0,42 0,4 2,40 1,92 1,61 1,8 1,21 1,07 0,97 0,65 0,49 0,9 2,68 2,15 1,79 1,54 1,5 1,20 1,08 0,72 0,54 0,44 1,74 1,9 1,16 1,00 0,87 0,77 0,70 0,46 0,5 0,28 2,01 1,60 1,4 1,15 1,00 0,89 0,80 0,5 0,40 0,2 2,25 1,80 1,50 1,28 1,12 1,00 0,90 0,60 0,45 0,6 2,46 1,97 1,64 1,40 1,2 1,09 0,98 0,66 0,49 0,9 2,80 2,24 1,87 1,61 1,41 1,25 1,1 0,75 0,57 0,46,12 2,50 2,09 1,79 1,57 1,40 1,26 0,84 0,64 0,51 Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý Teknik Veriler

309 Seçim CZA Örnek: Bir ortamda, karþýlýklý 2 sýra nozul grubu 20 m ara ile ve yerden 5 m yüksekte birbirine bakacak þekilde yerleþtirilecektir. Ortam çok yüksek olduðundan havayý yukarý doðru serbestçe atmak mümkündür. Her sýrada 10 adet 2 sýralý nozul grubu ile toplam 9000 m /h hava atýlacaktýr. 900 m /h a 20 m Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþük, ýsýtma havasý da ortamdan 12 o C daha yüksektir. Ortam konforunu temin edecek biçimde nozul yerleþimini ve atýþ açýlarýný hesaplayýnýz. 900 m /h Çoklu Nozul a 1.7 m 5 m Çözüm: 1 Adet 2 sýralý nozul grubunun debisi 9000/10=900 m /h tir. 5. Sayfadaki seçim tablosundan debi aralýklarýndan 2 sýralý 800 mm ölçüsündeki nozul grubu, uygun olarak görünmektedir. Bu nozul seçilerek hesap yapýlacaktýr: Soðutma için analiz 1) a = 20 o olsun. 2) Sayfa 5 teki tablodan; Cosa = 0.94 (enterpolasyon ile), A= 20/2 = 10 m, ve L=10/0.94 =10.60 m. ) Sayfa 5 teki tablodan; Tana = 0.6, h 4 = 10x0.6 =.6 m. 4) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden d=0.90 m bulunur. (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) 5) h 2 = =.0 m; h = = 6 m hesaplanýr. 6) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden V h = m/s bulunur (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) Bulunan deðer ortam için uygundur. (0.25 m/s den daha yüksek deðildir) Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 11 deki tablodan, 2 sýralý 800 mm boyutlu nozul grubu için L T deðeri L+h = = olarak bakýlýr ve 8 o C satýrýndan 0.1 ve 0.2 arasýnda enterpolasyon ile 0.28 o C olarak bulunur. Bu debide; Basýnç kaybý (ilgili tablodan)= 72 Pa Ses seviyesi = 2.5 db(a) olarak okunur. Isýtma için analiz 1) v L = 1.0 m/s olsun. 2) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden L= 1 m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgi) ) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden d= 2.50 m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgiler) 4-) Sayfa 5 teki tablodan, Sina = ( )/16 = 0.6 ve buradan a= 21 o olarak bulunur. Soðutma atýþ açýsý olan 20 o ile birlikte toplam oynama 45 o olmaktadýr. Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 11 deki tablodan, 2 sýralý 800 mm ölçüsündeki nozul grubu için L T deðeri L = 1 m olarak bakýlýr ve 12 o C satýrýndan 0.47 ve 0.70 arasýnda enterpolasyon ile 0.56 o C olarak bulunur. Bulunan deðer ortam için uygundur. 1

310 CZA Çoklu Nozul Teknik Þartname Isýtma veya soðutma havasýný, optimum ses düzeyi ile uzun mesafelere atabilecektir. Nozul gruplarý; 1,2 veya sýra halindeki,4,5,6,8 ve 10 nozuldan oluþan kombinasyonlar ile gruplar halinde imal edilecektir. Her bir nozul, orta ekseni etrafýnda 45 o C hareketli olacak ve yukarý veya aþaðý 22.5 o (toplamda 45 o ) hareket edebilecektir. Nozula hareket el ile veya servomotor ile verilebilecektir. El ile hareket verildiði taktirde, nozul 45 o konik açý içinde 60 o C döndürülebilecektir. Servomotor uygulamasýnda nozullar tek düzlemde aþaðý yukarý hareket edebilecektir. Sipariþ Kodlamasý Nozul grubu çerçevesi ETÝAL-60 ekstrüze alüminyum profilden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak RAL 9010 (mat beyaz) tonda, en az 60 mikron kalýnlýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Nozullar ise RAL 9010 beyaz renkli plastikten olacaktýr. Model CZA.25.AA x Aksesuar AA..Aksesuarsýz MA.Servomotorlu E x B (mm) Sayfa e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli Standard Ölçüler Renk Kodu 14

311 C TR.00 C TR.00 C CZA Çoklu Nozul CZB Jet Nozul S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

312 CZB Jet Nozul Taným CZB tipi nozullar yüksek debilerde uzun mesafe atýþlarý için duvar ve tavan uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CZB tipi nozullar sabit veya deðiþken debili sistemler için uygundur. Havanýn yüksek debilerde uzun mesafelere atýlmasýný saðlar. Difüzör ve menfezlerin yeterli olmadýðý büyük boyutlu ortamlar için alternatif bir çözümdür. Ürün el ile veya servomotor ile ayarlanabilen tek bir nozuldan oluþur. Nozul kendi ekseni etrafýnda 60 o dönebilir ve yukarý, aþaðý, saða yada sola 0 o çevrilebilir. Soðutma için yukarý, ýsýtma içinse aþaðý doðru açýlandýrýlýr. Konfor þartlarýný saðlamak için ayný zamanda saða ve sola yönlendirilerek atýlan havanýn ortama daðýlýmý saðlanýr. Malzeme CZB tipi nozullar ETIAL-5 standardýna uygun 1.2 mm alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilir. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. Aksesuar Kanal Baðlantý Adaptörü Ürünün esnek kanallara baðlanmasý için kullanýlýr. ETIAL-5 standardýna uygun 1.2 mm alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilir. 2

313 Ölçülendirme CZB Kanal Baðlantý Adaptörü ØC E ØF ØR ØF E ØC E Jet Nozul H 1 H H 2 Standard Ölçüler Anma Ölçüsü Montaj Esnek Kanal Montajý ØR ØC E ØF H H 1 H 2 ØF E (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Duvara Montaj

314 CZB Seçim Isýtma Yatay Atýþ Jet Nozul V (m /h) V efek. (m/s) h 2 A=D/2 a L D (m) v L t L L a L v L t L H d d h 1 konfor bölgesi Soðutma Yatay Atýþ V (m /h) V efek. (m/s) L a d h 4 L L a d h 2 A=D/2 v L t L h h v L t L H h 1 v h t h konfor bölgesi v h t h Düþey Atýþ v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = h 2 H(m) v L (m/s) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi D Nozullar arasý mesafe (m) A Nozullar arasýndaki mesafenin yarýsý (m), A=D/2 h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Nozul ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h Sapma noktasý ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h4 Teorik L noktasý ile nozul arasýndaki mesafe (m) L Düþey sapma olmadan teorik atýþ mesafesi (m) d Düþey sapma miktarý (m) L T Toplam atýþ mesafesi (m) L T =L+h v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L L mesafesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L L mesafesindeki hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t h Konfor bölgesine giren konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) V Hava debisi (m /h) V h Konfor bölgesi üzerindeki hava hýzý H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) a Nozulun yatayla olan atýþ açýsý ( o ) 4

315 Seçim Soðutma için seçim metodu 1) Atýþ açýsý seçilir, örneðin, a= 0 o. 2) L mesafesi hesaplanýr, L= A / cosa( Cosa bu Sayfadaki tablodan alýnýr) ) h 4 hesaplanýr, h 4 = A x Tana (Tana bu Sayfadaki tablodan alýnýr) 4) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 5) h hesaplanýr, h = h 2 + h 4 - d 6) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden V h bulunur. Þayet vh istenen hýzdan çok farklý bir deðerde olursa, farklý atýþ açýlarý veya farklý nozul yerleþimleri ile tekrar denenmelidir. 7) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan (sayfa10) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir. CZB Jet Nozul Isýtma için seçim metodu 1) Önceden v L deðeri saptanýr, örneðin, v L =0.5 m/s. 2) Sayfa 7 deki seçim grafiðinin üst kýsmýndan L mesafesi bulunur. ) Sayfa 6 daki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 4) a açýsý hesaplanýr: Bu sayfadaki tablodan Sina = (h 2 + d) / L Not: soðutma ve ýsýtma için bulunan açýlarýn toplamý en fazla 60 o olabilir. Bu deðer aþýlýyorsa tekrar seçim yapýlmalýdýr. 5) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan ( sayfa 10) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir Hava çýkýþ hýzý m/s nin üzerinde ve ses seviyesi 45 dba deðerinin altýnda kalacak þekilde, nozullarýn kullanýlabilecek olduklarý debi aralýklarý çabuk seçim için aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir. Jet Nozullar Hava Debi Aralýklarý Anma Ölçüsü Hava Debisi (m /h) Atýþ Açýsý ile Ýlgili Deðerler a sina cosa tana ,00 0,09 0,17 0,26 0,4 0,42 0,50 1,00 1,00 0,98 0,97 0,94 0,91 0,87 0,00 0,09 0,18 0,27 0,6 0,47 0,58 5

316 CZB Teknik Veriler Jet Nozul Hava debisi V (m /h) Anma Ölçüsü L mesafesi (m) Dt = 12 o C Dt = 8 o C Dt = 4 o C Dt = 2 o C Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m)

317 Teknik Veriler CZB L = 0m 8 m 0 m 25 m 20 m 18 m 16 m 14 m 12 m 10 m Jet Nozul 6 m L = 5 m Konfor Zonu üstündeki hýz v h (m/s) v L (m/s) v L (m/s) 1,5 m 2 m m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m h = 15 m 7

318 CZB Teknik Veriler Jet Nozul Ölçüler (mm) Debi (m /h) Sýcak Havayý Düþey Atýþ Mesafeleri (m) t 0 ( o C) ,20 2,50 7,50 5,50 4,60 4, ,50 15,00 8,60 11,40 7,40 9,50 6,40 8, ,50 14,00 12,00 10, ,00, ,00 6,00 5,00 4, ,00 16,00 9,00 12,00 7,50 10,00 6,60 9, ,50 14,50 12,0 11, ,00, ,00 6,80 5,60 5, ,50 17,00 10,00 12,50 8,50 10,80 7,50 9, ,00 15,60 1,50 11, ,60,50 2,80 2, ,00 7,20 6,10 5, ,0 18,50 22,50 5,70 10,80 15,80 20,00 10,80 14,00 17,00 4,20 8,20 11,70 15,00 9,00 11,60 14,00,70 6,80 9,90 12,60 8,00 10,40 12,50,20 6,00 8,80 11, ,20 18,00 15,20 1,40 8

319 Teknik Veriler CZB Nozul Açýsýna Göre Basýnç Kaybý ve Ses Gücü Seviyeleri Ölçüler (mm) Debi (m /h) Basýnç Kaybý (Pa) a= 0 a= 10 a= 20 a= 0 Ses db(a) 20 Ses db(a) 21 Ses db(a) 22 Ses db(a) 2 Jet Nozul

320 CZB Jet Nozul Atýþ Mesafesi (L) m E (mm) t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri 0,48 0,6 0,29 0,24 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,05 0,62 0,46 0,7 0,1 0,26 0,18 0,12 0,09 0,07 0,06 0,80 0,60 0,48 0,40 0,4 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 1,00 0,75 0,60 0,50 0,4 0,0 0,20 0,15 0,12 0,10 1,44 1,08 0,86 0,71 0,61 0,4 0,28 0,21 0,17 0,14 0,72 0,54 0,4 0,6 0,1 0,22 0,14 0,11 0,09 0,07 0,9 0,69 0,55 0,46 0,9 0,27 0,18 0,1 0,11 0,09 1,20 0,90 0,72 0,60 0,51 0,6 0,24 0,18 0,14 0,12 1,50 1,1 0,90 0,75 0,64 0,45 0,0 0,2 0,18 0,15 2,17 1,62 1,29 1,07 0,92 0,64 0,42 0,2 0,25 0,21 0,96 0,72 0,58 0,48 0,41 0,29 0,19 0,14 0,12 0,10 1,24 0,92 0,74 0,61 0,52 0,6 0,24 0,18 0,14 0,12 1,60 1,20 0,96 0,80 0,69 0,48 0,2 0,24 0,19 0,16 2,00 1,50 1,20 1,00 0,86 0,60 0,40 0,0 0,24 0,20 2,89 2,16 1,72 1,4 1,22 0,85 0,56 0,42 0,4 0,28 1,20 0,90 0,72 0,60 0,51 0,6 0,24 0,18 0,14 0,12 1,55 1,16 0,92 0,76 0,65 0,45 0,0 0,22 0,18 0,15 2,00 1,50 1,20 1,00 0,86 0,60 0,40 0,0 0,24 0,20 2,50 1,88 1,50 1,25 1,07 0,75 0,50 0,8 0,0 0,25,61 2,70 2,15 1,79 1,5 1,06 0,71 0,5 0,42 0,5 1,44 1,08 0,86 0,72 0,62 0,4 0,29 0,22 0,17 0,14 1,86 1,9 1,10 0,92 0,78 0,54 0,6 0,27 0,21 0,18 2,40 1,80 1,44 1,20 1,0 0,72 0,48 0,6 0,29 0,24,00 2,25 1,80 1,50 1,29 0,90 0,60 0,45 0,6 0,0 4,,24 2,58 2,14 1,8 1,28 0,85 0,6 0,50 0,42 1,68 1,26 1,01 0,84 0,72 0,50 0,4 0,25 0,20 0,17 2,17 1,62 1,29 1,07 0,91 0,64 0,42 0,1 0,25 0,21 2,80 2,10 1,68 1,40 1,20 0,84 0,56 0,42 0,4 0,28,50 2,6 2,10 1,75 1,50 1,05 0,70 0,5 0,42 0,5 5,05,77,01 2,50 2,14 1,49 0,99 0,74 0,59 0,49 Teknik Veriler Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý

321 Seçim Örnek: Bir mahale, karþýlýklý 2 sýra nozul 20m ara ile ve yerden 6.70m yükselikte birbirine bakacak þekilde yerleþtirilecektiri Mahal çok yüksek olduðundan havayý yukarý doðru serbestçe atmak mümkündür. Beher nozuldaki hava debisi 900 m /h; soðutma havsý ortamdan 8 o C daha üþük, ýsýtma havasý 16 m ortamdan 12 o C daha yüksek olacaktýr. Uygun tip seçip, soðutma ve ýsýtma için atýþ açýlarýný belirleyiniz. CZB Jet Nozul 700 m /h a 700 m /h a 1.7 m 6.7 m Çözüm: Tablo_1 deki debi aralýklarýndan en uygn boy 250 mm olarak görünmektedir. Bu tip seçilerek hesaplar yapýlacaktýr. Soðutma için analiz 1) a = 20 o olsun. 2) Tablo-2 den Cosa = 0.94, A = 20/2 = 10 m, ve L = 10 / 0.94 = 10.6 m. ) Tablo-2 den Tana = 0.6, h 4 = 10 x 0.6 =.60 m. 4) Þekil-1 den d = 0.45 m bulunur. (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) 5) h 2 = = 5 m; h = = 8.15 m hesaplanýr. 6) Þekil-2 den v h = 0.11 m/s bulunur (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) Bu deðer gayet uygun deðerdir. (0.25 m/s den daha yüksek deðildir) Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 10 daki tablodan, 250 mm ölçülü nozul için L T deðeri L + h = = m olarak bakýlýr ve 8 o C satýrýndan 0.2 ve 0.24 arasýnda enterpolasyon ile 0.26 o C olarak bulunur. Bu debide; Basýnç kaybý ilgili tablodan enterpolasyonla 164 Pa olarak hesaplanýr. Isýtma için analiz 1) v L = 0.8 m/s olsun. 2) Þekil-2 den L = 22 m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgi) ) Þekil-1 den d = 5.5 m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgiler) 4-) Tablo-2 için, Sina = ( ) / 22 = 0.48 ve buradan a = 28 o olarak bulunur. Soðutma atýþ açýsý olan 20 o ile birlikte toplam oynama 48 o olmaktadýr. Bu deðerler 60 o den az olduðu için uygundur. Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 10 daki tablodan, 250 mm ölçüsündeki nozul için L T deðeri L = 22 m olarak bakýlýr ve 12 o C satýrýndan 0.6 ve 0.29 arasýnda enterpolasyon ile 0. o C olarak bulunur. Ýlgili tablodan 0 o açý için ses düzeyi 42 db(a) olarak okunur. Bulunan deðer ortam için uygundur. 11

322 CZB Jet Nozul Teknik Þartname Nozul; ETIAL-5 standardýna uygun 1.2 mm kalýnlýktaki alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Aksesuar AA..Aksesuarsýz MA..Servomotorlu Opsiyonel olarak; ETIAL-5 standardýna uygun, alüminyum malzemeden imal edilmiþ, kanal baðlama adaptörü ile birlikte temin edilebilecektir. CZB.00.AA Anma Ölçüsü için Sayfa e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 0...Montaj Deliksiz 1...Montaj Delikli Montaj Aksesuarý 0...Adaptörsüz 1...Kanal Adaptörülü Standard Ölçüler Renk Kodu 12

323 C TR.00 C 26.0 TR.00 C CZB Jet Nozul CZC Jet Nozul S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

324 CZC Jet Nozul Taným CZC tipi nozullar yüksek debilerde uzun mesafe atýþlarý için duvar ve tavan uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CZC tipi nozullar sabit veya deðiþken debili sistemler için uygundur. Havanýn yüksek debilerde uzun mesafelere atýlmasýný saðlar. Difüzör ve menfezlerin yeterli olmadýðý büyük boyutlu ortamlar için alternatif bir çözümdür. Ürün manuel veya servomotor ile ayarlanabilen tek bir nozuldan oluþur. Nozul kendi ekseni etrafýnda 60 o dönebilir ve yukarý, aþaðý, saða yada sola 0 o çevrilebilir. Soðutma için yukarý, ýsýtma içinse aþaðý doðru açýlandýrýlýr. Konfor þartlarýný saðlamak için ayný zamanda saða ve sola yönlendirilerek atýlan havanýn ortama daðýlýmý saðlanýr. Malzeme CZC tipi nozullar ETIAL-5 standardýna uygun 1.2 mm alüminyum plakadan sývama yöntemi ile üretilir. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur veelektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak diðer renkler uygulanýr. 2

325 Ölçülendirme CZC ØR ØC E H Jet Nozul ØC E ØR 1 H 1 Standard Ölçüler Anma ölçüsü ØR ØC E H H 1 ØR 1 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

326 CZC Jet Nozul Montaj Tavan Montajý (Kanal) Tavan Montajý (Esnek Kanal) Tavana Montaj Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 mm ölçülerinde kolay vida verilir 4

327 Seçim CZC Isýtma Yatay Atýþ V (m /h) V efek. (m/s) h 2 A=D/2 a L D (m) v L t L L a L v L t L H Jet Nozul d d h 1 konfor bölgesi Soðutma Yatay Atýþ V (m /h) V efek. (m/s) L a d h 4 L L a d h 2 A=D/2 v L t L h h v L t L H h 1 v h t h konfor bölgesi v h t h Düþey Atýþ v efek. (m/s) V (m /h) L (m) = h 2 H(m) v L (m/s) h 1 (m) h 2 (m) 1,7 m konfor bölgesi D Nozullar arasý mesafe (m) A Nozullar arasýndaki mesafenin yarýsý (m), A=D/2 h1 Konfor bölgesi yüksekliði (m) h2 Nozul ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h Sapma noktasý ile konfor bölgesi arasýndaki mesafe (m) h4 Teorik L noktasý ile nozul arasýndaki mesafe (m) L Düþey sapma olmadan teorik atýþ mesafesi (m) d Düþey sapma miktarý (m) L T Toplam atýþ mesafesi (m) L T =L+h v efek. Efektif üfleme hýzý (m/s) v L L mesafesindeki hava hýzý (m/s) t 0 Ortama giren hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t L L mesafesindeki hava ile konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) t h Konfor bölgesine giren konfor bölgesindeki hava arasýndaki sýcaklýk farký ( o C) V Hava debisi (m /h) H Mekan yüksekliði (m) S Ses güç seviyesi db(a) a Nozulun yatayla olan atýþ açýsý ( o ) 5

328 CZC Jet Nozul Seçim Soðutma için seçim metodu 1) Atýþ açýsý seçilir, örneðin, a= 0 o. 2) L mesafesi hesaplanýr, L= A / cosa( Cosa bu sayfadaki tablodan alýnýr) ) h 4 hesaplanýr, h 4 = A x Tana (Tana bu sayfadaki tablodan alýnýr) 4) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 5) h hesaplanýr, h = h 2 + h 4 - d 6) Sayfa 8 deki seçim grafiðinden V h bulunur. Þayet Vh istenen hýzdan çok farklý bir deðerde olursa, farklý atýþ açýlarý veya farklý nozul yerleþimleri ile tekrar denenmelidir. 7) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan (sayfa 11) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir. Isýtma için seçim metodu 1) Önceden v L deðeri saptanýr, örneðin, v L = 0.5 m/s. 2) Sayfa 8 deki seçim grafiðinin üst kýsmýndan L mesafesi bulunur. ) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden düþey sapma "d" bulunur 4) a açýsý hesaplanýr: Bu sayfadaki tablodan Sina = (h 2 +d)/l Not: soðutma ve ýsýtma için bulunan açýlarýn toplamý en fazla 60 o olabilir. Bu deðer aþýlýyorsa tekrar seçim yapýlmalýdýr. 5) Ortam ile olan sýcaklýk farký tablodan ( sayfa 11) bakýlarak uygunluðu kontrol edilir Hava çýkýþ hýzý m/s nin üzerinde ve ses seviyesi 45 dba deðerinin altýnda kalacak þekilde, nozullarýn kullanýlabilecek olduklarý debi aralýklarý çabuk seçim için aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir. Jet Nozullar Hava Debi Aralýklarý Anma Ölçüsü Hava Debisi (m /h) Atýþ Açýsý ile Ýlgili Deðerler a sina cosa tana ,00 0,09 0,17 0,26 0,4 0,42 0,50 1,00 1,00 0,98 0,97 0,94 0,91 0,87 0,00 0,09 0,18 0,27 0,6 0,47 0,58 6

329 Teknik Veriler Hava debisi V (m /h) L mesafesi (m) CZC Jet Nozul Anma Ölçüsü Dt o = 12 o C Dt o = 8 o C Dt o = 4 o C Dt o = 2 o C Hava huzmesinin düþey olarak sapmasý d (m)

330 CZC Teknik Veriler Jet Nozul Hava debisi V (m /h) L = 25 m 6 m 8 m L = 5 m 14 m 12 m 10 m 25 m 20 m 18 m 16 m Anma Ölçüsü 15 Konfor Zonu üstündeki hýz vh (m/s) v L (m/s) v L (m/s) 1.5 m 2 m m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 8

331 CZC Jet Nozul 9 Ölçüler (mm) Debi (m /h) Sýcak Havayý Düþey Atýþ Mesafeleri (m) t 0 ( o C) ,90 6,60 9,00 11,90 14,0,80 6,70 9,25 11,40 1,90 4,20 7,5 10,40 12,85 15,60 4,85 8,55 11,85 15,00 17,90 5,40 10,60 5,10 19,0 2,10 7,0 12,20 16,70 20,90 24,95 9,00 1,80 18,45 22,60 26,70,00 5,00 6,80 8,95 10,70 2,80 5,00 6,90 8,60 10,50,20 5,45 7,75 9,75 11,60,65 6,5 8,90 11,0 1,45 4,05 7,95 11,5 14,40 17,0 5,45 9,15 12,50 15,70 18,60 6,70 10,0 1,80 17,00 20,10 2,40 4,15 5,65 7,50 9,15 2,25 4,15 5,80 7,25 8,70 2,65 4,60 6,50 8,15 9,80,05 5,5 7,50 9,45 11,0,40 6,70 9,60 12,15 14,60 4,55 7,65 10,50 1,20 15,70 5,65 8,75 11,50 14,5 16,90 2,25,65 5,00 6,70 8,00 2,05,65 5,10 6,5 7,80 2,40 4,10 5,70 7,25 8,70 2,75 4,70 6,55 8,0 10,00,00 5,85 8,50 10,70 1,00 4,00 6,80 9,25 11,65 1,70 5,00 7,65 10,20 12,70 14,85 Teknik Veriler

332 CZC Jet Nozul 10 Ölçüler (mm) Debi (m /h) Ses db(a) Nozul Açýsýna Göre Basýnç Kaybý ve Ses Gücü Seviyeleri Ses db(a) Ses db(a) Ses db(a) Basýnç Kaybý (Pa) a= 0 a= 10 a= 20 a= Teknik Veriler

333 CZC Jet Nozul Atýþ Mesafesi (L) m E (mm) t 0 ( o C) t L ( o C) Deðerleri ,29 0,22 0,18 0,15 0,1 0,09 0,06 0,04 0,8 0,28 0,2 0,19 0,16 0,11 0,08 0,06 0,50 0,8 0,0 0,25 0,21 0,15 0,10 0,08 0,65 0,48 0,9 0,2 0,28 0,19 0,1 0,10 0,8 0,62 0,50 0,41 0,6 0,25 0,17 0,12 0,10 1,07 0,80 0,64 0,54 0,46 0,2 0,21 0,16 0,1 1,41 1,06 0,84 0,70 0,60 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,44 0, 0,26 0,22 0,19 0,1 0,09 0,07 0,56 0,42 0,4 0,28 0,24 0,17 0,11 0,08 0,75 0,56 0,45 0,8 0,2 0,2 0,15 0,11 0,97 0,7 0,58 0,48 0,41 0,29 0,19 0,14 1,24 0,9 0,75 0,62 0,5 0,7 0,25 0,19 0,15 1,61 1,21 0,96 0,80 0,69 0,48 0,2 0,24 0,19 2,11 1,58 1,27 1,05 0,90 0,6 0,42 0,2 0,25 0,21 0,58 0,44 0,5 0,29 0,25 0,18 0,12 0,09 0,75 0,56 0,45 0,8 0,2 0,2 0,15 0,11 1,00 0,75 0,60 0,50 0,4 0,0 0,20 0,15 1,0 0,97 0,77 0,64 0,55 0,8 0,26 0,19 1,66 1,24 0,99 0,8 0,71 0,50 0, 0,25 0,20 2,14 1,61 1,28 1,07 0,92 0,64 0,4 0,2 0,26 2,82 2,11 1,69 1,41 1,20 0,84 0,56 0,42 0,4 0,28 0,7 0,55 0,44 0,7 0,1 0,22 0,15 0,11 0,94 0,71 0,57 0,47 0,40 0,28 0,19 0,14 1,25 0,94 0,75 0,6 0,54 0,8 0,25 0,19 1,62 1,21 0,97 0,80 0,69 0,48 0,2 0,24 2,07 1,55 1,24 1,04 0,89 0,62 0,42 0,1 0,25 2,68 2,01 1,61 1,4 1,15 0,80 0,5 0,40 0,2,52 2,64 2,11 1,76 1,51 1,05 0,70 0,5 0,42 0,5 0,88 0,66 0,5 0,44 0,8 0,26 0,18 0,1 1,1 0,85 0,68 0,57 0,48 0,4 0,2 0,17 1,50 1,1 0,90 0,75 0,64 0,45 0,0 0,2 1,94 1,45 1,16 0,96 0,8 0,58 0,8 0,29 2,48 1,86 1,49 1,24 1,07 0,75 0,50 0,7 0,0,22 2,41 1,9 1,61 1,8 0,96 0,64 0,48 0,8 4,2,17 2,5 2,11 1,81 1,26 0,84 0,6 0,50 0,42 1,02 0,77 0,61 0,51 0,44 0,1 0,21 0,15 1,2 0,99 0,79 0,6 0,56 0,40 0,26 0,20 1,75 1,1 1,05 0,88 0,75 0,5 0,5 0,26 2,27 1,70 1,5 1,1 0,96 0,67 0,45 0, 2,90 2,17 1,74 1,45 1,24 0,87 0,58 0,44 0,5,75 2,81 2,25 1,87 1,60 1,12 0,75 0,56 0,45 4,9,69 2,95 2,46 2,11 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 Teknik Veriler Üfleme mesafelerine göre huzme ile ortam havasý arasýndaki sýcaklýk farklarý

334 CZC Jet Nozul Seçim Örnek: Bir ortamda, karþýlýklý 2 sýra nozul 16 m ara ile ve yerden 5 m yüksekte birbirine bakacak þekilde yerleþtirilecektir. Ortam çok yüksek olduðundan havayý yukarý doðru serbestçe atmak mümkündür. Her nozul ile toplam 700 m /h hava atýlacaktýr. 16 m Soðutma havasý ortamdan 8 o C daha düþük, ýsýtma havasý da ortamdan 12 o C daha yüksektir. Ortam konforunu temin edecek biçimde nozul yerleþimini ve atýþ açýlarýný hesaplayýnýz. 700 m /h a 700 m /h a 1.7 m 6.70mm Çözüm: 6.sayfadaki debi aralýklarý tablosundan 250 mm lik nozul en uygun olarak görünmektedir bu nozul þeçilerek hesap yapýlacaktýr. Soðutma için analiz 1) a = 20 o olsun. 2) Sayfa 6 deki tablolardan; Cosa = 0.94 (enterpolasyon ile), A = 16/2 = 8 m, ve L = 8 / 0.94 = 8.55 m. ) Sayfa 6 deki tablodan; Tana = 0.6, h 4 = 8 x 0.6 = 2.88 m. 4) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden d = 0.4 m bulunur. (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) 5) h 2 = =5; h = = 7.46 m hesaplanýr. 6) Sayfa 8 deki seçim grafiðinden v h = 0.11 m/s bulunur (Soðutma için örnek yeþil çizgiler) Bulunan deðer ortam için uygundur. (0.25 m/s den daha yüksek deðildir) Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 11 deki tablodan, 250 mm ölçülü nozul için L T deðeri L + h = = 16 m olarak bakýlýr ve 8 o C satýrýndan 0. ve 0.25 arasýnda enterpolasyon ile 0.1 o C olarak bulunur. Bu debide; Basýnç kaybý (ilgili tablodan)= 100 Pa Isýtma için analiz 1) v L = 0.8 m/s olsun. 2) Sayfa 8 deki seçim grafiðinden L = 18 m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgi) ) Sayfa 7 deki seçim grafiðinden d = 4. m bulunur (Isýtma için örnek kýrmýzý çizgiler) 4-) Sayfa 6 daki tablodan, Sina = (5 + 4.) / 18 = 0.51 ve buradan a = 0 o olarak bulunur. Soðutma atýþ açýsý olan 20 o ile birlikte toplam oynama 50 o olmaktadýr. Bu deðerler 60 o den az olduðu için uygundur. Ortam ile olan sýcaklýk farký için de Sayfa 11 deki tablodan, 250 mm ölçüsündeki nozul içinz L T deðeri L = 18 m olarak bakýlýr ve 12 o C satýrýndan 0.50 ve 0.7 arasýnda enterpolasyon ile 0.42 o C olarak bulunur. Ýlgili tablodan 0 o açý için ses düzeyi 41 db(a) olarak okunur. Bulunan deðer ortam için uygundur. 12

335 Teknik Þartname Nozul; ETIAL-5 standardýna uygun 1.2 mm kalýnlýktaki alüminyum plakan sývama yöntemi ile üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Ýsteðe baðlý olarak; ETIAL-5 standardýna uygun, alüminyum malzemeden imal edilmiþ, esnek kanal giriþine baðlama adaptörü ile birlikte temin edilebilecektir. CZC.00.AA Sayfa. e bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz CZC Jet Nozul Aksesuar AA..Aksesuarsýz MA..Servomotorlu Standard Ölçüler Renk Kodu 1

336 C.26.0.TR.00 D TR.00 C CZC Jet Nozul DAA Hava Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

337 DAA Hava Damperi Taným DAA tipi hava damperleri dörtgen kanallarda hava debisini ayarlamak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler DAA tipi hava damperleri dörtgen kanallarda kullanýlýr. Damper kesiti üzerine 10 cm ara ile yerleþtirilmiþ ve birbirine zýt yönde hareket eden kanatlar, düþük direnç ve güç seviyesi için tasarlanmýþ aerodinamik yapýdadýr. Kanatlar arasýnda kauçuk sýzdýrmazlýk contasý bulunur. Kanatlar plastik diþli mekanizmasýna baðlýdýr. Plastik diþliler aþýnmaya karþý dayanýklýdýr. Hava damperi kendinden flanþlýdýr. Debi ayarý klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile yapýlýr. Klape kolu üzerinde damperin AÇIK-KAPALI ve ara deðer konumunu gösteren iþaretler bulunur. Dörtgen kanallarda kullanýlmasý için flanþ uygulamasý yapýlýr. Hava damperi isteðe baðlý olarak paralel kanat mekanizmalý olarak da üretilir. Malzeme DAA tipi hava damperlerinin kasasý 1.2 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Kanatlar ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profildendir. Diþli mekanizma parçalarý aþýnmaya dayanýklý sert plastiktendir. Klape kolu dekape edilmiþ sacdan þekillendirilir ve galvaniz kaplama uygulanýr. Sýzdýrmazlýk contasý kauçuktandýr. Aksesuarlar Servomotor DAA tipi hava damperlerinde BELIMO marka bakýmsýz servomotorlar kullanýlýr. 2

338 Ölçülendirme DAA Diþli Mekanizma (Klapeli) Standard Ölçüler f * B f * E B E (mm) B (mm) Hava Damperi Diþli Mekanizma (Servomotorlu) f * f * E B B 100 Flanþ f (mm) 0 5 Paralel Kanat Mekanizmalý f * E f * B B * E veya B ölçülerinden en az bir tanesinin 1000 mm yi geçmesi durumunda 5 mm flanþ/köþe kullanýlýr.

339 4DAA Hava Damperi Teknik Veriler Basýnç Kaybý (Pa) Damper Kanat Açýsý 60 o 45 o 0 o o Ses Seviyesi db(a) Kanaldaki hava hýzý (m/s) 0 o (Tam açýk) Basýnç Farký (Pa) Damper kanatlarý sýzdýrma debisi (litre/sn/m 2 alýn kesiti)

340 Teknik Þartname Hava damperi dörtgen hava kanallarýnda kullanýlacak, debi ayarý klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile ayarlanabilecek, kasasý galvanize sacdan, kanatlarý ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar arasýnda kauçuk sýzdýrmazlýk contasý bulunacak, kanatlar 10 cm ara ile yerleþtirilmiþ ve birbirine zýt hareket edecektir. Sipariþ Kodlamasý Kanat mekanizmasý aþýnmaya dayanýklý sert plastikten olacaktýr. Hava damperinin kanal baðlantý flanþý kendi üzerinde olacaktýr. Model DAA.0.AA x 00 Flanþ Aksesuar 0 mm 5 mm AZ..Klape Kollu, zýt damper AP..Klape Kollu, Paralel damper MZ..Servomotorlu, Zýt Damper MP.Servomotorlu, Paralel Damper E x B (mm). Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler DAA Hava Damperi 5

341 D TR.00 D TR.00 D DAA Hava Damperi DBA Hava Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

342 2DBA Hava Damperi Taným DBA tipi hava damperi dairesel hava kanallarýnda debi ayarýnýn yapýlmasý için tasarlanmýþtýr. Özellikler DBA tipi hava damperi dairesel hava kanallarýnda kullanýlýr. Debi ayarý klape kolu veya servomotor ile yapýlýr. Klape kolu üzerinde damperin AÇIK-KAPALI ve ara deðer konumunu gösteren iþaretler bulunur. Dairesel kanallarda kullanýlmasý için flanþ uygulamasý yapýlýr. Esnek kanallarda kullanýlmasý için ürünün iki tarafýna kordon çekilir. Malzeme DBA tipi hava damperleri galvanize sacdan imal edilir. Klape kolu DKP sacdan imal edilir ve galveniz kaplama uygulanýr. Klape üzerine sýzdýrmazlýk contasý uygulanýr. Aksesuar Servomotor DBA tipi hava damperinde BELIMO marka bakýmsýz servo motorlar kullanýlýr.

343 Ölçülendirme L Standart Ölçüler ØR (mm) L (mm) DBA Montaj Kanala Montaj ØR Hava Damperi

344 DBA 4Hava Damperi Çap (mm) ,54 5,1 7,08 8,85 10,62 2,26,96 5,66 7,6 9,06 2,07 4,15 6,22 8,29 10,7 2,21,98 6,19 8,4 10,62 2,26,68 5,66 7,64 9,62 2,14 4,28 6,42 8,56 10,7 2,21,98 5,97 7,96 9,95 2,12 4,25 6,7 8,49 10,62 2,2 4,19 6,06 7,9 9,81 Debi (m /h) Ses db(a) Basýnç Kaybý (Pa) a= Hava Hýzý (m/s) a= 0 a= 45 a= 60 Ses db(a) Basýnç Kaybý (Pa) Ses db(a) Basýnç Kaybý (Pa) Ses db(a) Basýnç Kaybý (Pa) Teknik Veriler

345 Teknik Þartname Hava damperi dairesel hava kanallarýnda kulanýlacak, galvanize sacdan imal edilecek, klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile ayarlanabilecek, klapesi üzerinde sýzdýrmazlýk contasý bulunacak, kordonlu veya isteðe baðlý olarak flanþlý imal edilecektir. DBA Sipariþ Kodlamasý Model DBA.00.AA Flanþ Aksesuar 00...Flanþsýz 0...Flanþlý AA..Klape Kollu MA.Servomotorlu ØR (mm). Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler Hava Damperi 5

346 D TR.00 D DBA Hava Damperi DCA Isýya Dayanýklý Hava Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

347 DCA Isýya Dayanýklý Hava Damperi Taným DCA tipi hava damperleri dörtgen kanallarda hava debisini ayarlamak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Damper kesiti üzerine 100 mm ara ile yerleþtirilmiþ ve birbirine paralel yönde hareket eden kanatlar, düþük direnç ve güç seviyesi için tasarlanmýþ aerodinamik yapýdadýr. Kanatlar bronz yataklar içindeki çelik bir mil üstünde paralel hareket ile çalýþýrlar. Damper gövdesi kendinden flanþlý galvanizli sacdan mamuldür. Damper kanat hareketi klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile yapýlýr. Klape kolu üzerinde damperin AÇIK-KAPALI ve ara deðer konumunu gösteren iþaretler bulunmaktadýr. Malzeme Damper gövdesi TS 822 standardýna uygun 1,2 mm galvanizli sacdan, kanatlar ise DIN AlMgSi0,5 standardýna uygun alüminyum profilden üretilmiþtir. Aksesuar Servomotor DCA tipi hava damperlerinde BELIMO marka bakým gerektirmeyen servomotorlar kullanýlýr. Ölçülendirme Teknik Veriler 0 E 10 B Standart Ölçüler E x B : 200x200 den 2000x2000 mm ye kadar 100 mm aralýklarla. 2

348 Teknik Þartname Hava damperi dörtgen hava kanallarýnda kullanýlacak, debi ayarý klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile ayarlanabilecek, kasasý 1,2 mm kalýnlýkta TS 822 standardýna uygun galvanizli sacdan, kanatlarý DIN AIMgSi0,5 standardýna uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar 10 cm ara ile yerleþtirilecek ve kanatlar çelik bir mil üstünde, yaðlama gerektirmeyen bronz yataklar içinde çalýþacaklardýr.kanatlar birbirlerine ortak bir çelik çubuk ile baðlý olacak ve paralel hareket edeceklerdir. Kasa, norm kanal flanþlarýna doðrudan baðlanabilecek þekilde kendinden flanþlý olacak ve EN 1751 Class-C ye uygun sýzdýrmazlýðý saðlayacaktýr. Hava damperinin kanal baðlantý flanþý kendi üzerinde olacaktýr. Kanatlara isteðe göre el veya servomotor ile kumanda edilebilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model Flanþ Aksesuar 0 mm DCA.0.AP.00-00x00 AP.. El Ýle Kumandalý, Paralel Damper MP.. Servomotor Kumandalý, Paralel Damper Standart Ölçüler E x B (mm) Isýy a Dayanýklý Ha v a Damp e ri DCA

349 D TR.00 D DCA DDA Duman Damperi SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax : H a v a K o n t r o l S i s t e m l e r i

350 DDA Duman Damperi Taným DDA duman damperleri, hava kanallarýnda yangýn dumanýnýn yayýlmasýný engellemek üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler DDA duman damperleri dikdörtgen kesitli hava kanallarýnda kullanýlýrlar. Kanatlar 100 mm hat ile birbirlerinin üstüne binecek ve hava kaçaðýný en aza indirgeyecek þekilde yapýlmýþ olup, çelik bir mil üstünde paralel hareket ile çalýþýrlar. Damper gövdesi kendinden flanþlý galvaniz sacdan mamul olup, servomotor baðlantý ayaðýn da gövde ile birliktedir. Malzeme Gövde ve kanatlar, 1.2 mm galvaniz sacdan mamul olup, kanatlar çelik bir mil üstünde, yaðlama gerektirmeyen bronz yataklar içinde çalýþýrlar. Aksesuarlar Servomotor BELÝMO marka bakým gerektirmeyen servomotorlar, istek üzerine damper ile birlikte verilmektedir. Ölçülendirme Paralel Kanatlý (Servomotorlu) Standard Ölçüler E (mm) B (mm) f* E B Flanþ f (mm) 0 5 2

351 Teknik Veriler DDA Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a) Kanat açýsý 0 o (Tam açýk) Duman Damper Kanaldaki Hava Hýzý (m/s) Teknik Þartname Hava kanallarýnda yangýn dumamýnýn yayýlmasýný engellemek amacý ile tasarlanmýþ duman damperi. Gövde ve kanatlar 1.2 mm galvaniz sacdan yapýlacak, kanatlar çelik bir mil üstünde, yaðlama gerektirmeyen bronz yataklar içinde paralel hareketli olarak çalýþacaktýr. Kapalý halde iken, kanatlar birbirlerinin üstüne binili olarak duracak ve bu sayede hava kaçaklarýný en aza indirgeyecektir.kasa, standart flanþlý kanallara baðlanabilecek þekilde, kendinden flanþlý yapýda olacak ve sýzdýrmazlýk derecesi EN 1751 Class-C ye uygun olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model DDA.0.MA x 00 Flanþ 0 mm 5 mm E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Aksesuar HA..Motor Kaideli, Motor Hariç MA.Motorlu Standard Ölçüler

352 D TR.00 D DDA Duman Damperi DDB Otoparklar Ýçin Duman Damperi ( Panjurlu / Panjursuz ) S A N A Y Ý T Ý C A R E T L T D. Þ T Ý Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Phone: Fax :

353 DDB Otop a rk l ar Ý ç in Duman Damperi Taným Otoparklarda duman tahliyesi için dýþ duvarlara baðlanarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Malzeme Gövde TS 822 standardýna uygun 1.5 mm; damper ve panjur kanatlarý ise 1.2 mm galvanizli sacdan mamul olup, kanatlar çelik miller üstünde, yaðlama gerektirmeyen bronz yataklar içinde çalýþmaktadýrlar. Özellikler Yüzey Ýþlemi Kanatlar 200 mm hatve ile birbirlerinin üstüne binecek ve Ýstek üzerine elektrostatik fýrýn boya uygulanmaktadýr. hava kaçaðýný en aza indirgeyecek þekilde yapýlmýþ olup, çelik mil ekseninde zýt hareket ile çalýþýrlar. Damper gövdesi kendinden flanþlý galvanizli sacdan mamul olup, servomotoru baðlanmýþ olarak verilmektedir. Servomotor ve mekanizma, damper gövdesi içinde ayrý bir bölmede yer almaktadýr. (sayfanýn altýndaki resim) Ölçülendirme E+20 E E 0 B+100 B PANJURSUZ TÝP PANJURLU TÝP Standart Ölçüler E (mm) B (mm)

354 DDB Basýnç Kaybý Grafiði B a s ýn ç K aybý ( P a ) Damperler tam açýk konumda iken geçerlidir Panjurlu Tip 100 Panjursuz Tip Alýn Hava Hýzý (m/s) Otoparklar Ýçin Duman Damperi Teknik Þartname Otoparklarýn dýþ duvarlarýnda uygulanmak ve dumaný dýþarý atmak üzere yapýlmýþ duman damperi. Gövde TS 822 standardýna uygun 1.5 mm; damper ve panjur kanatlarý ise 1.2 mm galvanizli sacdan mamul olacak, kanatlar çelik miller üstünde, yaðlama gerektirmeyen bronz yataklar içinde çalýþacaklardýr. Kanatlar birbirlerine çelik çubuklar ile baðlý olacak ve zýt hareket ederek birbirlerinin üstüne binme yapýp kaçaðý azaltmak üzere kapanabileceklerdir. Kasa, dýþtan duvara doðrudan baðlanabilecek þekilde kendinden flanþlý olacaktýr. Damper, hareketini gövdeye baðlanmýþ bir servomotordan alacaktýr. Servomotor ve mekanizma, damper gövdesi içinde baðýmsýz bir bölmede yer alacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Flanþ Aksesuar 50 mm MA.. Motorlu DDB.50.MA x E x B (mm) 2. Sayfaya Bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Naturel Panjur 00.. Panjursuz 01.. Panjurlu Renk Kodu

355 L DDB DFA Sabit Hava Debisi Ayar Damperi ( CAV ) SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax :

356 D m m DFA Sa b it Ha v a Debisi A y ar D ampe r i Taným Havalandýrma sistemlerinde, herhangi bir güç kaynaðý olmaksýzýn tamamen mekanik olarak, ayarlanan hava debisini geçirmek üzere tasarlanmýþ dairesel kesitli sabit hava ayar damperidir (CAV). Özellikler Mekanik sabit debi ayar damperleri, sistemdeki basýnç deðiþimine baðlý olmaksýzýn, istenen hava debisini yayla çalýþan mekanizmalarý ile kendi kendine ayarlamaktadýrlar. Mekanik sabit debi ayar damperleri, üfleme veya egzoz hatlarýnda kullanýlýrlar. Motor olmadýðý için motorlu tiplere göre daha ekonomiktirler, ayrýca bakým da istemezler. Çalýþmada doðruluk ± %10 bandýndadýr. Ýstenilen hava debisi, cihaz üzerinden bir tornavida ile kolayca deðiþtirilip sabitlenebilir. 50 Pa ile 1000 Pa basýnç aralýðýnda ve ile 7 m/s (önerilen) hava giriþ hýzý aralýðýnda kullanýlabilirler. Ýstek üzerine 1 mm kalýnlýkta kapalý gözenekli kauçuk köpüðü malzemeden dýþ izole yapýlmaktadýr. Malzeme Gövde TS 822 standardýna uygun galvanizli sacdan; damper klapesi ise DIN AI 199,5 standardýna uygun alüminyum levhadan üretilmiþtir. Montaj ve Ayar Ýçin Notlar Montaj öncesinde, damperin içinde herhangi bir pislik, ambalaj kalýntýsý, kumaþ, kaðýt vs. olmadýðýndan emin olunmalýdýr. Kanala baðlarken, hava akýþ yönünü belirten oka göre baðlanmalýdýr. Damperin her iki ucunda norm dairesel kanallara uygun neopren conta bulunmaktadýr, iterek kanal içine yerleþtirilir. Ayrýca bir sýzdýrmazlýk önlemine gerek yoktur. Damper öncesinde en az 2,5 çap kadar düz kanal bulunmasýnda doðru iþleyiþ açýsýndan fayda vardýr. Þayet bir branþmandan hemen sonra konulmasý gerekiyorsa, damper öncesinde %80 net alanlý bir perfore levha konulmasý önerilir. Bu levha, branþman sonrasýnda havanýn tek tarafa düzensiz olarak yýðýlmasýný önlemek amaçlýdýr. Damper serbest emiþte ilk eleman olarak kullanýlýyorsa, emiþ aðzýna en az 15 mm yarýçapta yuvarlatýlmýþ bir emiþ aðzý konulmalýdýr. (Bkz. aþaðýdaki þekil) D R 15 Hava Yönü Sistemde esnek kanallar kullanýlmasý durumunda, esnek kanallar fazla oynamayacak þekilde sabitlenmelidir. Esnek kanalýn hava hareketleri ile dalgalanmasý, sistemde ek basýnç dalgalanmalarý yaratýp damperin iþleyiþine olumsuz etki yapabilir. Debi ayarý, þeffaf tüpün üst tapasý çýkarýldýktan sonra, bir tornavida ile içindeki özel baþlý cývatanýn sivri ucu tüpteki skala çizgilerine denk gelmesine göre ayarlanarak yapýlýr. Sabitlemek için, cývatanýn yataklama somunu üstündeki setuskur vida cývata üstüne sýkýlarak cývatanýn oynamasý engellenir. (Bkz. aþaðýdaki þekil) Debi Aralýklarý Tapa Debi ayarý için hizalanacak uç Ayar tespit setuskurlarý D (mm) Debi Aralýðý (m /h)

357 Ölçülendirme 6 6 Çalýþma Ýçin Gerekli Olan En Az Basýnç Kaybý Grafiði Basý n ç Kaybý (P a ) Ses Üretim Deðerleri L Ø D Alýn Hava Hýzý (m/s) Çap(mm) Debi (m/h) 100 Pa 250 Pa 500 Pa D (mm) Damperdeki Statik Basýnç Kaybý Ses db(a) L (mm) Sabit Hava Debisi Ayar Damperi DFA

358 DFA Sa b it Ha v a Debisi A y ar D ampe r i Teknik Þartname Havalandýrma sistemlerindeki üfleme ve egzoz hatlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, sistemdeki basýnç deðiþimine baðlý olmaksýzýn, istenen hava debisini yayla çalýþan mekanizmasý ile kendi kendine ayarlayan mekanik sabit debi ayar damperi (CAV). Üreticinin montaj talimatýnda belirttiði fenni þartlarda montaj yapýlmasý koþuluyla; 50 Pa ile 1000 Pa basýnç ve ile 7 m/s hava giriþ hýzý aralýðýnda, ± %10 doðruluk bandýnda çalýþabilecektir. Ýstenilen hava debisi, cihaz üzerindeki skalaya göre bir tornavida ile kolayca deðiþtirilip sabitlenebilecektir. Gövde TS 822 standardýna uygun galvanizli sacdan; damper klapesi ise DIN AI 199,5 standardýna uygun alüminyum levhadan üretilecektir. Damperin her iki baþýnda, ek yerinde sýzdýrmazlýðý saðlamak üzere özel açýlmýþ kanallara yerleþtirilmiþ neopren malzemeden damaklý contalar bulunacaktýr. Ýstek üzerine dýþtan 1 mm kalýnlýkta kauçuk köpüðü levhadan, kapalý gözenekli izolasyon yapýlacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Flanþ Aksesuar Ýzolasyon 00.. Contalý Geçme 00.. Aksesuarsýz 00.. Ýzolesiz mm Kauçuk Ýzolasyonlu DFA Ürün Çapý (mm) Ayarlanacak Hava Debisi (m/h) 4

359 D TR.00 D D FA DKA Geri Dönüþsüz Damper SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

360 DKA Geri Dönüþsüz Damper Taným DKA tipi geri dönüþsüz damper dörtgen kanallarda havanýn dýþarýdan içeriye girmesini önlemek için tasarlamýþtýr. Özellikler DKA tipi geri dönüþsüz damper dörtgen kanallarda kullanýlýr. Damper kesiti üzerine 10 cm ara ile yerleþtirilmiþ ve birbirine paralel yönde hareket eden kanatlar, düþük direnç ve güç seviyesi için tasarlanmýþ aerodinamik yapýdadýr. Kanatlar arasýnda kauçuk sýzdýrmazlýk contasý bulunur. Ölçülendirme f * f * E 10 Malzeme DKA tipi geri dönüþsüz damper kasasý 1.2 mm galvanize sacdan þekillendirilir. Kanatlar ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profildendir. Standard Ölçüler E (mm) B (mm) Flanþ f (mm) 0 5 B B

361 DKA Teknik Þartname Geri Dönüþsüz damper dörtgen hava kanallarýnda kullanýlacak, kasasý galvanize sacdan, kanatlarý ETIAL-60 standardýna uygun aluminyum profilden imal edilecek, kanatlar arasýnda kauçuk sýzdýrmazlýk contasý bulunacak, kanatlar 10 cm ara ile yerleþtirilmiþ olacak ve Sipariþ Kodlamsý Model DKA.0.AA x 00 Flanþ 0 mm 5 mm birbirine paralel hareket edecektir. Hava damperinin kanal baðlantý flanþý üzerinde olacaktýr. E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler Geri Dönüþsüz Damper 2

362 D TR.00 D DKA Geri Dönüþsüz Damper DRA Dairesel Kapama Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

363 DRA Taným DRA tipi (shut-off) hava damperleri iklimlendirme ve havalandýrma sistemlerinde hava geçiþini tam olarak açýp kapatmak üzere tasarlanmýþlardýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Daire s el Kap a m a Da m p eri Özellikler Damper kanadý kapatýldýðý zaman hava akýþýný keserek DIN1946, part 4 standardýna göre hava sýzdýrmazlýgý saðlamaktadýr. Hava damperi kanadýnýn kapanmasý manuel sistemlerde tespit edilebilir bir kol sistemi ile yapýlmaktadýr. Ýsteðe baglý olarak damper kumandasý için elektrik veya pnömatik tahrikli motor takýlabilir. Malzeme Damper ve kanadý, DKP veya TS 822 standardýna uygun galvanizli sacdan imal edilmiþtir. Sýzdýrmazlýk tercihe göre keçe veya kauçuk conta ile saðlanmaktadýr. Aksesuar Servomotor DSA tipi hava damperlerinde BELIMO marka bakým gerektirmeyen servomotorlar kullanýlýr. Ölçülendirme L Standart Ölçüler D (mm) L (mm) D Montaj Doðrudan kanal elemaný olarak iki parça arasýna baðlanýr. 2

364 Teknik Þartname Havalandýrma sistemlerinde kullanýlabilecek þekilde DIN 1946 Part 4`e uygun sýzdýrmazlýkta, üstünde el ile kumanda veya motorlu kumanda aksamý bulunan, DKP veya TS 822 standardýna uygun galvaniz sacdan imal edilmiþ dairesel kapama (shut-off) damperi. Sýzdýrmazlýk elemaný istek üzerine keçe veya kauçuktan olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model Malzeme Aksesuar Conta 00.. Galvaniz Sac 01.. DKP Sac AA.. El Ýle Kumandalý MA.. Servomotor Kumandalý 00.. Keçe 01.. Kauçuk DRA.00.AA Ürün Çapý (mm) Da ire s e l Ka pama Da m p e ri DRA

365 D TR.00 D DRA DSA Kapama Damperi SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax : H A V A K O N T R O L S ÝSTEMLERÝ

366 DSA Kapama Damperi Taným DSA tipi (shut-off) hava damperleri iklimlendirme ve havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Dagýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr Özellikler DSA tipi damperlerde bulunan damper kanadý kapatýldýðý zaman hava akýþýný keserek DIN1946, part 4 standardýna göre hava sýzdýrmazlýgý saðlar. Hava damperi kanadýnýn kapanmasý manuel sistemlerde bir kol sistemi ile saðlanýr. Ýstege baglý olarakdamper kumandasý için elektrik veya pnömatik tahrikli motor takýlabilir. Damper ve kanadý, galvanize sacdan imal edilmiþtir. Sýzdýrmazlýk keçe ile saðlanýr. Ölçülendirme E Malzeme DSA tipi damperler galvanize sacdan þekillendirilmiþtir Aksesuarlar Servomotor DSA tipi Kapama Damperi için BELIMO marka servomotorlar kullanýlýr. L B f DSA.5.MA.00 Standard Ölçüler E x B (mm) L (mm) 150 x x x x x x x x Flanþ f (mm) 0 5 2

367 Montaj DSA Doðrudan kanal elmaný olarak iki parça arasýna monte edilir. Teknik Þartname Hijyenik sistemlerde kullanýlabilecek þekilde DIN 1946 Part4`e uygun sýzdýrmazlýkta, üstünde manuel kumanda veya motorlu kumanda aksamý bulunan, galvaniz sacdan imal edilmiþ dörtgen kapama (shut-off) damperi. Sipariþ Kodlamasý Model DSA.0.MA x 200 Çerçeve Aksesuar 0 mm 5 mm AA..Servomotorsuz MA.Servomotorlu ExB (mm). Sayfaya bakýnýz Kapama Damperi Ýzolasyon izolesiz Standard Ölçüler

368 D TR.00 D TR.00 D DSA Kapama Damperi DVA Deðiþken Debi Ayar Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

369 DVA Deðiþken Debi Ayar Damperi Taným DVA tipi (deðiþken debi ayar damperi) hava debisi üniteleri, kanal içindeki hava akýþlarýný sabit veya deðiþken olarak düzenlemek üzere tasarlanmýþýr. Daðýtýcý veya toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler DVA tipi (deðiþken debi ayar damperi) VAV ve CAV düzenleyici sistemler; debi kontrol damperi, damper motoru ve dinamik tip sensörlü deðiþken veya sabit hava debi düzenleyicisinden oluþur. Üniteler istenilen koþullarda çalýþacak þekilde kalibrasyonlarý yapýlarak teslim edilir. Hava debisi düzenleyici üniteler ýsý yalýtýmlý veya ýsý yalýtýmsýz olarak ikiye ayrýlýr. DVA modeli dörtgen kesitlidir. Malzeme Tüm modellerde kasa galvaniz sacdan imal edilmiþtir. Kasanýn her iki tarafýnda kanal montajýna uygun flanþ ve köþe parçalarý bulunur. Damper kanadý galvaniz sacdan mamül olup çevresinde tam kapandýðýnda sýzdýrmazlýðý saðlayacak conta bulunmaktadýr. Yalýtýmlý üniteler 50 mm kalýnlýðýnda cam yünü malzeme kullanýlýr. Aksesuarlar Servomotor DVA tipi Deðiþken Debi Ayar Damperinde BELIMO marka servomotorlar kullanýlýr. 2

370 Ölçülendirme DVA B f* E DVA.5.MA.00 E1 L Hava Akýþ Yönü Deðiþken Debi Ayar Damperi E L B1 B f* Hava Akýþ Yönü Standard Ölçüler Flanþ E x B (mm) 00 x x x x x x 400 L (mm) Debi (m /h) E 1 x B 1 (mm) 400 x x x x x x 500 f (mm) 0 5

371 DVA Montaj Deðiþken Debi Ayar Damperi Kanala Montaj Hava Akýþ Yönü Seçim statik basýnç kaybý (Pa) a = damper kanat açýsý 50 o 45 o 40 o 0 o 20 o a = 0 o L WA db(a) ,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2 2, hava hýzý (m/s) 4

372 Teknik Þartname Daðýtýcý veya toplayýcý iklimlendirme ve havalandýrma sistemlerinde hava debisini ayarlamak için kullanýlan, dörtgen kesitli, sabit veya deðiþken debiler için fabrikada kalibrasyonu yapýlmýþ, 1000 Pa kanal basýnçlarýna kadar kullanýlabilen 40 m/h ile 7200 m/h hava debisi aralýðý için deðiþik ölçülerde imal edilebilen debi ayar damperi, dinamik basýnç ölçüm aksamý ve damper hareket motoru üzerinde; sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, galvenizli sac kasalý, tam kapalý pozisyona getirildiðinde sýzdýrmaz özellikte, contalý, minimum ve maksimum hava debileri için ayarlama yapýlabilir aksama sahip, kanal dogrudan baglantý için 0-5 mm`lik flanþ üzerinde sabit veya deðiþken debi ayar ünitesi. Sipariþ Kodlamasý Opsiyonel yalýtýmlý ünite: Üzeri termal yalýtýmý saðlamak için 1 mm galvanizli sac ile kapalý 50 mm mineral yün ile kaplanmýþ sabit veya deðiþken debi ayar ünitesi. Model DVA.0.MA x 200 Çerçeve Motor Ýzolasyon 0 mm 5 mm MA.Servomotorlu 00...izolesiz 01...Isý izoleli ExB (mm). Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler Deðiþken Debi Ayar Damperi DVA 5

373 D TR.00 D TR.00 D DVA Deðiþken Debi Ayar Damperi DYA Deðiþken Debi Ayar Damperi S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

374 DYA Deðiþken Debi Ayar Damperi Taným DYA tipi (Deðiþken Debi Ayar Damper) hava debisi düzenleme üniteleri, kanal içindeki hava akýþlarýný sabit veya deðiþken olarak düzenlemek üzere tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý veya toplayýcý sistemlerde kullanýlabilir. Özellikler VAV veya CAV düzenleyici sistemler; debi kontrol damperi, damper motoru ve dinamik tip sensörlü deðiþken veya sabit hava debi düzenleyicisinden oluþur.üniteler istenilen koþullarda çalýþacak þekilde kalibrasyonlarý yapýlarak teslim edilir. Hava debisi düzenleyici üniteler ýsý yalýtýmlý veya ýsý yalýtýmsýz olarak iki ayrý tiptedir. DYA modeli dairesel kesitlidir. Malzeme Tüm modellerde kasa galvaniz sacdan imal edilmiþtir. Kasanýn her iki tarafý da norm yuvarlak kanallara doðrudan baðlanabilecek þekildedir. Damper kanadý da galvaniz sacdan mamül olup çevresinde tam kapandýðýnda sýzdýrmazlýðý saðlayacak conta bulunmaktadýr. Yalýtýmlý ünitelerde 50 mm kalýnlýðýnda cam yünü malzeme kullanýlýr. 2

375 Ölçülendirme ØR ØR 1 ØR L L Hava Akþýþ Yönü Deðiþken Debi Ayar Damperi DYA Hava Akýþ Yönü Standard Ölçüler Anma Ölçüsü (ØR) L Debi m /h (mm) (ØR1)

376 DYA Montaj Deðiþken Debi Ayar Damperi Kanala Montaj Teknik Veriler Hava Akýþ Yönü Statik basýnç kaybý (Pa) L WA db(a) 80 o 70 o a = damper kanat açýsý 60 o o 40 o 0 o 20 o a = 0 o ,5 1,0 1,5 2 2, Hava hýzý (m/s) 4

377 Teknik Þartname Daðýtýcý veya toplayýcý iklimlendirme ve havalandýrma sistemlerinde hava debisini ayarlamak için kullanýlan, dairesel kesitli sabit veya deðiþken debiler için fabrikada kalibrasyonu yapýlmýþ, 1000Pa kanal basýnçlarýna kadar kullanýlabilen 200 m/h ile 7200 m/h hava debisi aralýðý için deðiþik ölçülerde imal edilebilen; debi ayar damperi, dinamik basýnç ölçüm aksamý,damper hareket motoru üzerinde sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, galvaniz kasalý, tam kapalý pozisyona getirildiðinde Sipariþ Kodlamasý Model DYA.00.MA Çerçeve Motor Izolasyon 00...Flanþsýz MA... Servomotorlu 00...Ýzolesiz 10...Isý Ýzoleli damperi sýzdýrmaz contalý, minimum ve maksimum hava debileri için ayarlama yapýlabilir aksama sahip, dairesel kanal baðlantýsýný saðlayacak aksamý üzerinde, kanala doðrudan baðlanabilir; üzerinde sabit veya deðiþken debi ayar ünitesi bulunan, opsiyonel olarak üzeri akustik ve termal yalýtýmý saðlamak için 1 mm galvaniz sac ile kaplý 50 mm mineral yün ile kaplanmýþ sabit veya deðiþken debi ayar ünitesi. ØE (mm).sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler DYA Deðiþken Debi Ayar Damperi 5

378 D TR.00 E TR.00 D DYA Deðiþken Debi Ayar Damperi EAA Dýþ Hava Panjuru S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

379 2EAA Dýþ Hava Panjuru Taným EAA tipi panjurlar dýþ ortama açýlan kanal aðýzlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler EAA tipi panjurlar alüminyum profilden üretilir. Dýþ ortamdan kanal sistemine hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. Kanat yapýsý kanal içine yaðmur sularýnýn giriþini önler. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) B (mm) B 40 Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Tel Kafes Dýþ ortamdan kanal sistemine hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. 12x12 mm boþluklu galvanize teldendir. E

380 Montaj EAA Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4 x 8 ölçülerinde kolay vida verilir Dýþ Hava Panjuru Seçim Tablosu Hava Yönü Ýçten Dýþa Hava Yönü Dýþtan Ýçe V efek. (m/s) 1,50 2,00 2,50,00,50 4,00 5,00 6,00 Basýnç Kaybý (Pa) Teknik Þartname Ses Seviyesi db(a) Basýnç Kaybý (Pa) Panjur, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta Ses Seviyesi db(a) v efek. = V 2160 x E x B E : Metre cinsinden ölçü B : Metre cinsinden ölçü v efek. : Hava hýzý (m/s) V : Hava debisi (m /h) elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Panjur bir cepheden bakýldýðýnda diðer tarafý görünmeyecek biçimde kanat yapýsýna sahip olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model EAA.40.AA x Çerçeve Aksesuar 40 mm AA..Aksesuarsýz AT..Kafes Telli E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu

381 E TR.00 E TR.00 E EAA Dýþ Hava Panjuru EEA Dýþ Hava Panjuru S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

382 2EEA Dýþ Hava Panjuru Taným EEA tipi panjurlar dýþ ortama açýlan kanal aðýzlarý veya duvar montajý uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler EEA tipi panjurlar alüminyum profilden üretilir. Eðri kanatlýdýr. Arkasýnda bulunan kafes dýþ ortamdan kanal sistemine hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. Kanat yapýsý kanal içine yaðmur sularýnýn giriþini önler. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) B (mm) B 2 E Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulduktan sonra elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Kafes Dýþ ortamdan kanal sistemine havada uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. Kafes alüminyum malzemeden geniþletilerek delikli biçimde þekillendirilir ,5 2 B

383 Montaj EEA Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø 4.2 x 8 mm ölçülerinde kolay vida verilir Dýþ Hava Panjuru Teknik Þartname Panjur, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Panjur; çerçeve, sabit kanat grubu ve kafes olmak üzere üç ana yapýdan oluþacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model EEA.2.AA x Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 2 mm AA..Aksesuarsýz AB..Kafesli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu

384 E TR.00 E TR.00 E EEA Dýþ Hava Panjuru EFA Ayarlanabilir Kanatlý Panjur S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

385 EFA 2Ayarlanabilir Kanatlý Panjur Taným EFA tipi panjurlar dýþ ortama açýlan duvar montajý uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler EFA tipi panjurlar alüminyum profilden üretilir. Eðri ayarlanabilir kanatlýdýr. Arkasýnda bulunan kafes dýþ ortamdan kanal sistemine hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. Kanat yapýsý kanal içine yaðmur sularýnýn giriþini önler. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) B (mm) B 2 E Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulduktan sonra elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Kafes Dýþ ortamdan kanal sistemine havada uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn girmesini engeller. Kafes alüminyum malzemeden geniþletilerek delikli biçimde þekillendirilir ,5 2

386 Montaj EFA A set of Ø 4.2 x 8 mm self-drilling screws, painted the same colour, are given with the product. Teknik Þartname Panjur, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Panjur; çerçeve, hareketli kanat grubu ve kafes olmak üzere üç ana yapýdan oluþacaktýr. Kanatlar bir kol yardýmý ile ayarlanabilecektir. Ayarlanabilir Kanatlý Panjur Sipariþ Kodlamasý Model EFA.2.AA x Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 2 mm AA..Aksesuarsýz AB..Sinek Telli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu

387 E TR.00 E TR.00 E EFA Ayarlanabilir Kanatlý Panjur EGA Kapý Panjuru S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

388 2EGA Kapý Panjuru Taným EGA tipi panjurlar hava transferini gerçekleþtirmesi amacýyla tasarlanmýþtýr. Özellikler EGA tipi panjurlar alüminyum profilden üretilir. Kanat grubu bir cepheden bakýldýðýnda diðer taraf görünmeyecek biçimde yerleþtirilmiþtir. Karþýlýk çerçevesi kullanýlarak minimum 40 mm kalýnlýðýndaki kapýlara uygulanabilir. Malzeme Çerçeve ve kanatlar ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. Alüminyum profil malzemesi ETIAL-60 standardýna uygundur. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) Montaj Karþýlýk Çerçeveli Montaj B (mm) B efek. (mm) B Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Karþýlýk Çerçevesi Ürüne karþýlýk gelen diðer yüzeyde mimari estetiðe uygun olarak bütünlüðü saðlamak amacýyla kullanýlýr. ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum profilden üretilir E 26,5 min.40 Karþýlýk Çerçevesiz Montaj 20

389 Seçim Tablosu EGA V efek. (m/s) Basýnç Kaybý (Pa) Ses Seviyesi db(a) 1,50 2,00 2,50,00 4,00 5,00 6, v efek. : ExB efek. kesitinde hesaplanan hava hýzý m/s E : Metre cinsinden ölçü B efek. : Metre cinsinden ölçü Kapý Panjuru Teknik Þartname Panjur, ETIAL-60 standardýna uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Panjur; çerçeve, sabit kanat grubu ve karþýlýk çerçevesi olmak üzere üç ana yapýdan oluþacaktýr. Bir cepheden bakýldýðýnda diðer tarafý görünmeyecek biçimde kanat yapýsýna sahip olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model EGA.2.AA x Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 2 mm AA..Aksesuarsýz AK..Karþýlýk Çerçeveli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu

390 E TR.00 E TR.00 E EGA Kapý Panjuru EHA Kum Tutucu Panjur S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

391 2EHA Kum Tutucu Panjur Taným EHA tipi panjurlar toz bakýmýndan yoðun ortamlarda havalandýrma sistemini korumasý ve ön filtre görevini yerine getirmesi amacýyla tasarlanmýþtýr. Özellikler EHA tipi panjurlar alüminyum plakadan þekillendirilir. Yüksek kapasiteli parçacýk tutma özelliklidir. Düþey olarak ve þaþýrtmalý biçimde yerleþtirilen tutucu kanatlara sahiptir. Bakým gerektirmez. Ürün tabanýnda parçacýk tahliye delikleri bulunur. Ön filtre olarak tasarlandýðýndan sistemlerde tek baþýna kullanýlmasý önerilmez. Malzeme EHA tipi panjurlar 1,5 kalýnlýðýnda mm ETIAL-5 standardýndaki alüminyum plakadan þekillendirilmiþtir. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) Montaj Tekli Montaj B (mm) C B = B+110 Hava Giriþ Yönü C E = E+110 Yüzey Ýþlemi Ürün, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Tel Kafes Ürün arkasýnda 12 mm kare boþluklu galvaniz kafes teli bulunur. Havada uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn iç ortama giriþini engeller. Çoklu Montaj Hava Giriþ Yönü Hava Giriþ Yönü E / B C = E+110 E 55

392 Seçim Tablosu Hava Hýzý (m/s) 0,50 1,00 1,50 2,00 Teknik Þartname Panjur 1.2 mm alüminyum plakadan þekillendirilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben kromatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Çerçeve Aksesuar Basýnç Kaybý (Pa) Panjur; çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak olup, kanatlar parçacýklarý tutacak biçimde þaþýrtmalý olarak monte edilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; panjur arkasýnda 12 mm kare boþluklu galvaniz kafes tel kullanýlacaktýr. Model EHA.55.AA x mm Parçacýk Boyutuna Göre Tutma Verimi (%) µ µ AA..Aksesuarsýz AT..Kafes Telli v: ExB kesitinde hesaplanan hava hýzý m/s E: Metre cinsinden ölçü B: Metre cinsinden ölçü E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz EHA Kum Tutucu Panjur Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu

393 E TR.00 E TR.00 E EHA Kum Tutucu Panjur EJA Akustik Panjur S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

394 2EJA Akustik Panjur Taným EJA tipi akustik panjurlar iç ortam ile dýþ ortam arasýndaki ses aktarýmýný azaltmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler EJA tipi panjurlar dekape edilmiþ sacdan imal edilir. Kanatlarýna yerleþtirilen ses yutucu malzeme iç ortam ile dýþ ortam arasýndaki ses aktarýmýný azaltýr. Arkasýndaki galvaniz kafes tel hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn iç ortama giriþini engeller. Malzeme EJA Tipi panjurlar 1,2 mm dekape edilmiþ sacdan üretilmiþtir. Panjur kanadý çift cidarlýdýr. Ýçteki cidar delikli sacdandýr. Ýki cidar arasý 50 kg/m yoðunluktaki cam yünü ile doldurulmuþtur. Ölçülendirme Standard Ölçüler E (mm) Montaj B (mm) Kanat Adedi Standard olarak ürün ile ayný renge boyanmýþ Ø4 x 8 mm ölçülerinde kolay vida verilir 50 E Yüzey Ýþlemi Ürün çerçevesi yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutulur ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (beyaz) boyanýr. Ýsteðe baðlý olarak, diðer renkler uygulanýr. Aksesuarlar Tel Kafes Ürün arkasýnda 12 mm kare boþluklu galvaniz kafes teli bulunur. Havada uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn iç ortama giriþini engeller. B

395 Seçim Tablosu Ses Yutma Deðerleri Frekans (Hz) 125 Ses Yutumu db (A) Basýnç Kayýplarý Basýnç Kaybý (Pa) V efek. (m/s) Hava Yönü Hava Yönü Ýçten Dýþa Dýþtan Ýçe 1,00 1,50 2,00 2,50,00,50 4,00 5,00 6, v efek. = V 600 x (Ex(B-0.16-(0.055 x n))) E : Metre cinsinden ölçü B : Metre cinsinden ölçü v efek. : Hava hýzý (m/s) V : Hava debisi (m /h) n : Kanat adedi m/s EJA Akustik Panjur Teknik Þartname Panjur 1.2 mm DKP plakadan þekillendirilecek, yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutulacak, mimari tercihler ile uyumlu olarak en az 60 mikron kalýnlýðýnda %20 parlaklýkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Panjur çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapýdan oluþacak olup, kanatlar çift cidarlý içleri 50 kg/m yoðunluktaki cam yünü ile doldurulacak, içteki cidar delikli sacdan þekillendirilecektir. Sipariþ Kodlamasý Çerçeve Aksesuar Ýsteðe baðlý olarak; panjur arkasýnda 12 mm kare boþluklu galvaniz kafes tel kullanýlacaktýr. Model EJA.50.AA x mm AA..Aksesuarsýz AT..Kafes Telli E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz RAL Renk Kodunu Belirtiniz Montaj Þekli 00...Montaj Deliksiz 10...Vidalý Montaj Standard Ölçüler Renk Kodu

396 E TR.00 E EN.00 E EJA Akustik Panjur ELA Backdraft Louvre S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : A I R C O N T R O L S Y S T E M S

397 ELA 2Backdrat Louvre B Description The ELA type backdraft louvres are designed for preventing backdraft in ducts that are connected to outside. Properties ELA type louvres are used in wall openings to outside. The blades are places with 100 mm pitches and have neoprene gaskets on the edges for better leakage prevention. The blades have parallel motions, each one being free to rotate inside bronze bushings. The damper is inside a 40 mm wide 71 mm deep frame. 40 E Materials The frame and blades are manufactured from ETIAL-60 norm aluminum profiles. The blades freely swing in bronze bushings. Dimensions Standard Dimensions E (mm) B (mm)

398 Specification Text Rectengular duct type backdraft louvre. The body will be manufactured from 1,2 mm thick galvanized steel sheets. The blades will be free to swing inside bronze bushing, and will have neoprene gaskets on the edges. The blades Order Code Model EEA.40.AA x Frame 40 mm will be manufactured from ETIAL-60 norm aluminum profiles. The damper frame will be from 40 mm wide ETIL-60 norm aluminum profile. E x B (mm) Refer to page 2 Indicate RAL Colour Code ELA Backdrat Louvre Standard Dimensions Colour Code

399 E EN.00 F TR.00 E ELA Bacdraft Louvre FAA Yangýn Damperi K-0 I N D U S T R I A L A N D T R A D E C O. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Phone: Fax : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

400 2FAA Yangýn Damperi K-0 f * B f * B Taným FAA tipi yangýn damperi, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler FAA yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-0 yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Ateþe dayaným özelliði sayesinde minimum 0 dakika ateþe dayanýr. FAA tipi yangýn damperi, 72 o C sigortalý veya motorlu ve duyar elemanlý olarak üretilir. Yangýn durumunda, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman otomatik olarak motoru veya sigorta koparak yay mekanizmasýný aktive eder. Motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan klape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Bu damperlerde, kapanan klapenin hava akýmý ile tekrar açýlmasýný engelleyen çelik klips ile donatýlmýþtýr. Sigorta kontrollarý için ayrýca damper üzerinde bir kontrol kapaðý bulunmaktadýr. FAA direkt olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Yangýn damperlerinin ölçülendirmesi duvar kalýnlýðýna göre ve kullanýlan kanal ebatlarýna göre deðiþmektedir. Yangýn damperinin eni, minimum 200 mm, maksimum 1800 mm olabilir; yüksekliði ise minimum 200 mm, maksimum 1000 mm olabilir. Ölçülendirme Sigortalý f * Servomotorlu f * E E 0 0 * E veya B ölçülerinden en az bir tanesinin 1000 mm yi geçmesi durumunda 5 mm flanþ/köþe kullanýlýr. B B Malzeme Yangýn damperi 1.2 mm galvanize edilmiþ sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN 4102 standardýna uygun mineral lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlýr. Duvar geçiþli montajlarda, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunmanýn arttýrýlmasý önerilir. FAA yangýn damperi, çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak üretilir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Aksesuarlar FAA tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FAA tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FAA tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FAA tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr. Standard Ölçüler E (mm) B (mm) Flanþ f (mm) 0 5

401 Montaj FAA Duvar Montajý (Sigortalý) Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþümlü) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Yangýn Damperi K-0 En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva Taþ Yünü (750 O C Dayanýklý) 1,2 mm Alçý Plaka Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-0 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72 o C sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.2 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 20 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, kendinden flanþlý olacak ve üzerinde kontrol kapaðý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model FAA.0.AA X 600 Flanþ 0 mm 5 mm E x B (mm). Sayfaya bakýnýz Aksesuar AA..Sigortalý HA..Motor Kaideli,Motorsuz MA.Motorlu SA..Switch+Sigortalý SH..Switch+Motor Kaideli,Motorsuz SM.Switch+Motorlu Standard Ölçüler

402 F TR.00 F TR.00 F FAA Yangýn Damperi K-0 FAB Yangýn Damperi K-60 S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý

403 FAB Yangýn Damperi K-60 Taným FAB tipi yangýn damperi, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler FAB yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-60 yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Ateþe dayaným özelliði sayesinde minimum 60 dakika ateþe dayanýr. FAB tipi yangýn damperi, 72 o C sigortalý veya motorlu ve duyar elemanlý olarak üretilir. Yangýn durumunda, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman otomatik olarak motoru veya sigorta koparak yay mekanizmasýný aktive eder. Motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan klape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Bu damperlerde, kapanan klapenin hava akýmý ile tekrar açýlmasýný engelleyen çelik klips ile donatýlmýþtýr. Sigorta kontrollarý için ayrýca damper üzerinde bir kontrol kapaðý bulunmaktadýr. FAB direkt olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Yangýn damperlerinin ölçülendirmesi duvar kalýnlýðýna göre ve kullanýlan kanal ebatlarýna göre deðiþmektedir. Yangýn damperinin eni, minimum 200 mm, maksimum 1800 mm olabilir; yüksekliði ise minimum 200 mm, maksimum 1000 mm olabilir. Malzeme Yangýn damperi 1.2 mm galvanize edilmiþ sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN 4102 standardýna uygun mineral lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlýr. Duvar geçiþli montajlarda, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunmanýn arttýrýlmasý önerilir. FAB yangýn damperi, çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak üretilir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Aksesuar FAB tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FAB tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FAB tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FAB tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr. f * B f * Ölçülendirme Sigortalý f * E Servomotorlu f * E 45 B Standard ölçüler E (mm) B (mm) Flanþ f (mm) B 45 B * E veya B ölçülerinden en az bir tanesinin 1000 mm yi geçmesi durumunda 5 mm flanþ/köþe kullanýlýr

404 Montaj FAB Duvar Montajý (Sigortalý) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþlü Motorlu) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Yangýn Damperi K-60 Rockwool (resistant to 750 O C ) En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva 1,2 mm Alçý Plaka Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-60 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72 o C sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.2 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 60 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, kendinden flanþlý olacak ve üzerinde kontrol kapaðý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model FAB.0.AA X 600 Flanþ 0 mm 5 mm E x B (mm). Sayfaya Bakýnýz Aksesuar AA..Sigortalý HA..Motor Kaideli,Motorsuz MA.Motorlu SA..Switch+Sigortalý SH..Switch+Motor Kaideli,Motorsuz SM.Switch+Motorlu Standard Ölçüler

405 F TR.00 F 01.0 TR.00 F FAB Yangýn Damperi K-60 FAC Yangýn Damperi K-90 H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

406 2FAC Yangýn Damperi K-90 Taným FAC tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. FAC yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan test standardý ve yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Standardlara uygun duman sýzdýrmazlýðý ve ateþe dayaným özelliklidir. FAC tipi yangýn damperi 72 o C sigorta veya motorlu ve duyar elemanlý olarak imal edilir. Yangýn durumunda, duyar eleman otomatik olarak motoru veya erime halkasý yay mekanizmasýný aktive eder ve motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan kalape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Özellikler FAC tipi yangýn damperinde, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman servo motoru veya sigortanýn kopmasý yay mekanizmasýný aktive eder ve klape kapanýr. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Yangýn ve duman damperlerinin ölçülendirmesi duvar kalýnlýðýna göre ve kanal ebatlarýnýza göre deðiþmektedir. Damper eni minimum 200 mm maksimum 1800 mm (hava geçiþ boþluðu), yüksekliði ise minimum 200 mm maksimum 1000 mm olabilir. Damper boyu duvar kalýnlýðýna göre deðiþebilir. FAC tipi yangýn damperleri standard olarak K-90 sýnýfýna (minimum 90 dakika ateþe dayaným) göre imal edilir. Bununla birlikte deðiþik yangýn dayaným sýnýflarýna (K-0, K-60, K-90) göre de imal edilebilir. FAC direk olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Malzeme Bu tip yangýn damperinin klapesi DIN 4102 standardýna uygun yangýnda genleþen malzeme ile desteklenmiþtir. Klapenin kapanmasýndan sonra belli bir sýcaklýkta aktive olan genleþen malzeme klapenin dört bir yanýný kapayarak sýzdýrmazlýðý saðlar. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlmýþtýr. Duvar geçiþ (flanþlý veya flanþsýz) montajýndan sonra, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunma arttýrýlmýþtýr. FAC yangýn damperi, yeni çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak imal edilmiþtir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Yangýn damperi 1.5 mm galvanize edilmiþ sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN4102 standardýna uygun mineral, lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Aksesuarlar FAC tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FAC tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FAC tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FAC tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr.

407 Ölçülendirme FAC Sigortalý B E E B +170 B 200 X X 200 Yangýn Damperi K-90 E * E veya B ölçülerinden en az bir tanesinin 1000 mm yi geçmesi durumunda 5 mm flanþ/köþe kullanýlýr. Standard Ölçüler Flanþ E (mm) B (mm) f (mm)

408 FAC Montaj Duvar Montajý (Sigortalý) Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþlü Motorlu) Yangýn Damperi K-90 Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Kontrol Kapaðý Duvar Geçiþ Flanþý Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Duvar Geçiþ Flanþý Taþ Yünü (750 O C Dayanýklý) 12 mm Alçý Plaka En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun 4

409 Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-90 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72 o C sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.5 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 60 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, kendinden flanþlý olacak ve üzerinde kontrol kapaðý Sipariþ Kodlamasý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Model FAC.0.AA X 600 Flanþ Aksesuar 0 mm 5 mm AA..Sigortalý HA..Motor Kaideli,Motorsuz MA.Motorlu SA..Switch+Sigortalý SH..Switch+Motor Kaideli,Motorsuz SM.Switch+Motorlu E x B (mm). Sayfaya bakýnýz Standard Ölçüler FAC Yangýn Damperi K-90 5

410 F.01.0.TR.00 F TR.00 F FAC Yangýn Damperi K-90 FBA Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-0 S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

411 2FBA Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-0 B B Taným FBA tipi yangýn damperi, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler FBA yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-0 yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Ateþe dayaným özelliði sayesinde minimum 0 dakika ateþe dayanýr. FBA tipi yangýn damperi, 72 o C sigortalý veya motorlu ve duyar elemanlý olarak üretilir. Yangýn durumunda, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman otomatik olarak motoru veya sigorta koparak yay mekanizmasýný aktive eder. Motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan klape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Bu damperlerde, kapanan klapenin hava akýmý ile tekrar açýlmasýný engelleyen çelik klips ile donatýlmýþtýr. Sigorta kontrollarý için ayrýca damper üzerinde bir kontrol kapaðý bulunmaktadýr. FBA direkt olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Normal olarak dairesel kanallara fittings ile monte edilecek þekilde imal edilmekle beraber istek üzerine flanþlý uç baðlantýlý olarak ta yapýlabilmektedir Ölçülendirme Sigortalý Servomotorlu E E Standard Ölçüler E x B 200 x x x 50 ØD (mm) E x B 400 x x x x x x x x 1100 ØD E / B+100 E / B Malzeme Yangýn damperi 1.2 mm galvani sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN 4102 standardýna uygun mineral lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlýr. Duvar geçiþli montajlarda, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunmanýn arttýrýlmasý önerilir. FBA yangýn damperi, çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak üretilir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Aksesuarlar FBA tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FBA tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FBA tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FBA tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr. ØD ØD

412 Montaj Duvar Montajý (Sigortalý) Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþ Motorlu) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Taþ Yünü (750 O C Dayanýklý) 12 mm Alçý Plaka FBA Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-0 Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-0 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72oC sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.2 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 20 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, giriþ ve çýkýþlarý norm dairesel kanal ölçülerinde olacak ve üzerinde kontrol kapaðý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model FBA.00.AA X 600 Flanþ 00...Flanþsz 01...Flanþlý E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Aksesuar AA..Sigortalý MA.Yay Geri Dönüþlü Motorlu Standard Ölçüler

413 F TR.00 F TR.00 F FBA Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-0 FBB Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-60 S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

414 2FBB Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-60 B B Taným FBB tipi yangýn damperi, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler FBB yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-60 yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Ateþe dayaným özelliði sayesinde minimum 0 dakika ateþe dayanýr. FBB tipi yangýn damperi, 72 o C sigortalý veya motorlu ve duyar elemanlý olarak üretilir. Yangýn durumunda, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman otomatik olarak motoru veya sigorta koparak yay mekanizmasýný aktive eder. Motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan klape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Bu damperlerde, kapanan klapenin hava akýmý ile tekrar açýlmasýný engelleyen çelik klips ile donatýlmýþtýr. Sigorta kontrollarý için ayrýca damper üzerinde bir kontrol kapaðý bulunmaktadýr. FBB direkt olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Normal olarak dairesel kanallara fittings ile monte edilecek þekilde imal edilmekle beraber istek üzerine flanþlý uç baðlantýlý olarak ta yapýlabilmektedir Ölçülendirme Sigortalý Servomotorlu Standard Ölçüler E x B 200 x x x 50 E E ØD (mm) E x B 400 x x x x x x x x 1100 ØD E / B+100 Malzeme Yangýn damperi 1.2 mm galvani sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN 4102 standardýna uygun mineral lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlýr. Duvar geçiþli montajlarda, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunmanýn arttýrýlmasý önerilir. FBB yangýn damperi, çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak üretilir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Aksesuarlar FBB tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FBB tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FBB tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FBB tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr. E / B ØD ØD

415 Montaj Duvar Montajý (Sigortalý) Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþ Motorlu) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Taþ Yünü (750 O C Dayanýklý) 12 mm Alçý Plaka FBB Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-60 Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-60 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72oC sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.2 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 20 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, giriþ ve çýkýþlarý norm dairesel kanal ölçülerinde olacak ve üzerinde kontrol kapaðý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model FBB.00.AA X 600 Flanþ 00...Flanþsz 01...Flanþlý E x B (mm) 2. Sayfaya bakýnýz Aksesuar AA..Sigortalý HA..Motor Kaideli,Motorsuz MA.Motorlu SA..Switch+Sigortalý SH..Switch+Motor Kaideli,Motorsuz SM.Switch+Motorlu Standard Ölçüler

416 F TR.00 F 02.0 TR.00 F FBB Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-60 FBC Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-90 S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

417 2FBC Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-90 B B Taným FBC tipi yangýn damperi, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikler FBC yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-90 yangýn direnç sýnýfýna uygundur. Ateþe dayaným özelliði sayesinde minimum 0 dakika ateþe dayanýr. FBC tipi yangýn damperi, 72 o C sigortalý veya motorlu ve duyar elemanlý olarak üretilir. Yangýn durumunda, kanaldan geçen hava sýcaklýðý 72 o C yi geçtiðinde, duyar eleman otomatik olarak motoru veya sigorta koparak yay mekanizmasýný aktive eder. Motora veya yay mekanizmasýna baðlý olan klape kapanarak yangýn olan bölgelerdeki hava kanallarýnýn izole edilmesini saðlar. Ýstek halinde diðer sýcaklýklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanýlabilir. Ayrýca duman duyar elemaný takýlarak duman ile aktive edilebilir. Bu damperlerde, kapanan klapenin hava akýmý ile tekrar açýlmasýný engelleyen çelik klips ile donatýlmýþtýr. Sigorta kontrollarý için ayrýca damper üzerinde bir kontrol kapaðý bulunmaktadýr. FBC direkt olarak hava kanallarýna veya kanallarýn duvar geçiþlerine, duvar önü veya dýþýna monte edilebilir. Duvar geçiþlerinde güvenliði arttýrmak için duvar geçiþi parçasý kullanýlabilir. Duvar geçiþ parçasýnýn kullanýlmadýðý durumlarda duvar geçiþi özel montaj þekli ile saðlanmalýdýr. Normal olarak dairesel kanallara fittings ile monte edilecek þekilde imal edilmekle beraber istek üzerine flanþlý uç baðlantýlý olarak ta yapýlabilmektedir Ölçülendirme Sigortalý Servomotorlu Standard Ölçüler E x B 200 x x x 50 E E ØD (mm) E x B 400 x x x x x x x x 1100 ØD E / B+100 E / B Malzeme Yangýn damperi 1.2 mm galvani sacdan þekillendirilmiþtir. Klapesi DIN 4102 standardýna uygun mineral lif ve yangýn geçirmez malzeme ile doldurulmuþtur. Ayrýca yangýn damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý macun ile doldurularak ürünün kullaným güvenliði arttýrýlýr. Duvar geçiþli montajlarda, duvar ile geçiþ parçasý veya damper arasýndaki boþluklar DIN 4102 standardýna uygun yangýna dayanýmlý mastik macun ile doldurularak duvar geçiþindeki korunmanýn arttýrýlmasý önerilir. FBC yangýn damperi, çevre koruma, bina standard ve yönetmelikleri ve yangýndan korunma standardlarýna uygun olarak üretilir. Asbestli malzeme ve halojenler içermez. Aksesuarlar FBC tipi yangýn damperlerinde aþaðýdaki aksesuarlar isteðe baðlý olarak kullanýlýr. Yay Geri Dönüþlü Motor FBC tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka bakým istemeyen yay geri dönüþlü motorlar kullanýlýr. Duyar Eleman FBC tipi yangýn damperlerinde BELIMO marka duyar eleman kullanýlýr. Switch FBC tipi yangýn damperlerinde klapenin açýk veya kapalý konumda olduðunu gösteren sinyali veren kontak elemaný olarak kullanýlýr. ØD ØD

418 Montaj Duvar Montajý (Sigortalý) Yangýna Dayanýmlý Mastik Macun Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge En Az 0 mm Kireçsiz Beton Sýva Duvar Montajý (Yay Geri Dönüþ Motorlu) Yangýna Maruz Kalabilecek Bölge Taþ Yünü (750 O C Dayanýklý) 12 mm Alçý Plaka FBC Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-90 Teknik Þartname Yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ olan K-90 yangýn direnç sýnýfýna uygun olacaktýr. Yangýn anýnda otomatik kapama mekanizmasýný harekete geçiren 72oC sigortasý UL sertifikalý olacak ve kolay deðiþtirilebilecektir. Tamamý 1.2 mm galvanize sacdan imal edilecek, üzerinde minimum 20 mm kalýnlýðýnda çift cidarlý tek bir klape bulunacak, klapenin içi yangýna dayanýmlý malzeme ile dolu olacak, giriþ ve çýkýþlarý norm dairesel kanal ölçülerinde olacak ve üzerinde kontrol kapaðý bulunacaktýr. Ýçinde asbestos ve ýsý ile açýða çýkan halojen madde içermeyecektir. Kanal arasý veya yangýn geçirmez duvarlara monte edilebilecektir. Ýsteðe baðlý olarak; yay geri dönüþlü motor ve duyar eleman veya switch takýlabilecektir. Sipariþ Kodlamasý Model FBC.00.AA X 600 Flanþ 00...Flanþsz 01...Flanþlý E x B (mm). Sayfaya bakýnýz Aksesuar AA..Sigortalý HA..Motor Kaideli,Motorsuz MA.Motorlu SA..Switch+Sigortalý SH..Switch+Motor Kaideli,Motorsuz SM.Switch+Motorlu Standard Ölçüler

419 F.02.0.TR.00 F 0.0 TR.00 F FBC Dairesel Kanal Ýçin Yangýn Damperi K-90 FCC Yangýn Damperli Disk Valf S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

420 FCC Yangýn Damperli Disk Valf Taným FCC Tipi difüzörler (Fire-Protection Disc Valve), tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþ, toplayýcý sistemler için uygun olan ve yangýn durumunda kapanarak kanalýn içine alevin girmesini engelleyen tipte difüzörlerdir. Normal CCA tipi difüzörlerden farký, ayar için kullanýlan orta diskin yangýn durumunda flanþa tamamen oturarak alevin kanal içine girmesini önlemesidir. Özellikler Ayar diski, yay ve sigorta mekanizmasýndan tamamen baðýmsýz olarak yerinden çýkarýlýp takýlabilir. Orta ayar diskini saða-sola döndürerek hava debisi ayarý yapmak mümkündür. 72 o C ta eriyen sigorta koptuðu zaman, yay kuvveti altýndaki kayýcý göbek ve ayar diski, çerçeve içine sýkýca oturarak alevin kanala girmesini engeller. Arzu üzerine farklý sýcaklýklar için sigorta da kullanmak mümkündür.mamuller, standard esnek kanal çaplarýna uygun ölçülerde ve 4 boyutta üretilir. Ölçülendirme Standard Ölçüler Anma Ölçüsü (mm) ØE ØC E ØT E Malzeme Üniter gövde ve çerçeve ile orta ayar diski dekape sacdan, kayýcý göbek ise DIN 1651 No: çelikten (otomat çeliði) mamuldür. Yüzey Ýþlemi Kayýcý göbek ve vidalý mil, galvaniz kaplamadýr. Mamulün diðer bölümleri, fosfatlama iþlemini takiben en az 60m kalýnlýkta %20 parlak RAL 9010 beyaz tonda elektrostatik toz boya ile boyanmaktadýr. Arzu üzerine farklý renklerde de uygulama yapýlmaktadýr. ØE ØT E Montaj ØC E Max=160 Min =120 Ürün yay mekanizmalý montaja uygun olarak üretilir. Diðer montaj þekilleri için firmamýzla baðlantý kurunuz. Seçim Tablosu (Toplayýcý sistem) ØE (mm) 100 ØE (mm) 120 ØE (mm) 160 ØE (mm) 200 Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a) Debi (m /h) P (Pa) S db(a)

421 Teknik Þartname Havayý ortamdan toplamak üzere, tavan veya duvara monte edilmek üzere tasarlanmýþ yangýndan korunma difüzörü (Fire-Protection Disc Valve).Üniter gövde ve çerçeve ile orta ayar diski dekape sacdan, kayýcý göbek ise DIN 1651 No: çelikten (otomat çeliði) mamul olacaktýr.ayar diski, yay ve sigorta mekanizmasýndan tamamen baðýmsýz olarak yerinden çýkarýlýp takýlabilecek ve diski saða-sola döndürerek hava debisi ayarý yapmak mümkün olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model FCC.00.AA Montaj Þekli 50...Yay Mekanizmalý Kayýcý göbek ve vidalý mil, galvaniz kaplama olacak ve mamulün diðer bölümleri, fosfatlama iþlemini takiben en az 60 m kalýnlýkta elektrostatik toz boya ile arzu edilen renkte boyanacaktýr.sýcaklýða duyarlý sigorta, UL- sertifikasýna sahip ve deðiþtirilmesi kolay olacaktýr. Mamulün tamamý, DIN4102 sýnýf K-0 normuna uygun olacaktýr. Mamulde, asbest veya halojen çýkaran malzeme kullanýlmayacaktýr. ØE (mm) Sayfa 2 ye bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu FCC Yangýn Damperli Disk Valf

422 F.0.0.TR.00 C FCC Yangýn Damperli Disk Valf S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

423

424

425

426

427

428

429

430

431 G TR.01 GAA Susturucu H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

432 GAA 2Susturucu Taným GAA tipi susturucular merkezi klima sistemlerinde ve endüstriyel tesislerde kullanýlmak üzere ideal ses yutumunu saðlamasý için tasarlanmýþtýr. Özellikler Bu tip susturucularda kaset eni (m) standard olarak 100, 200 veya 00 mm dir. Tek bir susturucu ünitesi maksimum; 2.4 m eninde, 1.8 m yüksekliðinde ve 1.5 m uzunluðunda olur. Bu ölçüleri geçen susturucular parçalý olarak üretilir. GAA tipi susturucular kendinden flanþlýdýr ve kanal üzerindeki 20 veya 0 mm lik flanþlar ile uyumludur. Susturucuda kullanýlan üzeri cam tülü kaplý cam veya taþ yünü; çürümeye, neme dayanýklý ve yanmaz malzemedendir. Ses yutucu malzemenin hava ile temas eden yüzeylerinin cam tülü kaplý olmasý, 20 m/s ye varan yüksek hava hýzlarýnda yüzeyden parça uçuþmasýný önler. Yüksek frekanslarda ses yutum özelliðinin arttýrýlmasý için kasetin yarýsý 0.5 mm kalýnlýðýndaki perfore veya düz galvanizli sac ile kaplanýr. Ölçülendirme B Kasetler Perforeli / Düz Saclý Bu tip kasetlerde, hava ile temas eden yüzeylerin yarýsý perfore veya düz sac, diðer yarýsý cam tülü ile kaplýdýr. Perfore kapamalar yüzeylerde birbirine göre þaþýrtmalý olarak monte edilir. Seçim 5 E n/2 m n L m L/2 B B Perfore Sac Malzeme Susturucu kasasý 1 mm galvanize sac plakadan, kasetleri ise 0.5 mm galvanize sac plakadan þekillendirilir. Köþe parçalarý dekape edilmiþ sac plakadan üretilir ve galveniz kaplama yapýlýr. Kasetlerin içi DIN 4102 standardýna göre A2 sýnýfýndaki yanmaz, çürüme ve neme karþý dayanýklý ses yutucu cam yünü malzeme ile doldurulmuþtur. Perforesiz / Sacsýz Bu tip kasetlerde, hava ile temas eden yüzeyler cam tülü ile kaplýdýr. Susturucu boyutlarýnýn ve ses yutumu hesabý için aþaðýdaki bilgilerin tarafýmýza bildirilmesi gerekmektedir: A) Susturucu için izin verilen maksimum boyutlar B) Ýklimlendirme veya havalandýrma ünitesinin ürettiði ses seviyesi C) Ýstenen ses yutumu D) Kanaldaki debi E) Ýzin verilen basýnç kaybý L m k n L B E L Kaset eni (mm) 100, 200 veya 20 mm Kaset sayýsý Kasetler arasýndaki boþluk Susturucunun veya kasetin uzunluðu, (mm) Susturucu veya kasetin yüksekliði, (mm) Susturucu eni (E=k x [m + n]) (mm) m H

433

434

435

436

437

438

439 H TR.01 H TR.00 G GAA Susturucu HAA Lif Tutucu Filtre S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

440 HAA Lif Tutucu Filtre Taným HAA tipi lif tutucu filtreler ameliyathanelerde, temiz odalarda ve tekstil sektöründeki hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere kanal ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Özellikler HAA tipi filtre, ortamdan çekilen hava içinde bulunan istenmeyen parçacýklarýn tutulmasý için kullanýlýr. Hava içinde uçuþan parçacýklarýn hava kanallarýna girmesini engeller. Filtre kýsmý açýlabilir kapaðý sayesinde kolayca temizlenir. Gözenek yapýsý tekstil ürünleri için istenen DIN 4185 standardýna uygundur. Tamamý paslanmaz çelikten imal edilmiþtir. Filtre kýsmýnýn açýlmasý için metal vidalý kulp veya üçgen soket kilit uygulamasý yapýlýr. Malzeme HAA tipi lif tutucu filtrelerin çerçeve ve filtre kýsmý standard olarak Cr-Ni paslanmaz malzemeden üretilir. Gözenekli filtre kýsmý 0.5 x Ø 0. mm Cr-Ni malzemedendir. Yüzey Ýþlemi Ürün Cr-Ni paslanmaz malzemedendir. Ölçülendirme Standard Ölçüler C E 8 C E (mm) C B (mm) Montaj C B / C B C E / C B CE /CB CE-20 / CB-20 Direkt kanal üzerine veya duvara monte edilir. 2

441 Teknik Þartname Lif tutucu filtre; temiz ve hijyenik odalarda kullanýlabilecek, kanal veya duvarlara monte edilebilecek, toplayýcý sistemlerde kullanýlabilecek, dýþ ve çerçevesi Cr-Ni sacdan þekillendirilmiþ, filtre kýsmý 0.5 x Ø0. mm gözenekli Cr-Ni malzemeden imal edilmiþ, kolaylýkla açýlabilir ve yerinden çýkarýlarak Sipariþ Kodlamasý Çerçeve 25 mm temizlenebilir özellikte, metal vidalý kulp veya üçgen soket kilit mekanizmalý üretilecektir. Model HAA.25.AA x 00 Aksesuar Montaj Þekli AA..Metal Vidalý Kulp AB..Üçgen Soket Kilitli 00...Montaj Deliksiz 10...Montaj Delikli C E / C B (mm) Sayfa 2 ye bakýnýz Standard Ölçüler HAA Lif Tutucu Filtre

442 H TR.00 H TR.00 H HAA Lif Tutucu Filtre HBB Kanal Tipi Kasetli Filtre S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

443 HBB Taným HBB kanal tipi kasetli filtreler havadaki tozlarý tutmak üzere kanal ve ürün uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Malzeme HBB kanal tipi kasetli filtrelerin çerçeve ve filtre kýsmý standard olarak 1,2 mm galvaniz sac malzemeden üretilir. Kanal Tipi Kasetli Filtre Özellikler HBB kanal tipi kasetli filtre, ortama verilen hava içinde bulunan istenmeyen parçacýklarýn tutulmasý için kullanýlýr. Hava içinde uçuþan parçacýklarýn ileri geçmesini engeller. Filtre kýsmý açýlabilir kapaðý sayesinde kolayca temizlenir. Filtre kasasý ve çerçevesi 1,2 mm galvaniz sacdan þekillendirilmiþtir. Filtre kýsmýnýn açýlmasý için kelebek somun ve vida uygulamasý yapýlýr. Ölçülendirme E f* 10 B B HBB.5.AA Standard Ölçüler E (mm) B (mm) Flanþ f (mm) 0 5 2

444 Montaj Doðrudan kanal veya flanþlý bir baþka ürün üzerine monte edilir. HBB Kanala Montaj Teknik Þartname Kanal Tipi Kasetli Filtre HBB kanal tipi kasetli filtre. Kanal ve ürün uygulamalarýnda toz tutmak için kullanýlabilecek kasa ve çerçevesi 1.2 mm galvaniz sacdan üretilmiþ ve çerçevesi kasadaki kelebek vidalar sayesinde kolayca sökülüp takýlabilir olacaktýr. Sipariþ Kodlamasý Model HBB.5.AA x 00 Çerçeve Aksesuar Montaj Þekli 0 mm 5 mm AA..Aksesuarsýz Flanþlý E / B (mm) Sayfa 2 ye bakýnýz Standard Ölçüler

445 H TR.00 H TR.01 H HBB Kanal Tipi Kasetli Filtre HPA Hepa Filtre Kutusu S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks : H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i

446 HPA 2Hepa Filtre Kutusu Taným HPA tipi filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standard olarak üretilen 78, 150, 292 mm. yüksekliðindeki kare HEPA filtreler için uygundur. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler HPA filtre kutusu deðiþik tavan uygulamalarýnda kullanýlabilir. Standard karolaj tavanlara uygundur. Tamamý kaynaklý ana gövdesi hijyenik ortam gereði sýzdýrmaz özelliktedir. Ýstek halinde kutu giriþine sýzdýrmaz kapama damper uygulamasý yapýlýr. Filtre montajý ve demontajý pratiktir. Üzerinde filtre sýzdýrmazlýk ve filtre kirlilik (fark basýnç) test çýkýþlarý standard olarak bulunur. HPA tipi filtre kutularý standard olarak dekape edilmiþ sac plakadan kaynak yöntemi kullanýlarak üretilir. Her üç standard filtre yüksekliði için dört farklý filtre boyutuna göre üretilir. Filtre difüzörün çýkarýlmasýyla kolayca deðiþtirilebilir. Müþteri isteðine göre diðer HEPA filtre ölçülerine göre tasarým ve özel imalat yapýlýr. Filtre kutusu deðiþik kare difüzörler ile birlikte kullanýlýr. Malzeme HPA tipi filtre kutularý 1.5 mm kalýnlýkta DKP sacdan üretilir. Yüzey Ýþlemi Ürün yüzey temizleme iþlemini takiben fosfatlama iþlemine tabi tutularak ve elektrostatik toz boya ile %20 parlak RAL9010 a (mat beyaz) boyanmaktadýr.

447 Ölçülendirme HPA E 1 E 2 B 1 B 2 H H 1 H F Hepa filtre E ØD H H 1 ØD B Ø20 Hepa Filtre Kutusu Standard Ölçüler HPA.01 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1 /B 1 (mm) E 2 (mm) ØD (mm) H 1 (mm) H (mm) B 2 (mm) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x HPA.02 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x (flex 160) 19 (flex 20) 244 (flex 254) 244 (flex 254) Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1 /B 1 (mm) E 2 (mm) ØD (mm) H 1 (mm) H (mm) B 2 (mm) (flex 160) (flex 20) (flex 254) (flex 254) HPA.0 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1 /B 1 (mm) E 2 (mm) ØD (mm) H 1 (mm) H (mm) B 2 (mm) 05 x 05 x (flex 160) x 457 x (flex 20) x 575 x (flex 254) x 610 x (flex 254) * Conta yüksekliði

448 HPA Difüzör Ölçüleri HPA tipi filtre kutularý ile yanda gösterilen difüzörler birlikte kullanýlabilir. Hepa Filtre Kutusu H F Hepa filtre CPA C E CPD C E C E CDA CEA C E Standard Filtre Ölçüleri Difüzör Ölçüsü C E (mm) (E F x B F ) CPA CPD CDA CEA 05 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 670 4

449 Seçim HPA HPA.01 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x HPA.02 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) Maksimum Debi V (m /h) Maksimum Debi V (m /h) Minimum Basýnç Kaybý P (Pa) Minimum Basýnç Kaybý P (Pa) Maksimum Basýnç Kaybý P (Pa) Maksimum Basýnç Kaybý P (Pa) Hepa Filtre Kutusu 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x HPA.0 Standard Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F + 8* ) Maksimum Debi V (m /h) Minimum Basýnç Kaybý P (Pa) Maksimum Basýnç Kaybý P (Pa) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x

450 HPA Montaj 6Hepa Filtre Kutusu HPA Tipi filtre kutularý asma tavan montajlarý için uygundur. Üzerinde bulunan asma delikleri yardýmý ile tavana asýlabilir. Ana daðýtým kanalýna esnek kanal ile baðlanabilir. Esnek kanal baðlantýsý üstten veya yandan olabilir. H F Hepa filtre 10 mm 20 10

451 Teknik Þartname Filtre Kutusu; hijyenik daðýtýcý sistemlerde kullanýlan HEPA filtrelerin montajýna uygun, tam sýzdýrmaz, dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþ, üzerine fark-basýnç ölçüm ekipmanýný ve filtre sýzdýrmazlýk testini yapacak ekipmaný takmaya uygun, HEPA filtre deðiþimi için ön yüzden kolay eriþimli, deðiþik tip difüzörler baðlanabilecek, DKP Sipariþ Kodlamasý Model Filtre Kodu Aksesuar 01...H F =78 mm lik filtre için 02...H F =150 mm lik filtre için 0...H F =292 mm lik filtre için 04...Özel filtre yüksekliði AA..Dampersiz BA..Kapama Damperli sacdan imal edilip, elektrostatik toz boya ile boyanacaktýr. Ýstek halinde hava giriþ kýsmýna motorlu veya el kumandalý sýzdýrmaz DIN 1946 Part 4 standardýna uygun tam sýzdýrmaz kapama damperi uygulanabilecektir. HPA.01.AA / XX Sayfa e bakýnýz Standard Ölçüler RAL Renk Kodunu Belirtiniz Renk Kodu Özel filtre yüksekliðini belirtiniz HPA Hepa Filtre Kutusu 7

452 H TR.01 H HPA Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa Filtre Kutusu S A N A Y i V E T i C A R E T L T D. Þ T i. Uzay Çaðý Caddesi No: Ostim/ANKARA Tel : Faks :

453 HPB ltre Kut u Hepa Fi us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart olarak üretilen 78, 150 ve 292 mm yüksekliðindeki kare HEPA filtreler için uygundur. Özellikler HPB filtre kutusu deðiþik tavan uygulamalarýnda kullanýlabilir. Konvansiyonel kutulardan farký, alüminyum ve poliüretan dolgulu alüminyum hava kanalý malzemesi kullanýlmýþ olmasýdýr. Bu sayede olasý her türlü korozyonun önüne geçildiði gibi, hafifliði sayesinde kolaylýkla montaj imkaný saðlanmýþtýr. Panelin iç yüzeyi özel hijyenik (antibakteriyel) kaplama olup, bakteri barýndýrmamaktadýr. Filtrenin montaj ve demontajý pratiktir. Kutuda iç basýnç ve filtre sýzdýrmazlýk test uçlarý standart olarak bulunmaktadýr. Kutular, her üç standart filtre yüksekliði için dört farklý filtre boyutuna göre üretilir. Alýndaki difüzör çýkarýlarak filtre kolayca deðiþtirilebilir. Müþteri isteðine göre diðer filtre ölçülerine göre özel tasarým ve imalat yapýlabilir. Filtre kutusu deðiþik kare difüzörler ile beraber kullanýlabilir. (CDA, CEA, CPA, CPE tipleri) Malzeme Taþýyýcý çerçeve : ETÝAL-60 özel þekilli profil Paneller : 20 mm kalýnlýkta poliüretan/alüminyum sandviç panel. Ýç yüzeyi özel pürüzsüz gümüþ-zeolit antibakteriyel kaplamadýr. Filtre tespit : 2 adet AISI 04 paslanmaz çelik profil ile çerçevedeki kanalýn üstünde sýkýlmaktadýr. Baðlantý elemanlarý : AISI 04 paslanmaz çelik Giriþ Aðzý : ETÝAL-5 alüminyum levhadan sývama Bütün ünitelerde filtrasyon için standart olarak H1 HEPA filtre kullanýlmaktadýr. Ýstek üzerine farklý filtreler olabilmektedir. Yüzey Ýþlemi Tüm ürün korozyona karþý malzemelerden üretildiði için, yüzey koruma amacýyla herhangi bir iþlem yapýlmamaktadýr. Aksesuar Ýstek üzerine giriþ boðazýna kapama damperi konulmaktadýr. Ölçülendirme E2 / B2 L H H1 Ø D Kutu Askýlarý E / B E1 / B1 Kutu Ýç Basýncý Ölçüm Ucu Conta Kaçaðý Test Ucu Standart Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x 78 HPB.01 Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1/B 1 (mm) E 2/B 2 (mm) L (mm) H 1 (mm) H (mm) D (mm) 155 (flex 160) 180 (flex 185) 244 (flex 254) 244 (flex 254) Standart Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x 150 HPB.02 Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1/B 1 (mm) E 2/B 2 (mm) L (mm) H 1 (mm) H (mm) (flex 160) (flex 185) (flex 254) (flex 254) D (mm) Standart Filtre Ölçüleri (E F x B F x H F) 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x 292 HPB.0 Kutu Ölçüleri E/B (mm) E 1/B 1 (mm) E 2/B 2 (mm) L (mm) H 1 (mm) H (mm) (flex 160) (flex 185) (flex 254) (flex 254) D ( m m) 2

454 Seçim Standart Filtre Ölçüleri (E x B x H ) F F F 05 x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x x 05 x x 457 x x 575 x x 610 x 292 Difüzör Seçenekleri Nominal Debi (m /h) Basýnç Kaybý (Pa) Temiz Kirli Maksimum Debi (m /h) Basýnç Kaybý (Pa) Temiz Kirli HPB tipi kutular ile beraber; CDA, CEA, CPA, CPD tipi difüzörlerden herhangi birini kullanmak mümkündür. Filtre ebadýna göre difüzör ebadýný gösteren çizelge yandadýr: Sipariþ Kodlamasý Model Filtre Kodu Aksesuar H = 78 mm lik filtre için F H = 150 mm lik filtre için F 0... H = 292 mm lik filtre için F H = Özel yükseklik için F AA.. Dampersiz BA.. Kapama Damperli Standart Filtre Ölçüleri (E F x B F) 05 x x x x 610 HPB.01.AA / XXX Sayfa2 ye bakýnýz Standart Ölçüler Özel filtre yüksekliðini belirtiniz. Difüzör Ölçüleri (Dýþtan Dýþa) 9 x x x x 698 He p a Filtre Kutusu HPB

455 HPB ltre Kut u 4Hepa Fi us Teknik Þartname Hepa filtre kutusu; dezenfeksiyon, montaj, bakým ve servis kolaylýðý saðlayacak sekilde tasarlanmýþ ve deðiþik tavan uygulamalarýnda kullanýlabilir olacaktýr. Hepa filtre kutusu, 20 mm kalýnlýkta poliüretan dolgulu alüminyum sandviç panellerin ETÝAL-60 özel þekilli alüminyum profilden oluþan taþýyýcý çerçeveye yapýþtýrýlmasý ile oluþacaktýr. Panellerin iç yüzeyi özel pürüzsüz gümüþ-zeolit antibakteriyel kaplamalý olacak ve iç tarafta kalan tüm birleþim kenar ve köþelerine antibakteriyel silikon uygulanarak sýzdýrmazlýk saðlanacaktýr. Alüminyum çerçeve, filtre contasýndan olasý hava kaçaðýný kontrol etmek üzere tasarlanmýþ, filtre contasýna basan bir kanalý ihtiva edecektir. Hepa filtre ünitesi, kutunun içinde 2 adet AISI 04 paslanmaz çelik profil ile çerçevedeki kanalýn üstüne bastýrýlarak yerine sýkýlacaktýr. Kutuda kullanýlan tüm cývata, somun, pul, vs. baðlantý elemanlarý AISI 04 paslanmaz çelikten olacaktýr. Kutunun hava giriþ boðazý ETÝAL-5 alüminyum levhadan sývama olarak yapýlacak, baðlandýðý panele sýzdýrmaz þekilde tespit edilmiþ olacaktýr. Kutu üzerinde, tavana asmak için baðlantý kulaklarý bulunacaktýr. Kutuda iç basýnç ve filtre sýzdýrmazlýk için 2 adet test ucu standart olarak bulunacaktýr. Kutular, çýkýþ taraflarýna hava yönlendirici farklý difüzörler takýlabilir yapýda olacaktýr. Alýndaki difüzör çýkarýlarak filtreye kolayca eriþmek mümkün olacaktýr. Alüminyum sandviç panel özellikleri aþaðýdaki þartlara uygun olacaktýr: * EN 140 e göre normal çalýþma þartlarýnda Pa, 1 saat süre ile Pa basýnca dayanýklý olacaktýr. o * 110 C sýcaklýða dayanýklý olacaktýr. * ISO 9227 ye göre tuzlu ortamda herhangi bir korozyon görülmeyecektir. * Isýl iletkenlik EN uyarýnca 0,021 W/m.K den daha yüksek olmayacaktýr. 2 * Su buharý geçirgenliði EN uyarýnca Z direnci 2000 m.h.pa/mg veya daha yüksek olacaktýr. * Alevlenebilirlik: BS 476 Part 6 ve 7 ye göre 0 sýnýfý DIN e göre B1 EN e göre Sýnýf B-s, d0 NFPA 101 / ASTM-E84 e göre Sýnýf A olacaktýr.

456 H HPB SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Baþkent O.S.B. 2. Cad. No:10 Malýköy - Temelli - ANKARA Tel : Fax :

457

458

459

460

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d C 0.0 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. LÝNEER MENFEZ Tel : (031) 394 6 7 Pbx Fax : (031) 394 6 9 Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz Sanayi Sitesi 1333. Cad. 1345 Sk. N:49

Detaylı

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj Tel : (0) 0 Fax : (0) 0 Web : www.tekinbas.net E-mail : tekinbas@tekinbas.net Adres : İedik Org. an. Ağaç İşleri an. it.. k. N: Ostim / Ankara TMA Taným e Özellikler Haalandýrma sistemlerinde kanal e duar

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

CHE Slot Difüzör Slot Diffuser

CHE Slot Difüzör Slot Diffuser Taným tipi slot difüzörler, difüzör çerçevesinin görülmek istenmediði tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ OAK KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ Emiş ve Üfleme Hatlarında kullanılabilirliği ile düzenli tavan görünümü sağlar. Kanat yapısı ile düzenli yatay hava akışı yaratır. Hazır Alüminyum (Taşyünü) Asma Tavan Sistemleri

Detaylı

C 04.02 EN.TR.00 CDB Deðiþken Atýþlý Termostatik Difüzör Variable Throw Thermostatic Diffuser H A V A K O N T R O L S Ý S T E M L E R Ý A I R C O N T R O L S Y S T E M S CDB Taným Deðiþken atýþlý termostatik

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez)

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) DMD ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ (Dağıtıcı Menfez) Sistemde düşük basınç kaybı yaratır. Üfleme sistemlerinde kullanılabilir. Hava akışını ayarlanabilir ön ve arka kanatları ile yönlendirir. HIZLI SEÇİM DMD

Detaylı

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü BCG Dðal Knveksiynlu Yer Knvektörü BCG D ð al Kn v e k s iy n lu Y e r K nvektörü Taným Isýtýlan mahallerde, ikincil ýsýtma elemaný larak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, sýcak su ile çalýþan, dekratif lineer

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

C 08.0 TR.E N.00 CHC Deðiþken Atýþlý Termostatik Slot Difüzör Variable Throw Thermostatic Slot Diffuser H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i A I R C O N T R O L S Y S T E M S CHC Taným Deðiþken atýþlý

Detaylı

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ 1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: TM :Toplayıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları, istenilen açıya el ile kolayca ayarlanabilir. Tek sıra kanatlı olarak imal edilmektedirler.

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ 1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ TANIM: YKM-DD : Dağıtıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir çift sıra kanatlı damper ve dairsel çerçevesi ile YKM-TD : Toplayıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir dikey

Detaylı

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ 1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: DM :Dağıtıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları istenilen açıya yatay ve dikey yönde el ile kolayca ayarlanabilir. Çift sıra kanatlı

Detaylı

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil ÇİFT SIRA MENFEZ ÇİFT SIRA MENFEZ-DTM-01 Malzeme: Kullanım yeri: Özellikler: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Havalandırma sistemlerinde üfleme amaçlı olarak tasarlanmıştır.kanal

Detaylı

CVR Deðiþken Atýþlý Tavan Difüzörü Variable Throw Ceiling Diffuser

CVR Deðiþken Atýþlý Tavan Difüzörü Variable Throw Ceiling Diffuser VR Variable Thrw eiling Diffuser VR Taným VR tipi swirl difüzörler yüksek tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Descriptin VR type diffusers are designed fr high

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Standart olarak menfez çevresinde 4 mm çapında açılan havşalı deliklerden vida ile montajı yapılır.

Standart olarak menfez çevresinde 4 mm çapında açılan havşalı deliklerden vida ile montajı yapılır. 1 LİNEER MENFEZLER TANIM: Sabit tek sıra kanatlı, Açılı Kanatlı menfezlerdir. LM1 : Lineer menfez, 15º açılı sabit kanatlı LM2 : Lineer menfez, 15º açılı sabit ince kanatlı LM3 : Lineer menfez, 35º açılı

Detaylı

KARE PETEK MENFEZ (BECG) EGG GRATE GRILLE

KARE PETEK MENFEZ (BECG) EGG GRATE GRILLE Kare Petek Menfez KARE PETEK MENFEZ (BECG) EGG GRATE GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BECG-12: Daðýtýcý veya toplayýcý tip kare petek menfez, 12

Detaylı

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ 1 Egevent Ltd. Şti. 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; Menfezler,

Detaylı

Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door

Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door KARE PETEK MÜDAHALE KAPAÐI (BECAD) EGG CRATE ACCESS DOOR Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BECAD : Kare

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI

1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI 1 LİNEER EMİŞ VE MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: LMK :Toplayıcı ve Dağıtıcı tip lineer menfezler kanatları çeşitli açılarda imal edilmektedirler. Lineer menfezli kısmı açılıp kapanabilme özelliği sayesinde cihaza

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL DTD-19 Malzeme: Kullanım yeri: Montaj Özellikleri: Kaplama: Aksesuarlar: Özel sertleştirilmiş aluminyum sacdan imal edilir Havalandırma sistemlerinde üfleme

Detaylı

Jet Difüzör. Jet Diffuser

Jet Difüzör. Jet Diffuser Jet Difüzör Jet Diffuser JET DÝFÜZÖR () JET DIFFUSER Jet Difüzör Teknik Detaylarý Jet Diffusers Technical Details : * * -DW : Manuel olarak ayarlanabilir iç gövdeli ve tek cidarlý jet difüzör. : Manuel

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

SLOT DİFÜZÖR STANDART

SLOT DİFÜZÖR STANDART SLOT DİFÜZÖR STANDART 9-SLOT DİFÜZÖR STANDART-DTD-09 Malzeme: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Kullanım yeri: Havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme amaçlı olarak

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Akustik Hava Panjuru. Akustik Hava Panjuru DTS-03. Akustik Hava Panjuru İçin Teknik Bilgi

Akustik Hava Panjuru. Akustik Hava Panjuru DTS-03. Akustik Hava Panjuru İçin Teknik Bilgi Akustik Hava Panjuru Akustik Hava Panjuru DTS-03 Malzeme Kullanım yeri Montaj Galvaniz kaplı 1,2 mm kalınlığında plakadan imal edilir Emiş ve üfleme için uygundur. Ses akustiği istenen yerlerde kullanılır.

Detaylı

Türbülanslý Swirl Difüzör

Türbülanslý Swirl Difüzör Türbülanslý Swirl Difüzör Turbulent Swirl Diffuser TÜRBÜLANSLI SWÝRL DÝFÜZÖR (BTD) TURBULENT SWIRL DIFFUSER Model: Malzeme: Kullaným: Kaplama: *BTD-a : Sabit kanatlý türbülanslý swirl difüzör. *BTD-b :

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

T 2.2/2/TR/1. Swirl Difüzörler. XARTO Tipi. Yaratıcı bir tavan tasarımı için. The art of handling air

T 2.2/2/TR/1. Swirl Difüzörler. XARTO Tipi. Yaratıcı bir tavan tasarımı için. The art of handling air T 2.2/2/TR/1 Swirl Difüzörler XARTO Tipi Yaratıcı bir tavan tasarımı için The art of handling air İçerik. Tanım Tanım 2 Yenilik 3 Konstrüksiyon - Boyutlar 4 Montaj 5 Tanımlar 6 Kolay seçim 7 Aerodinamik

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar Tanım: DSL01-LB Lineer Bar slot difüzörler, modüler veya aralıksız asma tavanlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Görünür profillerin yokluğu ile karakterize edilir ve aralıksız bir hat istenildiği

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı AKSESUARLAR GRUP KODU ÜRÜN ADI 2220 Gözetleme camı 2150 Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2216 Sayaç çerçevesi 2215 Sayaç çerçevesi 24XX 240X Aybolt Kafesli somun 340.00.135 Gerdirme mandalı 340.00.133

Detaylı

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre Kum Tutucu Panjur Sand Trap Louvre KUM TUTUCU PANJUR (BST) SAND TRAP LOUVRE Model: Malzeme: *BSTF : Çekmeceli tip kum tutucu panjur *BSTL : Alttan boþaltmalý tip kum tutucu panjur. Ürün kasasý galvanizli

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA Type TVA ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE SAHIP EMIŞ HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine ve

Detaylı

Tek Sýra Kanatlý Menfez Sipariþ Kodu Return Grille Ordering Code TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

Tek Sýra Kanatlý Menfez Sipariþ Kodu Return Grille Ordering Code TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Tek Sýra Kanatlý Menfez Sipariþ Kodu Return Grille Ordering Code Model: *BRG - : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir dikey

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kapama (shut-off) damperleri

Kapama (shut-off) damperleri .1 X X testregistrierung Kapama (shut-off) damperleri Tipi Düşük sızıntılı kapama (shut-off) için İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava debilerinin kapatılması için kullanılan dairesel

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Gürültü azaltma özelliklerine sahip

Gürültü azaltma özelliklerine sahip ,1 X X testregistrierung Dış hava panjurları Tipi Gürültü azaltma özelliklerine sahip Akustik panjurlar, taze hava ve atış havası açıklıklarının içine yağmurun, yaprakların ve kuşların girmesine karşı

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

ŞARTNAME. Difüzör ayarlanabilen kanatlı ve damperli olacak ve kanatlar alüminyum malzemeden siyah renkli eloksal ile kaplanacaktır.

ŞARTNAME. Difüzör ayarlanabilen kanatlı ve damperli olacak ve kanatlar alüminyum malzemeden siyah renkli eloksal ile kaplanacaktır. SPECIFICATION ŞARTNAME SLOT DİFÜZÖRLER Difüzör, ETIAL-60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden yekpare gövdeli ve kafa bağlantı noktalarında birleşim izleri olmayacak şekilde üretilecek,

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model:

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model: AVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Notlar Notes : Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BAL-B : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL-CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL-CCB: Eðrisel kanatlý

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR Type TVR STANDART HAVA DEBISI ARALIKLARI ILE ILGILI OLARAK ÇOK ÇEŞITLI UYGULAMALAR IÇIN Değişken hava debisi

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

DEPLASMANLI DİFÜZÖR DTD-21

DEPLASMANLI DİFÜZÖR DTD-21 DEPLASMANLI DİFÜZÖR DTD-21 MALZEME : DTD -21 Tip difüzörler 1 mm.dkp sacdan elektrostatik toz boyalı olarak imal edilirler KULLANIM YERİ : 3,5 m den yüksek mekanlarda konfor kliması olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > Sabit debi akış kontrolü CONSTANTFLOW > KVS debi kontrol cihazı > Serie RN. Type RN

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > Sabit debi akış kontrolü CONSTANTFLOW > KVS debi kontrol cihazı > Serie RN. Type RN Type RN SABIT HAVA DEBILERININ HASSAS KONTROLÜ IÇIN Sabit hava debisi sistemlerinde üfleme havası veya emiş havasının kontrolü için gücünü kendi sağlayan dairesel kesitli hava debisi kontrolörleri Hava

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı