ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızm mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çahşmalar amacıyla, yazarm adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN ÎTD ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden almabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İntemet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak intemetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT ENTEGRE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sanayi Caddesi No: Çobançeşme-Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 ONSOZ Toplumumuzun "proje yönetimi, fon sağlama, mantıksal çerçeve hazırlama, ortak arama" gibi yeni kavramlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarının isimlerinin daha sık duyulur olması, çevremizde Avrupa Birliği (AB) bayraklan ve "bu proje AB desteği ile yürütülmektedir" ibareu ilanlarm daha çok görülmesi ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin etkilerinden birkaçıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunun projesine destek veren; özellikle kalkınmada öncelikli bölgelerdeki ticari işletmelerin büyümesini finanse eden; iyi birfikri,fakat yeterü finansmam ohnayan girişimcilere kaynak yaratan AB Fonlan, ülkemizin içinden geçtiği reform sürecinin uygulamaya konması için en önemli araçlardan biridir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Holger Schröder'in açıkça belirttiği gibi "AB fonlarının tek amacı vardır: Türkiye'yi AB üyeüğine hazırlamak". AB'ye uyumun aday ve potansiyel aday ülkeler için oldukça maliyetli bir süreç olduğu düşünüldüğünde, mali yardımlann AB Genişleme Politikası'nm en önemli parçası olduğu görülmektedir. Özellikle 2007 yılmda yürürlüğe giren Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın öncelikli hedefinin aday ülkeleri katılımdan sonra alacakları yapısal fonlara hazırlama olarak açıklanması, AB üyeliği ile AB'den alman mali yardımın ilişkisini daha da açık ortaya koymaktadır. Bu yardımların amacı, miktarı, başvurmaya uygun kuruluş ve projeler gibi konularda bilgi kirliliğinin yaşandığı günümüzde Odamızca hazırlanan bu yayın, yine bu yıl hazırladığımız Avrupa Yatmm Bankası kredileri ve KOBİ'lere

5 yönelik topluluk programlarını içeren "AB'nin Türk KOBÎ'lerine Yönelik Programları Rehberi"ni tamamlar nitelikte olup AB fonlarının özellikle "hibe" olarak verilen kısnunı ele almaktadır. Çalışmayı gerçekleştiren AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Araştırma Raportörü Tuba Kobaş'a teşekkür eder, bu rehberin fikrini projeye dönüştürmek isteyen herkese faydah olmasım dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER 1. AB-Türkiye Mali İşbirliğinin Tarihsel Gelişimi Gümrük Birliği Öncesi Dönem Gümrük Birliği Dönemi Adaylık Dönemi Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk Programlan Katılım Öncesi Mali Yardımlar (KÖMY) KÖMY'nin Hedefi Fon Yönetimi İçin Merkezi Olmayan Yapılanma Sonrası Dönem: Katılım Öncesi Yardım Araçlan (IPA) lipa'nm İçeriği IFA Bileşenleri IPA Çerçevesinde Finansmanın Planlanması IPA Programlaması Öncelikleri Diğer Yardım Programlan Bölgesel Gelişme MEDA II Durum Bazında Sağlanan Fonlar Fonlar Nasıl Dağıtılıyor? Programlama Türler İhaleler Eşleştirme (Twinning) Hibeler Henüz Açıklanmakta Olan 2006 Yılı Programlan 38

7 3. Proje Başvuru ve Yürütme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Örnek Program: Kültürel Haklar m Desteklenmesi 51 a. Arka Plan 51 b. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Öncelikleri 52 c. Yararlanıcılar 53 d. Bütçe 53 e. Bileşenler 54 i. 1. Bileşen: Küçük Projelere Hibeler a.BSGS bCISGS 58 ii. 2. Bileşen: Teknik Yardım Avrupa Birliği ve Fonlar Hakkmda Başvurulabilecek Bilgi Kaynakları 63

8 1. AB-Türkiye Mali İşbirliğinin Tarihsel Gelişimi AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği taraflar arasındaki ilişkileri belirleyen Ankara Anlaşması (1963) ile başlamıştır. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde statüsünün önce Gümrük Birliği (GB) üyeliği ve daha sonra AB'ye tam üyeliğe adaylıkla gelişmesinin yanmda, AB'nin de önceliklerinin ve özellikle dış yardımları kapsayan politikalannm değişmesine bağlı olarak iki taraf arasındaki mali işbirliğinin içeriği, miktarı, öncelikleri ve prosedürleri de değişiklikler göstermektedir. Bu bölümde, AB'nin Türkiye'ye verdiği mali destekler dönem bazında ele alınmaktadır. 1.1 Gümrük Birliği Öncesi Durum: Avrupa Birliği-Türkiye arasmdaki mali ilişkilerin başlangıcı 1963 yılında imzalanan ve Türkiye'nin 1959 yılında başvurduğu tam üyeliğin şartları yerine getirilinceye kadar ikili ilişkileri düzenleyecek olan Ankara Anlaşması'na dayanmaktadır yılındaki Gümrük Birliği üyeliğine kadar AB'ye tam üyelik perspektifi ohnayan Türkiye'ye AB tarafmdan verilen mali yardımlann kaynağı genelde Avrupa Yatmm Bankası^ kredileri olup, altyapı ve sanayi yatmmlarma yönelik olan hibe ve krediler şeklinde dağıtılmıştır. Bu paketler, iki taraf arasında imzalanan Mali Protokollerle düzenlenmiştir. 1. Mah Protokol yıllarım, 2. Mah ^ Avrupa Yatırım Bankası 1958'de imzalanan ve AB'nin Kurucu Anlaşması sayılan Roma Anlaşması ile Avrupa entegrasyonuna ve fakir bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması amacıyla kurulmuştur. Hedefi kar etmek değil. Topluluk yararma olan kamu ve özel sektör yatmmlarmm uygulanmasmı desteklemektir.

9 Protokol yıllarını, 3. Mali Protokol yıllannı kapsamış; yıllan içinse ek bir Tamamlayıcı Protokol imzalanmıştır. Bu dönemde yaklaşık 1,6 milyar Euro olarak taahhüt edilen yardımm %63 kadan gerçekleşmiş, 1 milyar Euro kadar kredi ve hibe sağlanmıştır. Türkiye bunların dışında da uyuşturucu ile mücadele, şap hastalığı, Körfez Savaşı gibi acil durumlarda çeşitli fonlardan yararlanmıştır. 1.2 Gümrük Birliği Dönemi: Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesiyle AB-Türkiye Maü İşbirliği'nde yeni bir dönem başlamıştır. Mali yardımların yeni amacı; Türkiye'nin Avrupa pazarmdaki rekabet şartlarma uyum sağlaması, ekonomik farklıhklarm azaltılması, ulaştmna ve iletişim gibi altyapı imkanlarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki yardımlar aşağıdaki başlıklar altında sağlanmıştır: Gümrük Birliği'ne Uyum (Gümrük Birliği'nin Güçlendirilmesine İlişkin Avrupa Stratejisi ve Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Avrupa Stratejisi) 1995 Barselona Bildirgesi'ni takiben oluşturulan Avrupa- Akdeniz Ortaklığı Mali Yardım Mekanizması kapsamında, MEDA P Programı'ndan 376 milyon Euro'luk hibe alınmıştır. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri (545 milyon Euro): Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde Türkiye'nin bu kredilerden faydalanması sağlanmıştır. ^ MEDA Programı, Avrupa-Akdeniz işbirliğinin finansal aracı olup, yıllan arasında yürürlükte olan programa MEDA I adı verilmektedir.

10 1.3 Adaylık Dönemi Türkiye, Aralık 1999'da gerçekleşen Helsinki Zirvesi'nde adaylık statüsü almasıyla PHARE;^ ISPA;^ SAPARD^ gibi aday ülkelere yönelik yardım programlarına dahil olmayı talep etmiş; fakat program bütçelerinin dönemi için kesinleşmiş olması sebebiyle, Türkiye-AB mali ilişkileri yeniden yapılandmlmış ve Mart 2001 'de oluşturulan Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ile Türkiye'ye yeni bir finansman kaynağı oluşturulmuştur. AB ve aday ülkeler arasmdaki ilişkinin çerçevesini belirleyen bu belgeler;^ Aday ülkelerin ilerleme sağlaması gereken alanlarla ilgili önceliklerin bir değerlendirmesini sunar; Söz konusu katılım hazırlıklarının, hangi mali yardım programlarıyla destekleneceğini belirtir; Her aday ülke için tüm AB yardımlarmm tek bir çerçevede toplanmasını sağlar; Aday ülkelerin, özellikle demokrasi, makroekonomik istikrar, endüstriyel yapılanma, nükleer güvenlik ve AB müktesebatmm benimsenmesi ile ilgili kesin kararlılıklarını ortaya koyan bölümler içerir. Türkiye'nin bu yeni statüsü; aldığı yardımların içeriğinde, hedefinde ve dağıtım mekanizmasında önemli değişiklikleri getirmiştir. Bu dönemde yeniden şekillenen Türkiye-AB Mali ilişkilerini üç başlık altında toplayabiliriz: ^10 Orta ve Doğu Avrupa Ülkesinin üyeliği için teknik yardım sağlayan fon ^10 Orta ve Doğu Avrupa Ülkesinin üyeliği için çevre ve altyapı konularında sağlanan fon ^10 Orta ve Doğu Avrupa Ülkesinin üyeliği için tanm ve kırsal kalkınma alanlarmda sağlanan fon "Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği web sitesi:

11 1.3.1 Avrupa Yatırım Bankası KredilerF Sermayesi üye ülkeler tarafmdan karşılanan AYB, ulaştırma, haberleşme, çevre, enerji, sanayi, tanm ve hizmet sektörlerine yönelik projeler için hem kamu hem özel sektöre kredi sağlamaktadır. 25 milyon Euro üzerindeki projeler için doğrudan. Hazine Müsteşarlığı teminatıyla verilen krediler "bireysel krediler" olarak adlandırılır. Bu krediler, genelde kamu kuruluşları tarafından, büyük altyapı projeleri için kullanılmaktadır. Diğer bir çeşit AYB kredisi ise daha küçük KOBİ projeleri için çeşitli banka ve finans kurumlan aracılığıyla verilen ve "global kredi" olarak adlandırılan kaynaklardır. Ancak projenin sabit yatırım miktarının %50'si kadar kredi kuuandmln Topluluk Programları^ 1993 Kopenhag Zirvesi'nde başlayan aday ülkelerin Topluluk Programlarma katılımı tartışmalan; Komisyon'un Türkiye'nin adaylık statüsü kazandığı Aralık 1999 Helsinki Zirvesi'nde Konsey'e, aday ülkelerle topluluk programlarına katılım şartlarını belirleyen çerçeve anlaşmalar yapılmasını önermesiyle olumlu sonuçlanmıştır. "Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılımının Genel İlkeleri Hakkmda Çerçeve Anlaşma" 1 Eylül 2002 tarihinde joirürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye aday ülkelere açık olan programlara diğer ülkeler gibi AB bütçesiue gereken katkıyı yaparak katılmaya hak kazanmıştır. ^"Türk KOBİ'leri İçin Avrupa Yatmm Bankası (AYB) Kredileri", AB'nin Türk KOBİlerine Yönelik Programlan Rehberi, İTO 2007 Yayınlan ^"Topluluk Programlan ve Türkiye'nin Katılmu", Avrupa Birliği Rehberi, İTO 2006 Yayınlan 10

12 1.3.3 Katılım Öncesi Mali Yardım (KÖMY) Bu çerçevede yapılan ilk değişiklik KOB'u takiben Konsey tarafından tarihinde kabul edilen ve Ocak 2002'de yürürlüğe giren 'Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük" ile Türkiye'ye yapılacak mali yardmdarm tek bir bütçe kalemi altmda birleştirmesi olmuştur. Böylece adaylık öncesinde MEDA 11,^ GB'nin Güçlendirilmesine İUşkin Avrupa Stratejisi ve Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Avrupa Stratejisi kalemleri altında verilen yardımlar, önceliği tamamen Katılım Ortaklığı çerçevesinde katılım stratejisini desteklemeye yönelik olan "Katılım Öncesi Mali Yardımlar" başlığında toplanmıştır. Bu değişikliğin amacı Türkiye'ye sağlanacak yardımm diğer aday ülkelerle aynı prosedürlere tabi olmasıdır KÖMY'nin Hedefi KÖMY'nin önceki dönemlerden bir başka farkı amacıdır. 1999'a kadar Türkiye'ye yapılan mali yardımm amacı diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi yapısal reformları desteklemekken, döneminde verilen yardımlar sadece AB'ye uyum çalışmalarına odaklanmıştır. Bu kapsamda; yapısal uyum için destek devam ederken kurumsal yapılanma, yatırım ve Türkiye'nin adaylıkla dahil olduğu Topluluk Programlarma katılımım kolaylaştırmak hedeflerine öncelik verilmiştir. Şu anda, katılım öncesi yardım programı, kabaca 3 eşit şekilde aşağıdaki konulara paylaştırılmaktadır: ^MEDA'nın yıllarını kapsayan kısmıdu". 11

13 Kurumsal Yapılanma İçin Teknik Yardım Türkiye'nin müktesebatın uygulanmasına ve ekonomik ve sosyal uyum gibi alanlarda AB politikalarma uyuma yönelik faaliyetlerine destek vermektedir. Bu alanda kamu kurumlarına verilen mali destek merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki kurumların uyum kapasitelerinin geliştirilmesi çerçevesinde yeniden yapılanmalarma yönelik olarak genelde eşleştirme (twinning) aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu başlık, kamu kurumları dışında sendikalar, ticaret odaları gibi katılıma hazırlık ve müktesebatm uygulanmasmda önemh rol oynayan çeşitli sosyal paydaşları da kapsamaktadır. Ayrıca, demokratik uygulamalarm daha fazla geliştirilmesi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadm-erkek eşitliği ve azınhklarm korunmasma katkıda bulunmak için Sivil Toplum Kuruluşları'nin faaliyetleri de desteklenmektedir. Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi İçin Yatırımlar Müktesebata uyum çerçevesinde, düzenleyici altyapının ve idari kapasitenin kurulması ve güçlendirilmesi için yapılan yatırımlar bu başlık altmda desteklenmektedir. Düzenleyici altyapıya yönelik yatmm, ancak kesin bir hükümet stratejisinin varlığı sözkonusu ise yapılabilmektedir. Ekonomik ve Sosyal Uyum Bu fonlar ekonomik ve sosyal uyuma yönelik yatırımlara ayrılmaktadır. Bölgesel kalkınma projeleriyle, Türkiye'deki bölgeler arasmdaki eşitsizliklerin ve Türkiye ile AB arasmdaki farklılıklarm en aza indirilmesi, böylece tam olarak uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Aynca bu çerçevede AB üyesi ve aday ülkelerle smır ötesi işbirüğine destek verilmektedir. Özellikle KOBİ'lerin kullanımına açık olan bu yardım ^%kz: 2.2.2

14 kapsamında altyapı ve insan kaynaklan yatmmlarma öncelik verilmektedir. I. Bölgesel Kalkınma Projeleri: AB'nin sınıflandırma kategorilerine göre ayrılan bölgeler için altyapının geliştirilmesi, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi faaliyetlere destek verilmektedir. II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri: Ortak sınırı bulunan komşu ülkeler arasında ticaret ve işbirliğini destekleyici projelere fon sağlanmaktadır Fon Yönetimi İçin Merkezi Olmayan Yapılanm Adaylık sürecinin getirdiği bir başka yenilik fon yönetimi için oluşturulan yeni yapılanma olmuştur. Adaylıktan önce fonlar Brüksel'deki merkezden idare edilirken; AB'nin aday ülkelerden, mali işbirliğinin farklı süreçlerinin (programlama, izleme, uygulama, denetleme, vs) ülkelerin ilgili kurumları tarafından üstlenilmesine yönelik talebi üzerine merkezi olmayan bir yapılanmaya geçilmiştir. 14 Şubat 2001 tarihinde AB ve Türkiye arasında imzalanan Mutabakat Zaptımn kabulü üzerine 18 Temmuz 2001 tarihinde yayımlanan 2001/ 41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Merkezi Finans ve İhale Birimi", "Ulusal Mali Yardım Koordinatörü","Mali İşbirliği Komitesi", "Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme GörevHsi" ve "Ortak İzleme Komitesi" gibi birimler oluşturulmuştur. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFIB): Türkiye'de Avrupa Birliği'nin desteklediği programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibe ihalelerinin genel bütçelemesi, ihalenin

15 açılması ve sonuçlandırılması, fonların seçilen proje sahiplerine aktarılması, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması konusundaki tek sorumludur. Merkezi Finans ve İhale Birimi, sözkonusu ihalelerin Avrupa Birliği usullerine uygun gerçekleşmesi ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlamak ile yükümlüdür. (www.mfib.gov.tr) 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre MFÎB'nin başkanı (Programlama Yetkilendirme Görevlisi) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından Ulusal Mali Yardım Koordinatörü'nün görüşü alınarak atanu*. Uusal Fon: AB'ye aday ya da katılmakta olan her ülkede, AB 'den gelenfinansmanınaktarıldığı bir Ulusal Fon kurulur. Türkiye'de Ulusal Fon 14 Şubat 2001 tarihinde AB ve Türkiye arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nm kabul edilmesiyle gerçekleşti. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü: fonların kullanımının katılım sürecine uygun olarak gerçekleşmesinden ve AB ile maü işbirliğinin koordinasyonundan sorumludur. Yıllık mah mutabakatlarm hazırlanması, programlama ve proje seçimi, AB Komisyonu ile finansman anlaşmalarımn yapılması gibi görevleri. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak ve Avrupa Komisyonu'nun onaymı almak koşuluyla. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü yerine getirir. Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından üstlenilen bu görevin sekreteryası ABGS tarafından yürütülür.

16 Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Hükümet tarafmdan atanan Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (Başbakanlık genelgesi ile: ekonomiden sorumlu devlet bakanı), Ulusal Fon'u yönetir, fonları AB'den talep ederek MFÎB'ne aktarır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, MFİB'nin uyguladığı programlarm, özellikle ihale, sözleşme ve mah denetimine ilişkin yönlerinin doğru biçimde uygulanmasından ve raporlanmasmdan sorumludur. Mali İşbirliği Komitesi: AB-Türkiye mali işbirliği çahşmalarmı yürüten kurumlar arasmdaki iletişimden sorumlu olan bu komite Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşur. Komitenin sekreterya görevi ABGS tarafmdan üstlenilmiştir. Bu komite mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek, bu çerçevede yıllık programları hazırlamak, kaynakların bu doğrultuda dağıtılmasını sağlamak, uygulamaları gözlemlemek ve değerlendirmekten sorumludur. Ortak İzleme Komitesi: Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve bir Avrupa Komisyonu temsilcisinden oluşur ve yılda bir toplanarak, AB tarafından desteklenen tüm programları gözden geçirir, önceden belirlenmiş katılım stratejisindeki önceliklerle uyumuna bakar ve gerekirse fonların yeniden düzenlenmesini tavsiye eder. Oluşturulan bu yapınm, fonun yönetilmesi için gerekh şartlan sağladığına ilişkin 8 Ekim 2003 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı'nı takiben projelerin fiili uygulaması başlamıştır.

17 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri, Sivas TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Trabzon TRBI Malatya, Elazığ, Bingöl, TunceH Malatya, Elazığ TR82 Kastamonu, Çankın,Sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Samsun TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR52 Konya, Karaman Konya Tablo 4: Gelişme Potansiyeli Yüksek 12 İl 1.5 Diğer Yardım Programları Çerçeve tüzükle belirlenen çok-yıuı yardım programları dışında; daha önceki düzenlemeden kalan ve uygulaması hala devam eden projelerin finansmanları ya da durum bazında verilen destekler sürmektedir Bölgesel Gelişme Programları KÖMY çerçevesinde başlayan ve IPA döneminde "Bölgesel ve Smırötesi İşbirliği" başlığı altında devam eden bu programların hazırlık ve uygulaması DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda yapılmaktadır. Bütçeden önemli bir paya sahip olan bölgesel kalkınma programları sivil toplum kuruluşları, bölgesel idareler, üniversiteler gibi hibe kullanmaya zaten uygun kuruluşların yanı sıra KOBİ'1er, kooperatifler gibi küçük ölçekli ticari girişimlerin doğrudan gelir arttırmaya yönelik olmayan projeleri için de fırsat sağlamaktadu*. Bu kapsamdaki KOBİ projelerinin doğrudan gelir arttırıcı nitelikte olmayıp, yeni üretim metotlarının kullanımı ya da kapasite geliştirmeye yönelik altyapı yenilenmesi ve istihdam arttırıcı yenilikçilik projeleri olma şartı aranmaktadır. Bu kapsamdaki öncelik alanlan bölgelerin

18 ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki gibidir: Tarım ve Hayvancılık Yerel Kalkınma Girişimleri KOBİler Küçük Ölçekli Altyapı Teknik Yardım Turizm ve Çevre Altyapısı Kapasite Geliştirme Ön Ulusal Kalkınma Plan'mda belirlenen 13 öncelikli Düzey 2 Bölgesine yönelik olarak hazırlanan Bölgesel Gelişme Programları altında verilen hibelere ilişkin detaylı bilgiye adresinden ulaşılabilir. Burada, programm hangi öncelikli alanlarma yer verileceği, ne kadar bütçe ayrılacağı, kimlerin ne tür faaliyetlerinin destekleneceği DPT tarafından belirlenerek çeşitli aralıklarla çıkan teklif çağrılarında belirtilmektedir. Yine bu adresten, yeni hibe çağrıları yayımlandıktan sonra ilgih bölgelerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarmm yer ve tarihlerine ve bu bölgelerde sürekli başvurulabilecek Bölgesel Kalkınma Birliklerine ulaşılabilir MEDA II Türkiye'nin KÖMY'den önce dahil olduğu Avrupa-Akdeniz îşbirliği'nin uygulanmasındaki temel mali yardım MEDA programımn dönemini kapsayan MEDA n yardım paketinin %15'lik kısmı Türkiye'ye ayrılmış olup, bu miktar 890 milyon Euro kadardır. Türkiye, 2002 yılında MEDA

19 kapsamından çıkmış olmasına rağmen yılları arasında programlanmış 33 projenin uygulaması, AB'ye uyuma hizmet edecek şekilde revize edilerek halen devam etmektedir Durum Bazında Sağlanan Fonlar Bunlarm dışmda AB tarafmdan Türkiye'de yaşanan bazı acil durumlarda veya özel başlıklara ilişkin fon aktarımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları: HIV/AIDS: arası dönemde Türkiye HIV/AIDS ile mücadele kapsamındaki girişimler için Euro yardım almıştır. Nüfus Politikaları ve Aile Planlaması: Türkiye, arası dönemde, nüfus politikaları ve aile planlaması faaliyetlerine yönelik olarak 3,3 milyon Euro tutarında mali yardım almıştır. TERRA: Türkiye, 1999 yılında oluşturulan deprem rehabilitasyon ve yeniden yapılanma yardım programından (TERRA) faydalanmıştır. Bu kapsamda özel bir AYB girişimi ile Banka'dan Türkiye'ye, Marmara ve Düzce depremlerinde zarar gören bölgelerin rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması için üç yıllık bir sürede 600 milyon Euroluk kredi sağlanmıştır. AYB; Dünya Bankası, Avrupa Konseyi ve Avrupa Kalkınma Bankası'm da içeren bir dizi çok taraflı kurumla birlikte bu büyük girişimin finansmanma katılmıştır.

20 2. Fonlar Nasıl Dağıtılıyor? 2.1 Programlama Aday ülke için belli bir yıl boyunca ne kadar fon ayrılacağı kararlaştırıldıktan sonra, Avrupa Komisyonu ve Türkiye yetkilileri, sözkonusu yılın başlamasından önce (Eylül ayı civarında) ne tür projelerin destekleneceğine karar vermek üzere biraraya gelir. Bu programlama toplantılarına, Türk tarafından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başkanlık etmektedir. Hazırlanacak projelerin hizmet etmesi gereken ve KOB, UP, İlerleme Raporları ve Ön Ulusal Kalkınma Planı doğrultusunda tanımlanan öncelikler ABGS tarafından belirlenir; çok yıuı öncelikler ise Mali İşbirUği Komitesi ve AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafmdan tespit edilir. Mevzuat uyumundan sorumlu kuruluş olan ABGS çeşitli kamu kuruluşlarından topladığı potansiyel proje fikirlerini, yatmm programlaması ile uyumlu ohnasmı teminen DPT'ye iletir. Proje fikirlerinin tespitinden sonra, yıllık programa dahil olacak programların oluşturulması için sektörel çalışma grupları oluşturulur. Bu grupları oluşturan kamu kurum ve kuruluşları proje önerilerini içeren proje fişlerini Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü sekreteryasını yürüten ABGS'ye iletirler. Bu proje fişleri "çerçeve proje", "şemsiye proje" ya da "program" olarak adlandırabileceğimiz, daha sonra mikro projelere ayrılacak olan üst projeleri içermektedir. ABGS, bu önerileri UP ve KOB öncelikleri ve mantıksal çerçeve

21 prensipleri açısından inceleyerek teknik değerlendirmeyi yapar. Sözkonusu yıla ait programlama sürecinin 7-8 ay, Avrupa Komisyonu ve MFİB arasındaki Finansman Zaptı'nm imzalanma sürecinin 5-6 ay ve ihale ve teklif çağniarmın 7-8 ay sürdüğü düşünülürse bir programın uygulamasının başlaması 1,5-2 yıl sürecektir. Proje dahilinde uygulamaya ait kontratların yapılması programlamanın ait olduğu yılı takiben iki yıl içinde, uygulama ve ödemeler ise sonraki bir yıl içinde tamamlanmalıdu-.ı^ Uygun görüldüğü takdirde bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Bu programlarm seçimi genelde 1/3'ü Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım, 1/3 'ü Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar ve kalanı da Ekonomik ve Sosyal Uyumu destekleyecek şekilde yapılu*. Programın yıllık mali işbirliği paketine alınması için: Proje, AB katılım stratejisinin uygulanmasına katkıda bulunmalı; Türkiye tarafmdan hazırlanan Ulusal Program'da belirtilen alanları destekleyici nitelikte olmalı ya da bu alanlarla ilgili olmalı; Türkiye'deki yasalarm, AB müktesebatma uyum sürecine katkıda bulunmalıdır. MİK tarafmdan da değerlendirilen öneriler yıllık mah işbirüği paketi olarak Avrupa Komisyonu'nu temsilen Türkiye Temsilciliği'ne iletilir. Yıllık Planlama Belgesi Temsilcilik tarafından hazırlanır ve Avrupa Komisyonu'nda PHARE Yönetim Komitesi'nin onayma sunulur. Komisyon, onaylanan programlar için Finansman Zaptı kararı alır. Türkiye durumda, örneğin 2004 yılı programlamasma ait projelere ilişkin teklif çağnianmn 2006 yılmda da açık olması muhtemeldir. ^^http://www.deltur.cec.eu.int 32

22 Temsilciliği hazırlanan Finansman Zaptmı UMYK'ne iletir. ABGS de onaylanan proje fişlerini proje sahiplerine ve MÎK üyelerine iletir. Ulusal katkı paylarına ilişkin konfirmasyon mektubunun Komisyon Türkiye Temsilciliği'ne iletilmesinin ardından UMYK ve Komisyon arasında Finansman Zaptı imzalanır. 2.2 Türler Programların uygulamasında yukarıda da bahsedildiği gibi ihaleye çıkma (hizmet, tedarik, iş), eşleştirme ve hibe olarak dağıtma gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Programın yararlanıcısı olan kamu kurumu, program bütçesinin bir kısmını teklif çağrıları açarak hibe olarak dağıtılırken, bir kısmım da ihtiyaçlar doğrultusunda eşleştirme ya da ihaleler için ayırabilmektedir, (örneğin: 2003 programları arasında bulunan "Sivil Toplum ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında toplam 2 milyon Euro olan bütçenin Euro'su mikro projeleri desteklemek üzere hibelere ayrılmıştu-.) Diğer ülkelerde olduğu gibi, bu mau yardımm dağıtımı şeffaf seçim prosedürlerine uygun olarak ve rekabete dayalı bir seçim sürecinin ardından yapılmaktadır İhaleler İhale açılmadan önce tüm ihale olanakları kamuya duyurularak, hizmeti verebilecek uygun şirketler ilgilerini

23 beyan etmeye davet edilir. Proje admı, ilgili ortak ülkeyi, tahmini bütçesini, ihaleyi açan kurumun irtibat bilgileri ve önemü tarihleri gibi bilgüeri bu ön duyumdan alan potansiyel teklif sahipleri kısa üstede yer almak için başvururlar. Genelde kısa liste için başvuru süresi 3 hafta ile sınırlıdır. İhalelere ilişkin tüm bilgiler Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi ilgili kurumlann web sitelerinde yayımlanır. Tahmini bütçesi 10 milyon Euro'yu aşan projelerin ihale duyuruları ise AB'nin Resmi Gazetesi'nde de yayımlanu*. Hizmet Sözleşmesi: Hizmet sözleşmeleri katılım öncesi yardım prograım kapsammda danışmanlık, araştırma, knowhow ve eğitim hizmetlerinin, satın alınması için kuuamlrr. Mal Alımı Sözleşmesi (tedarik): Uygulamaya konan programların hayata geçirilmesi için ekipman ve malzeme ihtiyacım karşılamak üzere yapılan alımlardır, i.e. bilgisayar alımı (örneğin: MEDA Kapsamındaki Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde bilgisayar alımı) İş Sözleşmeleri: Destek alan programlar kapsamında ihtiyaç duyulan kamu binalarının inşaat yapım işleri için açılan ihalelerdir Twinning (Eşleştirme) 1998 yılmda hayata geçirilen Eşleştirme Programı "kurumsal yapılanma için teknik yardım" çerçevesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Amacı, yararlamcı ülkenin AB müktesebatınm uygulanmasını üstlenecek kamu ve yarıkamu niteliğindeki kurumlann insan kaynaklan, işletme ve yönetim kapasitelerini modernleştirme ve etkinleştirme olan 1 ^http://www.delturxec.eu.int/default.asp?lang=0&pld=4&fld=6&pmld=4&hnd= 1 &ord=3& docld=364&fop=0

24 program; yeni üye, aday veya potansiyel aday ülkenin bir üye ülkenin muadil kurumlarınm tecrübelerinden faydalanması esasına dayanmaktadır. Kurumlar, yine KOB ve Ulusal Program öncelikleri çerçevesinde müktesebatm ilgili mevzuatlarmm uyarlanması ve uygulanmasma yönelik projeler geliştirir ve yürütürler. Program kapsamında, üye ülkeden bir yetkili en az 12 ay süre ile yararlanıcı ülkenin ilgili Bakanlığı'nda tam zamanlı çalışmakta ve bu çalışma eğitimler, seminerler, ziyaretler gibi çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu'nun, diğer teknik yardım ve projelerinden farklı olarak eşleştirme projelerinde ihale süreci yerine seçim toplantıları yapılmaktadır. Eşleşecek üye ülkenin seçimi rekabete bağlıdır. Türkiye ilk olarak 2002 yılında 10 proje ile bu mekanizmadan yararlanmaya başlamıştır. Ömek Program: T.C. Hazine Müsteşarlığı'mn "Türkiye'deki Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" için Alman Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı ile eşleştirilmesi kapsamında, Almanya'dan gelen uzmanlar belirli süreyle Hazine Müsteşarlığı bünyesinde çalışmışlardır Hibeler Hibeler, "ihale" başlığı altındaki alımların aksine ticari olmayan sözleşmelerdir. Programların bir alt bileşeni olan ve "doğrudan kullandırılan" hibelerin amacı; AB'nin politikalarından birine yönelik olarak bir faaliyetin uygulamaya konulması veya bir kurumun işlemesinin sağlanmasıdır.

25 Programlama sürecinde uygulamaya sokulması uygun bulunan programdan sorumlu kurum, bu çerçeve projelerin bütçesinin hibelere ayrılmış kısmını aynı yıl içinde MFİB aracılığı ile açılan teklif çağrıları aracılığıyla STK, KOBİ, yerel yönetimler gibi kuruluşlarm teklif ettiği mikro projelere dağıtmaktadır. Sözkonusu programın bütçesi Euro'dan ve verilecek hibe miktarı Euro'dan az ise ya da doğası gereği program sadece ulusal başvuru sahiplerine açıksa teklif çağnsı yerel olarak yapılır. Tüm diğer durumlarda uluslararası teklif çağrısı gerekir. Olağanüstü durumlar veya yerel tekeller gibi istisnai durumlarda doğrudan ihale verme prosedürü kullanılabilir. Proje sahiplerinin proje tekliflerini, açılan çağrıda belirtilen amaca hizmet edecek şekilde ve belirli bir formata göre hazırlamaları gerekmektedir. Projenin hazırlanmasında, uygulanmasmda ve değerlendirmesinde geçerh olan sisteme Proje Yönetim Döngüsü denir. Teknik olarak mantıksal çerçeve yaklaşımına dayanan bu sistem bir sorunun belirlenmesi, çözümüne yönelik bir faaliyet planının oluşturulması, bu faaliyetlerin uygulanması ve projenin başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi aşamalarından oluşur. Proje tekliflerini değerlendiren uzmanların göz önünde bulundurdukları kriterler çerçeve program ve mikro proje arasmdaki ilgi (relevance), projenin programm amacma etkisi (impact), verimlilik (efficiency), proje sonuçlarının etkili olması (effectiveness) ve sürdürülebilirliktir (sustainability). Aşağıdaki tablo KÖMY çerçevesindeki programların aşamalarını ve birer örnek program içermektedir.

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

IPA Kapsamında Hibe Programları

IPA Kapsamında Hibe Programları IPA Kapsamında Hibe Programları 22 Kasım 2016 Erzurum Avrupa Birliği nden Sağlanan Yardımlar I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) II. MEDA Programı (1996-2001) III. IV. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006):

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB projeleri hazırlarken sivil toplum örgütlerinin baş vurabilecekleri belge, bilgi ve temel dokümanları STÖ'ler için derledik. AB - Türkiye Mali İşbirliği "AB Katılım

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Topluluk Programları Bölgesel Kalkınma Hibe Programı Katılım Öncesi Mali Araç (2007 sonrası perspektif)

Topluluk Programları Bölgesel Kalkınma Hibe Programı Katılım Öncesi Mali Araç (2007 sonrası perspektif) TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç TEPAV Dış Politika Direktörü-AB Takımı Üyesi Kayseri Erciyes Üniversitesi 23 Mart 2006 TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Slide 2 TÜRKİYE

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI)

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) 8 Aralık 2016 Çukurova da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı ADANA IPA-II Kapsamında

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI II. 8.ÇERÇEVE PROGRAMI III. IPARD IV. TURSEFF KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI AR-GE HİBE DESTEKLERİ II. IPARD III. TURSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı

Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine Katılımı Nuray TANRITANIR DPT ABİGM 4 NİSAN 2005 ...Tanrıtanır Aday Ülkelerin Avrupa Topluluğu Programlarına, Ajanslarına ve Komitelerine

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı