T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015

2 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez yazım kılavuzunun amacı Enstitümüz bünyesinde yer alan farklı Anabilim dallarında hazırlanan tezler arasında biçimsel uyumluluğu sağlamak ve yazarların tezlerini bilimsel sunum ölçütlerine uygun biçimde hazırlamalarına yardımcı olmaktır. Enstitümüzde geçmiģ yıllarda üretilen tezler sayesinde elde edilen tecrübeler, yazarlardan gelen istekler ve Yüksek Öğretim Kurulu nun yayınladığı 21.Ocak.2015 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair Ġlkeler doğrultusunda yenilenen tez yazım kılavuzunda en önemli yenilik YÖK ün getirdiği intihal program raporu olarak göze çarpmaktadır. Güncellenerek siz değerli öğrencilerimizin kullanımına sunulan tez yazım kılavuzunun hazırlanmasında emeği geçen meslektaģlarıma teģekkür eder, Lisansüstü eğitim hayatının en önemli ve en çok emek verilen aģamalarından biri olan tez çalıģmanızın, akademik hayatınızın mihenk taģlarından olup yaģamınız boyunca sizin eseriniz olarak arģivlerde taranacağını hatırlatarak hayırlı olmasını dilerim. ġubat-2015 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim TURAN Enstitü Müdürü II

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... I ĠÇĠNDEKĠLER... III 1. GĠRĠġ GENEL YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Biçimi Yazı Karakteri ve Anlatım Dili Kenar BoĢlukları ve Sayfa Düzeni Satır Aralıkları ve Paragraf Girintisi Bölüm BaĢlıkları Sayfa Numaralama Bölüm BaĢlıkları ve Alt BaĢlıkları Numaralama Tablolar ve ġekiller Ara Notlar Alıntılar Dipnotlar Semboller ve Kısaltmalar EĢitlikler TEZ YAZIM PLANI TEZ ĠÇERĠĞĠNĠN DÜZENLENMESĠ DıĢ Kapak Ön BoĢ Sayfa Özel Sayfalar Ġç Kapak Sayfası Kabul ve Onay Sayfası / Tez Beyannamesi Özet Sayfası Ġngilizce Özet (Abstract) Sayfası III

4 4.8. TeĢekkür Sayfası Dizinler Ġçindekiler Dizini ġekiller Dizini Tablolar Dizini Semboller ve Kısaltmalar Dizini Tez Metni Tezin Bölümlerinin Tasarlanması Genel Bilgiler Yapılan ÇalıĢmalar Bulgular TartıĢma (Ġrdeleme) Sonuçlar ve Öneriler Kaynaklar Ekler ÖzgeçmiĢ IV

5 1. GĠRĠġ Bu kılavuz, "GümüĢhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü ne "Yüksek Lisans" ve "Doktora" Tezi olarak teslim edilecek çalıģmalarda aranan biçimsel nitelikleri belirlemek ve örneklemek amacıyla hazırlanmıģtır. Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel sunuma yönelik genel kurallar kısa ve öz bir biçimde, örneklerle anlatılmıģtır. Daha önce yayınlanmıģ olan kılavuza genel olarak bağlı kalmakla birlikte bu kılavuz özellikle daha önce unutulan kısımların eklenmesi ve ayrıca uygulandığı dönem içerisinde gerçekleģen yenilikleri de kapsayacak Ģekilde güncellenmiģtir. GüncellenmiĢ kılavuzun yayın tarihinden sonra, GümüĢhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adayların, kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları gerekmektedir. 2. GENEL YAZIM KURALLARI 2.1. Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Biçimi Tezler, A-4 standardında (21 cm x 29.7 cm boyutlarında) g/m 2 'lik beyaz, 1. hamur kâğıda, bilgisayar ortamında yazılıp, çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınmalıdır. Daktilo veya nokta vuruģlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Tez çoğaltma iģlemi, fotokopi ile aynı nitelikteki beyaz kâğıda yapılmalıdır Yazı Karakteri ve Anlatım Dili Tezlerin yazımında Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Tezin tümünde harf büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Ancak tabloların yazılmasında, tablo ile Ģekil açıklamalarında, uzun eģitliklerin yazılması ya da dipnot numara ve açıklamalarının verilmesi durumunda karakter büyüklüğü 10 punto olarak seçilebilir. Alt ve üst indis karakter büyüklüğü estetik kaygılar ya da yazarın tercihine bağlı vb. nedenlerle 10 puntonun da altına indirilebilir. Bu durumda tek koģul, kullanılan indislerin okunabilir büyüklükte olmasıdır. Noktalama ve imla için Türk Dil Kurumu Ġmla Klavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Tezde SI veya MKS birim sistemlerinden biri kullanılabilir. Anlatımda üçüncü Ģahıs kullanılmaya özen gösterilmelidir. 1

6 Metin içinde önemle vurgulanması gereken terim, tanım, vb sözcük (latince isimler) veya sözcük grupları eğik (italik) yazılabilir. Yazımda nokta, virgül ve diğer noktalama iģaretlerinden sonra bir karakter boģluk bırakılmalıdır. Tezde geçen tablolar, Ģekiller ve formüller bilgisayar ortamında, gerekirse tezin yazıldığı programın dıģında baģka bir program ile oluģturulabilir. Bilgisayar ortamında oluģturulması mümkün olmayan Ģekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller Ģablonla yazılır. Bu tür Ģekillerde elle düzeltme yapılmaz. Tezde yer alan tüm tablo ve Ģekillere metin içerisinde atıf yapılır. Yazımda, olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu, arı bir Türkçe, dilbilgisi ve imla kurallarına uygun bilimsel bir dil kullanılmalıdır. Anlatım kurgusu tamamen yazar ve danıģmanın seçimine bırakılmıģtır. Yazımda, anlam ve kapsam birliği açısından cümlelerin paragrafları oluģturduğuna, paragrafların ise bölüm baģlığına uygun olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bölüm baģlığı altındaki paragraf sayısı anlatım kurgusuna bağlı olmakla birlikte, tek cümlelik paragraf kullanmaktan kaçınılmalıdır Kenar BoĢlukları ve Sayfa Düzeni Yazım iģlemi için, kâğıdın tek yüzü kullanılmalıdır. Tez metni üst ve sol kenardan 3 cm, sağ ve alt kenardan 2.5 cm boģluk kalacak Ģekilde yazılmıģ olmalıdır. Yazı alanı ġekil 2.1. de görüldüğü gibi düzenlenmelidir. Yazılması gerekli olan dipnotlar da bu sınırlar içinde kalmalıdır Satır Aralıkları ve Paragraf Girintisi Yazımda 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Ancak tablo, Ģekil, dipnot, kaynak ve ekler 1 satır aralığında yazılmalıdır. Paragraf girintileri 1cm boģluk bırakılarak baģlanmalıdır Bölüm BaĢlıkları Bölüm baģlıkları sayfa üst kenarından itibaren 4 cm aģağıya paragraftan baģlayarak büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Ana baģlıktan sonra 1.5 satır aralıklı bir satır boģluk bırakılarak metne geçilir. Ana bölümler daima yeni bir sayfadan baģlamalıdır. Bu sayfalarda sayfa numarası bulunmaz. Eğer baģlıktan hemen sonra ikinci bir baģlık yazılması gerekiyorsa iki baģlık arasında 1 satır aralıklı bir boģluk bırakılır. ġekil, tablo ve denklemlerden önce ve sonra 2 2

7 satır aralığı, Ģekil ve Ģekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında 1 satır aralığı bırakılmalıdır. Ġçindekiler, sembol, tablo ve Ģekil dizinleri, kaynaklar, Ģekil alt yazıları, tablo üst yazıları, tablo içi, dipnotlar ve alıntılar 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. BaĢlığın bir satırdan daha uzun olması halinde ikinci satır ve diğer satırlar, baģlığın ilk harfi hizasından baģlayarak yazılmalıdır. Sayfa sonundaki sözcük ikiye bölünmemelidir. Alt bölüm baģlıklarından sonra en az iki satır yazı yazılamıyorsa boģ bırakılıp baģlık bir sonraki sayfaya yazılmalıdır. Kaynaklar sayfalarında, birbirini izleyen iki kaynak arasında, 1 aralık boģluk bırakılmalıdır. 3 cm 1. GĠRĠġ 3 cm Ülkemiz elma (Mallus sylvestris) üretiminde gerek çeģit ve gerekse miktar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Yıllık ortalama elma üretimimiz bin ton/yıl dır. Bu miktarın bir kısmı doğrudan tüketilmekte önemli bir kısmı da elma suyu konsantresine islenmektedir. Ülkemizin toplam meyve suyuna islenen meyve miktarı bin ton/yıl olup bunun % ini elma suyuna islenen elmalar oluģturmaktadır. Elma suyuna islenen meyve miktarı bin ton/yıldır. Ülkemizde meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi bin ton /yıldır. Bunun yaklaģık olarak % ini elma suyu konsantresi oluģturmaktadır. Meyve sularının islenmesi ve depolanması aģamalarında oluģan HMF önemli bir kalite belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. 2.5 cm 2.5 cm ġekil 2.1. Sayfa Düzeni 3

8 2.6. Sayfa Numaralama ve Sayfa Sayısı Cilt kapağı ve imza sayfaları dıģında, tezin tüm sayfaları numaralanır. Tezin baģlangıç kısmı (iç kapak, kabul ve onay, Türkçe özet, Ġngilizce özet, teģekkür, içindekiler, sembol, Ģekil ve tablo dizinleri) Roma rakamları ile (I, II, III, IV, V, VI,...) numaralanır. Ġç kapak ve kabul ve onay ile tez beyannamesi sayfasına numara yazılmaz. Numaralama iģlemine Türkçe Özet sayfasının alt orta kısmına yazılan IV sayısı ile baģlanır. Tezin metin kısmı rakamlar ile (1, 2, 3,...) numaralanır. Numara, sayfanın alt orta kısmına yazılır. Bölüm ana baģlıklarının bulunduğu sayfalara sayfa numarası yazılmaz. Fakat numaralandırmada bu sayfalar da dikkate alınır. Tez sayfa sayısı ifadesi tezin özel sayfalar (baģlangıç sayfaları) hariç teze yönelik olan kaynakları da içeren sayfaların toplam sayısıdır. ÖzgeçmiĢ ve ekler toplam sayfa sayısının dıģında tutulur. Ancak bu sayfalarda numaralandırılır Bölüm BaĢlıkları ve Alt BaĢlıkları Numaralama Tezin baģlangıç sayfaları (iç kapak, kabul ve onay, Türkçe özet, Ġngilizce özet, teģekkür, içindekiler, sembol, Ģekil ve tablo dizinleri) dıģında kalan tüm bölümleri sıra sayılarla numaralanır. Bölüm ana baģlıkları (birinci derece bölüm baģlığı), bölüm numarasından sonra nokta konup boģluk bırakılarak tümüyle büyük harflerle yazılır. Ġkinci, üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm baģlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Tüm bölüm ve alt bölüm baģlıkları paragraf girintisinden (1cm) baģlanarak yazılmalı ve koyu renkte olmalıdır. Bölüm baģlıkları aģağıdaki Ģekilde numaralandırılmalıdır. ÖRNEK; 3. BULGULAR 3.1. Bölgesel Jeoloji Rize ve Çevresinin Jeolojisi HemĢindere Formasyonu Dördüncü derece alt bölümden daha ileri alt bölüm baģlıkları kullanılmamalıdır. Ġkinci derece ve sonraki baģlıklarda ve/veya/ile vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. 4

9 2.8. Tablolar ve ġekiller Bir tezde yer alan fotoğraf ile grafik, harita v.b. çizimler Ģekil adı altında toplanmalı ve numaralandırılmalıdır. Tezde bulunan tüm Ģekillerden metin içerisinde söz edilmelidir. Her Ģeklin altında açıklayıcı bir Ģekil alt yazısı ve numarası bulunmalıdır. ġekil alt yazısı sonuna nokta konulmamalıdır. Ancak kaynak adı kullanılırsa nokta konulur. ġekil numaraları bulundukları bölüme uygun olarak verilmelidir. Örneğin 1. bölümde geçenler için Ģekil numaraları ġekil 1.1. ġekil 1.2. gibi yazılmalıdır. Her bir Ģekilde kullanılan büyültme veya küçültme oranları belirtilmelidir. Tezde kullanılan tablolar ve Ģekiller bir baģka kaynaktan alınmıģ ise bu durum tablo üst ve Ģekil alt yazısında belirtilmelidir. Tablolar ve Ģekiller metin içerisinde sayfaya ortalanarak yerleģtirilmeli ve sayfa kullanım alanının dıģına çıkılmamalıdır. Sayfa kullanım alanı dıģına taģacak Ģekiller küçültülmeli veya ekte sunulmalıdır. Yarım sayfadan büyük yer tutan Ģekil ile tablolar ayrı bir sayfaya yerleģtirilebilir. Boyut olarak küçük olan tablo ve Ģekiller (alttaki tablo örneğinde olduğu gibi) sayfanın ortası yerine tercihen sola yaslı olarak gösterilebilir. ġekiller ve tablolar metinde ilk değinildiği yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Tablolar, Ģekillerde olduğu gibi numaralandırılmalı ve tablo baģlığı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo üst yazısının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Tablo üst ve Ģekil alt yazıları paragraf girintisi yapılmadan tablo veya Ģeklin sol kenarından itibaren yazılmalıdır. Tablo bir sayfaya sığmaz ise, sonraki sayfada tablo numarasından sonra parantez içerisinde (devamı) yazılarak devam edilmelidir. ÖRNEK: Tablo 2.1. Aster L3A görüntü metaverisi Görüntü Metaveri Çekim Tarihi 12/07/2004 Ürün No Bulut Oranı (%) 10 Pan. Çözünürlük 15 Multi Çözünürlük 30 Termal Çözünürlük 60 Algılayıcı ASTER Görüntü Kalitesi 90 5

10 ġekil 2.2. ASTER sensörlerinin elektromanyetik spektrumdaki dağılımı ve spektral aralıkların Landsat ile karģılaģtırması (http://asterweb.jpl.nasa.gov/images/spectrum.jpg). Birden fazla tablo ve Ģekil aynı sayfaya yerleģtirilebilir. Tablo ya da Ģekil düģey olarak bir tam sayfaya sığmıyor ise sayfa yatay olarak kullanılabilir. Bu durumda tablo ya da Ģeklin üst kısmı sayfanın soluna (ciltlenecek kısmına) gelecek biçimde yerleģtirilmelidir Ara Notlar Ara notlar, ana cümle içinde kısa ve özlü ek açıklama yapılması için kullanılırlar. Bu amaçla Tablo 2.2 de verilen örneklerden birisi kullanılabilir. Tablo 2.2. Ara not türü örnekleri Ara not türü Ġki virgül arasında,..., Ayıraç içinde (...) Kesme iģaretleri içinde... Tire iģaretleri arasında Örnek Bilimsel ve kesinleģmiģ bir hipotez olarak kullanılan bu iliģki, Weber ve Planck teorisine göre, son derece tartıģmalıdır. Avrupa da fizik öğrenimi yapmıģ olan Boas, Einstein in (özellikle rölativite teorisinin) etkisi altında kalmıģtır. ĠĢte bu kavram, survival of the fittest Ģekliyle, biyoloji ve sosyolojide farklı amaçlarla ve farklı anlamlarda kullanılmıģtır. Mutasyon ilkesi ki Darvin onu henüz bilmiyordu - biyoloji sözlüğüne sonradan girmiģtir Alıntılar Tez içinde, bir baģka kaynaktan alınmıģ bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa; bu tür bir alıntı, ana metnin son satırından itibaren 1.5 satır aralığı boģluk bırakıldıktan sonra, 6

11 satır baģından baģlayarak tırnak iģaretleri ("...") içinde yazılmalıdır. Alıntıdan sonra, tekrar ana metne geçerken, yine 1.5 tam satır aralığı boģluk bırakılmalıdır. Bu tür alıntılarda alıntının yapıldığı sayfa numarası da belirtilmelidir. Örnek: Wallast (1990, s. 433) bu durumu Ģu Ģekilde açıklamıģtır: CaCO 3 ın iki polimorfundan aragonitin çözünme hızının kalsitinkinden biraz daha yüksek olması, iki kristal sisteminin bağ enerjileri arasında küçük bir fark olduğunu ortaya koymaktadır Dipnotlar Tez metninde, metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki açıklamalar çok kısa ve öz olarak, birkaç satırı geçmemek koģulu ile- aynı sayfanın altına DĠPNOT olarak verilebilir. Dipnotlar, sayfa içindeki ana metinden, 1 satır aralıklı 3 satır boģluk bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın tamamı boyunca çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnot, sayfanın metin yazım alanı içinde kalmalı, sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 2.5cm lik boģluğa kesinlikle taģmamalıdır. Dipnot çizgisinden sonra 1 satır aralığı boģluk bırakılmalı, dipnot numarası üst indis (superscript) olarak yazılmalıdır. Dipnotun yazımında 1 satır aralığı kullanılmalı ve karakter büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Zorunlu durumlarda birden fazla dipnotun aynı sayfada kullanılması gerekiyorsa, ardıģık dipnotlar satır baģından baģlamalıdır. Aynı sayfada birden fazla dipnot kullanılırsa bunlar, belirtme sırasına göre (her sayfa için) 1 den baģlayarak numaralandırılır. Örnek: (Ana metin bölümü...)...metal katyonu yüksek bir değerlikte bulunabiliyorsa, tepkimenin baģında meydana getirilen radikallerle 1 indirgenme-yükseltgenme. (metnin sonu). 1 satır aralıklı 3 satır boģluk 1 Çözelti ortamında radikal meydana getirmek için radikallik özelliği daha evvel bilinen azo bis izo bitünoritril ve bunun gibi maddeler kullanılabilir metin alanının alt sınırı, buradan kâğıt alt kenarına uzaklık 2.5cm

12 2.12. Semboller ve Kısaltmalar Tezde, standart kısaltmalar dıģındaki kısaltmalara ancak uzun bir sözcük grubunun pek çok kez tekrarlanması durumunda gidilebilir. Yalnızca bir kez kullanılan sözcük gruplarının kısaltılması okurun dikkatini dağıtacağından önerilmemektedir. Çok kullanılan, birden fazla sözcükten oluģan terimler için sözcüklerin baģ harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma, metin içinde ilk geçtiği yerde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Bu açıklama ayrıca Semboller ve Kısaltmalar Dizini nde de verilmelidir. Örnek:... Ağır nadir toprak elementler (A.N.T.E)... Metinde kullanılan standart kısaltmalara bu dizinde yer verilmesine gerek yoktur (örğ; m: metre, kg: kilogram). Standart kısaltmalar rastgele kullanılmamalıdır (örğ; litre için doğru gösterim: l, hatalı gösterim: lt). Cümle sonunda bulunmadıkları sürece standart birim kısaltmalarının (örğ; g, cm, m, km, 1/s) sonuna nokta konulmaz. Birden fazla sözcüğün baģ harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baģ harfinden sonra nokta konulmalıdır (örğ; Kuzey Anadolu Fayı: K.A.F, Akım Gözlem Ġstasyonu: A.G.Ġ). Ancak; NATO, USA, UNESCO, AET, TÜBĠTAK vb. yerleģmiģ standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmaz. Coğrafi yönlerin kısaltmaları, yönlerin Türkçe yazılımlarına göre yapılmalıdır (örğ; K, G, D, B, KD gibi) EĢitlikler EĢitlikler ile kendisinden önceki ve sonraki yazım unsuru (metin, tablo, Ģekil vb.) arasında 1.5 satır aralığı boģluk bırakılmalıdır. EĢitlikler numaralandırılırken, (X.Y) biçimi kullanılır. Burada X ilgili Birinci Derece Bölüm BaĢlığı numarasını, Y ise bu bölüm içinde 1 den baģlayarak eģitliklere verilen sıra numarasını göstermektedir. Örneğin, (2.18) ikinci bölümde verilen 18 inci sıradaki eģitliği gösterir. EĢitliklerin bu Ģekildeki yazımında, eģitlik metin alanı sol kenarından baģlamalı, (X.Y) Ģeklindeki eģitlik numarası metin alanının sağ kenarına dayalı olmalıdır. Tek satıra sığmayan uzun eģitlikler yazar tarafından uygun yerlerinden bölünebilir. Bu durumda satırlar arasında 1 satır aralığı olmalı ve eģitlik numarası eģitliğin son satırında yer almalıdır. Ayrıca rakamlar yazılırken tam sayı ve ondalık kısımlar. ile ayrılmalıdır. Ör: TL, 17.9cm gibi. 8

13 Örnek: Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değiģkenin değeri kestirilirken, mantıksal regresyon analizinde bağımlı değiģkenin alabileceği değerlerden birinin gerçekleģme olasılığı belirlenmektedir. Bu olasılık değeri aģağıdaki eģitlikle elde edilir. 1.5 satır aralık exp( 0 1X ) 1 PY ( ) 1 exp( X) 1 exp( X) (2.1) EĢitlikte kullanılan semboller aģağıdaki örnekte gösterilen Ģekli ile açıklanmalıdır. Tüm sembollerle ilgili açıklamalar ayrıca, Semboller ve Kısaltmalar Dizini baģlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. Örnek: W B B A A (2.2) Bu eģitlikte; W; Parametre ağırlık değeri B; Parametre sınıfındaki heyelanlı piksel sayısı A; Parametre sınıfındaki piksel sayısını vermektedir. 3. TEZ YAZIM PLANI Tez sayfalarının dizilimi aģağıdaki gibi olmaktadır: Tez cildi ön kapağı, Ön boģ sayfa, Ġç kapak, Kabul ve onay sayfası, Tez Beyannamesi Özet sayfası, Ġngilizce özet (abstract) sayfası, TeĢekkür sayfası, Ġçindekiler dizini, 9

14 ġekiller dizini, Tablolar dizini, Semboller ve kısaltmalar dizini, Genel bilgiler, Yapılan çalıģmalar, Bulgular, TartıĢma (Ġrdeleme), Sonuçlar ve öneriler, Kaynaklar, Ekler (varsa), ÖzgeçmiĢ, Arka boģ sayfa, Tez cildi arka kapağı. Bu sayfaların düzeni ve yazımı hakkındaki açıklamalar ileriki bölümlerde verilmektedir. 4. TEZ ĠÇERĠĞĠNĠN DÜZENLENMESĠ 4.1. DıĢ Kapak Yüksek lisans veya doktora tezlerinin ilk tesliminde dıģ kapak g beyaz krome (tek yüzü parlak) karton olmalıdır. Son teslimde doktora tezleri siyah renkli, yüksek lisans tezleri ise lacivert renkli bez cilt ile ciltlenir. Tez kapağı olarak Enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak düzenlenmiģ kapaklar kullanılacaktır. Bez cilt üzerine dıģ kapak formatında sarı yaldızlı olarak yazı yazılacaktır. Tezin sırtına ise yine sarı yaldızlı yazı ile tezin sahibinin adı soyadı, tezin adı ve tezin yapıldığı yıl yazılır ( ġekil 4.1). ġekil 4.1. Cilt sırt kısmı Tezin dıģ kapağı Ek1 de verilen örnekte belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Yazarın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Tez ismi yazı alanına ortalanacak Ģekilde büyük harflerle Times New Roman, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. 4 satır ve daha uzun isimli tezler 1.5 satır aralıklı diğerleri 2 satır aralıklı yazılmalıdır. 10

15 4.2. Ön BoĢ Sayfa Tezin dıģ kapak sayfası ile iç kapak sayfası arasına bir boģ sayfa bırakılmalıdır. Bu sayfaya sayfa numarası verilmez Özel Sayfalar Özel sayfalar; tezin Ġç Kapak, Kabul ve Onay, Özet, Abstract ve TeĢekkür sayfaları ile Ġçindekiler Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini, ġekiller Dizini, Tablolar Dizini olarak adlandırılan sayfalarını kapsar. Bu sayfalara iliģkin örnekler Ekler bölümünde verilmiģtir. Ġç kapak ile Kabul ve Onay sayfalarının sayfa numaraları yoktur. Bunları takip eden Özet, Abstract, TeĢekkür, Ġçindekiler Dizini, ġekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini, Özet sayfasının numarası IV ile baģlamalıdır Ġç Kapak Sayfası Ġç kapak sayfası, Ek 2 de verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu sayfa sırasıyla Ģu bilgileri içermektedir: Üniversitenin Adı, Enstitünün Adı, Anabilim Dalı Adı, Türkçe Tez Adı, Tez Türü (Yüksek Lisans/Doktora) Yazar Adı, bölümleri ile Tezin Savunma Sınav Tarihi Ay ve Yıl ve Enstitünün bulunduğu il Tezin iç kapak sayfası büyük harflerle, Times New Roman, 12 punto ve kalın olarak ve tez adı yazı alanına ortalanarak yazılır. 4 satır ve daha uzun isimli tezler 1.5 satır aralıklı diğerleri 2 satır aralıklı yazılmalıdır Kabul ve Onay Sayfası / Tez Beyannamesi Kabul ve Onay sayfası Ek 3 de, Tez Beyannamesi Ek 4 de belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu sayfalara sayfa numarası verilmez Özet Sayfası Özet bölümü okurun, yapılan çalıģma hakkında hızla fikir sahibi olmasını sağlamak amacıyla, yalnızca tezin ana hatları hakkında bilgiler içerecek Ģekilde yazılmalıdır. Özet de, tez çalıģmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar, alt baģlıklar kullanılmadan açık ve öz olarak belirtilmelidir. Öz sayfası, tek baģına yayımlanabileceği için, bu sayfada baģka çalıģmalara değinme yapılmamalıdır. Biçimsel bir Özet sayfası örneği Ek 5 te verilmiģtir. Yukarıdaki bilgiler ıģığında Özet in uzunluğu en fazla bir sayfa ile sınırlı tutulmalıdır. Özet sayfasının numarası IV olup, metin alanı dıģında sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Bu sayfada, tez baģlığı büyük harflerle, tez metninin yazımında kullanılan 11

16 yazı karakteri ve büyüklüğü kullanılarak koyu olarak sayfa alanını ortalayarak yazılmalıdır. Tez adından sonraki satırda yazar adı ve soyadı yazılmalı, bunun altındaki satırda çalıģmanın yapıldığı enstitü ve anabilim dalı belirtilmelidir. Son olarak, danıģman adı, yıl ve sayfa numarası (ekler hariç) belirtilerek özet metnine geçilir. Anahtar kelimeler özet metninden sonra 1.5 satır aralığı 2 boģluk bırakılarak, sola dayalı tek satır aralıklı yazım Ģekli ile yazılır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Anahtar kelimeler alfabetik sıralama dikkate alınarak yazılmalı ve kelimeler özet metni içerisinde bulunmalıdır Ġngilizce Özet (Abstract) Sayfası Ġngilizce Özet (Abstract) in yazımında düzgün bir Ġngilizce kullanılması çalıģmanın doğru ve istenilen biçimde tanıtılması bakımından oldukça önemlidir. Özet gibi Abstractda bir sayfadan uzun olmamalıdır. ABSTRACT sayfasının içeriği ve sayfa düzeni (Ek 6) tümüyle ÖZET sayfasının aynı olmalıdır. Sadece kelimelerin yazım sırası alfabetik değil, Türkçe sıralamaya uygun olarak yapılmalıdır TeĢekkür Sayfası Bu bölümde tez çalıģmasında ve tezin metninin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kiģiler ile doğrudan tez çalıģması ile ilgileri olmadığı halde, olağan görevleri dıģında katkıda bulunmuģ kiģilerin ve kuruluģların katkıları belirtilir ve teģekkür edilir. Tez çalıģması, bir proje kapsamında gerçekleģtirilmiģ ise; projenin ve ilgili kuruluģun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Katkısı belirtilen kiģilerin (varsa) ünvanı, adı, soyadı, (varsa) görevli olduğu kuruluģ (ayraç içinde), ve çalıģmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. TeĢekkür bölümünün, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılması esastır. Yazar bu bölümün toplam uzunluğunun bir sayfayı geçmemesi için özen göstermelidir (Ek 7) Dizinler Tezde TeĢekkür sayfasından sonraki bölümde Dizinler yer alır. Bu bölümde tez metninde kullanılan birinci, ikinci, üçüncü derece baģlık adlarını içeren Ġçindekiler Dizini ile tezde sunulan resimlemelere iliģkin ġekiller Dizini ve Tablolar Dizini belirtilen sırada yer alır. Bu dizinlerden sonra gerekiyorsa Ekler Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini yer alır. 12

17 4.10. Ġçindekiler Dizini ĠÇĠNDEKĠLER DĠZĠNĠ baģlığı büyük harflerle koyu olarak metin alanına ortalanarak yazılır. Bir satır aralığı boģlukla baģlayan ikinci satırda altı çizili ve koyu Sayfa No sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. Dizin yazımında metin yazımında kullanılan Times New Roman 12 punto karakter büyüklüğü ve 1.5 satır aralığı uygulanır. Dizin ÖZET sayfası ile baģlar, ABSTRACT, TEġEKKÜR, ĠÇĠNDEKĠLER DĠZĠNĠ, ġekġller DĠZĠNĠ, TABLOLAR DĠZĠNĠ, EKLER DĠZĠNĠ, SEMBOLLER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ ile devam eder. Tez metninde kullanılan her bir bölüm baģlığı numarası ile birlikte ifade biçiminde hiçbir değiģiklik yapılmaksızın, tümüyle aynı olarak ĠÇĠNDEKĠLER DĠZĠNĠ nde yer almalıdır (Ek 8). Ġçindekiler dizininde, her bir baģlığın hizasına, sadece o baģlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır. Yazar tüm dizinlerde sayfa numaralarının doğru olarak yer alması için gereken özeni göstermelidir. Bu amaçla, yazımda kullanılan kiģisel bilgisayar yazılımının (varsa) Ġçindekiler Hazırlama (Table of Contents) iģlevinden yararlanılması kolay ve hatasız bir çözüm sağlayacaktır ġekiller Dizini ġekġller DĠZĠNĠ baģlığı büyük harflerle koyu olarak metin alanına ortalanarak yazılır (Ek 9). Bir satır aralığı boģlukla baģlayan ikinci satırda altı çizili ve koyu Sayfa No sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. Dizin yazımında metin yazımında kullanılan Times New Roman 12 punto karakter büyüklüğü ve 1.5 satır aralığı uygulanır. Bu dizin Ģekil baģlıkları kullanılarak hazırlanmalı, diğer bir deyiģle tez metni içindeki Ģekil baģlığının tümüyle aynısı yazılmalıdır Tablolar Dizini TABLOLAR DĠZĠNĠ baģlığı büyük harflerle koyu olarak metin alanına ortalanarak yazılır (Ek 10). Bir satır aralığı boģlukla baģlayan ikinci satırda altı çizili ve koyu Sayfa No sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. Dizin yazımında metin yazımında kullanılan Times New Roman 12 punto karakter büyüklüğü ve 1.5 satır aralığı uygulanır. Bu dizin tablo baģlıkları kullanılarak hazırlanmalı yani tez metni içindeki tablo baģlığının aynısı yazılmalıdır. 13

18 4.13. Semboller ve Kısaltmalar Dizini BaĢlık büyük harflerle koyu olarak metin alanına ortalanarak yazılır (Ek 11). Dizinin yazımında metin yazımında kullanılan Times New Roman 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Dizinde kullanılan semboller ve kısaltmalar sol kenara dayalı yazılır. : iģaretinden sonra kısa ve özlü açıklama cümlesi yazılır. Bir satırı aģan açıklamalarda bölünen cümle arasındaki boģluk 1 satır aralığı olarak seçilmelidir. Bu bölümde sembol ya da kısaltmadan sonra yer alan açıklama cümlelerinin hepsi aynı düģey hizadan baģlamalıdır Tez Metni Tez metni Genel Bilgiler, Yapılan ÇalıĢmalar, Bulgular, TartıĢma (Ġrdeleme), Sonuçlar ve Öneriler bölümlerinden oluģur. Bu bölümlerin ardından KAYNAKLAR ve gerekli olması durumunda EKLER yer alır. Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir bölümleme sistemi izlenilmeli, bölüm ve alt bölümlerin içerik açısından birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Tez biçimsel düzeninin son Ģeklini alma aģamasında uygulanan satır aralıkları ve/veya boģluklardan dolayı bölüm baģlıkları, Ģekil ve tablolar ile bunların baģlıkları farklı sayfalarda yer alabilir. Bu durumda yazar söz konusu unsurlar arasında görsel devamlılığı sağlamalıdır Tezin Bölümlerinin Tasarlanması Genel Bilgiler Tez metninin ilk ve önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde okuyucuya konu hakkında ön bilgiler verildikten sonra araģtırmanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Bununla birlikte, bu bilgilerin ayrıntılı biçimde açıklanması gerekiyorsa bu durumda; Amaç, Kapsam, Önceki ÇalıĢmalar gibi alt bölüm baģlıkları kullanılabilir Yapılan ÇalıĢmalar Bu bölümde tez çalıģmasında kullanılan Yöntem ve Materyaller anlatılır. 14

19 Bulgular Tez çalıģması sırasında elde edilen veriler bu bölümde anlatılır. Tez çalıģmasının türüne, yazarın anlatım tarzına ve ilgili anabilim dalının geleneklerine göre değiģik düzenlerde olabilir TartıĢma (Ġrdeleme) Bu bölümde tez çalıģması ile ilgili elde edilen verilerin literatüre uygunluğu, kıyaslaması ve eleģtirisi yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda bu bölüm Bulgular bölümü ile birleģtirilerek Bulgular ve TartıĢma biçiminde tek baģlık halinde verilebilir Sonuçlar ve Öneriler Bu bölümde, tez çalıģması sonucunda elde edilen sonuçlar olabildiğince kısa, özlü ve kolay anlaģılır biçimde maddeler halinde yazılmalıdır. Ayrıca tez çalıģması kapsamında ulaģılan sonuçlara bağlı olarak, konu ile ilgili çalıģma yapmak isteyecek araģtırmacı ve uygulayıcılara iletilmek istenen öneriler de bu bölümde verilmelidir Kaynaklar Bu bölüm tezin en önemli bölümlerinden birisidir. Bu bölümün hazırlanmasında değinilen bir belgenin okur tarafından kolaylıkla temin edilebilmesi için gereken bilgilerin eksiksiz sağlanmasının temel ilke olduğu unutulmamalıdır. Metin içinde değinilmeyen bir belgeye bu dizinde yer verilmemelidir. Kaynaklar 1 satır aralıkla yazılmalıdır. Ġki kaynak arasında 1 satır aralık boģluk bırakmalıdır. Kaynaklar tez içerisinde soyadı ve tarih sistemine göre yazılmalıdır. Ör: (Öztürk, 2014). Ayrıca birden fazla kaynağa metin içerisinde atıfta ulunmak istendiği durumlarda kaynaklar arasında ; iģareti kullanılmalıdır. Ör: (Öztürk, 2007; Güven, 2014). Kaynaklar bölümünde her kaynak kendi orijinal dilinde verilmelidir. Kaynaklar yazılırken sıralama aģağıdaki Ģekilde olmalıdır: Yazar soyadı-virgül - ilk ad(lar)ının baģ harfi- nokta-virgül- yayın yılı- nokta - belgenin baģlığı - virgül-yayınlandığı yer (yayın organı ya da yayın evi)- virgül- cilt no- virgül- sayı no- virgül-sayfa no-virgül-yayınlandığı Ģehir veya ülke- nokta. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllarda yayınlanmıģ eserleri veriliyorsa önce yaptığı 15

20 yayından baģlayarak (eskiden yeniye doğru) sıralama yapılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait yayınları yayın yılını takip eden a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır (Örğ: 1998a, 1998b). Kaynak eser'in yazımının bir satırdan daha uzun olması halinde ikinci satır ve diğer satırlar, değinilen ilk eserin yazar ilk adının baģ harfi hizasından baģlayarak yazılmalıdır. Ġkinci ve diğer satırları birinci eserin ikinci satırı hizasından baģlanmalıdır. Dergi adları ise altı çizili olarak yazılır. Metin içerisinde yazarı belli olan internet kaynaklarına atıf yapılırken, yazar soyadı sistemine benzer Ģeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (James ve Richard, 2003) David ve Clifford a (2003) göre... Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl Ģeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL-4, 2003), (URL 1 ve 2, 2003) Kaynakların yazılması sırasında literatürde yaygın olarak bilinen periyodik dergilerin adlarının kısaltılarak ifade edilmesi de genellikle baģvurulan bir uygulamadır. Yazar da yaygın kabul gören dergi adı kısaltmalarını kullanabilir. Örneğin: ( J.Hydrol.). Bununla birlikte, yaygın kabul gören kısaltma Ģekli bilinmiyorsa dergi adı açık olarak yazılmalıdır. Örneğin: (Journal of Hydrology). Kitap, makale, bildiri, tez standartlar ve yönetmelikler aģağıda gösterilmiģtir. Bilimsel periyodikler: Ayalew, L., Yamagishi, H. and Ugawa, N., Landslide Susceptibility Mapping Using GIS-Based Weighted Linear Combination, The Case in Tsugawa Area of Agano River, Niigate Prefecture, Japan, Landslides, 1, Ayalew, L. and Yamagishi, H., The Application of GIS-Based Logistic Regression for Landslide Susceptibility Mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan, Geomorphology, 65,1-2, Gökçeoğlu, C. ve Ercanoğlu, M., Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanmasında Kullanılan Parametrelere ĠliĢkin Belirsizlikler, Yerbilimleri, H.Ü. Yerbilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Bülteni, 23, Kitaplar: Hem, J.D., 1989, Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Waters: USGS Professional Paper 2254, US Gov. Print. Office, 263p. 16

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd Doç. Dr. Enver AKARYALI Ağustos-2011 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır.

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır. 1. GĠRĠġ 2. GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 2.1. Kağıt Özelliği ve Tezin Boyutu Kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda ve en az 80 g/m 2 birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra, 20x28,5

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ HAZIRLAYAN: JFM EĞĠTĠM GELĠġTĠRME KOMĠSYONU Kasım 2003 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu çalıģma ĠTÜ Jeodezi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

1 TEZ YAZIM KILAVUZU. 1. GĠRĠġ

1 TEZ YAZIM KILAVUZU. 1. GĠRĠġ 1 TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĠRĠġ Tuzla Anadolu Teknik Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 12. sınıfta hazırlanacak olan çalıģmalarda yazılacak tezler aģağıda belirtilen kurallar çerçevesinde olacaktır.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZ YÖNERGESİ 2013 2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 4 2. KILAVUZ DÜZENİ... 4 3. GENEL BİLGİLER... 4 3.1. BASIMDA KULLANILACAK KAĞIDIN NİTELİĞİ...

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZ TESLĠM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015 ÖNSÖZ Lisansüstü tezlerin,

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI DERSİ PROJE RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ Bu yönerge; İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İKİ TAHTA TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2007 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 3 1. BĠÇĠM, GÖRÜNÜġ VE YAZIM PLANI... 4 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği... 4 1.2. Kullanılacak Yazı Karakterinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Şekli Çalışma A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (70-100 g/m 2 ) kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzüne

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL 2015 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROJE VE TEZ YAZIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 4 1.1. Amaç ve Kapsam 4 2.

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ Burada sunulan bitirme tezi yazım ilkeleri, Mühendislik fakültesi bölümlerinde son sınıf öğrencilerince hazırlanan bitirme

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI Adı SOYADI1 (712922099) a, Adı SOYADI2 (232922099) a, Adı SOYADI3 (142922099) b a) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEKLĠSANS VE DOKTORA TEZLERĠ YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGE SĠ

T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEKLĠSANS VE DOKTORA TEZLERĠ YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGE SĠ T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEKLĠSANS VE DOKTORA TEZLERĠ YAZIM VE BASIM KURALLARI YÖNERGE SĠ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde bitirme projeleri, bu kılavuzda

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (GMO-SHIPMAR) bildiri kitabı, yazarlardan

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU EKĠM, 2014 ÖNSÖZ Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne (FBE) teslim edilecek yüksek lisans, doktora tezleri ve dönem projeleri

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1) ve 33-(1)

Detaylı

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI 1. YAZININ TÜRÜ Madencilik Dergisi'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar; başka bir yerde daha önce yayımlanmamış koşuluyla aşağıda sıralanan

Detaylı

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE Ad SOYAD* Ad SOYAD** Ad SOYAD*** Ad SOYAD **** ÖZET Her makalenin başında yazıldığı dilde,

Detaylı

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk,

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk, ÖNEMLİ NOT: BU TEZ ŞABLONU, AÇÜ FEB TEZ YAZIM KILAVUZUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. ŞABLONDA SAYFA NUMARALARI, SATIR ARALIKLARI, GEREKLİ BOŞLUKLAR, vb. TÜM KURALLAR TEZ YAZIM KILAVUZUNA UYGUNDUR. DIŞ KAPAK SAYFASI

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır.

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. III. YAZ STAJ RAPOR FORMATI Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. İç Kapak Sayfası Teşekkür İçindekiler Şekiller Listesi Çizelgeler Listesi GİRİŞ KURULUŞ HAKKINDA

Detaylı

PROJE YAZIM KURALLARI

PROJE YAZIM KURALLARI PROJE YAZIM KURALLARI 1 Yazım Kılavuzu Tez Yazımında Uyulması Gereken Kurallar Tez/Proje özetleri A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalıdır. Tez/Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Yazı rengi siyah

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSLERİ YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSLERİ YÖNERGESİ Madde 1: Bu yönerge, AraĢtırma Projesi Dersleri ve Proje ile ilgili esasları düzenler. Madde 2: AraĢtırma Projesi

Detaylı

TEZ YAZIM KURALLARI. küçük yazı boyutu kullanılabilir).

TEZ YAZIM KURALLARI. küçük yazı boyutu kullanılabilir). TEZ YAZM KURALLAR Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Uzmanlık öğrencileri için uzmanlık tezleri yazılırken, belirli bir standart oluşturulabilmesi amacı ile Tez Yazım Kuralları oluşturulmuştur.

Detaylı

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI YAZIM FORMATI

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI YAZIM FORMATI İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI YAZIM FORMATI İ.T.Ü Maden Fakültesi Faculty of Mines Öğrenci Staj final raporu çıktılarını lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcıdan alır. Staj raporunun hiç bir bölümünde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ İçindekiler 1.GİRİŞ... 3 2.RAPOR NASIL HAZIRLANMALIDIR... 3 3.RAPOR GEREKLİLİKLERİ... 3

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS TEZĠ YAZIM KURALLARI TEZĠ OLUġTURAN BÖLÜMLER ve ĠÇERĠKLERĠ Tezi oluşturan bölümler ve içerikleri, tezin teorik veya uygulamalı oluşuna

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU. Ödevin dış ve iç kapakları aynı olup Tez Kapak Örneği ne göre hazırlanır.

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU. Ödevin dış ve iç kapakları aynı olup Tez Kapak Örneği ne göre hazırlanır. EK-2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU 1. GENEL YAZIM KURALLARI 1.1. Kullanılacak Kağıt ve Yazım Ödevler A4 boyutlarındaki beyaz kağıtlara önlü arkalı yazılır. 1.2. Dış ve İç Kapak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 1 2. İÇERİK 1 2.1. GİRİŞ BÖLÜMÜ 1 2.2. MADENE/TESİSE/FABRİKAYA AİT DETAY

Detaylı