Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Özellikler Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Çatlama direnci artýrýlmýþtýr. Üstün yayýlma performansýna sahiptir. Akýþkandýr, makine ile pompalanabilir. 5 mm ye kadar kullanýma uygundur. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Çatlama direnci artýrýlmýþtýr. Üstün yayýlma performansýna sahiptir. Akýþkandýr, makine ile pompalanabilir. 10 mm ye kadar kullanýma uygundur. Kýrmýzý TEKNÝK VERÝLER Uygulanabilir Kalýnlýk Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi Basýnç Mukavemeti 1-5 mm ~ 20 dakika ~ 24 saat ³ 20 N / mm mm ~ 20 dakika ~ 24 saat ³ 20 N / mm 2 Su Karýþým Oraný 6,0-6,5 lt 6,0-6,5 lt Sarfiyat 1,5-1,7 kg / m 2 / mm 1,5-1,7 kg / m 2 / mm Ambalaj kg lýk kraft torba Max 5 mm kg lýk kraft torba Max 10 mm 62

2 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex Hýzlý Prizlenen Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Ýç mekanlarda, Ticari alanlarda yüksek aþýnma trafiði için uygundur, Endüstriyel zeminlerinde, Her tür üst kaplama (parke, epoksi boya, halý, vinil vb) için uygundur, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Ticari alanlarda yüksek aþýnma trafiði için uygundur, Endüstriyel zeminlerinde, Her tür üst kaplama (parke, epoksi boya, halý, vinil vb) için uygundur, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Hýzlý kurur. 2 ila 4 saat içinde üst kaplamanýn yapýlmasýný saðlar. Çatlama direnci artýrýlmýþtýr. Üstün yayýlma performansýna sahiptir. Akýþkandýr, makine ile pompalanabilir. 10 mm ye kadar kullanýma uygundur. Esnektir. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Çatlama direnci artýrýlmýþtýr. Üstün yayýlma performansýna sahiptir. Akýþkandýr, makine ile pompalanabilir. 30 mm ye kadar kullanýma uygundur mm 3-30 mm ~ 15 dakika ~ 15 dakika 2-4 saat 2-24 saat ³ 44 MPa ³ 35 MPa ~ 6,0 lt ~ 6,0 lt 1,5 kg / m 2 / mm 1,5 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 6 1 Max 10 mm 25 kg lýk kraft torba 6 1 Max 30 mm 63

3 NivoTech 105 Kendinden Yayýlan Þap Çevre dostu katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, yüksek düzeyde akýþkan, kýsa sürede donarak kullanýma hazýr hale gelen, 1 ile 5 mm arasýndaki kalýnlýklar için ve sadece içeride kullanýma göre formülize edilmiþ, çimento esaslý, gri renkli, TS EN e göre üretilmiþ, CT / C20 / F6 sýnýfýnda kendiliðinden yayýlan zemin tesviye þapýdýr. Ýç mekanda, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Elle veya makina ile uygulanýr. Akýþkandýr, pompalanabilir. Polimer takviyelidir. Yüksek derecede kendiliðinden yayýlma ve yerleþme özelliðine sahiptir. Yerden ýsýtma için uygundur. Ulaþýlmasý güç kesit ve boþluklara çok kolay yerleþir. Çatlaksýz donar. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, doðal taþ, granit, mermer, PVC, parke ve halý vb malzemelerle döþenmesi öncesinde zemini hazýr hale getirmek için kullanýlýr. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /5 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-5 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) 1,4 ± 0,2 ~ 20 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 6 ³ 20 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 0,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 2,0 ± 0,2 6,0-6,5 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý tesviye harcýnýn dýþarý sýzmasý önlenmelidir. Yüzey katkýlarý, sýva taþýyýcýlar veya sýva iskeletli beton kullanýlmasý durumlarýnda ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalýdýr. Toz formdaki Bostik NivoTech 105 Kendinden Yayýlan Þap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Ürünün yayýlma performansý ve mukavemet deðerleri eklenecek su miktarýna göre deðiþir. Karýþtýrýlan harç 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Zemine dökülerek uygulamasý yapýlan kendinden yayýlan þapý inceltmek için üzerine su katýlmamalýdýr. Þap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalýnlýða ulaþýncaya kadar yayýlýr / pompalanýr. Daha sonra zemine yayýlan þap, uygun alet (kirpi) veya mala yardýmý ile boþluklarýn giderilmesi için yoklanýr. Makina ile pompalama durumunda, yaklaþýk 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinalarý ile durmadan çalýþan karýþtýrýcýlar kullanýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda þap kendi kendine ve hýzlý bir þekilde yayýlýr, böylelikle genel olarak uygulama sonrasýnda ek bir yayma ve düzeltme iþine gerek kalmaz. Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve halý kaplama yapýlacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir. Sürekli ýslak olan ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dýþ mekanlarda, ahþap döþeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanýlmasý tavsiye edilmez. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-1,7 kg / m². 25 kg lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). 64 Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Normal ve düzgün emiciliðe sahip, mineral esaslý alt zeminler Bostik PoroPrim ile parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmýþ pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalýdýr. Kapý ve pencere eþikleri ile duvar - zemin birleþim yerlerinde köþe bandý (manþet) kullanýlarak yüksek akýþkanlýða sahip olan 6 6 1,5 kg/m 2 /mm Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. 20 Max. 5 mm 24

4 NivoTech 110 Kendinden Yayýlan Þap Çevre dostu katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, yüksek düzeyde akýþkan, kýsa sürede donarak kullanýma hazýr hale gelen, 1 ile 10 mm arasýndaki kalýnlýklar için ve sadece içeride kullanýma göre formülize edilmiþ, çimento esaslý, kýrmýzý renkli, TS EN e göre üretilmiþ, CT / C20 / F6 sýnýfý kendiliðinden yayýlan zemin tesviye þapýdýr. Ýç mekanlarda, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Elle veya makina ile uygulanýr. Akýþkandýr, pompalanabilir. Polimer takviyelidir. Yüksek derecede kendiliðinden yayýlma ve yerleþme özelliðine sahiptir. Yerden ýsýtma için uygundur. Ulaþýlmasý güç kesit ve boþluklara çok kolay yerleþir. Çatlaksýz donar. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, doðal taþ, granit, mermer, PVC, parke ve halý vb malzemelerle döþenmesi öncesinde zemini hazýr hale getirmek için kullanýlýr. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /5 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kýrmýzý Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-10 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) 1,4 ± 0,2 ~ 20 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 6 Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Normal ve düzgün emiciliðe sahip, mineral esaslý alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmýþ pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalýdýr. Kapý ve pencere eþikleri ile duvar - zemin birleþim yerlerinde köþe bandý (manþet) kullanýlarak yüksek akýþkanlýða sahip olan ³ 20 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 0,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 6 1,5 kg/m 2 /mm 2,0 ± 0,2 6,0-6,5 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý tesviye harcýnýn dýþarý sýzmasý önlenmelidir. Yüzey katkýlarý, sýva taþýyýcýlar veya sýva iskeletli beton kullanýlmasý durumlarýnda ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalýdýr. Toz formdaki Bostik NivoTech 110 Kendinden Yayýlan Þap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Ürünün yayýlma performansý ve mukavemet deðerleri eklenecek su miktarýna göre deðiþir. Karýþtýrýlan harç 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Zemine dökülerek uygulamasý yapýlan kendinden yayýlan þapý inceltmek için üzerine su katýlmamalýdýr. Þap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalýnlýða ulaþýncaya kadar yayýlýr / pompalanýr. Daha sonra zemine yayýlan þap uygun alet (kirpi) veya mala yardýmý ile boþluklarýn giderilmesi için yoklanýr. Makina ile pompalama durumunda, yaklaþýk 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinalarý ile durmadan çalýþan karýþtýrýcýlar kullanýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda þap kendi kendine ve hýzlý bir þekilde yayýlýr, böylelikle genel olarak uygulama sonrasýnda ek bir yayma ve düzeltme iþine gerek kalmaz. Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve halý kaplama yapýlacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir. Sürekli ýslak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dýþ mekanlarda, ahþap döþeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanýlmasý tavsiye edilmez. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-1,7 kg / m². 25 kg lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. 20 Max.10 mm 24 65

5 Roxol Travaux Rapides Hýzlý Prizlenen Kendinden Yayýlan Þap 66 Çevre dostu katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, yüksek düzeyde akýþkan, kýsa sürede donarak kullanýma hazýr hale gelen, 3 ile 10 mm arasýndaki kalýnlýklar için ve sadece içeride kullanýma göre formülize edilmiþ, hýzlý bir þekilde trafiðe açýlmasý istenen mekanlar için özellikle hýzlý kuruyan özellikte, çimento esaslý, gri renkli, kendiliðinden yayýlan zemin tesviye þapýdýr. Ýç mekanlarda, Ticari alanlarda yüksek aþýnma trafiði için uygundur, Endüstriyel zeminlerinde, Her tür üst kaplama (parke, epoksi boya, halý, vinil vb) için uygundur, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Elle veya makina ile uygulanýr. Akýþkandýr, pompalanabilir. Hýzlý kurur. 2 ila 4 saat içinde üst kaplamanýn yapýlmasýný saðlar. Polimer takviyelidir. Yüksek derecede kendiliðinden yayýlma ve yerleþme özelliðine sahiptir. Yerden ýsýtma için uygundur. Ulaþýlmasý güç kesit ve boþluklara çok kolay yerleþir. Çatlaksýz donar. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak fayans, seramik, doðal taþ, granit, mermer, PVC, parke ve halý vb malzemelerle döþenmesi öncesinde zemini hazýr hale getirmek için kullanýlýr. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /5 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 3-10 Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (MPa) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Normal ve düzgün emiciliðe sahip, mineral esaslý alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmýþ pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalýdýr. Kapý ve pencere eþikleri ile duvar - zemin birleþim yerlerinde köþe bandý (manþet) kullanýlarak yüksek akýþkanlýða sahip olan tesviye harcýnýn dýþarý sýzmasý önlenmelidir. Yüzey katkýlarý, sýva taþýyýcýlar veya sýva iskeletli beton kullanýlmasý durumlarýnda ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalýdýr. ~ ³ 44 ~ 6,0 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý 1,5 kg/m 2 /mm Toz formdaki Roxol Travaux Rapides Kendinden Yayýlan Þap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Ürünün yayýlma performansý ve mukavemet deðerleri eklenecek su miktarýna göre deðiþir. Karýþtýrýlan harç 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Zemine dökülerek uygulamasý yapýlan kendinden yayýlan þapý inceltmek için üzerine su katýlmamalýdýr. Þap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalýnlýða ulaþýncaya kadar yayýlýr / pompalanýr. Daha sonra zemine yayýlan þap uygun alet (kirpi) veya mala yardýmý ile boþluklarýn giderilmesi için yoklanýr. Makina ile pompalama durumunda, yaklaþýk 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinalarý ile durmadan çalýþan karýþtýrýcýlar kullanýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda þap kendi kendine ve hýzlý bir þekilde yayýlýr, böylelikle genel olarak uygulama sonrasýnda ek bir yayma ve düzeltme iþine gerek kalmaz. Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve halý kaplama yapýlacaksa 2 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir. Sürekli ýslak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dýþ mekanlarda, ahþap döþeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanýlmasý tavsiye edilmez. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5 kg / m². 25 kg lik kraft torbada, 1 palette 48 torba (1200 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 20 Max.10 mm 4

6 Roxol Flex Kendinden Yayýlan Þap Çevre dostu katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, yüksek düzeyde akýþkan, kýsa sürede donarak kullanýma hazýr halen gelen, 3 ile 30 mm arasýndaki kalýnlýklar için ve hem içeride hem dýþarýda kullanýma göre formülize edilmiþ, özellikle endüstriyel zeminler için uygun, yüksek mukavemetli, extra fiber takviyeli, çimento esaslý, gri renkli, kendiliðinden yayýlan zemin tesviye þapýdýr. Ticari alanlarda yüksek aþýnma trafiði için uygundur, Endüstriyel zeminlerinde, Her tür üst kaplama (parke, epoksi boya, halý, vinil vb) için uygundur, Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede. Elle veya makina ile uygulanýr. Akýþkandýr, pompalanabilir. Çatlamaya müsait, hareketli zeminlerde de kullanýlabilir. Polimer takviyelidir. Yüksek derecede kendiliðinden yayýlma ve yerleþme özelliðine sahiptir. Yerden ýsýtma için uygundur. Ulaþýlmasý güç kesit ve boþluklara çok kolay yerleþir. Esnektir. Çatlaksýz donar. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak fayans, seramik, doðal taþ, granit, mermer, PVC, parke ve halý vb malzemelerle döþenmesi öncesinde zemini hazýr hale getirmek için kullanýlýr. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /5 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 3-30 Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (MPa) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Normal ve düzgün emiciliðe sahip, mineral esaslý alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmýþ pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalýdýr. Kapý ve pencere eþikleri ile duvar - zemin birleþim yerlerinde köþe bandý (manþet) kullanýlarak yüksek akýþkanlýða sahip olan tesviye harcýnýn dýþarý sýzmasý önlenmelidir. Yüzey katkýlarý, sýva taþýyýcýlar veya sýva iskeletli beton kullanýlmasý durumlarýnda ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalýdýr. ~ ³ 35 ~ 6,0 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Roxol Flex Kendinden Yayýlan Þap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Ürünün yayýlma performansý ve mukavemet deðerleri eklenecek su miktarýna göre deðiþir. Karýþtýrýlan harç 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Zemine dökülerek uygulamasý yapýlan kendinden yayýlan þapý inceltmek için üzerine su katýlmamalýdýr. Þap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalýnlýða ulaþýncaya kadar yayýlýr / pompalanýr. Daha sonra zemine yayýlan þap uygun alet (kirpi) veya mala yardýmý ile boþluklarýn giderilmesi için yoklanýr. Makina ile pompalama durumunda, yaklaþýk 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinalarý ile durmadan çalýþan karýþtýrýcýlar kullanýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda þap kendi kendine ve hýzlý bir þekilde yayýlýr, böylelikle genel olarak uygulama sonrasýnda ek bir yayma ve düzeltme iþine gerek kalmaz. Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre 24 saattir. Sürekli ýslak ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dýþ mekanlarda, ahþap döþeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanýlmasý tavsiye edilmez. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5 kg / m². 25 kg lik kraft torbada, 1 palette 48 torba (1200 kg / palet). Max.30 mm ,5 kg/m 2 /mm Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 67

7 + 5 ~ + 35 C NivoTech PoroPrim Emici Yüzey Astarý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, mükemmel yapýþma ve örtücülük özelliðine sahip, emici ve gözenekli yüzeyler için uygun, kullanýma hazýr, açýk kýrmýzý renkli, kendinden yayýlan þaplar için özel astardýr. Tüm mineral esaslý alt zeminler üzerinde, Ýç ve dýþ mekanlarda. Bayýndýrlýk Poz no: /3 Yaklaþýk 0,150-0,200 kg / m². Uyarý: Kullanmadan önce karýþtýrýlmalýdýr. 10 kg lýk plastik bidonda. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý + 5ºC nin üzerinde, direkt gün ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Açýlmýþ bidonun aðzý derhal kapatýlmalýdýr, aðzý açýk unutulmuþ bidonlar imha edilmelidir. Depolama ömrü, açýlmamýþ ambalajýnda maksimum 12 aydýr. Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna NivoTech FilloPrim Dolgu Özellikli Astar Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, mükemmel yapýþma ve dolgu özelliðine sahip, 1 mm ye kadar çukurlarý ve oluklarý doldurabilen, emici veya emici olamayan yüzeyler için uygun, hýzlý kuruyan, iki bileþenli, kendinden yayýlan þaplar için özel dolgu astarýdýr. Tüm mineral esaslý alt zeminler üzerinde, Ýç mekanlarda. Yaklaþýk 0,200-0,600 kg / m². Uyarý: Kullanmadan önce karýþtýrýlmalýdýr. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý + 5ºC nin üzerinde, direkt gün ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Açýlmýþ kovanýn aðzý derhal kapatýlmalýdýr, aðzý açýk unutulmuþ kovalar imha edilmelidir. Depolama ömrü açýlmamýþ ambalajýnda maksimum 12 aydýr. esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna 17,5 kg lýk plastik kovada set halinde (12,5 kg toz bileþen + 5,0 kg dispersiyon) NivoTech MarmoPrim Emici Olmayan Yüzey Astarý 68 Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, mükemmel yapýþma ve örtücülük özelliðine sahip, emici ve gözenekli olmayan parlak yüzeyler için uygun, kullanýma hazýr, sarý renkli, kendinden yayýlan þaplar için özel astardýr. Tüm mineral esaslý alt zeminler üzerinde, Ýç ve dýþ mekanlarda. Bayýndýrlýk Poz no: /3 18 kg lýk plastik bidonda. Yaklaþýk 0,200-0,250 kg / m². Uyarý: Kullanmadan önce karýþtýrýlmalýdýr. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý + 5ºC nin üzerinde, direkt gün ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Açýlmýþ bidonun aðzý derhal kapatýlmalýdýr, aðzý açýk unutulmuþ bidonlar imha edilmelidir. Depolama ömrü açýlmamýþ ambalajýnda maksimum 12 aydýr. Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye

8 Eponal 376 Epoksi Astar Çevre dostu katký maddeleri ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, çözücü içermeyen, mükemmel kimyasal ve mekanik dirence sahip, sarfiyatý azaltarak, yapýþmayý artýcý özellikte, uygulandýðý yüzeyde su geçirmez koruyucu bariyer oluþturan, nemli beton alt döþemelerinde ya da daha sonra artan nemden etkilenmesi olasý olan epoksi uygulamalarý öncesinde kullanýlan, 2 komponentli epoksi astardýr. Ýç mekanlarda, Beton, fayans, seramik, taþ vb tüm mineral esaslý zeminlerde. Su ve nemden etkilenmez. Hidrostatik basýnca dayanýklýdýr. Büzüþme yapmaz. Endüstriyel kaplama ve zemin boyalarý öncesinde yüzeyi düzeltmek için kullanýlýr. Yüksek mukavemetlidir. Su ve nem geçirmeyen koruyucu bariyer oluþturur. Özellikler Reçine (Bölüm A) Sertleþtirici (Bölüm B) Karýþýk Görünüþ Likit Likit Likit Sarý Kehribar Kehribar Karýþým Oraný: Aðýrlýkla C 5kg da çalýþma süresi 30 dakika 20 C de uygulama süresi (100 cc) 20 C de 7 günlük sertleþmeden sonraki mekanik özellikler Gerilim Direnci Basýnç Direnci Bükülme Direnci Betona Yapýþma Direnci (SATTEC): Gerilim direnci / Gerilim uzamasý / E4 modülü 0.2% Basýnç direnci Sýkýþtýrma % E - modülü Bükülme gerilimi: konvansiyonel sapma maksimum sapma Bükülme elastisite modülü Maksimum sapma Kuru kumlu betona Nemli kumlu betona 45 dakika 44,1 ± 1,1 MPa 3,3 ± 0,4 % 2230 ± 70 MPa 74,4 ± 2,2 MPa 4,8 ± 0,2 % 2150 ± 100 MPa 62,8 ± 2,0 MPa 75,1 ± 2,3 MPa 2170 ± 60 MPa 11,6 ± 0,2 mm 2,5 MPa (beton bozulur) 2,0 MPa (beton bozulur) Þartlarýna ve türüne baðlý olarak, alt döþemeler, kýrmalý püskürtme, mekanik planyalama, kabasýný alma, kum püskürtme, yüksek basýnçlý suyla yýkama ya da kimyasal sýyýrma ile iþlenmelidir. Bir alt döþemenin mekanik iþlemesinden sonra bütün tozlarý tamamen temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 7 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Rulo ile astar olarak uygulama: Eponal 376 epoksi astar reçinesi, sertleþtirici üzerine yavaþ yavaþ dökülerek düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla homojen bir renk va karýþým elde edilene kadar karýþtýrýlmalýdýr. Taze karýþým yaklaþýk 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Taze üzerinde üzerinde yürüyebilmek için çivili ayakkabýlarýn giyilmesi gereklidir. Havalandýrmayý saðlamak ve kabarcýk oluþumunu önlemek için kirpi rulo kullanýlmalýdýr. Taze uygulanmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Uygulamadan sonra el aletlerini hemen su ile veya MEK (Metil Etil Keton) ile temizleyin. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Astar olarak yaklaþýk 0,4 kg / m². 25 kg lýk teneke ambalajda set halindedir. Açýlmýþ ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. depolama ömrü maksimum12 aydýr. Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak ve zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Nispi nem < 4 %, yeterli basýnç ve gerilim direncine sahip olmalý (yeni beton için 28 günden sonra sýrasýyla en az 25 MPa ve 1,5 MPa) ve hidrostatik basýnca maruz kalmamalýdýr. A B 0,400 kg / m 2 0,400 kg / m

9 Uygulama Zemin þaplarý uygulamalarý öncesinde alt zeminin saðlamlýðý kontrol edilmelidir. Kendisini taþýyamayacak saðlamlýktaki zeminler üzerine uygulama yapýlmamalýdýr. Zemin þaplarý uygulamalarý öncesinde kabaran, kavlayan, gevþek yüzeyler ve eski yýpranmýþ katmanlar yüzeyden kazýnmalýdýr. Yüzeyin emiciliðine ve porozitesine göre uygun astar ile alt zemin astarlanmalýdýr. Doðru astar ile astarlanmýþ yüzeylerde yapýþma mükemmel olur, malzeme sarfiyatý azalýr. Üst katmana uygulanacak zemin þapýnýn performansý ve durabilitesi artar. Zemin þaplarý uygulamalarý öncesinde, temiz bir kova içerisine konulmuþ, belirli miktar temiz su üzerine (zemin þaplarý için su karýþým oranlarýna dikkat edilmelidir) toz malzeme yavaþ yavaþ ilave edilerek, düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmý ile minimum 5 dakika homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilene kadar karýþtýrýlmalýdýr. 70

10 Uygulama Hazýrlanan karýþým uygulama yüzeyine yavaþça ve S yaparak yayýlmalýdýr. Yüzeye yayýlan þapýn çelik mala yardýmý ile mekanýn her köþesine yayýlmasý saðlanýr. Bostik NivoTech ürünleri þap makinesi ile pompalanabilir. Makineli uygulamalar zaman ve iþçilikten tasarruf saðlar. Yüzeye yayýlan þapýn kirpi rulo yardýmý ile iyice tesfiye almasý saðlanýr, þap içerisinde oluþacak hava kabarcýklarýda önlenmiþ olur. Tüm zemin þapý uygulamalarý tamamlandýktan sonra yüzeyler isteðe uygun bir kaplama (seramik, halý, pvc, parke vb.) ile kaplanmalýdýr. 71

11 ÜRÜNLER NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech ChapRapid Taným Kuru Þap Hýzlý Prizlenen Konsantre Þap Hýzlý Prizlenen Þap Kullanýldýðý Yerler Beton zeminlerde. Beton zeminlerde, Seramik kaplý zeminlerde. Beton zeminlerde, Seramik kaplý zeminlerde, Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Özellikler Normal sürede kurur. Uygulamasý kolaydýr. Su geçirimsizdir. Zorlu hava koþullarýna karþý mukavimdir. Her türlü zemin boyasý ve kaplamasý öncesinde güvenle kullanýlabilir. Yüksek basýnç mukavemetine sahiptir. Yüksek mukavemetlidir. Uygulamasý kolaydýr. Su geçirimsizdir. Zorlu hava koþullarýna karþý mukavimdir. Her türlü zemin boyasý ve kaplamasý öncesinde güvenle kullanýlabilir. Hýzlý priz alýr. Konsantredir. Yüksek mukavemetlidir. Uygulamasý kolaydýr. Su geçirimsizdir. Zorlu hava koþullarýna karþý mukavimdir. Her türlü zemin boyasý ve kaplamasý öncesinde güvenle kullanýlabilir. Hýzlý priz alýr. TEKNÝK VERÝLER Kuru Birim Hacim Að. Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi Basýnç Mukavemeti 1,7 ± 0,2 kg / lt 20 dakika ~ 24 saat ³ 25 N / mm 2 1,2 ± 0,2 kg / lt ~ 20 dakika ~ 2 saat ³ 40 N / mm 2 1,7 ± 0,2 kg / lt ~ 20 dakika ~ 2 saat ³ 40 N / mm 2 Su Karýþým Oraný 2,5-4,0 lt 2,5-3,5 lt 2,5-3,5 lt Sarfiyat ~ 2 kg / m 2 / mm ~ 4 kg / m 2 / mm ~ 2 kg / m 2 / mm Ambalaj kg lýk kraft torba 5 2 kg/m 2 /mm Max.50 mm 25 kg lýk kraft torba kg/m 2 /cm Max.60 mm 3 2 kg/m 2 /mm 25 kg lýk kraft torba 5 Max.60 mm 72

12 NivoTech DS 2050 Kuru Þap Yüksek nitelikli katký maddeleri ve polimerik katkýlar ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, her türlü betonlama ve betonarme iþlerinde B20 sýnýfý beton olarak, zeminde kaba þap olarak veya makine ile pompalanabilen, yüksek performanslý, iç ve dýþ mekanda kullanýma uygun, çimento esaslý, hazýr kuru þaptýr. Beton zeminlerde. Yerden ýsýtmalý zeminlerde kullaným için uygundur. Yumuþak kývamlýdýr, kolay uygulanýr. Suya, neme, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý dayanýklýdýr. Ulaþýlmasý zor ve dar alanlarda beton ve betonarme çalýþmalarý için beton olarak kullanýlýr. Ekleme / boþluk doldurma þapý ve çeþitli beton katmanlarý arasýnda ara þapý, yüzen þap veya en az 25 mm kalýnlýkta (max. 50 mm) olmak üzere zemin þapý olarak kullanýlýr. Her tip beton dökme ve tamir iþlerinde, kiriþ-kolon inþa etmek, istinat duvarlarý yapýmýnda, kalýpla beton plaka veya merdiven yapýmýnda, yürüyüþ yollarý inþasýnda, taþ ve taþ türevi kalýn plakalarý yere sabitlemek için kullanýlýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Uzun ömürlüdür. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: d max (mm) 4 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3 Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) 1,7 ± 0,2 2,0 ± 0,2 ~ 60 ~ 24 ³ 25 2,5-4,0 lt Þap olarak kullaným için Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Zemin uygulama öncesinde yeteri kadar ýslatýlmalý veya Bostik NivoTech PoroPrim ile astarlanmalýdýr. Zeminde, kaba þap olarak kullanýmda tavsiye edilen uygulama kalýnlýðý en az 20 mm, en fazla 50 mm dir. Toz formdaki Bostik NivoTech DS 2050, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Karýþtýrýlan harç, 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Beton homojen bir þekilde zemine veya kalýba dökülür. Yeteri kadar donmasý saðlandýktan sonra kalýp sökülür ve gerekirse harç yüzeyi düzeltilir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Uygulama yapýlan yüzeyler, 7 gün süresince naylon veya jüt çuvallarý ile örtülerek kapatýlmalý; su püskürtülerek veya buna benzer uygulamalar ile ýslatýlmalýdýr. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. 10 mm kalýnlýk için yaklaþýk kg / m². Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Beton B20 olarak kullaným için Sadece hafif emici veya emici özelliði olmayan kalýplar kullanýlmalýdýr. Betonarme çalýþmasýnda, donatýnýn yeterince beton ile örtülmesine Geniþ yüzeyli yapý elemanlarýnda birleþim derzleri dikkate alýnmalýdýr. Kalýplar yeteri kadar kalýp ayýrýcý ile kaplanmalýdýr. Güçlendirme amaçlý kullanýmda, uygulama öncesinde, özellikle donatýlar üzerine Korozyon Önleyici Aderans Harcý uygulanmasý tavsiye edilir C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý 2 kg / m 2 2 kg/m 2 /mm kg lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max.50 mm 24 73

13 NivoTech ChapMix Hýzlý Prizlenen Konsantre Þap Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, fayanslarýn, PVC kaplamalarýn, yer döþeme malzemelerinin, halý ve parke zeminlerin kurulumundan önce yapýþýk ve yüzer þap oluþturmak için uygun yüksek priz ve kuruma özelliklerine sahip, hýzlý kuruyan konsantre bir þaptýr. Beton zeminlerde, Seramik kaplý zeminlerde. Ekonomiktir. Konsantredir. Su geçirimsizdir. Fayans ve seramik altýna doðrudan uygulanabilir. Halý, PVC ve kauçuk esaslý zemin kaplamalarý öncesinde güvenle kullanýlýr. Endüstriyel kaplama ve zemin boyalarý öncesinde yüzeyi düzeltmek için kullanýlýr. Dona, suya, sürekli neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yüksek mukavemetlidir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: d max (mm) 0,5 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 60 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Çalýþma Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak ve zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. 1,2 ± 0,2 2,0 ± 0,2 ~ 20 ~ 2 2,5-3,5 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Karýþýmýn Hazýrlanmasý: 25 kg NivoTech ChapMix, 75 ila 125 kg kum [0-4 mm (%60 ) mm (%40 )] ile. 300 ila 350 kg NivoTech ChapMix, 1m 3 kum [0-4 mm (%60 ) mm (%40 )] ile. Toz formdaki Bostik NivoTech ChapMix ve kum karýþýmý temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir betoniyer içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirde karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Karýþtýrýlan harç, 3 dk. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Taze harç dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Eðer bu süre aþýlmýþ ise, betonyer, pompa ve hortumlarý derhal boþaltýlmalý ve temizlenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 10 mm kalýnlýk için yaklaþýk 4,0 kg / m² (400 kg / m 3 dozaj için). 25 kg lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr kg / m 2 4 kg/m 2 /cm 20 Max.60 mm 24

14 NivoTech ChapRapid Hýzlý Prizlenen Þap Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, fayanslarýn, PVC kaplamalarýn, yer döþeme malzemelerinin, halý ve parke zeminlerin kurulumundan önce yapýþýk ve yüzer þap oluþturmak için uygun yüksek priz ve kuruma özelliklerine sahip, hýzlý kuruyan bir þaptýr. Beton zeminlerde, Seramik kaplý zeminlerde, Yerden ýsýtma sistemlerinde. Su geçirimsizdir. Fayans ve seramik altýna doðrudan uygulanabilir. Halý, PVC ve kauçuk esaslý zemin kaplamalarý öncesinde güvenle kullanýlýr. Endüstriyel kaplama ve zemin boyalarý öncesinde yüzeyi düzeltmek için kullanýlýr. Dona, suya, sürekli neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yüksek mukavemetlidir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: Toz formdaki Bostik ChapRapid, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir betoniyer içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirde karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç, 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Karýþtýrýlan harç 3 dak. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Taze harç 20 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Eðer bu süre aþýlmýþ ise, betonyer, pompa ve hortumlarý derhal boþaltýlmalý ve temizlenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 10 mm kalýnlýk için yaklaþýk 20 kg / m². d max (mm) 4 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 60 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Çalýþma Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak ve zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. 3 1,7 ± 0,2 2,0 ± 0,2 ~ 20 ~ 2 ³ 40 2,5-3,5 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý 2 kg / m 2 2 kg/m 2 /mm kg lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. Max.60 mm 6 75

15 NivoTech PSG Polisülfid Dolgu Bostik NivoTech PSG, jet yakýtlarýna ve kimyasallara dayanýklý, Polisülfid esaslý, çift komponentli, dar ve geniþ derzlemelerde kullanýma uygun, sýzdýrmazlýk malzemesidir. Benzin istasyonlarý, araba yýkama yerleri, havaalanlarý, kimyasal boþaltým alanlarý ve kimyasallara maruz kalabilecek her türlü alanlar (fabrikalar). Ýki bileþenli, solventsiz bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Kimyasallara (jet yakýt, teknik yað, akaryakýt, biodizel yakýt, inceltilmiþ anorganik asit ve çözeltilere) ve tuza karþý dirençlidir. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Uygulamadan yaklaþýk 24 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. (20 C de) A: 5 kg teneke kutu B: 500 gr teneke kutu Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 teneke istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. Shore A Sertliði (DIN 53505) A krem, B siyah > 25 3 Yoðunluk, gr / cm A 1,58 ± 0,02 B 1,58 ± 0,02 Çekme Mukavemeti N / mm 2 > 8 Kullanma Zamaný (23 C 50 Rh) Yüzey Kuruma (23 C 50 Rh) Kürleþme Zamaný Uygulama yapýlacak yüzeyler, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Bostik NivoTech PSG iki bileþenden oluþmaktadýr. Aðýrlýkça 100 gr A Bileþeni, 10 gr B Bileþeni homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlýr. Basit ve küçük tatbikatlarda hazýrlanan karýþým aðýzdan dolma pompa - tabanca ve bir spatula yardýmý ile uygulanabilir. Büyük çaplý uygulamalarda ise genellikle dozaj ayarý yapýlabilen makineler kullanýlýr. Uygulama Sonrasý Temizlik: Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir dakika 3 saat 8 saat 76 Fuga Geniþliði (mm) Fuga Derinliði (mm) Sarfiyat (gr / m) , , ,00 A B 60 Max.20 mm 8

16 NivoTech PSG - PP Polisülfid Dolgu Emici Yüzey Astarý Polisülfid öncesi emici yüzeylerde kullanýlan, kimyasallara dayanýklý astardýr. Beton, tuðla, taþ, iþlenmemiþ ahþap gibi gözenekli ve emici yüzeylerde kullanýlýr. Düþük viskozitesinden dolayý zeminde uygulanýr. Kimyasallara dayanýklýdýr. Tek komponentlidir. Þeffaftýr. Açýk sarý renktedir. Viskozitesi düþüktür. Yaklaþýk 0,20 lt / m². 500 ml lik metal kutu. 0,200 lt / m 2 0,200 lt / m 2 NivoTech PSG - MP Polisülfid Dolgu Emici Olmayan Yüzey Astarý Polisülfid öncesi, emici olmayan yüzeylerde kullanýlan, tek komponentli astardýr. Parlak ve emici olmayan yüzeylerde Polisülfid öncesi kullanýlýr. Tek komponentlidir. Þeffaf ve koyu sarý renktedir. Su geçirmez ve sýzdýrmaz. Jet yakýtlarýna, kimyasallara, yaðlara, akaryakýta, inceltilmiþ anorganik asit, limon asidi, ksilol alkol ve deðiþik tuz çözeltilerine karþý dayanýklýdýr. + 5 C'nin üzerinde çalýþýlmalýdýr. Yaklaþýk 0,20 lt / m². 500 ml lik metal kutu. 0,200 lt / m 2 0,200 lt / m 2 77

17 ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde. Garajlar, otoparklar ve yaya kaldýrýmlarýnda, Yeraltý geçitleri ve metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda. Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde. Garajlar, otoparklar ve yaya kaldýrýmlarýnda, Yeraltý geçitleri ve metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda, Yükleme rampalarý ve rýhtýmlarda, Yoðun ve aðýr yüklere maruz kalmayan zeminlerde. Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde. Garajlar, otoparklar ve yaya kaldýrýmlarýnda, Yeraltý geçitleri ve metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda, Yükleme rampalarý ve rýhtýmlarda, Yoðun ve aðýr yüklere maruz kalmayan zeminlerde. Özellikler Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler oluþturur. Aþýnma ve darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr. Uzun ömürlüdür. Uygunlandýðý yüzeydeki su geçirimsizliðini artýrýr. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Sadece kuvars agregalýdýr. Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler oluþturur. Aþýnma ve darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr. Uzun ömürlüdür. Uygunlandýðý yüzeydeki su geçirimsizliðini artýrýr. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Kuvars ve korunt agrega karýþýmlýdýr. Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler oluþturur. Aþýnma ve darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr. Uzun ömürlüdür. Uygunlandýðý yüzeydeki su geçirimsizliðini artýrýr. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Sadece korunt agregalýdýr., yeþil, kýrmýzý, sarý, yeþil, kýrmýzý, sarý, yeþil, kýrmýzý, sarý TEKNÝK VERÝLER Kuru Birim Hacim Að. Basýnç Mukavemeti Aþýnma Mukavemeti 1,60 kg / dm 3 ³ 65 N / mm 2 4 cm³ / 50cm² 1,60 kg / dm 3 ³ 70 N / mm 2 3 cm³ / 50cm² 1,70 kg / dm 3 ³ 75 N / mm 2 2 cm³ / 50cm² Sarfiyat 4-6 kg / m kg / m kg / m 2 Ambalaj 25 kg lýk kraft torba 25 kg lýk kraft torba 25 kg lýk kraft torba 4 kg / m 2 4 kg / m 2 4 kg / m 2 4 kg / m 2 4 kg / m 2 4 kg / m a 78

18 SH Q Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Bostik SH Q Zemin Sertleþtirici, sadece kuvars agregalý, yüksek nitelikli çevre dostu katký maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanýma hazýr, çimento esaslý zemin sertleþtiricisidir. Ýç ve dýþ mekanlar, Yoðun ve aðýr yüklere maruz kalmayan zeminlerde, Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde, Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldýrýmlarda, Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda, Fabrikalarda, Yeraltý geçitleri, metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda. Taze beton üzerine serpme olarak kullanýlýr. Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini saðlar. Klasik betona göre aþýnma ve darbelere üstün dayanýmlýdýr. Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Betonun geçirimsizliðini arttýrýr. Oksitlenmez. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Yanmaz. d max (mm) 3, kýrmýzý, sarý, yeþil Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Aþýnma (Bölme metoduna göre) 1,60 kg / dm³ ~ 65 4 cm³ / 50cm² + 5 C C arasý Hýzlý priz almayý engellemek için, yeni uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine hafifçe su püskürtülmeli ve yüzey geniþ yüzeyli folyo ile örtülmelidir. Bostik SH Q Zemin Sertleþtirici üzerine tavsiye edilen Bostik WBC veya Bostik RBC kür malzemesi uygulanmalýdýr. Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak, uygulamadan sonraki 1-3 gün içerisinde, yalancý derzler kesilmelidir. Zemin sertleþtiðinde esnek derz macunu ile doldurulmalýdýr. Uygulamasý yeni yapýlmýþ yüzeyler doðrudan güneþ ýþýðý ile temastan, olumsuz hava þartlarýndan, ve yüksek sýcaklýklardan (+ 35 C üzeri) 3 mm kalýnlýk için yaklaþýk 4-6 kg / m². 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Bostik SH Q Zemin Sertleþtirici nin uygulanacaðý yüzey en az B25 sýnýfý beton olmalýdýr. Uygulama yapýlacak betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmelidir. Bostik SH Q Zemin Sertleþtirici nin üzerine uygulanacak olan betonun kývamý çok önemlidir. Katý kývamlý olmasý halinde, yüzey sertleþtirici, reaksiyonu için gerekli olan suyu bünyesine alamaz ve dolayýsýyla sertleþme gerçekleþmez. Kývamýn fazla sulu olmasý halinde ise, yüzey sertleþtirici dökülmüþ olan betonun içine girer ve istenen sonuç bu nedenle alýnamaz. Bostik SH Q Zemin Sertleþtirici nin önce sarf miktarýnýn ½ si beton zemin üzerine serpilir ve tahta mala ile düzeltilir. Zemin üzerinde yürünebilecek duruma gelindiðinde, geri kalan malzeme bütün zemine homojen olarak yayýlýr ve düzeltilir. Ürünün beton yüzeye iþlenmesinin ve düzeltme iþleminin ardýndan yüzey son olarak tepsi perdahý ile düzeltilmelidir. 4 kg / m 2 4 kg / m

19 SH QC Zemin Sertleþtirici - Kuvars ve Korund Agregalý Bostik SH QC Zemin Sertleþtirici, kuvars ve korund agregalý, yüksek nitelikli çevre dostu katký maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, üstün performanslý, kullanýma hazýr, çimento esaslý zemin sertleþtiricisidir. Kullanýldýðý Yerler : Yoðun ve çok aðýr yüklere maruz kalmayan zeminlerde, Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde, Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldýrýmlarda, Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda, Fabrikalarda, Yeraltý geçitleri, metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda, Yükleme rampalarý ve rýhtýmlarda, Taze beton üzerine serpme olarak kullanýlýr. Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini saðlar. Klasik betona göre aþýnma ve darbelere üstün dayanýmlýdýr. Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Betonun geçirimsizliðini arttýrýr. Oksitlenmez. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Yanmaz. d max (mm) 3, kýrmýzý, sarý, yeþil Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Aþýnma (Bölme metoduna göre) 1,60 kg / dm³ ~ 70 3 cm³ / 50cm² + 5 C C arasý Hýzlý priz almayý engellemek için, yeni uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine hafifçe su püskürtülmeli ve yüzey geniþ yüzeyli folyo ile örtülmelidir. Bostik SH QC Zemin Sertleþtirici üzerine tavsiye edilen Bostik WBC veya Bostik RBC kür malzemesi uygulanmalýdýr. Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak, uygulamadan sonraki 1-3 gün içerisinde, yalancý derzler kesilmelidir. Zemin sertleþtiðinde esnek derz macunu ile doldurulmalýdýr. Uygulamasý yeni yapýlmýþ yüzeyler doðrudan güneþ ýþýðý ile temastan, olumsuz hava þartlarýndan, ve yüksek sýcaklýklardan (+ 35 C üzeri) 3 mm kalýnlýk için yaklaþýk 4-6 kg / m². 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Bostik SH QC Zemin Sertleþtirici nin uygulanacaðý yüzey en az B25 sýnýfý beton olmalýdýr. Uygulama yapýlacak betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmelidir. Bostik SH QC Zemin Sertleþtirici nin üzerine uygulanacak olan betonun kývamý çok önemlidir. Katý kývamlý olmasý halinde, yüzey sertleþtirici, reaksiyonu için gerekli olan suyu bünyesine alamaz ve dolayýsýyla sertleþme gerçekleþmez. Kývamýn fazla sulu olmasý halinde ise, yüzey sertleþtirici dökülmüþ olan betonun içine girer ve istenen sonuç bu nedenle alýnamaz. 80 Uygulama-: Bostik SH QC Zemin Sertleþtirici nin önce sarf miktarýnýn ½ si beton zemin üzerine serpilir ve tahta mala ile düzeltilir. Zemin üzerinde yürünebilecek duruma gelindiðinde, geri kalan malzeme bütün zemine homojen olarak yayýlýr ve düzeltilir. Ürünün beton yüzeye iþlenmesinin ve düzeltme iþleminin ardýndan yüzey son olarak tepsi perdahý ile düzeltilmelidir. 4 kg / m 2 4 kg / m 2 24

20 SH C Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Bostik SH C Zemin Sertleþtirici, sadece korund agregalý, yüksek nitelikli çevre dostu katký maddeleri içeren, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, yüksek aþýnma direncine ve mukavemet deðerlerine sahip, kullanýma hazýr, çimento esaslý zemin sertleþtiricisidir. Yoðun ve çok aðýr yüklere maruz kalmayan zeminlerde, Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde, Garajlar, otoparklar, yollar ve kaldýrýmlarda, Hangarlar, endüstriyel ve ticari depolarda, Fabrikalarda, Yer altý geçitleri, metro istasyonlarýnda, Benzin istasyonlarýnda, Yükleme rampalarý ve rýhtýmlarýnda. Taze beton üzerine serpme olarak kullanýlýr. Tozumayan, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini saðlar. Klasik betona göre aþýnma ve darbelere üstün dayanýmlýdýr. Yoðun trafiðe karþý dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Betonun geçirimsizliðini arttýrýr. Oksitlenmez. Temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr. Yanmaz. d max (mm) 3, kýrmýzý, sarý, yeþil Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Aþýnma (Bölme metoduna göre) 1,70 kg / dm³ ~ C C arasý 2 cm³ / 50cm² Hýzlý priz almayý engellemek için, yeni uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine hafifçe su püskürtülmeli ve yüzey geniþ yüzeyli folyo ile örtülmelidir. Bostik SH C Zemin Sertleþtirici üzerine tavsiye edilen Bostik WBC veya Bostik RBC kür malzemesi uygulanmalýdýr. Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak, uygulamadan sonraki 1-3 gün içerisinde, yalancý derzler kesilmelidir. Zemin sertleþtiðinde esnek derz macunu ile doldurulmalýdýr. Uygulamasý yeni yapýlmýþ yüzeyler doðrudan güneþ ýþýðý ile temastan, olumsuz hava þartlarýndan, ve yüksek sýcaklýklardan (+ 35 C üzeri) 3 mm kalýnlýk için yaklaþýk 4-6 kg / m². 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Bostik SH C Zemin Sertleþtirici nin uygulanacaðý yüzey en az B25 sýnýfý beton olmalýdýr. Uygulama yapýlacak betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmelidir. Bostik SH C Zemin Sertleþtirici nin üzerine uygulanacak olan betonun kývamý çok önemlidir. Katý kývamlý olmasý halinde, yüzey sertleþtirici, reaksiyonu için gerekli olan suyu bünyesine alamaz ve dolayýsýyla sertleþme gerçekleþmez. Kývamýn fazla sulu olmasý halinde ise, yüzey sertleþtirici dökülmüþ olan betonun içine girer ve istenen sonuç bu nedenle alýnamaz. Bostik SH C Zemin Sertleþtirici nin önce sarf miktarýnýn ½ si beton zemin üzerine serpilir ve tahta mala ile düzeltilir. Zemin üzerinde yürünebilecek duruma gelindiðinde, geri kalan malzeme bütün zemine homojen olarak yayýlýr ve düzeltilir. Ürünün beton yüzeye iþlenmesinin ve düzeltme iþleminin ardýndan yüzey son olarak tepsi perdahý ile düzeltilmelidir. 4 kg / m 2 4 kg / m

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI 30 KG. ( % ) Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi: Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum 4 aya kadar stoklanabilir. Kullaným Talimatý: Su / Alçý oraný yaklaþýk

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası Baumit MPA 35 L Perlitli Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde kullanılabilen, makine ile ve elle uygulanabilen, fabrikada karıştırılmış hazır kuru çimento bağlayıcılı bir sıvadır. Özellikle gazbeton

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI 1 EKOKAT DS 101 YALITIMLI DOLGU ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 101 Yalıtımlı Dolgu Sıvası, perlit esaslı dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yapıların dış

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY Bayındırlık Poz No: 04.013/1 Seramik Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.ts EN 12004 e uygun

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

Su bazlı solvent içermeyen saf akrilik yoğun trafik PVC yapıştırma köpük ve lateks tabanlı halıların yapışmasında güvenle kullanılır.

Su bazlı solvent içermeyen saf akrilik yoğun trafik PVC yapıştırma köpük ve lateks tabanlı halıların yapışmasında güvenle kullanılır. 2 www.zeminyapistiricisi.com ÜRÜN ADI ÜRÜN CİNSİ ORT. TÜKETİM AMBALAJ MESSEFIX QUATTRO Saf akrilik karboksi gruplardan oluşan eser miktarda solvent içeren homojen ve hetorejen yoğun trafik PVC yapıştırma,

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel )

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel ) TANIMI MasterTile FLX 24, çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğaltaş, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa sahip

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI 2015 ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA 1998 yılından itibaren ısı yalıtımı ve yapı kimyasalları konusunda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeler doğrultusunda 2008 yılında Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San. Ve

Detaylı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı TEKNOREP 300 Bayındırlık Poz No: 04.613/3b Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı,

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA 1 EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, perlit esaslı iç cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yalıtımın dış cepheden

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ 500.510.10 Crystal CB 510 Beton İçerisine Kapiler Etkili Kristalize Su Yalıtım 2,45 TL/kg 20 kg PE takviyeli Kraft Torba 49,08 TL 1,8-2,0 kg/m 2 500.504.25 Sealmax CB 504 Çimento Esaslı,

Detaylı

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten...

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Su geçirmez Isı geçirmez Ses geçirmez Yanmaz İNDEKS SERAMONT 4 SERAMONT BİNA MANTOLAMA ISI-SES-SU YALITIM HARCI 6 SERAMONT U-BİNA MANTOLAMA

Detaylı

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate 02 (Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır Yaklaşık 600 gram (1 adet

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY FLEX Bayındırlık Poz No:04.013/1 Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, cammozaik

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 SERAMİK YAPIŞTIRICISI ABS A120 SERAMİK

Detaylı

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir

Detaylı

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI TANIMI MasterSeal P 625, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, kuru, nemli, ıslak beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde de kullanılabilen astar malzemesidir. TS EN 13813 ve TS EN 1504-2,

Detaylı

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1 Baumit Sıva Ürünleri Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler İleriye yönelik fikirler. 1 Mükemmel İÇ YÜZEYLER İÇİN MAKİNE SIVALARI Baumit MPI 25 Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler

Detaylı

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/-./ /201 Talep etmiş Olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFİĞİ KULLANIM AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları Mantolama Sistemleri 10/2015 Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları K1 Çimento bazlı, kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Ürün Standardı: TS EN 12004:2007

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva.

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Baumit PRIMO 2 Kaba Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, katkı maddeleri. Kullanım

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

Detaydaki Mükemmellik... Prozem. prozem.com.tr

Detaydaki Mükemmellik... Prozem. prozem.com.tr YAPIŞTIRICILAR TESVİYE ŞAPLARI ASTARLAR Detaydaki Mükemmellik... Prozem prozem.com.tr Zemin kaplamalarında mükemmel sonuçlar için ihtiyacınız olan tüm ürünler Prozem le elinizin altında PROZEM: ZEMİN KAPLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması SİSTEM ÇÖZÜMLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ İÇİNDEKİLER Sistem Kodu 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 00-A 00 00 Sistem Açılımı Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

SAYIN :.Satınalma Yetkilisi

SAYIN :.Satınalma Yetkilisi SAYIN :.Satınalma Yetkilisi Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/8887844 \.../ /201.. Talep etmiş Olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFİĞİ KULLANIM AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN 12004 CE ÜRÜN TANIMI Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır KULLANIM ALANLARI

Detaylı

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı:

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı: TEKNODEKO STANDART Bayındırlık Poz No: 04.476/d Dekoratif Sıva Ürün Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR.

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. Ocak 2017 SILVERCEMENT YAPIfiTIRICI SC10 Polistren Levha Yap flt r c s Polistren levha, poliüretan levha, izolasyon vb. malzemelerin yap flt r lmas nda kullan lmak üzere haz

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT Kalekim Yapıştırıcılar 17 Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT KALEKİMTOZUMAZ SUPERTECH TECHNOPUR 18

Detaylı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı Baumit DuoContact Yapıştırma ve Sıva Harcı Ürün Baumit EPS Isı Yalıtım Sistemleri, taşyünü ve XPS ürünleri için uygun, mineral esaslı toz formda hazır yapıştırma ve sıva harcıdır. Bileşimi Çimento, organik

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ERIR 980 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Tanımı Tardigrade ERIR 980, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Baumit Glatt. Saten Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda makineli uygulamalar için, fabrika karışımı hazır alçı/kireç sıva.

Baumit Glatt. Saten Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda makineli uygulamalar için, fabrika karışımı hazır alçı/kireç sıva. Baumit Glatt Saten Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda makineli uygulamalar için, fabrika karışımı hazır alçı/kireç sıva. Bileşimi Alçı, kalsiyum hidrat, ince kum, perlit, katkı maddeleri Özellikler

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Zemin Plakaları Vidipan Zemin Plakası Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

Firma Profili. Hakkımızda. Vizyonumuz. Misyonumuz. Değerlerimiz. Kalite Politikamız

Firma Profili. Hakkımızda. Vizyonumuz. Misyonumuz. Değerlerimiz. Kalite Politikamız i ii 01 Firma Profili Hakkımızda İnşaat Malzemeleri adına birçok üründe; ön planda Bursa ve ilçeler olmak üzere toplamda Güney Marmara bölgesine hizmet vermektedir. Aktif promosyonunu yaptığımız ürünlerin

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya Baumit NanoporColor (NanoporFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cepheler için, kullanıma hazır, silikat esaslı bir mineral boyadır. Özel olarak bu amaçla geliştirilmiş mikro yapıdaki yüzeyinin yanı sıra özel, nano

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Sayfa: 1 / 6 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ECSP 260 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Tanımı Tardigrade ECSP 260, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı.

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Baumit MVR Uni Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Bileşimi Kalsiyum hidrat, beyaz çimento, kum, katkı maddeleri. Kullanım Alanları Yaygın

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

Universal-Abtönkonzentrat

Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat 20 ml decomix ile aşağıdaki renk tonu seviyeleri elde edilir Vernik 1 Dispersiyon Renklendirilecek beyaz malzeme miktarı 375 ml 750 ml 2500 ml 2,5 l

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler TEKNİK ŞARTNAME İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler SPOR SALONU ZEMİN UYGULAMA İMALAT AŞAMALARI; 1.) Zemin Hazırlığı, 2.) Beton Hazırlığı, 3.) Primer (Astar) uygulaması,

Detaylı

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü.

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. ŞAP VE DÖKME EPOKSİ ASTARI ARDEX A 35 Hızlı şap çimentosu ARDURAPID Efektli Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir 3 saat sonra

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Rulo üzeri akrilik zemin kaplama özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol saha zeminleri için geliştirilmiş zemin kaplama sistemidir. Açık hava şartlarında

Detaylı

YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA YÜKSEK KORUMA CAPATECT KA YLE UZAK ARA ÖNDE. 67,97 57,60 67,97 ASTAR

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi Sayfa: 1 / 6 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ECAS 290 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi Tanımı Tardigrade ECAS

Detaylı

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. TEKNOSER 100 Bayındırlık Poz No: 4.613/F04 gri Yüzey Sertleştirici Ürün Tanımı: Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu TÜRKİYE NİN FAWORİ Sİ OCAK 07 FİYAT LİSTESİ Önerilen fiyatlardır. İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu 4 Dış Cephe Ürün Grubu 57 Sentetik Ürün Grubu 89 Yol Çizgi Boyası ve Tineri 0 Selülozik Ürün Grubu Tutkal

Detaylı

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA 1 EKOKAT DS 201 YALITIMLI DEKORATİF ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 201 Yalıtımlı Dekoratif Sıva, perlit esaslı son kat dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

TEKNOİZOFİX. Bayındırlık Poz No: Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOİZOFİX. Bayındırlık Poz No: Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOİZOFİX Bayındırlık Poz No: 04.480 Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS,XPS,taşyünü vb..) beton, tuğla, gaz beton gibi zeminlere

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran.

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran. Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

BAYİ KAŞESİ. HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. Ltd. Þti.

BAYİ KAŞESİ. HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. Ltd. Þti. BYİ KŞESİ HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. td. Þti. 2015 HZİRN FİYT İSTESİ SU YITIM ÜRÜNERİ Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri INSUEX SU 1/2 Çimento ve krilik Esaslı, Yarı Elastik Su Yalıtım

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

BAYİ KAŞESİ. HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. Ltd. Þti.

BAYİ KAŞESİ. HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. Ltd. Þti. BYİ KŞESİ HÝTÝTKÝM Ýnþ. ve Ýnþ. Mlz. Ýmal. Otom. Nak. Tic. Ltd. Þti. 2015 HZİRN FİYT LİSTESİ ODTÜ METU İÇİNDEKİLER ÜRÜN GRUBU SYF NO SU YLITIM ÜRÜNLERİ 1 Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri 1 Bitüm, Kauçuk,

Detaylı

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Yarı Elastik, Self Levelling Kaplama

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Yarı Elastik, Self Levelling Kaplama TANIMI MasterTop BC 375 N, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, endüstriyel self levelling zemin kaplama malzemesidir. KULLANIM YERLERİ MasterTop BC 375 N, MasterTop 1324 serisi poliüretan kaplama

Detaylı