Metin içerisinde ara: Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metin içerisinde ara: Genel Hükümler"

Transkript

1 Mevzuat metni Dayand Mevzuat Metin içerisinde ara: çi sa ve 2389 A LI I VE GÜVENL TÜZÜ Ü Bakanlar Kurulu Karar n Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayand Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yay mland R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: Yay mland Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13,. 443 NC KIIM Genel Hükümler Madde say Kanunu kapsam na giren i yerlerinde,i çilere aityat p kalkma yerlerinde ve di er mü temilat nda bulunmas gereken sa k a ve i yerlerinde kullan lan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, ç kabilecek hastal klara engel olacak tedbir ve araçlar n, i yerlerinde i kazalar ö üzere bulundurulmas gerekli araçlar n ve al nacak güvenlik tedbirlerinin neler oldu u bu Tüzükte belirtilmi tir. Madde 2 Her i veren, i yerinde i çilerinin sa ve i güvenli ini sa lamak için,bu Tüzükte belirtilen artlar yerine getirmek noksans zbulundurmak gerekli olan yapmakla yükümlüdür. çiler de, bu yoldaki usuller ve artlara uymak zorundad rlar. Madde 3 veren,i çilere yapmakta olduklar i lerinde uymalar gerekli sa k ve güvenlik tedbirlerini ö retmek ve i de tirecek i çilere yenisinin g bilgileri vermek zorundad r. Madde 4 verenin,i yerinde, teknik ilerlemelerin getirdi i daha uygun sa k artlar sa lamas ; kullan lan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararl olanlar, yap lan i in özelli ine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararlar azaltan alet ve de tirmesi i kazalar önlemek üzere i yerinde al nmas ve bulundurulmas gerekli tedbir ve araçlar ve al nacak di er i güvenli i tedbirlerini devaml surette esast r. NC KIIM a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri NC BÖLÜM yerlerinde Bulunmas Gereken a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri: Madde 5 yeri kurulmas amac yla yeniden yapt lacak binalarla bunlara yap lacak her çe it ekler ve bunlardaki de iklikler, mevzuata ve o binada y in nitelik ve özelliklerine uygun bulunacakt r. Evvelce in a edilmi olan herhangi bir binan n tümünün veya bir k sm n i yeri olarak kullan lmas nda da, bu artlar aranacakt r. Madde 6 yerlerinin çat lar ;, rüzgar, ya mur, kar gibi d etkilerden i çileri tamamen koruyacak surette dayan kl ve muhafazal yap lm olacakt r. üzeri, yaz n fazla geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulundu u takdirde, ayr ca bir tavan yap lmas, bununla çat aras nda hava ak sa layacak m bulunmas gereklidir. yerlerinin bulundu u baraka, sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çat lar geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmü oldu u hallerde bu çat lar, en santimetre yükseklikte yap lm olacakt r. Madde 7 yerlerinde i çilerin daimi olarak çal ld yerlerin tavanyüksekli i,en az 3 metre olacakt r. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekli in ortalamas 3 metre olacak ve en alçak sm, varsa, kiri in alt noktas ndan 240 santimetrede olmayacakt r. 17/5/1941 tarihinden önce çal makta bulunan i yerlerinde, fazla,buhar, gaz yahut zararl tozlar ç karmas gibi sa k yönünden sak ncal olmayan i hava hacmi 8 inci maddede yaz miktara uygun bulundu u ve yeterli havaland rma sa land hallerde, bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir. 17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden önce çal makta olan i yerlerinde birinci ve ikinci f kralarda yaz tavan yüksekli i, e santimetre olarak kabul edilir. Madde 8 yerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kaplad hacimler dahil olmak üzere, i çi ba na en az 10 metreküp olacakt hacminin hesab nda, tavan yüksekli inin 4 metreden fazlas nazara al nmaz. Madde 9 Her i yerinde,makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler,çal ani çilerin i lerini rahatça yapmalar na engel olmayacak ve herhangibir t sebebiyet vermeyecek ekilde yerle tirilecek ve bunlar,gere i gibi korunacakt r. yeri olarak kullan lan binalar n dö eme yüzeyine, orada çal an i çiler için tehlikeli olacak ekilde, makine, tesis, ham, yar i lenmi veya tam i lenmi m 2390

2 rak lmayacakt r. Madde 10 yerlerinde taban dö eme ve kaplamalar, sa lam, kuru ve mümkün oldu u kadar düz ve kaymaz bir ekilde olacak ve malzemesi kolayca temizlenmeye elveri li bulunacakt r. Yap lan i e göre, tabana fazla su veya sulu eyler dökülen i yerlerinde, çamur yahut bula k su birikintileri olmamas için gerekli tedbirler al nacak sifonlar konulacakt r. Taban ve asma katlar n dö emeleri, üzerine konulacak makine, alet ve edevat ve benzeri malzeme ile orada çal lacak i çilerin a dayanabilecek ekilde yap lm olacak ve metrekare hesab ile ta yabileceklerien çok a rl k miktarlar, yetkili teknik elemana tespit ettirilecek hadler üstünde yüklemelere meydan verilmeyecektir. a 2391 Ah ap ve yan maddelerden yap lm dö emelerin bulundu u yerlerde, aç k ate veya alevle çal malar yap lmayacakt r. Teknik nedenlerle dö emelerde çukur, delik, merdiven ba lar,menholler ve kanallar gibi tehlike gösteren seviye fark bulundu u hallerde, gerekli al nacakt r. çinde a nd,yak veya s cak s lar bulunan büyük kap, sarn ç, kuyu, havuz ve depolar n a zlar, dö eme ile ayn seviyede bulunuyorsa, bunlar n k sa lam bir korkulukla çevrilecek veya a zlar kapakla örtülecektir. Madde 11 yerlerindeki koridorlar,i çilerin kolayl kla gelip geçmesinisa layacak ve tehlike ba gösterdi inde i yerini çabuklukla bo altmaya yetecekge olacak,tabii veya suni kla ayd nlat lm bulunacakt r. Makinalar, motorlar ve bunlar taraf ndan çal lan aletler ve di er tezgahlar aras ndaki aç kl k, i çilerin rahat çal malar sa lamak üzere, en az 80sa olacakt r. yerindeki geçitlerin geni li i, oradan geçecek i çilerin miktar na ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu geni lik 120 santimetr olmayacakt r. Geçitlerin taban sa lam, ar zas z ve kaymaz ekildeyap lm olacak, ayr ca geçitler i aretlenecektir. Yüksek geçit, platform veya çal ma sahanl klar n (yükleme bo altma rampalar ile bir ki inin durabilemesine imkan vermeyecek darl ktaki yerler hariç bulunan bütün taraflar,en az 90 santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir. Köprü eklindeki asma geçitler, üzerinden geçirilecek en a r yüke göre hesap edilerek sa lam bir ekilde in a edilecek ve buralarda kaymalar ön tedbirler al nm olacakt r. Ta ma bandlar n (Konveyör) veya di er makinalar n üzerinden geçen bütün geçitlerin aç k bulunan taraflar, uygun korkuluk ve eteklerle çevrilecektir. Madde 12 yerlerindeki kap lar n yükseklik ve geni li i,oralarda çal anlar n serbestçe girip,ç kmalar na elveri li ve d ar dan gelecek s cak ve so uk veya zararl koku gaz ve gürültüden i çileri koruyacak ekil ve nitelikte yap lm olacakt r. Bo lu a aç lan kap ve di er menfezlerin uygun koruyucula korkuluklar bulunacakt r. Madde 13 yerlerinde d ar dan k almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin ayd nl k veren yüzeyleri toplam, i yeri taban yüzeyini 1/10 oran nda olacakt r. D ar ile do rudan do ruya ba lant olmayan iç kap, pencere ve menfezlerin dolayl olarak ayd nl k veren yüzeyleri bu hesaba kat lm a 2392 pencere ve menfezler i yerine, bol ve e it olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca aç p kapanabilecek ve temizlenebilecek ekilde yap lacakt r. çilerin, pencere ve menfezlerden gelen güne na ve na veya hava ak mlar na kar sa klar koruyacak ekilde, gere ine göre, perde, ten pancur konulmas, yahut camlar n boyanmas gibi tedbirler de al nacakt r. Madde 14 - yerlerinde kullan lacak korkuluklar; sa lam bir ekilde ah apboru veya metal profilli malzemeden yap lacak, yüzeyleri pürüzlü ve kö eler olmayacakt r. Korkuluklar n,tabandan yüksekli i en az 90 santimetre olacakt r. Korkuluklar, en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elveri li di er bir yere sa lam bir ekilde tespit edilecek ve üst seviyesi i aras ndaki mesafenin yar hizas na da, bir ara korkuluk çekilecektir. Korkulu un tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilograml k biryüke dayanabilecek ekilde yap lacakt r. Ah ap korkuluklar n trabzan ve dikmeleri, en az 5x10 santimetrelik latadan ve ara korkuluklar ise, en az 5x5 santimetrelik kadrodan veya 2,5x10 santi latadan yap lacakt r. Boru korkuluklar n trabzan veya dikmeleri, en az 1 1/4 parmak ve ara korkuluklar ise, en az (1) parmak borudan yap lm olacakt r. Metal profilli malzemeden yap lan kö ebentli korkuluklar n trabzan ve dikmeleri, en az 5 milimetre et pay olan 40x40 milimetrelik kö ebentden korkuluklar ise, en az 3 milimetre et pay olan 30x30 milimetrelik kö ebentten yap lacak ve kö ebentlerin yatay kenarlar,tehlikeli tarafa dönük olacakt r. Dördüncü f kradaki art,yerine getirilmek suretiyle di er metal profilli malzemeden de korkuluklar yap labilir. Madde 15 - Etekler; ah ap, metal veya yeteri sa laml kta di er malzemeden yap lacakt r. Bunlar n yükseklikleri, tabandan en az 15 santimetre ol gerekti inde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aral bulunabilecektir. Madde 16 - yerlerinin gün yle yeter derecede ayd nlat lm olmas esast r. u kadar ki,i in konusu veya i yerinin in a tarz nedeniyle gün faydalan lamayan hallerde yahut gece çal malar nda, suni kla yeterli ayd nlatma sa lanacakt r. Gerek tabii ve gerek suni klar, i çilere yeter derecede ve e it olarak da lmay sa layacak ekilde düzenlenecektir. Madde 17 yerlerinde suni k kullan ld hallerde: 2393

3 1) Elektri in sa lanabildi i yerlerde elektrik kullan lacak ve tesisat,teknik usul ve ko ullara uygun bir ekilde yap lm olacakt r. 2) uni k tesis ve araçlar ; havay kirletecek nitelikte gaz, koku ç kararak i çilerin sa na zarar vermeyecek, keskin, göz kama ve titrek k m getirmeyecek ekilde olacakt r. 3) 35 C tan a s cakl kta parlayabilen, buhar ç karan benzin, benzol gibi s lar, ayd nlatma cihazlar nda kullan lmayacakt r. 4) yak tlar ile ayd nlatmada, lambalar n hazneleri metal olacak, s nt yapmayacak ve k zmamas için de gerekli tedbirler al nm olacakt r. 5) Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle temas ihtimali olan i lerde; alev, tel kafes ve benzeri malzeme ile örtülecektir. 6) çinde kolayca parlay veya patlay maddeler ile ilgili i ler yap lan yahut parlay, patlay maddeler bulunan yerler, sa lam cam mahfazalara ko lambalarla, k d ardan yans lmak suretiyle ayd nlat lacakt r. 7) yak tlar ile ayd nlatmada lambalar ate ve alev yak nda doldurulmayacak, üstlerinde 1 metre,yanlar nda (30) santimetre kadar mesafede yan ya ve malzeme bulundurulmayacak ve sa lam bir ekilde tespit edilecektir. Lambalar portatif oldu u takdirde,yere konuldu unda devrilmeyecek ekilde oturakl olacakt r. yak tlarla ayd nlatma yap lan yerlerde, en az bir adet yang n söndürme cihaz bulundurulacakt r. Madde 18 yerlerindeki avlular, aç k alanlar, d yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Kaba malzemelerin ta nmas, aktar lmas, depolanmas ve benzeri kaba lerin yap ld yerler ile i geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ayd nlat lacakt r. Kaba montaj, balyalar n aç lmas, hububat ö ütülmesi ve benzeri i lerin yap ld yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yükasansör k malzeme stok ambarlar, soyunma ve y kanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Normal montaj, kaba i ler yap lan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri i lerin yap ld yerler,en az 200 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Ayr nt lar n, yak ndan seçilebilmesi gereken i lerin yap ld yerler, en az 300 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekl gerektiren ince i lerin yap ld yerler, en az 500 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Hassas i lerin sürekli olarak yap ld yerler en az 1000 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Madde 19 Bir ayd nlatma merkezine ba olan i yerlerinde; herhangi bir ar za dolay siyle klar n sönmesi ihtimaline kar, yeteri kadar yedek ayd araçlar bulundurulacak ve gece çal malar yap lan yerlerin gerekli mahallerinde tercihan otomatik olarak yanabilecek yedek ayd nlatma tesisat bulundurulacakt r Yang n, yedek ayd nlatma tesisat bozmas ihtimali bulunan yerlerde; yans tacak i aretler, fosforesan boya, pilli lambalar uygun yerlere yerle veya bunlara benzer tedbirler al nacakt r. Madde 20 Kapal i yerlerindeki s cakl k ve nem derecesinin, yap lan i inniteli ine uygun olmakla beraber ml bulunmas esast r. Bu itibarla, yaz n s dayan lmayacak bir dereceye ç kmamas için i yerlerinde serinletici tedbirler al nacak, k n da i çilerin muhtaç bulunduklar en az s cakl n sa lanmas için, zararl gazlar ç kararak havay bozmayacak ekilde uygunvas talarla lacakt r. Çok bu u husule gelen i yerlerinde s cakl k derecesi15 santigrat dereceden a santigrat dereceden yüksek olmayacakt r. Fazla veren vas talar n yak nda çal an i çilerin bulunmas halinde, do rudan yans yan s cakl a kar, gereken tedbirler al nacak ve i yerlerini vas talardan oldukça uzak ve uygun yükseklikte bir yerine, santigrat taksimatl bir termometre as bulundurulacakt r. Yap lan i in niteli ine göre, sürekli olarak çok s cak veya çok so uk bir derecede çal lmas ve bu durumun de tirilmemesi zorunlu olunan hallerde, kendilerini fazla s cak veya so uktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir. Madde 21 Kapal i yerleri günde en az bir defa bir saatten a olmamak üzere ba tan ba a havaland lacakt r. Ayr ca i çilerin çal ma saatleri özelli ine göre, havan n sa a zararl bir hal almamas için s k s k de tirilmesi gereklidir. u kadar ki, i s ras nda yap lan bu havaland rmada i çileri etkileyec ak mlar önlenecek yahut k mevsiminde s cakl k birdenbire çok a hadlere dü ürülmeyecektir. Toz, bu u, duman ve fena koku ç karan i lerin yap ld yerlere,bunlar çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yap lacak ve yap lan i in niteli ine g tedbirlerin yetmedi i hallerde di er teknik tedbirler al nacakt r. Bo ucu,zehirli veya tahri edici gaz ve duman meydana gelen i yerlerinde, i çilerin hayat ve sa klar n tehlikeye girmemesi için,havaland rma yap lacak ve i çilere ayr ca yap lan i in özelli ine göre maske ve di er koruyucu araç ve gereçler verilecektir. Madde 22 r ve tehlikeli i lerin yap lmad yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çal may gerektiren yap ld yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir. Ancak bu durumda i çilere ba k,kulakl k veya kulak t kaçlar gibi uygun koruyucu araç ve verilecektir Madde 23 Birden fazla katl binalardaki i yerlerinde asansör tertibat bulunsa da,katlar aras ndaki inip ç kmalar,a da yaz özellikleri bulu merdivenlerle sa lanacakt r. 1) Merdivenlerin; ate e dayan kl ta, suni ta, tu la, betonarme,metal veya benzeri yanmaz maddelerden yap lm olmas artt r. Bu Tüzü ün yay ndan önce kurulmu olan i yerlerindeki ah ap merdiven vesahanl klar, gerekli güvenlik tedbirlerine ayk bir durumu bulunmamak kullanabilirler. Ancak bunlar, kolayca yanmayan sert veya enprenye edilmi, güçyanar durumdaki a açlardan olacak yahut alt taraflar ba dadi üzerine en santimetre kal nl nda alç veya amyantla s vanacak, üstleri de ate e kar dayan kl maddelerle kaplanacakt r. 2) yeri merdivenlerinin mukavemet katsay 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük ta yacakt r. 3) Delikli veya zgaral merdiven ve sahanl klardaki delikler ve zgara aral klar en çok 2 santimetre olacakt r. 2395

4 4) Merdivenlerin geni li i, bak m i lerinde kullan lanlar d nda en az 110 santimetre olacak ve merdiven korkuluklar n bu geni lik içinde bulu zorunlulu u halinde temiz geni lik 100 santimetreden az olmayacakt r. 5) Merdivenlerin e imi, bak m i lerinde kullan lanlar d nda tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacakt r. Tabandan (20) dereceden az e imin bu gerekti i i yerlerinde, rampalar yap lacak ve 45 dereceden fazla diklik gereken hallerde de, korkuluklu servis merdivenleri eklinde sabit merdivenler kurulacakt r 6) Merdivenlerde, ba üstü bo luklar bulunacak ve bu bo luklar n yüksekli ide 220 santimetreden az olmayacakt r. 7) Basamaklar n eni, bak m merdivenleri d nda 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacakt r. 8) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve trabzan bulunacakt r. 9) Geni li i 225 santimetreyi a an merdivenlerin ortalar nda, ayr ca birtrabzan bulundurulacakt r. 10) Merdivenlerin korkuluk ve trabzanlar nda 14 üncü maddedeki teknik özellikler bulunacakt r. 11) yerlerindeki merdivenler, bir tehlike an nda, orada çal an i çilerin kolayca ç kmalar na yeterli geni likte olmad takdirde, bina durumunun elveri göre, bunlar n geni letilmesi veya içten ek merdivenler yap lmas veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden d ar ya ç merdivenleri yap lmas gibi güvenlik tedbirleri al nacakt r. 12) yerlerindeki asma katlara ç p inmek için,yerin durumuna göre, e imliveya dik demir merdivenler kullan labilir. Ancak, bunlar n üst ve alt ba sa lam bir ekilde tespit edilmi bulunmas, geni basamakl ve iki taraf korkuluklu ve bu korkuluklar n, merdivenin bitti i asma kat dö emesinde kesilmeyerek santimetre daha uzat lmas gereklidir. Madde 24 Bak m, onar m ve kontrol için i yerlerinde kullan lan bütün merdivenler görülecek i e uygun sa laml kta olacak ve bunlar n geni santimetreden dar olmayacak e imleri 60 dereceyi geçmeyecek ve basamaklar n, çubuktan yap lmad hallerde, geni likleri en az (13) santimetre olacakt r. Bak m,onar m ve kontrol i lerinde helezoni merdivenler kullan lmayacakt r. Bak m, onar m ve kontrol i lerinde kullan lacak seyyar el merdivenleri, sa lam ve görülecek i e uygun uzunlukta yap lm olacak, yanlar na tahta ç suretiyle veya benzeri ekilde sonradan boylar uzat lm ve boyanm bulunmayacakt r. Basamaklar noksan, yerinden oynam yahut çatlak veya k k olmayac merdivenlerinde, kullan rken kaymalara kar, t rt r, lastik, mantar, mahfuz veçengel koymak gibi gerekli tedbirler al nacakt r. Çift el merdivenlerinde, ayaklar n birbirlerinden ayr lmamas için, her ikiyan ndan çengelli demir çubuk veya zincir ile ba lanacakt r. Madde 25 yerlerinde kullan lacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuat n ve tekni in öngördü ü ekilde imal ve in aa edilerek kurul bak mlar n yap lmas artt r. Asansörlerin imali,in as,kurulmas, muayene ve bak, bu i lerin fenni, teknik ve kanuni sorumlulu unu ta yabilecek nitelik ve ehliyeti bu Hükümetveya belediyelerce kabul edilen te ekkül veya ah slara yapt lacakt r. Her i veren,asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlar, i bulundurmak ve denetlemeye yetkili makam ve memurlar n her isteyi inde göstermek zorundad r. Asansör bo lu undan,asansörün çal mas na özgü tesis ve tertibattan ba ka, hiç bir ekilde halat,tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmeyecektir Asansör makine dairesi veya bo luklar,geçit olarak kullan lmayacak ve buralara hiç bir ey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sa layacak kap zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar taraf ndan aç lacakt r. Yük asansörlerinde, insan ta nmamas esast r. Bu yasa belirten levhalar, her kat kap na ve kabin içine, görülür bir ekilde konulacakt r. Ancak, i i olarak insan ta nmas halinde, insan asansörlerindeki güvenlik ko ullar, bu asansörlerde de bulunacakt r Bütün asansör kabinlerinde,ta yabilecekleri en çok yükü aç kça gösteren levhalar bulundurulacakt r. Kat konta bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacakt r. Bina d nda kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sa lam bir ekilde örtülecek ve ayr ca kap lar n bulundu u cephe, yü boyunca tamamen kapat lacakt r. Parlay ve patlay maddelerin bulundu u yerlerde, k lc m tehlikesine kar, asansörlerin kabin k zaklar ile kap lar n çarpan k mlar, a aç veya karmayan metal veya ala mlar ndan yap lm olacakt r. Madde 26 yerlerindeki atelyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bak m odalar n duvar, taban, tavan, pencere, kap ve di er yerleri, her zaman içi vebak ml bir ekilde bulundurulacakt r. Çal lan yerler, günde en az bir kere temizlenmi olacakt r. Gündüz ve gece devaml olarak çal lan i yerlerinde bu temizlik, ya i in ba lamas ndan önce veya bitiminden sonra yahut yap lan i in gere i aradinlenmelerinde yap lacak ve her halde çal ma s ras nda yap lmayacakt r. Temizlik,ister aspirasyon yoluyla, ister di er yollarla yap ls n, toz kald lmamas için, gerekli tedbirler al nacak, bunun için,önce çal ma art klar a sonra, y kama, f rçalama yap lacak veya slak bezler kullan lacakt r. Duvarlar ve tavanlar, s k s k temizlenecektir. Gerekti inde s va, badana ve boyalar yenilenece Madde 27 De en ve koku an organik maddelerle çal lan i yerlerinde; maddelerin parçaland, ay kland, tarand k mlar n taban, su geçir maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek ekilde yap lm olacak ve duvarlar, kolayca y kanacak bir s va ile s van p boyanacak, duvarlar ve taban, en az ayda dezenfekten bir solüsyonla temizlenecektir. Paçavralar n i lendi i veya tarand yerlerde temizlik, mekanik aspirasyon yoluyla da yap labilir. De en ve koku an maddeler, çal lan yerlerde b rak lmayacak, biriktirilmeyecek, iyice kapanan kapakl metal kaplarda toplanacak ve bunlar günd 2397

5 birkere bo alt p y kanacakt r. Madde 28 Atelyeler ile i çilerin çal di er yerler; fosseptiklerden, koku ç karan her türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon kaynaklar ndan yeteri u bulunacak ve bunlar n kokular ndan korunacakt r. yerlerinde at k ve birikinti sular n akt ve topland yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fossepti e ba lanacak ve buralar, uygun bir kapa örtülecektir. Bu kapak,günde en az bir kere bol su ile y kan p temizlenecektir. Bo altma borular, su geçirmez ve s zd rmaz maddelerden yap lacak ve s z rmay ekilde iyice ba lanacakt r. Ak do rultusunda, bir e im verilecek vekoku ç kmas önleyecek tedbirler al nacakt r. Madde 29 Dö emelere duvarlara ve di er yerlere tükürmek,süprüntü atmak yasakt r. Uygun yerlere ve duvarlara, bu yasa belirten yaz lar ve za anlatan afi ler as lacakt r. Gereken yerlere çöp kutular, uygun nitelikte tükürükhokkalar konacak ve bunlar, her postada temizlenip dezenfekte edilecektir. Fazl karan i çiler için kullan lmak üzere, üstü kapal plastik,emaye, prafinli mukavva ve benzeri maddelerden yap lm ki isel tükürük hokkalar bulundurulaca hokkalar kullan ld ktan sonra yak lacak ve di erleri y kan p dezenfekte edilecektir. Madde 30 yerlerinde ve mü temilat nda ha arat, böcek ve kemirici hayvanlar n bulunmamas için her türlü tedbir al nacak, yok edilmesi için,gere sektisit, rodentisit maddeler kullan lacak, üremeyi kolayla ran artlar yok edilecek, yuvalar yak larak bozulacak, uygun aral klarla ensektisit uygulamas ya sineklere kar kap ve pencerelere tel kafes konacakt r. Madde 31 yerlerinde, çal anlar n kolayl kla faydalanabilece i ve "G da Maddelerinin ve Umumi a ilgilendiren e ya ve levaz n vas flar gösteren Tüzük" teki tan ma uygun özellikte serin içme suyu bulundurulacakt r. Bu uygunluk,mahalli resmi makamlar ve belediyeler taraf ndan belgelendirilecektir. Madde 32 çme suyu, gerek ta nmas nda ve gerekse kullan lmas nda, her türlü bula madan korunmu olacak ve içine do rudan do ruya buz at lmayaca Madde 33 çme suyu tesisat veya kaplar,kullanma suyundan ayr olacak ve üzerine, " çilecek u" i areti konulacakt r. yerlerinde içme suyu için özel musluklar yap lacak ve bu musluklarda mümkün olan hallerde suyun, a dan yukar ya uygun bir yükseklikte f sa lanacak, mümkün olmayan hallerde ve yerlerde, su içmek için, ki iye özel ma rabaveya bardak kullan lacakt r. Karton veya benzeri bardaklar kullan ld t bunlar özel ambalajlar nda veya temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullan lanbardaklar n at lmas için muslu un yan nda özel birsepet bulundurulacakt r. Madde 34 çme suyu tesisat bulunmayan yerlerde, temiz ve s hhi içme suyu kaplar sa lanacak ve bunlar,özel sehpalara oturtulup musluklar tak lacakt r. çme suyu kaplar, e ilerek bo alt lmayacak veya ma raba dald larak su al nmayacak, a aç k varil, küp, kova, f gibi kapaks z ve musluksuz olarak kullan lmayacakt r. ay 2399 Madde 35 ehir suyunun veya 31 inci maddede belirtilen nitelikteki sular n sa lanmas mümkün olmayan hallerde, mevcut sular, su dezenfeksiyonu us uygun olarak dezenfekte edildikten sonra kullan lacakt r. Madde 36 Yemek aral n eve gidip gelmeye elveri li olmay, i yerinin meskün mahallerden uzak olu u, vas ta yetersizli i veya yoklu u veya sebeplerle yemeklerini i yerinde yemek zorunda olan i çiler için,i verence rahat yemek yenebilecek nitelik ve geni likte bir yemek yeri sa lanacakt r. Bu yemek yeri; 1) yerinden tamamen ayr lm,soyunma yerleri ve lavabolara yak n bir yerde yap lacakt r. 2) Temiz, ayd nl k,havadar,mevsimine göre iyice labilecek, yerler kolayca temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile y kanacak ekilde su g malzemeden yap lacak, duvarlar kolayca silinecek ve y kanabilecek özellikte olacakt r. 3) Yemek masalar yeter say da, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kapl olacakt r. Masalarda oturmak için, s ra yerine sandalye tercih edilecek v kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacakt r. 4) veren taraf ndan yemek verilmeyen yerlerde yemek yerlerinde i çilerin kendi yemeklerini tabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer ayr lacak malzeme bulundurulacakt r. 5) yerlerinde daha uygun bir yer yoksa, yemek saatleri d nda dinlenmek, me rubat ihtiyaçlar kar lamak ve sigara içmek için,yemek yer faydalan lacak ve bunun için gerekli malzeme bulundurulacakt r. Madde 37 çilerin çal klar yerlerde ve i ba nda yemek yemeleri yasakt r. Ancak i in gere i olarak, i inin ba ndan ayr lamayan i çiler ile, ayr ca yerleri ayr lmam bulunan i yerlerindeki i çilerden hava muhalefeti gibi ola anüstü bir sebeple veya ki isel bir özre dayanarak i yerlerinde kalanlar; o i yerinde in toz, duman, gaz ç kmas gibi sa a zararl olmamas art yla bu hükmün d ndad r. Madde 38 yerlerinin uygun mahallerinde yeter say da helalar bulunacakt r. Hela yap lmas na i yerinin durumu müsait de ilse ve yak nlarda da öze bulunmuyorsa, i verenler, i çilerin bu ihtiyaçlar için civarda yer bularak helalar yapmak zorundad rlar yerlerinde yap lm veya yap lacak helalarda; 1) Kabinler, insanlar n bulundu u kapal yerlere aç lmayacak bir ekilde yerle tirilecek ve gere i gibi havaland lacak, koku ç kmas önleyecek t al nacak, yeterli ve uygun bir ekilde ayd nlat lacakt r.taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yap lacak, boyalar aç k renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyl yap lm olacak, kap lar iyi bir ekilde kapanacakt r. 100 ki iye kadar i çiçal ran i yerlerinde 30 erkek i çi için, bir kabin ve pisuvar, her 25 kad n i çi için de e kabin (hela) hesap edilecek, 100 den sonras için her 50 ki iye 1 tane hesab ile hela bulundurulacakt r. Kad n ve erkek i çilerin birlikte çal i yerlerinde; k erkek helalar, birbirinden ayr olacak ve günde en az bir kere iyice y kanacak, her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulmas sa lanacak, kokular s hhi 2398

6 uygun bir ekilde giderilmi olacakt r. 2) Helalarda, çat ya kadar yükseltilmi apkal havaland rma bacas, rezervuar, sifon gibi kokuya kar al nan tedbirlerle beraber, gerekti inde kireç kay benzeri kimyasal madde- lerden de faydalan lacakt r. 3) Helalar, su depolar ndan ve su geçen yerlerden uzak bir yerde yap lacakt r. 4) Hela çukurlar n toprakla örtülmesi halinde, çukurun durumunu belirten bir i aret veya yaz konacakt r. 5) Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibat ve ba lant olmayan yerlerde izin verilecektir. Foss da maddelerinin depoland veya i lendi i yerlere 30 metreden dahayak n bir yerde yap lmayacakt r. 6) Aç ktaki i yerlerinde çal t lan i çiler için, i yerleri çevresinde uygun yerlerde yap lacak helalar, üstü ve etraf kapal barakalar eklinde olacak, i musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulacak ve çukurlar na her günbol miktarda sönmemi kireç tozu dökülecektir. çiler de bu helalar kullanmak zorundad Madde 39 çilerin i ten ç karken el ve yüzlerini y kay p temizlemeleriiçin,i yerlerinin uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu,temizlik ve malzemesi bulundurulacakt r. Y kanma yerleri, temiz, bak ml, haval, ayd nl k ve sa k artlar na uygun olacakt r. Kad n ve erkek i çilerin birlikte ça yerlerinde, kad n ve erkek y kanma yerleri, birbirinden ayr yap lacakt r. Madde 40 veren, i in özelli i bak ndan yaln z el ve yüz temizli inin yeterli olmad hallerde veya kirli,tozlu ve yorucu i lerden sonra veya gerek çilerin y kanmalar, temizlemelerini sa lamak için, du tesisleri yapmak, kurmak ve i çilerin yararlanmalar na haz r bulundurmakla yükümlüdür Her du, özel bir kabin içine yerle tirilecektir. Her kabin,birisi y kanmak, di eri soyunmak ve giyinmek için 2 bölmeden yap lm olacakt r. Du kabi boyutlar 1x1, 20 metre, soyunma yerlerinin 2x1, 40 metreden az olmayacakt r. Ayr ayr soyunma yerleri yap lamayan hallerde, ortak soyunma yeri yap labilir. Du kabinlerinin taban ve duvarlar, kolayl kla temizlenecek malzemeden yap lacak, yan duvarlar n ve kap lar n yüksekli i 170 santimetreden az olm yerlerdeki kirli sular n kolayca akmas için, gerekli tedbirler al nacak, sa k artlar na önem verilecektir. Du kabinlerinde yeterli havaland rmaya elveri li aspirasyon ve vantilasyon tertibat yap lacak, koku ve pislik önlenecektir. Du kabinleri, mevsime göre yeteri kadar lacak, bu s cakl k 25 C dena olmayacak ve yeterli ekilde ayd nlat lacakt r. Kad n ve erkeklerin birlikte çal klar i yerlerinde, kad n ve erkek du kabinleri, birbirinden ayr bulunacak ve i çilerin, d ardan görülmesi önlenecektir. Du larda s cak ve so uk akar suyun, iyi bir ekilde ayarlanacak durumda olmas ve yeteri kadar bas nçla akmas esast r. Du ta y kanmak için, gerekli s benzeri malzeme, i veren taraf ndan sa lanacakt r. Du larda kullan lmak üzere, i veren taraf ndan sa lanm temiz havlu ve pe temallar, özel dolaplarda bulundurulacak, kullan lm olanlar, y kan p, ku iyice temizlenmedikçe bir ba kas na kulland lmayacakt r. Du soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve ka t, çöp v.b. nin at lmas için üstü kenetli özel çöp kutular bulundurulaca veren, du lar n kullanma zaman, saatini, artlar ve i çilerin s ras düzenleyecektir. Du lar, normal temizlik ve bak m d nda, her 15 günde bir, iyice y kan p temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Madde 41 yerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardroplar atelyelerden ayr, du ve lavabolara biti ik, i çilerin ç yerlerine yak n bir yerde y ve onlar n rahatça soyunup giyinmelerine elveri li geni likte olacakt r. Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayr bir yerde iseler, bunlara kapal bir geçitle geçilecektir. oyunma yerleri, ayd nl k, havaland rmaya elveri li ve so uk mevsimlerde yeteri kadar lm olacak, temiz ve bak ml bulundurulacakt r. Buralar n ena bir kere temizlenmesi ve y kanmas sa lanacak ve duvarlar, aç k renkle boyanacakt r. Kad n ve erkeklerin birlikte çal klar i yerlerinde soyunma yerleri ayr ayr olacakt r Madde 42 oyunma yerlerinde i çiler için,yeteri kadar elbise dolab, s ra, sandalye, tabure ve benzeri e ya bulundurulacakt r. oyunma yerlerindeki dolaplar, metal veya kolay temizlenecek malzemelerden, gerekti inde boyanabilir benzeri maddelerden yap lacak, kap lar, hava ce sa layacak ekilde kafesli veya çe itli yerlerden delikli olacakt r. Dolaplar n yüksekli i, 150 santimetreden a olmayacak, üstte apka ve altta ayakkab konacak gözleri bulunacak ve ortas nda 2 elbise asmak için; çubu u olacakt r. çilerin dolaplar, kilitli olacak ve temizlikleri, i veren taraf ndan haz rlanm bir yönergeye göre yap lacakt r. Madde 43 Zehirli,tehlikeli tozlu ve kirli i lerde çal lan yerlerde, i elbiseleri ile harici elbiselerin ayr yerlerde saklanabilmesi için, i çilere, yanyana 2 bulunmayan hallerde, 2 ayr dolap verilecektir. Madde 44 veren, soyunma yerleri ile gradrop ve dolaplar n bak ndan sorumludur. Madde 45 çiler, slak elbise ile çal lmayacakt r. NC BÖLÜM çilere Ait Yat p Kalkma Yerlerinde ve Di er Mü temilat nda Bulunmas Gereken a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri : Madde 46 Co rafi ve teknik durum ve artlar nedeniyle i çileri için konut sa lanmas gereken i yerlerindeki konutlar ve bunlara ili kin tesislerde bu b gösterilen artlar aranacakt r. Madde 47 çi konutlar ; bekar i çiler için mü terek ko lar bulunan binalar halinde, aileleri ile birlikte oturan i çiler için ayr evler veya apar eklinde olacak ve bir konut için gerekli tesisat tertibat vemüstemilat bulunacak, güne ve hava alacak ve d etkilere kar korunmu olacak, sa k ve teknik uygun bir ekilde in a edilecek ve bunlar, i yerlerinin gürültüsü, pisli i ve hava kirletici etkilerinden korunmu olacakt r.

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı Sayfa No: 1 /6 1.1. ÇELİK İSKELE 4.1.1 Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 4.1.2

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM İşçilere Ait Yatıp Kalkma Yerlerinde ve Diğer Müştemilâtında Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri: Madde 48 - Koğuşların tabanı, her

Detaylı

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır.

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. AYDINLATMA 1 Aydınlatma İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. 2 İşyerlerinde aydınlığın yeterli olmayışı, iş kazalarının artmasına,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir. (2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ 04 Aralık 1973 SAYISI 7/7583 DAYANDIĞI KANUN TARİHİ 25 Ağustos 1971 SAYISI 1475 RESMİ GAZETE TARİHİ 11 Ocak 1974 SAYISI 14765 DÜSTUR TERTİBİ/CİLDİ 5/13 SAYISI 443 BİRİNCİ

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik MADDE 15 (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 2389 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/12/1973-7/7583 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971-1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/01/1974-14765 1475 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ:

BİRİNCİ BÖLÜM : İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ: Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/12/1973-7/7583 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971-1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/01/1974-14765 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılacak "İşyerlerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Hükümler

İKİNCİ KISIM. Genel Hükümler İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ İş Kanunu Madde 77 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/7583-4 Aralık 1973 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak 1974 - Sayı: 14765 5.t.Dustur, c.13 - s. BİRİNCİ KISIM GENEL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Mevzuat metni Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: işçi sağlığı ve 2389 İŞÇİ AĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971,

Detaylı

PERSONEL H JYEN HASTALIK

PERSONEL H JYEN HASTALIK PERSONEL HİJYENİ Gıda işletmesinde mikroorganizma bulaşmasının en önemli kaynaklarından birisi çalışan personeldir. Bu yüzden personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal yükümlülükler nedeniyle

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 BİRİNCİ

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/7583-4 Aralık 1973 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak 1974 - Sayı: 14765 5.t.Dustur, c.13 - s. BİRİNCİ KISIM GENEL

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi: 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 11/1/1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO- EN 9000 Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02 Konu :Beyaz Bayrak 48754 17.12.2010.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Okulların temizlik

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 302 Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Sıvı Deterjan Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Son Güncelleme: Çarşamba, 12 Ocak 2005 12:55 Çarşamba, 12 Ocak 2005 12:55 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/7583-4 Aralık

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Marine & Marine AA Armuz Dolgu Macunu A komponenti 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Resmî CUMA 11 OCAK 1974. Sayı: 14765. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

T.C. Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Resmî CUMA 11 OCAK 1974. Sayı: 14765. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 11 OCAK 1974 CUMA Sayı: 14765 K A R A R

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ

ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765 BĐRĐNCĐ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER STANDARD ÇOCUK OYUN GRUBU MTD 10A PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare ahşap platform 1 Adet Dikdörtgen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ

Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ i Funda Sayılkan F. Bilge Emre Hikmet Sayılkan Hüseyin Bağ Yazarlar: Funda Sayılkan, F. Bilge Emre, Hikmet Sayılkan ve Hüseyin Bağ Genel Kimya Laboratuarları 1-2 ISBN: 978-9944-919-77-7 Kitaptaki her bir

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSG 500 Lisansüstü Proje (Zorunlu) İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Zorunlu) İSG 502 İş Sağlığı (Zorunlu) İSG 503 İş Güvenliği

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M.

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. 23 Temmuz 2014 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 29069 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6506 Ekli ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal

Detaylı

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/5/2010 tarihli ve 27591

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ KONU : 1) İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve 06/02/2013 İşyeri Hekimi İstihdamı, 2) İşyeri Risk Değerlendirmesi, 3) Bu konularla İlgili Diğer Düzenlemeler, 4) Aykırılıklara İlişkin İdarî

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı