Metin içerisinde ara: Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metin içerisinde ara: Genel Hükümler"

Transkript

1 Mevzuat metni Dayand Mevzuat Metin içerisinde ara: çi sa ve 2389 A LI I VE GÜVENL TÜZÜ Ü Bakanlar Kurulu Karar n Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayand Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yay mland R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: Yay mland Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13,. 443 NC KIIM Genel Hükümler Madde say Kanunu kapsam na giren i yerlerinde,i çilere aityat p kalkma yerlerinde ve di er mü temilat nda bulunmas gereken sa k a ve i yerlerinde kullan lan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, ç kabilecek hastal klara engel olacak tedbir ve araçlar n, i yerlerinde i kazalar ö üzere bulundurulmas gerekli araçlar n ve al nacak güvenlik tedbirlerinin neler oldu u bu Tüzükte belirtilmi tir. Madde 2 Her i veren, i yerinde i çilerinin sa ve i güvenli ini sa lamak için,bu Tüzükte belirtilen artlar yerine getirmek noksans zbulundurmak gerekli olan yapmakla yükümlüdür. çiler de, bu yoldaki usuller ve artlara uymak zorundad rlar. Madde 3 veren,i çilere yapmakta olduklar i lerinde uymalar gerekli sa k ve güvenlik tedbirlerini ö retmek ve i de tirecek i çilere yenisinin g bilgileri vermek zorundad r. Madde 4 verenin,i yerinde, teknik ilerlemelerin getirdi i daha uygun sa k artlar sa lamas ; kullan lan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararl olanlar, yap lan i in özelli ine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararlar azaltan alet ve de tirmesi i kazalar önlemek üzere i yerinde al nmas ve bulundurulmas gerekli tedbir ve araçlar ve al nacak di er i güvenli i tedbirlerini devaml surette esast r. NC KIIM a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri NC BÖLÜM yerlerinde Bulunmas Gereken a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri: Madde 5 yeri kurulmas amac yla yeniden yapt lacak binalarla bunlara yap lacak her çe it ekler ve bunlardaki de iklikler, mevzuata ve o binada y in nitelik ve özelliklerine uygun bulunacakt r. Evvelce in a edilmi olan herhangi bir binan n tümünün veya bir k sm n i yeri olarak kullan lmas nda da, bu artlar aranacakt r. Madde 6 yerlerinin çat lar ;, rüzgar, ya mur, kar gibi d etkilerden i çileri tamamen koruyacak surette dayan kl ve muhafazal yap lm olacakt r. üzeri, yaz n fazla geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulundu u takdirde, ayr ca bir tavan yap lmas, bununla çat aras nda hava ak sa layacak m bulunmas gereklidir. yerlerinin bulundu u baraka, sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çat lar geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmü oldu u hallerde bu çat lar, en santimetre yükseklikte yap lm olacakt r. Madde 7 yerlerinde i çilerin daimi olarak çal ld yerlerin tavanyüksekli i,en az 3 metre olacakt r. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekli in ortalamas 3 metre olacak ve en alçak sm, varsa, kiri in alt noktas ndan 240 santimetrede olmayacakt r. 17/5/1941 tarihinden önce çal makta bulunan i yerlerinde, fazla,buhar, gaz yahut zararl tozlar ç karmas gibi sa k yönünden sak ncal olmayan i hava hacmi 8 inci maddede yaz miktara uygun bulundu u ve yeterli havaland rma sa land hallerde, bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir. 17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden önce çal makta olan i yerlerinde birinci ve ikinci f kralarda yaz tavan yüksekli i, e santimetre olarak kabul edilir. Madde 8 yerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kaplad hacimler dahil olmak üzere, i çi ba na en az 10 metreküp olacakt hacminin hesab nda, tavan yüksekli inin 4 metreden fazlas nazara al nmaz. Madde 9 Her i yerinde,makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler,çal ani çilerin i lerini rahatça yapmalar na engel olmayacak ve herhangibir t sebebiyet vermeyecek ekilde yerle tirilecek ve bunlar,gere i gibi korunacakt r. yeri olarak kullan lan binalar n dö eme yüzeyine, orada çal an i çiler için tehlikeli olacak ekilde, makine, tesis, ham, yar i lenmi veya tam i lenmi m 2390

2 rak lmayacakt r. Madde 10 yerlerinde taban dö eme ve kaplamalar, sa lam, kuru ve mümkün oldu u kadar düz ve kaymaz bir ekilde olacak ve malzemesi kolayca temizlenmeye elveri li bulunacakt r. Yap lan i e göre, tabana fazla su veya sulu eyler dökülen i yerlerinde, çamur yahut bula k su birikintileri olmamas için gerekli tedbirler al nacak sifonlar konulacakt r. Taban ve asma katlar n dö emeleri, üzerine konulacak makine, alet ve edevat ve benzeri malzeme ile orada çal lacak i çilerin a dayanabilecek ekilde yap lm olacak ve metrekare hesab ile ta yabileceklerien çok a rl k miktarlar, yetkili teknik elemana tespit ettirilecek hadler üstünde yüklemelere meydan verilmeyecektir. a 2391 Ah ap ve yan maddelerden yap lm dö emelerin bulundu u yerlerde, aç k ate veya alevle çal malar yap lmayacakt r. Teknik nedenlerle dö emelerde çukur, delik, merdiven ba lar,menholler ve kanallar gibi tehlike gösteren seviye fark bulundu u hallerde, gerekli al nacakt r. çinde a nd,yak veya s cak s lar bulunan büyük kap, sarn ç, kuyu, havuz ve depolar n a zlar, dö eme ile ayn seviyede bulunuyorsa, bunlar n k sa lam bir korkulukla çevrilecek veya a zlar kapakla örtülecektir. Madde 11 yerlerindeki koridorlar,i çilerin kolayl kla gelip geçmesinisa layacak ve tehlike ba gösterdi inde i yerini çabuklukla bo altmaya yetecekge olacak,tabii veya suni kla ayd nlat lm bulunacakt r. Makinalar, motorlar ve bunlar taraf ndan çal lan aletler ve di er tezgahlar aras ndaki aç kl k, i çilerin rahat çal malar sa lamak üzere, en az 80sa olacakt r. yerindeki geçitlerin geni li i, oradan geçecek i çilerin miktar na ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu geni lik 120 santimetr olmayacakt r. Geçitlerin taban sa lam, ar zas z ve kaymaz ekildeyap lm olacak, ayr ca geçitler i aretlenecektir. Yüksek geçit, platform veya çal ma sahanl klar n (yükleme bo altma rampalar ile bir ki inin durabilemesine imkan vermeyecek darl ktaki yerler hariç bulunan bütün taraflar,en az 90 santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir. Köprü eklindeki asma geçitler, üzerinden geçirilecek en a r yüke göre hesap edilerek sa lam bir ekilde in a edilecek ve buralarda kaymalar ön tedbirler al nm olacakt r. Ta ma bandlar n (Konveyör) veya di er makinalar n üzerinden geçen bütün geçitlerin aç k bulunan taraflar, uygun korkuluk ve eteklerle çevrilecektir. Madde 12 yerlerindeki kap lar n yükseklik ve geni li i,oralarda çal anlar n serbestçe girip,ç kmalar na elveri li ve d ar dan gelecek s cak ve so uk veya zararl koku gaz ve gürültüden i çileri koruyacak ekil ve nitelikte yap lm olacakt r. Bo lu a aç lan kap ve di er menfezlerin uygun koruyucula korkuluklar bulunacakt r. Madde 13 yerlerinde d ar dan k almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin ayd nl k veren yüzeyleri toplam, i yeri taban yüzeyini 1/10 oran nda olacakt r. D ar ile do rudan do ruya ba lant olmayan iç kap, pencere ve menfezlerin dolayl olarak ayd nl k veren yüzeyleri bu hesaba kat lm a 2392 pencere ve menfezler i yerine, bol ve e it olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca aç p kapanabilecek ve temizlenebilecek ekilde yap lacakt r. çilerin, pencere ve menfezlerden gelen güne na ve na veya hava ak mlar na kar sa klar koruyacak ekilde, gere ine göre, perde, ten pancur konulmas, yahut camlar n boyanmas gibi tedbirler de al nacakt r. Madde 14 - yerlerinde kullan lacak korkuluklar; sa lam bir ekilde ah apboru veya metal profilli malzemeden yap lacak, yüzeyleri pürüzlü ve kö eler olmayacakt r. Korkuluklar n,tabandan yüksekli i en az 90 santimetre olacakt r. Korkuluklar, en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elveri li di er bir yere sa lam bir ekilde tespit edilecek ve üst seviyesi i aras ndaki mesafenin yar hizas na da, bir ara korkuluk çekilecektir. Korkulu un tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilograml k biryüke dayanabilecek ekilde yap lacakt r. Ah ap korkuluklar n trabzan ve dikmeleri, en az 5x10 santimetrelik latadan ve ara korkuluklar ise, en az 5x5 santimetrelik kadrodan veya 2,5x10 santi latadan yap lacakt r. Boru korkuluklar n trabzan veya dikmeleri, en az 1 1/4 parmak ve ara korkuluklar ise, en az (1) parmak borudan yap lm olacakt r. Metal profilli malzemeden yap lan kö ebentli korkuluklar n trabzan ve dikmeleri, en az 5 milimetre et pay olan 40x40 milimetrelik kö ebentden korkuluklar ise, en az 3 milimetre et pay olan 30x30 milimetrelik kö ebentten yap lacak ve kö ebentlerin yatay kenarlar,tehlikeli tarafa dönük olacakt r. Dördüncü f kradaki art,yerine getirilmek suretiyle di er metal profilli malzemeden de korkuluklar yap labilir. Madde 15 - Etekler; ah ap, metal veya yeteri sa laml kta di er malzemeden yap lacakt r. Bunlar n yükseklikleri, tabandan en az 15 santimetre ol gerekti inde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aral bulunabilecektir. Madde 16 - yerlerinin gün yle yeter derecede ayd nlat lm olmas esast r. u kadar ki,i in konusu veya i yerinin in a tarz nedeniyle gün faydalan lamayan hallerde yahut gece çal malar nda, suni kla yeterli ayd nlatma sa lanacakt r. Gerek tabii ve gerek suni klar, i çilere yeter derecede ve e it olarak da lmay sa layacak ekilde düzenlenecektir. Madde 17 yerlerinde suni k kullan ld hallerde: 2393

3 1) Elektri in sa lanabildi i yerlerde elektrik kullan lacak ve tesisat,teknik usul ve ko ullara uygun bir ekilde yap lm olacakt r. 2) uni k tesis ve araçlar ; havay kirletecek nitelikte gaz, koku ç kararak i çilerin sa na zarar vermeyecek, keskin, göz kama ve titrek k m getirmeyecek ekilde olacakt r. 3) 35 C tan a s cakl kta parlayabilen, buhar ç karan benzin, benzol gibi s lar, ayd nlatma cihazlar nda kullan lmayacakt r. 4) yak tlar ile ayd nlatmada, lambalar n hazneleri metal olacak, s nt yapmayacak ve k zmamas için de gerekli tedbirler al nm olacakt r. 5) Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle temas ihtimali olan i lerde; alev, tel kafes ve benzeri malzeme ile örtülecektir. 6) çinde kolayca parlay veya patlay maddeler ile ilgili i ler yap lan yahut parlay, patlay maddeler bulunan yerler, sa lam cam mahfazalara ko lambalarla, k d ardan yans lmak suretiyle ayd nlat lacakt r. 7) yak tlar ile ayd nlatmada lambalar ate ve alev yak nda doldurulmayacak, üstlerinde 1 metre,yanlar nda (30) santimetre kadar mesafede yan ya ve malzeme bulundurulmayacak ve sa lam bir ekilde tespit edilecektir. Lambalar portatif oldu u takdirde,yere konuldu unda devrilmeyecek ekilde oturakl olacakt r. yak tlarla ayd nlatma yap lan yerlerde, en az bir adet yang n söndürme cihaz bulundurulacakt r. Madde 18 yerlerindeki avlular, aç k alanlar, d yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Kaba malzemelerin ta nmas, aktar lmas, depolanmas ve benzeri kaba lerin yap ld yerler ile i geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ayd nlat lacakt r. Kaba montaj, balyalar n aç lmas, hububat ö ütülmesi ve benzeri i lerin yap ld yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yükasansör k malzeme stok ambarlar, soyunma ve y kanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Normal montaj, kaba i ler yap lan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri i lerin yap ld yerler,en az 200 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Ayr nt lar n, yak ndan seçilebilmesi gereken i lerin yap ld yerler, en az 300 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekl gerektiren ince i lerin yap ld yerler, en az 500 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Hassas i lerin sürekli olarak yap ld yerler en az 1000 lüks (lux) ile ayd nlat lacakt r. Madde 19 Bir ayd nlatma merkezine ba olan i yerlerinde; herhangi bir ar za dolay siyle klar n sönmesi ihtimaline kar, yeteri kadar yedek ayd araçlar bulundurulacak ve gece çal malar yap lan yerlerin gerekli mahallerinde tercihan otomatik olarak yanabilecek yedek ayd nlatma tesisat bulundurulacakt r Yang n, yedek ayd nlatma tesisat bozmas ihtimali bulunan yerlerde; yans tacak i aretler, fosforesan boya, pilli lambalar uygun yerlere yerle veya bunlara benzer tedbirler al nacakt r. Madde 20 Kapal i yerlerindeki s cakl k ve nem derecesinin, yap lan i inniteli ine uygun olmakla beraber ml bulunmas esast r. Bu itibarla, yaz n s dayan lmayacak bir dereceye ç kmamas için i yerlerinde serinletici tedbirler al nacak, k n da i çilerin muhtaç bulunduklar en az s cakl n sa lanmas için, zararl gazlar ç kararak havay bozmayacak ekilde uygunvas talarla lacakt r. Çok bu u husule gelen i yerlerinde s cakl k derecesi15 santigrat dereceden a santigrat dereceden yüksek olmayacakt r. Fazla veren vas talar n yak nda çal an i çilerin bulunmas halinde, do rudan yans yan s cakl a kar, gereken tedbirler al nacak ve i yerlerini vas talardan oldukça uzak ve uygun yükseklikte bir yerine, santigrat taksimatl bir termometre as bulundurulacakt r. Yap lan i in niteli ine göre, sürekli olarak çok s cak veya çok so uk bir derecede çal lmas ve bu durumun de tirilmemesi zorunlu olunan hallerde, kendilerini fazla s cak veya so uktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir. Madde 21 Kapal i yerleri günde en az bir defa bir saatten a olmamak üzere ba tan ba a havaland lacakt r. Ayr ca i çilerin çal ma saatleri özelli ine göre, havan n sa a zararl bir hal almamas için s k s k de tirilmesi gereklidir. u kadar ki, i s ras nda yap lan bu havaland rmada i çileri etkileyec ak mlar önlenecek yahut k mevsiminde s cakl k birdenbire çok a hadlere dü ürülmeyecektir. Toz, bu u, duman ve fena koku ç karan i lerin yap ld yerlere,bunlar çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yap lacak ve yap lan i in niteli ine g tedbirlerin yetmedi i hallerde di er teknik tedbirler al nacakt r. Bo ucu,zehirli veya tahri edici gaz ve duman meydana gelen i yerlerinde, i çilerin hayat ve sa klar n tehlikeye girmemesi için,havaland rma yap lacak ve i çilere ayr ca yap lan i in özelli ine göre maske ve di er koruyucu araç ve gereçler verilecektir. Madde 22 r ve tehlikeli i lerin yap lmad yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çal may gerektiren yap ld yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir. Ancak bu durumda i çilere ba k,kulakl k veya kulak t kaçlar gibi uygun koruyucu araç ve verilecektir Madde 23 Birden fazla katl binalardaki i yerlerinde asansör tertibat bulunsa da,katlar aras ndaki inip ç kmalar,a da yaz özellikleri bulu merdivenlerle sa lanacakt r. 1) Merdivenlerin; ate e dayan kl ta, suni ta, tu la, betonarme,metal veya benzeri yanmaz maddelerden yap lm olmas artt r. Bu Tüzü ün yay ndan önce kurulmu olan i yerlerindeki ah ap merdiven vesahanl klar, gerekli güvenlik tedbirlerine ayk bir durumu bulunmamak kullanabilirler. Ancak bunlar, kolayca yanmayan sert veya enprenye edilmi, güçyanar durumdaki a açlardan olacak yahut alt taraflar ba dadi üzerine en santimetre kal nl nda alç veya amyantla s vanacak, üstleri de ate e kar dayan kl maddelerle kaplanacakt r. 2) yeri merdivenlerinin mukavemet katsay 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük ta yacakt r. 3) Delikli veya zgaral merdiven ve sahanl klardaki delikler ve zgara aral klar en çok 2 santimetre olacakt r. 2395

4 4) Merdivenlerin geni li i, bak m i lerinde kullan lanlar d nda en az 110 santimetre olacak ve merdiven korkuluklar n bu geni lik içinde bulu zorunlulu u halinde temiz geni lik 100 santimetreden az olmayacakt r. 5) Merdivenlerin e imi, bak m i lerinde kullan lanlar d nda tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacakt r. Tabandan (20) dereceden az e imin bu gerekti i i yerlerinde, rampalar yap lacak ve 45 dereceden fazla diklik gereken hallerde de, korkuluklu servis merdivenleri eklinde sabit merdivenler kurulacakt r 6) Merdivenlerde, ba üstü bo luklar bulunacak ve bu bo luklar n yüksekli ide 220 santimetreden az olmayacakt r. 7) Basamaklar n eni, bak m merdivenleri d nda 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacakt r. 8) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve trabzan bulunacakt r. 9) Geni li i 225 santimetreyi a an merdivenlerin ortalar nda, ayr ca birtrabzan bulundurulacakt r. 10) Merdivenlerin korkuluk ve trabzanlar nda 14 üncü maddedeki teknik özellikler bulunacakt r. 11) yerlerindeki merdivenler, bir tehlike an nda, orada çal an i çilerin kolayca ç kmalar na yeterli geni likte olmad takdirde, bina durumunun elveri göre, bunlar n geni letilmesi veya içten ek merdivenler yap lmas veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden d ar ya ç merdivenleri yap lmas gibi güvenlik tedbirleri al nacakt r. 12) yerlerindeki asma katlara ç p inmek için,yerin durumuna göre, e imliveya dik demir merdivenler kullan labilir. Ancak, bunlar n üst ve alt ba sa lam bir ekilde tespit edilmi bulunmas, geni basamakl ve iki taraf korkuluklu ve bu korkuluklar n, merdivenin bitti i asma kat dö emesinde kesilmeyerek santimetre daha uzat lmas gereklidir. Madde 24 Bak m, onar m ve kontrol için i yerlerinde kullan lan bütün merdivenler görülecek i e uygun sa laml kta olacak ve bunlar n geni santimetreden dar olmayacak e imleri 60 dereceyi geçmeyecek ve basamaklar n, çubuktan yap lmad hallerde, geni likleri en az (13) santimetre olacakt r. Bak m,onar m ve kontrol i lerinde helezoni merdivenler kullan lmayacakt r. Bak m, onar m ve kontrol i lerinde kullan lacak seyyar el merdivenleri, sa lam ve görülecek i e uygun uzunlukta yap lm olacak, yanlar na tahta ç suretiyle veya benzeri ekilde sonradan boylar uzat lm ve boyanm bulunmayacakt r. Basamaklar noksan, yerinden oynam yahut çatlak veya k k olmayac merdivenlerinde, kullan rken kaymalara kar, t rt r, lastik, mantar, mahfuz veçengel koymak gibi gerekli tedbirler al nacakt r. Çift el merdivenlerinde, ayaklar n birbirlerinden ayr lmamas için, her ikiyan ndan çengelli demir çubuk veya zincir ile ba lanacakt r. Madde 25 yerlerinde kullan lacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuat n ve tekni in öngördü ü ekilde imal ve in aa edilerek kurul bak mlar n yap lmas artt r. Asansörlerin imali,in as,kurulmas, muayene ve bak, bu i lerin fenni, teknik ve kanuni sorumlulu unu ta yabilecek nitelik ve ehliyeti bu Hükümetveya belediyelerce kabul edilen te ekkül veya ah slara yapt lacakt r. Her i veren,asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlar, i bulundurmak ve denetlemeye yetkili makam ve memurlar n her isteyi inde göstermek zorundad r. Asansör bo lu undan,asansörün çal mas na özgü tesis ve tertibattan ba ka, hiç bir ekilde halat,tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmeyecektir Asansör makine dairesi veya bo luklar,geçit olarak kullan lmayacak ve buralara hiç bir ey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sa layacak kap zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar taraf ndan aç lacakt r. Yük asansörlerinde, insan ta nmamas esast r. Bu yasa belirten levhalar, her kat kap na ve kabin içine, görülür bir ekilde konulacakt r. Ancak, i i olarak insan ta nmas halinde, insan asansörlerindeki güvenlik ko ullar, bu asansörlerde de bulunacakt r Bütün asansör kabinlerinde,ta yabilecekleri en çok yükü aç kça gösteren levhalar bulundurulacakt r. Kat konta bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacakt r. Bina d nda kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sa lam bir ekilde örtülecek ve ayr ca kap lar n bulundu u cephe, yü boyunca tamamen kapat lacakt r. Parlay ve patlay maddelerin bulundu u yerlerde, k lc m tehlikesine kar, asansörlerin kabin k zaklar ile kap lar n çarpan k mlar, a aç veya karmayan metal veya ala mlar ndan yap lm olacakt r. Madde 26 yerlerindeki atelyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bak m odalar n duvar, taban, tavan, pencere, kap ve di er yerleri, her zaman içi vebak ml bir ekilde bulundurulacakt r. Çal lan yerler, günde en az bir kere temizlenmi olacakt r. Gündüz ve gece devaml olarak çal lan i yerlerinde bu temizlik, ya i in ba lamas ndan önce veya bitiminden sonra yahut yap lan i in gere i aradinlenmelerinde yap lacak ve her halde çal ma s ras nda yap lmayacakt r. Temizlik,ister aspirasyon yoluyla, ister di er yollarla yap ls n, toz kald lmamas için, gerekli tedbirler al nacak, bunun için,önce çal ma art klar a sonra, y kama, f rçalama yap lacak veya slak bezler kullan lacakt r. Duvarlar ve tavanlar, s k s k temizlenecektir. Gerekti inde s va, badana ve boyalar yenilenece Madde 27 De en ve koku an organik maddelerle çal lan i yerlerinde; maddelerin parçaland, ay kland, tarand k mlar n taban, su geçir maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek ekilde yap lm olacak ve duvarlar, kolayca y kanacak bir s va ile s van p boyanacak, duvarlar ve taban, en az ayda dezenfekten bir solüsyonla temizlenecektir. Paçavralar n i lendi i veya tarand yerlerde temizlik, mekanik aspirasyon yoluyla da yap labilir. De en ve koku an maddeler, çal lan yerlerde b rak lmayacak, biriktirilmeyecek, iyice kapanan kapakl metal kaplarda toplanacak ve bunlar günd 2397

5 birkere bo alt p y kanacakt r. Madde 28 Atelyeler ile i çilerin çal di er yerler; fosseptiklerden, koku ç karan her türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon kaynaklar ndan yeteri u bulunacak ve bunlar n kokular ndan korunacakt r. yerlerinde at k ve birikinti sular n akt ve topland yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fossepti e ba lanacak ve buralar, uygun bir kapa örtülecektir. Bu kapak,günde en az bir kere bol su ile y kan p temizlenecektir. Bo altma borular, su geçirmez ve s zd rmaz maddelerden yap lacak ve s z rmay ekilde iyice ba lanacakt r. Ak do rultusunda, bir e im verilecek vekoku ç kmas önleyecek tedbirler al nacakt r. Madde 29 Dö emelere duvarlara ve di er yerlere tükürmek,süprüntü atmak yasakt r. Uygun yerlere ve duvarlara, bu yasa belirten yaz lar ve za anlatan afi ler as lacakt r. Gereken yerlere çöp kutular, uygun nitelikte tükürükhokkalar konacak ve bunlar, her postada temizlenip dezenfekte edilecektir. Fazl karan i çiler için kullan lmak üzere, üstü kapal plastik,emaye, prafinli mukavva ve benzeri maddelerden yap lm ki isel tükürük hokkalar bulundurulaca hokkalar kullan ld ktan sonra yak lacak ve di erleri y kan p dezenfekte edilecektir. Madde 30 yerlerinde ve mü temilat nda ha arat, böcek ve kemirici hayvanlar n bulunmamas için her türlü tedbir al nacak, yok edilmesi için,gere sektisit, rodentisit maddeler kullan lacak, üremeyi kolayla ran artlar yok edilecek, yuvalar yak larak bozulacak, uygun aral klarla ensektisit uygulamas ya sineklere kar kap ve pencerelere tel kafes konacakt r. Madde 31 yerlerinde, çal anlar n kolayl kla faydalanabilece i ve "G da Maddelerinin ve Umumi a ilgilendiren e ya ve levaz n vas flar gösteren Tüzük" teki tan ma uygun özellikte serin içme suyu bulundurulacakt r. Bu uygunluk,mahalli resmi makamlar ve belediyeler taraf ndan belgelendirilecektir. Madde 32 çme suyu, gerek ta nmas nda ve gerekse kullan lmas nda, her türlü bula madan korunmu olacak ve içine do rudan do ruya buz at lmayaca Madde 33 çme suyu tesisat veya kaplar,kullanma suyundan ayr olacak ve üzerine, " çilecek u" i areti konulacakt r. yerlerinde içme suyu için özel musluklar yap lacak ve bu musluklarda mümkün olan hallerde suyun, a dan yukar ya uygun bir yükseklikte f sa lanacak, mümkün olmayan hallerde ve yerlerde, su içmek için, ki iye özel ma rabaveya bardak kullan lacakt r. Karton veya benzeri bardaklar kullan ld t bunlar özel ambalajlar nda veya temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullan lanbardaklar n at lmas için muslu un yan nda özel birsepet bulundurulacakt r. Madde 34 çme suyu tesisat bulunmayan yerlerde, temiz ve s hhi içme suyu kaplar sa lanacak ve bunlar,özel sehpalara oturtulup musluklar tak lacakt r. çme suyu kaplar, e ilerek bo alt lmayacak veya ma raba dald larak su al nmayacak, a aç k varil, küp, kova, f gibi kapaks z ve musluksuz olarak kullan lmayacakt r. ay 2399 Madde 35 ehir suyunun veya 31 inci maddede belirtilen nitelikteki sular n sa lanmas mümkün olmayan hallerde, mevcut sular, su dezenfeksiyonu us uygun olarak dezenfekte edildikten sonra kullan lacakt r. Madde 36 Yemek aral n eve gidip gelmeye elveri li olmay, i yerinin meskün mahallerden uzak olu u, vas ta yetersizli i veya yoklu u veya sebeplerle yemeklerini i yerinde yemek zorunda olan i çiler için,i verence rahat yemek yenebilecek nitelik ve geni likte bir yemek yeri sa lanacakt r. Bu yemek yeri; 1) yerinden tamamen ayr lm,soyunma yerleri ve lavabolara yak n bir yerde yap lacakt r. 2) Temiz, ayd nl k,havadar,mevsimine göre iyice labilecek, yerler kolayca temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile y kanacak ekilde su g malzemeden yap lacak, duvarlar kolayca silinecek ve y kanabilecek özellikte olacakt r. 3) Yemek masalar yeter say da, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kapl olacakt r. Masalarda oturmak için, s ra yerine sandalye tercih edilecek v kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacakt r. 4) veren taraf ndan yemek verilmeyen yerlerde yemek yerlerinde i çilerin kendi yemeklerini tabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer ayr lacak malzeme bulundurulacakt r. 5) yerlerinde daha uygun bir yer yoksa, yemek saatleri d nda dinlenmek, me rubat ihtiyaçlar kar lamak ve sigara içmek için,yemek yer faydalan lacak ve bunun için gerekli malzeme bulundurulacakt r. Madde 37 çilerin çal klar yerlerde ve i ba nda yemek yemeleri yasakt r. Ancak i in gere i olarak, i inin ba ndan ayr lamayan i çiler ile, ayr ca yerleri ayr lmam bulunan i yerlerindeki i çilerden hava muhalefeti gibi ola anüstü bir sebeple veya ki isel bir özre dayanarak i yerlerinde kalanlar; o i yerinde in toz, duman, gaz ç kmas gibi sa a zararl olmamas art yla bu hükmün d ndad r. Madde 38 yerlerinin uygun mahallerinde yeter say da helalar bulunacakt r. Hela yap lmas na i yerinin durumu müsait de ilse ve yak nlarda da öze bulunmuyorsa, i verenler, i çilerin bu ihtiyaçlar için civarda yer bularak helalar yapmak zorundad rlar yerlerinde yap lm veya yap lacak helalarda; 1) Kabinler, insanlar n bulundu u kapal yerlere aç lmayacak bir ekilde yerle tirilecek ve gere i gibi havaland lacak, koku ç kmas önleyecek t al nacak, yeterli ve uygun bir ekilde ayd nlat lacakt r.taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yap lacak, boyalar aç k renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyl yap lm olacak, kap lar iyi bir ekilde kapanacakt r. 100 ki iye kadar i çiçal ran i yerlerinde 30 erkek i çi için, bir kabin ve pisuvar, her 25 kad n i çi için de e kabin (hela) hesap edilecek, 100 den sonras için her 50 ki iye 1 tane hesab ile hela bulundurulacakt r. Kad n ve erkek i çilerin birlikte çal i yerlerinde; k erkek helalar, birbirinden ayr olacak ve günde en az bir kere iyice y kanacak, her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulmas sa lanacak, kokular s hhi 2398

6 uygun bir ekilde giderilmi olacakt r. 2) Helalarda, çat ya kadar yükseltilmi apkal havaland rma bacas, rezervuar, sifon gibi kokuya kar al nan tedbirlerle beraber, gerekti inde kireç kay benzeri kimyasal madde- lerden de faydalan lacakt r. 3) Helalar, su depolar ndan ve su geçen yerlerden uzak bir yerde yap lacakt r. 4) Hela çukurlar n toprakla örtülmesi halinde, çukurun durumunu belirten bir i aret veya yaz konacakt r. 5) Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibat ve ba lant olmayan yerlerde izin verilecektir. Foss da maddelerinin depoland veya i lendi i yerlere 30 metreden dahayak n bir yerde yap lmayacakt r. 6) Aç ktaki i yerlerinde çal t lan i çiler için, i yerleri çevresinde uygun yerlerde yap lacak helalar, üstü ve etraf kapal barakalar eklinde olacak, i musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulacak ve çukurlar na her günbol miktarda sönmemi kireç tozu dökülecektir. çiler de bu helalar kullanmak zorundad Madde 39 çilerin i ten ç karken el ve yüzlerini y kay p temizlemeleriiçin,i yerlerinin uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu,temizlik ve malzemesi bulundurulacakt r. Y kanma yerleri, temiz, bak ml, haval, ayd nl k ve sa k artlar na uygun olacakt r. Kad n ve erkek i çilerin birlikte ça yerlerinde, kad n ve erkek y kanma yerleri, birbirinden ayr yap lacakt r. Madde 40 veren, i in özelli i bak ndan yaln z el ve yüz temizli inin yeterli olmad hallerde veya kirli,tozlu ve yorucu i lerden sonra veya gerek çilerin y kanmalar, temizlemelerini sa lamak için, du tesisleri yapmak, kurmak ve i çilerin yararlanmalar na haz r bulundurmakla yükümlüdür Her du, özel bir kabin içine yerle tirilecektir. Her kabin,birisi y kanmak, di eri soyunmak ve giyinmek için 2 bölmeden yap lm olacakt r. Du kabi boyutlar 1x1, 20 metre, soyunma yerlerinin 2x1, 40 metreden az olmayacakt r. Ayr ayr soyunma yerleri yap lamayan hallerde, ortak soyunma yeri yap labilir. Du kabinlerinin taban ve duvarlar, kolayl kla temizlenecek malzemeden yap lacak, yan duvarlar n ve kap lar n yüksekli i 170 santimetreden az olm yerlerdeki kirli sular n kolayca akmas için, gerekli tedbirler al nacak, sa k artlar na önem verilecektir. Du kabinlerinde yeterli havaland rmaya elveri li aspirasyon ve vantilasyon tertibat yap lacak, koku ve pislik önlenecektir. Du kabinleri, mevsime göre yeteri kadar lacak, bu s cakl k 25 C dena olmayacak ve yeterli ekilde ayd nlat lacakt r. Kad n ve erkeklerin birlikte çal klar i yerlerinde, kad n ve erkek du kabinleri, birbirinden ayr bulunacak ve i çilerin, d ardan görülmesi önlenecektir. Du larda s cak ve so uk akar suyun, iyi bir ekilde ayarlanacak durumda olmas ve yeteri kadar bas nçla akmas esast r. Du ta y kanmak için, gerekli s benzeri malzeme, i veren taraf ndan sa lanacakt r. Du larda kullan lmak üzere, i veren taraf ndan sa lanm temiz havlu ve pe temallar, özel dolaplarda bulundurulacak, kullan lm olanlar, y kan p, ku iyice temizlenmedikçe bir ba kas na kulland lmayacakt r. Du soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve ka t, çöp v.b. nin at lmas için üstü kenetli özel çöp kutular bulundurulaca veren, du lar n kullanma zaman, saatini, artlar ve i çilerin s ras düzenleyecektir. Du lar, normal temizlik ve bak m d nda, her 15 günde bir, iyice y kan p temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Madde 41 yerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardroplar atelyelerden ayr, du ve lavabolara biti ik, i çilerin ç yerlerine yak n bir yerde y ve onlar n rahatça soyunup giyinmelerine elveri li geni likte olacakt r. Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayr bir yerde iseler, bunlara kapal bir geçitle geçilecektir. oyunma yerleri, ayd nl k, havaland rmaya elveri li ve so uk mevsimlerde yeteri kadar lm olacak, temiz ve bak ml bulundurulacakt r. Buralar n ena bir kere temizlenmesi ve y kanmas sa lanacak ve duvarlar, aç k renkle boyanacakt r. Kad n ve erkeklerin birlikte çal klar i yerlerinde soyunma yerleri ayr ayr olacakt r Madde 42 oyunma yerlerinde i çiler için,yeteri kadar elbise dolab, s ra, sandalye, tabure ve benzeri e ya bulundurulacakt r. oyunma yerlerindeki dolaplar, metal veya kolay temizlenecek malzemelerden, gerekti inde boyanabilir benzeri maddelerden yap lacak, kap lar, hava ce sa layacak ekilde kafesli veya çe itli yerlerden delikli olacakt r. Dolaplar n yüksekli i, 150 santimetreden a olmayacak, üstte apka ve altta ayakkab konacak gözleri bulunacak ve ortas nda 2 elbise asmak için; çubu u olacakt r. çilerin dolaplar, kilitli olacak ve temizlikleri, i veren taraf ndan haz rlanm bir yönergeye göre yap lacakt r. Madde 43 Zehirli,tehlikeli tozlu ve kirli i lerde çal lan yerlerde, i elbiseleri ile harici elbiselerin ayr yerlerde saklanabilmesi için, i çilere, yanyana 2 bulunmayan hallerde, 2 ayr dolap verilecektir. Madde 44 veren, soyunma yerleri ile gradrop ve dolaplar n bak ndan sorumludur. Madde 45 çiler, slak elbise ile çal lmayacakt r. NC BÖLÜM çilere Ait Yat p Kalkma Yerlerinde ve Di er Mü temilat nda Bulunmas Gereken a k artlar ve Güvenlik Tedbirleri : Madde 46 Co rafi ve teknik durum ve artlar nedeniyle i çileri için konut sa lanmas gereken i yerlerindeki konutlar ve bunlara ili kin tesislerde bu b gösterilen artlar aranacakt r. Madde 47 çi konutlar ; bekar i çiler için mü terek ko lar bulunan binalar halinde, aileleri ile birlikte oturan i çiler için ayr evler veya apar eklinde olacak ve bir konut için gerekli tesisat tertibat vemüstemilat bulunacak, güne ve hava alacak ve d etkilere kar korunmu olacak, sa k ve teknik uygun bir ekilde in a edilecek ve bunlar, i yerlerinin gürültüsü, pisli i ve hava kirletici etkilerinden korunmu olacakt r.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler - KAPSAM: 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına

Detaylı

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 ISCI SAGLIGI VE IS GUVENLIGI TUZUGU Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 BİRİNCİ

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK 2341 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551 Dayandığı Kanunun

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı