Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad"

Transkript

1 Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 15 HAZ RAN 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 17 DE Mamak n ilk yüzme havuzu aç l yor Bu y l 5. si düzenlenecek olan Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad. Ata sporumuz ya l gürefl için haz rl klar Sincan da h zla devam ederken baflpehlivanl k için mücadele edecek güreflçilerin de isimleri belli olmaya bafllad. Birbirinden yetenekli güreflçilerin bu y l da ter dökece i gürefl organizasyonu, 29 Haziran günü Sincan fiehir Stadyumunda gürefl severlerle buluflacak. HABER 16 DA HABER 18 DE Çinçin Kültür Saray inflaat n n bitirilmesine son iki ay kald n kaydeden Tiryaki, Ramazan Bayram na yetifltirme gayreti içerisinde olduklar n aktard. Bugüne kadar asayifl olaylar yla gündeme gelen Alt nda daki Çinçin Mahallesi nde yapt r lan çok amaçl Kültür Saray, önümüzdeki günlerde hizmete aç lacak. ki bin kifli kapasiteli Kültür Saray, uluslararas kongre ve toplant lar düzenlenecek flekilde infla ediliyor. HABER 16 DA KEÇ ÖREN LE JENDOUBA KARDEfi fieh R OLDU HABER 18 DE ENGELL LER N TAT L RÜYASI GERÇEKLEfiT HABER 18 DE BAfiARILI Ö RENC LER TAT LLE ÖDÜLLEND R LECEK HABER 15 DE

2 2 SineMagazin 7 film vizyonda STANBUL - Tamam yabanc yap m olmak üzere bu hafta 7 film vizyona girdi. Christopher Nolan ve Jonathan Nolan' n yönetti i macera-aksiyon türündeki "Man Of Steel" sinemaseverlere yeni bir Süperman maceras n n kap s n aral yor. Zack Snyder' n yönetti i filmde sinemaseverler Russel Crowe'un yan s ra Henry Cavill'i de Superman rolünde izleme flans na sahip olacak. Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner' n da yan rollerde yer ald filmin konusu flöyle: "Clark, ne oldu u ve nas l kullanaca n hiç bilmedi i, birtak m s ra d fl güçlere sahip bir çocuktur. Okulun servis arac kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtar r. Fakat bu olay onun di erlerinden oldukça 'farkl ' bir çocuk oldu unu da bariz biçimde ortaya ç kartacakt r." -Muhbir Son dönem aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Dwayne Johnson' n "John Matthews" rolünde yer ald "Muhbir", dram, macera ve aksiyon severlerin tercihi olacak. ABD ve Birleflik Arap Emirlikleri ortak yap m olan "Muhbir"in yönetmen koltu unda Ric Roman Waugh oturuyor. O lu, suçlamayla uyuflturucu sat c l ndan 10 y l hapis cezas alan bir baban n maceralar n n beyazperdeye yans t laca filmde, Susan Sarandon, Jon Bernthal gibi isimler de yer al yor. -Trans Alt n Küre ödüllü Danny Boyle'un yönetti i "Trans", polisiye türde ses getirecek bir yap m olarak tan mlan yor. James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel, Tuppence Middleton ve Danny Sapani gibi isimlerin rol ald Trans' n konusu ise flöyle: "Sanat eserleri konusunda uzman olan Simon tan nm fl bir müzayede müdürüdür. Franck ad ndaki bir gangster ile birlikte milyon dolarlar de erindeki bir tablonun çal nma eylemine kat l r. Olay esnas nda oluflan kargaflada bafl na korkunç bir darbe al r ve uyand nda tabloyu nereye saklad konusunda hiçbir fley hat rlamamaktad r. Ne tehditler ne de iflkenceler onun haf zas n geri getirecektir. Bunun üzerine Franck Elizabeth isimli bir hipnoz uzman tutulur. Böylece Simon'un beyninin derinliklerindeki bilgiye ulaflmas planlamaktad r." -Beflinci Emir: Ölüm Haftan n gerilim-korku türündeki filmi "Beflinci Emir: Ölüm"ü Rafael Lara yönetirken, sinemaseverler baflrollerde ise Ilean Almaguer, Angelica Aragon, Ernesto Gomez Cruz'u izleyecek. Meksika yap m olan film için mekan olarak yine ayn ülke tercih edildi. Meksika'da, polis departman n n, bir seri katilin 11. kurban n bulmas yla bafllayan film, dedektif Garcia'n n katili yakalamak üzere görevlendirilmesinin hikayesini anlat yor. -Baflvuru: Kabul K sa süre önce ABD'de vizyona giren "Baflvuru: Kabul" haftan n komedi türündeki tek filmi. Princeton Üniversitesi'nde terfi al p yönetici olmaya haz rlanan Portia Nathan ve eski lise arkadafl John Pressman' n bafl ndan geçenlerin anlat ld filmin baflrollerini Tina Fey, Paul Rudd ve Nat Wolff paylafl rken, yönetmen koltu unda Paul Weitz oturuyor. Filmin senaryosu ise Jean Hanff Korelitz'in roman ndan Karen Croner taraf ndan uyarland. -Havada Aflk Var Alexandre Castagnetti'nin yönetti i 96 dakikal k Frans z yap m filmde, Paris'ten Newyork'a giden Julie'nin yaflad klar beyazperdeye yans t l yor. Filmde Ludivine Sagnier, Brigitte Catillon, Michel Vuillermoz, Nicolas Bedos ve Jonathan Cohen baflrolleri paylafl yor. -Peter Pan' n Yeni Maceralar Özellikle yaz tatiline girecek küçük ö rencilerin ilgi oda olacak, "Peter Pan' n Yeni Maceralar " n n seslendirmelerini Sait Çataldafl, Özlem Ak n ve Müjde Çapraz yapt. Peter Pan' n ezeli rakibi Kaptan Kanca'ya karfl giriflti i "Olmayan Ülke"yi kurtarma mücadelesi, tüm çocuklar aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor. Televizyon ekran nda 2 boyutlu olarak yay nlanacak çizgi dizi, sinemada 3D olarak izlenebilecek. (AA) 15 Haziran 2013

3 15 Haziran 2013 Suriyeli s nmac lar n say s 200 bini geçti ANKARA - Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, Türkiye de kamplarda, çad r kentlerde ve konteynerlerde kalan Suriyeli s nmac lar n say s n n 198 bin 818 i geçti ini söyledi. Atalay, Baflbakanl k Merkez Bina da gerçeklefltirilen Suriye Koordinasyon Kurulu Toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, iki haftada bir Türkiye de bulunan Suriyeli s nmac lar n konaklamalar ve hizmetlerine iliflkin toplant yapt klar n an msatt. Güvenlik ve hizmetler aç s ndan bütün konular n de erlendirildi ine iflaret eden Atalay, Bugün itibar ile bizim kamplar m zda kalan, çad r kentlerde, konteynerlerde Suriyeli s nmac say s 198 bin 818 dir. Bildi iniz gibi bunun d fl nda kamplarda kalmayan, flehirlerimizde kalan ve say s yüz binin üzerinde olan yine Suriyeli misafirlerimiz var. Türkiye olarak en uzun s n r komflumuz olan ülke H CR RUM msak : kindi : Yaflam 6 fiaban 2 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Suriye. Ülkemize gelen Suriyelilere elimizden gelen deste i vermeye çal fl yoruz dedi. Atalay, kamplardaki organizasyonlar n çok iyi oldu unu ifade ederek, Çocuklar n e itimi, hastalar n, yaral lar n tedavisi gibi bütün hizmetleri çok baflar l flekilde yürütüyoruz. Burada da çiflleri Bakanl, D fliflleri Bakanl, güvenlik birimlerimiz, Sa l k Bakanl, Milli E itim Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl, K z lay ve ilgili di er kurumlar m z, AFAD n koordinasyonunda bu iflleri en iyi flekilde yürütmeye çal fl yoruz ifadesini kulland. Kamplarda ve Suriyeli s nmac lar n bulunduklar alanlarda bir sorun bulunmad n, olmas durumunda ise koordinasyon kurulu toplant s nda de erlendirdiklerine dikkati çeken Atalay, bütün dileklerinin Suriye deki sorunlar n bitmesi ve misafirlerin kendi evlerine sa salim dönmeleri oldu unu belirtti. Türkiye nin Suriye deki olaylar n sona ermesi yönünde çal flmalar n n sürdü ünü anlatan Atalay, toplant n n esas hedefinin ise s n r n Türkiye taraf nda olan misafirlerin bar nmalar, iafleleri, e itimleri, sa l klar ve bütün hizmetlerinin yürümesi için oldu unu kaydetti. (AA) Polis rüflvet ald iddias na hapis cezas KONYA - Konya da kendisine ifllem yapan polise, rüflvet ald iddias nda bulunan sürücüye, 1 y l 3 ay hapis cezas verildi. Konya Emniyet Müdürlü ü Trafik fiube Müdürlü ünde görevli polis memurlar Sinan Topuz ve Ahmet Ild r, 2011 y l nda uygulama yapt klar s rada smail T. idaresindeki 34 FG 5431 plakal arac durdurdu. Sürücü, polislere ehliyetini göstermeyince 140 lira para cezas kesildi. Ceza tutana n imzalamadan olay yerinden ayr lan smail T, 155 Polis mdat arayarak, 2 polisin rastgele durdurdu u sürücülerden rüflvet ald n iddia etti. Bunun üzerine polis memurlar hakk nda Konya Valili i l Disiplin Kurulu taraf ndan inceleme bafllat ld. Yap lan araflt rmada, polislerin rüflvet istemedi i belirlendi. Sürücünün 95 ceza puan oldu u için ceza ald takdirde ehliyetine el konulaca ndan bu yola baflvurdu u ileri sürüldü. Bunun üzerine polis memurlar Topuz ve Ild r, kendilerine rüflvet ald klar yönünde iftira at ld gerekçesiyle sürücü hakk nda suç duyurusunda bulundu. Koya 9. Asliye Ceza Mahkemesi nde aç lan davada san k smail T, kendisinin iftira kast n n olmad n söyledi. Polis memurlar, san n iftira suçundan cezaland r lmas n istedi. Mahkeme heyeti san a, iftira suçunu iflledi i kanaatine vararak 1 y l 3 ay hapis cezas verdi. Polis memurlar n n açt manevi tazminat davas nda ise san k, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf ndan bin 500 lira para cezas na çarpt r ld. (AA) Ceza yaz lmas na k zd, motosikletini yakt BURSA - Bursa n n negöl ilçesinde, ehliyetsiz oldu u belirlenen bir kifli, polislerin ceza yazmas na sinirlenip motosikletini atefle verince gözalt na al nd. Edinilen bilgiye göre, Sinan K. (24) yönetimindeki plakas z motosiklet, Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi nde trafik uygulamas yapan polis ekibince durduruldu. Polis ekibi, motosikletin plakas z, sürücünün de ehliyetsiz oldu unu belirledi. Bunun üzerine, motosiklete el konuldu, sürücüye ceza yaz ld. (AA)

4 4 Turizm 15 Haziran 2013 Mudanya daki tarihi Tahira a Hamam onar l yor BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki 200 y ll k Tahira a Hamam nda restorasyon çal flmas bafllatt. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, hamam önünde düzenlenen törende, Mudanya da ecdad n emaneti bir miras aya a kald racaklar n söyledi. Restorasyonun k sa sürede tamamlanaca n ve bu yap n n, kültürel ve sosyal hayata renk katacak güzel bir buluflma merkezi olaca n dile getiren Altepe, flöyle devam etti: Hamam 1800 lü y llarda o dönemin meclis üyesi Tahir A a taraf ndan yapt r lm fl. Yaklafl k 200 y ll k yükü üzerinde tafl yor ve gerçekten y pranm fl. Günümüze kadar ulaflan yap iki bölümden olufluyor. Yani çifte hamam, plan aflamas nda imal edilmifl. Günümüzde bir bölümü ifllevini sürdürmekteydi. Hamam n ana yap s n n cepheleri a rl kl olarak moloz tafltan, ikinci mekan, soyunmal k bölüm ise s val ve boyal. Çat kaplamas hem alaturka kiremit hem de Marsilya kiremitinden oluflsa da flu anda özgünlü ünü yitirmifl. Bu restorasyonla özgünlü üne kavuflmufl olacak. Güncel malzemeler kullan larak geçmifle ait bir izlenim oluflturulmayaca n, binan n özgün malzemelerinin anlafl lmas n n, yeni yap lanmayla ay rt edilece ini ifade eden Altepe, Tahira a Hamam n n, birinci grup an tsal yap niteli iyle tescilli oldu u bilgisini verdi. Altepe, hamam n, Büyükflehir Belediyesi uhdesinde oldu unu bildirerek, Hedefimiz, bu y l sonunda buray hizmete açmakt r. Bu eserler için ne yapsak azd r. Bunlar ecdad m z n bizlere emaneti. Bizler de buralar canland r p özgün kimli iyle gelecek kuflaklara miras b rakaca z ifadesini kulland. (AA) BALIK GÖLÜ keflfedilmeyi bekliyor A RI - Aras Da lar üzerindeki 2 bin 241 rak ml lav set gölü olan Bal k Gölü, k rm z benekli alabal klar ve eflsiz do a manzaras yla turizme kazand r lmay bekliyor. A r n n Tafll çay ilçesine 26, Do ubayaz t ilçesine ise 60 kilometre uzakl kta bulunan ve çevresindeki da lardan gelen küçük dereler, k y s ndaki p narlar ve yeralt sular yla beslenen Bal k Gölü nün kenarlar nda sazl klar, çevresinde ise genifl tar m alanlar ve otlaklar dikkat çekiyor. l Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yapt aç klamada, volkanik bir lav set gölü olan Bal k Gölü nün turizm potansiyeli aç s ndan önemli oldu unu ifade ederek, gölün Türkiye nin deniz seviyesinden en yüksekte yer alan tatl su gölü olmas nedeniyle de dikkat çekti ini belirtti. Bulut, gölün etraf nda k y imar planlar n n yap lmas ve birtak m alt yap s k nt lar n n giderilip turizme kazand r lmas için gerekli çal flmalar n yap laca n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Buran n tabiat park veya do al sit alan ilan edilmesi için Devlet Su flleri ve Orman Su flleri müdürlüklerimizle ortak çal flmalar yapmam z laz m. Öncelikle yolla ilgili olarak gerek l Özel daresi gerek Kaymakaml k taraf ndan çal flmalar n yap ld n biliyoruz. Bu sezon alt yap yla ilgili s k nt lar giderilirse ilerleyen süreçlerde çeflitli birimlerce kamp alanlar da burada yap labilir. Göl ve çevresinde muhteflem manzaralar var. Kaynak sular, temiz havas, yayla iklimi, piknik alan yla y llard r çevre illerden gelen misafirlerimizin görmeden gidemedikleri A r n n en görkemli yerlerinden biridir. -Yaz n tekneyle gezinti, k fl n buz pateni Göl ve çevresinin, turizm potansiyeli bak m ndan oldukça zengin oldu unu, dinlenme, do a turizmi, t rman fl ve klimatizm potansiyeline sahip olan Bal k Gölü nü her gün yüzlerce kiflinin ziyaret etti ini belirten Bulut, flöyle devam etti: Göl, hem yaz hem de k fl turizmi aç s ndan önemli bir potansiyele sahip. Gölde yaz n yayla turizmi, sportif bal k avc l, tekneyle gezinti, k fl n da kayak ve buz pateni sporlar yap labilmektedir. Gölün güney kesiminde sazl klar ve batakl klar yer al yor. Kuzeyinde ise üzerinde tarihi kal nt lar da bulunan 4 dekar büyüklü ünde bir ada var. Bu adaya tekneyle gidiliyor. Adada kuluçkaya yatan kadife ördek türü ve daha birçok kufl türü bulunuyor. Bu nedenle ada, Türkiye nin en önemli 100 kufl türü yaflama-koruma alan ndan biri olarak kabul ediliyor. Ayr ca yaz aylar nda gölde, mart, ku u ve karabataklara da çok say da rastlan r. Bulut, y llard r güvenlik endiflesiyle gölün ihmal edildi ini anlatarak, bunun ortadan kald r lmas ve ulafl m kolaylaflt racak vas fl yollar n yap lmas n n bu alandaki turizm potansiyelini harekete geçirece ini ifade etti. A r Da na gelen da c lar n memleketlerine dönmeden önce mutlaka göl kenar nda bal k keyfi yapt klar n söyleyen Bulut, Buras yayla konseptinde bir göl. Ülkemizdeki göllerden fark, yayla kültürünün de burada var olmas. Dolay s yla burada yenilen yemeklerdeki o lezzet hem de burada yetiflen k rm z pullu alabal n do al lezzetini hiçbir yerde bulamazs n z. Bütün do a severleri A r ya ve kentimizin nazar boncu u olan Bal k Gölü müze bekliyoruz fleklinde konufltu. Gölün kenar nda 30 y ld r lokanta iflletmecisi olarak çal flan Mehmet Birlik ise Ben 30 y ld r buraday m. Her y l buraya binlerce yerli ve yabanc turist geliyor. Bal k gölü gerçekten muhteflem bir görünüme sahip ama keflfedilmemifl do a harikalar ndan biri ne yaz k ki. Gölde, aynal sazan, k rm z pullu alabal k ve birçok bal k türü yetifliyor. Bar fl süreciyle bölgede turizm anlam nda canlanma bekliyoruz. Baflta A r l lar olmak üzere herkesi buraya davet ediyoruz ifadelerini kulland. (AA)

5 15 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir konuda özel olarak verilen bilgi ya da aç klama. fiikâr. 2. Çeflitli dans ve oyunlardan oluflmufl zengin sahne gösterisi. Ifl k veren ampul. 3. Avc lar n pusuya yatt klar tafl kulübe. Parola. 4. Yüz güzelli i. Tavlada bir say. 5. Bafl çoban. Metal olmayan elementler. 6. Gelenek. Bir kimsenin kendisinden yaflça büyük erkek kardefli. 7. Bir haber ajans n n k saltmas. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 8. Cemiyet tak madalar n n en büyük adas. Binek hayvan. 9. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Bir meyve. 10. Toplu geziler için yap lan büyük otobüs. Jamaika n n plaka iflareti. 11. Ö ütücü difller. Sosyolojide bir kabile ya da boyun bölündü ü iki ya da çok parçadan her biri. 12. Satrançta özel bir hareket. Deha sahibi kimse, öke. 13. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. ridyumun simgesi. 14. Bir nota. Kar fl k renkli. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 15. Erzincan ilinin bir ilçesi. 16. Kökten, köktenci. Bizmutun simgesi. 17. Anahtar. Ok k l f. 18. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Güney Afrika n n plaka iflareti. 19. Notada durak iflareti. Gemi bar na. 20. Madeni ip. Yaz t. Yukar dan afla ya: 1. Diploma. Soyundan gelinen kimse. Lahza. Tenis arac. 2. Evcil bir geyik türü. Yolsuzca ve zorla elde edilen mal. Manda past rmas. Tavlada bir say. 3. Aceleci, tez canl. An. lgeç. 4. Roket. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r hale getirmesi. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 5. nam, vedia. Hamam böce i. Güzel, hofl, sevimli. 6. Hollanda n n plaka iflareti. Kaput bezi. Akdeniz anemisi. 7. çe dert olan fley. Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü. lanlar, duyurular. 8. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. Posta sürücüsü. Radyumun simgesi. Rey. Olumsuzluk anlatan önek. 9. Evrensel al c kan grubu. Baltalama. Hile yapan kimse, hileci. 10. Ham petrolden ç kar - lan bir tür mineral ya. Gere inde kullan lmak üzere saklanan tah l. Yerine koyma, yerine kullanma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 15 Haziran Ekonomi Enerjide yerli dönemi bafll yor Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, termik, hidroelektrik, rüzgar ve günefl enerjisinde 5 y lda yerli teknolojiye geçilece ini, Türkiye nin 2023 e kadar enerjiye yapaca yaklafl k 130 milyar dolarl k yat r m n, yüzde 80 inin yerli teknolojiler kullan larak gerçeklefltirilmesini hedeflediklerini bildirdi. ANKARA - Ergün, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda sal günü gerçeklefltirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 26. Toplant s nda al nan kararlar aç klad. Toplant da öncelikli olarak enerji alan n ele ald klar n belirten Ergün, bu konunun hem büyümeyle yak n iliflkisi hem de ekonomik ve stratejik boyutu ile çok önemli bir alan oldu unu ifade etti. Dünyadaki küresel güç oyunlar n n çok büyük oranda enerji kaynaklar üzerinden döndü ünü ve bunun bir tesadüf olmad n vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: 2012 y l sonu itibariyle cari aç - m z n yüzde 71 i enerji ithalat ndan kaynaklan yor. Dolay s yla cari aç m - z azaltma hedefimiz, enerjide d fla ba- ml l m z azaltacak ad mlarla do rudan ba lant l hale geliyor. Bu ad mlar da temelde enerji alan nda yap lacak Ar-Ge ve yenili e dayan yor. Türkiye nin son 10 y lda çok istikrarl bir büyüme trendine girdi ini ve bu sürecin devam edece ini biliyoruz y l na dair hedeflerimizi, Türkiye nin yeni ihtiyaçlar n düflündü ümüzde, enerji talebinin de çok h zl bir flekilde artaca n öngörmek iflten bile de ildir. Ergün, OECD verilerinin ilerleyen süreçte Türkiye nin enerji ihtiyac n n Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerden bile h zl artaca na iflaret etti ini belirtti. Türkiye nin enerji ihtiyac n karfl lamak için geçen y l 60 milyar dolar harcama yapt n belirten Ergün, bu rakam n 2023 y l nda 106 milyar dolar seviyesine ç kmas n n beklendi ini kaydetti. Bu paran n ço unun, Türkiye de mevcut olmayan fakat enerji ihtiyac n n büyük bir k sm n sa layan kaynaklar n teminine harcand na dikkati çeken Ergün, bu nedenle Türkiye nin enerji ihtiyaçlar n karfl lama noktas nda alternatif yöntem aray fllar ön plana ç kmas gerekti inin alt n çizdi. Bakan Ergün, 2023 y l nda elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir enerji pay n n en az yüzde 30 olmas n hedeflediklerini ifade ederek, üniversitelerin, sanayinin, kamu kurumlar n n enerji alan na ve enerjinin alt dallar ndaki Ar- Ge konular na odaklanmalar n n, Türkiye için çok hayati önem tafl d n vurgulad. Dünkü BTYK toplant s nda, artan bu enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik 3 ana öneri geliflti ini bildiren Ergün, bunlar n; yerli enerji kaynaklar n n kullan m n art rmak, bu kaynaklara yönelik yerli üretim teknolojilerine odaklanmak ve enerji verimlili ini art rmak oldu unu belirtti. Yerli enerji kaynaklar n kullanmak ve bu teknolojilere yönelik üretimi gelifltirmek ad na, geçmifl aylarda TÜB - TAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl aras nda önemli bir protokol imzaland n hat rlatan Ergün, bu protokol kapsam nda TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde çok kritik projeler bafllatt klar n ifade etti. Ergün, dünkü BTYK toplant s nda bu projelere vurgu yapan 7 önemli yeni karar ald klar n bildirdi. Toplant da al nan ilk karar n, yerli termik santral tasar m ve imalat kabiliyetinin gelifltirilmesi oldu unu belirten Ergün, Türkiye de kurulu 24 termik santralin tamam n n, yabanc lar taraf ndan kurulup gelifltirildi ine iflaret etti. Ortalama bir santralin kurulufl maliyetinin 1,7 milyar dolara yak n oldu unu düflünüldü ünde, bu konuda uygulanacak Milli Termik Santral (M LTES) Projesi nin öneminin daha iyi anlafl laca n vurgulayan Ergün y l na kadar termik santral yap m nda Türkiye de yaklafl k 36 milyar dolarl k bir yat r m potansiyeli öngördüklerini bildirdi. kinci olarak, k sa ad M LHES olan Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin Gelifltirilmesi yönünde yeni bir karar ald klar n belirten Ergün, projeyle a r türbin, jeneratör ve SCADA sistemleri gibi bu santrallerde kullan lan ve d fla ba ml olunan teknolojileri, Türkiye de gelifltirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ergün, 2023 e kadar hidroelektrik enerjisi alan nda Türkiye deki yat r m potansiyelinin 18 milyar dolar olmas n öngördüklerini kaydetti. Bakan Ergün, yerli teknolojilerin gelifltirilmesi konusunda al nan 3. ve 4. kararlar n ise rüzgar ve günefl enerjileriyle ilgili oldu unu bildirdi. Milli Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Gelifltirilmesi Projesi (M L- RES) ile önce 500 kw l k, daha sonra 2,5 megawattl k milli santraller kurulaca n belirten Ergün, flöyle devam etti: 2023 e kadar rüzgar enerjisi alan nda Türkiye deki yat r m potansiyelinin 26 milyar dolar olmas n öngörüyoruz. M LGES yani Günefl Enerjisi Teknolojilerinin Gelifltirilmesi Projesi ile son y llarda öne ç kan günefl enerjisi teknolojileri alan nda da milli teknolojilerimizi gelifltirmeyi hedefliyoruz. M L- GES kapsam nda, fianl urfa-ceylanp - nar da tar ma elveriflli olmayan arazi üzerinde yaklafl k 10 MW gücünde bir santral kurulacak. Bu alanda da 2023 y l na kadar 5 milyar dolarl k yat r m öngörülüyor. Bu konuda özellikle flu hususu vurgulamak istiyorum: Önümüzdeki 5 y l içinde termik santralde, hidroelektrik, rüzgar ve güneflte yüzde 80 oran nda yerli teknolojiye ulaflmay hedefliyoruz. Böylece Türkiye nin 2023 e kadar enerjiye yapaca yaklafl k 130 milyar dolarl k yat r m n, yüzde 80 i yerli teknolojiler kullan larak yap labilecektir. Toplant m zda ald m z 5. karar, termik santral at k s lar n n de erlendirilmesi projesidir. Bu proje ile termik santrallerde elektrik enerjisinin yan s ra ortaya ç kan s y, s cak su ve s tma ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kullanmak istiyoruz. Bu proje kapsam nda Soma daki termik santral için yapt m z pilot uygulama ile flu an 22 binin üzerinde konutun s cak su ve s tma ihtiyac n karfl layabiliyoruz. Bu uygulamay sadece EÜAfi a ba l 14 termik santrale yayg nlaflt r rsak, 620 bin konutu s tm fl ve ülke ekonomisine y lda 1,8 milyar lira katk sa lam fl olaca z. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ergün, toplant da kömür gazlaflt rma ve s v yak t üretimi teknolojilerinin gelifltirilmesine iliflkin de karar ald klar n ifade etti. Biyokütle ve Kömür Kar fl mlar ndan S v Yak t Üretimi Projesi kapsam nda düflük kalorili linyit kömüründen s v yak t üretimi hedeflediklerini bildiren Ergün, bu sayede yerli kömürlerden katma de eri en az 2 kat yüksek ürün elde edilebilece ini vurgulad. Bu teknolojiye sahip bir ticari tesiste, günde 30 bin varil s v yak t üretilebilece ini, bunun da böyle bir tesisle, Türkiye nin s v yak t ihtiyac n n yüzde 5 ini yerli kaynak ve yerli teknolojiler ile karfl lanabilece i anlam na geldi ine iflaret eden Ergün, TÜB TAK MAM Enerji Enstitüsündeki bu teknolojiyi gelifltiren pilot tesiste baflar l deneme üretimleri yapt klar n hat rlatt. Türkiye nin h zla artan enerji ihtiyac na yönelik BTYK da sunulan son önerinin ise enerji verimlili imizin art - r lmas oldu unu belirten Ergün, flunlar kaydetti: Enerjiyi üretmek elbette önemli ama enerjiyi en verimli flekilde kullanabilece imiz mekanizmalar oluflturmak da büyük önem tafl yor. Gerekli çal flmalar yap l rsa, 2023 y l na kadar 140 milyar dolar gibi çok önemli tasarruf rakamlar na ulaflmam z mümkün olacakt r. (AA)

7 15 Haziran 2013 Ekonomi Devlet destek verdi alabal k üretimi 10 kat artt Türkiye nin iç sular ndaki alabal k üretiminin yaklafl k yüzde 10 unu gerçeklefltiren do al güzellikleriyle ünlü Karacaören 1 ve Karacaören 2 barajlar nda üretim kapasitesi 2006 da bafllayan devlet deste i ile 20 tondan 200 tona ç kt. BURDUR - Bucak G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Gönenç, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede alabal k üretiminin eskiden Kestel köyü yak nlar ndaki do- al kaynak sular nda yap ld n söyledi. Karacaören 1 ve 2 barajlar n n oluflmas ndan sonra kafes bal kç l - n n baraj göllerinde yap lmaya baflland n anlatan Gönenç, Özellikle devletimizin verdi i teflviklerle üretim artt. Kapasite fazlalaflt. Türkiye de iç su alabal k üretimine bakt m z zaman, üretimin yüzde 10 una yak - n Karacaören barajlar ndan elde ediliyor. Bu barajlarda 35 tesisimiz var. Topam üretimimiz y ll k 7 bin ton dedi. Gönenç, Karacaören barajlar n n alabal k üretimi aç s ndan Kayseri ve Elaz gibi illerdeki barajlardan daha avantajl durumda oldu una iflaret etti. Karacaören barajlar ile di er barajlar aras nda su s cakl ndan kaynaklanan verimlilik fark bulundu- una dikkati çeken Gönenç, flu bilgileri verdi: Bal klarda yemden yararlanma denilen bir fley vard r. Kayseri ve Elaz gibi yerlerde bal klar n porsiyonluk sat fla gelmesi için 4,5 ay gibi süre gerekirken, bizim barajlar m zda 2,5-3 ay içinde bu seviyeye gelebiliyor. Çünkü su so uk oldu u zaman bal k dibe iniyor. Dolay s yla yem almas ve büyümesi düflmüfl oluyor. Karacaören barajlar m zda yemden yararlanma olay çok yüksek oluyor. Hem kapasitemiz yüksek hem de baraj m z çok verimli. Gönenç, alabal klar n Antalya ve Mu la da bulunan baz firmalar n tesislerinde ifllendikten sonra, hemen hemen Avrupa n n tüm ülkelerine ihraç edildi ini anlatt. Türkiye nin iç sular ndaki alabal k üretiminde önemli bir yere sahip olduklar n ve Bucak olarak bunun de- erini bildiklerini belirten Gönenç, devletin kendilerine aktard her türlü imkan çiftçilerle ve üreticilerle MERS N - Ulusal Baklagil Konseyi Baflkan Mahmut Arslan, Bakliyat n yerini m s r, ayçiçe i ve pamuk gibi ürünler al yor. Geleneksel ürün ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm - z mercime in ekiminin desteklenmesi gerek dedi. Arslan, yaz l aç klamas nda, bakliyatta tehlike çanlar n n çald n, yaflanan üretim düflüflünün son y llarda sektörü tehdit etti ini belirtti. Bakliyat n yo un ekildi i Güneydo- u da üreticilerin sulu tar m imkan n n artmas yla daha çok verim alabilece i ve destekleme primleri ödenen ürünlere yöneldi ini vurgulayan Arslan, flunlar kaydetti: Bakliyat ürünleri bu bölgelerdeki k raç, verimlili i düflük arazilerde ekilirken di er ekim alanlar nda bakliyat n yerini m s r, ayçiçe i ve pamuk gibi ürünler al yor. Geleneksel ürün ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm - z mercime in ekiminin desteklenmesi gerek. Bakliyat ürünlerinin ekim alanlar n n daralmas, 5-10 y l içinde Türkiye yi ithalatç konumuna düflürebilir. Bü ürünlerde destekleme primleri art - r lmal. Dekar bafl na kilogram ürün al nan bakliyata 10 kurufl, dekar bafl na kilogram verim al nan hububata 5 kurufl destek verilmektedir. Teflvik, bakliyatta hububata göre 2 kat olmas na ra men çiftçinin eline hububat ekiminde daha fazla para geçmektedir. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n geleneksel ürünler olan bakliyat düflünerek dengeleri paylaflt klar n kaydetti. Karacaören barajlar nda alabal k üretimi ve restoran iflletmecili i yapan Fatih Dinç ise yavru alabal k tesisi de bulundu unu, buradaki 5-10 gram a rl ndaki yavru bal klar n sat fl n yapt n bildirdi gram a rl ndaki yavru bal klar barajlardaki kafese koyarak yaklafl k 3 ayda gram büyüklü e kavuflturduklar n ifade eden Dinç, alabal klar yurtd fl na ihracat yapan firmalara ve pazarlara satt klar n, restoranda de erlendirdiklerini kaydetti Bakliyat üretimi azald kurmas ve havza bazl destekleme yapmas, çiftçiyi bu ürünlerin ekimine yönlendirmesi gerekmektedir. Çiftçi baflka ürünlere yönelir ve bunlar n ekimine al fl rsa tekrar dönüfl yapmaz. Bu da dünyada ra bet gören ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm z mercime imizin sonu olur. Bu y l hasata yak n görülen afl r ya- fl ve dolunun mercime e zarar verdi- ini, dekar bafl kilogram ürün al naca n tahmin ettiklerini belirten Arslan, flöyle devam etti: Son 20 y l n ortalamas nda dünyada kifli bafl 5 kilo olan bakliyat tüketimi 6,5-7 kiloya yükseldi. Baklagillerin tüm dünyada tüketimiyle ticari de eri de her geçen gün art yor. Türkiye nin geleneksel ürünleriyle dünyada rekabet 7 Dinç, 1994 y l ndan itibaren bal kç l k yapt n belirterek, flöyle konufltu: Devlet, 2006 y l nda destekleme vererek, tonluk kapasiteyi yaklafl k 200 tona ç kard. Devlet, yavru deste i ve porsiyon deste i veriyordu. fiimdi yavru deste ini kald rd. Yavru deste i kalk nca üretici yem al rken vadeli al yor. Vadeli oldu u için yem fiyatlar ve bal k maliyeti yükseldi. Bu nedenle alabal k pazar nda flu anda s k nt var. S k nt lar n giderilmesi için kapasite düflürülmeli ve yavru deste i verilmeli. (AA) edebilecek ülke say s oldukça az. Mercimekte dünyan n en büyük üreticileri aras nda yer alan Türkiye, kabuli denilen spanyol tipi nohut üretiminde de dünya ilk s ralardaki yerini koruyor. Türkiye nin en büyük al c lar baflta Ortado u, Kuzey Afrika ve Ön Asya ülkeleridir. En fazla ihracat yap lan ülkelerin ise Hindistan, Pakistan, Irak, Almanya, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Cezayir, Birleflik Devletler, Hollanda, srail ve Romanya. Sektör her geçen y l ihracat yap lan ülke say s n ve çeflitlili ini art rmakta. Birkaç y l öncesine kadar girilmeyen Güney Kore, Filipinler, Malezya, Angola ve Gabon a bugün iyi miktarlarda ihracat yap lmakta. (AA)

8 8 Ekonomi VAN - Türk Telekom, fiber internet ve di er alanlardaki yat r mlar yla ilgili kent merkezindeki bir otelde 12 bölge müdürü ile bir araya geldi. Toplant da konuflan Türk Telekom Saha Yönetimi Baflkan K l ç, müflteri memnuniyetini yükseltmek ve operasyonel verimlili i art rmak amac yla 81 il müdürlü ü aras nda iller yar fl yor etkinli i bafllatt klar - n ve bunu ilk kez Van dan tüm Türkiye ye duyurduklar n söyledi. Türk Telekom un dünyaya aç l m ve bölgesel büyümeyi kapsayan 3D vizyonu ile çal flmalar n devam etti- ine de inen K l ç, flöyle konufltu: Türkiye de bir fiber dönüflüm bafllatt k ilk çeyrek döneminde döfledi imiz fiber kablo uzunlu u yurtiçinde yaklafl k 170 bin kilometreye ulaflm fl durumda. Bu, dünyan n çevresinin dört kat bir uzunlu a karfl l k geliyor. Türkiye de il ve bölge ayr m yapmadan yat r mlar m z sürdürüyoruz vizyonu kapsam nda insanlar n dünyan n her yerine ulaflmas n sa lamak için çaba gösteriyoruz y l nda Van da büyük bir ac yafland. Depremin hemen ard ndan biz bölge insan n n yan nda olduk. Depremden 15 dakika sonra tüm iletiflim kanallar m z hizmet vermeye devam etti ve insanlar m z istedikleri yerlere ulaflma imkan buldu. Van da flu anda Türkiye nin en büyük fiber altyap s na sahibiz. Son 7 y l içinde Türk Telekom olarak 13 milyar liray aflan bir yat r m gerçeklefltirdik ün ilk çeyre indeki yat r mlar m z 254 milyon lira oldu. Tüm bu yat r mlar m z sonunda bugün ülkemizde kifli bafl na ayl k ortalama veri tüketim miktar 32 GB ye yükselmifl durumda. Yurtd fl ç k fl h - z m z ise 1640 Gbps ye ulafl rken toplam geniflbant müflteri say m z 7,1 milyona ç kt. Türkiye de her 4 haneden birinde dünyadaki en ileri teknoloji olan fiber kullan lmaktad r. K l ç, müflteri memnuniyetini artt rmak ve verimlili i yükseltmek amac yla fiirket çi Geliflim Projesi kapsam nda Türkiye çap ndaki tüm il müdürlükleri aras nda yar flma düzenleyeceklerini aç klayarak, baflar l olan il müdürlüklerini her ay ziyaret ederek ödüllendireceklerini dile getirdi. Bu tür yar flmalar n müflterilere daha iyi hizmet sunmaya olanak sa layaca n anlatan K l ç, Böylelikle, çal flmalar m z ald m z sonuçlara 15 Haziran 2013 Türk Telekom 170 bin kilometre uzunlu unda fiber kablo döfledi Türk Telekom Saha Yönetimi Baflkan Haktan K l ç, 2013 ilk çeyrek döneminde döfledi- imiz fiber kablo uzunlu u yurtiçinde yaklafl k 170 bin kilometreye ulaflm fl durumda. Bu, dünyan n çevresinin dört kat bir uzunlu a karfl l k geliyor dedi. STANBUL - Yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en yüksek oldu u ülke zlanda olurken, en düflük ülke ise Türkiye oldu. AA muhabirinin Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü (OECD) verilerinden yapt derlemeye göre zlanda, Örgüt e üye ülkeler aras nda geçen y l yüzde 75 ile yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en yüksek oldu u ülke oldu. Yani zlanda da daki her 4 yafll dan 3 ü çal flma hayat nda aktif bulunuyor. zlanda n n bafl çekti i listede sveç yüzde 69,9 ile ikinci, Yeni Zelanda ise yüzde 68,4 ile üçüncü olarak s raland. Örgüte üye ülkeler aras nda yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en düflük oldu u ülke yüzde 18 ile Türkiye oldu. Türkiye yi yüzde 25 ile Slovenya, yüzde 26 ile de Yunanistan takip ediyor. OECD verilerine göre yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran Amerika da yüzde 56.1 olarak gerçekleflti. Bu oran ngiltere de ise yüzde 51.0 oldu. OECD ortalamas n n ise yüzde göre sürdürerek müflteri memnuniyetimizi daha da art raca z diye konufltu. K l ç, Türk Telekom olarak yaflad klar en büyük s k nt n n kablo h rs zl klar oldu una dikkati çekerek, bu konuda vatandafllar n da gereken duyarl l göstermesi ve verilen hizmeti korumas gerekti ini bildirdi. Kablo h rs zl n n vatandafllar n iletiflim özgürlü üne kastedilen bir davran fl oldu una iflaret eden K l ç, flunlar kaydetti: Kablo h rs zl n engelleyebilmek için alarm sistemi kurduk. Bizim hatt m za bir müdahale oldu u zaman sinyal bize ve güvenlik güçlerine iletiliyor. Biz de en k sa zamanda gerekeni yap yoruz. Bu kablolar n çal nmas insanlar n iletiflim hakk na müdahale anlam na geliyor. fiu anda 10 kez kablo çal nan bölgelerimiz var. Ama biz ma duriyetin olmamas için o bölgelere tekrar kablo döfledik. Türk Telekom Do u-1 Bölge Müdürü Timur Sevim ise bölgede yaklafl k 17 bin kilometre fiber altyap s yla müflterilerine haberleflme hizmeti verdiklerini söyledi. Van da 50 bin hane ve iflyerinin fiber altyap kapsam nda oldu unu belirten Sevim, deprem sonras nda yap lan TOK konutlar ile Van merkez ve Ercifl te haberleflme altyap s - n n yüzde 95 inin fibere dönüfltürülmesi çal flmas n n temmuz ay nda tamamlanaca n dile getirdi. (AA) Yafll lar en çok çal flan ülke zlanda 47.1 oldu u listede, bu oran Avro Bölgesi 17 ülkede yüzde 41.9, Avrupa Birli i ne ba l 27 ülkede yüzde 41.9, G-7 ülkelerinde ise yüzde 51.6 olarak s raland. Yani en geliflmifl 7 ülkedeki her 2 yafll dan biri iflgücü piyasas nda faliyet gösteriyor. (AA)

9 15 Haziran 2013 Ekonomi Ça layan: D fl güçlerin hevesi kursa nda kalacak Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Bu kadar saf de iliz, tamamen d fl güçlerin Türkiye üzerinde egemen olmas n isteyen güçlerin hevesi var ortada ama onlar n hevesi kursa nda kald ve kalacak dedi. MERS N - Ça layan, Mersin Büyükflehir Belediyesi Kongre ve Sergi Saray nda AK Parti Mersin milletvekilleri Çi dem Münevver Ökten, Ahmet Tevfik Uzun, Nebi Bozkurt ve AK Parti l Baflkan Mekin Merter Salt ile düzenledi i Söz Verdik, Yap yoruz toplant s ndaki konuflmas nda, Türkiye nin hassas dönemden geçti ini, flahlan fl ndan rahats z olan gerek dünyada gerekse ülke içinde baz kesimlerin bunu hazmedemedi ini söyledi. Cumhuriyet tarihinde bu gibi durumlarla karfl lafl ld na dikkati çeken Ça layan, flunlar kaydetti: Yükselen itibar m za, uluslararas arenada parmakla gösterilen siyasi ve ekonomik istikrar m za gölge düflürmek isteyenler oldu. Tabi ki musluklar kesilen faiz lobisi ve onlar n tafleronlar da bu iflten rahats z olacak. Kolay de il. Baflbakan da ifade etti, faiz lobisinin son 30 y lda ülkemize ödetti i faiz, 1,5 trilyon dolar. Geçen y lki milli gelirin 2 kat. Borçla yaflar bir ülke haline gelmenin faturas son 10 y lda yüzde 69íu bulan faizi yüzde 4,5ílara düflürmüfltük. Son 10 y lda bizden önceki dönemdeki gibi milletin paras n çar çur etseydik mali disiplini sa lamasayd k, 642 milyar lira daha bu ülkenin cebinden faiz ç kacakt. Kim ödüyor bedelini, hepimiz. Do mam fl çocuklar m z n borcu oluyor. Bu iflten nemas, ekme i kesinlenler var. Bakan Ça layan, sa duyu ça r s nda bulunarak, Sokaklarda eylemler yapan, devlet mal na zarar veren, esnafa, halka, sanayiciye zarar verenleri sa duyulu halk m n en iyi flekilde de erlendirdi ini görüyorum. Halk m z bunlara itibar etmiyor. Hak istedi ini iddia edip eylemleriyle bu ülkeye hem maddi hem manevi zarar verenlere halk m z n hakk n yedirmeyiz. Biz yüzde 50 nin oyuyla geldik ama yüzde 100íün baflbakan ve bakanlar y z. Halk m z n olan bitenin fark nda oldu unu biliyoruz. nan yoruz ki halk m z n sa duyusu eninde sonunda galip gelecek ve sonunda kazanan sadece Türkiye olacak. Tüm bunlara inat, inad na yat r m, istihdam, üretim, inad na ihracat ve durmak yok, 2023íe devam ediyoruz diye konufltu. Bu y l n ilk çeyre inde yüzde 3 lük büyüme yakaland n anlatan Ça layan, flöyle devam etti: Avrupa n n en h zl büyüyen 3. büyük ekonomisi olduk. Ayr ca dünyada geliflmifl 20 ülkenin oldu u G-20 içinde de Çiníden sonra ikinci olduk. Bunlar birilerini rahats z ediyor. Türkiye ye verilen görev, tek ayak üstünde IMF kap - s nda 1 milyar dolar için bekleyen bir Türkiye. Türkiye ye borç verecekler ki, emir verebilsinler. Türkiye ancak halk ndan emir alabilir. Biz hükümete gelmeden önce Türkiye de toplanan her 100 liral k verginin 85 liras kamu borcunun faizlerine giderdi. Hastaneler, okullar, ulafl m sistemleri, alt ve üst yap yat r mlar na ra men flu anda bizim ülkemizde toplanan her 100 liral k verginin sadece 15 liras borcun faizine gidiyor. 70 lira ne oluyor? Benim vatandafl m n cebine kal yor. Bu parayla ülkemizi 2023 Türkiye sine tafl yoruz sadece maddi rakamlar n yakalanaca bir tarih de il. Bakan Ça layan, bir gazetecinin, ABD den ve Avrupa dan Gezi Park olaylar ile ilgili uyar yap ld. Bununla ilgili ne düflünüyor sunuz? sorusuna flu yan t verdi: Türkiye ye uyar yapmak kimsenin 9 haddi de ildir. Ben Amerika ve Avrupaídan yap lan aç klamalar diye nitelendiriyorum, siz ne dersiniz bilmem. Dünyan n 17inci, Avrupa n n 6 nc büyük ekonomisiyiz. 6 milyon kifli dünyada bizim yaflayan vatandafl m z var. Bunun 5 milyonu Avrupaída yaflar. Kimsenin haddi de il. Gezi olaylar yla ilgili görüfllerini ifade ettiler. AB ve ABD bu konulardaki hassasiyetlerini keflke dönüp kendi ülkelerinde gözetebilseler. ngiltereíde yaflanan olaylar izlemiflsinizdir. Amerika da yaflananlar görmüflsünüzdür. Almanya da, talyaída, Avrupa n n her yerinde bu tür marjinal gruplar n kamu güvenli ini bozma noktas nda hareketleri var. yi niyetli, çevre ad na yap lan eylemlerle devlet mal n y kma, vatandafla zarar verme ve devleti siyasi, ekonomik istikrardan yoksun gibi gösterme çabas nda olanlara söylüyorum, kimsenin haddi de il. Türkiye de geçmifl dönemlerde de benzer olaylar görüldü üne dikkati çeken Ça layan, 1960 darbesi, 1972 muhturas, 1980 darbesi, 28 fiubat sürecinin yaflanmamas, PKK terörü etkisinde kalmamas durumunda Türkiye nin bugün daha farkl konumda olabilece ini vurgulad. Bu kadar saf de iliz. Tamamen d fl güçlerin Türkiye üzerinde egemen olmas n isteyen güçlerin hevesi var ortada. Ama onlar n hevesi kursa nda kald ve kalacak diyen Ça layan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Art k geçmiflte IMF kap s nda 1 milyar dolar borç için bekletilen Türkiye yok. Bir dünya liderine sahip Türkiye var. Bu yap s yla birçok ülkeyi, kurulufllar rahats z ediyoruz. Rahats z etmeye de devam edece iz. Hükümet olarak milletten baflka kimse bizi y kamaz. Allah tan baflka kimseye hesap vermeyiz. Türkiye, ekonomik ve siyasi olarak farkl gösterilmeye çal fl l yor. Yabanc televizyonlar iyi izleyin. Türkiyeíyi nas l gösterdikerini iyi izleyin. Hangi görüflte olursan z olun, bu ülkenin birli ini, beraberli ini isteyen insanlar olarak bak n bakal m yabanc medyan n Türkiye yi kötü gösterme gayreti alt nda neler yat yor. Faiz lobisi niye devreye giriyor, borsa üzerinde spekülasyonlar neden yap l yor, faizler iniyor, ç k yor. Faiz de borsa da döviz de ekonominin önemli göstergeleri. Normal zamanlarda da oynar. ç ve d fl etkenler söz konusu. Bu hareketler olur ama borsada olanlar n ne kadar yabanc d r? Yabanc sermaye benim bakanl ma ba l. Daha çok yabanc gelsin diye u rafl yorum. Türkiye ekonomisinin güçlü oldu una iflaret eden Ça layan, Ekonomik parametrelerimiz sapasa lam. Yapmak istenen, güçlü Türkiye de il, iki aya üzerinde duran, gücünü kendinden alan Türkiye de il, onlardan borç almaya mahkum tutulmufl bir ülke istiyorlar. Türkiye nin yükseliflini hazmedemiyorlar. Faiz lobisinin, fler grubunun çal flmas yla spekülatörüyle koalisyon kurulmufl vaziyette. Güçleri yetmez. Türkiye, eski Türkiye de il. Bu olaylar yaflanmasa, bu manüplasyonlar yap lmasayd, faizler Tükiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 4,60 a koflmaya bafllam flt. Hatta daha önce Bu faizler yüzde 2,5ía kadar gider dedim ama bu birilerini rahats z etti. Mesele, Türkiye meselesi. Siyasi gözle bakm yorum. Bizim için Türkiye, partimizden daha önce gelir dedi. (AA)

10 10 Ekonomi WASHINGTON - Dünya Bankas Haziran 2013 Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu yay mland. Raporda, geliflmifl ülkelerdeki risklerin hafifledi i ve Avro Bölgesi nde devam eden daralmaya ra men büyümenin sabit oldu u belirtildi. Ancak, birçok orta gelirli ülkenin k s tl kapasitesi nedeniyle geliflmekte olan ülkelerdeki ilerlemenin l ml olaca kaydedildi. Rapora göre, küresel gayri safi has lan n bu y l yüzde 2,2 düzeyine genifllemesi, gelecek y l yüzde 3, 2015 y l nda da yüzde 3,3 olmas bekleniyor. Geliflmekte olan ülkelerdeki büyüme bu y l yüzde 5,1 olurken, 2014 te yüzde 5,6 ya, 2015 te de yüzde 5,7 ye yükselmesi öngörülüyor. Bölgelere göre bak ld nda da bu y l büyümenin Do u Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 7,3, Avrupa ve Orta Asya da yüzde 2,8, Latin Amerika ve Karayiplerde yüzde 3,3, Ortado u ve Kuzey Afrika da yüzde 2,5, Güney Asya da yüzde 5,2 ve Sahra Alt Afrika da yüzde 4,9 civar nda olaca tahmin ediliyor. Bunun yan nda yüksek gelir grubu ülkelerde, mali konsolidasyon, yüksek iflsizlik oranlar, tüketici ve ifl dünyas n n zay f kalan güveni dolay s yla büyümenin bu y l yüzde 1,2 ile l ml düzeyde seyredece i, gelecek y l ise bu oran n yüzde 2, 2015 y l nda da yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleflece i kaydedildi. Ekonomik daralma nedeniyle Avro Bölgesi ndeki büyümenin de bu y l yüzde 0,6, gelecek y l yüzde 0,9 ve 2015 y l nda yüzde 1,5 düzeyinde olmas bekleniyor. Aylar süren daralman n ard ndan küresel ticaretin de tekrar geniflledi i ama ticaretin bu y l sadece yüzde 4 genifllemesinin tahmin edildi i kaydedildi. Kriz sonras dönemde göreceli zay f kalan geliflmekte olan ülkelere brüt sermaye ak fl n n da rekor seyivelere ulaflt -, bunun yan nda geliflmekte olan ülkelerin uluslararas tahvillerinin de yine rekor düzeylere geldi i ifade edildi. Ancak buna ra men sermaye ak fl n n kriz öncesi dönemlerin çok alt nda kald belirtildi. Raporda, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika da büyümenin arz darbo az nedeniyle sekteye u rad ve arz taraf ndaki reformlar tamamlanmad kça bu ülkelerdeki büyümenin kriz öncesi seyiyelere ulaflmas n n pek muhtemel görünmedi i belirtildi. Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika da görece rahat politika durufllar ve baz lar ndaki s nma belirtilerine ra men büyümenin kriz öncesi dönemin çok alt nda kald ifade edildi. Raporda, yine de büyümenin, fiili, Meksika ve Güney Afrika da zay flarken, Filipinler, Litvanya, Peru, Türkiye ve Ukrayna da güçlendi i kaydedildi. Dünya Bankas, Türkiye nin 2011 de yüzde 8,8, 2012 y l nda yüzde 2,2 büyümesinin ard ndan, göreceli gevflek makroekonomik politikalar nedeniyle büyümenin bu y l yüzde 3,6 düzeyine ç kaca n öngördü. Banka, geçen ocak ay ndaki raporunda ise Türkiye nin bu y lki büyüme oran n yüzde 4 olarak öngörmüfltü. Bankaya göre, Türkiye de büyüme, 2014 y l nda yüzde 4,5, 2015 y l nda da yüzde 4,7 düzeyinde olacak. Türkiye nin cari hesap aç n n da 2013 y l nda GSY H n n yüzde 6,9 u düzeyinde olmas bekleniyor. Raporda, bu aç n 2014 y l nda yüzde 7,1, 2015 te ise yüzde 7,2 olmas tahmin ediliyor. Türkiye de politikan n gevflemesinin enflasyonun 2013 ün ilk çeyre inde y ll k bazda yüzde 9,7 ye ç kmas na katk da bulundu u belirtilen raporda, Türkiye nin ilk çeyrekteki çekirdek enflasyonunun yüzde 6,5 oldu u kaydedildi. Ana enflasyonun da emtia fiyatlar ndaki küresel düflüflü yans tacak flekilde nisanda yüzde 6,1 e düfltü- ü ancak Merkez Bankas n n y ll k yüzde 5 enflasyon hedefinin üzerinde kald i bildirildi. Avrupa ve Orta Asya bölgesinin iki en büyük ekonomisi olan Rusya ve Türkiye de ithalat talebi h zla yükseldi i, bu ekonomilerdeki yüksek toparlanmay yans tarak 2013 ün ilk çeyre inde Rusya da yüzde 19,7 ye, Türkiye de yüzde 12,1 e yükseldi i ifade edildi. (AA) 15 Haziran 2013 Dünya Bankas na göre; Türkiye bu y l yüzde 3.6 büyüyecek Dünya Bankas, Türkiye de büyümenin bu y l yüzde 3,6, 2014 y l nda yüzde 4,5, 2015 y l nda da yüzde 4,7 olaca n öngördü. Türkiye OVP deki hedefleri yakalayacak ANKARA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf (SE- TA) Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl, 2013 y l 1. çeyrek büyüme rakamlar na bak ld nda Orta Vadeli Program da (OVP) hedeflenen yüzde 4 lük büyümenin çok rahatl kla yakalanabilece ini söyledi. Büyüme rakamlar na iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Karagöl, Türkiye ekonomisinin 14 çeyrektir aral ks z büyüdü ünü, ilk çeyrekteki büyümenin beklentilerin üzerinde oldu unu belirtti. Karagöl, Türkiye ekonomisinin 2012 de frene basmas na ra men, 2013 rakamlar na bak ld nda bu trendin yükselme yönlü olarak devam etti- inin görüldü ünü söyledi. Mali arac kurulufllar n faaliyetlerinin yüzde 6,5, dolayl ölçülen mali arac l k hizmetlerinin ise yüzde 6,4 büyüdü üne dikkati çeken Karagöl, Mali kurulufllar n geliflme h z na bakt m zda ekonomide çok önemli bir yer tuttu unu görüyoruz. Rakamlar ayr ca faiz lobisi dedi imiz lobinin de ekonomi içerisindeki pay n n ne kadar yüksek oldu unu teyit ediyor dedi. Karagöl, ilk çeyrekte meydana gelen büyümenin iç talep kaynakl oldu unu belirterek, Rakamlara bakt m zda Orta Vadeli Program da hedeflenen yüzde 4 lük büyümenin çok rahatl kla yakalanaca- n söyleyebiliriz diye konufltu. Gezi Park odakl geliflmelerin, ekonomik büyümeyi çok fazla etkilemeyece ini söyleyen Karagöl, ikinci dönemde özellikle turizmin yo unlaflmas yla olaylar n etkisinin s n rl olaca n vurgulad. (AA)

11 Ekonomi 15 Haziran MU LA - Mu la da ipekböce i yetifltiricili ine bafllayan çiftçiler s rtlar nda tafl d klar dut yapraklar ile evlerinde besledikleri ipekböceklerine 45 gün boyunca gözü gibi bakt. Ürünlerinden mahsül almaya bafllayan çifçiler 45 gün evlerinin bir köflesinde üretim yaparken di er yandan da sosyal hayatlar n sürdürmeye çal flt de 590 kilogram yafl kozadan 14 bin 160 lira gelir elde edildi ve ailelere da t ld. Mu la ve ilçelerinde ipekböce i yetifltiricili i yapan üreticiler 45 günlük yap lan çal flmalar n ard ndan ürünlerini hasat etmeye bafllad. Mu la da pekböce i yeflitfltiricili inin gelifltirilmesi ve desteklenmesi amac yla G da Tar m Hayvanc l k Müdürülü ü ve Kozabirlik taraf ndan üretecilere ücretsiz yumurtadan ç km fl ipekböce i ve dut yapra da t ld. G da Tar m Hayvanc l k Müdürü Nazif Ekici AA muhabirine yapt aç klamada, Mu la da ilk destinasyon çal flmalar na 2011 y l nda 12 kifli ile bafllad klar n ve 518 kilogram yafl koza elde ettiklerini söyledi y l nda da 25 kifliye 50 kutu ipekböce i da tt klar n belirten Ekici, pekböce i yetifltiricili i y lda bir defa 45 gün gibi k sa sürede yap lan bir üretim. Üreticilerimize ipekböceklerini ve dut yapraklar n ücretsiz veriyoruz. Bu y l merkezde 17 üreticimize her kutuda 20 bin yavru bulunan 24 kutu ipekböce i verdik. pekböce i yetifltiricili inin gelifltirilmesi amac yla ücretsiz temin etti imiz dut fidanlar n da üreticilerimez da tt k. 2 y lda 15 bin 250 adet dut fidan da tt k dedi. Ekici, üreticilerin ürünlerini almaya bafllad klar n vurgulayarak, Kozabirlik taraf ndan mahsül edilen ürünlerin üreticilerin evinden al narak ücretlerinin de k sa sürede banka hesaplar na yat - r ld n dile getirdi. Ekici, Türkiye de önemli bir yere sahip olan ipekböce i pekböceklerine evlerini açt lar, çocuklar gibi büyüttüler KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yetifltiricili iyle, bir yandan ülkenin ham ipek üretimine katk sa larken, bir yandan da çiftçilere ek gelir sa layarak köylerdeki refah seviyelerini art rmay hedeflediklerini vurgulad. Ekici, geçen y l elde edilen 590 kilogram yafl kozadan 14 bin 160 lira gelir edildi ini ve ailelere da t ld n sözlerine ekledi. Mu la n n Kafaca beldesinde pekböce i yetifltiricili i yapan Arzu Demirel, G da Tar m Hayvanc l k Müdürlü- ü taraf ndan kendilerine ücretsiz yumurtadan ç km fl ipekböce i verildi ini kaydetti. pekböcekleri ile 45 gün evlerini paylaflt klar n anlatan Demirel, pekböcekleri yavru halde bize geldiler ve ben onlara 45 gün boyunca çocuklar m gibi bakt m, elimde büyüdüler. Bu ifle bu y l bafllad m ve çok hofluma gitti. Bir bebek gibi özenerek, severek büyüttüm böcekleri. Bu ifli yaparak aile bütçemize katk da bulunuyorum. Zahmeti çok ama zevkli diye konufltu. Her sabah ve akflam serinli inde dut yapra toplayarak pekböceklerini beslediklerine iflaret eden Ayflen Mefleli, Evimize bir bebek gibi geldiler. Evimin en güzel yerlerini onlara verdim. pekböcekleri ile mutfa m dahi paylaflt m.45 gün boyunca ipekböceklerinin her gün alt n temizledim. Günde 5 defa besledim. lk defa yapt m ama çok hofluma gitti. Bundan sonraki y llarda da devam edece im ve tüm ev han mlar na da tavsiye ediyorum dedi. Mefleli, evlerinin bir köflesinde üretim yaparken di er yandan da sosyal hayatlar n sürdürmeye çal flt klar - n ifade etti. (AA) B R F N G A V 2 R E V Ü L A M B A 3 Ö N E Z E M Z 4 V C E M A L S E 5 E K E A M E T A L 6 A N A N E A B 7 A P P E R T O N 8 T A H T A T 9 A R A K K R A Z 10 O T O K A R J A 11 A Z I A N A R H 12 N R O K D A H 13 K A R E T E R 14 F A A L E O L E 15 K E M A L Y E 16 R A D K A L B 17 A Ç A R S A D A K 18 K A N E N Z A 19 E S L M A N M 20 T E L K T A B E

12 12 Ekonomi G RESUN - Baflç, Giresun Ticaret ve Sanayi Odas (GTSO) taraf ndan düzenlenen Para Politikalar konulu konferans nda konuflan Baflç, yak n zamanda, may s ay n n son haftas nda kredilerde çok ciddi h zlanman n oldu- unu, hem TL hem de yabanc para cinsinden kredilerin artt n belirtti. Türk bankalar n n d fl finansmanla ilgili flu anda hiç bir s k nt s yok. D fl finansman bol miktarda ve ucuz olarak Türk bankac l taraf ndan kullan lmaya devam ediyor ve bunu krediye dönüfltürüyorlar. Öyle ki yabanc para cinsinden proje kredisi bile verebiliyorlar diyen Baflç, krediler aç s ndan iyi bir dönemde olduklar n, böyle iyi dönemlerde Merkez Bankas n n ya rezerv biriktirdi ini ya da gerekiyorsa likidite politikas yoluyla gerekli ayarlamay yapt n anlatt. Döviz kurlar ndaki oynakl k hakk nda görüfllerini paylaflan Baflç, bütün geliflmekte olan ülkelerde ciddi bir flekilde hem oynakl kta art fl ayn zamanda de er kayb n n birlikte yafland na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: May s ay n n ortalar nda bu oynakl k bafllad ve geliflmekte olan ülkeleri para birimleri de er kaybetti. Cari aç k veren geliflmekte olan ülkeler aras nda döviz kuru en az olan ülke Türkiye dir. 1 May s 11 Haziran tarihleri aras nda yerel paras en fazla de er kaybeden ülke yüzde 12 ile Güney Afrika oldu. Avusturalya ve Hindistan n para birimlerinde yüzde 8 in üzerinde de er kayb yafland. fiili, Brezilya ve Yeni Zelanda da yüzde 6 n üzerinde de er kayb yaflan rken, Türkiye de yüzde 5 civar nda para birimi de er kaybetti. Faiz oranlar n n geliflmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4,5-5 civar na düfltü ünü ifade eden Baflç, may s ay bafl nda Avustralya para birimine yat - r m yapan bir yat r mc n n yüzde 2,75 civar nda getiri sa larken, bir anda para biriminin yüzde 8,5 de er kaybetmesiyle bir y lda elde edece i kazanc n çok üzerinde zarar edece ini anlatt. Burada birkaç tür yat r mc n n olabilece ini belirten Baflç, flu de erlendirmeleri yapt : Birinci tür yat r mc çok uzun vadeli olarak yat r ma bak yorum diyebilir, t pk emeklilik fonu gibi y l vadeli yat r m yapar. Bu süre zarf nda dolar iner ç kar ve ortalama da s f r bulur. Ben burada kalmaya devam edeyim, 30 y l sonunda zarar telafi edebilir. K - sa vadeli bakan yat r mc ise, patron beni iflten atacak bir an önce zarar m s f rlayay p diyerek, daha kurdaki oynakl k yüzde 1-2 iken panik hareket bafllar. Bu tür panik davran fllar piyasada olabilir. En son Fed, parasal geniflleme h z n yavafllatabilir mi? bir sonraki toplant da 85 milyar dolal k varl k al m yapmay p daha düflük bir varl k al m yapar m? sorusu asl nda tedirgin edecek bir soru gibi gelmiyor. Çünkü varl k al m devam edecek 85 milyar dolar de il de daha düflük olacak. Fakat bu bile küresel düzeyde önemli bir tedirginli e ve geliflmekte olan ülkelerden panik flekilde para ç k fl na yol açt. Baflç, merkez bankas baflkanlar düzeyinde IMF, Basel Komitesi, Dünya Bankas ve uluslararas toplant larda büyük merkez bankalar n n parasal genifllemeden vazgeçmesinin ve hangi ülkeyi ne kadar etkileyece inin konufluldu unu belirterek, Bunlar n konuflulmas güzel bir fley ve sa l kl. Çünkü 15 Haziran 2013 Baflç : Türk bankalar n n finansmanla ilgili flu anda hiç bir s k nt s yok Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç, Türk bankalar - n n d fl finansmanla ilgili flu anda hiç bir s k nt s yok dedi. bunun bir noktada olmas laz m, sürekli para basarak olmaz. Sonuç al nd kça kademeli bir flekilde bunun sonland r lmas gerekir. Bunun söylentisi bile piyasalarda ciddi bir flekilde pani e yol açt. Oradan da geliflmekte olan ülkelerin fiyatlanmas nda tedirginli e yol açt. 10 y l vadeli ABD tahvilleri yüzde 1,60 a kadar düflmüflken, bu tedirginlikten sonra yüzde 2,25 e kadar yükseldi. Di er ülkelerin de tahvil faizlerinde yükselme yafland ki bu tedirginlik sonucu olmufltur dedi. Türkiye deki reel efektif döviz kuruyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Baflç, bu göstergenin Merkez Bankas için piyasayla iletiflimi kolaylaflt ran bir gösterge oldu unu belirterek, fiu anda kur konusunda asl nda rahat z. Seviye konusunda herhangi bir endiflemiz de yok. Yaln z oynakl k konusunda piyasaya sinyal vermemiz gerekiyordu. Bir ay zarf nda TL çok ciddi bir flekilde de er kaybetti. ç ve d fl tedirginliklerden dolay bu de er kayb pani e dönüflmesin ve yat r mc ya daha çok pozisyon kapatt rma e ilimine sokmas n diye bir sinyal niteli inde bir gün süreli ek parasal s k laflt rma yapt k diye konufltu. Yap lan ek parasal s k laflt rman n gün aç l fl nda 1,91 e kadar yükselen döviz kurunu 1,89 a kadar düflürmeyi baflard n anlatan Baflç, Ayn gün geliflmekte olan ülkelerin paralar hep de er kaybediyordu. yani dün Türk Liras n istikrara kavuflturduk. Bir günlük ek parasal s k laflt rman n böyle bir etkisi oldu dedi. Türkiye de yabanc lar n daha çok 10 y l vadeli olmak üzere, tahvil piyasas na ilgi gösterdiklerini aktaran Baflç, Bunun iyi taraf, bankalar m z yabanc - lara tahvil satt zaman kendisinin eline para geçiyo, o parayla da kredi verebiliyor. Bu Türkiye ekonomisinin büyümesi için sa l kl bir fley. Fakat yabanc lar n elinde ne kadar çok tahvil varsa onlar n panik durumlar nda o kadar sat fl durumuna geçebiliyorlar. Bu da oynakl a yol açabiliyor. Dolay s yla orada biraz dikkatliyiz ifadelerini kulland. Küresel geliflmelerin TL nin ve Türk tahvillerinin cazibesini hala yüksek düzeylerde tuttu unu belirten Baflç, çarflamba günü gerçekleflecek Fed toplant s yla küresel belirsizli in büyük k sm n n ortadan kalkaca na inand n söyledi. Baflç, Bu sat fl dalgas geçti inde ve panik yat flt nda tekrar TL nin cazibesi ve Türk tahvillerinin cazibesi artabilecektir. O yüzden biz farkl bir problemi tekrar konuflmaya bafllayabiliriz. hracatç lar m z, sanayicilerimiz, ifl adamlar m z Baflkan TL çok de erleniyor, aman bir fleyler yap bizim sat fl fiyatlar m z düflüyor fleklinde bir flikayetle tekrar gelebilirler. Mutlaka olacak diye söylemiyorum ama böyle bir ihtimal var diye konufltu. stihdamla ilgili verileri de yorumlayan Baflç, 15 yafl üzeri toplam nüfusa göre çal flanlar n pay n n eskiden yüzde 42 iken, flimdi yüzde 46 ya geldi ini belirterek, fl gücüne kat l m art yor. flsizlik oranlar nda ise Lehman öncesi dönemin de alt nda bir iflsizlik oran m z var. Ve afla ya do ru bir e ilim var. Buradaki veriler tüm sektörler için olumlu. Dünyada pek çok ülkeyi k skand racak kadar h zl bir istihdam art fl flu anda söz konusu. stihdam h z 2007 den itibaren yüzde 4 oran nda büyüdü ve bu da bir dünya rekorudur dedi. (AA)

13 15 Haziran 2013 D fl Haberler 13 Atina'da gösteri yapan binlerce kifli, ERT çal flanlar na destek verdi Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'in kapat lmas n protesto amac yla kamu ve özel sektör çal flanlar 24 saatlik genel greve giderken, sendikalar n ça r s üzerine ERT merkez binas önünde büyük bir gösteri düzenlendi. flsiz kalan 2 b,n 656 kifliye destek olan göstericiler, hükümetten karar n geri çekmesini istedi. AT NA - Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'in bünyesindeki tüm kanal ve radyolar n kapat lmas n n ard ndan 2656 çal flan iflsiz kal rken, hükümetin karar na tepkiler sürüyor. ERT çal flanlar na destek amac yla bugün gerçekleflen greve toplu tafl ma araçlar, metro ve devlet demiryollar çal flanlar, doktorlar ve 15:00-17:00 aras ise havayolu kontrolörleri destek veriyor. Ülke genelindeki ERT bürolar nda çal flanlar da protesto gösterileri düzenliyor. ERT çal flanlar ise seslerini duyurabilmek için EBU kanal yla programlar - n online sürdürüyor. ERT çal flanlar - na destek olan baz gazeteciler, 'Türkiye kart ' ile ERT'in kapat lmas na karfl ç k yor. Yap lan yorumlarda Türkiye'nin Ege adalar n iflgal etmesi durumunda bu geliflmeyi ERT olmadan baflka bir yay n kuruluflunun Yunan halk na duyuramayaca iddia edildi. Afl r milliyetçi internet haber siteleri ise Meriç bölgesi ile adalarda yaflayanlar n Türk televizyon kanallar n izlemek zorunda b rak ld klar n savundu. Yeniden yap lanma ve tasarruf amac yla kapat lan ERT'in yerine kurulacak ba ms z kamu radyo ve televizyonlar ndan oluflacak kurulufl için harekete geçen hükümet, yasa tasar s haz rlad. Yasa tasar s na göre ERT yerine kurulacak yeni kamu kurumunun ad Yeni Yunanistan Radyo, nternet ve Televizyonu (NER T) olacak. NER T in idaresi ise flirketin yönetim kurulu taraf ndan yürütülecek. NER T in yönetim ve mali iflleyiflinin hükümetten ba ms z olaca ifade edilen yasa tasar s nda, televizyon, radyo ve internet siteleriyle hizmet verecek olan NER T in kâr amac gütmeyece i ve yay n politikas n n hedefi ise halk n bilgilendirilmesi, e itilmesi ve e lendirilmesi fleklinde ifade ediliyor. NER T'in daha az personel ve harcama ile faaliyet yürütece i vurgulan yor. lk andan itibaren hükümetin ald karara yüklenen ana muhalefet Radikal Sol ttifak (SYR ZA) lideri Aleksis Çipras, bugün yapt aç klamada, "Kamu televizyonunun logosu ancak egemen bir ülke yabanc güçler taraf ndan iflgal edildi i ya da demokrasi darbe ile tüketildi inde düfler." aç klamas nda bulundu. Çipras, 3 partili hükümeti "gizli anlaflma yapmak ve hileli oyun oynamakla" suçlad. Son dönemde 3 partili koalisyon hükümetinin iflleyiflinde zaman zaman gün yüzüne ç kan görüfl ayr l klar, ERT'in kapat lmas ile iyice belirginleflti. Hükümetin küçük ortaklar sosyalist PASOK ve Demokratik Sol Parti (D - MAR) liderleri, pazartesi günü Baflbakan Antonis Samaras ile konuyu masaya yat racak. ERT'in ani bir kararla kapat lmas na karfl ç kan PASOK ve D MAR, yeni yay n kurulufluna iliflkin sürecin ERT aç kken yap lmas n önerecek. Baflbakan Samaras' n ise liderler zirvesinde geri ad m atmas beklenmiyor. Samaras, yeni kurulucak radyo ve televizyon kanallar n n en k sa sürede yay na bafllamalar konusunda teminat vermesi bekleniyor. Yunanistan Baflbakan Antonis Samaras, ERT'in kapat lmas na iliflkin dün yapt ilk de erlendirmede, ERT nin kapat lmas na iliflkin süreci tamamlamaya kararl oldu unu belirtmiflti. Samaras, Baz lar fleffaf olmayan durumun devam n ve israf n sürmesini istiyorlar. diyerek verilen karar savunmufltu. Yeni bir kamu radyo ve televizyonu kuracaklar n söyleyen Samaras, bunun son uluslararas teknolojik standartlara ve demokratik anlay fla göre hayata geçirilece ini söylemiflti. Baflbakan Antonis Samaras, Baz lar kamu servetinin sahibi olduklar n düflündükleri için ERT in kapat lmas na karfl ç k yorlar. ifadelerini kullanm flt y l nda kurulan ERT, önceki güne kadar 4 televizyon kanal ve 28 ulusal ve yerel radyo ile hizmet veriyordu. ERT, son 10 y lda defalarca kurumda yaflanan skandallarla gündeme gelmiflti. fieffafiyetten uzak bir anlay flla yönetilmekle suçlanan ERT, israf, siyasi partilerle fliflirilen afl r istihdam, kay rmac l k, savurganl k, hiç yap lmayan ya da bitirilmeyen ifllere ödenen milyonlarca Euro sebebiyle kamuoyunu meflgul etmiflti. Çeflitli yap mlar için ihaleye ç k lmadan belli çevrelere verilen ifllerle de kamuoyunu meflgul eden ERT'in zarara u rat ld resmi belgelere yans m flt y l nda sadece logo tasar m için ödenen 1,2 milyon Euro meclise tafl nm flt. Parlamentoda gündeme gelen bir di er konu ise ERT çal flanlar n n yüksek maafllar olmufltu. Yay nlanan listelerde yöneticilere ve gazetecilere y ll k 350 bin Euro maafl ödendi i, yurtd fl ve yurtiçi program yap mlar için gazetecilerin adeta zengin yap ld klar belgelenmiflti. (CHA) Alman eyaletlerinden Müslüman mezarl klar na tam destek DÜSSELDORF - Almanya'n n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Baden-Württemberg (BW) eyaletlerinde cenazelerin slami kurallara göre defnedilebilece i Müslüman mezarl klar n n faaliyete girmesinde iktidar ve muhalefet partileri ittifak içinde. KRV de hükümet, iktidar de iflikli- inde yasan n de iflmemesini hedeflerken, BW de partiler yasa için bir araya geldi. Göçmen nüfusun yo un olarak yaflad Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Baden-Württemberg (BW) eyaletlerinde cenazelerin slami kurallara göre defnedilebilece i Müslüman mezarl klar n n hizmete girmesinin önü aç l yor. KRV Sa l k Bakan Barbara Steffens (Yefliller) geçti imiz dönem Müslüman mezarl klar mümkün k - lan bir yasa tasar s getirerek çözüme kavuflturmufltu. Meclis ten geçen yasa tasar s ile bundan böyle D T B gibi slami kurulufllar flartlar yerine getirdikleri takdirde kendilerinin iflletebilece i ve bütün slami kurallar yerine getirebilece i mezarl klar hizmete sokabilecek. Sa l k Bakan Barbara Steffens birlikte koalisyon kurduklar Sosyal Demokratlar dan genelde destek gördü. Buna ra men hassas bir konu olan defin ifllemleri ve Müslüman mezarl klar n n gelece ini teminat alt na almak isteyen Steffens, di er partiler ile mutabakata varmak istiyor. Böylelikle muhalefet partilerinin bir seçim döneminde iktidara geldikleri takdirde bu yasay de ifltirememeleri sa lanm fl olacak. (CHA)

14 14 15 Haziran 2013 D fl Haberler Rusya, Suriye ye S-300 sevkiyat nda srail i dinledi srail D fliflleri Bakan Yard mc s Zeev Elkin, Rusya n n Suriye ye S-300 füze sevkiyat n gerçeklefltirmemesi ile ilgili srail in endiflelerini dikkate ald n söyledi. MOSKOVA - Moskova da temaslarda bulunan Elkin, Interfax ta düzenledi i bas n toplant s nda, Zannediyorum, Rusya liderleri bizim endiflelerimizi dikkate ald. srail, S-300 füze sistemlerinin Esed rejimine verilmesi konusunda büyük endifle duyuyor. dedi. Rusya n n savunma silah olarak gördü ü sistemlerin Ortado u da sald r silah olabilece ini kaydeden Elkin, Bu sistemler fiam a kurulursa, srail topraklar ndaki sivil ya da askeri tüm uçaklar avlanabilir. Do al olarak, bizim Ortado u da bu silahlar savunma olarak görmemiz çok zor. de erlendirmesinde bulundu. Suriye de yaflanan istikrars zl de- erlendiren Elkin, Bu silahlar n kimin eline geçece i de soru iflareti. srail in tüm hava sahas ile ilgili irtibatlar tehlikeye girecek. uyar s yapt. Avrupa Birli i nin Suriye ye yönelik silah ambargosunu kald rmas n n ard ndan, Moskova kriz öncesi imzalanan anlaflma çerçevesinde S-300 füze savunma sistemlerini fiam a teslim edece i tehdidinde bulunmufltu. Suriye de bar fl için Cenevre de ikinci bir uluslar aras konferans toplanmas n destekleyen Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, S-300 füze savunma sistemlerinin henüz Suriye ye verilmedi ini aç klam flt. H ZBULLAH A M S LL ME TEHD D srailli üst düzey diplomat Hizbullah n yeni model silahlar ya da kimyasal silahlar kullanmas durumunda karfl l k verecekleri tehdidinde de bulundu. Suriye de yaflanan istikrars zl - n Hizbullah n eline yeni stratejik silahlar n geçmesi konusunda kullan labilece ini kaydeden Elkin, Bu bizim için k rm z çizgi. Tüm hükümetler için vatandafllar n n güvenli i birinci öncelik. Kimyasal silahlar n sevkiyat ya da Suriye topraklar ndan srail e yönelik herhangi bir sald r durumunda, srail uygun bir cevap verecektir. tehdidinde bulundu. ran üzerinden Hizbullah a silah sevkiyat n n kendileri aç s ndan k rm z çizgilerden biri daha oldu unu ifade eden Elkin, Biz silahlar n Suriye den çok, Hizbullah n eline geçmesinden endifleliyiz. Suriye deki istikrars z ortam kullanmaya yönelik giriflimler var. Suriye nin onay bile olmadan ran - dan Hizbullah a sevkiyat oluyor. Biz bunu kabul edemeyiz. dedi. Elkin, BM Güvenlik Konseyi nin Lübnan a silah sevkiyat n yasaklad n, ancak bunun ihlal edildi ini iddia etti. RUSYA: ORTADO U DA ATEfiE ODUN ATMIYORUZ Kremlin Afrika ve Ortado u Temsilcisi Mihail Margelov ise srail D fliflleri Bakan Yard mc s Elkin le görüflmesinin ard ndan yapt de erlendirmede, Suriye ye savunma silah verdiklerini, Ortado u da yanan atefle odun atmakla ilgilenmediklerini söyledi. Bölgeye sald r silah vermediklerini vurgulayan Margelov, Bölgeye silah verirken dikkatli davran yoruz. Sald r silah vermiyoruz. savunmas yapt. srailli yetkili ile Suriye krizini görüfltüklerini ifade eden Margelov, krizin tek çözümünün uluslar aras konferans oldu unda mutabakata vard klar n belirtti. Rus diplomata göre konferansa ran n da kat lmas gerekiyor. Elkin ise de erlendirmesinde, kendilerinin de davet olmas durumunda Cenevre-2 ye kat labileceklerini söyledi. (CHA) Rasmussen: Kimyasal silah kullan m uluslararas hukukun ihlali BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye'de kimyasal silahlar n herhangi bir flekilde kullan m n n uluslararas hukukun ihlali ve kabul edilemez oldu unu vurgulad.moldova Baflbakan Iuirie Leanca ile görüflmesinin ard ndan sorular cevaplayan Rasmussen, söz konusu silahlar n kullan lmas n n büyük endifle kayna oldu unu dile getirdi. Beyaz Saray, Esed rejiminin muhaliflere karfl s n rl miktarda kimyasal silah kullan ld n n belirlendi ini aç klad. Amerika'dan gelen aç klamay memnuniyetle karfl layan NATO Genel Sekreteri Rasmussen, buna karfl bir hamle yap p yapmayacaklar na ise de inmedi. Rasmussen, Suriye hükümetinden, kimyasal silah kullan m yla ilgili tüm iddialar araflt rmak üzere BM denetçilerine izin vermesini istedi. Suriye'deki krizin siyasi yöntemlerle çözülmesinin do ru yol oldu unu ifade eden Rasmussen, taraflara Cenevre'de yap lmas planlanan konferansa kat lmalar ça r s yapt. (CHA) Alman sanayicilerden siyasetçilere popülizm uyar s BERL N - Alman Sanayicileri Birli- i nin (BDI) baflkent Berlin de kutlad Sanayiciler Günü, siyasi parti liderlerinin 22 Eylül de yap lacak genel seçimler öncesi gövde gösterisinde bulundu u programlardan biri oldu. Hükümetteki H ristiyan Demokrat Birlik (CDU) Baflkan, Federal Baflbakan Angela Merkel, H ristiyan Sosyal Birlik (CSU) Baflkan, Bavyera Baflbakan Horst Seehofer, Hür Demokrat Partisi (FDP) Baflkan, Federal Ekonomi Bakan Philipp Rösler in yan s ra Sosyal Demokrat Parti (SPD) baflbakan aday Peer Steinbrück ve Yefliller in bafl adaylar ndan Katrin Göring-Eckard, programda haz r bulunan yüzlerce sanayiciye seslendi. BDI Baflkan Ullrich Grilo program öncesi siyasetçilere seslenerek, pahal ya mal olacak seçim vaatlerinde bulunmamalar gerekti ini söyledi. Ancak Baflbakan Merkel konuflmas nda daha önce dile getirdi i seçim vaatlerini tekrarlad. Buna göre elektrik fiyatlar n n art fl vergiler yükseltilmeden frenlenecek. Bu konu Merkel in ifadesiyle seçimden hemen sonra halledilecek. Devlet bütçesine 50 ila 60 milyar Euro fazladan girifl beklediklerini belirten Merkel, bundan dolay annelere emeklilik maafl n n ek yük olmayaca n savundu. SPD baflbakan aday Steinbrück ise Ben sizlere hiçbir fleyin sözünü vermiyorum. diyerek, hükümetteki partileri finansman n nas l sa lanaca n hesaplanmadan seçim vaatlerinde bulunmakla elefltirdi. Steinbrück e göre Birlik Partileri ve Liberaller in seçim vaatleri milyar Euro ya mal olacak. Devlet borçlar n n artmamas, e itim ve alt yap ya yat r m yapmak için vergilerin yükseltilmesinin kaç n lmaz oldu unun alt n çizen Steinbrück vergilerin yükselmesinden flirketlerin etkilenmeyece ini belirtti. (CHA)

15 15 Haziran 2013 Ankara Selvi K l çdaro lu ndan YEN MEK Sergisi ne ziyaret Yenimahalle Belediyesi YEN MEK kursiyerlerinin bir y l boyunca çal flarak ortaya ç kard klar el eme i göz nuru ürünler Ankamall AVM de görücüye ç kt. HABER MERKEZ Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, YEN MEK sergi aç l - fl n CHP Lideri Kemal K l çdaro lu nun efli Selvi K l çdaro lu ve CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün ile birlikte yapt. Baflkan Yard mc lar Baflar Bal ve Gürol Karahisarl o lu, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok say da vatandafl n da kat ld aç l flta kursiyerlerin eserlerini be endi ini ifade eden K l çdaro lu, Türk kad n n n her alanda ne kadar maharetli oldu unu görmekten çok mutlu oluyorum dedi. 16 noktada e itim gören 11 bin kursiyer, bir y l boyunca sergiledikleri ürünleri kendi kurs merkezlerinden sonra da Ankamall AVM de sergiledi. Tel k rmadan, biçki dikifle, ahflap boyamadan tak tasar m - na kadar bir çok alanda üretilen eserleri dikkatle inceleyen ve kursiyerlerden bilgi alan K l çdaro lu özellikle üç boyutlu resimlere hayran kald. Kad nlar n üretti ini görmekten mutluluk duydu unu belirten Yaflar, kursiyerlere baflar lar diledi. Tak tasar m kursiyerleri, kendi elleriyle yapt klar kolyeyi Selvi K l çdaro lu na hediye etti. Birbirinden de iflik ürünleri gören vatandafl n sergiye olan ilgisi de büyük oldu. Yaflar, K l çdaro lu ve Aygün ile foto raf çektirmek için vatandafllar birbirleriyle yar flt. Kalabal n içinden sesini duyurmaya çal flan yafll bir vatandafl n MS hastas k z na ifl istemesi üzerine K l çdaro lu, ilgilenece i sözünü vererek moral verdi. Baflar l ö renciler tatille ödüllendirilecek HABER MERKEZ Ankara Büyükflehir Belediyesi, baflar l ö rencileri Akçay Tatil Kamp na götürecek. Büyükflehir Belediyesi, ö rencilerin d fl nda, yetim ve öksüzler, yafll lar ve engelli vatandafllara bu y l da Akçay Kamp nda tatil imkan verecek. Befl y ld zl otel konforunda hizmet veren Alt noluk taki yaz kamp, bu y l yeni konuklar n a rlayacak. Okullar nda baflar l olarak takdir veya teflekkür alan lkö retim 5, 6, 7 ve 8. s n f bitiren, maddi imkan 15 müsait olmayan ö rencilere Baflar Sizden Tatil Bizden slogan yla Akçay E itim ve Dinlenme Tesislerinde birer haftal k gruplar halinde ücretsiz tatil yapma imkan sa lanacak. Kamp süresi içinde Çanakkale Gelibolu daki flehitliklere, Akçay, Edremit, Ayval k ve Asos a (Behramkale) ziyaretler düzenlenecek. Ankara dan Akçay'a otobüslerle götürülecek olan ö rencilerin otobüslere bindikleri andan itibaren bütün ihtiyaçlar Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan karfl lanacak. Her akflam çeflitli etkinliklerin de düzenlenece i kampta, tatilcilerin e lenmeleri için her türlü ayr nt düflünüldü. Dev havuzu, amfi tiyatrosu, spor salonlar ile dikkat çeken kampta, misafirler do a ile iç içe hem tatil yapma imkan bulacak, hem de e itmenler eflli inde basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi gibi sportif faaliyetlere kat labilecek. Gündüzleri gezi, yüzme ve e lenceli spor aktiviteleri ile keyifli vakit geçirecek olan gençler, akflamlar da atefl bafl nda e lenceler, amfi tiyatroda animasyon gösterileri ile tatillerine renk katacaklar. Yemek ve kalacak yer hizmetinin de ücretsiz olarak temin edildi i kamp için kay tlar, okullar n kapand hafta bafllayacak. Akçay Kamp için baflvurular, Ankara Büyükflehir Belediyesi Binas nda yer alan Halkla liflkiler Bölümü ndeki Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl bankosuna yap l - yor. Baflvuru için II. Döneme ait Karne, Takdir veya Teflekkür Belgesinin asl ile fotokopileri, velinin ve ö rencinin nüfus cüzdan fotokopisi, (Asl ile birlikte), velinin muvafakatname dilekçesi, fakirlik ilmühaberi ve bir adet foto raf gerekiyor.

16 16 Ankara Bugüne kadar asayifl olaylar yla gündeme gelen Alt nda daki Çinçin Mahallesi nde yapt r lan çok amaçl Kültür Saray, önümüzdeki günlerde hizmete aç lacak. ki bin kifli kapasiteli Kültür Saray, uluslararas kongre ve toplant lar düzenlenecek flekilde infla ediliyor. Alt nda Belediyesi taraf ndan Çinçin de bafllat lan kentsel dönüflüm çal flmalar devam ediyor. Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, AA muhabirine yapt aç klamada, tafl kaplama d fl görüntüsü ile Selçuklu mimarisinin izlerini tafl yan Kültür Saray n n 2 bin kifli kapasiteli modern bir tasar mda infla edildi ini söyledi. Kültür Saray ve 3. etap dönüflüm projesinin tamamlanmas yla, Çinçin de yeni bir yaflam alan oluflturulaca na dikkati çeken Tiryaki, projenin Çinçin in çehresini de ifltirece ini anlatt. Saray da uluslararas kongre ve etkinliklerin düzenlenmesinin hedeflendi ini ifade eden Tiryaki, Toplant, dü ün ve benzeri amaçl kullan labilecek bir merkez infla ediyoruz. Yemekli bin kifli kapasiteli salonumuzda nomalde iki binden fazla kifli yer alabilecek. Büyük salonun d fl nda toplant amaçl kullan labilecek daha küçük odalarla, otopark da bulunuyor. Merkezin çevresine mesire alanlar da infla edilecek. Ankara n n bu tür salonlara ihtiyac var diye konufltu. Tiryaki, Kültür Saray, bölgede yürüttü ümüz kentsel dönüflüme önemli katk sunacak. fiimdiden Alt nda lçe Müftülü ü ve Polis Karakolu da faaliyete geçti ifadesini kulland. Çinçin Kültür Saray inflaat n n bitirilmesine son iki ay kald n kaydeden Tiryaki, Ramazan Bayram na yetifltirme gayreti içerisinde olduklar n aktard. Kültür merkezinin etraf na okul, çocuk park, çevre düzenlemesi ile bin konut infla edildi ini belirten Tiryaki, 3. etap toplu konutlarda oturacak hak sahiplerinin dairelerinin belirlenmesi için gelecek hafta kura çekilifli yap laca n 15 Haziran 2013 Çinçin, art k asayiflle de il kültürle an lacak Çinçin nin çehresi de ifliyor Ankara y marka flehir haline getirme hedefiyle ilk ad m at lan Ankara Shopping Fest (ASF-Ankara Al flverifl Festivali) nin ikincisi Amerikal top model Emily Didonato nun (altta) dün akflam Kentpark Al flverifl Merkezi nde vurdu u gong ile start ald. Sincan ya l güreflleri için geri say m bafllad Bu y l 5. si düzenlenecek olan Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad. Ata sporumuz ya l gürefl için haz rl klar Sincan da h zla devam ederken baflpehlivanl k için mücadele edecek güreflçilerin de isimleri belli olmaya bafllad. Birbirinden yetenekli güreflçilerin bu y l da ter dökece i gürefl organizasyonu, 29 Haziran günü Sincan fiehir Stadyumunda gürefl severlerle buluflacak. Yi itler er meydan na ç k yor. Sincan fiehir Stadyumu nda pehlivanlar muhteflem rekabetleri ile gürefl severleri gürefle doyurmaya haz rlan yor. Sincan Belediyesi taraf ndan bu y l 5.si düzenlenen organizasyon, 29 Haziran da Sincan fiehir Stad nda gürefl severlerle buluflacak. Geçen y l oldukça yüksek kat l mla gerçeklefltirilen organizasyona bu y lda ilginin fazla olmas bekleniyor. Bu y l Tarihi K rkp nar Ya l Gürefllerinden önce yap lacak olan Sincan Ya l Gürefllerinde pehlivanlar rakiplerine adeta gözda verecek. K yas ya mücadelenin olaca organizasyonda baflpehlivanl k için yar flacak isimler de tek tek belli olmaya bafllad. fiu ana kadar 30 baflpehlivan n yar - flaca n n kesinleflti ini belirten Sincan Belediyesi, bu say n n ilerleyen günlerde daha artaca n belirtti. Sincan Ya l Gürefllerine bu y l; Tarihi K rkp nar Ya l Güreflleri baflpehlivan olan Mehmet Yeflilyeflil, Savafl Y ld r m, Süleyman Ayk r, fiükrü Kazan ve Ramazan Bircan gibi gürefl tarihine ad n alt n harflerle yazd rm fl pehlivanlar kat lacak. 13 s klette 300 güreflçinin k yas ya mücadele edece ini organizasyonda kazanan n kim olaca sorusunun yan t ise 29 Haziran günü saat10.00 da bafllayacak olan müsabakalar sonunda belli olacak. söyledi. Kültür Saray n n d fl yüzeyinde ve tavan nda su bazl boyalarla Selçuklu mimarisinde kullan lan kalem ifli süslemeleri göze çarparken, çat da, ahflap ç - tak ri iflçili i ve sekizgen bak r kubbe dikkati çekiyor. (AA) Keçiören ile jendouba kardefl flehir oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Tunus ziyaretine giden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Tunus un Jendouba Belediyesi ile kardefl flehir protokolünü imzalad. Baflbakan Erdo an ile Tunus Baflbakan Ali Laarayedh in de kat ld klar Türkiye ve Tunus Ülkeleraras Kardefl fiehir Anlaflmalar Toplant s nda, Türkiye ve Tunus tan 27 belediye aras nda kardefllik anlaflmas imza töreni gerçeklefltirildi. Toplant da Keçiören Belediyesi ni Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak temsil etti. Tunus Kongre Merkezi nde düzenlenen törende aralar nda stanbul, Konya, Samsun,Burdur,Malatya, Sakarya ve Trabzon un da bulundu u 27 belediyenin temsilcileri haz r bulundu. Törende Tunus Belediye Baflkan Seyfullah el-asram, Baflbakan Erdo an'a belediyenin ve kentin sembolik anahtar n takdim etti. Ziyaret kapsam nda Tunus ta çeflitli temaslarda bulunduklar n ifade eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Jendouba Belediyesi temsilcileri taraf ndan s cak bir karfl lama yap ld n, ard ndan kültürel geziler gerçeklefltirildi- ini söyledi. Kardefl flehir protokollerine iliflkin bilgi al flveriflinde de bulunduklar n belirten Baflkan Ak, fiehirlerimiz, iki ülke aras nda tarihten gelen dostluk ve kardefllik iliflkilerini güçlendirmek amac yla, tarihi ve kültürel miras ile çevrenin korunmas, çal flanlar n e itimi, ekonomi, gençlik, spor ve sosyal hizmetler ile mahalli idarelerin görevine giren di er alanlarda iflbirli i yapmak ve bu çerçevede her türlü katk y sunmak niyet ve kararl l ndad r dedi. Konuflmalar n ard ndan belediye baflkanlar aras nda kardefl flehir protokolleri imzaland. At lan imzalardan sonra Baflkan Ak ile Jendouba Belediye Baflkan Ridha Saidi birbirlerine çeflitli hediyeler takdim etti. Tunus gezisinin oldukça verimli geçti ini kaydeden Baflkan Ak, Keçiören Belediyesi'nin di- er kardefl flehirleriyle oldu u gibi Jendouba Belediyesi ile de iflbirli i ve temaslar n n artarak devam edece ini sözlerine ekledi.

17 15 Haziran 2013 Ankara Çocuk E itim Evi ne HATIRA ORMANI Onursal Baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) taraf ndan Büyükflehir Belediyesi iflbirli i ile Ankara Çocuk E itim Evi nde Hat ra Orman oluflturulmas için a aç dikildi. HABER MERKEZ Dünya Çevre Günü ve Babalar Günü nedeniyle düzenlenen a aç dikme törenine, SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkan Hatice Akgül, Ankara Çocuk E itim Evi Müdürü Mehmet Ayd n, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ü E itim Dairesi Baflkan Vehbi Kadri Kamer, vak f üyeleri ve çocuk e itim evinde bulunan gençler kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas ile bafllayan a aç dikme töreninde konuflan Nevin Gökçek, Anlaml bir günde buraday z. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hem çevre günü münasebetiyle, hem Babalar Günü münasebetiyle bugünleri burada yaflayal m dedik, yaflatal m istedik. Çevre için çevreye a aç dikerek katk da olal m istedik. Herkesin bir yak n n n an s na bir a aç dikmesini arzu ettik. Burada kald sürece onu kontrolü alt nda tutsun, büyütsün diyorum diye konufltu. Çocuk E itim Evi nde bulunan gençlere ö ütler veren Nevin Gökçek, stemeyerek de olsa kader bazen insan baz fleylerle karfl laflt r - yor. Umuyorum ki sizler burada çok fleyler kazanarak ayr lacaks n z. Buradaki flartlar n z ne kadar güzel olursa olsun, insan n en kötü evi en iyi yer diye düflünüyorum. Onun için Rab bim sizleri bir an önce evlerinize, sevdiklerinize kavufltursun. Yap - lan hatalar geride kals n. Çünkü sizler bizim gelece imizsiniz. dedi. Dikilecek a açlara iyi bak lmas n isteyen Nevin Gökçek, Umuyorum onlara çok iyi bakacaks n z. Herkes kendi a ac na kendisi bakacak ve sulayacak, kim a ac na daha güzel bakar ve onu sular hayata topra a s ms k ba larsa ona biz buradan bir ödül verelim diyorum. Çünkü a açlar dikiyoruz ama bak m n yapm - yoruz. Onlar ölüme terk ediyoruz. O da günah dedi. Ankara Çocuk E itim Evi Müdürü Mehmet Ayd n ise etkinli e kat - SOS, Nall hanl ö rencileri a rlad HABER MERKEZ Onursal Baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS), Nall han Yat l Fatih lkokulu ö rencilerine ö le yeme i verdi. Baflkent te gerçeklefltirilen çal flmalar, tarihi turistik bölgeleri gezmeleri için SOS taraf ndan Ankara ya getirilen Nall han Yat l Fatih lkokulu 3. ve 4. S n f ö rencisi 45 çocukla bir araya gelen Nevin Gökçek, hediyeler vererek, ö rencilerle sohbet etti. Minik misafirleriyle sohbet edip, 17 l mlar ndan dolay herkese teflekkür ederek, Bu organizasyonun gerçekleflmesinde Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf n n eme i çok fazla. Sadece bu etkinlik de il daha önceki birçok etkinlikte de emekleri çok fazla. Ben bundan dolay kendilerine teflekkür ediyor sayg lar sunuyorum dedi. Nevin Gökçek e, Ceza vetevkifevleri Genel Müdürlü ü E itim Daire Baflkan Vehbi Kadri Kamer çocuklar ad na bir plaket verirken, çocuk e itim evinde bulunan bir genç taraf ndan da Nevin Gökçek e çiçek verildi. Konuflmalardan sonra Nevin Gökçek, gençlerle birlikte Çocuk E itim Evi bahçesine a aç dikti. SOS ve Büyükflehir Belediyesi iflbirli inde gerçeklefltirilen Hat ra Orman için 95 adet karaçam, 25 adet piramit maz, 5 adet ç nar, 5 adet hlamur olmak üzere toplam 130 adet a aç dikimi yap ld. Vak f taraf ndan gençlere flapka ve tiflört da t ld, döner ikram edildi. çocuklar n Ankara hat ras foto raflar na efllik eden Nevin Gökçek, ö le yeme inden sonra da Belediye Evi ndeki çocuk park nda nefle içerisinde oynayan çocuklar n mutlulu una ortak oldu. Baflkent in tarihi ve turistik yerleri ile çocuklara hitap eden bölgelerini gezmelerini tavsiye eden Nevin Gökçek e, ö renciler de el yap m kolye hediye ettiler. Nevin Gökçek in ev sahipli inde doyas ya e lenen çocuklar daha sonra da Baflkent i gezi otobüsüyle dolaflarak, coflkular n ikiye katlad lar. Gezinin ilk dura olarak Alt npark taki Feza Gürsey Bilim Merkezi ni gezen çocuklar, merkezde gerçeklefltirilen deneyleri izlediler, bilgi ald lar ve zaman zaman da aktif olarak deneylere kat ld lar. Baflkent in cadde ve bulvarlar nda üstü aç k otobüslerle neflelerine nefle katarak gezen çocuklar daha sonra da ö retmenleriyle birlikte An tkabiri ve AOÇ Hayvanat Bahçesi ni de gezerek, Ankara dan coflku ve mutluluk içerisinde, unutamayacaklar hat ralarla ayr ld lar.

18 18 Ankara 15 Haziran 2013 Etimesgutlu engelliler 1 haftal k tatille 1 y l n yorgunlu unu att Engellilerin tatil rüyas gerçekleflti Etimesgutlu 118 engelli hayatlar nda ilk kez tatil yapt. Kiminin yüzdü, kimi günefllendi kimi oyun havalar yla e lendi. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Etimesgutlu engellilere Bodrum sahillerinde rüya gibi bir tatil yaflatt. HABER MERKEZ Etimesgut Belediyesi nin dört y ld r düzenledi i "Engelliler Denizle Bulufluyor" projesi kapsam nda, Etimesgutlu 118 engelli ve ailesi Bodrum'da unutulmaz bir tatil yapt. Engelliler, Bodrum Turgutreis beldesindeki Jasmin Resort Otel'de 1 hafta boyunca deniz, kum ve güneflin tad n ç kard - lar. Bedensel, zihinsel ve görme engelliler ilk kez denize girmenin mutlulu- unu yaflad lar. Engelliler gönüllerince e lenirken aileleri de onlar n heyecanlar na ortak oldu. Engelliler için rehabilite alan olan tatilde, aileler enerji ve moral depolad lar, 1 y l n yorgunlu unu att lar. Engelliler, her gün farkl aktivitelerde bir araya geldiler. Denize girdiler, kumsalda günefllendiler, do a yürüyüflleri yapt lar. Engelli ve aileleri aras nda yeni dostluklar kuruldu. Bodrum akflamlar Ankara oyun havalar yla hareketlendi. Son dönemin popüler türküsü Ankara n n Ba lar eflli inde oynayan engellilere yabanc turistler de efllik etti. Tatilin tad n ç karan bedensel engelli fierife Tümer, deniz, havuz, günefl ve canl müzikle dolu bir hafta geçirdiklerini ifade ederken, görme engelli halk ozan Celal Yenitürk ise kendilerine bu imkan veren yetkililere teflekkür etti. Yenitürk, "Tatilimiz çok keyifli geçiyor. Saz m ile sözüm ile gönül gözüm ile sizleri çok seviyorum" dedi. Engelliler kadar aileleri de çok mutluydu. Engelli annesi Kadife Adak, hayatlar nda ilk kez tatile ç kt klar n ifade ederek, " lk defa böyle bir tatile geldik. Etimesgut Belediye Baflkan m z Enver Demirel sayesinde çok güzel vakit geçiriyoruz. E lenmekten sesim k s ld, çok mutlu oldum" diye konufltu. Tüm Engelliler ve Aileleri Yard mlaflma Derne i (TE- DAY) Genel Baflkan limdar Boztafl da bu tür etkinliklerin engelli bireylere rehabilitasyon sa lad n ve morallerinin en üst seviyeye ç kt n dile getirerek Demirel e teflekkürlerini iletti. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, engellileri telefonda arad. Tatilin tad n ç kar n. Bu sizin hakk - n z diyen Demirel, sözlerini flöyle sürdürdü: 4 y l önce bafllatt m z bu projemizle binlerce engelli kardeflimizi evlerinden ç kard k; sosyal hayata daha çok kat lmalar n sa lad k. Birçok engellimiz ilk kez tatil yapt, denizle tan flt. Bir engelliye bakmak kolay bir durum de ildir. flte bu tatil engelli yavrular na bakan ailelerimize de kendilerini yenileme, enerjilerini art rma imkan sunuyor. Engellilerimiz mutlu, aileleri mutlu, bizler mutluyuz. Her yönüyle örnek sosyal bir projeye imza atman n heyecan n hep birlikte yafl - yoruz. Bu tür programlar m z devam edecek. Mamak n lk Yüzme Havuzu Aç l yor Mamak Belediyesi taraf ndan yap - m tamamlanan Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi muhteflem bir törenle 16 Haziran Pazar günü saat 17:00 da hizmete aç lacak, 15 bin metrekarelik komplekste yüzme havuzundan kapal hal sahaya, basketbol sahas ndan saunalara, kapal spor salonundan fitness alan na birçok dalda spor yapma imkan bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakan Suat K - l ç n aç l fl n yapaca törene bütün Mamakl lar davet eden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak n geliflen ve de iflen yüzünü temsil eden yat r mlar n bafl nda spor yat r mlar m z geliyor. Yapt m z birçok yat r m Mamak ta ilkler aras nda. Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi de Mamak n ilkleri aras nda yerini al yor. Gençlerin kötü al flkanl klardan spor yaparak uzak duraca biliyoruz. Bu sebepten dolay dev spor komplekslerini yaparak gençlerin hizmetine sunuyoruz dedi. Y l n 12 Ay nda Hizmet Edecek 15 bin metrekarelik bir alanda infla edilen tesis içerisinde, bir adet kapal spor salonu, bir adet kapal hal saha, koflu yolu, 2 adet basketbol sahas, çocuk oyun alan, fitness alan, yürüyüfl yollar, bay bayan saunalar, otopark ve daha birçok branflta spor yapmak üzere oluflturulan alanlar ve kafeterya yer al yor. Y l n 12 ay hizmet verecek tesis, sporun farkl branfllar yla ilgilenen amatör ve profesyonel bütün sporcular a rlayacak.

19 15 Haziran 2013 E itim Reyhanl hay rsever ifladam 24 derslikli okul ve 200 ö renci kapasiteli pansiyon yapt racak HATAY - Patlamalar n yafland Hatay' n Reyhanl ilçesinde hay rsever ifladam Fuat Tosyal ve kardeflleri taraf ndan yapt r lacak 24 derslikli okulla 200 ö renci kapasiteli pansiyonun protokolü imzaland. Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, Abdurrahman Melek Toplant Salonu'ndaki imza töreninde yapt konuflmada, Reyhanl 'daki olumsuzluklar n ortadan kald r lmas için ülkedeki pek çok kurum ve kurulufl, sivil toplum örgütünün yan s ra vatandafllar n da adeta seferber oldu- unu söyledi. lçede 11 May s'taki patlamalarda 52 kiflinin hayat n kaybetti ini an msatan Lekesiz, flöyle devam etti: " lçemiz baflta olmak üzere ilimiz, olaydan çok fazla etkinlendi. Aradan geçen yaklafl k bir ayl k süre içerisinde baflta devletimizin resmi kurum ve kurulufllar n n imkanlar olmak üzere tüm ifl dünyam zdaki vatandafllar m z n omuz vermesiyle adeta böyle bir olay hiç yaflanmam fl gibi fiziksel yap ya süratle kavufluldu. Hiç flüphesiz duygularda da hasarlar, manevi yaralar var. Bunlarla ilgili kurumlar m z n psikososyal destek çal flmalar devam ediyor. Memnuniyetle belirtmek isterim ki ülkemizdeki pek çok kurum ve kuruluflumuzla sivil toplum örgütleri, Reyhanl 'daki ac n n, kederin hep beraber onar lmas için adeta seferberlik ilan etti ve çok iyi bir noktaya gelindi. Kendisini bu iflin sorumlusu bilip, 'Reyhanl l n n yaralar n n sar lmas na biz de destek olal m' diyen, talip olan bir alie var. Say n Baflbakan m z n ziyareti s ras nda ilçenin sorunlar görüflülürken 24 derslikli bir okul, 200 ö renci kapasiteli pansiyon talebi gündeme geldi inde Fuat Tosyal bu ifle talip oldu. Verdi i destekten dolay çok teflekkür ediyoruz." Lekesiz, e itim için her bir tu lan n daha güçlü, üretken Türkiye'nin ayd nl k gelece ine katk sundu unu da vurgulad. Hay rsever ifladam Fuat Tosyal da ilçe halk n n yaflad s k nt lar hafifletmek ve yaralar n sar lmas na bir nebze olsun katk da bulunmak için giriflimde bulunduklar n söyledi. (AA) ANKARA - MEB Ö retmen Yetifltirme Genel Müdürü Ömer Bal bey, AA muhabirine yapt aç klamada, lkö retim ve E itim Kanunu çerçevesinde, 460 bin ö retmenin, 17 Haziran'dan itibaren 2 haftal k hizmet içi e itime tabi tutulaca n söyledi. lk dersin Milli E itim Bakan Nabi Avc taraf ndan verilece ini bildiren Bal bey, 15 saat uzaktan, 15 saat ise yüz yüze yap lacak e itimlerle ciddi oranda ö retmene ulaflacaklar n dile getirdi. Bal bey, "Böyle düzenli ve iste e ba l bir hizmet içi e itim Avrupa'da bile yok" dedi. Uzaktan e itim için internet üzerinden ö retmenlere hangi alanlarda e itime ihtiyaç duyduklar n n soruldu unu anlatan Bal bey, "Ö retmenlerimiz, maillerle görüfllerini bildirdiler. Bu görüflleri ve ihtiyaç analizlerini de erlendirdik. En fazla istenen konular s ralad k ve 8 alanda uzaktan e itimle mesleki e itim vermek için üniversitelerle ifl birli i yapt k" diye konufltu. -"Okul Temelli Mesleki Geliflim Modeli Ö retmenlerin kendi okullar nda e itim alabilece i bir sitem gelifltirdiklerini dile getiren Bal bey, bunun için "Okul Temelli Mesleki Geliflim Modeli haz rlad klar n bildirdi. Ö retmenlerin mesleki geliflimlerini okullar nda tamamlamalar için il ve ilçe milli e itim müdürlerine yaz göndererek STK'larla, okul aile birlikleriyle çal flmalar yapan veya derslerinde farkl yöntemler kullanan iyi ö retmenlerin belirlenmesini istediklerini anlatan Bal bey, bu ö retmenlerin çal flmalar n okullar nda anlatmas n, bir beyin f rt nas oluflmas n hedeflediklerini vurgulad. Bunun ö retmenlere fl k tutaca na iflaret eden Bal bey, okul temelli mesleki geliflimde ö retmenin kendi geliflimini paylaflmas n istediklerinin alt n çizdi. -Öfke yönetimi e itimi de tercih ediliyor Ö retmenlerin ihtiyaçlar do rultusunda en fazla anlayarak h zl okuma teknikleri e itimi almak istedi ine dikkati çeken Bal bey, "Ö retmenlerimiz, dikkat art rma teknikleri, nas l bir ö retmen, rehberlik, ö renme ve ö retme teknikleri, zeka oyunlar istedi. Problem çözme, beden dili, alternatif ö renme bunlar da ö retmenlerimizin bildirdi i ihtiyaçlar. Bir de mesleki geliflimleriyle ilgili istekleri vard. Bunlar s n f yönetimi, öfke yönetimi, riskle bafl etme gibi daha önce verilen konular" diye konufltu. Ö retmenlerin Bakanl n omurgas oldu unu ifade eden Bal bey, "Nitelikli ö retmen, nitelikli ö renci yetifltirir, nitelikli ö renci de ancak nitelikli ö retmenle yetiflir. Bakanl m z n bütün ö retmenleri, hakikaten büyük bir özveriyle, büyük gayretlerle çocuklar m z Türkiye'nin en iyi flartlar nda, en iyi imkanlarla haz rlamaya çal fl yor" ifadelerini kulland. Ö retmenler h zl okuma e itimi istiyor Milli E itim Bakanl nca (MEB) bu y l yapaca hizmet içi e itimler öncesi ö retmenlere, hangi alanda e itime ihtiyaç duyduklar soruldu. Ö retmenlerin en çok e itim almak istedikleri konular n bafl nda, h zl okuma teknikleri geldi. 19 -E timler iki kategoride düzenlendi Uzaktan e itim yaklafl m çerçevesinde, "Mesleki Geliflim E itimi" ve "Mesleki Çal flmalar" olmak üzere iki kategoride düzenlendi Haziran'da düzenlenecek "Mesleki Geliflim E itimi"ne 40 bin 504 okul öncesi ö retmeni, 218 bin 305 s n f ö retmeni ve 200 bin 947 branfl ö retmeni olmak üzere 459 bin 756 ö retmenin kat lmas hedefleniyor. Bu e itimin sunumu için Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ü stüdyolar kullan lacak.ö retmenler seminerleri okullar nda ya da okullar na en yak n, imkanlar daha iyi bir baflka okulda takip edebilecek. E itim program nda, "anlayarak h zl okuma teknikleri, dikkat artt rma ve haf za gelifltirme teknikleri, nas l bir ö retmen, rehberlik (ö renci tan ma teknikleri), ö retme ve ö renme kuram ve yaklafl mlar, alternatif ö retim yöntem ve teknikleri, zeka oyunlar, geliflim psikolojisi, e itim-ö retim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeler, problem çözme yöntem ve teknikleri, beden dili, okul temelli mesleki geliflim modeli, okul temelli mesleki geliflim modeli kapsam nda yap lan örnek uygulamalar" konu bafll klar yer al yor.(aa)

20 20 15 Haziran 2013 Kültür Sanat "Esma-ül Hüsna" sergisi aç ld STANBUL - Geleneksel süsleme sanatç s Fatma Zeynep Çilek taraf ndan modern ve klasik hat sanat sentezlenerek oluflturulan dünyan n ilk ça dafl Esma-ül Hüsna (Allah' n 99 ismi) sergisi aç ld. Osmanl Arfliv Galerisi'nde aç l fl gerçeklefltirilen serginin sahibi sanatç Çilek, "Huu" sergisinin kap lar n insanlara açt klar n belirterek, serginin 99 tuval ve bir heykelden olufltu unu söyledi. Sergiye, Allah' n en güzel isimlerinden, Arapça'da "o" demek olan ""Huu" ad n koydu unu ifade eden Çilek, sergiyi 2 y l süren çal flma sonucunda açt n anlatt. Serginin ilk aya n açt klar n belirten Çilek, flöyle konufltu: "Bütün dünyaya hitap eden bir sergi. Çünkü Esma-ül Hüsna'n n daha önce modern, ça dafl bir flekilde yap ld görülmedi. Bu sergiyi de dünyaya yaymak istiyorum. Allah' n en güzel isimlerini dünya duymal ve bunun ça dafl bir flekilde olabildi ini görmeli. Denenmemifl bir fleyi yaparak, Allah' n ismini insanlar n zikretmesinde birazc k faydam olmas benim için kard r diye düflündüm." Sertifikal Hububat Tohumlu u Bilboard ve CLP Raket Pano Tan t m Hizmet Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Karanfil Sk. No: Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Teknik flartname ekindeki listede bulunan ller ve lçelerdir c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 60(Altm fl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü-karanfil Sok. No :62 Bakanl klar/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n Sergide Do u ve Bat sentezini bir araya getirdi ini ifade eden Çilek, "Sergi 99 gün aç k olacak. Allah' n 99 isminden yola ç kt k. Her fleyin 99 olmas na özen gösterdik. Allah' n 99 ismini ça dafl sanatla buluflturuyoruz" dedi. Ankara'da 1984'te do an Fatma Zeynep Çilek, lise y llar ndan itibaren geleneksel sanatlara ilgi duydu. Üniversite y llar nda da sanat e itimlerine devam eden ve art terapi üzerine e itim alan Çilek, ilk kiflisel sergisini 2010'da Osmanl arflivinde açt. Sonras nda kiflisel sergilerine devam eden Çilek, Conrad Otel'de düzenlenen " ntafl Medeniyetler ttifak "nda geleneksele ça dafl yorumlar katarak haz rlad eserlerini dünya baflbakanlar na tan tma f rsat yakalad. Hilton'da 2011'de düzenledi i Tümdengelim isimli sergisiyle dikkati çeken Çilek in eserleri, yurt içi ve d fl nda bulunan birçok koleksiyonda yer ald. Toplam 4 kiflisel sergi açan ve 10 un üzerinde karma sergiye kat lan sanatç, çal flmalar n stanbul Niflantafl ndaki atölyesinde sürdürüyor. (AA) B LLBOARD K RALAMA, POSTER TASARIMI VE BASIM H ZMET ALINACAKTIR TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü (TIGEM) MERKEZ Resmi lanlar korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her Türlü Billboard Kiralama ve Poster Tasar m Bas m 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl - l Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü Karanfil Sok. No 62 Bakanl klar /ANKARA adresinden sat n al nabilir. hale doküman n n posta yoluyla da sat n al nmas mümkündür. Posta yoluyla ihale doküman almak isteyenler, posta masraf dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Liras ), yurtd fl için 150 TRY (Türk Liras ) doküman bedelini TR no.lu hesaba yat rmak zorundad r. Posta yoluyla ihale doküman sat n almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliflkin ödeme dekontu ile ihale doküman n n gönderilece i adresin de belirtildi i ihale doküman talep baflvurular n yukar da yer alan faks numaras na veya yaz l olarak idareye ihale tarihinden en az befl gün önce göndermek zorundad r. hale doküman iki ifl günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. hale doküman n n posta yoluyla gönderilmesi halinde, postan n ulaflmamas ndan veya geç ulaflmas ndan ya da doküman n eksik olmas ndan dolay idaremiz hiçbir flekilde sorumlu tutulamaz. Doküman n postaya verildi i tarih, doküman n sat n alma tarihi olarak kabul edilecektir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü-karanfil Sok. No :62 Bakanl klar/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -8974) 477 (www.bik.gov.tr)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) 26 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. BIST100 Endeksi- Günlük Öncelikle

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1206 1,4588 116,775 2,9109 1155,43 34,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Düşük

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ

SABAH BÜLTENİ. Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30. Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ SABAH BÜLTENİ Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30 Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ Fed tutanakları: Bazı üyelere göre faiz kararı 'ucu ucuna' alındı Fed'in para politikalarını

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı