Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad"

Transkript

1 Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 15 HAZ RAN 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 17 DE Mamak n ilk yüzme havuzu aç l yor Bu y l 5. si düzenlenecek olan Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad. Ata sporumuz ya l gürefl için haz rl klar Sincan da h zla devam ederken baflpehlivanl k için mücadele edecek güreflçilerin de isimleri belli olmaya bafllad. Birbirinden yetenekli güreflçilerin bu y l da ter dökece i gürefl organizasyonu, 29 Haziran günü Sincan fiehir Stadyumunda gürefl severlerle buluflacak. HABER 16 DA HABER 18 DE Çinçin Kültür Saray inflaat n n bitirilmesine son iki ay kald n kaydeden Tiryaki, Ramazan Bayram na yetifltirme gayreti içerisinde olduklar n aktard. Bugüne kadar asayifl olaylar yla gündeme gelen Alt nda daki Çinçin Mahallesi nde yapt r lan çok amaçl Kültür Saray, önümüzdeki günlerde hizmete aç lacak. ki bin kifli kapasiteli Kültür Saray, uluslararas kongre ve toplant lar düzenlenecek flekilde infla ediliyor. HABER 16 DA KEÇ ÖREN LE JENDOUBA KARDEfi fieh R OLDU HABER 18 DE ENGELL LER N TAT L RÜYASI GERÇEKLEfiT HABER 18 DE BAfiARILI Ö RENC LER TAT LLE ÖDÜLLEND R LECEK HABER 15 DE

2 2 SineMagazin 7 film vizyonda STANBUL - Tamam yabanc yap m olmak üzere bu hafta 7 film vizyona girdi. Christopher Nolan ve Jonathan Nolan' n yönetti i macera-aksiyon türündeki "Man Of Steel" sinemaseverlere yeni bir Süperman maceras n n kap s n aral yor. Zack Snyder' n yönetti i filmde sinemaseverler Russel Crowe'un yan s ra Henry Cavill'i de Superman rolünde izleme flans na sahip olacak. Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner' n da yan rollerde yer ald filmin konusu flöyle: "Clark, ne oldu u ve nas l kullanaca n hiç bilmedi i, birtak m s ra d fl güçlere sahip bir çocuktur. Okulun servis arac kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtar r. Fakat bu olay onun di erlerinden oldukça 'farkl ' bir çocuk oldu unu da bariz biçimde ortaya ç kartacakt r." -Muhbir Son dönem aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Dwayne Johnson' n "John Matthews" rolünde yer ald "Muhbir", dram, macera ve aksiyon severlerin tercihi olacak. ABD ve Birleflik Arap Emirlikleri ortak yap m olan "Muhbir"in yönetmen koltu unda Ric Roman Waugh oturuyor. O lu, suçlamayla uyuflturucu sat c l ndan 10 y l hapis cezas alan bir baban n maceralar n n beyazperdeye yans t laca filmde, Susan Sarandon, Jon Bernthal gibi isimler de yer al yor. -Trans Alt n Küre ödüllü Danny Boyle'un yönetti i "Trans", polisiye türde ses getirecek bir yap m olarak tan mlan yor. James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel, Tuppence Middleton ve Danny Sapani gibi isimlerin rol ald Trans' n konusu ise flöyle: "Sanat eserleri konusunda uzman olan Simon tan nm fl bir müzayede müdürüdür. Franck ad ndaki bir gangster ile birlikte milyon dolarlar de erindeki bir tablonun çal nma eylemine kat l r. Olay esnas nda oluflan kargaflada bafl na korkunç bir darbe al r ve uyand nda tabloyu nereye saklad konusunda hiçbir fley hat rlamamaktad r. Ne tehditler ne de iflkenceler onun haf zas n geri getirecektir. Bunun üzerine Franck Elizabeth isimli bir hipnoz uzman tutulur. Böylece Simon'un beyninin derinliklerindeki bilgiye ulaflmas planlamaktad r." -Beflinci Emir: Ölüm Haftan n gerilim-korku türündeki filmi "Beflinci Emir: Ölüm"ü Rafael Lara yönetirken, sinemaseverler baflrollerde ise Ilean Almaguer, Angelica Aragon, Ernesto Gomez Cruz'u izleyecek. Meksika yap m olan film için mekan olarak yine ayn ülke tercih edildi. Meksika'da, polis departman n n, bir seri katilin 11. kurban n bulmas yla bafllayan film, dedektif Garcia'n n katili yakalamak üzere görevlendirilmesinin hikayesini anlat yor. -Baflvuru: Kabul K sa süre önce ABD'de vizyona giren "Baflvuru: Kabul" haftan n komedi türündeki tek filmi. Princeton Üniversitesi'nde terfi al p yönetici olmaya haz rlanan Portia Nathan ve eski lise arkadafl John Pressman' n bafl ndan geçenlerin anlat ld filmin baflrollerini Tina Fey, Paul Rudd ve Nat Wolff paylafl rken, yönetmen koltu unda Paul Weitz oturuyor. Filmin senaryosu ise Jean Hanff Korelitz'in roman ndan Karen Croner taraf ndan uyarland. -Havada Aflk Var Alexandre Castagnetti'nin yönetti i 96 dakikal k Frans z yap m filmde, Paris'ten Newyork'a giden Julie'nin yaflad klar beyazperdeye yans t l yor. Filmde Ludivine Sagnier, Brigitte Catillon, Michel Vuillermoz, Nicolas Bedos ve Jonathan Cohen baflrolleri paylafl yor. -Peter Pan' n Yeni Maceralar Özellikle yaz tatiline girecek küçük ö rencilerin ilgi oda olacak, "Peter Pan' n Yeni Maceralar " n n seslendirmelerini Sait Çataldafl, Özlem Ak n ve Müjde Çapraz yapt. Peter Pan' n ezeli rakibi Kaptan Kanca'ya karfl giriflti i "Olmayan Ülke"yi kurtarma mücadelesi, tüm çocuklar aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor. Televizyon ekran nda 2 boyutlu olarak yay nlanacak çizgi dizi, sinemada 3D olarak izlenebilecek. (AA) 15 Haziran 2013

3 15 Haziran 2013 Suriyeli s nmac lar n say s 200 bini geçti ANKARA - Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, Türkiye de kamplarda, çad r kentlerde ve konteynerlerde kalan Suriyeli s nmac lar n say s n n 198 bin 818 i geçti ini söyledi. Atalay, Baflbakanl k Merkez Bina da gerçeklefltirilen Suriye Koordinasyon Kurulu Toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, iki haftada bir Türkiye de bulunan Suriyeli s nmac lar n konaklamalar ve hizmetlerine iliflkin toplant yapt klar n an msatt. Güvenlik ve hizmetler aç s ndan bütün konular n de erlendirildi ine iflaret eden Atalay, Bugün itibar ile bizim kamplar m zda kalan, çad r kentlerde, konteynerlerde Suriyeli s nmac say s 198 bin 818 dir. Bildi iniz gibi bunun d fl nda kamplarda kalmayan, flehirlerimizde kalan ve say s yüz binin üzerinde olan yine Suriyeli misafirlerimiz var. Türkiye olarak en uzun s n r komflumuz olan ülke H CR RUM msak : kindi : Yaflam 6 fiaban 2 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Suriye. Ülkemize gelen Suriyelilere elimizden gelen deste i vermeye çal fl yoruz dedi. Atalay, kamplardaki organizasyonlar n çok iyi oldu unu ifade ederek, Çocuklar n e itimi, hastalar n, yaral lar n tedavisi gibi bütün hizmetleri çok baflar l flekilde yürütüyoruz. Burada da çiflleri Bakanl, D fliflleri Bakanl, güvenlik birimlerimiz, Sa l k Bakanl, Milli E itim Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl, K z lay ve ilgili di er kurumlar m z, AFAD n koordinasyonunda bu iflleri en iyi flekilde yürütmeye çal fl yoruz ifadesini kulland. Kamplarda ve Suriyeli s nmac lar n bulunduklar alanlarda bir sorun bulunmad n, olmas durumunda ise koordinasyon kurulu toplant s nda de erlendirdiklerine dikkati çeken Atalay, bütün dileklerinin Suriye deki sorunlar n bitmesi ve misafirlerin kendi evlerine sa salim dönmeleri oldu unu belirtti. Türkiye nin Suriye deki olaylar n sona ermesi yönünde çal flmalar n n sürdü ünü anlatan Atalay, toplant n n esas hedefinin ise s n r n Türkiye taraf nda olan misafirlerin bar nmalar, iafleleri, e itimleri, sa l klar ve bütün hizmetlerinin yürümesi için oldu unu kaydetti. (AA) Polis rüflvet ald iddias na hapis cezas KONYA - Konya da kendisine ifllem yapan polise, rüflvet ald iddias nda bulunan sürücüye, 1 y l 3 ay hapis cezas verildi. Konya Emniyet Müdürlü ü Trafik fiube Müdürlü ünde görevli polis memurlar Sinan Topuz ve Ahmet Ild r, 2011 y l nda uygulama yapt klar s rada smail T. idaresindeki 34 FG 5431 plakal arac durdurdu. Sürücü, polislere ehliyetini göstermeyince 140 lira para cezas kesildi. Ceza tutana n imzalamadan olay yerinden ayr lan smail T, 155 Polis mdat arayarak, 2 polisin rastgele durdurdu u sürücülerden rüflvet ald n iddia etti. Bunun üzerine polis memurlar hakk nda Konya Valili i l Disiplin Kurulu taraf ndan inceleme bafllat ld. Yap lan araflt rmada, polislerin rüflvet istemedi i belirlendi. Sürücünün 95 ceza puan oldu u için ceza ald takdirde ehliyetine el konulaca ndan bu yola baflvurdu u ileri sürüldü. Bunun üzerine polis memurlar Topuz ve Ild r, kendilerine rüflvet ald klar yönünde iftira at ld gerekçesiyle sürücü hakk nda suç duyurusunda bulundu. Koya 9. Asliye Ceza Mahkemesi nde aç lan davada san k smail T, kendisinin iftira kast n n olmad n söyledi. Polis memurlar, san n iftira suçundan cezaland r lmas n istedi. Mahkeme heyeti san a, iftira suçunu iflledi i kanaatine vararak 1 y l 3 ay hapis cezas verdi. Polis memurlar n n açt manevi tazminat davas nda ise san k, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf ndan bin 500 lira para cezas na çarpt r ld. (AA) Ceza yaz lmas na k zd, motosikletini yakt BURSA - Bursa n n negöl ilçesinde, ehliyetsiz oldu u belirlenen bir kifli, polislerin ceza yazmas na sinirlenip motosikletini atefle verince gözalt na al nd. Edinilen bilgiye göre, Sinan K. (24) yönetimindeki plakas z motosiklet, Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi nde trafik uygulamas yapan polis ekibince durduruldu. Polis ekibi, motosikletin plakas z, sürücünün de ehliyetsiz oldu unu belirledi. Bunun üzerine, motosiklete el konuldu, sürücüye ceza yaz ld. (AA)

4 4 Turizm 15 Haziran 2013 Mudanya daki tarihi Tahira a Hamam onar l yor BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki 200 y ll k Tahira a Hamam nda restorasyon çal flmas bafllatt. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, hamam önünde düzenlenen törende, Mudanya da ecdad n emaneti bir miras aya a kald racaklar n söyledi. Restorasyonun k sa sürede tamamlanaca n ve bu yap n n, kültürel ve sosyal hayata renk katacak güzel bir buluflma merkezi olaca n dile getiren Altepe, flöyle devam etti: Hamam 1800 lü y llarda o dönemin meclis üyesi Tahir A a taraf ndan yapt r lm fl. Yaklafl k 200 y ll k yükü üzerinde tafl yor ve gerçekten y pranm fl. Günümüze kadar ulaflan yap iki bölümden olufluyor. Yani çifte hamam, plan aflamas nda imal edilmifl. Günümüzde bir bölümü ifllevini sürdürmekteydi. Hamam n ana yap s n n cepheleri a rl kl olarak moloz tafltan, ikinci mekan, soyunmal k bölüm ise s val ve boyal. Çat kaplamas hem alaturka kiremit hem de Marsilya kiremitinden oluflsa da flu anda özgünlü ünü yitirmifl. Bu restorasyonla özgünlü üne kavuflmufl olacak. Güncel malzemeler kullan larak geçmifle ait bir izlenim oluflturulmayaca n, binan n özgün malzemelerinin anlafl lmas n n, yeni yap lanmayla ay rt edilece ini ifade eden Altepe, Tahira a Hamam n n, birinci grup an tsal yap niteli iyle tescilli oldu u bilgisini verdi. Altepe, hamam n, Büyükflehir Belediyesi uhdesinde oldu unu bildirerek, Hedefimiz, bu y l sonunda buray hizmete açmakt r. Bu eserler için ne yapsak azd r. Bunlar ecdad m z n bizlere emaneti. Bizler de buralar canland r p özgün kimli iyle gelecek kuflaklara miras b rakaca z ifadesini kulland. (AA) BALIK GÖLÜ keflfedilmeyi bekliyor A RI - Aras Da lar üzerindeki 2 bin 241 rak ml lav set gölü olan Bal k Gölü, k rm z benekli alabal klar ve eflsiz do a manzaras yla turizme kazand r lmay bekliyor. A r n n Tafll çay ilçesine 26, Do ubayaz t ilçesine ise 60 kilometre uzakl kta bulunan ve çevresindeki da lardan gelen küçük dereler, k y s ndaki p narlar ve yeralt sular yla beslenen Bal k Gölü nün kenarlar nda sazl klar, çevresinde ise genifl tar m alanlar ve otlaklar dikkat çekiyor. l Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yapt aç klamada, volkanik bir lav set gölü olan Bal k Gölü nün turizm potansiyeli aç s ndan önemli oldu unu ifade ederek, gölün Türkiye nin deniz seviyesinden en yüksekte yer alan tatl su gölü olmas nedeniyle de dikkat çekti ini belirtti. Bulut, gölün etraf nda k y imar planlar n n yap lmas ve birtak m alt yap s k nt lar n n giderilip turizme kazand r lmas için gerekli çal flmalar n yap laca n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Buran n tabiat park veya do al sit alan ilan edilmesi için Devlet Su flleri ve Orman Su flleri müdürlüklerimizle ortak çal flmalar yapmam z laz m. Öncelikle yolla ilgili olarak gerek l Özel daresi gerek Kaymakaml k taraf ndan çal flmalar n yap ld n biliyoruz. Bu sezon alt yap yla ilgili s k nt lar giderilirse ilerleyen süreçlerde çeflitli birimlerce kamp alanlar da burada yap labilir. Göl ve çevresinde muhteflem manzaralar var. Kaynak sular, temiz havas, yayla iklimi, piknik alan yla y llard r çevre illerden gelen misafirlerimizin görmeden gidemedikleri A r n n en görkemli yerlerinden biridir. -Yaz n tekneyle gezinti, k fl n buz pateni Göl ve çevresinin, turizm potansiyeli bak m ndan oldukça zengin oldu unu, dinlenme, do a turizmi, t rman fl ve klimatizm potansiyeline sahip olan Bal k Gölü nü her gün yüzlerce kiflinin ziyaret etti ini belirten Bulut, flöyle devam etti: Göl, hem yaz hem de k fl turizmi aç s ndan önemli bir potansiyele sahip. Gölde yaz n yayla turizmi, sportif bal k avc l, tekneyle gezinti, k fl n da kayak ve buz pateni sporlar yap labilmektedir. Gölün güney kesiminde sazl klar ve batakl klar yer al yor. Kuzeyinde ise üzerinde tarihi kal nt lar da bulunan 4 dekar büyüklü ünde bir ada var. Bu adaya tekneyle gidiliyor. Adada kuluçkaya yatan kadife ördek türü ve daha birçok kufl türü bulunuyor. Bu nedenle ada, Türkiye nin en önemli 100 kufl türü yaflama-koruma alan ndan biri olarak kabul ediliyor. Ayr ca yaz aylar nda gölde, mart, ku u ve karabataklara da çok say da rastlan r. Bulut, y llard r güvenlik endiflesiyle gölün ihmal edildi ini anlatarak, bunun ortadan kald r lmas ve ulafl m kolaylaflt racak vas fl yollar n yap lmas n n bu alandaki turizm potansiyelini harekete geçirece ini ifade etti. A r Da na gelen da c lar n memleketlerine dönmeden önce mutlaka göl kenar nda bal k keyfi yapt klar n söyleyen Bulut, Buras yayla konseptinde bir göl. Ülkemizdeki göllerden fark, yayla kültürünün de burada var olmas. Dolay s yla burada yenilen yemeklerdeki o lezzet hem de burada yetiflen k rm z pullu alabal n do al lezzetini hiçbir yerde bulamazs n z. Bütün do a severleri A r ya ve kentimizin nazar boncu u olan Bal k Gölü müze bekliyoruz fleklinde konufltu. Gölün kenar nda 30 y ld r lokanta iflletmecisi olarak çal flan Mehmet Birlik ise Ben 30 y ld r buraday m. Her y l buraya binlerce yerli ve yabanc turist geliyor. Bal k gölü gerçekten muhteflem bir görünüme sahip ama keflfedilmemifl do a harikalar ndan biri ne yaz k ki. Gölde, aynal sazan, k rm z pullu alabal k ve birçok bal k türü yetifliyor. Bar fl süreciyle bölgede turizm anlam nda canlanma bekliyoruz. Baflta A r l lar olmak üzere herkesi buraya davet ediyoruz ifadelerini kulland. (AA)

5 15 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir konuda özel olarak verilen bilgi ya da aç klama. fiikâr. 2. Çeflitli dans ve oyunlardan oluflmufl zengin sahne gösterisi. Ifl k veren ampul. 3. Avc lar n pusuya yatt klar tafl kulübe. Parola. 4. Yüz güzelli i. Tavlada bir say. 5. Bafl çoban. Metal olmayan elementler. 6. Gelenek. Bir kimsenin kendisinden yaflça büyük erkek kardefli. 7. Bir haber ajans n n k saltmas. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 8. Cemiyet tak madalar n n en büyük adas. Binek hayvan. 9. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Bir meyve. 10. Toplu geziler için yap lan büyük otobüs. Jamaika n n plaka iflareti. 11. Ö ütücü difller. Sosyolojide bir kabile ya da boyun bölündü ü iki ya da çok parçadan her biri. 12. Satrançta özel bir hareket. Deha sahibi kimse, öke. 13. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. ridyumun simgesi. 14. Bir nota. Kar fl k renkli. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 15. Erzincan ilinin bir ilçesi. 16. Kökten, köktenci. Bizmutun simgesi. 17. Anahtar. Ok k l f. 18. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Güney Afrika n n plaka iflareti. 19. Notada durak iflareti. Gemi bar na. 20. Madeni ip. Yaz t. Yukar dan afla ya: 1. Diploma. Soyundan gelinen kimse. Lahza. Tenis arac. 2. Evcil bir geyik türü. Yolsuzca ve zorla elde edilen mal. Manda past rmas. Tavlada bir say. 3. Aceleci, tez canl. An. lgeç. 4. Roket. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r hale getirmesi. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 5. nam, vedia. Hamam böce i. Güzel, hofl, sevimli. 6. Hollanda n n plaka iflareti. Kaput bezi. Akdeniz anemisi. 7. çe dert olan fley. Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü. lanlar, duyurular. 8. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. Posta sürücüsü. Radyumun simgesi. Rey. Olumsuzluk anlatan önek. 9. Evrensel al c kan grubu. Baltalama. Hile yapan kimse, hileci. 10. Ham petrolden ç kar - lan bir tür mineral ya. Gere inde kullan lmak üzere saklanan tah l. Yerine koyma, yerine kullanma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 15 Haziran Ekonomi Enerjide yerli dönemi bafll yor Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, termik, hidroelektrik, rüzgar ve günefl enerjisinde 5 y lda yerli teknolojiye geçilece ini, Türkiye nin 2023 e kadar enerjiye yapaca yaklafl k 130 milyar dolarl k yat r m n, yüzde 80 inin yerli teknolojiler kullan larak gerçeklefltirilmesini hedeflediklerini bildirdi. ANKARA - Ergün, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda sal günü gerçeklefltirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 26. Toplant s nda al nan kararlar aç klad. Toplant da öncelikli olarak enerji alan n ele ald klar n belirten Ergün, bu konunun hem büyümeyle yak n iliflkisi hem de ekonomik ve stratejik boyutu ile çok önemli bir alan oldu unu ifade etti. Dünyadaki küresel güç oyunlar n n çok büyük oranda enerji kaynaklar üzerinden döndü ünü ve bunun bir tesadüf olmad n vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: 2012 y l sonu itibariyle cari aç - m z n yüzde 71 i enerji ithalat ndan kaynaklan yor. Dolay s yla cari aç m - z azaltma hedefimiz, enerjide d fla ba- ml l m z azaltacak ad mlarla do rudan ba lant l hale geliyor. Bu ad mlar da temelde enerji alan nda yap lacak Ar-Ge ve yenili e dayan yor. Türkiye nin son 10 y lda çok istikrarl bir büyüme trendine girdi ini ve bu sürecin devam edece ini biliyoruz y l na dair hedeflerimizi, Türkiye nin yeni ihtiyaçlar n düflündü ümüzde, enerji talebinin de çok h zl bir flekilde artaca n öngörmek iflten bile de ildir. Ergün, OECD verilerinin ilerleyen süreçte Türkiye nin enerji ihtiyac n n Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerden bile h zl artaca na iflaret etti ini belirtti. Türkiye nin enerji ihtiyac n karfl lamak için geçen y l 60 milyar dolar harcama yapt n belirten Ergün, bu rakam n 2023 y l nda 106 milyar dolar seviyesine ç kmas n n beklendi ini kaydetti. Bu paran n ço unun, Türkiye de mevcut olmayan fakat enerji ihtiyac n n büyük bir k sm n sa layan kaynaklar n teminine harcand na dikkati çeken Ergün, bu nedenle Türkiye nin enerji ihtiyaçlar n karfl lama noktas nda alternatif yöntem aray fllar ön plana ç kmas gerekti inin alt n çizdi. Bakan Ergün, 2023 y l nda elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir enerji pay n n en az yüzde 30 olmas n hedeflediklerini ifade ederek, üniversitelerin, sanayinin, kamu kurumlar n n enerji alan na ve enerjinin alt dallar ndaki Ar- Ge konular na odaklanmalar n n, Türkiye için çok hayati önem tafl d n vurgulad. Dünkü BTYK toplant s nda, artan bu enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik 3 ana öneri geliflti ini bildiren Ergün, bunlar n; yerli enerji kaynaklar n n kullan m n art rmak, bu kaynaklara yönelik yerli üretim teknolojilerine odaklanmak ve enerji verimlili ini art rmak oldu unu belirtti. Yerli enerji kaynaklar n kullanmak ve bu teknolojilere yönelik üretimi gelifltirmek ad na, geçmifl aylarda TÜB - TAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl aras nda önemli bir protokol imzaland n hat rlatan Ergün, bu protokol kapsam nda TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde çok kritik projeler bafllatt klar n ifade etti. Ergün, dünkü BTYK toplant s nda bu projelere vurgu yapan 7 önemli yeni karar ald klar n bildirdi. Toplant da al nan ilk karar n, yerli termik santral tasar m ve imalat kabiliyetinin gelifltirilmesi oldu unu belirten Ergün, Türkiye de kurulu 24 termik santralin tamam n n, yabanc lar taraf ndan kurulup gelifltirildi ine iflaret etti. Ortalama bir santralin kurulufl maliyetinin 1,7 milyar dolara yak n oldu unu düflünüldü ünde, bu konuda uygulanacak Milli Termik Santral (M LTES) Projesi nin öneminin daha iyi anlafl laca n vurgulayan Ergün y l na kadar termik santral yap m nda Türkiye de yaklafl k 36 milyar dolarl k bir yat r m potansiyeli öngördüklerini bildirdi. kinci olarak, k sa ad M LHES olan Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin Gelifltirilmesi yönünde yeni bir karar ald klar n belirten Ergün, projeyle a r türbin, jeneratör ve SCADA sistemleri gibi bu santrallerde kullan lan ve d fla ba ml olunan teknolojileri, Türkiye de gelifltirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ergün, 2023 e kadar hidroelektrik enerjisi alan nda Türkiye deki yat r m potansiyelinin 18 milyar dolar olmas n öngördüklerini kaydetti. Bakan Ergün, yerli teknolojilerin gelifltirilmesi konusunda al nan 3. ve 4. kararlar n ise rüzgar ve günefl enerjileriyle ilgili oldu unu bildirdi. Milli Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Gelifltirilmesi Projesi (M L- RES) ile önce 500 kw l k, daha sonra 2,5 megawattl k milli santraller kurulaca n belirten Ergün, flöyle devam etti: 2023 e kadar rüzgar enerjisi alan nda Türkiye deki yat r m potansiyelinin 26 milyar dolar olmas n öngörüyoruz. M LGES yani Günefl Enerjisi Teknolojilerinin Gelifltirilmesi Projesi ile son y llarda öne ç kan günefl enerjisi teknolojileri alan nda da milli teknolojilerimizi gelifltirmeyi hedefliyoruz. M L- GES kapsam nda, fianl urfa-ceylanp - nar da tar ma elveriflli olmayan arazi üzerinde yaklafl k 10 MW gücünde bir santral kurulacak. Bu alanda da 2023 y l na kadar 5 milyar dolarl k yat r m öngörülüyor. Bu konuda özellikle flu hususu vurgulamak istiyorum: Önümüzdeki 5 y l içinde termik santralde, hidroelektrik, rüzgar ve güneflte yüzde 80 oran nda yerli teknolojiye ulaflmay hedefliyoruz. Böylece Türkiye nin 2023 e kadar enerjiye yapaca yaklafl k 130 milyar dolarl k yat r m n, yüzde 80 i yerli teknolojiler kullan larak yap labilecektir. Toplant m zda ald m z 5. karar, termik santral at k s lar n n de erlendirilmesi projesidir. Bu proje ile termik santrallerde elektrik enerjisinin yan s ra ortaya ç kan s y, s cak su ve s tma ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kullanmak istiyoruz. Bu proje kapsam nda Soma daki termik santral için yapt m z pilot uygulama ile flu an 22 binin üzerinde konutun s cak su ve s tma ihtiyac n karfl layabiliyoruz. Bu uygulamay sadece EÜAfi a ba l 14 termik santrale yayg nlaflt r rsak, 620 bin konutu s tm fl ve ülke ekonomisine y lda 1,8 milyar lira katk sa lam fl olaca z. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ergün, toplant da kömür gazlaflt rma ve s v yak t üretimi teknolojilerinin gelifltirilmesine iliflkin de karar ald klar n ifade etti. Biyokütle ve Kömür Kar fl mlar ndan S v Yak t Üretimi Projesi kapsam nda düflük kalorili linyit kömüründen s v yak t üretimi hedeflediklerini bildiren Ergün, bu sayede yerli kömürlerden katma de eri en az 2 kat yüksek ürün elde edilebilece ini vurgulad. Bu teknolojiye sahip bir ticari tesiste, günde 30 bin varil s v yak t üretilebilece ini, bunun da böyle bir tesisle, Türkiye nin s v yak t ihtiyac n n yüzde 5 ini yerli kaynak ve yerli teknolojiler ile karfl lanabilece i anlam na geldi ine iflaret eden Ergün, TÜB TAK MAM Enerji Enstitüsündeki bu teknolojiyi gelifltiren pilot tesiste baflar l deneme üretimleri yapt klar n hat rlatt. Türkiye nin h zla artan enerji ihtiyac na yönelik BTYK da sunulan son önerinin ise enerji verimlili imizin art - r lmas oldu unu belirten Ergün, flunlar kaydetti: Enerjiyi üretmek elbette önemli ama enerjiyi en verimli flekilde kullanabilece imiz mekanizmalar oluflturmak da büyük önem tafl yor. Gerekli çal flmalar yap l rsa, 2023 y l na kadar 140 milyar dolar gibi çok önemli tasarruf rakamlar na ulaflmam z mümkün olacakt r. (AA)

7 15 Haziran 2013 Ekonomi Devlet destek verdi alabal k üretimi 10 kat artt Türkiye nin iç sular ndaki alabal k üretiminin yaklafl k yüzde 10 unu gerçeklefltiren do al güzellikleriyle ünlü Karacaören 1 ve Karacaören 2 barajlar nda üretim kapasitesi 2006 da bafllayan devlet deste i ile 20 tondan 200 tona ç kt. BURDUR - Bucak G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Gönenç, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede alabal k üretiminin eskiden Kestel köyü yak nlar ndaki do- al kaynak sular nda yap ld n söyledi. Karacaören 1 ve 2 barajlar n n oluflmas ndan sonra kafes bal kç l - n n baraj göllerinde yap lmaya baflland n anlatan Gönenç, Özellikle devletimizin verdi i teflviklerle üretim artt. Kapasite fazlalaflt. Türkiye de iç su alabal k üretimine bakt m z zaman, üretimin yüzde 10 una yak - n Karacaören barajlar ndan elde ediliyor. Bu barajlarda 35 tesisimiz var. Topam üretimimiz y ll k 7 bin ton dedi. Gönenç, Karacaören barajlar n n alabal k üretimi aç s ndan Kayseri ve Elaz gibi illerdeki barajlardan daha avantajl durumda oldu una iflaret etti. Karacaören barajlar ile di er barajlar aras nda su s cakl ndan kaynaklanan verimlilik fark bulundu- una dikkati çeken Gönenç, flu bilgileri verdi: Bal klarda yemden yararlanma denilen bir fley vard r. Kayseri ve Elaz gibi yerlerde bal klar n porsiyonluk sat fla gelmesi için 4,5 ay gibi süre gerekirken, bizim barajlar m zda 2,5-3 ay içinde bu seviyeye gelebiliyor. Çünkü su so uk oldu u zaman bal k dibe iniyor. Dolay s yla yem almas ve büyümesi düflmüfl oluyor. Karacaören barajlar m zda yemden yararlanma olay çok yüksek oluyor. Hem kapasitemiz yüksek hem de baraj m z çok verimli. Gönenç, alabal klar n Antalya ve Mu la da bulunan baz firmalar n tesislerinde ifllendikten sonra, hemen hemen Avrupa n n tüm ülkelerine ihraç edildi ini anlatt. Türkiye nin iç sular ndaki alabal k üretiminde önemli bir yere sahip olduklar n ve Bucak olarak bunun de- erini bildiklerini belirten Gönenç, devletin kendilerine aktard her türlü imkan çiftçilerle ve üreticilerle MERS N - Ulusal Baklagil Konseyi Baflkan Mahmut Arslan, Bakliyat n yerini m s r, ayçiçe i ve pamuk gibi ürünler al yor. Geleneksel ürün ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm - z mercime in ekiminin desteklenmesi gerek dedi. Arslan, yaz l aç klamas nda, bakliyatta tehlike çanlar n n çald n, yaflanan üretim düflüflünün son y llarda sektörü tehdit etti ini belirtti. Bakliyat n yo un ekildi i Güneydo- u da üreticilerin sulu tar m imkan n n artmas yla daha çok verim alabilece i ve destekleme primleri ödenen ürünlere yöneldi ini vurgulayan Arslan, flunlar kaydetti: Bakliyat ürünleri bu bölgelerdeki k raç, verimlili i düflük arazilerde ekilirken di er ekim alanlar nda bakliyat n yerini m s r, ayçiçe i ve pamuk gibi ürünler al yor. Geleneksel ürün ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm - z mercime in ekiminin desteklenmesi gerek. Bakliyat ürünlerinin ekim alanlar n n daralmas, 5-10 y l içinde Türkiye yi ithalatç konumuna düflürebilir. Bü ürünlerde destekleme primleri art - r lmal. Dekar bafl na kilogram ürün al nan bakliyata 10 kurufl, dekar bafl na kilogram verim al nan hububata 5 kurufl destek verilmektedir. Teflvik, bakliyatta hububata göre 2 kat olmas na ra men çiftçinin eline hububat ekiminde daha fazla para geçmektedir. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n geleneksel ürünler olan bakliyat düflünerek dengeleri paylaflt klar n kaydetti. Karacaören barajlar nda alabal k üretimi ve restoran iflletmecili i yapan Fatih Dinç ise yavru alabal k tesisi de bulundu unu, buradaki 5-10 gram a rl ndaki yavru bal klar n sat fl n yapt n bildirdi gram a rl ndaki yavru bal klar barajlardaki kafese koyarak yaklafl k 3 ayda gram büyüklü e kavuflturduklar n ifade eden Dinç, alabal klar yurtd fl na ihracat yapan firmalara ve pazarlara satt klar n, restoranda de erlendirdiklerini kaydetti Bakliyat üretimi azald kurmas ve havza bazl destekleme yapmas, çiftçiyi bu ürünlerin ekimine yönlendirmesi gerekmektedir. Çiftçi baflka ürünlere yönelir ve bunlar n ekimine al fl rsa tekrar dönüfl yapmaz. Bu da dünyada ra bet gören ve en iyi ihracat kalemlerimizden olan k rm z mercime imizin sonu olur. Bu y l hasata yak n görülen afl r ya- fl ve dolunun mercime e zarar verdi- ini, dekar bafl kilogram ürün al naca n tahmin ettiklerini belirten Arslan, flöyle devam etti: Son 20 y l n ortalamas nda dünyada kifli bafl 5 kilo olan bakliyat tüketimi 6,5-7 kiloya yükseldi. Baklagillerin tüm dünyada tüketimiyle ticari de eri de her geçen gün art yor. Türkiye nin geleneksel ürünleriyle dünyada rekabet 7 Dinç, 1994 y l ndan itibaren bal kç l k yapt n belirterek, flöyle konufltu: Devlet, 2006 y l nda destekleme vererek, tonluk kapasiteyi yaklafl k 200 tona ç kard. Devlet, yavru deste i ve porsiyon deste i veriyordu. fiimdi yavru deste ini kald rd. Yavru deste i kalk nca üretici yem al rken vadeli al yor. Vadeli oldu u için yem fiyatlar ve bal k maliyeti yükseldi. Bu nedenle alabal k pazar nda flu anda s k nt var. S k nt lar n giderilmesi için kapasite düflürülmeli ve yavru deste i verilmeli. (AA) edebilecek ülke say s oldukça az. Mercimekte dünyan n en büyük üreticileri aras nda yer alan Türkiye, kabuli denilen spanyol tipi nohut üretiminde de dünya ilk s ralardaki yerini koruyor. Türkiye nin en büyük al c lar baflta Ortado u, Kuzey Afrika ve Ön Asya ülkeleridir. En fazla ihracat yap lan ülkelerin ise Hindistan, Pakistan, Irak, Almanya, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Cezayir, Birleflik Devletler, Hollanda, srail ve Romanya. Sektör her geçen y l ihracat yap lan ülke say s n ve çeflitlili ini art rmakta. Birkaç y l öncesine kadar girilmeyen Güney Kore, Filipinler, Malezya, Angola ve Gabon a bugün iyi miktarlarda ihracat yap lmakta. (AA)

8 8 Ekonomi VAN - Türk Telekom, fiber internet ve di er alanlardaki yat r mlar yla ilgili kent merkezindeki bir otelde 12 bölge müdürü ile bir araya geldi. Toplant da konuflan Türk Telekom Saha Yönetimi Baflkan K l ç, müflteri memnuniyetini yükseltmek ve operasyonel verimlili i art rmak amac yla 81 il müdürlü ü aras nda iller yar fl yor etkinli i bafllatt klar - n ve bunu ilk kez Van dan tüm Türkiye ye duyurduklar n söyledi. Türk Telekom un dünyaya aç l m ve bölgesel büyümeyi kapsayan 3D vizyonu ile çal flmalar n devam etti- ine de inen K l ç, flöyle konufltu: Türkiye de bir fiber dönüflüm bafllatt k ilk çeyrek döneminde döfledi imiz fiber kablo uzunlu u yurtiçinde yaklafl k 170 bin kilometreye ulaflm fl durumda. Bu, dünyan n çevresinin dört kat bir uzunlu a karfl l k geliyor. Türkiye de il ve bölge ayr m yapmadan yat r mlar m z sürdürüyoruz vizyonu kapsam nda insanlar n dünyan n her yerine ulaflmas n sa lamak için çaba gösteriyoruz y l nda Van da büyük bir ac yafland. Depremin hemen ard ndan biz bölge insan n n yan nda olduk. Depremden 15 dakika sonra tüm iletiflim kanallar m z hizmet vermeye devam etti ve insanlar m z istedikleri yerlere ulaflma imkan buldu. Van da flu anda Türkiye nin en büyük fiber altyap s na sahibiz. Son 7 y l içinde Türk Telekom olarak 13 milyar liray aflan bir yat r m gerçeklefltirdik ün ilk çeyre indeki yat r mlar m z 254 milyon lira oldu. Tüm bu yat r mlar m z sonunda bugün ülkemizde kifli bafl na ayl k ortalama veri tüketim miktar 32 GB ye yükselmifl durumda. Yurtd fl ç k fl h - z m z ise 1640 Gbps ye ulafl rken toplam geniflbant müflteri say m z 7,1 milyona ç kt. Türkiye de her 4 haneden birinde dünyadaki en ileri teknoloji olan fiber kullan lmaktad r. K l ç, müflteri memnuniyetini artt rmak ve verimlili i yükseltmek amac yla fiirket çi Geliflim Projesi kapsam nda Türkiye çap ndaki tüm il müdürlükleri aras nda yar flma düzenleyeceklerini aç klayarak, baflar l olan il müdürlüklerini her ay ziyaret ederek ödüllendireceklerini dile getirdi. Bu tür yar flmalar n müflterilere daha iyi hizmet sunmaya olanak sa layaca n anlatan K l ç, Böylelikle, çal flmalar m z ald m z sonuçlara 15 Haziran 2013 Türk Telekom 170 bin kilometre uzunlu unda fiber kablo döfledi Türk Telekom Saha Yönetimi Baflkan Haktan K l ç, 2013 ilk çeyrek döneminde döfledi- imiz fiber kablo uzunlu u yurtiçinde yaklafl k 170 bin kilometreye ulaflm fl durumda. Bu, dünyan n çevresinin dört kat bir uzunlu a karfl l k geliyor dedi. STANBUL - Yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en yüksek oldu u ülke zlanda olurken, en düflük ülke ise Türkiye oldu. AA muhabirinin Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü (OECD) verilerinden yapt derlemeye göre zlanda, Örgüt e üye ülkeler aras nda geçen y l yüzde 75 ile yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en yüksek oldu u ülke oldu. Yani zlanda da daki her 4 yafll dan 3 ü çal flma hayat nda aktif bulunuyor. zlanda n n bafl çekti i listede sveç yüzde 69,9 ile ikinci, Yeni Zelanda ise yüzde 68,4 ile üçüncü olarak s raland. Örgüte üye ülkeler aras nda yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran n n en düflük oldu u ülke yüzde 18 ile Türkiye oldu. Türkiye yi yüzde 25 ile Slovenya, yüzde 26 ile de Yunanistan takip ediyor. OECD verilerine göre yafll nüfusun iflgücüne kat l m oran Amerika da yüzde 56.1 olarak gerçekleflti. Bu oran ngiltere de ise yüzde 51.0 oldu. OECD ortalamas n n ise yüzde göre sürdürerek müflteri memnuniyetimizi daha da art raca z diye konufltu. K l ç, Türk Telekom olarak yaflad klar en büyük s k nt n n kablo h rs zl klar oldu una dikkati çekerek, bu konuda vatandafllar n da gereken duyarl l göstermesi ve verilen hizmeti korumas gerekti ini bildirdi. Kablo h rs zl n n vatandafllar n iletiflim özgürlü üne kastedilen bir davran fl oldu una iflaret eden K l ç, flunlar kaydetti: Kablo h rs zl n engelleyebilmek için alarm sistemi kurduk. Bizim hatt m za bir müdahale oldu u zaman sinyal bize ve güvenlik güçlerine iletiliyor. Biz de en k sa zamanda gerekeni yap yoruz. Bu kablolar n çal nmas insanlar n iletiflim hakk na müdahale anlam na geliyor. fiu anda 10 kez kablo çal nan bölgelerimiz var. Ama biz ma duriyetin olmamas için o bölgelere tekrar kablo döfledik. Türk Telekom Do u-1 Bölge Müdürü Timur Sevim ise bölgede yaklafl k 17 bin kilometre fiber altyap s yla müflterilerine haberleflme hizmeti verdiklerini söyledi. Van da 50 bin hane ve iflyerinin fiber altyap kapsam nda oldu unu belirten Sevim, deprem sonras nda yap lan TOK konutlar ile Van merkez ve Ercifl te haberleflme altyap s - n n yüzde 95 inin fibere dönüfltürülmesi çal flmas n n temmuz ay nda tamamlanaca n dile getirdi. (AA) Yafll lar en çok çal flan ülke zlanda 47.1 oldu u listede, bu oran Avro Bölgesi 17 ülkede yüzde 41.9, Avrupa Birli i ne ba l 27 ülkede yüzde 41.9, G-7 ülkelerinde ise yüzde 51.6 olarak s raland. Yani en geliflmifl 7 ülkedeki her 2 yafll dan biri iflgücü piyasas nda faliyet gösteriyor. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı