T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 88/ Ağustos 1988 tarihinde Tirana'da Hükümetimiz ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ilişik listede yazılı ekli anlaşmaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/8/1988 tarihli ve EİBD-I /2826 ve2827 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd. A. BOZER Devlet Bakanı K. OKSAY DevletBakanı Y. B. ÖZAL Devlet Bakanı Devlet Bakar» A. TENEKECİ Devlet Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı M.YAZAR Devlet Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı M.TOPAÇ Adalet Bakanı E. VURALHAN M Milli Savunma Bakanı M. KALEMLİ İçişleri Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN H. C. GÜZEL Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. İ. S. GİRAY Bayındırlık ve laktın Bak. N. KİTAPÇI Sağ. ve Sos. Yard. Bak. E. PAKDEMİRLİ Ulaştırma Bakanı K. OKSAY Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V. i. AYKUT Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 8. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. i. a GİRAY Kültür ve Turizm Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı: /8/1988 Tarihli ve 88/13247 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE E Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır); aralarındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek arzusu ile iki ülke arasında ekonomik, ticari, sanayi ve teknik alanlarda işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına uygun olarak geliştirmek ve kolaylaştırmak kararlılığıyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Madde 1 Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak, ilgili ekonomik kurum, kuruluş, teşebbüs ve firmaları arasındaki ekonomik, ticari, sanayi ve teknik işbirliğini devamlı geliştirecek ve çeşitlendirecek önlemlerin alınmasını kolaylaştıracak, destekleyecek ve teşvik edecekler, aynı zamanda bu Anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek engelleri gidermek için gerekli önlemleri alacaklardır. Madde 2 Akit Taraflar, aralarındaki ticari mübadelelere uygulanmakta olan gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerle ilgili olarak birbirlerine karşılıklı "en ziyade müsaadeye mazhar millet" statüsünü tanıyacaklardır. Yukarıdaki paragraf hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır. a) Akit Taraflardan birinin sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşularına tanıdığı veya tanıyacağı imtiyaz ve avantajlar, b) Akit Taraflardan birinin taraf olduğu veya olabileceği Gümrük Birliği, Serbest Mübadele Bölgesi veya Bölgesel Ekonomik Gruplaşmalardan doğacak imtiyaz ve avantajlar, c) Akit Taraflardan birinin taraf olduğu veya olabileceği, bütün gelişme yolundaki ülkelerin katılmasına açık, bu ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve ticareti geliştirmeyi sağlamaya yönelik imtiyaz ve avantajlar. Madde 3 Akit Taraflar, mevcut durum ve imkânlarına uygun olarak ticaretin gelişmesini teşvik edecekler ve özellikle aşağıdaki alanlarda ve şekillerde işbirliğini geliştirmek için birbirlerine gerekli kolaylığı göstereceklerdir. a) İmalat sanayii, b) Tarım, ormancılık ve hayvancılık, c) Enerji, d) Kimya ve petrokimya sanayii, e) Projelendirme ve müteahhitlik, f) Ulaştırma ve haberleşme, g) Maden çıkarma ve işleme, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 2

3 5 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 h) Bilimsel ve teknik know-how; üretim lisansı ve teknoloji değişimi, i) Bilimsel ve teknik bilgi ve doküman değişimi, j) Uzman değişimi ile meslekî eğitim ve lisans üstü eğitim kolaylıkları sağlanması, k) Bilimsel ve teknik seminerler, sempozyumlar, teknik ve ticarî toplantılar ile sergiler düzenlenmesi. Yukarıda belirtilen işbirliği alanları ve şekilleri dışında Tarafların üzerinde anlaşacakları diğer işbirliği alan ve şekilleri de bu Anlaşma kapsamındadır. Madde 4 Akit Taraflar bu Anlaşmanın tam olarak uygulanması için somut işbirliği alanlarında gerekli bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Madde 5 Bu Anlaşma, iki ülke ekonomik kurum, kuruluş, teşebbüs ve firmaları arasında imzalanacak münferit anlaşma, protokol, program ve sözleşmeler ile yürütülecektir. Madde 6 Akit Taraflar, ekonomik, ticarî, sanayi ve teknik işbirliği konularında bu Anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için temsilcilerinden oluşacak ve yılda bir kez veya karşılıklı mutabakat ile daha sık olarak sırasıyla Türkiye ve Arnavutluk'ta toplanacak bir Ortak Komisyon kuracaklardır, Ortak Komisyonun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir : a) Bu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek, b) Çeşitli somut işbirliği projelerine ait tekliflerin belirlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile bunların uygulanmasına ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etmek, c) Tekliflerin incelenmesi ve bu Anlaşma çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli şartlan ve kolaylıkları yaratacak ilave önlemler alınması konusunda tavsiyelerde bulunmak, d) Projelerin uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek engelleri giderecek önlemleri bulmak, e) İki ülke arasındaki ticareti i geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için önerilerde bulunmak. Ortak Komisyon toplantısına ait çalışmaların sonuçları, her iki ülkede yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulacak protokollerde yer alacaktır. Madde 7 Bu Anlaşma imzalandığı tarihte geçici ve her iki ülkenin mevzuatına uygun biçimde onaylandığına dair belgelerin diplomatik kanallardan tealisi tarihinde de kesin olarak yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma imza tarihinden başlayarak beş yıllık bir süre için geçerli olacaktır. Taraflardan birisi Anlaşma süresinin bitiminden altı ay önce Anlaşmayı sona erdirme niyetini karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, kendiliğinden birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılacaktır. Anlaşmanın sona ermesi halinde, geçerlilik süresi içinde yapılmış anlaşma, protokol, program ve sözleşmelere ait sonuçlanmamış taahhütlere bu Anlaşma hükümleri uygulanacaktır. Tirana'da 2 Ağustos 1988 tarihinde Türkçe ve Arnavutça dillerinde her ikiside eşit derecede geçerli olmak üzere iki orijinal nüsha halinde hazırlanmış ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına A. Mesut Yılmaz Reis Malile Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti, iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. Madde 1 Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Akit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Akit Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayolu ile uluslararası taşımasına uygulanır. TANIMLAMALAR Madde 2 Bu Anlaşma'da : "Taşımacı" terimi, Akit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi, "Taşıt" terimi, i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını, veya ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu, "izin belgesi" terimi, Akit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Akit Tarafa girip çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Akit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma' da öngörülen diğer izin belgelerini, "Kota" terimi, Akit Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin belgeleri sayısını, "Düzenli otobüs servisi" terimi, belirli bir güzergahta, Önceden saptanmış zaman ve ücret tarifesine göre iki Akit Taraf ülkesi arasında yolcu taşınmasını, "Düzenli transit otobüs servisi" terimi, bir Akit Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Akit Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli otobüs servisini, "Mekik servis" terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre gruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her bir grubun kalkış noktasına getirilmesini, (Birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ite en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.) "Kapalı-kapı servisi (turist taşımacılığı)" terimi, yolcu indirip bindirmeden, aynı yolcu grubunun aynı taşıtla taşıtın tescil edildiği Akit Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve bu ülkede sona eren tur taşımasını, "Transit taşıma" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Akit Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 5 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 GENEL HÜKÜMLER Madde 3 Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Akit Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticari eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tesbit edilmiş güzergahlardan geçiş hakkını tanıyacaktır. Madde 4 Akit Taraftar, toprakları üzerinden transit geçen diğer Akit Tarafın taşıtlarından; a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler), b) Karayolunun bakım ve korunmasına, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler, c) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Akit Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler, dışında herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmi (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır. Akit Tarafların toprakları üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir. Madde S Akit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri takdirde, bu ülke yetkili makamları gerekli gördükleri tedbirleri alacaktır. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları, diğer Akit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir. Madde 6 Akit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulactır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır : a) Bu Antaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek, b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak, c) Bu Anlaşma'nın 23. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak, d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak, e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek. Karma Komisyon gerektiği takdirde Akit Tarafların birinin talebi üzerine, sıra ile Türkiye ve Arnavutluk'ta toplanacaktır. Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında, Akit Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır. Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur. Madde 7 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar, diğer Akit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı : Diğer Akit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akit Taraf taşımacısı diğer Akit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. YOLCU TAŞIMALARI Madde 8 Akit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Akit Taraf yetkili makamından, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir. Bir Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu almak üzere diğer Akit Taraf ülkesine giremiyecektir. Madde 9 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla yapılacak kapalı kapı servisi (turistik taşıma) ve mekik servis izin belgesine tabi olacaktır. EŞYA TAŞIMALARI Madde 10 Aşağıda Delirtilen haller dışında, Akit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları, kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır: a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla), b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları, c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için eşya, teçhizat ve hayvanların taşınması, d) Sanat eserlerinin taşınması, e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması, f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması, g) Posta taşımaları, h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak mal taşımaları, i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları, j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları, k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller. Madde 11 İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde, Akit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir. izin belgesi, Akit Taraf ülkesi üzerine ve/veya üzerinden bir gidiş/dönüş için geçerli olacaktır. Belge bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemeyecektir. Madde 12 Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Akit Taraf ülkesinden kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş yükü alamayacaktır. Madde 13 Akit Taraflardan herbirinin, nakliyatı yasak olan veya özel bir müsaade gerektiren eş yalarla ilgili milli mevzuatı veya Akit Tarafların taraf bulundukları milletlerarası sözleşmele rin bu konudaki hükümleri saklıdır. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 14 Akit Taraflar ülkeleri üzerinden yolcu ve eşyanın transit taşınmasıyla ilgili geçişlerin sınırlı olarak yapılacağı hususunda anlaşmışlardır. Madde 15 Akit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin müm kün olduğu Akit Taraflar, kadar kolaylaştırılması, yolcu ve eşya taşımacılığına basitleştirilmesi ilişkin ve çabuklaştırılması gümrük ve diğer formalitelerin için gerekli gördük leri bütün tedbirleri alacaklardır. Yürütme ve idare Bölümü Sayla. 6

7 5 Aralık 1988 Sayı ; RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Madde 16 İşbu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tabi olacakta. Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır. Madde 17 Taşıtların standart raporlarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktı. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur. Madde 18 Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetimi ait imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir. Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır. Madde 19 a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Akit Tarafların toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Akit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Akit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. Madde 20 Akit Taraflar arasında faut s ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akit Taraflarda yürürlükte bulunan paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Akit Taraf yetkili Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır. Madde 21 Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akit Taraf yetkili makamları, bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Akit Tarafa ivedilikle ileteceklerdir. Madde 22 Akit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Akit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır. İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen taşımacılıkla ilgili diğer hususlar Akıt Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tabi olacaktır. Madde 23 İşbu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar ; a) Türkiye Cumhuriyeti için ; Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Ankara b) Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti için Ulaştırmalar Bakanlığı Tirana Madde 24 Bu Anlaşma Akit Tarafların milli mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların, teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu süre sona ermeden üç ay önce Akit Taraflardan biri Anlaşma'yı sona erdirmek istediğini diğer Akit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilecektir. 2 Ağustos 1988 tarihinde Tirana'da aynı derecede geçerli iki orijinal nüsha halinde Türkçe ve Arnavutça olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına A. Mesut YILMAZ Luan BABAMETO Dışişleri Bakanı Ulaştırmalar Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 5 Aralik 1988 Sayi : U A R H 2 V 2 S H J E ndëunjet Qeverisë së Bepublikës së ïurqisë dhe Qeverisë së ïiepublikës Fopullore Socialiste të Shqiperi.se për bashkëpunimin ekoncmik, tregtar, industrial e teknik Qeveria e Bepublikës së Turqisë dha Qeveria e Bepublikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, më tej të quajtura Paie Kontraktuese të nisura nga dëshira për të forcuar më tej aarrëdhëniet niqëaore si dhe të vendosura për të nxltur dhe lehtësuar bashlcëpuninàn në fushat ekonomike, tregtare, industríale e teknike aidas të dy renàeve moi bazën e barazisë dhe të leverdisë së ndërsjellë, u aoren vesh për sa vijon : lîeni 1 Palet kontraktuese do të aarrin zaasat e nevojshae për të ndihrauar, inkurajuar dhe lehtësuar zhvillioin e vazhdueshëm dhe bashkëpuninin e gjithanshëm ekonomik, tregtar, industrial dhe teknik midis insti- tucioneve, organizatave, nderaarrjeve dhe finaave të tyre dhe për të mënjanuar pengesat që nund të lindin gjato sbatiait të kësaj liarrëveshjeje, në përputhje me ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi në vendet e tyre psrkatëse. llera Palet Kontralctuese do t'i japin r.jëra tjetrës trajtinin e konbit me të favorisuar për taksat doganore, tais a e detyrine të tjera që zbatohen në shkëmbiaet e tyre tregtare. Disnosita s paranraîit të laripcrriër.ôur nui: o te sbatojet për : a) preferencat dhe përparèsitë të cilat njëra 115a ralët Kontraktuese ua ka divina ose nund. t'ua japë vendeve iqinjë ne qëliin që te lento so het tregtia kuiitare; u) prefere:icat dhe përparésuë oërrjedhir. nca çdo oashkia doganor, zone e tregtisë së lire dhe çrupimet rajonale ekonaaike në te cilat n.iera r.ea Palet llontraktuese është ose mund të bëhet anëtare: c) preferencat dhe përparësitë e dhëna sipas çdo skeae për agjerinir e tregtisë dhe bashkëpuninit ekonenik ndënajet venderé ne zhvillim, që është e hapur për pjesëqarrje nga të gjitha vendet në zhvillim dhe në të cilën njera nga Palet Kontraktuese është ose mund të bëhet anëtare. lfeni 3 Palet Kontraktuese në përputhje me kushtet dhe mundësitë e tyre ekzistuese do të iivkurajojnë zgjerimin e tregtisë dhe do t*i japin njera tjotres lehtësitë e nevojshme për të nxitur bashkëjainimin sidemos në fushat dhe format aë vijojnë : Yùnjtme ve Idare Bûlûmû Sayfa : 6

9 3 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 a) Industria e prodhimit te mallrave ; b) Bujqesia, pyjet dhe blegtoria ; c) Energjetika ; d) industria İdmiice dhe petrokinike ; e) Projektini.dhe ndertiai ; f) i?raıısporti dhe nderlidhja ; g) föjerria dhe perpunini i mineraleve; h> Shksabimi i rjeve shksncsre s teknike fsaow-how), Hçencave te prodhiait dhe teknologjisé ; i) SilisEibiiai i información!t dhe i dokuaeııtacionit teknik e shkoncor ; j) shksnbimi i ekspertove e specialisteve dhe dhenia e lehtesive per lataliíildiain profesional dhe ctudinet pasuniversitare ; \û orgsnisrni i s^rainareve shkenc-ore dhe tekniké, simpoziumeve, nbledhjevo teknike' e tregtare dhe ekspositave. Fushaí diıe xomsz e lartperoendura te basliicepuniait nuk perjashtojne nucdesiné e bashlıspuninıit edhe ne fusila e íoxma te t jera, per te c i- lat te dyja Palet do te ai erran vesh. Ifeni 4 Palet ivontrc^rtuese do te shkeabojns iníomiacioni:. e nevojshsm per urhat r.onicrete tó üaiúikcpunimit per nje sbatin sa ae té aire te kesaj Marrevss/.jcje.. _ ueni 5 Kjo Liarreveshje do te zbatohet nepennjet marrereshjeve, protokolleve, prograneve ose kontratave te veganta, q.e do te perfundohen midis instituoioneve, organizatave, n&ennarrjeve dhe iinaave te dy vendeve. fleni 6 Per zoatimin efektiv te kesaj iiarreveshjeje Palet Kontraktuese do te krijojne nje Kaaision te Ferbashket per bashkepuiiimin ekonomik, tregtar, industrial e teknik, te perbere nga perfao.esuesit e tyre, i cili do te rablidhet nje here ne vit ose sa here g.e do te vendoset bashkerisht, me radhe, ne Turqi dhe ne ShqipSri. Komisioni i Ferbashket do te kete keto detyra kryesore : a; Shqyrtimi i zbatimit te kesaj Jarreveshjeje ; b) Percaktimi, shqyrtimi dhe vleresimi i propozimeve per projekte te ndryshae konkrete te bashkepunimit si dhe rekomandimi i masave te nsrojshne per zbatimin e tyre ; Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 9

10 Sayfa : 10 RESMÍ GAZETE 5 Araltk 1988 Sayi : O) SHOJRTINI I propocuaeve DA rekanandiiai I íaasave TÉ tjera PIOTÉSUESE PER TE' IRRIJUAR lehtesite" dhe «ushtet e nevojsh- U S PAR R-sitjen E bashkepunimit ne kuadrin E ke3aj üairéve- gnjejejeje D) SERJA O PROPOÁAEVE PER LIEQJEN E PENGE'SAVEQ<* AUNI TE DA- LIR. "GJATÜ SBATIAIT TII -BI-OJELRTEVE; S) UJJENAI I AASAVE LIDHUR ae NXITJEN ahs SAVILIL^IN E TREG- 'TISE NIDIS &Y Tendere. TESÚLTATEÍ E.WJNINEVE T CDO HOLEDHJS'JE TE ' CCISIOR.IT' TE PÉRassislgi do O Ü-- PASQYROIIE: NA PROTOKOLLE, TE CILÉT 'DO "TU HY'JNC zié FUQI MO PÜRÚRIDIRI:: S PROJEDURAVE LE~JISLATIVE PÉRLIATUSE NÉ- SECIÍIR. VER.D. I:EM 7 KJC L.'ARREVSE.'.JO DO TT^IIYJÜ-NE FUQI PEI- :OI ; SIAIR U NÜ DATEN, E nénshkrimit té saj dhe pérfundimisht ne daten e shkémbisát te notare né rrugé diplomátike qé konfirmo jné ndratimin e saj n's pérputhje me legjislacionin ne fuqi né' secilin Tend. Kjo láarrereshje do te jeté e Tleíshme per ñjé periudhé prej pese vjetesh, duke filluar nga data e nénshkrimit te saj. Ajo do té ripértérihet automatikisht per periudha té tjera 1 Tjefare né qofté se 6 muaj pérpaxa mbarimit té afatit te saj, asnjera nga palét nuk do t*i njoftojé me ehkrim pales tjetér qéllimin per perfundímln e MarreTeshjes. Me rastin e mharimit te.afatit té késaj UarréTeshje, dispozitat e saj do té zbatohen per detyrimet e paplotésuara té marréteshjete, protokollere programere e kontratare té pérfunduara né hazé e gjaté. periudhés sé Tlefshmérisé sé saj. Béré dhe nénshkruar né Tirané,, mé 2 gusht 1988, né dy ekzemplaré origjinalé, né gjuhét turke dhe ahqipe, duse patur té dy tekstet Tleré te baratarte. PÍ2 QSVEHEír 2 BEPUEIIKES S TUBaiSL PEE OSTOBíE E SEPÜHEIKÍS POF0LL0BE SOCIALISTE TE SHaiPEBISE A. ÜÉSUT YILMAZ Reis 2 alile LIINISTÉR I PUNERE TE JASHTME Ministér i Punére TÉ Jashtme Yürúlme ve ídare BWümú Sayfa : 10

11 5 Aralık Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: U 1! ABB EV ES H JE MBI TBAÏÏ5P0BTINHEÜGOBHDEBKDMBETAB MIDIS QEPIEISE TE BEPHHLIKES TE TÜBQISE IKEQEVT2HSE TEEEPÜHL1KES POPuLLOBE SOCIALISTE TE SHQIPEBISE Qeveria e Be publik 63 se Turqise dhe Qeveria e Bepublikes Popullore Socialiste te Shqiperise.me deshire per te lehtesuar traisportin rru pr te udhetareve dhe te mallrave ndermjet te dy vendeve, si dhe kal imin tranzit penses territoreve te tyre, U moren vesh per same pshte: geai 1 Dispozitat e kesaj Marreveshj eje zhatohen per transportin nderkombetar rrugor te udhetareve dhe te mallrave. nga apo ne territorin e njeres Pale Kontractúese dhe per kilimin tranzit permes territorit te Pales tjeter Kontraktuese. duke perdorur mjete transporti te regjistruara ne territorin e Pales se pare Kontraktuese. Perkufizime Neni 2 Per qellimet e kesaj Marreveshjeje: Tjarmi "transportues" nenkupton çdo person fizik ap juridiqe traasporton uihetsre dhe mall ra ne perputhjeme ligjet dhe rregu- 11 at e Paleve Kontraktuese. Termi "mjet transporti" nenkupton: 1. (Ido mjet transporti automobiliştik te prodhuar per transportindn eme shume se 8 ulhetareve, duke perjashtuar shoferin.ap per transportimin e mallrave, ose per te terhequr mjete te tilla transprti; ose 2. nje kombinin te perbere nga nje m jet transporti siç percaktohetme siper ne paragraf in 1 dhe nje rimorkjo ap gjysemrimorkjo te lidhur pas tij, te prodhuar per transportin e udhetareve ose m all rave te Pales tjeter Kontraktuese neper rruget qe percaktohen nga autoritetet kompetente te sécales Pale Kontraktuese, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 5 Aralık M8 Sayı : Terni leje" nenkupton leje qe i leshohen nje mjeti te transport!* rrugor te regjistruar ne njeren prej Paleve Kontraktuesc nga Pala tjeter Kontraktuese, per te lejuar mjetin e tran- 8portit te hyje ne territorin e kesaj te fundit dhe te largphet prej tij, si one "lejet" e tjera qe parashikon kjo MarreTeshje. Termi "kuote" nenkupton miinirin e lejeve qe leshohen çdo vit nga autorite te t kompetente te seciles Pale Kontraktuese. Termi "Sherbim i rregulltme autobus" nenkupton transpoi*- timin e udhetareve midis territoreve te te dyja Paleve Kontraktuese ne nje rruge te caktuar sipas nje grafiku dhe nje tarife te paracaktuar. Termi "sherbim i rregullt tranzitme autobus" nenkupton nje sherbim te rregulltme autobus qe nis ne territorin e njeres Pale Kontraktuese. kalon permes territorit te Pales t jeter Kontraktuese pa zbtitur dhe hypur udhetare dhe qe mbaron ne territorin e nje shteti te trete. Termi "sherbim Tajtje-ardhje" nenkupton nje transport nderkombetar t e orgardzuar udhetaresh, te grupuar qeme pare ne parputhjeme koheqandrimin e tyre te planifikuar nga njera dhe e njejta pikenisje per ne njeren dhe ne te njejten pikemberritje dhe kthimin e tyre ne piken e nisj es ne fund te koheqendrimit te planifikuar (te gjithe udhetaret qe udheto jne jashte ne grup, jane te detyruar tekthehen perserl ne grup;udhetimi i p are i kthimit nga dhe udhetlmi i fundit per ne piken e mberritjes behet pa udhetare). Termi "sherbimme dyer te mbyllura (transport turistik)" nenkupton transportin nderkombetar te nje dhe te nje j tit grup udhetaresh ne nje dhe ne te njejtin mjet transporti, ne nje udhetim qe nis nga pika e territorit te njeres Pale Kontraktuese ku eahte regjisiruar mjeti dhe mbaron no territorin e te njejtes Pale Kontraktuese. pa marre apo pa lene udhetare. Termi "transport tranzit" nenkupton transportimin e udhetareve dhe te mallrate permes territorit te njeres Pale Kontraktuese midis pikave te nis jes dhe destinacionit te caktuar jashte territorit te asaj Pale Kontraktuese. Yürütme ve İdare Pjlûmü Sayfa. 12

13 S Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 DiBpozita te perffjithshme geni 3 Çâo Pale Kontraktœse» ne perputhjeme dispozitat e kesaj Marreveshjeje, njeh te drejten e kalimit te udhetareve, bagazheve te 1yre personale, mall rar e tregtare dhe te mjeteve te transportit te Pales t jeter Kontraktile se ne rruget qe percaktohen nga autori tête t kompetente te s e cil es Pale Kontraktuese. geni 4 Secrfla Pale Kontraktuese nuk ve taksa imprti ose eksporti apo detyrime (düke perfsbire edhe taksa doganore) per mjetet e transportit te Pales t jeter Kontraktuese, te cilat kalo jne tranzit ne territorin e saj, perveç: a) Detyrimeve per perdorimin e infrastruktures se rrjetit rrugor (rruget dhe uratme pagese); b) Detyrimeve qe merren per te perbahuar shpenzimet qe kane te bejneme mirembajtjen dhe ruajtjen e rrugeve si dheme adndnistrimin e rrugeve dhe transportit; c) Pagesave qe merren ne rast se pesha, permasat apo ngaricesa e mjetit te transportit kapercen kufijt e percaktuar ne legjislacionin kombetar te Paleve Kontraktuese» Transporti tranzit pexmes territoreve te Paleve Kontraktuesemund te per jabhtohet ne baze reciprodteti nga de-tyrimet qe parashikon paragraf i "b"me siper. geni 5 Ne rast se transportuesit dhe shoferet e njeres Pale Kontraktuese shkelin rregullat e trafücut dhe te transportimit gjate kohes qe ndodhen ne territorin e Pales t je tor Kontraktuese. autoritetet kompetente te kesaj te fundit marrin masat qe i gjykojne te nevo jshme. Autorité tet kompetente te Pales t jeter Kontraktuese njoftojne auto ri tet et e Pales se pare Kontraktuese per masat e marra ne lidhjeme shkeljet e percaktuara ne paragrafın e pare te ketij geni. Yürütme ve idare Bôlùmû Sayla. 13

14 Sayta : 14 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı : Neni 6 Foımohet nje Komision i Perbaahket, i perbere nga perfaqesues te te dyja Pale ve Kontraktuese. Eojtdsioni i Perbaahket do te kete keto detyra: a) Te mbikqyre zbatimin e drejte te kesaj liarreveshjeje; b) Te percakto je formen, kohen dhe rruget e shkembimit te lejere; c) Te studjo je çeshtjet eventualisht te pazgjidhura dhe t*u beje propozimet perkatese per zgjidhjen e tyre drejtpersedrejti autoritetete qe permenden ne nenin 23 te kesaj Marreveshjeje; ç) Te shqyrtoje te gjitha çeshtjet e t jera perkatese qe i takojne fushes se veprimtarise se kesaj Marreveshjeje dhe te jape rekomandime per zgjidhjen e tyre; d) Te shqyrtoje çdo çeshtje tjeter qe ka te beje me transportimin, per te eilen»endoset bashkerisht. Konàsioni i Pefbasbket mhlidhet, kur eshte e domosdoshme, me kerkesen e njeres Pale Kontraktuese, me radhe ne Turqi dhe ne Shqiperi. Bendi i dites qe do te rhskutohet na mbledhjen e Komi- 8ionit te Perbaahket, pergatitet paraprakisht ne rruge diploma - tike nga Palet Kontraktuese, ne pershtat je me detvrat e permendura me siper»konrisioni i Perbashket mund te rekomando je ndryshimln e ndonje neni te kesaj Marreveshjeje dbe fia paragese per miratim autoriteve kompetente. HeniJ? líjetet e transportât \ : regjistruara ne t err i torin e njeres Pale Kontraktuese nuk transportojne udhetare dhe mallra ndermjet dy pikave bread territorit te Pales tjeter Kontraktuese. Ne qpfte se nuk sigurohet le je e posaçme nga autoriteti kompetent i Pales tjeter Kontraktuese, transportuesi i njeres Pale Kontraktuese nuk transporton udhetare dhe mallra nga terrritori i Pales tjeter Kontrefctuese per ne vende te treta. YOritme VE loare Küümj Sayta : 14

15 5 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 TransTJOrtimi i udhetareve Neni 8 Nje transportues i njeres Pale Kontraktuese kryen nje sherbim te rregullt per ne, apo sherbin te rregullt tranzit perinés, territarit te Pales tjeter Kontraktuese, duke siguruar paraprakisht nje leje vjetore nga autoriteti kompetent i Pales tjeter Kontraktuese, Nje mjet transporti i pangarkuar, i regjistruar ne territorin e njeres Pale Kontraktuese, nuk mund te futet ne territorin e Pales tjeter Kontraktuese per te marre udhetare, ne qpfte se nuk i eshte leshuar leje per kete qellim. Neni 9 Sherbimi i udhetimit me dyer te mbyllura (transporti turistik) dhe sherbimi vajtje-ardhje qekryhet nga nje mjet transporti i regjistruar ne territorin e njeres Pale Kontraktuese, i nenshtrohet marrjes se lejes. Transportimi i Transporting i mallrave Neni 10 Kontraktuese dhe transporti tranzit i mallrave midis territoreve te Pal eve mallrave qe do te bebst permes tyre, i nsnshtrohet lejes ne baze te kuotes, perveç rasteve te percaktuara me poshte: a) Transportimit.te te vdekurve (sidoims me mjete transporti te caktuara per kete qellim) ; b) Traasportim.it te artikujve dekorative per shfaqje teatrale; c) Transport imit te mallrave. pajisjeve dhe kafsheve qe netojiten per shfaqje muzikore dhe cirk, per shfaqje folklorike, veprimtari sportive dhe per r eg jis trime te programeve televizive e te radios; ç) Transport imit te veprave te artit; d) Tran sportimit te kafsheve, perveç atyre per therrje; dh) Transportimit te mjeteve te transportit te demtuar apo mjeteve te transportit qe kane dale jashte perdorimit; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı : e) Transportimit te postes; e) Transportimit te rastit te mallrate nga aeroportet, si rrjedhoje e ndrjrshimit te itinerareve te fluturimit; f) Transportimit te materialeve te ndihmes ne rast fatkeqesish natyrore; g) Transportimit te material eve per panaire dhe ekspozita; gj ) lasteve te tjere per te cilat vendoset bashkerishtnga Komisioni i Perbashket. fleni 11 Lejet do te jene yjstore dhe lejet e vitit te ardhshem shkembehen ne muajin nentor te çdo viti.me qellim qe te perballohen nevojat e Pal ere Kontraktuese, ne raste te domosdoshme, mund te shkembehen edhe leje shtese, ne baze te nje marreveshjeje te perbashket. leja eahte e vlafshme per nje uähetim vajtje-ardhje per ne ose nga territoret e Paleve Kontraktuese.Ajo eshte e vlefshme per mjetin e transporti't dhe per transportuesin ne emer te te cilit eshte leshuar dhe nuk mund t'i kalohet ndonje tjetri. gani 12 Nje mjet transporti i regjistruar ne territorin e njeres Pale Kontraktuese nuk mund te marre ngarkese kthimi nga t err i tori i Pales tjeter Kontraktuese per ne tertitorin e yet ose per ne vende te tret a, ne qpfte se nuk leshohet leje e posaçme. Neni 13 Parsa u parket mallrave, transportimi i te cilave eshte i ndaluar apo per te cilat kerkohetleje e posaçme. sec i l a nga Palet vepron ne perputhje me dispozitat perkatese te legjislacionit te tyre kombetar, ose te marreyeshjeye nderkombetar e ne te cilat bejne pjese te dyja Palet. Dispozita te ndryshne Neni 14 Palet Kontraktuese u moren yesh qe udhetimet tranzitete transporti t te udhetareve dhe te mallrave nepermjet territoreve te tyre, te jene te kufizuara. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa -. 16

17 S Aralık 1988 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Neni 15 Palet Kontraktuese do te marrin te gjitha masat qe i shohln te nevojshme per te lehtesuar, thjeshtesuar dhe pershpejtuar sa me shume qe te jete e mundur formalitetet e kontrollit doganor dhe formalitete te t jera qe kane te bejne me transportimin e udhetareve dhe te ma&rare. Uenl 16 Transporti nderkombetar rrugor i mallrave, ne perputhje me kete Marreveshje. i nenshtrohet kerkebave te Konventes per transportin nderkombetar te mallrave si pas karnetit TU dhe/ose te ligjeve dhe rregullave kombetare. Nje mjet transporti qe kryen nje transport rrugor nderkombetar mban dokumentet e nevojshem nderkombetare dhe dokumente te tjere qe kerkohen nga ligjet dhe rregulloret kombetare. Neni 17 Landa djegese qe mbahet ne depo zi ta t standart e te mjetev-e te transportit, perjashtohet nga taksat doganore si dhe nga taksat e tjera.depozite standart eshte depozit a e ndertuar nga vete prodhuesit e mjeteve te transportit. Neni 18 Pjesa e kembimit qe eshte zevendesuar, rieksportohet ose shkaterrohet nen mbikajrjen e autoriteteve te do&anes ose u dorezohet kelyre autoriteteve. Importimi i pjeses te kembimit i nenshtrohet ligjeve dhe rregulloreve kombetare. Neni 19 a) Sigurimi per pergjagjesine per demet ndaj nje pale te trete, do te zbatohet ne pajtim me ligjet dhe rregulloret ne fuqi ne seçilen prej Paleve Kontraktuese, ndaj nje mjeti transport i qe perdoret per transport et nderkombetare te udhetareve, bagazheve dhe/ose mallrave midis dhe/ose per kalim tranzit perme s territorit te Pal eve Kontraktuese. b) pio lloj sigurimi do te zbatohet ne pajtim me ligjet dhe rregulloret ne fuqi ne Pal en Kontraktuese ne te çilen regjistzo- Yûrütme ve İdare Bölümü Sayla : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE S Aralık 1988 Sayı : het mjeti i transportit par udhetaret, bagazhet dhe/ose mallrat,per demtime qe ato mund. te pesojne gjate transport imi t. Neni 33 Pagesat qe rrjedhin nga veprimtarite e transportit dhe te tranzitit midis Pal ere Kontraktuese, do te behen ne valute te konvatueshme qe pranohet nga bankat e autorizuara te Paleve Kontraktuese ne perputhje me ligjet, rregulloret dheıregullat e valûtes ne fuqi ne Palet Kontraktuese. Neni 21 Ne rast aksidentesh, avarish dhe te shkeljeve te ligjeve vendase, autoritetet kompetente te Pales Kontrakt iıese ne territorin e te ciles ndodhin keto ngjarje, do t'i japin Pales tjeter Kontraktuese nenjehere raportet dhe rezultatet e hetimit te deshijes. Neni 22 Transportuesit dhe personeli i mjeteve te transportit te regjistruara ne njeren Pale Kontraktuese veprojne ne perputhje me ligjet dhe regulloret qe rregullojne trafikun rrugor te Pales tjeter Kontraktuese. Çeshtje te t jera qe kane te bejne me transportet, te cilat nuk perf shihen ne kete Marreveshje, do te trajtohen sipas ligjeve, rregulloreve dhe rregullave te Paleve Kontraktuese. Neni 23 Autoritetet kompetente qe pergjigjen per zbatimin e kesaj Marreveshjeje, jane: A) Per Bepubliken e Turqise: Drejtoria e Transportit Rrugor ne Ministrine e Transportit, Ministria e Transportit, Ankara, B) Per Bepubliken Popullore Socialiste te Shqiperise: Mini stria e Transport eve, Tirane. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa. 18

19 5 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Neni 24 Kjo marreveshje do te hyje ne fuqi ne daten e shkembinàt te notave qe njoftojne miratimin e saj ne perputhje me legjislacionin kombetar te Pal eve Kontraktuese dhe do te jete e vlefshme per nje periudhe njevjèçare. Kjo marreveshje perseritet automatikisht per periudba nje vjeçare, ne qofte se asnjera nga Palet Kontraktuese nuk do t*i shprehe me sbkrim Pales t jeter Kontraktuese desbiren per t'i dhe ne fund asaj te pak t en tre muaj para dates se mbarimit te af at it. Bere ne Tirana, me 2 gusht 1988, ne dy ekeemplare origjinale, ne gjuhet turqishte dhe shqipe, duke pas ur te dy tekstet vlere te barabarte. PEB QEVERINE E BEPUBLIKES TE TUBQISE A.ME3UT YTT.MAZ MINISTEH I PUNEVE TE JASHTME PEB QEVEfilNE E BEPUBLTKE3 P0PIJLL0BE SOCIALISTE TE SHQIPEfilSE LÜAN BABAMETO MHISTER I TBANSPQBTEvE # DÜZELTME & tarihli ve sayılı Resmî Gazete'nin 2. sayfasında yayımlanan, 88/13359 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Merkez Teşkilatına ait 3 sayılı cetveldeki "TH Teknisyen Yardımcısı" ibaresi "YH Teknisyen Yardımcısı" şeklinde düzeltilmiştir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE S Aralık 1988 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET l( BORÇLANMA SENET LEHİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 5 ARALİK 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine İhalesi ila alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM GÜN SAYİSİ ( TL ÜZERİNDEN) 28/12/88 28/12/88 25/01/8» 25/01/89 01/02/89 12T 9B 12T « /02/89 12T /02/ /03/ /03/89 12T /03/ /04/ /04/89 12T /04/89 9B /05/ /05/89 9B /05/89 12T /05/ H/05/89 12T /06/89 9B /07/89 12T /07/ /08/89 9B *1 09/08/ /09/89 12T /10/89 12T /11/89 12T /11/89 12T T 2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler arasında gelen,üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak alınan Devlet t ç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir sonraki tarih esas alınır. 3. Uıerlnd faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet İç Borçlanın Senetler inin değerleri aşağıdadır. VADE TARİHİ TANIM YILLIK KUPON FAİZ ORANI KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.0O0.-TL ÜZERİNDEN) 07/12/88 04/01/89 21/01/89 01/02/89 21/02/89 01/03/89 26/03/89 24/04/89 14/05/89 21/05/89 14/06/89 19/06/89 11/07/89 03/08/89 05/09/89 03/10/89 31/10/89 28/11/89 26/12/89 28/01/90 28/02/90 28/03/90 22/04/90 11/05/90 17/06/90 18/07/90 25/07/90 12/08/90 12/09/90 07/10/90 07/11/90 05/12/90 01/01/91 22/01/91 08/04/91 06/05/91 03/06/91 01/07/91 23/09/91 18/11/91 18T2 18T2 24T2 18T2 24T2 18T2 1ST2 18T2 24T2 18T2 24T2 18T2 24T T2 24 T2 24T2 24T2 24T2 36T2 36T2 36T2 24T2 18T2 24T2 36T2 36T2 24T2 36T2 24 T2 36T2 36T2 36T2 36T2 36T T2 Î6T2 Î6T2 36T , , maddelerde beli rtilenler 4. Yukarıdaki nominal değerler i Üzerindi dışında kalan Devlet Ic Borçla ma Senetler n değerlendiri lecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla. 20

21 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1020 S Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Tasarruftan Koruma Fonu Başkanlığından : SATILIK DAİRE İLÂNI Tasarruftan Koruma Fonu'na ait İstanbul, Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, Noter Sokağı No : 32, Kat: 3 de 16 notu ve tapuda kat mülkiyetti 175 M 1 brüt alanlı , TL. tahmini değerindeki ve halen kiracısı bulunan taşınmaz, kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile belirtilen şartlarla 16/12/1988 tarihinde satışa çıkarılmıştır. İştirak edeceklerin , TL. geçici teminatı nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvili olarak T. Emlâk Bankası A.Ş. Ankara Şubesindeki Fon'un nolu hesabına yatırarak veya tevdi ederek buna dair belgeyi satış günü saat 12.00'ye kadar (Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı-Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 2 Kızılay/Ankara) adresine teslim etmeleri veya aynı gün, aynı saat ve aynı yerde bulunacak şekilde postalamaları gerekmektedir. SaUş peşin para ile olmakla birlikte, uygun şartlarla kısmen peşin, kalanı taksitlerle olacak şekilde de yapılabilir. Ayrıntılı bilgi ve şartname belirtilen adresimizden alınabilir. İlgililere duyurulur. DAİRE SATIŞI Tasarrufları Koruma Fonu'nun maliki bulunduğu Ankara, Keçiören ilçesi, Karargahtepe Mahallesi Gelinkaya Sokak 5419 ada, 9 parselde, 21 kapı nolu 433 M' yüzölçümlü betonarme, karkas sobalı, bodrum, zemin ve 3 normal katlı 10 daireli inşaa edilmiş apartmanın ikinci katında 77/638 arsa paylı ve 100 M' bürüç alanlı, 3 oda, 1 salon, müştemilâttı, 7 nolu ve , TL. muhammen bedelli daire, kapalı zarf usulü ile teklif alma yöntemi uyarınca satışa çıkarılmıştır. Daire Boştur. Taşınmazın ihalesine katılabilmek için gerekli geçici teminat , TL. olup, bu tutar nakit, teminat mektubu, yada Devlet Tahvili olarak T. Emlâk Bankası A.Ş. Ankara Şubesine Fon'un nolu hesabına yatırılacak yada tevdi edilecektir. İstekliler, geçici teminatın depo edildiğini kanıtlayan belge ve teklif mektubu ile okuyup imza edecekleri şartnameyi en geç 14/12/1988 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 2 Kızılay/Ankara adresine verecekler, yada aynı gün ve aynı saatte aynı yerde bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi asıl olmakla beraber, belli koşullarda satış bedelinin bir kısmının peşin, kalanının da faizi ile birlikte ödenmesi için süre verilebilir. Satışla ilgili ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde yer almakta olup, satışa katılmak isteyenlerce Fon Başkanlığının yukarıda belirtilen adreslerinden temin edileceği gibi, isteklilerin adresine posta ile de gönderilebilir. Şartnamenin imzalanıp Fon'a verilmesi satışa katılma koşuludur. İlgililere duyurulur.

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1988 Sayı : Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları Piyade Okul Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 1013 OrdudonaUm Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü'nün ihtiyacı için aşağıda yazılı yedek parça Piyade Okul Saün Alma Komisyon Başkanlığı thale salonunda 2886 Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif ile alınacaktır. Teklif mektuplarının ihale günü saat 9.00'a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikme kabul edilmez. Şartnameler, Ankara, İstanbul ve Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranacak belgeler, şartnamenin 4 ve 7. maddelerindeki belgelerdir. M.Cinsi : M-100 Remorku, Miktarı : 100 Adet, Bedeli : , TL., G. Teminatı : , TL., thale Tarih ve Saati : 20/12/ / 1-1 M.S.B. tstanbul îç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu îhale Komisyon Başkanlığından : İSTANBUL Tahmini Tut. Geçici Tem. Cinsi Miktarı TL. TL. Ait Olduğu Birlik Rafine ve Kg Bölge Bşk. İSTANBUL Vinterize Kg Bölge Bşk. ANKARA Ayçiçek Yağı Kg Bölge Bşk. IZMIR Kg Bölge Bşk. ERZURUM Kg Dz.Ik.Gr.K. KASIMPAŞA Kg Hv.Oto Bölg.Bşk.Term.K.lığı TOPLAM Kg Haydarpaşa/tSTANBUL thale Gün.ve Saati : 16 Aralık 1988 Saat: Not : Yukarıda yazılı malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi teslim yerlerine göre ayn ayrı şahıslarada ihale edilebilir. AÇIKLAMA : Kara, Hava ve Deniz Birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı bir kalem yiyecek maddesi 2886 sayılı thale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacakür. Teklif mektupları ihale saatine kadar 1 Numaralı thale Komisyon Başkanlığına verilmeli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler kapalı teklif şartnamesinin 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Bü alıma ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde tstanbul, Izmir ve Ankara tç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir / 1-1 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı işletmeler Dairesi Başkanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğünden : 1 Merkezimiz Döner Sermaye İşletmesinin ihtiyacı olan malzemeler Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 37. maddesine göre "Fiyat ve Teklif İsteme Usulü" ile satınalınacaktır. 2 Satınalınacak malzemeler a) Müteferrik malzemeler (Hırdavat) b) Vantilatör motoru (Resme Göre) Mini c) Kimya malzemeleri d) Plastik malzemeleri e) Vida somun malzemeleri 3 Satınalınacak malzemelerin geçici teminatı teklif edilen bedelin % 3 dür. 4 İstekliler ihale ile ilgili Teknik ve İdarî şartnameleri bedelsiz olarak Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü Silahtar Caddesi No: 21 Gazimahallesi-Ankara adresinden temin edebilirler veya istekleri halinde adreslerine posta ile gönderilir. Telefon Santral : (5 Hat) Telex: DAYM 5 Enson teklif verme tarihi 21/12/1988 Çarşamba günü saat dir. 6 thale 22/12/1988 Perşembe günü saat 9.00 da 4. maddede yazılı adreste ve istekliler huzurunda yapılacaktır. 7 İhaleye gireceklerde Döner Sermayeli Kuruluşlar thale Yönetmeliğinin 4. maddesinde yazılı şartlar aranır. 8 Telex, Telefax veya Telgraf ile yapılan teklifler kabul edilmez / 1-1

23 5 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 M.K.E, Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden : HURDA MALZEME SATILACAKTIR. Aliağa Gemi Söküm Tesislerimiz ve Kara Hurdası İşletmemizde bulunan ve aşağıda sıralanan 30 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü PKr 35 Aliağa/İzmir ve Genel Müdürlük Piyasa Satışları Grup Başkanlığı Tandoğan/Ankara'dan temin edilebilir. Teklifler en geç 20 Aralık 1988 Salı günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça yolu 5. Km. deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir. A) Gemi Söküm Tesislerindeki Malzemeler, Yaklaşık Geç. Tem. Malzemenin Cinsi Miktar TL. Saç Hurdası (4-8 mm) 88/287 (Gem Sat-287) Elektrik Pano Hurdası 88/300 (Gem Sat-300) Demir Çelik Boru Hurdası 88/309 (Gem Sat-309) Demir Çelik Dolu Mil Hurdası 88/315 (Gem Sat-315) Pirinç Pervane Hurdası 88/330 (Gem Sat-330) Demir Çelikli Pik Hurdası 88/338 (Gem Sat-338) Demir Çelikli Alüminyum Hurdası 88/339 (Gem Sat-339) 200 Ton 20 Ton 50 Ton 15 Ton 34 Ton 70 Ton 20 Ton B) Kara Hurdası tşletmesindeki Malzemeler, Yaklaşık Geç. Tem. Malzemenin Cinsi Miktar TL. Greyder Lastiği Hurdası 86/185 (Top Sat Ton Kamyon ve Otobüs Lastiği Hurdası 87/219 (Top Sat-219) 120 Ton Muhtelif Saç Hurdası 87/361 (Top Sat-361) 75 Ton Pik Döküm Pota Hurdası 88/404 (Top Sat-404) 160 Ton Muhtelif Ebatlı Boru Hurdası 88/414 (Top Sat-414) 60 Ton Traktör Hurdası (Motorlu) 88/446 (Top Sat-446) 6 Ton (2 Adet) Muhtelif Demir Çelikli Bakır, Bronz ve Pirinç Hurdası 88/479 (Top Sat-479) 10 Ton 3.100, 000 Muhtelif Araç Motoru Hurdası (Blokları Kırık Durumda) 88/484 (Top Sat-484) 40 Ton Muhtelif Krank Hurdası 88/486 (Top Sat-486) 40 Ton oco Muhtelif Saç Hurdası 88/501 (Top Sat-501) 55 Ton Muhtelif Jeneratör Hurdası 88/505 (Top Sat-505) 10 Ton (45 Adet) Muhtelif Pik Hurdası 88/520 (Top Sat-520) 60 Ton Muhtelif Santral Artığı Hurdası 88/521 (Top Sat-521) 25 Ton ,000 Muhtelif Greyder Bıçağı Hurdası 88/522 (Top Sat-522) 20 Ton Ü0 Muhtelif Elektrik Motor Hurdası 88/523 (Top Sat-523) 16 Ton Muhtelif Dişli Hurdası 88/524 (Top Sat-524) 20 Ton Muhtelif Geniş Dozer Bıçağı Hurdası 88/525 (Top Sat-525) 40 Ton 1.600,,000 Ekskavatör Hurdası (MEYK) Motorlu 88/526 (Top Sat-526) 35 Ton 4.200,.000 (3 Adet) Yol Silindirli Hurdası (Motorlu) 88/527 (Top Sat-527) 18 Ton 1.100, 000 Halatlı Paletli D 6 Dozer Hurdası 88/528 (Top Sat-528) Motorlu) 36 Ton (4 Adet) Ekskavatör Hurdası (LİMA) (Motorsuz-Bomsuz) 88/529 (Top Sat-529) 1 Adet ,000 Muhtelif Yazı Makinası Hurdası 88/530 (Top Sat-530) 12 Ton 600, 000 Muhtelif Demir Çelik Yay HuTdası 88/531 (Top Sat-531) 15 Ton 800, /2-2

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173) 1088 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068)

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068) \ -205- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2 Şubat 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27834 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/1264 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6020 sayılı Kanun ile onaylanması uygun

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 391)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 391) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Chamber of Commerce YÖNETMELİK

Chamber of Commerce YÖNETMELİK Eskişehir Ticaret Odası Chamber of Commerce Sayın üyemiz, 25 Aralık 2012 Salı tarihli 28508 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397)

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397) -590- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti ve Çin Devlet Farmasötik

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040) -168- TÛRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı