2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1.FİZİKSEL YAPI HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 2- ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER DİĞER HİZMETLER HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 7- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II- AMAÇ VE HEDEFLER 20 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. HATA! YER IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. HATA! V- ÖNERİ VE TEDBİRLER HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

3 SUNUŞ BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, eğitimcilerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Bu bağlamda bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar dikkate alınarak, Daire Başkanlığımızın misyonu Teknolojinin gelişimini yakından takip ederek üniversitemizde yürütülen süreçlerin elektronik ortamda takip edilebilmesi ve yürütülebilmesi için bilişim sistemlerinin sağlanması, yapılması planlanan her türlü işleyiş için gerekli bilişim alt yapısının oluşturulması, yazılım, donanım teknik servis ve network hizmetlerinin yönetilmesini sağlayarak üniversitemize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Şeklinde; vizyonu ise Teknolojik gelişmeleri uygulayarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen hizmetlerin kalitesi açısından üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralara yerleşmesini sağlamaktır. olarak ifade edilmiştir. Bu hedefe ulaşmak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekibimiz tarafından Üniversitemizin gereksinimlerine göre hayata geçirilen projeler güncellenmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır yılı için tasarlanarak planlanan ve uygulanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 yılı faaliyet raporunu; Saygılarımla arz ederim. Süleyman AŞICI Bilgi İşlem Daire Başkanı

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojinin gelişimini yakından takip ederek üniversitemizde yürütülen süreçlerin elektronik ortamda takip edilebilmesi ve yürütülebilmesi için bilişim sistemlerinin sağlanması, yapılması planlanan her türlü işleyiş için gerekli bilişim alt yapısının oluşturulması, yazılım, donanım teknik servis ve ağ hizmetlerinin yönetilmesini sağlayarak üniversitemize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Vizyon Teknolojik gelişmeleri uygulayarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen hizmetlerin kalitesi açısından üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralara yerleşmesini sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar DAİRE BAŞKANI Daire Başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 1) Kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla üst yönetime tekliflerde bulunmak, diğer daire başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak, 2) Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 3) Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, 4) Şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

5 5) Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak, 6) Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, 7) Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, gerekli hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek, 8) Üst yönetimin çalışma programının dairesine ait bölümünü hazırlamak, 9) Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak, 10) Kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 11) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 12) Üst yönetim ile diyaloga geçerek Başkanlığın ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek, yürütülen projeler hakkında rapor sunmak, 13) Harcama Yetkilisi : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından, tahsis edilen ödenek ile sorumlu olduğu alanda, temin edilen her türlü tüketime yönelik mamul mal, sermaye yatırımı olan makine teçhizat vs. maddi değerlerin bir şekilde tüketilmesinden, hizmet kalemlerinde, verilen hizmetin satın alınmasına kadar ve bu kanun çerçevesi uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. ŞUBE MÜDÜRÜ 1) Üniversitenin tüm birim, bölüm ve şubelerinin çalışma iç ve dış işleyiş sistemini en iyi şekilde öğrenerek birim ile Üst yönetim arasındaki koordinasyon ve iş akışını sağlamak, 2) Birim tarafından Üst yönetime sunulması gereken tüm raporların hazırlanmasını sağlayarak hazırlanan raporların son kontrollerini yaparak yönetime sunmak, 3) Sorumlu olduğu birimde norm kadro analizlerini, personel ihtiyaç ve performans gelişimlerini, personel eğitimlerini, özlük hakları uygulamalarını yerine getirmek, bu konular ile ilgili şube gereksinimlerini tespit ederek rapor halinde üst yönetime sunmak, 4) Üst yönetim tarafından belirlenmiş stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimin günlük, aylık, dönemsel ve yıllık iş planını belirlemek, 5) Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, kurumsal, bireysel ilişkileri

6 geliştirmek, 6) Şube teknik yapısına %100 hâkim olarak teknik yapıda oluşan veya oluşabilecek problemleri tespit etmek, bu problemlerin giderilmesi için teknik kadroyu yönlendirerek problemlerin zamanında giderilmesini sağlamak, 7) Tüm birim ve departmanlarda rutin denetim görevini yerine getirmek ve olumsuzlukları üst yönetime raporlamakla yükümlüdür, 8) Birimlerin yöneticilerinden gelen istek ve önerileri analiz ederek, üst yönetime zamanında ve tam olarak iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. UZMAN 1) Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir, 2) Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, 3) Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar, sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, 4) Bilgisayar sistemini ve gerektiğinde ağ sistemini kurar, 5) Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur, 6) Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir, TEKNİSYEN 1) Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak, 2) Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak, 3) Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak, 4) Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek, 5) Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek, 6) Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1) Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

7 2) Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak, 3) Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak. 4) Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak, 5) Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak, 6) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak. SEKRETER 1) Bağlı bulunduğu yöneticinin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek, 2) Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, 3) Büro makinalarını kullanmak, 4) İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, 5) Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, 6) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak, 7) Planlama; Geleceği zaman dilimlerine bölerek, yapılacak işlere önem ve öncelik sırası vererek bunları uygun biçimde bu zaman dilimleri içerisinde akıllıca dağıtıp yerleştirir, 8) Örgütleme; Yapılan her işin amacı verimli çalışmaya yöneliktir. Yapılan işlerin gerekçeleri bilinip, düzenli çalışmasını sağlayacak her türlü maddesel öğeler tam ve yeterlidir, 9) Koordinasyon; Haberleşme ve motivasyon mekanizmalarının düzenli yürütülmesini ve ayrıca diğer fonksiyonların verimliliğini artırır, 10) Kontrol; Amaçlanan hedefe varılıp varılmadığı çabaların ne kadar sonuç verdiği, neler yapılması gerektiği gibi soruları kontrol mekanizmasıyla cevaplandırır. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli

8 belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ 1) Kurumun ayniyat hizmetlerine ilişkin tüm hizmetleri yürüterek; demirbaş ve sair malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar ve mutemetliklere girişini, çıkışını ve korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilme ve satışları için gerekli işlemleri yapmak. 2) Yıl sonunda mal sayımını yaptırmak, sayım sonunda çıkan noksanlık ve fazlalıkların nedenlerini araştırıp gerekli işlemleri yaparak ayniyat hesabını Sayıştay'a sunmak. AMBAR MEMURU 1) Ambara gelen malzemeyi teslim almak, tasnif etmek, ambarda ayrılan yerlerine koymak, 2) Ambarı kullanılır şekilde bulundurarak, malzemeyi muhafaza etmek, bunlara ait kayıtları usulüne uygun olarak tutmak, 3) Ambardan çıkan malzemelerin talep formlarına göre ilgililerine teslimini sağlamak, ambara ait her türlü evrakı muhafaza etmek, 4) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. 1- Yönetmelik ve Yönergeler: 1.1. Üniversitemiz Tarafından Yayımlanarak Uygulanan Yönetmelikler Yönetmelikler Mevzuat Dayanağı Tarih Resmi Gazete Sayısı

9 İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 5651 sayılı Kanun 04/05./2007. Evrensel Hizmet Kanunu 5369 Sayılı Kanun 29/06/ Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 Sayılı Kanun 10/11/ Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği 20/07/ Numaralandırma Yönetmeliği 27/06/ Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliği 08/09/ Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam Ambar/Depo Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet 1.9. DAYANIKLI TAŞINIRLAR

10 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu

11 Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 2- Örgüt Yapısı Birimin/İdarenin organizasyon şemasına ve organizasyon yapısının etkinliğine ilişkin değerlendirmelere özet olarak yer verilecek, akademik ve idari kuruluş şeması oluşturulacaktır.

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Kullanılan Yazılım Programları Say 2000i Yazılımlar Sorumlu Birim Adı Kullanıcı Birimler Maliye Bakanlığı E- Bütçe Maliye Bakanlığı KBS Evrak Kayıt takip Sistemi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Akademik Performans Bilgi Sistemi Yabancı Diller Bilgi Sistemi Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem D.B. Bilgi İşlem D.B. Bilgi İşlem D.B. Bilgi İşlem D.B. Bilgi İşlem D.B. Bilgi İşlem D.B. Strateji Geliştirme Daire Bşk. Üniversite Harcama Birimleri Üniversite Harcama Birimleri Akademik ve İdari Birimler Akademik ve İdari Birimler Akademik ve İdari Birimler Akademik ve İdari Birimler Akademik ve İdari Birimler Akademik ve İdari Birimler Yazılımın Teknik Bilgileri ve Özellikleri Kullanım Alanları Muhasebe kayıtları Bütçe hazırlama ve işlemleri ile Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi Düzenlemesi Taşınır, Harcama Yönetim Sistemi, Ek ders,maaş Evrak kayıt Öğrenci İşleri Personel İşleri Stratejik plan Akademik CV Yabancı Diller

14 Cinsi Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular İdari Amaçlı (Adet) Bilgisayarlar Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu 2 2 Baskı Makinesi 3 3 Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM İnternet Bağlantı Hızı 80 mbps

15 İnternet Bağlantı Hızı İnternet Bağlantısı Cinsi İnternet Bağlantısı Hız 80 mbps Üniversite Web Sayfasının İstatistik Bilgisi Üniversite Web Sayfasının İstatistik Bilgisi Cinsi Genel Ziyaretçi İşletim Sistemi Dağılımı Kullanılan Tarayıcı Dağılımı Ziyaretçi Şehir Dağılımı Siteye Yapılan Toplam Ziyaret Sayısı Benzersiz Ziyaretçi Sayısı Sayfa Görüntüleme Sayısı Sayfa/Ziyaret : Ortalama Sayfa Derinliği 3,66 Ortalama Ziyaret Süresi 3dk.10sn. Hemen Çıkma Oranı : Tek sayfalık ziyaretlerin yüzdesi %41,84 Yeni Ziyaretleri Yüzdesi %61 Ortalama Sayfa Yükleme Süresi 4,34sn. Windows %80,48 ios %6,69 Android %9,64 Mac %1,35 Diğer %1,75 Chrome %50,46 Explorer %23,75 Firefox %8,83 Safari %6,77 Android Browser %6,17 Opera %1,24 İzmir %58,85 İstanbul %7,82 Ankara %5.53 Manisa %1.54

16 Antalya %1.04 Adana %1 Diğer %24,22 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Akademik Personel Dolu Kadro Durumları Boş Toplam Doluluk Oranı % Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman 9 Çevirici Toplam 9

17 4.14- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Unvan Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Gör.

18 Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Unvanlar Akademik Personel Sayısı K Cinsiyete Göre E Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam 8 3 5

19 4.15- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 2 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam 6 Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı 6 Yüzde (%) 100 Yüksek.L. ve Doktora İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%)

20 4.18- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş yaş üzeri Yüzde (%) İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı İdari Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı K Cinsiyete Göre E Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 2 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam 4.20-İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Bilgileri Toplam Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı

21 4.21- Sözleşmeli Personel (4C li) Sözleşmeli Personel (4C li) in Birimlere Dağılımı Kişi Sayısı Çalıştığı Birim 3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Hizmet alımı ile yürütülen Üniversitemiz hizmet alımları, uygulama yöntemleri ve gerekliliği mevzuat dayanağı belirtilerek açıklamalara yer verilecektir Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Birim Hizmet Çeşidi Kişi Sayısı Temizlik Hizmeti 1 Güvenlik Hizmeti Özel Bütçe Teknik Personel Hizmeti 7 Bilgisayar Hizmeti(Otomasyon-Yazılım) 24 Diğer Hizmet Alma Toplam 32 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi (b) bendi altında yer alan Amaç ve hedefler bölümünde belirtildiği üzere İdarenin/birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet

22 yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına1 yer verilecektir. Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yılı kapsayan stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet yılı önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Üniversite yazılım alt yapısının hazırlanması Üniversite internet kullanımının adil bir şekilde dağıtılması ve yönetimi Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 EBYS, Ek ders, Stratejik yönetim bilgi sistemi, Akademik performans yazılımına başlanılması Uzaktan Eğitim Sistemi yazılımının tamamlanması Yabancı Diller Bilgi Sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi, Bant genişlik kontrol cihazının alımı ve kullanıma başlanılması Stratejik Amaç-3 Üniversite Akıllı kart sistemine geçiş ile öğrenci ders takip ve yoklama işlemleri, yemekhane, personel takibi ve tüm kampüs girişçıkışlarının kontrolünün sağlanması Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Akıllı kart sistemi yazılımının ve donanımının aktif edilmesi A. Mali Bilgiler ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

23 1.1- Bütçe Uygulama Sonuçları (Birimlerce hazırlanacak, Strateji Daire Başkanlığı tarafından kurum geneli için hazırlanacaktır.) Bütçe Giderleri 2013 Bütçesi Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek 2013 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;... B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

24 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 3. Performans Bilgileri 3.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri cont Yazılım Birimi: Yazılımız birimimiz tarafından 2011 yılında başlanan Üniversite Bilgi Sistemleri projesine 2013 yılında da devam edilmiş önemli eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır Ocak ayı itibariyle Güz dönemi sonunda dönemlik derslerin Harfli Başarı Notu, girilen notlara göre, değerlendirme sistemine uygun olarak sistem tarafından hesaplanmıştır. Öğrenciler, derslerinin hem SMS yolu ile sınav sonuçlarını öğrenmiş hem de sınav, geçme notlarını ve harf notlarını sistem üzerinden görüntüleyebilmişlerdir. Bahar dönemi başında, Bahar döneminde okutulacak dersler öğrenime açılıp, dersi veren öğretim üyeleri atanmıştır. Öğrenciler Bahar dönemi harç borçlarını sistemden görüntüleyebilmişlerdir. Bahar dönemi dersleri ilgili öğrenciler üzerine atanmıştır. Bahar döneminde ilk enstitü öğrencileri sisteme kaydedilmiş, dersleri atanmıştır. Bahar dönemi sonunda Tıp ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile lisansüstü öğrencilerin geçme ve harf notları sistem tarafından hesaplanmış, Bütünleme ve Mazeret not girişleri sistem üzerinden yapılabilmiştir. Öğrencilerin muaf oldukları dersler, sisteme girilmiştir. Bologna süreci kapsamında Program ve Ders İçerikleri ve Öğrenme Çıktıları nın girişinin yapılacağı ekranlar tanıtılıp, yardım kılavuzu hazırlanıp kullanıma açılmıştır yurtdışı öğrenci başvuruları sistem üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bologna sürecinde sistemi kullanacak öğretim üyelerinin giriş yapmaları sağlanmıştır. Personel otomasyonunda personelin kişisel bilgilerinin, özlük bilgilerinin, görevlendirme işlemleri vb. işlemlerle ilgili ekranlar tamamlanmıştır. Bu bilgiler Personel Daire Başkanlığında görevli kullanıcılar tarafından sisteme girilmeye başlanmıştır. Personelin kimlik bilgisi, ikamet bilgisi, iletişim vb. kişi bilgileri, askerlik bilgisi, öğrenim bilgisi, yabancı dil bilgisi ile özlük bilgilerinin girilmesi, takip edilmesi ve güncellenmesi sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Girilen kimlik bilgileri MERNİS entegrasyonu ile tanımlanmıştır. Memurların geçici görevlendirme ve izin bilgilerinin yanında idari görevler ile akademik kariyer bilgileri de sisteme girilmektedir. Nisan ayı itibariyle sistemin HİTAP entegrasyonu sağlanmış ve girilen veriler yeni düzenlemeye göre güncellenmiştir, girilen verilen güncellenmesinde Personel Daire Başkanlığına destek verilmiştir. HİTAP için birinci ve ikinci aşamada yer alan tüm bilgiler HİTAP tarafına aktarılmıştır. Kadrolara ilişkin raporlar otomasyona eklenmiştir. Personel izin bilgileri fakülteler tarafından girilebilmesi için gerekli ekran çalışmaları tamamlanmış, kullanıcılar için gereken dokümanlar ve eğitim birimimiz tarafından verilmiştir. Personel otomasyonunda süreç işlemleri olan ders görevlendirmesi, görev süresi uzatması, terfi, geçici görevlendirme, akademik ilana çıkma, kadro/nakil ve nakil/atama ekranları tamamlanmıştır. HİTAP ile tam entegrasyon sağlanmış olup personelin tüm bilgilerini HİTAP ile güncellenmiştir yılında başlanan Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi tamamlanmıştır. Gerçekleşmesi planlanan maaş modülünün analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı destekli Üniversite Bilgi Sistemi Projesi için ihale aşamasına

25 gelinmiştir. Eğitim kataloğu web sitesinden online olarak yayınlanmaya başlamıştır Bahar dönemi sonunda, birimlerin UBS' de anket tanımlamaları sağlanmış ve sistem üzerinden öğrencilere "Ders değerlendirme anketleri" uygulanmıştır. Yabancı Diller modülü geliştirilmiş ve muayene kabulü gerçekleştirilmiştir. Yazılımız birimimiz tarafından 2011 yılında başlanan Üniversite Bilgi Sistemleri projesine 2013 yılında da devam edilmiş önemli eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır. Öğrenci işleri bilgi sistemi ve personel bilgi sistemi yazılımları tamamlanmış olup kurum tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Taşınır mal yönetim sistemi, Yabacı diller bilgi sistemi, akademik performans bilgi sistemi, stratejik yönetim bilgi sistemi ve elektronik belge yönetim sistemi modülleri geliştirilmiş olup yazılım süreçleri tamamlanmıştır. Satın alma bilgi sistemi, uzaktan eğitim modülü yazılımlarına başlanmış olup ürün geliştirilmesine devam edilmektedir. Web Birimi: 1. Yarıyıl: Web grubu tarafından hazırlanan 10 adet tasarım şablonu, üniversite senatosunun beğenisine sunulmuş. Üniversite senatosunun seçmiş olduğu üniversitemizin ana sayfası nın tasarımının planlanıp oluşturulması,kodlarının yazılması, veri tabanının eski sistemden aktarılarak düzenlenmesi ve güncellenmesi işlemleri tamamlanmış ve yeni ana sayfamız kullanış ve görsel açıdan daha etkin bir yapı kazanmış ve yayına verilmiştir. Akademik birimlerin kendi sayfalarında haber, duyuru, etkinlik, personel bilgisi ekleme, çıkarma, silme ve güncelleme işlemlerini yapabilecekleri Yönetim Paneli ve panelin kullanımı ile ilgili bilgi vermek üzere Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu hazırlanmıştır. Panel kullanımı ile ilgilenecek olan fakülte ve bölüm web temsilcileri için kullanıcı girişi hesapları oluşturulmuş ve ilgililere kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmiştir. Mevlana Değişim Programı web sayfası oluşturulmuş ve yayına verilmiştir (http://mevlana.ikc.edu.tr). Mühendislik Fakültesi nin 8 adet bölümü için İngilizce ve Türkçe web sayfaları oluşturulmuş ve tüm içerikleri girilerek sayfalar yayına verilmiştir (Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri). Akademikprojeler.ikc.edu.tr web sitesi tasarım-kod aşaması veritabanı tasarımıyla birlikte tamamlanıp devreye alınmıştır. İslami İlimler Fakültesi web sitesi banner ve kodlamaları hazırlanarak yayına alınmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu web sitesi banner ve kodlamaları hazırlanarak yayına alınmıştır. İKÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi sitesi logosu tasarlanmış, sayfaları yenilenerek geliştirilmiş ve kurslar ile ilgili logolar ve ikonlar tasarlanmış, kurslar için sayfalar ve veritabanı kayıtları oluşturulmuştur.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) 212 12 12 Dahili - 1150 E-Posta: bilgiislem@hakkari.edu.tr http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Ülkelerin bilim politikalarını

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı