İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, işlerin yürütülmesi şekline, hizmet birimlerine, iş bölümüne ait esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerini saklı tutarak ve bu kurallara uygun olarak İzmir Ticaret Odası nın işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlar hakkında 5174 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler uygulanacaktır. Hukuki dayanak Madde3- Bu Yönerge 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 17 nci maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında; Bakanlık : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, Birlik :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, Oda : İzmir Ticaret Odasını, Meclis : İzmir Ticaret Odası Meclisini, Yönetim Kurulu: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Organ : İzmir Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunu, Statüye Tabi Personel: 5174 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi kapsamında istihdam edilen personeli, İşçi Statüsündeki Personel: 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen personeli, Kanun : 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Personel Yönetmeliği: 5 Ağustos 1983 tarihli, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 83/6620 karar sayılı Odalar Borsalar ve Birlik Personel Yönetmeliği ve değişikliklerini, Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik : Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği 1, Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği 2, Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik: Odalar Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliği 3, Muamelat Yönetmeliği : Oda Muamelat Yönetmeliğini 4, 1 R.G., , S R.G., , S R.G., , S R.G., , S

2 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini 5, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliği : Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliği 6 Disiplin Yönetmeliği: Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliği 7 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kuruluşu ve amacı Madde 5- İzmir Ticaret Odası; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Şube ve temsilcilik kurma yetkisi Madde 6- Oda, çalışma alanı içinde olmak koşuluyla Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine uygun olarak yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile şube veya temsilcilik kurabilir. Şube ve Temsilcilikler hakkında Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Çalışma alanı Madde 7- Odanın kuruluş ve çalışma alanı İzmir il sınırıdır. Odanın çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. Görevi Madde 8- Odanın görevi, 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve diğer kanunlar ile verilen görevleri kuruluş amacına uygun olarak yapmaktır. Odaya kayıt zorunluluğu Madde 9- Kanun un 9 uncu maddesine göre Oda ya kayıt zorunluluğu bulunanlar ve bunların şubeleri Odanın çalışma alanı içinde işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde İzmir Ticaret Odası na kaydolmak zorundadır. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler, Oda tarafından re sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Oda, üyelik kaydına ilişkin işlemlerde, Muamelat Yönetmeliği nin İkinci Bölüm ündeki kuralları uygular. Oda organları ve oluşumu Madde 10- Odanın organları şunlardır: a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ODA ORGANLARI 5 R.G., , S R.G., , S R.G., , S

3 Oda, mesleklerin gruplandırılmasında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerini uygular. Oda, organların oluşumu hakkında, Kanun ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Organların toplantı usulü ve kararları Madde 11- Odanın organlarının toplantıları hakkında Kanunun 96 ncı maddesi ve Muamelat Yönetmeliği Üçüncü Bölüm deki kurallar uygulanır. Meslek komitelerinin görevleri Madde 12- Oda Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır: a) Kanunda belirtildiği şekilde; Odanın kuruluş amacına göre çalışmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumak, b) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. d) Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar ile ticari teamülleri tespit ederek, Yönetim Kurulu na teklifte bulunmak, e) Fire, zayiat ve randıman oranları ile mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler hakkında Yönetim Kurulu nun talep etmesi halinde görüş beyan etmek, f) Meslek kurallarına uymayan meslek mensupları hakkında gerekli işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, g) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu veya Genel Sekreterlikçe kendilerine iletilen meslekleri ile ilgili konuları incelemek ve süresi içinde görüş bildirmek, h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Meclisin görevleri Madde 13- Oda Meclisi en üst karar ve denetim organı olup, Meslek Gruplarınca yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Oda meclisinin görevleri şunlardır: a) Oda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve hesapları inceleme komisyonu üyelerini seçmek, b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek, c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak, e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek, f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak, g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak, h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak, j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek, k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak, l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak, n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek, 3

4 o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek, p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek, r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. s) Kanun un ve ilgili Yönetmeliğin kendine verdiği denetleme görevini yapmak amacıyla, belli bir konuda bilgi edinmek ve araştırma yapabilmek için komisyon kurarak Meclis araştırması açmak. Meclis araştırmasına, Meclis üye tam sayısının dörtte birinin Meclis Başkanlığına yapacağı yazılı müracaat üzerine Meclis tarafından karar verilir. Meclis başkanının görev ve yetkileri Madde 14- Meclis Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Protokolde Oda yı temsil etmek, kendisinin bulunmadığı hallerde Oda yı temsil etmek üzere Başkan Yardımcılarından birini, her iki Başkan yardımcısının bulunmaması halinde, kendisinin seçeceği bir Meclis üyesini görevlendirmek, b) Oda Meclisinin toplantı gündemini, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek, c) Oda Meclisini toplantıya davet etmek, d) Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek, e) Tutanakların, karar özetlerinin sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak, f) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını izlemek, takip etmek, g) Mecliste görüşülecek konuları önceden gerektiğinde İhtisas Komisyonlarına havale etmek ve konu hakkında Yönetim Kuruluna da bilgi vermek, h) Kanunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. Katip üyenin görevleri Madde 15- Kâtip üyelerin görevleri şunlardır : a) Meclis tutanakların tutulmasına yardımcı olmak, b) Meclis karar özetleri ile meclis onayından geçen tutanakları imzalamak, c) Meclis toplantısında, meclis başkanı tarafından toplantı sırasında kendisine yardımcı olmak amacıyla verilen görevleri yapmak Meclisin toplantıları ve çalışma usulü Madde 16- Meclis toplantıları Kanun ve Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Meclis tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar Meclis üyelerinin en az dörtte birinin Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine toplantının gündemine yeni maddeler eklenir. Meclis, gerektiğinde Meclis Başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, Meclis, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya Yönetim Kurulunun Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. a) Yeter sayıda üye bulunup bulunmadığı hususu her oturum gününe ait imza cetvellerindeki imzaların ve gerektiğinde mevcudun sayılması ya da Başkan ın lüzum görmesi halinde ad okumak sureti ile anlaşılır. b) Yeter sayı bulunmadığı takdirde Başkan toplantıyı; yeter sayının sağlanması muhtemel ise gerektiği kadar sonraya, bunun mümkün olmaması halinde 3 iş günü sonrasına bırakır. c) Meclis, o gün oturum yapamadığı takdirde ertesi oturum aynı gündem ile yapılır. Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çıkmışsa, onlar da gündeme alınır. d) Meclise duyurulmasında zorunluluk taşıyan olağanüstü acele hallerde beşer dakikayı geçmemek, konunun özetini Başkana açıklamak şartı ve Başkanın takdiri ile, en çok 4

5 iki üyeye gündem dışı söz verilebilir. Yönetim Kurulu bu konuşmalara cevap verme hakkına sahiptir. e) Yönetim Kurulu olağanüstü ve acele hallerde gündem dışı söz isterse Başkan, bu isteği yerine getirir. Yönetim Kurulunun açıklamasından sonra, en çok iki üye beşer dakikayı aşmamak ve konu ile ilgili olmak üzere konuşma hakkına sahiptir. Son söz Yönetim kuruluna aittir. f) Gündem dışı yapılan konuşmalar gündeme geçmeden önce yapılır ve karara bağlanamaz. g) Gündemin görüşülmesine geçildikten sonra Başkan her an yoklama yapabilir. h) Görüşmeler sırasında oylamaya geçilirken üyeler yoklama yapılmasını isteyebilirler. Başkan bu isteğe uyar. Yoklama sonucunda üye tam sayısının çoğunluğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa toplantı kapatılır. Bu takdirde (b) bendi uygulanır. ı) Çoğunluk sağlandığında Başkan oturumu açar, ilk olarak bir önceki toplantıya ait tutanağın görüşülmesine geçilir ve okunarak oya sunulur. Tutanağın görüşülmesi sırasında; alınmış olan kararlar veya üyelerin konuşmalarına uygun olarak tutanağa geçmemiş veya yanlış geçmiş hususlar bulunduğu takdirde bunların düzeltilmesi için karar alınır ve düzeltme kararı önceki tutanağa eklenir. Alınan düzeltme kararına muhalif olan Meclis Üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin altına muhalefet şerhi verebilir. Bu şerhin yazılı ve gerekçeli olması şarttır. j) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak gündemde değişiklik yapılması hakkında Yönetim Kurulu önerisi varsa, bu öneri gündeme geçilmeden önce görüşülerek, karara bağlanır. Toplantı gündeminin görüşülmesine başlandıktan sonra değişiklik önerileri dikkate alınmaz. Müzakereye gerek olmadığına, İç Yönerge hükümlerine riayete, gündemdeki sıra değişikliklerine ve oylamanın şekline ait öneriler gündemden önce konuşulur. k)görüşmeye gerek olup olmaması, Başkanı gündeme veya Meclisin çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. Usule ait konuşmalarda, konuşmanın usule ait olup olmadığını Başkan takdir eder. İlgili direnirse işaretle oylamaya başvurulur. l) Her Meclis üyesi, Yönetim Kuruluna gündem ile ilgili yazılı veya sözlü soru sorabilir. Sözlü soru Meclis toplantısında sorulur ve Yönetim Kurulu sözcüsü tarafından ya hemen veya bir sonraki oturumda cevaplandırılır. Yazılı soru, ya önceden ya da Meclis toplantısı esnasında Meclis Başkanlığına verilir. Yazılı olarak cevap istenmesi halinde Yönetim Kurulu, soru sahibine yazı ile cevap verir. Yazılı soruya sözlü cevap istenilmesi halinde Başkan evvela soruyu okur. Yönetim Kurulu Sözcüsü tarafından hemen cevap verilmesi mümkün değil ise en geç bir sonraki oturumda sözlü olarak cevap verilebilir. m) Hiçbir üye, ismini yazdırmadan veya oturum sırasında Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşma, kural olarak kürsüden Meclise ve Başkanlığa hitaben yapılır. Bununla beraber kısa konuşmalar Başkanın izni ile oturulan yerden de yapılabilir. Bu takdirde üye Başkana hitap eder. Bu konuşma üç dakikayı geçemez. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile katip üyeye okutturulması mümkündür. n) Konuşmalar kayıt veya istek sırasına göre yapılır. Yönetim Kurulu ve ilgili konularda Meclis tarafından kurulan komisyonların sözcüleri her zaman söz isteyebilirler, bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın Başkanlıkça söz verilebilir. o) Görüşmelerin yeterliliği (kifayeti müzakere) istenirse, bu istek, oya konulmadan evvel, biri lehde ve diğeri aleyhte olmak üzere en az iki üye konuşma hakkına sahiptir. p) Başkan, konular müzakere edilir veya oya konurken lehde veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanabilir. Başkan görüşmeye katılmak istediğinde yerini Başkan Yardımcısına bırakır ve konuşma kürsüsüne geçer. Ancak, konu görüşülüp sonuçlandırıldıktan sonra tekrar Başkanlık görevini sürdürebilir. 5

6 r) Meclis toplantılarında konuşmacının sözü kesilmez. Söz söyleyenin sözü ancak Başkan tarafından kendisini İç Yönergeye uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek üzere kesilebilir. İki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen üye, aynı toplantıda, o konu hakkında konuşmaktan Başkan tarafından menedilebilir veya meclis de, işaret oyu ile karar alarak o konu hakkında konuşmaktan üyeyi menedebilir. s) Meclis veya Meclis Başkanı gerekli görürse konuşma sürelerini sınırlayıcı kararlar alabilir. t) Meclis üyeleri ticari işletmelerini, işyerini veya ortaklarını ilgilendiren konuların görüşülmesi ve oylanması sırasındaki müzakerelere katılamazlar. Meclis gerekli gördüğü takdirde ilgili üyenin açıklamalarını dinler. u) Görüşmeler sırasında kişisel ve siyasal tartışmalara girilemez. Kaba ve yaralayıcı sözler söylenemez. Başkan, bu tür davranışlarda bulunanların sözünü keserek kendilerini uyarır. Buna rağmen konuşmacı ısrar ederse, Başkan konuşmacıyı kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, konuşmacıyı konuşmaktan veya toplantıya katılmaktan menedilebilir. Konuşmacıya sataşanlara da aynı işlem yapılır. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı söz ve ifadeler varsa Başkan gereken düzeltmelerin yapılması için o yazıyı veya önergeyi sahibine geri verir. Toplantı sırasında sarf edilen bu gibi söz ve ifadeler Meclis kararı ile tutanaktan çıkarılır. y) Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve Meclis üyeleri açıklama yapabilir veya cevap verebilirler. Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı toplantı içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. Bu suretle söz almak isteyen, hangi nedenden dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir. Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Meclis bu konuda görüşmesiz ve işaret oyu ile karar verir. z) Meclis te, Yönetim Kurulu nun isteği veya Meclis üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapılabilir. Kapalı oturum yapılmasına karar verildiği takdirde, kapalı oturumda Meclis üyeleri dışında herkes toplantı salonundan çıkarılır. Meclis kapalı oturum yapılıp yapılmaması içim işaret oyu ile karar verir. Meclis üyelerinin dile getireceği veya Yönetim Kurulu nun ihtiyaç göreceği personel konularına ilişkin görüşmeler mutlaka kapalı oturumda yapılır. Kapalı oturumda yapılacak görüşmelerin tutanakları Başkanca alınacak önlem doğrultusunda tutulur. Kapalı oturumda yapılan görüşmeler gizlidir. Kapalı oturum tutanakları, gereği yerine getirildikten sonra bir zarfa konulup mühürlenerek, Meclis Başkanı tarafından korunma altına alınması sağlanır. Meclis toplantıları sonucunda karar özeti ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur. Oylama şekli Madde 17- Kanun ve Yönetmeliklerde gizli oylama yapılması zorunlu tutulan durumlar ile meclis tarafından gizli oylama yapılması kararlaştırılan haller hariç işaretle oylama yapılır. a) İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması veya ayağa kalkmaları şeklinde olur. b) Gizli oylama, gizli oylama için, Meclis Başkanlığınca yapılacak öneri üzerine, adedi Meclis tarafından belirlenecek bir Oy Ayırım Heyeti kurulur. Katip üye, oy ayrım heyetinde yer alır. Bunu takiben gizli oylama; matbu ve oy vereni belirleyecek şekilde hiçbir işaret bulunmayan oy pusulalarının Meclis Üyeleri isim listesindeki sıraya ve Başkanlıkça yapılacak davete göre üzerinde Oda mühürü bulunan ve Oy Ayırım Heyetince oy kullanana verilecek 6

7 bir zarfa seçim hücresinde konarak belirlenen oy sandığına veya kutusuna atılması şeklinde olur. Oy verme işlemi bitince, Oy Ayırım Heyeti gizli oy zarflarını açarak oylama sonucunu bir tutanakla Meclis Başkanına verir. Meclis Başkanı da bu tutanağa dayalı olarak oylama sonucunu ilan eder. Oy pusulaları, Oy Ayırım Heyetince kapalı bir zarfın içinde saklanmak üzere Meclis Başkanına teslim edilir. Önergeler Madde 18- Üyeler tarafından işbu İç Yönergeye uygun olarak verilen önergelerin görüşülebilmesi için önerge sahibinin veya önerge sahiplerinden birinin toplantıda hazır bulunması gereklidir. Önerge sahibinin görevli bulunması veya Meclisçe kabul edilen bir mazerete dayanarak toplantıya katılmamış olması nedeniyle önergesi bir defaya mahsus olmak üzere gündemde bırakılır. Aksi takdirde önerge görüşülmeden düşer. Dinleyiciler Madde 19- Başkanlıkça veya Başkanlığın onayı ile Meclis üyeleri tarafından davet edilen dinleyiciler, oturumun devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükunet içinde oturmak zorundadırlar. Görüşmeler sırasında, kabul ve ret yönünden alkış tutamazlar, oy kullanamaz, söz yahut herhangi bir harekette bulunamazlar. Başkan bu yasağa uymayanların dışarı çıkarılmasını sağlar. Komisyonlar Madde 20- Meclis üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir. Hesapları inceleme komisyonu beş üyeden, mevzuat komisyonu ve derece itirazlarını inceleme komisyonu, ihtisas komisyonları yedi üyeden oluşur. Komisyonların kararları istişari niteliktedir. Komisyonlar, çalışmalarını Muamelat Yönetmeliği 80 inci maddeye göre yürütür. Hesapları inceleme komisyonu Madde 21- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görevlerinin yanı sıra, bütçe tasarısını, aktarma önerilerini, aylık mizan cetvellerini, kesin hesabı ve bunların uygulama durumunu Meclis adına incelemek ve görüşlerini rapor halinde Meclise sunmakla görevlidir. Bütçe içi ve bütçe dışı her türlü harcamayı gerektiren hususlar Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu olmaksızın Mecliste müzakere edilemez. Mevzuat komisyonu Madde 22- Mevzuat Komisyonu; Kanun, Yönetmelikler, Oda İç Yönergesi, Personel iç Yönergesi, Meclisin çıkaracağı diğer Yönergeler ile ilgili Meclisçe veya Meclis Başkanlığınca istenen görüşleri bildirmekle görevlidir. Derece itirazlarını inceleme komisyonu Madde 23- Derece itirazlarını inceleme komisyonu; gerek ilk kayıtlardaki derecelendirmeler ile sonradan yapılan derece değişiklikleri için alınan Yönetim Kurulu kararlarına karşı üyeler tarafından yapılacak itirazlar ile Oda ya kayıtlı bulundukları halde sanayici olmaları sebebi ile Oda dan kayıtlarının silinmesini talep eden üyelerin taleplerini Meclis adına önceden incelemek ve görüşünü bir rapor halinde Meclise bildirmekle görevlidir. Danışma Kurulları Madde 24- Kurulların kuruluş ve çalışma usulleri meclisçe hazırlanacak özel statü ile belirlenir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri Madde 25- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 7

8 b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Yönetim kurulu başkanının görev ve yetkileri Madde 26- Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır: a) Odayı hukuki bakımdan temsil etmek, b) Kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulamasını sağlamak, c) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, d) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek, e) Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak, f) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek, g) Mecliste Yönetim Kurulu adına söz almak ve açıklama yapmak, h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak. Yönetim kurulunun toplantıları ve çalışma usulü Madde 27- Yönetim Kurulu toplantıları, Kanun ve Muamelat Yönetmeliği ne uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya kadar üyelerinin en az üçte birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı na hitaben yapacağı yazılı talep üzerine toplantının gündemine yeni maddeler eklenir. a) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir eder. b) Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar. c) Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy hakkı yoktur. d) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çoğunluk kararı ile bu sıra değiştirilebilir. Müzakereye gerek olmadığına, Iç Yönerge hükümlerine uyulmasına, gündemde sıra değişikliğine ve oylamanın şekline ait öneriler, asıl meseleden önce konuşulur. 8

9 e) Hiçbir üye Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar istek sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler. f) Konular müzakere edilirken Başkan, sadece konuyu açıklar, konu hakkında leh ve aleyhte oyunu belli edemez. Müzakere sonunda görüşünü açıklayabilir ve yeni bir mütalaa beyanı halinde müzakerenin devamını isteyebilir. g) Söz söyleyen üyenin sözü ancak Başkan tarafından ve kendisini görüşme usul ve esaslarına davet etmek üzere kesilebilir. h) Başkan, konuşma sırasında konu dışı veya şahsiyata yönelik sözler söyleyen üyenin derhal dikkatini çeker. Üye hareketlerinde direnirse Başkan oylama yapar ve kendisini konuşturmayabilir. ı) Yönetim Kurulu Tutanakları görüşmeleri tamamen kapsayacak şekilde Genel Sekreterlikçe tutulur ve banda alınır. i) Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar. j) Kararların oya sunulmasından sonra karar değişimine gidilemez. Herhangi bir karar için yeniden görüşme isteyen üye bunun gerekçesini açıklar. Bu açıklamadan sonra istek oya konur. Çoğunluk lehte karar verdiği takdirde konu, sonraki ilk toplantı gündeminin başına konur. Çoğunlukla alınan kararlarda muhalif kalanların isimleri yazılır. k) Yönetim kurulu karar özetleri ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur. Oda yönetim kurulunun yetki devri Madde 28- Yönetim Kurulu; Kanuna ve Yönetmeliklere aykırı olmamak kayıt ve şartı ile ve gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını Başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcılarından birine devredebilir. Yetki, yazılı olarak devredilir ve derhal Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur. Çalışma komiteleri Madde 29- Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde her zaman kendi üyeleri arasından veya üyeleri dışındaki ihtisas sahiplerinden sürekli veya geçici çalışma komiteleri kurabilir ve kurduklarını kaldırabilir. Disiplin kurulunun görev ve yetkileri Madde 30- Oda üyeleri hakkında açılan disiplin soruşturmalarını Oda Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmektir. Disiplin kurulu toplantıları ve çalışma usulü Madde 31- Disiplin kurulu toplantıları, Kanun, Muamelat Yönetmeliği ve Oda Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğine göre yapılır. a) Disiplin kurulunun sekreteryasını oda genel sekreterliği yürütür. b) Disiplin kurulu toplantıları gizlidir. Disiplin kurulu, toplantılarının açık yapılmasına da karar verebilir. c) Disiplin kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar. d) Disiplin kurulu; toplantılarında Odanın teknik elemanlarının bulunmasını isteyebilirler. Bu istek Oda Genel Sekreterince yerine getirilir. e) Disiplin kurulunun bütün toplantılarına Oda Genel Sekreteri katılabilir. Ancak, oy hakkı yoktur. f) Disiplin kurulu için bir karar defteri ve bir üye ceza defteri tutulur. Para cezaları ile kesinleşen disiplin cezaları üye ceza defterine düzenli olarak işlenir. Ayrıca, verilen disiplin ve para cezalarına ilişkin kararların bir sureti üyenin dosyasına konulur veya işlenir. g) Üye ceza defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur ve saklanır. 9

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Oda bütçesi ve harcama yetkisi Madde 32- Oda, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini uygular. Sayman üyenin görev ve yetkileri Madde 33- Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini her zaman kontrol etmek, b) Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksikleri Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirmek, c) Kasayı, iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde kontrol etmek, d) Oda nın mali kaynaklarını, Mali İşler Müdürü, danışman ve Yönetim Kurulu Başkanı oluru ile değerlendirmek, e) Ödeme makbuzlarını veya mahsup fişini yada bunların dayandığı müsbit evrakı, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ile Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde müştereken imzalamak, f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Kayıt ücreti Madde 34- Oda, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliğini uygular. İhale işleri ve hizmet alımı Madde 35- Oda nın, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve satımlarının tabi olduğu usul ve esaslar açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkeleri gözetilerek, Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilir. Oda, istisna ve vekalet akdi ile hizmet alımı yapabilir. Kamulaştırma Madde 36- Oda, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartı ile meclis kararı ve Bakanlığın izni ile kamulaştırma yapabilir. Kamu yararı kararı Bakanlıkça verilir. Şirket ve vakıf kurma Madde 37- Oda, bu Kanunda öngörülen ekonomik nitelikli görevlerini yapmak, meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak Bakanlığın izni ile şirket kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilirler. Oda, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurabilirler. BEŞİNCİ BÖLÜM ODANIN İÇ YÖNETİM YAPISI GENEL SEKRETERLİK, MÜDÜRLÜKLER VE SERVİSLER Odanın iç yönetim yapısı Madde 38- Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak işbu İç Yönergede belirlenen birimler tarafından yürütülür. Genel sekreterlik Madde 39-Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcılarından oluşur. Genel sekreter ataması 10

11 Madde 40- Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar arasından yönetim kurulu kararı ile genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı/ yardımcıları atanır. Genel sekreterin görev ve yetkileri Madde 41- Oda Genel Sekreteri Oda Personelinin disiplin ve sicil amiri olup, başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır. a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, görevinin değiştirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak, haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek, ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. j) Yayın işlerini yönetmek, k) Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. ö) Oda ya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek kişilerle yapılan yazışmalarda, Oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususları imzalamak, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu nun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Genel sekreter yardımcısının görev ve yetkileri Madde 42- Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterden sonra Odanın en yüksek disiplin ve sicil amiridir. a) Genel Sekreterin, görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı nın onayıyla Genel Sekreterliğe vekalet eder. b) Herhangi bir nedenle Genel Sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar bu kadroya varsa Genel Sekreter Yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz Oda personelinden biri Yönetim Kurulu kararı ile vekaleten atanır. Ancak, vekalet süresi altı ayı geçemez. 11

12 c) Genel Sekreterliğe vekalet edenler genel sekreterliğin tüm görevlerini yerine getirmekle görevli ve yetkili olup, yaptıkları bu iş ve işlemlerden sorumludur. Danışmanlar Madde 43- Danışmanlar, Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs elemanlardır. Hangi konular için danışman çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şartlar Yönetim Kurulunca belli edilir. Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi Madde 44- Disiplin ve Özlük İşleri Danışma Komitesi; Genel Sekreterin Başkanlığında; Genel Sekreter Yardımcısı ile Müdürlerden oluşur." Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi; Personelin, atanma, yükselme, ödüllendirilmeleri, cezalandırılmaları hakkında, Gizli Sicil Raporlarını esas alarak; görüşlerini belirler. Bu görüşler, Genel Sekreterlik kanalı ile gereği için, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu komite aynı zamanda 44 üncü madde kapsamına giren fiiller hakkında gerekli işlemleri yürütmekle de görevlendirilir. Disiplin cezaları Madde 45- Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların ve sair mevzuatın, Odanın yetkili makamlarının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İtiraz Madde 46- Disiplin cezalarına, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde Oda Meclisine başvurularak itiraz edilebilir. Cezai takibat Madde 47- Oda paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlarının üyeleri ile personeli hakkında Devlet Memurları hakkındaki cezalar uygulanır. Müdürlükler Madde 48- Müdürlükler, Oda işlerini yürütmekle yükümlü iç örgütlenme üniteleridir. Bu üniteler şunlardır: -Başkanlık Bürosu Müdürlüğü -Hukuk İşleri Müdürlüğü -Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü -Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü -Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü -İnsan Kaynakları Müdürlüğü - Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü -Mali İşler Müdürlüğü -Ticari İşlemler Müdürlüğü -Sicil Müdürlüğü -Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü -Ticaret Sicili Müdürlüğü -Danışmanlar Yeni ünitelerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Meclisçe karara bağlanır. 12

13 Müdürler Madde 49- Her birim dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş bir müdür tarafından yönetilir. Her müdür, kendi müdürlüğü için bu yönetmelikte belirtilen görevleri ve Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlikçe verilecek veya devredilecek Oda ile ilgili diğer işleri mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür; kendisine bağlı şefliklerin tam bir disiplin ve uyum içinde çalışmasını sağlar ve gerekli önlemleri alır. Müdürler, Meclis, Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararlarına ihtiyaç gösteren konularda, hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra gerekli belgeleri Genel Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imzaya yetkili kılınan Müdürler; Genel Sekreterlikçe belli edilen belgeleri ve yazıları imza ederler. Müdürlerde aranacak diğer nitelikler, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürü, Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürü, Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürü nün mutlaka İngilizce dilini bilmesi şarttır. İngilizce dilinin yanı sıra başka bir yabancı dil bilinmesi tercih nedeni olacaktır. Ticaret Sicili Müdürü ve Yardımcılarının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 8 inci maddesindeki nitelikleri taşıması zorunludur. Müdürlüklerin görevleri ve işleyişi Madde 50- Odanın iş akışı, müdürlüklerin, danışmanlıkların ve tüm birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre revize edilerek, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan Kalite El Kitabı ve Kalite Prosedürlerinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve yürütülür. Oda nın kalite sistemini ve Müdürlüklerin (tüm birimlerin) görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan Kalite El Kitabı ve prosedürleri ilgili Müdürlüklerin (birimlerin) görüş ve önerileri de göz önünde tutularak, Kalite ve Personel Eğitim Sorumlusu tarafından sürekli olarak gözden geçirilir ve gereken değişiklikler, Genel Sekreterin bilgi ve onayı ile yapılır. Değişiklikler Yönetim Kuruluna arz edilerek, Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra karara bağlanır. Şeflikler Madde 51- Gerekli Müdürlükler bünyesinde görevlerin düzenli ve süratli yürütülebilmesini sağlayacak sayıda şeflikler kurulur. Meclisçe kabul edilen kadro cetveli çerçevesinde şefliklerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması Genel Sekreterliğin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Şefler Madde 52- Her şefliğin başında yüksek öğrenimini bitirmiş bir şef bulunur. Şefler, şeflikleri ile ilgili görevleri mevzuata Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı veya bağlı bulundukları Müdürün talimatına uygun olarak yürütürler. Şefler, şefliklerine ait görevlerin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesinden, şefliklerine bağlı personelin devam durumlarından ve iş sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesinden, kendilerine verilmiş olan demirbaş ve diğer malzemenin iyi saklanmasından sorumludurlar. Şefler, şefliklerine gelen ve giden yazıları ve belgeleri incelemek, giden yazıları ve verilen belgeleri paraf etmek ve gelen yazıları çabuk sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Cevabı bir hafta veya daha fazla gecikecek yazılar hakkında, gecikme nedenlerini bağlı oldukları müdürlerine önceden bildirirler. Birimler arası ilişkiler Madde 53- Birimler, Oda işlerinin uyumlu olarak yürütülmesi için, birbirleriyle sürekli ilişki içinde bulunurlar. Bu ilişkilerin kurulmasında başta Genel Sekreter ve Yardımcısı olmak üzere, Müdürler ve tüm Şefler/danışmanlar sorumludurlar. 13

14 ALTINCI BÖLÜM ODA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Oda yönetimine müdahale edilemeyeceği Madde 54- Oda Meclisi, Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri Odanın yönetimine doğrudan müdahale edemezler. Müdür ve memurlara doğrudan talimat veremezler. Meslek Komitesi Başkanı ve o komiteden seçilen Meclis üyeleri, komitenin görevli memuru, şefi ve müdürü ile yalnızca komitesi ile ilgili konuları görüşebilirler, bilgi talep edebilirler. Odaya ait işler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter ile temas ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri konularda Genel Sekreter ve görevli Müdürlerle birlikte çalışma yapabilirler, çalışmalardan bilgi edinebilirler. Genel sekreterliğe bilgi verme Madde 55- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları Oda adına yazı yazdıkları takdirde, ilgili Müdürlükler bu durumdan Genel Sekreterliği bilgilendirir. Bilgi edinme hakkı Madde 56- İlgililerin, Oda nın yaptığı işlemlerle ilgili olarak bilgi ve belge talep etmesi halinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır. Oda ile ilgili ekspertiz işlemleri Madde 57- Yönetim Kurulu üyeleri istisnai ve zorunlu haller dışında, Oda ile ilgili ekspertiz işlerinde görevlendirilemezler. Siyaset yasağı Madde 58- Oda, kuruluş amacı dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendisine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz. Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemez. Oda organ toplantılarında siyasetle ilgili görüş beyan edilemeyeceği gibi, belirli bir siyasi partiyi destekler biçimde konuşma yapılamaz ve görüş beyan edilemez. Beyanatta bulunma Madde 59- Yönetim Kurulu Başkanı, Oda nın hukuki temsilcisi ve Yönetim Kurulu nun sözcüsü olduğundan Oda ve Yönetim Kurulu ile ilgili beyanatta bulunabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulunca yetkili kılınmaksızın Oda veya Yönetim Kurulu ile ilgili beyanatta bulunamazlar. Yönetim Kurulu'nun onayını olmadan yapılacak bir beyanat Odayı ilzam etmez. İmza sirküleri Madde 60- Oda tarafından imza yetkisine sahip kılınanları gösterir bir "imza sirküleri" hazırlanır. Bu sirküler imza yetkisine sahip olanlarda ortaya çıkacak değişikliklere göre hemen yenilenir ve her iki halde de Birliğe ve diğer ilgili merci ve kuruluşlara gönderilir. İmza yetkisine sahip olanların adları ve soyadları ile unvanları veya Odadaki görevlerinin imza edecekleri evrakta belirtilmesi zorunludur. Ek Madde 1- Kanunun 73 üncü maddesi, Geçici 12 nci maddesi ile Birlik Personel Yönetmeliği nin 34. maddesi çerçevesinde öngörülen hususlar ayrı yönerge halinde düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan Yönerge Madde 61- Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Meclisin tarihli, 22 sayılı oturumunda müzakere ve kabul edilen Birliğin tarihli, sayılı onayını taşıyan İzmir Ticaret Odası İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 62- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisin tarihli, 16 sayılı oturumunda müzakere ve kabul edilen, Birliğin tarihli, sayılı onayı ile 14

15 yürürlüğe giren Oda İç Yönergesinin değiştirilmesi Meclisin tarihli, 03 sayılı oturumunda kabul edilmiş ve Birliğin onayı ile değiştirilmiştir. Yürütme Madde 63- Bu İç Yönerge hükümleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür. 15

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ

NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu iç yönergenin amacı; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluşu, sevk ve idaresi, görev,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı