İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, işlerin yürütülmesi şekline, hizmet birimlerine, iş bölümüne ait esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerini saklı tutarak ve bu kurallara uygun olarak İzmir Ticaret Odası nın işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlar hakkında 5174 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler uygulanacaktır. Hukuki dayanak Madde3- Bu Yönerge 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 17 nci maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında; Bakanlık : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, Birlik :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, Oda : İzmir Ticaret Odasını, Meclis : İzmir Ticaret Odası Meclisini, Yönetim Kurulu: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Organ : İzmir Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunu, Statüye Tabi Personel: 5174 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi kapsamında istihdam edilen personeli, İşçi Statüsündeki Personel: 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen personeli, Kanun : 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Personel Yönetmeliği: 5 Ağustos 1983 tarihli, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 83/6620 karar sayılı Odalar Borsalar ve Birlik Personel Yönetmeliği ve değişikliklerini, Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik : Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği 1, Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği 2, Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik: Odalar Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliği 3, Muamelat Yönetmeliği : Oda Muamelat Yönetmeliğini 4, 1 R.G., , S R.G., , S R.G., , S R.G., , S

2 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini 5, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliği : Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliği 6 Disiplin Yönetmeliği: Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliği 7 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kuruluşu ve amacı Madde 5- İzmir Ticaret Odası; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Şube ve temsilcilik kurma yetkisi Madde 6- Oda, çalışma alanı içinde olmak koşuluyla Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine uygun olarak yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile şube veya temsilcilik kurabilir. Şube ve Temsilcilikler hakkında Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Çalışma alanı Madde 7- Odanın kuruluş ve çalışma alanı İzmir il sınırıdır. Odanın çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. Görevi Madde 8- Odanın görevi, 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve diğer kanunlar ile verilen görevleri kuruluş amacına uygun olarak yapmaktır. Odaya kayıt zorunluluğu Madde 9- Kanun un 9 uncu maddesine göre Oda ya kayıt zorunluluğu bulunanlar ve bunların şubeleri Odanın çalışma alanı içinde işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde İzmir Ticaret Odası na kaydolmak zorundadır. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler, Oda tarafından re sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Oda, üyelik kaydına ilişkin işlemlerde, Muamelat Yönetmeliği nin İkinci Bölüm ündeki kuralları uygular. Oda organları ve oluşumu Madde 10- Odanın organları şunlardır: a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ODA ORGANLARI 5 R.G., , S R.G., , S R.G., , S

3 Oda, mesleklerin gruplandırılmasında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerini uygular. Oda, organların oluşumu hakkında, Kanun ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Organların toplantı usulü ve kararları Madde 11- Odanın organlarının toplantıları hakkında Kanunun 96 ncı maddesi ve Muamelat Yönetmeliği Üçüncü Bölüm deki kurallar uygulanır. Meslek komitelerinin görevleri Madde 12- Oda Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır: a) Kanunda belirtildiği şekilde; Odanın kuruluş amacına göre çalışmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumak, b) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. d) Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar ile ticari teamülleri tespit ederek, Yönetim Kurulu na teklifte bulunmak, e) Fire, zayiat ve randıman oranları ile mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler hakkında Yönetim Kurulu nun talep etmesi halinde görüş beyan etmek, f) Meslek kurallarına uymayan meslek mensupları hakkında gerekli işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, g) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu veya Genel Sekreterlikçe kendilerine iletilen meslekleri ile ilgili konuları incelemek ve süresi içinde görüş bildirmek, h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Meclisin görevleri Madde 13- Oda Meclisi en üst karar ve denetim organı olup, Meslek Gruplarınca yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Oda meclisinin görevleri şunlardır: a) Oda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve hesapları inceleme komisyonu üyelerini seçmek, b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek, c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak, e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek, f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak, g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak, h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak, j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek, k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak, l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak, n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek, 3

4 o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek, p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek, r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. s) Kanun un ve ilgili Yönetmeliğin kendine verdiği denetleme görevini yapmak amacıyla, belli bir konuda bilgi edinmek ve araştırma yapabilmek için komisyon kurarak Meclis araştırması açmak. Meclis araştırmasına, Meclis üye tam sayısının dörtte birinin Meclis Başkanlığına yapacağı yazılı müracaat üzerine Meclis tarafından karar verilir. Meclis başkanının görev ve yetkileri Madde 14- Meclis Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Protokolde Oda yı temsil etmek, kendisinin bulunmadığı hallerde Oda yı temsil etmek üzere Başkan Yardımcılarından birini, her iki Başkan yardımcısının bulunmaması halinde, kendisinin seçeceği bir Meclis üyesini görevlendirmek, b) Oda Meclisinin toplantı gündemini, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek, c) Oda Meclisini toplantıya davet etmek, d) Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek, e) Tutanakların, karar özetlerinin sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak, f) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını izlemek, takip etmek, g) Mecliste görüşülecek konuları önceden gerektiğinde İhtisas Komisyonlarına havale etmek ve konu hakkında Yönetim Kuruluna da bilgi vermek, h) Kanunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. Katip üyenin görevleri Madde 15- Kâtip üyelerin görevleri şunlardır : a) Meclis tutanakların tutulmasına yardımcı olmak, b) Meclis karar özetleri ile meclis onayından geçen tutanakları imzalamak, c) Meclis toplantısında, meclis başkanı tarafından toplantı sırasında kendisine yardımcı olmak amacıyla verilen görevleri yapmak Meclisin toplantıları ve çalışma usulü Madde 16- Meclis toplantıları Kanun ve Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Meclis tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar Meclis üyelerinin en az dörtte birinin Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine toplantının gündemine yeni maddeler eklenir. Meclis, gerektiğinde Meclis Başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, Meclis, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya Yönetim Kurulunun Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. a) Yeter sayıda üye bulunup bulunmadığı hususu her oturum gününe ait imza cetvellerindeki imzaların ve gerektiğinde mevcudun sayılması ya da Başkan ın lüzum görmesi halinde ad okumak sureti ile anlaşılır. b) Yeter sayı bulunmadığı takdirde Başkan toplantıyı; yeter sayının sağlanması muhtemel ise gerektiği kadar sonraya, bunun mümkün olmaması halinde 3 iş günü sonrasına bırakır. c) Meclis, o gün oturum yapamadığı takdirde ertesi oturum aynı gündem ile yapılır. Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çıkmışsa, onlar da gündeme alınır. d) Meclise duyurulmasında zorunluluk taşıyan olağanüstü acele hallerde beşer dakikayı geçmemek, konunun özetini Başkana açıklamak şartı ve Başkanın takdiri ile, en çok 4

5 iki üyeye gündem dışı söz verilebilir. Yönetim Kurulu bu konuşmalara cevap verme hakkına sahiptir. e) Yönetim Kurulu olağanüstü ve acele hallerde gündem dışı söz isterse Başkan, bu isteği yerine getirir. Yönetim Kurulunun açıklamasından sonra, en çok iki üye beşer dakikayı aşmamak ve konu ile ilgili olmak üzere konuşma hakkına sahiptir. Son söz Yönetim kuruluna aittir. f) Gündem dışı yapılan konuşmalar gündeme geçmeden önce yapılır ve karara bağlanamaz. g) Gündemin görüşülmesine geçildikten sonra Başkan her an yoklama yapabilir. h) Görüşmeler sırasında oylamaya geçilirken üyeler yoklama yapılmasını isteyebilirler. Başkan bu isteğe uyar. Yoklama sonucunda üye tam sayısının çoğunluğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa toplantı kapatılır. Bu takdirde (b) bendi uygulanır. ı) Çoğunluk sağlandığında Başkan oturumu açar, ilk olarak bir önceki toplantıya ait tutanağın görüşülmesine geçilir ve okunarak oya sunulur. Tutanağın görüşülmesi sırasında; alınmış olan kararlar veya üyelerin konuşmalarına uygun olarak tutanağa geçmemiş veya yanlış geçmiş hususlar bulunduğu takdirde bunların düzeltilmesi için karar alınır ve düzeltme kararı önceki tutanağa eklenir. Alınan düzeltme kararına muhalif olan Meclis Üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin altına muhalefet şerhi verebilir. Bu şerhin yazılı ve gerekçeli olması şarttır. j) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak gündemde değişiklik yapılması hakkında Yönetim Kurulu önerisi varsa, bu öneri gündeme geçilmeden önce görüşülerek, karara bağlanır. Toplantı gündeminin görüşülmesine başlandıktan sonra değişiklik önerileri dikkate alınmaz. Müzakereye gerek olmadığına, İç Yönerge hükümlerine riayete, gündemdeki sıra değişikliklerine ve oylamanın şekline ait öneriler gündemden önce konuşulur. k)görüşmeye gerek olup olmaması, Başkanı gündeme veya Meclisin çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. Usule ait konuşmalarda, konuşmanın usule ait olup olmadığını Başkan takdir eder. İlgili direnirse işaretle oylamaya başvurulur. l) Her Meclis üyesi, Yönetim Kuruluna gündem ile ilgili yazılı veya sözlü soru sorabilir. Sözlü soru Meclis toplantısında sorulur ve Yönetim Kurulu sözcüsü tarafından ya hemen veya bir sonraki oturumda cevaplandırılır. Yazılı soru, ya önceden ya da Meclis toplantısı esnasında Meclis Başkanlığına verilir. Yazılı olarak cevap istenmesi halinde Yönetim Kurulu, soru sahibine yazı ile cevap verir. Yazılı soruya sözlü cevap istenilmesi halinde Başkan evvela soruyu okur. Yönetim Kurulu Sözcüsü tarafından hemen cevap verilmesi mümkün değil ise en geç bir sonraki oturumda sözlü olarak cevap verilebilir. m) Hiçbir üye, ismini yazdırmadan veya oturum sırasında Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşma, kural olarak kürsüden Meclise ve Başkanlığa hitaben yapılır. Bununla beraber kısa konuşmalar Başkanın izni ile oturulan yerden de yapılabilir. Bu takdirde üye Başkana hitap eder. Bu konuşma üç dakikayı geçemez. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile katip üyeye okutturulması mümkündür. n) Konuşmalar kayıt veya istek sırasına göre yapılır. Yönetim Kurulu ve ilgili konularda Meclis tarafından kurulan komisyonların sözcüleri her zaman söz isteyebilirler, bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın Başkanlıkça söz verilebilir. o) Görüşmelerin yeterliliği (kifayeti müzakere) istenirse, bu istek, oya konulmadan evvel, biri lehde ve diğeri aleyhte olmak üzere en az iki üye konuşma hakkına sahiptir. p) Başkan, konular müzakere edilir veya oya konurken lehde veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanabilir. Başkan görüşmeye katılmak istediğinde yerini Başkan Yardımcısına bırakır ve konuşma kürsüsüne geçer. Ancak, konu görüşülüp sonuçlandırıldıktan sonra tekrar Başkanlık görevini sürdürebilir. 5

6 r) Meclis toplantılarında konuşmacının sözü kesilmez. Söz söyleyenin sözü ancak Başkan tarafından kendisini İç Yönergeye uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek üzere kesilebilir. İki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen üye, aynı toplantıda, o konu hakkında konuşmaktan Başkan tarafından menedilebilir veya meclis de, işaret oyu ile karar alarak o konu hakkında konuşmaktan üyeyi menedebilir. s) Meclis veya Meclis Başkanı gerekli görürse konuşma sürelerini sınırlayıcı kararlar alabilir. t) Meclis üyeleri ticari işletmelerini, işyerini veya ortaklarını ilgilendiren konuların görüşülmesi ve oylanması sırasındaki müzakerelere katılamazlar. Meclis gerekli gördüğü takdirde ilgili üyenin açıklamalarını dinler. u) Görüşmeler sırasında kişisel ve siyasal tartışmalara girilemez. Kaba ve yaralayıcı sözler söylenemez. Başkan, bu tür davranışlarda bulunanların sözünü keserek kendilerini uyarır. Buna rağmen konuşmacı ısrar ederse, Başkan konuşmacıyı kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, konuşmacıyı konuşmaktan veya toplantıya katılmaktan menedilebilir. Konuşmacıya sataşanlara da aynı işlem yapılır. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı söz ve ifadeler varsa Başkan gereken düzeltmelerin yapılması için o yazıyı veya önergeyi sahibine geri verir. Toplantı sırasında sarf edilen bu gibi söz ve ifadeler Meclis kararı ile tutanaktan çıkarılır. y) Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve Meclis üyeleri açıklama yapabilir veya cevap verebilirler. Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı toplantı içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. Bu suretle söz almak isteyen, hangi nedenden dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir. Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Meclis bu konuda görüşmesiz ve işaret oyu ile karar verir. z) Meclis te, Yönetim Kurulu nun isteği veya Meclis üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapılabilir. Kapalı oturum yapılmasına karar verildiği takdirde, kapalı oturumda Meclis üyeleri dışında herkes toplantı salonundan çıkarılır. Meclis kapalı oturum yapılıp yapılmaması içim işaret oyu ile karar verir. Meclis üyelerinin dile getireceği veya Yönetim Kurulu nun ihtiyaç göreceği personel konularına ilişkin görüşmeler mutlaka kapalı oturumda yapılır. Kapalı oturumda yapılacak görüşmelerin tutanakları Başkanca alınacak önlem doğrultusunda tutulur. Kapalı oturumda yapılan görüşmeler gizlidir. Kapalı oturum tutanakları, gereği yerine getirildikten sonra bir zarfa konulup mühürlenerek, Meclis Başkanı tarafından korunma altına alınması sağlanır. Meclis toplantıları sonucunda karar özeti ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur. Oylama şekli Madde 17- Kanun ve Yönetmeliklerde gizli oylama yapılması zorunlu tutulan durumlar ile meclis tarafından gizli oylama yapılması kararlaştırılan haller hariç işaretle oylama yapılır. a) İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması veya ayağa kalkmaları şeklinde olur. b) Gizli oylama, gizli oylama için, Meclis Başkanlığınca yapılacak öneri üzerine, adedi Meclis tarafından belirlenecek bir Oy Ayırım Heyeti kurulur. Katip üye, oy ayrım heyetinde yer alır. Bunu takiben gizli oylama; matbu ve oy vereni belirleyecek şekilde hiçbir işaret bulunmayan oy pusulalarının Meclis Üyeleri isim listesindeki sıraya ve Başkanlıkça yapılacak davete göre üzerinde Oda mühürü bulunan ve Oy Ayırım Heyetince oy kullanana verilecek 6

7 bir zarfa seçim hücresinde konarak belirlenen oy sandığına veya kutusuna atılması şeklinde olur. Oy verme işlemi bitince, Oy Ayırım Heyeti gizli oy zarflarını açarak oylama sonucunu bir tutanakla Meclis Başkanına verir. Meclis Başkanı da bu tutanağa dayalı olarak oylama sonucunu ilan eder. Oy pusulaları, Oy Ayırım Heyetince kapalı bir zarfın içinde saklanmak üzere Meclis Başkanına teslim edilir. Önergeler Madde 18- Üyeler tarafından işbu İç Yönergeye uygun olarak verilen önergelerin görüşülebilmesi için önerge sahibinin veya önerge sahiplerinden birinin toplantıda hazır bulunması gereklidir. Önerge sahibinin görevli bulunması veya Meclisçe kabul edilen bir mazerete dayanarak toplantıya katılmamış olması nedeniyle önergesi bir defaya mahsus olmak üzere gündemde bırakılır. Aksi takdirde önerge görüşülmeden düşer. Dinleyiciler Madde 19- Başkanlıkça veya Başkanlığın onayı ile Meclis üyeleri tarafından davet edilen dinleyiciler, oturumun devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükunet içinde oturmak zorundadırlar. Görüşmeler sırasında, kabul ve ret yönünden alkış tutamazlar, oy kullanamaz, söz yahut herhangi bir harekette bulunamazlar. Başkan bu yasağa uymayanların dışarı çıkarılmasını sağlar. Komisyonlar Madde 20- Meclis üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir. Hesapları inceleme komisyonu beş üyeden, mevzuat komisyonu ve derece itirazlarını inceleme komisyonu, ihtisas komisyonları yedi üyeden oluşur. Komisyonların kararları istişari niteliktedir. Komisyonlar, çalışmalarını Muamelat Yönetmeliği 80 inci maddeye göre yürütür. Hesapları inceleme komisyonu Madde 21- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görevlerinin yanı sıra, bütçe tasarısını, aktarma önerilerini, aylık mizan cetvellerini, kesin hesabı ve bunların uygulama durumunu Meclis adına incelemek ve görüşlerini rapor halinde Meclise sunmakla görevlidir. Bütçe içi ve bütçe dışı her türlü harcamayı gerektiren hususlar Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu olmaksızın Mecliste müzakere edilemez. Mevzuat komisyonu Madde 22- Mevzuat Komisyonu; Kanun, Yönetmelikler, Oda İç Yönergesi, Personel iç Yönergesi, Meclisin çıkaracağı diğer Yönergeler ile ilgili Meclisçe veya Meclis Başkanlığınca istenen görüşleri bildirmekle görevlidir. Derece itirazlarını inceleme komisyonu Madde 23- Derece itirazlarını inceleme komisyonu; gerek ilk kayıtlardaki derecelendirmeler ile sonradan yapılan derece değişiklikleri için alınan Yönetim Kurulu kararlarına karşı üyeler tarafından yapılacak itirazlar ile Oda ya kayıtlı bulundukları halde sanayici olmaları sebebi ile Oda dan kayıtlarının silinmesini talep eden üyelerin taleplerini Meclis adına önceden incelemek ve görüşünü bir rapor halinde Meclise bildirmekle görevlidir. Danışma Kurulları Madde 24- Kurulların kuruluş ve çalışma usulleri meclisçe hazırlanacak özel statü ile belirlenir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri Madde 25- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 7

8 b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Yönetim kurulu başkanının görev ve yetkileri Madde 26- Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır: a) Odayı hukuki bakımdan temsil etmek, b) Kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulamasını sağlamak, c) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, d) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek, e) Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak, f) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek, g) Mecliste Yönetim Kurulu adına söz almak ve açıklama yapmak, h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak. Yönetim kurulunun toplantıları ve çalışma usulü Madde 27- Yönetim Kurulu toplantıları, Kanun ve Muamelat Yönetmeliği ne uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya kadar üyelerinin en az üçte birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı na hitaben yapacağı yazılı talep üzerine toplantının gündemine yeni maddeler eklenir. a) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir eder. b) Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar. c) Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy hakkı yoktur. d) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çoğunluk kararı ile bu sıra değiştirilebilir. Müzakereye gerek olmadığına, Iç Yönerge hükümlerine uyulmasına, gündemde sıra değişikliğine ve oylamanın şekline ait öneriler, asıl meseleden önce konuşulur. 8

9 e) Hiçbir üye Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar istek sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler. f) Konular müzakere edilirken Başkan, sadece konuyu açıklar, konu hakkında leh ve aleyhte oyunu belli edemez. Müzakere sonunda görüşünü açıklayabilir ve yeni bir mütalaa beyanı halinde müzakerenin devamını isteyebilir. g) Söz söyleyen üyenin sözü ancak Başkan tarafından ve kendisini görüşme usul ve esaslarına davet etmek üzere kesilebilir. h) Başkan, konuşma sırasında konu dışı veya şahsiyata yönelik sözler söyleyen üyenin derhal dikkatini çeker. Üye hareketlerinde direnirse Başkan oylama yapar ve kendisini konuşturmayabilir. ı) Yönetim Kurulu Tutanakları görüşmeleri tamamen kapsayacak şekilde Genel Sekreterlikçe tutulur ve banda alınır. i) Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar. j) Kararların oya sunulmasından sonra karar değişimine gidilemez. Herhangi bir karar için yeniden görüşme isteyen üye bunun gerekçesini açıklar. Bu açıklamadan sonra istek oya konur. Çoğunluk lehte karar verdiği takdirde konu, sonraki ilk toplantı gündeminin başına konur. Çoğunlukla alınan kararlarda muhalif kalanların isimleri yazılır. k) Yönetim kurulu karar özetleri ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur. Oda yönetim kurulunun yetki devri Madde 28- Yönetim Kurulu; Kanuna ve Yönetmeliklere aykırı olmamak kayıt ve şartı ile ve gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını Başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcılarından birine devredebilir. Yetki, yazılı olarak devredilir ve derhal Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur. Çalışma komiteleri Madde 29- Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde her zaman kendi üyeleri arasından veya üyeleri dışındaki ihtisas sahiplerinden sürekli veya geçici çalışma komiteleri kurabilir ve kurduklarını kaldırabilir. Disiplin kurulunun görev ve yetkileri Madde 30- Oda üyeleri hakkında açılan disiplin soruşturmalarını Oda Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmektir. Disiplin kurulu toplantıları ve çalışma usulü Madde 31- Disiplin kurulu toplantıları, Kanun, Muamelat Yönetmeliği ve Oda Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğine göre yapılır. a) Disiplin kurulunun sekreteryasını oda genel sekreterliği yürütür. b) Disiplin kurulu toplantıları gizlidir. Disiplin kurulu, toplantılarının açık yapılmasına da karar verebilir. c) Disiplin kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar. d) Disiplin kurulu; toplantılarında Odanın teknik elemanlarının bulunmasını isteyebilirler. Bu istek Oda Genel Sekreterince yerine getirilir. e) Disiplin kurulunun bütün toplantılarına Oda Genel Sekreteri katılabilir. Ancak, oy hakkı yoktur. f) Disiplin kurulu için bir karar defteri ve bir üye ceza defteri tutulur. Para cezaları ile kesinleşen disiplin cezaları üye ceza defterine düzenli olarak işlenir. Ayrıca, verilen disiplin ve para cezalarına ilişkin kararların bir sureti üyenin dosyasına konulur veya işlenir. g) Üye ceza defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur ve saklanır. 9

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Oda bütçesi ve harcama yetkisi Madde 32- Oda, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini uygular. Sayman üyenin görev ve yetkileri Madde 33- Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini her zaman kontrol etmek, b) Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksikleri Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirmek, c) Kasayı, iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde kontrol etmek, d) Oda nın mali kaynaklarını, Mali İşler Müdürü, danışman ve Yönetim Kurulu Başkanı oluru ile değerlendirmek, e) Ödeme makbuzlarını veya mahsup fişini yada bunların dayandığı müsbit evrakı, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ile Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde müştereken imzalamak, f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Kayıt ücreti Madde 34- Oda, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliğini uygular. İhale işleri ve hizmet alımı Madde 35- Oda nın, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve satımlarının tabi olduğu usul ve esaslar açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkeleri gözetilerek, Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilir. Oda, istisna ve vekalet akdi ile hizmet alımı yapabilir. Kamulaştırma Madde 36- Oda, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartı ile meclis kararı ve Bakanlığın izni ile kamulaştırma yapabilir. Kamu yararı kararı Bakanlıkça verilir. Şirket ve vakıf kurma Madde 37- Oda, bu Kanunda öngörülen ekonomik nitelikli görevlerini yapmak, meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak Bakanlığın izni ile şirket kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilirler. Oda, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurabilirler. BEŞİNCİ BÖLÜM ODANIN İÇ YÖNETİM YAPISI GENEL SEKRETERLİK, MÜDÜRLÜKLER VE SERVİSLER Odanın iç yönetim yapısı Madde 38- Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak işbu İç Yönergede belirlenen birimler tarafından yürütülür. Genel sekreterlik Madde 39-Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcılarından oluşur. Genel sekreter ataması 10

11 Madde 40- Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar arasından yönetim kurulu kararı ile genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı/ yardımcıları atanır. Genel sekreterin görev ve yetkileri Madde 41- Oda Genel Sekreteri Oda Personelinin disiplin ve sicil amiri olup, başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır. a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, görevinin değiştirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak, haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek, ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. j) Yayın işlerini yönetmek, k) Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. ö) Oda ya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek kişilerle yapılan yazışmalarda, Oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususları imzalamak, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu nun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Genel sekreter yardımcısının görev ve yetkileri Madde 42- Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterden sonra Odanın en yüksek disiplin ve sicil amiridir. a) Genel Sekreterin, görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı nın onayıyla Genel Sekreterliğe vekalet eder. b) Herhangi bir nedenle Genel Sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar bu kadroya varsa Genel Sekreter Yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz Oda personelinden biri Yönetim Kurulu kararı ile vekaleten atanır. Ancak, vekalet süresi altı ayı geçemez. 11

12 c) Genel Sekreterliğe vekalet edenler genel sekreterliğin tüm görevlerini yerine getirmekle görevli ve yetkili olup, yaptıkları bu iş ve işlemlerden sorumludur. Danışmanlar Madde 43- Danışmanlar, Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs elemanlardır. Hangi konular için danışman çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şartlar Yönetim Kurulunca belli edilir. Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi Madde 44- Disiplin ve Özlük İşleri Danışma Komitesi; Genel Sekreterin Başkanlığında; Genel Sekreter Yardımcısı ile Müdürlerden oluşur." Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi; Personelin, atanma, yükselme, ödüllendirilmeleri, cezalandırılmaları hakkında, Gizli Sicil Raporlarını esas alarak; görüşlerini belirler. Bu görüşler, Genel Sekreterlik kanalı ile gereği için, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu komite aynı zamanda 44 üncü madde kapsamına giren fiiller hakkında gerekli işlemleri yürütmekle de görevlendirilir. Disiplin cezaları Madde 45- Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların ve sair mevzuatın, Odanın yetkili makamlarının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İtiraz Madde 46- Disiplin cezalarına, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde Oda Meclisine başvurularak itiraz edilebilir. Cezai takibat Madde 47- Oda paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlarının üyeleri ile personeli hakkında Devlet Memurları hakkındaki cezalar uygulanır. Müdürlükler Madde 48- Müdürlükler, Oda işlerini yürütmekle yükümlü iç örgütlenme üniteleridir. Bu üniteler şunlardır: -Başkanlık Bürosu Müdürlüğü -Hukuk İşleri Müdürlüğü -Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü -Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü -Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü -İnsan Kaynakları Müdürlüğü - Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü -Mali İşler Müdürlüğü -Ticari İşlemler Müdürlüğü -Sicil Müdürlüğü -Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü -Ticaret Sicili Müdürlüğü -Danışmanlar Yeni ünitelerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Meclisçe karara bağlanır. 12

13 Müdürler Madde 49- Her birim dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş bir müdür tarafından yönetilir. Her müdür, kendi müdürlüğü için bu yönetmelikte belirtilen görevleri ve Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlikçe verilecek veya devredilecek Oda ile ilgili diğer işleri mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür; kendisine bağlı şefliklerin tam bir disiplin ve uyum içinde çalışmasını sağlar ve gerekli önlemleri alır. Müdürler, Meclis, Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararlarına ihtiyaç gösteren konularda, hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra gerekli belgeleri Genel Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imzaya yetkili kılınan Müdürler; Genel Sekreterlikçe belli edilen belgeleri ve yazıları imza ederler. Müdürlerde aranacak diğer nitelikler, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürü, Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürü, Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürü nün mutlaka İngilizce dilini bilmesi şarttır. İngilizce dilinin yanı sıra başka bir yabancı dil bilinmesi tercih nedeni olacaktır. Ticaret Sicili Müdürü ve Yardımcılarının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 8 inci maddesindeki nitelikleri taşıması zorunludur. Müdürlüklerin görevleri ve işleyişi Madde 50- Odanın iş akışı, müdürlüklerin, danışmanlıkların ve tüm birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre revize edilerek, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan Kalite El Kitabı ve Kalite Prosedürlerinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve yürütülür. Oda nın kalite sistemini ve Müdürlüklerin (tüm birimlerin) görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan Kalite El Kitabı ve prosedürleri ilgili Müdürlüklerin (birimlerin) görüş ve önerileri de göz önünde tutularak, Kalite ve Personel Eğitim Sorumlusu tarafından sürekli olarak gözden geçirilir ve gereken değişiklikler, Genel Sekreterin bilgi ve onayı ile yapılır. Değişiklikler Yönetim Kuruluna arz edilerek, Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra karara bağlanır. Şeflikler Madde 51- Gerekli Müdürlükler bünyesinde görevlerin düzenli ve süratli yürütülebilmesini sağlayacak sayıda şeflikler kurulur. Meclisçe kabul edilen kadro cetveli çerçevesinde şefliklerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması Genel Sekreterliğin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Şefler Madde 52- Her şefliğin başında yüksek öğrenimini bitirmiş bir şef bulunur. Şefler, şeflikleri ile ilgili görevleri mevzuata Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı veya bağlı bulundukları Müdürün talimatına uygun olarak yürütürler. Şefler, şefliklerine ait görevlerin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesinden, şefliklerine bağlı personelin devam durumlarından ve iş sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesinden, kendilerine verilmiş olan demirbaş ve diğer malzemenin iyi saklanmasından sorumludurlar. Şefler, şefliklerine gelen ve giden yazıları ve belgeleri incelemek, giden yazıları ve verilen belgeleri paraf etmek ve gelen yazıları çabuk sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Cevabı bir hafta veya daha fazla gecikecek yazılar hakkında, gecikme nedenlerini bağlı oldukları müdürlerine önceden bildirirler. Birimler arası ilişkiler Madde 53- Birimler, Oda işlerinin uyumlu olarak yürütülmesi için, birbirleriyle sürekli ilişki içinde bulunurlar. Bu ilişkilerin kurulmasında başta Genel Sekreter ve Yardımcısı olmak üzere, Müdürler ve tüm Şefler/danışmanlar sorumludurlar. 13

14 ALTINCI BÖLÜM ODA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Oda yönetimine müdahale edilemeyeceği Madde 54- Oda Meclisi, Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri Odanın yönetimine doğrudan müdahale edemezler. Müdür ve memurlara doğrudan talimat veremezler. Meslek Komitesi Başkanı ve o komiteden seçilen Meclis üyeleri, komitenin görevli memuru, şefi ve müdürü ile yalnızca komitesi ile ilgili konuları görüşebilirler, bilgi talep edebilirler. Odaya ait işler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter ile temas ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri konularda Genel Sekreter ve görevli Müdürlerle birlikte çalışma yapabilirler, çalışmalardan bilgi edinebilirler. Genel sekreterliğe bilgi verme Madde 55- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları Oda adına yazı yazdıkları takdirde, ilgili Müdürlükler bu durumdan Genel Sekreterliği bilgilendirir. Bilgi edinme hakkı Madde 56- İlgililerin, Oda nın yaptığı işlemlerle ilgili olarak bilgi ve belge talep etmesi halinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır. Oda ile ilgili ekspertiz işlemleri Madde 57- Yönetim Kurulu üyeleri istisnai ve zorunlu haller dışında, Oda ile ilgili ekspertiz işlerinde görevlendirilemezler. Siyaset yasağı Madde 58- Oda, kuruluş amacı dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendisine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz. Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemez. Oda organ toplantılarında siyasetle ilgili görüş beyan edilemeyeceği gibi, belirli bir siyasi partiyi destekler biçimde konuşma yapılamaz ve görüş beyan edilemez. Beyanatta bulunma Madde 59- Yönetim Kurulu Başkanı, Oda nın hukuki temsilcisi ve Yönetim Kurulu nun sözcüsü olduğundan Oda ve Yönetim Kurulu ile ilgili beyanatta bulunabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulunca yetkili kılınmaksızın Oda veya Yönetim Kurulu ile ilgili beyanatta bulunamazlar. Yönetim Kurulu'nun onayını olmadan yapılacak bir beyanat Odayı ilzam etmez. İmza sirküleri Madde 60- Oda tarafından imza yetkisine sahip kılınanları gösterir bir "imza sirküleri" hazırlanır. Bu sirküler imza yetkisine sahip olanlarda ortaya çıkacak değişikliklere göre hemen yenilenir ve her iki halde de Birliğe ve diğer ilgili merci ve kuruluşlara gönderilir. İmza yetkisine sahip olanların adları ve soyadları ile unvanları veya Odadaki görevlerinin imza edecekleri evrakta belirtilmesi zorunludur. Ek Madde 1- Kanunun 73 üncü maddesi, Geçici 12 nci maddesi ile Birlik Personel Yönetmeliği nin 34. maddesi çerçevesinde öngörülen hususlar ayrı yönerge halinde düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan Yönerge Madde 61- Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Meclisin tarihli, 22 sayılı oturumunda müzakere ve kabul edilen Birliğin tarihli, sayılı onayını taşıyan İzmir Ticaret Odası İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 62- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisin tarihli, 16 sayılı oturumunda müzakere ve kabul edilen, Birliğin tarihli, sayılı onayı ile 14

15 yürürlüğe giren Oda İç Yönergesinin değiştirilmesi Meclisin tarihli, 03 sayılı oturumunda kabul edilmiş ve Birliğin onayı ile değiştirilmiştir. Yürütme Madde 63- Bu İç Yönerge hükümleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür. 15

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası : 5174 Kabul Tarihi : 18/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı :25479 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Noterler Birliği Kongresini ve Noter Odası

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 5174 SAYILI KANUNA TABİ ODA VE BORSALAR İLE BİRLİĞİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) İÇİNDEKİLER I- KISALTMALAR:... 3 II-

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı