TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara Eylül ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:"

Transkript

1 DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ Eylül ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara

2 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan 642 1lmi Eserler 105 Yayın Editörü & Redaksiyon Dr. Mehmet BULUT Dizgi&Grafik Cevdet DOGAN Y ISBN Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi _,. Ostim örnek Sanayi Sitesi 358. Sokak No: ll Yenimahalle 1 ANKARA Tel: (0312) Diyanet İ leri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Tel: (O 312) ;

3 214 1 lll. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi VI. OTURUM BİRİNCİ TEBLİG (21 Eylül 2004) BİRİNCİ TEBLİG MESLEKi VE SOSYAL BOYUTLARlYLA YURTDIŞI DiN GÖREVLiLiGi Dr. Ahmet ÇEKİN* _, 1960'lı yıllardan itibaren ülkelerarası anlaşmalarla Batı Avrupa ülkelerine Türkiye'den giden işçi göçünün başlangıçta öngörülmeyen sonuçlanndan birisi de sözkonusu kitlenin dinf ihtiyaçlanrun karşılanmasında ortaya çıkmıştır. Max Frisch'in ifadesiyle işçi olarak çağınlan ancak insan olarak Avrupa'ya giden Türkler; bavullanyla birlikte inançlarını, adetlerini, gelenek ve yaşam tarzlarını da götürmüşlerdir. Yurtdışının kendisine özel şartlanndan ötürü dinf ihtiyaçlanrun karşılanmasında çeşitli alternatifler deneyen yurt dışındaki Türk toplumu ilk tecrübelerinden sonra belirli bir dinf kurumdan yardım alma amcıyla Diyanet işleri Başkanlığı'ndan din hizmeti talebinde bulunmuşlardır. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlanrun yoğun talebi üzerine Başkarılık yine ilgili ülkelerin yetkili merciieri ile vanlan mutabakatlar çerçevesinde, 1980'lerin başından itibaren yurtdışında sürekli din hizmeti sunmaya başlamıştır (DİB 1993: 3). Başkanlığın tarihinde yeni olarak nitelendirebileceğimiz yurtdışı din hizmetlerinin en önemli unsurunu hizmeti sunan ana kitle olarak din görevlileri oluşturmaktadırlar. Diyanet işleri Başkanlığı Türkiye'de istihdam ettiği çeşitli ünvanlardaki personelinden seçtiği bu elemanlarını "Din Görevlisi" olarak tanımlamaktadır. Bu kişiler gerek görev yaptıklan derneklerde gerekse kamuoyunda, Türkiye'deki cami görevlisi olan "lmarrılarla" eş tutulmaktadırlar. Din Görevlileri; görev yaptıklan bölgede "camimizin Hocası" veya "Diyanetin Hocası" gibi takdim edilmektedirler. A. Din Görevlileri Hakkında Genel Kanaatler Zaman zaman açılan seçme sınavıanna yapılan başvurulardan Diyanet işleri Başkanlığı mensuplannca rağbet edilen ı bir görev olarak izlenen yurtdışı din görevliliği konusunda ilgili taraflar kendi perspektif ve konumuna göre bir anlam vermeye çalışmakta- DlB.Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. ı 2004 yılı Mart ayı içerisinde yapılan seçme sınavına ı 072 kişi müracaat etmiştir.. '

4 ~ KOMiSYON: AB SÜRECiNDE D inin YERi VE DiN HiZMffiERi 1215 dır. örneğin Türkiye'den bakanlar din görevliliğinin maddi boyutunu ön planda tutmakta, yurtdışından bakanlar ise doğudan gelen, yabancı, imajlannın gölgesinde fikir beyan etmektedir. Yurtdışı din görevliliği; hizmete talip olanlar nezdinde ayncalıklı, maddi getirisi olan ve belirli bir süre Avrupa'da yaşama imkanı sunan bir fırsat olarak değerlendirilirken, hizmet alan bazı vatandaşlannıız nezdinde şanslı kimselerin ulaşabildiği, 2-3 yerden maaş alınan, karşılığı kolay kolay ödenemeyecek olan bir görev olarak görülebilmektedir. Yurtdışındaki bir kısun yerel kamuoyu din görevlilerini; konuşulan dili bilmeyen, görev yaptığı ülke hakkında yeterli bilgisi olmayan; modem, seküler ve bireyin önemli olduğu toplumla bilgilerini bağdaştıramayan bu şekilde görev yaptığı insaniann entegrasyonuna katkı sağlayamayan kimseler olarak değerlendirmektedir (Venske 1981: ll O, Seufert ff: Abdullah 1993: 122 ff, Stegemann: 2001: 221 ff, Biswangwer 1988:73 ff, v.d). Buna karşın son zamanlardaki bazı araştırmalarda Türk Devleti'nin yurt dışındaki vatandaşlarına sosyal hizmet sunan görevlileri gibi olumlu tanunlamalara da rastlarunaktadır (Tomanbay 1997: 197, Lemrnen 2001).,Bu listeye yurtdışında çeşitli amaçlarla kurulmuş bulunan dinf-politik amaçlı kuruluşların yüklediği negatif tanunlarnalar da ilave edilebilir. Yurtdışı din görevliliğinin, görevlilere önemli bir maddi avantaj sağladığı yönündeki ön kabul ile, din görevlilerini yurtdışındaki sistem açısından faydasız imasında bulunan görüşün, din görevlileri hakkında gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında ilgili çevreler arasında yapılan tartışmalarda belirleyici bir fonksiyon gördüğü söylenebilir. Bu kanaat oluşumunda objektif araştırmaların yetersizliği, bilgilendirme ve hizmetleri tanıtım faaliyetlerinin beklenen seviyeye ulaşamamasının yarıısıra, yurtdışındaki bazı Türk araştırmacılaon katkısı da olmuştur (Mesela Gür 1993). Haklarında ilgili tarafların geniş bir yelpazede kanaat serdettikleri din görevlileri, hukuki olarak kimlerdir? Hangi şartlarda görev yapmaktadırlar? Şimdi bu sorulara cevap aramaya çalışalun. B. Din Görevlisi Hangi özelliklere Sahiptir? Diyanet işleri Başkanlığı'nın yurtdışı hizmetleri bir proje dahilinde yürütülmektedir. Her projede olduğu gibi yurtdışı hizmet projesinin de planlama ve uygulama safhası vardır. Bu projenin uygulama safhasının en önemli aktörleri dlıı. görevlileridir.2 Sunulan hizmetin ilgili kimselere ulaştırılması bu görevliler marifetiyle gerçekleştirilmektedir. O halde din görevlisi kimdir? Ayırdedici özellikleri nelerdir? Bu sorunun cevabı Kurum'un uygulamalarında ve politikalarında görülür. Bu bağlamda Kurum'un zaman zaman açtığı yurtdışına din görevlisi gönderilmesi ile ilgili duyumlar gerekli cevabı içennektedir.3 Bu duyurularda yer alan genel prensipiere göre; Başkanlık personeli olmak, belirli bir dini eğitimi tarihi itibariyle Başkanlığın yurt dışında bulunan toplam 1165 görevlisinden 1130'unu din görevlileri oluşturmaktadır. 3 Bkz: Diyanet Işleri Başkanlığı Dış tlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.02. l.dib / sayılı Merkez ve Taşra Teşkilatma gönderilen yazısı.

5 216/111. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi başan ile tamamlamış bulunmak, belirli bir mesleki tecrübeye sahip olmak, seçme imtihanında başanlı olmak ve yapılacak hizmetiçi eğitim kursunu başan ile bitirmek din görevlisi olmanın temel şartlandır. Bu aşamalardan geçen din görevlileri devlet tarafından hukuki, mali ve sosyal haklan güvence altına alınmış olarak ve gidilecek olan ülkede resmi çahşma ve oturma müsaadesine sahip olarak görev yaparlar (Blumenwitz 1985). Bu durum kendilerine yurtdışındaki diğer Müslüman örgütlerde çalışan imarnlara göre sağlam bir zemin sunar. Kendilerine sağlanan bu imkanlar sebebiyle; görev yaptıklan ülkenin hukukuna göre çalışma ve oturma iznine sahip, hizmet verdikleri kitleye karşı mali olarak bağımsız, sosyal kişilik olarak görev yaptıklan yerde pozisyonlan güçlü, Türkiye'deki cami görevlilerine göre bir dereceye kadar otonom ve aynı zamanda kontrol edilebilir bir özelliğe sahiptirler. c. Din Görevlilerinden Kim Ne Beklemektedir? Her meslek sahibi kişi gibi din görevlileri de görevleri gereği çeşitli kurum ve gruplarla ilişki içerisindedir. Bunlara beklentileri olanlar, rol göndericileri, ilgili kişiler veya gruplar denir (Otto 1978:18). Dirl Görevlileri içirl kendisirlden beklentisi olan gruplan şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: Bağlı olduklan organizasyon olarak Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlığı, görev yaptıklan organizasyon olarak bulunduklan ülkedeki üst kuruluş (DİTİB'ler) ve görev yapılan dernek, hizmet sunduldan kitle olarak cemaat ve görev bölgesirlde yaşayan irısanlar ve nihayet görev yapılan ülkedeki kurumlar ve yerel kamuoyu. ı. Din Görevlilerinden Kurumsal (Organizasyon) Beklentiler a) Devletin Din Görevlilerinden Beklentileri: Dirl görevlileri Devlet Memuru olup Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesirlde görev yaparlar. Bu anlamda bürokratik yapının birer elemanıdırlar. Bürokratik yapılarda beklentiler ve roller yazılı talimatıara bağların ve beklentilere uygun hareket etmemek bir yaptınmı icap ettirir (Türk 1978: 106 v.d). Bu bağlamda dirl görevlilerinden Devletin beklentileri 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 2. Bölüm 6, 7, ve 8. maddelerinde belirlenmiştir.4 Buna göre her memur Devlete sadakaile bağh olmak, tarafsız olmak, davranışlannda memur olduğunu unutmamak ve ast ve üsderi. ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Memurlar yurtdışında görevlendirildiklerinde 9. maddede belirlenen yurtdışında davranış esaslarına uymak zorundadırlar. Din Görevlileri yurtdışında görev yaptıklan sürece, hal ve harekederi.ne dikkat etmek, kimseden mali yardım almamak, kendilerini tenkit edilen bir pozisyona düşürmemek, kendi davranışlanndan ötürü Türk toplumunun devlete güvenini sarsmamak durumundadırlar. Çünkü din görevlileri devletlerarası bir anlaşmaya ve müsaadeye dayanarak yurtdışına giderler, devletin onayı ve müsaadesi ile devletin memuru sıfau ile görev yaparlar. Tekrıik olarak yapılacak görevi tarif etmeyen bu maddeler memurun mesleğini icra etmede taşıyacağı vasıflan içermektedir. 4 T.C Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı (1995), 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu. Ankara.. '

6 1. KOMiSYON: AB SÜRECiNDE DiNiN YERi VE DiN HiZMETLERi b) Diyanet işleri Başkanlığı'nın Din Görevlilerinden Beklentileri: Diyanet işleri Başkanlığı'nın din görevlilerinden beklentileri ise iki grupta mütalaa edilebilir. Bunlar; mesleğin icra edilmesinin meşruiyyetini temin eden beklentiler ile mesleğin icrası esnasında yerine getirilmesi gereken rollerdir. Başkanlığın bu konudaki kurallan 26 Mart 1986 tarih ve K/170/554 sayı ile yürürlüğe koyduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Görev ve Çalışma Yönergesi'nde bulunmaktadır. Bu Yönergenin 7. maddesinin 17., 18., 19., 20., 21., 22 ve 23. bölümleri meslek ahlakını ilgilendiren hususlan içermektedir. Buna göre; Türk devletinin görevlisi ve yetkilisi olduğunun şuurunda olmak, her yerde ve her zaman mesleğin şeref ve haysiyetini korumak, her zaman nezaket ve terbiye kurallanna uymak, Islam 'm inanç, ibadet ve ahlak esasıanna uygun hareket etmek, Türk Milletinin şeref ve itibannı korumak, Başkanlığın görevlilerden beklediği davranış esaslandır. Dirı görevlisinin mutlaka uyması gereken mecburi beklentiler kategorisirıe dahil olan bu prensipler de yerine getirilmesi gereken bir görevi değil, sosyal bir pozisyonu muhafaza edebilmenin kriterlerini içermektedir. Kurumun din görevlilerinden dinf ve sosyal hizmetler alanında beklentileri ile onlara yüklediği roller ise adıgeçen yönergenin 12. maddesinin ı, 2, ve 8. paragrafı ile 7. maddesinin 1, 4 ve 13. paragrafında yer almaktadır. Bu maddelerde yazılı olan görevler (roller) kendi içirıde şu şekilde kategorize edilebilir. Bunlardan birirıci grupta namaz kıldırmak, hutbe okumak, vaaz etmek (hutbe ve vaazlarla ilgili esaslar ayru yönergenin 14. maddesirlde mufassal olarak belirlenmiştir), çocuklara Kur'an kursu düzenlemek, dini so- l,. rulan cevaplandınnak, cenaze işlemlerini ls/am geleneklerine göre yapmak yer almaktadır. Burada sayılanlar dirı görevlilerinin asıl görevlerini oluşturur. Dirı görevliliği bu görevler üzerine birıa edilir. İkinci grupta mevlid okuma, nikah layma, isim koyma, (12.md.) gibi hem dinf bir karakteri olan hem de Türk gelenekleri ile bağlantılı görevler sayılmıştır. Sosyal hizmet alanında hastahane ve hapishane ziyarederi,(md.6) sayılmakta, son kategoride ise dirı görevlilerinin temsil görevleri (17.Md.) zikredilmektedir. c) üst Kuruluşlar ve Mahalli Derneklerin Din Görevlilerinden Beklentileri: Yurtdışında yerel mevzuata göre kurulmuş bulunan mahalli Demekler ile bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar olarak DİTİB'ler din görevlilerini ilgilendiren diğer organizasyonlardır. Diyanet işleri Başkanlığı yurtdışı din hizmetlerini bu demeklerle işbirliği yaparak gerçekleştirmektedir. Bu sebeple dirı görevlileri ayru zamanda bu kurumların da elemanıdırlar (DİTİB Tüzük, Abdullah 1993:58, Stegemann 2001:221). Yurtdışındaki dinf amaçlı demekler ve bunlann bağlı olduklan üst kuruluşlar gönüllülük esasına bağlı olarak sivil irıisiyatif ile kurulmuş olup kamuoyuna dekiare edilmiş bir tüzüğe göre bulunduklan ülke genelinde faaliyet gösteren (DİB 1993:37 vd.) kültürel organizasyonlardır. Faaliyetlerini kendi yönetim kurullan ve üyeleri ile birlikte önemli ölçüde dirı görevlilerinin aktif katılımıyla gerçekleştirirler. Bu açıdan üst kuruluşlarm ve yerel derneklerin de din görevlilerinden beklentileri vardır. Dirı görevlileri üst kuruluşlar bağlamında, üst kuruluşlann faaliyetierini tanıtmak, üst kuruluşun çeşitli dini ve sosyal olaylar karşısmda

7 218/111. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi deldare ettiği görüşü mahallinde anlatmak, demek yönetimleri ile üst kuruluş arasmda sağhklı bir iletişim ve işbirliği zemini oluşturup bunu devam ettiımek, üst kuruluş tarafindan organize edilen hac, cenaze bizmederi ve yardım kampanyalannda aktif rol alıp bunlann takibini yapmak ve üst kuruluşlar tarafindan organize edilen dinlve sosyal proğramlara iştirak etmek gibi beklentilerle karşı karşıyadırlar. üst kuruluşlann din görevlilerinden bu alanda bekledikleri organizatör, temsilci ve aracı rolüdür. Din görevlileri aynı zamanda üst kuruluşlann çatısı altında örgütlenmiş bulunan mahalli demeklerde mesleğini icra eden profesyonel kimselerdir. Yurtdışmda en çok Türk vatandaşmm yaşadığı5 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en fazla sayıda görevlisinin bulunduğu6 Federal Almanya'daki üst kuruluş DİTİB'in üye dernekler için kabul ettiği çerçeve tüzüğe göre; derneklerin faaliyetleri dinf, kültürel ve sosyal alanlan kapsamaktadır. Demekler fonksiyon alanlarını, dinf sahada; çevrede yaşayan müslümaniann lslam Dini ile ilgili sorunlanna yardımcı olmak, temel dinl bilgiler ve Kur'an-ı Kerim kurslan düzenlemek, ilgi duyanlara lslam dinl hakkında bilgi vermek, cenazelere ilişkin işlerin usulüne uygun yapılmasını sağlamak, Hacca ve Umreye gidecekleri bu ibadedere hazırlamak7, kültürel alanda; Alman ve resmi makamlarla işbirliği yaparak çocuklann eğitimine yönelik faaliyet yapmak, burs vermek, kültürel faaliyederi teşvik etmek, kitaphklar açmak, basılı, sesli ve görüntülü yayınlan cemaate ulaştırmak, dini, sosyal ve kültürel konularda konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek ve sosyal alanda ise; gençlerin uyuşturucu ve diğer zararh alışkanhklardan korunmasını sağlamak, kiliselerle diyalog kurmak, çeşitli felakederde mağdur olanlar için yardım kampanyalan düzenlemek, olarak deldare etmektedirler. Yukanda bazı maddelerini zikrettiğimiz DİTİB tüzüğü demek üyelerinin dinf ihtiyaçlannın karşılarıması ve dinf ve kültürel kimliğin muhafazasına yönelik faaliyetler yarımda, içinde yaşadıklan toplumun sosyal problemierin de sorumluluk üstlenmeyi istediklerini göstennektedir. Sosyal problemler bir yanı ile demek üyelerini ilgilendiriken diğer yanı ile içinde yaşanılan ülkenin sosyal sistemini de ilgilendinnektedir. Bu açıdan derneklerin tüzüklerinde yer alan sosyal ve kültürel sorumluluklannın gereğini yerine getirmeleri her geçen gün daha da önemsenmektedir. Cami demeklerinin yukandaki alanlarda fonksiyonel olabilmesi, bünyesinde bulunan insan varlığının niteliği ile yakından ilgilidir. Bu anlamda tüzükte zikredilen dinf alandaki faaliyetler, bu alanda yetişmiş olan din görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Din görevlileri Jmam, Vaiz, Kuran Kursu Öğreticisi ve Müftü olarak kendilerinden beklenen ve derneklerin dinf hizmet alanına dahil olan görevleri yerine getirebilmektedirler. Derneklerin kültürel ve sosyal alandaki faaliyetleri konusunda ise gerek yönetim gerekse profesyonel eleman açısından eksiklikler gözükmek- 5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre taıihi itibariyle Federal Almanyada Türk Vatandaşı yaşamaktadır. (Bkz. 6 ı taıihi itibariyle Federal Almanya'da 484 sürekli, ı53 de geçici kısa süreli Din Görevlisi bulunmaktadır. 7 DITIB Şube Tüzüğü.

8 1. KOMiSYON: AB SÜRECiNDEDiNiN YERi VE DiN HiZMETLERi /219 tedir. Derneğin amaçlannın gerçekleştirilmesinde ve işlerinin usulüne uygun yürütülmesinde hukuken sorumlu olan dernek başkanlan ve yönetim kurulu üyelerinin kültürel ve sosyal altyapılannın beklenen düzeyde olduğu söylenemez. Bu eksiklik yönetimlerin dışarıdan yardım ihtiyacını gündeme getirmektedir. Kendisinden yardım beklenen kimselerin başında da dernekteki din görevlileri gelmektedir. Din Görevlileri dernek adına yapılacak olan, kültürel ve sosyal alanda çeşitli seminerler ve kurslar düzenleme, yanşmalar tertip etme, konferans, seminer ve gösteriler organize etme, mahallinde bulunan çeşitli dini ve kültürel kuruluşlarla müştereken toplantjlar tertip etmek gibi görevlerle karşı karşıyadırlar. Dernekler açısıdan din görevlilerine yönelik en önemli beklentilerden birisini de derneğin mali ihtiyaçlannın giderilmesinde aktif rol üstlenip sorumluluk almak olarak tarif edebiliriz. Bu beklenti özellikle borçlu olan, camisi inşaat halinde bulunan veya yeni bir yer alan derneklerde diğer tüm beklentilerin önüne geçebilmektedir. 2. Hedef Kitlenin Din Görevlilerinden Beklentileri Yurtdışı din hizmetlerinin en önemli öznesi hedef kitle olarak yurtdışındaki Türk vatandaşlarlandır. Yurtdışına gidişlerinde 40 yıldan fazla zaman geçen Türk göçmenler, Türkiye'de ayn bir imaj, yurtdışında ise daha başka bir imajla karşı karşıyadırlar. "Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı" deyişi bunun veciz bir ifadesidir. ilk gittikleri yıllara göre sayılan, nitelikleri, hukuki durumlan ve ileriye yönelik tutumlannda büyük değişimler gösteren yurtdışındaki göçmen Türk nüfusu 3.5 milyon kişi civarındadır. 8 oluşmuştur. Bunlar Batı Avrupa ve Amerika'da yerleşik bir "Göçmen Türk Varlığı" dan bir kısmı bulunduklan ülkenirı vatandaşlığını almış, 9 üçüncü nesilden itibaren tamamen okullaşmış; meslek eğitimi almış, üniversitelerden mezun olmuş ve bir kısmı da kendi işini kurmuştur. Federal Almanya'da bugün Türk işverenden ve üniversitelerde okuyan 'in üzerinde Türk öğrenciden bahsedilmektedir. Medyada ve Türk kamuoyunda daha çok pozitif yönleriyle gündeme gelen yurtdışındaki Türkler kendi içlerinde dışandan pek farkedilmeyen önemli problemlerle beraber yaşamaktadırlar. Sözkonusu problemlerin negatif etkileri bütün kuşaklarda görülmektedir. Yurtdışı din hizmetlerinin ana öznesini oluşturan yurtdışındaki Türkler din görevlilerinden Türkiye'deki herhangi bir din görevlisinden beklenenden çok daha fazla ve çeşitli beklentiler ortaya koymaktadırlar. Gerek kuşaklar arası beklentilerde, gerekse yurdışındaki cami eksenli dinf ve sosyal hayat çerçevesinde bu farklılıklan görmek mümkündür. Bu anlamda üç önemli sosyal grubun din görevlilerinden beklentilerine işaret etınek yerinde olacaktır. Bunlar; birinci ve onun etkisi altındaki ikinci nesil Türkler, kadınlar ve gençler- v' 8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2003 yılı verilerine göre yurtdışında kişi yaşamaktadır. Bunların 'i Avrupa'nın çeşitli ülkeleıindedir. 9 Federal Almanyada 1999 yılında Türk vatandaşı Alman vatandaşlığına geçmiştir. (http:/ /v.rww.b pb.de./publikationen. Türkische-Minderheit)

9 220 1 lll. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi dir. Bu beklentiler ve onlan ortaya çıkaran sebepler din görevlilerinin faaliyetlerini önemli oranda etkilemekte ve şekillendirmektedir. o zamanki ismiyle misafir işçiliğin ilk yıllanndaki, ağır çalışma şartlan, kötü yaşam koşullan, bir gün geri dönme güdüsüyle daha çok çalışıp daha çok kazanma arzusu ve daima geri dönüşe ertelenen normal hayattan uzak yaşantı bugün yurtdışında yaşayan birirıci nesil Türklerde hem fiziki hem de psikolojik anlamda ağır tahribat yapmıştır. Yurt- dışında Türklerin en yoğun yaşadığı yerlerden Berlirı'de yapılan bir araştırma sonucunda, 55 yaş üzeri Türklerin yüzde 54 ünün fiziki ve psikolojik hasta olduğu tesbit edilmiştir (Tufan 1999:50). Kötü çalışma ve yaşam koşullan fiziki rahatsızlıklarm sebebi olarak görülürken; aldatılmışlık, güvensizlik, gelecek korkusu, allevi sorunlar da psikolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu kuşak yurtdışındaki din görevlilerinin gerek ibadetlerde gerekse demek lokallerinde beraber olduğu, sorunlan ile iç içe olduğu, zamanının büyük bir kısmını beraber geçirdiği gruptur. Büyük oranda parçalanmış ideallere sahip olan bu irısanlardan önemii bir grup vaktirıirı çoğunu cami demeklerinin lokallerinde geçirir. Bir cami demeğinirı lokalinde; psikolojik tedaviye ihtiyacı olanlar, sürekli rahatsızlığı olanlar, ideallerinin hiçbirini gerçekleştirememenirı getirdiği tatınirısizliği yaşayanlar, aldatılmışlar, yurtdışındaki sosyal durumlannın bilinçaltında yaptığı tahribatı taşıyanlar, aile problemi olanlar, maddi sıkıntısı olanlar ve illegal yollardan yurtdışına gitmiş kimseler daima bulunur. Bu vatandaşlanmız kendi dışlanndan ancak kendilerini anlayacak, dirıleyecek ve kendilerine yol gösterecek, onlan teselli edecek birini ararlar. O kimselerde çoğu zaman dirl görevlileridir. Birirıci kuşak olarak adlandırılan bu kimseler içirl cami kendilerini yabancı hissetmedikleri sığırlacak yegane mekan, dirl görevlisi de kendisirıi anlaması ve kendisi ile ilgilenmesi gereken yegane kişi konumundadır. Bu kimseler dirl görevlisirlden Türk kültüründeki klasik "Hoca" rolü yanında, psikolojik yardım beklemektedirler. Göçmenliğin ağır faturasını ödeyen ve hemen hemen hiçbir yerden moral desteği alamayan bu kimselere karşı dirl görevlileri arkadaş, sırdaş, sosyal ve psikolojik danışman, hoca, müftü olarak önemii bir hayat yardımı sunmak durumundadırlar. Göçmen toplumun camiler etrafında oluşan demek yaşantısına yüklediği yeni görevler içirlde kadırılann da önemii yeri vardır. Yurtdışında kadın cemaat ve üyeler Türkiye'ye oranla daha yoğun olarak ibadetlere katılmakta, eğitim faaliyetierirlde rol almakta, derneklerin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde zaman zaman erkeklerden daha aktif faaliyet gösterebilmektedirler. Bu özellikleri sebebiyle din görevlileri açısından önemii bir grubu oluştururlar (Çekin 2004: 119.vd). Yurtdışında yaşayan yetişkin kadın cemaat ve demek üyeleri çalışsa da çalışmasa da önemii problemlerle başetmek zorundadır. Çalışanlar açısından hem iş hemde ev işleri, kadının ev içerisirlde değişen rolü büyük bir baskı oluşturmakta, bu durum zaman zaman allevi geçimsizliklere sebep olmaktadır. Çalışmayan hanımlar ise çevreleri ile sosyal kontakt kuramamakta, yalnızlık ve çevre ile iletişimsizlik başka sorunlara yol açmaktadır. Dirl görevlileri demek yaşamına katılan kadınlar için uygun mekanlar oluşturulması, onlar içirl çeşitli kurslar düzenlenmesi, uygun zaman ve yer mevcut ise Kur'an-ı Ke-

10 1. KOMiSYON: AB SÜRECiNDE DiNiN YERi VE DiN HiZMETLERi /221 rim ve Dini Bilgiler Dersi tertip etmesi, aile geçimsizliklerine karşı dini bir kişilik olarak arabuluculukyapması gibi beklentilerle karşı karşıyadır (Çekin 2004: 273). Yurtdışında yaşayan vatandaşlanmız açısından üzerinde durulması gereken diğer bir grup da gençlerdir. Gençler sadece bulunduklan ülkede doğup büyümemişler aynı zamanda okul ve meslek eğitimi yoluyla yerli toplumun kültürü içinde sosyalleşmelerini tamamlamışlardır. lik neslin büyük oranda yerli toplumdan izole olarak sürdürdükleri yaşantı, ailedeki norm ve değerler ile reel hayatta karşılaştıklan norm ve değerlerin farklılığı bu grubu hayatlanın anlamlandırmada, geleceğe yönelik planlarında ve kimliklerini tarif etmede ebeveynleri ile çatışmalı bir duruma işaret etmektedir (Şen/Goldberg 1994:56). Genç kuşak din görevlilerinden kendilerine daha toleransh davranmalannı, kendilerini anlamalannı, soruruanna dini açıdan makul ve mantıklı cevaplar vermelerini ve ebeveynleri ile aralarında zaman zaman köprü vazifesi görmelerini beklemektedirler (Çekin 2004: 273). Hemen hemen bütün kesirrıleri ile büyük problerrıleri olan yurtdışındaki göçmen vatandaşlanmızın bu şartlarda din görevlilerine farklı bir misyon yüklemeleri ve onlardan çok şey beklemeleri tabii kabul edilebilir. Ancak bu beklentiler bazen birbirine zıt, çoğu gerçeklikten uzak beklentilerdir. Din görevlilerinin burada ana hatlan ile belirtmeye çalıştığımız beklentilere ilgisiz kalmalan, eksiksiz olarak yerine getirdikleri irnamet, hitabet, vaaz ve öğreticilik görevlerinin de değersizleşmesirıe sebep olmaktadır. Onlann gözünde din görevlisi kendisinden beklenen imarnet ve hitabet vazifelerini ifa ettikten soma, yerine göre psikolog, yerine göre arabulucu, yerine göre arkadaş, yerine göre sırdaş, yerine göre mevlidhan v.s olabilmelidir. Yurtdışındaki dernek yöneticileri ile hedef kitlenin beklerrtlleri her geçen gün diğer beklentilerin önüne geçmektedir. Bu durum din görevlileri için daha çok problerrıle mücadele etmek anlamına gelmektedir. 3. Yerel Makanılann ve Toplumun Din Görevlilerinden Beklentileri Yurtdışındaki yerel idareciler ile kamuoyunun uzun süre kendi yanıbaşlanndaki Müslüman misafirlere yeterli ilgi ve duyarlılığı gösterdikleri söylenemez (Klose 1996: 12). Devletlerin laik karakterleri onlann bu konuya uzak durmalanna bir dayanak teşkil ederken, dini ihtiyaçların karşılanması her dini cemaatin kendi iç işidir anlayışı uzun süre bu konunun görmemezlikten gelinınesme sebep olmuştur. 1980'lerin ortalanndan itibaren görülen mevcut islam anlayışına yaklaşırrılar daha ziyade mevcut olaru anlamaya ve kritik etmeye yönelik gayretler olarak değerlendirilebilir. Ancak özellikle 90'lı yıllarda inşa edilmeye başlanan kubbeli-mirıareli camiler o mahalde ve çevrede bulunan ortalama irısanlann dikkatini çekmiş, buralar marifetiyle irısanlar arasında dinf mahiyetli toplantılar ve fikir alışverişi başlamıştır (Daha geniş bilgi için bkz. Dr.Reiner Albert, Talat Karman M.A s.11 v.d). Avrupa'daki islam ve Müslümanlar olgusuna yaklaşırrılar 11 Eylül2001 olaylanndan soma ayn bir mahiyet kazanmıştır. Medya ve kamuoyunun Avrupa'daki islam ve Müslümanlara bakış açısı terör bağlamında yoğunlaşmış ve Avrupa'daki irnarrıların durumlan bu çerçevede tartışılır olmuştur. Bu proğrarrılarda irnarrılann vaazlannın içeriği, te- ''

11 222 1 lll. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi röre karşı nasıl bir tutum aldıklan, diğer dirılere ve oruann mensuplanna bakış açılan ile Avrupa'nın temel nizamma yönelik yorumlan sorgulanmaya başlanmıştır. Çeşitli televizyon proğramlannda ve kamuya açık konferans ve toplantılarda, İslam-terör bağlamında gündeme gelen imamlar her geçen gün daha şüphe ile izlenmektedir. Ancak özellikle Federal Almanya'da Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun tarif ettiği lo ve Bosnalı düşünür Smail Baliç'in Avrupa islamı için örnek gösterdiği (Baliç 1993: 197) Diyanetin teşvik ettiği ı1urı1ı ve hoşgörülü İslam arı1ayışı, yerel makamlar tarafından daha dikkatli ve rasyonel değerlendirilmeye başlanmıştır (Der Spiegel, 40/2003: 86). Bunun neticesinde yeni işbirliği projelerinin yürürlüğe konulduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda son yıllarda yerel makamlann ve kamuoyunun din görevlilerinden beklentileri konusunda şu tesbitlerde bulunmak mümkündür: Görev yapılan ülkede konuşulan dil haklanda temel dilbilgi.si, Batı kültürü ve hayat tarzı haklanda yeterli bilgi, görev yapılan bölgedeki dini ve sivil toplum örgüden ile diyalog, nerede görev yaptıklannın bilincinde olarak bulunulan ülkenin Anayasasma ve sosyal sistemine saygı ve riayet (Lemmen ). D. Beklentiler Din Görevlilerinin Hizmetlerini Nasıl Etkilemekte ve Hangi Sonuçlan Doğurmaktadır? ilgili tarafların kendi zaviyelerinden ortaya koyduğu bu beklentiler, din görevlileri açısından yerine getirilip getirilmemeye bağlı olarak değişik sonuçlar doğunnaktadır. Beklentiler ve oruann gerektirdiği roller çeşitli kriteriere göre sını.flandınlabilir. Burada Dahrendorf'un yaptığı sını.flandırmayı (Dahrendorf 1965: 26 vd.) takip ederek din görevlilerine yönelik beklentileri üç grupta ele almak uygun olacaktır. Birinci grup beklentiler, yerine getirilmesi zorunlu olaruardır. Bu kategoriye dahil beklentiler; kanun ve yönetmelikle veya arı1aşma ile belirlenmiş, açıkça tarif edilmiş olup, yerine getirilmemesi bir soruştunnayı ve cezai yaptıruru gerektirir. Bu kriteriere göre din görevlileri açısından en başta gelen, mesleğin icrasını mümkün kılan meslek ahlakına yönelik beklentilerdir. Devletin ve Diyanet işleri Başkarı1ığı'nın din görevlileri için tesbit ettiği Devletin memuru ve Diyanet işleri Başkanlığı'nın mensubu olduğunun şuurunda olarak islam inanç, ibadet ve ahlak esaslarına uygun hareket etmek, din görevliliğinin temel vasıflarıdır. Bu sıfatlan haiz bir görevli, görev yaptığı demek bünyesindeki cami veya mescitte, namazlan zamanmda kıldırmak, hutbe okumak, vaaz etmek, Kur'an A:ursu düzenlemek ve dintsorulan cevaplandırmakla, İslam geleneklerine göre cenaze bizmederini görmekle yükümlüdür. Din görevlileri bu görevleri yerine getirirken imam, müezzin, vaiz, öğretici ve müftü fonksiyonu icra ederler. Diyanet işleri Başkarı1ığı'nın yurtdışındaki görevlileri bu görevleri hemen hemen eksiksiz ve usulüne uygun olarak yerine getinnektedir. Sahip oldukları bilgi, Türkiye'de elı O http//www.diyanet.gov.tr. "lslarnda llırnlılık" konulu uluslararası konferansta sunulan bildiri, Ortadoğu Merkezi, Utah Üniversitesi, ABD, Şubat '

12 1. KOMiSYON: AB SÜRECiNDE DiNiN YERi VE DiN HiZMETLERi /223 de ettikleri tecrübe bunu mümkün kılmaktadır. Ancak bu görevler içinde de beklenti gruplanna göre bazı farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Mesela vaazlarda, birinci nesil daha çok geleneğe yer veren hikaye ve kıssalarla süslenmiş bir vaaz isterken, aile problemi yaşayanlar bu konuya yer verilmesini, kadınlar vaazlarda kendi haklan ve yaşadıklan sıkıntılarm gündeme gelmesini, gençler ebeveynlerinin kendilerine daha toleranslı davranması için din görevlilerinin ebeveynleri uyarmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı yönergede belirlenen esaslara göre vaaz edilmesini, yaşarıılan ülkedeki yerli kamuoyu da vaazlarda kin ve nefret aşılanmamasını, cemaatin uyumunu kolaylaştıncı bir üslupla vaaz edilmesini beklemektedir. Din görevlilerinin meslek ahlakının gerektirdiği sıfatlan kaybetmesi veya kendisinden beklenen bu hizmetleri yerine getirmemesi çoğu zaman yurtiçindeki asli görevine döndürülmesi yaptınını ile sonuçlanabilmektedir. Bunlann eksiksiz yerine getirilip bundan sonraki beklentilerin karşılanmaması ise din görevlisinin kendisinden bekleneni veremeyen ama hiç yoktan iyidir değerlendirilmesine tabi tutulması anlamına gelmektedir. İkinci grup beklentiler; beklenti grubunun bir geleneğe dayanarak, geleneksel rol içerisinde gördüğü, kapalı veya açık şekilde ilgiliden tabii olarak istediği beklentilerdir. Din Görevlileri buradaki beklentileri yerine gertrebildikleri ölçüde içinde bulunduklan cemiyette etkin olabilmekte, cemaate ve topluma güven verebilmekte ve kendilerini eleştirilere kapalı tutabilmektedirler. Bu beklentilerde kendi içlerinde; bir resmi görevlendirmeye bağh olanlar, Türk-lslam geleneğinden kaynaklananlar ve yurtdışının kendi özel şartiannın ortaya çıkardığı beklentiler olarak sınıflandınlabilir. Yurtdışındaki din görevlileri resmi bir görevlendirme ile hac görevi ile hapishane ziyarederi yapmaktadırlar. Bunlar müşavirlik ve ataşelikler gibi bir üst makam tarafındarı organize edilen görevlerdir. Hac görevirıin tabiatından kaynaklanan problemierin dışında buradaki hizmetlerin de kolaylıkla yerine getirildiği söylenebilir. Türk-lslam geleneğinden kaynaklanan beklentiler ise, mevlid okumak, nikah laymak ve cenaze sahiplerine taziyede bulunmaktır. Tabiatıyla bunlarda din görevlilerinin problemsiz ifa ettiği vazifelerdir. Bu grupta değerlendirebileceğimiz diğer önemli beklentiler göçmenliğin din görevlileri açısmdan ortaya çıkardığı alanlarda görülmektedir. Geleneksel olarak Türkiye'de yakın akraba ve arkadaş çevresince üstlenilen; insaniann sevinçli anlannda onlara ortak olma ile, kriz ve sılantı anlannda manevi ve psikolojik yardım sunma gibi bazı sosyal hizmetler, göçmenliğin bir sonucu olarak, eski sosyal ilişkiler ağının yeni ülkede olmaması ve eskiyi olduğu gibi yeniden inşa etmenin mümkün olamaması sebebiyle göçmen toplumun oluşturduğu kurumlardan beklenmektedir. özellikle yerel sosyal hizmet kurumlanndarı yararlanamayan, dil sorunu, kültürel farklılık, dinf ve geleneksel değerler konusundaki yanlış anlaşılmalar dolayısıyle birinci ve ikinci kuşak Türkler uzun yıllar sosyal hizmetlerden mahrum kalmışlardır (Klause 1996:12, özkara 1990: 26). Yurtdışında demekleşme sürecinin tamamlanmasından sorıra toplum, dinf amaçlı demeklerden bu alanda bazı beklentiler ortaya koymuştur. Yurtdışındaki cami anlayışındaki farklılıklardan birisi de budur. Bazı araştırmacılar cami demeklerinin dinf hizmetler yarunda sosyal hizmetlere yö-

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

UNITE 1=BİR SOSYAL BİLİM OLARAK TARİH: KAVRAMSAL ÇERÇEVE. Sosyal ve Toplum Kavramlarının Anlamı

UNITE 1=BİR SOSYAL BİLİM OLARAK TARİH: KAVRAMSAL ÇERÇEVE. Sosyal ve Toplum Kavramlarının Anlamı UNITE 1=BİR SOSYAL BİLİM OLARAK TARİH: KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sosyal ve Toplum Kavramlarının Anlamı Sosyal, ortak medenî bağları olan iki veya daha fazla kişi arasındaki etkileşimdir. Toplumsal (makro) boyutuyla

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar

Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar Alman İslam Konferansı nın 3. Genel Kurulu İçin Hazırlık Bilgileri 13 Mart 2008 Berlin Ö n s ö z Berlin, Mart

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ii ÖĞRETMENİN DÜNYASI ÖĞRETMENİN DÜNYASI Editör Doç.Dr. Ali Murat SÜNBÜL YAZARLAR Prof. Dr. Muammer C. MUŞTA Prof. Dr. Ömer ÜRE Doç.

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı