BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün"

Transkript

1 SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus başvuruları Cüzdanı Fotokopisi 2 Personel alımı müracaatları Öğrenim Belgesi 22 iş günü 3 Kapalı okullardaki Tahsisse 30 gün muhtarların bu Dilekçe okullarla ilgili Değilse 5 gün talepleri 4 Öğrenci yurtları denetimi ve diğer Onay, Denetim raporu işlemler Personel kademe 5 ve derece Terfi onayı, İlsise ve Mal müdür terfilerinin lüğüne işlenmesi işlenmesi ve bordro işlemleri 6 Hizmet içi kurs ve seminerlere Müracaat form dilekçesi (re sen müracaat ve işlemlerde işlenmez) 1 gün katılım Öğretmen Nakil Elektronik başvuru formu, hizmet 7 istekleri (İsteğe belgesi, özür belgesi, eşinin görev bağlı - özür - yeri belgesi, sağlık özrü ise sağlık 15 gün zorunlu) raporu 8 İstatistikler ve meisler Giriş yapıldığına dair çıktılar 30gün 9 Norm kadro Ek-5 (ihtiyaç ya da fazlalık işlemleri (ek 5 durumunda) ler) 5 gün 10 İzin talepleri Dilekçe 30 dk- 120 dk 11 Hasta sevk ve Kurum dışından ise dilekçe, görevli vizite işlemleri olduğuna dair belge 10 dk 12 İntibak ve terfi dilekçeleri Dilekçe, öğrenim belgesi 3-5 gün 13 Kimlik kartı talepleri Dilekçe, banka dekontu 5 gün 14 Bilgi edinme yasasına göre Dilekçe 5 gün

2 yapılan müracaatlar(göre vlendirilmesinin çıkmaması,dilekç esine göre isteğinin gerçekleşmemesi, ) Sportif ve diğer Eser yarışmaları Egzersiz çalışma taleplerinin onayı Ek ders ücret kararnamelerinin onayı Ek ders ücreti puantajlarının gelmesi Taşınır mal talep, giriş çıkışı ile TİF işlemleri öğrencilerle ilgili işlemler(tespit, ihale ilanı, ihale, dosya tamamlanması, onaya arz vb.) Yarışma şartları belgesi üst yazı ile gönderilir Okullardan seçilen ilk üç eser Egzersiz programı, dilekçe, öğrenci listesi Kurumunda görev yapan personele ait ek ders ücret ödemelerinde değişiklik olduğunda okul müdür lüğünce ödeme yapılmadan önce ekders ücret onayı alınır Ek ders ücret puantajı Fatura (GİRİŞİ) Onay ve tutanak(çikişi) İHALEYE TEKLİF VERME AŞAMASINDA VERİLECEK BELGELER: Geçici Teminat, Teklif Mektubu, Dosya Bedeli Makbuzu, Oda Kayıt Belgesi, İmza Sirküsü(varsa), Vergi Levhası Örneği, Sürücü Belgesi Örneği, Ruhsat Örneği, Noter Satış Sözleşmesi, Araç Kira Sözleşmesi, Vekâlet(varsa), Nüfus Cüzdanı Örneği SÖZLEŞME AŞAMASINDA VERİLECEK BELGELER: Kesin Teminat Dekontu, Sağlık Raporu, Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge(yapılandırma Olabilir), Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge(Yapılandırma Olabilir), Sigorta Poliçe Örneği, 10 gün 1 gün Ayın Son Günü, 1 gün 6 ay Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2 ay

3 öğrencilerin yemek ihalesi Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi: a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar

4 Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kıstaslar, 7. İş deneyim belgeleri, 8. Personel durumuna ilişkin belgeler, Maaş Bordrolarının hazırlanması ve ödenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürü (Geçici) Görevlendirilmesi nin 9. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu, 10. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve dosya bedeli ilgili hesaba yatırılması halinde aynı adresten satın alınabilir Dilekçe 2. İlçenin Teklif Yazısı 3. Hizmet Belgesi 4. Personel Bilgi Formu (Ek-5 Form) 1 HAFTA 24 İl-İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü (Geçici) Görevlendirilmesi nin 1. Dilekçe 2. Okul veya İlçenin Teklif Yazısı 3. Hizmet Belgesi 4. Personel Bilgi Formu (Ek-5 Form) 1 HAFTA 25 Eğitim Kurumlarının alan/bölüm, atölye ve laboratuvar 1. Dilekçe 2. Okul veya İlçenin Teklif Yazısı 1 HAFTA

5 Şefliklerine Görevlendirme 26 Eğitim Kurumlarının Kurum Tipi Tespitinin 1. Kurum Tipi Tespit Formu 2. Okul veya İlçenin Teklif Yazısı 15 GÜN 27 Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının Sertifikaların Onay Teklifinin 1.Kurum Yazısı 2.Sertifika hak ediş listesi 3.Sertifikalar 7 GÜN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İş ve Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı İş ve 1- İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Yazışmaların yapılması, 2- İl Kutlama Komitesinden Karar Çıkartılması, 3- Kutlama Komitesinin toplatılarak, Kutlama Programının Hazırlanması, 4- Davetiyelerin Basılarak Dağıtılması, 1- Kutlama ve Etkinliklerin, 1-İlçe Kutlama Komitesi Kararının Okullara Gönderilmesi, 2- Kutlama Komitesince istenilen sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirilmesi, 30 Cumhuriyet Bayramı İş ve 1-İlçe Kutlama Komitesi Kararının Okullara Gönderilmesi, 2- Kutlama Komitesince istenilen sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirilmesi

6 31 32 Atatürk ü Anma Günü İş ve Öğretmenler Günü İş ve 1- Anma Programını yapacak okulun tespit edilmesi, 2- İlçe Kutlama Komitesi Kararının Görevli Okullara Bildirilmesi. 3- İlgili Kurumlarla Yazışmaların yapılması, 1- İlçe Kutlama Kurulu Olurunun alınması, 2- Kutlama Kurulunun toplanarak yapılacak etkinlikleri belirlemesi, 3- İlgili Kurumlarla yazışmaların yapılması, 4- Yıl İçinde Emekli Olan Öğretmenlerin Sayı ve isimlerinin belirlenmesi, 5- Yıl İçinde Stajyerliği Sona Eren Öğretmenlerin Sayı ve isimlerinin Belirlenmesi, 6- Emeklilere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketlerinin Hazırlanması, 7- Anma Günü Programının ve Davetiyesinin Hazırlanarak dağıtılması, 8- Kutlama ve Etkinliklerin yapılması, Ders Dışı Çalışma Programları İş ve Diploma Kayıt Örnekleri ve Diploma Teyidi İş ve 1. Ders Dışı Çalışma yapacaklar için okullara yazı yazılması, 2. Okullardan Gelen programların incelenmesi, uygun olanların tasdik edilmesi, 3. Tasdik edilenlerin okullara gönderilmesi, 4. Programların takibi, 1. Diplomasını kaybeden vatandaşlar mezun olduğu okuldan diploma örneği alacak okul kapındıysa o okulun evrakları hangi okula devredilmişse o okuldan diploma kayıt örneğini alacak ancak çok eski tarihli olan ve evrakları bulunmayan Okullar var ise o zaman İlçe dekiler ilçe MEM Merkeze bağlı okullar için ise İl MEM başvurulacak 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede hangi yılda OKULUN AÇILDIĞI İÇERİSİNDE 5 İŞ GÜNÜ

7 mezun olduğu belirtilecek) 2. Kimlik fotokopisi 3 Diplomasını kaybettiğine dair gazete ilanı 35 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Müracaatlarının Kabul Edilmesi 1.Dilekçe, 2.Görev Yaptığı Kurumun Üst yazısı. 3.Bilgisayar Öğretmenliği Diploması veya Formatörlük Belgesi. 10 GÜN 36 İhalelerinin 1.K.İ.K 4734 Sayılı Kanun Uyarınca İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri. (Öğrenci sayıları Tespiti, Yaklaşık maliyet hazırlanması) K.İ.Kanunu ve Yönetmeliğindek i Süreler İçerisinde 37 Öğrencileri Yemek İhalesinin 1.K.İ.K 4734 Sayılı Kanun Uyarınca İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri. (Öğrenci sayıları Tespiti, Yaklaşık maliyet hazırlanması) K.İ.Kanunu ve Yönetmeliğindek i Süreler İçerisinde 38 Taşımacıların Hak ve Alacaklarının Ödemesi 1.Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yok Yazısı 2.Maliye Borcu Yok Yazısı 3.Faturaların Tanzim Edilmesi Bakanlıktan Ödenek Geldiğinde Okullardan Gelen Puantaja Göre 30 GÜN İçinde Ödeme Yapılır 39 Yemek İhalesini Alan Yüklenicilerin Hak ve Alacaklarının Ödemesi 1.Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yok Yazısı 2.Maliye Borcu Yok Yazısı 3.Faturaların Tanzim Edilmesi Bakanlıktan Ödenek Geldiğinde Okullardan Gelen Puantaja Göre 30 GÜN İçinde

8 Ödeme Yapılır 40 Orta öğretim (Lise) İhalelerinin yapılması 1.K.İ.K 4734 Sayılı Kanun Uyarınca İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri. (Öğrenci sayıları Tespiti, Yaklaşık maliyet hazırlanması) K.İ.Kanunu ve Yönetmeliğindek i Süreler İçerisinde 41 Orta öğretim (Lise) Yemek İhalelerinin yapılması 1.K.İ.K 4734 Sayılı Kanun Uyarınca İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri. (Öğrenci sayıları Tespiti, Yaklaşık maliyet hazırlanması) K.İ.Kanunu ve Yönetmeliğindek i Süreler İçerisinde Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Sincik Kaymakamlığı İsim : Ahmet AYDIN İsim : Tunahan EFENDİOĞLU Unvan : Müdür Unvan : Kaymakam Adres : Sincik Hükümet Konağı Zemin Kat Adres : Hükümet Konağı Sincik/ADIYAMAN Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı