TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI"

Transkript

1 TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI : TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014 TARĠHLĠ 1.TOPLANTISINDA ALINAN MECLĠS KARAR ÖZETĠDĠR VERĠLEN KARAR KARAR NO:34 Gündemin 1. Maddesi: Gündemin 1. maddesi olan Norm Kadroların görüşülmesine geçildi. Bu konuda belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Ümit ALAGÖZ, Belediye Mali Hizmetler Müdürü Cemil YAMACI ya açıklama yapmasını istedi. Cemil YAMACI Norm Kadro konusunda Meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis üyelerine konu ile ilgili sorusu olan olup, olmadığı soruldu. Meclis üyelerinin sorusu olan olmadığı için hazırlanan Norm kadro çizelgeleri meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:35 Belediye Başkanlığının 29/ tarih ve 172 sayılı yazıları üzerine meclis toplandı Yukarıdaki üyelerin hazır bulunduğu toplantıda ekseriyet temin olduğundan gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. GELİR TÜRÜ TAHAKKUK EDENTAHSİL OLUNAN Vergi gelirleri , ,08 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri , ,84 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,14 Diğer gelirler ,50 1, ,31 Sermaye gelirleri ,35 4,950,00 Alacaklardan tahsilatlar 20,800, GELİR GENEL TOPLAMI: ,00 TL 6.291,203,84 GİDER TÜRÜ VERİLEN ÖDENEKYAPILAN HARCAMA Genel Kamu Hizmetleri 740,687,15 692,019,66 Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 94,142, ,81 Ekonomik işler ve Hizmetler 5.525,010, ,40 İskan ve Toplum Refah Hizmetleri , ,213,19 Dinlenme Kültür Hizmetleri 75, GİDER GENEL TOPLAM ,00 TL 7.966,868,06 TL 2014 yılı İdari ve Kesin Hesabı okundu. Üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı Belediye meclis üyelerine soruldu. Belediye meclis üyelerinden söz almak isteyen bulunmadığından 2014 yılı İdari ve kesin hesabı Meclis üyelerine okunduğu şekli oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi. KARAR NO:36 Gündemin 3. Maddesi: İçkili yer Bölgesi tespitinin görüşülmesine geçildi.10 Ağustos 2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin Dördüncü kısım Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri birinci bölüm içkili yer bölgesi başlığı adı altında İçkili yer bölgesinin tespiti ile ilgili 29. maddesine göre içkili yer bölgesi Mülki İdare

2 Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl genel Meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi Haricinde içkili yer açılamaz hükmüne amirdir. İçki imar planı sınırları dışında ve Belediye sınırları içerisinde bulunan; Tefenni-Seydiler köyü yolu üzerinde bulunan Pancar Bölge şefliğine ait pancar kantarı sahasının bittiği kısımdan başlayarak yolun her iki tarafından 200 metre içerisinden sağlı ve sollu olarak Belediye sınırının bittiği noktaya kadar olan yerler, Tefenni-Korkuteli yolu istikametine göre yolun sol tarafında bulunan Teiaş Trafo merkezinin arsasının bitiminden başlayarak yol güzergahının 200 metre içerisinden mesafe içerisinde bulunan yerler içkili yer bölgesi krokisine dahil edilmesine, 10/08/2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin Yönetmeliğin 30/d bendi ile 32. Maddeleri gereğince 222 sayılı ilköğretim kanunu ile 625 sayılı özel öğretim kurumları kanunu kapsamına girmeyen eğitim öğretim kurumları ve tesisleri ile öğrenci yurtları binalarının her iki tarafından tam karşısında olmaması şartı ile arasındaki mesafenin 25. Metre olarak belirlenmesine iş bu karara bağlı olarak hazırlanan krokide içkili yerlerin gösterilmesine ve kroki ile kararın tasdik edilmesine Belediye meclisinin 06/05/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:37 Gündemin 4. maddesi: olan içme suyu ihalesi Belediyemiz içme suyu ihalesinin iller Bankası tarafından yapılması için içme suyu bedelinin % 50 nin İller Bankası nca hibe olarak karşılanmasına, Kalan % 50 için İller Bankası na Borçlanılmasına, yapılacak borçlanma için Belediyemiz gelirlerinin İller Bankası na teminat olarak verilmesine mücbir sebepler dışında belediyemizce söz konusu içme suyu ihale yapımından vaz geçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususunda İller Bankasına tam yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ ün yetkilendirilmesine Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:38 Gündemin 5. maddesi olan Belediye Memur toplu sözleşme yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye başkanımız tarafından: Belediyemizde çalışmakta olan 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan personeller içinde memur sendikalarıyla yapılan toplu sözleşmeler ile kurumun elverdiği ölçüde bazı sosyal haklar vermek istedikleri belirtildi, aynı işte aynı serviste çalışan memurların ücretlerinde ve sosyal haklarında büyük dengesizlikler oluştuğu, statüleri gereği sorumluluk arz eden görevlerde çalışan memur personellerimizin mağduriyetlerini kısmen giderebilmek ve adaletli ücret dağılımını sağlayabilmek açısından bir çok belediyelerde başlatılan bu uygulamanın belediyemizce de yapılabilmesi için memur personellerin yoğunluğunun kayıtlı olduğu ve verilmesi istenen sosyal haklar konusunda anlaşma sağlayabileceğimiz yetkili sendika olan Türk Yerel Hizmet Sendikası ile tarihinden geçerli olmak üzere Toplu Sözleşme yapmaya Belediye Başkanına tam yetki verilmesine belediye meclisinin 06/05/2014 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi. KARAR NO:39 Gündemin 6. maddesi olan Belediyemizde çalışan personel sayımızın kısıtlı olması sebebiyle Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt, Fırın, Taş kırma tesisi hizmetlerimizin yürütülebilmesi için geçici işçi alınmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyeye bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına

3 ilişkin esaslar doğrultusundaki Kanunun 24. maddesine göre çalıştırılacak geçici işçilerin çalışma süreleri Belediye Meclisimizce adam/ay olarak belirlenir denilmektedir. Yönetmeliğin 24. maddesi gereği Belediye Norm Kadro Toplamı 53 olup 53X7 kişi X 12=84 adam ay olarak tarihinde işçi alınmasına ve çalıştırılması Belediye meclisi ile geçici işçi vizesi oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:40Gündemin 7. Maddesi: 2014 Mali yılı tarife Kararlarının Alınması Belediye Başkanı Gündemin bu maddesinin 2014 Mali yılı tarife kararlarının tespiti olduğunu üyelere bildirdi. Bu hususta açıklama yapmak üzere söz istedi. Kendisine söz verildi. Belediyemiz gelirleri, 2464 Sayılı Kanunun 96 ve 97.Maddelerine göre azami ve asgari oranları Kanunlarla belirlenmiş ve belediyelere tekel olarak verilmiş işler için enflasyon artışlarıda göz önünde bulundurularak tarifelerin bu oranda yapılmasını teklif ediyorum dedi Tarife kararlarının alınmasına geçildi. TARĠFENĠN ADI TERMĠNAL GĠRĠġ ÇIKIġ ÜCRETĠ 1 50/NC tipi otobüslerden 6,00 TL 2 Minibüslerden 5,00 TL Eğlence Vergisi(Kahvehane Aylık,Birahane aylık) Biletle Girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük TL 2014 YILI FĠYATI 50,00 TL 5.00.TL Tatil günleri ÇalıĢma Ruhsat Harcı 1 Fabrikalar (500m2 ye kadar) (yukarısı) 300,00 TL 2 Küçük sanayi sitesinde bulunan işyerleri( m2 arası) 75,00 TL 3 Büfe ve çay ocakları (0-50 m2 arasında ) 30,00 TL 4 Bakkallar, şarküteri ve marketler ( m2 arası) 80,00 TL 5 Pastaneler (0-50 m2 arası ) 40,00 TL 6 Kırtasiye ve konfeksiyoncular (50-150m2 arası) 80,00 TL 7 Birahaneler 1.000,00 TL 8 Berberler ve kuaförler (0-50 m2 arası ) 30,00 TL DÜĞÜN SALONU ÜCRETĠ 1 Belediye ye ait düğün salonu Ücreti TL 2 Evlenme Cüzdanı Nikâh Ücreti TL ĠĢ makinası gelirleri 1 Fiyat Kepçe Yükleyicinin bir saatlik ücreti 80,00 TL 2 Grayder ( 1 saatlik çalışma ücreti ) 250,00 TL 3 Ford Kepçe yükleyicinin bir saatlik ücreti 80,00 TL 4 Mastaş Kepcenin 1 Saatlik ücreti 100,00 TL 5 Eskvatör ( 1 saatlik çalışma ücreti ) 275,00 TL 6 Fatih Kamyonun Çakıl Kum getirme ücreti KM si 3,50 TL 7 Chevrolet Kamyonun Çakıl Kum getirme ücreti KM si 3,50 TL 8 BMC Kamyonun Çakıl-Kum getirme ücreti KM si 3.50.TL 9 Kamyonların Şehir içi nakliye ücreti TL 10 İtfaiye arazösü şehir içi su sıkma TL 11 Cenaze Nakil Aracı Km si 1.00.TL Mezarlık geliri 1 4 kişilik Aile Mezarı ücreti TL 2 1 Kişilik Cenaze Sıra Mezar Ücreti 200,00 TL 3 Cenaze giderleri 150,00 TL Kanalizasyon bağlantısı her kat için 100,00 TL ÇeĢitli Harçlara Ait Tarifeler. 1 İş yeri açma izni harcı (Beher M2 için işin mahiyetine göre)ancak bu 1.00.TL

4 miktar hiçbir suretle beşbin metre kareye isabet edecek tutarı aşamaz 2 Kayıt ve Suret Harçları Her Sayfa Başına 0,30.KRŞ 3 Harita Plan ve Krokilerin Beher Metrekaresinden 6.00.TL İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri için ayrı ayrı İlk 4 Parselasyon Harcı (Beher Metrekara için) 0.10.KRŞ 5 İfraz ve tevhit harcı (Beher Metrekare için) 0,10.KRŞ 6 Plan ve Proje tasdik harcı (Beher İnşaat M2 si için) 0.10.KRŞ 7 Zemin açma izni ve toprak harfi yatıda (beher Metreküp için) 0,20.KRŞ 8 Kanal (Beher Metre kare için) 1.00.TL 9 Yapı Kullanma izni Harcı (Beher İnş.Metrekare için) 0,10.KRŞ 10 Muayene ruhsat ve rapor harcı TL. Hoparlör Ġlan Ücreti 1 50 kelimeye 2 sefer okunma 5,00.TL 2 50 kelime üzeri her kelimeden 0,20 KRŞ. Sondaj ücreti YumuĢak Zemin Kuyu Ücreti 1 Yumuşak zemin 8.8/5 lik Matkap 2 Yumuşak Zemin 12.1/4 3 Sert zemin 8.8/5 lik Matkap Sert Zemin 12.1/ lik ¼ lük Matkap Daha önce açılan kuyulara pompa sökme ve takma ücreti Pazar Yeri ĠĢgaliye Harcı m2 si Baraj sulama suyu 1 saatlik ücreti Pompa sulama saati ücreti Dönümlü sulardan dönüm baģına TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0,6 5.Krş TL 15,00.TL 25,00.TL Belediye Harçları 01-Konut ĠnĢaatı ĠnĢaat Alanı M2 BaĢına (TL) a- 100 M2 ye Kadar 1.20 b m c m d m e- 200 m2 den yukarı ĠĢyeri ĠnĢaatı a- 25 m2 ye kadar 2.50 b m c m d- 100 m2 den Yukarı 6.00 M2 BaĢına (TL) e- İşyeri Mesul Müdür (Gazino, Birahane ve Kahvehane) Harcı 1.000,00 TL

5 1 Meclis Başkanı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye grupları itibariyle 3.grup için açıklanan oranlardan alınmasını ve Maliye Bakanlığı gelirler idaresi Başkanlığının tarih ve B İB ( ) sayılı kanununu, teklif etti. Oy birliğiyle kabul edildi. ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ Bakanlar kurulu kararı ile Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamın beher m2'sinden yıllık olarak (IŞIKSIZ) TL 2 Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak TL Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen, binaların ön cephe ve 3 yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2 sinden haftalık olarak 2.00.TL 4 Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 si için yıllık olarak TL 5 6 İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için, Mahiyeti ne olursa olsun yaptırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin m2 sinden günlük, 0,02 KRŞ 0,50 KRŞ OTEL TARĠFE ÜCRETLERĠ 1 1 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 2 2 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 3 3 nolu oda (2+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 4 4 nolu oda (vip) 100,00 tl 5 5 nolu oda (2+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 6 6 nolu oda (2+1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 7 7 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 8 8 noluoda (1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl 9 9 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa 25,00 tl nolu oda (2) tek kişi kalacaksa l 50,00 tl nolu oda (çamaşırhane) TEFENNĠ BELEDĠYESĠ 1 Meskenlerden aylık 0-20 tona kadar 0,80 KRŞ. 2 Meskenlerden aylık 20 ton üzeri 1,50 TL 3 Ticaret haneler için her tonu için 2.00 TL 4 İnşaat ve Şantiyelerde suyun her tonu için 2.00.TL 5 Resmi dairelerde suyun her tonu içim 2,00.TL 6 Özürlü vatandaşlar için % 20 indirim yapılması 7 Gazi ve Şehit ailelerinden % 50 indirimli Tahsis edilmesi Sayaç arızalı olanlardan son üç dönemin ortalamasının %50 fazlasına 8 ancak arızalı saatlerin her dönemde sökülüp tamir olup takılmak şartıyla aksi halde sökülüp takma işi bir dönem aksarsa Belediye su servisi % 50 lik gecikme zammını karşılamak durumundadır. 9 Aylık Bakım ücreti 5.00.TL 10 Evsel Katı Atık Ücreti 0,30.TL 11 İlk defa su bağlanacaklardan alınacak ücret (Depozite Ücreti) TL 12 Su Bağlama ücreti TL 13 Su Açma Kapama ücreti TL 14 Camilerden su parası alınmamasına 15 Su parasını yatırmayanlardan için su memuru ile zabıta memuru su sayaçlarını mühürlemeye yetkilidir 16 İki dönem üst üste su parasını ödemeyenlerin sularının kesilmesi ve

6 mühürlenmesi 17 Kaçak su belirlendikten sonra ton başına kdv dahil 10,00 TL 18 Kaçak Su Kullananlardan alınacak ceza 1-Ceza Ceza Cz Meclis Başkanı, İş bu tarife kararlarımızın 5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi uyarınca alınan Meclis kararlarının Mülki İdare Amirine gönderilmesine, kararların tarih itibariyle uygulamaya konulmasına, Karardan birer suretinin gereği yapılmak üzere Belediye Birimlerine havalesine oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonunda 2014 Mali Yılı Tarife Kararları; oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:41 Gündemin 8. Maddesi: Belediyemiz Taş Kırma işletmesi için iller bankası Genel Müdürlüğü ikrazlar ve Bankacılık dairesi başkanlığından kefalette bulunulmasına Taş Kırma işletmesine Elektrik abonesi alınabilmesi için teminat mektubu alınmasına teminat mektubunun Belediyemiz adına gönderilmesine ve bu işlemlerin yapılmasında Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ ün yetkili kılınmasına Belediye meclisinin günlü oturumunda 5393 sayılı yasanın 21.nci maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:42 Gündemin 9. Maddesi : olan İktisadi işletmeler görev ve çalışmaları ile ilgili yönetmelik meclis üyelerine maddeler halinde okundu meclis üyelerine soruldu. Sorusu olan olmadığından yönetmelik Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:43 Gündemin 10. Maddesi: Araç alınmasının görüşülmesine geçildi. Bu konuda Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Ümit ALAGÖZ meclis üyelerine gerekli açıklamaları yaptı ve bilgi verdi. Durum meclisimizce görüşüldü. Belediyemize bütçe gelirleri doğrultusundan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet dolmuş,1 Adet Kepçe,1 Adet otobüs,1 Adet forklift,1 adet lokader 1 adet 4x4 pikap ve 1 adet darbeli silindir gibi araçlar ve ikinci el araçlar satın alınmasına Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:44 Gündemin 11. maddesi: Park altındaki yol düzenlemesi İlçemiz Eşeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanında mevcut İmar planının N23-B-16-D-3B İmar paftasında X: , Y: koordinatları arasında bulunan 7 m.lik yolun belediye parkı düzenlemesi nedeni ile 5 m. ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliği talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO:45 Gündemin 12. maddesi:: İlçemiz Zafer Mahallesi, Kızılen mevkisinde Mevcut İmar planının, N23-B-16-C-1C,1D İmar paftalarında X: ,Y: koordinatları arasında kalan alandaki halihazır durumdaki kavşağa göre kavşak düzenlemesi yapılmasına ait imar planı değişikliği talebinin ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün görüşleri alınarak imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO:46 Gündemin 13. maddesi: Hamdi Gürler ERATALAY ın dilekçesi görüşülmesine geçildi. Hamdi Gürler ERATALAY ın vermiş olduğu dilekçede Şamlıpınar mevkiinde yapılan imar çalışmaları nedeniyle çalışmalar bittikten sonra gündeme alınmasına belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:47 Gündemin 14. maddesi: Burdur Belediyeler Birliği nden ayrılma kararı görüşülmesine geçildi. İlçemiz Belediye meclisinin görüşleri doğrultusunda belediye birliği tüzüğünün 11.maddesi gereğince birlik üyeliğinden ayrılması kararı ile ayrılır ibaresine dayanılarak

7 İlçemiz belediyesi herhangi bir faydası ve yararı olmadığı kanaatine varılarak Burdur belediyeler birliğinden ayılmasına belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:48 Gündemin 15. Maddesi: İlçemiz Eşeler Mahallesinde mevcut İmar planının N23-B-16-D-3B İmar paftasında X: , Y: koordinatları arasında bulunan belediye mülkiyetindeki park alanına ait hazırlanmış olan imar planı değişikliği talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO:49 Gündemin 16. Maddesi: Şirket kurulması için meclis üyelerine bilgi verildi sayılı Belediye Kanunu nun 70,71 maddesi gereğince Belediye Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, İlgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir denilmektedir. Anılan maddeler gereğince Belediyemiz işletmeleri olan Akaryakıt, Fırın, Taş kırma Tesisi, Barutlusu parkı ve Barutlusu tesislerin şirketleşmesine, Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:50 Gündemin17. maddesi: Olan Su abonelerine ön ödemeli sayaç sistemine geçilmesinin görüşülmesine geçildi. Ön ödemeli sayaç uygulamasına çevre Belediyelerin çoğunun geçtiği bu sistemle hem kaçak su kullanımın önlendiği ve hem de Belediyemizce su tahsilat oranının yükseleceği ve ön ödemeli sayaç sistemi ile % 100 olacağı göz önüne alınarak bu sisteme bir an önce geçilmesinin belediyemiz açısından çok iyi olduğundan: A-Bu karar tarihinden itibaren yeni abone olacakların ön ödemeli su sayacı taktırması: B-Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının ön ödemeli su sayacı ile değiştirilmesi C-Su kullanımının fazla olması sebebiyle öncelikli olarak ticari abonelerin ön ödemeli Su sayaç sistemine geçmelerinin sağlanmasına Damga süresi 5 yılı geçen aboneleri ile önceden abone Ticari abonelerden abone bedeli alınmamasına Yeni abone olacak olan vatandaşlarımızın ise Belediyemizin tespit ettiği sayacı kendilerinin almalarına ve bundan böyle yeni abone olacak olan abonelerden ön ödemeli sisteme geçildiği için ayrıca teminat ve depozite alınmamasına Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi. Ümit ALAGÖZ İsmail TOKMAK Firdevsi GÖKÇEN Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı