HIGHTEX Mayıs - 1 Haziran stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIGHTEX 2013. 29 Mayıs - 1 Haziran 2013. stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ. www.hightex2013."

Transkript

1 HIGHTEX 2013 stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar 29 Mayıs - 1 Haziran 2013 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ

2 Tar m nşaat Haz r giyim Geo Tekstiller Dekorasyon Tar m, ağaçland rma ve bal kç l k sektörlerinde koruma, toplama ve saklama için art k daha fazla teknik tekstil ürününe ihtiyaç duyulmaktad r. Erozyon önleme ve ağaçland rma çal şmalar nda, bitkilerin toprağ yla birlikte taş nmas da yine tar m tekstilleriyle yap lmaktad r. nşaat uygulamalar nda teknik tekstil ve nonwoven yayg nl ğ, bugün yaln zca izolasyon ürünleriyle s n rl değildir. Esneklik ve elastikiyetleri sayesinde çok farkl kullan m alanlar ortaya ç km şt r. Klasik dolgu malzemelerinin yerini, iki farkl yüzey aras nda stabil duruşuyla nonwovenlar alm şt r. Tekstilde y llardan bu yana yayg n olarak kullan lan astar, vatka, tela ve benzeri ürünler, günümüzde geliştirilmiş özellikleriyle haz r giyimin önemli unsurlar d r. Giyim kategorisindeki nonwoven ve teknik tekstiller, her zaman için diğer tüm kategorilerdeki ürünlerden daha yüksek fiyatlara müşteri bulmuştur. Tüm kategoriler içinde son dönemin en h zl büyüyen ürün grubu, geotekstillerdir. Az ürün çeşitliliğine rağmen yüksek tüketim, ilk yat r m n geri dönüşünü h zland rmaktad r. Geçmişte yaln zca dünyan n gelişmiş bölgelerinde kullan lan geotekstiller, bugün sağlad ğ fayda ve fiyat oran yla, hemen her ülkenin her bölgesinde kullan m yeri bulmaktad r. Gelişmekte olan ülkelerin altyap yat r mlar, tahmin edilenin üzerinde bir geotekstil ihtiyac getirmektedir. Geotekstiller bina zeminlerinde, yal t m ve stabilite için giderek daha çok kullan lmaktad r. Evlerdeki nonwoven oran, son 10 senede birkaç kat artm şt r. Hal altlar ndan mobilya iskeletine, yataklardan mutfak ve banyo malzemelerine kadar birçok ürünün temelinde giyim d ş tekstil üretimleri yeralmaktad r. Öte yandan ev tekstili ve mefruşat nda, sentetik liflerin oran da giderek yükselmektedir. Bilhassa ev tekstili pazar n n yeni trendi, alev almaz özellikteki kumaşlard r. Tar m tekstilleri kategorisinde özellikle bal k çiftliği malzemeleri ve tar m uygulamalar için geliştirilen nonwovenlar n tüketimi h zla artmaktad r. Sera kaplamalar nda, konvansiyonel plastik kaplamalar n yerini, h zla, ortam klimatize eden teknik tekstiller almaktad r. Dünyan n çeşitli bölgelerinde farkl iklim koşullar na karş mükemmel dirençleriyle nonwovenlar, inşaat endüstrisinin gözdesidir. Son y llarda özellikle depreme karş geliştirilen bina uygulamalar nda, daha fazla kompozit malzeme kullan lmaktad r. Benzer şekilde haz r betonun dayan m n art rmak için, kar ş m an nda özel elyaf eklenmektedir. Dokuma ürünlerin yoğun kullan ld ğ bu kategoride, sportif ve askeri amaçl yüksek performans giysileri, ileri düzeyde ürün mühen-disliğiyle gelecek y llar için ümit vermektedir. Yeni teknolojiler ve değişen maliyetler çerçevesinde, gündelik olarak kullan labilecek özel giysiler, bu kategorinin yeni sürprizleridir. Bir diğer gelişme, tekstil nonwoven ürünlerinin, ayakkab ve deri giyim sektöründe de rahatl k ve havaland rma amaçl kullan mlar n n artm ş olmas d r. Her y l artan geotekstil ihtiyac, ülke içinde bölgesel çapta yerel üretimleri de mant kl k lmaktad r. Son y llarda özellikle karayolu ihaleleri şartnamelerinde geotekstil kullan m n n zorunlu hale getirilmesi, bu pazardaki talebin katlanarak artacağ n n göstergesidir. Yeni teknolojik ürünler de evlerde yerlerini almaya başlad. Art k duvarlar da özel hal larla kaplanabilmektedir. Neden Türkiye? Teknik tekstiller ve nonwoven üretimi, Türkiye'de gün geçtikçe büyüyen bir üretim art ş göstermekte olup üretim, son 10 y l içinde ikiye katlanm şt r. Yap lan pazar araşt rmalar nda, Türkiye ve bölge ülkelerdeki y ll k nonwoven tüketiminin, üretimin üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Pazarın derinliği giderek artıyor Yak n gelecekte, Türkiye deki teknik tekstil ve nonwoven üretimi-tüketiminin h zla artacağ ve Türkiye nin Avrupa ve Ortadoğu nun en hareketli pazar na dönüşeceği şüphesizdir. Türkiye de, teknik tekstiller alan nda yaşanacak en fazla gelişimin ise giyim, inşaat, geotekstil, hijyen ve tar m sektörlerinde kullan lacak ürünlerde olacağ saptanm şt r. Türkiye'de say lar h zla artan kuruluşlar n ürettiği teknik tekstiller ve nonwoven ürünler, iç pazarda olduğu kadar yurtd ş nda da ilgi görmektedir. Özellikle, yüksek teknolojiye dayal yat r mlar n artarak devam etmesi ve birçok firman n ihracata başlamas, sektörün katlanarak gelişeceğini göstermektedir.

3 T y n Endüstriyel Tekstiller G da Temizlik / Kozmetik Medikal/ Hijyenik Tekstiller Teknik tekstillerin en yayg n kullan m alan, endüstriyel uygulamalard r. Son y llarda g da ambalajlar nda nonwoven ürünlerin kullan m yayg nlaşmaktad r. Bu ürünlerden baz lar ayn zamanda yenilebilir tekstillerdir. Kişisel bak m ve kozmetik alan nda, y llardan bu yana kullan lan nonwoven ürünler, yeni özellikleriyle daha fazla kullan c n n ilgisini çekmektedir. Genel anlamda sağl k ve hijyen ürünleri pazar, dünyan n artan nüfusuna paralel olarak büyümektedir. T bbi işlemlerde yüksek standartlarda ve kompleks teknik tekstillere ihtiyaç her zaman olmuştur. Fabrika içinde malzemenin bant ile aktar lmas nda, ürünlerin boylar na göre ayr lmas nda veya filtreleme işlemlerinde, temizleme ve perdahlama süreçlerinde özel dokulu teknik tekstiller her zaman aranm şt r. Yeni çevre yönetmelikleri, neredeyse s n rs z kullan ma sahip nonwoven filtreleri öne ç karm şt r. Nonwovenlar, yaln zca toz değil, s v, gaz ve yağ filtrasyonuna da çözüm sunmaktad r. G da ürünlerinin üretim ortam nda taş nmas, raflarda bekletilmesi işlemlerinde, art k kolay temizlenebilir teknik tekstiller tercih edilmektedir. G dalar n s t lmas, kaynat lmas ve servis edilmesi safhalar nda da koruma amaçl nonwoven ve teknik tekstil ürünlerinin ilk örnekleri büyük ilgi görmüştür. Çok yeni bir kategori olmas ve hijyenik faydalar nedeniyle, g da tekstillerinin en h zl büyüyen ürün grubu olmas beklenmektedir. Tek kullan ml k ürün pay n n temizlik ve kozmetik ürün sektöründeki h zl art ş, kullan c al şkanl klar n n değişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, artan üretim kapasitelerine paralel olarak büyüme h z yüksek bir sektör olarak görülmektedir. Ev, fabrika, ofis ve d ş ortam genel temizlik ürünlerinde, vas fs z tekstil ürünlerinin yerini tamamen nonwoven grubu alm şt r. Bu grup, toz ve s v lara karş duyarl yeni ürünler ile gelişecektir. Gelişmekte olan ülkelerin doymam ş pazarlar, daha fazla medikal tekstil talep etmektedir. Hijyenik tekstiller pazar yeni ürünlerin h zla yayg nlaşmas yla katlanarak artan bir büyümeye adayd r. HIGHTEX 2013 teknoloji geliştiricileriyle üreticileri buluşturacak Türkiye de tahminlerin ötesinde h zla gelişen ve yat r mc lar n ilgi odağ olan nonwoven ve teknik tekstiller sektörünün, Avrupa ve Amerika daki teknoloji geliştiricilerle buluşmas ana hedeftir. Fuar n ikinci hedefi, iş süreçleri ve ürünlerinde nonwoven ve teknik tekstil h

4 Ulaş m Ekolojik Tekstiller Ambalaj Koruma Spor Taş mac l k sektörü, otomobillerden trenlere, teknelerden hava taş tlar na kadar birçok alanda teknik tekstiller için en önemli pazar oluşturmaktad r. Ekolojik ürünler, son y llar n en h zl çeşitlenen ve gelişen kategorisi olmas na karş n, pazar büyüklüğü olarak en küçük dilimdir. Eskiden bu yana kullan lan jüt ve pamuk gibi doğal liflerden üretilmiş çuval ve torbalar, yerini giderek modern sentetik elyaflara b rakmaktad r. Profesyonel sporcular n tercihi olan konforlu, güvenli ve performans desteği sazlayan sporcu giysileri, art k giderek tüm sporcular ve amatörler taraf ndan da aranmaktad r. Geçmişteki kullan mlar genel olarak izolasyon ve kaplama amaçl iken, günümüzde konfor ve ş kl k da ön plana ç km şt r. Çevre koruma çal şmalar nda kullan lan teknik tekstilleri içeren ekolojik tekstiller kategorisi, toz ve duman n filtrasyonu, erozyonun önlenmesi, toksik çöplerin örtülmesi, zararl s v lar n kontrolü için birbirinden farkl ürünleri içerir. Son y llarda kullan lmaya başlanan big bag ve FIBS parti ambalajlar n n çeşitleri de artmaktad r. Endüstriyel koruyucu ürünler, sanayinin hemen her dal nda giderek daha fazla tercih ediliyor. Aktif spora dünya genelinde ilgi ve kat l m n artmas, spor malzemelerindeki teknik tekstiller ve nonwovenlar n kullan m n art rm şt r. Binek araç ve TIR branda kaplamalar ile yelken kumaşlar, hava şartlar na karş daha ak ll ca koruyacak biçimde gelişmekte ve giderek teknik yoğun yap ya bürünmektedir. Ekolojik ürünler, fiyatland rmadaki yüksek karl l klar yla da dikkatleri çekmektedir. Bu kategorideki teknik tekstillerin h zla ak llanmas sayesinde, çevre koruma standartlar na al nmam ş çok farkl ve partiküler at klar n filtrasyonu da gündeme gelmiştir. Nonwovenlar ise hafif ağ rl kta ambalajlama işlemlerinde, ağ r yük zarflar ve g da maddesi gibi kağ t pazarlar nda kendini göstermeye başlam şt r. Örme tekstil ürünleri de tüketici ambalajlar nda büyüyen bir kullan ma sahiptir. Is ya dayan kl eldivenlerden soğuk veya s cağa dayan kl giysilere, koruma bandajlar ndan ayakkab daki koruyucu malzemelere kadar ürünler her geçen gün çeşitleniyor. emsiye ve yüksek performansl spor giysilerdeki su geçirmezlik ile başlayan özel üretimler, tüketicilerin talebiyle günlük giysilerde daha fazla kullan lmaktad r. Türkiye de tek kullanımlık hijyen ürünlerine talep gittikçe artıyor Türkiye de tek kullanımlık hijyen ürünlerine gittikçe artan talep, Türkiye deki birçok şirkete ve yabancı yatırımcılara fırsatlar sağlıyor yılında Türkiye de yalnızca 25 nonwoven üreticisi varken, bu sayı 2012 nin ortalarında 65 e kadar çıktı. Dahası, 2011 e kadar beş yıl içinde Türk nonwoven üretimi 89,000 tondan 167,000 tona çıkarak neredeyse ikiye katlandı, ve bu üretimin çoğu tek kullanımlık hijyen ürünlerinde kullanılacak parçalara dönüştürüyor. Türkiye de yerel pazar için yapılan bebek bezi üretimi 2010 da tahmini 4 milyara ulaştı. Dahası, bir 4 milyarlık parça da düşük fiyatlara başta Doğu Avrupa ülkelerine, İran a, Irak a, Kuzey Afrika ülkelerine ve Suriye ye olmak üzere ihracat için üretildi. Türkiye deki üretim toplamda dünya bez tüketiminin yaklaşık %6 sına denk geldi. Fakat, ülkedeki üç yaşın altında 4.1 milyon civarında bebekle, Türkiye de bebek bezi pazarına girmek yalnızca %66 ya denk gelmekte. Üstelik pazara girme oranı Orta Doğu ve Kuzey Afrika daki birkaç komşu ülkede daha düşük. Bu rakamlar, oldukça büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu ve beklendiği üzere Türkiye nin bez imalatçılarının yabancı yatırımcılar için bir hedef haline geldiğini gösteriyor. Diğer ürün sektörlerinde, özellikle hijyenik pedlerde de güçlü bir büyüme potansiyeli var. Türkiye deki yaş aralığındaki 18 milyon kadın ile, bu sektördeki pazara girişi payı yalnızca %25 olarak öngörülüyor. Türkiye den ihraç edilen dönüştürülmüş nonwoven ürünlerin önemli bir kısmı artık gittikçe büyümekte olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine gitmekte. Ancak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Türk imalatçıların ilgilendiği tek bölge değil. Yalnızca 3220 kilometrelik bir etki alanı içerisinde, Türkiye nin toplam 1,5 milyar insanla Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki pazarların çoğuna, Orta Asya da bir bölgedeki ve Rusya nın bazı kısımlarındaki pazarlara erişimi var. (Textiles Intelligence)

5 HIGHTEX 2013 KATILIMCI KATEGORİ LERİ

6 DÜNYA TEKSTİL SEKTÖRÜ İSTANBUL DA BULUŞUYOR Günümüzün en önemli pazarı haline gelen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler sektörü, Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul da yapılan HIGHTEX 2012 Fuarı ndaki başarının ardından yola devam kararı aldı. Bu doğrultuda, Teknik Tekstiller ve Nonwoven konusunda hızla gelişen Türkiye, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerindeki HIGHTEX 2013 Fuarı nda da ev sahipliği yapacak. Teknik Fuarcılık tarafından düzenlenen 5. HIGHTEX 2013 İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleştirilecek. Türkiye deki konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEX 2013 Fuarı nda; teknik tekstillerin hammaddeleri, ara ve nihai ürünler ve üretim teknolojileri bir arada bulunacak. Orta Doğu ve Doğu Avrupa nın en büyük teknik tekstiller buluşması olan HIGHTEX 2013 Fuarı, ITM Texpo Eurasia 2013 ve İstanbul İplik Fuarı ile eşzamanlı olarak yapılacak. Global ekonomik kriz sonrası, tekstil sektörünün yeniden canlandığı ve yatırımların arttığı Türkiye de, son yıllarda özellikle teknik tekstiller ve nonwoven ürünler konusunda önemli yatırımlar yapıldı ve gelişme kaydedildi. Dünya genelinde ara ürün ve nihai ürün ihracatçısı olarak önemli bir konuma gelen Türkiye deki firmalar, teknolojik yatırımlarda da büyük alıcılar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, HIGHTEX 2013 Fuarı, dünyanın en hızlı büyüyen teknik tekstiller ve nonwoven pazarında, yeni fırsatlar sunacak, yatırımlara ev sahipliği yapacak önemli bir platform olması bekleniyor.

7 REKOR SAYIDA KATILIMCI 9 FUAR ETKİNLİĞİ ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen HIGHTEX 2012 İstanbul Teknik ve Nonwoven Fuarı ile 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ve sırasında TEMSAD, Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu ile işbirliği imza töreni gerçekleştirilmiştir. ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece de hazırlanan ITM Texpo Eurasia 2012 ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen HIGHTEX 2012 ve 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ve Fuarı nı Türkiye dahil 78 ülkeden 42,991 ziyaretçi gezmiştir. Ziyaretçi % Türkiye ,5 Yurtdışı ,5 Toplam ,0 YURTDIŞI ZİYARETÇİ BİLGİLERİ ITM Texpo Eurasia 2012 ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen HIGHTEX 2012 Fuarı ve 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Yurtdışı ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda, 2012 yılında fuara yurtdışından 78 ülkeden ziyaretçi geldiği tespit edilmiştir.yapılan pazarlama çalışmaları sonucunda yurtdışı ziyaretçilerinin yoğun olarak geldiği ülkeler ziyaretçi dağılım oranlarıyla verilmiş, diğer ülkeler ise listelenmiştir. YURTİÇİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ ITM Texpo Eurasia 2012 ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen HIGHTEX 2012 Fuarı ve 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı na %72,10 u İstanbul, %28,90 ı İstanbul dışından olmak üzere toplam 67 ilden ziyaretçi gelmiştir. Ziyaretçilerin yoğun olarak geldiği ilk 10 il ve oranları aşağıda verilmiştir. GENEL ZİYARETÇİ PROFİLİ ITM Texpo Eurasia 2012 ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen HIGHTEX 2012 Fuarı ve 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı nın yaptığı ve çalıştığı iş gereği ziyaret eden ziyaretçilerin firma faaliyet alanları dağılımı aşağıdadır; İran Mısır Rusya Hindistan Suriye Ürdün İtalya Özbekistan Bulguristan Sırbistan Almanya Yunanistan Tunus Pakistan Çin Boya-Baskı-Terbiye Örme Elyaf ve İplik Dokuma Triko Çorap Genel Makine Ev Tekstili Halı İmalatı Kimya Nonwoven Teknik Tekstil İplik alım-satım İç Giyim

8 HIGHTEX 2005 HIGHTEX 2007 HIGHTEX 2010 HIGHTEX 2012 HIGHTEX 2013 stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar ORGANİZATÖR Yakuplu Merkez Mah. Osmanlı Caddesi Güney Konakları B-Blok No:1 Kat 3 D Beylikdüzü - İSTANBUL - TÜRKİYE Tel.: Fax: Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereği, Türkiye odalar ve borsalar birliği nin (TOBB) izni ile organize edilmektedir.

İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI

İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI Hazırlayan : Ayşın Özdizdar İstanbul, 2004 1 1- ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 Tanımı Kavram olarak çoğumuzun hayatının dışında gördüğü, ancak bugün

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI

TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ - TARIM TEKSTİLLERİ TüRKiYE CUMHURİYETi GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER ARALIK2014 - TARIMSAL DESTEKLER BüLTENi

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

KONYA DÜNYA TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

KONYA DÜNYA TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK İHRACAT DERGİSİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR! KONYA AB YE BALO İLE GİRECEK İSTİHDAMI EN HIZLI ARTAN İKİNCİ İL İLK BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ KONYA DA YAPILACAK Sektör Çeşitliliği ile TÜRKİYE 4DÖRDÜNCÜSÜ KONYA DÜNYA

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

ĠZMĠR TĠCARET ODASI. MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011. Hazırlayan: Ahmet SABUNCU

ĠZMĠR TĠCARET ODASI. MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011. Hazırlayan: Ahmet SABUNCU ĠZMĠR TĠCARET ODASI MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011 Hazırlayan: Ahmet SABUNCU 1 Rusya Ekonomisine Genel Bakış Rusya Federasyonu Türkiye nin yakın komşularından biridir.

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI TÜRK YAN SANAYİ BORSASI Bu sayımızda; Yan Sanayi Fuarları BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsası ndan Nisan 2014, Sayı:82 *Avrupa nın En Büyük Sanayi Fuarı nda Firmanızı Tanıtın; Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

EXPORT KÖRFEZ İN İŞ MERKEZİ GLOBAL

EXPORT KÖRFEZ İN İŞ MERKEZİ GLOBAL GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Aralık 2014 KÖRFEZ İN İŞ MERKEZİ Başkenti Abu Dhabi nin petrol gelirleri, Dubai nin turizm ve alışveriş gelirleri ile Birleşik Arap Emirlikleri

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

KORDSA GLOBAL 2014 FAALİYET RAPORU KORDSA GLOBAL

KORDSA GLOBAL 2014 FAALİYET RAPORU KORDSA GLOBAL FAALİYET RAPORU 2014 KORDSA GLOBAL FAALİYET RAPORU 2014 STRATEJİ Vizyon Sürdürülebilir Büyüme İçin Katma Değeri Yüksek İş Alanlarında Çevik Kordsa Global Stratejik Girişimler Operasyonel Mükemmellik Lastik

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ 2012 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ - SEKTÖR RAPORU PROJE YÖNETİMİ: Prof. Dr. Erhan ADA Prof. Dr. Cengiz EROL Doç. Dr.

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ 2013 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GELİNLİK ABİYE SEKTÖRÜ - SEKTÖR RAPORU PROJE YÖNETİMİ: Prof. Dr. Erhan ADA Prof. Dr. Cengiz EROL Prof.

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı