KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m."

Transkript

1 ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH ING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 5 MISIR RAPORU

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ OLAYLARIN SEYRÝ KÜRESEL AKTÖRLERÝN OLAYLARA YAKLAÞIMI OLAYLARIN ARKAPLANI GÖRÜÞ ve ÖNERÝLER CONTENTS INTRODUCTION THE DEVELOPMENT OF THE EVENTS GLOBAL ACTOR S APPROACH TO THE EVENT THE BACKGROUND OF THE EVENTS COMMENTS AND SUGGESTIONS UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTER NATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATIO N O F RIGHTS w w w. u h i m. o r g

4

5 giriþ introduction Gezi Parký nda hayata geçirilmesi düþünülen projeye karþý bir protesto olarak baþlayan ve ilerleyen günlerde tüm Türkiye ye yayýlan olaylar, iç ve dýþ saikleri açýsýndan farklý dinamikleri barýndýrmaktadýr. Yaþadýðý þehre ve çevresine duyarlý insanlarýn hassasiyetleriyle baþlayan gösteriler, ilerleyen günlerde farklý bir düzleme oturmuþ ve ülke çapýnda hükümete karþý giriþilen bir harekete dönüþmüþtür. Bu noktada özellikle Batýlý devletlerin sürece dair yoðun ve peþpeþe gelen açýklamalarý, ulusal ve uluslararasý medyanýn konuya büyük ilgi duymasý, sosyal medyanýn aktif bir þekilde kullanýlmasý gibi hususlar etkili olmuþtur. Üç hafta devam eden gösterilerin merkezinde ülkeyi yönetenlerin totaliter bir anlayýþla hareket ettiði, ülkenin bir diktatörlüðe doðru gittiði, insanlarýn yaþam alanlarýna müdahale The events that were launched as a protest against the project which is planned to be started in Gezi Park and that prevailed over Turkey in following days harbor different dynamics in terms of its internal and external incentives. Demonstrations started upon sensitive attitudes of people to the city and environment in which they live acquired a different ground in following days and transformed into a national movement against the government. At that step, some points such as continuous and frequent explanations done by Western states regarding the process, interest of national and international media to the events and active use of social media became influential. In the focus of demonstrations lasting for three full WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 5

6 edildiði, toplumun taleplerinin dikkate alýnmadýðý gibi itirazlar yer almýþtýr. Öte yandan protestolarýn özellikle ilk günlerinde güvenlik güçlerinin göstericilere karþý sert müdehalesi, bu iddialarý paylaþmayan farklý kesimlerin de tepkisine yol açmýþ ve bu husus gösterilerin yaygýnlaþmasýnda etkili olmuþtur. Diðer taraftan, gösterilerin, Türkiye nin son yýllarda farklý alanlarda yakaladýðý olumlu ivmeden rahatsýz olan küresel sistemin bir operasyonu olduðu iddiasý da hakim görüþ olarak dillendirilmiþtir. Konu ile ilgili olarak heyetimizin gözlem ve araþtýrmalarýndan hareketle hazýrlanan ve süreci farklý yönleriyle ele almaya çalýþan bu raporun, Gezi Parký sürecinin daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamasýný umuyoruz. Gezi Parký olaylarý esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý diliyor, yaralanan tüm güvenlik görevlisi ve göstericilere acil þifalar diliyoruz. weeks there appeared some objections like that governors hold a totalitarian understanding, lifestyles of people have been intervened and that social demands have not been taken into consideration. On the other hand, harsh intervention of security forces to demonstrators in especially first days of the protests caused a reaction among those segments of society who did not share the same views and thereby became influential in prevailing of the demonstrations. On the other hand, the claim that the protests are an operation of the global system that gets annoyed of that Turkey has been on increase recently in various fields was also voiced as a dominant view. We hope that this report that was prepared regarding the events by our committee s observations and tried to deal with the process in different aspects makes a contribution in understanding of the process of Gezi Park. We give our condolences to families of those who lost their lives during the happenings in Gezi Park and wish speedy recoveries to all the injured security officers and demonstrators. 6 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

7 olaylarýn seyri the development of the events 27 Mayýs akþamý Taksim Gezi Parký na iþ makinalarýnýn girmesinin ardýndan, özellikle sosyal medyada hýzla yayýlan haberlerin etkisiyle bölgeye giden protestocular oturma eylemi baþlatmýþ, polisin müdahalesi ile birlikte olaylar týrmanýþa geçmiþtir. 28 Mayýs itibariyle protestolar hýz kazanmýþ ve polis müdahalesi baþlamýþtýr. 29 Mayýs günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü nün inþaatýnýn açýlýþ programýnda yaptýðý konuþmada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Gezi Parký eylemcilerine atfen Ne yaparsanýz yapýn, biz kararýmýzý verdik! þeklindeki açýklamasý 1 ve polisin Gezi Parký nda protestocularýn kurduðu çadýrlara müdahalesi gerilimi týrmandýrmýþtýr. Takip eden günlerde eylemcilerin protestolarý tedhiþ hareketine bürünmüþ, polis müdahalesi þiddetlenmiþ ve karþýlýklý çatýþmalar baþlamýþtýr. 31 Mayýs ta gösteriler Türkiye nin çeþitli þehirlerine sýçramýþ ve bu þehirlerde gerçekleþtirilen gösterilere polis müdahalesi gerçekleþmiþtir. Meydanlardaki eylemlerin dýþýnda Ýstanbul un bazý semtlerinde, halk da tencere ve tavalar eþliðinde sloganlar atarak yürüyüþler düzenlemiþ ve hükümeti protesto etmiþtir. 3 Haziran daki yurtdýþý ziyareti öncesi Erdoðan, yaptýðý açýklamalarda tavizsiz tutumunu sürdürmüþtür. 1 May 27, evening: After construction machines entered in Taksim Gezi Park, with the effect of news prevailed in especially social media protesters started a sit-in act and events climbed up with the intervention of the police. May 28: Protests gained acceleration and police intervention began. May 29: Tension was increased with the police intervention to the tents of demonstrators and the statement of the Prime Minister Recep Tayyip Erdoðan that he did in the opening ceremony of the construction of Yavuz Sultan Selim Bridge and directed to the demonstrators of Gezi Park in the way that Whatever you do, we did make our decision! 1. In the following days, protests of demonstrators transformed into terrorizing acts, police intervention became violent and bilateral conflicts. May 31: Demonstrations spattered over different cities of Turkey and demonstrations in these cities were intervened by police. Beside protests in the squares, people in some other quarters of Istanbul held marches and protested the government with pots and pans at their hands by screaming slogans. June 3: Erdoðan kept his uncompromising attitude in the explanations that he made just before his visit abroad. 1 WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 7

8 Olayýn sosyal medya ve uluslararasý medya organlarýnda yoðun bir þekilde iþlenmesi, gösterilerin alevlenmesini de beraberinde getirmiþtir. Ancak ilk günlerde çevre duyarlýlýðý etrafýnda þekillenen eylemler, giderek hükümete ve özellikle de Baþbakan Erdoðan ýn þahsýna karþý bir yýpratma hareketine dönüþmüþtür. Marjinal gruplarýn destek verdiði, Türk bayraðýnýn yakýldýðý 2, Abdullah Öcalan posterlerinin asýldýðý 3, bölgedeki camilerin içlerinde bira içildiði 4, halkýn taciz edildiði, özellikle baþörtülü bayanlarýn saldýrýya uðradýðý 5 bir ortam oluþmuþ ve bu ortam, gösterilere baþlangýçta destek veren pek çok kiþi, kurum ve kuruluþun desteðini çekmesine sebep olmuþtur. 5 Haziran da Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile bir görüþme yapan Gezi Parký eylemcileri, Gezi Parký nýn park olarak kalmasý, göstericilere karþý uygulanan ve þiddet içeren müdahalenin durmasý, yaþanan olaylar sýrasýnda hayatýný kaybeden göstericilerle ilgili olarak Ýstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürlerinin görevden alýnmasý, gözaltýna alýnan göstericilerin serbest býrakýlmasý ve haklarýnda hiçbir soruþturma yapýlmayacaðýna dair açýklama yapýlmasý gibi taleplerde bulunmuþtur. Bu taleplerin yanýsýra, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havalimaný, HES ler, Kanal Ýstanbul gibi projelerin durdurulmasý gibi taleplerde de bulunulmuþtur. Yurtdýþý ziyaretinden 7 Haziran da dönen Baþbakan Erdoðan, giderek kendisine karþý bir yýpratma hareketine dönüþen eylemler sebebiyle havaalanýnda kendisine destek veren onbinlerce kiþi tarafýndan karþýlanmýþtýr. Erdoðan yaptýðý açýklamalarda, gösterilerin arkasýnda yatan sebeplere haberi/ 5 That the events took place in social media and international media organs intensively exacerbated the demonstrations. However, the protests shaped around an environmental sensitiveness in the first days transformed gradually into an attrition campaign against the government and particularly the personality of Prime Minister Erdoðan. An atmosphere appeared in which marginal groups gave support, Turkish flag was burnt, 2 posters of Abdullah Öcalan were hung, 3 beers were drunk inside the mosques nearby 4, the people were harassed and especially women wearing headscarf were attacked 5 and this atmosphere caused many people, institutions and organizations withdraw their support. June 5: In the meeting with Bulent Arýnç, the deputy premier, demonstrators of Gezi Park made demands such as that Gezi Park be left as a park, violent intervention against demonstrators be stopped, regarding demonstrators losing their lives during the events governors of Istanbul, Ankara and Hatay and chiefs of police be removed of duty, detained demonstrators be released and a statement be made regarding that they will not be inquired into. Along with these demands some demands were made regarding cease of the projects like Yavuz Sultan Selim Bridge, airport, HESs, Kanal Istanbul. June 7: Prime Minister Erdoðan returning from his visit abroad were met in the airport by tens of thousands of people who supported himself against the protests, which transformed into an attrition campaign to his personality. In his statement Erdoðan made emphasis haberi/ 5 8 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

9 vurgu yapmýþ, küresel sisteme ve faiz lobisine dikkat çekmiþtir. Protestolarda yer alan özellikle genç kitleye seslenen Erdoðan, gösterilerin bir an önce sonlandýrýlmasýný istemiþtir. Taksim de gerçekleþtirilecek projenin detaylarýný toplumla paylaþan Erdoðan, protestolarýn çýkýþ noktasýný oluþturan aðaç katliamý gibi bir durumun sözkonusu olmadýðýný, olaylarýn arkasýnda ideolojik gerekçelerin yattýðýný vurgulamýþtýr. 12 Haziran da sanatçý, akademisyen, aktivist ve öðrencilerden oluþan 11 kiþilik bir heyeti kabul eden Erdoðan, protestolar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunmuþ ve çözüm önerileri üzerine müzakere etmiþtir. Benzer görüþmeler farklý heyetlerle 13 ve 14 Haziran da da devam etmiþtir. Görüþmelerde öne çýkan seçenek, Taksim de yapýlmasý planlanan ve protestolarýn çýkýþ sebebi olarak gösterilen yayalaþtýrma projesi ve Topçu Kýþlasý inþaatý ile ilgili bir referandum (plebisit) düzenlenmesi olmuþtur. Hükümet tarafýndan yargý kararlarýna uyulacaðý taahhüt edilmiþ, yargý kararýnýn Topçu Kýþlasý na müsaade etmesi durumunda dahi uygulamanýn referanduma (plebisite) götürüleceði söylenmiþ ve Gezi Parký nýn bir an önce boþaltýlarak ülkede yaþanan gerginliðin sonlandýrýlmasý istenmiþtir. Baþbakan la Taksim Platformu temsilcileri arasýnda olumlu yönde seyreden görüþmelerden sonra Gezi Parký nýn boþaltýlmasý noktasýnda bir irade oluþmuþ, ancak eylem sahasýna dönüldüðünde tablo yeniden deðiþmiþ ve gösterilere devam edileceði açýklanmýþtýr. 15 Haziran akþamý yetkililerce Gezi Parký ndaki protestolardan gerekli mesajlarýn alýndýðý açýklanmýþ, ülkenin sükunete kavuþmasý ve Ýstanbul da hayatýn normale dönmesi için Gezi Parký nýn boþaltýlmasý gerektiði açýklanmýþtýr. Ayný akþam saat sularýnda güvenlik güçleri tarafýndan göstericilere alanýn boþaltýlmasý yönünde anonslar yapýlmýþ ve bu anonslar neticesinde göstericilerin önemli bir bölümü bölgeyi terk etmiþtir. Ancak Gezi Parký ný boþaltmamakta direnen gruplar güvenlik görevlileriyle çatýþmayý tercih etmiþ, bir süre devam eden gerginlikten sonra Gezi Parký güvenlik güçleri tarafýndan boþaltýlmýþtýr. 15 ve 16 Haziran da Ankara ve Ýstanbul da Milli Ýradeye Saygý mitingleri düzenlenmiþ ve Gezi Parký süreci protesto edilmiþtir. Ankara da ve Ýstanbul da yüzbinlerce insanýn katýldýðý mitinglerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi Parký bahane edilerek Türkiye üzerinde oyunlar oynandýðý üzerinde durmuþ, ABD, AB ve Avrupa devletlerinin tavrýný, uluslararasý medyanýn olaylarý yansýtýþ biçimini, faiz lobisi ve çýkar çevrelerinin müdahalelerini eleþtirmiþtir. on reasons underlying the demonstrations and drew attention to global system and interest rate lobby. Appealing especially to the youth who took part in the protests, Erdoðan wanted demonstrations be stopped immediately. Sharing with the people the details of the project which will be realized in Taksim, Erdoðan emphasized that regarding the emergence of the events there was not any situation like destruction of trees but it rested on ideological grounds. June 12: Erdoðan had an audience with a committee of 11 people including artists, scholars, activists and students and exchanged ideas as regards protests, and negotiated about solution offers. Similar audiences also continued with different committees in 13 th and 14 th of June. The choice appeared in the meetings to be holding a plebiscite about the pedestrianisation project and the construction of Topçu Kýþlasý that are planned to be carried out in Taksim and asserted to be the cause of the events. The government stipulated to abide by the judicial decisions; it was said that a plebiscite will be carried out even in the case that the judiciary give permission to Topçu Kýþlasý, and it was demanded that Gezi Park be evacuated immediately and thereby the tension in the country be ended. An explicit intention of the evacuation of Gezi Park occurred, after the constructive talks took place between the representatives of Taksim Platform and the Prime Minister. However, the picture changed with coming back to the area of the protest; and the persistence of the demonstration announced again. On the evening of June 15, the authorities clarified that they received the necessary messages of the Gezi Protests, and declared the need for the evacuation of the Gezi Park in order to retrieve the in the country and to return to normal life in Istanbul. The announcements made in the same evening around 20:00 p.m. by the security forces??in the direction of the demonstrators evacuation of the area; and an important part of the protesters were left the area consequently. However, the groups resisting not to quit the Gezi Park chose to clash with the security officials. After a period of ongoing tension, the Gezi Park evacuated by the security forces. Respect for the National Will rallies were organized in Ankara and Istanbul, on the 15 th & the 16 th of June respectively, and people protested against Gezi Park process. Along the rallies to which hundreds of thousands of people attended in Ankara and Istanbul, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan stressed on the games played against Turkey in the pretext of the Gezi Park. He also d the attitudes of the US and EU Countries, the way the reflections of events in the international media, as well as the interventions of interest groups and the interest lobby. WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 9

10 küresel aktörlerin olaylara yaklaþýmý 6 Global Actor s Approach to the Event 6 a. Siyaset ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarla ilgili "Polisin protestocularý daðýtmasý sýrasýnda yaralananlarýn sayýsýna dair kaygýlýyýz. Türkiye'nin uzun vadeli istikrarý, güvenliði ve refahýný en iyi garanti altýna almanýn yolu, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin onaylanmasýndan geçiyor. Öyle görülüyor ki bu bireyler de (eylemciler) bunu yapýyordu" dedi. 7 Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Türkiye de Taksim Gezi Parký nda baþlayan ve ülke geneline yayýlan hükümeti protesto gösterileriyle ilgili açýklamasýný hükümet sözcüsü aracýlýðýyla yaptý. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert düþüncenin özgürce ifadesi ve toplanma özgürlüðünün demokratik düzende temel hak olduðunu belirterek, "Hukuk devleti anlayýþý, güvenlik makamlarýnýn her zaman orantýlý ve uygun hareket etmesini gerektirir" dedi. 8 Almanya da koalisyon hükümetinin küçük ortaðý Hýristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da en azýndan uzun vadeli olarak askýya alýnmasýný istedi. 9 ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Türkiye de yaþanan olaylardan dolayý endiþeli olduklarýný dile getirdi. 6 Bu bölümdeki metinler, çeþitli basýn-yayýn organlarýnda yer alan konu ile ilgili haberlerden derlenmiþtir a. Politics U.S. State Department spokesman Jen Psaki commented about the Gezi Park protests: We are concerned about the number of injured protestors during the police s deployment of the protestors. Turkey's longterm stability, security and the way to guarantee the wellbeing of the country are going through the approval of such fundamental freedoms as expression, assembly and association. It seems that these individuals (activists) were doing the same thing 7 German Chancellor Angela Merkel made her statement about the government protests launched at Gezi Park and spread throughout the country through the government spokesman. Government spokesman Steffen Seibert specified that freedom of expression and assembly, and freedom of thought are of fundamental rights of democratic order. He indicated that Understanding of the rule of law, requires the security authorities having always appropriate and proportional actions 8 The Christian Social Union (CSU) party, junior partner in the coalition government in Germany asked for the complete cessation of EU accession negotiations with Turkey or at least the suspension of them for the long term. 9 U.S. Secretary of State John Kerry expressed 6 Texts in this section has been compiled from a variety of news on the subjectin press and media GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

11 ABD nin, Türkiye deki eylemlerde polis tarafýndan orantýsýz güç kullanýldýðýna dair haberlerden dolayý endiþeli olduðunu söyleyen Kerry, bununla ilgili kapsamlý bir soruþturma yapýlmasýný ümit ettiklerini ifade etti. 10 AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un Sözcüsü Maja Kocijancic, Gezi olaylarýna iliþkin "AB dolarak geliþmelerden derin kaygý duyuyoruz" dedi ve sorunun "diyalog" ile çözülmesini istedi. Kocijancic özetle þunlarý kaydetti: "Zaten bu olayý (Gezi Parký) çok yakýndan takip ediyoruz. Stefan Füle, Ca therine Asht on'ýn a çýklamalarýný duymuþunuzdur. Ýstanbul ve Ankara baþta olmak üzere Türkiye'deki olaylardan derin kaygý duyuyoruz. Olaylarda orantýsýz güç kullanýldýðýný düþünüyoruz. Orantýsýz güç kullanýlmamalý. Zaten bildiðiniz üzere olaylarda yaralý ve ölenler de var. Bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor." 11 ABD'li Neo-Con Michael Rubin, Wall Street Journal'da Taksim olaylarý ve Baþbakan Erdoðan ile ilgili bir yorum yazdý. Uzun zamandýr Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýktan gitmesi gerektiðini söyleyen Rubin, bu görüþünü Taksim olaylarý dolayýsýyla tekrar gündeme getirdi. Taksim olaylarýný ''Türkiye Baharý'' olarak adlandýran Rubin, Erdoðan'ýn iktidara geliþinin ardýndan yürüttüðü ekonomi politikalarýnýn baþarýsýný övmekle birlikte, birçok insanýn Erdoðan ve çevresindekilerin iktidarý ellerinde bulundurduklarý süre içinde giderek zenginleþtiðini düþündüðünü iddia etti. Ýstanbul'a üçüncü havaalaný ve üçüncü boðaz köprüsünün inþasý, Karadeniz ve Marmara'yý birleþtirecek Kanal Ýstanbul their concerns about the events in Turkey. Kerry said that they were concerned by the news of the use of disproportionate force by the police, and went on that they hoped to see a comprehensive investigation regarding this issue. 10 The Spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Maja Kocijancic stated: We are deeply concerned about the developments in Gezi Park Protests and wanted the issue to be resolved by dialogue. Kocijancic said in a nutshell: We have already been monitoring this event (Gezi Park Protests) very closely. You have heard the descriptions of Stefan Füle, Catherine Ashton. We are deeply concerned about the events in Turkey, especially in Ankara and Istanbul. We think that disproportionate force has been used in the events. However, they should not be employed. As you know, there are already cases, the injured and those who died. This problem must be resolved through dialogue. 11 U.S. Neo-Con Michael Rubin, from the Wall Street Journal wrote a comment on Taksim events, and the Prime Minister. Rubin said, Recep Tayyip Erdogan should have gone from the again raised this opinion due to events in Taksim. Rubin called the Taksim events as Spring of Turkey. On the one hand, he praised the success of the economic policies carried out by Erdogan after coming to power. On the other hand, he claimed that he thinks Erdogan and many people around his circle have become increasingly richer during the time they have held the power AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Almanya Baþbakaný Angela Merkel German Chancellor Angela Merkel WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 11

12 projesi gibi giriþimlerin Erdoðan'ýn ülkeyi yeniden yapýlandýrma niyetiyle örtüþtüðüne dikkat çeken Rubin, Erdoðan'ýn Ýslamcý politikalara geri döndüðünü söyledi. Erdoðan karþýtý görüþleriyle bilinen Rubin, 6 Temmuz 2008'de Erdoðan'ý Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'e benzeterek yönetimden gitmesi gerektiðini söylemiþ, bu yazý Taksim olaylarý sonrasý yeniden gündeme sokulmuþtu. 12 Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Ermeni Patriði Nerses Bedros u kabul ettiði görüþmesinde bir delegasyon üyesinin sözde soykýrým gören bir kiþinin soyundan geldiðini söylemesi üzerine, 20. Yüzyýlýn ilk soykýrýmý Ermenilere yapýlmýþtýr dedi. Papa böylece 1915 olaylarýný soykýrým olarak tanýmlamýþ oldu. 13 ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, tüm yetkilileri Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarý sakinleþtirmeye yardýmcý olmayacak yorumlardan kaçýnmaya çaðýrdý. Protestocularýn büyük çoðunluðunun ifade özgürlüðü hakkýný kullanan normal vatandaþlar olduðuna inandýklarýný söyleyen Psaki, Türk yetkililerle yakýndan çalýþmayý sürdürdüklerini kaydetti. 14 Brookings Insitute adlý düþünce kuruluþunda konferans veren, 2008 ABD baþkanlýk seçimlerinin cumhuriyetçi adayý McCain, toplantýnýn soru-cevap bölümünde Taksim Gezi Parký'na yönelik olaylarla ilgili soruyu da yanýtladý. McCain, "Þurasý çok açýk ki, bu olaylar, Erdoðan'ýn Türk halkýný Ýslami yöne doðru zorlamasýna karþý bir baþkaldýrýydý He remarked that the initiatives such as the constructions of the third Bosphorus Bridge and the third airport in Istanbul, Channel Istanbul project for uniting the Black Sea and the Marmara coincide with the intention of restructuring the country. Besides, he stated that Erdogan returned to the Islamist policies. Rubin, known as the anti-views against Erdogan, associated Erdogan with Russian President Vladimir Putin on July 6, 2008, and should step down from power. This article was inserted in the agenda again after the Gezi Protests. 12 Francis Pope spiritual leader of the Catholic world said in a meeting with Armenian Patriarch Nerses Bedros that Armenian Genocide was the first one in the 20 th century, on to the statement of a delegation member descending from a family experienced genocide. 13 U.S. State Department spokesman Jen Psaki called all the officials for refrain from comments that will not help to calm the Taksim Gezi Park events. Psaki said that the vast majority of the protesters were regular citizens, who exercised their right to freedom of expression, they believed. He stated that they continued to work closely with Turkish officials. 14 McCain, the Republican nominee in the 2008 U.S. presidential election, made a conference in Brookings Institute s think-tank and answered two questions about the events for Taksim Park protests ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki U.S. State Department spokesman Jen Psaki Papa Francis Pope Francis 12 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

13 Buradaki birçoðumuz Ýstanbul'da, Ankara'da ve diðer büyük kentlerde bulunduk. Oralar da Washington gibi, mezhepsel deðil ve kozmopolit. Dolayýsýyla bence bu olaylar, Erdoðan'ýn, çok modern bir ulusu ve demokrasiyi, alkol sýnýrlamalarý, Ýslami yönelimli okullar gibi, attýðý birçok adýmlarla halkýn istemediði bir yöne zorlamaya çalýþmasýna karþý bir baþkaldýrýydý" diye konuþtu. "Bence bu olanlar, pek diðer yerlerde gördüðümüz türden bir tepki deðil, kendilerine baský yaptýðýný düþündükleri bir kiþiye (Erdoðan'a) yönelik bir tepki" diyen McCain, "Erdoðan'ýn bu olanlardan ders almasýný ve polisin kullandýðý bazý taktiklerin aþýrýya kaçtýðýný a nlamasýný umduð unu" belirtti. McCain, "Türkiye'yi seviyorum. Türk ekonomisinin baþarýsý olaðanüstü ama ayný zamanda þu görüþü de savunuyorum: Bence Sayýn Erdoðan, Türk halkýnýn birçoðunun gözünde, bir baþbakan ya da devlet baþkaný olmaktan ziyade bir diktatör gibi görülüyor" ifadelerini kullandý. 15 Avrupa Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle "Küresel Sorunlar Karþýsýnda Türkiye ve AB Ýçin Ortak Gelecek" konferansý kapsamýnda yaptýðý konuþmada Gezi Parký'ndaki gösterilere polisin aþýrý güçle müdahalesini eleþtirdi ve böyle durumlarýn "demokraside yeri olmadýðýný" söyledi. Füle, "Bu konferansýn konusu olan ortak geleceðimizden bahsetmeden önce þu aný gözardý edemeyiz. Burada toplantý yerinden sadece birkaç yüz metre ileride bir haftadan fazladýr devam eden olaylarýn adýný anmamak çok güç" dedi. 16 Erdoðan'ýn Türkiye-AB konferansýndan Gezi Parký 15 durumlarin_demokraside_yeri_yok in question-and-answer section of the meeting. He indicated as such: It is very clear to say that these events were an of the Turkish people against the dictates of Erdogan s Islamic direction. Many of us here had been in Istanbul, Ankara and other big cities. These places are cosmopolitan just like Washington, they are not sectarian. For this reason, these events are a revolt of modern and democratic nation against the steps taken by Erdogan to push them into a direction, which they do not desire such as alcohol restrictions, opening Islamic-oriented schools. I think these events are not ordinary reactions of people that we have seen in other places, rather they are a response to a person to whom, they think, oppresses them. I hope that Erdogan gets lessons from the events and understands that some of the tactics used by the police rushed into extremes, specified McCain. "I love Turkey. The success of the Turkish economy is extraordinary. But at the same time I support this view as well: I think Mr. Erdogan is seen as a dictator in the eyes of many Turkish people; rather than a prime minister or head of state. expressed McCain. 15 European Commissioner for Enlargement, Stefan Füle made a speech within the context of a conference, named as Common Future for Turkey and the EU across the Global Challenges. He criticized the intervention of the police to Gezi Park demonstrations with excessive force, and he said such conditions "have no place in a democracy". Füle stated that: We cannot ignore this moment, before we discuss our common future which is the subject of this 15 ji_boyle_ durumlarin_demokraside_yeri_yok Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius French Foreign Minister Laurent Fabius WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 13

14 eylemcilerine yaptýðý "Demokratik taleplerle gelenlere caným feda; çevreciler kendilerine ortak arýyorsa baþbakanlarýna gelsinler benden daha çevrecisini bulamazlar" þeklindeki ifadeleri yeterli bulmayan AB Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, Baþbakan'ýn yaptýðý konuþmayý attýðý tweet'le eleþtirdi. Füle, "Konferansta, saygý ve kapsayýcý diyalog isteyenlere el uzatma fýrsatý kaçtý, hayal kýrýklýðýna uðradým #geziparký." diye mesaj attý. 17 Avrupa Birliði Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'deki geliþmelerden endiþe duymaya devam ettiðini bildirdi. Ashton, "Sosyal medya keyfi baský altýna alýnmamalýdýr. Herhangi bir kýsýtlama Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve AÝHM kararlarýyla belirlenen sýnýrlar içinde kalmalýdýr" deðerlendirmesini yaptý. 18 Almanya Baþbakaný Angela Merkel Gezi Parký olaylarýyla ilgili yeni bir açýklama yaparak Türk hükümetini protestoculara þiddet uygulanmamasý gerektiði konusunda uyardý. Türkiye deki geliþmeleri yakýndan izlediðini belirten Merkel, Ülkenin sorunlarý gençlerle masaya oturulup görüþülmeli ve protestoculara karþý þiddet uygulanmamalý. Gösteri yapma hakký, hukukla yönetilen bir ülkenin parçasýdýr ve göstericilere hukuki yollarla müdahale edilmelidir. Umarým Türkiye de bunu yapar. dedi. 19 Taksim Gezi Parký eylemleri Ýsrailli politikacýlarýn umudu oldu. Mýsýrlý yazar Fehmi Hüveydi, Þuruk conference. It is very difficult not to mention the name of the events continuing for more than one week, just here, a few hundred meters away from this meeting. 16 EU Enlargement Commissioner Stefan Füle did not find Erdogan's statements in Turkey-EU conference about the Gezi Park protests enough and criticized his speech with a tweet: I sacrifice to those who come with democratic demands. If the environmentalists are looking for a partner to themselves, they should come to their prime minister. They cannot find a better environmentalist than me. Füle sent a tweet as such: The opportunity to extend the hand for those who wish respect and an inclusive dialogue was missed at the conference. I was disappointed #geziparký 17 High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton reported that she continues to be concerned about developments in Turkey. Ashton: Social media should not be arbitrarily suppressed. Any restrictions must remain within the limits set by the decisions of the European Court on Human Rights made the assessment. 18 German Chancellor Angela Merkel made??a statement about the events of Gezi Park and has warned the Turkish government that violence should not be applied against the protestors. Merkel stating that closely follows t he developments in Turkey, " The AB Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle EU Enlargement Commissioner Stefan Füle 14 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

15 Gazetesi nde yayýmlanan Ýsrail Taksim göstericileri için dua ediyor baþlýklý yazýsýnda Tel Aviv in gösterilere nasýl baktýðýný anlattý. Hüveydi, yazýsýnda Ýsrail Parlamentosu Knesset Baþkan Yardýmcýsý Moshe Feiglin in Türkiye deki gösterilerin Erdoðan düþene kadar devam etmesi için dua ediyoruz. Kendisi Yahudi düþmaný. Onunla barýþma yolunda mesafe kat etmemize ve resmî özür sunmamýza raðmen bize karþý düþmanca tavrýný sürdürüyor sözlerine yer verdi. Ýsrail Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Komisyonu Baþkaný Avigdor Lieberman ýn Türkiye de olup bitenler karþýsýnda mutluluðumu gizleyemiyorum ve Ýsrail Altyapý Bakaný Silvan Þalom un Türkiye yi Yeni Osmanlýlarýn iktidarýndan kurtaracak her geliþmeyi memnuniyetle karþýlarýz demeçlerini aktaran Hüveydi, yazýsýnda El Hayat yazarý Cihad el Khazen in (Ýsrail saðý) Likudçu Commentary dergisinden aktardýðý Türk hükümeti ile PKK arasýndaki barýþýn bozulacaðý yorumuna da yer verdi. 20 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Taksim'de yaþanan olaylarla ilgili açýklama yaptý. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, "Ýfade özgürlüðü haklarýný kullanan bireyleri cezalandýrma yönündeki herhangi bir giriþimden ve herhangi bir tarafýn þiddeti provoke etmeye yönelik çabalarýndan kaygýlýyýz." ifadesi kullanýldý. Hayden, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'deki olaylarý kaygýyla izlemeye devam ettiklerini ve barýþçýl protesto haklarý da dahil olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüðünden yana olmayý sürdürdüklerini kaydetti country's problems must be discussed with the youth on the table and violence should not be applied against protesters. The right to demonstrate is a part of a country governed by law and protesters must be treated by legal means. I hope Turkey does it as well. she said. 19 Taksim Gezi Park events became the hope of Israeli politicians. Egyptian writer Fahmi Howeidi published an article entitled Israel praying for Taksim Protestors in Þuruk Journal and explained how Tel Aviv views the demonstrations. Howeidi excerpt the Vice President of the Israeli parliament, the Knesset, Moshe Feiglin's We pray for the persistence of demonstrations in Turkey until the fall of Erdogan. He is an anti-semitic. He has been maintaining his hostile attitude against us, despite our progress towards reconciliation and offer of official apology. In addition, Howeidi quoted the speeches of the Israeli Parliament's Foreign Affairs and Security Committee Chairman Avigdor Lieberman s I cannot hide my happiness in the face of what is happening in Turkey and Israeli Infrastructure Minister Silvan Shalom s We welcome any incident which can save Turkey from the power of New Ottomans ; as well as included the interpretation of the author of Al-Hayat Jihad al Khazen the quotation from Likudçu Commentary magazine: Peace between the PKK and the Turkish government will deteriorate. 20 White House National Security Council spokesman Caitlin Hayden, made??a statement about the events in Taksim. The White House said in a statement; we are concerned about any attempt that punishes the individuals who exercise the right to freedom of expression, as well as about the efforts of any party to provoke the violence WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 15

16 Taksim Meydaný'nda yaþanan polis müdahalesine Fransa bir kez daha tepki gösterdi. Fransa, Türk hükümetine "ölçülü" olma çaðrýsýnda bulundu. Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius, katýldýðý bir televizyon programýnda Türkiye konusunda kendisine yöneltilen sorularý yanýtladý. Fabius, Fransa'nýn Türk hükümetini bir kez daha olaylarý yatýþtýrmaya ve ölçülü olmaya çaðýrdýðýný söyledi. Fransýz diplomasi þefi, "Olaylarý demokratik þekilde yatýþtýrmak gerekiyor" ifadelerini kullandý. Türk hükümetinin olaylarý yatýþtýrmak yerine "çürümesine" oynadýðý izlenimi verdiði görüþünü dile getiren Fabius, "Demokrasilerde diyalog gerekir" þeklinde konuþtu. 22 Washington'daki en etkin Ýsrail kuruluþu American Enterprise Institute'nin, ABD'li 'NeoCon'larla Þubat ayýnda olasý bir 'Ýstanbul Ýsyaný'ný masaya yatýrdýðý ortaya çýktý. 6 Türk'ün de yer aldýðý simülasyonda Taksim Meydaný'ný Tahrirleþtirme senaryolarý tartýþýldý. Yahudi lobisi AIPAC'in desteðiyle faaliyetlerini sürdüren Amerikan Giriþimcilik Enstitüsü'nde (American Enterprise Institute, AEI) geçtiðimiz þubat ayýnda yapýlan toplantýda 'apolitik Türk gençliðini sokaða indirerek canlý tutmak' için 'Ýstanbul Ýsyaný' senaryosu masaya yatýrýldý. AK Parti Hükümeti'nin faaliyetleri ve Türkiye'nin son 10 yýlýnýn ele alýndýðý toplantýnýn katýlýmcýlarý ise 'Ortadoðu' denildiðinde dünya çapýnda tanýdýk isimler olan NeoCon'lardý: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Bernard Lewis, Elliot Abrams, Richard Perle, John Bolton, William Kristol ve Douglas Feith yýlýnda dönemin Anayasa Mahkemesi Baþkaný Tülay Tuðcu'nun öldürülüp Taksim'de büyük bir bombanýn patlatýlmasý gibi senaryolarýn tartýþýldýðý Hudson Enstitüsü'ne 22 Hayden noted down in a written statement that they continue to follow the events in Turkey with concern, and they continue to be on the side of freedoms of expression and assembly including the rights of peaceful protests. 20 France reacted to the intervention of the police in Taksim Square once more. France called for the Turkish government to act temperately. French Foreign Minister Laurent Fabius responded to questions about Turkey put to him in a television program. Fabius said that France called for Turkish government once again urged to be careful and soothe the events. French diplomacy chief said the events need to be appeased in a democratic way. Fabius expressed his opinion that Turkish government gave him the impression of decaying the events instead of appeasing them and Democracies need to dialogue he said. 22 It was appeared that American Enterprise Institute, the most effective pro-israeli organization in Washington, brought the matter of possible rebellion in Istanbul on the table with the U.S. Neo-Cons in February. The scenarios of turning the Taksim Square into the Tahrir Square were discussed in a simulation, in which six Turkish people took part as well. Last February, 'Istanbul Rebellion' scenario was brought on the table with the purpose of keeping the apolitical Turkish Youth alive by pouring them into the streets in a meeting held on American Enterprise Institute (AEI), which continues its activities in support of the American Jewish lobby AIPAC. The meeting was about the activities of AK Party government and the last 10 years of Turkey GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

17 de (Hudson Institute) danýþmanlýk yapan Amerikan yenimuhafazakar lobisinin simge isimleri, þubat ayýndaki oturumda Ortadoðu bölgesi politikalarýný Türkiye ile Mýsýr ekseninde ele aldý. Amerikan Giriþimcilik Entstitüsü'nün ev sahipliðindeki toplantýya Türkiye'den de 6 isim katýlýrken, oturumda adeta bugünlerde Ýstanbul'da meydana gelen olaylarýn simülasyonu yapýldý. Masanýn etrafýndaki isimlerden biri, Taksim Meydaný'ný Tahrir'e çevirerek dünya kamuoyuna 'Türk Baharý' izleniminin verilebileceðini þu ifadelerle anlattý: 'Dünyadaki her meydanýn bir kimliði var. Taksim, 1 Mayýs olaylarý ile anýlýyor. Halkýn büyük gösteriler yapmasý Taksim'e bir kimlik kazandýrýr. O zaman Taksim de týpký bir Tahrir gibi kimlik kazanýr...' Toplantý þu cümleler etrafýnda þekillendi: 'Türk gençliði apolitik bir gençliktir. Hayatta hiçbir protestoya katýlmamýþ olan gençler meydanlara inerse zaman içinde mecburen politikleþir. Sokaklar canlý tutulmalý. Arap ülkelerinde özgürlükler, demokrasi beklentisi ve sivil anayasa gibi konular toplumu sokaða dökerken Türkiye'de tam tersi siyasi gruplar, ulusal sol hareketler ilerici hedefler ortaya koyamayacaklarý için meydaný bir halk hareketine dönüþtürmek çok zor olacaktýr. Örgütler arasýnda birliði saðlamak þart. Bu olmazsa, 'Arap Baharý'nýn tersine, Türkiye'deki halk hareketi kendi içerisinde bir çatýþmaya dönüþebilir. Özgürlük için meydana çýkan gençlerin örgütlü olmamasý, meydanýn baþkalarýna terk edilmesi sonucunu doðurur. Diðer yandan Türkiye'deki bir halk hareketinin hükümeti yýkabileceði düþünülmüyor. Arap ülkelerinin aksine, devlet AKP'nin elinde olsa bile sandýk var, halk son sözü sandýkta söyleyebiliyor.' 23 ABD Ýstanbul Baþkonsolosluðu nun resmi Twitter 23 The participants of the meeting were the familiar names around the world, when Middle East was considered, the NeoCons: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Bernard Lewis, Elliot Abrams, Richard Perle, John Bolton, William Kristol and Douglas Feith. The icon names of the American neo-conservative lobby, who also advice Hudson Institute, in which the scenarios of killing President of the Turkish Constitutional Court in 2007, Tulay Tuðcu, and a huge bomb in Taksim Square; discussed the policies of the Middle East in the axis of Turkey and Egypt in the session in February. Six people from Turkey also took part in the meeting hosted by the American Entrepreneurship Institute. In the session, the simulation of events that have occurred in Istanbul nowadays was fulfilled. One of those around the table explained that the impression of Turkish Spring can be given by turning the Taksim Square into the Tahrir Square as such: Each square in the world has a unique identity. Taksim has been stood for May 1 st events. People s making large demonstrations gives an identity to Taksim. Then, Taksim gets an identity, just like Tahrir Meeting revolved around the following sentences: Turkish youth are apolitical youth. When the young people come down squares, who have never participated in any protests so far, they would become politicized necessarily. The streets should be kept alive. While the issues like freedom, hope for democracy and civil constitution pour the society into the streets; it would be very difficult to convert the square to a people's movement due to the inability of the political groups in Turkey as well as of national leftist movements to provide progressive targets. The unity of organizations must be ensured. If not, people's movement in Turkey may turn into a conflict in itself unlike the Arab Spring. The lack of organized youth for freedom may result in the WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 17

18 sayfasýndan Divan Otel 5 Yýldýzlý deðil artýk Ay Yýldýzlý. Helal sana Ali Koç iletisi retweet lendi. Direniþçilere lojistik destek saðladýðý iddia edilen Divan Otel ile ilgili olarak atýlan bu mesajýn ABD Baþkonsolosluðu tarafýndan paylaþýlmasý þaþkýnlýk yaratýrken daha sonra ileti sayfadan kaldýrýldý ve yapýlan açýklamada hesaba bilinmeyen kaynaklarca müdahale edildiði için böyle bir durumun yaþandýðý söylendi. 24 Avusturya Eyaletler Meclisi Yeþiller Partisi Milletvekili Efgani Dönmez önümüzdeki hafta yapýlacak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek mitingine katýlmasý beklenenler için, "Bu 5 bin kiþiye tek gidiþ bileti verip, Avusturya'dan gönderelim. Arkalarýndan kimse aðlamaz." ifadelerini kullandý. Heute gazetesindeki haberin sosyal medya sayfasýnda yayýnlanmasýnýn ardýndan habere yorum yapan Efgani Dönmez'in ifadeleri Avusturya kamuoyunda tepki ile karþýlandý. Konuya iliþkin ayný gazeteye konuþan Dönmez, "Bu konuda net bir sýnýr belirlemek istiyorum. Bu tavrý diðer Avusturyalý politikacýlardan da bekliyorum. Uyum ve tolerans örtüsü altýnda Avusturya'nýn demokrasi deðerleri ile örtüþmeyen bir durumu kabul edemem." dedi. 25 Kuþkusuz bu haberler uluslararasý siyaset mercilerinin konuyla ilgili açýklamalarýndan yalnýzca bir kýsmýdýr. b. Medya Taksim Gezi Parký'nda baþlayan eylemler çatýþmaya dönüþünce Ýsrail ve Batý basýný vakit kaybetmeden 'Türk Baharý' deðerlendirmesini yaptý. Dünya basýnýnýn Taksim'e abandonment of the square to the others. On the other hand, people s movement in Turkey is not considered to subvert the government. Contrary to the Arab countries, even though the government stays on the hands of AK Party, there are polls in Turkey and the public can utter the last word in the elections. 23 The Divan Hotel is no longer a 5-starhotel, rather Moon Star Hotel. Way to go Ali Koc. Message was re-tweeted in the official Twitter page of the U.S. Consulate General in Istanbul. The sharing of the message by the U.S. Consulate General about the Divan Hotel s alleged provision of logistical support to the insurgents created confusion in minds. But then the message was removed from page after making an announcement that such a situation occurs due to interference in the account from unknown sources was taken place. 24 A parliamentarian of Green Party in the Austrian Federal Council, Efgani Donmez, made a statement against those expected to attend the rally in support for Prime Minister Recep Tayyip Erdogan: These five thousand people must be given one-way ticket and sent away from Austria. Nobody cries from behind. Following the publication of the news in the social media page of the newspaper Heute, the comments of Efgani Dönmez on the news were greeted with reactions in Austrian public. Speaking at the same newspaper on the subject Donmez; I want to set a clear boundary in this subject, and I am waiting this attitude from the other Austrian politicians. I cannot accept the situation inconsistent with the values??of Baskonsoloslugundan-ortaligi-karistiran-tweet/ /+ Gazeteci Christiane Amanpour (CNN International) Journalist Christiane Amanpour (CNN International) 18 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

19 ilgisi ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan 'kaygýlýyýz' açýklamasýndan sonra birdenbire ciddi bir artýþ gösterdi. Bakanlýk Sözcüsü Jen Psaki yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullanmýþtý: 'Polisin protestocularý daðýtmasý sýrasýnda yaralananlarýn sayýsýna dair kaygýlýyýz. Türkiye'nin uzun vadeli istikrarý, güvenliði ve refahýný en iyi garanti altýna almanýn yolu, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin onaylanmasýndan geçiyor.' ABD'nin açýklamasýnýn ardýndan Reuters, daha önce hiç yapmadýðý bir biçimde olaylarý canlý yayýmlamaya baþladý. BBC de çatýþmalarý ayrýntýlý bir biçimde an be an paylaþtý. ABD'de Nisan baþýndaki Boston saldýrýsýnda açýk bir dezenformasyon yapan CNN de olayý canlý olarak verdi. New York Times haberi manþetten duyururken en ilginç yorum Ýngiliz Guardian gazetesinden geldi. Arap Baharý'na gönderme yapan gazete Gezi Parký protestolarýna iliþkin olarak yorum bölümünde yayýmlanan yazýda eylemlerin 'Türk Baharýnýn tohumlarýný attýðý' iddiasýnda bulundu. Taksim Gezi Parký'nda polisin göstericilere müdahalesi ve devamýnda meydana gelen olaylar Alman basýnýnda geniþ yer buldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung Ýstanbul'daki olaylarý Alman çevrecilerin Stuttgart'ta ana tren garýnýn yýkýlmasýna ve aðaçlarýn kesilmesine karþý yaptýklarý protestolara benzetti. Bulvar gazetesi Bild, internette manþetten verdiði haberinde 'Türklerin öfke gecesi' baþlýðýný kullandý. Gazete, 'Bazý göstericiler, þimdiden Taksim'i diktatör Mübarek'in devrildiði Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'yla kýyaslýyor.' ifadelerini kullandý. Gezi Parký eylemleri Batý ve Arap basýnýnda çoðunlukla ikinci haber olarak görülürken Ýsrail basýný manþetten duyurmayý tercih etti. Ýsrail gazetesi Haaretz Gezi Parký eylemlerine geniþ yer verdi. Gazete, polisin biber gazý ve tazyikli su kullanarak müdahale ettiði gösterilerde onlarca kiþinin yaralandýðýný, Austria s democracy, under the cover of harmony and tolerance. 25 Of course this news is only part of the relevant statements of authorities in international politics. b. Media The Israel and the West press immediately made??the assessment of Turkish Spring just after the starting actions in Gezi Park turned into a conflict. The interests of world media in Taksim showed suddenly a significant increase, following the U.S. State Department s announcement of their concerns. Ministry spokesman Jen Psaki used the following phrases in this explanation: We are concerned about the number of injured protestors during the police s dispelling the protestors. Turkey's long-term stability, security and the way to guarantee the well-being of the country are going through the approval of such fundamental freedoms as expression, assembly and association. Reuters began to publish live events following the announcement of the United States, in a way never done before. The BBC also shared the conflicts in detail, moment by moment. CNN also broadcasted the events live, which made a clear disinformation Boston attack at the beginning of April in the U.S. While the New York Times announced the news in headlines, the most interesting comment came in the British Guardian newspaper. This newspapers by referring to the Arab Spring, claimed that the actions spread the seeds of Turkish Spring in the comments section of the article on Gezi Park protests. The police s intervention to the demonstrators in Gezi 25 New York Times ta yayýmlanan What s Happening in Turkey? baþlýklý tam sayfa gazete ilaný (3 Haziran 2013) The New York Times full-page newspaper advertisement entitled "What's Happening in Turkey?" (June the 3rd, 2013) WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 19

20 buna tepki gösteren Türklerin diðer kentlerde de protesto eylemleri düzenlediðini yazdý. Haberde yýllar sonra Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük çaplý gösterilerin düzenlendiði ifade edildi. Ayný þekilde Jerusalem Post, Yedioth Ahranot gibi gazeteler de Taksim'deki olaylarý internet sitelerinde manþetten fotoðraflarla duyurdu. Taksim olaylarýnda gün boyu canlý yayýn yapan ve uzman görüþlerine yer veren El Cezire, park eleþtirisiyle baþlayan tepkinin hükümet karþýtý protestolara dönüþtüðünü belirtti. El Cezire, manzarayý 'Burada en çok þikayet edilen mesele, polisin ayrým yapmadan gaz sýkmasýdýr.' sözleriyle anlattýðý haberinde 'Ýnsanlar çok kýzgýn' ifadelerini kullandý. Haberde 'Bir çoklarý, Baþbakan Erdoðan'ýn, kökleri Ýslam'da olan ve üçüncü iktidar döneminde giderek artan otoriter ve uzlaþmaz eðilimleri sergileyen iktidarýna karþý þikayetlerini dile getiriyor' denildi. Yine geçtiðimiz günlerde camilere saldýrýlarýyla gündeme gelen Ýngiliz Savunma Birliði adlý ýrkçý yapýlanma liderlerinden Robinson, Taksim Gezi Parký eylemcilerine 'Ýslamcýlýða direniyorlar' diye destek verdi. Tommy Robinson, Twitter hesabýnda, Taksim Gezi Parký dolayýsýyla yapýlan eylemleri savunarak 'Türk halký Ýslamcýlýða direniyor' yazdý. Ýstanbul Taksim'deki olaylarý en ayrýntýlý duyuran kanallardan biri Ýngiliz BBC oldu. Olaylarý manþetten veren, polis müdahalesini son dakika olarak an be an paylaþan BBC Türkçe, eylemcilerin Twitter'daki paylaþýmlarýna da yer verdi. BBC World ise bültenlerinde çatýþmalarý ikinci haber olarak geçti. Gezi Parký mesajlarýnýn Twitter'da çýð gibi büyümesi üzerine sitenin kurucusu Jack Dorsey de sessiz kalmadý. Twitter'ýn fikir babasý ve CEO'su Jack Dorsey Taksim'de yaþanan olaylarla ilgili dün bir tweet attý. Dorsey, Twitter'ýn uluslararasý strateji departmaný baþkaný Katie Jacobs Stanson'ýn 'Korkutucu Park and the rest of the events that occurred were covered in German media extensively. Frankfurter Allgemeine Zeitung likened the events in Istanbul to the German environmentalists demonstrations against cutting the trees and the destruction of the main train station in Stuttgart. The tabloid newspaper Bild used the title of The Anger Night of the Turks for the news headlines on the Internet. The newspaper, Some of the protesters have already been comparing the Taksim Square to Egypt's Tahrir square, where the toppling of Mubarak took place, said. While the Gezi Park events were seen as the secondary news in the Western and Arab media, Israeli media have chosen to announce them in headlines. The Israeli newspaper Haaretz gave wide coverage to Gezi Park actions. The newspaper wrote as such; dozens of people were injured in the police using tear gas and water cannons to interfere with the demonstrations. The protests were organized in other cities as a response to that issue. It was expressed in the report that such largescale demonstrations had been organized in Turkey for the first time after many years. In the same way, the newspapers such as the Jerusalem Post and Yedioth Ahranot announced the events in Taksim in the headlines of their websites with photographs. Al Jazeera, which made live broadcast about the Taksim actions day long and gave the views of the experts, said that the responses began with Gezi Park critiques turned into anti-government protests. Al Jazeera described the situation as Here's the question many complaints are the police use of tear gas without a discrimination and used the statement of 'People are very angry. Besides, it was also stated that And for many, they are the utterance of their complaints against the Prime Minister s growing authority, which dates back to the roots Islam and has an uncompromising tendency. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun Gezi Parký eylemcilerinden oluþan gençlerle yaptýðý görüþme ve sonrasý. The meeting of Istanbul Governor, Huseyin Avni Mutlu with Young activists of Gezi Park, and after. 20 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı