KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m."

Transkript

1 ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH ING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 5 MISIR RAPORU

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ OLAYLARIN SEYRÝ KÜRESEL AKTÖRLERÝN OLAYLARA YAKLAÞIMI OLAYLARIN ARKAPLANI GÖRÜÞ ve ÖNERÝLER CONTENTS INTRODUCTION THE DEVELOPMENT OF THE EVENTS GLOBAL ACTOR S APPROACH TO THE EVENT THE BACKGROUND OF THE EVENTS COMMENTS AND SUGGESTIONS UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTER NATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATIO N O F RIGHTS w w w. u h i m. o r g

4

5 giriþ introduction Gezi Parký nda hayata geçirilmesi düþünülen projeye karþý bir protesto olarak baþlayan ve ilerleyen günlerde tüm Türkiye ye yayýlan olaylar, iç ve dýþ saikleri açýsýndan farklý dinamikleri barýndýrmaktadýr. Yaþadýðý þehre ve çevresine duyarlý insanlarýn hassasiyetleriyle baþlayan gösteriler, ilerleyen günlerde farklý bir düzleme oturmuþ ve ülke çapýnda hükümete karþý giriþilen bir harekete dönüþmüþtür. Bu noktada özellikle Batýlý devletlerin sürece dair yoðun ve peþpeþe gelen açýklamalarý, ulusal ve uluslararasý medyanýn konuya büyük ilgi duymasý, sosyal medyanýn aktif bir þekilde kullanýlmasý gibi hususlar etkili olmuþtur. Üç hafta devam eden gösterilerin merkezinde ülkeyi yönetenlerin totaliter bir anlayýþla hareket ettiði, ülkenin bir diktatörlüðe doðru gittiði, insanlarýn yaþam alanlarýna müdahale The events that were launched as a protest against the project which is planned to be started in Gezi Park and that prevailed over Turkey in following days harbor different dynamics in terms of its internal and external incentives. Demonstrations started upon sensitive attitudes of people to the city and environment in which they live acquired a different ground in following days and transformed into a national movement against the government. At that step, some points such as continuous and frequent explanations done by Western states regarding the process, interest of national and international media to the events and active use of social media became influential. In the focus of demonstrations lasting for three full WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 5

6 edildiði, toplumun taleplerinin dikkate alýnmadýðý gibi itirazlar yer almýþtýr. Öte yandan protestolarýn özellikle ilk günlerinde güvenlik güçlerinin göstericilere karþý sert müdehalesi, bu iddialarý paylaþmayan farklý kesimlerin de tepkisine yol açmýþ ve bu husus gösterilerin yaygýnlaþmasýnda etkili olmuþtur. Diðer taraftan, gösterilerin, Türkiye nin son yýllarda farklý alanlarda yakaladýðý olumlu ivmeden rahatsýz olan küresel sistemin bir operasyonu olduðu iddiasý da hakim görüþ olarak dillendirilmiþtir. Konu ile ilgili olarak heyetimizin gözlem ve araþtýrmalarýndan hareketle hazýrlanan ve süreci farklý yönleriyle ele almaya çalýþan bu raporun, Gezi Parký sürecinin daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamasýný umuyoruz. Gezi Parký olaylarý esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý diliyor, yaralanan tüm güvenlik görevlisi ve göstericilere acil þifalar diliyoruz. weeks there appeared some objections like that governors hold a totalitarian understanding, lifestyles of people have been intervened and that social demands have not been taken into consideration. On the other hand, harsh intervention of security forces to demonstrators in especially first days of the protests caused a reaction among those segments of society who did not share the same views and thereby became influential in prevailing of the demonstrations. On the other hand, the claim that the protests are an operation of the global system that gets annoyed of that Turkey has been on increase recently in various fields was also voiced as a dominant view. We hope that this report that was prepared regarding the events by our committee s observations and tried to deal with the process in different aspects makes a contribution in understanding of the process of Gezi Park. We give our condolences to families of those who lost their lives during the happenings in Gezi Park and wish speedy recoveries to all the injured security officers and demonstrators. 6 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

7 olaylarýn seyri the development of the events 27 Mayýs akþamý Taksim Gezi Parký na iþ makinalarýnýn girmesinin ardýndan, özellikle sosyal medyada hýzla yayýlan haberlerin etkisiyle bölgeye giden protestocular oturma eylemi baþlatmýþ, polisin müdahalesi ile birlikte olaylar týrmanýþa geçmiþtir. 28 Mayýs itibariyle protestolar hýz kazanmýþ ve polis müdahalesi baþlamýþtýr. 29 Mayýs günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü nün inþaatýnýn açýlýþ programýnda yaptýðý konuþmada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Gezi Parký eylemcilerine atfen Ne yaparsanýz yapýn, biz kararýmýzý verdik! þeklindeki açýklamasý 1 ve polisin Gezi Parký nda protestocularýn kurduðu çadýrlara müdahalesi gerilimi týrmandýrmýþtýr. Takip eden günlerde eylemcilerin protestolarý tedhiþ hareketine bürünmüþ, polis müdahalesi þiddetlenmiþ ve karþýlýklý çatýþmalar baþlamýþtýr. 31 Mayýs ta gösteriler Türkiye nin çeþitli þehirlerine sýçramýþ ve bu þehirlerde gerçekleþtirilen gösterilere polis müdahalesi gerçekleþmiþtir. Meydanlardaki eylemlerin dýþýnda Ýstanbul un bazý semtlerinde, halk da tencere ve tavalar eþliðinde sloganlar atarak yürüyüþler düzenlemiþ ve hükümeti protesto etmiþtir. 3 Haziran daki yurtdýþý ziyareti öncesi Erdoðan, yaptýðý açýklamalarda tavizsiz tutumunu sürdürmüþtür. 1 May 27, evening: After construction machines entered in Taksim Gezi Park, with the effect of news prevailed in especially social media protesters started a sit-in act and events climbed up with the intervention of the police. May 28: Protests gained acceleration and police intervention began. May 29: Tension was increased with the police intervention to the tents of demonstrators and the statement of the Prime Minister Recep Tayyip Erdoðan that he did in the opening ceremony of the construction of Yavuz Sultan Selim Bridge and directed to the demonstrators of Gezi Park in the way that Whatever you do, we did make our decision! 1. In the following days, protests of demonstrators transformed into terrorizing acts, police intervention became violent and bilateral conflicts. May 31: Demonstrations spattered over different cities of Turkey and demonstrations in these cities were intervened by police. Beside protests in the squares, people in some other quarters of Istanbul held marches and protested the government with pots and pans at their hands by screaming slogans. June 3: Erdoðan kept his uncompromising attitude in the explanations that he made just before his visit abroad. 1 WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 7

8 Olayýn sosyal medya ve uluslararasý medya organlarýnda yoðun bir þekilde iþlenmesi, gösterilerin alevlenmesini de beraberinde getirmiþtir. Ancak ilk günlerde çevre duyarlýlýðý etrafýnda þekillenen eylemler, giderek hükümete ve özellikle de Baþbakan Erdoðan ýn þahsýna karþý bir yýpratma hareketine dönüþmüþtür. Marjinal gruplarýn destek verdiði, Türk bayraðýnýn yakýldýðý 2, Abdullah Öcalan posterlerinin asýldýðý 3, bölgedeki camilerin içlerinde bira içildiði 4, halkýn taciz edildiði, özellikle baþörtülü bayanlarýn saldýrýya uðradýðý 5 bir ortam oluþmuþ ve bu ortam, gösterilere baþlangýçta destek veren pek çok kiþi, kurum ve kuruluþun desteðini çekmesine sebep olmuþtur. 5 Haziran da Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile bir görüþme yapan Gezi Parký eylemcileri, Gezi Parký nýn park olarak kalmasý, göstericilere karþý uygulanan ve þiddet içeren müdahalenin durmasý, yaþanan olaylar sýrasýnda hayatýný kaybeden göstericilerle ilgili olarak Ýstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürlerinin görevden alýnmasý, gözaltýna alýnan göstericilerin serbest býrakýlmasý ve haklarýnda hiçbir soruþturma yapýlmayacaðýna dair açýklama yapýlmasý gibi taleplerde bulunmuþtur. Bu taleplerin yanýsýra, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havalimaný, HES ler, Kanal Ýstanbul gibi projelerin durdurulmasý gibi taleplerde de bulunulmuþtur. Yurtdýþý ziyaretinden 7 Haziran da dönen Baþbakan Erdoðan, giderek kendisine karþý bir yýpratma hareketine dönüþen eylemler sebebiyle havaalanýnda kendisine destek veren onbinlerce kiþi tarafýndan karþýlanmýþtýr. Erdoðan yaptýðý açýklamalarda, gösterilerin arkasýnda yatan sebeplere haberi/ 5 That the events took place in social media and international media organs intensively exacerbated the demonstrations. However, the protests shaped around an environmental sensitiveness in the first days transformed gradually into an attrition campaign against the government and particularly the personality of Prime Minister Erdoðan. An atmosphere appeared in which marginal groups gave support, Turkish flag was burnt, 2 posters of Abdullah Öcalan were hung, 3 beers were drunk inside the mosques nearby 4, the people were harassed and especially women wearing headscarf were attacked 5 and this atmosphere caused many people, institutions and organizations withdraw their support. June 5: In the meeting with Bulent Arýnç, the deputy premier, demonstrators of Gezi Park made demands such as that Gezi Park be left as a park, violent intervention against demonstrators be stopped, regarding demonstrators losing their lives during the events governors of Istanbul, Ankara and Hatay and chiefs of police be removed of duty, detained demonstrators be released and a statement be made regarding that they will not be inquired into. Along with these demands some demands were made regarding cease of the projects like Yavuz Sultan Selim Bridge, airport, HESs, Kanal Istanbul. June 7: Prime Minister Erdoðan returning from his visit abroad were met in the airport by tens of thousands of people who supported himself against the protests, which transformed into an attrition campaign to his personality. In his statement Erdoðan made emphasis haberi/ 5 8 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

9 vurgu yapmýþ, küresel sisteme ve faiz lobisine dikkat çekmiþtir. Protestolarda yer alan özellikle genç kitleye seslenen Erdoðan, gösterilerin bir an önce sonlandýrýlmasýný istemiþtir. Taksim de gerçekleþtirilecek projenin detaylarýný toplumla paylaþan Erdoðan, protestolarýn çýkýþ noktasýný oluþturan aðaç katliamý gibi bir durumun sözkonusu olmadýðýný, olaylarýn arkasýnda ideolojik gerekçelerin yattýðýný vurgulamýþtýr. 12 Haziran da sanatçý, akademisyen, aktivist ve öðrencilerden oluþan 11 kiþilik bir heyeti kabul eden Erdoðan, protestolar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunmuþ ve çözüm önerileri üzerine müzakere etmiþtir. Benzer görüþmeler farklý heyetlerle 13 ve 14 Haziran da da devam etmiþtir. Görüþmelerde öne çýkan seçenek, Taksim de yapýlmasý planlanan ve protestolarýn çýkýþ sebebi olarak gösterilen yayalaþtýrma projesi ve Topçu Kýþlasý inþaatý ile ilgili bir referandum (plebisit) düzenlenmesi olmuþtur. Hükümet tarafýndan yargý kararlarýna uyulacaðý taahhüt edilmiþ, yargý kararýnýn Topçu Kýþlasý na müsaade etmesi durumunda dahi uygulamanýn referanduma (plebisite) götürüleceði söylenmiþ ve Gezi Parký nýn bir an önce boþaltýlarak ülkede yaþanan gerginliðin sonlandýrýlmasý istenmiþtir. Baþbakan la Taksim Platformu temsilcileri arasýnda olumlu yönde seyreden görüþmelerden sonra Gezi Parký nýn boþaltýlmasý noktasýnda bir irade oluþmuþ, ancak eylem sahasýna dönüldüðünde tablo yeniden deðiþmiþ ve gösterilere devam edileceði açýklanmýþtýr. 15 Haziran akþamý yetkililerce Gezi Parký ndaki protestolardan gerekli mesajlarýn alýndýðý açýklanmýþ, ülkenin sükunete kavuþmasý ve Ýstanbul da hayatýn normale dönmesi için Gezi Parký nýn boþaltýlmasý gerektiði açýklanmýþtýr. Ayný akþam saat sularýnda güvenlik güçleri tarafýndan göstericilere alanýn boþaltýlmasý yönünde anonslar yapýlmýþ ve bu anonslar neticesinde göstericilerin önemli bir bölümü bölgeyi terk etmiþtir. Ancak Gezi Parký ný boþaltmamakta direnen gruplar güvenlik görevlileriyle çatýþmayý tercih etmiþ, bir süre devam eden gerginlikten sonra Gezi Parký güvenlik güçleri tarafýndan boþaltýlmýþtýr. 15 ve 16 Haziran da Ankara ve Ýstanbul da Milli Ýradeye Saygý mitingleri düzenlenmiþ ve Gezi Parký süreci protesto edilmiþtir. Ankara da ve Ýstanbul da yüzbinlerce insanýn katýldýðý mitinglerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi Parký bahane edilerek Türkiye üzerinde oyunlar oynandýðý üzerinde durmuþ, ABD, AB ve Avrupa devletlerinin tavrýný, uluslararasý medyanýn olaylarý yansýtýþ biçimini, faiz lobisi ve çýkar çevrelerinin müdahalelerini eleþtirmiþtir. on reasons underlying the demonstrations and drew attention to global system and interest rate lobby. Appealing especially to the youth who took part in the protests, Erdoðan wanted demonstrations be stopped immediately. Sharing with the people the details of the project which will be realized in Taksim, Erdoðan emphasized that regarding the emergence of the events there was not any situation like destruction of trees but it rested on ideological grounds. June 12: Erdoðan had an audience with a committee of 11 people including artists, scholars, activists and students and exchanged ideas as regards protests, and negotiated about solution offers. Similar audiences also continued with different committees in 13 th and 14 th of June. The choice appeared in the meetings to be holding a plebiscite about the pedestrianisation project and the construction of Topçu Kýþlasý that are planned to be carried out in Taksim and asserted to be the cause of the events. The government stipulated to abide by the judicial decisions; it was said that a plebiscite will be carried out even in the case that the judiciary give permission to Topçu Kýþlasý, and it was demanded that Gezi Park be evacuated immediately and thereby the tension in the country be ended. An explicit intention of the evacuation of Gezi Park occurred, after the constructive talks took place between the representatives of Taksim Platform and the Prime Minister. However, the picture changed with coming back to the area of the protest; and the persistence of the demonstration announced again. On the evening of June 15, the authorities clarified that they received the necessary messages of the Gezi Protests, and declared the need for the evacuation of the Gezi Park in order to retrieve the in the country and to return to normal life in Istanbul. The announcements made in the same evening around 20:00 p.m. by the security forces??in the direction of the demonstrators evacuation of the area; and an important part of the protesters were left the area consequently. However, the groups resisting not to quit the Gezi Park chose to clash with the security officials. After a period of ongoing tension, the Gezi Park evacuated by the security forces. Respect for the National Will rallies were organized in Ankara and Istanbul, on the 15 th & the 16 th of June respectively, and people protested against Gezi Park process. Along the rallies to which hundreds of thousands of people attended in Ankara and Istanbul, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan stressed on the games played against Turkey in the pretext of the Gezi Park. He also d the attitudes of the US and EU Countries, the way the reflections of events in the international media, as well as the interventions of interest groups and the interest lobby. WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 9

10 küresel aktörlerin olaylara yaklaþýmý 6 Global Actor s Approach to the Event 6 a. Siyaset ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarla ilgili "Polisin protestocularý daðýtmasý sýrasýnda yaralananlarýn sayýsýna dair kaygýlýyýz. Türkiye'nin uzun vadeli istikrarý, güvenliði ve refahýný en iyi garanti altýna almanýn yolu, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin onaylanmasýndan geçiyor. Öyle görülüyor ki bu bireyler de (eylemciler) bunu yapýyordu" dedi. 7 Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Türkiye de Taksim Gezi Parký nda baþlayan ve ülke geneline yayýlan hükümeti protesto gösterileriyle ilgili açýklamasýný hükümet sözcüsü aracýlýðýyla yaptý. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert düþüncenin özgürce ifadesi ve toplanma özgürlüðünün demokratik düzende temel hak olduðunu belirterek, "Hukuk devleti anlayýþý, güvenlik makamlarýnýn her zaman orantýlý ve uygun hareket etmesini gerektirir" dedi. 8 Almanya da koalisyon hükümetinin küçük ortaðý Hýristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da en azýndan uzun vadeli olarak askýya alýnmasýný istedi. 9 ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Türkiye de yaþanan olaylardan dolayý endiþeli olduklarýný dile getirdi. 6 Bu bölümdeki metinler, çeþitli basýn-yayýn organlarýnda yer alan konu ile ilgili haberlerden derlenmiþtir a. Politics U.S. State Department spokesman Jen Psaki commented about the Gezi Park protests: We are concerned about the number of injured protestors during the police s deployment of the protestors. Turkey's longterm stability, security and the way to guarantee the wellbeing of the country are going through the approval of such fundamental freedoms as expression, assembly and association. It seems that these individuals (activists) were doing the same thing 7 German Chancellor Angela Merkel made her statement about the government protests launched at Gezi Park and spread throughout the country through the government spokesman. Government spokesman Steffen Seibert specified that freedom of expression and assembly, and freedom of thought are of fundamental rights of democratic order. He indicated that Understanding of the rule of law, requires the security authorities having always appropriate and proportional actions 8 The Christian Social Union (CSU) party, junior partner in the coalition government in Germany asked for the complete cessation of EU accession negotiations with Turkey or at least the suspension of them for the long term. 9 U.S. Secretary of State John Kerry expressed 6 Texts in this section has been compiled from a variety of news on the subjectin press and media GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

11 ABD nin, Türkiye deki eylemlerde polis tarafýndan orantýsýz güç kullanýldýðýna dair haberlerden dolayý endiþeli olduðunu söyleyen Kerry, bununla ilgili kapsamlý bir soruþturma yapýlmasýný ümit ettiklerini ifade etti. 10 AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un Sözcüsü Maja Kocijancic, Gezi olaylarýna iliþkin "AB dolarak geliþmelerden derin kaygý duyuyoruz" dedi ve sorunun "diyalog" ile çözülmesini istedi. Kocijancic özetle þunlarý kaydetti: "Zaten bu olayý (Gezi Parký) çok yakýndan takip ediyoruz. Stefan Füle, Ca therine Asht on'ýn a çýklamalarýný duymuþunuzdur. Ýstanbul ve Ankara baþta olmak üzere Türkiye'deki olaylardan derin kaygý duyuyoruz. Olaylarda orantýsýz güç kullanýldýðýný düþünüyoruz. Orantýsýz güç kullanýlmamalý. Zaten bildiðiniz üzere olaylarda yaralý ve ölenler de var. Bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor." 11 ABD'li Neo-Con Michael Rubin, Wall Street Journal'da Taksim olaylarý ve Baþbakan Erdoðan ile ilgili bir yorum yazdý. Uzun zamandýr Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýktan gitmesi gerektiðini söyleyen Rubin, bu görüþünü Taksim olaylarý dolayýsýyla tekrar gündeme getirdi. Taksim olaylarýný ''Türkiye Baharý'' olarak adlandýran Rubin, Erdoðan'ýn iktidara geliþinin ardýndan yürüttüðü ekonomi politikalarýnýn baþarýsýný övmekle birlikte, birçok insanýn Erdoðan ve çevresindekilerin iktidarý ellerinde bulundurduklarý süre içinde giderek zenginleþtiðini düþündüðünü iddia etti. Ýstanbul'a üçüncü havaalaný ve üçüncü boðaz köprüsünün inþasý, Karadeniz ve Marmara'yý birleþtirecek Kanal Ýstanbul their concerns about the events in Turkey. Kerry said that they were concerned by the news of the use of disproportionate force by the police, and went on that they hoped to see a comprehensive investigation regarding this issue. 10 The Spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Maja Kocijancic stated: We are deeply concerned about the developments in Gezi Park Protests and wanted the issue to be resolved by dialogue. Kocijancic said in a nutshell: We have already been monitoring this event (Gezi Park Protests) very closely. You have heard the descriptions of Stefan Füle, Catherine Ashton. We are deeply concerned about the events in Turkey, especially in Ankara and Istanbul. We think that disproportionate force has been used in the events. However, they should not be employed. As you know, there are already cases, the injured and those who died. This problem must be resolved through dialogue. 11 U.S. Neo-Con Michael Rubin, from the Wall Street Journal wrote a comment on Taksim events, and the Prime Minister. Rubin said, Recep Tayyip Erdogan should have gone from the again raised this opinion due to events in Taksim. Rubin called the Taksim events as Spring of Turkey. On the one hand, he praised the success of the economic policies carried out by Erdogan after coming to power. On the other hand, he claimed that he thinks Erdogan and many people around his circle have become increasingly richer during the time they have held the power AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Almanya Baþbakaný Angela Merkel German Chancellor Angela Merkel WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 11

12 projesi gibi giriþimlerin Erdoðan'ýn ülkeyi yeniden yapýlandýrma niyetiyle örtüþtüðüne dikkat çeken Rubin, Erdoðan'ýn Ýslamcý politikalara geri döndüðünü söyledi. Erdoðan karþýtý görüþleriyle bilinen Rubin, 6 Temmuz 2008'de Erdoðan'ý Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'e benzeterek yönetimden gitmesi gerektiðini söylemiþ, bu yazý Taksim olaylarý sonrasý yeniden gündeme sokulmuþtu. 12 Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Ermeni Patriði Nerses Bedros u kabul ettiði görüþmesinde bir delegasyon üyesinin sözde soykýrým gören bir kiþinin soyundan geldiðini söylemesi üzerine, 20. Yüzyýlýn ilk soykýrýmý Ermenilere yapýlmýþtýr dedi. Papa böylece 1915 olaylarýný soykýrým olarak tanýmlamýþ oldu. 13 ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, tüm yetkilileri Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarý sakinleþtirmeye yardýmcý olmayacak yorumlardan kaçýnmaya çaðýrdý. Protestocularýn büyük çoðunluðunun ifade özgürlüðü hakkýný kullanan normal vatandaþlar olduðuna inandýklarýný söyleyen Psaki, Türk yetkililerle yakýndan çalýþmayý sürdürdüklerini kaydetti. 14 Brookings Insitute adlý düþünce kuruluþunda konferans veren, 2008 ABD baþkanlýk seçimlerinin cumhuriyetçi adayý McCain, toplantýnýn soru-cevap bölümünde Taksim Gezi Parký'na yönelik olaylarla ilgili soruyu da yanýtladý. McCain, "Þurasý çok açýk ki, bu olaylar, Erdoðan'ýn Türk halkýný Ýslami yöne doðru zorlamasýna karþý bir baþkaldýrýydý He remarked that the initiatives such as the constructions of the third Bosphorus Bridge and the third airport in Istanbul, Channel Istanbul project for uniting the Black Sea and the Marmara coincide with the intention of restructuring the country. Besides, he stated that Erdogan returned to the Islamist policies. Rubin, known as the anti-views against Erdogan, associated Erdogan with Russian President Vladimir Putin on July 6, 2008, and should step down from power. This article was inserted in the agenda again after the Gezi Protests. 12 Francis Pope spiritual leader of the Catholic world said in a meeting with Armenian Patriarch Nerses Bedros that Armenian Genocide was the first one in the 20 th century, on to the statement of a delegation member descending from a family experienced genocide. 13 U.S. State Department spokesman Jen Psaki called all the officials for refrain from comments that will not help to calm the Taksim Gezi Park events. Psaki said that the vast majority of the protesters were regular citizens, who exercised their right to freedom of expression, they believed. He stated that they continued to work closely with Turkish officials. 14 McCain, the Republican nominee in the 2008 U.S. presidential election, made a conference in Brookings Institute s think-tank and answered two questions about the events for Taksim Park protests ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki U.S. State Department spokesman Jen Psaki Papa Francis Pope Francis 12 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

13 Buradaki birçoðumuz Ýstanbul'da, Ankara'da ve diðer büyük kentlerde bulunduk. Oralar da Washington gibi, mezhepsel deðil ve kozmopolit. Dolayýsýyla bence bu olaylar, Erdoðan'ýn, çok modern bir ulusu ve demokrasiyi, alkol sýnýrlamalarý, Ýslami yönelimli okullar gibi, attýðý birçok adýmlarla halkýn istemediði bir yöne zorlamaya çalýþmasýna karþý bir baþkaldýrýydý" diye konuþtu. "Bence bu olanlar, pek diðer yerlerde gördüðümüz türden bir tepki deðil, kendilerine baský yaptýðýný düþündükleri bir kiþiye (Erdoðan'a) yönelik bir tepki" diyen McCain, "Erdoðan'ýn bu olanlardan ders almasýný ve polisin kullandýðý bazý taktiklerin aþýrýya kaçtýðýný a nlamasýný umduð unu" belirtti. McCain, "Türkiye'yi seviyorum. Türk ekonomisinin baþarýsý olaðanüstü ama ayný zamanda þu görüþü de savunuyorum: Bence Sayýn Erdoðan, Türk halkýnýn birçoðunun gözünde, bir baþbakan ya da devlet baþkaný olmaktan ziyade bir diktatör gibi görülüyor" ifadelerini kullandý. 15 Avrupa Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle "Küresel Sorunlar Karþýsýnda Türkiye ve AB Ýçin Ortak Gelecek" konferansý kapsamýnda yaptýðý konuþmada Gezi Parký'ndaki gösterilere polisin aþýrý güçle müdahalesini eleþtirdi ve böyle durumlarýn "demokraside yeri olmadýðýný" söyledi. Füle, "Bu konferansýn konusu olan ortak geleceðimizden bahsetmeden önce þu aný gözardý edemeyiz. Burada toplantý yerinden sadece birkaç yüz metre ileride bir haftadan fazladýr devam eden olaylarýn adýný anmamak çok güç" dedi. 16 Erdoðan'ýn Türkiye-AB konferansýndan Gezi Parký 15 durumlarin_demokraside_yeri_yok in question-and-answer section of the meeting. He indicated as such: It is very clear to say that these events were an of the Turkish people against the dictates of Erdogan s Islamic direction. Many of us here had been in Istanbul, Ankara and other big cities. These places are cosmopolitan just like Washington, they are not sectarian. For this reason, these events are a revolt of modern and democratic nation against the steps taken by Erdogan to push them into a direction, which they do not desire such as alcohol restrictions, opening Islamic-oriented schools. I think these events are not ordinary reactions of people that we have seen in other places, rather they are a response to a person to whom, they think, oppresses them. I hope that Erdogan gets lessons from the events and understands that some of the tactics used by the police rushed into extremes, specified McCain. "I love Turkey. The success of the Turkish economy is extraordinary. But at the same time I support this view as well: I think Mr. Erdogan is seen as a dictator in the eyes of many Turkish people; rather than a prime minister or head of state. expressed McCain. 15 European Commissioner for Enlargement, Stefan Füle made a speech within the context of a conference, named as Common Future for Turkey and the EU across the Global Challenges. He criticized the intervention of the police to Gezi Park demonstrations with excessive force, and he said such conditions "have no place in a democracy". Füle stated that: We cannot ignore this moment, before we discuss our common future which is the subject of this 15 ji_boyle_ durumlarin_demokraside_yeri_yok Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius French Foreign Minister Laurent Fabius WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? 13

14 eylemcilerine yaptýðý "Demokratik taleplerle gelenlere caným feda; çevreciler kendilerine ortak arýyorsa baþbakanlarýna gelsinler benden daha çevrecisini bulamazlar" þeklindeki ifadeleri yeterli bulmayan AB Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, Baþbakan'ýn yaptýðý konuþmayý attýðý tweet'le eleþtirdi. Füle, "Konferansta, saygý ve kapsayýcý diyalog isteyenlere el uzatma fýrsatý kaçtý, hayal kýrýklýðýna uðradým #geziparký." diye mesaj attý. 17 Avrupa Birliði Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'deki geliþmelerden endiþe duymaya devam ettiðini bildirdi. Ashton, "Sosyal medya keyfi baský altýna alýnmamalýdýr. Herhangi bir kýsýtlama Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve AÝHM kararlarýyla belirlenen sýnýrlar içinde kalmalýdýr" deðerlendirmesini yaptý. 18 Almanya Baþbakaný Angela Merkel Gezi Parký olaylarýyla ilgili yeni bir açýklama yaparak Türk hükümetini protestoculara þiddet uygulanmamasý gerektiði konusunda uyardý. Türkiye deki geliþmeleri yakýndan izlediðini belirten Merkel, Ülkenin sorunlarý gençlerle masaya oturulup görüþülmeli ve protestoculara karþý þiddet uygulanmamalý. Gösteri yapma hakký, hukukla yönetilen bir ülkenin parçasýdýr ve göstericilere hukuki yollarla müdahale edilmelidir. Umarým Türkiye de bunu yapar. dedi. 19 Taksim Gezi Parký eylemleri Ýsrailli politikacýlarýn umudu oldu. Mýsýrlý yazar Fehmi Hüveydi, Þuruk conference. It is very difficult not to mention the name of the events continuing for more than one week, just here, a few hundred meters away from this meeting. 16 EU Enlargement Commissioner Stefan Füle did not find Erdogan's statements in Turkey-EU conference about the Gezi Park protests enough and criticized his speech with a tweet: I sacrifice to those who come with democratic demands. If the environmentalists are looking for a partner to themselves, they should come to their prime minister. They cannot find a better environmentalist than me. Füle sent a tweet as such: The opportunity to extend the hand for those who wish respect and an inclusive dialogue was missed at the conference. I was disappointed #geziparký 17 High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton reported that she continues to be concerned about developments in Turkey. Ashton: Social media should not be arbitrarily suppressed. Any restrictions must remain within the limits set by the decisions of the European Court on Human Rights made the assessment. 18 German Chancellor Angela Merkel made??a statement about the events of Gezi Park and has warned the Turkish government that violence should not be applied against the protestors. Merkel stating that closely follows t he developments in Turkey, " The AB Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle EU Enlargement Commissioner Stefan Füle 14 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR?

Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu. Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî

Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu. Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî New Political Equilibrium and The Kurdish Question Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî Ali Bayramoğlu New Political Equilibrium and The

Detaylı

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL - PALESTINE / İSRAİL FİLİSTİN 4. AFRICA AND EGYPT / AFRİKA VE

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

International Crimes and History

International Crimes and History International Crimes and History Y ı l l ı k U l u s l a r a r a s ı H u k u k v e Ta r i h D e r g i s i sayı 14 2013 A Chronicle of Evolving Turkish Serbian Relations A Century After the Balkan Wars

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

The Murdoch Media Empire, Ethics, and Democracy: Some Critical Reflections

The Murdoch Media Empire, Ethics, and Democracy: Some Critical Reflections The Murdoch Media Empire, Ethics, and Democracy: Some Critical Reflections Douglas Kellner** Abstract: In September 2011, a major scandal erupted threatening the media empire created by Australian media

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf TELVE Turkish Society of Canada www.turkishcanada.org İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 51 June July 2013 TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Proceedings of the International New Media Conference 2012

Proceedings of the International New Media Conference 2012 ~1~ Proceedings of the International New Media Conference 2012 17-19 October 2012 İstanbul Published by www.inm-c.info ISBN: 978-605-87873-3-9 Program Committee Hononary Prof. Dr. Yunus SÖYLET-Istanbul

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı