Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1"

Transkript

1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen ölçüt i lev dir. Söz dizimindeki i levin de i mesiyle kelimenin türü de de i ir. Sö z geli i bir ismin, s fat, zarf hatta edat kategorisi içinde de yer alabilmesi o ismin anlam boyutu ve söz dizimindeki i levi ile ilgilidir. Bu bildiride ele al nacak olan sonra, önce kelimeleri, Türkiye Türkçesi gramerlerinde söz dizimindeki i levlerine göre isim, zarf ve edat olarak de erlendirilmektedir. Ancak bu kelimelerin edat olarak de erlendirildi i örneklerde edatlar n niteliklerine ayk r kullan m özellikleri ortaya ç kmaktad r. Bildiride, bu ayk r l klar Türkiye Türkçesinden al nan örnekler çerçevesinde ele al nacak ve sonra, önce kelimelerinin edat kategorisi içindeki durumu tart lacakt r. Anahtar Kelimeler: Edat, çekim edat, sonra/önce, -DAn sonra/-dan önce, zarf, Türkçe. The place of before (önce)/after (sonra) words in the postposition category Abstract: The criterion to determine in which categories the words are placed is function. The category of a word changes when the function changes in the syntax. For example, the place of noun in the adjective, adverb even postposition categories is connected with its function in syntax and the meaning dimension of the noun. The words sonra, önce (after, before) which will be discussed in this paper will be evaluated as noun, adverb and postposition according to their functions in syntax in Turkey Turkish Grammars. However, in some examples in which these words are taken as postpositions, some usages contrary to their characteristics are observed. In this paper, these differences will be evaluated with some Turkish examples and the place of sonra, önce (after, before) in the postposition category will be discussed. Key Words: Postposition, before/after (sonra / önce), after that/before that (dan sonra, -dan önce), (adverb), Turkish. Bir kelimenin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen ölçüt, o kelimenin anlam boyutu ve söz dizimindeki görevidir. Anlam boyutu ve görevi de i tikçe kelimenin türü de de i mekte ve meselâ bir isim; zarf, s fat hatta edat olarak kullan labilmektedir. Türkiye Türkçesinde pek çok kelime gibi sonra ve önce kelimeleri de üstlendikleri görevlere ba l olarak tür de i tirirler. Ald klar eklerle söz diziminde isim ve s fat olarak da kullan lmalar na ra men bu kelimelere Türkiye Türkçesi 1 Bu yaz, Nisan 2007 de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin düzenledi i Uluslararas Türklük Bilgisi Sempozyumunda sunulan bildiri metninden haz rlanm t r. Prof. Dr. Marcel Erdal, daha sonra konuyla ilgili bilmedi im baz kaynaklar bana göndererek çal mama katk da bulunmu tur. Kendisine te ekkür ederim. 2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi / ANKARA 39

2 Leylâ Karahan gramerlerinde daha çok zarf ve edat bahislerinde yer verilir. Bu yaz da, sonra ve önce kelimelerinin edat kategorisi içindeki durumu tart lacakt r. Sonra ve önce (evvel) kelimeleri esas olarak zaman, yer ve s ra bildiren birer isimdir. 3 Türkçe Sözlük te sonra kelimesinin daha ileri bir zamanda ifadesiyle zaman; daha uzak ve ileri bir yerde, makam, s ra, de er ve önemde ifadesiyle yer anlam na i aret edilmi tir. Yani Sözlük e göre bu kelime, Hadi sen git ya mur bast rmadan, ben sonra gelirim ve Bunun sonras yok, bu i i sonraya b rakmal örneklerinde zaman; Yoldan sonra orman ba lar, Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dola t k örneklerinde yer bildirmektedir. Önce kelimesinin ise Türkçe Sözlük te ilk olarak, ba taki, geçmi teki bölüm, geçmi zaman ifadeleriyle zaman ve s ra anlamlar na yer verilmi tir. Sözlük te yer anlam ndan söz edilmemi se de bu duraktan önceki durak gibi bir örnek, önce kelimesinin yer, s ra anlam yla da kullan ld n göstermektedir. Her iki kelime bu ve Sözlük te yer almayan ba ka anlamlar çerçevesinde söz dizimi içinde tür de i tirebilmektedir. Sonra ve önce kelimeleri söz diziminde çe itli görevler yaparlar. Bu görevleri ya sonra, önce, sonras, öncesi, sonraki, önceki, sonralar, önceleri örneklerinde oldu u gibi ekle veya eksiz, ya da bunun öncesi, bunun sonras, az sonra, çok önce, üç hafta sonra, iki gün önce, geldikten sonra, gelmeden önce, sonra sonra örneklerinde oldu u gibi bir kelime grubu içinde bulunarak yerine getirirler. Sonra ve önce kelimeleri, sonras n hat rlam yorum, öncekini bilmiyorum cümlelerinde ve bunun öncesi, bunun sonras kelime gruplar nda çekim ekleri yard m yla isim olarak kullan lm t r. Bu kelimeler, meselâ -ki eki alarak sonraki gün, önceki i gibi kelime gruplar nda s fat görevi yapmaktad r. Sonra ve önce kelimeleri söz diziminde daha çok zarf olarak kar m za ç kar. Bu sebeple bütün gramerlerde bu kelimeler zarf kategorisi içinde ve zaman zar ar ba l alt nda incelenmi tir. Sonra ve önce zar ar, sonra gidecek, önce geldi cümlelerinde eksiz olarak; sonralar ö rendi, sonraya b rakmad, önceleri anlamad, önceye ald örneklerinde çekim ekleriyle birlikte yüklemi zaman ve s ra bak mlar ndan tamamlamaktad r. Sonra ve önce kelimeleri azl k-çokluk veya derece bildiren baz kelimelerle birlikte de zarf göreviyle kullan l r. Az önce geldi, çok sonra ö rendi, iki gün sonra geldi, üç gün önce gitti örneklerinde sonra ve önce kelimeleri yine zarft r. Sonra ve önce kelimeleri bunlardan ba ka Türkiye Türkçesi gramerlerinde ba lama edatlar ve çekim edatlar içinde de de erlendirilmi tir. Bu kelimelerin edat kategorisi içindeki durumu hakk nda var olan bilgileri bir kere daha gözden geçirmekte, sorgulamakta fayda görmekteyiz. Ba lama Edat Olarak Sonra ve Önce 3 J. Deny gramerinde ve di er baz gramerlerde önce kelimesi ile ayn anlamda olan ancak bugün i lekli i azalm bulunan evvel, evveli, evvelleri, evvelce, evvel-emirde, mukaddema, mukaddemce, akdemce kelimelerine de yer verilmi tir (Deny 1941: 249, 253). 40

3 Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu Bu kelimeler, Önce iyice inceledim, sonra da bunu hemen yapmaya karar verdim örne inde cümleleri öncelik-sonral k anlam yla birbirine ba layan birer ba lama edat yani cümle ba lay c s d r. Bunu yapma, sonra seninle konu mam gibi bir yap da ise sonra kelimesi yoksa, aksi takdirde anlam nda; o, zeki ve çal kand r, sonra azimlidir de cümlesinde ayr ca anlam nda yine bir cümle ba lay c s olarak kar m za ç kar. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri nin edatlar bahsinde öncelikle, evvelâ, sonunda, sonra kelimelerini bir cümle ba lay c s olarak de erlendirmi ve u örnekleri vermi tir. Evvelâ bunu yapabilmeniz için i in aç lmas, geni lemesi, cemiyetin ve hayat n yarat c vas ar n kazanmas lâz m. Sonra böyle de olsa hayat yine serbest b rakamazs n (Korkmaz 2003: 1098). Öncelikle eski metinler sa l kl bir tarama ve lemeden geçirilmelidir (Korkmaz 2003: 1100). Dünkü neferimin hüviyetinde mü ahede etti im bu geriye do ru de i me, ilk zamanlar beni çok hayrete dü ürdü. Sonra ben de yava yava köylüle meye ba lay nca bu olay çevrenin ki i üzerindeki etkisine vermekte güçlük çekmedim (Korkmaz 2003: 1135). Sonra ve önce kelimelerinin bu i levine pek az ara t r c de inmi, dolay s yla birçok ara t rmada ba lama edatlar /ba laçlar konusu içinde bu kelimelere yer verilmemi tir. Bunda söz konusu kelimelerdeki ba lama i levinin yayg n olmamas n n yan nda Türkçede ba lama edatlar n n çok fazla olmas n n da rolü olmal d r da yap lan bir yüksek lisans tezinde Türkiye Türkçesinde sonra ve önce ile birlikte 673 cümle ba lay c s tespit edilmi tir (Öküzcü: 1989). Zaman anlam yla kullan l ndaki s kl k, ba lama edat görevindeki sonra ve önce kelimelerinin ço u zaman yanl olarak zarf eklinde de erlendirilmesine yol açmaktad r. Çekim Edat Olarak Sonra ve Önce Sonra ve önce kelimeleri, -DAn sonra, -DAn önce yap lar içinde de yer al r. Bu yap lar n söz dizimi içindeki anlam özellikleri önceki al kanl kta süreklilik, öncelikte bitmi süreklilik, sonral kta süreklilik, ba lang ç sonras süreklilik, belirli ba lang çl süreklilik, itibarî ile ba l belirli bulunulan zaman ba l klar yla Ahmet Akçata taraf ndan örneklerle incelenmi tir (Akçata 2005). Gürer Gülsevin, -DIktAn sonra ve -madan önce, -mazdan önce yap lar n Türkiye Türkçesinde Birle ik Zarf- iller adl makalesinde ek-edat yap s nda olanlar ba l alt nda birle ik zarf- il olarak i ler (Gülsevin 2000: 8-16). Ayr ca -DIktAn sonra yap s n n söz dizimindeki i levi ile ilgili Ayfer Akta n bir çal mas vard r (Akta 2001: ). 4 4 Sonra kelimesi Eski Türkçede çok az görülür ( Erdal 2004: 373). Harezm, K pçak ve Ça atay Türkçelerinde az, Bat Türkçesinde ise yayg n olarak kullan l r. Sonra yerine Bat Türkçesi d nda en çok kullan lan kelime so kelimesidir. K sasü l- Enbiya da geçen Oglanlar öldi. So Talut öldi (134v-4) örne indeki gibi tek ba na veya -DIn so kal b içinde zarf olarak kullan l r. Eski Türkçede -DIn so, -DA so, -DA kin, -DIn kin, -DA kisre, -DA ötrü; Harezm Türkçesinde -DIn so ra, -DIn so, -DA so, -mi so, -DA kedin; K pçak Türkçesinde -DAn so, -DIn so, -DAn so ra, -DIn so ra; Ça atay Türkçesinde 41

4 Leylâ Karahan nceledi imiz Türkiye Türkçesi gramerlerinin hepsinde -DAn sonra, -DAn önce yap s içinde yer alan sonra ve önce kelimeleri, söz dizimindeki anlam özellikleri ne olursa olsun çekim edat kategorisi içinde de erlendirilmektedir. Meselâ M. Ergin, -DAn ekli isimlerden sonra kullan lan bu kelimeleri son çekim edatlar bahsinde, asl nda isimken edat olarak kullan lan kelimeler aras nda sayar (Ergin 1962: 350). T. Banguo lu da bu kelimeleri edat bahsinde i ler ve ya murdan sonra, yemekten önce örneklerini verir (Banguo lu 1940: 40). J. Deny, ayn kabulle, sizden sonra, bundan sonra, bundan evvel, her eyden evvel, anlamadan evvel, girmezden evvel örneklerini verir ve Osmanl Türkçesindeki iyelik ekli yindü inden sonra, taltif eyledi imden sonra örneklerindeki -dü inden sonra, -di imden sonra yap lar n n d ktan sonra n n men ei oldu unu belirtir (Deny 1941: 596, 598, 986, 989, 990). A. N. Kononov, sonra zarf n n edat olarak da kullan lmas na son kelimesinin delil te kil etti ini, son kelimesinin eskiden ve bugün baz lehçelerde edat olarak kullan ld n, önce kelimesinin ise gazete dilinde evvel e göre daha yayg n oldu unu belirterek u örnekleri verir: Ö le zaman ndan sonra evi b rakt için henüz açl k hissetmiyor. Tramvaydan indikten sonra daha epeyce yürüyorlar. Bunu benden önce kim giydi (Kononov 1956: 657, 680, 681 ) Türkçede edatlar konusunda en kapsaml ara t rmalardan birini yapan M. N. Hac emino lu da, sonra kelimesini mekân ve zaman ifade eden çekim edatlar içinde incelemekte ve Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur, örne ini vermektedir. M. N. Hac emino lu na göre -DAn sonra gibi, -DAn evvel yap s içindeki evvel de bir çekim edat d r. Ondan evvel bu üpheyi duymuyordum. Ben soka a ç kmadan evvel (Hac emino lu 1974: 39, 85). R. Underhill, G. L. Lewis ve J. Korn lt de gramerlerinde, benzer örneklerdeki sonra ve önce kelimelerini edat kabul etmektedirler (Toplant dan sonra bir -DIn so ra, -DIn so, -DIn kiyin; Eski Anadolu Türkçesinde -DAn so ra. Önce kelimesi ise sadece Türkiye Türkçesinde kullan l r. Eski Türkçede -DA ö re, -DIn ö din; Harezm Türkçesinde -DIn ö, -DIn ögün, -DIn burun, -GAn ö, -DIn burun, -DIn burunrak; K pçak Türkçesinde -mazdan ö din; Ça atay Türkçesinde -DIn ö ; Eski Anadolu Türkçesinde -DAn ö, -DAn ö din (Bkz. Ata 1997, Hac emino lu 1978; Eckmann 1995; Eckmann 1988; Gabain 1988, Erdal 2004). Sonra ve önce kelimeleri yerine bugünkü Türk yaz dillerinde kiyin /keyin, so, burun, murun, murda, ö, ozalam, oval, evvel, ilgeri gibi kelimeler kullan l r. Özbek ve Türkmen Türkçelerinde so ra kelimesine de rastlan r. -DAn so, -GAn so, -DAn so ra (Özbek Türkçesi), -DAn so, -DAn so ra (Türkmen Türkçesi), -GAn so, -DAn so,- DAn kiyin (K rg z Türkçesi), -DAn keyin (Karakalpak Türkçesi), -DAn ö, -DAn ö inçe, -DAn ozal, -DAn ozalam, -DAn owal (Türkmen Türkçesi), -DAn burun, -DAn burunrak, -DAn evvel (Özbek Türkçesi), -DAn bur n, -DAn ilgeri, -DAn ald n (Karakalpak Türkçesi), -DAn murda, -DAn murun, -DAn ilgeri ( K rg z Türkçesi).Bkz. Uygur 2001: , Kulamshaev 2001, Yaman 2005, Türkmen Dilini Grammatikas 1999, Kara 2005, Hac emino lu Midhat Sadullah, Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri nde -dan önce için kinci cümledeki il, birinci cümledeki ilin icra olundu u zamandan evvel vaki olmu sa birinci cümle ikinciye ibtida gösteren zaman rab tas ile raptolunur. Madde-i asliyenin nihayetine -mazdan evvel veya -madan evvel ilave edilerek ibtida gösteren zaman rab tas te kil edilir, aç klamas n yapar. Ayn eserde -dan sonra için ise u aç klama vard r: kinci cümledeki il, birinci cümledeki ilin icras ndan sonra vukua gelmi se böyle cümleler intiha gösteren zaman rab tas yla rabtolunur. Beni gördükten sonra gitti. (Gülensoy-Fidan 2004, 191). Hüseyin Cahit de Türkçe Sarf ve Nahiv de, -dan sonra ve dan önce kal b ndaki sonra ve önce kelimelerini kelimat n nevilerini tahvil ve manalar n tadil eyleyen elfaz olarak tan mlad edat türü içinde kabul eder ve -dan sonra n n teehhür, -dan önce nin ise takaddüm ifade etti ini belirtir (Karahan-Ergönenç 2003: 263, 270). 42

5 Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu lokantaya gittik, Hasan benden evvel vard, R. Underhill 1976: 222; toplant dan sonra, bugünden evvel/önce, G. L. Lewis 1967: 89, Dün i ime çocuklar okula gittikten sonra gittim, Çocuklar eve gelmeden önce i e gidemedim, J. Korn lt 1997: 103,104). Z. Korkmaz, edat grubu biçimindeki zar ar, ç kma durumu isteyen edatlar, öncelik, sonral k ve zaman ili kisi kuranlar, ad kökenli edatlar ba l alt nda -DAn önce/evvel, -DAn sonra yap lar n edat grubu olarak vermekte, yani bu yap daki sonra ve önce kelimelerini çekim edat kabul etmektedir (Korkmaz 2003: 480, 481, 1056, 159, 1065, 1080). Ak am taliminden sonra gülü erek a a indik (Korkmaz 2003: 481). Adnan mektupçunun odas ndan ç kt ktan sonra art k katile en bu edebiyat hocal na birdenbire sevindi (Korkmaz 2003: 1065). Sabah saat be ten önce yola ç kmal y z (Korkmaz 2003: 1080). Yar n kalem vaktinden evvel kalk p bir ey dü ünürüm diyordu (Korkmaz 2003: 480). Buraya kadar zikretti imiz gramerlerin hepsinde -DAn sonra ve -DAn önce li yap lar n -anlam özellikleri ne olursa olsun- edat bahsinde i lendi ini ve bu yap lardaki sonra ve önce kelimelerinin bütün ara t r c lar taraf ndan edat kabul edildi ini görüyoruz. Acaba bu kelimeler gerçekten bütün örneklerde edat türünün özelliklerini ta yor mu? Bu soruya cevap vermek için çekim edatlar n n özelliklerine göz atal m: 1. Çekim edatlar, ayn çekim ekleri gibi isimlerden sonra gelerek ba l olduklar isimle birlikte cümlenin di er ögeleri aras nda çe itli ilgiler kurar. Bu özellik dolay s yla isimlerle çekim edatlar aras na anlaml veya görevli herhangi bir kelime veya kelime grubu giremez. Çekim edatlar hakk nda bilgi veren ara t rmalarda bu hususa dikkat çekilmemi tir. Bundan dolay size göre, senin için, eve kadar, karde im ile gibi edat gruplar n n meselâ size de göre, senin bile için, eve dahi kadar, karde im mi ile ekilleri yoktur. -DAn sonra ve -DAn önce yap s ndaki sonra ve önce kelimeleri e er her yerde birer çekim edat ise bu edat gruplar n n aras na da, dahi, bile, mi gibi görevli kelimelerin girmemesi gerekir. imdi u cümleleri inceleyelim: Senden sonra gelecek. / Senden de mi sonra gelecek? O, benden önce geldi./ O, benden bile önce geldi. Bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri e er edat olsayd isim ile edat aras na ba ka bir unsurun girmemesi gerekirdi. O hâlde bu yap lardaki sonra ve önce kelimeleri gramerlerimizdeki genel kabulün aksine edat de il zarft r. 2. Çekim edatlar, ba ms z anlaml dil birimleri olmad klar için s fat ve zar arda oldu u gibi önlerine nitelik ve derece bildiren bir kelime / kelime grubu alamazlar. Meselâ güzel çocuk örne indeki güzel s fat n n derecesi çok, en, pek gibi kelimelerle kar lanabilir: Çok güzel çocuk, en güzel çocuk, pek güzel çocuk. Çabuk geldi cümlesindeki çabuk zarf da çok çabuk, pek çabuk eklinde çok, pek gibi kelimelerle derecelendirilebilir. Edatlar ba ms z anlaml kelimeler olmad klar için böyle bir derecelendirme mümkün de ildir. Yani meselâ göre 43

6 Leylâ Karahan edat, az göre, pek göre eklinde; ile edat az ile, pek ile, çok ile; için edat az için, çok için eklinde derecelendirilemez. Çekim edatlar n n bu özelli ine de pek az ara t rmada yer verilmi tir (Schaaik 2004: 94-99). -DAn sonra ve -DAn önce yap s ndaki sonra ve önce kelimeleri e er çekim edat ise onlar n da isimlerle aralar na derecelendirici bir unsur almamalar gerekir. imdi u cümleleri kar la t ral m: Arkada m senden sonra geldi. / Arkada m senden çok sonra geldi. Soka a ç kt ktan sonra ya mur ya maya ba lad. / Soka a ç kt ktan hemen sonra ya mur ya maya ba lad. Senden önce gitti. / Senden az önce gitti. stanbul a gitmeden önce haber geldi. / stanbul a gitmeden biraz önce haber geldi. Bu örneklere edebî metinlerden ald m z u örnekleri de ekleyebiliriz: Tahta ç kt ndan birkaç gün sonra babas n âdeta gözünün önünde öldürürler (Tanp nar 1994: 228). Efendisi için o muhte em mersiyeyi yazarken belki de bu gezintilerden dönü lerinde Hisarlar n kilidini a t ktan biraz sonra (Tanp nar 1994: 168). Bursa fethedildi inden elli sene sonra Bursal Türk çocuklar aras nda airler yeti ir (Tanp nar 1994: 131). Tu lar n stanbul surlar n n kar s na dikmeden as rlarca evvel övülmü tü (Tanp nar 1994: 181). Fetihten çok evvel böyle Müslüman, böyle Türk, böyle sade olan bu yerde böyle bir kahve, böyle a açlar ve böyle bir cami vard (Yahya Kemal 1969: 111). Bu cümledeki -ten çok evvel yap s ile ayn eserden al nan, Bu köy hâlâ fetihten evvel oldu u gibi Müslüman ve Türk ya yor (s. 112) cümlesindeki -ten evvel yap s aras nda sadece derece fark vard r. Bütün bu örneklerde geçen sonra ve önce kelimeleri zaman, yer, s ra anlamlar n koruduklar için çok, az, biraz, hemen gibi derece bildiren bir unsur alabilmektedir. Bu durum çekim edatlar n n özelliklerine ayk r d r. O hâlde bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri çekim edat de il zarft r. Sonra ve önce kelimelerinin -DAn sonra ve -DAn önce yap s içinde hemen, az, çok, biraz vb. kelimelerle derecelendirildi ine dikkat çeken baz ara t rmac lar, edat kavram ile çeli en bu duruma ra men sonra ve önce kelimelerini edat kabul etmeye devam etmi lerdir. 5 5 Bu tür örneklere, tarayabildi imiz tarihî metinlerden sadece Nehcü l-feradis te rastlad k. So ra yerine kullan lan so kelimesi Nehcü l-feradis teki u örnekte derece bildiren bir kelime grubu almaktad r: Vel kin F t ma razha Peygambar as.d n alt ay so vef t bold (Eckmann 1995: 5/8). Türkiye Türkçesi d ndaki Türk yaz dillerinde sonra ve önce nin yerine kullan lan kiyin/keyin, so burun, murun, murda, ö, ilgeri, ozalam gibi kelimeler de derece bildiren kelimeler almalar na ra men bu yaz dillerinin gramerlerinde çekim edat kabul edilmektedir. Karakalpak Türkçesi: Vak ya, bunnan bir saat bur n bold. Üyine bunnan on j l ilgeri bargan edi (Uygur 2001: 138), K rg z Türkçesi: Andan on eki c l murda, menden bir c l murun, m ndan k rk c l ilgeri (Kulamshaev 2001: 163, 169), Türkmen Türkçesi: Mundan k rk y l ozalam bard. Mundan bir sagat ö gördüm. amlan ay yar giceden hem so dogmal d (Türkmen Dilinin Grammatikas 1997: 494, 495). 44

7 Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu Meselâ J. Deny, edat kabul etti i sonra ve önce nin önüne, geçen zaman müddetini bildiren kelimelerin girebilece ini belirterek u örnekleri verir: Hazret-i sa gö e çekildikten k rk sene sonra. Biraderim gelmeden bir hafta evvel. Sadrazamlar muharebeye gitmeden k rk gün evvel padi ah huzuruna ç karlard (Deny 1941: 985, 991). M. N. Hac emino lu da Bizden daha evvel eri enler, A lar bugün evvelki hayale örne indeki daha ile derecelendirilen evvel kelimesini çekim edat kabul eder (Hac emino lu 1974: 39). A. N. Kononov a göre sonra edat ile ismin aras na hareketin sonral k derecesini gösteren; önce / evvel edat ile ismin aras na da hareketin öncelik derecesini bildiren bir kelime veya kelime grubu girebilir. Kononov un verdi i e ba lamas ndan on be gün kadar sonra, Evine ezandan biraz önce girerdi, Bundan be ay evvel de bir k z m öldü (Kononov 1956: 680, 681 ) örneklerinde de sonra, önce ve evvel kelimelerinin önünde on be gün kadar, biraz, be ay gibi sonral n ve önceli in derecesini bildiren kelimeler bulunmaktad r. Bu kabul, edat türünün özelliklerine ayk r d r. G. L. Lewis ise -DAn evvel kal b ndaki evvel kelimesini edat kabul etmesine ra men on seneden az bir zaman evvel örne indeki -den az bir zaman evvel yap s n zarf bahsinde i lemektedir (Lewis 1967: 203). J. Korn lt e göre önce ve sonra zaman zar ar -DAn eki ile birlikte kullan ld klar nda edatt r. Edatlar genel olarak de i tirilemezler. Ancak edat olarak kullan lan, önce / evvel ve sonra kelimeleri, çok, biraz ve s n rl say daki zarf gruplar taraf ndan de i tirilebilir (Korn lt 1997: ). Korn lt in bu ifadesi, edatlar n özellikleriyle çeli mektedir. Marcel Erdal a göre, say ve hâl kategorisi ile kullan labilen önce ve sonra kelimeleri bivalent isimlerdir. Yani bunlar mutlaka cümlede belirtilen veya belirtilmeyen bir zamanla ili kilidir. Ancak Erdal, Tyrkisk Grammatikk (Bernt Brendemoen, Even Hovdhaugen, Oslo 1992) adl eser için yazd tan tma yaz s nda, kitapta geçen ikinci dünya sava ndan otuz y l sonra örne indeki sonra kelimesini zarf kabul eden yazarlar ele tirir. Ona göre zarf olarak kullan lan bir kelime isimlerle tamamlanamaz. Buradaki sonra ve önce kelimeleri edatt r (Erdal 1994: 227). Sonra ve önce kelimeleri hakk nda geni bir ara t rmas olan Schaaik de Erdal ve Brendemoen- Hovdhaugen i ele tirir. Ona göre bu kelimeler birer zaman ismidir ve her isim gibi say ve hâl kategorisi ile kullan l r. Schaaik, yaz s nda bu kelimeleri yukar ve a a kelimeleriyle kar la t rm t r (Schaaik 2004: ). Ele tiriye konu olan ikinci dünya sava ndan otuz y l sonra örne i, söz diziminde elbette ya çekim ekleriyle birlikte Schaaik in belirtti i gibi isim, ya da Brendemoen- Hovdhaugen n belirtti i gibi ili zaman bak m ndan tamamlayan bir zarf olarak kullan labilecektir. 3. -DAn sonra ve -DAn önce kal b ndaki sonra ve önce gibi aralar nda kar tl a dayal bir anlam ilgisi bulunan iki kelimenin u ekilde kullan m da çekim edatlar n n ba land klar isimle olan s k ili kisine ayk r d r: 45

8 Leylâ Karahan Bu, senden sonra da, önce de böyleydi. Bu örnekte kelime tasarrufu ile senden kelimesi tekrarlanmam t r. A a daki örnekte de benzer bir kullan m görülmektedir: Çok parlak fetih vakalar, stanbul un fethinden evvelki as rlarda da, sonraki as rlarda da yüzlerce defa vuku bulmu, lâkin hiçbiri stanbul un fethi kadar efsunlu bir tesir b rakmam (Yahya Kemal 1969: 26). Çekim edatlar yla kurulan edat gruplar nda böyle bir kelime tasarrufu mümkün de ildir. Yani meselâ senin ile de için de eklindeki bir yap Türkçede yoktur. O hâlde bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri, çekim edat de il zarft r. 4. Çekim edatlar yap bak m ndan genellikle kökeni isim veya il olan kelimelerdir. Zamanla a n p as l anlamlar n kaybederek görevli kelimeler hâline gelmi ler ve ancak kendilerinden önce gelen bir isme yard mc olmak üzere söz diziminde görev alm lard r. Buna göre zaman, yer, s ra ismi olan sonra ve önce kelimelerinin edat olabilmesi için bu anlamlar n kaybetmeleri gerekir. Hâlbuki u örneklerde sonra ve önce kelimeleri zaman anlam n korumakta, hareketin sonral n ve önceli ini bildirmektedir: Yata a yatt ktan sonra bir gürültü i ittim. Bunu toplant dan sonra konu uruz. Gitmeden önce söylemeliyim. Dersten önce biraz dinlenmeli. O hâlde bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri edat de il zarft r. Söz diziminde isim, s fat, zarf görevi yapan baz kelimeler -meselâ do ru ve kar kelimeleri gibi- kendi anlamlar d nda edat olarak da kullan lmaktad r. -DAn sonra ve -DAn önce yap s içinde zaman, s ra, yer anlamlar yla zarf olarak görev yapan sonra ve önce kelimeleri de ayn yap da bazen zaman, s ra, yer anlamlar n kaybederek edat görevi yapabilmektedir. Meselâ J. Deny, Efendim, siz k z n z bana münasip gördükten sonra ben almaz m y m, siz vaad ettikten sonra ben niçin srar edeyim, siz bildikten sonra ben size ne söyleyeyim, sen bunu anlad ktan sonra lak rd ya hacet kalmaz örneklerindeki as l ilin, -DIktAn sonra l ilin az çok mecburî olan bir ak beti gibi göründü ünü ve -DAn sonra n n bu örneklerde -IncA zarf- il ekinin veya mademki edat n n yerini tuttu unu belirterek, bu cümlelerin genellikle olumsuzluk veya soru anlam ta yan bir yüklem ta d na dikkat çeker (Deny 1941: 984, 985). Deny nin verdi i bu örneklerdeki sonra, gerçek anlam n kaybederek edatla m bir kelimedir. Sonra ve önce kelimeleri, u örneklerde de zaman, yer ve s ra anlamlar nda kullan lmamakta, mademki, e er, göre yerine vb. edatlarla -IncA, -madan zarf- il eklerininkine benzer görevler yapmaktad r: Siz istedikten sonra ben niçin yapmayay m. (Mademki siz istiyorsunuz ben de yapar m.) Sen böyle yapt ktan sonra ba kalar ne yapmaz ki. (Sen böyle yap nca ba kalar ne yapmaz ki.) Sen bunu anlamad ktan sonra hiçbir ey anlayamazs n. 46

9 Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu (Sen bunu anlam yorsan hiçbir ey anlayamazs n.) im olmad ktan sonra burada beklemem anlams z. ( im olmad na göre burada beklemem anlams z.) Benim dilekçemden önce k yafetime bakt. (Benim dilekçeme bakmadan k yafetime bakt.) Öyle konu madan önce sana yap lanlar hat rla. (Öyle konu aca na/ konu aca n yerde sana yap lanlar hat rla.) Sonuç olarak; -DAn sonra ve -DAn önce yap s içindeki sonra ve önce kelimeleri, zaman, yer, s ra anlamlar n koruduklar, isimlerle aralar na peki tirici veya derece bildiren bir unsur alabildikleri, ortak bir isim etraf nda art arda kullan labildikleri örneklerde birer zarft r. Zarf olarak kullan ld klar örneklerde ortaya ç kan yap ise nitelik isimleriyle yap lan ondan güzel, senden çal kan, bizden ne eli gibi kelime gruplar ndan hiç farkl de ildir. Gerek bu gruplar, gerekse senden sonra, benden önce vb. gruplar bir uzakla ma grubu dur. Gerçek anlamlar n kaybettikleri örneklerde ise zaten di er özellikler de ortadan kalkmakta ve bu kelimeler edatla maktad r. Bu kelimelerin edat olarak kullan ld klar nda ortaya ç kan yap senin ile, onun için, eve do ru, dünden beri örneklerinde oldu u gibi bir edat grubu dur. O hâlde, -DAn sonra ve -DAn önce yap s içindeki sonra ve önce kelimelerinin anlam ve kullan m özellikleri dikkate al nmadan sadece edat kategorisi içinde de erlendirilmesi do ru de ildir. K. Grönbech e göre zar arla edatlar aras ndaki fark, geçi li illerle geçi siz iller aras ndaki fark gibidir; baz lar anlamlar ndan dolay sadece zarf veya edat, baz lar da her iki fonksiyona sahip olabilir (Grönbech 1995: 31). Sonra ve önce kelimeleri de -DAn sonra ve -DAn önce yap s içinde her iki fonksiyona sahip olan kelimelerdir. Bundan dolay bu kelimelerin -DAn sonra ve -DAn önce yap s içindeki türü, anlam ve kullan m özellikleri dikkate al narak belirlenmelidir. KAYNAKLAR: AKÇATA, Ahmet (2005) Türkiye Türkçesinde Süreye Ba l Zaman, Afyon E itim Sa l k ve Bilimsel Ara t rmalar Vakf, Afyonkarahisar. AKTA, Ayfer (2001) -DIktAn/-DUktAn sonra Zarf- ili Üzerine Bir Ara t rma, Türk Dili, S:597, Eylül, s ATA, Aysu (1997) K sasü l-enbiya, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. BANGUO LU, Tahsin (1940) Ana Hatlar ile Türk Grameri, Maarif Matbaas, stanbul DENY, Jean (1941) Türk Dili Grameri, Çev: Ali Ulvi Elöve, Maarif Matbaas, stanbul. ECKMANN, Janos (1988) Ça atayca El Kitab, Çev. Günay Karaa aç, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay nlar, stanbul. ECKMANN, Janos (1995) Nehcü l-feradis -Metin-T pk bas m-, Türk Dil Ku- 47

10 Leylâ Karahan rumu Yay nlar, Haz rlayanlar: Semih Tezcan, Hamza Zül kar, Ankara. ERDAL, Marcel (1994) Bernt Brendemoen and Even Hovdhaugen : Tyrkisk Grammatikk, Oslo, Üniversitetsforlaget 1992, Acta Orientalia (Havniensia) 55, ERDAL, Marcel (2004) A Grammar of Old Turkic, Brill, Leiden-Boston. ERG N, Muharrem (1962) Türk Dil Bilgisi, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay nlar, stanbul. GABA N, A.von (1988) Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akal n, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. GRÖNBECH, K. (1995) Türkçenin Yap s, Çev. Mehmet Akal n, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. GÜLENSOY, Tuncer -Mustafa Fidan (2004) Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri-Midhat Sadullah, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. GÜLSEV N, Gürer (2000) Türkiye Türkçesinde Birle ik Zarf- iller, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Say :5, Afyon (2000), s HACIEM NO LU, M. Necmettin (1974) Türk Dilinde Edatlar, Milli E itim Bas mevi, stanbul. KARA, Mehmet (2005) Türkmen Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi, Ankara (2005). KARAHAN, Leylâ -Dilek ERGÖNENÇ (2003) Türkçe Sarf ve Nahiv-Hüseyin Cahit, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. KONONOV, A. N. (1956) Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yaz ka, Akademiya Nauk SSSR, Moskva-Leningrad. KORKMAZ, Zeynep (2003) Türkiye Türkçesi Grameri - ekil Bilgisi-, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. KORNF LT, Jaklin (1997) Turkish, London. KULAMSHAEV, Kalmamat (2001) K rg z Türkçesinde Çekim Edatlar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dal Yüksek Lisans Tezi, Ankara. LEW S, Geoffrey L. (1967) Turkish Grammar, Oxford. ÖKÜZCÜ, brahim (1989) Türkçede Cümle Ba lay c lar, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. SCHAAIK, Gerjan van (2004) On the position of sonra and önce, Turkic Languages 8, TANPINAR, A.Hamdi (1994) Be ehir, MEB Yay nlar, stanbul. Türkçe Sözlük (1998) Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. Türkmen Dilinin Grammatikas (1999) A gabat. UNDERH LL, Robert (1976) Turkish Grammar, London. UYGUR, Ceyhun Vedat (2001) Karakalpak Türkçesi Grameri, Denizli. Yahya Kemal (1969) Aziz stanbul, Devlet Kitaplar 1000 Temel Eser, stanbul. YAMAN, Ertu rul (2005) Özbek Türkçesinde Edatlar, Gazi Kitabevi, Ankara. 48

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU *

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU * Leyla Karahan, Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu, Uluslar Arası Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, Dil Araştırmaları, Sayı:1, Ankara 2007, s. 39-48. SONRA,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Henriette GEZUNDHAYJT Türkçeye Uygulama: R. FİLİZOK Geleneksel Dil bilgisi ve Yapısal Dil bilimi Geleneksel dil bilgisi, kelime türlerini farklı ölçütlere dayanarak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ÖNLER Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyuatı bölümü zonler@ hotmail.com

Prof. Dr. Zafer ÖNLER Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyuatı bölümü zonler@ hotmail.com ~.,. TÜ~KİYE TÜRKÇESiNDE AD DURUMU KA TEGORİSİ Prof. Dr. Zafer ÖNLER Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyuatı bölümü zonler@ hotmail.com ÖZET: Dilbilgisinin önemli

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 2, June 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk University

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TÜRKÇEDE EK FİİL (İ-) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

TÜRKÇEDE EK FİİL (İ-) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 649-654 TÜRKÇEDE EK FİİL (İ-) ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu. İlk Kayıt Tarihi: 14.01.2012 Yayına

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak , Ahlak gelişimi; insanların diğer insanlarla ilişkilerinde ne yapması gerektiğine dair kurallar ve geleneklere dair duygular, düşünceler ve davranışların geliştirilmesini içerir. Önde gelene gelişim kuramları,

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.07.2014 Karar No : 2014/DK-SDD/385 Gündem Konusu : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı