26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA"

Transkript

1 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl uyannca ta ep edilen hukukeu rapoftidur. Istanb!l Menkul Kymetler Borsasr Kotasyon Ydnetmetglnin 13, maddesintn (h) ve (k) benterl ve soz konusu yonetmelldinin,!ygularna esaslanna dair tdrh ve 334 saylgenelge uyannca Tepa Trbb ve Eleltron I Lru-le- Sanayi ve Ticafet Anonim 9kketi'nin (krsaca Sirket) haka arzr ie ltgiti otarak 9irket taralndan taranm ze sunulan; a9a6rdaki btlgi ve betgeterin asrtarl iizerinde, baormsz hukukgu srfan ile ve tirket ile tarafrmrz.rasrnda dodrudan veya dolayl bir iliski o maksrzrn yaprlan inc leme Uzerine Sayn Bagkan[qrnrza sunu mak rjzere i9bu rapor hazrranmrghr. Sirket n: Kurulus ana sozlesmesi, kuru u9u mlteakip ana sdz tme tadillerl ve bunlann yayrnlandrgr T caret s cir Gazetereri ndshalan, Olagan ve olaqanustil genel k!rul toplantr tuta. klan, hazirlrn cetveleri, Sermayenh ddeid d ne dair Sl.4M raporu, YMM raporu, Mevcut marka tescll belgeleri, ruhsat ve zintere ittkin betgeter, 9irketin i9tirak erl, 9lrketin ve igtirak Sirketlerin taraf ordudu dava ve rakipte.erisk,n Sbz koiusu b lgi ve belgeler Sirk tarafndan tarafrm za orijinal olup, sunulan belgelerin tam ve do6ru otdugu, asrttannrn yerine belgelerinde as llanna!yg!n o duklan 9irket merkezinde kontroledilmitt[r -

2 Tespitler mizi asagrda bil9llerinize sunanz: I-)Sirketin Kurulu9, adres, Unvan, Temsil ve ilzam, Amag Konu Faaliyet Alant D El9lkllkl ri srrasryla9aerda l.kurulug (l4adde 1): Sirket Tepa Trbbi Elektronik Urijnler Pazarlama A.9. rinvanr al!nda dd( gereek kisi, blr llrnited Skket $zel kisi, klrrucu ortak tarafndan ' TL (eskl TL.) sermaye ile Ankara Tlcaret Sici MemurugLrnLrn scl numaras i1e tarihlnde kurulmus ve Slrketin ticaret unvanr lle ana sozlesmesi tanh ve 4216 say lr Tilrkiye Ticaret sicil Gazetesinde (TTSG) rlai edilmr9tir. ASag da adlan soyad aa, unvan an, Lryruklan ve yerlegim yerleri yazr ku.ucular. l,kardiosis KARDiYoLoJiK TANI 5i5TE!ILERi LTD STi - TC'ODTU CamIK Sitesl No:62 Karakusun ANKARA 2.Gnrkan ZERGEROGLU - TC'Uearlr Sk. No:53/17 Y.Ayrancr ANKARA 3.osman Flkret KtictiKDEvEci -Tc- Gdkkugair Sitesi Mor alk Karakusunlar - ankapg 4.Hayrettin KoYMEN - Tc - Bilkent Universitesi Lojmanlar 17ll.Bilkenl-aNKARA 5.Ay a ider - Tc - odtlj Camlrk s tesi Nor11/11 Karakusunlar- ankam Adres De!igikliEl : 9irketin, r.997 tarihll kur!lu9 gazetesinde be irlien eski"sadlrk sokak, No:27 Shhrye -ANKAM" adreslnden tatrfarak yeni Gersan sitesi656. Sokak Nor45 Ergazi/ANKARA adresine tagrndr!r ve halen ilgill adres de faaliyeterini siirdijrmeye devam ettidi ve ilgili deqisiklidin tarih nde tescil edllerek tarih 4818 No.u TTSG yayrnla.mr9 oldug! tespit lescilar h i tarih 8183 sayr I T.T.S.G. de yayrn anan son hali ; SiRKETiN IYERKEZI VE 9UBELERj MADDE 4-9irketin Merkezi ANKAM l, Yenimahalle ll9esidir. Adres 2310/1 (eski656.) Sok. No 45 Ergazl ANKAM" drr. Adres deolslklrginde yeni adres, ticaret sciline tescil ve Tijrklye Tlcaret Sicll Gazetesi'nde ian ettirllir ve aynca Gtimrtik ve Ticare! BakanIdr'na ve Sermaye Piyasasr Kurllu'na bidkllir. Tescll ve ilan edimi9 adrese yaprlan tebligat Srkete yaplmlt sayrir. Tesci ve ilan edilmis adresinden ayrlmrg olmasrna ragrnen, yeni adreslni sijresi iginde tescil ettirmemls tlrket iein bu durum fesih sebeblsayrlr. 9irket, Grjmrijk ve Ticaret Bakanlrqrna ve Sermaye Piyasasr Kur!lu'na bl19i vermek kaydryla Yonetim Kurulu Karan ile Tiirk Tic ret Kanlnu ve ilgii m-evzqat htiktirnlerine 9dre yurt ieinde ve yurt d19 nda SUbe ve temsilci ik aeabllir. \ h-

3 2.Urvan DeEitikta!i (Madde 3): thketin, tanhti kuru us gazetesinde belrtlen es/ Tepa - obi Ele]rron l. Lrunte. Pdzdrtara A,5. ;nva.r-r tarihinde tesci edilmek ve 31/03/2000 tarih ve 5014 sayrl T.T.S.G. -de rla- ed r-et sjreriyte yeni irnva-r-rn TEpA TIBBi ve ELEKIRONI,( URUNLER SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi " otarak dedirtidi tespir edilmittir. 3.Temsil ve Ilzam DeEigiktili (r.tadde 14) Shketin tarihti kurlrlri9 gazetesinde; "Sirket ydnetlml ve drsanya karsr temslttybnetim Kuru una aittir. Sirket tarafndan verilecek bijtdn betgeterin ve yaprtacak sdzegmeerin geeerli olabimesi iein bunann Skketii iinvanr atna konmus ve Sirketi itzama yetkili ki kiqnin imzasrnrtagrmas gerek idir.sirketin yoneum ve temsitserinden hepsi veya bazrlan Ydnetim KurulLr karai ie Yonetim Kuru u iiyesi murahhastara veya pay sahlbi olmayan miiditrtere brrakrtabitir,,s kinde iken bu kere tarihinde tescil dimek suretiyte tarih 5014 sayrtr gazete de yayrnlanarak "9lrket yonetimi ve drsanya karsr temsltly6netim Kurutuna aittir. Sirket tarafndan verilecek biitiin betgeierin ve yap tacak sdzesmetertn 9e9eri o abi rnesl igin bunlafln Sirket tjnvanr altrna konm!9 ve girketi temsit itzama yetkiti ik ki9iden her hangi blrisinin mitnfertden imzasrnr tagrmasr gerektidir_ Sirketin yonetim ve temsill islernden hepsi veya bazrtar ydnetim Kuruu karar ile Ydnetim Kurulu tiyesi murahhasara veya pay sahibi omayan mijdijrere brrakrlablllr "Seklinde de0l9mist r tescil tarih, tarlh 8183 sayrh TSG. de yayrntanan son halij Ana Sazlesme l4adde 9 : Sirket ydnetimi ve drganya kargr remsiti yonetim Kur!luna ai$ir. 9irket tarafndan veritecek biitijn betgeterin ve yaprlacak sozlesmelerin gelerli olabimesi ietn blrnann Sirker Ljnvanr atrna konmut ve 5i.ket temsi llzama yetkiliki kisiden her hanqi birisinin mrjnferiden imzasrnl tasrmasr gereklidir. Yonetim ve temsit tgteri, Sirket y6netim Kurutu tjyet rl arasnda taksim ediebilk. Bu taksimin kapsam ve lgerigi yonetim Kurutunca kararra9tr. rr. Ydnetim Kurutu bk ki;tye tek bagrna 5irketi izam etme yetkisi verebilece!i gibi bu yetkinin btrden faz a kisi tarafrndan birtikte ku anrtmas na da karar verebilir. Yttnetim Kurulu Trjrk Ticaret Kanunu,nun ilgiti maddesine gore Skkeun temsil veya idare yetkisin tamamrnr veya bir botumtjn! y6netim Kuru u Liyesi olan bir veya birkae murahhas tjyeye veya en az bir y6netim Kurutu tjyesi lle birlikte pay sahibl olma zorunlutudu blrt!nmayan rntjd0rere btrakrtabitir. aun aan hizmet sijreleri Yaiet m Kur!tunun sijresi e srnrrt deditdir. Ttjrk Ttcaret Kanununun ilgili hikijmleri uyannca en az bn ydnetjm KLrrutu Uyesine girketi, temsir yetkisi veri ir. A{q

4 4.9irketin Amag Konu Faatiyet Atanr (Madde 4) : girketin tarih ve 4216 sayrli TTSG'nde itan edilen kurutus ana sdztetmesinin 4.l4addesine g6re \\AmaE ve KonusLtnLrn; 1. lvledikal, analitik ve etektronik rnakine, aer, ciha2 ve matzemeer ite bunlarda ku lanrlan her trjnii yedek parga ve sarf geregterin lmat, ithat, hrae, alrm, sat m, pazarlama, bak m, onanm ve montal igterini yapmak. 2. Saql k alanrnd. klrlan labilen her tijr tj madde ve ma zeme erin. eel!ronk. ele<tri^ive retanik ate! ve rrakinatarn ve edavatrn, nbor chattdn: ve her t0rij aksam ve parean.rf, sarf malzemeterinin atrm, satrrnrnr. patarlamasrnr yapnal, lralamal, traya ve-net..t.atat ve i-racalrnr yap-,rat, saqhkurul!5lannrn donan mrn yapmak ve her tdrtij taahhijde girismek, 3. Saglk hizmeuerinin getismesi igin gerekti butunan reknotdjinin tjtkemize geti.ilmesi, gel5tirimesi, yaygrntaghrtmas gibi konutarda faalyette buunmak, Bu amagla gerekri laahh0ttefde bu unmak, sdztesmetert imza amak otdugu, Sirket Amae ve KonLrsuyla itgiti asagrdakifaatiyeuerde b!t!nur; 1. Fizibillte tiltleri, proje ranzim, teknik ve ekonomik etijfler 2. Yerli ve yab.nc Slrketterte antatmatar yaprp, yurt igi ve d Srndd ih.terere gkmek ve taahhtitlerde butunmak, 3. Kurucu olarak katrtdrgr ve i5tirak ettidi mevcut veya kuru acak Sirkeflerin idare ve teknik organizasyontann sadtamak, 4. Ihracat/ ithalat/ mijmessitik, acentetik, komtsyonculuk, nakliyecitik, insa.t ve taahhrjt is eri yapmak ve yaptrrmak/ 5. 9irket konu ve amaetaiyta ie itgiiolarak gerek dlyacadr tarrnr ve tasnmaz mallar satrn aabllir ve buntan satabitir, pa2artayabitir, devr ve feraq ede,bilr, _ksmen veya tamamen kiraya verebitir, kiratayabitir. Bu i5ernter iqi; rehin kefdlet aip, verebttlr, gayrimenkuier ijzerinde i.tifak, lntira, sijkna haikl 9ayrimenkul mijkeleriyerl ve kat irtifak tesis edebiir. ozetik e mat van 6rna dahil menkul ve 9ayrimenkuler Lizerinde atacaktrian tehine ve ateyhine Dotek tesis edebilir, fel edebi'i., leltotaoi,i.. Avr,cay-i ve rdddi ha^tartd i9t, he.(e)rl Itizami ve tasarrun islemteri yapabiir sans ve sar gayn mador ho a- dogr-ddn aooruya veya aevren sdtn drna,, kend narrna tescrl etrirret, tu dnrat, kr.aya vermek ve i.abnda satmak, yerli ve yabanc A rket ere tisans, patent, danrgmanhk, roya ti, know-how konu annda hizmeuer verme, antasmatar yapmak, 7. Ic ve drs lred saltanat, nutte- boretu ve mdtesetsit!efi ot.1a1 ve valnrzca kefilolmal 8. Yurt i9lnde ve drgnda S!be, temsitcitik, acente ik, bayitik vermek, mdmessillik asmak. Yukanda gosrerien ron-ta-oan oat/a rerioe 9.rtet icn taydah ve t:7um u 9oru ece( or9er 5re-e g ritme\ stendi0r tdtfrde; yonerin ^urut-nun terhf!zerine, keyfiyet Gefel KurLrtun onaylanna suiutaqak fe bu yotda otumt! karar alrndrktan sonrd 9irket bu igteri yapabitecektk.-- _.1 l)

5 Ana s6zle9me degi5ikliqi nite iiindeki i9 bu karar n uygulanmasr letn Sanay ve Ticaret Bakanldrndan gereken izin a nacakbr Seklnde olduiu ve 6.maddesiyle de 9irketin sdreslz o arak kurulduqunun hlkme bag andrdr antagilmrstrr. Ana S6zle9me Tadili : Skketln, tar h nde tesci edilerek tarh ve 6339 sayrl TTSG'nde ilan edien ana sozegfie 4. t4addesi taditinden soira tesci tarihi tarih 8183 savr T.T.5.G. de ian edien en so. ana siiz e5me Amag ve konu baglkl lr4adde 3j Sirketin amat ve konulan ba5 rca FUnlardrr. a. Trobi, analitik ve elektronik makine, aet. cihaz ve rnalzemeler lle bunlarda ku lanrlan her ttirltj yedek parea ve sarf gerellerin imal, ithal, ihrae, a m, satrm, pazarlama, bakrm, 0n rrrn ve montaj i9erini yapmak, arclar ile satran malann bakrm arn.cryla periyodik teknik servisi sdziesmeeri yapmak. Tbbi cihaztarn servlserlnl verebllmek igln gerekll her tiirlii ma n a mrnr ve satrmrnr yapmak 9erekirse araq 9irketler kulla.mak, b. Sagrk ala.rnda kulanrlabien her ttiru madde ve ma zemelerin, elektronik, elektrlk ve mekanik alt ev makinelerin ve edevatrn rrbbi cihazaan ve her tlrii aksam ve parealannrn radyolojik ve niiklee. trp cihaztannrn her turtti sarf rnalzeme erinin al m nl/ sat m nr, pazarlamastnt yapmak, kiralamak, kkaya vermek ithalat ve ihracatrni yapmak/ sao k kur!luslannrn donanrm nr yapmak ve her tii rlij taahhijde girismek. c. Cellk, pasla.maz lellk, ah9ap, pastik ve benzerl hammaddelerden ima edilebiecek her turij hastane mobilyastnt ve aksesuannr!.etmek, (jrett rmek, a rmrn ve satrr.rir yapmak, ilhalannr yapmak ve ihra etmek, d. Anahtar tesllmi hastane proje eri (jretmek v bu projeterte itgiti her t(irtri mirnari hizmetleri almak veya ortak glrisimlere yaplrnasrnr saglamak. Anahtar tesliml projeleri 9ergeklegtkmek lein gereken her trirtli matrn ve hizmetin atmrnr, satrmrnr/ itha atrnr ve ihracahnr y.pmak. e. Sag k hzmeterrnh geritmesi i9in gerekti butunan teknotojinin tjtkemize getirllmesi 9e i9tirilmesi yaygrnlagnr lmasr gibi konutard. faatiyette butunmak. B! ama9 a gerekli taahhlit erde bu unmak sozegmeler imzalamak. Sermaye Ptyasasl Kanunu'nun l5.maddesinin son frkras htikumleri sakl kalma kavdrvta ha etere g,rref ve qe'el,h 90.:llrse onal 9r t m er k-rmar veya va-ola-la.a 1arr,rdf. f. Sagrk ve biislrn sektorrjne yitnelik olarak her tonij yaz m ve donanmrn gelittirilmesi, b! tlr rirrjnlerin a m ve satrnr, danrsmantk ve sen/ts htzmetteri 9ibi faaliyetlerl yijr0trnek, 9irket amag ve konus! ie igllia5airdaklfaaltyetlerde bulunulur. Fiz billte e$tleri, proje tanzim, teknik ve ekonomik ettjtler yapmak, yaptrrtmak. Yerl ve yabancr 9irketler e anlasmalar yaprp yu.tiq ve drsrnda ihatetere gkmek ve taahhut erde b!l!nrnak. Sermaye Piyasas Kan!nLr'nun l5.maddesinin sonnkrasr hlll]mleri saui ka mak kaydry a, kurucu olarak katrldrdr ve istlrak ettili m Lqlt veya lurlrlacak t rl.et enn dare ve te\n l. organizasyo-laanr sddtarar _

6 ihracat, thalat, mli.nessllik, acentelik, komisyonculuk, nakiyeciltk, insaat ve taahhirt isleri yapmak, yap!rrnak, 9irket konu ve amaqlanya ilglli oiarak gerekl duyacair tagrnrr ve tasnmaz r.allar satn alabilir ve bunafl satabilir, pazariayabiir/ devir ve terad edebitir, ksmen veya tamamen klraya verebilir, kiralayabllir. Bu isemler iein rehin, kefa et arp vereblllr, gayrmenkul iizennde rrtifak, intifa, s0kna hakkr, qayrlrnenk!l miikellefiyeti ve kat lrtifakr tesis edebiir. O2elikle ma var drna dahi menku ve gayrirnenku ler dzerinde alacak an ehlne veya aleyhine lpotek tesis edebilir, fek edebilir, kenl alabiir. Ayrca aynl ve m.ddi haklarla ilgili her Eesit iuzamr ve tasafrufl islem er yapabilir. Yatrrmclarn aydrn atrlmasrnr teminen ozel haller kapsamtnda Sermaye Piyasas Kur!lu'ncafanacak gerekli aeklama.fl yapma kaydryta, tisans ve sair gayr maddi hak an doqrudan ve dodruya veya devren satrn a mak, ke.di namrna t sci ettirmek/ kullanmak, kiraya vermek ve icabhda satmak, yeri ve yabancl Sirketerle lisans patent, danrsmanlk, royalti/ know how konulannda hizmeter verrnek, anla9malar yapmak, Yatramolann aydrnlat lmasrrjr temhen oze hal er kapsamrnda Sermaye Piyasasl K!rulu'ncaranacak gerekli aerklamalar yapmak kaydryla, i9 ve d 9 kredi sa6larnak, milster borglu ve mtiteselsir kefir otmak ve yatnrzca kefit otmak. Yurt ieinde ve drsnda tube temsirctik, acenretik, bayilk verrnek, mljmesstik Yat nmcrann aydrnlatrlmas n tem nen dzel haller kapsam nda Sermaye Ptyasasl Mevzuat uyarnca gerekll aerkamalann yaprmasr ve ilqili hijkrjrnlerine uyumasl ve Serrnaye Piyasasr Kanr.rnu'nun 15. maddesinin son frkrasr hdkumteri saktl kamak kaydryla 9irkeun raa iyet konu ve amagtarna uygun 5ekitde yeni ortakl klar ve Sirket er k!rmak, yatrnmla. yapmak, gkketlere i5tirak etmek, bu tiir Sirketlerden hisseler sain almak. Yatrnmcrlann ayd nlatrmasrn teminen ozel ha r r kapsamrnda Sermaye Piyasasl r4evzua! uyainca gerekli aerklamalarn yaprlmasr ve ilgili hijktmlerine uyutmas kaydrya, 9irket y(jnetjmi kontrolij altrnda bllu.an gtirakterine keft oabttir, garanti verebilir, gerektiginde bu tlr isurakler n n alacalr kredllerine kars I k 9irket gayrimenkulleri tizerinde ipotek tesis edebilr, t5tetme rehnt verebilir. 9irketii kendi adrna ve 3. Kisiler ehine garanti, kefatet/ teminat vermesi veya ipotek dahi rehin hakkr tesis etmesl hususlannda Se.mave Plvasasr [4evzlat Eergevesinde be irlenen esaslara uyulur. Y!karda goslenlen konulardan baska ilerlde Sirket gin raydat ve titzumtll gdriilecek dl6er lslere girigmek istendi!i takdtrde ydn tm kuruunun tektifi ijzerine keyfyet genel ku.!l!n onay.ina sun!lacak ve blr yoda otlrmt! karar alnd ktan sonra tirket bu isleri yapabtlecektir. igbu madde kapsam nda Sirket taranndan gereekleilirien it, islem ve faalyetler bakrmrndan yatrnmcrlafn yatrr m kararlannr etkileyebilecek nitellkteki itlemlerde sermaye piyasasl mevzuatr!yannca yatrnmclann ayd nlat lmasrn teminen Sermaye Pyasasl Ku-Ll-'nun serl:vlll, No:54 say I Ozet Drrundfl- tdmuya AErktan-asna ir9.n Esaslar Tebllll"nde belirtilen dzel haller kapsamlnda yaprlmasr zorunlu aerkarnal.r yaprlacaktr. Aynca sdz kon!s! is, islem ve faaliyeltgr bakmindan Sermaye PiyasasrKanunu'nun 15/son maddesisaktrdr. _\ $_

7 Sirketinamae ve konusufda degisiklik yaplmasr hainde G0mriik ve Ticaret Bakanl!l ve sermaye Piyasasr KLrrulu'ndan lzin a Inrr, SiRKEriN suresi IIADDE 5- Slrket sureslz o arak klru mustur. Ancak girket bir mahkeme karan I e veya oy birli6ie a nmt bir Genel Kurul karan ite sona erebltk veya rasfiye ed leb lk. II, Slrketin, Sermaye arhflmlafl, Ortaktrk yaprsr ite itgiti Ana sbztetme tadilt, Sermay yaprsr Artrrrm Karafl: 1. Sermaye Artrnmlarr: Sirketin, sermayesiasad,da belirt len Trcaret src,l 9azetelerine istinaden s rasryla; a) r1'ndan T1'na artrrd16r, artnna iliskln anasozre9me tadi metninin tarihinde tescit edierek ve 5014 say TTSG',nde llan edildigi, b) T1'ndan '.a artrrdrdr, artnma iiskin anasdzletme tadil metnlnln tarihinde tescit editerek ve 5590 savrl TTSG'nde ilan edlldidi. c) or1'ndan T1,na alt rdr!r, artrnma tigkin anasozletme tadll metnlnln rarthinde tesci diterek tarih v 6058 say I TTSG' nde ilan edildidt, d) 'YIL'dan YTL'na artrdqr/ ar!flma itigkin anasdzegme tadil metninii tarihind rescit ed erek tarih ve 7103 sayrl TTSG'.de ilan ed ldi!i, e) TL'ndan 1.s TL,na artrrd dr, ar!nma ititkin anasdzte5me t.djr metninin tarihinde tesc editerek tarih ve 7836 sayrtl TTSG'nde ilai edildidi, i) TL'ndan TL'na art rdr!r, artlma itiskin anas6ztesme tadi metninin !arihinde tescit edite.ek tarih ve 8088 sayrl TTSG'nde lan edildidi, g) TL'ndan T1'na adrdrqr, artrnma iti5kin anasoztesme tadi metnlnin tarthtnde tesc editerek rarih ve 8103 savrl TTSG'nde ilan edldi6l. h) T1'ndan T1'na artlrd 6 / artr ma itgkin anas6z egme tadil metiinin tarihiny'a tescilediterek tarih ve 8132 sayrl TTSG nde ilan ed rdibi. --=1 t \ - - lilll'

8 tescit tarih i tarih 8183 say T.T.S.G. de vav ntanan son SERI4AYE VE NISSELERTN NEV'i I4ADDE 6' Sirket, 2499 sayrlr kanun hukitmterine gdre kayrrtr sermaye sistemini kabul etmit ve sermaye Piyasas K)tulu,n6 77/10/2072 tarih ve 2349,10182 say,/n' le /ayrtlr sernaye sisrerile geeai5t L 9irketin kayrt sermaye tavanr (yirmimityon) TL otup, her bk 1 (Bir) Tirk Llrasr nomina degerde (y rmimi yon) adet paya bd dnmistij.. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca veriten kayrttr sermaye tavan izni, yr[an arasr 5 yrliein 9eeer idir yfl sonlrnda izn verilen kayrtt sermaye tava na utasrtnramrg osa dahi, 2016 yr ndan sonra ydnetim kurulunun serrnaye artrm karar atabitmesi ici.l da-a d-ce /rn verien tava- ya a yen br tavan r-ran Cr- Se-raye ryaiasr Klru u'ndan izln almak suretiyle genet kuruldan yent bir srjre iltn yetki amasl zorunludur. SOz konusu yetkinin atrnmamasr durum!nda Sirket kayr r sermaye sisteminden erkm 9 sayllrr. 9irketin I kanlmrg sermayesi toptam (Ugm tyonley!ze[ibin) TL otup, soz kon!s! trkanlmrsermaye muvazaadan ari sekitde tamamen ve nakden Crkan mrs sermaye her bir 1 (bir) TL nominat deoerde, (Altmrsdoku2bindoktjzyii?krrkbeS) adet nama yazrtr A Grubu, (Altmrsdokuzbindokrizyilzkrrkbes) adet nama yaz B Grubu ve (Ugmilyonikiyijzonb nyu2on) adet harniline yazrh C Grubu otmak!zere toptam (Uemilyonijeyijzetibin) adet paytardan otlrsmaktadtr. A v B grubu hisseler i5 bu ana s6zlesmede belirtilen dzet hak ve imtiyazta.a sahiptir. C grubu hisselere dzel hak ve imtlvaz tanrnmamrstrr Sermaye artrnmla.ndartan sermayeyl temsil etmek dzere A q.ubu hisseer oranrnda A gr!b! hisse, I grubu hlsseter oranrnda B grubu hisse, C arlbu hisseier oranrnda C gr!b! hisse ihraq ediecektir. ydnetim Ku.!tu karar vta rtjctran na.<r lrsrldnnalszrn vaprtanat( sermdye a.t-mtaanda sddece C Aruo- pay ihrac edilmesi d!rurnufda A ve I g.ubu pay sahipterine de sermayeeri oranrnda c arubu pay arma hakkr veritir. s rm.y artrnmtar nda rijehan hakkl kulanldktan sonra kalan hisseler ya da ritghan hakkr kutanrmnn krsrtandrol durlrmlarda yenl ihrag edllen tijm hisseer C Grubu hamitine otacak ve nominar deqerin artrnda o mamak 02ere piyasa fiyatr ite itqi i mevzuat hijkrjrnteri uyar nca halk. arz edilecekur, Ydnetim Kuarl! A16 ytan arasrnda, Sermaye piyasasr Kanunu htikiimlerine uygun o arak gerek i g6rduqrj zamantarda kayrdr sermaye tavan na kadar yen pay lh.ag ederek! kan mr5 sermayeyi a(trrmaya yetkitidir. ydnetim Kurulu tararndan sermayenin bu sekitde arrritmas hatinde mevcut hissedarann y niden erkanlacak hisseleri almada hisseeri oranrnda rijchan haktan va(fir. [:r,jlt iiifllll kulan,rmas ie rsiri o]arak rijrk rkaret Kanunuh,,! llstll

9 Yonetim KurulLr itibar degerinln iizerinde pay erkar lmasr/ sahiplerlnin haklanirn krstuanmast ve pay sahtperinin yeni pay srnrrlandlnlmasr konular nda karar a ab ir Sermayey temsil eden paylar kaydi Stirme esaslar fereevesinde TAHVIL VE DI6ER SEPIVIAYE PIYASASI APAELAPI\I\ IHF3CI MAODE 7-9irket Tiirk Ticar t Kanunu/ Sermaye Piyasasr 14evzuatr ve did r itgiti mev2uat hijkrjmlerine 90.e, Yonetnr K!rulunun alacag kararlar eereevesinde tahvil ve dioer sermaye piyasasr araglann ihra edebiir. 2. Ortakffk Yaprsf: S)tketln 26/07/2012 tarihinde yapran oaqanijstii cenel KurLrl topantrsn alt hazkun cetveli ve Skketin pay d fterndeki kaytardan Sirketin ortak[k yaprsr a;a6rdaki tekilde tespit ed lmi9tir. ORTAGIN ADVSOYADI TiCARET UNVANI SERI.,IAYE MiKTARI TTL] HiSSE ADEOi VE EDiNiM SEKLi MEHMET DURSUN ER TL a00.-TL.(C Grubu) ANADOLU C.S.Y.O A TL. 732_030.-TL. 69.9a5.-rL.(A Grubu) TL.(C Grubu) TL TL.(B Grubu) osman FiKRET KT]CUKDEVECi TL TL.(C Grubu) ozdemir UCAR TL TL.(C Grubu) AYDIN AAYLAM so.ooo.,tl, rL.(C Grubu) SULEYI'4ANERGUNUzUNodLU TL TL(c Grubu) ALI YA9AR EEVIK 811.-TL. 811.'IL(C Grub!) II4ETIN CEV1K 811.-TL, 811.-IL(C Grubu) GENEL TOPLAPT = ,350,000.-TL. 9irket n pay defterinin incelenmesinden girket hissedartannrn paytan tjzerinde herhangi b r takyidat bulunmadrdr anlatrlm 9trr. 9irkeun sermayesi toplam TL.'dir.Bu sermayenin her biri 1 TL nominal degerde ade! hisseye b6tljnmijstrir. Bu hisse r (A),(B) ve (C) qurublr 3. Sermay nin itdenme dlrumu: 9irk tin son t9 yrl ieerisinde gereekiestirmit odugu serrnaye arttrr m afl lle iqtli, arthntan sermayeterin Odenr.esne dair 5.rrl.M.M raporlan ve Y.M.rvl.r,4 rapor an asa da sufutmuttur !arih 201!132 saynt Y.tvt.M (Must.ra Tonbut) raporundan tir sermayesi oran TL.nin tarlh i sermaye artrsl lamamrrr- odenfis o d-ij,

10 tarlh 2012lR05 sayrlr 5.f'l.M.M (E.dodan Ercimen) raporu ile TL hisse senedi lhrae primi bu undlrqu, tarih 2012/R06 saylr S.14.[4.[4 (Erdo6an Ercimen) raporundan Slrketrn serrnayesi olan TL'nh 07.A6.2Ar43357, ve /3354 nolu mahsup figlerlile tamamrnrn 6denmiS od!61r, tarih 2O 2/RO7 saf S.M.M.M (Erdogan Ercimen) raporundan, 9irketin sermayesi 0 dn TL'nln l3593 nolu mahsup fi5i l ddenmi9 oldu0u tespil edilm s, tarih 2012/R08 sayr S.N1.M.M (Erdogan Ercimen) raporundan, Y.14.l"l. raporlrndan ve inc lemernizden Sirketin sermayesl oan TL.nln 2t !2/3746 \e /3708 nolu mahsup fislerl ile tamamrnrn bdenmis o duqr tescil tarihli tarih 8183 sayrlr T.T.S.G. de ilan edien ana sozle9menin 6. Pladdesi; sirketin! karrrnrs sermayesi toplam (Uemllyonijgyilzellibin) TL ol!p, sdz konusu 9 kan mr9 sermaye muva2aadan arl 9ekilde tamamen ve nakden irdenmtsttr. Yem nli Mali M!5avir Raporlannrn ifce enmesi : tarih YMM-2229/ No.l! rapor lle TLsermaye artnr lrp TL nrn 6dendigine dair rapor, - r tarih YMM-2229/ No. u rapor ile Htsse senedi ih.ae pr mlerinin s rmayeye eklenebiecedine dair rapor TL. ' tarih Yf4lvl-2229/ No. u rapor ile TL serrneye arttrr I p TL.nln ddendi6ine dair rapor, ' tarih Yf4l'4-2229/ No.lu rapor ile TL sermaye artnr I p TL.nrn odendidine dair rapor, Sirketin hiikiimdoduracak araslnda Ortaklaf Sozlesmesi ad altrnda veya bu anlamda 'er'angi bir sotlesresel iisli tesoi! edllaer.rsti-. 4. Temsif ve ilzam Yetklleri: fi/oa/20r2 taih ve 8132 sayrtr TTSGde yayrnlanan, 08/08/2012 tarihhde tescr ediren Tepa Tbbt ve Etektronik ufrnter Sanay ve Ticaret Anonim Sirketi Ydnetim Kurutunun tarth 175 notu Ydnetim Kurulu karar geregince 3 (iie) y I stire ile 90rev yapmak izere yo.et m Kuruu Ba9kanlr0rna r4ehmet DursLrn Er/ Ydnetim Kuruu Bagkan vekltidine Ozdemir U9ar, Ydnetirn Kurulu Uyeiqine Osm.n Fikret Kdgtikdeveci, Ai y.tar Cevlk ve l4etin eevik'in seeltdikteri gorlitmiiglur. Yonetim Kuruunun yetkieri IYdneUrn Klruu Bagkanr t4ehmet Dursun Er ve Ydnetim Ku.llu Uyelerinden Osman Fikrer Krietjkdeveci' den herhang brlsnn miinferden girket dnvanr attrna koyacakafl imza ie 5irketin en qenisje

11 temsil ve ilzam edllmesiie, teblid ve tebellriqe yetkill olmasrna, ahzlrkabza, slrlh ve ibraya krsaca herhangi birislnln miinferiden girketi en g n 9 manada t ms I ve ilzama rnezun ve yetklli olrnalanna oy bir igi ile karar veri mtstir tesc ], tarih 8183 say lr TSG de yayrnlanan son hali, 3 y I siire ile Y6netim kurul! ijyeligine Mehmet Durs!n Er, AnadoLu cirislm S rmayes Yat nm Ortaklrqr A.5. adrna Ozdemir Ufar, Osman Flkret K0eijkdeveci, Ayd n Baylam, Ayhan O2er, Ahmet Salm Acuner, Denetgilige Arkan Ergin Yl4Pl A.5. se9llmi9tlr. SiRKET YONFTiM KURULU, ToPLANTILARI, suresi VE NiSAPLAR I{ADDE Yonet rn Kuru unlrn Yaprs, Seeimi Sirkefin Yonetim KuruLu Gene Kurll tarafndan segien 6 ijyeden olugmaktad r. Yonet m Kurulunun 2 (iki) iiyesi A grubu pay sahiplerinin eodunlugunun gosterdtqi adaylar arasrndan ve 1 (bir) ijyesi I grubu pay sahiplerinin god!nluiunun g0sterdi0 adaylar arasrndan seei ir. Yonetril kurlrllrnda gor v aacak baormsrz nyeerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Plyasas Kur!lu'nun kurumsal yonetime ili'kin dijzenleme erine gore tespit edilir. Y0neum Kur!lLr, Ybnetim Kurulu toplantrlanna batkanik etmek ijzere, ijyelerl arasrndan bir Ba9kan ve onun yokugunda bagkanlrk etmek lzere bir Bagkan YOneUm Kurulu dyeerl azarni iig (3) yrl irln ve halefleri seeiinceye kadar qrjrev yapmak iizere segilebilirler. Gdrev siiresi sona eren Yonetim Kurulu Uyesi t krar segllebilir. Yonetim Kurulu tiyeliklerinde bir bo9a ma olmasr hainde Yonetim K!ruu kan!nen gerekli nitelklerr haiz bir kigiyi gegici orarak i.lyeli6e seeer. Eagrmsrz rjyelerle ilgili blr bogalma olmasr halinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Ydneum Ilkelerinde belirlenmit ilkelere uygun ola.ak segim yaprtrr. BLi Sekllde seeilen i.iye yaprlacak ilk Gener K!rur toprantrsrna kadar gdrev yapar ve Genel Kur!l taranndan seeirninin onaylanmasr halinde yerine seglldidi iryenin kalan siiresini tamamlar, Y(inetim KLrru ijye k.iterler, se9imi, gdrev sureleri ve eahgma esastar, 90rev alan an ve benzeri konula.da Tilrk Ticaret Kanunu, Sermaye Pivasasr Kanunu ve i9ili di6er mevzuat hiik(jmleri sak rdrr. 8.2,Yonetim KLrrulu Toplant lan ve Nisaptar Ydnetim Kurulu, gorevlerini etkin olarak y rine getirebltecedt srk rkta toptanr. Yon tim K!rulu, tercih edlldi6i takdirderektron k ortamda da toptanabik. Yonetim Kurulunda her rjyenin blr oy hakkt b!llrn!r. Yonetim Kurulu top antr ve karar nisabr Tijrk Ticaret KanLrnu hukijmlerine tabidir. 4.3.Y{jnet m K!ru u Brjnyesi.de O usturulan Komtter Yonetim Kuruiu biinyesinde komitelerin ol!sturu rnasr, komitet rin gdrev taltma esaslar T!rk Tlcaret KanunLt, Sermaye Piyasas Kanunu,serTay(

12 PlyasasL Kurulu'nun kurumsa ybnetlme iiskin dii2enlemeleri ve diger mevzuat h0kijm erine gore gereekle9tirilir. TTK'nun 378'incl maddesi uyannca ytjieum klrru, Sirketin varlldrnr, gel Smes nl ve devamrnr tehlikeye diisi.iren sebeperin erken te5hisi, bunun lein gerekli On emler ie garelerln!y9!lanmasr, riskin yonetilmes ve riskln erken saptanmasl arnacyla bir komlte kurmak, sistemi ea st rmak ve geligtlrmekle vtlkijm ijdtjr' 8.4.Ydnetim Kurulu tiyeler ne Saglanan Plali Hak ar Ydn tim Kurulu Ljyelerine sa6lanacak mali haklar Tijrk Ticaret Kanunu hijkiimlerlne uyqun olarak bellrlenir. BadrmsLz Ydneum Kurul! iiyelerlnln dcretlendirilmesinde Sirket performans na dayalr Odeme planlan kullanr amaz. SiRKETiN TE[4siL ve ilzami l.4adde 9- Slrket n y6netlmi ve drsar ya kae temsi i Yonetim K!rul!'na aitlir' 9irket taranndan verilecek bijt0n belgerin ve yapllacak sozetmelerin 9egerli olabilmesi leln blrnlaan glrket unvanr ve kasesi atna konmu9 v Si.ketl temsll ilzama yetkill kisierden blrlsinin mtjnreriden im2asrnr tatrmas gereklidir' Ydnetm velemsi isleri, Sifket Ydneum Kurulu Uye eri arasrnda!aksim edilebiir' Bu taksimin kapsam ve igerlgi Ydnetim Kurulunca karar athnlrr. YOnetim Kurulu, bir kislye tek batrna 9irketiLzam etme yetkisi verebleceqi gibi bu yetkini. birden fazla kigi taranndan blrl kte kullanrlmasna da karar verebilir' Yonetim KLrar u/ TUrk Ticaret Kanunu',nun ilgili maddeslne gdre 9irkeun temsil veya idare y tkls nin tamam nl veya bir bolijmijnii Ydneum Kurulu iivesl olan bir veya birkag murahhas riyeye veya en az blr Ydneum KLrrul! i.iyesi lle bklikte pav sahlbi olma zorunlullrdu bulunmayan mlldijrlere blrakabillr. Bunlafln hlzmet s0relerl Ydnetim Kur!l!nun s0resile s ntr dedildir, Tijrk Tlcaret Kanununun llgii hiik(imlerl uyannca en az blr Y6netim Kurulu ijyeslne 9irketi temsil yetkisl verilir. DENETiIV PIADDE 10' 9irkeun ve mevzuatta OngoruLen diger hususlann denetim hakk nda Tilrk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasasr l'4evzuatlnln iglli maddeler Gegici Nladde 1: 6102 Sayu Tdrk Ticaret KanunLr'nun ll tanhlnde sona erecekur. l-*\ addelerine gore denetl nin 9itrevi

13 Son yaprlan Genel Kurul -Aftnan karartar : Tepa rrbbi ve Etektronik Urijnter Sanayi ve Ticaret Anonirn 9irketinin 06_ tarihli otaqan0sttj Gene K!rul t0plantr tutanagina gore a Inan karartar I 1-Sirketin TL olan e kanm15 sermayesinin TL kayrtl sermaye tavanr l9erislnde kalmak i2e.e TL,srn artrrrrnasrna, sermaye artfm nda ortaktarn rijghan haktainn tarnamen kstflanmas na, artrnan TL sermayeyi temsil eden c grubu hamiine yazrtl aoet paytaflr, norfi-at aeoer,eri-i- uzern;e tespt eaiecel or degerle halk arz ed t..esrne, 2- Halka arz esnasnda mevcut ortaktardan Anadot! chlsim Sermayesl yattnm Ortaklrd A.9.'nin sahip otduou TL nominat deqerti C grubu ham tine yazri adet paytar, Mehmet DLrrsun Er,in sahid odu6! _ TL nom'rdl deder i c gruou hami.i-e y.zr'r adet payar, Ayd,n Bayta-11n sahp ordug! TL noni-dt oegeric ar-bj hanirine yaz ade! oayar ie Ozdemrr Jqarrr sahip otoueu 5O.OO0.- TL norina. deoert C hamiline yaz ar-bu adet paytann hatk arz edilmesine, ve harka arza iiskln S rmaye piyasasr Kurutu ie istanbut ptenkut Krvm fl r Bo-sa3 nd oa5 vu--,masrra, 2011 yrrr kannrn dadrrrtmam.srna oy birli!ile karar veritml9tk. Hazirun cetvelinin terkiklnden girketii toptam 3.3S0.000._TL,tik sermayesine tekab! eden adet adet hssenin toetantrda temsit edtdidi ul Sirketin igtiraktert: 1) KARDIOSIS KARDiYOLO]iK TANI SiSTEMLERi LTD.9Ti. Toplam sermaye: TL. OtuD. a)tepa Trbbl ve Etektronik 0runter San. ve Tic_ A.S. b)osman Fikret KijeLjkdevecl Osman Frkret KLieUkdeveci dynr 2amanda sirket mijditrtjdtjr. 2) ORTEPA ORTOPEOIK VE T]BBi ORUNLER SAN. VE TiC, A,S. Ortepa O.topedik ve Trbb Urtjn er Sanayi ve Ttcaret Limited Sirketi,, unvanl tescil ve tarih 6498 say T.r.S.c.,nde itan ed terek rulan Sirket/ rarihhde tescit editmek ve 14106/2011 tarth ve 7836 sayrl T.T.5.c.'nde ttan editmek sufetiyie nevi deqisikliii yaparar<, "ortepa ortopedik VE nbbi URUNLER san. ve Tic. A.9.,, ye donijrmijgt,{, _. -ilrr! -,

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Ferhatpaşa Metro Tesisleri Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır: FİNANS BANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bakanlar Kurulu nun 15.9.1987 tarih ve 19575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon ve

Detaylı