26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA"

Transkript

1 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl uyannca ta ep edilen hukukeu rapoftidur. Istanb!l Menkul Kymetler Borsasr Kotasyon Ydnetmetglnin 13, maddesintn (h) ve (k) benterl ve soz konusu yonetmelldinin,!ygularna esaslanna dair tdrh ve 334 saylgenelge uyannca Tepa Trbb ve Eleltron I Lru-le- Sanayi ve Ticafet Anonim 9kketi'nin (krsaca Sirket) haka arzr ie ltgiti otarak 9irket taralndan taranm ze sunulan; a9a6rdaki btlgi ve betgeterin asrtarl iizerinde, baormsz hukukgu srfan ile ve tirket ile tarafrmrz.rasrnda dodrudan veya dolayl bir iliski o maksrzrn yaprlan inc leme Uzerine Sayn Bagkan[qrnrza sunu mak rjzere i9bu rapor hazrranmrghr. Sirket n: Kurulus ana sozlesmesi, kuru u9u mlteakip ana sdz tme tadillerl ve bunlann yayrnlandrgr T caret s cir Gazetereri ndshalan, Olagan ve olaqanustil genel k!rul toplantr tuta. klan, hazirlrn cetveleri, Sermayenh ddeid d ne dair Sl.4M raporu, YMM raporu, Mevcut marka tescll belgeleri, ruhsat ve zintere ittkin betgeter, 9irketin i9tirak erl, 9lrketin ve igtirak Sirketlerin taraf ordudu dava ve rakipte.erisk,n Sbz koiusu b lgi ve belgeler Sirk tarafndan tarafrm za orijinal olup, sunulan belgelerin tam ve do6ru otdugu, asrttannrn yerine belgelerinde as llanna!yg!n o duklan 9irket merkezinde kontroledilmitt[r -

2 Tespitler mizi asagrda bil9llerinize sunanz: I-)Sirketin Kurulu9, adres, Unvan, Temsil ve ilzam, Amag Konu Faaliyet Alant D El9lkllkl ri srrasryla9aerda l.kurulug (l4adde 1): Sirket Tepa Trbbi Elektronik Urijnler Pazarlama A.9. rinvanr al!nda dd( gereek kisi, blr llrnited Skket $zel kisi, klrrucu ortak tarafndan ' TL (eskl TL.) sermaye ile Ankara Tlcaret Sici MemurugLrnLrn scl numaras i1e tarihlnde kurulmus ve Slrketin ticaret unvanr lle ana sozlesmesi tanh ve 4216 say lr Tilrkiye Ticaret sicil Gazetesinde (TTSG) rlai edilmr9tir. ASag da adlan soyad aa, unvan an, Lryruklan ve yerlegim yerleri yazr ku.ucular. l,kardiosis KARDiYoLoJiK TANI 5i5TE!ILERi LTD STi - TC'ODTU CamIK Sitesl No:62 Karakusun ANKARA 2.Gnrkan ZERGEROGLU - TC'Uearlr Sk. No:53/17 Y.Ayrancr ANKARA 3.osman Flkret KtictiKDEvEci -Tc- Gdkkugair Sitesi Mor alk Karakusunlar - ankapg 4.Hayrettin KoYMEN - Tc - Bilkent Universitesi Lojmanlar 17ll.Bilkenl-aNKARA 5.Ay a ider - Tc - odtlj Camlrk s tesi Nor11/11 Karakusunlar- ankam Adres De!igikliEl : 9irketin, r.997 tarihll kur!lu9 gazetesinde be irlien eski"sadlrk sokak, No:27 Shhrye -ANKAM" adreslnden tatrfarak yeni Gersan sitesi656. Sokak Nor45 Ergazi/ANKARA adresine tagrndr!r ve halen ilgill adres de faaliyeterini siirdijrmeye devam ettidi ve ilgili deqisiklidin tarih nde tescil edllerek tarih 4818 No.u TTSG yayrnla.mr9 oldug! tespit lescilar h i tarih 8183 sayr I T.T.S.G. de yayrn anan son hali ; SiRKETiN IYERKEZI VE 9UBELERj MADDE 4-9irketin Merkezi ANKAM l, Yenimahalle ll9esidir. Adres 2310/1 (eski656.) Sok. No 45 Ergazl ANKAM" drr. Adres deolslklrginde yeni adres, ticaret sciline tescil ve Tijrklye Tlcaret Sicll Gazetesi'nde ian ettirllir ve aynca Gtimrtik ve Ticare! BakanIdr'na ve Sermaye Piyasasr Kurllu'na bidkllir. Tescll ve ilan edimi9 adrese yaprlan tebligat Srkete yaplmlt sayrir. Tesci ve ilan edilmis adresinden ayrlmrg olmasrna ragrnen, yeni adreslni sijresi iginde tescil ettirmemls tlrket iein bu durum fesih sebeblsayrlr. 9irket, Grjmrijk ve Ticaret Bakanlrqrna ve Sermaye Piyasasr Kur!lu'na bl19i vermek kaydryla Yonetim Kurulu Karan ile Tiirk Tic ret Kanlnu ve ilgii m-evzqat htiktirnlerine 9dre yurt ieinde ve yurt d19 nda SUbe ve temsilci ik aeabllir. \ h-

3 2.Urvan DeEitikta!i (Madde 3): thketin, tanhti kuru us gazetesinde belrtlen es/ Tepa - obi Ele]rron l. Lrunte. Pdzdrtara A,5. ;nva.r-r tarihinde tesci edilmek ve 31/03/2000 tarih ve 5014 sayrl T.T.S.G. -de rla- ed r-et sjreriyte yeni irnva-r-rn TEpA TIBBi ve ELEKIRONI,( URUNLER SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi " otarak dedirtidi tespir edilmittir. 3.Temsil ve Ilzam DeEigiktili (r.tadde 14) Shketin tarihti kurlrlri9 gazetesinde; "Sirket ydnetlml ve drsanya karsr temslttybnetim Kuru una aittir. Sirket tarafndan verilecek bijtdn betgeterin ve yaprtacak sdzegmeerin geeerli olabimesi iein bunann Skketii iinvanr atna konmus ve Sirketi itzama yetkili ki kiqnin imzasrnrtagrmas gerek idir.sirketin yoneum ve temsitserinden hepsi veya bazrlan Ydnetim KurulLr karai ie Yonetim Kuru u iiyesi murahhastara veya pay sahlbi olmayan miiditrtere brrakrtabitir,,s kinde iken bu kere tarihinde tescil dimek suretiyte tarih 5014 sayrtr gazete de yayrnlanarak "9lrket yonetimi ve drsanya karsr temsltly6netim Kurutuna aittir. Sirket tarafndan verilecek biitiin betgeierin ve yap tacak sdzesmetertn 9e9eri o abi rnesl igin bunlafln Sirket tjnvanr altrna konm!9 ve girketi temsit itzama yetkiti ik ki9iden her hangi blrisinin mitnfertden imzasrnr tagrmasr gerektidir_ Sirketin yonetim ve temsill islernden hepsi veya bazrtar ydnetim Kuruu karar ile Ydnetim Kurulu tiyesi murahhasara veya pay sahibi omayan mijdijrere brrakrlablllr "Seklinde de0l9mist r tescil tarih, tarlh 8183 sayrh TSG. de yayrntanan son halij Ana Sazlesme l4adde 9 : Sirket ydnetimi ve drganya kargr remsiti yonetim Kur!luna ai$ir. 9irket tarafndan veritecek biitijn betgeterin ve yaprlacak sozlesmelerin gelerli olabimesi ietn blrnann Sirker Ljnvanr atrna konmut ve 5i.ket temsi llzama yetkiliki kisiden her hanqi birisinin mrjnferiden imzasrnl tasrmasr gereklidir. Yonetim ve temsit tgteri, Sirket y6netim Kurutu tjyet rl arasnda taksim ediebilk. Bu taksimin kapsam ve lgerigi yonetim Kurutunca kararra9tr. rr. Ydnetim Kurutu bk ki;tye tek bagrna 5irketi izam etme yetkisi verebilece!i gibi bu yetkinin btrden faz a kisi tarafrndan birtikte ku anrtmas na da karar verebilir. Yttnetim Kurulu Trjrk Ticaret Kanunu,nun ilgiti maddesine gore Skkeun temsil veya idare yetkisin tamamrnr veya bir botumtjn! y6netim Kuru u Liyesi olan bir veya birkae murahhas tjyeye veya en az bir y6netim Kurutu tjyesi lle birlikte pay sahibl olma zorunlutudu blrt!nmayan rntjd0rere btrakrtabitir. aun aan hizmet sijreleri Yaiet m Kur!tunun sijresi e srnrrt deditdir. Ttjrk Ttcaret Kanununun ilgili hikijmleri uyannca en az bn ydnetjm KLrrutu Uyesine girketi, temsir yetkisi veri ir. A{q

4 4.9irketin Amag Konu Faatiyet Atanr (Madde 4) : girketin tarih ve 4216 sayrli TTSG'nde itan edilen kurutus ana sdztetmesinin 4.l4addesine g6re \\AmaE ve KonusLtnLrn; 1. lvledikal, analitik ve etektronik rnakine, aer, ciha2 ve matzemeer ite bunlarda ku lanrlan her trjnii yedek parga ve sarf geregterin lmat, ithat, hrae, alrm, sat m, pazarlama, bak m, onanm ve montal igterini yapmak. 2. Saql k alanrnd. klrlan labilen her tijr tj madde ve ma zeme erin. eel!ronk. ele<tri^ive retanik ate! ve rrakinatarn ve edavatrn, nbor chattdn: ve her t0rij aksam ve parean.rf, sarf malzemeterinin atrm, satrrnrnr. patarlamasrnr yapnal, lralamal, traya ve-net..t.atat ve i-racalrnr yap-,rat, saqhkurul!5lannrn donan mrn yapmak ve her tdrtij taahhijde girismek, 3. Saglk hizmeuerinin getismesi igin gerekti butunan reknotdjinin tjtkemize geti.ilmesi, gel5tirimesi, yaygrntaghrtmas gibi konutarda faalyette buunmak, Bu amagla gerekri laahh0ttefde bu unmak, sdztesmetert imza amak otdugu, Sirket Amae ve KonLrsuyla itgiti asagrdakifaatiyeuerde b!t!nur; 1. Fizibillte tiltleri, proje ranzim, teknik ve ekonomik etijfler 2. Yerli ve yab.nc Slrketterte antatmatar yaprp, yurt igi ve d Srndd ih.terere gkmek ve taahhtitlerde butunmak, 3. Kurucu olarak katrtdrgr ve i5tirak ettidi mevcut veya kuru acak Sirkeflerin idare ve teknik organizasyontann sadtamak, 4. Ihracat/ ithalat/ mijmessitik, acentetik, komtsyonculuk, nakliyecitik, insa.t ve taahhrjt is eri yapmak ve yaptrrmak/ 5. 9irket konu ve amaetaiyta ie itgiiolarak gerek dlyacadr tarrnr ve tasnmaz mallar satrn aabllir ve buntan satabitir, pa2artayabitir, devr ve feraq ede,bilr, _ksmen veya tamamen kiraya verebitir, kiratayabitir. Bu i5ernter iqi; rehin kefdlet aip, verebttlr, gayrimenkuier ijzerinde i.tifak, lntira, sijkna haikl 9ayrimenkul mijkeleriyerl ve kat irtifak tesis edebiir. ozetik e mat van 6rna dahil menkul ve 9ayrimenkuler Lizerinde atacaktrian tehine ve ateyhine Dotek tesis edebilir, fel edebi'i., leltotaoi,i.. Avr,cay-i ve rdddi ha^tartd i9t, he.(e)rl Itizami ve tasarrun islemteri yapabiir sans ve sar gayn mador ho a- dogr-ddn aooruya veya aevren sdtn drna,, kend narrna tescrl etrirret, tu dnrat, kr.aya vermek ve i.abnda satmak, yerli ve yabanc A rket ere tisans, patent, danrgmanhk, roya ti, know-how konu annda hizmeuer verme, antasmatar yapmak, 7. Ic ve drs lred saltanat, nutte- boretu ve mdtesetsit!efi ot.1a1 ve valnrzca kefilolmal 8. Yurt i9lnde ve drgnda S!be, temsitcitik, acente ik, bayitik vermek, mdmessillik asmak. Yukanda gosrerien ron-ta-oan oat/a rerioe 9.rtet icn taydah ve t:7um u 9oru ece( or9er 5re-e g ritme\ stendi0r tdtfrde; yonerin ^urut-nun terhf!zerine, keyfiyet Gefel KurLrtun onaylanna suiutaqak fe bu yotda otumt! karar alrndrktan sonrd 9irket bu igteri yapabitecektk.-- _.1 l)

5 Ana s6zle9me degi5ikliqi nite iiindeki i9 bu karar n uygulanmasr letn Sanay ve Ticaret Bakanldrndan gereken izin a nacakbr Seklnde olduiu ve 6.maddesiyle de 9irketin sdreslz o arak kurulduqunun hlkme bag andrdr antagilmrstrr. Ana S6zle9me Tadili : Skketln, tar h nde tesci edilerek tarh ve 6339 sayrl TTSG'nde ilan edien ana sozegfie 4. t4addesi taditinden soira tesci tarihi tarih 8183 savr T.T.5.G. de ian edien en so. ana siiz e5me Amag ve konu baglkl lr4adde 3j Sirketin amat ve konulan ba5 rca FUnlardrr. a. Trobi, analitik ve elektronik makine, aet. cihaz ve rnalzemeler lle bunlarda ku lanrlan her ttirltj yedek parea ve sarf gerellerin imal, ithal, ihrae, a m, satrm, pazarlama, bakrm, 0n rrrn ve montaj i9erini yapmak, arclar ile satran malann bakrm arn.cryla periyodik teknik servisi sdziesmeeri yapmak. Tbbi cihaztarn servlserlnl verebllmek igln gerekll her tiirlii ma n a mrnr ve satrmrnr yapmak 9erekirse araq 9irketler kulla.mak, b. Sagrk ala.rnda kulanrlabien her ttiru madde ve ma zemelerin, elektronik, elektrlk ve mekanik alt ev makinelerin ve edevatrn rrbbi cihazaan ve her tlrii aksam ve parealannrn radyolojik ve niiklee. trp cihaztannrn her turtti sarf rnalzeme erinin al m nl/ sat m nr, pazarlamastnt yapmak, kiralamak, kkaya vermek ithalat ve ihracatrni yapmak/ sao k kur!luslannrn donanrm nr yapmak ve her tii rlij taahhijde girismek. c. Cellk, pasla.maz lellk, ah9ap, pastik ve benzerl hammaddelerden ima edilebiecek her turij hastane mobilyastnt ve aksesuannr!.etmek, (jrett rmek, a rmrn ve satrr.rir yapmak, ilhalannr yapmak ve ihra etmek, d. Anahtar tesllmi hastane proje eri (jretmek v bu projeterte itgiti her t(irtri mirnari hizmetleri almak veya ortak glrisimlere yaplrnasrnr saglamak. Anahtar tesliml projeleri 9ergeklegtkmek lein gereken her trirtli matrn ve hizmetin atmrnr, satrmrnr/ itha atrnr ve ihracahnr y.pmak. e. Sag k hzmeterrnh geritmesi i9in gerekti butunan teknotojinin tjtkemize getirllmesi 9e i9tirilmesi yaygrnlagnr lmasr gibi konutard. faatiyette butunmak. B! ama9 a gerekli taahhlit erde bu unmak sozegmeler imzalamak. Sermaye Ptyasasl Kanunu'nun l5.maddesinin son frkras htikumleri sakl kalma kavdrvta ha etere g,rref ve qe'el,h 90.:llrse onal 9r t m er k-rmar veya va-ola-la.a 1arr,rdf. f. Sagrk ve biislrn sektorrjne yitnelik olarak her tonij yaz m ve donanmrn gelittirilmesi, b! tlr rirrjnlerin a m ve satrnr, danrsmantk ve sen/ts htzmetteri 9ibi faaliyetlerl yijr0trnek, 9irket amag ve konus! ie igllia5airdaklfaaltyetlerde bulunulur. Fiz billte e$tleri, proje tanzim, teknik ve ekonomik ettjtler yapmak, yaptrrtmak. Yerl ve yabancr 9irketler e anlasmalar yaprp yu.tiq ve drsrnda ihatetere gkmek ve taahhut erde b!l!nrnak. Sermaye Piyasas Kan!nLr'nun l5.maddesinin sonnkrasr hlll]mleri saui ka mak kaydry a, kurucu olarak katrldrdr ve istlrak ettili m Lqlt veya lurlrlacak t rl.et enn dare ve te\n l. organizasyo-laanr sddtarar _

6 ihracat, thalat, mli.nessllik, acentelik, komisyonculuk, nakiyeciltk, insaat ve taahhirt isleri yapmak, yap!rrnak, 9irket konu ve amaqlanya ilglli oiarak gerekl duyacair tagrnrr ve tasnmaz r.allar satn alabilir ve bunafl satabilir, pazariayabiir/ devir ve terad edebitir, ksmen veya tamamen klraya verebilir, kiralayabllir. Bu isemler iein rehin, kefa et arp vereblllr, gayrmenkul iizennde rrtifak, intifa, s0kna hakkr, qayrlrnenk!l miikellefiyeti ve kat lrtifakr tesis edebiir. O2elikle ma var drna dahi menku ve gayrirnenku ler dzerinde alacak an ehlne veya aleyhine lpotek tesis edebilir, fek edebilir, kenl alabiir. Ayrca aynl ve m.ddi haklarla ilgili her Eesit iuzamr ve tasafrufl islem er yapabilir. Yatrrmclarn aydrn atrlmasrnr teminen ozel haller kapsamtnda Sermaye Piyasas Kur!lu'ncafanacak gerekli aeklama.fl yapma kaydryta, tisans ve sair gayr maddi hak an doqrudan ve dodruya veya devren satrn a mak, ke.di namrna t sci ettirmek/ kullanmak, kiraya vermek ve icabhda satmak, yeri ve yabancl Sirketerle lisans patent, danrsmanlk, royalti/ know how konulannda hizmeter verrnek, anla9malar yapmak, Yatramolann aydrnlat lmasrrjr temhen oze hal er kapsamrnda Sermaye Piyasasl K!rulu'ncaranacak gerekli aerklamalar yapmak kaydryla, i9 ve d 9 kredi sa6larnak, milster borglu ve mtiteselsir kefir otmak ve yatnrzca kefit otmak. Yurt ieinde ve drsnda tube temsirctik, acenretik, bayilk verrnek, mljmesstik Yat nmcrann aydrnlatrlmas n tem nen dzel haller kapsam nda Sermaye Ptyasasl Mevzuat uyarnca gerekll aerkamalann yaprmasr ve ilqili hijkrjrnlerine uyumasl ve Serrnaye Piyasasr Kanr.rnu'nun 15. maddesinin son frkrasr hdkumteri saktl kamak kaydryla 9irkeun raa iyet konu ve amagtarna uygun 5ekitde yeni ortakl klar ve Sirket er k!rmak, yatrnmla. yapmak, gkketlere i5tirak etmek, bu tiir Sirketlerden hisseler sain almak. Yatrnmcrlann ayd nlatrmasrn teminen ozel ha r r kapsamrnda Sermaye Piyasasl r4evzua! uyainca gerekli aerklamalarn yaprlmasr ve ilgili hijktmlerine uyutmas kaydrya, 9irket y(jnetjmi kontrolij altrnda bllu.an gtirakterine keft oabttir, garanti verebilir, gerektiginde bu tlr isurakler n n alacalr kredllerine kars I k 9irket gayrimenkulleri tizerinde ipotek tesis edebilr, t5tetme rehnt verebilir. 9irketii kendi adrna ve 3. Kisiler ehine garanti, kefatet/ teminat vermesi veya ipotek dahi rehin hakkr tesis etmesl hususlannda Se.mave Plvasasr [4evzlat Eergevesinde be irlenen esaslara uyulur. Y!karda goslenlen konulardan baska ilerlde Sirket gin raydat ve titzumtll gdriilecek dl6er lslere girigmek istendi!i takdtrde ydn tm kuruunun tektifi ijzerine keyfyet genel ku.!l!n onay.ina sun!lacak ve blr yoda otlrmt! karar alnd ktan sonra tirket bu isleri yapabtlecektir. igbu madde kapsam nda Sirket taranndan gereekleilirien it, islem ve faalyetler bakrmrndan yatrnmcrlafn yatrr m kararlannr etkileyebilecek nitellkteki itlemlerde sermaye piyasasl mevzuatr!yannca yatrnmclann ayd nlat lmasrn teminen Sermaye Pyasasl Ku-Ll-'nun serl:vlll, No:54 say I Ozet Drrundfl- tdmuya AErktan-asna ir9.n Esaslar Tebllll"nde belirtilen dzel haller kapsamlnda yaprlmasr zorunlu aerkarnal.r yaprlacaktr. Aynca sdz kon!s! is, islem ve faaliyeltgr bakmindan Sermaye PiyasasrKanunu'nun 15/son maddesisaktrdr. _\ $_

7 Sirketinamae ve konusufda degisiklik yaplmasr hainde G0mriik ve Ticaret Bakanl!l ve sermaye Piyasasr KLrrulu'ndan lzin a Inrr, SiRKEriN suresi IIADDE 5- Slrket sureslz o arak klru mustur. Ancak girket bir mahkeme karan I e veya oy birli6ie a nmt bir Genel Kurul karan ite sona erebltk veya rasfiye ed leb lk. II, Slrketin, Sermaye arhflmlafl, Ortaktrk yaprsr ite itgiti Ana sbztetme tadilt, Sermay yaprsr Artrrrm Karafl: 1. Sermaye Artrnmlarr: Sirketin, sermayesiasad,da belirt len Trcaret src,l 9azetelerine istinaden s rasryla; a) r1'ndan T1'na artrrd16r, artnna iliskln anasozre9me tadi metninin tarihinde tescit edierek ve 5014 say TTSG',nde llan edildigi, b) T1'ndan '.a artrrdrdr, artnma iiskin anasdzletme tadil metnlnln tarihinde tescit editerek ve 5590 savrl TTSG'nde ilan edlldidi. c) or1'ndan T1,na alt rdr!r, artrnma tigkin anasozletme tadll metnlnln rarthinde tesci diterek tarih v 6058 say I TTSG' nde ilan edildidt, d) 'YIL'dan YTL'na artrdqr/ ar!flma itigkin anasdzegme tadil metninii tarihind rescit ed erek tarih ve 7103 sayrl TTSG'.de ilan ed ldi!i, e) TL'ndan 1.s TL,na artrrd dr, ar!nma ititkin anasdzte5me t.djr metninin tarihinde tesc editerek tarih ve 7836 sayrtl TTSG'nde ilai edildidi, i) TL'ndan TL'na art rdr!r, artlma itiskin anas6ztesme tadi metninin !arihinde tescit edite.ek tarih ve 8088 sayrl TTSG'nde lan edildidi, g) TL'ndan T1'na adrdrqr, artrnma iti5kin anasoztesme tadi metnlnin tarthtnde tesc editerek rarih ve 8103 savrl TTSG'nde ilan edldi6l. h) T1'ndan T1'na artlrd 6 / artr ma itgkin anas6z egme tadil metiinin tarihiny'a tescilediterek tarih ve 8132 sayrl TTSG nde ilan ed rdibi. --=1 t \ - - lilll'

8 tescit tarih i tarih 8183 say T.T.S.G. de vav ntanan son SERI4AYE VE NISSELERTN NEV'i I4ADDE 6' Sirket, 2499 sayrlr kanun hukitmterine gdre kayrrtr sermaye sistemini kabul etmit ve sermaye Piyasas K)tulu,n6 77/10/2072 tarih ve 2349,10182 say,/n' le /ayrtlr sernaye sisrerile geeai5t L 9irketin kayrt sermaye tavanr (yirmimityon) TL otup, her bk 1 (Bir) Tirk Llrasr nomina degerde (y rmimi yon) adet paya bd dnmistij.. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca veriten kayrttr sermaye tavan izni, yr[an arasr 5 yrliein 9eeer idir yfl sonlrnda izn verilen kayrtt sermaye tava na utasrtnramrg osa dahi, 2016 yr ndan sonra ydnetim kurulunun serrnaye artrm karar atabitmesi ici.l da-a d-ce /rn verien tava- ya a yen br tavan r-ran Cr- Se-raye ryaiasr Klru u'ndan izln almak suretiyle genet kuruldan yent bir srjre iltn yetki amasl zorunludur. SOz konusu yetkinin atrnmamasr durum!nda Sirket kayr r sermaye sisteminden erkm 9 sayllrr. 9irketin I kanlmrg sermayesi toptam (Ugm tyonley!ze[ibin) TL otup, soz kon!s! trkanlmrsermaye muvazaadan ari sekitde tamamen ve nakden Crkan mrs sermaye her bir 1 (bir) TL nominat deoerde, (Altmrsdoku2bindoktjzyii?krrkbeS) adet nama yazrtr A Grubu, (Altmrsdokuzbindokrizyilzkrrkbes) adet nama yaz B Grubu ve (Ugmilyonikiyijzonb nyu2on) adet harniline yazrh C Grubu otmak!zere toptam (Uemilyonijeyijzetibin) adet paytardan otlrsmaktadtr. A v B grubu hisseler i5 bu ana s6zlesmede belirtilen dzet hak ve imtiyazta.a sahiptir. C grubu hisselere dzel hak ve imtlvaz tanrnmamrstrr Sermaye artrnmla.ndartan sermayeyl temsil etmek dzere A q.ubu hisseer oranrnda A gr!b! hisse, I grubu hlsseter oranrnda B grubu hisse, C arlbu hisseier oranrnda C gr!b! hisse ihraq ediecektir. ydnetim Ku.!tu karar vta rtjctran na.<r lrsrldnnalszrn vaprtanat( sermdye a.t-mtaanda sddece C Aruo- pay ihrac edilmesi d!rurnufda A ve I g.ubu pay sahipterine de sermayeeri oranrnda c arubu pay arma hakkr veritir. s rm.y artrnmtar nda rijehan hakkl kulanldktan sonra kalan hisseler ya da ritghan hakkr kutanrmnn krsrtandrol durlrmlarda yenl ihrag edllen tijm hisseer C Grubu hamitine otacak ve nominar deqerin artrnda o mamak 02ere piyasa fiyatr ite itqi i mevzuat hijkrjrnteri uyar nca halk. arz edilecekur, Ydnetim Kuarl! A16 ytan arasrnda, Sermaye piyasasr Kanunu htikiimlerine uygun o arak gerek i g6rduqrj zamantarda kayrdr sermaye tavan na kadar yen pay lh.ag ederek! kan mr5 sermayeyi a(trrmaya yetkitidir. ydnetim Kurulu tararndan sermayenin bu sekitde arrritmas hatinde mevcut hissedarann y niden erkanlacak hisseleri almada hisseeri oranrnda rijchan haktan va(fir. [:r,jlt iiifllll kulan,rmas ie rsiri o]arak rijrk rkaret Kanunuh,,! llstll

9 Yonetim KurulLr itibar degerinln iizerinde pay erkar lmasr/ sahiplerlnin haklanirn krstuanmast ve pay sahtperinin yeni pay srnrrlandlnlmasr konular nda karar a ab ir Sermayey temsil eden paylar kaydi Stirme esaslar fereevesinde TAHVIL VE DI6ER SEPIVIAYE PIYASASI APAELAPI\I\ IHF3CI MAODE 7-9irket Tiirk Ticar t Kanunu/ Sermaye Piyasasr 14evzuatr ve did r itgiti mev2uat hijkrjmlerine 90.e, Yonetnr K!rulunun alacag kararlar eereevesinde tahvil ve dioer sermaye piyasasr araglann ihra edebiir. 2. Ortakffk Yaprsf: S)tketln 26/07/2012 tarihinde yapran oaqanijstii cenel KurLrl topantrsn alt hazkun cetveli ve Skketin pay d fterndeki kaytardan Sirketin ortak[k yaprsr a;a6rdaki tekilde tespit ed lmi9tir. ORTAGIN ADVSOYADI TiCARET UNVANI SERI.,IAYE MiKTARI TTL] HiSSE ADEOi VE EDiNiM SEKLi MEHMET DURSUN ER TL a00.-TL.(C Grubu) ANADOLU C.S.Y.O A TL. 732_030.-TL. 69.9a5.-rL.(A Grubu) TL.(C Grubu) TL TL.(B Grubu) osman FiKRET KT]CUKDEVECi TL TL.(C Grubu) ozdemir UCAR TL TL.(C Grubu) AYDIN AAYLAM so.ooo.,tl, rL.(C Grubu) SULEYI'4ANERGUNUzUNodLU TL TL(c Grubu) ALI YA9AR EEVIK 811.-TL. 811.'IL(C Grub!) II4ETIN CEV1K 811.-TL, 811.-IL(C Grubu) GENEL TOPLAPT = ,350,000.-TL. 9irket n pay defterinin incelenmesinden girket hissedartannrn paytan tjzerinde herhangi b r takyidat bulunmadrdr anlatrlm 9trr. 9irkeun sermayesi toplam TL.'dir.Bu sermayenin her biri 1 TL nominal degerde ade! hisseye b6tljnmijstrir. Bu hisse r (A),(B) ve (C) qurublr 3. Sermay nin itdenme dlrumu: 9irk tin son t9 yrl ieerisinde gereekiestirmit odugu serrnaye arttrr m afl lle iqtli, arthntan sermayeterin Odenr.esne dair 5.rrl.M.M raporlan ve Y.M.rvl.r,4 rapor an asa da sufutmuttur !arih 201!132 saynt Y.tvt.M (Must.ra Tonbut) raporundan tir sermayesi oran TL.nin tarlh i sermaye artrsl lamamrrr- odenfis o d-ij,

10 tarlh 2012lR05 sayrlr 5.f'l.M.M (E.dodan Ercimen) raporu ile TL hisse senedi lhrae primi bu undlrqu, tarih 2012/R06 saylr S.14.[4.[4 (Erdo6an Ercimen) raporundan Slrketrn serrnayesi olan TL'nh 07.A6.2Ar43357, ve /3354 nolu mahsup figlerlile tamamrnrn 6denmiS od!61r, tarih 2O 2/RO7 saf S.M.M.M (Erdogan Ercimen) raporundan, 9irketin sermayesi 0 dn TL'nln l3593 nolu mahsup fi5i l ddenmi9 oldu0u tespil edilm s, tarih 2012/R08 sayr S.N1.M.M (Erdogan Ercimen) raporundan, Y.14.l"l. raporlrndan ve inc lemernizden Sirketin sermayesl oan TL.nln 2t !2/3746 \e /3708 nolu mahsup fislerl ile tamamrnrn bdenmis o duqr tescil tarihli tarih 8183 sayrlr T.T.S.G. de ilan edien ana sozle9menin 6. Pladdesi; sirketin! karrrnrs sermayesi toplam (Uemllyonijgyilzellibin) TL ol!p, sdz konusu 9 kan mr9 sermaye muva2aadan arl 9ekilde tamamen ve nakden irdenmtsttr. Yem nli Mali M!5avir Raporlannrn ifce enmesi : tarih YMM-2229/ No.l! rapor lle TLsermaye artnr lrp TL nrn 6dendigine dair rapor, - r tarih YMM-2229/ No. u rapor ile Htsse senedi ih.ae pr mlerinin s rmayeye eklenebiecedine dair rapor TL. ' tarih Yf4lvl-2229/ No. u rapor ile TL serrneye arttrr I p TL.nln ddendi6ine dair rapor, ' tarih Yf4l'4-2229/ No.lu rapor ile TL sermaye artnr I p TL.nrn odendidine dair rapor, Sirketin hiikiimdoduracak araslnda Ortaklaf Sozlesmesi ad altrnda veya bu anlamda 'er'angi bir sotlesresel iisli tesoi! edllaer.rsti-. 4. Temsif ve ilzam Yetklleri: fi/oa/20r2 taih ve 8132 sayrtr TTSGde yayrnlanan, 08/08/2012 tarihhde tescr ediren Tepa Tbbt ve Etektronik ufrnter Sanay ve Ticaret Anonim Sirketi Ydnetim Kurutunun tarth 175 notu Ydnetim Kurulu karar geregince 3 (iie) y I stire ile 90rev yapmak izere yo.et m Kuruu Ba9kanlr0rna r4ehmet DursLrn Er/ Ydnetim Kuruu Bagkan vekltidine Ozdemir U9ar, Ydnetirn Kurulu Uyeiqine Osm.n Fikret Kdgtikdeveci, Ai y.tar Cevlk ve l4etin eevik'in seeltdikteri gorlitmiiglur. Yonetim Kuruunun yetkieri IYdneUrn Klruu Bagkanr t4ehmet Dursun Er ve Ydnetim Ku.llu Uyelerinden Osman Fikrer Krietjkdeveci' den herhang brlsnn miinferden girket dnvanr attrna koyacakafl imza ie 5irketin en qenisje

11 temsil ve ilzam edllmesiie, teblid ve tebellriqe yetkill olmasrna, ahzlrkabza, slrlh ve ibraya krsaca herhangi birislnln miinferiden girketi en g n 9 manada t ms I ve ilzama rnezun ve yetklli olrnalanna oy bir igi ile karar veri mtstir tesc ], tarih 8183 say lr TSG de yayrnlanan son hali, 3 y I siire ile Y6netim kurul! ijyeligine Mehmet Durs!n Er, AnadoLu cirislm S rmayes Yat nm Ortaklrqr A.5. adrna Ozdemir Ufar, Osman Flkret K0eijkdeveci, Ayd n Baylam, Ayhan O2er, Ahmet Salm Acuner, Denetgilige Arkan Ergin Yl4Pl A.5. se9llmi9tlr. SiRKET YONFTiM KURULU, ToPLANTILARI, suresi VE NiSAPLAR I{ADDE Yonet rn Kuru unlrn Yaprs, Seeimi Sirkefin Yonetim KuruLu Gene Kurll tarafndan segien 6 ijyeden olugmaktad r. Yonet m Kurulunun 2 (iki) iiyesi A grubu pay sahiplerinin eodunlugunun gosterdtqi adaylar arasrndan ve 1 (bir) ijyesi I grubu pay sahiplerinin god!nluiunun g0sterdi0 adaylar arasrndan seei ir. Yonetril kurlrllrnda gor v aacak baormsrz nyeerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Plyasas Kur!lu'nun kurumsal yonetime ili'kin dijzenleme erine gore tespit edilir. Y0neum Kur!lLr, Ybnetim Kurulu toplantrlanna batkanik etmek ijzere, ijyelerl arasrndan bir Ba9kan ve onun yokugunda bagkanlrk etmek lzere bir Bagkan YOneUm Kurulu dyeerl azarni iig (3) yrl irln ve halefleri seeiinceye kadar qrjrev yapmak iizere segilebilirler. Gdrev siiresi sona eren Yonetim Kurulu Uyesi t krar segllebilir. Yonetim Kurulu tiyeliklerinde bir bo9a ma olmasr hainde Yonetim K!ruu kan!nen gerekli nitelklerr haiz bir kigiyi gegici orarak i.lyeli6e seeer. Eagrmsrz rjyelerle ilgili blr bogalma olmasr halinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Ydneum Ilkelerinde belirlenmit ilkelere uygun ola.ak segim yaprtrr. BLi Sekllde seeilen i.iye yaprlacak ilk Gener K!rur toprantrsrna kadar gdrev yapar ve Genel Kur!l taranndan seeirninin onaylanmasr halinde yerine seglldidi iryenin kalan siiresini tamamlar, Y(inetim KLrru ijye k.iterler, se9imi, gdrev sureleri ve eahgma esastar, 90rev alan an ve benzeri konula.da Tilrk Ticaret Kanunu, Sermaye Pivasasr Kanunu ve i9ili di6er mevzuat hiik(jmleri sak rdrr. 8.2,Yonetim KLrrulu Toplant lan ve Nisaptar Ydnetim Kurulu, gorevlerini etkin olarak y rine getirebltecedt srk rkta toptanr. Yon tim K!rulu, tercih edlldi6i takdirderektron k ortamda da toptanabik. Yonetim Kurulunda her rjyenin blr oy hakkt b!llrn!r. Yonetim Kurulu top antr ve karar nisabr Tijrk Ticaret KanLrnu hukijmlerine tabidir. 4.3.Y{jnet m K!ru u Brjnyesi.de O usturulan Komtter Yonetim Kuruiu biinyesinde komitelerin ol!sturu rnasr, komitet rin gdrev taltma esaslar T!rk Tlcaret KanunLt, Sermaye Piyasas Kanunu,serTay(

12 PlyasasL Kurulu'nun kurumsa ybnetlme iiskin dii2enlemeleri ve diger mevzuat h0kijm erine gore gereekle9tirilir. TTK'nun 378'incl maddesi uyannca ytjieum klrru, Sirketin varlldrnr, gel Smes nl ve devamrnr tehlikeye diisi.iren sebeperin erken te5hisi, bunun lein gerekli On emler ie garelerln!y9!lanmasr, riskin yonetilmes ve riskln erken saptanmasl arnacyla bir komlte kurmak, sistemi ea st rmak ve geligtlrmekle vtlkijm ijdtjr' 8.4.Ydnetim Kurulu tiyeler ne Saglanan Plali Hak ar Ydn tim Kurulu Ljyelerine sa6lanacak mali haklar Tijrk Ticaret Kanunu hijkiimlerlne uyqun olarak bellrlenir. BadrmsLz Ydneum Kurul! iiyelerlnln dcretlendirilmesinde Sirket performans na dayalr Odeme planlan kullanr amaz. SiRKETiN TE[4siL ve ilzami l.4adde 9- Slrket n y6netlmi ve drsar ya kae temsi i Yonetim K!rul!'na aitlir' 9irket taranndan verilecek bijt0n belgerin ve yapllacak sozetmelerin 9egerli olabilmesi leln blrnlaan glrket unvanr ve kasesi atna konmu9 v Si.ketl temsll ilzama yetkill kisierden blrlsinin mtjnreriden im2asrnr tatrmas gereklidir' Ydnetm velemsi isleri, Sifket Ydneum Kurulu Uye eri arasrnda!aksim edilebiir' Bu taksimin kapsam ve igerlgi Ydnetim Kurulunca karar athnlrr. YOnetim Kurulu, bir kislye tek batrna 9irketiLzam etme yetkisi verebleceqi gibi bu yetkini. birden fazla kigi taranndan blrl kte kullanrlmasna da karar verebilir' Yonetim KLrar u/ TUrk Ticaret Kanunu',nun ilgili maddeslne gdre 9irkeun temsil veya idare y tkls nin tamam nl veya bir bolijmijnii Ydneum Kurulu iivesl olan bir veya birkag murahhas riyeye veya en az blr Ydneum KLrrul! i.iyesi lle bklikte pav sahlbi olma zorunlullrdu bulunmayan mlldijrlere blrakabillr. Bunlafln hlzmet s0relerl Ydnetim Kur!l!nun s0resile s ntr dedildir, Tijrk Tlcaret Kanununun llgii hiik(imlerl uyannca en az blr Y6netim Kurulu ijyeslne 9irketi temsil yetkisl verilir. DENETiIV PIADDE 10' 9irkeun ve mevzuatta OngoruLen diger hususlann denetim hakk nda Tilrk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasasr l'4evzuatlnln iglli maddeler Gegici Nladde 1: 6102 Sayu Tdrk Ticaret KanunLr'nun ll tanhlnde sona erecekur. l-*\ addelerine gore denetl nin 9itrevi

13 Son yaprlan Genel Kurul -Aftnan karartar : Tepa rrbbi ve Etektronik Urijnter Sanayi ve Ticaret Anonirn 9irketinin 06_ tarihli otaqan0sttj Gene K!rul t0plantr tutanagina gore a Inan karartar I 1-Sirketin TL olan e kanm15 sermayesinin TL kayrtl sermaye tavanr l9erislnde kalmak i2e.e TL,srn artrrrrnasrna, sermaye artfm nda ortaktarn rijghan haktainn tarnamen kstflanmas na, artrnan TL sermayeyi temsil eden c grubu hamiine yazrtl aoet paytaflr, norfi-at aeoer,eri-i- uzern;e tespt eaiecel or degerle halk arz ed t..esrne, 2- Halka arz esnasnda mevcut ortaktardan Anadot! chlsim Sermayesl yattnm Ortaklrd A.9.'nin sahip otduou TL nominat deqerti C grubu ham tine yazri adet paytar, Mehmet DLrrsun Er,in sahid odu6! _ TL nom'rdl deder i c gruou hami.i-e y.zr'r adet payar, Ayd,n Bayta-11n sahp ordug! TL noni-dt oegeric ar-bj hanirine yaz ade! oayar ie Ozdemrr Jqarrr sahip otoueu 5O.OO0.- TL norina. deoert C hamiline yaz ar-bu adet paytann hatk arz edilmesine, ve harka arza iiskln S rmaye piyasasr Kurutu ie istanbut ptenkut Krvm fl r Bo-sa3 nd oa5 vu--,masrra, 2011 yrrr kannrn dadrrrtmam.srna oy birli!ile karar veritml9tk. Hazirun cetvelinin terkiklnden girketii toptam 3.3S0.000._TL,tik sermayesine tekab! eden adet adet hssenin toetantrda temsit edtdidi ul Sirketin igtiraktert: 1) KARDIOSIS KARDiYOLO]iK TANI SiSTEMLERi LTD.9Ti. Toplam sermaye: TL. OtuD. a)tepa Trbbl ve Etektronik 0runter San. ve Tic_ A.S. b)osman Fikret KijeLjkdevecl Osman Frkret KLieUkdeveci dynr 2amanda sirket mijditrtjdtjr. 2) ORTEPA ORTOPEOIK VE T]BBi ORUNLER SAN. VE TiC, A,S. Ortepa O.topedik ve Trbb Urtjn er Sanayi ve Ttcaret Limited Sirketi,, unvanl tescil ve tarih 6498 say T.r.S.c.,nde itan ed terek rulan Sirket/ rarihhde tescit editmek ve 14106/2011 tarth ve 7836 sayrl T.T.5.c.'nde ttan editmek sufetiyie nevi deqisikliii yaparar<, "ortepa ortopedik VE nbbi URUNLER san. ve Tic. A.9.,, ye donijrmijgt,{, _. -ilrr! -,

14 Kuru u9 sermayesi TL, hisse miktan, beherr 25,00TL karsrlgl hissedlr. KuruluS ortaklan, Tepa Trbbi ve Elektronik UriinlerSanayl ve A.5.(1960 hisse) ve Oral Oca r(40 hisse)'d r tesc lve r1.0j.2008 ta-ih 7017 sayjlt.t.s.g. de yayrnlanan hisse devrine 9dre Tepa Trbbi ve Elettron k U.iinlerSanayi v Ticaret A.5.(1300 hisse kargrlrqr ,00 r!,) 14ehmet Tutus( 700hisse kar9r[!r ,00 rl,) tarihli, tarih 7186 sayfl T.T.S.G. de yay nlanan hisse Tepa Tbbl ve Elektronik Urtjnler Sanayi ve Ticaret A pay k.rtnqrnl Billent O2ben'e, Mehme! TutuS yukandaki 7OO pay karsrlrd n l4erie Trbbi Endtstriyel u.iinler san. ve Tic. Ltd. sti. ye devir etm 9tir tarlhlnde tescll edilen tarih 7195 sayri T.T.S.G. de yayrn anan sermaye art nm karanna 9ore; girkelin 50,000 TL olan sermayesi, TL'na artrnlm Strr. Artrnmsonucund. Srketin hissedarlar hisse ve Pav Adedi Pav tutan Iepa T bbi ve E ektronlk Urnnler A TL, Mer e T bbi Uriin er Ltd.9t TL. Billent Ozben TL tarihli T.T.S.G.; 9irket, nevi deqigtirmek suretiy e A.5.'ne donij9ttjkten sonra T1. o an sermayesinin, ,35T1'sj, Slrketin Llmlted Sirket lken kl d, varlqrndan 9e]mektedir. Srrketin TL sermayesinin, ,3s TL sr kar9rlrgr ayni sermaye, ,65 TL',k k sml 5 rketin A.9.'ne ddnijsmesi sonucunda, ortak ann Slrketleki hisse ve sermaye miktarlan; Pav Adedi Pav tutarl Tepa Trbbi ve Elektrofik Ufrin. San. Ve Tic. A.5. l4eriq Trbbi Endnstriye Ur0nler 5an.ve Tic.Ltd.9ti Osman Fikret KiiCijkdev c r3.t TL, TL, TL, r1, TL, Temsilve ilzam Yetkileri: 74/06/20lL tatill ve7a36 say [ TTSG'de yayrnlanan, 09/05/2011 tarihinde tesc I edilen Ortepa Ortopedik ve Irbbl Urijnler S.nayl ve Ticaret Anonim Sirketl Ydnetim Kuruunun Sirkelin lk olagan genel kuruluna kadar 90rev yapmak rjz re Yonetim Kurulu Baskanlqrna f4ehmet Dursun Er,. Yd.e!r'n Kuruu irinci Ba5<anrd,na Mehmer r-l-r, Yo-etm kuru.u Lve{Uf, -' J. i-

15 Bijlent O2ben atanmrglrr. YOnetim Kuru u Baskanr Mehmet DursLrn Er ie ikinci ba9kan l'lehmet TutLrS m!9lereken imzalan ile girketi temsil ve izarn etmeye yetkii krlrnmrstrr. Ayaca ydnetim kur!lu bir veya blrkas rnesee 9n hlrsusi vekeletname ile uygun gdrdiigi bir veya birkae klsiyi vekil tayin edebilir. Sitketir, 23/0l/201,2 tarh ve 7989 saylr TTSG'de yaytnlanan,!a/o!120r2 tarihinde tescil edllen ydnetim k!rulu karan ile, Ybneth Kuruu Baskanl r4ehmet Dursun Er ve YOneum Kuruu Ikinci Bagkanr l'lehmet Tutut, 03,06,2012 tarihine kadar mrinferit imzadfl ile sirketi ternsil ve izam etrneye yetki krlrnm 5!r. Snkei., 29/02/2012 tarh ve 8015 sayll TTSG'de yaytnlanan, 24/02/2412 tarihlnde tesci edllen yonetim kurulu karar ile, Nihal Sezer Yonetim Kurulu tjyeli0 ne, lvlehmet Dursui Ef genel mridiirlilde see lmislerdir. Snketj.,!4/45/2912 tarih ve 8067 saylr TTSG'de yaytnlanan, A9/05/2412 tarihinde tesci edien tarihli genel kurul karan i1e, Yonetim kuru u ijyeiklerine 3 yrl sijre ile Tepa Trbbi ve Elektronik Ur0nler Sanayl ve Ticaret A.9. ni temsilen Osman Fikret Ktjgijkdeveci, l'1eri9 Trbbi Endi.istriyel Ur(jnler San. Ve Tic. Lld. 5t.nl temsilen Mehmet TltLrS ve Nlhal Sezer seeimi9lerdir. Y6neum Kurulu Ba9kanr Osman Flkret KiigUkdeveci ile Ikinci balkan Mehmet -ut-5 mirste-e1e_ mzalal ie veya yonetit!u.ulu L/esi Niha sf/er le Mehmet T!t!9 m!5tereken imzalan ile 9lrketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Sirketin, 16/08/2012 tarh ve 8135 saylr TTSG'de yaytnlanar, I3/OA/2A12 tarihinde tesci edien tarihli genei kurul karan ie, Yonetim kuru! ijye iklerine 3 yr sijre ile Mehmet Tutu9, Osman Fikret KiiEdkdeveci, Nihal Sezer, Mehmet oursun Er seerlmislerdir. Ydnetim K!rulu Batkan drna Osman Fikret Krjg!kdeveci, Ydnetlm K!rul! Ba9kan vekilligine Mehmet T!t!5 seeilmlserdlr. 9lrket biri Y6netm Kurulu BaSkanr Osman Fkret KijEijkd veci veyd Ydnetim Kurulu BaSkan veklli Mehmet Tutus'a art omak kaydryla iki ydnetim kuftrlu Uyeslnln mn9tereken imza an ile :irketi temsil ve izam etmeye 1. Tepa T bb ve Elekkonik A l'4erig Trbbi EndListrlyel Lld.5t. 3, Nlehmet DLrrsun Er 4, Osman Flkret Kijgrikdeveci 5. N hal Sezer ollrpj Y6neum Kurulu ve Uyeleri I Ydn tim Kurulu Baskanr: Osman Fikret

16 Yonetim KLrrul! Bagkanvek li: Mehmer Tutu$ Yonetirn KurulLt uyesi: t4ehmet Dursun Er YOnetim Kurulu Uyesir NihaiSezer Denerc : Aittent Ozben'dir. 3) ULNAMED TIBBI II4ALZElIELER SAN,VE TiC,LTO,STi. Toplam Sermaye: 500,000 TL. Otup, 1.Iepa Trbbi ve Elektronik UrLjnler 5an. ve Tlc. A.5. 2.Cdneyt Aytac Slrket Mtidtirlerir Crineyt Aytae ve Mehmet D!rsun E.'dir. IV-) 9irketin Sahtp Otduiu iztn, Ruhsat Ve S rtifikatar: Taranmrza ibraz edilen be gelerden Sirkettn j a) T.C. Eilim,Sanayi ve Teknotoji Bakaitd Sanayi Genet Mndndijdo taranndan ver lmls tar h nolu Sanayi Sicit Betges, b) Tijrk srandartan Enstitijsri taranndan dijzentenmtg / tarihleri arasrnda geger i 06/1925 no.t! hizmet yeterlilik betgesi, c) I.C. TUrk Patent Enstltiisij tararndan dijzentenen No.tu M.rka tescil belgesi !997/A9.04.2Ar7 tarihteri arasrnda {On vrtda blr yenilenerek) silrd0rtiebilirlidtn devam ettiren marka yenlteme betgesi, d) GLjmrijk ve llcar t Bakan[lr Trjketicinin Korunmas] ve piyasa cozetiml Genel MldLjrrij6! taranndan veritmig 23_ tarih sayrl belgedi..sat I sonrasr hizmet yeter itiqini kapsayan be genin gegerlt k tarihi tarihidir. e) TUrkiye Odalar ve Bors.tar Biriqi Ankara Sanayi odasrnrn tarih,766 rapor numaras ile tarihine kadar gegeriilik siires olan Kapaslte Raporu, f) BSI(Ingiliz Standarttar EnsttLjsij)!aranndan atnmrs tdrihi CE,,7029.ot- ka-oiyo ;ru-te. Ern Urerir ratte Giivencesl Sertifl kasr, g)bsi (ln9iliz Standarttan Enstitiis0) taranndan duzentenmit tarihli CE s18655 no.l! tasrnabitir hasta monitortert tasarm ve ilretim tam katite grjvencesl sediftkasr, h)bsi(ifgiliz Standartlar Enstitijsij) taranndan drjzenlenmis / tarth QUAUTYIT4ANAGEMENT SYSTEM,ISO r3485:2003 no.lu kayrt serrifkas, )BsI(In9iiz Ensrijsij) /20.0r.2015 tdrh QJALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 no.lu kayrt sertinkas, r) Ankara Ticaret Odasrnrn tarih59/1947nol! od. rci laydr. -1

17 k)anka.a Ticaret Odasr tarih 59/1947 no.l! Faa iyet belgesi kaydr, ) Slrketin, Ankare Gersan sitesinde kullanmakt. otduiu binaya ait ve istirakl Ort pa S rketinin Gazi mahalles, 9enol caddesinde kutlanmakta otduqu binayait Yenlmah6lle Aeledlye Baskan 16r taranndan ve. ten Yap Kuttanma izin Belgeler, isyer aema ve ea 5ma ruhsatr, m) eed Raporu ile llgiieevtas Araq. Tek. l4ad.t4dh. Mtj5. Pey. Edit. Dan. Idarr. Tic. Ltd. 9ti. nin tarih, sayri gevre ve Sehircitik Bakan[gr, ged, Izln ve Denetim cefet P]!ddrttjd0ne hitaben yazdrq rve Gene Mtjdiirddijn tarih say ite kayda gegirdiii Tepa A.9. tesisinii tarrh sayrr resmi gazetede yayrntanarak ydrtjrlti!e giren e vresel etki delerlendirmesi Yonetme iqi hiik(jmleri gergevesinde dederlendiri mesi" hususunda geredini arz ed n yaz s, Mevcut olduou tespit editmisrir. V.9i.ketinSahip Oldugu Sigorta Poligeleri: a)sirket n, oldugu, Sigorta A.9 ile yapmrt oldudu, tarth "igyerlm Paket Siqorta Poligesi" kapsamrnda isyerine badl tlm rjr(jnleri kapsayan topianr ,-TL sigorta teminannrn b) Sirketin, Axa Sigorta A.9 ile yapmg otdudu , tarih no.lu "Igyerim Paket Sigorta poligesi " kapsamrnda 3.9dhrs ma tannr da kapsayan TL.lik sigorta teminannrn oldud!,.)sirketin mevcut kayrtlraraelanna ait ; Ooblo Pano.ama _ tarlh potiee Ax. S 9. volkswagen caddy tarih poiee Euroko sig. NyundaiAccent tarrh 4s potige Axa Sl9. Hyundai Accent !-2O.rO.2Or2 tatih PotiEe Axa Sig. Hylrndal Accent , rarih potige Axa Sig. Hy!nda Getz tarih potige Axa sl9. HyLrndar Getz !.r tatih 457!A251 po ce Axa Sio. B14V tarih Police Anadotu Siaorta po ieelerinin oldu0u gorrilmtittlir. VI. Sirketin Taraf Oldugu Sdzlegmeler: 9irketin tarar otdudu Ozettikle tbbi rnalzene arrm satrmrna llrtkin olmak iizere tedarikgi rte ve at rtarta lmzatadrdl mar alrm sat m sozlesmeeri, kazan.ld- tan- ihale eflne S\rn ola-a/ i9t: idarelere imzal.nmrs karnu ihale mevzuan eereevesinde hazrrtanmrg srandat -.1

18 sdzl 9meler, kira sdzlesmeleri, matbu is sdzlesme eri bulunmaktadrr. Sirketin blr bdi rk altrnda incelenen sozlesmeri halka arza engel bir hikijm l9ermemektedlr. 9irketn taraf oldugu sdzlesmeerin hlrk!ka ve tabi oldlrklan mevzuata Lrygun oldlriu,5lrketin faaliyetlerlnln sij.eklilidinietkileyebilecek hususann bulunmad d, mevcut sdzlesme ve laaliyetlerini lzun srjrc srifutjrebiecedi sonuc!na vafl mrgtrr. 9irkeun taranm ze sunulaf insan kaynaklan hakkindaki bigi dodrultusunda raporumuz tarihi itibarlyle, istirakei oldudu girketerin ealsanan drgrnda topam 15 talrtan olduglr be irlenmistir. ea[9anlarn herhangi bir l5e sendikasrna ijye ohad klan anlagrlmrst r, vu. 9irketin iaraf Oldugu Dava ve Uyugmazlrklar: Sirketin taran oldugu dava ve icra taklpertnde Sirketii vekli srfatryla temsilini ijstlenen Bertan BaSol Hukuk BUros! avukatlannca 9irketin hukukl uyusmazlklanna illskin tarafmrza ibraz edilen bi9i ve belgeler inceenm: ve Sirketin ki davada davac olduqu, bunlardan birinin fatlrra bakiye alacadrna iiskin aeran dava olduqu, di!erinin trafik cezasrna itiraz davasr olduiu, fatura alacaklan ile lgili ve Eek bed i tahsiline ddndk lcra taklpleri yaprldrgr,9irket aleyhine icra takibinln mevclt olmad gr, 9irketin davac oldu!u davalarn if4kb Kotasyon YOnetmeligi'nln 13/h maddesi kapsam nda Skketin Liretim ve faaliyetlerinin siirekliliginl etklleyecek nltelikte olmadr0r tespit erlrniz arasrndad r. 9irketin taraf old!d! davalar ve icra takiplernn sor durumlai lle il9ili h!kuk bilrosunu. raporu da ekte sunulmu9t!r. Slrketin glirak olan Ortepa Ortopedik ve T bbl Urnnler San. Ve Tic. A.9.'ye ka15 lyerie Trbbi Endijstf yel UrUnler San.ve T c.ltd.sti. tarafrndan a9lmrs davaya iliskin incelememizl Ankara 10. Asliye Ticaret I\4ahkemesi - Dosya No: 2012/411 Davacr: r4err9irbbi Endrjstriyer urijn er 5an.ve Tlc.Ltd.sti. Vekii : Av, Ahmet Bilgln Davalr I Ortepa Ortopedik ve Irbbi UrUnler 5an. Ve - ic. A.5. Vekii :Av.ErkanYlmaz Davacr vekili tarihli dava diekgesindej r,4tiv kkili Nlehmet Tutus'!n 14 rvart 2012 ta.ih ve 8067 say I Ticaret Sicil Gazeteslnde ilan edilen metinde yer alan, girket yonetimindeki l4erie Trbbi Endiistryel urijn. san. ve T]c. Ltd. sti. ne ait imtiyaz hakkr o arak degerlendlrien Merig Trbbl Endijstriyel Urun. San. Ve Tic. Ltd. sti. adrna Mehmet Tutug'un imzasrnrn her ko5!l ve Sartta gerekli olmasr /

19 Olaqanijstij Genel K!rulda ana sozletmenin 10. Maddesinde deql9lklik yaprlarak mijvekkl lyehmet Tutus' un yonelim kurulundaki yetkilerini bertarar eden Olaianijstti Genel Kurul karannrn iptalini, ve dava sonuclan ncaya kadar 9enel kurul karaanrn dncellkle akeeli tasarruflara iiskln yaprlan itlemlerde davacrn n lrnzasrdr5rnda yaprlacak tasarrlflafln geeerslz sayrlmasr konlrsunda N14K nln 389, r.4addesi uyar nca Ihuyatl Tedbir karan veri mesini talep etmistir. DavaI Vek]ll tarlhli cevap dllekgeslnde; Si.ketin Merle Ltd.sti. ne ait payan lle di6er ortaklannait paylar arasrnda higbir fark olmadgr, tkkette imtiyazr pay bul!nmadg, lmtiyazrn ancak paya tanrnabileceoi, bri lr4erie LTD.9TL temsicisine alt olmak iizere iki y6netim kuru u 0yesinin mtisterek imzasl ile Srketin temsil v ilzam edileceline ilgkin ana s6zletme de6tikliginn 6762 sayfl Tijrk Ticaret KanLrn! ddneminde gerleklettigi, Tiirk Ticaret Kanununln Ytjriirlti!ij ve UyguLama Sekli Hakkhdaki 6103 sayr I kan!n hukijmler ne gore de olayda uygulanmas gereken 6762 sayi Tijrk Ticaret kanunu 401. r,raddeslne 90re imtiyazrn ancak paya tanrnabieceql, genel kurulun Merig Ltd.5u. temsilclsine yonetm Kur!lu ijyeliqi tanidrdi, bu ijyenin imza yetklsine de sahip oduqu, tirketin iki ydnetim kur!lu i.iyesini. mljsterek im2alan lle temsil ve ilzam edlleceqine ka.ar verdidl, Merig temsilcisl yonetim kurulu Uyesinin lmzas lle diqer br yonetim klrrullr ijyeslnin imzasr arasnda hiqbir fark ve mtiyaz buunmadlor, deqig kll!in kan!n,.na sdz egme ve Slrket menfaaueriie uygun oldu0u, davaclnh 9 nel kurulda selilen ydnetim kurulu tiyelerinin hlg birine itiraz etrnediii, davan tkketi b oke ederek eoq!n uqu kendisine icbar etmeye yonelik o dugunu Sav!narak davanrn reddln ta ed etmistir. Mahkeme tarihli karan ie davacinrn qeiel kuru kararlann,n uygu anmamasr yofiindek ihtiyati t dbir lalebinin redd ne, 15 g0nlijk siire ieinde YargrtayolLr acrk olmak (i2ere karar vermi9tir. Davac Sirketin, l'lahkemenin lhliyati Tedbir Red kara nr temyiz etmedlol dosya incelememizde gorrjlmtistur. Oavaya ligkin yargrlama devam etmektedlr. Davacl MerlE Ltd. 9ti, iptalrnr talep ettr tarihli olaoantjstii gene kuful karann uygu anabilmes igln yttneum kur!lunun imuyazl pay sah plerini topl.nnya ead rmamrs olmas nedeniyle mahkernenln irntlyazl pay sahlplerini toplantrya gairrma karan vermesi lcin dava agmr9tr. Dava Ortepa A.5. vekii cevap dllek9eslnde, imtlyazi pay lddiasrnrn ik davada ]leri sijrtildtqij, Sirkette imliyazl pay bulunmadrd, lmtiyazl pay olmadr!r igln imtiyazr pay sahiplerlnln toplantrya CagnlmasnLn da s6z konusu o amayacagr, lmtiyazlr pay iddlas na dayan larak acran bu davanrn ilk dava ile bif e9tirimesine veya ilk eayan n o tlerici mesele ydp l-asria karar verilnes ni talep ettiii qor,lni$t-r...-' - '. (./!+

20 Davacr Ve Dava Inrn Trlrk Ticaret Kanununa 9dre iddlalan ve savunmalar i Davacr MerrgLtd.9ti., Sirket ana sdzlesmenin 10. lyaddesinde tarlh i gene kurulda yaprlan deg giklikte, 5rketn bir Merie Ltd.9ti. temsilcisine alt olmak iizere iki yonetim kurulu i.iyesinin mrlgterek lmzalan temsil ediir geklindeki hijkmuntjn tarihinde y0rtjrlu6 giren 6102 sayrl yeni Ttirk Ticaret KanununLrn 360. Maddesne gdre,me.ie Ltd.Sti'ye tanrnan bir imtiyaz odudu, lpta ini talep eltidi o aoanijstii genel kurulda yapran de0isikllkle lmtiyazrn ihlal ed ldigl iddiasrnr leri surmrjstijr. DavarOrtepa A.9., Birl l4erie Ltd.sti. temsilcisine ait olmak iizere ikl yoneuri kurulu Uyesinin miisterek lmzasr ile I rket n temsi ve llzam edilecegine ill;kln ana sorletme dedigiklidinin tarihli gene kuruld arndrgr ve 6762 sayl Esk Tijrk Tlcaret Kanunu donem nde gergeklesudi, 6102 sayrl Yeni TUrk Ticare! K.nunuiun Yirijr iiqii ve Uygularna Sekli Hakkrndakl 6r03 sayr kanunun 2611 maddesine gdre tarlhlnden ilibaren atl ay ieinde yaprlan genel kuru larda 6762 sayrl kanun!n genel kurullarn topani v karar nsaplan hakklndakj hijkrjmlerinin uygulanacagr, aynr kanufun 2/1-a ve b nkralanna 9dr de 6!02 sayrlr yeni Trirk Tlcaret Kanunun yilrrirlti0e 9lrmesinden once meydana gelen olaylar ve hukukl sonug annrn, o ay, hangi kanun yijrurltikte ken gereeklesmis ise o kanun hik!nrlerine gdre yorumlanacagr,6762 sayrll eskl Ti.irk Ticaret Kanunu addesine gdre imliyazrn ancak p6ya tanrnablleceol, imt yaz hakkr tanrndd lleri sijr0len qenei kurllln Eski Tijrk Ticaret Kanunu yur(irlijkte iken yaplldr0r, 6103 sayfl kan!n hrjkljmlerine gbre bu dava konusu olayda uyg!lanmasrnrn imka nrn olmdd 6, iplali stenen olaqan0stij genel klrruda M rie Ltd.sti. temsilcsine yonetim KurLrlLr tiyelldi tanrndrdl ve imza yetkislne de sahip o duq!, I rkeun lki yonelim klrrulu tjyesinin mijsterek imzalan i1e temsil ve ilzam ed lece!ine karar ver ldi!l savunmalannda bulunmugtlrr. sonuc: 9irket taranndan i tarafmrza lbraz edien tiim belge ve bilgilerin ilgill mevzuat ince en mesi sonucu nda i a) 9lrketin igili mevzuata 96re kurulmus ve faaliyetine devam etmekte oldu0u, b) il'4kb Kotasyon Yonetmellqi'nln 13(h) maddesi eercevesinde ortakrgrn iiretim ve faaliyetlerini etkileyecek Onemli hukuki uyliqmaz k]afln bulunmad g, c) INIKB Kotasyon YOnetme i6i'nin 13(k) maddesi Eergeves nde kurulut ve faa iyet eri bakrmrndan huk!ki durumu lle hisse senetlerlnin hukukl durumunun tab oldugu mevzuata Lrygun o dlr0!, d).levclt oayain "alka a?nda, se-taye arltrn'r yoluyla halka arz ediecel paylar n halka azlnda herhangi bir huk!ki engel o madlg gorijslerine var lm Strrl )

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 88416/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan OTOMAT SANAYİ ALÜMİNYUM PROFİL VE MAKİNA İMALATI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi ATATÜRK

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-l 10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

20.10.2012 Sayfa 1 / 6

20.10.2012 Sayfa 1 / 6 KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları soyadları, unvanları, uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 479356/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375952/ Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NUROL MASLAK

Detaylı

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290 A ADEL!!! - ADEL KALEMCiLiK TicARET ve SANAYi A.S. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi NO.7 Kartal 34870 istanbul ~. ~g ~~~~ ~~~ ~~ ~6 (pbx) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU www.adel.com.tr 04.03.2010 Ortakligin

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Kanun gereği üyeliği askıya alınmıştır! Karar Tarihi: 30/01/2015 Sicil No 403739/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan GOLDAŞ MAĞAZACILIK

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458.

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2014 OLAĞAN GENEL KURULU a) 03 Mart 2014 tarihi itibariyle şirketimizin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 175356/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan TAVSAN TAVUKÇULUK EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi KÜÇÜKBAKKALKÖY

Detaylı

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi 19 Haziran 2013 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ulus Menkul Değerler A.Ş. (Ulus Menkul) tarafından

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 463326/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ONGAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ONGAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED

Detaylı

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Tarih : / 06 : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 191192/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan AZİM PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ AZİM TUĞLA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 69952/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan EMFA ELEKTRİK MALZEME FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ EMFA ELEKTRİK MALZEME FABRİKASI LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 543762/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi FATİH SULTAN

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 359398/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web Sayfası Odaya Kayıt Tarihi Ana Sözleşme

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 1- Şirket Hakkında Bilgiler Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

İletişim Adresi Telefon Faks MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 PK 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/İSTANBUL 2124450900 2124451819

İletişim Adresi Telefon Faks MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 PK 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/İSTANBUL 2124450900 2124451819 1- Ticaret Unvanı MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2- Merkez Adresi MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 P.K. 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/ İSTANBUL 3- İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 72956/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ASLAR OTOMOTİV İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ÇİTASAD KAMYON VE PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 393743/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ M.V.KOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 269666/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan LAR İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KATAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı