Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe"

Transkript

1 KURULUŞ : Değişiklik yapılmamıştır Madde 1 Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : Koç Holding A.Ş. : İstanbul, Meclisi Mebusan Caddesi 33, T.C. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu : Ankara,Tandoğan Meydanı, T.C. Türkiye İş Bankası A.Ş. : Ankara, Ulus Meydanı, T.C. Ege Petrol T.A.Ş. : İstanbul, Cumhuriyet Cad. 31, T.C. ile Internazionale Holding FIAT S.A. : Piazza Ciocarro 2/V, Lugano İsviçre. TİCARET UNVANI : Madde 2 Şirketin adı; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. dir ve bu esas mukavelede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. MAKSAT VE MEVZUU : Madde 3 Şirket aşağıda belirtilen esas gayelerle kurulmuştur; a) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması; b) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Auto S.p.A. için veya tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi. (ii) Fiat Auto S.p.A. firması ile, imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, (iii) Fiat Auto S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçlar, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak görev yapmak üzere, Fiat Auto S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya bunlarla ortak olabilir, Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. olup işbu Esas Sözleşmede kısaca Şirket olarak ifade edilmiştir. Madde 3: AMAÇ ve KONU Şirket; a) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile veya başka firmaların lisansları altında motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması; b) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Group Automobiles S.p.A. için veya Fiat Group Automobiles S.p.A tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; SPK ve Bakanlık tarafından TTK ya uygun olarak esas mukavele yerine esas sözleşme ifadesinin kullanılması istenmektedir SPK nın düzenlemelerine uymak gayesiyle örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuatın uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Madde yeni TTK çerçevesinde değerlendirilerek Şirketin amacı ve konuları daha geniş ve açık hale getirilmiştir. 1

2 (iv) (v) İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir, Her nev i gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer ayni haklar tesis edebilir, (vi) Sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü taraflara kiralayabilir, (vii) Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, (viii) Resmi ve özel kuruluşlar, organizasyon ve kurumlarla sözleşmeler ve muameleler yapabilir, (ix) Şirketin satışı ile uğraştığı araçların bakım, tamir ve donanımlarının temini için akaryakıt ve servis istasyonları kurup işletebilir, (x) Elektrik enerjisi üretebilir, üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir. Hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak kaydıyla alabilir, istendiğinde elden çıkarabilir, (xi) Fiat Auto Sp.A. ile devam eden anlaşmaların uygulanması için gereken işletme konuları ile ilgili her türlü ithalat veya ihracat muamelelerini yapabilir, (xii) Yukarıda belirtilen belli başlı dağıtım, satış ve servis hizmetleriyle ilgili kredili satışlar ve servis hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetlerinin finansman ve sigorta gereksinimlerini karşılamak üzere faaliyette bulunabilir, (xiii) Sözkonusu işlerin sağlanabilmesi için özel ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde bunları sona erdirebilir. (xiv) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, ticari bankalara ve tüketici finansmanı dahil finanman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir, hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde devrederek elden çıkarabilir. (xv) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Şirket, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunularak, işbu 3.maddenin Genel Kurul ca değiştirilmesi suretiyle, bir karar alınmadıkça, Şirket, dilediği işleri yapamaz. Ancak, Ana Sözleşme nin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken izin alınacağı gibi, bu kabil muamelelerin Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri veçhile, alınan müsaadeler 1. Fabrikalar, imalathaneler ve atölyeler kurup işletebilir, 2. Fiat Group Automobiles S.p.A. firması veya başka firmalar ile imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, 3. Fiat Group Automobiles S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçların, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak faaliyette bulunmak üzere, Fiat Group Automobiles S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ortak olabilir, 4. İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir, 5. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, 6. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından 2

3 dahilinde olması lazımdır. Bu maddenin tatbikinde 6/9910 sayılı Kararname hükümleri ve bu Kararnamenin ilerdeki değişiklikleri veya bu konuda çıkabilecek yeni Kararnamelerin hükümleri nazarı itibara alınacaktır. kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir, 7. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla kurulmuş olanlara veya Ticari bankalara ve Finansman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. 8. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir, 9. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz, 10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri 3

4 bila bedel terk ve hibe edebilir, 11. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir, 12. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir, 13. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir. 14. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. MERKEZ VE ŞUBELER : Madde 4 Şirketin hukuki merkezi İstanbul da; iş merkezi Bursa dadır. Şirket faaliyetini teşmil ettiği bölgelerde ve icabında yurt dışında Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla şubeler açabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ Şirketin Merkezi Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145, Zincirlikuyu, İstanbul da, Fabrikası (Şube) Bursa dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 4

5 Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir MÜDDET : Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. Şirket sermayesinin en az yüzde 75 ini temsil eden hissedarların iştirakiyle toplanan Fevkalade Umumi Heyetin, sermayenin 3/4 ünü temsil eden hissedarların kararı ile fesh olunabilir. Bu maksatla toplanacak Umumi Heyetlerin müteakip toplantılarında da aynı nisapların mevcudiyeti şarttır. Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul un Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer. SERMAYE : Madde 6 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 532 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (bir milyar TL) olup, her biri 1. KR itibari kıymette paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş TL (beş yüz milyon TL) dir TL lik Şirket sermayesinin A, D ve E grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YTL lık Sermayesinin A, D ve E Grupları İtibariyle Dağılımı : Pay Grubu Pay Sayısı Tutarı % si Madde 6: SERMAYE Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı (yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam (Elli Yeni TTK nun öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 5

6 A Grubu Nama ,87 37,8560 D Grubu Nama ,87 37,8560 E Grubu Nama ,26 24,2880 TOPLAM Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Sermaye artırımlarına Ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur. Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Yönetim Kurulu, yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A, D ve E Grubu pay sahiplerinin Şirket te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, D ve E Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, Ortaklar pay bedellerini, nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pay Grubu Pay Sayısı Tutarı % si A Grubu Nama D Grubu Nama E Grubu Nama , , ,26 37, , ,2880 TOPLAM Şirket in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile rüçhan hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 6

7 Yabancı Ortak FIAT Auto S.p.A. ya aittir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A, D ve E Grubu pay sahiplerinin Şirket te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, D ve E Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak FIAT Group Automobiles S.p.A. ya aittir. GEÇİCİ MADDE : Madde 6.Bis - Payların nominal değerleri 5000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 5000 TL nominal değerli 2 adet pay için 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Madde 6.Bis (İPTAL EDİLMİŞTİR) Sermayeye ilişkin maddelerde yer almakta olup, güncelliği kalmadığından iptal olunmuştur YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU NDAN FAYDALANMA : Madde 7 Şirketin D Grubu hisselerini taahhüt etmiş FIAT AUTO S.p.A., 2 Mayıs 1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı veçhile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan faydalanır. Diğer gruplara sahip hissedarlar, yabancı sermayedarın Şirket emrine sağladığı sermaye ile mütenazır olarak taahhütlerini ödemekle mükelleftirler. Madde 7: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle Eski 7. Maddenin hükmü kalmamış ve yerine yeni madde olarak tahvil ve diğer menkul kıymet çıkarılmasına dair hüküm eklenmiştir. 7

8 borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur. NAMA YAZILI HİSSELERİN SATIŞI : Madde A Grubu ve D Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya rüçhan veya ön alım haklarının aynı grup hisseye sahip hissedarlar (bundan böyle Nama Yazılı Hissedarlar ) arasında satışı Şirket tarafından hiç bir şarta bağlı olmaksızın pay defterine tescil edilir Nama yazılı A Grubu ve D Grubu hisse senetleri ve/veya bunların rüçhan ve/veya ön alım hakları (bu hisse senetleri ve hakları bundan böyle tek tek veya topluca Nama Yazılı Hisseler olarak geçecektir) kısmen veya tamamen (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi) herhangi bir şekilde otomobil üreticisi olan herhangi bir üçüncü kişiye veya D Grubu Nama Yazılı Hisseleri elinde bulunduranlar hariç, herhangi bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir Şirket veya kişiye herhangi bir şekilde satılamaz veya devredilemez. Nama Yazılı Hisseler herhangi bir üçüncü kişiye kısmen veya tamamen rehnedilemez, ipotek edilemez veya diğer bir şekilde takyid edilemez Nama Yazılı Hisselerin, Nama Yazılı Hissedarların haricinde ve otomobil üreticisi olan veya bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket haricinde herhangi bir şekilde satışı veya devri (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi), hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar tarafından Yönetim Kurulu aracılığı ile bir icap şeklinde diğer Nama Yazılı Hissedarlara bildirilecektir. Bu icap, iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecek ve bu icapta muhtemel alıcının kimliği ve hisselerin bedeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satış veya devrin hüküm ve şartları belirtilecektir. İcabın tebellüğünü müteakip 60 gün içerisinde diğer Nama Yazılı Hissedarlardan satın almak niyetini belirten bir cevap alınmaması halinde cevap vermeyen Nama Yazılı Hissedarın sözkonusu Nama Yazılı Hisseleri satın alma niyetinin olmadığı ve teklifi reddettiği varsayılacaktır. Bu durumda hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar icapta belirtilen üçüncü kişi alıcıya sözkonusu hisseleri Madde 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ 8.1. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri: Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların ve bunlara ait rüçhan haklarının devri, bu paylar üzerinde intifa hakkı tesisi, üçüncü kişiler lehine rehin tesisi veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması Şirketin onayına tabidir. Bununla birlikte; A Grubu ve D Grubu pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Bu şekilde yapılan pay devirleri Şirket tarafından pay defterine tescil edilir. Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ( Önemli Sebep ) ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir: a) Şirketin, Koç Grubu ve Fiat Grubu ortaklığının müşterek yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Fiat Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi; Yeni TTK nı öngördüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. Nama yazılı payların devri eski metinin prensiplerine oldukça bağlı kalmakla birlikte bazı yeni kuruluşların fonksiyonları ilave edilmiş ve üçüncü kişilere devirin şartları daha açık hale getirilmiştir. Paylar üzerine intifa hakkının tesis edilebilmesi imkanı açıklanmıştır. 8

9 satmak veya devretmekte serbest olacaktır. Ancak sözkonusu hissedar Nama Yazılı Hisseleri, Nama Yazılı Hissedara/Hissedarlara teklif edilen şartlardan daha iyi şartlarla kısmen veya tamamen satma hakkına sahip olmayacaktır. Diğer Nama Yazılı Hissedarların hisseleri satın almak istemeleri ve üçüncü şahıs alıcının teklif ettiği veya üçüncü şahıs alıcıya teklif edilen bedeli kabul etmemeleri halinde, hisseleri satmak isteyen Nama Yazılı Hissedar ve diğer Nama Yazılı Hissedarlar tarafların üzerinde müştereken mutabık kalacakları satış bedeli üzerinde anlaşabilmek için en iyi gayretlerini sarfedecekler ve bu amaçla her biri kendi seçecekleri bir denetçiden yardım alacaklardır( Taraf Denetçisi ). Tarafların 60 gün içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde satış bedeli, her iki Taraf Denetçisi ve her iki Taraf Denetçisi tarafından müştereken seçilecek birinci derecede üne sahip uluslararası bir ticari bankanın ortağından ( Bağımsız Değerlendirici ) oluşan bir heyet tarafından ilave bir 30 gün süre içerisinde tespit edilecektir. Her iki Taraf Denetçilerinin görevlendirilmelerini müteakip 30 gün içerisinde müştereken yapacakları bir seçimde anlaşamamaları halinde, Bağımsız Değerlendirici aşağıdaki şekilde seçilecektir: (i) Her iki Taraf Denetçisi aşağıda listelenmiş uluslararası ticari bankalardan birini kura çekmek sureti ile belirleyeceklerdir; a) Credit Suisse First Boston b) Deustche Morgan Grenfell c) Goldman Sachs (ii) Yukarıdaki hüküm (i) gereği seçilen ticari bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketinin ortaklarından birini, bu kişinin Türkiye veya İtalya dan olmaması kaydı ile, Bağımsız Değerlendirici olarak atamakla yükümlü olacaktır. Her iki Taraf Denetçisi ve Bağımsız Değerlendirici Tofaş Ana Sözleşmesi ne ekli bulunan 23 Temmuz 1968 tarihli, 1 No.lu Protokol de belirlenen metodoloji ile bağlı olmayacaktır. Tespit edilecek olan bedel nihai ve bağlayıcı olacak ve devir bu meblağ üzerinden gerçekleştirilecektir. Denetçilerin ve ticari bankanın ücretleri ve masrafları ( Ücretler ) adı geçen hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Ancak; (i) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahısca teklif edilen veya üçüncü şahısa teklif edilen bedelden daha düşük olması halinde, hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar ın diger Nama Yazılı Hissedara ve üçüncü şahıs alıcıya yapmış olduğu satış veya devire ilişkin icabını geri çekme hakkı olacaktır ve bu Hissedar Nama Yazılı Hisselerini elinde tutmaya devam edecektir. Ancak bu b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ( Rakip ) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5 ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; (i) Bununla birlikte, paylarını ( Devre Konu Paylar ) potansiyel bir alıcıya ( Potansiyel Alıcı ) Potansiyel Alıcının piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ( Teklif Fiyatı ve Şartları ) ile devretmek isteyen bir pay sahibi ( Devreden ), aşağıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylarını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. A) (a)devreden, Devre Konu Paylarını devretme niyetini, Potansiyel Alıcının kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartlarını Şirket e ve borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine önceden bir kopyasını faks ile iletmek suretiyle taahhütlü posta ile yazılı olarak bildirir; (b) Şirket, yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetmez, veya (c) Şirket, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8.2. (ii) de öngörüldüğü şekilde gerçek değeriyle satın almaz ise; B) Devreden, yukarıda Madde 8.2 (i) A(a) da belirtilen bildirim ile, Devre Konu Payları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine ( Teklif Edilen Pay Sahipleri ), teklif eder ; ve (a)devreden, Teklif Edilen Pay Sahiplerine, Devre Konu Payları Teklif Fiyat ve Şartları ile satın almaları için, Madde 8.2(ii) de belirtilen Bildirim Süresi sonundan itibaren on beşinci ila yirmi beşinci takvim günü arasında kullanılmak 9

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır: FİNANS BANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bakanlar Kurulu nun 15.9.1987 tarih ve 19575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ (22.11.1960 tarih ve 1117 sayılı TTSG) Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere çıkartılması kararlaştırılan

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı