Dosyanın içeriği. Tesbit. Tefekkür. Müzakere. Üç mertebe. Görünüş. Toplama. Yazı çalışmaları TESBİT. Bir Sâni'-i Zülcelal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dosyanın içeriği. Tesbit. Tefekkür. Müzakere. Üç mertebe. Görünüş. Toplama. Yazı çalışmaları TESBİT. Bir Sâni'-i Zülcelal,"

Transkript

1 MARİFET

2 Dosyanın içeriği Tesbit Tefekkür Müzakere Üç mertebe Görünüş Toplama Yazı çalışmaları TESBİT Bir Sâni'-i Zülcelal, kendi san'atının mu'cizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. ~RN-Sözler/329~ Sani'i Zülcelalin Sanatının mu'cizelerine İ man ve marifet ile mukabele edilmeli

3 Âlemde herbir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada herbir eser, bütün âsârı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kâinatta herbir fiil-i icadî, bütün ef'al-i icadiyeyi kendi fâilinin fiilleri olduğunu isbat eder. Ve mevcudata tecelli eden herbir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek herbir şey, doğrudan doğruya bir bürhan-ı vahdaniyettir ve marifet-i İlahiyenin bir penceresidir. Evet herbir eser, hususan zîhayat olsa,

4 kâinatın küçük bir misal-i musaggarıdır ve âlemin bir çekirdeğidir ve Küre-i Arz'ın bir meyvesidir. ~RN-Mektubat/333~ Herbir şey Doğrudan doğruya Bir bürhan-ı vahdaniyettir Marifet-i ilahiyenin penceresidir Ey ehl-i İslâm! İ şte küre-i zemin gibi ağır ve âlem-i İslâmiyet'e çökmüş olan mesaib ve devahîye karşı nokta-i istinadımız: Muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizac-ı efkârı, uhuvvet ile teavünü emreden nokta-i İslâmiyettir. ~RN-Sünuhat Tüluhat İşârat/67~

5 mesaib ve devahiye karşı nokta-i istinadımız Nokta-i islamiyettir Muhabbet ile ittihad Marifet ile İ mtizac-ı efkar Uhuvvet ile teavün Hem dahi, ey bedbaht ehl-i dalalet ve gaflet! "Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab çekmektir." kaidesi sırrınca, siz, fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zât ve sıfât ve esmasına sarfedilecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadat cihazatını, nefsinize ve dünyaya gayr-ı meşru bir surette

6 sarfettiğinizden, bil-istihkak cezasını çekiyorsunuz. ~RN-Sözler/634~ Marifet istidadta Marifet istidadı fıtratta Merhametsiz azap niye çekiliyor? Muhabbet Marifet istidadı Ş ükür ve ibadat cihazatını Nefsine ve Dünyaya Gayr-ı meşru bir surette sarfettiğinde Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen; Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Neden Çünki bütün hakaik-i mevcudat, İ sm-i Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve

7 sıfâtının tecelliyatıdırlar. Maddî ve manevî, cevherî, arazî herbir şeyin, herbir insanın hakikatı, birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. ~RN-Sözler/473~ Hakikat ilmini ve Hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın Marifetini kazan Yani, cismaniyetin itibariyle küçük, zaîf, âciz, zelil,

8 mukayyed, mahdud bir cüz'sün. Onun ihsanıyla cüz'î bir cüz'den, küllî bir küll-ü nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle, cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete ve İslâmiyeti vermekle ulvî ve nurani bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. ~RN-Sözler/360~ Hayatı vermekle Cüz'iyetten bir nevi külliyete İ nsaniyeti vermekle Hakiki külliyete İ slamiyeti vermekle

9 Ulvi ve nurani bir külliyete Marifet ve muhabbeti vermekle Muhit bir nura çıkarmış Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı marifet olur. ~RN-Mektubat/330~ Kur'an-ı Hakim'den Marifet alınır Bu marifet Huzur-u daimi verir Herşey mir'at-ı marifet olur

10 İ şte bu istidada binaen hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fâni ömür, bâki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve bâki bir ömrü intac eder ve bâki ve lâyemut bir ömür hükmüne geçer. Evet Bâki-i Hakikî'nin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir sâniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene bir sâniyedir. Belki onun yolunda bir sâniye, lâyemuttur,

11 çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehl-i gafletin yüz senesi, bir sâniye hükmüne geçer. ~RN-Lem'alar/16~ Hayat-i kalbi ve ruhiye Medar marifet-i ilahi Baki-i Hakiki'nin Muhabbet Marifet Rızası yolunda bir saniye Bir senedir İ mandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini, safi tarîkat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşet-i mutlakasından ve insanın kâinattaki

12 gurbet-i mutlakasından kurtulmaktır. Çok Sözlerde isbat etmişiz ki: Saadet-i dâreyn ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakikî zevk ve ciddî saadet, iman ve İ slâmiyetin hakikatındadır. İ kinci Söz'de beyan edildiği gibi: İ man, şecere-i tûbâ-i Cennet'in bir çekirdeğini taşıyor. İ şte tarîkatın terbiyesiyle, o çekirdek neşvünema bulur, inkişaf eder. ~RN-Mektubat/456~ İ MANDA Marifetullah MARİFETTE Muhabbetullah zevk-i

13 Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, ~RN-Lem'alar/8~ Marifet-i ilahiyenin mahalleri. Kalb ve dil Demekki o yüzden Dilimizi gıybetten Yalandan Kötü sözden korumamız gerek Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle o nimet-i vücud içinde

14 daire-i mümkinattan âlem-i vücuba ve daire-i esma-i İlahiyeye kadar hamd ü sena ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti. ~RN-Şualar/68~ Marifet imanda O marifet ve muhabbetle O nimet-i vücut içinde Hamd ü sena ile İ stifade için Daire-i mümkinattan Daire-i esma-i ilahiyeye Ellerini uzatabilir Nimet. İ man. Marifet muhabbet. Hamd. Sena

15 Hâlıkımın muhit ilmini, iradesini, sem' ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını ve muhabbet ve gazab ve ş efkat gibi şuunatını anladım; iman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu daha buldum. ~RN-Şualar/72~ Halıkımızın Sıfatlarına... İlim. İrade. Sem basar. Kudret. Hayat Muhabbet gazap ş efkat.. Ş uunatına

16 İ man edince tasdik ediyorsun İ tiraf ederek Marifet yolunu buluyorsun insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve iz'an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. -Evet fıtraten daimî bir hayat

17 ve ebedî yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bîçare insana, elbette o hayat-ı ebediyenin üss-ül esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalâtlar, o insana nisbeten aşağıdır. Belki, çoğunun kıymetleri yoktur. ~RN-Şualar/100~ İ nsanın vazife-i fıtratı Fariza-i zimmeti Marifetullah ve İ man-ı billahtır Marifetullah iz'an İman-ı billah tasdik Sonra, seyahat-ı fikriyede bulunan o meraklı

18 ve terakki ile zevki ve ş evki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve iman alıp gelirken; hayvanat ve tuyur âleminin kapısı hakikat-bîn olan aklına ve marifet-aşina olan fikrine açıldı. ~RN-Şualar/116~ Seyahat-ı fikriyede bulununca Meraklı Terakki Zevk-i Ş evki artan Bahar bahçesinden Bir güldeste-i marifet ve iman alıp geliyor Hakikat-bin akıl Marifet-aşina fikir

19 Seyahat-i fikir Tefekkür Sonra o mütefekkir yolcu her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevî terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalâtın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikatı bir derece daha inkişaf edip manevî çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden; ~RN-Şualar/111~ Saadet anahtarı İ MAN

20 Manevi terakkiyatın miftahı MARİFET İ man kuvvetlenince Marifet ziyadeleşiyor Nasıl? Tefekkürle Ş u tatlı havftan bir merak neş'et etti. Merakı da: " Acaba beni tecrübe edip ve kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acib yol ile böyle acib bir maksada beni sevkeden kimdir?" İ şte şu merak-ı marifetten, sahib-i tılsımın muhabbeti neş'et etti. ~RN-Nur'un İlk Kapısı/18~ Havftan merak neş'et etti Merak-ı marifetten Muhabbet neş'et ediyor

21 Diğeri, emr-i tekvinîdir ki, fıtrî kanunlar ile âdetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Meselâ ilmin i'tası, manen ameli emrediyor; zekânın i'tası, ilmi emrediyor; istidadın bulunması, zekâyı; aklın verilmesi, marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor. *aklın verilmesi, marifetullahı;*......cihadı manen ve tekvinen emrediyor... Hilkatin en yüksek gayesi Fıtratın en yüce neticesi *iman-ı billah* İnsaniyetin en âlî mertebesi Beşeriyetin en büyük makamı İman-ı billah içindeki *marifetullahtır*

22 Cin en parlak saadeti İnsin en tatlı nimeti *Marifetullah içindeki muhabbetullahtır* Ruh-u beşer için en hâlis sürur Kalb-i insan için en safi sevinç *Muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir* Gül goncası gibi birbiri içinde iman-ı billah marifetullah muhabbetullah lezzet-i ruhaniye *ALLAH'IN MARİFETİ OLMAZSA* * Evet Onun marifeti olmazsa,* * ulûm evhama tahavvül eder.* * Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder.* * Vücud ademe inkılab eder.* * Hayat ölüme* ve * nurlar zulmetlere* ve * lezaiz günahlara tahavvül eder.* *Evet Onun marifeti olmazsa,* * insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana a'da ve düşman olurlar.*

23 * Beka bela olur*, * kemal heba olur,* * ömür heva olur.* * Hayat azab olur*, * akıl ikab olur.* * Âmâl, âlâma inkılab eder.* Mesnevi-i Nuriye Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. RN-Mektubat/217~ Cevşen-ül kebir ile Marifet-i Rabbaniye ile

24 Rabbini tavsif ediyor Ey aklı hüşyar, kalbi müteyakkız arkadaş! Eğer şu Yirmiikinci Söz'ün başından buraya kadar fehmetmişsen, Oniki Lem'ayı birden elinde tut. Binler elektrik kuvvetinde bir sirac-ı hakikat bularak, Arş-ı A'zamdan uzatılıp gelen âyât-ı Kur'aniyeye yapış. Burak-ı tevfike bin, semavat-ı hakaikte uruc et, arş-ı marifetullaha çık... ~RN-Sözler/310~ Kur'an Arş-ı azamda 12 lem'ayı elinde tut Binler elektrik gücünde Sirac-ı hakikat bularak Kur'an ayetlerine yapış Burak-ı tevfike bin Semavat-ı hakaikte uruc et

25 Arş-ı marifetullaha çık Demek insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibariyle herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu; marifetullahtır ve onun üss-ül esası da iman-ı billahtır. ~RN-Sözler/316~ Ulum-u hakikiyseniz esası Marifetullahtır Madeni

26 Nuru Ruhu Marifetullahın üss-ül esası İ man-ı billahtır Mesela, güneşe der: "Döner bir siracdır, bir lambadır." Zira güneşten, güneş için mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise Sâni'in âyine-i *marifeti* olduğundan bahsediyor. Sözler(267) İNTİZAM ve NİZAM ÂYİNE-İ *MARİFETİ* SANİ'İN

27 Evet bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve ş irin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen ; nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama manen ve maddeten mübtela olur. ~RN-Mektubat/223~

28 Bütün hakiki saadet Halis sürur Ş irin nimet Safi lezzet. Marifetullah ve muhabbetullahtadır MARİFETİN YERİ... Allah kalbin bâtınını iman ve MARİFET ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini, sair şeylere müheyya etmiştir. Risale-i Nur - Hutbe-i Şamiye(139) İNSAN,SIFAT VE ŞUUNATA MARIFET ÖLÇÜSU... insan, nasılki hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelal'in sıfât ve ş uunatına bir mikyas-ı MARİFETTİR ve

29 cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir bu kâinat, insan için halkedilmiş ve insan ise MARİFET ve muhabbet-i İlahiye için yaratılmış.. MARIFETIN MANİLERİ.. S- Şeytanın kalbinde MARİFET var mıdır? C- Yoktur. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer MARİFET için kalmıyor. Risale-i Nur - İşârât-ül İ'caz(67) sanki nur-u MARİFET onların kalblerinin kapılarına geldiği zaman kalblerini açıp kabul etmediklerinden, Allah da gazaba gelerek kalblerini hatmetti. Dünyanın âhirete bakan yüzüyle,

30 esma-i İlahiyeye mukabil olan yüzünü sevmek; sebeb-i noksaniyet değil, belki medar-ı kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve marifetullahta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise, işte o iki yüzdedir. ~RN-Sözler/495~ Dünyanın ahirete bakan İ ki yüzünde ne kadar ileri gitse Daha ziyade ibadet ve Marifetullahta ileri gider Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki;

31 inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. ~RN-Mektubat/330~ İ lm-i kelam vasıtasıyla kazanılan Marifet-i ilahiyye Huzuru tam vermiyor Kur'an-ı Mu'ciz-ül beyanın Tarzında olduğu vakit Marifet-i tammeyi verir Huzur-u etemmi kazandırır Ş u Otuzüç Pencereli olan Otuzüçüncü Mektub, imanı olmayanı inşâallah imana getirir. İ manı zaîf olanın imanını kuvvetleştirir. İ manı kavî ve taklidî olanın imanını tahkikî yapar. İ manı tahkikî olanın imanını genişlettirir.

32 İ manı geniş olana bütün kemalât-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullahta terakkiyat verir; ~RN-Sözler/690~ Otuzüçüncü mektup İ manı geniş olana Bütün kemalatı-ı hakikiyenin Medarı ve esası Marifetullahta terakkiyat verir Halbuki hakikî lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki; gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zâtında bulunsun ve bizzât bir hakikat-ı mukarrere olsun. "Lezzet-i vücud ve lezzet-i hayat ve lezzet-i muhabbet ve lezzet-i marifet

33 ve lezzet-i iman ve lezzet-i beka ve lezzet-i rahmet ve lezzet-i şefkat ve hüsn-ü nur ve hüsn-ü basar ve hüsn-ü kelâm ve hüsn-ü kerem ve hüsn-ü sîret ve hüsn-ü suret ve kemal-i zât ve kemal-i sıfât ve kemal-i ef'al" gibi bizzât meziyetler; gayr olsun olmasın, ş u meziyetler tebeddül etmez. ~RN-Sözler/619~ Meziyet lezzet-i marifet Ve keza nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba,

34 sevabı günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa, marifet-i İlahiyedir. ~RN-Mesnevi-i Nuriye/51~ Nazar ile niyet Mahiyet-i eşyayı tağyir eder Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa Cehalettir Allah hesabıyla olursa Marifet-i ilahidedir Marifet-i ilahiyedir Madem dünya hayatı

35 ve cismanî yaşayış ve hayvanî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İ şte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden "Lâ İlahe İllallah" kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. ~RN-Mesnevi-i Nuriye/178~ Kalp ve ruhun derece-i hayatına gir O alemin anahtarı Marifetullah ve Vahdaniyet sırlarını ifade efen La ilahe illallah

36 İ şte o fâsıklar, bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Meselâ akılları marifetullaha, zekâları ilme küs olduğu gibi; akrabalara ve mü'minlere dahi dargın olup, gidip gelmiyorlar ~RN-İşârât-ül İ'caz/174~ Fasık Akılları marifetullaha küs sanki nur-u marifet onların kalblerinin kapılarına geldiği zaman kalblerini açıp kabul etmediklerinden, Allah da gazaba gelerek kalblerini hatmetti. ~RN-İşârât-ül İ'caz/77~ Nuru marifet kalbe geliyor Marifet-i Sâni' denilen kemalât arşına uzanan

37 mi'racların usûlü dörttür: Birincisi: Tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikîn-i sofiyenin minhacıdır. İkincisi: İmkân ve hudûsa mebni mütekellimînin tarîkıdır. Bu iki asıl, çendan Kur'andan teşa'ub etmişlerdir. Lâkin fikr-i beşer başka surete ifrağ ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş, evhamdan masun kalmamışlar. Üçüncüsü: Şübehat-âlûd hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-ı Kur'aniyenin ulvî mertebesini ilân etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan mi'rac-ı Kur'anîdir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır: İ lham, talim, tasfiye, nazar-ı fikrî.

38 RN-Mesnevi-i Nuriye/252~ Marifet-i sani denilen Kemalât arşı buraya çıkmak için Vesileler. İ lham. Tasfiye Talim nazar-ı fikri MELEKLERİN GIDA VE LEZZETLERI... Nasıl insan mâ, hava ve ziya ve gıda ile tegaddi edip telezzüz eder Öyle de melekler, zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve MARİFET ve muhabbetin envârıyla tegaddi edip telezzüz ediyorlar.

39 Çünki onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kâfidir. Risale-i Nur - Sözler(353) HAYVANATA DA BENZEYEN AMA MELEKLERDEN DAHA CAMİ OLAN INSAN.. Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar, hem melaikeye benzer, hem hayvanata benzer. Melaikeye, ubudiyet-i külliyede, nezaretin şümulünde MARIFETİN ihatasında, rububiyetin dellâllığında meleklere benzer. Belki insan daha câmi'dir. Sözler RUHUN DERECE-İ HAYATI VE MARIFETULLAH.. hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat,

40 bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, MARİFETULLAH ve vahdaniyet sırlarını ifade eden "LÂ İLAHE İLLALLAH" kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Risale-i Nur - Lem'alar(137) CÜZ'İYETTEN MUHIT BIR NURA... hayatı sana vermekle, cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete ve İ slâmiyeti vermekle ulvî ve nurani bir külliyete ve MARİFET ve } muhabbeti vermekle} muhit bir nura seni çıkarmış. Risale-i Nur - Sözler(360) İNSANIN NIHAYETSIZ IZDIRABI... İ mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen

41 nihayetsiz ızdırabdan kurtaracak yalnız tevhid-i Hâlık ve MARİFET-i İlahiyedir. Risale-i Nur - Sözler(662) KUR'AN-I HAKÎM'DEN DOGRUDAN, VERASET-İ NÜBÜVVET SIRRIYLA ALINAN MARİFET.. Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İ lm-i Kelâm vasıtasıyla aldığı MARIFETULLAH ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan MARİFET dahi, Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan MARIFETE nisbeten o kadar noksandır. VERASET-İ NÜBUVVET SIRRIYLA, HERŞEYDEN MARIFET PENCERESI AÇAR... Kur'an-ı Hakîm'den alınan MARİFET ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder,

42 ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı MARIFET olur. Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın MARIFETINE bir pencere açar. Risale-i Nur - Mektubat(331) İNSANIN IZDIRABINA TAM BIR MARIFET VE KUR'AN'IN TARZI... İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan MARIFET-i İlahiye, MARİFET-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem MARIFET-i tâmmeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; KUR'AN'IN TARZI (VERASET-İ NÜBÜVVET SIRRI) R.NURLARIN ECZALARINDA... inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. Risale-i Nur - Mektubat(330)

43 "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. ~RN-Sikke-i Tasdiki Gaybî/217~ Kemalât-ı insaniyenin En büyüğü İMAN Ve iman-ı tahkikiden gelen. Tafsilli. Bürhanlı Marifet-i kudsiyedir TEFEKKÜR Ş u tatlı *havftan* bir merak neş'et etti. Merakı da: "Acaba beni tecrübe edip ve kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acib yol ile böyle acib bir maksada beni sevkeden kimdir?"

44 İ şte şu *merak-ı marifetten*, sahib-i tılsımın muhabbeti neş'et etti. Nurun İlk Kapısı - 18 Cenab-ı hakka olan muhabbetin sebebi merak-ı marifet ve marifetullah, Demek marifetullah ilmi eksik ise Cenab-ı hakka, hakiki muhabbeti göstermiyoruz demektir. Evet onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılab eder. Mesnevî / Hubab / 110 Acizane anladığım, Mesela bir elem yaşadım Kimden geldiğini Neden geldiğini ve Mükafatını *BİLİNCE* O elem LEZZETE dönüşüyor...

45 Tevhid ve marifet kalbin kullanma kılavuzu hükmündedir, kılavuza göre hareket edilmez ise kalp adi ve basit şeyler içinde boğulup gider. Kalbin o muazzam genişliği tevhid ve marifet olmaz ise basit ve adi bir mahlukta meccanen söner gider ve manasını yitirir. Tevhid ve marifet kalbi sahibine yöneltmesi noktasından kalbe yardım edip rehber oluyor. Nasıl tevhid ve marifet akla rehber olduğu zaman her şeyde Allah ı bulduruyor ise aynı tevhid ve marifet kalbe rehber olduğu zaman da kalbi kainatın dağınıklığından ve mecazi aşklarından kurtarıp Allah a yöneltiyor. MÜZAKERE Meselâ ilmin i'tası, manen ameli emrediyor; zekânın i'tası, ilmi emrediyor; istidadın bulunması, zekâyı; *aklın verilmesi, marifetullahı;* kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin verilmesi, cihadı *manen ve tekvinen emrediyor*. İşarat-ül İ'caz Çok güzel Aklın kıblesi marifetullah

46 MâşâAllâh şöyle diyebilirmiyiz seyhan? *Allah'ı tanımayla* * akıl kıblesinde...* *Allah'a Ibâdet etmekle* *irâde kıbleside...* *Allah'ı sevmekle* *kalb kıblesinde* *Allah'ı tefekkür ile* *Latîfeler* *kıblesinde...* *Tek Kıble ALLAH* Kur'an-ı Hakîm'den alınan *marifet* ise huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp

47 Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Her şey mir'at-ı *marifet* olur. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın *marifetine* bir pencere açar. Mektubat( ) KURAN'I HAKÎM'DEN ALINAN *MARİFET* Huzuru daimîyi verir KÂİNATI Mahkûm-u ademden ve Nisyan-ı mutlaktan ve Başıbozukluktan çıkarır Cenab-ı Hakk namına istihdam eder Mirat-ı *marifet* olur Cenab-ı Hakk'ın *marifetine* pencere açar

48 *Mirat- ı marifet Gösteren ve gösterdiği şeyi (bakan kişinin)meratibine göre Esma i ilahiyle inşa eden Kainat ayna Yaratılanlar mirat Tefekkür pencere Şöyle de diyebiliriz... KAINAT Mirat HERBİRŞEY pencere Çünki MİRAT toprak gibidir...yani o miratta inşa ve ihya edilerek yansıma olur...ayna gibi sureti göstermez... ÜÇ MERTEBE Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına,

49 Fahreddin-i Râzî'nin İ lm-i Kelâm vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi, Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nisbeten o kadar noksandır. İ FRATI Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimîyi kazanmak için ه و ا ا ل ا م و ا ج ود ل ا deyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş.

50 TEFRİTİ Ve sairleri ise, yine huzur-u daimîyi kazanmak için ه و ا ا ل ا ا م ش ه ود ل ا deyip, kâinatı nisyan-ı mutlak altına almak gibi acib bir tarza girmişler. VASATI Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı marifet olur. ك ر د گ ار ا م ع ر ف ت ا ا ز ا د ف ت ر يس ت ا و ر ق ى ه ر ا ه وش ي ار ا ن ظ ر ا د ر ا gibi: Sa'dî-i Şirazî'nin dediği Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın

51 marifetine bir pencere açar. 26.Mektub/4.Mebhas/2.M. GÖRÜNÜŞ Dimağda İ lim Vicdanda Marifetullah Ruhda Lezzet-i ruhaniye Eylemde Herşey mir'at-ı marifet olur. Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. MARİFETİN Evveli İ man-ı billah Ahiri Muhabbetullah Zahiri İ lim Batını Tahkikî iman TOPLAMA Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve esmasının marifeti, enaniyete bağlıdır? ELCEVAB:

52 Çünki mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez, mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Meselâ: Zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlık ile bir had çekilse, o vakit bilinir. İ şte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm gibi sıfât ve esması; muhit,

53 hududsuz, ş eriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri olmadığından, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar. ~RN-Sözler/536~ Ş imdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır: Birincisi: Ehl-i marifettir ki, Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine sed çektiği için tahkir eder. İkincisi:

54 Ehl-i âhirettir ki; ya dünyanın zarurî işleri onları amel-i uhrevîden men'ettiği için veyahut şuhud derecesinde iman ile Cennet'in kemalât ve mehasinine nisbeten dünyayı çirkin görür. Evet Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm'a güzel bir adam nisbet edilse, yine çirkin göründüğü gibi; dünyanın ne kadar kıymetdar mehasini varsa, Cennet'in mehasinine nisbet edilse, hiç hükmündedir. Üçüncüsü: Dünyayı tahkir eder. Çünki eline geçmez. Ş u tahkir, dünyanın nefretinden gelmiyor; muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü:

55 Dünyayı tahkir eder. Zira dünya, eline geçiyor. Fakat durmuyor, gidiyor. O da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder. "Pistir" der. Ş u tahkir ise; o da, dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki, hubb-u âhiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. ~RN-Sözler/626~ Evet fikr-i san'at, meyl-i marifet, kesretten çıkar ~RN-Sünuhat Tüluhat İşârat/65~ Vicdanın* anasır-ı erbaası ve ruhun* dört havâssı olan irade,

56 zihin, his, latîfe-i Rabbaniye, herbirinin bir gayatü'l-gayatı var: İ radenin ibadetullahtır. Zihnin marifetullahtır. Hissin muhabbetullahtır. Latîfenin müşahedetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile*, dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem *tenmiye*, hem *tehzib*, hem bu *gayatü'l-gayata* sevkeder. Hutbe-i Şamiye ONUNCU NOTA: Bil ey gafil, müşevveş ( Nursena) Said! Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabından tecerrüd et, onlara müteveccih ol,

57 dur. Çünki ben müşahede ettim ki: Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı: Su gibidir;... Lemalar/ ve madem bu kâinat, insan için halkedilmiş ve insan ise marifet ve muhabbet-i İlahiye için yaratılmış... Lemalar/306 Kat'iyyen bil ki:* Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi * iman-ı billahtır. Ve *insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı,* iman-ı billah içindeki *marifetullahtır.* Cin ve insin *en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki* muhabbetullahtır. Ve *ruh-u beşer* için en hâlis sürur ve *kalb-i insan* için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki *lezzet-i ruhaniyedir.* Mektubat Ey arkadaş! Kur'an-ı Kerim tarih, coğrafya muallimi değildir. Ancak âlemin nizam ve intizamından bahisle, Sâni'in marifet ve azametini

58 cumhur-u nâsa ders veren mürşid bir kitabdır. Binaenaleyh bunda iki makam vardır:... İşarat - ul i'caz /188 S- Şeytanın kalbinde *marifet* var mıdır? C- *Yoktur*. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, *kalbinde veya fikrinde boş bir yer MARİFET için kalmıyor.* İşarat-ül İ'caz - 67 Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havâssı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin *marifetullahtır.* Hissin muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder. *Şeriat* şunları hem *tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül gayata* sevkeder. Hutbe-i Şamiye !!Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrasının gösterdiği hakaik-i imaniye

59 ve *marifet-i kudsiye*; o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî ve yüksek cadde-i saadeti ve mi'rac-ı marifeti tefsir edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor.... Miftah- ul İman/93 binlerce *musibet* ve *müzahamelere* karşı yegâne nokta-i istinad yine *marifet-i Sâni'dir.* Mesnevi-i Nuriye Yazılan Sözler tasavvur değil tasdiktir; teslim değil, imandır; marifet değil,

60 şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir; iltizam değil, iz'andır; tasavvuf değil hakikattır; dava değil, dava içinde bürhandır. Sikke-i Tasdiki Gaybi 232 Fakat haşrin meratibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lâzımdır. Diğer kısmı, terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Ve ilim ve marifeti lâzım olur.

61 RN-Sözler/614~ Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tâmmeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün eczaları, o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar. Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İ lm-i Kelâm vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi, Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nisbeten

62 o kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u daimîyi kazanmak için ه و ا ا ل ا م و ا ا ج ود ل ا deyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir tarza kadar gelmiş. Ve sairleri ise, yine huzur-u daimîyi kazanmak için ه و ا ا ل ا ا م ش ه ود ل ا deyip, kâinatı nisyan-ı mutlak altına almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur'an-ı Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı Hak namına istihdam eder.

63 ا ز ا د ف ت ر يس ت ا و ر ق ى ه ر ا ه وش ي ار ا ن ظ ر ا د ر ا gibi: Herşey mir'at-ı marifet olur. Sa'dî-i Şirazî'nin dediği ك ر د گ ار ا م ع ر ف ت ا Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. 26.Mektub/4.Mebhas/2.M. YAZI ÇALIŞMALARI

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Fatiha Suresi ve Meali

Fatiha Suresi ve Meali Fatiha Suresi ve Meali 1 / 5 2 / 5 1- FÂTİHA SÛRESİ (1) [Mekke devrinde nâzil olmuştur, 7 âyettir.] Kovulmuş şeytadan Allah'a sığınırım! 1- Rahmân, Rahîm olan Allah ın ismiyle. (2) 2- Hamd, âlemlerin Rabbi

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir?

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Sorularlarisale.com Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını

Detaylı

Âyette belirtiliş ifadesiyle Allah a eş ve ortak koşma olan şirk bütün kâinata karşı büyük bir zulümdür.[1]

Âyette belirtiliş ifadesiyle Allah a eş ve ortak koşma olan şirk bütün kâinata karşı büyük bir zulümdür.[1] RİSALE-İ NUR DA ŞİRK KONUSU Risale-i Nur da Bediüzzaman hazretleri sürekli iman konusunu işlerken diğer yandan da sürekli şirkin muhaliyetini ve zulüm ve çirkinliğini nazara verir. Âyette belirtiliş ifadesiyle

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Birinci Pencere'sini izah eder misiniz?

Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Birinci Pencere'sini izah eder misiniz? Sorularlarisale.com Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz Birinci Pencere'sini izah eder misiniz? "Otuz Birinci Pencere" ["Muhakkak ki biz insanı en güzel bir ل ق د خ ل ق ن ا ا لا ن س ان ف ى ا ح س ن ت ق و يم و ف ى ا

Detaylı

n. Kâmil İman Mehmedkirkinci.com

n. Kâmil İman Mehmedkirkinci.com Mehmedkirkinci.com n. Kâmil İman İman, güvenmek, emin olmak ve güven vermek anlamındadır. İman mukaddes ve muazzam bir fazilet menbaı, vicdanın ziyası, fikrin meşalesidir. İman, insanı Cenab-ı Hakk a intisab

Detaylı

"Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.." İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz?

Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.. İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz? Sorularlarisale.com "Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.." İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz? Hayat, bütün kainat fabrikasının çarklarının

Detaylı

Kulun lisanı sadık olmadıkça, inancı sadık olmaz. Kalbi sadık olmadıkça, lisanı sadık olmaz. 45

Kulun lisanı sadık olmadıkça, inancı sadık olmaz. Kalbi sadık olmadıkça, lisanı sadık olmaz. 45 Mehmedkirkinci.com İman İman, güvenmek, emin olmak, güven vermek anlamındadır. İman, Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kaza ve kadere tereddütsüz bir şekilde inanmak,

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

ESMA VE SIFAT-I NEBİ (A.S.M)

ESMA VE SIFAT-I NEBİ (A.S.M) ESMA VE SIFAT-I NEBİ (A.S.M) 1)Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57) 2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90) 3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96) 4)Zât-ı Nuranî (A.S.M) (M.98) 5)Muhammed-i Arabî (A.S.M) (M.104) 6)Zât-ı Kudsî (A.S.M)

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

"İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..."

İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... Sorularlarisale.com "Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... şu sahâif-i arz ve semâda müstetir Künûz-u Esmâ-i İlâhiyenin keşşafı... şu sutûr-u

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI MUSHAF-I ŞERİF ve RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI 2017 FİYAT LİSTESİ FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR ENVÂR NEŞRİYAT SANAYİ TİCARET A. Ş. www.envarnesriyat.com Kod Ürün Adı Fiyatı KÜLLİYATLAR EN1001 BÜYÜK BOY SIRTI

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Başta bu hadis-i kudsinin kaynağını vereceğiz. Ayrıca bu hadis-i kudsinin manası ve hakikatını vereceğiz. "Levlâke" hadîsinin kaynakları şudur:

Başta bu hadis-i kudsinin kaynağını vereceğiz. Ayrıca bu hadis-i kudsinin manası ve hakikatını vereceğiz. Levlâke hadîsinin kaynakları şudur: Sorularlarisale.com Levlake hadisinin uydurma olduğu, kaynaklarının gerçek hadis kaynağı olmadığını iddia edenler var. Hadis kitabından ve alimlerinden örnek var mı? Bir de bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Detaylı

Sorularlarisale.com. Risale-i Nur hem aklı hem kalbi hem diğer latifeleri işletme ve geliştirme konusunda velayet-i kübra mesleği üzere gidiyor.

Sorularlarisale.com. Risale-i Nur hem aklı hem kalbi hem diğer latifeleri işletme ve geliştirme konusunda velayet-i kübra mesleği üzere gidiyor. Sorularlarisale.com İlk önce iman hakikaterleri mi yoksa Ehl-i sünnet itikadı mı? İman hakikatlerinin delillerinin öğrenmek hakiki iman mıdır? Ehl-i sünnet alimleri, iman hakikatlerinin delillerinin aramasında

Detaylı

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz.

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz. Sorularlarisale.com "İşte, ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında dercolunmuştur. Alâ-külli-hâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık a müteveccih olacak.

Detaylı

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız bu Yedinci Hakikat'te, ism-i Hafîz in tecellisiyle ahirete bir pencere açmıştır. Bizler yine meseleyi özetleyerek

Detaylı

"Şimdi sen dahi, ey Katre içine giren hakîm feylesof!

Şimdi sen dahi, ey Katre içine giren hakîm feylesof! Sorularlarisale.com "İnsan ise, ihsan edene perestiş eder, perestişe lâyık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyle ise her birimiz, istidadımıza göre, o muhabbet câzibesiyle sülûk edeceğiz..."

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Resulullah Efendimiz'in Diğer Peygamberlerden Üstünlüğü

Resulullah Efendimiz'in Diğer Peygamberlerden Üstünlüğü Mehmedkirkinci.com Resulullah Efendimiz'in Diğer Peygamberlerden Üstünlüğü Hz. Peygamber (s.a.v) Hatem ül Enbiya dır. Ondan sonra peygamberlik devri kapanmış ve yeni bir peygamberin gelmesine ihtiyaç kalmamıştır.

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Îmânın binlerle güzelliği vardır. Bu hutbede bunlardan yalnız beşini beyan edeceğiz: Bu beş noktayı evvela kısaca ifade ederek sonra izahına başlayacağız. 1 Îmân; insanı Sani-i Zülcelaline nisbet ettiren

Detaylı

Beşeri Terakki. Manevi Terakki

Beşeri Terakki. Manevi Terakki Beşeri Terakki Bir önceki yazımızdan hatırlayalım inşallah. Maddi âlemin de cemâdatın da bize ölü görünmesine rağmen özünde canlı olduğu ve bu canlı maneviyatın Rahmân-ı Rahîmin tecellileri olduğu hakikatini

Detaylı

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen Hamd ve Şükür Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen İçindekiler Hamd ve şükür genel anlamında Hamd Fatiha suresinin ilk

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Ruhun Gayesi. Mehmedkirkinci.com

Ruhun Gayesi. Mehmedkirkinci.com Mehmedkirkinci.com Ruhun Gayesi Gaye, eşyanın var olma sebeblerinden biridir. Yâni, herhangi birşeyin vücud bulmasının bir sebebi o şeyde gözetilen gayeler ve ondan beklenen semerelerdir. Gaye, eşyanın

Detaylı

İlk paragrafdaki uzun cümlede insanın farklı ve birbirinden önemli yönlerine dikkat çekilir.

İlk paragrafdaki uzun cümlede insanın farklı ve birbirinden önemli yönlerine dikkat çekilir. Sorularlarisale.com "Cenâb-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd,.." ifadeleri ile başlayan On Birinci

Detaylı

TESETTÜR TESETTÜR TOPRAĞI ALTINDA NEŞV-Ü NEMA BULUR (S/537) EDEBİN, BİR NEVİ' TESETTÜRDÜR. MÜCÎB-İ İSTİHRAK HÂLÂTI SETRETMEKTEDİR.

TESETTÜR TESETTÜR TOPRAĞI ALTINDA NEŞV-Ü NEMA BULUR (S/537) EDEBİN, BİR NEVİ' TESETTÜRDÜR. MÜCÎB-İ İSTİHRAK HÂLÂTI SETRETMEKTEDİR. TESETTÜR TESETTÜR TOPRAĞI ALTINDA NEŞV-Ü NEMA BULUR (S/537) EDEBİN, BİR NEVİ' TESETTÜRDÜR. MÜCÎB-İ İSTİHRAK HÂLÂTI SETRETMEKTEDİR. SEBEB-İ HACALET OLAN HÂLETLER TESETTÜRDÜR. (L/54) ESMALARIN BİRBİRİNE

Detaylı

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم جوائز املسابقات يف املناسبات ابلدعية «باللغة

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz? Eski Said Dönemi Eserleri Eserin Adı - Telif Tarihi / İlk Baskı Tarihi Divan-ı Harb-i Örfî (1909

Detaylı

Burada mecazın, alimlerin elinden cahillerin eline geçmesi durumunda nasıl hakikate dönüştüğüne ve hurafelere kapı açtığına işaret olunuyor.

Burada mecazın, alimlerin elinden cahillerin eline geçmesi durumunda nasıl hakikate dönüştüğüne ve hurafelere kapı açtığına işaret olunuyor. Sorularlarisale.com "İki kavs-ı mevhûme tinnîneyn yad edilmiş, hayalî bir teşbihle isim müsemmâ olmuş. Tinnîn ise yılandır." Defalarca okudum, ama çözemedim; bunun şeklini çizerek anlatabilir misiniz?

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat!

Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat! Sorularlarisale.com Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat! Peygamberimiz ( a.s.m )'ın insanların, meleklerin, ruhanilerin ve her şeyden önemlisi Allah'ın

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

Cevşen duasının ehemmiyeti..

Cevşen duasının ehemmiyeti.. Cevşen, benzeri olmayan bir duadır. Cevşen deki İlâhî isimleri tefekkür etmek sadece gafleti dağıtmaz, Allah ı tanıma konusundaki dereceyi de yükseltir. Peygamberimizin mükemmel duası Cevşen.. Bediüzzaman

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

(4) O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh her iş için iner dururlar.

(4) O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh her iş için iner dururlar. Sorularlarisale.com Leyle-i Kadir ب س م الل ه الر ح من الر حيم ا ن ا ا ن ز ل ن اه فى ل ي ل ة ال ق د ر (1) و م ا ا د ريك م ال ي ل ة ال ق د ر (2) ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن ا ل ف ش ه ر (3) ت ن ز ل ال م لي

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Ruhun Vicdanla Münasebeti

Ruhun Vicdanla Münasebeti Mehmedkirkinci.com Ruhun Vicdanla Münasebeti Vicdan, insanın kendi fiil ve hareketlerini tetkik ve muhakeme ederek, lehinde veya aleyhinde hüküm veren, sadık bir hâkim ve gizli bir histir. Bediüzzaman

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 Surenin Adı: Adını ilk âyetinden alır. Hümeze-Lümeze gibi kavram çiftleri genelde bir mananın iki kutbunu ifade eder. Gizli-Açık, Arkadan-Önden manası kelimenin bu yapısından

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Efendimizi (S.A.V.) Sevmek, Sünnet-i Seniyye ye Tabi Olmaktır.

Efendimizi (S.A.V.) Sevmek, Sünnet-i Seniyye ye Tabi Olmaktır. Efendimizi (S.A.V.) Sevmek, Sünnet-i Seniyye ye Tabi Olmaktır. Sünnet sözcüğü kelime manası itibari ile yol, istikamet manalarına gelmektedir. Istılahatta Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yolu anlamında

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB ALLAH Alemlerin Rabbi Konuşuyor Nasıl Bir Allah sın İNSAN Nasıl Bir Allah sın? Sorusuna Allah ın verdiği cevap Alemlerin Rabbi olan bir Allah

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/imanmertebeleri]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/imanmertebeleri] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/imanmertebeleri] İman Risale-i Nur Risale-i Nur Mütalaası Soru İman Mertebeleri "İman, yalnız icmâlî ve taklîdî

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ

PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ Sorularlarisale.com PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ Allah, insanı niçin yaratmıştır? sorusuna sık sık muhatap olmaktayız. Bu ve buna benzer soruların cevabını, akıl ve mantık mizanı

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Ruhun Akılla Münasebeti

Ruhun Akılla Münasebeti Mehmedkirkinci.com Ruhun Akılla Münasebeti Akıl; düşünme ve tefekkür aletidir. Akıl, mahiyetinin tam olarak anlaşılması mümkün olmayan ilahî bir sırdır. Akıl, hayrı ve şerri birbirinden ayıran, insanı

Detaylı

Bu fikre girmenin iki önemli sebebi vardır.

Bu fikre girmenin iki önemli sebebi vardır. Sorularlarisale.com Üstadımızın Dokuzuncu Lem'a'da vahdetü'l-vücud için verdiği örneği anlayamıyorum; daha basit bir örnek verebilir misiniz? Güneş ve ayna örneğini açar mısınız? Vahdet-i vücûd: Kelime

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur mu yoksa bir insan mıydı? ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل اك جگيب صىل الله عليه

Detaylı

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik.

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik. BEDİR BİLGİÇ Hastalar risalesi ruhumda büyük bir değişiklik yaşattı. *Kendinizi tanıtır mısınız? Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca

Detaylı

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır. ASRIN ÜÇ HASTALIĞI *1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser

Detaylı

Hz. Peygamber'in Tefekkürü

Hz. Peygamber'in Tefekkürü Mehmedkirkinci.com Hz. Peygamber'in Tefekkürü Hz. Aişe yi (r.a) ziyarete gelen bir zat; Hz. Muhammed de (s.a.v) gördüğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız? deyince, Hz. Aişe (r.a) şöyle buyurmuş:

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههشو ش ر د ر م د م

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههشو ش ر د ر م د م Kelimat-ı Kudsiyye Abdülhâlik el-gucdüvânî Hazretleri...(k.s) Tasavvufî terbiyeyi sistematik hâle getirdi. Tasavvufta ilerlemek isteyen sâliklere yapmaları gereken en önemli görevleri sekiz ana başlık

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme

yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme yayın no: 267 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-1 / Mesnevî-i Nuriye den Zerre ve Şemme Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 176 4 Sertifika

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 21

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 21 Ruhun dört özelliği var demiştik; Mahiyet Sıfata bakar Hakikatı Esmaya bakar Kanuniyet Evamir-i tekviniye yazılım çekirdekdeki yazılım Suret Esmaların; cilve,cemal, nakış, sanat bütünlüğü olan; alem-i

Detaylı

Kur an-ı Kerim-de cennette kadınlar eşler tanımlanırken,aile ortamı şu ifadelerle dile getirilir:

Kur an-ı Kerim-de cennette kadınlar eşler tanımlanırken,aile ortamı şu ifadelerle dile getirilir: CENNET'TE ÂİLE Kur an-ı Kerim-de cennette kadınlar eşler tanımlanırken,aile ortamı şu ifadelerle dile getirilir: Orada çok temiz zevceler de onların. [1] Adn cennetine girecekler atalarından,eşlerinden

Detaylı

ESMA VE SIFAT : (SÖZLER-DEN) Her şeyde aşikâre, vahdaniyetin çok delilleri var. (söz.55)

ESMA VE SIFAT : (SÖZLER-DEN) Her şeyde aşikâre, vahdaniyetin çok delilleri var. (söz.55) E S M A V E S I F A T (1) ESMA VE SIFAT : (SÖZLER-DEN) Her şeyde aşikâre, vahdaniyetin çok delilleri var. (söz.55) Bu kâinatı bütün esmasının kemalâtını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garib

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

5. KUREYŞ SÛRESİ ÖĞRENELİM

5. KUREYŞ SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 5. KUREYŞ SÛRESİ ا ا 1 ا ل ا يل ف ق ر يش الشت ا ء يلف ه م ر ح ل ة 3 ف لي ع ب دوا ر ب ه ذا الب ي ت 2 الص ي ف و 4 وع و ا من ه م م ن خ و ف الذ ي اط ع م ه م م ن ج ÖĞRENELİM

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. 16.MEKTUP MEVZUU : Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı.. NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. Taleb babında en az duranlardan birinin arzuhalidir.

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı