Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ýçindekiler Index Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel Müdür Mesajý 2010 Yýlý Teknik Sonuçlarý Çalýþtýðýmýz Reasürans Þirketleri Personel Sayýsý Bölge Müdürlüðü, Ýrtibat Bürosu, Þube Sayýsý, Þirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularýna Ýliþkin Açýklamalar Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Ýlgili ArGe Uygulamalarý Uygunluk Görüþü Introduction History Our Mission, Vision and Corporate Culture Values Capital Increases Made within The Year Financial Indicators Message of The Chairman Message of The CEO Technical Results of The Year 2010 Reinsurance Companies Number of The Personnel Our Network and Line of Business R&D Practices Pertaining to New Services and Business Activities Declaration of Compliance Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarý Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçiler Genel Müdür Yardýmcýlarý Ýç Sistem Kapsamýýndaki Yöneticiler Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi Ýçinde Yapýlan Toplantýlara Katýlýmlarý Organizasyon Þemasý Ýnsan Kaynaklarý Uygulamalarý Risk Grubuna Ýliþkin Bilgiler Genel Kurul Raporu (Özet) Management Information and Corporate Management Implementations Members of The Board of Directors Member of The Board of Directors and The Auditors Assistant General Managers Managers within Internal Systems Attendance Report of The BOD Members Organization Schedule H&R Applications Information on Risk Group General Assembly Report (Summary) Finansal ve Risk Yönetimine Ýliþkin Bilgiler Denetçi Raporu Ýç Denetim Faaliyetleri Risk Yönetimi Uygulamalarý Baðýmsýz Denetim Raporu Finansal Tablolar Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar Mali Bünyeye Ýliþkin Bilgiler Mali Durum, Karlýlýk ve Tazminat Ödeme Gücüne Ýliþkin Deðerlendirme Son Beþ Yýllýk Döneme Ýliþkin Özet Finansal Bilgiler Ýletiþim Bilgileri Information Regarding Financial and Risk Management Auditor s Report Internal Audit Activities Risk Management Applications Independent Audit Report Financial Statements Notes to Financial Statements Information on Financial Structure Valuation on Financial Situation, Profitability and Solvency Financial Information for Last Five Years Contact Information

4

5

6

7 Sunuþ Tarihçe / IntroductionHistory Iþýk Sigorta yurt çapýnda 570 i aþan yetkili acentesi, Asya Katýlým Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý þubeleri aracýlýðýyla sigortacýlýk faaliyetlerini yürütmektedir. Iþýk Sigorta 20 Aralýk 1995 tarihinde TL ödenmiþ sermaye ile kurulmuþtur. Kuruluþumuzun ilk gününden bugüne dek, sigorta bilincinin daha geniþ kitleler tarafýndan algýlanmasýný, böylece sektörün büyümesine katkýda bulunmayý ve fayda yaratmayý bir misyon olarak benimsemiþ bulunuyoruz. Þirketimiz, kuruluþundan itibaren yarattýðý güven ve yüksek performansýn etkisiyle sigorta sektörünün en önemli oyuncularý arasýna girmeyi baþarmýþtýr. Devam eden yýllarda sermaye artýrýmýna giderek; 27 Aralýk 1997 tarihinde yapýlan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayemizi TL ye yükselttik. Ýstikrarlý büyümemizle birlikte sermaye artýrýmýmýz sonraki yýllarda da devam etti. Sermayemizi sýrasýyla 24 Ocak 2001 tarihinde 4 milyon TL ye, 11 Mart 2002 tarihinde 6 milyon TL ye, 24 Aðustos 2004 tarihinde 12 milyon TL ye, 31 Ekim 2005 tarihinde 15 milyon TL ye, 20 Temmuz 2006 tarihinde 20 milyon TL ye ve 23 Þubat 2007 tarihinde 40 milyon TL ye çýkardýk. Son olarak 07 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýmýzda ise bu rakam TL ye ulaþtý. Bu arada 2005 yýlýnda ortaklýk yapýsý içinde Bank Asya nýn hisse oranýný yüzde 65 e çýkarmasý þirketimizi daha da güçlendiren baþka bir unsur olmuþtur. Bugün geldiðimiz noktada, her geçen yýl zenginleþen varlýklarýmýzýn ötesinde, çok geniþ bir portföye, hýzlý, kesintisiz ve sürekli bir hizmet vermenin gururunu yaþamaktayýz. Yerel sermayenin, ülkemiz ekonomisi için hayati öneminin bilincinde olan geniþ bir acente ve müþteri aðýna sahip olmamýz bu gururu çoðaltýyor. Teknolojinin tüm gerekliliklerinden maksimum yararlanýyor ancak iþimizin insanlar aracýlýðýyla insana hizmet eden bir iþ olduðunu da asla unutmuyoruz. Müþterilerimize ve acentelerimize daha kolay hizmet verebilmek ve ulaþýlabilirliði saðlamak amacýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana ve Antalya da Bölge Müdürlükleri; Bursa ve Trabzon da Bölge Temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyoruz. Kuruluþumuzla birlikte kurumsal yapýlanmaya da büyük önem vererek, bu yönde kesintisiz bir geliþim gösteriyoruz. Öncelikle, hizmetlerimizin sürekliliði ve kesintisiz sunulabilmesi için teknolojik yatýrýmlarýmýzý geliþtiriyoruz. Bunun yanýnda 2007 yýlýnýn Kasým ayýndan itibaren, Genel Müdürlüðümüzü, Bank Asya Genel Müdürlüðü nün Akýllý Bina sýna taþýyarak; acente ve müþterimize daha etkin bir hizmet vermeye baþladýk. Sektörün ve deðerli müþterilerimizin ihtiyaçlarýna en uygun ürünleri oluþturmak ve acentelerimizin güvenebilecekleri, ticari hayatlarý boyunca iþ ortaklýðý yapabilecekleri bir kurum olmak öncelikli hedeflerimizdir. Iþýk Sigorta, gelecek yýllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayýþýyla sigorta sektörüne deðer katmaya devam edecektir. Iþýk Sigorta has been carrying out insurance activities with its more than 570 authorized agencies and by the branches of Asya Katýlým Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý and Türkiye Finans Katýlým Bankasý, throughout the country. Iþýk Sigorta was founded on 20 December 1995 with a paid up capital of TL We have adopted as a mission to make the sense of insurance to be perceived by larger groups, to contribute to the growth of the sector and create difference accordingly since the first day of the foundation. Our company has succeeded to take part among leading insurance companies due to the confidence and high performance it has established since its establishment. Through ongoing years, we realized capital increase and it reached to TL at General Assembly Meeting held on 27 December The capital increase continued in line with our stable growth. We increased our capital to TL 4 million, TL 6 million, TL 12 million, TL 15 million, TL 20 million and TL 40 million respectively on 24 January 2001, 1 March 2002, 24 August 2004, 31 October 2005, 20 July 2006 and 23 February Finally, this figure reached to TL at the last Ordinary General Assembly Meeting held on 07 May Another factor strengthening our company is that Bank Asya increased its share to 65% within the partnership structure in Today, we feel right proud of giving fast and continuous service to a wide portfolio beyond our assets enriching by each passing year. That we have a wide agency and customer network conscious that domestic capital is of grate importance for country s economy increases this proud, as well. We take maximum benefit from all the requirements of technology never forgetting that our duty is serving to people through people" In order to give easier service and accessibility to our customers and agencies, we carry out business in Istanbul, Ankara, Izmir, Adana and Antalya Regional Offices together with Bursa and Trabzon Representatives. We pay great attention to institutional structuring with our corporation and grow continuously in this way. Firstly, we develop our technologic investments for the continuality of our services. Accordingly, we have started to give more effective service to our agencies and customers moving our General Headquarters to the Smart Building of General Headquarters of Bank Asya. Providing the sector and our valuable customer with the most appropriate products and remaining as an institution to be trusted by our agencies and worked with through business life are among our primary objections. Iþýk Sigorta will always continue to contribute to the insurance sector with its innovative and qualified service of concept in the following years, as well. Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 5

8 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Our Mission, Vision and Corporate Culture Values MÝSYONUMUZ Kurumsal deðerlerimiz ýþýðýnda sürdürülebilir, hýzlý ve kaliteli hizmet sunarak, müþteri memnuniyetini saðlamak ve güven duyulan bir þirket olmak. VÝZYONUMUZ Çalýþanlarý ve acenteleri ile birlikte, her zaman için müþteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çaðýn gerektirdiði deðiþimlere açýk, kendini yenileyebilen kalýcý bir marka olmak. OUR MISSION To ensure customer satisfaction and remain as a trusted company providing a sustainable, fast and qualified service in line with our corporate values. OUR VISION To be a permanent and self reformative brand always open to the changes required by the age giving service above the customer expectations together with its personnel and agencies. Kurum Kültürü Deðerlerimiz KATILIMCI Herkesin görüþlerini rahatlýkla söyleyebilmesi ve görüþlerine deðer verildiðinin hissettirilmesi, Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalýþmasý, Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olmasý. Corporate Culture Values PARTICIPATORY Make everybody express their opinions freely and make them feel that their opinions are appreciated, Make everybody feel concerned and work devotedly, Have a team spirit away from central management. ETÝK DEÐERLERE BAÐLI Ýçinde bulunduðu toplumun deðer yargýlarýnýn önemsenmesi, Ticari ahlak kurallarýna önem verilmesi. DEPENDENT ON ETHIC VALUES Regarding the value judgments of the society lived in, Paying attention to the commercial ethic values. GELÝÞÝME AÇIK VE YENÝLÝKÇÝ Piyasa koþullarýna ve zamana göre çabuk hareket edebilmek, Çaðýn gereklerine uygun teknolojik altyapý ile çalýþmak, Herkesin geliþimi için çaba harcamak. OPEN FOR IMPROVEMENT AND INNOVATIVE Acting quickly in line with market conditions and the time, Working with the technological background required by the era, Endeavoring for the development of everybody. GÜVENÝLÝR Yaptýklarýnda ve söylediklerinde tutarlý olmak, Herkese karþý adil davranmak, Herkesin bilgilerini gizli tutmak. TRUSTABLE Providing consistence between the words and actions, Treating fairly to everybody, Keeping others' information secret. PROFESYONEL Satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde, müþterilere beklentilerin üzerinde ve zamanýnda çözüm bulmak, Karþýlýklý memnuniyeti tüm faaliyetlerin odaðýnda tutmak. PROFESSIONAL Finding solutions to customers in time above expectations on sale and after sale services, Keep the mutual satisfaction at the focus of each action. 6 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

9 Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý / Capital Increase Made within The Year 2010 yýlýnda sermaye artýrýmý yapýlmamýþtýr. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket in nominal sermayesi TL olup, tamamý ödenmiþ paydan ibarettir. En son sermaye artýrýmý 2008 yýlýnda yapýlmýþ, Þirket, 07 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayesini TL den TL ye çýkartma kararý almýþtýr. Artýrýlan sermayenin tescili 27 Haziran 2008 tarihinde yapýlmýþ ve 2 Temmuz 2008 tarihinde 7096 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiþtir. Sermaye artýrýmýnýn TL lik kýsmýnýn nakit olarak karþýlanmasýna karar verilmiþtir TL lik kýsým diðer yedekler ve daðýtýlmamýþ karlar, TL lik kýsým ise 2007 yýlýna ait net dönem karýndan karþýlanmýþtýr. Sermayenin 31 Aralýk 2009 itibarýyla ödenmemiþ kýsmý olan TL için 23 Aralýk 2009 tarihinde yapýlan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü nün 25 Aralýk 2009 tarihinde tescil olarak 30 Aralýk 2009 tarihli 7469 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Olaðanüstü Genel Kurul ile 31 Mayýs 2011 tarihine kadar tamamlanmasý yönünde karar alýnmýþtýr. 25 Kasým 2010 tarihinde 392 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü nün 19 Kasým 2009 tarih, 5909 sayý ile tasdikinden geçen tadil mukavelesine göre 31 Mayýs 2011 tarihine kadar ödenmesi gereken sermayenin, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar ödenmesine oybirliði ile karar verilmiþ, söz konusu TL ödenmemiþ sermaye nakden tamamlanmýþtýr. No capital increase was made in As of 31 December 2010, nominal capital of the Company is TL and consists of fully paid shares. The last capital increase was made in 2008 and the Company decided to increase its capital from TL to TL at the Ordinary General Assembly Meeting held on 07 May The registration of the increased capital was made on 27 June 2008 and announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 2 July 2008 and numbered It was decided to cover TL of the capital increase in cash. TL was covered from other reserves and undistributed profit while TL was covered by net period income of the year It was decided at the Extraordinary General Assembly held on 23 December 2009, which was registered on 25 December 2009 by the TR Ministry of Industry and Commerce Directorate General of Domestic Trade and announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 30 December 2009 and numbered 7469 that TL , that the unpaid capital as of 31 December 2009, to be completed until 31 May Pursuant to the Board of Directors resolution dated 25 November 2010 and numbered 392, it was unanimously decided that the capital, which was to be paid until 31 May 2011 in accordance with the amendment agreement approved on 19 November 2009 under the number of 5909 by TR Ministry of Industry and Commerce Directorate General of Domestic Trade, to be paid until 31 December 2010 and the said unpaid capital of TL was paid in cash. 31 Aralýk 2010 Pay Tutarý (TL) Pay Oraný (%) Asya Katýlým Bankasý A.Þ. M. Ýhsan Kalkavan Ýrfan Hacýosmanoðlu Refik Yavuz Kalkavan Gülsüm Betül Karagöz Salih Sarýgül Ünal Kabaca Ömer Faruk Berksan Ayþe Tulin Berksan Abdurrahman Selçuk Berksan Diðer Toplam ,42 8,20 5,00 4,37 3,00 2,10 2,01 2,00 1,67 1,54 4,69 100,00 31 December 2010 Share Amount (TL) Share Ratio (%) Asya Katýlým Bankasý A.Þ. M. Ýhsan Kalkavan Ýrfan Hacýosmanoðlu Refik Yavuz Kalkavan Gülsüm Betül Karagöz Salih Sarýgül Ünal Kabaca Ömer Faruk Berksan Ayþe Tulin Berksan Abdurrahman Selçuk Berksan Other Total ,42 8,20 5,00 4,37 3,00 2,10 2,01 2,00 1,67 1,54 4,69 100,00 1) TL lik sermaye tutarý içerisinde, yönetim kurulu üyelerimizden Cemil Özdemir TL (% 0,1), Ýrfan Hacýosmanoðlu TL (%5), Refik Yavuz Kalkavan TL (%4,37), Salih Sarýgül TL (%2,10), Ömer Faruk Berksan TL (%2), Recep Koçak TL lik (%0,1) paya, denetçilerimizden Ayhan Keser TL lik (%0,1) paya sahip bulunmaktadýrlar. 2) 2010 yýlý içerisinde hisse devri olmamýþtýr. 1) Among the capital amount of TL , members of Board of Directors, Cemil Özdemir has TL (0,1%), Ýrfan Hacýosmanoðlu has TL (5%), Refik Yavuz Kalkavan has TL (4,37%), Salih Sarýgül has TL (2,10%), Ömer Faruk Berksan has TL (2%), Recep Koçak has TL (0,1%) shares and Ayhan Keser, one of our auditors, has TL (0,1%) share. 2) No share transfer was realized within Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 7

10 Finansal Göstergeler / Financial Indicators Nakit Varlýklar ve Finansal Varlýklar Kýsa Süreli Alacaklar Uzun Süreli Alacaklar Diðer Aktifler Varlýklar Toplamý Kýsa Süreli Borçlar Uzun Süreli Borçlar Diðer Yükümlülükler Özkaynaklar Yükümlülükler Toplamý Teknik Gelirler Yazýlan Primler Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) Yazýlan Primler Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) Teknik Giderler Ödenen Hasarlar Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) Ödenen Hasarlar Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) Teknik Kar/Zarar Mali Gelirler Mali Giderler Mali Kar/Zarar Vergi Karþýlýðý Dönem Net Kar/Zarar % Deðiþim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,25 (28,38) (47,50) 2,27 13,71 12,09 45,99 (3,03) 14,80 13,71 (5,73) 5,24 6,32 (1,29) (15,02) (6,25) (67,49) (27,32) 11,44 (195,27) (84,40) Cash Assets and Financial Assets Short Term Receivables Long Term Receivables Other Assets Total Assets Short Term Liabilities Long Term Liabilities Other Liabilities Equities Total Liabilities Technical Incomes Gross Written Premiums (Reinsurer Share Not Deducted) Net Written Premiums (Reinsurer Share Deducted) Technical Expenses Gross Paid Claims (Reinsurer Share Not deducted) Net Paid Claims (Reinsurer Share Deducted) Technical Income/Loss Financial Income Financial Expenses Financial Income/Loss Tax Provision Period Net Income/Loss % Change ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,25 (28,38) (47,50) 2,27 13,71 12,09 45,99 (3,03) 14,80 13,71 (5,73) 5,24 6,32 (1,29) (15,02) (6,25) (67,49) (27,32) 11,44 (195,27) (84,40) 8 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

11

12 Behçet Akyar Yönetim Kurulu Baþkaný Chairman Iþýk Sigorta olarak hedefimiz, sigorta sektörüne derinlik kazandýrarak büyümek ve hissedarlarýmýzýn katýlýmý ile artan oranda deðer üretmektir. Sadece fiyat odaklý rekabetin sürdürülebilir bir büyüme saðlamayacaðýný bilerek, geniþ kitlelere ulaþýp sigorta bilincini artýrmayý ve bu yolla ürün ve hizmetlerimizi sunmayý hedefliyoruz. Our objection as Iþýk Sigorta is to grow by adopting perspective to the insurance sector and to produce value. Knowing that only pricebased competition does not serve to sustainable growth we aim to improve insurance conscious of extended larger groups by means of diversified products and services.

13 Deðerli Iþýk Sigorta Ailesi, Saygýdeðer Ortaklarýmýz; Ülkemiz her geçen sene büyüyen ekonomisi ile dünya ekonomisinin çok önemli bir parçasý olma özelliðini, artan ölçüde geliþtirmektedir. Hali hazýrda dünyanýn 17. Ekonomisi olan Ülkemiz, 729 milyar dolara ulaþan milli geliri ile büyümeye devam etmektedir. IMF, 2015 yýlýnda Türkiye nin milli gelirinin 1.03 trilyon dolara ulaþacaðýný tahmin etmektedir yýlýnda özellikle Avrupa da giderek artan borç krizi, baþta Avrupa Birliði ve IMF tarafýndan saðlanan destekler ve alýnan önlemler ile iyileþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Geçtiðimiz yýlýn ilk çeyreðine önce Yunanistan da baþlayan ve sonrasýnda Ýrlanda, Portekiz ve hatta Ýspanya yý tehdit eden borç krizi, bu ülkelerin borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde artýrmýþtýr. Türkiye izlediði politikalarla küresel krizden daha sýnýrlý ölçüde etkilenmiþ ve kriz sonrasý en hýzlý toparlanan ülkelerden biri olmuþtur. Türkiye, bu dönemde G20 ülkeleri arasýnda Çin den sonra en hýzlý büyüyen ülke konumuna gelmiþtir. Ülkemiz sigorta sektörü 2010 yýlýnda toplam 14.1 milyar TL prim üretimi saðlamýþ olup, bir önceki yýla göre yaklaþýk %15,05 oranýnda bir artýþ gerçekleþtirmiþtir. Sigorta sektörünün 2010 yýlý prim üretiminin 11.9 milyar TL lik kýsmý elementer branþlardan, 2.2 milyar TL lik kýsmý ise hayat sigortalarýndan saðlanmýþtýr yýlýnda hayat dýþý branþlarda büyüme oraný %14,08 olarak gerçekleþirken, hayat sigortalarýnda büyüme oraný ise %20,70 olmuþtur. Ülkemizde toplam prim üretiminin milli gelir içindeki payý %1,3 seviyelerinde olmasýna karþýlýk, Avrupa Birliði ülkelerinin prim üretimlerinin milli gelirleri içindeki payý %8,6 dýr. Dünyada kiþi baþýna düþen sigorta primi ortalamasý 595 dolar, Avrupa Birliði ülkelerinde dolar iken, ülkemizde bu tutar 105 dolardýr. Gerek kiþi baþýna düþen prim ve gerekse de sigorta üretiminin milli gelir içindeki payýnýn düþüklüðü, büyüyen Türkiye yi cazip kýlmaktadýr. Türkiye, dünyanýn en büyük 17. ekonomisi olmasýna karþýn, prim üretim sýralamasýnda 38. sýradadýr. Ortalama yaþýn 27, nüfusun % 50 sinin ise 30 yaþýn altýnda olduðu ülkemizde sigorta sektörünün potansiyeli oldukça yüksektir. Bu potansiyel, sektöre olan yabancý ilgisini her geçen gün artýrmaktadýr. Ancak pazar payý kazanmak için yapýlan irrasyonel ve rakibe göre fiyat odaklý rekabet, sigortacýlýk sektörünü en çok zorlayan unsur olmaya devam etmektedir. Iþýk Sigorta olarak hedefimiz, sigorta sektörüne derinlik kazandýrarak büyümek ve hissedarlarýmýzýn katýlýmý ile artan oranda deðer üretmektir. Sadece fiyat odaklý rekabetin sürdürülebilir bir büyüme saðlamayacaðýný bilerek, geniþ kitlelere ulaþýp sigorta bilincini artýrmayý ve bu yolla ürün ve hizmetlerimizi sunmayý hedefliyoruz. Þirketimiz, sektörde yaþanan fiyat odaklý rekabetin dýþýnda kalmaya özen göstererek, bundan sonraki dönemlerde de agresif fiyat politikalarý izlemeden, kar merkezli büyüme stratejisini sürdürecektir. Bu vesile ile genel kurulumuzun Þirketimiz ve iþ ortaklarýmýz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum. Saygýlarýmla, Dear Iþýk Sigorta Family, Honorable Partners; Our country has been increasingly developing its feature of being a significant part of world economy with its economy growing each passing year. Already ranging at 17 th Economy of the World, our country is continuing to develop with its national income reaching up to 729 million dollar. IMF is expecting that the national income of Turkey will have reached to 1.03 trillion dollar by The debt crisis which is increasingly growing especially in Europe in 2010 has been tried to be prevented with the supports provided and the measures taken by especially the European Union and IMF. Started first in Greece and then threatened Ireland, Portugal and even Spain in the first quarter of the previous year, the debt crisis has incredibly increased the loan costs of these countries. Turkey has been less effected by the global crisis due to the policies followed and has been one of the quickest recovered countries after the crisis. Turkey has become the second fastest growing country after China among G20 countries in this period. The Turkish insurance sector has provided a premium production of total TL 14.1 billion in 2010 with a rise at the rate of 15,05%. TL 11.9 billion of 2010 premium production was provided by nonlife branches and TL 2.2 billion was acquired from life insurances. While the growth rate of nonlife branches was realized as 14,08% in 2010, the same was realized as 20,70% in life insurances. The share of total premium production among national income is 1,3% in our country, which is 8,6% in average for European countries. Where insurance premium average per capita is USD 595 in the world, it is USD in European Union countries and USD 105 in our country. Both the premium per capita and the lower share of insurance production among national income make the growing Turkey attractive. Despite being the 17 th biggest economy in the world, Turkey is ranging 38 th in premium production. Having an average age 27 and 50% of the population under the age of 30, our country s insurance potential is incredibly high. This potential is drawing the foreigners interest to the sector more day by day. However, the irrational and pricefocused hard competition is the biggest hindrance for the insurance sector. Our objection as Iþýk Sigorta is to grow by adopting perspective to the insurance sector and to produce value. Knowing that only pricebased competition does not serve to sustainable growth we aim to improve insurance conscious of extended larger groups by means of diversified products and services. Our Company will maintain its profitbased growth strategy in the future by keeping away from price competition. I would like to take this occasion to wish that our General Assembly will bring good luck for our Company and business partners. Yours Faithfully, Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 11

14 Recep Koçak Genel Müdür General Manager Türk Sigorta Sektörü genelinde, þirketler önümüzdeki dönemde de pazar paylarýný belki artýracak ancak ayný politikalarýn devamý halinde geçmiþteki yüksek teknik karlýlýk oranlarýnýn yakalanmasý daha zor olacaktýr. Þirketler karlýlýk için her alanda ve her anlamda müþteri ve acente segmentasyonuna gitmek zorunda kalacaklardýr. Kar elde edebilmek için bu segmentasyonu gerçekleþtirebilen þirketler baþarýlý ve rekabette avantajlý olabilecektir. The companies in the Turkish Insurance Sector may increase their market shares in the following period; however the previous existing high technical profit ratios will be harder to achieve as long as same politics kept applied. For profitability the companies will need to have customer and agency segmentation at every field. The success in this segmentation will bring profit and advantage in the competition.

15 Deðerli Iþýk Sigorta Ailesi, Saygýdeðer Hissedarlarýmýz; 2010 yýlý sigorta sektörü üretim rakamlarý enflasyonun üzerinde bir büyüme kaydetmesine karþýn, karlýlýk açýsýndan kötü hatýrlanacak bir yýl olmuþtur. Son birkaç yýldýr sürekli düþen teknik karlýlýk oranlarý, 2010 yýlý sonunda %0,03 seviyelerine kadar gerileyerek þirketleri önlem almaya zorlayacak duruma getirmiþtir. Sigorta þirketlerinin teknik karlýlýklarýndaki azalma, hasar prim oranlarýndaki dengesizlikten ve fiyata dayalý rekabetten kaynaklanmýþtýr. Buna teknik karþýlýklarla ilgili uygulamanýn getirdiði yükler de eklendiðinde 2010 yýlý sigorta þirketleri açýsýndan hiç de iyi geçmemiþtir. Sigorta sektörünün 2010 yýlý prim üretimi 2009 yýlýna göre %15,05 artarak 14 milyar lirayý aþmýþtýr yýlýndaki prim üretiminin 11 milyar 949 milyon liralýk bölümü hayat dýþý branþlardan, 2 milyar 181 milyon lirasý ise hayat sigortalarýndan elde edilmiþtir yýlýnda hayat dýþý branþlarda büyüme oraný %14,08 olarak gerçekleþirken hayat sigortalarýndaki büyüme %20,70 olmuþtur yýlýndaki enflasyon dikkate alýndýðýnda sektör geçen yýl reel olarak yaklaþýk %7 oranýnda büyümüþtür yýlýnda toplam prim üretimi bir önceki yýla göre yaklaþýk olarak dolar bazýnda da %12 oranýnda artarak 9,4 milyar dolar olmuþtur. Böylece sigorta sektörü ekonomik kriz dönemindeki üretim kaybýný telafi ederek, yeniden 2007 yýlýndaki performansýný yakalamýþtýr. Iþýk Sigorta bu dönemde inanýlmaz boyutlara ulaþan rekabetin ne içinde ne de tarafý olmuþtur. Þirketimiz fiyat odaklý rekabetin dýþýnda kalmaya özen göstermiþ, satýþ kanallarýna da bu prensibi benimseterek, kar merkezli büyüme stratejisinden ödün vermemiþtir. Iþýk Sigorta, 2010 yýlý sonu itibarýyla 177 personeli, 5 Bölge Müdürlüðü, 2 Temsilciliði, 576 acentesi, 469 Asya Katýlým, Albaraka Katýlým ve Türkiye Finans Katýlým Bankalarý þubesi ve 767 anlaþmalý servisi ile sigortalýlarýna hizmet vermektedir. Þirketimizin 2010 yýlý prim üretimi bir önceki yýla göre %5,24 artarak, TL olarak gerçekleþmiþtir. Bu dönemde 157 adet yeni acente açýlmýþtýr yýlýnda yangýn ve doðal afetler branþý üretimi %13,11 artýþ ile bin TL, kara araçlarý branþý üretimi %2,93 artýþ ile bin TL, kara araçlarý sorumluluk branþý üretimi %1,51 artýþ ile bin TL, kaza branþý üretimi %17,52 artýþ ile bin TL, nakliyat branþý üretimi %17,58 artýþ ile bin TL, genel sorumluluk branþý üretimi %18,16 artýþ ile bin TL, genel zararlar branþý üretimi %13,19 azalýþ ile bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde sigorta sektörünün büyüme oranlarý yangýn ve doðal afetler branþýnda %3,61, kara araçlarý branþýnda %18,40, kara araçlarý sorumluluk branþýnda %15,57 kaza branþýnda %11,89, nakliyat branþýnda %15,54, genel sorumluluk branþýnda %30,38, genel zararlar branþýnda %9,84 olmak üzere toplamda bir önceki yýla göre %14,08 olarak gerçekleþmiþtir. Þirketimizin büyüme oranýnýn sektör ortalamasýnýn altýnda gerçekleþmesinin ana nedeni olarak kara araçlarý (kasko) ve kara araçlarý sorumluluk branþlarýndaki artýþ oranýnýn sektörün çok altýnda gerçekleþmesi görülmektedir. Yýllardýr zarar edilen bu branþlarda izlenen agresif fiyat politikalarý, sektör zarar rakamlarýnýn ana kalemlerini ve ana nedenlerini teþkil etmektedir. Rekabetin en fazla olduðu kara araçlarý (kasko) branþýnda þirketimiz istikrarlý fiyat politikasýndan taviz vermemiþtir. Iþýk Sigorta 2010 yýlý sonunda sektörde 128 milyon TL teknik zarar edilen kara araçlarý (kasko) branþýnda teknik kar elde eden az sayýda þirketten biri olmuþtur. Bu dönemde sigorta sektöründeki üretim artýþý þirket karlarýna olumlu yansýmamýþtýr. Üretim artýþ oraný sektör ortalamasýnýn yarýsý kadar gerçekleþen þirketimiz bu dönemde TL teknik kar elde etmiþtir. Þirketimizin vergi sonrasý net karý ise TL dir. Hazine Müsteþarlýðý nýn 2010 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere Aktüeryal Zincir Merdiven Metodu nda (AZMM) yaptýðý deðiþiklikler nedeniyle þirketlerin hasar yükümlülükleri artmýþ, bu deðiþiklik özellikle trafik branþý sonuçlarýný olumsuz etkilemiþtir. Buna raðmen þirketimiz sektörün en karlý þirketlerinden biri olmuþtur. Türk Sigorta Sektörü genelinde, þirketler önümüzdeki dönemde de pazar paylarýný belki artýracak ancak ayný politikalarýn devamý halinde geçmiþteki yüksek teknik karlýlýk oranlarýnýn yakalanmasý daha zor olacaktýr. Þirketler karlýlýk için her alanda ve her anlamda müþteri ve acente segmentasyonuna gitmek zorunda kalacaklardýr. Kar elde edebilmek için bu segmentasyonu gerçekleþtirebilen þirketler baþarýlý ve rekabette avantajlý olabilecektir yýlýnda birtakým önlemler alýnacak dahi olsa, kara araçlarý (kasko) ve kara araçlarý sorumluluk gibi bazý branþlarýn sonuçlarýnýn iyi olmayacaðýný öngörmekteyiz. Çünkü 2010 yýlýnda verilen düþük fiyatlar, 2011 bilançolarýnda da karþýmýza zarar rakamý olarak çýkacaktýr. Iþýk Sigorta nýn kar merkezli operasyonlarý satýþ kanallarý tarafýndan da desteklenmekte ve uygulanmaktadýr. Bu nedenle þirketimizin karlýlýk rakamlarý sektör ortalamasýnýn üzerinde gerçekleþmiþ ve gerçekleþmeye devam edecektir. Bu baþarýda büyük katkýsý olan çalýþanlarýmýz ve acentelerimiz adýna bizlere her zaman inanarak destek olan Yönetim Kurulumuza teþekkürlerimi arz eder, bu vesile ile Baðýmsýz Denetim Raporu, Bilanço ve Kar / Zarar Tablolarýmýzý bilgi ve onaylarýnýza sunarým. Saygýlarýmla, Recep Koçak Genel Müdür Dear Iþýk Sigorta Family, Honorable Shareholders; Despite the premium growth of insurance sector above the inflation, 2010 was a bad year to be remembered in terms of profitability. The technical profitability ratio continuously decreasing for the last few years decline to 0,03% at end of 2010 have made to force companies to take measures. The decrease in technical profitability of insurance companies has been incurred by the instability of loss ratio and pricebased competition. After having considered the load of new technical reserves implementations, 2010 could not be said to be a good year for Turkish insurance companies, at all premium production of insurance sector exceeded TL 14 billion with a rise of 15,05% compared to The premium production 2010 consists of nonlife insurance premium TL 11 billion 949 million and life insurance premium TL 2 billion 181 million. While the 2010 growth ratio in nonlife branches was 14,08%, it was 20,70% in life insurances. Considering the inflation rate in 2010, the sector grew at 7% in real terms last year. In 2010, total premium production reached to USD 9.4 billion with a growth ratio of 12% on dollar basis. Thus, the insurance sector recovered the crisis period and caught up with the performance of 2007 again. Iþýk Sigorta has been neither in nor part of the fierce price competition reaching up to incredible levels within this period. Our Company has tried to be out of pricebased competition and adopted this principle to its sales channels and did not make any concession in profitbased growing strategy. Iþýk Sigorta has been giving service to its insured with its 177 personnel, 5 regional offices, 2 representatives, 576 agencies, 496 Asya Katýlým, Albaraka Katýlým and Türkiye Finans Katýlým Bank branches and 767 contractual automobile service companies premium production of our Company realized as TL with a rise of 5,24% compared to new agencies were opened up in this period. Fire and natural disaster branch production realized as TL thousand with a rise of 13,11%, motor vehicles branch production as TL thousand with 2,93%, motor vehicle liability branch production as TL thousand with 1,51%, accident branch production as TL thousand with 17,52%, marine branch production as TL thousand with 17,58%, general liability branch production as TL thousand with 18,16%, general damage branch production as TL thousand with a decrease at 13,19%. The growth ratio of the sector at the same period realized as 3,61% increase in fire and natural disasters branch, 18,40% in motor vehicles branch, 15,57% in motor vehicles liability branch, 11,89% in accident branch, 15,54% in marine branch, 30,38% in general liability branch, 9,84% in general losses branch and totally 14,08% increase compared to last year. As the main reason having company ratios below the sector average we observe that the growth rate in motor vehicles motor own damage and motor vehicle liability branches realized considerably below the sector. The aggressive price policies followed in these branches for years constitute the main items and main reasons of the sector s loss figures. Our company has made no concession in its stable price policy on motor own damage branch which is mostly affected by the competition. Iþýk Sigorta has been one of the few companies achieving technically profit in motor own damage branch, in which the sector had TL 128 million loss in 2010YE. The production increase of insurance sector within this period did not have positive effect on the profits of the companies. With its production growth ratio at half of the sector average, our Company had TL technical profit in this period. The net profit figure after tax of our company is TL Loss burden of the companies increased due to the changes on actuarial chain ladder method made by Undersecretariat of Treasury being applied as of 2010, and these changes especially affected the results of traffic branch negatively. Nevertheless our company, even with this result, has been among the most profitable companies of the sector. The companies in the Turkish Insurance Sector may increase their market shares in the following period; however the previous existing high technical profit ratios will be harder to achieve as long as same politics kept applied. For profitability the companies will need to have customer and agency segmentation at every field. The success in this segmentation will bring profit and advantage in the competition. Even if some measures are taken in 2011, we expect that the results of motor vehicles motor own damage and motor vehicle liability branches will not be positive. Because the low prices given in 2010 will be confronted as loss figures in 2011 balance sheets. Profitbased operations of Iþýk Sigorta have been supported and applied by sales channels, as well. Thus, the profitability figures of our company have been realized above the sector average and will keep to be realized in the future. I would like to thank to Board of Directors for all their supports on behalf of our personnel and agencies having great contribution in this success and kindly submit Independent Audit Report, Balance Sheet and Profit/ Loss Statements to your information and approval. Yours Faithfully, Recep Koçak General Manager Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 13

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Miller/Değirmenci Dergisi artık her ay sizlerle Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın yeni yılını

Detaylı