Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ýçindekiler Index Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel Müdür Mesajý 2010 Yýlý Teknik Sonuçlarý Çalýþtýðýmýz Reasürans Þirketleri Personel Sayýsý Bölge Müdürlüðü, Ýrtibat Bürosu, Þube Sayýsý, Þirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularýna Ýliþkin Açýklamalar Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Ýlgili ArGe Uygulamalarý Uygunluk Görüþü Introduction History Our Mission, Vision and Corporate Culture Values Capital Increases Made within The Year Financial Indicators Message of The Chairman Message of The CEO Technical Results of The Year 2010 Reinsurance Companies Number of The Personnel Our Network and Line of Business R&D Practices Pertaining to New Services and Business Activities Declaration of Compliance Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarý Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçiler Genel Müdür Yardýmcýlarý Ýç Sistem Kapsamýýndaki Yöneticiler Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi Ýçinde Yapýlan Toplantýlara Katýlýmlarý Organizasyon Þemasý Ýnsan Kaynaklarý Uygulamalarý Risk Grubuna Ýliþkin Bilgiler Genel Kurul Raporu (Özet) Management Information and Corporate Management Implementations Members of The Board of Directors Member of The Board of Directors and The Auditors Assistant General Managers Managers within Internal Systems Attendance Report of The BOD Members Organization Schedule H&R Applications Information on Risk Group General Assembly Report (Summary) Finansal ve Risk Yönetimine Ýliþkin Bilgiler Denetçi Raporu Ýç Denetim Faaliyetleri Risk Yönetimi Uygulamalarý Baðýmsýz Denetim Raporu Finansal Tablolar Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar Mali Bünyeye Ýliþkin Bilgiler Mali Durum, Karlýlýk ve Tazminat Ödeme Gücüne Ýliþkin Deðerlendirme Son Beþ Yýllýk Döneme Ýliþkin Özet Finansal Bilgiler Ýletiþim Bilgileri Information Regarding Financial and Risk Management Auditor s Report Internal Audit Activities Risk Management Applications Independent Audit Report Financial Statements Notes to Financial Statements Information on Financial Structure Valuation on Financial Situation, Profitability and Solvency Financial Information for Last Five Years Contact Information

4

5

6

7 Sunuþ Tarihçe / IntroductionHistory Iþýk Sigorta yurt çapýnda 570 i aþan yetkili acentesi, Asya Katýlým Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý þubeleri aracýlýðýyla sigortacýlýk faaliyetlerini yürütmektedir. Iþýk Sigorta 20 Aralýk 1995 tarihinde TL ödenmiþ sermaye ile kurulmuþtur. Kuruluþumuzun ilk gününden bugüne dek, sigorta bilincinin daha geniþ kitleler tarafýndan algýlanmasýný, böylece sektörün büyümesine katkýda bulunmayý ve fayda yaratmayý bir misyon olarak benimsemiþ bulunuyoruz. Þirketimiz, kuruluþundan itibaren yarattýðý güven ve yüksek performansýn etkisiyle sigorta sektörünün en önemli oyuncularý arasýna girmeyi baþarmýþtýr. Devam eden yýllarda sermaye artýrýmýna giderek; 27 Aralýk 1997 tarihinde yapýlan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayemizi TL ye yükselttik. Ýstikrarlý büyümemizle birlikte sermaye artýrýmýmýz sonraki yýllarda da devam etti. Sermayemizi sýrasýyla 24 Ocak 2001 tarihinde 4 milyon TL ye, 11 Mart 2002 tarihinde 6 milyon TL ye, 24 Aðustos 2004 tarihinde 12 milyon TL ye, 31 Ekim 2005 tarihinde 15 milyon TL ye, 20 Temmuz 2006 tarihinde 20 milyon TL ye ve 23 Þubat 2007 tarihinde 40 milyon TL ye çýkardýk. Son olarak 07 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýmýzda ise bu rakam TL ye ulaþtý. Bu arada 2005 yýlýnda ortaklýk yapýsý içinde Bank Asya nýn hisse oranýný yüzde 65 e çýkarmasý þirketimizi daha da güçlendiren baþka bir unsur olmuþtur. Bugün geldiðimiz noktada, her geçen yýl zenginleþen varlýklarýmýzýn ötesinde, çok geniþ bir portföye, hýzlý, kesintisiz ve sürekli bir hizmet vermenin gururunu yaþamaktayýz. Yerel sermayenin, ülkemiz ekonomisi için hayati öneminin bilincinde olan geniþ bir acente ve müþteri aðýna sahip olmamýz bu gururu çoðaltýyor. Teknolojinin tüm gerekliliklerinden maksimum yararlanýyor ancak iþimizin insanlar aracýlýðýyla insana hizmet eden bir iþ olduðunu da asla unutmuyoruz. Müþterilerimize ve acentelerimize daha kolay hizmet verebilmek ve ulaþýlabilirliði saðlamak amacýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana ve Antalya da Bölge Müdürlükleri; Bursa ve Trabzon da Bölge Temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyoruz. Kuruluþumuzla birlikte kurumsal yapýlanmaya da büyük önem vererek, bu yönde kesintisiz bir geliþim gösteriyoruz. Öncelikle, hizmetlerimizin sürekliliði ve kesintisiz sunulabilmesi için teknolojik yatýrýmlarýmýzý geliþtiriyoruz. Bunun yanýnda 2007 yýlýnýn Kasým ayýndan itibaren, Genel Müdürlüðümüzü, Bank Asya Genel Müdürlüðü nün Akýllý Bina sýna taþýyarak; acente ve müþterimize daha etkin bir hizmet vermeye baþladýk. Sektörün ve deðerli müþterilerimizin ihtiyaçlarýna en uygun ürünleri oluþturmak ve acentelerimizin güvenebilecekleri, ticari hayatlarý boyunca iþ ortaklýðý yapabilecekleri bir kurum olmak öncelikli hedeflerimizdir. Iþýk Sigorta, gelecek yýllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayýþýyla sigorta sektörüne deðer katmaya devam edecektir. Iþýk Sigorta has been carrying out insurance activities with its more than 570 authorized agencies and by the branches of Asya Katýlým Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý and Türkiye Finans Katýlým Bankasý, throughout the country. Iþýk Sigorta was founded on 20 December 1995 with a paid up capital of TL We have adopted as a mission to make the sense of insurance to be perceived by larger groups, to contribute to the growth of the sector and create difference accordingly since the first day of the foundation. Our company has succeeded to take part among leading insurance companies due to the confidence and high performance it has established since its establishment. Through ongoing years, we realized capital increase and it reached to TL at General Assembly Meeting held on 27 December The capital increase continued in line with our stable growth. We increased our capital to TL 4 million, TL 6 million, TL 12 million, TL 15 million, TL 20 million and TL 40 million respectively on 24 January 2001, 1 March 2002, 24 August 2004, 31 October 2005, 20 July 2006 and 23 February Finally, this figure reached to TL at the last Ordinary General Assembly Meeting held on 07 May Another factor strengthening our company is that Bank Asya increased its share to 65% within the partnership structure in Today, we feel right proud of giving fast and continuous service to a wide portfolio beyond our assets enriching by each passing year. That we have a wide agency and customer network conscious that domestic capital is of grate importance for country s economy increases this proud, as well. We take maximum benefit from all the requirements of technology never forgetting that our duty is serving to people through people" In order to give easier service and accessibility to our customers and agencies, we carry out business in Istanbul, Ankara, Izmir, Adana and Antalya Regional Offices together with Bursa and Trabzon Representatives. We pay great attention to institutional structuring with our corporation and grow continuously in this way. Firstly, we develop our technologic investments for the continuality of our services. Accordingly, we have started to give more effective service to our agencies and customers moving our General Headquarters to the Smart Building of General Headquarters of Bank Asya. Providing the sector and our valuable customer with the most appropriate products and remaining as an institution to be trusted by our agencies and worked with through business life are among our primary objections. Iþýk Sigorta will always continue to contribute to the insurance sector with its innovative and qualified service of concept in the following years, as well. Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 5

8 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Our Mission, Vision and Corporate Culture Values MÝSYONUMUZ Kurumsal deðerlerimiz ýþýðýnda sürdürülebilir, hýzlý ve kaliteli hizmet sunarak, müþteri memnuniyetini saðlamak ve güven duyulan bir þirket olmak. VÝZYONUMUZ Çalýþanlarý ve acenteleri ile birlikte, her zaman için müþteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çaðýn gerektirdiði deðiþimlere açýk, kendini yenileyebilen kalýcý bir marka olmak. OUR MISSION To ensure customer satisfaction and remain as a trusted company providing a sustainable, fast and qualified service in line with our corporate values. OUR VISION To be a permanent and self reformative brand always open to the changes required by the age giving service above the customer expectations together with its personnel and agencies. Kurum Kültürü Deðerlerimiz KATILIMCI Herkesin görüþlerini rahatlýkla söyleyebilmesi ve görüþlerine deðer verildiðinin hissettirilmesi, Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalýþmasý, Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olmasý. Corporate Culture Values PARTICIPATORY Make everybody express their opinions freely and make them feel that their opinions are appreciated, Make everybody feel concerned and work devotedly, Have a team spirit away from central management. ETÝK DEÐERLERE BAÐLI Ýçinde bulunduðu toplumun deðer yargýlarýnýn önemsenmesi, Ticari ahlak kurallarýna önem verilmesi. DEPENDENT ON ETHIC VALUES Regarding the value judgments of the society lived in, Paying attention to the commercial ethic values. GELÝÞÝME AÇIK VE YENÝLÝKÇÝ Piyasa koþullarýna ve zamana göre çabuk hareket edebilmek, Çaðýn gereklerine uygun teknolojik altyapý ile çalýþmak, Herkesin geliþimi için çaba harcamak. OPEN FOR IMPROVEMENT AND INNOVATIVE Acting quickly in line with market conditions and the time, Working with the technological background required by the era, Endeavoring for the development of everybody. GÜVENÝLÝR Yaptýklarýnda ve söylediklerinde tutarlý olmak, Herkese karþý adil davranmak, Herkesin bilgilerini gizli tutmak. TRUSTABLE Providing consistence between the words and actions, Treating fairly to everybody, Keeping others' information secret. PROFESYONEL Satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde, müþterilere beklentilerin üzerinde ve zamanýnda çözüm bulmak, Karþýlýklý memnuniyeti tüm faaliyetlerin odaðýnda tutmak. PROFESSIONAL Finding solutions to customers in time above expectations on sale and after sale services, Keep the mutual satisfaction at the focus of each action. 6 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

9 Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý / Capital Increase Made within The Year 2010 yýlýnda sermaye artýrýmý yapýlmamýþtýr. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket in nominal sermayesi TL olup, tamamý ödenmiþ paydan ibarettir. En son sermaye artýrýmý 2008 yýlýnda yapýlmýþ, Þirket, 07 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý nda sermayesini TL den TL ye çýkartma kararý almýþtýr. Artýrýlan sermayenin tescili 27 Haziran 2008 tarihinde yapýlmýþ ve 2 Temmuz 2008 tarihinde 7096 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiþtir. Sermaye artýrýmýnýn TL lik kýsmýnýn nakit olarak karþýlanmasýna karar verilmiþtir TL lik kýsým diðer yedekler ve daðýtýlmamýþ karlar, TL lik kýsým ise 2007 yýlýna ait net dönem karýndan karþýlanmýþtýr. Sermayenin 31 Aralýk 2009 itibarýyla ödenmemiþ kýsmý olan TL için 23 Aralýk 2009 tarihinde yapýlan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü nün 25 Aralýk 2009 tarihinde tescil olarak 30 Aralýk 2009 tarihli 7469 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Olaðanüstü Genel Kurul ile 31 Mayýs 2011 tarihine kadar tamamlanmasý yönünde karar alýnmýþtýr. 25 Kasým 2010 tarihinde 392 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü nün 19 Kasým 2009 tarih, 5909 sayý ile tasdikinden geçen tadil mukavelesine göre 31 Mayýs 2011 tarihine kadar ödenmesi gereken sermayenin, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar ödenmesine oybirliði ile karar verilmiþ, söz konusu TL ödenmemiþ sermaye nakden tamamlanmýþtýr. No capital increase was made in As of 31 December 2010, nominal capital of the Company is TL and consists of fully paid shares. The last capital increase was made in 2008 and the Company decided to increase its capital from TL to TL at the Ordinary General Assembly Meeting held on 07 May The registration of the increased capital was made on 27 June 2008 and announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 2 July 2008 and numbered It was decided to cover TL of the capital increase in cash. TL was covered from other reserves and undistributed profit while TL was covered by net period income of the year It was decided at the Extraordinary General Assembly held on 23 December 2009, which was registered on 25 December 2009 by the TR Ministry of Industry and Commerce Directorate General of Domestic Trade and announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 30 December 2009 and numbered 7469 that TL , that the unpaid capital as of 31 December 2009, to be completed until 31 May Pursuant to the Board of Directors resolution dated 25 November 2010 and numbered 392, it was unanimously decided that the capital, which was to be paid until 31 May 2011 in accordance with the amendment agreement approved on 19 November 2009 under the number of 5909 by TR Ministry of Industry and Commerce Directorate General of Domestic Trade, to be paid until 31 December 2010 and the said unpaid capital of TL was paid in cash. 31 Aralýk 2010 Pay Tutarý (TL) Pay Oraný (%) Asya Katýlým Bankasý A.Þ. M. Ýhsan Kalkavan Ýrfan Hacýosmanoðlu Refik Yavuz Kalkavan Gülsüm Betül Karagöz Salih Sarýgül Ünal Kabaca Ömer Faruk Berksan Ayþe Tulin Berksan Abdurrahman Selçuk Berksan Diðer Toplam ,42 8,20 5,00 4,37 3,00 2,10 2,01 2,00 1,67 1,54 4,69 100,00 31 December 2010 Share Amount (TL) Share Ratio (%) Asya Katýlým Bankasý A.Þ. M. Ýhsan Kalkavan Ýrfan Hacýosmanoðlu Refik Yavuz Kalkavan Gülsüm Betül Karagöz Salih Sarýgül Ünal Kabaca Ömer Faruk Berksan Ayþe Tulin Berksan Abdurrahman Selçuk Berksan Other Total ,42 8,20 5,00 4,37 3,00 2,10 2,01 2,00 1,67 1,54 4,69 100,00 1) TL lik sermaye tutarý içerisinde, yönetim kurulu üyelerimizden Cemil Özdemir TL (% 0,1), Ýrfan Hacýosmanoðlu TL (%5), Refik Yavuz Kalkavan TL (%4,37), Salih Sarýgül TL (%2,10), Ömer Faruk Berksan TL (%2), Recep Koçak TL lik (%0,1) paya, denetçilerimizden Ayhan Keser TL lik (%0,1) paya sahip bulunmaktadýrlar. 2) 2010 yýlý içerisinde hisse devri olmamýþtýr. 1) Among the capital amount of TL , members of Board of Directors, Cemil Özdemir has TL (0,1%), Ýrfan Hacýosmanoðlu has TL (5%), Refik Yavuz Kalkavan has TL (4,37%), Salih Sarýgül has TL (2,10%), Ömer Faruk Berksan has TL (2%), Recep Koçak has TL (0,1%) shares and Ayhan Keser, one of our auditors, has TL (0,1%) share. 2) No share transfer was realized within Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 7

10 Finansal Göstergeler / Financial Indicators Nakit Varlýklar ve Finansal Varlýklar Kýsa Süreli Alacaklar Uzun Süreli Alacaklar Diðer Aktifler Varlýklar Toplamý Kýsa Süreli Borçlar Uzun Süreli Borçlar Diðer Yükümlülükler Özkaynaklar Yükümlülükler Toplamý Teknik Gelirler Yazýlan Primler Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) Yazýlan Primler Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) Teknik Giderler Ödenen Hasarlar Brüt (Reasürör Payý Düþülmemiþ) Ödenen Hasarlar Net (Reasürör Payý Düþülmüþ) Teknik Kar/Zarar Mali Gelirler Mali Giderler Mali Kar/Zarar Vergi Karþýlýðý Dönem Net Kar/Zarar % Deðiþim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,25 (28,38) (47,50) 2,27 13,71 12,09 45,99 (3,03) 14,80 13,71 (5,73) 5,24 6,32 (1,29) (15,02) (6,25) (67,49) (27,32) 11,44 (195,27) (84,40) Cash Assets and Financial Assets Short Term Receivables Long Term Receivables Other Assets Total Assets Short Term Liabilities Long Term Liabilities Other Liabilities Equities Total Liabilities Technical Incomes Gross Written Premiums (Reinsurer Share Not Deducted) Net Written Premiums (Reinsurer Share Deducted) Technical Expenses Gross Paid Claims (Reinsurer Share Not deducted) Net Paid Claims (Reinsurer Share Deducted) Technical Income/Loss Financial Income Financial Expenses Financial Income/Loss Tax Provision Period Net Income/Loss % Change ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,25 (28,38) (47,50) 2,27 13,71 12,09 45,99 (3,03) 14,80 13,71 (5,73) 5,24 6,32 (1,29) (15,02) (6,25) (67,49) (27,32) 11,44 (195,27) (84,40) 8 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

11

12 Behçet Akyar Yönetim Kurulu Baþkaný Chairman Iþýk Sigorta olarak hedefimiz, sigorta sektörüne derinlik kazandýrarak büyümek ve hissedarlarýmýzýn katýlýmý ile artan oranda deðer üretmektir. Sadece fiyat odaklý rekabetin sürdürülebilir bir büyüme saðlamayacaðýný bilerek, geniþ kitlelere ulaþýp sigorta bilincini artýrmayý ve bu yolla ürün ve hizmetlerimizi sunmayý hedefliyoruz. Our objection as Iþýk Sigorta is to grow by adopting perspective to the insurance sector and to produce value. Knowing that only pricebased competition does not serve to sustainable growth we aim to improve insurance conscious of extended larger groups by means of diversified products and services.

13 Deðerli Iþýk Sigorta Ailesi, Saygýdeðer Ortaklarýmýz; Ülkemiz her geçen sene büyüyen ekonomisi ile dünya ekonomisinin çok önemli bir parçasý olma özelliðini, artan ölçüde geliþtirmektedir. Hali hazýrda dünyanýn 17. Ekonomisi olan Ülkemiz, 729 milyar dolara ulaþan milli geliri ile büyümeye devam etmektedir. IMF, 2015 yýlýnda Türkiye nin milli gelirinin 1.03 trilyon dolara ulaþacaðýný tahmin etmektedir yýlýnda özellikle Avrupa da giderek artan borç krizi, baþta Avrupa Birliði ve IMF tarafýndan saðlanan destekler ve alýnan önlemler ile iyileþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Geçtiðimiz yýlýn ilk çeyreðine önce Yunanistan da baþlayan ve sonrasýnda Ýrlanda, Portekiz ve hatta Ýspanya yý tehdit eden borç krizi, bu ülkelerin borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde artýrmýþtýr. Türkiye izlediði politikalarla küresel krizden daha sýnýrlý ölçüde etkilenmiþ ve kriz sonrasý en hýzlý toparlanan ülkelerden biri olmuþtur. Türkiye, bu dönemde G20 ülkeleri arasýnda Çin den sonra en hýzlý büyüyen ülke konumuna gelmiþtir. Ülkemiz sigorta sektörü 2010 yýlýnda toplam 14.1 milyar TL prim üretimi saðlamýþ olup, bir önceki yýla göre yaklaþýk %15,05 oranýnda bir artýþ gerçekleþtirmiþtir. Sigorta sektörünün 2010 yýlý prim üretiminin 11.9 milyar TL lik kýsmý elementer branþlardan, 2.2 milyar TL lik kýsmý ise hayat sigortalarýndan saðlanmýþtýr yýlýnda hayat dýþý branþlarda büyüme oraný %14,08 olarak gerçekleþirken, hayat sigortalarýnda büyüme oraný ise %20,70 olmuþtur. Ülkemizde toplam prim üretiminin milli gelir içindeki payý %1,3 seviyelerinde olmasýna karþýlýk, Avrupa Birliði ülkelerinin prim üretimlerinin milli gelirleri içindeki payý %8,6 dýr. Dünyada kiþi baþýna düþen sigorta primi ortalamasý 595 dolar, Avrupa Birliði ülkelerinde dolar iken, ülkemizde bu tutar 105 dolardýr. Gerek kiþi baþýna düþen prim ve gerekse de sigorta üretiminin milli gelir içindeki payýnýn düþüklüðü, büyüyen Türkiye yi cazip kýlmaktadýr. Türkiye, dünyanýn en büyük 17. ekonomisi olmasýna karþýn, prim üretim sýralamasýnda 38. sýradadýr. Ortalama yaþýn 27, nüfusun % 50 sinin ise 30 yaþýn altýnda olduðu ülkemizde sigorta sektörünün potansiyeli oldukça yüksektir. Bu potansiyel, sektöre olan yabancý ilgisini her geçen gün artýrmaktadýr. Ancak pazar payý kazanmak için yapýlan irrasyonel ve rakibe göre fiyat odaklý rekabet, sigortacýlýk sektörünü en çok zorlayan unsur olmaya devam etmektedir. Iþýk Sigorta olarak hedefimiz, sigorta sektörüne derinlik kazandýrarak büyümek ve hissedarlarýmýzýn katýlýmý ile artan oranda deðer üretmektir. Sadece fiyat odaklý rekabetin sürdürülebilir bir büyüme saðlamayacaðýný bilerek, geniþ kitlelere ulaþýp sigorta bilincini artýrmayý ve bu yolla ürün ve hizmetlerimizi sunmayý hedefliyoruz. Þirketimiz, sektörde yaþanan fiyat odaklý rekabetin dýþýnda kalmaya özen göstererek, bundan sonraki dönemlerde de agresif fiyat politikalarý izlemeden, kar merkezli büyüme stratejisini sürdürecektir. Bu vesile ile genel kurulumuzun Þirketimiz ve iþ ortaklarýmýz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum. Saygýlarýmla, Dear Iþýk Sigorta Family, Honorable Partners; Our country has been increasingly developing its feature of being a significant part of world economy with its economy growing each passing year. Already ranging at 17 th Economy of the World, our country is continuing to develop with its national income reaching up to 729 million dollar. IMF is expecting that the national income of Turkey will have reached to 1.03 trillion dollar by The debt crisis which is increasingly growing especially in Europe in 2010 has been tried to be prevented with the supports provided and the measures taken by especially the European Union and IMF. Started first in Greece and then threatened Ireland, Portugal and even Spain in the first quarter of the previous year, the debt crisis has incredibly increased the loan costs of these countries. Turkey has been less effected by the global crisis due to the policies followed and has been one of the quickest recovered countries after the crisis. Turkey has become the second fastest growing country after China among G20 countries in this period. The Turkish insurance sector has provided a premium production of total TL 14.1 billion in 2010 with a rise at the rate of 15,05%. TL 11.9 billion of 2010 premium production was provided by nonlife branches and TL 2.2 billion was acquired from life insurances. While the growth rate of nonlife branches was realized as 14,08% in 2010, the same was realized as 20,70% in life insurances. The share of total premium production among national income is 1,3% in our country, which is 8,6% in average for European countries. Where insurance premium average per capita is USD 595 in the world, it is USD in European Union countries and USD 105 in our country. Both the premium per capita and the lower share of insurance production among national income make the growing Turkey attractive. Despite being the 17 th biggest economy in the world, Turkey is ranging 38 th in premium production. Having an average age 27 and 50% of the population under the age of 30, our country s insurance potential is incredibly high. This potential is drawing the foreigners interest to the sector more day by day. However, the irrational and pricefocused hard competition is the biggest hindrance for the insurance sector. Our objection as Iþýk Sigorta is to grow by adopting perspective to the insurance sector and to produce value. Knowing that only pricebased competition does not serve to sustainable growth we aim to improve insurance conscious of extended larger groups by means of diversified products and services. Our Company will maintain its profitbased growth strategy in the future by keeping away from price competition. I would like to take this occasion to wish that our General Assembly will bring good luck for our Company and business partners. Yours Faithfully, Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 11

14 Recep Koçak Genel Müdür General Manager Türk Sigorta Sektörü genelinde, þirketler önümüzdeki dönemde de pazar paylarýný belki artýracak ancak ayný politikalarýn devamý halinde geçmiþteki yüksek teknik karlýlýk oranlarýnýn yakalanmasý daha zor olacaktýr. Þirketler karlýlýk için her alanda ve her anlamda müþteri ve acente segmentasyonuna gitmek zorunda kalacaklardýr. Kar elde edebilmek için bu segmentasyonu gerçekleþtirebilen þirketler baþarýlý ve rekabette avantajlý olabilecektir. The companies in the Turkish Insurance Sector may increase their market shares in the following period; however the previous existing high technical profit ratios will be harder to achieve as long as same politics kept applied. For profitability the companies will need to have customer and agency segmentation at every field. The success in this segmentation will bring profit and advantage in the competition.

15 Deðerli Iþýk Sigorta Ailesi, Saygýdeðer Hissedarlarýmýz; 2010 yýlý sigorta sektörü üretim rakamlarý enflasyonun üzerinde bir büyüme kaydetmesine karþýn, karlýlýk açýsýndan kötü hatýrlanacak bir yýl olmuþtur. Son birkaç yýldýr sürekli düþen teknik karlýlýk oranlarý, 2010 yýlý sonunda %0,03 seviyelerine kadar gerileyerek þirketleri önlem almaya zorlayacak duruma getirmiþtir. Sigorta þirketlerinin teknik karlýlýklarýndaki azalma, hasar prim oranlarýndaki dengesizlikten ve fiyata dayalý rekabetten kaynaklanmýþtýr. Buna teknik karþýlýklarla ilgili uygulamanýn getirdiði yükler de eklendiðinde 2010 yýlý sigorta þirketleri açýsýndan hiç de iyi geçmemiþtir. Sigorta sektörünün 2010 yýlý prim üretimi 2009 yýlýna göre %15,05 artarak 14 milyar lirayý aþmýþtýr yýlýndaki prim üretiminin 11 milyar 949 milyon liralýk bölümü hayat dýþý branþlardan, 2 milyar 181 milyon lirasý ise hayat sigortalarýndan elde edilmiþtir yýlýnda hayat dýþý branþlarda büyüme oraný %14,08 olarak gerçekleþirken hayat sigortalarýndaki büyüme %20,70 olmuþtur yýlýndaki enflasyon dikkate alýndýðýnda sektör geçen yýl reel olarak yaklaþýk %7 oranýnda büyümüþtür yýlýnda toplam prim üretimi bir önceki yýla göre yaklaþýk olarak dolar bazýnda da %12 oranýnda artarak 9,4 milyar dolar olmuþtur. Böylece sigorta sektörü ekonomik kriz dönemindeki üretim kaybýný telafi ederek, yeniden 2007 yýlýndaki performansýný yakalamýþtýr. Iþýk Sigorta bu dönemde inanýlmaz boyutlara ulaþan rekabetin ne içinde ne de tarafý olmuþtur. Þirketimiz fiyat odaklý rekabetin dýþýnda kalmaya özen göstermiþ, satýþ kanallarýna da bu prensibi benimseterek, kar merkezli büyüme stratejisinden ödün vermemiþtir. Iþýk Sigorta, 2010 yýlý sonu itibarýyla 177 personeli, 5 Bölge Müdürlüðü, 2 Temsilciliði, 576 acentesi, 469 Asya Katýlým, Albaraka Katýlým ve Türkiye Finans Katýlým Bankalarý þubesi ve 767 anlaþmalý servisi ile sigortalýlarýna hizmet vermektedir. Þirketimizin 2010 yýlý prim üretimi bir önceki yýla göre %5,24 artarak, TL olarak gerçekleþmiþtir. Bu dönemde 157 adet yeni acente açýlmýþtýr yýlýnda yangýn ve doðal afetler branþý üretimi %13,11 artýþ ile bin TL, kara araçlarý branþý üretimi %2,93 artýþ ile bin TL, kara araçlarý sorumluluk branþý üretimi %1,51 artýþ ile bin TL, kaza branþý üretimi %17,52 artýþ ile bin TL, nakliyat branþý üretimi %17,58 artýþ ile bin TL, genel sorumluluk branþý üretimi %18,16 artýþ ile bin TL, genel zararlar branþý üretimi %13,19 azalýþ ile bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde sigorta sektörünün büyüme oranlarý yangýn ve doðal afetler branþýnda %3,61, kara araçlarý branþýnda %18,40, kara araçlarý sorumluluk branþýnda %15,57 kaza branþýnda %11,89, nakliyat branþýnda %15,54, genel sorumluluk branþýnda %30,38, genel zararlar branþýnda %9,84 olmak üzere toplamda bir önceki yýla göre %14,08 olarak gerçekleþmiþtir. Þirketimizin büyüme oranýnýn sektör ortalamasýnýn altýnda gerçekleþmesinin ana nedeni olarak kara araçlarý (kasko) ve kara araçlarý sorumluluk branþlarýndaki artýþ oranýnýn sektörün çok altýnda gerçekleþmesi görülmektedir. Yýllardýr zarar edilen bu branþlarda izlenen agresif fiyat politikalarý, sektör zarar rakamlarýnýn ana kalemlerini ve ana nedenlerini teþkil etmektedir. Rekabetin en fazla olduðu kara araçlarý (kasko) branþýnda þirketimiz istikrarlý fiyat politikasýndan taviz vermemiþtir. Iþýk Sigorta 2010 yýlý sonunda sektörde 128 milyon TL teknik zarar edilen kara araçlarý (kasko) branþýnda teknik kar elde eden az sayýda þirketten biri olmuþtur. Bu dönemde sigorta sektöründeki üretim artýþý þirket karlarýna olumlu yansýmamýþtýr. Üretim artýþ oraný sektör ortalamasýnýn yarýsý kadar gerçekleþen þirketimiz bu dönemde TL teknik kar elde etmiþtir. Þirketimizin vergi sonrasý net karý ise TL dir. Hazine Müsteþarlýðý nýn 2010 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere Aktüeryal Zincir Merdiven Metodu nda (AZMM) yaptýðý deðiþiklikler nedeniyle þirketlerin hasar yükümlülükleri artmýþ, bu deðiþiklik özellikle trafik branþý sonuçlarýný olumsuz etkilemiþtir. Buna raðmen þirketimiz sektörün en karlý þirketlerinden biri olmuþtur. Türk Sigorta Sektörü genelinde, þirketler önümüzdeki dönemde de pazar paylarýný belki artýracak ancak ayný politikalarýn devamý halinde geçmiþteki yüksek teknik karlýlýk oranlarýnýn yakalanmasý daha zor olacaktýr. Þirketler karlýlýk için her alanda ve her anlamda müþteri ve acente segmentasyonuna gitmek zorunda kalacaklardýr. Kar elde edebilmek için bu segmentasyonu gerçekleþtirebilen þirketler baþarýlý ve rekabette avantajlý olabilecektir yýlýnda birtakým önlemler alýnacak dahi olsa, kara araçlarý (kasko) ve kara araçlarý sorumluluk gibi bazý branþlarýn sonuçlarýnýn iyi olmayacaðýný öngörmekteyiz. Çünkü 2010 yýlýnda verilen düþük fiyatlar, 2011 bilançolarýnda da karþýmýza zarar rakamý olarak çýkacaktýr. Iþýk Sigorta nýn kar merkezli operasyonlarý satýþ kanallarý tarafýndan da desteklenmekte ve uygulanmaktadýr. Bu nedenle þirketimizin karlýlýk rakamlarý sektör ortalamasýnýn üzerinde gerçekleþmiþ ve gerçekleþmeye devam edecektir. Bu baþarýda büyük katkýsý olan çalýþanlarýmýz ve acentelerimiz adýna bizlere her zaman inanarak destek olan Yönetim Kurulumuza teþekkürlerimi arz eder, bu vesile ile Baðýmsýz Denetim Raporu, Bilanço ve Kar / Zarar Tablolarýmýzý bilgi ve onaylarýnýza sunarým. Saygýlarýmla, Recep Koçak Genel Müdür Dear Iþýk Sigorta Family, Honorable Shareholders; Despite the premium growth of insurance sector above the inflation, 2010 was a bad year to be remembered in terms of profitability. The technical profitability ratio continuously decreasing for the last few years decline to 0,03% at end of 2010 have made to force companies to take measures. The decrease in technical profitability of insurance companies has been incurred by the instability of loss ratio and pricebased competition. After having considered the load of new technical reserves implementations, 2010 could not be said to be a good year for Turkish insurance companies, at all premium production of insurance sector exceeded TL 14 billion with a rise of 15,05% compared to The premium production 2010 consists of nonlife insurance premium TL 11 billion 949 million and life insurance premium TL 2 billion 181 million. While the 2010 growth ratio in nonlife branches was 14,08%, it was 20,70% in life insurances. Considering the inflation rate in 2010, the sector grew at 7% in real terms last year. In 2010, total premium production reached to USD 9.4 billion with a growth ratio of 12% on dollar basis. Thus, the insurance sector recovered the crisis period and caught up with the performance of 2007 again. Iþýk Sigorta has been neither in nor part of the fierce price competition reaching up to incredible levels within this period. Our Company has tried to be out of pricebased competition and adopted this principle to its sales channels and did not make any concession in profitbased growing strategy. Iþýk Sigorta has been giving service to its insured with its 177 personnel, 5 regional offices, 2 representatives, 576 agencies, 496 Asya Katýlým, Albaraka Katýlým and Türkiye Finans Katýlým Bank branches and 767 contractual automobile service companies premium production of our Company realized as TL with a rise of 5,24% compared to new agencies were opened up in this period. Fire and natural disaster branch production realized as TL thousand with a rise of 13,11%, motor vehicles branch production as TL thousand with 2,93%, motor vehicle liability branch production as TL thousand with 1,51%, accident branch production as TL thousand with 17,52%, marine branch production as TL thousand with 17,58%, general liability branch production as TL thousand with 18,16%, general damage branch production as TL thousand with a decrease at 13,19%. The growth ratio of the sector at the same period realized as 3,61% increase in fire and natural disasters branch, 18,40% in motor vehicles branch, 15,57% in motor vehicles liability branch, 11,89% in accident branch, 15,54% in marine branch, 30,38% in general liability branch, 9,84% in general losses branch and totally 14,08% increase compared to last year. As the main reason having company ratios below the sector average we observe that the growth rate in motor vehicles motor own damage and motor vehicle liability branches realized considerably below the sector. The aggressive price policies followed in these branches for years constitute the main items and main reasons of the sector s loss figures. Our company has made no concession in its stable price policy on motor own damage branch which is mostly affected by the competition. Iþýk Sigorta has been one of the few companies achieving technically profit in motor own damage branch, in which the sector had TL 128 million loss in 2010YE. The production increase of insurance sector within this period did not have positive effect on the profits of the companies. With its production growth ratio at half of the sector average, our Company had TL technical profit in this period. The net profit figure after tax of our company is TL Loss burden of the companies increased due to the changes on actuarial chain ladder method made by Undersecretariat of Treasury being applied as of 2010, and these changes especially affected the results of traffic branch negatively. Nevertheless our company, even with this result, has been among the most profitable companies of the sector. The companies in the Turkish Insurance Sector may increase their market shares in the following period; however the previous existing high technical profit ratios will be harder to achieve as long as same politics kept applied. For profitability the companies will need to have customer and agency segmentation at every field. The success in this segmentation will bring profit and advantage in the competition. Even if some measures are taken in 2011, we expect that the results of motor vehicles motor own damage and motor vehicle liability branches will not be positive. Because the low prices given in 2010 will be confronted as loss figures in 2011 balance sheets. Profitbased operations of Iþýk Sigorta have been supported and applied by sales channels, as well. Thus, the profitability figures of our company have been realized above the sector average and will keep to be realized in the future. I would like to thank to Board of Directors for all their supports on behalf of our personnel and agencies having great contribution in this success and kindly submit Independent Audit Report, Balance Sheet and Profit/ Loss Statements to your information and approval. Yours Faithfully, Recep Koçak General Manager Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 13

16 2010 Yýlý Teknik Sonuçlar / Technical Results of The Year 2010 TOPLAM PRÝM ÜRETÝMÝ (Bin TL) / TOTAL PREMIUM PRODUCTION (TL Thousand) Artýþ Oraný (%) Change (%) , BRANÞLARA GÖRE ÜRETÝM DAÐILIMI (Bin TL) / PREMIUM PRODUCTION BY BRANCHES (TL Thousand) Kaza Accident Artýþ Oraný (%) Change (%) 17,52 Hastalýk/Saðlýk Illness/Health (2,72) Kara Araçlarý Motor Vehicles ,93 Hava Araçlarý Air Crafts ,56 Su araçlarý Water Crafts ,43 Nakliyat Marine ,58 Yangýn ve Doðal Afetler Fire and Natural Disasters ,11 Genel Zararlar General Losses (13,19) Kara Araçlarý Sorumluluk Motor Vehicles Liability ,51 Hava Araçlarý Sorumluluk Air Crafts Liability (189) 218 (186,72) Genel Sorumluluk General Liability ,16 Emniyeti Suistimal Fidelity Insurance (12,19) Finansal Kayýplar Financial Losses ,61 Hukuksal Koruma Legal Protection (47,6) 14 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

17 2010 Yýlý Teknik Sonuçlar / Technical Results of The Year 2010 BRANÞLARA GÖRE ÜRETÝM DAÐILIMI (%) BREAKDOWN OF PREMIUM PRODUCTION BY BRANCHES (%) Kaza Accident Hastalýk/Saðlýk Illness/Health BÖLGELER BAZINDA ÜRETÝM DAÐILIMI (%) REGIONAL SPLIT OF WRITTEN PREMIUM BETWEEN 2009 AND 2010 (%) Marmara Bölge Marmara Region ,49 33,36 7,48 0,74 Ankara Bölge Ankara Region ,34 23,31 Kara Araçlarý Motor Vehicles 19,31 Hava Araçlarý Air Crafts 0,22 Güney Anadolu Bölge Southern Anatolia Region Ege Bölge Aegean Region Akdeniz Bölge Mediterranean Region ,10 16,65 16,35 14,78 9,41 8,13 Su Araçlarý Water Crafts Nakliyat Marine Genel Müdürlük Direkt Satýþ Direct Sales ,31 3,77 0,09 1,67 Yangýn ve Doðal Afetler Fire and Natural Disasters Genel Zararlar General Losses 25,77 5, ÜRETÝM KAYNAÐI DAÐILIMI (%) DISTRIBUTION CHANNELS BETWEEN 2009 AND 2010 (%) Kara Araçlarý Sorumluluk Motor Vehicles Liability Hava Araçlarý Sorumluluk Air Crafts Liability Acente Agency Banka Bank Insurance Merkez Direct Sales Broker Brokers 35,44 (0,16) Genel Sorumluluk General Liability Emniyet Suistimal Fidelity Insurance 76,04 72,80 2,37 0,78 Finansal Kayýplar Financial Losses Hukuksal Koruma Legal Protection 21,81 24,51 0,43 0, ,76 1, ,36 1, Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 15

18 2010 Yýlý Teknik Sonuçlar / Technical Results of The Year 2010 KAZA BRANÞI PERFORMANSI / ACCIDENT BRANCH PERFORMANCE Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) 0 20,19 22, Net Hasar Prim Oraný (%) Net Loss Ratio (%) 58,33 34, Teknik Karlýlýk Oraný (%) Technical Profitability Ratio (%) Kaza sigortalarýnda hasar ödemesi bir önceki yýla göre %179,5 artýþ göstererek bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Otobüs Zorunlu Ferdi Kaza poliçelerinden meydana gelen hasarlar sebebiyle teknik karlýlýk oraný %40,5 azalarak %34,73 olmuþtur tarihinde Antalya ili Aksu mevkiinde meydana gelen ve 17 turistin ölümüyle sonuçlanan kaza sebebiyle toplamda bin TL hasar ödemesi yapýlmýþtýr. Claims payment on accident insurances realized as TL thousand with a rise by 179,5% compared to previous year. Technical profitability rate decreased by 40,5% to 34,73% due to the Obligatory Bus Personal Accident losses. TL thousand loss was paid related to bus accident occurred in Antalya on which resulted in the death of 17 tourist. HASTALIK/SAÐLIK BRANÞI PERFORMANSI / ILLNESS/HEALTH BRANCH PERFORMANCE 582 1,34 34, , yýlýnda hastalýk/saðlýk branþýnda 582 bin TL hasar ödemesi yapýlýrken, teknik karlýlýk oraný %18,61 olarak gerçekleþmiþtir. 0 (0,65) In 2010, TL 582 thousand loss was paid in the illness/health branch, generating 18,61% technical profitability ratio Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) KARA ARAÇLARI BRANÞI PERFORMANSI / MOTOR VEHICLE BRANCH PERFORMANCE ,06 6, ,91 0 (11,55) 2010 yýlýnda kara araçlarý branþýnda hasar ödemesi %23,6 azalarak bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Kara araçlarý branþýnýn teknik karý ise bin TL olmuþtur Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) In 2010, amount of losses paid in motor vehicles branch decreased by 23,6% and realized as TL thousand. Technical profit of motor vehicle branch amounted to TL thousand. 16 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

19 2010 Yýlý Teknik Sonuçlar / Technical Results of The Year 2010 HAVA ARAÇLARI BRANÞI PERFORMANSI / AIR CRAFTS BRANCH PERFORMANCE 1, yýlý hava araçlarý branþýnda herhangi bir hasar olmamýþtýr. 0 (0,64) No damage was incurred in the air crafts branch in Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) 0,00 0, Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) SU ARAÇLARI BRANÞI PERFORMANSI / WATER CRAFTS BRANCH PERFORMANCE ,15 0 (16,36) (1,21) 2010 yýlýnda su araçlarý branþýnda 2.95 bin TL hasar ödemesi yapýlmýþtýr. In 2010, TL 2.95 thousand loss was paid in water crafts branch Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) (0,21) Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) NAKLÝYAT BRANÞI PERFORMANSI / MARINE BRANCH PERFORMANCE 372 9,01 98,17 5,11 37,73 Nakliyat sigortalarýnda 2009 yýlýnda 54 bin TL hasar ödenirken 2010 yýlýnda 372 bin TL hasar ödemesi yapýlmýþtýr yýlýnda teknik karlýlýk oraný %98,17 iken 2010 yýlýnda %37,73 seviyelerine inmiþ ve teknik karý 742 bin TL olarak gerçekleþmiþtir Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) Net Hasar Prim Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Technical Profitability Ratio (%) While the amount of losses paid in Marine Branch in 2009 was TL 54 thousand, this figure was TL 372 thousand in Technical profitability ratio decreased to 37,73% in 2010 from 98,17% in 2009 and technical profit realized as TL 742 thousand. Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report 17

20 2010 Yýlý Teknik Sonuçlar / Technical Results of The Year 2010 YANGIN VE DOÐAL AFETLER BRANÞI PERFORMANSI FIRE AND NATURAL DISASTERS BRANCH PERFORMANCE ,06 28, ,44 21,61 Yangýn ve doðal afetler branþýnda hasar ödemesi bir önceki yýla göre %39 azalarak bin TL olarak gerçekleþmiþtir. Teknik karlýlýk oraný 2009 yýlýna göre azalmýþ olsa da 2010 yýlý teknik karý bin TL olmuþtur Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) Net Hasar Prim Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Technical Profitability Ratio (%) Amount of losses paid in fire and natural disasters branch decreased by 39% compared to previous year and realized as TL thousand. Although Technical profitability ratio decreased when compared to previous year, TL thousand technical profits was achieved in GENEL ZARARLAR BRANÞI PERFORMANSI / GENERAL LOSSES BRANCH PERFORMANCE ,04 17,78 6, Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) (10,96) Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) 0 Genel zararlar branþýnda 2009 yýlýnda bin TL hasar ödenirken 2010 yýlýnda bin TL hasar ödemesi yapýlmýþtýr yýlý teknik bölüm dengesi 754 bin TL olarak gerçekleþmiþtir. While the amount of losses paid was TL thousand in 2009 this figure was TL thousand in Technical Profit/Loss for the general losses branch realized as TL 754 thousand losses. KARA ARAÇLARI SORUMLULUK BRANÞI PERFORMANSI MOTOR VEHICLES LIABILITY BRANCH PERFORMANCE ,52 90,71 0 (13,19)(20,70) Kara araçlarý sorumluluk branþýnda hasar ödemesi bir önceki yýla göre %2,8 artýþ göstererek bin TL olmuþtur. Hazine Müsteþarlýðý nýn 2010 yýlýndan itibaren uygulanmak üzere Aktüeryal Zincir Merdiven Metodu nda (AZMM) yaptýðý deðiþiklikler nedeniyle muallak hasar karþýlýk oranlarý artmýþ 2010 yýlý teknik bölüm dengesi bin TL olarak gerçekleþmiþtir Ödenen Hasar (Bin TL) Claims Paid (TL Thousand) Net Hasar Prim Oraný (%) Teknik Karlýlýk Oraný (%) Net Loss Ratio (%) Technical Profitability Ratio (%) Amount of losses paid in motor vehicles liability branch realized as TL thousand with a rise by 2,8% compared to previous year. In accordance with the changes in regulations on Actuarial Chain Ladder Method issued by the Treasury, provisions for outstanding claims were increased Technical Profit/Loss for this branch realized as TL thousand losses. 18 Iþýk Sigorta 2010 Faaliyet Raporu / Annual Report

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Işık Sigorta 2011 Faaliyet Raporu / Annual Report FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT

Işık Sigorta 2011 Faaliyet Raporu / Annual Report FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT 1 2 İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report 2004 TÜRK YE GENEL S GORTA A.fi. 01.01.2004 / 31.12.2004 Dönemi Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmufl Kar / Zarar Tablosu Inflation Adjusted Profit / Loss Statement

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 212 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2015 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2015 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 215 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2016 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2016 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT *Şirketimiz Işık Sigorta A.Ş. ünvan değişikliğine gitmiş olup 9 Mart 217 tarihinde şirketin yeni ticaret ünvanı Bereket Sigorta A.Ş. olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006

Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Executive Summary of Turkish Insurance Sector For The Period 2002 2006 Following tables and graphs constituted according to the data obtained through the balance sheets and technical & financial statements

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

2004 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 24 YILI TÜRKİYE DE SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR I. 24 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ Ülke ekonomisi ile doğrudan etkileşim içinde olan sigorta sektörünün 24 yılı faaliyet sonuçlarının

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

http://www/sdk_200602_2003/sdk.htm

http://www/sdk_200602_2003/sdk.htm Başkan / President http://www/sdk_262_23/sdk.htm Page 1 of 2 9.2.27 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu, 1963 yılında Sigorta Murakabe Kurulu

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 2011 Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik Sözleşmesi Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni Sigorta

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı