Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.englishingilizce.com"

Transkript

1 Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da verilmiştir MOST USD RGULAR VRBS (N SIK KULLANILAN DÜZNLİ FİİLLR) İngilizce de fiiller (eylemler) düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli veya düzensiz olsun, fiillerin, değişik zamanlarda (tense lerde) kullanılmak üzere, üç hali vardır. Düzenli fiiller in iki ve üçüncü halleri, fiilin birinci haline -ed eklenerek yapılır: 1. wash 2. washed 3. washed gibi. Düzenli adını da bundan dolayı almışlardır. Düzensiz fiillerin ise iki ve üçüncü hallerini ezberlemek gerekmektedir. Aşağıdaki listede yaygın olarak kullanılan yaklaşık 600 düzenli fiil bulunmaktadır. Fiillerin telaffuzları da parantez içerisinde belirtilmiştir. Birçok fiilin, fiil anlamının yanısıra çok VRB 1 VRB 2 VRB 3 MANING abandon (ıbandın) abandoned abandoned Terketmek, bırakmak, vazgeçmek abuse (ebyûz) abused abused Suistimal etmek, kötüye kullanmak ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ absorb (ebzôb) absorbed absorbed mmek, absorbe etmek accelerate accelerated accelerated Hızlandırmak (ikselıreyt) accept (iksept) accepted accepted Kabul etmek VRB 1 achieve (eçiiv) add (ed) admire (edmâyı) admit (edmit) advise (edvayz) afford (efôd) agree (egrî) alert (elööt) allow (elaw) amuse (emyûz) analyse/analyze (enılayz) MANING başarmak (özellikle de zor bir şeyi, =accomplish) eklemek, toplamak hayran olmak kabul etmek (özellikle olumsuz bir şeyi) öğüt vermek (advice: öğüt) maddi olarak gücü yetmek aynı fikirde olmak (opp: disagree) uyarmak izin vermek, sağlamak güldürmek, eğlendirmek çözümlemek, analiz etmek

2 announce (enauns) annoy (enoy) canını sıkmak answer (ensı) cevaplamak apologise (epolocayz) özür dilemek appear (epiyı) appreciate (epreşiyeyt) takdir etmek, anlamak approach (eprôç) arrest (ırest) tutuklamak arrive (erayv) varmak, ulaşmak attempt (etempt) teşebbüs etmek, girişmek attract (etrekt) cezbetmek, çekmek avoid (evoyd) kaçınmak, sakınmak B back (bek) bake (beyk) balance (balıns) ban (ben) bang battle (betıl) beg (beg) behave (biheyv) belong (bilong) bless (bles) blind (blaynd) blink (blink) blush (blaş) boast (bôst) boil (boyl) bolt (bolt) bomb (bôm) book (bûk) duyurmak, anons etmek, ilan etmek ortaya çıkmak, görünmek (opp: disappear) yaklaşmak (=get close, irregular) desteklemek, geriye gitmek fırında pişirmek dengelemek, denge yasaklamak kuvvetle vurmak, çok gürültü çıkarmak mücadele etmek, muharebe yapmak, muharebe Yalvarmak, dilemek davranmak..e ait olmak kutsamak körleştirmek, kör yapmak göz kırpmak kızarmak, utanmak böbürlenmek, övünmek kayna(t)mak 2 fırlayıp kaçmak, sürgülemek, sürgü bombalamak, bomba yer ayırtmak (otel vs.)

3 bore (bôr) (canını) Sıkmak, delik açmak borrow (barow) ödünç almak (opp: lend) bounce (bauns) zıplamak bow (bow) brake (breyk) fren yapmak, fren breathe (brîth) nefes almak (breath: nefes) bruise (brûz) brush (bıraş) bump (bamp) çarpmak, vurmak burn (böön) yakmak, yanmak bury (beri) gömmek buzz (baz) vızıldamak C calculate (kelküleyt) call (kol) call on (kol on) calm (down) camp (kemp) cancel (kensıl) care (kee) carry (keri) carry out (keri out) carve (karv) cash (keş) cause (kouz) challenge (çelınc) change (çeync) charge (çâc) chase (çeys) cheat (çiit) check (çek) (öne doğru) eğilmek, selamlamak yaralamak, berelemek, çürü(t)mek fırçalamak (diş, duvar vs.), fırça hesaplamak aramak (telefonla), çağırmak, adını vermek..ya uğramak (=drop in/by/over) sakinleş(tir)mek kamp yapmak iptal etmek (=call off) düşünmek, önem vermek taşımak gerçekleştirmek (fikir, proje, sistem vs.) oymak (ağaç, taş vs.) (döviz, çek vs.) bozdurmak, nakit para ya sebep olmak meydan okumak, (düelloya vs.) davet etmek değiş(tir)mek 3 kadar fiyat vermek, yasal olarak itham etmek, şarj etmek kovalamak, takip etmek aldatmak kontrol etmek (=control), kontrol

4 check in (çek in) cheer (çiyı) chew (çüw) çiğnemek (sakız, lokma vs.) choke (çôk) boğmak (nefesi vs.), tıkamak chop (çop) claim (kleym) clap (klep) alkışlamak clean (kliin) temizlemek clear (kliyır) clip (klip) close (klôz) kapatmak toplamak, biriktirmek, almak collect (kılekt) comb (kom) command (kımend) communicate (kıminikeyt) compare (kımpê) compete (kımpît) complain (kımpleyn) complete (kımplît) concentrate (konsıntreyt) concern (kınsöön) confess (kınfes) confuse (kınfiyüz) connect (kınekt) consider (kınsidır) consist of (kınsist ov) consume (kınsüym) contain (kınteyn) continue (kıntinyı) copy (kopi) correct (kırekt) otel, havaalanı vs.de kaydolma (opp: check out) neşelen(dir)mek, sevinçle karşılamak küçük parçalar halinde kesmek, odun kırmak iddia etmek, talep etmek (hak vs.) arındırmak, temizlemek, aklamak, netleştirmek birbirine tutturmak, kırpmak (makas vs. ile) taramak (tarak vs. ile) komuta etmek, emir vermek, emir iletişim kurmak karşılaştırmak mücadele etmek, rekabet etmek şikayet etmek, şikayet tamamlamak, tam konsantre olmak ile ilgili olmak, kaygılandırmak itiraf etmek (kafa) karıştırmak, iki şeyi birbiriyle karıştırmak bağla(n)mak düşünmek, göz önünde bulundurmak (=think) den oluşmak 4 tüketmek, tüketim yapmak, harcamak (zaman, enerji vs.) içermek devam etmek, sürmek kopyalamak, kopya düzeltmek, doğru hale getirmek, doğru

5 cough (kaf) öksürmek count (kaunt) saymak cover (kavır) crack (krek) çatla(t)mak, çatlak crash (kreş) crawl (krôl) create (kriyeyt) yaratmak cross (kros) crush (kraş) ezmek, (isyan vs.) bastırmak cry (kıray) ağlamak cure (küyu) cycle (saykıl) D damage (demic) dance (dens) dare (dê) deceive (diciiv) decide (disayd) decorate (dekıreyt) delay (diley) deliver (dilivır) demand (dimand) depend on (dipend) describe (diskrayb) desert (dizööt) deserve (dizööv) design (dizayn) destroy (distroy) detail (diteyıl) detect (ditekt) determine (ditöömin) kaplamak, kapsamak (opp: uncover), kapak çarpmak (kaza geçirmek), gürültüyle çarpmak, kaza emeklemek, sürünmek, böcek vs.nin yürümesi bir yandan öbür yana gitmek, karşıdan karşıya geçmek tedavi etmek, iyileştirmek, kür bisikletle gitmek, devir yapmak hasar vermek, zarar vermek danst etmek, dans ya cesaret etmek, cüret etmek kandırmak, aldatmak karar vermek dekore etmek, süslemek geciktirmek, ertelemek, gecikme teslim etmek talep etmek, talep..e bağlı olmak,..e dayanmak tasvir etmek, betimlemek terketmek, bırakmak hak etmek, layık olmak tasarlamak, dizayn etmek, tasarım mahvetmek, yok etmek 5 ayrıntılandırmak, ayrıntısıyla anlatmak, ayrıntı bulmak (detective: dedektif) belirlemek, tespit etmek

6 develop (divelop) die (day) ölmek disagree (disigrii) disappear (disipiyır) disapprove (disipruv) onaylamamak (opp: approve) disarm (disâm) silahsızlandırmak (opp: arm) discover (diskavı) keşfetmek, anlamak dislike (dislayk) hoşlanmamak (opp: like) distribute (distribüut) dağıtmak, dağılmak divide (divayd) double (dabıl) şüphe etmek, şüphe doubt (daut) drag (dreg) dream (driym) dress (dress) drip (drip) drop (drop) drown (drawn) dry (dray) dust (dast) earn (öön) educate (ecukeyt) embarras (imberıs) employ (imploy) empty (empti) encourage (inkarıc) end (end) enjoy (incoy) enter (entır) entertain (entıteyn) geliş(tir)mek, tasarlamak (ortaya koymak), aynı fikirde olmamak (opp: agree) ortadan kaybolmak (opp: appear) bölmek (ikiye veya daha fazlaya), matematikte bölmek ikiye katlamak, iki katı olmak, duble sürüklemek (özellikle ağır bir şeyi) rüya görmek, hayalini kurmak, rüya, hayal giy(dir)mek damlamak düşürmek, düşmek, damla boğulmak kuru(t)mak, kuru tozunu almak, toz para kazanmak eğitmek utandırmak istihdam etmek, çalıştırmak (işçi vs.) boşaltmak, boşalmak (opp: fill) cesaretlendirmek, teşvik etmek 6 sonlan(dır)mak, sona ermek; end up: ile son bulmak, en sonunda..nın olması, son hoşlanmak, eğlenmek girmek eğlendirmek, ağırlamak

7 escape (iskeyp) kaçmak, firar etmek examine (igzamin) excite (igzayt) heyecanlandırmak excuse (iksqûz) affetmek exercise (egzisayz) exist (igsizt) mevcut olmak, var olmak expand (ikspend) yayılmak, dağılmak expect (ikspect) ummak, ümit etmek explain (ikspleyn) açıklamak explode (iksplôd) patla(t)mak express (ikspress) ifade etmek, extend (ekstend) uzatmak,..i aşmak F fail (feyıl) face (feys) fade (feyd) fancy (fensi) fasten (fesın) fear (fiyır) fetch (feç) figure out file (fayl) fill (fiıl) film (film) fire (fâyı) fit (fit) fix (fiks) flash (flesh) float (flôt) flood (flad) flow (flow) muayene etmek, sınava tabi tutmak, incelemek egzersiz yapmak, alıştırma yapmak, alıştırma başarısız olmak yüzleşmek,..in karşısına düşmek, yüz solmak, giderek azalmak, solgun canı istemek (=like), cinsel olarak arzulamak (iki şeyi birbirine) bağlamak korkmak, korku gidip getirmek 7 anlamak,..nın cevabını bulmak (=work out, =understand) dosyalamak, mahkemeye vermek, dosya doldurmak filme almak, film ateş etmek, kovmak,..ile yanıp tutuşmak, ateş, yangın uymak, tam gelmek (elbise, eşya vs.) tamir etmek, ayarlamak (randevu vs.), da sabitlemek yanmak (ışık vs.), bir şeyi hızla göstermek (suyun yüzeyinde, havada vs.) yüzer halde olmak sel olmak, su basmak, sel akmak (su, trafik, insan...)

8 fold (fold) katlamak follow (falow) takip etmek fool (fûl) aldatmak, kandırmak force (fors) zorlamak, güç, kuvvet form (fôm) oluşmak, oluşturmak, form found (faund) frame (freym) çerçevelemek, çerçeve frighten (fıraytın) kaçırmak) fry (fıray) kızartmak, kızarmak G gather (gethır) gözü kalmak, gözü takılmak gaze (geyz) glow (glow) glue (glû) grab (greb) grate (greyt) grease (gris) greet (griit) grin (grin) grip (grip) groan (grôn) guarantee (gerantii) guard (gâd) guess (ges) guide (gayd) H hand (hend) handle (hendıl) hang (heng) hang on (heng on) happen (hepın) kurmak (şirket, şehir ), =establish korkutmak, ürkütmek (=scare) (frighten away: korkutup topla(n)mak, biraraya getirmek parlamak, parıldamak yapıştırmak, yapıştırıcı aniden tutmak, yakalamak rendelemek, rende yağlamak, yağ koymak selamlamak sırıtmak sıkıca tutmak, (yolu, yüzeyi vs.) iyi tutmak, sap inlemek, inildemek garanti etmek, kesinleştirmek, garanti korumak, muhafaza etmek, muhafız tahmin etmek, sanmak, tahmin kılavuzluk etmek, önderlik etmek, kılavuz 8 uzatmak, vermek (elle); hand in: teslim etmek, vermek, el halletmek, uğraşmak, kulp adam asmak (hang-hung-hung: ceket, resim vs. asmak) (bir süre) beklemek, informal (=hold on, formal) olmak, meydana gelmek (=occur [ıkô])

9 harass (herıs) taciz etmek, rahatsız etmek harm (hâm) zarar vermek, zarar hate (heyt) nefret etmek haunt (hount) head (hed) heal (hiyıl) heat (hiıt) ısıtmak help (help) yardım etmek, yardım hop (hop) zıplamak, sıçramak hope (hôp) hover (hovır) hug (hag) sarılmak (=embrace) hunt (hant) hurry (höri) I identify (aydentifay) ignore (ignô) imagine (imacin) import (impôt) impress (impres) improve (impruv) include (inklûd) increase (inkriiz) influence (influıns) inform (infôm) inject (incekt) injure (incû) instruct (instrakt) intend (intend) interfere (intifiyı) interrupt (intirapt) dadanmak, sık sık gitmek, (hayalet vs.) basmak..e doğru gitmek,..e başkanlık etmek, kafa iyileş(tir)mek (healthy [ helthi ]: sağlıklı) ummak, ümit etmek beklemek, ümit (helikopter böcek vs.) havada asılı beklemek avla(n)mak acele etmek, bir işi telaşla yapmak (=rush) teşhis etmek ihmal etmek, görmezden gelmek hayal etmek,..in hayalini kurmak ithalat yapmak (opp: export) 9 etkilemek (hayran etmek anlamında), basmak (bir kalıp vs. üzerine) (press: basmak, basın vs.) geliş(tir)mek (bir şeyi sıfırdan geliştirmek ise: develop) içermek, dahil etmek (opp: exclude) art(ır)mak, yüksel(t)mek (opp: decrease), artış etkilemek, nüfuz etmek, nüfuz bilgi vermek, bilgilendirmek enjeksiyon yapmak, iğne yapmak yaralamak, incitmek talimat vermek..ya niyet etmek müdahale etmek, araya girmek lafını kesmek, kesmek

10 interview (intiviuw) introduce (introdius) invent (invent) icat etmek, uydurmak invite (invayt) davet etmek irritate (iriteyt) itch (iç)..nın kaşınması, kaşıntı J jail (ceyıl) hapse atmak (=imprison) join (coyn) kat(ıl)mak joke (côk) espri yapmak, şaka, fıkra judge (cac) jump (camp) zıplamak, atlamak K kick (kik) kidnap (kidnep) kill (kiıl) kiss (kiss) kneel (niıl) knit (nit) knock (nok) knot (not) L label (leybıl) land (lend) last (lest) laugh (laf) launch (lounç) learn (löön) level (levıl) lick (lik) lie (lay) görüşmek yapmak röportaj yapmak, görüşme tanıştırmak, bir şeyi ilk defa getirmek (sistem, kural vs.) canını sıkmak, kızdırmak, (cildi vs.) tahriş etmek yargılamak, hükmüne varmak, hakim tekme atmak, ayakla..a vurmak kaçırmak (adam vs.) öldürmek öpmek diz çökmek örmek (kapı vs.) çalmak, vurmak, vurup devirmek düğüm atmak etiket yapıştırmak yaftalamak, etiket (uçak) yere inmek (opp: take off), (kuş) konmak, kara kadar sürmek, sonuncu, geçen gülmek 10 başlatmak (kampanya, araştırma vs.) piyasaya sürmek (ürün vs.), fırlatmak (top, uydu vs.) öğrenmek düzeltmek, dengelemek, düzey yalamak yalan söylemek (lie-lay-lain: uzanmak, yatmak) (lay-laid-laid: sermek, yatırmak), yalan

11 like (layk) hoşlanmak, sevmek, gibi limit (limit) list (list) listelemek, liste listen (lisın) dinlemek live (liv) yaşamak, ikamet etmek load (lôd) yüklemek lock (lok) look (luk) look after (luk afır) look for aramak (=search) look forward to (luk forwıd tu) look into love (lav) M manage (menıc) march (mâç) mark (mâk) marry (meri) match (meç) mate (meyt) matter (metır) measure (mejı) meddle melt (melt) memorise (memırayz) mend (mend) mention (menşın) mess up (mes ap) miss (mis) mix (miks) moan sınırlan(dır)mak, sınırlamak, sınır kilitlemek (opp: unlock), kilit bakmak, görünmek (iyi, hasta vs.) 11..e bakmak, ilgilenmek,..dan sorumlu olmak, =take care of..iple çekmek, dört gözle beklemek..yı araştırmak,..yla ilgilenmek (=take care of, =see to) aşık olmak, çok sevmek, aşk yönetmek,..yı başarmak, (manager: müdür, menejer) yürümek (özellikle grup halinde), marş işaret koymak, kirletmek, notlandırmak (sınav kağıdı vs.), işaret, not evlen(dir)mek eşleş(tir)mek, uyumlu olmak, uymak, eş çiftleş(tir)mek önem arzetmek, önemli olup olmamak, mesele ölçmek,..ölçüsünde olmak karışmak (=interfere), burnunu sokmak erimek ezberlemek tamir etmek (=fix) bahsetmek,..dan söz etmek berbat etmek, batırmak (=screw up) özlemek, ıskalamak, kaçırmak (otobüsü vs.) karıştırmak, karışmak inlemek (=groan), şikayet etmek

12 mourn (môn) move (muv) mug (mag) saldırıp soymak multiply (multiplay) murder (mördır) katletmek, öldürmek, cinayet N nail (neyıl) çivilemek, çivi name (neym) need (niid) nod (nôd) note (nôt) notice (notis) number (nambı) obey (ıbey) object (obcekt) observe (obzööv) obtain (obteyn) offend (ofend) offer (ofı) open (opın) O operate (opıreyt) order (ôdı) organize(a)/ organise (B) owe (ôw) own (own) pack (pek) P paddle (pedıl) paint (peint) yas tutmak (=grieve for), ya üzülmek taşınmak, taşımak, hareket et(tir)mek çarpmak (matematiksel), katlanarak artmak adını vermek,..demek, isim ihtiyacı olmak, gerekmek, gereksinim itaat etmek, uymak itiraz etmek gözlemlemek, kural vs. ye uymak (=obey) 12 kafayı yukarı aşağı sallamak (olumlu anlamda veya selam, işaret verme gibi ) (olumsuz anlamda [yanlara sallama]: shake)..ya dikkat etmek veya dikkat çekmek, not almak, not farkına varmak, =realize, =discover, =see numaralandırmak,.. kadar (sayısında) olmak, sayı elde etmek kırmak, üzmek, rahatsız etmek, suç işlemek teklif etmek, sunmak, teklif açmak, açık işletmek (makine, alet, işyeri vs.), çalış(tır)mak, ameliyat yapmak, operasyon yapıyor olmak (polis, asker ) sipariş vermek, emretmek, düzene koymak (düzenlenmek), emir, sipariş, düzen düzenlemek, organize etmek (toplantı, parti ) borcu olmak (parasal), teşekkür vs. borçlu olmak sahip olmak paketlemek, sarmak, ile tıka basa dolu olmak (kısa) kürek çekmek (uzun kürek: oar), suda yalınayak dolaşmak, kısa kürek boyamak, resim yapmak

13 park (pâk) park etmek, park pass (pes) geç(ir)mek, uzatmak, geçit paste (peyst) yapıştırmak pat (pet) pause (pôz) peel (piıl) peep (piip) [görmekte zorlanarak]) perform (pöfôm) permit (pöömit) izin vermek, izin persuade (pöösueyd) phone (fôn) telefon etmek almak, toplamak, seçmek pick (pik) pinch (pinç) piss off (pis of) place (pleys) plan (plen) plant (plant) play (pley) please (pliiz) plug (plag) point (point) poke (pôk) polish (poliş) pop (pop) possess (pıses) post (post) pour (pôr) practise (praktis) pray (prey) preach (priiç) okşamak, sevmek, sıvazlamak dur(aksa)mak, (program, cd çalar vs.) durdurmak (kabuğu) soy(ul)mak, kavlamak, kabuk (meyve) koymak (=put-put-put), yerleştirmek, yer, mekan planlamak, niyet etmek, plan dikmek, ekmek, gizlice yerleştirmek, bitki, fabrika 13 gözetlemek, gizlice bakmak (=peek) (peer: dikkatle bakmak sergilemek, gerçekleştirmek (özellikle zor bir şeyi, =carry out) ikna etmek (opp: dissuade [caydırmak]), =convince çimdiklemek, çalmak (informal, =nick) birini çok kızdırmak oynamak, çalmak (enstrüman, cd, şarkı vs.) memnun etmek prize takmak (opp: unplug), (deliği vs.) tıkamak,.. reklamını yapmak, priz göstermek (parmakla vs.),..e doğru çevirmek, nokta dürtmek parlatmak, cilalamak, ayakkabı boyamak..den fırlamak, uğramak, mısır, balon vs. patla(t)mak sahip olmak (formal) postalamak, atamak, güvenlik vs. elemanı yerleştirmek, ilan etmek, bildirmek, posta, direk doldurmak (çay, su vs.), yoğun bir şekilde yağmur yağmak pratik yapmak, çalışmak, uygulamak (sistem, kalıp vs.), uygulama dua etmek (prayer: dua) vaaz vermek,..yı övmek, nutuk çekmek

14 precede (prisiid) prefer (priför) tercih etmek prepare (pripê) hazırlamak, hazırlanmak present (prizent) sağlamak preserve (prizööv) press (press) zorlamak, basın (the press) pretend (pritend) rol yapmak, numara yapmak prevent (privent) engellemek print (print) basmak, çıktı almak proceed (prosiid) ilerlemek,..ya devam etmek produce (prodüus) üretmek,..ya neden olmak program (progrem) promise (promis) protect (protect) provide (provide) pull (pul) pump (pamp) punch (panç) punish (paniş) push (puş) Q question (quesçın) queue (qû) / line (A) race (reys) rain (reyn) raise (reyz) reach (riiç) R realise (riilayz) receive (risiiv)..dan önce gelmek (-pre: önce) sağlamak, mevcut kılmak çekmek (opp: push) pompalamak 14 sunmak, göstermek, (ödül, plaket vs.) vermek,..yı vermek,..yı korumak (=conserve), sürdürmek, konservesini yapmak basmak, itmek (=push), ütülemek (=iron),..e baskı yapmak, programlamak söz vermek korumak, muhafaza etmek yumruk atmak, delik açmak (delgeç vs.) cezalandırmak itmek (opp: pull) sorgulamak, soru kuyruğa dizilmek (=queue up = line up), kuyruk yarışmak, çok hızlı hareket etmek, yarış, ırk yağmur yağmak (snow: kar yağmak), yağmur yükseltmek, kaldırmak, para toplamak,..ya neden olmak, çocuk yetiştirmek (=bring up) ulaşmak, varmak, uzanmak farkına varmak, gerçekleştirmek (başarmak) almak

15 recognise (rekıgnayz) recommend (rekımend) önermek record (rikôd) kırmak), plak, kayıt reduce (riduyüs) azaltmak, küçültmek refer (riföö) reflect (riflekt) refuse (rifiyuz) register (recistır) kaydolmak, kaydetmek regret (rigret) reject (ricekt) vs.yi çıkarması relax (rileks) rahatla(t)mak, gevşemek release (riliiz) rely (rilay) remain (rimeyn) remember (rimembır) remind (rimaynd) remove (rimuw) repair (ripê) repeat (ripiit) replace (ripleys) reply (riplay) report (ripôt) represent (riprizent) reproduce (riprodüyus) request (rikwest) require (riquâyı) reserve (rizööv) rescue (reskiyu) resign (rizayn) respect (rispekt) tanımak, kabul etmek, resmî olarak tanımak kalmak, geriye kalmak hatırlamak hatırlatmak 15 kaydetmek (recod [ rekııd ]: rekor, plak) (break a record: rekor göndermede bulunmak,.e başvurmak/..e bakmak, yansıtmak,.. konusunda düşünmek reddetmek, teklifi vs. geri çevirmek (= turn down) pişmanlık duymak, pişmanlık kabul etmemek, reddetmek, bir bilgisayar vs.nin cd, disket, kaset serbest bırakmak, gitmesine izin vermek, yayınlayarak halka duyurmak (=publish); film, oyun vs.nin çıkması e dayanmak,..e güvenmek (rely on, =count on) almak,..den çıkarmak,..den kurtulmak tamir etmek (=mend, = fix) tekrar etmek..ın yerini almak, iki şeyi birbiriyle değiştirmek, bir şeyi yerine koymak (=put away) (sözlü veya yazılı olarak) yanıtlamak,..ya (beklenmeyen bir şekilde) tepki göstermek haber vs. sunmak, polise vs. ihbar etmek, bildirmek, rapor temsil etmek üremek,..in aynısını yapmak (olumlu anlamda) rica etmek (formal), rica gerektirmek, mecbur kılmak ayırtmak (oda, masa vs.), bir kenara ayırmak kurtarmak istifa etmek saygı göstermek (respect: saygı), saymak (büyüğünü vs.), respect

16 retire (ritâya) return (ritöön) rinse (rins) çalkalamak (suyla) risk (risk) rob (rob) soymak (dükkan, banka vs.) rock (rak) roll (roll) rot (rot) çürü(t)mek (diş, meyve vs.) rub (rab) ruin (ruyn) mahvetmek rule (rul) çizgi çizmek, kural, cetvel rush (raş) S sack (sek) sail (seyl) satisfy (setisfay) save (seyv) saw (sô) scare (sikê) scatter (siketır) scold (skold) scratch (sıkreç) scream (sıkriim screw (sıkrüw) seal (siyıl) search (sööç) seem (siim) separate (sepıreyt) serve (sööv) settle (setıl) emekli olmak,..den çekilmek geri dönmek, iade etmek, geri dönüş riske atmak, riske girmek, risk salla(n)mak, sarsmak (=shake), kaya 16 yuvarla(n)mak, bir yandan öbür yana çevirmek, rulo yapmak, elbise vs.nin kolunu kıvırmak, hamur açmak, rulo sürtmek, sürtünmek, sürmek (krem vs.) yönetmek (ülke vs.),..kararını vermek (hukuksal), cetvel ile bir işi telaşla yap(tır)mak, acele etmek (=hurry), işten kovmak (=fire), yağmalamak, çuval denizde yol almak, gemi vs. kullanmak, yelken tatmin etmek kurtarmak; para biriktirmek (=save up); bilgisayar vs. de kaydetmek; zaman, enerji vs. kazanmak testere ile kesmek, (see-saw-seen: görmek), testere korkutmak (=frighten, =make afraid) dağıtmak, dağılmak, yaymak azarlamak (=tell off) kaşımak, çizmek (cildi, bir nesneyi..) çığlık atmak (=shriek), bağırmak (=yell), çığlık vidalamak, (kapak vs.) döndürerek kapatmak, vida mühürlemek, mühürleyerek kapatmak, koruma vs. amacıyla çevresini sarmak (bir nesnenin) aramak, araştırmak görünmek,..gibi görünmek (=look) ayırmak, bölmek, ayrılmak, (separate [ sepırıt ]: ayrı, farklı) hizmet etmek, (yemek vs.) servisi yapmak, (oyunlarda) servis atmak (bir yere) yerleşmek, (bir anlaşmazlığı vs.) sona erdirmek, (borç vs.yi) ödemek,..konusunda son karara varmak, nın son halini

17 alması shade (şeyd) share (şê) shave (şeyv) tıraş omak, tıraş etmek, tıraş shelter (şeltı) shiver (şiivı) shock (şok) shop (şop) shrug (şırag) omuz silkmek sigh (say) iç çekmek sign (sayn) signal sin (sin) sip (sip) skate (sikeyt) ski (ski) skip (skip) slap (slep) slip (slip) slow (slow) smash (smeş) smell (smell) smile (smayl) smoke (smok) snatch (sneç) sneeze (sniiz) sniff (sniff) snore (snô) snow (snow) gölgelendirmek, gölge vermek paylaşmak,..konusunda ortak noktası olmak, pay..den korumak, sığınak, barınak (soğuktan veya korkudan) ürpermek, titremek, =tremble çok şaşır(t)mak, şok olmak, şok alışveriş yapmak,..dan alışveriş yapıyor olmak, dükkan 17 imza atmak, (sözleşme vs.) imzalamak, (birisine) işaret yapmak (=signal [signıl]), işaret dilini kullanmak, işaret (birisine) işaret yapmak,..yı belli etmek, göstermek, sinyal vermek (= indicate [A]), sinyal günah işlemek, günah yudumlamak, yudum paten yapmak (roller skate, ice skate ) (skates: paten[ler]) kayak yapmak bir şeyi (yapmayıp) atlamak (=miss), zıplamak, ip atlamak (=jump rope [A]) tokat atmak (tökezleyerek) kaymak, sıvışmak (=slide), bir makineden (kart vs.) geçirmek (=slide) yavaşla(t)mak, yavaş parçala(n)mak, şiddetli bir şekilde çarpmak (örneğin araba), maçlarda smaç yapmak (tenis, voleybol vs.), hit olmak (film, şarkı vs.) kokmak, koklamak, koku gülümsemek, gülümseme sigara vs. içmek, tütmek (baca vs.), füme-tütsüleme yapmak (et, balık vs.), duman bir şeyi ani bir hareketle kapmak (=grab) hapşırmak, aksırmak burnunu çekmek, koklamak, (burun yoluyla) içine çekmek horlamak (uyku) kar yağmak, kar, (snowy: karlı)

18 soak (sôk) sort (sôt) dizmek, sıralamak sort out sound (saund) voice) spare (spê) spark (spâk) kıvılcım spell (spell) spill (spill) yanlışlıkla dökmek (çay vs.) spoil (spoyl) spot (spot) spray (siprey) squeeze (sikuiiz) stain (steyn) stamp (stemp) stare (stê) start (stât) stay (stey) steer (stiyı) step (sitep) stir (stöö) stitch (stiç) stop (stop) store (stô) strengthen (sitrenthın) stretch (sitreç) strip (strip) struggle (sıtragıl) subtract (sabtrekt) succeed (sıksiid) tamamen ıslatmak, sırılsıklam olmak, sırılsıklam etmek bir problemi çözmek, bir sorunu gidermek 18 (kulağa ) gibi gelmek, (zil, korna vs.) çalmak, ses, (insan sesi: (özellikle zor durumlarda) ayırmak (zaman, para, iş gücü ); affedip öldürmemek, yaralamamak vs., yedek ateşlemek, kıvılcım yaratmak,..ya neden olmak (=provoke), (kelime, hece vs.) söylemek, bir kelimeyi harf harf söylemek mahvetmek (=ruin), şımartmak görmek, farkına varmak, yer, alan püskürtmek, sıkmak (parfüm, ilaç ), sprey (elle veya parmakla)sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak (özellikle de temizlenemeyecek şekilde) kirletmek, (özellikle sıvı kimyasal kullanarak) bir şeyin rengini değiştirmek, leke (kağıt vs.) mühürlemek, pul yapıştırmak, ayağını yere vurmak, ayağıyla ezmek, mühür, pul gözünü dikip bakmak başla(t)mak, başlangıç kalmak kaptan, şoför vs. olarak seyretmek, dümen kullanmak;..ya yönlendirmek adım atmak, bir şeye basmak (=tread), adım, basamak çay, kahve vs. karıştırmak (yorgan vs.) dikmek dur(dur)mak, durak, (station: istasyon) depolamak, hafızada tutmak, mağaza güçlendirmek (strong: güçlü) uzatmak, uzamak, uzanmak soyunmak (elbise), (birisinin) elbisesini çıkarmak,..nın üzerindekileri almak, parçalarına ayırmak (=dismantle) mücadele etmek, çabalamak bir sayıyı diğerinden çıkarmak (matematik) başarmak

19 suck (sak) suffer (safır) ıstırap suggest (sacest) suit (suut) supply (sıplay) sağlamak, temin etmek, arz support (sıpôt) desteklemek, destek suppose (sıpôz) sanmak, farzetmek surprise (surprayz) surround (sörând) suspect (sıspekt) şüphelenmek, şüphe duymak suspend (sıspend) askıya almak, asılı olmak switch (swiç) T talk (tôk) tame (teym) tap (tep) taste (teyst) tease (tiiz) telephone (telifôn) tempt (tempt) terrify (terifay) test (test) thank (thenk) thaw (thôw) tick (tick) tickle (tikıl) tie (tay) touch (taç) tour (tô) emmek,..nın berbat bir durumda olması ehlileştirmek (=domesticate), dize getirmek elle yavaşça vurmak tadına bakmak, yemeğin vs. tadının olması, tat 19 acı çekmek,..dan mustarip olmak, kötü bir tecrübe vs. yaşamak, önermek, teklif etmek,..yı akla getirmek (düşündürmek) yakışmak,..ile iyi gitmek, takım elbise şaşır(t)mak, baskın yapmak, sürpriz çevresini sarmak (round: yuvarlak) değiş(tir)mek, (makinenin düğmesini hareket ettirmek yoluyla) hızını vs. vs. değiştirmek, anahtar (makine vs.de) konuşmak (genellikle to ile), konuşma kızdırmak, bir hayvanı rahatsız etmek (=annoy) telefon etmek, aramak, =phone, call kışkırtmak, ayartmak, teşvik etmek dehşete düşürmek, dehşet vermek denemek, sınava tabi tutmak, test teşekkür etmek erimek çözülmek saatin vs. tik tak ses çıkarması, doğru vs. anlamında işaret ( ) koymak (=check, A), (tick off: yapılmış işleri vs. listeden çıkarmak, =check off [A]) gıdıklamak bağlamak, oyunun vs. berabere bitmesi, bağ dokun(dur)mak, (duygusal anlamda) etkilemek (touching: etkileyici) tur gezisi yapmak, kısa bir gezinti yapmak, tur

20 tow (tôw) trace (treys) trade (=swap, B), ticaret train translate (transleyt) transport (transpôt) nakletmek, taşımak trap (trep) travel (trevıl) treat (triit) tremble (trembıl) titremek, ürpermek trick (trik) oynamak), hile trip (trip) trouble (tırabıl) trust (trast) try (tray) turn (töön) turn down/turn up turn on/turn off twist (twist) type (tayp) U undress (andress) unfasten (anfesın) unite (yunayt) unlock (anlak) unpack (anpek) use (yuz) V vanish (veniş) visit (visit) bir aracı başka bir araç ile çekmek (araba, gemi vs.) güvenmek, güven denemek,..ya çalışmak dön(dür)mek 20 izini sürüp bulmak, köklerini (atasını, orijinalini vs.) bulmak, (kopya kağıdı ile) kopyasını çıkarmak, iz ticaret yapmak, borsada işlem görmek, değiş tokuş yapmak eğitim vermek, eğitmek, antrenman yapmak, tren tercüme etmek,..e dönüştürmek tuzak kurmak, (bir yerde) sıkışıp kalmak, tuzak seyahat etmek, (araç vs.) seyretmek, seyahat muamele etmek, tedavi etmek, birisine kıyak geçmek (iyi bir şey yapmak), kimyasal süreçten geçirmek kandırmak, dolandırmak (play trick: şaka yapmak, oyun tökezlemek, gezinti sıkıntıya sokmak, sıkıntı vermek, sıkıntı, problem ses, ışık vs.yi (tv, radyo ) azaltmak/ çoğalmak (açmak, kapamak anlamında) (tv, ışık gibi) elektrikli bir şeyi açmak/kapamak (=switch on/off) döndürmek, sarmak, (ayak, bilek vs.) burkmak (bilgisayar, daktilo vs. ile) yazmak, tip elbisesini çıkarmak, soyunmak (opp: dress) (düğme, kemer vs.) açmak, çözmek (opp: fasten) birleş(tir)mek..ın kilidini açmak (opp: lock) (kutu, çanta, hediye vs.) açmak kullanmak (birdenbire) ortadan kaybolmak ziyaret etmek, ziyaret, vizite

21 vote (vôt) oy kullanmak, oy W wait (veyt) beklemek walk (wôk) wander (venfır) gezinmek, konudan sapmak want (wont) istemek warm (wôm) ısıtmak, ısınmak warn (wôn) uyarmak wash (woş) yıkamak waste (weyst) watch (woç) sulamak, su water (wôtı) wave (weyv) weigh (wey) welcome (welkam) whip (wip) whisper (wispı) whistle (wisıl) wink (wink) wipe (wayp) wish (wiş) wonder (wandır) work (wôk) work out worry (wöri) worship (wörşip wrap (rep) wreck (rek) wrestle (resıl) yawn (yôn) Y yürümek, yürüyerek (bir yere) gitmek, yürüyüş boşa harcamak (zaman, para ), çöp karşılamak,..yı olumlu karşılamak, hoşgeldiniz! kamçılamak, kamçı fısılda(ş)mak, fısıltı 21 seyretmek, izlemek,..ya dikkat etmek,..yı yakından takip etmek el sıkmak, dalgalan(dır)mak, dalga ağırlığında olmak,..yı tartmak ıslık çalmak, düdük çalmak, düdük, ıslık göz kırpmak, yanıp yanıp sönmek (=blink) silerek temizlemek, (bulaşıkları) durulamak dilemek, keşke demek, (iyi bayramlar, doğum günü vs.) dilemek, dilek merak etmek, mucize çalış(tır)mak,..nın işe yaraması, çalışma, (homework: ev ödevi) (bir çözüm, çıkış yolu vs.) bulmak,..yı hesaplamak,..yı anlamak, egzersiz yapmak,..nın işe yaraması endişlen(dir)mek, endişe (..ya) ibadet etmek hediye vs. sarmak, paketlemek (=wrap up) enkaza çevirmek, mahvetmek (=ruin) güreşmek, güreş yapmak esnemek (uykusu gelmek anlamında)

22 yield (yiıld) yell (yell) bağırmak (=yell out, =shout) Z zap (zep) zip (zip) zoom (zûm) zumlamak (kamera vs.) (mahsul, gelir vs.) vermek, sonuç vermek, boyun eğmek kanal değiştirmek, zapping yapmak, lazerle yok etmek fermuarı(nı) çekmek (opp: unzip), fermuar 22 Made by

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide A.S. Peace Be Upon Him Abajur Lampshade Abdest almak Perform ablution Abide Memorial Acele etmek, koşmak Scurry Aceleyle, Alel acele Hastily Acı acı Bitterly Acı acı, kederle Poignantly Acı çekmek: Suffer

Detaylı

33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek

33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek 1. abbreviate: kısaltmak, özetlemek 2. abort: (1) vazgeçmek (2) kürtaj yapmak 3. accept: kabul etmek 4. accommodate: konuk etmek 5. accuse: suçlamak, itham etmek (blame) 6. acquire: edinmek, çabasız kazanmak

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan a-e al hepsi, bütün allemaal hep birlikte alles hepsi, herşey ander diğer beginnen başlamak bij yanında bijna neredeyse blijven kalmak, durmak (staan) cent de sent

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS Cihan ÇAKMAK Öz Bir dilin iki ayrı lehçesinde görülen yazılışları aynı olmakla birlikte anlamları

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.653-703, TURKEY BENGÜ TAŞLARIN SÖZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı Başlama Kılavuzu ALCATEL ONE TOUCH GSM CEP TELEFONU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Model: ONE TOUCH 6033X 6033X Hızlı Başlama Kılavuzu Alcatel ONE TOUCH 6033X ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Umarız ki

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü KAT HİZMETLERİ ÖNSÖZ Bu kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda konaklama

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı