Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.englishingilizce.com"

Transkript

1 Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da verilmiştir MOST USD RGULAR VRBS (N SIK KULLANILAN DÜZNLİ FİİLLR) İngilizce de fiiller (eylemler) düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli veya düzensiz olsun, fiillerin, değişik zamanlarda (tense lerde) kullanılmak üzere, üç hali vardır. Düzenli fiiller in iki ve üçüncü halleri, fiilin birinci haline -ed eklenerek yapılır: 1. wash 2. washed 3. washed gibi. Düzenli adını da bundan dolayı almışlardır. Düzensiz fiillerin ise iki ve üçüncü hallerini ezberlemek gerekmektedir. Aşağıdaki listede yaygın olarak kullanılan yaklaşık 600 düzenli fiil bulunmaktadır. Fiillerin telaffuzları da parantez içerisinde belirtilmiştir. Birçok fiilin, fiil anlamının yanısıra çok VRB 1 VRB 2 VRB 3 MANING abandon (ıbandın) abandoned abandoned Terketmek, bırakmak, vazgeçmek abuse (ebyûz) abused abused Suistimal etmek, kötüye kullanmak ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ absorb (ebzôb) absorbed absorbed mmek, absorbe etmek accelerate accelerated accelerated Hızlandırmak (ikselıreyt) accept (iksept) accepted accepted Kabul etmek VRB 1 achieve (eçiiv) add (ed) admire (edmâyı) admit (edmit) advise (edvayz) afford (efôd) agree (egrî) alert (elööt) allow (elaw) amuse (emyûz) analyse/analyze (enılayz) MANING başarmak (özellikle de zor bir şeyi, =accomplish) eklemek, toplamak hayran olmak kabul etmek (özellikle olumsuz bir şeyi) öğüt vermek (advice: öğüt) maddi olarak gücü yetmek aynı fikirde olmak (opp: disagree) uyarmak izin vermek, sağlamak güldürmek, eğlendirmek çözümlemek, analiz etmek

2 announce (enauns) annoy (enoy) canını sıkmak answer (ensı) cevaplamak apologise (epolocayz) özür dilemek appear (epiyı) appreciate (epreşiyeyt) takdir etmek, anlamak approach (eprôç) arrest (ırest) tutuklamak arrive (erayv) varmak, ulaşmak attempt (etempt) teşebbüs etmek, girişmek attract (etrekt) cezbetmek, çekmek avoid (evoyd) kaçınmak, sakınmak B back (bek) bake (beyk) balance (balıns) ban (ben) bang battle (betıl) beg (beg) behave (biheyv) belong (bilong) bless (bles) blind (blaynd) blink (blink) blush (blaş) boast (bôst) boil (boyl) bolt (bolt) bomb (bôm) book (bûk) duyurmak, anons etmek, ilan etmek ortaya çıkmak, görünmek (opp: disappear) yaklaşmak (=get close, irregular) desteklemek, geriye gitmek fırında pişirmek dengelemek, denge yasaklamak kuvvetle vurmak, çok gürültü çıkarmak mücadele etmek, muharebe yapmak, muharebe Yalvarmak, dilemek davranmak..e ait olmak kutsamak körleştirmek, kör yapmak göz kırpmak kızarmak, utanmak böbürlenmek, övünmek kayna(t)mak 2 fırlayıp kaçmak, sürgülemek, sürgü bombalamak, bomba yer ayırtmak (otel vs.)

3 bore (bôr) (canını) Sıkmak, delik açmak borrow (barow) ödünç almak (opp: lend) bounce (bauns) zıplamak bow (bow) brake (breyk) fren yapmak, fren breathe (brîth) nefes almak (breath: nefes) bruise (brûz) brush (bıraş) bump (bamp) çarpmak, vurmak burn (böön) yakmak, yanmak bury (beri) gömmek buzz (baz) vızıldamak C calculate (kelküleyt) call (kol) call on (kol on) calm (down) camp (kemp) cancel (kensıl) care (kee) carry (keri) carry out (keri out) carve (karv) cash (keş) cause (kouz) challenge (çelınc) change (çeync) charge (çâc) chase (çeys) cheat (çiit) check (çek) (öne doğru) eğilmek, selamlamak yaralamak, berelemek, çürü(t)mek fırçalamak (diş, duvar vs.), fırça hesaplamak aramak (telefonla), çağırmak, adını vermek..ya uğramak (=drop in/by/over) sakinleş(tir)mek kamp yapmak iptal etmek (=call off) düşünmek, önem vermek taşımak gerçekleştirmek (fikir, proje, sistem vs.) oymak (ağaç, taş vs.) (döviz, çek vs.) bozdurmak, nakit para ya sebep olmak meydan okumak, (düelloya vs.) davet etmek değiş(tir)mek 3 kadar fiyat vermek, yasal olarak itham etmek, şarj etmek kovalamak, takip etmek aldatmak kontrol etmek (=control), kontrol

4 check in (çek in) cheer (çiyı) chew (çüw) çiğnemek (sakız, lokma vs.) choke (çôk) boğmak (nefesi vs.), tıkamak chop (çop) claim (kleym) clap (klep) alkışlamak clean (kliin) temizlemek clear (kliyır) clip (klip) close (klôz) kapatmak toplamak, biriktirmek, almak collect (kılekt) comb (kom) command (kımend) communicate (kıminikeyt) compare (kımpê) compete (kımpît) complain (kımpleyn) complete (kımplît) concentrate (konsıntreyt) concern (kınsöön) confess (kınfes) confuse (kınfiyüz) connect (kınekt) consider (kınsidır) consist of (kınsist ov) consume (kınsüym) contain (kınteyn) continue (kıntinyı) copy (kopi) correct (kırekt) otel, havaalanı vs.de kaydolma (opp: check out) neşelen(dir)mek, sevinçle karşılamak küçük parçalar halinde kesmek, odun kırmak iddia etmek, talep etmek (hak vs.) arındırmak, temizlemek, aklamak, netleştirmek birbirine tutturmak, kırpmak (makas vs. ile) taramak (tarak vs. ile) komuta etmek, emir vermek, emir iletişim kurmak karşılaştırmak mücadele etmek, rekabet etmek şikayet etmek, şikayet tamamlamak, tam konsantre olmak ile ilgili olmak, kaygılandırmak itiraf etmek (kafa) karıştırmak, iki şeyi birbiriyle karıştırmak bağla(n)mak düşünmek, göz önünde bulundurmak (=think) den oluşmak 4 tüketmek, tüketim yapmak, harcamak (zaman, enerji vs.) içermek devam etmek, sürmek kopyalamak, kopya düzeltmek, doğru hale getirmek, doğru

5 cough (kaf) öksürmek count (kaunt) saymak cover (kavır) crack (krek) çatla(t)mak, çatlak crash (kreş) crawl (krôl) create (kriyeyt) yaratmak cross (kros) crush (kraş) ezmek, (isyan vs.) bastırmak cry (kıray) ağlamak cure (küyu) cycle (saykıl) D damage (demic) dance (dens) dare (dê) deceive (diciiv) decide (disayd) decorate (dekıreyt) delay (diley) deliver (dilivır) demand (dimand) depend on (dipend) describe (diskrayb) desert (dizööt) deserve (dizööv) design (dizayn) destroy (distroy) detail (diteyıl) detect (ditekt) determine (ditöömin) kaplamak, kapsamak (opp: uncover), kapak çarpmak (kaza geçirmek), gürültüyle çarpmak, kaza emeklemek, sürünmek, böcek vs.nin yürümesi bir yandan öbür yana gitmek, karşıdan karşıya geçmek tedavi etmek, iyileştirmek, kür bisikletle gitmek, devir yapmak hasar vermek, zarar vermek danst etmek, dans ya cesaret etmek, cüret etmek kandırmak, aldatmak karar vermek dekore etmek, süslemek geciktirmek, ertelemek, gecikme teslim etmek talep etmek, talep..e bağlı olmak,..e dayanmak tasvir etmek, betimlemek terketmek, bırakmak hak etmek, layık olmak tasarlamak, dizayn etmek, tasarım mahvetmek, yok etmek 5 ayrıntılandırmak, ayrıntısıyla anlatmak, ayrıntı bulmak (detective: dedektif) belirlemek, tespit etmek

6 develop (divelop) die (day) ölmek disagree (disigrii) disappear (disipiyır) disapprove (disipruv) onaylamamak (opp: approve) disarm (disâm) silahsızlandırmak (opp: arm) discover (diskavı) keşfetmek, anlamak dislike (dislayk) hoşlanmamak (opp: like) distribute (distribüut) dağıtmak, dağılmak divide (divayd) double (dabıl) şüphe etmek, şüphe doubt (daut) drag (dreg) dream (driym) dress (dress) drip (drip) drop (drop) drown (drawn) dry (dray) dust (dast) earn (öön) educate (ecukeyt) embarras (imberıs) employ (imploy) empty (empti) encourage (inkarıc) end (end) enjoy (incoy) enter (entır) entertain (entıteyn) geliş(tir)mek, tasarlamak (ortaya koymak), aynı fikirde olmamak (opp: agree) ortadan kaybolmak (opp: appear) bölmek (ikiye veya daha fazlaya), matematikte bölmek ikiye katlamak, iki katı olmak, duble sürüklemek (özellikle ağır bir şeyi) rüya görmek, hayalini kurmak, rüya, hayal giy(dir)mek damlamak düşürmek, düşmek, damla boğulmak kuru(t)mak, kuru tozunu almak, toz para kazanmak eğitmek utandırmak istihdam etmek, çalıştırmak (işçi vs.) boşaltmak, boşalmak (opp: fill) cesaretlendirmek, teşvik etmek 6 sonlan(dır)mak, sona ermek; end up: ile son bulmak, en sonunda..nın olması, son hoşlanmak, eğlenmek girmek eğlendirmek, ağırlamak

7 escape (iskeyp) kaçmak, firar etmek examine (igzamin) excite (igzayt) heyecanlandırmak excuse (iksqûz) affetmek exercise (egzisayz) exist (igsizt) mevcut olmak, var olmak expand (ikspend) yayılmak, dağılmak expect (ikspect) ummak, ümit etmek explain (ikspleyn) açıklamak explode (iksplôd) patla(t)mak express (ikspress) ifade etmek, extend (ekstend) uzatmak,..i aşmak F fail (feyıl) face (feys) fade (feyd) fancy (fensi) fasten (fesın) fear (fiyır) fetch (feç) figure out file (fayl) fill (fiıl) film (film) fire (fâyı) fit (fit) fix (fiks) flash (flesh) float (flôt) flood (flad) flow (flow) muayene etmek, sınava tabi tutmak, incelemek egzersiz yapmak, alıştırma yapmak, alıştırma başarısız olmak yüzleşmek,..in karşısına düşmek, yüz solmak, giderek azalmak, solgun canı istemek (=like), cinsel olarak arzulamak (iki şeyi birbirine) bağlamak korkmak, korku gidip getirmek 7 anlamak,..nın cevabını bulmak (=work out, =understand) dosyalamak, mahkemeye vermek, dosya doldurmak filme almak, film ateş etmek, kovmak,..ile yanıp tutuşmak, ateş, yangın uymak, tam gelmek (elbise, eşya vs.) tamir etmek, ayarlamak (randevu vs.), da sabitlemek yanmak (ışık vs.), bir şeyi hızla göstermek (suyun yüzeyinde, havada vs.) yüzer halde olmak sel olmak, su basmak, sel akmak (su, trafik, insan...)

8 fold (fold) katlamak follow (falow) takip etmek fool (fûl) aldatmak, kandırmak force (fors) zorlamak, güç, kuvvet form (fôm) oluşmak, oluşturmak, form found (faund) frame (freym) çerçevelemek, çerçeve frighten (fıraytın) kaçırmak) fry (fıray) kızartmak, kızarmak G gather (gethır) gözü kalmak, gözü takılmak gaze (geyz) glow (glow) glue (glû) grab (greb) grate (greyt) grease (gris) greet (griit) grin (grin) grip (grip) groan (grôn) guarantee (gerantii) guard (gâd) guess (ges) guide (gayd) H hand (hend) handle (hendıl) hang (heng) hang on (heng on) happen (hepın) kurmak (şirket, şehir ), =establish korkutmak, ürkütmek (=scare) (frighten away: korkutup topla(n)mak, biraraya getirmek parlamak, parıldamak yapıştırmak, yapıştırıcı aniden tutmak, yakalamak rendelemek, rende yağlamak, yağ koymak selamlamak sırıtmak sıkıca tutmak, (yolu, yüzeyi vs.) iyi tutmak, sap inlemek, inildemek garanti etmek, kesinleştirmek, garanti korumak, muhafaza etmek, muhafız tahmin etmek, sanmak, tahmin kılavuzluk etmek, önderlik etmek, kılavuz 8 uzatmak, vermek (elle); hand in: teslim etmek, vermek, el halletmek, uğraşmak, kulp adam asmak (hang-hung-hung: ceket, resim vs. asmak) (bir süre) beklemek, informal (=hold on, formal) olmak, meydana gelmek (=occur [ıkô])

9 harass (herıs) taciz etmek, rahatsız etmek harm (hâm) zarar vermek, zarar hate (heyt) nefret etmek haunt (hount) head (hed) heal (hiyıl) heat (hiıt) ısıtmak help (help) yardım etmek, yardım hop (hop) zıplamak, sıçramak hope (hôp) hover (hovır) hug (hag) sarılmak (=embrace) hunt (hant) hurry (höri) I identify (aydentifay) ignore (ignô) imagine (imacin) import (impôt) impress (impres) improve (impruv) include (inklûd) increase (inkriiz) influence (influıns) inform (infôm) inject (incekt) injure (incû) instruct (instrakt) intend (intend) interfere (intifiyı) interrupt (intirapt) dadanmak, sık sık gitmek, (hayalet vs.) basmak..e doğru gitmek,..e başkanlık etmek, kafa iyileş(tir)mek (healthy [ helthi ]: sağlıklı) ummak, ümit etmek beklemek, ümit (helikopter böcek vs.) havada asılı beklemek avla(n)mak acele etmek, bir işi telaşla yapmak (=rush) teşhis etmek ihmal etmek, görmezden gelmek hayal etmek,..in hayalini kurmak ithalat yapmak (opp: export) 9 etkilemek (hayran etmek anlamında), basmak (bir kalıp vs. üzerine) (press: basmak, basın vs.) geliş(tir)mek (bir şeyi sıfırdan geliştirmek ise: develop) içermek, dahil etmek (opp: exclude) art(ır)mak, yüksel(t)mek (opp: decrease), artış etkilemek, nüfuz etmek, nüfuz bilgi vermek, bilgilendirmek enjeksiyon yapmak, iğne yapmak yaralamak, incitmek talimat vermek..ya niyet etmek müdahale etmek, araya girmek lafını kesmek, kesmek

10 interview (intiviuw) introduce (introdius) invent (invent) icat etmek, uydurmak invite (invayt) davet etmek irritate (iriteyt) itch (iç)..nın kaşınması, kaşıntı J jail (ceyıl) hapse atmak (=imprison) join (coyn) kat(ıl)mak joke (côk) espri yapmak, şaka, fıkra judge (cac) jump (camp) zıplamak, atlamak K kick (kik) kidnap (kidnep) kill (kiıl) kiss (kiss) kneel (niıl) knit (nit) knock (nok) knot (not) L label (leybıl) land (lend) last (lest) laugh (laf) launch (lounç) learn (löön) level (levıl) lick (lik) lie (lay) görüşmek yapmak röportaj yapmak, görüşme tanıştırmak, bir şeyi ilk defa getirmek (sistem, kural vs.) canını sıkmak, kızdırmak, (cildi vs.) tahriş etmek yargılamak, hükmüne varmak, hakim tekme atmak, ayakla..a vurmak kaçırmak (adam vs.) öldürmek öpmek diz çökmek örmek (kapı vs.) çalmak, vurmak, vurup devirmek düğüm atmak etiket yapıştırmak yaftalamak, etiket (uçak) yere inmek (opp: take off), (kuş) konmak, kara kadar sürmek, sonuncu, geçen gülmek 10 başlatmak (kampanya, araştırma vs.) piyasaya sürmek (ürün vs.), fırlatmak (top, uydu vs.) öğrenmek düzeltmek, dengelemek, düzey yalamak yalan söylemek (lie-lay-lain: uzanmak, yatmak) (lay-laid-laid: sermek, yatırmak), yalan

11 like (layk) hoşlanmak, sevmek, gibi limit (limit) list (list) listelemek, liste listen (lisın) dinlemek live (liv) yaşamak, ikamet etmek load (lôd) yüklemek lock (lok) look (luk) look after (luk afır) look for aramak (=search) look forward to (luk forwıd tu) look into love (lav) M manage (menıc) march (mâç) mark (mâk) marry (meri) match (meç) mate (meyt) matter (metır) measure (mejı) meddle melt (melt) memorise (memırayz) mend (mend) mention (menşın) mess up (mes ap) miss (mis) mix (miks) moan sınırlan(dır)mak, sınırlamak, sınır kilitlemek (opp: unlock), kilit bakmak, görünmek (iyi, hasta vs.) 11..e bakmak, ilgilenmek,..dan sorumlu olmak, =take care of..iple çekmek, dört gözle beklemek..yı araştırmak,..yla ilgilenmek (=take care of, =see to) aşık olmak, çok sevmek, aşk yönetmek,..yı başarmak, (manager: müdür, menejer) yürümek (özellikle grup halinde), marş işaret koymak, kirletmek, notlandırmak (sınav kağıdı vs.), işaret, not evlen(dir)mek eşleş(tir)mek, uyumlu olmak, uymak, eş çiftleş(tir)mek önem arzetmek, önemli olup olmamak, mesele ölçmek,..ölçüsünde olmak karışmak (=interfere), burnunu sokmak erimek ezberlemek tamir etmek (=fix) bahsetmek,..dan söz etmek berbat etmek, batırmak (=screw up) özlemek, ıskalamak, kaçırmak (otobüsü vs.) karıştırmak, karışmak inlemek (=groan), şikayet etmek

12 mourn (môn) move (muv) mug (mag) saldırıp soymak multiply (multiplay) murder (mördır) katletmek, öldürmek, cinayet N nail (neyıl) çivilemek, çivi name (neym) need (niid) nod (nôd) note (nôt) notice (notis) number (nambı) obey (ıbey) object (obcekt) observe (obzööv) obtain (obteyn) offend (ofend) offer (ofı) open (opın) O operate (opıreyt) order (ôdı) organize(a)/ organise (B) owe (ôw) own (own) pack (pek) P paddle (pedıl) paint (peint) yas tutmak (=grieve for), ya üzülmek taşınmak, taşımak, hareket et(tir)mek çarpmak (matematiksel), katlanarak artmak adını vermek,..demek, isim ihtiyacı olmak, gerekmek, gereksinim itaat etmek, uymak itiraz etmek gözlemlemek, kural vs. ye uymak (=obey) 12 kafayı yukarı aşağı sallamak (olumlu anlamda veya selam, işaret verme gibi ) (olumsuz anlamda [yanlara sallama]: shake)..ya dikkat etmek veya dikkat çekmek, not almak, not farkına varmak, =realize, =discover, =see numaralandırmak,.. kadar (sayısında) olmak, sayı elde etmek kırmak, üzmek, rahatsız etmek, suç işlemek teklif etmek, sunmak, teklif açmak, açık işletmek (makine, alet, işyeri vs.), çalış(tır)mak, ameliyat yapmak, operasyon yapıyor olmak (polis, asker ) sipariş vermek, emretmek, düzene koymak (düzenlenmek), emir, sipariş, düzen düzenlemek, organize etmek (toplantı, parti ) borcu olmak (parasal), teşekkür vs. borçlu olmak sahip olmak paketlemek, sarmak, ile tıka basa dolu olmak (kısa) kürek çekmek (uzun kürek: oar), suda yalınayak dolaşmak, kısa kürek boyamak, resim yapmak

13 park (pâk) park etmek, park pass (pes) geç(ir)mek, uzatmak, geçit paste (peyst) yapıştırmak pat (pet) pause (pôz) peel (piıl) peep (piip) [görmekte zorlanarak]) perform (pöfôm) permit (pöömit) izin vermek, izin persuade (pöösueyd) phone (fôn) telefon etmek almak, toplamak, seçmek pick (pik) pinch (pinç) piss off (pis of) place (pleys) plan (plen) plant (plant) play (pley) please (pliiz) plug (plag) point (point) poke (pôk) polish (poliş) pop (pop) possess (pıses) post (post) pour (pôr) practise (praktis) pray (prey) preach (priiç) okşamak, sevmek, sıvazlamak dur(aksa)mak, (program, cd çalar vs.) durdurmak (kabuğu) soy(ul)mak, kavlamak, kabuk (meyve) koymak (=put-put-put), yerleştirmek, yer, mekan planlamak, niyet etmek, plan dikmek, ekmek, gizlice yerleştirmek, bitki, fabrika 13 gözetlemek, gizlice bakmak (=peek) (peer: dikkatle bakmak sergilemek, gerçekleştirmek (özellikle zor bir şeyi, =carry out) ikna etmek (opp: dissuade [caydırmak]), =convince çimdiklemek, çalmak (informal, =nick) birini çok kızdırmak oynamak, çalmak (enstrüman, cd, şarkı vs.) memnun etmek prize takmak (opp: unplug), (deliği vs.) tıkamak,.. reklamını yapmak, priz göstermek (parmakla vs.),..e doğru çevirmek, nokta dürtmek parlatmak, cilalamak, ayakkabı boyamak..den fırlamak, uğramak, mısır, balon vs. patla(t)mak sahip olmak (formal) postalamak, atamak, güvenlik vs. elemanı yerleştirmek, ilan etmek, bildirmek, posta, direk doldurmak (çay, su vs.), yoğun bir şekilde yağmur yağmak pratik yapmak, çalışmak, uygulamak (sistem, kalıp vs.), uygulama dua etmek (prayer: dua) vaaz vermek,..yı övmek, nutuk çekmek

14 precede (prisiid) prefer (priför) tercih etmek prepare (pripê) hazırlamak, hazırlanmak present (prizent) sağlamak preserve (prizööv) press (press) zorlamak, basın (the press) pretend (pritend) rol yapmak, numara yapmak prevent (privent) engellemek print (print) basmak, çıktı almak proceed (prosiid) ilerlemek,..ya devam etmek produce (prodüus) üretmek,..ya neden olmak program (progrem) promise (promis) protect (protect) provide (provide) pull (pul) pump (pamp) punch (panç) punish (paniş) push (puş) Q question (quesçın) queue (qû) / line (A) race (reys) rain (reyn) raise (reyz) reach (riiç) R realise (riilayz) receive (risiiv)..dan önce gelmek (-pre: önce) sağlamak, mevcut kılmak çekmek (opp: push) pompalamak 14 sunmak, göstermek, (ödül, plaket vs.) vermek,..yı vermek,..yı korumak (=conserve), sürdürmek, konservesini yapmak basmak, itmek (=push), ütülemek (=iron),..e baskı yapmak, programlamak söz vermek korumak, muhafaza etmek yumruk atmak, delik açmak (delgeç vs.) cezalandırmak itmek (opp: pull) sorgulamak, soru kuyruğa dizilmek (=queue up = line up), kuyruk yarışmak, çok hızlı hareket etmek, yarış, ırk yağmur yağmak (snow: kar yağmak), yağmur yükseltmek, kaldırmak, para toplamak,..ya neden olmak, çocuk yetiştirmek (=bring up) ulaşmak, varmak, uzanmak farkına varmak, gerçekleştirmek (başarmak) almak

15 recognise (rekıgnayz) recommend (rekımend) önermek record (rikôd) kırmak), plak, kayıt reduce (riduyüs) azaltmak, küçültmek refer (riföö) reflect (riflekt) refuse (rifiyuz) register (recistır) kaydolmak, kaydetmek regret (rigret) reject (ricekt) vs.yi çıkarması relax (rileks) rahatla(t)mak, gevşemek release (riliiz) rely (rilay) remain (rimeyn) remember (rimembır) remind (rimaynd) remove (rimuw) repair (ripê) repeat (ripiit) replace (ripleys) reply (riplay) report (ripôt) represent (riprizent) reproduce (riprodüyus) request (rikwest) require (riquâyı) reserve (rizööv) rescue (reskiyu) resign (rizayn) respect (rispekt) tanımak, kabul etmek, resmî olarak tanımak kalmak, geriye kalmak hatırlamak hatırlatmak 15 kaydetmek (recod [ rekııd ]: rekor, plak) (break a record: rekor göndermede bulunmak,.e başvurmak/..e bakmak, yansıtmak,.. konusunda düşünmek reddetmek, teklifi vs. geri çevirmek (= turn down) pişmanlık duymak, pişmanlık kabul etmemek, reddetmek, bir bilgisayar vs.nin cd, disket, kaset serbest bırakmak, gitmesine izin vermek, yayınlayarak halka duyurmak (=publish); film, oyun vs.nin çıkması e dayanmak,..e güvenmek (rely on, =count on) almak,..den çıkarmak,..den kurtulmak tamir etmek (=mend, = fix) tekrar etmek..ın yerini almak, iki şeyi birbiriyle değiştirmek, bir şeyi yerine koymak (=put away) (sözlü veya yazılı olarak) yanıtlamak,..ya (beklenmeyen bir şekilde) tepki göstermek haber vs. sunmak, polise vs. ihbar etmek, bildirmek, rapor temsil etmek üremek,..in aynısını yapmak (olumlu anlamda) rica etmek (formal), rica gerektirmek, mecbur kılmak ayırtmak (oda, masa vs.), bir kenara ayırmak kurtarmak istifa etmek saygı göstermek (respect: saygı), saymak (büyüğünü vs.), respect

16 retire (ritâya) return (ritöön) rinse (rins) çalkalamak (suyla) risk (risk) rob (rob) soymak (dükkan, banka vs.) rock (rak) roll (roll) rot (rot) çürü(t)mek (diş, meyve vs.) rub (rab) ruin (ruyn) mahvetmek rule (rul) çizgi çizmek, kural, cetvel rush (raş) S sack (sek) sail (seyl) satisfy (setisfay) save (seyv) saw (sô) scare (sikê) scatter (siketır) scold (skold) scratch (sıkreç) scream (sıkriim screw (sıkrüw) seal (siyıl) search (sööç) seem (siim) separate (sepıreyt) serve (sööv) settle (setıl) emekli olmak,..den çekilmek geri dönmek, iade etmek, geri dönüş riske atmak, riske girmek, risk salla(n)mak, sarsmak (=shake), kaya 16 yuvarla(n)mak, bir yandan öbür yana çevirmek, rulo yapmak, elbise vs.nin kolunu kıvırmak, hamur açmak, rulo sürtmek, sürtünmek, sürmek (krem vs.) yönetmek (ülke vs.),..kararını vermek (hukuksal), cetvel ile bir işi telaşla yap(tır)mak, acele etmek (=hurry), işten kovmak (=fire), yağmalamak, çuval denizde yol almak, gemi vs. kullanmak, yelken tatmin etmek kurtarmak; para biriktirmek (=save up); bilgisayar vs. de kaydetmek; zaman, enerji vs. kazanmak testere ile kesmek, (see-saw-seen: görmek), testere korkutmak (=frighten, =make afraid) dağıtmak, dağılmak, yaymak azarlamak (=tell off) kaşımak, çizmek (cildi, bir nesneyi..) çığlık atmak (=shriek), bağırmak (=yell), çığlık vidalamak, (kapak vs.) döndürerek kapatmak, vida mühürlemek, mühürleyerek kapatmak, koruma vs. amacıyla çevresini sarmak (bir nesnenin) aramak, araştırmak görünmek,..gibi görünmek (=look) ayırmak, bölmek, ayrılmak, (separate [ sepırıt ]: ayrı, farklı) hizmet etmek, (yemek vs.) servisi yapmak, (oyunlarda) servis atmak (bir yere) yerleşmek, (bir anlaşmazlığı vs.) sona erdirmek, (borç vs.yi) ödemek,..konusunda son karara varmak, nın son halini

17 alması shade (şeyd) share (şê) shave (şeyv) tıraş omak, tıraş etmek, tıraş shelter (şeltı) shiver (şiivı) shock (şok) shop (şop) shrug (şırag) omuz silkmek sigh (say) iç çekmek sign (sayn) signal sin (sin) sip (sip) skate (sikeyt) ski (ski) skip (skip) slap (slep) slip (slip) slow (slow) smash (smeş) smell (smell) smile (smayl) smoke (smok) snatch (sneç) sneeze (sniiz) sniff (sniff) snore (snô) snow (snow) gölgelendirmek, gölge vermek paylaşmak,..konusunda ortak noktası olmak, pay..den korumak, sığınak, barınak (soğuktan veya korkudan) ürpermek, titremek, =tremble çok şaşır(t)mak, şok olmak, şok alışveriş yapmak,..dan alışveriş yapıyor olmak, dükkan 17 imza atmak, (sözleşme vs.) imzalamak, (birisine) işaret yapmak (=signal [signıl]), işaret dilini kullanmak, işaret (birisine) işaret yapmak,..yı belli etmek, göstermek, sinyal vermek (= indicate [A]), sinyal günah işlemek, günah yudumlamak, yudum paten yapmak (roller skate, ice skate ) (skates: paten[ler]) kayak yapmak bir şeyi (yapmayıp) atlamak (=miss), zıplamak, ip atlamak (=jump rope [A]) tokat atmak (tökezleyerek) kaymak, sıvışmak (=slide), bir makineden (kart vs.) geçirmek (=slide) yavaşla(t)mak, yavaş parçala(n)mak, şiddetli bir şekilde çarpmak (örneğin araba), maçlarda smaç yapmak (tenis, voleybol vs.), hit olmak (film, şarkı vs.) kokmak, koklamak, koku gülümsemek, gülümseme sigara vs. içmek, tütmek (baca vs.), füme-tütsüleme yapmak (et, balık vs.), duman bir şeyi ani bir hareketle kapmak (=grab) hapşırmak, aksırmak burnunu çekmek, koklamak, (burun yoluyla) içine çekmek horlamak (uyku) kar yağmak, kar, (snowy: karlı)

18 soak (sôk) sort (sôt) dizmek, sıralamak sort out sound (saund) voice) spare (spê) spark (spâk) kıvılcım spell (spell) spill (spill) yanlışlıkla dökmek (çay vs.) spoil (spoyl) spot (spot) spray (siprey) squeeze (sikuiiz) stain (steyn) stamp (stemp) stare (stê) start (stât) stay (stey) steer (stiyı) step (sitep) stir (stöö) stitch (stiç) stop (stop) store (stô) strengthen (sitrenthın) stretch (sitreç) strip (strip) struggle (sıtragıl) subtract (sabtrekt) succeed (sıksiid) tamamen ıslatmak, sırılsıklam olmak, sırılsıklam etmek bir problemi çözmek, bir sorunu gidermek 18 (kulağa ) gibi gelmek, (zil, korna vs.) çalmak, ses, (insan sesi: (özellikle zor durumlarda) ayırmak (zaman, para, iş gücü ); affedip öldürmemek, yaralamamak vs., yedek ateşlemek, kıvılcım yaratmak,..ya neden olmak (=provoke), (kelime, hece vs.) söylemek, bir kelimeyi harf harf söylemek mahvetmek (=ruin), şımartmak görmek, farkına varmak, yer, alan püskürtmek, sıkmak (parfüm, ilaç ), sprey (elle veya parmakla)sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak (özellikle de temizlenemeyecek şekilde) kirletmek, (özellikle sıvı kimyasal kullanarak) bir şeyin rengini değiştirmek, leke (kağıt vs.) mühürlemek, pul yapıştırmak, ayağını yere vurmak, ayağıyla ezmek, mühür, pul gözünü dikip bakmak başla(t)mak, başlangıç kalmak kaptan, şoför vs. olarak seyretmek, dümen kullanmak;..ya yönlendirmek adım atmak, bir şeye basmak (=tread), adım, basamak çay, kahve vs. karıştırmak (yorgan vs.) dikmek dur(dur)mak, durak, (station: istasyon) depolamak, hafızada tutmak, mağaza güçlendirmek (strong: güçlü) uzatmak, uzamak, uzanmak soyunmak (elbise), (birisinin) elbisesini çıkarmak,..nın üzerindekileri almak, parçalarına ayırmak (=dismantle) mücadele etmek, çabalamak bir sayıyı diğerinden çıkarmak (matematik) başarmak

19 suck (sak) suffer (safır) ıstırap suggest (sacest) suit (suut) supply (sıplay) sağlamak, temin etmek, arz support (sıpôt) desteklemek, destek suppose (sıpôz) sanmak, farzetmek surprise (surprayz) surround (sörând) suspect (sıspekt) şüphelenmek, şüphe duymak suspend (sıspend) askıya almak, asılı olmak switch (swiç) T talk (tôk) tame (teym) tap (tep) taste (teyst) tease (tiiz) telephone (telifôn) tempt (tempt) terrify (terifay) test (test) thank (thenk) thaw (thôw) tick (tick) tickle (tikıl) tie (tay) touch (taç) tour (tô) emmek,..nın berbat bir durumda olması ehlileştirmek (=domesticate), dize getirmek elle yavaşça vurmak tadına bakmak, yemeğin vs. tadının olması, tat 19 acı çekmek,..dan mustarip olmak, kötü bir tecrübe vs. yaşamak, önermek, teklif etmek,..yı akla getirmek (düşündürmek) yakışmak,..ile iyi gitmek, takım elbise şaşır(t)mak, baskın yapmak, sürpriz çevresini sarmak (round: yuvarlak) değiş(tir)mek, (makinenin düğmesini hareket ettirmek yoluyla) hızını vs. vs. değiştirmek, anahtar (makine vs.de) konuşmak (genellikle to ile), konuşma kızdırmak, bir hayvanı rahatsız etmek (=annoy) telefon etmek, aramak, =phone, call kışkırtmak, ayartmak, teşvik etmek dehşete düşürmek, dehşet vermek denemek, sınava tabi tutmak, test teşekkür etmek erimek çözülmek saatin vs. tik tak ses çıkarması, doğru vs. anlamında işaret ( ) koymak (=check, A), (tick off: yapılmış işleri vs. listeden çıkarmak, =check off [A]) gıdıklamak bağlamak, oyunun vs. berabere bitmesi, bağ dokun(dur)mak, (duygusal anlamda) etkilemek (touching: etkileyici) tur gezisi yapmak, kısa bir gezinti yapmak, tur

20 tow (tôw) trace (treys) trade (=swap, B), ticaret train translate (transleyt) transport (transpôt) nakletmek, taşımak trap (trep) travel (trevıl) treat (triit) tremble (trembıl) titremek, ürpermek trick (trik) oynamak), hile trip (trip) trouble (tırabıl) trust (trast) try (tray) turn (töön) turn down/turn up turn on/turn off twist (twist) type (tayp) U undress (andress) unfasten (anfesın) unite (yunayt) unlock (anlak) unpack (anpek) use (yuz) V vanish (veniş) visit (visit) bir aracı başka bir araç ile çekmek (araba, gemi vs.) güvenmek, güven denemek,..ya çalışmak dön(dür)mek 20 izini sürüp bulmak, köklerini (atasını, orijinalini vs.) bulmak, (kopya kağıdı ile) kopyasını çıkarmak, iz ticaret yapmak, borsada işlem görmek, değiş tokuş yapmak eğitim vermek, eğitmek, antrenman yapmak, tren tercüme etmek,..e dönüştürmek tuzak kurmak, (bir yerde) sıkışıp kalmak, tuzak seyahat etmek, (araç vs.) seyretmek, seyahat muamele etmek, tedavi etmek, birisine kıyak geçmek (iyi bir şey yapmak), kimyasal süreçten geçirmek kandırmak, dolandırmak (play trick: şaka yapmak, oyun tökezlemek, gezinti sıkıntıya sokmak, sıkıntı vermek, sıkıntı, problem ses, ışık vs.yi (tv, radyo ) azaltmak/ çoğalmak (açmak, kapamak anlamında) (tv, ışık gibi) elektrikli bir şeyi açmak/kapamak (=switch on/off) döndürmek, sarmak, (ayak, bilek vs.) burkmak (bilgisayar, daktilo vs. ile) yazmak, tip elbisesini çıkarmak, soyunmak (opp: dress) (düğme, kemer vs.) açmak, çözmek (opp: fasten) birleş(tir)mek..ın kilidini açmak (opp: lock) (kutu, çanta, hediye vs.) açmak kullanmak (birdenbire) ortadan kaybolmak ziyaret etmek, ziyaret, vizite

21 vote (vôt) oy kullanmak, oy W wait (veyt) beklemek walk (wôk) wander (venfır) gezinmek, konudan sapmak want (wont) istemek warm (wôm) ısıtmak, ısınmak warn (wôn) uyarmak wash (woş) yıkamak waste (weyst) watch (woç) sulamak, su water (wôtı) wave (weyv) weigh (wey) welcome (welkam) whip (wip) whisper (wispı) whistle (wisıl) wink (wink) wipe (wayp) wish (wiş) wonder (wandır) work (wôk) work out worry (wöri) worship (wörşip wrap (rep) wreck (rek) wrestle (resıl) yawn (yôn) Y yürümek, yürüyerek (bir yere) gitmek, yürüyüş boşa harcamak (zaman, para ), çöp karşılamak,..yı olumlu karşılamak, hoşgeldiniz! kamçılamak, kamçı fısılda(ş)mak, fısıltı 21 seyretmek, izlemek,..ya dikkat etmek,..yı yakından takip etmek el sıkmak, dalgalan(dır)mak, dalga ağırlığında olmak,..yı tartmak ıslık çalmak, düdük çalmak, düdük, ıslık göz kırpmak, yanıp yanıp sönmek (=blink) silerek temizlemek, (bulaşıkları) durulamak dilemek, keşke demek, (iyi bayramlar, doğum günü vs.) dilemek, dilek merak etmek, mucize çalış(tır)mak,..nın işe yaraması, çalışma, (homework: ev ödevi) (bir çözüm, çıkış yolu vs.) bulmak,..yı hesaplamak,..yı anlamak, egzersiz yapmak,..nın işe yaraması endişlen(dir)mek, endişe (..ya) ibadet etmek hediye vs. sarmak, paketlemek (=wrap up) enkaza çevirmek, mahvetmek (=ruin) güreşmek, güreş yapmak esnemek (uykusu gelmek anlamında)

22 yield (yiıld) yell (yell) bağırmak (=yell out, =shout) Z zap (zep) zip (zip) zoom (zûm) zumlamak (kamera vs.) (mahsul, gelir vs.) vermek, sonuç vermek, boyun eğmek kanal değiştirmek, zapping yapmak, lazerle yok etmek fermuarı(nı) çekmek (opp: unzip), fermuar 22 Made by

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ 1. add up 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak 2. back away 1) bir fikri artık desteklemediğini göstermek 3. back down 1) hatalı olduğunu kabul etmek 2) bir şeyi yapmayı

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK - 01 - Build biıld YAPMAK, İNŞA ETMEK - 02 - Burn börn YANMAK, YAKMAK - 03 - Burst börst PATLAMAK - 04 - Buy bay SATIN ALMAK - 05 - Cast kest ATMAK, FIRLATMAK - 06 - Catch keç YAKALAMAK - 07 - Come kam

Detaylı

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- VERBS Ø Acc. Abl. Da. Loc. A açmak (to open) ağlamak (to cry) almak (to take, to buy) alışmak (to get used to) anlamak (to understand) aramak

Detaylı

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 observe gözle- 25 deal with ilgilen-, ele al- 47 protest

Detaylı

En çok kullanılan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan ingilizce kelimeler En çok kullanılan ingilizce kelimeler A B C D E F G H 1 1000 Most Common Words in English - Numbers 1-250 - Vocabulary f 2 3 Rank Word 48 4 1 the 49 5 2 of 50 6 3 to 51 7 4 and 52 8 5 a 53 1 / 50 9 6 in

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt iphone 5 Ana Düğme Şerit Kablo Değiştirme iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt GİRİŞ Ev düğmesi şerit kabloyu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Kablo anahtarı,

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk

imac Intel 27 Retina 5K Ekran Sabit Disk imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk Değiştirme imac Intel 27 "Retina 5K Ekranında Sabit Sürücü değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Sabit sürücüyü değiştirme ekranı ayıran ve sol hoparlörü kaldırma

Detaylı

Yazan: Miroslav Djuric

Yazan: Miroslav Djuric ipod 5. Nesil (Video) Logic Kurulu Yedek Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Bu kılavuz, ipod Video'nun mantık kartını değiştirmek nasıl gösterir. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips 00 Tornavida (1)

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme

imac Intel 17 Sabit Disk Değiştirme imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Daha fazla depolama alanı kazanmak için sabit diskinizi yükseltin! ARAÇLAR: Phillips 1. Tornavida (1) Plastik Kartlar (1) Spudger (1) T10

Detaylı

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi Lisede alan seçimi, üniversitede bölüm seçimi derken daha küçük yaşlardan meslek seçimine doğru hızla ilerleyen öğrenciler için ideal mesleği seçmek oldukça önemli. İdeal mesleği seçerken, öğrencilerin

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş YDS PHRASAL VERBS Dr. Cahit Karakuş abstain from pv sakınmak (alkol, ilaç vb); uzak durmak (avoid from)! account for pv açıklamak, izah etmek, hesap vermek act for pv birinin yerine bakmak, temsil etmek.

Detaylı

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler.

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler. PowerBook G3 Lombard Çerçeve Değiştirme Yazan: irobot GİRİŞ İç metal sertleştirme destekler. ARAÇLAR: Anti-Statik Bilek Kayışı (1) Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1) T8 Torx Tornavida (1) PARÇALAR:

Detaylı

Eskişehir Dilsem Dil Kursu

Eskişehir Dilsem Dil Kursu YDS İÇİN EN ÖNEMLİ PHRASAL VERB KULLANIMLARI No Phrasal Verb frq Türkçesi 1 make up 18 oluşturmak (=account for), uydurmak (=fabricate), telafi etmek 2 put off 14 ertelemek (=pospone, adjourn, delay, defer,

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Fan kanalı değiştirme Soğutma. Yazan: Walter Galan GİRİŞ Xbox Levha plastik fan kanalını kaldırmak için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Spudger (1) T10 Torx

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı mızı seçtiğiniz

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt MacBook Pro 17 "yekpare mikrofonunu değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ işlevsel olmayan bir mikrofonu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Phillips 00 Tornavida (1) Spudger (1) PARÇALAR:

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar; PRESENT CONTINUOUS TENSE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Present Continuous Tense HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazımlar; Günlük faaliyetler hakkında bilgi verebilme

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi

ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi ipod Touch 4. Nesil 30 Pin Dock Bağlantı Değişimi Bir ipod touch 4. nesil 30 pinli dock bağlantısı nasıl değiştirileceğini öğrenin. Yazan: Gabe Keehn GİRİŞ senin ipod Touch 4. nesil dock konnektörü değiştirmek

Detaylı

Yazan: Sam Lionheart

Yazan: Sam Lionheart iphone 6 Plus SIM Çıkarma Kolu Değiştirme iphone 6 Plus SIM çıkarma kolunu değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Telefonunuzda SIM kart saplanıyor edilir? iphone 6 Plus, hatalı SIM çıkarma kolunu yerine,

Detaylı

Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl

Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl Bir Gürültülü Masa Fan saptamak Nasıl Toplanan enkaz sonucu gürültülü bir tablo fan sabitleyin. Yazan: Codi Barnett GİRİŞ devam eden kullanımı sayesinde, masa fanlar toz ve enkaz toplamak eğilimindedir.

Detaylı

Yazan: Jeff Suovanen

Yazan: Jeff Suovanen iphone 6s Ekran Aksamı Değiştirme iphone 6s üzerindeki tüm ekran aksamını yerine takın. Yazan: Jeff Suovanen GİRİŞ Yeni Ekran aksamını ile gelirse bu kılavuzu kullanın ön bakan kamera ve sensör montajı

Detaylı

HOLLAND IN 6 KİŞİLİK TİPİ

HOLLAND IN 6 KİŞİLİK TİPİ KİŞİLİK TİPİ GERÇEKÇİ ARAŞTIRICI ARTİSTİK SOSYAL GİRİŞİMCİ BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri

Detaylı

Yazan: Eric H GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR:

Yazan: Eric H GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LG Shine Komple Sökme. Bu kılavuz nasıl temiz eller, araçlar ve çalışma alanı ile açık bir ortamda çalışmak için en iyi olduğunu unutmayın vb değiştirme, tamir, temizlik, iç bileşenlere almak için size

Detaylı

TEMEL EXCEL. 1 - Excel e Giriş

TEMEL EXCEL. 1 - Excel e Giriş TEMEL EXCEL 1 - Excel e Giriş Excel e Başlangıç Excel Ekranı Ribbon (Şerit) Kullanmak, başka Bilgisayarlara Uygulamak Backround (Arka Plan) Görünümünü Değiştirmek Kısa Yol Menülerini Kullanmak Diyalog

Detaylı

Yazan: Andrew Optimus Goldberg

Yazan: Andrew Optimus Goldberg ipod Touch 5. Nesil Ekran Aksamı Değiştirme senin ipod Touch 5. Nesil ekran aksamını çıkarın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ Ekranınızı Çatlamış? ipod Touch ekran aksamını değiştirmek için bu kılavuzu

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi

iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi iphone 6 Plus Ana Düğme Montaj Değiştirilmesi iphone 6 Plus Ana Düğme Meclisi değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ ev düğmesini düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yalnızca telefonun orijinal

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli No:04 Sayfa No: 1 / 5 BİRİM ADI: Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İl Ambulans Servisi Başhekimliği SORUMLU OLDUĞU KİŞİ:

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM KAVRAMLAR KIRMIZI MAVİ SARI SICAK SOĞUK UZUN KISA AZ ÇOK İNCE KALIN TEMAMIZ DENEYLER YAPTIK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPIK RİTMİK SAYMA AİLEM VE DUYGULARIM TEKERLEMELER ÖĞRENDİK MAVİ RENK PARTİSİNDE EĞLENDİK

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt imac'inizi Intel 21,5 "CPU fanını değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ sıcaklıklarını tutmak için kırık CPU fanını değiştirin. ARAÇLAR: Ağır Emiş Kupaları (Çifti) (1) Metal Spudger (1) Phillips 1.

Detaylı

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi RF modül değiştirme. Yazan: Matt Newsom GİRİŞ Xbox 360 S. olmayan bir yanıt güç düğmesini düzeltmek için hatalı bir RF modülü değiştirin ARAÇLAR: Metal Spudger (1)

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

Yazan: Nicolas Siemsen

Yazan: Nicolas Siemsen Mercedes W123 Ahşap Kesim Değiştirme W123 en ahşap döşeme, ancak bitiş 30 + yıl sonra düşmesine yok, çok kaliteli. senin içini çeki düzen vermek kolay bir yolu, kullanılan iyi veya restore parçaları ile

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Volkswagen New Beetle Far Ampul Değiştirme

Volkswagen New Beetle Far Ampul Değiştirme Volkswagen New Beetle Far Ampul Değiştirme 2002 ve sonrası Volkswagen New Beetle far ampulünü değiştirin. Yazan: Nick Ivanov GİRİŞ bunu nasıl açık olmayabilir rağmen, Volkswagen New Beetle bir yanmış far

Detaylı

Hareket. 1-4 yaş arası

Hareket. 1-4 yaş arası emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak kıyameti koparmak sallanmak oynamak emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak

Detaylı

Get started with Google Drive

Get started with Google Drive Get started with Google Drive 1 Store any file Use Drive s 15GB of free Google storage to keep anything you want. Learn how to add a file Share files and folders Everyone can see and edit files at the

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi 1997-2003 BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi Nasıl BMW E39 5 Serisi BMW Bluetooth telefon sistemi kurmak için. Bu kılavuz eski bir telefon sistemi ile donatılmıştır BMW,

Detaylı

ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME M. Tamer SUSMUŞ Uzman Doktor/ İşyeri Hekimi ERGONOMİ İş ve ekipmanın, insanın fiziksel ve zihinsel sınırları dikkate alınarak, çevresel koşullar göz ardı

Detaylı

Yazan: Miroslav Djuric

Yazan: Miroslav Djuric senin 2001-2005 Honda Civic yağ değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Yani sivil toplum petrol karanlık kızartma sumatra ayırt edilemez. Bu yardımcı olmalıdır. Yıllardır, 3.000

Detaylı

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ Srumluluk becerisi nasıl kazandırılır? Çcuklara srumluluk duygusunu kazandırabilmek için, gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi lmak en önemli

Detaylı

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİNDEKİLER GİRİŞ... XI BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK 1 Sınav Süreci...3 Giriş...3 Neden Sınav Oluruz?...4 Sınav Süreci...5 Sınavlara Hazırlanmak...6 Sınava Girmek...7 Sınavlara Rağmen Öğrenmek...8 Değişik

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

Mercedes W123 Fren Rezervuar Kauçuk Contalar Değiştirme

Mercedes W123 Fren Rezervuar Kauçuk Contalar Değiştirme Mercedes W123 Fren Rezervuar Kauçuk Contalar Değiştirme Fren hidroliği haznesindeki içinde fren hidroliği tutmak kauçuk contalar iki takım vardır. Onlar yaşından itibaren yeterli bozulmaya, onlar zor frene

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

Yazan: Farid Khoshnevissan

Yazan: Farid Khoshnevissan HP Pavilion Fan Değiştirme DV5000 Dizüstü bilgisayar fanları toz toplamak ve sonunda yıkmak. senin laptop eski fanı değiştirilmesi dizüstü bilgisayarınızın performansını artırmak ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Detaylı

DEYİM YERİNDEYSE. Ed tör: Doç. Dr. Yusuf DOĞAN. Yazarlar: Dr. H. Emel ŞİRİN Sevtap IŞIK Ceren ÇEVİK Tuğba DOĞRU Tuncay DALKIÇ Baran SOLAR

DEYİM YERİNDEYSE. Ed tör: Doç. Dr. Yusuf DOĞAN. Yazarlar: Dr. H. Emel ŞİRİN Sevtap IŞIK Ceren ÇEVİK Tuğba DOĞRU Tuncay DALKIÇ Baran SOLAR DEYİM YERİNDEYSE Ed tör: Doç. Dr. Yusuf DOĞAN Yazarlar: Dr. H. Emel ŞİRİN Sevtap IŞIK Ceren ÇEVİK Tuğba DOĞRU Tuncay DALKIÇ Baran SOLAR Res mleyen: Mehmet BABAT Editör: Doç. Dr. Yusuf Doğan DEYİM YERİNDEYSE

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ Dersin Modülleri Tüketici Hakkı 1 Tüketici Hakkı 2 Kazandırılan Yeterlikler Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak I Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 Tüm hakları saklıdır. ECDL vakfı yazılı onayı olmaksızın bu döküman veya herhangi bir bölümü değiştiriemez. Bu tarz bir talep

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca Lisans Seçmeli

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 TerraCycle, size toplama, depolama ve nakliye konularında yardımcı

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX 1 Đçindekiler Đçindekiler... 2 Giriş... 3 Kontrol Tuşları ve Ekran... 3 Đçindekiler Kılavuzu... 4 Ayarlar... 5 Pil Yerleştirme...

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

105SL Hızlı Referans Kılavuzu

105SL Hızlı Referans Kılavuzu 05SL Hızlı Referans Kılavuzu Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Dış Görünüm Şekil Yazıcı Dış cephesi

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları :Sayın Müşteri Biz Sensör tarafından su arama için bir

Detaylı

Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita

Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita Motorola DROID MAXX Pil Değiştirme Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita GİRİŞ senin Droid en iyi şekilde yaşlanma pili değiştirin

Detaylı