Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.englishingilizce.com"

Transkript

1 Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da verilmiştir MOST USD RGULAR VRBS (N SIK KULLANILAN DÜZNLİ FİİLLR) İngilizce de fiiller (eylemler) düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli veya düzensiz olsun, fiillerin, değişik zamanlarda (tense lerde) kullanılmak üzere, üç hali vardır. Düzenli fiiller in iki ve üçüncü halleri, fiilin birinci haline -ed eklenerek yapılır: 1. wash 2. washed 3. washed gibi. Düzenli adını da bundan dolayı almışlardır. Düzensiz fiillerin ise iki ve üçüncü hallerini ezberlemek gerekmektedir. Aşağıdaki listede yaygın olarak kullanılan yaklaşık 600 düzenli fiil bulunmaktadır. Fiillerin telaffuzları da parantez içerisinde belirtilmiştir. Birçok fiilin, fiil anlamının yanısıra çok VRB 1 VRB 2 VRB 3 MANING abandon (ıbandın) abandoned abandoned Terketmek, bırakmak, vazgeçmek abuse (ebyûz) abused abused Suistimal etmek, kötüye kullanmak ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ absorb (ebzôb) absorbed absorbed mmek, absorbe etmek accelerate accelerated accelerated Hızlandırmak (ikselıreyt) accept (iksept) accepted accepted Kabul etmek VRB 1 achieve (eçiiv) add (ed) admire (edmâyı) admit (edmit) advise (edvayz) afford (efôd) agree (egrî) alert (elööt) allow (elaw) amuse (emyûz) analyse/analyze (enılayz) MANING başarmak (özellikle de zor bir şeyi, =accomplish) eklemek, toplamak hayran olmak kabul etmek (özellikle olumsuz bir şeyi) öğüt vermek (advice: öğüt) maddi olarak gücü yetmek aynı fikirde olmak (opp: disagree) uyarmak izin vermek, sağlamak güldürmek, eğlendirmek çözümlemek, analiz etmek

2 announce (enauns) annoy (enoy) canını sıkmak answer (ensı) cevaplamak apologise (epolocayz) özür dilemek appear (epiyı) appreciate (epreşiyeyt) takdir etmek, anlamak approach (eprôç) arrest (ırest) tutuklamak arrive (erayv) varmak, ulaşmak attempt (etempt) teşebbüs etmek, girişmek attract (etrekt) cezbetmek, çekmek avoid (evoyd) kaçınmak, sakınmak B back (bek) bake (beyk) balance (balıns) ban (ben) bang battle (betıl) beg (beg) behave (biheyv) belong (bilong) bless (bles) blind (blaynd) blink (blink) blush (blaş) boast (bôst) boil (boyl) bolt (bolt) bomb (bôm) book (bûk) duyurmak, anons etmek, ilan etmek ortaya çıkmak, görünmek (opp: disappear) yaklaşmak (=get close, irregular) desteklemek, geriye gitmek fırında pişirmek dengelemek, denge yasaklamak kuvvetle vurmak, çok gürültü çıkarmak mücadele etmek, muharebe yapmak, muharebe Yalvarmak, dilemek davranmak..e ait olmak kutsamak körleştirmek, kör yapmak göz kırpmak kızarmak, utanmak böbürlenmek, övünmek kayna(t)mak 2 fırlayıp kaçmak, sürgülemek, sürgü bombalamak, bomba yer ayırtmak (otel vs.)

3 bore (bôr) (canını) Sıkmak, delik açmak borrow (barow) ödünç almak (opp: lend) bounce (bauns) zıplamak bow (bow) brake (breyk) fren yapmak, fren breathe (brîth) nefes almak (breath: nefes) bruise (brûz) brush (bıraş) bump (bamp) çarpmak, vurmak burn (böön) yakmak, yanmak bury (beri) gömmek buzz (baz) vızıldamak C calculate (kelküleyt) call (kol) call on (kol on) calm (down) camp (kemp) cancel (kensıl) care (kee) carry (keri) carry out (keri out) carve (karv) cash (keş) cause (kouz) challenge (çelınc) change (çeync) charge (çâc) chase (çeys) cheat (çiit) check (çek) (öne doğru) eğilmek, selamlamak yaralamak, berelemek, çürü(t)mek fırçalamak (diş, duvar vs.), fırça hesaplamak aramak (telefonla), çağırmak, adını vermek..ya uğramak (=drop in/by/over) sakinleş(tir)mek kamp yapmak iptal etmek (=call off) düşünmek, önem vermek taşımak gerçekleştirmek (fikir, proje, sistem vs.) oymak (ağaç, taş vs.) (döviz, çek vs.) bozdurmak, nakit para ya sebep olmak meydan okumak, (düelloya vs.) davet etmek değiş(tir)mek 3 kadar fiyat vermek, yasal olarak itham etmek, şarj etmek kovalamak, takip etmek aldatmak kontrol etmek (=control), kontrol

4 check in (çek in) cheer (çiyı) chew (çüw) çiğnemek (sakız, lokma vs.) choke (çôk) boğmak (nefesi vs.), tıkamak chop (çop) claim (kleym) clap (klep) alkışlamak clean (kliin) temizlemek clear (kliyır) clip (klip) close (klôz) kapatmak toplamak, biriktirmek, almak collect (kılekt) comb (kom) command (kımend) communicate (kıminikeyt) compare (kımpê) compete (kımpît) complain (kımpleyn) complete (kımplît) concentrate (konsıntreyt) concern (kınsöön) confess (kınfes) confuse (kınfiyüz) connect (kınekt) consider (kınsidır) consist of (kınsist ov) consume (kınsüym) contain (kınteyn) continue (kıntinyı) copy (kopi) correct (kırekt) otel, havaalanı vs.de kaydolma (opp: check out) neşelen(dir)mek, sevinçle karşılamak küçük parçalar halinde kesmek, odun kırmak iddia etmek, talep etmek (hak vs.) arındırmak, temizlemek, aklamak, netleştirmek birbirine tutturmak, kırpmak (makas vs. ile) taramak (tarak vs. ile) komuta etmek, emir vermek, emir iletişim kurmak karşılaştırmak mücadele etmek, rekabet etmek şikayet etmek, şikayet tamamlamak, tam konsantre olmak ile ilgili olmak, kaygılandırmak itiraf etmek (kafa) karıştırmak, iki şeyi birbiriyle karıştırmak bağla(n)mak düşünmek, göz önünde bulundurmak (=think) den oluşmak 4 tüketmek, tüketim yapmak, harcamak (zaman, enerji vs.) içermek devam etmek, sürmek kopyalamak, kopya düzeltmek, doğru hale getirmek, doğru

5 cough (kaf) öksürmek count (kaunt) saymak cover (kavır) crack (krek) çatla(t)mak, çatlak crash (kreş) crawl (krôl) create (kriyeyt) yaratmak cross (kros) crush (kraş) ezmek, (isyan vs.) bastırmak cry (kıray) ağlamak cure (küyu) cycle (saykıl) D damage (demic) dance (dens) dare (dê) deceive (diciiv) decide (disayd) decorate (dekıreyt) delay (diley) deliver (dilivır) demand (dimand) depend on (dipend) describe (diskrayb) desert (dizööt) deserve (dizööv) design (dizayn) destroy (distroy) detail (diteyıl) detect (ditekt) determine (ditöömin) kaplamak, kapsamak (opp: uncover), kapak çarpmak (kaza geçirmek), gürültüyle çarpmak, kaza emeklemek, sürünmek, böcek vs.nin yürümesi bir yandan öbür yana gitmek, karşıdan karşıya geçmek tedavi etmek, iyileştirmek, kür bisikletle gitmek, devir yapmak hasar vermek, zarar vermek danst etmek, dans ya cesaret etmek, cüret etmek kandırmak, aldatmak karar vermek dekore etmek, süslemek geciktirmek, ertelemek, gecikme teslim etmek talep etmek, talep..e bağlı olmak,..e dayanmak tasvir etmek, betimlemek terketmek, bırakmak hak etmek, layık olmak tasarlamak, dizayn etmek, tasarım mahvetmek, yok etmek 5 ayrıntılandırmak, ayrıntısıyla anlatmak, ayrıntı bulmak (detective: dedektif) belirlemek, tespit etmek

6 develop (divelop) die (day) ölmek disagree (disigrii) disappear (disipiyır) disapprove (disipruv) onaylamamak (opp: approve) disarm (disâm) silahsızlandırmak (opp: arm) discover (diskavı) keşfetmek, anlamak dislike (dislayk) hoşlanmamak (opp: like) distribute (distribüut) dağıtmak, dağılmak divide (divayd) double (dabıl) şüphe etmek, şüphe doubt (daut) drag (dreg) dream (driym) dress (dress) drip (drip) drop (drop) drown (drawn) dry (dray) dust (dast) earn (öön) educate (ecukeyt) embarras (imberıs) employ (imploy) empty (empti) encourage (inkarıc) end (end) enjoy (incoy) enter (entır) entertain (entıteyn) geliş(tir)mek, tasarlamak (ortaya koymak), aynı fikirde olmamak (opp: agree) ortadan kaybolmak (opp: appear) bölmek (ikiye veya daha fazlaya), matematikte bölmek ikiye katlamak, iki katı olmak, duble sürüklemek (özellikle ağır bir şeyi) rüya görmek, hayalini kurmak, rüya, hayal giy(dir)mek damlamak düşürmek, düşmek, damla boğulmak kuru(t)mak, kuru tozunu almak, toz para kazanmak eğitmek utandırmak istihdam etmek, çalıştırmak (işçi vs.) boşaltmak, boşalmak (opp: fill) cesaretlendirmek, teşvik etmek 6 sonlan(dır)mak, sona ermek; end up: ile son bulmak, en sonunda..nın olması, son hoşlanmak, eğlenmek girmek eğlendirmek, ağırlamak

7 escape (iskeyp) kaçmak, firar etmek examine (igzamin) excite (igzayt) heyecanlandırmak excuse (iksqûz) affetmek exercise (egzisayz) exist (igsizt) mevcut olmak, var olmak expand (ikspend) yayılmak, dağılmak expect (ikspect) ummak, ümit etmek explain (ikspleyn) açıklamak explode (iksplôd) patla(t)mak express (ikspress) ifade etmek, extend (ekstend) uzatmak,..i aşmak F fail (feyıl) face (feys) fade (feyd) fancy (fensi) fasten (fesın) fear (fiyır) fetch (feç) figure out file (fayl) fill (fiıl) film (film) fire (fâyı) fit (fit) fix (fiks) flash (flesh) float (flôt) flood (flad) flow (flow) muayene etmek, sınava tabi tutmak, incelemek egzersiz yapmak, alıştırma yapmak, alıştırma başarısız olmak yüzleşmek,..in karşısına düşmek, yüz solmak, giderek azalmak, solgun canı istemek (=like), cinsel olarak arzulamak (iki şeyi birbirine) bağlamak korkmak, korku gidip getirmek 7 anlamak,..nın cevabını bulmak (=work out, =understand) dosyalamak, mahkemeye vermek, dosya doldurmak filme almak, film ateş etmek, kovmak,..ile yanıp tutuşmak, ateş, yangın uymak, tam gelmek (elbise, eşya vs.) tamir etmek, ayarlamak (randevu vs.), da sabitlemek yanmak (ışık vs.), bir şeyi hızla göstermek (suyun yüzeyinde, havada vs.) yüzer halde olmak sel olmak, su basmak, sel akmak (su, trafik, insan...)

8 fold (fold) katlamak follow (falow) takip etmek fool (fûl) aldatmak, kandırmak force (fors) zorlamak, güç, kuvvet form (fôm) oluşmak, oluşturmak, form found (faund) frame (freym) çerçevelemek, çerçeve frighten (fıraytın) kaçırmak) fry (fıray) kızartmak, kızarmak G gather (gethır) gözü kalmak, gözü takılmak gaze (geyz) glow (glow) glue (glû) grab (greb) grate (greyt) grease (gris) greet (griit) grin (grin) grip (grip) groan (grôn) guarantee (gerantii) guard (gâd) guess (ges) guide (gayd) H hand (hend) handle (hendıl) hang (heng) hang on (heng on) happen (hepın) kurmak (şirket, şehir ), =establish korkutmak, ürkütmek (=scare) (frighten away: korkutup topla(n)mak, biraraya getirmek parlamak, parıldamak yapıştırmak, yapıştırıcı aniden tutmak, yakalamak rendelemek, rende yağlamak, yağ koymak selamlamak sırıtmak sıkıca tutmak, (yolu, yüzeyi vs.) iyi tutmak, sap inlemek, inildemek garanti etmek, kesinleştirmek, garanti korumak, muhafaza etmek, muhafız tahmin etmek, sanmak, tahmin kılavuzluk etmek, önderlik etmek, kılavuz 8 uzatmak, vermek (elle); hand in: teslim etmek, vermek, el halletmek, uğraşmak, kulp adam asmak (hang-hung-hung: ceket, resim vs. asmak) (bir süre) beklemek, informal (=hold on, formal) olmak, meydana gelmek (=occur [ıkô])

9 harass (herıs) taciz etmek, rahatsız etmek harm (hâm) zarar vermek, zarar hate (heyt) nefret etmek haunt (hount) head (hed) heal (hiyıl) heat (hiıt) ısıtmak help (help) yardım etmek, yardım hop (hop) zıplamak, sıçramak hope (hôp) hover (hovır) hug (hag) sarılmak (=embrace) hunt (hant) hurry (höri) I identify (aydentifay) ignore (ignô) imagine (imacin) import (impôt) impress (impres) improve (impruv) include (inklûd) increase (inkriiz) influence (influıns) inform (infôm) inject (incekt) injure (incû) instruct (instrakt) intend (intend) interfere (intifiyı) interrupt (intirapt) dadanmak, sık sık gitmek, (hayalet vs.) basmak..e doğru gitmek,..e başkanlık etmek, kafa iyileş(tir)mek (healthy [ helthi ]: sağlıklı) ummak, ümit etmek beklemek, ümit (helikopter böcek vs.) havada asılı beklemek avla(n)mak acele etmek, bir işi telaşla yapmak (=rush) teşhis etmek ihmal etmek, görmezden gelmek hayal etmek,..in hayalini kurmak ithalat yapmak (opp: export) 9 etkilemek (hayran etmek anlamında), basmak (bir kalıp vs. üzerine) (press: basmak, basın vs.) geliş(tir)mek (bir şeyi sıfırdan geliştirmek ise: develop) içermek, dahil etmek (opp: exclude) art(ır)mak, yüksel(t)mek (opp: decrease), artış etkilemek, nüfuz etmek, nüfuz bilgi vermek, bilgilendirmek enjeksiyon yapmak, iğne yapmak yaralamak, incitmek talimat vermek..ya niyet etmek müdahale etmek, araya girmek lafını kesmek, kesmek

10 interview (intiviuw) introduce (introdius) invent (invent) icat etmek, uydurmak invite (invayt) davet etmek irritate (iriteyt) itch (iç)..nın kaşınması, kaşıntı J jail (ceyıl) hapse atmak (=imprison) join (coyn) kat(ıl)mak joke (côk) espri yapmak, şaka, fıkra judge (cac) jump (camp) zıplamak, atlamak K kick (kik) kidnap (kidnep) kill (kiıl) kiss (kiss) kneel (niıl) knit (nit) knock (nok) knot (not) L label (leybıl) land (lend) last (lest) laugh (laf) launch (lounç) learn (löön) level (levıl) lick (lik) lie (lay) görüşmek yapmak röportaj yapmak, görüşme tanıştırmak, bir şeyi ilk defa getirmek (sistem, kural vs.) canını sıkmak, kızdırmak, (cildi vs.) tahriş etmek yargılamak, hükmüne varmak, hakim tekme atmak, ayakla..a vurmak kaçırmak (adam vs.) öldürmek öpmek diz çökmek örmek (kapı vs.) çalmak, vurmak, vurup devirmek düğüm atmak etiket yapıştırmak yaftalamak, etiket (uçak) yere inmek (opp: take off), (kuş) konmak, kara kadar sürmek, sonuncu, geçen gülmek 10 başlatmak (kampanya, araştırma vs.) piyasaya sürmek (ürün vs.), fırlatmak (top, uydu vs.) öğrenmek düzeltmek, dengelemek, düzey yalamak yalan söylemek (lie-lay-lain: uzanmak, yatmak) (lay-laid-laid: sermek, yatırmak), yalan

11 like (layk) hoşlanmak, sevmek, gibi limit (limit) list (list) listelemek, liste listen (lisın) dinlemek live (liv) yaşamak, ikamet etmek load (lôd) yüklemek lock (lok) look (luk) look after (luk afır) look for aramak (=search) look forward to (luk forwıd tu) look into love (lav) M manage (menıc) march (mâç) mark (mâk) marry (meri) match (meç) mate (meyt) matter (metır) measure (mejı) meddle melt (melt) memorise (memırayz) mend (mend) mention (menşın) mess up (mes ap) miss (mis) mix (miks) moan sınırlan(dır)mak, sınırlamak, sınır kilitlemek (opp: unlock), kilit bakmak, görünmek (iyi, hasta vs.) 11..e bakmak, ilgilenmek,..dan sorumlu olmak, =take care of..iple çekmek, dört gözle beklemek..yı araştırmak,..yla ilgilenmek (=take care of, =see to) aşık olmak, çok sevmek, aşk yönetmek,..yı başarmak, (manager: müdür, menejer) yürümek (özellikle grup halinde), marş işaret koymak, kirletmek, notlandırmak (sınav kağıdı vs.), işaret, not evlen(dir)mek eşleş(tir)mek, uyumlu olmak, uymak, eş çiftleş(tir)mek önem arzetmek, önemli olup olmamak, mesele ölçmek,..ölçüsünde olmak karışmak (=interfere), burnunu sokmak erimek ezberlemek tamir etmek (=fix) bahsetmek,..dan söz etmek berbat etmek, batırmak (=screw up) özlemek, ıskalamak, kaçırmak (otobüsü vs.) karıştırmak, karışmak inlemek (=groan), şikayet etmek

12 mourn (môn) move (muv) mug (mag) saldırıp soymak multiply (multiplay) murder (mördır) katletmek, öldürmek, cinayet N nail (neyıl) çivilemek, çivi name (neym) need (niid) nod (nôd) note (nôt) notice (notis) number (nambı) obey (ıbey) object (obcekt) observe (obzööv) obtain (obteyn) offend (ofend) offer (ofı) open (opın) O operate (opıreyt) order (ôdı) organize(a)/ organise (B) owe (ôw) own (own) pack (pek) P paddle (pedıl) paint (peint) yas tutmak (=grieve for), ya üzülmek taşınmak, taşımak, hareket et(tir)mek çarpmak (matematiksel), katlanarak artmak adını vermek,..demek, isim ihtiyacı olmak, gerekmek, gereksinim itaat etmek, uymak itiraz etmek gözlemlemek, kural vs. ye uymak (=obey) 12 kafayı yukarı aşağı sallamak (olumlu anlamda veya selam, işaret verme gibi ) (olumsuz anlamda [yanlara sallama]: shake)..ya dikkat etmek veya dikkat çekmek, not almak, not farkına varmak, =realize, =discover, =see numaralandırmak,.. kadar (sayısında) olmak, sayı elde etmek kırmak, üzmek, rahatsız etmek, suç işlemek teklif etmek, sunmak, teklif açmak, açık işletmek (makine, alet, işyeri vs.), çalış(tır)mak, ameliyat yapmak, operasyon yapıyor olmak (polis, asker ) sipariş vermek, emretmek, düzene koymak (düzenlenmek), emir, sipariş, düzen düzenlemek, organize etmek (toplantı, parti ) borcu olmak (parasal), teşekkür vs. borçlu olmak sahip olmak paketlemek, sarmak, ile tıka basa dolu olmak (kısa) kürek çekmek (uzun kürek: oar), suda yalınayak dolaşmak, kısa kürek boyamak, resim yapmak

13 park (pâk) park etmek, park pass (pes) geç(ir)mek, uzatmak, geçit paste (peyst) yapıştırmak pat (pet) pause (pôz) peel (piıl) peep (piip) [görmekte zorlanarak]) perform (pöfôm) permit (pöömit) izin vermek, izin persuade (pöösueyd) phone (fôn) telefon etmek almak, toplamak, seçmek pick (pik) pinch (pinç) piss off (pis of) place (pleys) plan (plen) plant (plant) play (pley) please (pliiz) plug (plag) point (point) poke (pôk) polish (poliş) pop (pop) possess (pıses) post (post) pour (pôr) practise (praktis) pray (prey) preach (priiç) okşamak, sevmek, sıvazlamak dur(aksa)mak, (program, cd çalar vs.) durdurmak (kabuğu) soy(ul)mak, kavlamak, kabuk (meyve) koymak (=put-put-put), yerleştirmek, yer, mekan planlamak, niyet etmek, plan dikmek, ekmek, gizlice yerleştirmek, bitki, fabrika 13 gözetlemek, gizlice bakmak (=peek) (peer: dikkatle bakmak sergilemek, gerçekleştirmek (özellikle zor bir şeyi, =carry out) ikna etmek (opp: dissuade [caydırmak]), =convince çimdiklemek, çalmak (informal, =nick) birini çok kızdırmak oynamak, çalmak (enstrüman, cd, şarkı vs.) memnun etmek prize takmak (opp: unplug), (deliği vs.) tıkamak,.. reklamını yapmak, priz göstermek (parmakla vs.),..e doğru çevirmek, nokta dürtmek parlatmak, cilalamak, ayakkabı boyamak..den fırlamak, uğramak, mısır, balon vs. patla(t)mak sahip olmak (formal) postalamak, atamak, güvenlik vs. elemanı yerleştirmek, ilan etmek, bildirmek, posta, direk doldurmak (çay, su vs.), yoğun bir şekilde yağmur yağmak pratik yapmak, çalışmak, uygulamak (sistem, kalıp vs.), uygulama dua etmek (prayer: dua) vaaz vermek,..yı övmek, nutuk çekmek

14 precede (prisiid) prefer (priför) tercih etmek prepare (pripê) hazırlamak, hazırlanmak present (prizent) sağlamak preserve (prizööv) press (press) zorlamak, basın (the press) pretend (pritend) rol yapmak, numara yapmak prevent (privent) engellemek print (print) basmak, çıktı almak proceed (prosiid) ilerlemek,..ya devam etmek produce (prodüus) üretmek,..ya neden olmak program (progrem) promise (promis) protect (protect) provide (provide) pull (pul) pump (pamp) punch (panç) punish (paniş) push (puş) Q question (quesçın) queue (qû) / line (A) race (reys) rain (reyn) raise (reyz) reach (riiç) R realise (riilayz) receive (risiiv)..dan önce gelmek (-pre: önce) sağlamak, mevcut kılmak çekmek (opp: push) pompalamak 14 sunmak, göstermek, (ödül, plaket vs.) vermek,..yı vermek,..yı korumak (=conserve), sürdürmek, konservesini yapmak basmak, itmek (=push), ütülemek (=iron),..e baskı yapmak, programlamak söz vermek korumak, muhafaza etmek yumruk atmak, delik açmak (delgeç vs.) cezalandırmak itmek (opp: pull) sorgulamak, soru kuyruğa dizilmek (=queue up = line up), kuyruk yarışmak, çok hızlı hareket etmek, yarış, ırk yağmur yağmak (snow: kar yağmak), yağmur yükseltmek, kaldırmak, para toplamak,..ya neden olmak, çocuk yetiştirmek (=bring up) ulaşmak, varmak, uzanmak farkına varmak, gerçekleştirmek (başarmak) almak

15 recognise (rekıgnayz) recommend (rekımend) önermek record (rikôd) kırmak), plak, kayıt reduce (riduyüs) azaltmak, küçültmek refer (riföö) reflect (riflekt) refuse (rifiyuz) register (recistır) kaydolmak, kaydetmek regret (rigret) reject (ricekt) vs.yi çıkarması relax (rileks) rahatla(t)mak, gevşemek release (riliiz) rely (rilay) remain (rimeyn) remember (rimembır) remind (rimaynd) remove (rimuw) repair (ripê) repeat (ripiit) replace (ripleys) reply (riplay) report (ripôt) represent (riprizent) reproduce (riprodüyus) request (rikwest) require (riquâyı) reserve (rizööv) rescue (reskiyu) resign (rizayn) respect (rispekt) tanımak, kabul etmek, resmî olarak tanımak kalmak, geriye kalmak hatırlamak hatırlatmak 15 kaydetmek (recod [ rekııd ]: rekor, plak) (break a record: rekor göndermede bulunmak,.e başvurmak/..e bakmak, yansıtmak,.. konusunda düşünmek reddetmek, teklifi vs. geri çevirmek (= turn down) pişmanlık duymak, pişmanlık kabul etmemek, reddetmek, bir bilgisayar vs.nin cd, disket, kaset serbest bırakmak, gitmesine izin vermek, yayınlayarak halka duyurmak (=publish); film, oyun vs.nin çıkması e dayanmak,..e güvenmek (rely on, =count on) almak,..den çıkarmak,..den kurtulmak tamir etmek (=mend, = fix) tekrar etmek..ın yerini almak, iki şeyi birbiriyle değiştirmek, bir şeyi yerine koymak (=put away) (sözlü veya yazılı olarak) yanıtlamak,..ya (beklenmeyen bir şekilde) tepki göstermek haber vs. sunmak, polise vs. ihbar etmek, bildirmek, rapor temsil etmek üremek,..in aynısını yapmak (olumlu anlamda) rica etmek (formal), rica gerektirmek, mecbur kılmak ayırtmak (oda, masa vs.), bir kenara ayırmak kurtarmak istifa etmek saygı göstermek (respect: saygı), saymak (büyüğünü vs.), respect

16 retire (ritâya) return (ritöön) rinse (rins) çalkalamak (suyla) risk (risk) rob (rob) soymak (dükkan, banka vs.) rock (rak) roll (roll) rot (rot) çürü(t)mek (diş, meyve vs.) rub (rab) ruin (ruyn) mahvetmek rule (rul) çizgi çizmek, kural, cetvel rush (raş) S sack (sek) sail (seyl) satisfy (setisfay) save (seyv) saw (sô) scare (sikê) scatter (siketır) scold (skold) scratch (sıkreç) scream (sıkriim screw (sıkrüw) seal (siyıl) search (sööç) seem (siim) separate (sepıreyt) serve (sööv) settle (setıl) emekli olmak,..den çekilmek geri dönmek, iade etmek, geri dönüş riske atmak, riske girmek, risk salla(n)mak, sarsmak (=shake), kaya 16 yuvarla(n)mak, bir yandan öbür yana çevirmek, rulo yapmak, elbise vs.nin kolunu kıvırmak, hamur açmak, rulo sürtmek, sürtünmek, sürmek (krem vs.) yönetmek (ülke vs.),..kararını vermek (hukuksal), cetvel ile bir işi telaşla yap(tır)mak, acele etmek (=hurry), işten kovmak (=fire), yağmalamak, çuval denizde yol almak, gemi vs. kullanmak, yelken tatmin etmek kurtarmak; para biriktirmek (=save up); bilgisayar vs. de kaydetmek; zaman, enerji vs. kazanmak testere ile kesmek, (see-saw-seen: görmek), testere korkutmak (=frighten, =make afraid) dağıtmak, dağılmak, yaymak azarlamak (=tell off) kaşımak, çizmek (cildi, bir nesneyi..) çığlık atmak (=shriek), bağırmak (=yell), çığlık vidalamak, (kapak vs.) döndürerek kapatmak, vida mühürlemek, mühürleyerek kapatmak, koruma vs. amacıyla çevresini sarmak (bir nesnenin) aramak, araştırmak görünmek,..gibi görünmek (=look) ayırmak, bölmek, ayrılmak, (separate [ sepırıt ]: ayrı, farklı) hizmet etmek, (yemek vs.) servisi yapmak, (oyunlarda) servis atmak (bir yere) yerleşmek, (bir anlaşmazlığı vs.) sona erdirmek, (borç vs.yi) ödemek,..konusunda son karara varmak, nın son halini

17 alması shade (şeyd) share (şê) shave (şeyv) tıraş omak, tıraş etmek, tıraş shelter (şeltı) shiver (şiivı) shock (şok) shop (şop) shrug (şırag) omuz silkmek sigh (say) iç çekmek sign (sayn) signal sin (sin) sip (sip) skate (sikeyt) ski (ski) skip (skip) slap (slep) slip (slip) slow (slow) smash (smeş) smell (smell) smile (smayl) smoke (smok) snatch (sneç) sneeze (sniiz) sniff (sniff) snore (snô) snow (snow) gölgelendirmek, gölge vermek paylaşmak,..konusunda ortak noktası olmak, pay..den korumak, sığınak, barınak (soğuktan veya korkudan) ürpermek, titremek, =tremble çok şaşır(t)mak, şok olmak, şok alışveriş yapmak,..dan alışveriş yapıyor olmak, dükkan 17 imza atmak, (sözleşme vs.) imzalamak, (birisine) işaret yapmak (=signal [signıl]), işaret dilini kullanmak, işaret (birisine) işaret yapmak,..yı belli etmek, göstermek, sinyal vermek (= indicate [A]), sinyal günah işlemek, günah yudumlamak, yudum paten yapmak (roller skate, ice skate ) (skates: paten[ler]) kayak yapmak bir şeyi (yapmayıp) atlamak (=miss), zıplamak, ip atlamak (=jump rope [A]) tokat atmak (tökezleyerek) kaymak, sıvışmak (=slide), bir makineden (kart vs.) geçirmek (=slide) yavaşla(t)mak, yavaş parçala(n)mak, şiddetli bir şekilde çarpmak (örneğin araba), maçlarda smaç yapmak (tenis, voleybol vs.), hit olmak (film, şarkı vs.) kokmak, koklamak, koku gülümsemek, gülümseme sigara vs. içmek, tütmek (baca vs.), füme-tütsüleme yapmak (et, balık vs.), duman bir şeyi ani bir hareketle kapmak (=grab) hapşırmak, aksırmak burnunu çekmek, koklamak, (burun yoluyla) içine çekmek horlamak (uyku) kar yağmak, kar, (snowy: karlı)

18 soak (sôk) sort (sôt) dizmek, sıralamak sort out sound (saund) voice) spare (spê) spark (spâk) kıvılcım spell (spell) spill (spill) yanlışlıkla dökmek (çay vs.) spoil (spoyl) spot (spot) spray (siprey) squeeze (sikuiiz) stain (steyn) stamp (stemp) stare (stê) start (stât) stay (stey) steer (stiyı) step (sitep) stir (stöö) stitch (stiç) stop (stop) store (stô) strengthen (sitrenthın) stretch (sitreç) strip (strip) struggle (sıtragıl) subtract (sabtrekt) succeed (sıksiid) tamamen ıslatmak, sırılsıklam olmak, sırılsıklam etmek bir problemi çözmek, bir sorunu gidermek 18 (kulağa ) gibi gelmek, (zil, korna vs.) çalmak, ses, (insan sesi: (özellikle zor durumlarda) ayırmak (zaman, para, iş gücü ); affedip öldürmemek, yaralamamak vs., yedek ateşlemek, kıvılcım yaratmak,..ya neden olmak (=provoke), (kelime, hece vs.) söylemek, bir kelimeyi harf harf söylemek mahvetmek (=ruin), şımartmak görmek, farkına varmak, yer, alan püskürtmek, sıkmak (parfüm, ilaç ), sprey (elle veya parmakla)sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak (özellikle de temizlenemeyecek şekilde) kirletmek, (özellikle sıvı kimyasal kullanarak) bir şeyin rengini değiştirmek, leke (kağıt vs.) mühürlemek, pul yapıştırmak, ayağını yere vurmak, ayağıyla ezmek, mühür, pul gözünü dikip bakmak başla(t)mak, başlangıç kalmak kaptan, şoför vs. olarak seyretmek, dümen kullanmak;..ya yönlendirmek adım atmak, bir şeye basmak (=tread), adım, basamak çay, kahve vs. karıştırmak (yorgan vs.) dikmek dur(dur)mak, durak, (station: istasyon) depolamak, hafızada tutmak, mağaza güçlendirmek (strong: güçlü) uzatmak, uzamak, uzanmak soyunmak (elbise), (birisinin) elbisesini çıkarmak,..nın üzerindekileri almak, parçalarına ayırmak (=dismantle) mücadele etmek, çabalamak bir sayıyı diğerinden çıkarmak (matematik) başarmak

19 suck (sak) suffer (safır) ıstırap suggest (sacest) suit (suut) supply (sıplay) sağlamak, temin etmek, arz support (sıpôt) desteklemek, destek suppose (sıpôz) sanmak, farzetmek surprise (surprayz) surround (sörând) suspect (sıspekt) şüphelenmek, şüphe duymak suspend (sıspend) askıya almak, asılı olmak switch (swiç) T talk (tôk) tame (teym) tap (tep) taste (teyst) tease (tiiz) telephone (telifôn) tempt (tempt) terrify (terifay) test (test) thank (thenk) thaw (thôw) tick (tick) tickle (tikıl) tie (tay) touch (taç) tour (tô) emmek,..nın berbat bir durumda olması ehlileştirmek (=domesticate), dize getirmek elle yavaşça vurmak tadına bakmak, yemeğin vs. tadının olması, tat 19 acı çekmek,..dan mustarip olmak, kötü bir tecrübe vs. yaşamak, önermek, teklif etmek,..yı akla getirmek (düşündürmek) yakışmak,..ile iyi gitmek, takım elbise şaşır(t)mak, baskın yapmak, sürpriz çevresini sarmak (round: yuvarlak) değiş(tir)mek, (makinenin düğmesini hareket ettirmek yoluyla) hızını vs. vs. değiştirmek, anahtar (makine vs.de) konuşmak (genellikle to ile), konuşma kızdırmak, bir hayvanı rahatsız etmek (=annoy) telefon etmek, aramak, =phone, call kışkırtmak, ayartmak, teşvik etmek dehşete düşürmek, dehşet vermek denemek, sınava tabi tutmak, test teşekkür etmek erimek çözülmek saatin vs. tik tak ses çıkarması, doğru vs. anlamında işaret ( ) koymak (=check, A), (tick off: yapılmış işleri vs. listeden çıkarmak, =check off [A]) gıdıklamak bağlamak, oyunun vs. berabere bitmesi, bağ dokun(dur)mak, (duygusal anlamda) etkilemek (touching: etkileyici) tur gezisi yapmak, kısa bir gezinti yapmak, tur

20 tow (tôw) trace (treys) trade (=swap, B), ticaret train translate (transleyt) transport (transpôt) nakletmek, taşımak trap (trep) travel (trevıl) treat (triit) tremble (trembıl) titremek, ürpermek trick (trik) oynamak), hile trip (trip) trouble (tırabıl) trust (trast) try (tray) turn (töön) turn down/turn up turn on/turn off twist (twist) type (tayp) U undress (andress) unfasten (anfesın) unite (yunayt) unlock (anlak) unpack (anpek) use (yuz) V vanish (veniş) visit (visit) bir aracı başka bir araç ile çekmek (araba, gemi vs.) güvenmek, güven denemek,..ya çalışmak dön(dür)mek 20 izini sürüp bulmak, köklerini (atasını, orijinalini vs.) bulmak, (kopya kağıdı ile) kopyasını çıkarmak, iz ticaret yapmak, borsada işlem görmek, değiş tokuş yapmak eğitim vermek, eğitmek, antrenman yapmak, tren tercüme etmek,..e dönüştürmek tuzak kurmak, (bir yerde) sıkışıp kalmak, tuzak seyahat etmek, (araç vs.) seyretmek, seyahat muamele etmek, tedavi etmek, birisine kıyak geçmek (iyi bir şey yapmak), kimyasal süreçten geçirmek kandırmak, dolandırmak (play trick: şaka yapmak, oyun tökezlemek, gezinti sıkıntıya sokmak, sıkıntı vermek, sıkıntı, problem ses, ışık vs.yi (tv, radyo ) azaltmak/ çoğalmak (açmak, kapamak anlamında) (tv, ışık gibi) elektrikli bir şeyi açmak/kapamak (=switch on/off) döndürmek, sarmak, (ayak, bilek vs.) burkmak (bilgisayar, daktilo vs. ile) yazmak, tip elbisesini çıkarmak, soyunmak (opp: dress) (düğme, kemer vs.) açmak, çözmek (opp: fasten) birleş(tir)mek..ın kilidini açmak (opp: lock) (kutu, çanta, hediye vs.) açmak kullanmak (birdenbire) ortadan kaybolmak ziyaret etmek, ziyaret, vizite

21 vote (vôt) oy kullanmak, oy W wait (veyt) beklemek walk (wôk) wander (venfır) gezinmek, konudan sapmak want (wont) istemek warm (wôm) ısıtmak, ısınmak warn (wôn) uyarmak wash (woş) yıkamak waste (weyst) watch (woç) sulamak, su water (wôtı) wave (weyv) weigh (wey) welcome (welkam) whip (wip) whisper (wispı) whistle (wisıl) wink (wink) wipe (wayp) wish (wiş) wonder (wandır) work (wôk) work out worry (wöri) worship (wörşip wrap (rep) wreck (rek) wrestle (resıl) yawn (yôn) Y yürümek, yürüyerek (bir yere) gitmek, yürüyüş boşa harcamak (zaman, para ), çöp karşılamak,..yı olumlu karşılamak, hoşgeldiniz! kamçılamak, kamçı fısılda(ş)mak, fısıltı 21 seyretmek, izlemek,..ya dikkat etmek,..yı yakından takip etmek el sıkmak, dalgalan(dır)mak, dalga ağırlığında olmak,..yı tartmak ıslık çalmak, düdük çalmak, düdük, ıslık göz kırpmak, yanıp yanıp sönmek (=blink) silerek temizlemek, (bulaşıkları) durulamak dilemek, keşke demek, (iyi bayramlar, doğum günü vs.) dilemek, dilek merak etmek, mucize çalış(tır)mak,..nın işe yaraması, çalışma, (homework: ev ödevi) (bir çözüm, çıkış yolu vs.) bulmak,..yı hesaplamak,..yı anlamak, egzersiz yapmak,..nın işe yaraması endişlen(dir)mek, endişe (..ya) ibadet etmek hediye vs. sarmak, paketlemek (=wrap up) enkaza çevirmek, mahvetmek (=ruin) güreşmek, güreş yapmak esnemek (uykusu gelmek anlamında)

22 yield (yiıld) yell (yell) bağırmak (=yell out, =shout) Z zap (zep) zip (zip) zoom (zûm) zumlamak (kamera vs.) (mahsul, gelir vs.) vermek, sonuç vermek, boyun eğmek kanal değiştirmek, zapping yapmak, lazerle yok etmek fermuarı(nı) çekmek (opp: unzip), fermuar 22 Made by

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- VERBS Ø Acc. Abl. Da. Loc. A açmak (to open) ağlamak (to cry) almak (to take, to buy) alışmak (to get used to) anlamak (to understand) aramak

Detaylı

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3

YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 YDS İÇİN 666 TEMEL FİİL (1) 1 fire ateş et-, kov- 23 educate eğit- 45 shut kapat- 2 compare karşılaştır- 24 hide gizle- 46 double ikiye katla- 3 observe gözle- 25 deal with ilgilen-, ele al- 47 protest

Detaylı

En çok kullanılan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan ingilizce kelimeler En çok kullanılan ingilizce kelimeler A B C D E F G H 1 1000 Most Common Words in English - Numbers 1-250 - Vocabulary f 2 3 Rank Word 48 4 1 the 49 5 2 of 50 6 3 to 51 7 4 and 52 8 5 a 53 1 / 50 9 6 in

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi

Mesleğini seçme aşamasında olan ve işini kolaylaştıracak bir test arayan herkes aşağıdaki testten faydalanabilir: Kişiliğe Göre Meslek Seçimi Testi Lisede alan seçimi, üniversitede bölüm seçimi derken daha küçük yaşlardan meslek seçimine doğru hızla ilerleyen öğrenciler için ideal mesleği seçmek oldukça önemli. İdeal mesleği seçerken, öğrencilerin

Detaylı

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş YDS PHRASAL VERBS Dr. Cahit Karakuş abstain from pv sakınmak (alkol, ilaç vb); uzak durmak (avoid from)! account for pv açıklamak, izah etmek, hesap vermek act for pv birinin yerine bakmak, temsil etmek.

Detaylı

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU

HAYAT İKSİRİ PR 2000. Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAYAT İKSİRİ PR 2000 Katı Meyve Sıkacağı mızı seçtiğiniz

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar; PRESENT CONTINUOUS TENSE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Present Continuous Tense HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazımlar; Günlük faaliyetler hakkında bilgi verebilme

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

TEMEL EXCEL. 1 - Excel e Giriş

TEMEL EXCEL. 1 - Excel e Giriş TEMEL EXCEL 1 - Excel e Giriş Excel e Başlangıç Excel Ekranı Ribbon (Şerit) Kullanmak, başka Bilgisayarlara Uygulamak Backround (Arka Plan) Görünümünü Değiştirmek Kısa Yol Menülerini Kullanmak Diyalog

Detaylı

Hareket. 1-4 yaş arası

Hareket. 1-4 yaş arası emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak kıyameti koparmak sallanmak oynamak emeklemek sürünmek zıplamak yuvarlanmak takla atmak tırmanmak atlamak koşmak kaymak

Detaylı

HOLLAND IN 6 KİŞİLİK TİPİ

HOLLAND IN 6 KİŞİLİK TİPİ KİŞİLİK TİPİ GERÇEKÇİ ARAŞTIRICI ARTİSTİK SOSYAL GİRİŞİMCİ BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM

SICAK SOĞUK AİLEM VE DUYGULARIM KAVRAMLAR KIRMIZI MAVİ SARI SICAK SOĞUK UZUN KISA AZ ÇOK İNCE KALIN TEMAMIZ DENEYLER YAPTIK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPIK RİTMİK SAYMA AİLEM VE DUYGULARIM TEKERLEMELER ÖĞRENDİK MAVİ RENK PARTİSİNDE EĞLENDİK

Detaylı

English Online Kullanım Kılavuzu

English Online Kullanım Kılavuzu English Online Kullanım Kılavuzu Bu kullanım kılavuzu ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da merak ettiğiniz bir şey varsa ilgili web sitemizi inceleyebilirsiniz: http://www.qgroupplc.com/category/qsupport

Detaylı

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ Srumluluk becerisi nasıl kazandırılır? Çcuklara srumluluk duygusunu kazandırabilmek için, gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi lmak en önemli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca Lisans Seçmeli

Detaylı

Get started with Google Drive

Get started with Google Drive Get started with Google Drive 1 Store any file Use Drive s 15GB of free Google storage to keep anything you want. Learn how to add a file Share files and folders Everyone can see and edit files at the

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİNDEKİLER GİRİŞ... XI BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK 1 Sınav Süreci...3 Giriş...3 Neden Sınav Oluruz?...4 Sınav Süreci...5 Sınavlara Hazırlanmak...6 Sınava Girmek...7 Sınavlara Rağmen Öğrenmek...8 Değişik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 Tüm hakları saklıdır. ECDL vakfı yazılı onayı olmaksızın bu döküman veya herhangi bir bölümü değiştiriemez. Bu tarz bir talep

Detaylı

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 TerraCycle, size toplama, depolama ve nakliye konularında yardımcı

Detaylı

Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting)

Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting) Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting) Programın Amacı Bu program Amerika da Connection Parenting/Çocuklarla El Ele Ebeveynlik kitabının yazarı Pam Leo tarafından anne ve babalar için hazırlanan

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME M. Tamer SUSMUŞ Uzman Doktor/ İşyeri Hekimi ERGONOMİ İş ve ekipmanın, insanın fiziksel ve zihinsel sınırları dikkate alınarak, çevresel koşullar göz ardı

Detaylı

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX 1 Đçindekiler Đçindekiler... 2 Giriş... 3 Kontrol Tuşları ve Ekran... 3 Đçindekiler Kılavuzu... 4 Ayarlar... 5 Pil Yerleştirme...

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA 1. Hafta, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri, Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım Ders Tanıtımı Genel Kavramlar Donanım, Yazılım ve

Detaylı

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE Plastik yataklama- Plastic bedding Alt adaptör vidası m6- Screws for the lower adaptor m6 Alt adaptör (siyah)- Lower adaptor (black) Ara adaptör (bronz

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

105SL Hızlı Referans Kılavuzu

105SL Hızlı Referans Kılavuzu 05SL Hızlı Referans Kılavuzu Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Dış Görünüm Şekil Yazıcı Dış cephesi

Detaylı

Renk kavramı Kırımızı-Sarı-Turuncu-Mavi-Mor Sayı kavramı 7.8.9.10 sayıları Şekil kavramı Daire-Üçgen-Kare-Dikdörtgen. Bu Ay Tanıyacağımız Nesne

Renk kavramı Kırımızı-Sarı-Turuncu-Mavi-Mor Sayı kavramı 7.8.9.10 sayıları Şekil kavramı Daire-Üçgen-Kare-Dikdörtgen. Bu Ay Tanıyacağımız Nesne YAŞAYAN DEĞERLER Karagöz-Hacivat Değerler Eğitimi İşbirliği GELİŞİMSEL ARŞİV 1. Evim 2. Ailem Herkesin Bir Evi Var Benim Evim Evimizin Bölümleri ve Eşyaları Anahtarlar Aile Çevrem Ailede İşbirliği Atatürk

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÜYÜME VE ÖĞRENME OYUNLARI O-3 AYLAR

İÇİNDEKİLER BÜYÜME VE ÖĞRENME OYUNLARI O-3 AYLAR İÇİNDEKİLER BÜYÜME VE ÖĞRENME OYUNLARI O-3 AYLAR Bebeği Çevirin... 2 Eğlenceli Ayna...3 Tatlı Kuşum...4 Hareketli Resimler...5 Renklere Bakmak...6 Oh, Ne Güzel...7 Bak, Bak, Bak...8 Evin Etrafında... 9

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonucunda pazarlama ve perakende alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Detaylı

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1)Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilmek ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, 2) Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak

Detaylı

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları

Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları Yeraltı suyu tespit etmek için Zemzem özel cihaz Yeraltı algılamak için Zemzem suyu dedektör cihazı uzaktan algılama sistemi Ve artezyen kuyuları :Sayın Müşteri Biz Sensör tarafından su arama için bir

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

Analog Kamera Menüleri

Analog Kamera Menüleri Analog Kamera Menüleri DINION 4000 AN tr Hızlı Kullanım Kılavuzu Analog Kamera Menüleri Kurulum menüsü tr 3 1 Kurulum menüsü SETUP menüsüne erişmek için kontrol kumandasının ortasındaki düğmeye basın.

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com Primal Pictures Kullanım Kılavuzu www.primalpictures.com 2 Başlangıç http://ovidsp.ovid.com adresine gidiniz Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Start OvidSP sekmesine tıklayınız Kurumsal IP tanımlı erişim

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuşlar OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuş Ad Tuş Fonksiyonu Güç OTDR'yi açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 san.) Test ve Muayene veya VFL Menu L ve R Sekme tuşları Ok tuşları

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C.

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C. EFD zone 1 zone EEx d II IIGD IP 66-0 zone 1 zone +40 EN 50014. KUMANDA KUTULARI-OMBINATIONS T5 T4 T3-45 EN 5081-1-1 KEMA 01ATEX44 T 95 T 130 T 195 + İsteğe bağlı: Optional: Tekli,ikili,üçlü ve dörtlü

Detaylı

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM Messenger>Uninstall VideoCAM Messenger yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM Messenger>Uninstall VideoCAM Messenger yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin. Önemli Not: Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM Messenger ı USB portuna bağlayın. Lütfen kurulumdan önce bu önemli notu okuyun. 1. VideoCAM Messenger yazılımının kurulması 1. VideoCAM Messenger

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2012 Sayı:7 ISNN: 2146-281X Tilki Tilki Baksana Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı