Karar No : 242 Karar Tarihi : 08/05/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 242 Karar Tarihi : 08/05/2007"

Transkript

1 Karar No : 242 Karar Tarihi : 08/05/2007 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/05/2007 tarihli yazıda, aynen; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 98 inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmasına 03/05/2007 gün ve 891 sayı ile karar verilmiştir. Yapılacak bu seçimlerde önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapacakları aday tespitine ilişkin esas ve usullerin uygulamada birlik, iş ve işlemlerin düzenli, sağlıklı, gecikmeksizin süratle yürütülmesini sağlamak amacıyla aday tespitine ilişkin 2839 sayılı Kanun hükmüyle, bu kanunun yollamada bulunduğu 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan hükümler birlikte değerlendirilerek uygulanacak kuralların ve önseçim ile ilgili genelgenin hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Konunun incelenerek gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra tespitine karar verilmesini takdirlerinize arz ederim. denilmiş olmakla, konu incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 03 Mayıs 2007 gün ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 03 Mayıs 2007 gün ve 891 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararda; Milletvekili Genel Seçiminin oy verme gününün 22 Temmuz 2007 Pazar günü olduğu belirtilmiştir. Milletvekili Genel Seçiminde; önseçim veya aday yoklaması yöntemi ile aday tespiti konusunda uygulanacak usul ve esasları tespit için bu genelge hazırlanmıştır. Genelgede; önseçim ve aday yoklamasında birlik ve beraberliğin sağlanması, oy vermede karışıklıkların önlenmesi için parti seçmen listeleriyle ilgili izlenecek yol ve yöntemler, listelerin askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi, siyasi partilerin aday adayı listelerini vermeleri, önseçimi yapacak önseçim ilçe seçim kurulları ile önseçim sandık kurullarının oluşumu, önseçimde yapılacak itirazların karara bağlanmaları ve kesinleştirilmeleri belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen konular yanında önseçim ve aday yoklaması ile ilgili 298, 2820 ve 2839 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanan bu genelgenin kabul edilerek yürürlüğe konulması uygun görülmekle; S O N U Ç: 1-22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde önseçim ve aday yoklaması yöntemiyle aday tespitine ilişkin genelgenin kabulü ile yürürlüğe konulmasına, 2- Karar ve Genelgenin İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ile seçime katılacak Siyasi Parti Genel Başkanlıklarına gönderilmesine, 3- Karar ve genelgenin iç-mail yoluyla tüm teşkilata duyurulmasına, 4- Karar ve Genelgenin Resmi Gazete de yayımlanmasına, 08/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY Üye Üye Üye Üye Necati SÖZ Cenker KARAOĞLU Hüseyin EKEN Mehmet KILIÇ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Ali EM Kırdar ÖZSOYLU

2 SİYASİ PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE ÖNSEÇİM VEYA ADAY YOKLAMASI USULLERİYLE ADAY TESPİTİNE İLİŞKİN GENELGE (Örnek: 125) AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu genelge, siyasi partilerin 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde, önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle seçim kurullarının yönetimi ve denetimi altında yapılacak aday tespit işlemlerinde uygulanacak yasa hükümlerini açıklığa kavuşturmak, görevlilerin karşılaşacakları tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. ÖNSEÇİM ÇEVRESİ MADDE 2- Önseçim ve aday yoklamasında seçim çevreleri; milletvekili seçimleri için il veya varsa il içerisindeki seçim çevreleri ve hudutları içi'dir (2820 S.K. 37/son S.K. 4, 5). ÖNSEÇİM GÜNÜ MADDE 3- Seçime katılacak bütün siyasi partilerin önseçim ve aday yoklaması yöntemiyle yapacakları aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takviminde belirlenip ilan edilen 27 Mayıs 2007 gününde yapılır (2820 S.K. 37/4). ADAY TESPİTİNE İLİŞKİN BİLDİRİM MADDE 4- Seçimlere katılacak siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını 09 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bildirim, il seçim kurulları aracılığı ile ilçe seçim kurullarına iletilir. ÖNSEÇİMİ YÖNETECEK OLAN ÖNSEÇİM İLÇE SEÇİM KURULLARININ OLUŞUMU MADDE 5- Önseçimde görev yapacak olan önseçim ilçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. Bu üyelerden ikisi o ilçede görev yapan devlet memurları arasından seçilir. Bunlar kurulun devamlı üyeleridir. Diğer iki üyesi ise önseçimi yapılacak olan siyasi partinin aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar üyesi bulundukları parti adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleri ile ilgili olarak kurula katılırlar. Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir (2820 S.K. 41/a). 22 Temmuz 2007 günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için bir önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulur. Milletvekili önseçim ilçe seçim kurulu görevi birinci ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yerine getirilir

3 ÜYELERİN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ MADDE 6- a) Önseçim ilçe seçim kurullarının siyasi partiler üyeleri arasından seçilecek olan üyelerinin belirlenmesi: Önseçim ilçe seçim kurulu başkanı, önseçim ilçe seçim kurulunun kurulması için öngörülen sürenin başında, önseçimi yapacak olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına ikişer asıl ve ikişer yedek üye adını bir gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. Siyasi partilerin bildirecekleri parti üyeleri, o siyasi partilerin önseçim ilçe seçim kurulu asıl ve yedek üyeleri olurlar. Önseçim ilçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar, (b) bendi hükümleri gereğince tamamlanır (298 S.K. 19). b) Önseçim ilçe seçim kurullarının devlet memurları arasından seçilecek olan üyelerinin belirlenmesi: Bu üyeler, ilçe merkezinde görev yapan, yasama meclisi veya yerel idare seçimlerinden herhangi birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiçbir siyasi partiye kaydolmamış devlet memurlarını gösteren o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Bu ad çekme (a) bendi hükümleri gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda önseçim ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği de belirlenir. Ancak, aynı bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorunlu durumlar saklıdır. Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vukubulacak boşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeği getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler eksilen üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uygulanan hükümler gereğince tamamlanır. Boşalan göreve getirilenler, yerine getirildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlarlar (298 S.K. 19). YETKİ MADDE 7- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, ilçe seçim kurulu başkanına veya ilçe seçim kuruluna verilmiş olan görevler, birinci ilçe seçim kurulu başkanı veya kurulu tarafından yerine getirilir (2820 S.K. 41/a). Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde oluşturulan önseçim ilçe seçim kurullarının çalışmasında, bu genelgenin 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde yer alan parti seçmen listelerinin alınması, aday yoklaması, seçmen listelerinin askıya çıkarılması, seçmen listelerine itiraz ve listelerin kesinleştirilmesi ve bir kimsenin birden fazla seçmen listesine yazılması halinde yapılacak işlemler birinci önseçim ilçe seçim kurulu tarafından sonuçlandırılarak kesinleştirilir. Büyükşehir statüsündeki illerde bu listeler kullanılarak önseçim sandık kurulları, oy verme, sayım, döküm ve sonuçların birleştirilmesi işleri önseçim kurulları tarafından yapılacaktır. ÖNSEÇİM İLÇE SEÇİM KURULLARININ AND İÇMESİ MADDE 8- Önseçim ilçe seçim kurullarının başkan ve üyeleri görevlerine başlamadan önce Kurul önünde 298 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca and içerler (2820 S.K S.K. 27).

4 PARTİ SEÇMEN LİSTELERİ MADDE 9- A) Önseçim Parti Seçmen Listeleri Siyasi partilerin ilçelerde bütün üyelerinin katılımıyla yapacakları önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde parti üyesi olarak kayıtlı olup, 31 Aralık 2006 tarihine kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkça ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilirler (2820 S.K. 42/4). Yukarıda sözü edilen partili seçmenlere ait listeler, Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler alındığında, ilgili siyasi partinin üye kayıt defterleri getirtilerek bu defterlerdeki kayıtlar ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan listeler, ilgili parti yöneticilerinin ve gerektiğinde onların sağlayacağı personelin katılımıyla, ilçe seçim kurulu başkanının yönetimi ve gözetimi altında incelenir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerde, ilçe bazında ilgili parti üyeleri gösterilmekle birlikte üyelerin ikametgahlarını içeren bilgilerin yer almaması halinde, üye kayıt defterlerindeki ikametgah adreslerinden de yararlanılmak suretiyle siyasi partinin önseçim yapacağı seçim çevreleri için ayrı ayrı seçmen listeleri hazırlanır. Bu listeler dörder nüsha olarak düzenlenir. Bu işlem ve aşağıda verilen örnek dışında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen listelerle parti üye kayıt defterlerinin önceden uygunluklarının sağlanmasına çalışılmayacaktır. Milletvekili önseçimi ilçe bazında yapılacağından, bu önseçimler için adres karşılaştırılmasına ve adrese göre ayırıma gerek yoktur. İlçe seçim kurulu başkanı, Seçim Takvimi uyarınca Yüksek Seçim Kurulunca ve il seçim kurulunca gönderilen bilgileri göz önüne alarak ilçede hangi partinin önseçimle aday belirleyeceğini tespit eder. İlçe seçim kurulunca; bu fıkra uyarınca listede yer alan üyelerin hangilerinin ilçede oturdukları belirlenir. Bu listelerin düzenlenmesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesi esas alınacak, üye kayıt defterinde yer alan bir isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesinde yer almıyorsa yukarıda sözü edilen listelerin hiçbirisine yazılmayacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yeni kurulmuş ilçelerin eski merkez ilçe adıyla gönderilmiş olan çizelgeler yeni kuruluşa göre gözden geçirilip yukarıdaki fıkralara göre önseçmenler belirlenecektir. Adli teşkilat kurulmamış olan ilçelerin siyasi parti üye çizelgeleri, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca ve bu ilçeler adıyla askıya çıkarılacaktır. Yukarıda sözü edilen seçmenlere ait listeler, ilgili parti yönetiminin sağlayacağı olanaklarla yeteri sayıda çoğaltılacaktır. B) Aday Yoklaması Seçmen Listeleri Aday yoklaması yapacak siyasi parti, bir seçim çevresinde kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak seçmen listelerini, seçmenler o seçim çevresinin dahil olduğu ilçe parti teşkilatına kayıtlı ise, üye kayıt defterleri ile

5 birlikte aday yoklaması yapacağı her seçim çevresi için ve yalnız o seçim ve çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere 13 Mayıs 2007 tarihinde önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermek zorundadır. İlçe seçim kurulu başkanlığınca bu listeler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın onaylanarak Seçim Takviminde belirlenen 15 Mayıs 2007 Salı günü askıya çıkarılır (2820 S.K. 42/6). SEÇMEN LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMASI MADDE 10- Önceki madde hükümleri uyarınca ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanan önseçim seçmen listeleriyle, 9 uncu maddenin "B" bendi uyarınca ilçe seçim kurulu başkanlığına siyasi partilerce verilen aday yoklaması seçmeni parti üyelerini içeren listelerin birer nüshası ait oldukları önseçim ve çevresi belirtilmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ilgili parti ilçe yönetim kurulu ile ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır (2820 S.K. 42/7). SEÇMEN LİSTELERİNE İTİRAZ VE LİSTELERİN KESİNLEŞTİRİLMESİ MADDE 11- Siyasi parti seçmen listesinde adları bulunsun veya bulunmasın siyasi parti üyeleri, kendi parti seçmen listelerine askı süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, önseçim ilçe seçim kurulu tarafından ilgili siyasi parti tüzük ve yönetmeliği hükümlerine göre incelenir ve seçim takviminde belirlenen süre içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir (2820 S.K. 42/son S.K. 112). Siyasi parti üyelerinin tamamının katılımı ile yapılacak önseçimlerde, yalnız o seçim çevresinde oturan ve üye kayıt defterinde adı yazılı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerde de adları bulunanlar oy kullanabileceklerinden, hazırlanıp askıya çıkarılan listelere karşı, listede adı geçen kişinin o parti üyesi olmadığı, önseçim yapılacak seçim çevresinde oturmadığı veya 31 Aralık 2006 tarihine kadar üye kaydedilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmediği iddialarıyla yapılacak itirazlar, üye kayıt defteri de incelenerek sonuca bağlanacaktır. Bu listeler kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulu başkanlığınca, yeteri kadar seçmen için bir liste hesabıyla sandık seçmen listelerine ayrılır. Listeler üçer nüsha olarak düzenlenir. Ayrıca, seçmen listeleri kesinleştikten sonra, bu listelere göre 141 Örnek sayılı parti seçmen kartı, belli süre içinde düzenlenerek ilçe seçim kurulu başkanlığınca üyelere dağıtılır. Kesinleşen listeler üzerinde aşağıdaki maddenin uygulanması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. BİR KİMSENİN BİRDEN FAZLA SİYASİ PARTİ SEÇMEN LİSTESİNE YAZILMASI MADDE 12- Bir kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı ve olduğu takdirde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılacağından, birden fazla siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenmiş ve kesinleşmiş olan siyasi parti seçmen listelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin başka başka kişilere ilişkin bulunmaması halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerinden silinir ve bu kişilerin bu partilerin hepsinde birden üyelik sıfatları kalkar. Ayrıca bu kişilere verilmiş olan siyasi parti seçmen kartları iptal edilerek durum önseçim ilçe seçim kurullarınca, ilgili siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarına ve ilgili sandık kurulları başkanlıklarına derhal bildirilir (2820 S.K. 6).

6 SİYASİ PARTİLERİN ADAY ADAYI LİSTELERİNİ VERMELERİ MADDE 13- Milletvekili seçimi için siyasi partilerin genel başkanlıklarınca, partilerinin önseçim yapılacak tüm çevrelerine ait aday adayları listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna, ilgili seçim çevrelerine ait listelerin de o çevrelerin siyasi parti ilçe başkanlıklarınca, il ve ilçe seçim kurullarına verilmesi gerekir. Siyasi partiler, tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde, aday adayı listelerini soyadına göre alfabetik sırayla düzenlerler (2820 S.K. 40). BASILI OY PUSULASI VE ZARFLARIN VERİLMESİ MADDE 14- Önseçim veya aday yoklamasına katılacak siyasi partiler, katılacakları seçim çevreleri ile seçimlere ait aday adaylarını içeren ve yukarıdaki madde uyarınca verilen listelere uygun olarak, önseçim seçmen sayısı dikkate alınarak, yeterli sayıdaki basılı oy pusulası ile zarfları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen takvimde belirlenen tarihte ilçe seçim kurulu başkanlığına verirler. Oy pusulasının baş tarafına siyasi partinin adıyla birlikte hangi seçim çevresine ait olduğu da yazılır. EKSİK ADAY BİLDİRİLMESİ VE ADAY ADAYLIĞINDAN ÇEKİLME MADDE 15- Milletvekili seçimi için siyasi partiler yapacakları önseçimlerde o çevrede seçilecek milletvekili sayısı kadar aday gösterme durumunda olduklarından, aday adayı listelerindeki sayı bu sayıdan az olamaz. Ancak 2820 sayılı Kanun'un 37 nci maddesinin 4381 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası gereğince o seçim çevresi için bildirilecek merkez kontenjan aday sayısı toplam aday sayısından düşülür. Aday adaylarının ilçe seçim kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz. Ancak bu gibiler önseçimde aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerine, oy sıralamasında daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır (2820 S.K. 40/son). ÖNSEÇİM SANDIK KURULLARININ OLUŞTURULMASI MADDE 16- Önseçimlerde görev alacak sandık kurulu, bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet Memurları arasından; iki asıl, iki yedek üye de siyasi partiler tarafından 5 inci maddedeki esaslara göre belirlenir. Sandık kurulları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takviminde belirlenen 22 Mayıs 2007 Salı günü oluşturulur (2820 S.K. 41/6). OY SANDIKLARI VE SANDIK KURULLARI MADDE 17- Önseçimle aday belirleyecek her siyasi parti ve her seçim çevresi için ayrı ayrı birer sandık kurulu oluşturulur. Ayrıca sandık kurulu sayısı, yeteri kadar seçmen için bir sandık hesabıyla (Bu hesaplama önseçim ilçe seçim kurulu başkanına aittir.) arttırılır. ÖRNEĞİN: Bir siyasi parti bir ilçede milletvekili önseçimi yapacaktır. Merkez ilçenin; milletvekili önseçimi için bir sandık kurulu oluşacaktır. Oy kullanacak kaç seçmen varsa, yeteri

7 kadar seçmene bir sandık hesabıyla (Bu hesaplama önseçim ilçe seçim kurulu başkanına aittir.) ek sandık kurulu oluşturulacak ve bunların sayısınca da oy sandığı olacaktır. Her sandık kurulu için bir kapalı oy verme yeri bulundurulur. Sandıkların yerleri tespit edilerek alışılmış araçlarla ilan olunmakla birlikte ilgili siyasi partilere de duyurulur (2820 S.K. 41/son). Her siyasi parti ve önseçim için ayrı ayrı olmak üzere kapalı oy verme yerleri, 298 sayılı Kanunun 74, 75 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar dikkate alınarak hazırlanır. Kapalı oy verme yerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur. Sandıklar, yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslara göre belirlenecek yerlere konulur. Her sandığın üzerinde parti adı ile birlikte ait olduğu seçim çevresi yazılı bir levha bulundurulur. MÜŞAHİTLER MADDE 18- Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında bulunamazlar (2820 S.K. 45). ÖNSEÇİM GÜNÜNE HAZIRLIK MADDE 19- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanı, aşağıdaki seçim araç ve gereçlerini sandık kurullarına, sandık alanında bulundurmak üzere temin ve teslim eder: a) Yukarıdaki madde uyarınca belirlenecek sayıda oy sandığı, b) Numarası önceden önseçim ilçe seçim kurulunca belirlenen sandık kurulu mühürü, c) Önseçim yapacak siyasi partiye ait kesinleşen önseçim seçmen listelerinden gerekiyorsa sandık listelerine ayrılmış onaylı ikişer nüsha (biri sandık alanına asılır, diğeri oyunu veren seçmenin imzası alınmak üzere sandık kurulu önünde bulunur) Liste, ç) Önseçim yapacak siyasi parti tarafından bastırılarak gönderilen ve ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş yeterli sayıda zarf ve oy pusulası, d) Istampa ve mürekkebi, onaylı tutanak defteri, döküm - sayım cetveli ve diğer basılı kağıtlar, boş torba, e) İlgili siyasi partinin önseçime ait aday adaylarının listesi (sandık alanına asılacak). OY VERMEYE AİT ESASLAR MADDE 20- Siyasi parti önseçim sandık seçmen listesine kayıtlı her seçmen önseçimde oy verme hakkına sahiptir. Sandık listesinde kaydı olmayanlar oy kullanamazlar. Önseçimde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bu belge ile birlikte kimlik de (nüfus hüviyet cüzdanı vb.) istenir (298 S.K. 87). Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi, kimlik ve parti seçmen kartını gördükten sonra oy pusulasını sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühürleyerek verir (2820 S.K. 46/2). Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen (ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu mühürünü içeren) oy pusulasını ve ilçe seçim kurulunca mühürlü zarfı alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer. OY VERME MADDE 21- Seçmen, sandığa atılacak oy pusulasını ve zarfını aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girer ve oyunu aşağıdaki şekillerde kullanır:

8 A- Partili seçmen oyunu kullanırken siyasi partilerin oy pusulasında adları yazılı bulunan aday adaylarının karşısına (X) çarpı işareti koymak suretiyle tercihini belli eder. İşaret sayısı; o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az olamaz (2820 S.K. 46/son). ÖRNEK 1: İki milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde en fazla iki, en az bir aday için işaretleme yapılacaktır. ÖRNEK 2: Üç milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde en fazla üç, en az iki aday için işaretleme yapılacaktır. Bu halde bir aday için işaret yapıldığında oy pusulası geçersiz sayılacaktır. B sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca siyasi parti genel başkanlıklarınca 22 Mayıs 2007 Salı günü Yüksek Seçim Kuruluna bildirilen önseçim merkez adayı isimleri o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından düşüldükten sonra, işaretleme kalan milletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az olamaz. ÖRNEK: Ondört milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde önseçim merkez adayı olarak üç isim bildirilmişse, en fazla onbir, en az altı aday için işaretleme yapılacaktır. İşaretlemede bu miktarlara ve nispetlere uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir. OY VERME SÜRESİ, OYLARIN DÖKÜMÜ VE SAYIMI MADDE 22- Oy verme süresi, oyların döküm ve sayımı oy kullanma usulü, geçersiz oylar ve sandık başı işlemleri ile tutanakların birleştirilmesinde, 298 sayılı Kanun hükümleri ile bu genelge hükümlerine aykırı olmayan sandık ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri hakkındaki genelge hükümleri uygulanır. Oyların dökümü ve sayımı ile tutanak düzenlemelerinde Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanıp her sandık kurulunda bulundurulmak üzere teşkilata dağıtılan (Örnek:146 Önseçim Sayım Döküm Cetveli), (Örnek:146-1 Önseçim Sandık Kurulu Tutanağı), (Örnek:146-2 Önseçim İlçe Birleştirme Tutanağı) form kullanılır ve tarif edildiği üzere doldurulup düzenlenir. İTİRAZ HAKKI MADDE 23- Seçim ve sandık kurullarıyla kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday adayı olanlar veya o siyasi partinin teşkilat kademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler (2820 S.K. 50). MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE ÖNSEÇİM TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİ VE TUTANAĞIN İPTALİ MADDE 24- Önseçim sandık kurulları 146 nolu cetvelde oyların döküm ve sayımını yaparak 146/1 numaralı tutanağı düzenler ve bunları aynı gün önseçim ilçe seçim kuruluna iletir. Önseçim ilçe seçim kurulları her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek 146/2 numaralı birleştirme tutanaklarında, o partiden aday adayı olanların her birinin aldıkları oyların toplamını rakam ve yazı ile belirtirler. Bu tutanaklar önseçim ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerince imzalanarak başkan ve en az bir üye tarafından il seçim kuruluna iletilir. İl seçim kurulları kendilerine önseçim ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları her bir seçim çevresi itibariyle birleştirerek, 146/3 numaralı birleştirme tutanağını düzenler, önseçimi

9 kazanan parti adaylarına 146/5 sayılı örneği düzenleyerek verirler. Sonuçları 146/4 numaralı tutanak ile en seri şekilde (telefaks vs.) Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı ilgili siyasi partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar ilgili siyasi partinin yetkili kurulları tarafından tespit edilir. Adayların yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptal olunan adayların yerine, önseçimde alınan oy sırasına göre tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. Parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler dondurulur (2820 S.K. 51). ÖNSEÇİM EVRAKININ SAKLANMASI MADDE 25- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her türlü evrak, seçimin kesin sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır. 49) Bu evrak, Yüksek Seçim Kurulunun izni olmaksızın hiçbir yere gönderilemez (2820 S.K. GENELGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER İÇİN YAPILACAK İŞLEM MADDE 26- İl seçim kurulları ile önseçim ilçe seçim kurulları ve önseçim sandık kurulları, bu genelgede yer almayan öteki seçim işlerini 298 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevler dahilinde ve bu Kanunun aykırı olmayan hükümleri ile İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge hükümleri dairesinde yürütürler. GENELGENİN KABUL VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI MADDE 27- Anayasanın 79 uncu maddesi ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 10 uncu bendinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 08/05/2007 gün ve 242 sayılı kararı uyarınca kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

10 Karar No : 246 Karar Tarihi : 08/05/2007 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 04/05/2007 tarihli yazıda, aynen; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 03/05/2007 tarihli ve 891 sayılı kararı ile; Milletvekili Genel Seçiminin yenilenerek, seçimin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılması kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79 uncu maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi genel olarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un maddelerinde seçim propagandası ve yasaklar gösterilmiştir. 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimi Seçim Takvimine göre seçimlerin başlangıç tarihi 04 Mayıs 2007 Cuma, seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 12 Temmuz 2007 Perşembe günü olarak belirlenmiştir. Anılan kurallara göre, seçimin ve seçim propagandasının başlangıç tarihlerinden itibaren kanunen yasak olan konular hakkında karar verilmesi ve kamuoyuna duyurulması takdirlerinize arz olunur. denilmiş olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Türkiye Büyük Millet Meclisi 03/05/2007 tarihli ve 891 sayılı kararı ile XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Milletvekili Genel Seçiminin başlangıç tarihi 04 Mayıs 2007 Cuma ve bu seçimlerde seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 12 Temmuz 2007 Perşembe günleridir. Anayasanın 79 uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama... görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan madde diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceğini hüküm altına almıştır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesiyle de, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri alma yetki ve görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte, seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce uyulması gereken seçim yasaklarının belirlenmesi gerekmektedir. 298 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde; propaganda serbestliği ve süresinin, oy verme gününden önceki onuncu gün olduğu belirtilmiş, bu serbestlik ve süreye getirilen sınırlamalar da yine 49 ila 66. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede oy verme gününden önceki on gün içinde açık ve kapalı yerler ile hoparlörle propagandalara ilişkin ilçe seçim kurullarının görevleri gösterilmiştir. Aynı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, duvar ilanı, afiş, flama, bayrak ve sabit reklam panoları (Bilboardlar) siyasi partilerin ve varsa bağımsız adayların yararlanma sırasını belirleme ve 61 inci maddesi ile de; oy verme gününden önceki yirminci günden önce asılan, yapıştırılan bayrak, afiş ve flamalarla ilanların kaldırılma görevi yine ilçe seçim kuruluna verilmiştir.

11 298 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; Seçim süresince yapılamayacak işler, 64 üncü maddesinde; Törenlere ait yasaklar, 65 inci maddesinde; Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar ve 66 ncı maddesinde ise; Memurların gezilere katılma yasağı getirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalara ek olarak, Halkın bir konuda bilgilendirilmesi, bir ürün ve bir hizmetin halka duyurulması, bir etkinliğe kamuoyunun ilgi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla kullanılan ilan ve reklam yerleri (Bilboard, Pano v.s.) kamuoyunun yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu yerlerin (Bilboard, Pano v.s.) seçim dönemlerinde siyasi propaganda amacına yönelik olarak kullanılmaları durumunda, kamuoyunun dikkat ve ilgisini daha fazla çekmesi ve bir takım eleştirilere konu olması da kaçınılmazdır. Bu nedenle, Belediye Başkanlıklarının izni ile özel kişi ve kuruluşlarca kurulan; Belediye Başkanlıklarına ait olup da özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen veya belediyelerce doğrudan kullanılan ilan ve reklam yerlerinin (Bilboard, Pano v.s.), seçimlerin eşitlik, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde yapılıp sonuçlandırılabilmesi için, seçim dönemi içerisinde seçim propagandalarında kullanımı özel önem arz etmekte ve yasalarda seçim dönemlerinde buralardan siyasi partilerin yararlanamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu yerlerin seçim propagandalarında kullanılabilmesi için uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylara eşit sayı ve eşit ücret karşılığında olmak kaydıyla, ilan ve reklam yerlerinin (Bilboard, Pano v.s.) tahsisine yasal bir engel bulunmadığından seçimlerde propaganda aracı olarak kullanılması da yasaklanamaz. Belediye başkanlıklarına ait ilan ve reklam yerlerinin (bilboard, pano v.s.) kullanımının kira akdiyle özel kişi ve kuruluşlara verilmiş olması halinde bu yerlerin özel amaçla kullanımı esastır. Ancak, söz konusu yerlerden seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların da yararlanmak istemeleri ve bu yerlerin siyasi propaganda amacıyla kullanılmasına izin verilmesi halinde, bu isteklerin ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılması ve ilçe seçim kurulunca da tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara duyuru yapılarak söz konusu yerlerden yararlanmak isteyip istemediklerinin sorulması ve yararlanmak isteyenlere eşit yer ve zaman ayrılarak eşit ücretle kullandırılması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yapılan bildirim üzerine seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların tümünün istekte bulunmaması halinde, istekli sayısına göre tahsisin yapılması yoluna gidilmelidir. Yukarıda belirlenen usul ve esaslara aykırı davranış, seçimlerin tarafsızlık ve eşitlik içerisinde yapılması ilkesine aykırılık oluşturur. İlçe seçim kurullarınca, bu tür tahsis işlemleri derhal durdurulmalı ve ilan ve reklam yerlerindeki afişlerin kaldırılarak yukarıda belirlenen usul ve esaslara uygun duyuru yapılarak kullanımının sağlanması gerekir. Belediye Meclis ve Encümen kararları ile sabit reklam panolarının (bilboard) uzun bir süre ile (örneğin 10 yıl) kullanım hakkına sahip olan özel ve tüzel kişiler de seçim dönemlerinde yukarıda belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Ayrıca; Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçların ve bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerinin ve raylı araçların içerisinde bulunan reklam monitörleri gibi yer ve araçların kamu malı olması nedeniyle siyasi propaganda aracı olarak kullanılamaz. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun un kamu araçları için uygulanan yasaklayıcı hükümlerinin, seçim dönemlerine özgü olarak, kamu hizmeti yapan özel halk otobüsleri ve benzeri toplu ulaşım araçları hakkında da uygulanması kaçınılmazdır.

12 Bu nedenle, seçim dönemlerinde söz konusu araçlarda siyasi propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılması ve taşınması yasaktır. Kanunun seçim propagandası bölümünde yer alan yasakların Başkanlık teklifi doğrultusunda belirlenerek kamuoyuna duyurulmasına karar verilmelidir. S O N U Ç: Yukarıdan beri yapılan açıklamalar ve yasal hükümler çerçevesinde; I- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN (04/05/2007) ; 1- Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılmasının ve parti bürosu kurulmasının yasak olduğuna, 2- Hoparlörle propagandanın 12 Temmuz 2007 Perşembe gününe kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 298 sayılı Kanun un 50 nci maddesinde belirlenen koşullara uymak suretiyle serbest olduğuna, 3-12 Temmuz 2007 Perşembe gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılmasının yasak olduğuna, 4- Partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılmasının yasak olduğuna, 5- El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz olmaları gerektiğine, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların ilan dağıtamayacaklarına, sayılı Kanunun 62 nci maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarına, bu kapsamda olanların siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmalarının yasak olduğuna, 7- Memur ve hizmetlilerin siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmalarının, her türlü araç ve gereç ile imkanlarını kullanmalarının veya kullandırılmalarının yasak olduğuna, 8- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup, seçim propagandalarında, Türkçe den başka dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna, 9- Bankalar Kanunu na tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının yasak olduğuna, daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınların da aynı hükme tabi olduğuna, 10- Hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından, 298 sayılı Kanunun 60/2. maddesinde sayılanlar hariç 02 Temmuz 2007 Pazartesi akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacağına, Temmuz 2007 Pazartesi akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (Bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılacak siyasi partiler ve

13 bağımsız adayların başvuruda bulunmaları halinde eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmalarının mümkün olduğuna, 12- Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacağına, yapıldığı takdirde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketlerinin sorumlu olacaklarına, 13- Bütün bu uygulama ve yasakların, genel mevzuat çerçevesinde seçimin başlangıç tarihi olan 04/05/2007 tarihinden 02/07/2007 tarihine kadar mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında; 02/07/2007 tarihi ile 21/07/2007 tarihleri arasında ise ilçe seçim kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülmesine, ancak duvar ilanı ve afişle propaganda konusunda da son yirmi günlük süre içinde ilçe seçim kurullarının yetkili olduğuna, (298 sayılı Kanun un 60 ıncı maddesi) 14- Seçim döneminde (seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadarki süreçte) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan araçlara, siyasi propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılamayacağına, 15- Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçlara ve bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerine veya raylı araçların içerisinde bulunan her türlü reklam araçlarının seçim dönemi içerisinde propaganda yasakları kapsamında olduğuna, 16- Siyasi partiler ve bağımsız adayların; postaya açıktan, ambalajsız olarak verecekleri el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtların belli bir adresi içermesi şartı ile, sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat e kadar (yani son yirmidört saat dışında) dağıtımında kanunen bir sakıncanın olmadığına, ancak son yirmidört saat içinde bu tür gönderilerin dağıtımının yasak olduğuna, II- SEÇİM PROPAGANDASININ BAŞLANGICI OLAN 12 TEMMUZ 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKİP EDEN GÜNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE; sayılı Kanun un 62 nci maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna, 2- Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmi ziyafet verilemeyeceğine, Başbakan ve bakanların seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu Kanun hükümleriyle bağlı olduklarına, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memurun katılamayacağına, III- Karar örneğinin; 1- Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 2- Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına, 3- Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına, 4- Mülki İdari Makamlara iletilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesine, 5- Resmi Gazetede yayımlanmasına, 08/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

14 Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY Üye Üye Üye Üye Necati SÖZ Cenker KARAOĞLU Hüseyin EKEN Mehmet KILIÇ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Ali EM Kırdar ÖZSOYLU

Karar No : 341 Karar Tarihi : 30/12/2008

Karar No : 341 Karar Tarihi : 30/12/2008 Karar No : 341 Karar Tarihi : 30/12/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 21/11/2008 tarihli yazıda, aynen; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları

Detaylı

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU ÖRNEK: 125

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU ÖRNEK: 125 T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU ÖRNEK: 125 SİYASİ PARTİLERİN MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ÖNSEÇİM VEYA ADAY YOKLAMASI USULLERİYLE ADAY TESPİTİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, siyasi partilerin

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

Genelge No : Örnek: 136 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 09/05/2007. Karar No : K A R A R -

Genelge No : Örnek: 136 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 09/05/2007. Karar No : K A R A R - Genelge No : Örnek: 136 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 09/05/2007 Karar No : 249 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 05/05/2007 günlü yazıda; 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak XXIII.

Detaylı

S E Ç İ M T A K V İ M İ

S E Ç İ M T A K V İ M İ 12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Karar No : 186 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 157 Karar Tarihi : 07/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ 1 KASIM 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 31 AĞUSTOS 2015 TESİ 1 EYLÜL 2015 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6771 SAYILI KANUNUN 16 NİSAN 2017 TARİHİNDE HALKOYUNA SUNULMASINDA UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

Karar No : 732 Karar Tarihi : 21/05/2011

Karar No : 732 Karar Tarihi : 21/05/2011 Karar No : 732 Karar Tarihi : 21/05/2011 Antalya İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yaşar TABUR vekili Av. Kadir SARICALAR tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 18/5/2011 tarihli dilekçede;

Detaylı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim NOT: 29 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2014 2 TEMMUZ 2014 1- Bu Takvim,

Detaylı

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5749 Kanun Kabul Tarihi : 13/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 187 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 5 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28842 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 554 - K A R A R - 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar

Detaylı

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN KOMİSYONUNUNUN (TÜBAKKOM) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK, SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

MİLLETVEKİLİ ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ

MİLLETVEKİLİ ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ MİLLETVEKİLİ ADAY SAPTAMA YÖNETMELİĞİ 271 BÖLÜM I GENEL ESASLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Milletvekili seçimlerinde, CHP adayları, bu yönetmelik hükümlerine göre seçilir ve saptanır. SEÇİM ÇEVRESİ MADDE

Detaylı

PROPAGANDA TAKVİMİ. I- SEÇİMİN BASLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN PROPAGANDA (10 Mart 2015) A) Açık yerlerde propaganda (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015)

PROPAGANDA TAKVİMİ. I- SEÇİMİN BASLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN PROPAGANDA (10 Mart 2015) A) Açık yerlerde propaganda (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015) PROPAGANDA TAKVİMİ Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma

Detaylı

Üye Üye Üye M. Zeki ÇELEBİOĞLU Muharrem COŞKUN Turan KARAKAYA

Üye Üye Üye M. Zeki ÇELEBİOĞLU Muharrem COŞKUN Turan KARAKAYA Karar No : 199 Karar Tarihi : 14/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

AK PARTİ SEÇİM İŞLERİ ADAYLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

AK PARTİ SEÇİM İŞLERİ ADAYLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 299 AK PARTİ SEÇİM İŞLERİ ADAYLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nde seçim iş ve işlemleriyle ilgili uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

136 SAYILI GENELGE 1 / 9

136 SAYILI GENELGE 1 / 9 136 SAYILI GENELGE İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

Yedinci fıkrasında; Adayların, soyadı alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek

Yedinci fıkrasında; Adayların, soyadı alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI ARASINDAN 12 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAK SEÇİMLERDE UYGULANACAK GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1-6087 sayılı Hâkimler

Detaylı

PROPAGANDA TAKVİMİ. I- SEÇİMİN BASLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN PROPAGANDA (31 Ağustos 2015)

PROPAGANDA TAKVİMİ. I- SEÇİMİN BASLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN PROPAGANDA (31 Ağustos 2015) PROPAGANDA TAKVİMİ Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

Genelge No : 11 Genelge Tarihi : 29/03/2009 2009/11

Genelge No : 11 Genelge Tarihi : 29/03/2009 2009/11 Genelge No : 11 Genelge Tarihi : 29/03/2009 2009/11 Yüksek Seçim Kurulunca verilen 28/03/2009 tarihli, 526 ve 529 sayılı karar örnekleri ilişikte gönderilmiştir. Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

Detaylı

ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen

Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen Karar No : 2922 Karar Tarihi : 08/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 79. maddesi; Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 23447294-121.01-E.78106 03/09/2015 Konu : 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İlgi : a) 31/08/2015 tarihli ve 29461 sayılı

Detaylı

Genelge No : Örnek: 136 sayılı Genelge Genelge Tarihi : 14/03/2011 ÖRNEK: 136 AMAÇ VE KAPSAM

Genelge No : Örnek: 136 sayılı Genelge Genelge Tarihi : 14/03/2011 ÖRNEK: 136 AMAÇ VE KAPSAM Genelge No : Örnek: 136 sayılı Genelge Genelge Tarihi : 14/03/2011 ÖRNEK: 136 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu Genelge, 12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; İl seçim

Detaylı

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014

Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014 Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014 Başkanlıkça Kurulumuza sunulan 10/03/2014 tarihli yazıda; 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 25.

Detaylı

-887- (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : Mükerrer)

-887- (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : Mükerrer) -887- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 28.10.1995

Detaylı

Karar No : 3830 Karar Tarihi : 22/08/2014

Karar No : 3830 Karar Tarihi : 22/08/2014 Karar No : 3830 Karar Tarihi : 22/08/2014 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının; (d) bendinde; Yedi asıl ve dört yedek üyesi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev

Detaylı

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖRNEK: 139 30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖRNEK: 139 30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖRNEK: 139 30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE ANKARA 2014

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

ç) Birlik görev alanı içinde mülk sahibi olmak ya da araziyi fiilen kullanmak üzere en az beş yıl süre için kiralamış olmak.

ç) Birlik görev alanı içinde mülk sahibi olmak ya da araziyi fiilen kullanmak üzere en az beş yıl süre için kiralamış olmak. Karar No : 289 Karar Tarihi : 02/06/2012 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 13/4/2012 tarih ve C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 22/3/2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6172

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI Sirküler Rapor 31.05.2010 / 65-1 YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI ÖZET : Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan gerçek kişilerin 1 Temmuz 2006 tarihinden

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Adalet ve Kalkınma Partisi SKM Başkanı Yıldız SEFERİNOĞLU ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Şeref MALKOÇ tarafından müştereken imzalanarak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 139/II sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 139/II sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Karar No : 3060 Karar Tarihi : 25/06/2014 Cumhurbaşkanı seçiminde görev ifa edecek il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına; seçim için yapacakları işlemlerde, yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI SEÇİM YÖNERGESİ 2017 Sendikamızın 2014 yılında yayınlanan seçim yönetmeliğine dayalı olarak 2017 olağan seçim döneminde yapılacak iş ve işlemlerde uygulanması zorunlu

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 93 - K A R A R -

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 93 - K A R A R - - K A R A R - 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. maddesinin dördüncü fıkrasında; Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 16/1/2013 tarih ve (25) sayılı yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011 Karar No 1070 Karar Tarihi 22/06/2011 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını gösterir birleştirme tutanaklarındaki duruma

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, 01.06.2010 ÖZET: Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. YABANCI KİMLİK NUMARALARININ VERGİ KİMLİK NUMARASI OLARAK

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 2913 - K A R A R - 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri

Detaylı

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 11531 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/202 Ref: 4/202 Konu: HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 29.08.2012

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı