Sayı : GMY.2012/ Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77"

Transkript

1 Sayı : GMY.2012/ Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 29 Şubat 2012 günü, XI. Kadın Kurultayı ilçe ve il kongrelerinin 2012 yılının Haziran ayında yapılmasını kararlaştırmıştır. İlçe ve İl Kadın Kolları Olağan Kongreler Takvimi, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından günlü ve 8 no lu toplantısında kesinleştirilerek ve tarihli yazıyla il başkanlıkları/il kadın kolu başkanlıklarımıza gönderilmiştir. Buna göre, kadın kolları ilçe ve il kongreleri süreci tarihinde başlayacak ve kongreler 2 Haziran 8 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılarak tamamlanacaktır. İlçe ve İl kadın kolu örgütlerinin kongreler sürecine ilişkin tüm çalışmaların, Seçim Takvimi içinde, CHP Tüzüğü, CHP Kongreler Yönetmeliği ve CHP Kadın Kolları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. İl başkanlıkları/il kadın kolu başkanlıkları, ilçe ve il kongrelerinin yapılacağı günleri, Tüzük hükümleri gereğince, kongre gününden en az 15 gün (onbeş gün) önce ilan etmelidir. Uygulamada, kongre günlerinin belirlenmesi işini Mayıs ayının ortasına kadar yapmak ve ilan etmek, ilgililerin hazırlanmalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu nun 115. maddesine göre; Ana Kademe Yöneticisi nin, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün ve yerlerini kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmesi gerekmektedir. Üye çizelgeleri, il başkanlıklarına/kadın kolu başkanlıklarına, ilçelere göre ayrılmış olarak üç nüsha halinde ekte gönderilmiştir. Bir nüsha, denetim ve diğer değerlendirme çalışmalarında kullanılmak amacıyla, il başkanlığı/kadın kolu 1

2 başkanlığında kalacaktır. Diğer iki nüsha, iller tarafından ilgili ilçelere dağıtılacaktır. İl başkanlığı/kadın kolu başkanlığı, ilçe listelerini Cumartesi günü saat da ilçede askıya çıkarılacak biçimde ilçelere göndereceklerdir. İlçe başkanlığı/kadın kolu başkanlığı kendilerine gelen iki nüshadan Genel Sekreterlik mühürlü olan nüshayı kongre günü Hazirun Cetveli olarak kullanacak; diğer nüshayı ise askıya çıkaracaktır. İlçe ve il kongrelerine ilişkin işlerin yürütülmesi, örgütsel bakımdan kadın kolu başkanlıklarının görevidir. Ancak, bilindiği üzere, yan kolların ayrı tüzelkişiliği yoktur; bu nedenle kadın kongrelerinin hukuksal sorumluluğu ana kademe başkanlıklarının üzerindedir. Dolayısıyla, kadın kongrelerinin başarı ile yürütülmesi, kadın kolu başkanlıklarının olduğu kadar ana kademe başkanlıklarının da sorumluluk alanı içindedir. İlçe ve il kadın kolu kongrelerimizde, ilçe ve il başkanlıklarının ilçe ve il kadın kolu başkanlıklarına yol göstermeleri, destek ve güç vermeleri gerekmektedir. Kadın Kolu Kongreleri, aşağıdaki kurallara uygun gerçekleştirilmelidir: I. Kadın Üye Çizelgesinin Askıya Çıkarılması ve İndirilmesi: 1. İlçe kongreleri, ilçede toplam kadın üye sayısı 15 ve daha fazla olan ilçelerde yapılır. 2. Kadın Üye Çizelgesi, ilçenin kayıtlı tüm parti üyelerinden yalnızca kadın olanları kapsayan, soyadı sırasına göre düzenlenmiş listedir. 3. Kadın Üye Çizelgesi ve Kongreler Takvimi, İlçe Merkezinde, herkesin kolayca görebileceği bir yerde, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 10:00 da askıya çıkarılacaktır. 4. Askı süresince, İlçe Binası 10:00-18:00 saatleri arasında sürekli açık bulundurulacaktır. Bu saatler içinde, ilçe başkanınca ana kademe yönetim kurulu içinden görevlendirilecek bir yönetici ile, biri İlçe Kadın Kolu Başkanı ya da Sekreteri olmak üzere, en az iki ilçe kadın kolu yönetim kurulu üyesi İlçe Merkezinde hazır olacaklardır. 5. İlçe Başkanlıkları/İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları, kadın üye çizelgelerine, askıya çıkartılan çizelgelerde yer alan kişiler tarafından, askı süresince yapılabilecek itirazlara ilişkin dilekçelerin tümünü almakla yükümlüdürler. 6. İl ve İlçe Başkanlıkları/kadın kolu başkanlıkları, kendilerine gönderilmiş bulunan kadın üye çizelgelerini ilçe binaları içinde inceleme taleplerini olumlu karşılayarak gerekli ortamı yaratacak, ancak bunun dışındaki talepleri dikkate almayacak, hiç kimseye aslını veya kopyasını vermeyeceklerdir. 7. İl Başkanlıkları/İl Kadın Kolu Başkanlıkları; üye çizelgelerinin, yukarıda belirtilen tarihler arasında askıya çıkartılıp/indirilmesi ve ilgili parti üyelerine 2

3 gerekli inceleme olanak ve ortamının sağlanması konusunu yakından denetleyerek, işlemlerde aksaklık görmesi halinde, derhal müdahale ederek, sürece işlerlik kazandırmak ve Tüzüğün ilgili maddelerini gecikmeksizin uygulamakla yükümlüdür. 8. Gönderilmiş olan Kadın Üye Çizelgelerine (Genel Sekreterliğin yazılı talimatları çerçevesinde yapılacak işlemler dışında), İl ve İlçe Başkanlıkları ya da kadın kolu başkanlıkları tarafından, a) Bu çizelgelerde yer almayan yeni üye adı hiçbir şekilde ilave edilemez, aksi uygulama ve buna göre yapılacak seçimler geçersiz olup, aynı zamanda disiplin işlemi yapılmasını gerektirecektir. b) Çizelgelerde adı yer alan bir üye hiçbir şekilde çizelgeden çıkartılamaz. 9. Kadın Üye Çizelgelerinin bütününde adı bulunmaması gerektiği veya bulunması gerektiği düşünülen kişilere yönelik hiçbir işlem il veya ilçe yönetimlerince yapılamaz. Bu konularda yapılacak tüm talep ve itirazlar gerekçesi ve varsa belgesi ile süresi içinde Genel Sekreterliğe ulaştırılır. Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterliğin bu konuda vereceği karar kesindir. 10. Askı süresi içinde İlçe Kadın Kolu Başkanlıklarına, aşağıda belirtildiği şekilde itiraz edilir: a) Kimlik bilgilerinden bazıları doğru olmayanlar, b) Adresini yeni adresiyle değiştirmek isteyenler (ikametgah belgesi vermek kaydıyla), hakkında, bizzat kendileri veya gönderilen Çizelgelerde yer alan üyeler tarafından, her kişi ve konu için ayrı ayrı olmak ve ilgili belgeleri eklemek kaydıyla, yazılı itirazda bulunabilirler. 11. Kadın Üye Çizelgeleri 05 Mayıs 2012 Cumartesi günü saat 18:00 de askıdan indirilecektir. İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu, çizelgelerin askıya çıkartılışını ve indirilişini bir tutanakla tespit edecektir. Bu tutanaklar en geç on beş gün içinde yazılı olarak Kadın Kolları Genel Başkanlığına gönderilecektir. 12. İlçe Başkanlıkları (anakademe), itirazlar sonucu oluşan Kesinleşen Kadın Üye Çizelgelerinin bir fotokopisi ile yapılan değişikliklere dayanak olan belgeleri Genel Merkez Parti Kütüğüne aktarılmak üzere, 20 Mayıs 2012 Pazar gününü takip eden en geç yedi gün içinde yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildireceklerdir. 3

4 II. İtirazların İlçe, İl ve Genel Merkez Kademelerinde Sonuçlandırılması: 1. Kadın Üye Çizelgelerine yapılan tüm itirazlar, en geç 10 Mayıs 2012 Perşembe akşamına kadar İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulları tarafından, bu Genelge ve bu Genelgenin dayanağını oluşturan Kongreler Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanır. Karar örneği, itirazcıya, İlçe Merkezinde yazıyla tebliğ edilir; ilgili gelmediği takdirde ilan tahtasına asılır. İlan tüzükte belirtilen tebligat yerine geçer. 2. İtirazcı ile itiraza konu kadın üye, İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu kararına karşı, en geç 15 Mayıs 2012 günü saat 18:00 e kadar İl Kadın Kolu Yönetim Kuruluna yazıyla itirazda bulunabilir. İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları da, bu tarihe kadar itirazlarla ilgili değerlendirme ve görüşlerini topluca İl Kadın Kolu Başkanlığı na aktarır. 3. İl Kadın Kolu Başkanlığı na doğrudan veya İlçe Kadın Kolu Başkanlığı aracılığı ile yapılan itirazları, İl Kadın Kolu Yönetim Kurulu, en geç 20 Mayıs 2012 Pazar akşamına kadar inceler ve karara bağlar; kararı, yazılı olarak İlçe Kadın Kolu Başkanlığı na, bilgi için itirazı yapan kişiye bildirir. Karar, hem il hem de ilçe başkanlığında ilan tahtasına asılır. 4. Askıya çıkan kadın üye çizelgelerinde adları; a. Partiden istifa etmiş, b. Vefat etmiş, c. Başka bir partide aday olmuş veya aktif görev üstlenmiş veya üye olmuş, d. Kamuda parti üyeliğine engel oluşturacak bir görev üstlenmiş, e. Disiplin suçu nedeniyle üyelikleri dondurulmuş veya Partiden uzaklaştırılmış olmaları nedenleri ile düşülmüş olan veya düşürülmesi istenilen kişilerin, listeye dahil edilmeleri veya listeden çıkarılmaları için yapılabilecek itirazlar, yukarıda belirtilen itiraz konularını sonuçlandıracak bilgiler sadece Genel Sekreterlikte bulunduğu için, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterlik tarafından sonuçlandırılır. 5. Kadın Üye Çizelgelerinde yer alan herkes hakkında, yukarıdaki itiraz nedenleriyle, gerekli belgelerle kanıtlamak ve itirazın her birey için ayrı ayrı yapılması kaydıyla, Çizelgelerden çıkarılmaları talebiyle, itirazda bulunulabilir. Bu tür itirazlar da, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlikçe benzeri şekilde sonuçlandırılır. 6. Kadın Üye Çizelgelerinin düzenlenmesinde, seçimlere itirazlarda ve oylamalarda hukuksuzluklar, Tüzük ve Yönetmelikler ile bu Genelge ye aykırılıklar olması halinde, son karar mercii CHP Merkez Yönetim Kurulu dur. 4

5 7. Aydınlatılması ve açıklığa kavuşturulması gereken hususlar ve tereddütlerin giderilmesi için, her an Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlikten bilgi istenilebilir. 8. İl ve ilçe yöneticileri, asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal yollara başvurabilirler. Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Deniz Pınar ATILGAN Kadın Kolları Genel Başkanı Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İletişim: Adres: CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) No. 38, Çankaya-Ankara E-posta: Tel: (0312) ; (0312) Faks: (0312) ; (0312) Site: GEREĞİ İÇİN: İl Başkanlıkları (İl Kadın Kolu Başkanları) İlçe Başkanlıkları (İlçe Kadın Kolu Başkanları) DAĞITIM: Genel Başkanlık Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Parti Meclisi Üyeleri Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Milletvekilleri 5

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) İÇİNDEKİLER 1. Bölüm Kuruluş ve İlkeler 5 2. Bölüm Üyelik 13 3. Bölüm Örgüt ve Yönetim

Detaylı

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Partinin adı HÜR DAVA PARTİSİ dir. Genel Merkezi Ankara da, kısa adı HÜDA PAR dır. Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bartın İl Özel İdaresi nde çalışmakta olan veya işe yeni alınan personele, yapmakla mükellef olduğu hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ 1 KASIM 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 31 AĞUSTOS 2015 TESİ 1 EYLÜL 2015 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili

Detaylı

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5980

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ 135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ Ankara - 2015 1 / 21 İÇİNDEKİLER SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE Kapsam... 1 Sandık kurullarının

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ (7 HAZİRAN 2015) 1 İÇİNDEKİLER 2 Sayfa ÖNSÖZ... 4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ... 5 GİRİŞ... 6 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI...

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı