MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ"

Transkript

1 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer DENİZ Isparta

2 ÖNSÖZ Eğitim Şûraları, Türk Eğitim Tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığı nın ve Türk Millî Eğitim Sistemi nin en yüksek danışma organıdır. Şûralara, Millî Eğitimle ilgili politikaların çizilmesinde, yol gösterici rolü verilmiştir. Bu çalışmada; şûraların tarihçesi, eğitim ve diğer toplumsal, kültürel, siyasal alanlarla etkileşimleri irdelenmiştir. Aynı zamanda, şûraların Türkiye nin eğitim politikalarını oluşturma süreçlerine etkisi özellikle irdelenmiş; eğitim politikalarının oluşturulmasında en yüksek karar alma organı olan şûraların, Türkiye eğitimine yön veren kararların alınması ve uygulanmasındaki gücü ve etkisinin ne olduğu belirtilmeye çalışılmıştır. Ortaya konulan çalışma, yılları arasını kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 16 Millî Eğitim Şûrası yapılmış olup, şûralarda alınan kararlar, -büyük bölümüyle- bu çalışmada yer almıştır. Son bölümde yer alan öneriler başlığı altında, şûraların oluşumu ve Türk Eğitim Sistemi karar alma süreçlerine etkisi ile ilgili olası çözüm önerileri verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada gösterilen çabalara rağmen, bazı kaynaklara ulaşılamamıştır ve bazı eksiklikler olacağı muhtemeldir. Görülebilecek hata ve eksiklikler için araştırmacı şimdiden bağışlanmasını dilemektedir. Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, çalışmamda desteklerini her zaman yanımda hissettiğim değerli hocalarım; bölüm başkanımız Sayın Prof. Dr.Bayram Kodaman a, çalışmamda beni yönlendiren, katkı ve yardımlarıyla bana güven veren danışman hocam Sayın Yard.Doç.Dr. Ahmet Halaçoğlu na ve bazı kaynaklara ulaşmamda yardımcı olan Şûra Genel Sekreteri Sayın Mahmut Özbuğa ya teşekkürlerimi sunuyorum. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

3 İÇİNDEKİLER... 3 KISALTMALAR... 7 GİRİŞ...8 BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ A) MİLLİ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ B) ŞÛRALARI HAZIRLAYAN ETKENLER C) TEK PARTİLİ DÖNEMDE ŞÛRALAR Birinci Millî Eğitim Şûrası (1939) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama İkinci Millî Eğitim Şûrası (1943) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Ç) ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE ŞÛRALAR Üçüncü Millî Eğitim Şûrası (1946) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Dördüncü Millî Eğitim Şûrası (1949) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama D) ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE ŞÛRALAR Beşinci Millî Eğitim Şûrası (1953) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Altıncı Millî Eğitim Şûrası (1957) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama

4 E) PLANLI DÖNEMDE ŞÛRALAR...37 Yedinci Millî Eğitim Şûrası (1962)...37 a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Sekizinci Millî Eğitim Şûrası (1970)...44 a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası (1974)...49 a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama F) 1980 SONRASI ŞÛRALAR...55 Onuncu Millî Eğitim Şûrası (1981) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d-sonuç-uygulama Onbirinci Millî Eğitim Şûrası (1982) a-amaç b-gündem c-alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama Onikinci Millî Eğitim Şûrası (1988) a- Amaç b- Gündem c- Alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama Onüçüncü Millî Eğitim Şûrası (1990) a- Amaç b- Gündem c- Alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama Ondördüncü Millî Eğitim Şûrası (1993) a- Amaç b- Gündem c- Alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama Onbeşinci Millî Eğitim Şûrası (1996) a- Amaç b- Gündem c- Alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama

5 Onaltıncı Millî Eğitim Şûrası (1999) a- Amaç b- Gündem c- Alınan Kararlar d- Sonuç-Uygulama İKİNCİ BÖLÜM ŞÛRALARIN EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ A) TEK PARTİLİ DÖNEMDE ŞÛRALARIN EĞİTİM POLİTKALARINA ETKİLERİ Giriş Köy Enstitüleri Hükümetler ve eğitim Dönemin Millî Eğitim Bakanlarının tutumu Dönemin eğitim hareketleri B) ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE ŞÛRALARIN EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ Giriş Hükümetler ve eğitim Dönemin eğitim hareketleri C) PLANLI DÖNEMDE ŞÛRALARIN EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ Giriş Kalkınma Planları ve eğitim Öğretmen yetiştirme Mesleki Teknik Eğitim ve Çok Amaçlı Okul Dönemin eğitim hareketleri Sonuç D) 1980 SONRASI DÖNEM VE GENEL OLARAK ŞÛRALARIN EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ Giriş Sekiz yıllık zorunlu eğitim Mesleki teknik eğitim Özel eğitim Yabancı dil eğitimi Yaygın eğitim, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim Özel öğretim kurumları, paralı eğitim, eğitim-iş dünyası ilişkileri Öğretmen, eğitim uzmanı Nüfus ve eğitim Mevzuat karmaşası Kalkınma planlarında eğitim, hükümetler ve eğitim Eğitim sisteminde yapı ve işleyiş Şûra kararlarının uygulanabilirliği

6 SONUÇLAR ÖZET SUMMARY BİBLİYOGRAFYA KISALTMALAR a.g.e. : BYKP : Bakanlık (MEB) : Adı geçen eser Beş yıllık kalkınma planı Milli Eğitim Bakanlığı c. : cilt 6

7 DPT : GSMH: ICA: KOSGEB: M.E.T.K. MGK: Devlet Planlama Teşkilatı Gayri Safi Milli Hasıla Uluslararası İşbirliği Yönetimi Küçük ve Orta ölçekli sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Güvenlik Kurulu s. : sayfa S. : sayı Şûra : TİSK : TÜBİTAK: TÜSİAD: TTK: Vb: Milli Eğitim Şûrası Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Talim ve Terbiye Kurulu Ve Bunun Gibi GİRİŞ Milli Eğitim Şûraları nın Türk eğitim politikalarına etkileri nelerdir? Türkiye de yıllardır eğitim sorunlarının ağırlığından, eğitimin çıkmazda olduğundan söz edilir. Eğitimle doğrudan ilişkili olanlar da, dolaylı ilişkide olanlar da, yani, toplumun bütün kesimleri eğitim sorunlarının çözülmesini, Türkiye de çağdaş bir eğitim sistemi kurulmasını ve geliştirilmesini arzularlar. Bu yolda çaba harcarlar. Sonunda; sorunlar yumağının artarak sürmekte olduğunu görürler. Bu tespit, yalnızca günümüz için geçerli olmayıp önceki dönemleri de içine alır. Genç Cumhuriyetin, bağrında doğup çıktığı Osmanlı Devletini de içine alır. Daha başlangıçta, Osmanlı İmparatorluğu nun batı karşısında geri kalması üzerine, bu açığı 7

8 kapamak için reformlara girişilmesi düşünüldüğünde ve reformlar uygulanmaya başlandığında, eğitim alanındaki reformlar, diğer alanlara (askeri, idari) göre sonlara kalmıştır. Osmanlı Devleti nde batılılaşma ve yenilik hareketleri daha ziyade askeri, siyasi idari ve bir dereceye kadar da sosyal alanlarda, yani padişahın ve sadrıâzamların doğrudan doğruya yetkisi ve denetimi altında bulunan müesseselerde başlatılmış ve devam ettirilmiştir. Bu yüzden maarif yani modern eğitim ve öğretim alanında X1X.Yüzyılın ikinci yarısına kadar hiçbir yenilik hareketine girişilememiştir. 1...maarif alanında Tanzimat devri kanunlaştırma (kanunların yapıldığı) ve ilk örnek mekteplerin, eğitim-öğretim kurumlarının açıldığı bir devir kabul edersek, II.Abdülhamid devrini de uygulamaya geçiş, yaygınlaştırma, merkezde ve taşrada mektep binası yapma, öğretmen yetiştirme, yeni yüksek mektepler ve Darülfünun açma devri olarak nitelendirmek mümkündür....modern maarifin temelleri bu dönemde atılmıştır. 2 Yalnız, burada hemen aşağıdaki tespit belirtilmelidir: Batı örneğine göre kurulan bu sistem, Osmanlı Devleti ne birçok aydın eleman kazandırdı. Gerçi İmparatorluğun dağılması önlenemedi ama, Osmanlı mekteplerinde yetişen aydınlar çok sağlam bir cumhuriyet kurdular. Osmanlı mektepleri belki çağdaş bir teknoloji veremediler ama, çok yüksek bir idealizm, çok sağlam bir yurtseverlik verdiler. 3 Bu çalışmada, şûraların eğitim politikalarını etkileme durumları verilmeye çalışılmıştır. Yanısıra Şûraların tarihçesi ile birlikte yakın- eğitim tarihimizin önemli aşamaları da verilmek istenmiştir. Çünkü: Türk eğitim tarihinde fikir, düşünce, başarılı ya da başarısız, parlak ya da tutarsız tecrübe birikimi çok önemlidir. Ancak, bu zengin birikimden yeterince yararlanılmamaktadır. Eğitim politikasına yön verenlerin, öğretmenlerin, aydınların bu tecrübe birikimlerinden asıl bugün yararlanması gerekmez mi? Şu halde, eğitim tarihimize ilişkin gözlemlerden biri de, geçmişten ders alınıp yararlanılmadığı gerçeğidir. Oysa eğitimimizin gelişmesi ve kendisinden bekleneni verebilmesi, esas olarak, bu tarihin ve tecrübelerin iyi bilinmesine, onlardan ders alınıp ciddiyetle uygulamaya konulmasına bağlıdır. Eğitim tarihimizde hemen her zaman kağıt üzerinde parlak ilkeler, amaçlar, programlar, yasal metinler hazırlandığı, şekle ve gösterişe önem verildiği, fakat uygulamada aynı çaba, ciddiyet ve istikrar gösterilmediği dikkate çarpıyor. 4 Millî Eğitim Şûraları da Türkiye nin eğitim sorunlarını çözebilecek, Türk eğitim sistemini geliştirecek ve iyileştirecek kararlar almıştır. Ancak, uygulamaya aktarma konusunda gerekli adımlar atılmadığı/atılamadığı için, eğitim sorunları çözülememiştir. Şûra kararlarının önemli bölümü, ya hiç uygulanmamış, ya alınan kararın uygulamaya aktarılması yıl gibi gecikmeli olmuş, ya da bir iki yıllık uygulamadan sonra uygulama terkedilmiş, bazan da alınan kararın tersi yönde uygulamalar olmuştur. 1 Bayram Kodaman, ll.abdülhamid Döneminde Eğitim Öğretim, Büyük İslam Tarihi Ansiklopedisi Çağ yayınları, İstanbul 1993, 12.c, s Bayram Kodaman, a.g.e. s Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s.8. 4 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997, s.377,382. 8

9 Temel dayanak; Millî Eğitim Şûraları nın Türk eğitim politikalarına etkileri nelerdir, eğitime yön veren bir kurum olarak şûraların gücü nedir, sorularına cevap aramak, yani; şûra kararlarının, eğitim politikalarına yön verenlerce uygulanması durumunda, eğitimde olası gelişmeleri ortaya koyabilmektir. İlk eğitim şûrasının başladığı 1939 ten 1999 yılına kadar olan süreçte düzenlenmiş bulunan on altı Millî Eğitim Şûrası nın eğitim politikalarına etkilerini incelemek, Şûralarda alınan kararların yaşama geçirilme şansını/durumunu araştırmak, kararların uygulanmaya konması durumunda Türk eğitiminin alacağı mesafeyi araştırmak, bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ten 1999 a şûraların tarihçesini, düzenlenmiş olan on altı şûrada alınan kararları, bu kararların uygulanmasında ortaya çıkan sorunları, uygulamaya hangi derece ve düzeyde aktarılabildiği ile bunun nedenleri ve sonuçlarını; 2.Şûraların yapısı, yasal dayanakları, oluşumu, toplanma şekli, katılım durumunu; 3.Şûra kararlarının yaşama geçirilememesi nedeniyle eğitim sisteminin uğradığı kayıpları; 4.Kararların yaşama geçmesi durumunda, eğitim sisteminin olası kazanımlarını, sorun çözme yeteneğini; ortaya koymaktır. Yapılan araştırmanın önemi;tarihsel gelişimi boyunca, toplumun eğitim gereksiniminin karşılanmasında,yararı olabilecek düşünceleri ortaya koyabilmek, eğitim politikalarının belirlenmesi sürecine katkıda bulunmak ve böylece çağdaş eğitim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Yapılan çalışma; şûraların yasal dayanağını oluşturan ilgili kanunun 1933 te yayınlanmasından, onaltıncı şûranın yapıldığı 1999 Yılı ile, yani; 20.Yüzyıl da yapılmış olan Milli Eğitim Şûraları ile sınırlıdır Çalışma; kaynak olarak Milli Eğitim Şûraları ile ilgili yasa, yönetmelik, vb yasal belgeler, alınan şûra kararları, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları ile ilgili bakanlığın kendi belgeleri ile basın-yayında çıkan haberler ve ilgili araştırmalarla sınırlıdır. Yöntem. 1.Bu araştırmada belgesel tarama yöntemi uygulanmıştır. 2.Çalışma, Türk Milli Eğitim Sistemi nin Dönemi ni kapsamaktadır. 3.Türk Milli Eğitim Sistemi incelenirken temel alan, Milli Eğitim Şûraları ve şûralarda alınan kararların eğitim politikalarının oluşturulma sürecine etkisidir. 4.Çalışmada, Milli Eğitim yetkililerinin hem kişisel hem de kurum adına görüşleri ve eleştirileri de yer almıştır. 5.Kamuoyunda şûralarla ilgili beklentilerin neler olduğu konusuna da yer verilmiştir. 6.Temel kaynak olarak şûra kararları alınmakla birlikte, konuyla ilgili araştırma, anket, yasa ve yönetmelikler, vb. kaynaklardan da yararlanılmıştır. 9

10 7.Ayrıca, şûraların ve Türk Eğitim Sistemi nin sağlıklı gelişimi için eleştiri ve öneriler de bu çalışmada yer almıştır. BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ A) MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ 1- Maarif Kongresi: Milli Eğitim Şûraları ile ilgili ilk çabalar daha Kurtuluş Savaşı sürerken ortaya çıkmıştı. Millî Eğitimle ilgili öngörülerde bulunmak, amaç ve yöntemler belirlemek üzere düzenlenen Şûraların bir ön adımı olarak, 16 Temmuz 1921 de yeni bir devletin, Türkiye nin, eğitimine bir perspektif oluşturması amacıyla Mustafa Kemal in başkanlığında Ankara da Maarif Kongresi düzenlendi. Maarif Kongresi ve bundan hemen sonra düzenlenmiş olan Heyet-i İlmiye çalışmaları için, şûraların öntipi/ön çalışması- da denilebilir. 10

11 Millî Eğitim Şûraları yasal dayanağı için 1933 ü, ilk toplantısı için de 1939 u beklemesi gerekiyordu. Kurulmakta olan yeni devletin eğitim alanındaki ilk kurumsal çabası ise; ilk defa 25 Mart 1921 de toplanan Telif ve Tercüme Heyeti idi. 5 Anadolu da yeni bir meclisin, TBMM nin açılışından yaklaşık bir yıl sonra toplanan Maarif Kongresi, Millî Eğitim Şûraları ve Türkiye eğitimi için olduğu kadar, yeni devletin kurumsallaşması açısından da anlamlıdır. Bu çabalar aynı zamanda yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti nin doğuşunu haber veriyordu. Anadolu da bir yandan bir ölüm-kalım savaşı, varolma savaşı sürdürülürken, bir yandan da savaşın bütün yıkımlarına karşın- ülküyle, gönençle Türkiye nin eğitim sistemine yön verecek çalışmalar da sürdürülüyordu. Kongrede Mustafa Kemal eğitimle ilgili düşüncelerini, eğitim ve eğitimcilerden neler beklediğini ortaya koymuştur. Kongrede görüşülen konular şöyleydi: İlköğretim ve ortaöğretimdeki okul ve öğrencilerle ilgili sayısal veriler, öğretim proğramları, eğitim sisteminin ihtiyaçları, üretimin artırılması için eğitimin katkısı gibi konular üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda; dört yıl olan ilkokulların öğretim sürelerinin beş yıla çıkarılması, köylü ile şehirlilerin ihtiyaçlarının farklı olduğu gerekçe gösterilerek ilkokul proğramlarının da buna göre farklılıklar içermesi gerektiği ortaya konmuştur. 2- Heyet-i İlmiyeler: Heyet-i İlmiyeler 1923, 1924 ve 1925 (1926) da 6 olmak üzere üç kere toplanmıştır. Heyet-i İlmiyeler, Talim Terbiye Dairesi ile Millî Eğitim Şûralarının görevlerini üstlenmişti. Millî Eğitim Şûraları; Heyet-i İlmiyelerin kurumsallaşmış, düzenli aralıklarla çalışan devamı olarak da değerlendirilebilir. Heyet-i İlmiyeler, eğitim yöneticisinden üniversite hocalarına kadar bütünüyle eğitimcilerden oluşuyordu. Toplanış amaçları da; yeni devletin eğitim yapısını, biçimini, proğramlarını, hedeflerini ortaya koymaktı. Heyet-i İlmiye çalışmalarına katılanlardan bazıları şöyle idi: Ziya Gökalp (Telif ve Tercüme Heyeti Başkanı), Fuad Köprülü (Müsteşar), Şemseddin Sami (öğretmen-yazar), İhsan Bey (İhsan Sungu, Yüksek Kız Öğretmen Okulu Müdürü), İsmail Hakkı (İ.H.Baltacıoğlu, Darülfünun Eğitim Müdürü), Ahmet Ağaoğlu (Matbuat ve İstatistik Müdürü), Yakup Kadri (Y.K.Karaosmanoğlu, öğretmenyazar), Reşad Nuri (R.N.Güntekin, öğretmen-yazar),... 7 Aşağıda da görüldüğü gibi Heyet-i İlmiyeler, elle tutulur somut önerileri ve uygulamaları ile öne çıkmaktadır. Türk Eğitim Sistemi nin örgütlenmesinde de Heyet-i İlmiye kararları etkili olmuştur. a)birinci Heyet-i İlmiye (1923): 5Telif ve Tercüme Heyeti 1926 ya kadar varlığını sürdürmüş, 1926 da lll.heyeti İlmiye kararları sonrasında 22 Mart 1926 da 789 sayılı Milli Eğitim Teşkilatına Dair Kanun la yerini Dil Heyeti ile Milli Talim Terbiye Dairesi ne bırakmıştır. 6 Üçüncü Heyeti İlmiye, 27 Aralık 1925 te başlayıp 1926 Ocağında da çalışmalarını sürdürdüğü için, bazı kaynaklarda 1925 tarihi, bazı kaynaklarda da 1926 tarihi geçmektedir. 7 MEB, Milli Eğitim Şuraları ( ), Ankara 1995, s.11,12. 11

12 İlk Heyet-i İlmiye 15 Temmuz 1923 te dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa (Özler) Bey in başkanlığında Ankara da toplanmıştır. l.heyet-i İlmiye toplantısının gündeminde; -Ulusal kültür, -İstatistik Genel Müdürlüğü nün örgütlenmesi, -Ulusal dil, -Ulusal sözlük, -Ulusal müzik çalışmaları, -Ulusal tarih ve coğrafya enstitülerinin kurulması, -İlköğretim ve ortaöğretim proğramları, gibi konular yer almıştı. 8 b)ikinci Heyet-i İlmiye Çalışmaları (1924): İkinci Heyet-i İlmiye 1924 te yine Ankara da, dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf (Çınar) Bey başkanlığında toplanmıştır. Gündeminde; -İlkokulların öğretim sürelerinin altı yıldan beş yıla indirilmesi, -Ortaokul ve liselerin birbirinden ayrılması ve yedi yıl olan sürenin üçer yıldan altı yıla indirilmesi, -Öğretmen okullarının sürelerinin dört yıldan beş yıla çıkarılması, -Yeni ders kitaplarının yazdırılması,... gibi konular yer almıştı. 9 c)üçüncü Heyet-i İlmiye çalışmaları ( ): Üçüncü Heyet-i İlmiye çalışmaları 27 Aralık 1925 te dönemin Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey başkanlığında Ankara da toplanmıştı. Gündeminde; -Millî Eğitime ayrılan kaynakların en uygun kullanımı, -Ortaokullarda karma eğitime geçilmesi, -Eğitim-öğretimle ilgili çalışmalar yapacak Talim Terbiye Dairesi kurulması,... gibi konular yer almıştı Millî Eğitim Şûraları: Millî Eğitim Şûraları, Türk eğitiminin enine boyuna tartışıldığı, karara bağlandığı, resmi tutumun dışında değişik görüşlere de açık olan ciddi çalışmalar olarak Türk eğitimine yön vermişlerdir. Şûralarda alınan bazı kararlar uygulanırken Türk Eğitim Sistemi için yaşamsal bazı öneriler rafa kaldırılmış ya da uygulamada gereken önem verilmemiştir. Şûralar, Türk Eğitim Sistemine yön verecek siyaset üstü eğitimle ilgili bilimsel ve toplumsal kararlar alarak Türkiye nin eğitim politikalarının belirlendiği kurumsal yapı olması gerekirken daha çok, öneriler üreten bir yapısal örgütlenme olarak eğitim yaşantımızda yerini almıştır. 8 MEB, a.g.e. s.8. 9 MEB, a.g.e. s.8,9. 10 MEB, Milli Eğitim Şuraları ( ), Ankara 1995, s.9,10. 12

13 Millî Eğitim Şûralarının başlangıcı ile ilgili olarak eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen şunları diyordu: Talim Terbiye Dairesi nin kuruluşu ile birlikte 1926 da talimatnamesi yapılan Maarif Şûrası, o zaman kanunlaştırılamamış, 789 numaralı teşkilat kanununa sadece Talim ve Terbiye Dairesi nin eklenmesiyle yetinilmiş ve ancak 1933 teki ilk merkez teşkilatı kanununa (2287 sayılı Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun) Meclis Eğitim Komisyonu nun önerisiyle bu talimatname aynen kanun maddeleri haline getirilmiştir....millî Eğitim Şûrası nın ilk kanuni örgütlenmesi kabul edilirken adına Kültür Danışıtı denilmiş, sonradan... Millî Eğitim Şûrası na çevrilmiştir te çıkarılan 2287 sayılı Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun la hem Talim Terbiye Dairesi yasasına kavuşmuş, hem de Millî Eğitim Şûraları nın yasal dayanağı oluşturulmuştur. Buna göre, ulusal eğitime yön vermek, eğitim-öğretimle ilgili sorunları tespit etmek, incelemek, çözüm önerileri sunmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı nın en yüksek danışma organı oluşturuluyordu. Yasanın ilgili maddesi de bunu belirtiyordu. Madde 3- Maarif Şûrası, Cumhuriyet maarifinin terbiye ve tedrisata teallük eden işlerinde Talim ve Terbiye Dairesi nce hazırlanacak nizamname, talimatname, proğram ve esaslarla, şûra azası tarafından bu mevzular etrafında yapılacak teklifleri tetkik ederek bir karara bağlar. Maarif Şûrası nın kararları, Maarif Vekilinin tasdikiyle katileşir. 12 Yasaya göre, şûraların üç yılda bir toplanması hükmü getirilmiş ve ilk toplanması için de 1935 Yılı öngörülmüştü. Ancak; ilk Millî Eğitim Şûrası nın toplanmak için 1939 u beklemesi gerekecekti. Şûra yönetmeliğinde de zaman içerisinde değişikliklerin yapıldığı görülmektedir: Bunlar; 1946 da 4926 sayılı yasa, 1970 de 1261 sayılı yasa, son on yıl içinde de 10 Ocak 1983 te sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik, 8 Kasım 1993 te 2375 sayılı Tebliğler Dergisi nde yapılan değişiklik ve en son olarak da 8 Eylül 1995 Tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği dir yılında düzenlenen Birinci Millî Eğitim Şûrası ndan 1999 yılında düzenlenmiş olan son şûraya kadar (20.Yüzyılın son Şûrası, Onaltıncı Millî Eğitim Şûrası) toplam 16 Millî Eğitim Şûrası düzenlenmiştir. Tarihsel gelişimi boyunca şûralar, ulusal eğitimle ilgili politikalar üreten bir kurum olarak gelenekselleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin gelenekselleşmiş bu oluşumunun en büyük eksisi; şûraların yalnızca danışma niteliğinde olmasıdır. Yaptırım gücü olmamasıdır. Bu tespit, şûra üyelerinin de ortak görüşüdür Yüzyılda da, Millî Eğitim Şûraları nın -belki yaptırım gücünü de kazanarak- Türkiye nin eğitim sistemine yön veren bir kurum olarak varlığını sürdüreceği beklenebilir. 11 Hıfzırrahman Raşit Öymen, Milli Eğitim Şurası nın Yeni Yapısı, Eğitim Hareketleri, S , 1971, s Sayılı Maarif Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkinda Kanun(1933) Resmi Gazete , S MEB, Milli Eğitim Politikaları ve Şuralar MEB Talim ve Terbiye Başkanlığı Şura Genel Sekreterliği, Ankara 1996, s

14 B) ŞÛRALARI HAZIRLAYAN ETKENLER 1-Yeni Devletin ve Toplumun Yapılandırılmasında Eğitime Önemli Görevler Yüklenmesi: Yeni devletin ve toplumun yapılandırılmasında eğitime önemli görevler yüklenmişti. Bu görev de Türkiye yi çağdaş uygarlık düzeyine taşımaktı. Eğitimin hedef ve amaçlarını da belirleyen ideoloji de kavram olarak daha sonra ortaya çıkan Atatürkçülük (Kemalizm) olmuştur. Bu tespiti Bayram Kodaman şu sözleriyle ortaya koymuştur: Atatürk,... Türk toplumunu yeni bir senteze doğru yöneltmeye karar vermiştir. Bu sentez; Modern Türk Devleti ve milleti olacaktı. Senteze Atatürk ün ilkelerini bizzat ortaya koyduğu ve bugün Atatürkçülük dediğimiz ideoloji olan sosyal, dinî, mezhebî,iktisadî, siyasî gibi alanlarda bazı çelişkiler giderilmiş veya asgariye indirilmiş olacaktı. 14 Yapılan inkılâpların halka yansımasında devleti kuran kadronun coşkusuyla paralellik görülmemektedir.çağdaş devlet kurumlaşmasında atılan adımlara toplumun yürekten desteği ve sahiplenmesi her zaman görülemiyor. Bu durum eğitim alanında da kendini hissettirir. Eğitimde atılan adımlara halkın ilgisi ve sahiplenmesi de sınırlı olmuştur. Örneğin; halk medreseye gösterdiği ilgiyi okula göstermemiştir. Hatta bazan karşı tutum takınmıştır. Bu tutum yalnızca toplumun tutumu olmadığı gibi, dönemin önde gelen bazı Türkçü aydınlarının da tutumu olup medresenin kaldırılıp modern, çağdaş okulların kurulmasına direnmiş, karşısında yer almışlardır. Şöyle ki; Milliyetçilik düşüncesinde daha çok Ziya Gökalp le paralellik içinde olan Mustafa Kemal, dönemin önde gelen aydınlarının bile çağın gerisinde kaldığını, Osmanlı anlayışından kurtulamadığını görüyordu. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ünlü Türkçü düşünürlerden Yusuf Akçura, medreselerin kapatılmamasını, reforme edilmesini ve eğitim sisteminde varlığını sürdürmesini istiyordu. 15 Döneminin olduğu kadar sonrasında da aydınların birçoğunun düşünce yapısına etki eden Ziya Gökalp in düşünceleri şöyle idi: Tanzimatçılar Osmanlı medeniyetini batı medeniyeti ile uzlaştırmağa çalışmışlardı... Bir millet ya doğulu olur ya batılı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olmaz. Tanzimatçılar bu noktayı bilemedikleri için, yaptıkları yenilik hareketinde başarı sağlayamadılar....hâlâ, siyasi bünyemizde mevcut ikilikler, hep bu yanlış hareketin neticeleridir. İki türlü mahkeme, iki türlü öğretim yeri, iki türlü vergi, iki türlü bütçe, iki türlü kanun. Hasılı bu ikilikler saymakla tükenmez. Medrese ile mektep bir ikilik teşkil ettiği halde, her mektebin içinde de bu neviden ikilikler vardı... Doğu medeniyetini batı medeniyeti ile uzlaştırmağa çalışmak, ortaçağı son çağlarda yaşatmak demekti....yazık ki yalnız askerlik ve tıpdaki yeniçerilik kaldırılabildi. Diğer mesleklerdeki yeniçerilikler, ortaçağ hastalıkları kılığında, hala yaşamaktadırlar. diyerek şöyle devam etmektedir; 14 Bayram Kodaman, Sultan ll.abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s.118, İlhan Başgöz,Türkiye nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yay Ankara 1995, s

15 Öteden beri memleketimizde bir maarif meselesi bir terbiye meselesi var. Bu mesele, birçok çalışma ve gayretlere rağmen halledilemiyor. Bu meselenin mahiyeti derinleştirilirse, görülür ki terbiye meselesi de medeniyet meselesinin bir parçasıdır. Esas mesele halledilince, maarif meselesi de kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 16 Yine Cumhuriyetin kuruluş döneminin Milli Eğitim Bakanlarından Esat Sagay a göre eğitimin, okulun amacı şudur: Türk Okulu, eline teslim edilmiş her Türk çocuğunu, cumhuriyet rejiminin psikolojisi ve ideolojisini tamamıyla kavramış, Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti için azami derecede yararlı, bir Türk yurttaşı haline getirmek zorundadır. 17 Özellikle yılları arasında eğitim, devletin ve toplumun, diğer alanlarına göre öncelik ve önem bakımından öne çıkan alanıydı. Devletin işleri arasında öne çıkması, devletin ve ülkenin kalkınmasında, temel belirleyici görevini yüklenen kurum olmasındandı. Eğitimle ülkenin bütün sorunlarının çözüleceği düşünülüyordu. 2- Eğitimle İlgili Politikalar Üretecek Bir Kuruma Olan İhtiyaç: 1930 lu yıllarda devletin görev alanları içerisinde eğitimin öne çıkmasıyla birlikte Milli Eğitim Sistemi nde de yeni arayışlara, yeni yönelimlere gidildi. Cumhuriyetin ilk on yılında eğitimde çok yol alınamadığı ülkede genel bir kanı idi. Özellikle ülke nüfusunun % 80 ini oluşturan köylerde eğitim nerdeyse yapılmıyordu. Köylerin büyük bölümünde okul, öğretmen yoktu. Üstelik Atatürk ün, Köylü milletin efendisidir! sözüyle özetlenen; köyün, köylünün kalkınması, çağdaşlaşması ile, köylerin okulsuzluğu hiç mi hiç örtüşmüyordu. Tek bir örnek bile bu olguyu yeterince açıklayabilir: O tarihlerde (1929) Doğu da Birinci Ordu Umum Müfettişliği bölgesindeki 8 vilayette 336 karakol vardı....diyarbakır ın 720 köyünden 30 unda okul vardı. Muş un 428 köyünün hiçbirisinde okul yoktu. 18 Yine Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 1935 Yılı nda toplam köy sayısı olmasına karşın aynı yıl resmi-özel, köy-şehir toplam ilkokul sayısı yalnızca idi. Cumhuriyetin onuncu yılında Türk eğitim sistemine yön verecek, eğitim alanında varolan ve geleceğe yönelik sorunları çözecek, eğitimin iyileştirilmesi için politikalar üretecek bir kuruma, bir yapılanmaya olan ihtiyaç kendini hissettiriyordu. Çünkü, eğitimde istenilen hedefe ulaşmak bir yana yaklaşılamıyordu. Varolan yapısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, sorunları çözüp ulusun hakettiği eğitim ortamını oluşturamıyordu. Bakanlık birimlerinden Talim Terbiye Kurulu, eğitime yön verecek temel karar organı olmasına karşın doyurucu sonuçlar alamıyordu. İlhan Başgöz, Talim Terbiye Kurulu nun bu durumunu şöyle belirtiyordu: 19 Bakanlığına eklenen daireler arasında en çok umut bağlananı Talim ve Terbiye Dairesi olmuştur. Bu örgüt Dewey in salık verdiği Genel ve değişmez bir eğitim siyaseti hazırlayacaktı. Bakan (Mustafa Necati) dairenin amacını açıklarken diyor ki: 16 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınevi, s,45, 65, 66, Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB Yayınevi, İstanbul 1995, s Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000, s İlhan Başgöz, Türkiye nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür BakanlığıYay Ankara1995,s

16 Diğer memleketlerde olduğu gibi biz de genel eğitim meselelerini halletmek dünyadaki eğitim cereyanlarını izlemek, yalnız okulların değil, halk eğitiminin de esaslarını hazırlamak için Eğitim Bakanlığı nın dışında Eğitim Bakanlığı na manevi kontrol görevi yapacak bir kurula ihtiyaç vardır. Ama yeni kurulan Talim ve Terbiye Dairesi kendisine bağlanan umutları hayal kırıklığına uğratmış, önderlik ödevini yapamamıştır. Okullarda karma eğitime karşı gelmiş, Latin alfabesinin kabul edilmesini önlemeye çalışmış,... Necati (Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati) zamanında gerçekleştirilen reformların ve yeni eğitim atılımlarının tümü, Talim ve Terbiye Dairesi nin direnmesine ve karşı koymasına karşın, bakan ve onun genç kurmayları tarafından başarılmıştır. Talim ve Terbiye Dairesi, okul kitaplarının incelenmesi ve yazdırılması gibi ikinci derecede işlerle uğraşan bir kuruluş olarak kalmıştır. 3-Üniversitelerin Eğitim Sistemi Oluşturma Sürecinde Yetersizliği: Türkiye nin üniversite deneyimi 1863 te açılan Darülfünun la başlar. Bu ilk üniversitenin tarihçesi zaman zaman kesintiye uğramıştı ve gerçek anlamda bir üniversite kimliğine kavuşamamıştı. Darülfünun, cumhuriyetli günlerde de toplumun beklentilerini karşılayamamıştı. Bir bilim ve düşünce üreten kurum olması gereken üniversite, toplum ve devlet yaşamında önder rolünü oynayamamıştı. Üniversitenin düşünce ve bilim üretme yeteneği yoktu ya da yetersizdi. Yokluklar içinde kıvranan Türkiye nin kalkınmasına yönelik projeler üretememektedir. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan, Satı Bey, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi değerli beyinlerin katılması bile bu köhneleşmiş yapıyı değiştirememişti. Hatta kimi zaman, üniversite devrimlerin karşısında yer almıştı. Yukarıdaki gerekçeler Darülfünunun sonunu hazırladı. Ne kendisine, ne ülkeye ne de eğitime pek hayrı dokunmadığı düşüncesi yönetici kadrolarca paylaşılan Darülfünun kaldırılıp, yerine çağdaş üniversite kurulması kararlaştırıldı. Sonuçta, 1933 te çıkarılan bir yasa ile Darülfünun yerini İstanbul Üniversitesi ne bıraktı Yılı, aynı zamanda 2287 sayılı Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun la Millî Eğitim Şûraları nın (Maarif Şûrası) oluşturulduğu yıldır. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye nin eğitim sistemine yön verecek, eğitimle ilgili düşünceler, politikalar üretecek bir kurumu üniversite dışında, kendi bünyesinde oluşturuyordu. Eğitim Şûraları, ülkenin eğitimcilerini belirli dönemlerde bir araya getirerek ülkenin eğitim sistemi ile ilgili düşünceler üretmek, politikalar oluşturmak üzere bakanlığın en yüksek danışma organı olmuştu. Bakanlık o güne kadar üniversitelerden beklediği, umduğu, ama bir türlü bulamadığı eğitbilimsel desteği şûralardan bekliyordu. Şûralar, bakanlığın beklentilerini boşa çıkarmadı. Üniversitenin karşılayamadığı eğitimle ilgili doyurucu düşünceler üretme işlevini yüz akıyla yerine getirdi. Gerçekte de Millî Eğitim Şûraları, cumhuriyetin kurulduğu yüzyılın, Alfabe-Dil Devrimi ve Köy Enstitüleri ile birlikte Türk eğitim sisteminin köklü çağdaş yapılanmalarından biri olmuştur. Cumhuriyet devriminin hazırlanması ve başarıyla yürütülmesinde eğitim alanında üniversitenin sağlayamadığı desteği şûralar karşılamıştır. Cumhuriyet hükümetlerinin üniversiteye karşı tutumu ile Darülfünunun kendi bilimsel tutumu için ilginç bir anekdot: Özerklik adına Darülfünuna karışmamak, aslında üniversiteye hakim olan bilgisizliğe, çeşitli menfaatlerle birbirine sarılmış profesör kliklerine ve tembelliğe 16

17 karışmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti buna göz yumacak değildir. Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati nin de bulunduğu ikinci fikir ise üniversiteye karışmanın şiddetle karşısındadır. Darülfünunun gelişmesi ve ilerlemesi gene, ancak Darülfünundan beklenebilir. Üniversite demek özerklik demektir. Hükümetin İstanbul Darülfünuna karışmamak, bu kurumun özerkliğine saygı göstermek kararı, zaman zaman ciddi güçlüklerle karşılaşır. Üniversitede ortaya çıkan bazı olaylar hükümeti üniversite ile ilgilenmeye, orda düzenlemeler yapmaya zorlar. Sözgelimi, 1924 Yılı nda bir grup öğrenci üniversite bahçesinde fotoğraf çektirir. Resim çekmeyi günah sayan medrese zihniyeti bunu büyük bir küfür sayar. Darülfünun hocaları harekete geçer ve...öğrenciler cezalandırılır....olaydan birkaç gün sonra Bursa da bir konuşma yapan Mustafa Kemal, resim çektirmeyi günah sayan üniversite hocalarını şiddetle kınar En kısa zamanda, en az maliyetle ve kendi öz kaynakları ile kalkınma zorunluluğu: Kendi öz kaynakları ile kalkınma isteğini, devletin kurucusu, önderi Atatürk sık sık dile getirmiştir. Atatürk Söylev inde; Ulusal siyaset nedir? sorusunun yanıtını yine kendisi vererek; Ulusal siyaset demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi güçlerimize dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve yurdun mutluluğuna ve bayındırlığa çalışmak; gelişi güzel, ulaşılamayacak istekler ardında ulusu uğraştırmak ve zarara sokmamak 21 demişti. Türkiye Cumhuriyeti nin Osmanlı Devleti nden devraldığı ekonomik düzey, gelişmiş ülkelere göre güçsüzdü. Hemen yanıbaşındaki Avrupa Ülkelerinin çok gerisindeydi. Cumhuriyet Türkiye si, özellikle son yüzyıldır Avrupa nın yarı sömürgesi olmuş bir ülke ve ekonomik yapı devralmıştı. Diğer alanlara olduğu gibi eğitime yeterli düzeyde kaynak aktaracak sermaye birikimi ne devlette ne de halkta vardı. Kısaca devleti ve milletiyle yoksulluk sınırında bir yapı miras alınmış ve 1930 lara kadar beklenen ekonomik gelişme henüz sağlanamamıştır. İşte bu gerçeklerle ülke kalkınmasının en kısa zamanda sağlanmasından eğitime önemli görevler yüklemek isteniyordu. Üstelik bunun en az maliyetle sağlanması gerekiyordu. Ülkenin süratle nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardı. Ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması için eğitim yaşamsal olarak göz ardı edilemeyecek, savsaklanamayacak bir etken olarak değerlendiriliyordu. Ama bunun için de kaynak lazımdı. Eğitimde beklenen, istenilen düzeyi yakalamak için ekonomik kaynaklar gerekiyordu. Fakat gerekli kaynak yoktu; kaynak olmadığı için de eğitimde istenilen düzeye ulaşılamıyordu. Bir kısır döngü içinde bocalanılıyor, bu kısır döngüyü kırmak için değişik çabalara girişiliyordu. Çeşitli okullar açılıyor, yabancı uzmanlar çağrılıyor, bazı okul ve program denemelerine girişiliyor, ama, doyurucu bir sonuca varılamıyordu. İşte bu kısırdöngüyü aşmak ve eğitimde istenilen düzeye ulaşmak yaklaşmak arzusu; eğitimle ilgili konuların tartışılıp görüşüldüğü ve alacağı kararlarla Türk eğitim politikalarına yön verecek bir oluşumu, Millî Eğitim Şûraları nı ortaya çıkaracaktı. 20 İlhan Başgöz, a.g.e. s M.Kemal Atatürk, Söylev, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1993, s

18 Eğitimde az maliyetle büyük değerler elde etme yönündeki çabalar Millî Eğitim Şûraları ile ilgili kanunun öncesinde de, sonrasında da görülmekte, 1926 yılında karma eğitime geçilmesinde güdülen amaçlardan biri, kız-erkek ayrımı kaldırılarak, kızlar için ayrı bir okul, erkekler için ayrı bir okul açılmaması yoluyla maliyeti azaltmaktı. Kalkınmanın en kısa zamanda ve en az maliyetle sağlanma isteğinin en çarpıcı adımı ise Köy Enstitüleri örneğidir. Hükümet programlarında da bu ilke gerçekleştirilecek amaçlar arasında sıklıkla yer alıyordu ve 1931 Hükümet programlarında Başbakan İnönü Millî Eğitim için şunları söylüyordu: "Eğitimde amaçlarımıza ulaşmak için az masrafla çok sonuç arayan pratik bir içerik,...çok okutabilmek yöntemlerinin uygulanmasında çok çaba göstermek kararındayız Yabancı Uzman ve Kurulların Çalışmalarından Beklenen Düzeyde Verim Alınamaması : Yabancı uzman ve kurullar özellikle Cumhuriyetin ilk elli yılında Türk Eğitim sisteminin yapılandırılmasında görev alan etkenlerden biri olmuştur. Yabancı eğitim uzmanları genel eğitim sistemi ve değişik tür ve kademedeki eğitim-öğretim kurumları ile ilgili raporlar sunmak üzere görevlendirilmişlerdi. Bu uzman ve kurulların çalışmaları için gerekli parasal kaynak bazen Türk Hükümetlerince bazen de yabancı devlet vakıf ve kurumları ile uluslar arası kurumlarca sağlanmıştı.yabancı kaynakların neredeyse tamamı ABD kökenlidir. Eğitimci Yahya Akyüz Cumhuriyet döneminde yabancı uzman raporları hakkında hazırladığı bir tablosunda 1924 ten 1957 yılına kadar 15 ayrı uzman raporuna yer vermiş ve bu uzman ya da uzman gruplarının 11 i ABD kaynaklıydı. Tablonun altına da aşağıdaki not düşülmüştü: 1957 den günümüze kadar (1997) hemen hepsi ABD den pek çok uzman gelmiş, rapor vermiş veya görüş bildirmiştir. Ancak, bunlardan dikkate değer olanına rastlanmamıştır. 23 Mustafa Ergün de Atatürk Devri Türk Eğitimi adlı eserinde, eğitim literatüründe adı hiç duyulmamış Henri Suzallu, G. Stiehler, Bay ve Bayan Rautelet gibi uzmanlardan bahseder. 24 Uzman ve kurulların işlevleriyle ilgili dikkat çeken bir nokta da; uzmanların nitelikleriyle ilgilidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında bilgi ve deneyimlerinden yararlanılan uzmanlar alanlarında uluslar arası üne sahip eğitim otoriteleridir: John Dewey, Albert Malch, Kühne gibi lerden sonra ise -elini sallayan- gelmiştir. Atatürk zamanında nitelikli uzmanlar davet edilmişti, sonrasında ise nitelik dikkate alınmadı. Dikkat çeken bir başka nokta da; harcanan zaman, emek ve para karşılığında alınan verimin düzeyidir. Uzman raporlarının hazırlaması sürecinde ödenen zaman ve paranın verimliliği düşük kalmıştır. Uzman raporlarının bazıları hiç uygulanma şansı yakalayamamış, bazıları çok kısa bir zaman diliminde uygulanabilme şansını, 22 Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, AK Yayınları, İstanbul 1968, s.142, Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997, s Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s.141,

19 bazılarının çok az bölümü uygulanmıştı. Bir de bunun yanında bir biri ile çelişen, bir rapor uygulanırken başka bir rapor bunu değiştiren, yeni baştan ele alan zıtlıkları da eklemek gerek. Burada hemen belirtilmesi gereken bir durum, bütün yabancı uzman raporların verimsiz olduğu yargısı da dışlanmalıdır. Albert Malch ın üniversitenin yapılandırılmasında, Ömer Buyse nin mesleki ve teknik eğitimde, John Dewey in eğitim sistemi ve köy eğitimi alanındaki raporlarında Türkiye eğitim sisteminin doyurucu düzeyde verimler aldığı da unutulmamalıdır. Yabancı uzmanların en büyük eksisi Türkiye yi tanımamalarıdır. Aile yapısı ve aile ilişkilerinden geleneklerine, selamlaşmalarından değer yargılarına, yemek kültürlerinden yönetim anlayışına kadar eğitimle bire bir etkileşimde bulunan değerlerine yabancı uzmanlar bütün eğitbilimsel yetenek ve bilgi birikimine karşın yabancıdırlar. Yabancı uzman ve kurulların çalışmaları ile Türk eğitiminin düzlüğe çıkmayacağını kendiside Ford Vakfı kanalı ile ABD ne gidip ABD li profösör Howard E.Wilson la birlikte Türkiye Eğitim Raporu yazmakla görevlendirilen İlhan Başgöz de bu görüştedir. Ford Vakfı kaynaklarıyla ABD nde raporunu hazırlayan Başgöz, şunları söylemektedir: Türk eğitimcileri, cumhuriyetin ilk yıllarında da, yabancı uzman raporlarından fayda beklediler. John Dewey gibi, Ömer Buyse gibi, Albert Malch gibi uzmanlar Türkiye ye davet edilerek görüşleri alınmıştı. Ama o eski uzmanlarla, yeniler arasında önemli farklar vardı. Eski uzmanları Türkiye Cumhuriyeti seçiyor, giderlerini de devlet bütçesi ödüyordu li yıllarda gelen uzmanlar dünyaca tanınmış eğitim otoriteleri idi.1950 den sonra başlayan uzman akınına katılıp Türkiye ye gelenlerin çoğunun, kendi memleketinde de adı sanı duyulmamıştı. Şu veya bu nedenle bir ABD kurumunca seçilmişlerdi; giderleri de gene şu veya bu ad altında ABD kurumlarınca ödeniyordu. Türkiye nin koşullarını tanımayan, eğitim sorunlarımıza yabancı reçetelerle çare arayan bu uzman raporlarının bir kısmı tozlu dosyalarda unutuldu. Bir kısmı da Türkiye nin eğitim sorunlarının çözümüne değilse de, eğitim keşmekeşine ciddi katkılarda bulundu. 25 Başgöz ün 1950 lerden sonra gelen uzman ve kurallar için söyledikleri Türkiye koşullarını tanımama, eğitim sorunlarımıza yabancılık 1950 lerden önceki uzmanlar içinde gecerliydi. Ki, Türkiye eğitim örgütlenmesi ve yapılanması da bunu doğrulamaktadır lere kadar nitelik bakımından farklı, Türkiye koşullarına uyan, nitelikli eğitim yapılanması olarak yalnızca Köy Enstitüleri (Köy eğitmenleri) gösterilebilir. Bu yapılanma da, yabancı uzman ve kuralların çabası ile değil, Türk eğitimcilerin ortaya koyduğu ve yalnızca Türkiye de değil dünya eğitim litaratüründe de ilgi gören bir çaba olmuştu. 6-Ülkenin Eğitimcilerini ve Eğitimle İlgili Kesimlerin Temsilcilerini Buluşturulmasıyla Oluşacak Yapıdan Yararlanma İsteği : 1939 da toplanan ilk Millî Eğitim Şûrası nın açış konuşmasında Bakan Hasan Ali Yücel; girmiş olduğumuz yepyeni uygarlık yaşamının zorunlu ihtiyaçlarına göre yeniden kurulan ve bütün öğretim derecelerinde gerçekleştirilmesini asıl görev bellediğimiz Kemalizm ilkelerinden hız alan eğitimimizin bu kurullardan elde ettiği 25 İlhan Başgöz, a.g.e. sy. X. 19

20 yararları göz önünde tutan Büyük Millet Meclisi, kültür (eğitim) konularını Maarif Şûrası adıyla toplanacak yetkili bir kurula incelettirmeyi yasal bir zorunluluk ile icra makamlarının sorumluluğuna bir ödev olarak vermiştir. Yasanın yayınlanış tarihinden beri epey zaman geçti. Yeni örgütlenmeler, yeni gerekler, Maarif Şûrası nda daha çok kurumların, daha çok makamların temsil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için kanun da yeni değişiklikler yapılmasını düşünüyoruz. Fakat bugün yürürlükte olan kanuna göre Maarif Şûrası dışında kalmış olan değerli şahsiyetlerden ancak bazılarını davete imkan bularak bu boşluğu kısmen olsun doldurmaya çalıştık. Gelemeyen meslekdaşlarımızın evvelce sorup aldığınız cevaplarında yüksek kurulunuzdan neler bekledikleri bu dileklerin dosyaları olduğu gibi sizlere sunulacağı için bilgi eksiğiniz kalmayacaktır. Onların buradaki yokluklarını bu yolla gidereceğimizi sanıyoruz. İşleri, daima işlerin sahiplerinden dinlemek ve öğrenmekte yararlar olduğuna inanıyoruz. 26 diyordu. Şûralarla gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlardan biri de ülke eğitimcilerinin temsilcilerini, eğitimle doğrudan ya da dolaylı ilgileri bulunan kesimlerin temsilcilerini bir araya getirerek oluşturulacak düşünce zenginliğinden ülke eğitimi için olumlu sonuçlar almaktı. Aşağıda, ilk şûraya katılan bazı üye ve gözlemciler ile görevlerine bakıldığında da bu olgu görülebilir: Mehmet Emin Erisirgil, Siyasal Bilgiler Okulu Müdürü, Halit Ziya Kalkancı, Konya Mili Eğitim Müdürü, Ethem Menemencioğlu, Orta Öğretim Müdürü, İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Genel Müdür Vekili, Nuriye Dündar, Elazığ Kız Enstitüsü Müdürü, Reşat Şemsettin Sirer, Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Rüştü Uzel, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürü, Sadrettin Celal Antel, İstanbul Üniversitesi Pedagoji Profesörü, Şekip Tunç, İstanbul Üniversitesi Felsefe Profesörü, Tevfik Ararat, Pertevniyal Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Hilmi Yolaç, Bakanlık başmüfettişi, Cemal Ongun, Kayseri İlköğretim Müfettişi, Emin Soysal, İzmir Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu Müdürü, Kadri Günay, Tunceli Milli Eğitim Müdürü, Samih atademir, Kars Lisesi Felsefe Öğretmeni, Nuri Kurtulmuş, Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmeni, Şükrü Elaçin, Ankara Ticaret Lisesi Büro Öğretmeni, Nevmark, İstanbul Üniversitesi İktisat ve Maliye Teorisi Profesörü, Adil Kortun, Antalya- Elmalı Milli Eğitim Müdürlüğü Memuru. 27 C) TEK PARTİLİ DÖNEMDE ŞÛRALAR Birinci Millî Eğitim Şûrası (1939) : a)amaç: 26 MEB, Birinci Maarif Şurası, İstanbul 1991, s MEB, Birinci Milli Eğitim Şurası., İstanbul 1991, s.xxxvııı-xxxxı. 20

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa 1 8 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28522 Erciyes Üniversitesinden: YÖNETMELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı