Av Yılı (1 Nisan Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1"

Transkript

1 A V Y I L I ( 1 N Ġ S A N M A R T ) A V T U R Ġ Z M Ġ U Y G U L A M A T A L Ġ M A T I I. AVINA ĠZĠN VERĠLEN YABAN ve AV HAYVANI TÜRLERĠ, AVLANMA TARĠH ve AVLANMA ZAMANI ile AVLAMA SÜRESĠ 1. Avına izin verilen türler a) Yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat) b) Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois) c) Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern Red Deer) ç) Ceylan (Gazella marica, Gazella) d) Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Anatolian Mouflon) e) Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer) f) Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar) g) Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat) ğ) Tilki (Vulpes vulpes, Fox) h) Çakal (Canis aureus, Jackal) ı) Ayı (Ursus arctos Anatolica, Anatolian Brown Bear) 2. Avına izin verilen yaban ve av hayvanlarının cinsiyeti a) Yaban domuzu, tilki ve çakal dıģındaki türlerin erkek bireyleri avlanır, ancak çengelboynuzlu dağ keçisinin hatayla avlanan diģi bireyleri cezalı avlama olarak iģlem görmez. b) Alucra Orman ĠĢletme ġefliği ve Hisardağı-Gedikdağı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası ndaki yaban keçisinin diģi bireylerinin av organizasyonu bu kapsamın dıģındadır. 3. Avlanma zamanı ve Ģekli a) Yaban veya av hayvanlarının av organizasyonu, avlanma zamanı içinde yürütülür; yaban domuzu ve ayı bek avları popülasyon dengelemesi ve mücadele amaçlarına yönelik olmak üzere ay ıģığında yapılabilir. b) Yaban domuzu av organizasyonu bek, sürek ve yürüyüģ avı Ģeklinde; diğer türlerin av organizasyonları bek ve yürüyüģ avı Ģeklinde yapılır. Sürek avı yalnızca yaban domuzu, çakal ve tilki avlarında uygulanır. c) YHGS lerdeki yaban domuzu av organizasyonunda sürek avlanma Ģekli uygulanmaz. ç) Yaban domuzu sürek avı hariç diğer türlerin av organizasyonlarında köpek kesinlikle kullanılmaz. d) Bunların dıģında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararıyla belirlenen avlanma esas ve usulleri geçerlidir. 4. Avlama süresi a) Avlama süresi birbirini izleyecek Ģekilde; yerli avcılar için 5, yabancı avcılar için 10 gündür. Yerli avcı tahsis kotalarında yerli avcılar için ok-yay ile avlanmada bu süre 7 gündür. b) Ġhale kotasıyla avlanan yerli avcı için bu süre 10 gündür. c) Ayı av organizasyonu, birbirini izleyen 10 gündür. 1

2 5. Avlanma tarihleri-dönemleri TABLO 1: TÜRLERE GÖRE AVLANMA TARĠHLERĠ-DÖNEMLERĠ YABAN ve AV HAYVANLARI BaĢlama Tarihi BitiĢ Tarihi Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Karaca X X X X X X Ceylan X X X X Kızıl geyik X X X X X Çengelboynuzlu dağ keçisi X X X X X Anadolu yaban koyunu X X X X X Teke ve HB-ġ X X X X X X X X Yaban keçisi Yaban domuzu Melez X X X X X X X X DiĢi X X Birey Sürek X X X X X X Bek X X X X X X X X X X X X YHGS X X X X X X Çakal X X X X X X Tilki X X X X Ayı X X X X X 6. Sonradan av turizmi kapsamına alma Avına izin verilen yaban ve av hayvanlarının dıģındaki yaban ve av hayvanı türlerinin veya izin verilen sahaların dıģındaki sahaların av turizmi kapsamına alınması durumunda, av organizasyonlarıyla ilgili kurallar belirlenir, duyurulur ve internet adresinde yayınlanır. 1. maddede belirtilenlerin dıģındaki türlerin av turizmi kapsamında avlanmasıyla ilgili çalıģmalar tamamlandığında kural ve ücretler belirlenir, duyurulur. II. TANIMLAR ve KISALTMALAR 7. Tanımlar Avlama Ücreti : Her bir yaban, av hayvanının trofe ve ağırlığına göre belirlenen standart ücret Avlanma Ġzin Ücreti : Her bir yaban, av hayvanı türüne göre, bu kararlar kapsamında belirlenen sayı kadarının avlanma hakkını elde etmek için belirlenen ücret Acente : Av turizmi izin belgeli seyahat acentesi Trofe : Av ve yaban hayvanının boynuz, diģ, post ve benzeri hatıra değeri taģıyan parçaları Trofe Ücreti : Her bir yaban veya av hayvanı türü için standardın dıģındaki ölçüm sonucu oluģan nitelik; artı trofe değeri 2

3 Avlanma Zamanı : Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zaman Ġl Geneli : YHGS, devlet avlağı ve örnek avlak dıģında kalan sahalar Yönerge : sayılı Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi Katılım Payı : Avlama ücretlerinden, Yönerge kapsamında iģbirliği yapılan belde belediyesi ve köylere aktarılan pay Melez Yaban Keçisi : Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleģmesi sonucu oluģan bireyler Kazık Boynuz : Boynuzu olmayan ya da tek boynuzu olan erkek kızıl geyik; boynuzu çubuk Ģeklinde ve sürgünsüz ya da boynuzu çubuk Ģeklinde ve sürgünsüz, dip kısmında gül denilen kısmı bulunmayan boynuz Cezalı Avlama Ücreti : Bu uygulama kapsamında avına izin verilen türlerin, belirlenen nitelikleri (yaģ, cinsiyet, trofe) dıģındaki bireylerin avlanması durumunda alınacak ücret Toplam Avlama Ücreti : BP+KP= Bakanlık payı ve katılım payı ücretinin toplamı Planlanan Devlet Avlağı : Ön etüt raporu hazırlanarak, kotası belli edilerek, 1/ lik haritalara iģlenerek devlet avlağı olarak tesis aģamasına gelmiģ ancak onaylanma aģamasında olan avlak 8. Kısaltmalar AÜ: Avlama ücreti, AĠÜ: Avlanma Ġzin Ücreti, KDV: Katma Değer Vergisi, KAK: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, MAK: Merkez Av Komisyonu, YHGS: Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası, DA: Devlet Avlağı, OĠM: Orman ĠĢletme Müdürlüğü, OĠġ: Orman ĠĢletme ġefliği, TL: Türk Lirası, MYK: Melez Yaban Keçisi, HB-ġ: Hatalı Boynuzlu veya ġelek Teke, GARVÖT: Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, ABF: Av Bildirim Formu. III. GENEL HÜKÜMLER 9. Kota kullanım ve tahsis sayısı ile değerlendirme a) Yerli avcı tahsis kotası olarak belirlenen yaban domuzu dıģındaki kotalarda avlama ücreti peģin alınarak ve ihale edilen kotalarda acentelere en fazla 2 (iki) defa kullanılır, kullandırılır. b) Her avcıya, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve ceylan kotalarından birer, kotalarının boģ olması durumunda ikinci kota için izin verilebilir; kota durumuna göre istemde bulunulan kadar karaca kotası tahsis edilebilir. c) Yerli veya yerel avcı tahsis kotalarının asil ya da asil avcıdan kotanın boģalması durumunda sırası gelen yedek avcıya kotanın tahsisi sırasında, avlanma izin ücreti ile birlikte avlama ücreti peģin alınır. Yaban keçisi ve kızıl geyikte avlama ücreti; çengelboynuzlu dağ keçisinde 89,99 puana kadar olan ve karacada 250 gr a kadar olan avlama ücreti peģin olarak tahsil edilir, ödenir. PeĢin tahsil edilen bu ücretler dıģında yaban hayvanı türüne göre değiģen diğer avlama veya trofe ücreti av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi izleyen beģ iģgünü içinde GARVÖT e dayanarak hazırlanacak ABF ile tahakkuk ettirilir ve ABF nin ilgililere bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir, tahsil edilir. ç) Yerli veya yerel avcı HB-ġ kotalarının tahsisinde avlama ücretinde peģin ücretlendirme uygulanmaz. d) av yılı içinde av turizmi kapsamında avına izin verilen Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanı türlerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen avcıların; kota tahsis edilenlerinin asil avcı olma durumu, yedek sıralamada olan avcıların yedeklik durumu il Ģube müdürlüğünce iptal edilir. Ücretler iade edilmez. e) Yerli avcı kotaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (Genel Müdürlük); yerel avcı kotaları, Bakanlık DKMP Bölge Müdürlüğünce (Bölge Müdürlüğü) tahsis edilir. 3

4 f) Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar; yerli veya yerel avcı kotasına baģvurur, yerli veya yerel avcı ücreti uygulanır. g) Ġl geneli olarak kota verilen sahalarda yapılacak av organizasyonlarında av organizasyonuna baģlamadan önce il Ģube müdürlüğü yetkilileriyle birlikte organizasyonun gerçekleģtirileceği saha belirlenir. Ġzin belgesi belirlenen saha için düzenlenir. ğ) Yerel avcı kotasına aģağıda belirtilen avlak veya sahada mülki sınırları olan il, ilçelerde doğup büyüdüğünü kanıtlayan avcılar öncelikli olmak üzere 10 yıldır ikametini kanıtlayanlar baģvurur: Yerel avcı kotası ayrılan sahalara aģağıda belirtilen ikametli olma durumuna göre avcılar talepli olur: Alucra ve ġebinkarahisar a tüm Giresun; Arsuz YHGS ye tüm Hatay; Artvin deki sahalara tüm Artvin; BaĢkonuĢ OĠġ ye tüm KahramanmaraĢ; Belemedik ve Ekecik-Çakmak a tüm Adana; Bingöl deki sahalara tüm Bingöl; Dimçayı na Alanya, GazipaĢa, Manavgat ve Serik; Erzurum il geneli ve Oltu ile Ġspir YHGS ye tüm Erzurum; Erzincan-Ġliç OĠġ ye tüm Erzincan; Giresun-Alucra ya tüm Giresun; Hopur-TopaĢır YHGS ve Cehennemderesi YHGS ye tüm Mersin; BaĢkonuĢ OĠġ ye tüm KahramanmaraĢ; Nunu Vadisi DA ya tüm Karaman; Sandıklı-Akdağ YHGS ye tüm Afyonkarahisar; Sivridağ a MuratpaĢa, Konyaaltı, DöĢemealtı, Kepez, Aksu ve Kemer; Türkmenbaba Dağı YHGS ye tüm Kütahya; Yenice YHGS ye tüm Karabük; YeĢilöz YHGS ye tüm Bolu ikameti. 10. BoĢalan veya boģta olan yerli ve yerel avcı kotalarının değerlendirilmesi a) Ġhale kotasının olmadığı sahalarda boģalan veya boģta olan yerli veya yerel avcı kotaları, toplam yerli avlama ücretine, hesaplanan trofe ücretinin eklenmesi sonucu elde edilen rakamın % 50 fazlası karģılığında acentelere tahsis edilir. Trofe ücretinin uygulanmadığı türlerde avlama ücreti karģılığı tahsis edilir. b) Ġhale edilip iģleticiye verilen sahalardaki boģalan veya boģta olan yerli veya yerel avcı kotaları, artırımlı ihale bedeli üzerinden ücretlendirilerek tahsis edilir. c) Tahsisi yapılan bu kotalar bir kez kullanılır. ç) Bu Ģekilde boģalan kotaların avlama ve trofe ücreti av organizasyonu sonrasında ödenir, tahsil edilir. 11. Yabancı avcı kotalarının değerlendirilmesi a) Yabancı avcı kotaları, karaca ve yaban domuzu hariç ihale edilir. b) Ġhalelere, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az birisini baģarıyla tamamlayan ve bunu kanıtlayan av turizmi izin belgesi sahibi acenteler katılır. Bakanlığımız ihalelerinden süresi belirlenip yasaklama kararı verilen acenteler, yasaklama süresince kota ihalelerine katılamaz. Bakanlığımız ihalelerinden süresi belirlenip yasaklama kararı verilen acenteler yasaklama süresince, yerli avcı kotası verilen türlerin av organizasyonu için yerli avcı kota tahsis baģvurusu yapamaz. c) Ġhale edilen sahalarda; ücretler ile katılım payı oranları ihale Ģartnamesinde belirtilir. ç) Her bölge müdürlüğünün görev alanındaki illerin ihaleleri aynı günde ve bölge müdürlüğünün bulunduğu ilde yapılır. Ġhale ilanı, ihaleye konu ilde çıkar ve ihale komisyonları ihaleyi yapacak il Ģube müdürlüğünce oluģturulur. d) Ġhaleler, 4 Mayıs-20 Temmuz 2014 döneminde yapılır. Ġhale tarihleri, ihalenin ilan edildiği tarihte derhal Genel Müdürlüğe ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ne (TÜRSAB) bildirilir. e) Ġhalelere birçok av turizmi izin belgeli acentenin katılımını sağlamak üzere aynı tarihlere gelmeyecek Ģekilde diğer bölge müdürlükleriyle irtibata geçilerek ihale tarihleri arasında 2 gün ara olacak Ģekilde belirlenir. f) YHGS dıģındaki ihale edilen sahalarda iģleticinin talep etmesi durumunda, her 1 (bir) ihale kotasıyla birlikte 2 (iki) yaban domuzu ücretsiz olarak avlatılabilir. Anılan hükmün ihale 4

5 Ģartnamesinde yer alması durumunda uygulama yürütülür, aksi durumda uygulama yürütülmez. Tablo 10 da belirtilen kotaların (bunlar tahsis edilecektir) dıģında kota ihalesi ya da kota tahsisini alan iģletici veya acente; tarım arazilerine zarar verildiğinin il Ģube müdürlüğünce tespit edilen YHGS lerde, her bir ihale kotasıyla 2 (iki) yaban domuzunu ücretsiz olarak avlattırabilir. Bu durum ihale Ģartnamesinde ya da tahsis yazısında belirtilir. g) Ġhale edilen sahalarda izin verilen yaban veya av hayvanı sayısından fazla avlanması durumunda (diģi, yavru, erkek) bir kotanın ihale bedelinin 4 katı bedel ödenir. ğ) Ġhale edilip alıcısı olmayan kotalar; yerli avcılara ihale ücretiyle peģin avlanma izin ücreti ve avlama ücretiyle tahsis edilir, bu kotalar acentelere kesinlikle tahsis edilmez. h) Yabancı avcı kotası olarak belirlenen yaban domuzu kotalarına baģvuru olmaması ya da boģalması durumunda, bu kotalar yerli avcılara tablosundaki kural ve ücretlerle tahsis edilir. 12. Devlet misafiri-diplomat kimlik kotaları a) Devlet misafiri-diplomat kimliğine sahip yabancılar, tablolarda gösterilen yabancı avcı ücretiyle (avlama ücreti+kdv) avlanır. b) BaĢvuru, DıĢiĢleri Bakanlığınca Genel Müdürlüğe yapılır ve izin belgeleri Genel Müdürlükçe düzenlenir. c) Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcı ücretlendirilmesinde karģılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleģme hükümleri saklıdır. 13. Örnek avlaklarda avlanma ve yetkilendirme a) Örnek avlaklarda avlanma, planındaki yıllık hasat tablosuna göre yapılır. b) Örnek avlak iģleticisinin av turizmi izin belgeli acente olmaması durumunda, örnek avlak iģleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acente veya acenteler, yerli veya yabancı turist avcılar için yaban domuzu av organizasyonları yapabilecektir. Bu amaçla; örnek avlak iģleticisi av turizmi izin belgeli acenteyi, örnek avlağında yerli veya yabancı turist avcılar için av organizasyonları yapabileceğini içerir yetkilendirme dilekçesini en geç izin baģvurusundan önce müdürlüğe verir. 14. Yaban veya av hayvanının yaralanması Yaralamalarda tüm türlerde kota kullanılmıģ ve avlanmıģ kabul edilir, ücretlendirilmesi türlere göre yapılır: a) Karacada, ,00 gr arası için belirlenen ücret b) Yaban domuzunda, tablosundaki 1 yaban domuzu için belirlenen ücret c) Çengelboynuzlu dağ keçisinde, 90-99,99 puan arası için belirlenen ücret ç) Kızıl geyikte, avlama ücretine kg arası olan ücretin eklenmesi sonucu bulunan ücret d) Yaban keçisinde, 100 cm'ye kadar olan avlama ücreti için belirlenen ücret e) Ayı ve ceylanda, avlama ücreti f) Melez yaban keçisinde avlama ücreti g) Yukarıda belirtilenlerin dıģındaki türlerde ise avlama ücretinin aynısı 15. Trofe ölçümü veya tartımı a) Bütün türlerin trofelerinin ölçüm veya tartımları; Bakanlık görevlisince yapılır ve yerli, yerel avcı veya acente temsilcisiyle birlikte kayıt altına alınır. b) Yerli, yerel avcı veya acente temsilcisi tarafından ava eģlik eden Bakanlık görevlisine ölçüm ya da tartımın yaptırılmaması durumunda her türün kendi bölümlerinde yeralan kural ve cezalı avlama ücreti uygulanır. 5

6 16. Yönerge doğrultusunda katılım payı a) Katılım payı, KDV hariç avlama ücretinden verilir. b) Ġhale edilen sahalarda muhammen bedelin artırımlı miktarından KDV hariç olmak katılım payı üzere verilir. c) YerleĢim birimlerine yatırılacak bedel, makbuz (Gelir veya tahsilat makbuzu, harcama pusulası gibi) karģılığı yapılır; verilmemesi durumunda katılım payı ödenmez. ç) Katılım payı miktarının 400 TL ve altında (KDV hariç) olan avlama ücretlerinden katılım payı Yönergenin 8. maddesi kapsamında, av organizasyonunun yapıldığı yerlere eģit dağıtım Ģeklinde uygulanır. d) Katılım payları, Yönerge doğrultusunda ödenir. e) Sınır tespit tutanağıyla avlaklarda mülki alanı bulunan yerleģim birimleriyle av dönemi baģlangıç tarihinden sonra iģbirliği yapmak isteyenlerinden bu protokolde yeralan hususları yerine getirmeyi taahhüt ettiklerine dair yazı istenir ve taahhüdü içeren yazıyı verenlerle iģbirliği protokolü yapılır. f) Av organizasyonu yapılacak sahada mülki alanı bulunan yerleģim birimlerinden herhangi birinden bir temsilcisinin organizasyona katılımı esas olup, katılan temsilcinin GARVÖT ü imzalaması zorunludur. h) Ava katılacak temsilcilerin isimleri yerleģim birimlerince belirlenir av organizasyonlarından önce bildirilir. ı) Yaban veya av hayvanının yaralanması durumunda av hayvanı avlanmıģ olarak iģlem görür ve katılım payı ödenir. i) Ġhale edilen ve avlama ücreti tahsil edilen sahalarda av organizasyonu gerçekleģmemiģ olsa bile Yönergenin 9. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği gibi katılım payı ödenir. 17. Yasak ve güvenlik bölgeleri tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına iliģkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Ġkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu yönde sorun oluģturan sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletiģim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülür. IV. AVLANMA ĠZĠN VE AVLAMA ÜCRETĠ ILE CEZALI AVLAMALAR 18. Para birimi, KDV ve oranı a) Tüm ücretler TL cinsindendir. b) Tüm avlama ücretleri, ek trofe ücreti ile cezalı avlama ücretleri KDV hariçtir. c) Avlanma izin ücreti KDV dahildir. ç) Tüm ücretlere KDV oranı % 18 uygulanır. 19. Avlanma izin ücreti a) Avlanma izin ücreti, türlere göre tablolarında yeralmaktadır. b) Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan avına izin verilen miktardaki her yaban veya av hayvanı türü ve sayısı için alınır. Bu miktar Bakanlıkça av turizmi kapsamında avına izin verilen türlerde bir adet, diğer türlerde ise bu karar kapsamında kendi bölümlerinde belirtilen sayı kadardır. c) BoĢ kalan veya boģalan yabancı avcı kotası ve ihale edilen sahalarda ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar, yabancı avcılar için belirlenmiģ olan avlanma izin ücretleriyle avlanır. ç) Sahada aynı avcıya birden fazla yaban veya av hayvanı türü için verilecek izinlerde her bir tür için belirlenmiģ avlanma izin ücreti ayrı ayrı; izin verilen her bir yaban veya av hayvanı 6

7 kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzu sayısı için her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınır. d) Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez. e) Avlanma izin ücreti, güvenlik önlemleri dıģında iade edilmez aynı ya da baģka bir yerli veya yabancı avcı için ve baģka tarihlerde kullanılamaz. f) Ücret iade talepleri av yılı içinde türün avlanma döneminde 15 gün içinde değerlendirilir. g) Güvenlik ile ilgili sorun olan yerlerde avlanma izin ücreti, emanet hesaplarında av organizasyonunun sonuçlanacağı tarihe kadar tutulur, güvenlik güçleri tarafından organizasyona izin verilmemesi durumunda ücret iade edilir. h) Avlanma izin ücretlerinden katılım payı ödenmez. 20. Avlama ücreti ve trofe ücreti a) Avlama ücreti ve trofe ücreti, türlere göre tablolarında yeralmaktadır. Bu ücretlere et bedeli-değeri dahildir. b) Ġhale edilen sahalarda toplam avlama ücreti; ihale bedelidir. c) Yerel avcılar, karaca ve HB-ġ dıģında yerli avcılara uygulanan avlama ücretlerinin % 40'ını ödeyerek avlanabilir. Yerel avcılara trofe ücretinde (+1 cm, kg, puanlama) bu indirim oranı uygulanmaz, yerli avcılara uygulanan ücretlerin aynısı uygulanır. ç) PeĢin tahsil edilen ücretler dıģındaki tüm ücretler av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi izleyen beģ iģgünü içinde GARVÖT e dayanarak hazırlanacak av bildirim formuyla tahakkuk ettirilir ve ABF nin ilgililere bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir, tahsil edilir. 15 gün içinde ödenmeyen ücretlerle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tahakkuk ettirilen avlama ücretleriyle ilgili itirazlar il Ģube müdürlüğünce değerlendirilir. d) Kota tahsisi yapılan ya da ihale edilen kotaların avlama ücretleri saklı tutulan mevzuat hükümleri dıģında iade edilmez. e) Ġhale edilen kotaların dıģındaki tüm av organizasyonlarında av yılında Bakanlığımıza ödediği KDV hariç avlama ücretleri toplamı TL yi geçen acentelere; TL nin üzerinde yaptıracağı her yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretlerine % 30 oranında indirim uygulanır. Bu indirimler, acentenin ihale kotaları dıģındaki tüm av organizasyonlarına iliģkin ödedikleri avlama ücretlerinin belgelerini Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri durumunda, sonraki izinlerde uygulanır. Genel Müdürlük bu durumu talimatla bölge müdürlüklerine bildirir. Bu indirim oranları, avlanma izin ücreti ve ihale ücretlerinde uygulanmaz. f) Avcı ve acenteler, avlama ücretleri ile avcılık belge harçlarını zamanında ve eksiksiz yatırır. Zamanında ve tam olarak yatırılmayan ücretlerin takibi ve gereği, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. g) Ücretlerin yatırılmamasından doğacak sorumluluklar ilgiliye aittir ve gerekli düzeltme yapılması için yatırılan döner sermaye iģletme müdürlüğüne ilgili tarafından baģvurulur. 21. Türlere göre cezalı avlama durumları a) Anadolu yaban koyunu : DiĢi veya 6 yaģ ve altındaki erkek bireylerin avlanması b) Yaban keçisi : DiĢi veya 7 yaģ ve altındaki erkek bireylerin avlanması (Alucra OĠġ ve Hisardağı-Gedikdağı YHGS için yapılan organizasyonlar hariç) c) Melez yaban keçisi : Yavru (0-3 yaģ) ve diģilerin avlanması ç) Hatalı boynuz-ġelek : HB-ġ teke kotasıyla avlanan avcının yanlıģlıkla avladığı tekenin hatalı boynuz ya da Ģelek teke olmaması durumu d) Çengelboynuzlu dağ keçisi: Yavruların (0-2 dahil yaģındaki bireyler) avlanması e) Karaca : Yavruların (0-2 dahil yaģındaki bireyler) avlanması f) Ceylan : DiĢi veya 5 yaģ ve altındaki erkek bireylerin avlanması g) Kızıl geyik : Yavru ve diģiler ile 3 ve altındaki çatallı erkek kızıl geyiklerin 7

8 avlanması ğ) Kazık boynuzlu kızıl geyik: Kazık boynuzlu kızıl geyik kotası tahsis edilipte normal bir bireyin avlanması durumu h) Yaban domuzu bek avı : DiĢi ve yavru avlanması ı) Yaban domuzu sürek avı : Önde giden anaç, en yaģlı diģi yaban domuzunun avlanması i) Ayı : DiĢi ya da 7 ve 7 yaģın altındaki ayının avlanması 22. Türlere göre cezalı avlama durumuna göre cezalı avlama ücreti a) Anadolu yaban koyunu : Toplam avlama ücretinin % 50 fazlası b) Yaban keçisi : toplam avlama ücretine 100 cm nin üzerindeki 25 cm ye denk gelen +1 cm lik trofe ücretinin çarpımı sonucunda oluģan ücretin eklenmesi sonucu elde edilen ücretin % 50 fazlası c) Melez yaban keçisi : Avlama ücretinin % 50 fazlası e) Çengelboynuzlu dağ keçisi: 100 ve üzeri puan için belirlenen ücretin % 50 fazlası f) Karaca : 501 gr ve üzeri için belirlenen ücretin % 50 fazlası g) Ceylan : Toplam avlama ücretinin % 50 fazlası ğ) Kızıl geyik : Toplam avlama ücretine, kg ve üzeri için belirlenen trofe ücretinin eklenmesi sonucu elde edilen ücretin % 50 fazlası ı) Yaban domuzu : 1 yaban domuzu için belirlenen ücretin % 50 fazlası i) Ayı : Avlama ücretinin 2 katı ç) MYK : MYK kotası tahsis edilip yaban keçisinin erkek bireyinin avlanması durumunda; avlanan tekenin trofe özelliklerine bakılmaksızın teke için belirlenen cezalı avlama ücreti d) HB-ġ : HB-ġ tahsis kotasıyla yanlıģlıkla avlanan tekenin hatalı boynuz ya da Ģelek teke olmaması durumunda yaban keçisi için belirlenen cezalı avlama ücreti h) Kazık boynuz : Tahsisin kazık boynuzlu kızıl geyik olarak yapılıp normal kızıl geyik bireyinin avlanması durumunda, trofeye bakılmaksızın kızıl geyik için belirlenen cezalı avlama ücreti uygulanır. 23. Cezalı avlama ücretinin belirlenmesi Cezalı avlama ücreti avcıların yerli, yerel ve yabancı olmalarına göre; yerli için yerli; yerel için yerel; yabancı için yabancı (Ġhale sonucu oluģan artırımlı) avlama ücreti dikkate alınarak belirlenir. 24. Ġhale edilen sahalarda cezalı avlama ücreti Ġhale edilen sahalarda cezalı avlama ücretleri, ihale Ģartnamelerinde belirtilir. 8

9 YERLĠ/ YEREL YABANCI KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YERLĠ/ YEREL YABANCI YERLĠ YABANCI TOPLAM DĠPLOMAT YEREL YERLĠ YABANCI 300/ 150 V. TÜRLERE GÖRE ÜCRETLER, KOTALAR VE KURALLAR 25. Avına izin verilen avlak, saha veya yaban hayatı geliģtirme sahalarının sınırlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için il Ģube müdürlüklerine baģvurulur. 26. YABAN KEÇĠSĠ TABLO 2: YABAN KEÇĠSĠ Yaban Keçisi ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) KOTALARIN DAĞILIMI D. MĠSAFĠRĠ- AVLAMA ÜCRETĠ 100 cm'ye kadar avlama ücreti (26-b) KDV hariç 100,50 cm üzeri trofe ücreti (Her 1 cm için ek ücret) (26-c) DAĞITIM ORANI AVLANMA ĠZĠN ÜCRETĠ KDV dahil ADANA ADIYAMAN (17) ANTALYA Belemedik ve Ekecik-Çakmak ,60 0,40 Karanfil Dağı YHGS ,40 0,60 Hisar-ġengil Dağı (Adıyaman OĠġ) ,40 0,60 Akçalı (Çelikhan OĠġ) ,40 0,60 Akdağ (Çelikhan OĠġ) ,40 0,60 Ulubaba Dağı ve Bezar Dağı (Adıyaman ve Çelikhan OĠġ) ,40 0,60 Meydan Dağı (GölbaĢı OĠġ) ,40 0,60 Zivar Dağı (Adıyaman OĠġ) ,40 0,60 Tut-Çetirge Dağı (Kahta OĠġ) ,40 0,60 Koru (Adıyaman OĠġ) ,40 0,60 Düzlerçamı YHGS ,70 0,30 Dimçayı YHGS ,60 0,

10 300/ 150 KaĢ (26-l) ,60 0,40 GündoğmuĢ YHGS ,60 0,40 Sivridağ YHGS ,65 0,35 Karatepe (Sivastı OĠġ) ,65 0,35 Ġbradı-Üzümdere YHGS ,65 0,35 Sarıkaya YHGS ,50 0,50 KaĢ-Kıbrısderesi YHGS ,60 0,40 Gidengelmez YHGS (26-l) ,65 0,35 Kuyucak OĠġ ,65 0,35 Altıparmak OĠġ ,60 0,40 Meydancık OĠġ ,20 0,80 Çoruh Vadisi YHGS ,60 0,40 Yusufeli OĠġ ,50 0,50 ARTVĠN Zeytinlik OĠġ ,50 0,50 Madenler OĠġ ,50 0,50 Ortaköy OĠġ ,20 0,80 Kılıçkaya OĠġ ,50 0,50 Öğdem OĠġ ,50 0,50 ERZĠNCAN (17) Ġliç OĠġ (26-l) ,60 0,40 Oltu YHGS ,60 0,40 ERZURUM (17) Çat YHGS ,60 0,40 Ġspir YHGS ,60 0,40 Ġl Geneli (26-l) ,60 0,40 BĠNGÖL (17) Kiğı OĠġ ,60 0,40 ġeytandağları YHGS ,60 0,40 GĠRESUN Alucra OĠġ ,60 0,40 ġebinkarahisar OĠġ ,60 0,40 HATAY (17) Arsuz YHGS ,60 0,

11 300/ 150 ISPARTA Ġl geneli (26-l) ,75 0,25 KARAMAN Nunu Vadisi DA ,60 0,40 Ermenek-Çamlıca DA ,40 0,60 KAYSERĠ Yahyalı-Aladağlar YHGS ,40 0,60 KONYA Gidengelmez YHGS (26-l) ,60 0,40 Hopur-TopaĢır YHGS ,60 0,40 Hisar Dağı-Gedik Dağı YHGS ,40 0,60 MERSĠN Anamur Sugözü DA ,40 0,60 Cehennemderesi YHGS ,60 0,40 Kadıncık Vadisi YHGS ,40 0,60 Kestel Dağı YHGS ,60 0,40 MUĞLA Köyceğiz YHGS ,40 0,60 Datça OĠġ ,40 0,60 NĠĞDE Demirkazık YHGS ,40 0,60 SĠVAS Divriği OĠM-Çengellidağ ,40 0,60 TUNCELĠ (17) Ġl Geneli ,40 0,60 GÜMÜġHANE ġiran OĠġ ,40 0,60 TOPLAM a) Sekiz (8) yaģ ve üzeri erkek bireyler avlanır. Sekiz (8) yaģtan küçük teke veya diģi avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. b) Tablodaki yaban keçisi ücreti, 100 cm ve daha kısa boynuz uzunlukları için belirlenen ücretlerdir. c) +1 cm trofe ücreti : Boynuz uzunluğu 100 cm nin üstünde olan her 1 cm uzunluk için ilave olarak alınacak ücrettir. ç) Katılım payı, 100 cm ve daha kısa boynuz uzunlukları için belirlenen avlama ücretinden verilir; trofe ücretinden katılım payı verilmez. Ancak trofenin 125 cm in üzerinde olması durumunda 25 cm lik trofe ücretinin KDV hariç tamamı katılım payı olarak verilir. d) Yerli veya yerel avcılara tahsis edilen kotanın kullanımı sırasında Ģelek veya hatalı boynuz bireyi avlaması durumunda; KDV hariç 750 TL avlama ücreti uygulanır. Yerel avcı indirimi uygulanmaz

12 e) Yaban keçisinde yaralamada, 100 cm'ye kadar olan avlama ücreti uygulanır. f) Yaban keçisinde cezalı avlama ücreti, toplam avlama ücretine, 100 cm nin üzerindeki 25 cm ye denk gelen +1 cm lik trofe ücretinin çarpımı sonucunda oluģan trofe ücretinin eklenmesi sonucu bulunan değerin % 50 fazlasıdır. Örnek 1: Datça da 5500 TL avlama ücreti ve +1 cm için 120 TL trofe ücreti için cezalı avlama ücreti = 5500+(25x120)=8500; 8500 x%50=4250 ve = TL dir. g) Ġki boynuz uzunluğunun birbirinden ¼ oranından daha az farklı olması halinde 2 boynuz uzunluğunun ortalaması alınarak avlama ücreti belirlenir. ğ) Boynuz uzunluğunun ölçümünde (MYK ve HB-ġ dahil); 0,5 cm ve yukarısı 1 cm olarak iģlem görür. h) Boynuz ölçümü (MYK ve HB-ġ dahil); boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıģtan dıģa yaģ boğumları üzerinden ölçüm aleti bastırılmadan yapılır. ı) Yerli veya yerel avcılara tahsis edilen kotanın kullanımı sırasında HB-ġ bireyi veya bireyleri avlaması durumunda; HB-ġ ücreti uygulanır, avlama ücretinin dıģında ek trofe ücreti uygulanmaz. Bu durumda tahsis edilen kota kullanılmıģ sayılmaz. Yeniden izin belgesi düzenlenmez, izin belgesinin süresinin sonuna kadar organizasyona devam edilir. Tahsis edilen kotanın da avlanması durumunda tekrar avlanma izin ücreti alınmaz. Tahsis edilen kotayla tekenin avlanmasından sonra herhangi bir uzatma olmaksızın izin belgesindeki avlanma tarihleri içinde olmak koģuluyla HB-ġ avına devam edilebilir. i) Yerel avcılara HB-ġ bireyi avlaması durumunda indirim uygulanmaz. j) Yaban keçisi için izin verilen tüm sahalarda bireysel avlanacak yerli avcıların av organizasyonlarını, 20 Kasım-25 Aralık dönemi dıģındaki tarihlerde (izin tarihleri bu tarihlerin dıģında olacaktır) mazeret ve erteleme olmayacak Ģekilde (olumsuz hava koģulları, sağlık raporu vb) tamamlamaları, sonlandırmaları koģuluyla cezalı avlamalar hariç olmak üzere avlama ücretlerinde % 20 indirim yapılır. Altıparmak ve Çoruh Vadisi YHGS Artvin deki sahalar için bu tarih 25 Aralık-15 Ocak dönemidir. k) Artvin deki sahalar ile Gidengelmez, Demirkazık ve Köyceğiz YHGS de avlanma tarihlerinin av organizasyon sıkıģıklığına neden olması durumunda avlanma tarihi, avcıyla iletiģim kurularak il Ģube müdürlüğünce değiģtirilir. l) Tablodaki sahaların sınırları: Belemedik ve Ekecik-Çakmak: Bürücek ve Karaisalı-Merkez OĠġ; Erzincan/Ġliç OĠġ: Genel ve devlet avlakları hariç; Erzurum Ġl Geneli: Tortum, Uzundere, Oltu, Olur, Narman ve ġenkaya; Gidengelmez: Gidengelmez YHGS'nin Konya sınırları dıģındaki sahalar; Konya-Gidengelmez YHGS: Gidengelmez YHGS'nin Konya- BeyĢehir OĠM içindeki sahaları; Isparta Ġl Geneli: Çandır, Sütçüler, Karadağ ve AĢağı Gökdere OĠġ; KaĢ: Kıbrıs Çayı YHGS dıģında KaĢ, Kalkan ve Gürsu OĠġ içinde 12

13 YABANCI/ YERLĠ KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YABANCI/ YERLĠ TOPLAM YERLĠ YABANCI m) Yaban keçisinde aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 5:Yaban Keçisi Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıģtan dıģa yaģ boğumları üzerinden ölçüm aleti bastırılmadan her iki boynuz uzunluğu 1.2 Her iki boynuzun çevresel olarak en kalın yeri 1.3 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüģ yerlerindeki kalınlıklar 1.4 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüģ yerlerindeki kalınlıklar 1.5 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüģ yerlerindeki kalınlıklar 1.6 Ġçten içe iki boynuz arasındaki en geniģ açıklık 1.7 Boynuz uçları arası açıklık 27. MELEZ YABAN KEÇĠSĠ TABLO 2-1: MELEZ YABAN KEÇĠSĠ Melez Yaban Keçisi KOTALARIN DAĞILIMI AÜ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) Ulubaba Dağı-Bezar Dağı (Adıyaman ve Çelikhan OĠġ) Zivar Dağı (Adıyaman OĠġ) 1 1 ADIYAMAN (17) Olgunlar-Kemal Dağı Koru (Adıyaman OĠġ) Tut (GölbaĢı OĠġ) 1 1 Akdağ (Çelikhan OĠġ) 1 1 Meydan (GölbaĢı OĠġ) 1 1 TOPLAM ,40 0,

14 YABANCI/ YERLĠ KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YERLĠ YABANCI TOPLAM YERLĠ YABANCI a) Melez yaban keçisinde yaralamada, avlama ücreti uygulanır. b) Melez yaban keçisinde 4 ve üzerindeki erkek bireyler avlanır, boynuz uzunluğu aranmaz. c) Melez yaban keçisinde yavru (0-3 yaģ) ve diģilerin avlanması, cezalı avlamadır. Melez yaban keçisinde cezalı avlama ücreti, toplam avlama ücretinin % 50 fazlasıdır. 28. HATALI BOYNUZ-ġELEK YABAN KEÇĠSĠ TABLO 2-2: HATALI BOYNUZ-ġELEK YABAN KEÇĠSĠ Hatalı boynuz-ġelek yaban keçisi KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) Gidengelmez YHGS 2 2 ANTALYA Ġbradı-Üzümdere YHGS Kuyucak MERSĠN Hisar Dağı-Gedik Dağı YHGS ,20 0, KARAMAN Ermenek-Çamlıca DA TOPLAM

15 a) Hatalı Boynuzlu Teke (HB): Tekenin boynuzlarının birbirine ilk 3 yaģın herhangi bir yerinden 10 cm den daha az yakınlaģması veya çaprazlanmasıdır (ġekil 1 ve 2). ġekil 1: Hatalı Boynuz ġekil 2: Hatalı Boynuz b) ġelek Teke (ġ): Tekenin boynuzlarından birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından fazla kırık olmasıdır (ġekil 3). Ayrıca; Boynuzlarından her ikisinin aritmetik ortalaması 100 cm nin altındaki her iki boynuzu kırık olan tekeler de Ģelek olarak değerlendirilir (ġekil 4). Bu durumda ¼ oranı aranmaz. 15

16 ġekil 3: ġelek ġekil 4: ġelek c) HB-ġ tekede yaģ aranmaz. ç) HB-ġ teke kotasından avlanan avcının yanlıģlıkla avladığı tekenin hatalı boynuz ya da Ģelek teke olmaması durumunda yaban keçisi için belirlenen cezalı avlama ücreti uygulanır. d) Trofenin ölçtürülmemesi durumunda; cezalı avlama ücreti uygulanır, ödenir. e) HB-ġ tekede yaralamada avlama ücreti uygulanır. f) Yerli, yerel avcıların HB-ġ avlama tarihleri il Ģube müdürlüğü yetkilileriyle iletiģim kurularak belirlenir. g) Avlanan tekenin HB-ġ olup olmadığının belirlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla bu durumu ortaya koyan 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösteren fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilir. Bu fotoğraflar orijinal ve manipüle edilmemiģ 3 takım olacaktır: Birer takım isteklide kalacak ve diğer takım il Ģube müdürlüğünce kayıt altına alınır. Bir takım da bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir. Fotoğraflarda görevli personel ile acente personeli de görülecektir/yeralacaktır. Bu tür trofeye sahip teke; Ģube müdürü veya yetki verdiği mühendis ve av organizasyonuna katılan personel tarafından GARVÖT ile kayıt altına alınır. 16

17 YEREL/ YERLĠ TÜM AVCILAR KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YABANCI 100 ve üzeri puan 90-99,99 puan arası 89,99 puana kadar TOPLAM YEREL YERLĠ YABANCI 29. YABAN KEÇĠSĠ (DĠġĠ BĠREY) TABLO 2-3: DĠġĠ BĠREY YABAN KEÇĠSĠ DiĢi Birey Yaban Keçisi KOTA DAĞILIMI AVLANMA ĠZĠN ÜCRETĠ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) TÜM AVCILAR MERSĠN Hisardağı-Gedikdağı YHGS 3 GĠRESUN Alucra OĠġ 3 TOPLAM 6 a) Yaban keçisinin diģi bireyinin avlanmasında öncelik sırası; hastalıklı, sakat, yaralı, üreme yeteneğinden düģmüģ, yaģlı birey Ģeklindedir. b) Avlanan bireylerden Ulusal BiyoçeĢitliliğinin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin AraĢtırılması, Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında kullanılmak üzere doku ve kan örnekleri talimata uygun Ģekilde alınacak ve ve derhal iletilir. c) Öncelikli olarak Silifke deki avcılık kuruluģları yoksa Mersin ilindeki av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilen yerleģim birimlerindeki avcı kuruluģları üyesi olan avcılara; öncelikli olarak Alucra daki avcılık kuruluģları yoksa Alucra ve ġebinkarahisar daki avcı kuruluģu üyesi olan avcılara; sonrasında da iģleticiye izin verilir. ç) Avcılık belgesi ve yivli tüfek taģıma ruhsatlı avcılar katılır. d) Avlanan diģi bireyin et ve derisi avcıya verilir ÇENGELBOYNUZLU DAĞ KEÇĠSĠ Tablo 3: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Çengelboynuzlu Dağ Keçisi KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) YERLĠ DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) ARTVĠN BĠNGÖL (17) ERZĠNCAN (17) Meydancık OĠġ ,20 0,80 Altıparmak OĠġ ,60 0,40 ġavģat-ortaköy OĠġ ,20 0,80 ġavģat-tepebaģı OĠġ ,20 0,80 Kiğı OĠġ ,60 0,40 ġeytandağları YHGS ,60 0,40 Kemah OĠġ ,40 0,60 Tercan ,30 0,70 ERZURUM Verçenik Dağı YHGS ,60 0,40 Ġkizdere OĠġ ,40 0,60 RĠZE Pazar OĠM Rize OĠM (Ġkizdere OĠġ ve Pazar OĠM hariç)

18 ÇamlıhemĢin-Kaçkar Dağları MP (30-f) TUNCELĠ (17) Ġl Geneli TOPLAM a) Yavruların (0-2 dahil yaģındaki bireyler) avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Cezalı avlama ücreti, 100 ve üzeri puan için belirlenen avlama ücretinin % 50 fazlasıdır. b) Yaralamada, 90-99,99 puan arası için belirlenen ücret uygulanır. c) Trofenin ölçüme hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm iģlemler avcı veya acente tarafından yapılır. ç) Ölçüm, en geç 2 iģ gününde milimetrik olarak yapılır. d) Ġki boynuz arasındaki açıklığın ölçümü kaynatmadan önce yapılır. e) Ölçümlemenin yaptırılmaması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır, ödenir. f) Kaçkar Dağları MP de, ihale ve yerli avcı tahsis döneminden önce sonuçlanması koģuluyla, özel amenajman planı yapılması durumunda g) Çengelboynuzlu dağ keçisinde aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 6: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Kaynatıldıktan sonra dıģtan dıģa boynuz kökünden boynuz ucuna kadar iki boynuzun uzunluğu 1.2 Boynuz izdüģümü belirlenerek boynuz dibinden boynuz uçlarının.... tam ortasındaki yerden Ģemada gösterilen yükseklik 18

19 YABANCI KATILIM PAYI BAKANLI K PAYI YABANCI YABANCI 1.3 Her iki boynuzun kalınlığı 1.4 Ġki boynuz arasındaki açıklığın uzunluğu (Ġki boynuz arasındaki açıklığın ölçümü kaynatmadan önce yapılır) TABLO 4: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Puanlama Ölçüm Sistemi Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Ölçüm cm 1. Ölçümler 1.1 Sol Boynuz Uzunluğu (1.1) Sağ Boynuz Uzunluğu (1.1)... Toplam cm Ortalama cm Çarpan Puan x 1, Boynuz Yüksekliği (1.2) x Boynuz çevresinin en kalın yeri (1.3) x Ġki boynuz arasındaki en geniģ açıklık (1.4) x YaĢ Puanlaması YaĢ Puanı 31. ANADOLU YABAN KOYUNU Tablo 5: ANADOLU YABAN KOYUNU 0-5 yaģ yaģ yaģ 2 13 yaģ ve üzeri yaģ 3 ANADOLU YABAN KOYUNU KOTA DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) KONYA Bozdağ YHGS (31-ç) ,80 0,20 ANKARA Emremsultan YHGS (31-b) ,40 0,60 KARAMAN Karadağ YerleĢtirme Sahası (31-b) ,20 0,80 TOPLAM

20 a) Avlanacak birey, Anadolu yaban koyununun erkek bireylerinden (koç) 7 ve üzeri yaģındaki bireyleridir. b) Emremsultan YHGS ve Karadağ YerleĢtirme Sahası nda avına izin verilen koç, Bakanlık personelinin belirlediği en yaģlı koçtur. c) DiĢi veya 6 yaģ ve altındaki erkek bireylerin avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Anadolu yaban koyununda cezalı avlama ücreti, toplam avlama ücretinin % 50 fazlasıdır. ç) Bozdağ YHGS içindeki Yaban Koyunu YetiĢme Alanı dır. d) Yaralamada avlama ücretinin tamamı (ihale bedeli) tahsil edilir. e) Anadolu yaban koyununda aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 7: Anadolu Yaban Koyunu Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Her boynuza iliģkin boynuz üstünden boynuz dibi ile boynuz ucu arasındaki uzunluklar 1.2 Her iki boynuzun en kalın yerlerinin çevresi 1.3 Her iki boynuz için, boynuz dibinden boynuz ucuna kadar olan uzunluğun 3 eģit parçaya bölümü sonucu oluģan yerlerinin kalınlıkları 1.4 Her iki boynuz için, boynuz dibinden boynuz ucuna kadar olan uzunluğun 3 eģit parçaya bölümü sonucu oluģan yerlerinin kalınlıkları 1.5 Boynuz uçlarının açıklığı. 1.6 Boynuz dibi kalınlığı. 20

21 YERLĠ/ YEREL YABANCI ve fazlası arası arası arası 8,01-9,00 arası KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YERLĠ YABANCI TOPLAM D. MĠSAFĠRĠ- DĠPLOMAT YEREL YERLĠ YABANCI 32. KIZIL GEYĠK TABLO:6 KIZIL GEYĠK Kızıl Geyik KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI TROFE ÜCRETĠ (Yerli/Yabancı/Yerel) (kg, gr) (KDV hariç) AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) AFYONKARAHĠSAR Sandıklı-Akdağ YHGS ,50 0,50 Beypazarı OĠM ANKARA Nallıhan OĠM Kızılcahamam ve Çamlıdere OĠM BĠLECĠK Muratdere OĠġ BOLU Yedigöller YHGS YeĢilöz YHGS Gerede-Dörtdivan OĠġ Kıbrıscık-Serke OĠġ Kıbrısçık-Çökeren OĠġ Gerede-Yongalı OĠġ Seben OĠġ DENĠZLĠ Çivril-Akdağ YHGS Mihalıçcık YHGS ESKĠġEHĠR EskiĢehir, Çatacık ve Mihalıçcık OĠM ile Kalabak OĠġ Mihalıçcık-Çardak DA KARABÜK Yenice YHGS KASTAMONU Ilgazdağı YHGS KAHRAMANMARAġ BaĢkonuĢ OĠġ KÜTAHYA Türkmenbaba YHGS ,60 0,

22 SĠNOP Boyabat OĠM Durağan OĠM Kazık Boynuz K. MARAġ BaĢkonuĢ OĠġ KÜTAHYA Türkmenbaba Dağı YHGS ,40 0, TOPLAM a) Kızıl geyiğin boynuzlarından biri en az 6 çatal olan erkek bireyleri avlanır. b) Muhammen avlama ücretleri, tablodaki 8.00 kg a kadar olan trofe değerleridir. Bu avlama ücretlerine ek olarak tabloda belirtilen tartım aralıkları için belirlenen avlama ücreti ilave edilir. c) Yerli avcılara da avlama ücretlerine ek olarak trofe ücreti uygulanır. ç) Yaralama ücreti, avlama ücreti ve kg arası ücretin toplamıdır. d) Kazayla vurulan yavru ve diģiler ile 5 ve altındaki çatallı kızıl geyiklerin avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Kızıl geyikte cezalı avlama ücreti, toplam avlama ücreti ve kg ve üzeri trofe ücreti toplamının % 50 fazlasıdır. Örnek 2: Türkmenbaba Dağı YHGS için 4350 TL avlama ücreti ve kg ve üzeri için 2500 TL trofe ücreti belirlendiğinden cezalı avlama ücreti= =6850 ve % 50 fazlası = = TL dir. e) Trofe ücretinden katılım payı ödenmez. f) Tartım kafatasının alt çenesinin alınması ve kaynatılmasından, temizlenmesinden sonra gram cinsinden yapılır. g) Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili iģler avcı veya acente tarafından yapılır. Tartım en geç 10 iģ günü içinde tamamlanır. ğ) Tartımın yapılmaması, tartım yapılmadan trofenin götürülmesi durumunda; cezalı avlama ücreti uygulanır, ödenir. h) Normal kızıl geyik kotası tahsis edilipte kazık boynuzlu kızıl geyik avlayanlara, kazık boynuzlu kızıl geyik ücreti uygulanır. Kazık boynuzlu kızıl geyiğin avlama ücreti, avlama ücretinin % 50 sidir. ı) Kazık boynuzlu kızıl geyik kotası tahsis edilipte normal bir bireyin avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. 22

23 YERLĠ/ YABANCI KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YABANCI YERLĠ TOPLAM YERLĠ YABANCI i) Kızıl Geyikte aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 8: Kızıl Geyik Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar 1.1 Her boynuza iliģkin boynuz üstünden uzunlukları 1.2 Her boynuzun çatal sayısı 1.3 Ġki boynuz arasındaki en geniģ açıklık (içten içe) 1.4 Ġkinci çatalın uzunluğu 1.5 Her iki boynuz için birinci çatalın dıģtan dıģa uzunluğu 1.6 Her iki boynuz için üçüncü çatalın dıģtan dıģa uzunluğu 1.7 Her iki boynuz için çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi) 1.8 Her iki boynuz için üçüncü çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi) 1.9 Her iki boynuz için boynuzun en kalın yerinin uzunluğu 1.10 Her iki boynuzun ortadaki taçlarının arasındaki uzunluk 1.11 Her iki boynuzun en dıģındaki taçların uzunluğu 1.12 Kaynatılıp temizlenmiģ üst çenenin boynuz ile birlikte kg olarak ağırlığı S 33. CEYLAN TABLO 7: CEYLAN Ceylan KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) ġanliurfa (17) Kızılkuyu YHGS ,20 0, a) Erkek bireyler avlanır. 6 (altı) ve üzeri yaģındaki erkek bireyler avlanır. 6 (altı) ve üzeri yaģındaki sakat ceylanlardan trofeli olanlara öncelik verilir. b) Yaralamada, avlama ücreti uygulanır. c) DiĢi veya 5 (beģ) yaģ ve altındaki erkek bireylerin avlanması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Cezalı avlama ücreti; toplam avlama ücretinin % 50 fazlasıdır. ç) Boynuz ölçümü, boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıģtan dıģa ölçüm aleti bastırılmadan yapılır. 23

24 d) Ceylanda aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 9: Ceylan Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Her iki çatalın uzunluğu 1.2 Her iki boynuzun dip kalınlığı 1.3 Her iki boynuzun uzunluğunun 4 e bölümü sonucu oluģan yerlerinin kalınlıkları 1.4 Her iki boynuzun uzunluğunun 4 e bölümü sonucu oluģan yerlerinin kalınlıkları 1.5 Her iki boynuzun uzunluğunun 4 e bölümü sonucu oluģan yerlerinin kalınlıkları 1.6 Her iki boynuz arasındaki dıģtan dıģa en geniģ açıklık 24

25 YERLĠ YABANCI KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI 501 gr ve üzeri ,00 gr arası ,00 gr arası 250,00 gr a kadar TOPLAM D.MĠSAFĠRĠ- DĠPLOMAT YERLĠ YABANCI 34. KARACA TABLO 8: KARACA Karaca KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM ORANI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) BARTIN BOLU KARABÜK KASTAMONU Ġl Geneli (Sökü YHGS hariç) Ulus-Sökü YHGS Yedigöller YHGS YeĢilöz YHGS Yenice YHGS Karabük-KıĢla DA 2 2 Karabük-Ovacık DA 2 2 Karabük-Keltepe DA 2 2 Eskipazar-Ulupınar DA Safranbolu-Soğanlıçay DA Safranbolu-Eflani DA Safranbolu-Ġndere DA Azdavay-Kartdağı YHGS Ilgazdağı YHGS Bozkurt-Göynük DA 2 2 Bozkurt-Yaralıgöz DA 2 2 Daday-Ballıdağ DA 3 3 Çatalzeytin DA 3 3 Ġnebolu-Altınkum DA Ġnebolu-Ġstiklal DA Ġnebolu-Özlüce DA Küre-ġenlik DA ,40 0,

26 Küre DA Küre-Ağlı DA GĠRESUN Görele OĠġ Kemerköprü OĠġ ORDU Ulubey DA 5 5 KIRKLARELĠ Kofçaz-Kocayazı DA 8 8 Ayancık-Gölday OĠġ 1 1 Ayancık-YemiĢli OĠġ 1 1 Boyabat-Yediçam OĠġ ,40 0, Boyabat-Bürnük OĠġ 2 2 SĠNOP Çatak OĠġ 1 1 Durağan-Buzluk OĠġ 2 2 Dikmen-Göktepe OĠġ 1 1 Erfelek-Dranas DA 2 2 Gerze-Suludüz DA 1 1 Gökçealan OĠġ 1 1 TOPLAM a) Üç ve üzeri yaģındaki karacaların erkek bireyleri avlanır. b) Tüm sahalarda aynı ücretler ve tüm avcılara aynı avlama ücreti uygulanır. c) Trofe ağırlığı; trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra alt çene hariç kafatasının tamamının gr cinsinden tartılıp toplam ağırlıktan 90 gr düģülmesiyle belirlenir. Tartımlarda 0.5 gr ve yukarısı 1.0 gr olarak iģlem görür. 24 saat dolmadan tartımın yapılmasının istenmesi durumunda; tartım anındaki ağırlık dikkate alınarak toplam ağırlıktan 90 gr düģülerek ağırlık belirlenir. ç) Yavruların (0-2 dahil yaģındaki bireyler) avlanması ve tartım yaptırılmaması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır. Cezalı avlama ücreti 501 gr ve üzeri için belirlenen ücretin % 50 fazlasıdır. 26

27 YABANCI YERLĠ YERLĠ YABANCI TOPLAM YERLĠ YABANCI d) Yaralamada, ,00 gr arası olan ücret uygulanır. e) Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm iģlemler avcı veya acente tarafından yapılır. f) Karacada aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 10: Karaca Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Her iki çatalın uzunluğu 1.2 Boynuzun uç noktaları arasındaki uzunluk 1.3 Her iki boynuz arasındaki en geniģ açıklık 1.4 Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte gr cinsinden ağırlığı 35. YABAN DOMUZU TABLO 9: YABAN DOMUZU Yaban Domuzu Bek avı ( ) Sürek avı ( ) YHGS'de Bek Avı ( ) KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) AVLANMA ĠZĠN ÜCRETĠ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) ANTALYA Dimçayı YHGS BARTIN Ulus-Sökü YHGS BOLU Yedigöller YHGS YeĢilöz YHGS KARABÜK Yenice YHGS Azdavay-Kartdağı YHGS KASTAMONU Ilgazdağı YHGS Tosya-Gavurdağı YHGS ZONGULDAK YeĢilöz YHGS TOPLAM TÜM ĠLLER ĠĢlettirilen Örnek Avlaklar 0 25 Diğer Sahalar

28 a) Yaban domuzu av organizasyonlarına izin verilen sahalar: Devlet Avlakları; Planlanan Devlet Avlakları (www.milliparklar.gov.tr sitesinde yeralan tarih ve 287 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile tarih ve 108 sayılı Genel Müdürlük Makamı Oluru kapsamında kota tespit edilir); Tablo 9 da belirtilen YHGS ler; ĠĢletilen veya ĠĢlettirilen Örnek Avlaklar; Özel Avlaklar. b) Bek ve sürek avında aynı ücret uygulanır. c) Tablodaki ücretler 1 (bir) yaban domuzu içindir. Yaralamada da bu ücret uygulanır. Ġzin belgesi düzenlenirken 2 (iki) yaban domuzu ücreti peģin olarak tahsil edilir. Avlanamaması, iptal edilmesi durumlarında bu ücret iade edilmez. ç) 2 yaban domuzunun avlanmasından sonra aynı izin belgesiyle 8 yaban domuzu daha avlanabilir. 2 den sonra avlanan yaban domuzlarının avlama ücreti mevzuat çerçevesinde ödenir, tahsil edilir. d) Yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretleri; avcı, acentenin mazeretini müdürlüğe kanıtlaması; av organizasyonunun yapılmasının hava koģullarına bağlı olarak engellediğinin il Ģube müdürlüğünce tespit edilmesi; güvenlik birimlerince av organizasyonunun yapılmasının uygun bulunmadığının resmi yazıyla belirtilmesi durumlarının dıģında baģka bir avcı için ya da aynı avcı için baģka tarihlerde kullanılamaz ve geri ödenmez: e) (d) fıkrasında belirtilen durumlar haricinde sadece YHGS lerde tahsis edilen her bir kotayla yaban domuzu avlanamaması veya organizasyonunun iptal edilmesi durumunda en fazla 2. kez izin verilir. Bu durumda tekrar avlama ücreti alınmaz, avlanma izin ücreti alınır. f) YerleĢim birimlerine Yönerge doğrultusunda verilecek katılım payı oranları, KDV hariç % 0-50 (dahil) arasında olmak üzere bölge müdürlüklerince belirlenir. Bu oranlar ilk organizasyon öncesi tespit edilir av yılı içinde 1 kez olmak koģuluyla belirlenecek bu oranlar derhal Genel Müdürlüğe ve ilgili il Ģube müdürlüklerine bildirilir. g) Cezalı avlama: Bek avında diģi ve yavru avlanması; sürek avında önde giden anaç, en yaģlı diģi yaban domuzunun avlanmasıdır. Cezalı avlama ücreti 1 yaban domuzu için belirlenen ücretin % 50 fazlasıdır. ğ) Devlet avlağı veya planlanan devlet avlağında alan büyüklüğüne göre av organizasyonu yapacak acente sayısı; alanı ha altında 1; ha büyüklüğünde 2; ha üzerindeki olanlarda 3 tür. h) Yerli avcılar av turizmi kapsamında, devlet avlağı ya da planlanan devlet avlağında kota tahsisinin yapılması durumunda avlanabilir. ı) Yemleme süresi, av organizasyonunun baģlangıç tarihinden önceki en fazla 10 gündür. ĠĢletilen örnek avlak ile devlet avlağı veya planlanan devlet avlaklarında sürek avlarının aralığı 61. maddesi kapsamında değerlendirilir. i) ĠĢletilen örnek avlaklarda av organizasyonu hasat tablosu doğrultusunda yapılır. j) Örnek avlak iģletmeciliğinde avlanma planı ve türün özelliğine uygun avlanma Ģekline göre avlanma tarihi, Ģartname ile belirlenir. k) Tablo 9 da belirtilen kotaların (bunlar tahsis edilecektir) dıģında kota ihalesi ya da kota tahsisini alan iģletici veya acente; tarım arazilerine zarar verildiğinin il Ģube müdürlüğünce tespit edildiği YHGS lerde, her bir ihale kotasıyla 2 (iki) yaban domuzunu ücretsiz olarak avlatabilir. Bu durum ihale Ģartnamesinde ya da tahsis yazısında belirtilir. l) DiĢ ölçümü, kafatasının kaynatılıp diģlerin kafatasından ayrılmasından sonra yapılır. 28

29 YERLĠ/ YEREL KATILIM PAYI BAKANLIK PAYI YEREL ĠHALE YERLĠ (36-p) YERLĠ ĠHALE (36-p) YEREL YERLĠ m) Yaban domuzunda aģağıda belirtilen ölçümler yapılır: ġekil 11: Yaban Domuzu Trofe Belirleme Ölçüm ġekli Açıklamalar Sol Sağ 1.1 Her diģin dıģtan kök dibi ile kök ucu arasındaki uzunluklar 1.2 Her iki diģin en kalın yerlerinin uzunluğu 1.3 Her iki üst diģin kalınlıklarının uzunluğu 36. AYI TABLO 10: AYI Ayı KOTALARIN DAĞILIMI AVLAMA ÜCRETĠ (KDV hariç) DAĞITIM MĠKTARI AĠÜ (KDV dahil) ĠL ġube MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI (25) ġavģat 2 1 ARTVĠN Yusufeli 2 1 Borçka GĠRESUN Alucra (36-n) TOPLAM a) 8 ve üzeri yaģ erkek ayılar avlanır. b) Av ve Yaban Hayvanlarının ve YaĢam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 51 ve 55. maddeleri kapsamında Yaban hayatının bulunduğu alanlarda, zayıf ve hastalıklı bireylerin ortamdan uzaklaģtırılmasının sağlanması amacıyla yırtıcı varlığının korunması esastır. Ancak, ayı, kurt, çakal, tilki, sansar, gelincik ve benzeri yırtıcı memelilerin, diğer av ve yaban hayvanı türlerine zarar verecek seviyeye ulaģması durumunda bu yırtıcı türlerle mücadele Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslara göre il müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır ile koruma altında olan yaban hayvanlarından popülasyon büyüklüğünün aģırı artması nedeniyle yaģama ortamlarını tahrip 29

30 edenler, halk sağlığını tehdit edenler, yaban hayvanlarına ve doğal yaģama ortamlarına zarar verenler zararlı olarak kabul edilir. hükümleri çerçevesinde sadece yerli veya yerel avcılar av organizasyonu yapabilir. c) Sadece avlanma izin kartı, avcılık belgesi ve yivli tüfek taģıma ruhsatı olan yerli avcılar baģvurur. BoĢalan veya boģta olan yerli veya yerel avcı kotaları, yerli avlama ücreti karģılığında acentelere tahsis edilir. ç) Av organizasyonunda; büyük çaplı silahlar ve en az 180 grain ağırlığındaki mermi kullanılır. Avcının yanındaki av organizatörü veya kılavuz, rehber, ayının yaralı olması durumundaki tehlikelere karģı müdahale için ruhsatlı av silahı bulundurur. d) BaĢvuru, birinci dönem, ikinci dönem veya birlikte olacak Ģekilde ayrı ayrı form ya da dilekçeyle yapılır. e) Av organizasyonuna en az bir biyolog veya teknik elaman da katılır. f) Ġl Ģube müdürlüğü yetkilileriyle iletiģim kurularak av organizasyonunun yapılacağı sahalar belirlenir. Ġl Ģube müdürlüğü yetkilisinin, Ģefinin belirledikleri veya önerdikleri sahaların dıģında av organizasyonu yapılmaz. g) Yavru taraması yapılıp, yanında yavru bulunan ayıların av organizasyonu yapılmaz. Yavru, genç ayıların zarar görmemesi için av organizasyonu belirleme ve düzenleme çalıģmalarına özen gösterilir, dikkat edilir. ğ) Bek, izleme ve yemleme yöntemiyle av organizasyonu yapılır. Sürek avına izin verilmez, yapılmaz. h) Trofe avcınındır, yurt dıģına çıkarılmaz. ı) Avlarda yaralı ayının izlenmesi ve atıģ yapılan ayının bulunması aģaması hariç köpek izlemesiyle av organizasyonu yapılmaz. i) Far ve projeksiyon ile av organizasyonu yapılmaz, yasaktır. j) Yemleme; et ve bitkisel ürünlerle yapılabilir, ancak canlı yem kullanılması yasaktır. Yemin et ise mutlaka belli bir noktaya sabitlenir. Tuzaklı yem kullanılmaz. k) Trofe ölçümü: Yüzüldükten sonra tüyler hariç kuyruk sokumu ile burun ucu arası uzunluk; sağ koltuk altındaki en dar yerden sol koltuk altındaki en dar yer arası ölçülür. Bu iki uzunluk çarpılır ve 100 e bölünür. Bölüm sonucu ortaya çıkan rakama tüy uzunluğu, tüylerin düzgün yapısı, tüy sıklığı ve parlaklıktan oluģan 3 nitelikten herbiri için % 10 olmak üzere en fazla % 30 u güzellik puanı olarak eklenir. Kafatası ölçümü, kaynatıldıktan sonra izdüģümleri en ve boy olarak alınır. 30

31 l) Avcı tarafından ayının deri ve kafatası alındıktan sonra et ve kemik kısımlarının imha edilmesi, gömülmesi veya yakılması avcı tarafından yapılır. Bu kısımları bilimsel amaçlı kullanmak isteyen kurumlara talepli olmaları durumunda verilir. m) Avlanan bireylerden Ulusal BiyoçeĢitliliğinin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin AraĢtırılması, Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında kullanılmak üzere doku ve kan örnekleri talimata uygun olarak alınır, TÜBĠTAK MAM ın Gebze'de bulunan laboratuarına derhal iletilir. n) Geyik yerleģtirme yapılacak sahalardır. o) Katılım payları, ayı ile mücadele kapsamında il Ģube müdürlüğü ile birlikte verilecek karar çerçevesinde kullanılır. ö) Cezalı avlama ücreti; diģi ya da 7 ve 7 yaģın altındaki ayıların avlanması durumunda avlama ücretinin 2 misli uygulanır. p) Tabloda belirtilen ihale kotaları acentelere, sadece yerli veya yerel avcılara kullandırılmak üzere tablodaki yerli avlama ücretinden ihale edilir. 37. Diğer Türler a) YHGS dıģındaki sahalarda, avına izin verilen karaca, yaban keçisi, kızıl geyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, melez yaban keçisi ve yaban domuzu av organizasyonunda; yeniden izin belgesi alınmaksızın, düzenlenmeksizin av dönemi MAK kararına 31

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1 2014-2015 A V Y I L I ( 1 N İ S A N 2 0 1 4-3 1 M A R T 2 0 1 5 ) A V T U R İ Z M İ U Y G U L A M A T A L İ M A T I I. AVINA İZİN VERİLEN YABAN ve AV HAYVANI TÜRLERİ, AVLANMA TARİH ve AVLANMA ZAMANI ile

Detaylı

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/04/2016 tarih ve 29684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25694

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25694 Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25694 YERLİ VE YABANCI AVCILARIN AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

MİLLİ PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR, MESİRE YERLERİ, AV VE YABAN HAYATI

MİLLİ PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR, MESİRE YERLERİ, AV VE YABAN HAYATI DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ

VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ DOĞA KORUMA VE MĐLLĐ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĐZMETĐN ADI ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) Avcı Eğitim

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ(EN GEÇ) SIRA NO

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ(EN GEÇ) SIRA NO SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Av ve Yaban Hayvanı Üretim ve Yetiştiricilik İzin Belgesi(Ek-3) Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı(Ek-4) İthalata Uygunluk Belgesi (Ek-16/A) (CITES Sözleşmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AV VE YABAN HAYATI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (16. KAT) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTĠÇĠ ÖĞRETĠM ELEMANI VE ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESĠ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETĠM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ,

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAĞLIK HĠZMETLERĠ PLANLAMASI I-Genel Esaslar Anayasamızın 56 ncı maddesinde, Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÜREÇ BİLGİLERİ FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÜREÇ BİLGİLERİ FORMU T.C. ORMAN V SU İŞLRİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA V MİLLİ PARKLAR GNL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÇ BİLGİLRİ FORMU Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi: 3.02.204 Süreç No: /2 Revizyon No: SÜRÇ SORUMLUSU ÜST BİRİM: ALT BİRİM: AV

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLi PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

AVLATILMASIYLA ĠLGĠLĠ ĠHALE (1. PARTĠ)

AVLATILMASIYLA ĠLGĠLĠ ĠHALE (1. PARTĠ) ADIYAMAN ĠL GENELĠNDE YER ALAN ULUBABA-BEZAR DAĞI DA. 1 ADET, AKDAĞ DA.1 ADET, HARMANLI DA. 1 ADET, TUT DA. 1 ADET, BATI ADIYAMAN GA. 1 ADET, ĠNDERE GA. 1 ADET VE KÂHTA GA.1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 7 ADET

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü. Sayı : /405.01/ /08/ VALĠLĠĞĠNE

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü. Sayı : /405.01/ /08/ VALĠLĠĞĠNE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü Sayı : 93778809/405.01/3277566 07/08/2014 Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi: a) Millî Eğitim

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ 1 TARĠH 31 TEMMUZ 8 AĞUSTOS ĠġLEM YERLEġTĠRME ĠÇĠN TERCĠHLERĠN ALINMASI 22 AĞUSTOS

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu 10- ĠHALE KOMĠSYONU OLUġTURULUR. T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55272 06/10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu Sayın Mehmet ATAK Kuruluş Müdür Yardımcısı

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

15 Mart 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE

15 Mart 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE 15 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28942 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 13/05/2009 Karar : 48 Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10/03/2010 Karar : 66

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı. Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yeni

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016 1 SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR 2 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi :

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi : TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Aktif ĠnĢaat Gıda San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.,

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/34/148 numaralı Yürürlük Tarihi : 21/07/2014 HELAL BELGELENDİRME

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü, KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

Kara Avcılığı Kanunu

Kara Avcılığı Kanunu Kara Avcılığı Kanunu Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR 11 Mart 2016 Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Geri Alımına İlişkin Usül ve Esaslar Birinci Bölüm

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015 TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI ENGELLĠ KONTENJANI ** GENEL KONTENJAN 2015 YGS 1,YGS-2 YGS-3,YGS- 4,YGS 5,YGS

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı