AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)"

Transkript

1 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

2 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU... 3 NAKĠT AKIM TABLOSU... 4 FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 5 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 4 FĠNANSAL YATIRIMLAR NOT 5 FĠNANSAL BORÇLAR NOT 6 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 7 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 9 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 10 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 11 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 12 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 ÖZKAYNAKLAR NOT 14 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 15 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER NOT 16 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER NOT 17 FĠNANSAL GELĠRLER NOT 18 FĠNANSAL GĠDERLER NOT 19 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ NOT 20 HĠSSE BAġINA KAZANÇ NOT 21 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 22 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ NOT 23 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR... 36

3 BĠLANÇO VARLIKLAR (Bağımsız (Bağımsız denetimden geçmemiģ) denetimden geçmiģ) Notlar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) ErtelenmiĢ vergi varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar (net) Ticari borçlar (net) Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karģılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler (net) Uzun vadeli yükümlülükler ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar kar/zararları Net dönem karı/zararı TOPLAM KAYNAKLAR KarĢılıklar, koģullu varlık ve yükümlülükler Eylül 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren ara dönem itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 2008 tarihinde onaylanmıģtır. Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

4 30 EYLÜL 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK VE ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT GELĠR TABLOSU ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ (Bağımsız (Bağımsız (Bağımsız (Bağımsız denetimden denetimden denetimden denetimden geçmemiģ) geçmemiģ) geçmemiģ) geçmemiģ) 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Not SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) 14 ( )( ) ( )( ) Brüt satıģ karı ( ) Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) 16 ( ) ( ) ( ) ( ) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (zarar) BRÜT KAR Pazarlama. satıģ ve dağıtım giderleri (-) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri(-) FAALĠYET KARI Finansal gelirler Finansal giderler (-) 18 ( ) ( ) ( ) ( ) VERGĠ ÖNCESĠ KARI Vergi gideri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem vergi gelir/ (gideri) 19 ( ) ( ) ( ) ( ) ErtelenmiĢ vergi gelir/ (gideri) 19 (61.172) ( ) (6.440) DÖNEM KARI HĠSSE BAġINA KAZANÇ (Ykr) 20 19,34 6,77 27,68 11,19 Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

5 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU ÖdenmiĢ sermaye Sermaye Toplam düzeltmesi ödenmiģ Yasal BirikmiĢ Cari Dönem Toplam Sermaye toplamı sermaye yedekler karlar Net Karı Özkaynaklar 1 Ocak GeçmiĢ dönem karına transfer ( ) - Yasal yedeklere transfer ( ) - - Ödenen temettü ( ) - ( ) Cari dönem net karı Eylül Ocak GeçmiĢ dönem karına transfer ( ) - Yasal yedeklere transfer ( ) - - Ödenen temettü ( ) - ( ) Cari dönem net karı Eylül Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar 3

6 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: (Bağımsız (Bağımsız denetimden geçmemiģ) denetimden geçmemiģ) 1 Ocak- 1 Ocak- Notlar 30 Eylül Eylül 2007 Cari dönem net karı Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 8, Kıdem tazminatı karģılığı Personel prim ve izin yükümlülüğü karģılığı BSMV davası ile ilgili gider karģılığı iptali 10 ( ) - Vergi karģılığı Faiz gelirleri, net ( ) ( ) Ödenen faizler ( ) ( ) Alınan faizler Sabit kıymet satıģ karı/(zararı) (285) Aktif ve pasif kalemlerdeki değiģiklikler öncesi faaliyet karı: Menkul kıymetlerde net azalıģ/ (artıģ) ( ) Ticari ve kredili müģterilerden alacaklarda net artıģ ( ) Diğer aktifler ve peģin ödenmiģ giderlerde net artıģ ( ) Diğer pasiflerde net azalıģ / (artıģ) ( ) Ödenen vergiler ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatı 11 (47.088) (6.394) Faaliyetlerden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı: Yatırım amaçlı menkul kıymet alımı - ( ) Maddi duran varlık alımı 8 ( ) ( ) Maddi duran varlık satıģı Maddi olmayan duran varlık alımı, net 9 (31.382) ( ) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) nakit: Finansal borçlardaki net artıģ Ticari borçlardaki net (azalıģ)/ artıģ ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıģ Dönem baģı nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

7 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ( ġirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuģtur. ġirket, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satıģını ve daha önce ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek, bireysel portföy yönetimi yapmak, türev araçların alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetlerin repo veya ters repo taahhüdü ile alım satımı faaliyetlerini her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki belgesi almak suretiyle yapmaktadır. ġirket in merkezi Ġstanbul dadır ve 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle çalıģan sayısı 166 dır (31 Aralık 2007: 164). ġirket in genel müdürlüğü Ġnönü Caddesi, No:42 GümüĢsuyu Taksim - Ġstanbul, Türkiye dedir. NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A. SUNUMA ĠLĠġKĠN TEMEL ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģ olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır. 5

8 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar ve bunlara iliģkin dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu kapsamda geçmiģ dönem finansal tablolarında gerekli değiģiklikler yapılmıģtır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıģında, tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtlara SPK nın Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ine uygunluğun sağlanması için gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak YTL olarak hazırlanmıģtır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi ġirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK nın tebliğlerine uymaktadır. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket in finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. ġirket 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmıģ bilançosu ile 1 Ocak-30 Eylül 2008 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiģim tablosunu ise 1 Ocak-30 Eylül 2007 hesap dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. ġirket in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ve 30 Eylül 2008 ve 30 Eylül 2007 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara dönemlere ait finansal tabloları SPK nın 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlamıģ olduğu Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) esas alınarak hazırlanmıģtır. ġirket in SPK nın 15 Kasım 2003 tarihinde yayımlamıģ olduğu Seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlamıģ olduğu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sona eren bilançosunda, Tebliğ uyarınca hazırlanan aynı tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından gerekli sınıflandırmalar yapılmıģtır. NetleĢtirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. Yeni ya da DüzenlenmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartların ve Yorumların Uygulanması 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) yürürlüğe girmiģtir. AĢağıda listelenen yeni ya da düzeltilmiģ standart ve yorumların halihazırda ya da gelecekte Ģirketin operasyon ve muhasebe politikaları üzerinde etkileri mevcuttur. Aksi belirtilmediği müddetçe, bütün muhasebe politikası değiģiklikleri geriye dönük olarak Ģirketin geçmiģ yıllar karlarına verilen düzeltmeler ile 1 Ocak 2006 itibariyle uygulanmıģtır. 6

9 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) UFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar ve UMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu - Sermaye Açıklamaları standardını tamamlayıcı düzenleme (1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir). Söz konusu standart ġirketlerin finansal araçlara iliģkin maruz kaldığı risklerin niteliği ve sözü edilen finansal riskleri yönetme Ģekli konularında daha detaylı ve geliģmiģ bilgi vermek üzere yeni açıklamalar getirmiģtir. Yeni nicel açıklamalar, Ģirket yönetiminin kullandığı bilgilere dayanarak, maruz kalınan riskin kapsamı konusunda bilgi sağlamaktadır. Açıklamalar maruz kalınan piyasa riskine duyarlılık da dahil olmak üzere kredi riski ve likidite risklerini kapsamaktadır. UFRS 7 Standardının yürürlüğe girmesiyle birlikte "UMS 30-Bankalar ve Benzeri Finansal KuruluĢların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar" standardı yürürlükten kalkmıģtır ve UMS 32-Finansal Araçlar: Açıklamalar ve SunuluĢ standardının bazı unsurlarını değiģtirmiģtir. UMS 1 e yapılan düzeltme ile Ģirketin sermaye seviyesi ve sermaye yönetimine iliģkin açıklamalar getirilmiģtir. Yeni açıklamalara bu finansal tablolarda yer verilmiģtir yılında yürürlüğe giren ve ġirket finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan değiģiklik ve yorumlar: UFRYK 11, UFRS 2 - Grup ve ĠĢletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine ĠliĢkin ĠĢlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir). UFRYK 12, Hizmet Ġmtiyaz AnlaĢmaları (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir). UFRYK 14, UMS 19- TanımlanmıĢ Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan KarĢılıklı EtkileĢimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) Henüz yürürlüğe girmemiģ ve ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiģ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiģiklikler ve yorumlar: UMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) UFRYK 13, MüĢteri Bağlılık Programları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) ġirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüģündedir. B. MUHASEBE POLĠTĠKALARINDA DEĞĠġĠKLĠKLER Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. ġirket, 1 Ocak 2008 den itibaren SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğini uygulamaya baģlamıģ, karģılaģtırmalı finansal bilgileri de bu kapsamda yeniden sunmuģtur. SPK nın Seri: XI, No: 29 tebliğinin uygulanması ġirket in muhasebe politikaları üzerinde önemli bir değiģikliğe neden olmamıģtır. 7

10 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) C. MUHASEBE TAHMĠNLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER VE HATALAR Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak Eylül 2008 ara hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. D. ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir. (a) Ücret, komisyon ve faiz gelir/giderleri (i) Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti komisyonları, portföy yönetimi komisyonları ve acentelik komisyonları tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. Hisse senedi iģlem komisyonları komisyon iadeleri ile netleģtirilmek suretiyle muhasebeleģtirilmektedir. (ii) Faiz gelir ve gideri Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar. (b) Maddi varlıklar Maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiģ amortisman düģüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir (Not 8). Amortisman, maddi varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aģağıda belirtilmiģtir: Binalar Ofis makinaları, mobilya ve mefruģat Motorlu taģıtlar Özel maliyetler 50 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl Maddi varlıkların bilançoda taģınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine indirilir ve ayrılan değer düģüklüğü karģılığı gider hesapları ile iliģkilendirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluģan kar veya zarar, düzeltilmiģ tutarlar ile tahsil olunan tutarların karģılaģtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 8

11 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) (c) Maddi olmayan varlıklar Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiģ hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 5 yıl olan tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur (Not 9). Değer düģüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir. (d) Finansal araçlar (i) Alım-satım amaçlı menkul kıymetler Alım satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kar sağlamak amacıyla alınan veya kısa dönemde kar sağlamak amacıyla hazırlanmıģ bir portföyde bulunan menkul kıymetlerdir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak iģlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin rayiç değerlerinin belirlenmesinde bilanço tarihi itibariyle oluģan bekleyen en iyi alıģ fiyatı baz alınmıģtır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin rayiç değerindeki değiģiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda Diğer faaliyetlerden gelir/gider ve kar/zarar a dahil edilir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerden elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar hesabına dahil edilmiģtir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler iģlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. (ii) Yatırım amaçlı menkul kıymetler ġirket, yatırım amaçlı menkul kıymetlerini satılmaya hazır menkul kıymetler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler olarak sınıflandırmaktadır. Belirli olmayan bir süre için yatırım amaçlı olarak elde tutulan ve likidite ihtiyacı, faiz, kur veya hisse senedi fiyatlarında meydana gelecek değiģikliklere göre elden çıkarılabilecek menkul kıymetler satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılmıģtır. ġirket yönetimi, bu tür menkul kıymetlerin sınıflandırmasını alım tarihinde yapmaktadır. Satılmaya hazır menkul kıymetler, ilk alım tarihlerinde maliyet değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri bilanço tarihi itibariyle borsa değerleri ile veya indirgenmiģ nakit akımı yöntemiyle gösterilmek suretiyle rayiç değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. Rayiç değerlerde meydana gelen tüm değiģikliklerin etkisi özkaynaklar altında muhasebeleģtirilir. Bu tür varlıkların rayiç değerlerinde geçici olmayan bir değer düģüklüğünün saptanması halinde, bu tür değer düģüklüklerinin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bu menkul kıymetler elden çıkarıldığı zaman birikmiģ rayiç değer düzeltmeleri gelir tablosuna transfer edilmektedir. 9

12 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koģulların sağlanmıģ olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul değerlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak Ġskonto edilmiģ bedeli ile değerlenmektedir. Yatırım amaçlı menkul kıymetleri elde tutarken kazanılan faizler faiz geliri olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Temettü alacakları ise ayrı olarak temettü gelirleri Ģeklinde finansal tablolarda gösterilmektedir. Portföyde yer alan menkul kıymetler iģlem tarihlerinde finansal tablolara yansıtılmaktadır. (iii) Satım ve geri alım anlaşmaları Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ( repo ) finansal tablolara yansıtılır ve karģı tarafa olan yükümlülük müģterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satıģ ve geri alıģ fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle hazır değerler hesabına ters repo alacakları olarak kaydedilir. (iv) İşletme kaynaklı krediler ve kredi değer düşüklüğü karşılığı ġirket in borçluya doğrudan nakit sağlamak yoluyla verdiği krediler ġirket tarafından verilen krediler olarak sınıflandırılır ve iskonto edilmiģ değerleriyle bilançoda gösterilirler. Verilen bütün krediler nakit tutar borçluya tahsis edildikten sonra finansal tablolara yansıtılır. ġirket müģterilerine hisse senedi alımları için kredi kullandırmaktadır. Kredi değer düģüklüğü için ġirket in bütün alacaklarını toplayamayacağına dair tarafsız kanıtlar olması durumunda değer düģüklüğü karģılığı ayrılır. KarĢılık tutarı kredilerin defter değerleriyle net gerçekleģebilir değerleri arasındaki farka eģit olmaktadır. Net gerçekleģebilir değer ise teminat ve garantiler de dahil olmak üzere gelecekte gerçekleģecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihine iskonto edilmiģ değeridir. (e) Kur değiģiminin etkileri Yabancı para cinsinden olan iģlemler, iģlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, yıl sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıģ kurundan Türk lirasına çevrilmiģtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili yılın gelir tablosuna dahil edilmiģtir. (f) Hisse baģına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse baģına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye de Ģirketler mevcut hissedarlara birikmiģ karlardan ve yeniden değerleme fonundan hisseleri oranında hisse dağıtarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini arttırabilir. Hisse baģına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıģ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baģına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 10

13 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) (g) Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. (h) KarĢılıklar KarĢılıklar, ġirket in hesap dönemi itibariyle süre gelen bir yasal veya yaptırıma tabi yükümlülüğü olması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunması ve tutar hakkında güvenilebilir bir tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır. (i) Finansal kiralamalar (ġirket in kiralayan olduğu durumlar) ġirket, finansal kiralama yoluyla elde ettiği varlıklarını Rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düģük olanı nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu varlıklar faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleģmelerinden kaynaklanan borçlar konsolide bilançoda Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar kaleminde gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kar farkı giderleri gelir tablolarına yansıtılmaktadır. Faaliyet kiralaması ile ilgili iģlemler ilgili sözleģme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. (j) ĠliĢkili taraflar Bu finansal tablolar açısından ġirket in ortakları ve ġirket ile dolaylı sermaye iliģkisinde olan kuruluģlar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. grup Ģirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilgili taraflar olarak tanımlanmaktadır. Ġlgili taraflarla dönem içerisinde genel olarak piyasa koģullarına uygun belli iģlemler gerçekleģtirilmiģtir (Not 21). (k) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dıģındaki vergi giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleģtirilmektedir (Not 19). Ertelenen vergi Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. 11

14 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Önemli geçici farklar, maddi varlık değer düģüklüğü karģılığından, personel prim tahakkukundan, duran varlıkların ve menkul kıymetlerin kayıtlı değeri ile vergi matrahı arasındaki farklardan ve kıdem tazminatı karģılığından doğmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluģan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır (Not 19). (l) ÇalıĢanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatları Kıdem tazminatı karģılığı, Grup un kanuni bir zorunluluğu olarak Türk ĠĢ Kanunu nun gerektirdiği Ģekilde hesaplanmakta ve Grup çalıģanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması, iliģkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağırılması veya vefatı durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının bilanço tarihindeki tahmini değerini yansıtmaktadır (Not 11). (m) Nakit akım tablosu Nakit akım tablolarının düzenlenmesi amacıyla, ġirket nakit ve nakit benzeri değerler olarak kasa ve bankalardan alacakları dikkate almıģtır (Not 3). (n) Sermaye ve temettüler Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiģ kardan indirilerek kaydedilir. (o) Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası ( VOB ) ĠĢlemleri VOB piyasasında iģlem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan iģlemler sonucu oluģan kar ve zararlar esas faaliyetler diğer gelirler içerisinde sınıflandırılmıģtır. Açık olan iģlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan değerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırması sonucu oluģan faiz gelirleri netleģtirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmiģtir. E. ÖNEMLĠ MUHASEBE DEĞERLENDĠRME, TAHMĠN VE VARSAYIMLARI Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluģtuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 12

15 NOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa Vadesiz mevduatlar Vadeli mevduatlar Ters repo alacakları Nakde eģdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardan alacaklardan ve alım-satım amaçlı menkul kıymetlerden oluģmaktadır. 30 Eylül 2008 tarihinde nakde eģdeğer varlıkların tutarı YTL (31 Aralık 2007: YTL) dir. Kasa Bankalardaki vadesiz mevduatlar Bankalardaki vadeli mevduatlar Geri satım taahhütlü menkul kıymetler NOT 4 - FĠNANSAL YATIRIMLAR a) Dönen varlıklar Alım satım amaçlı menkul kıymetler Devlet tahvilleri ve hazine bonoları Hisse senetleri (Halka açık) Yatırım fonları ġirket in 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarındaki ve YTL (31 Aralık 2007: YTL) nominal değerli menkul kıymetleri teminat olarak verilmiģtir. b) Duran varlıklar Hisse senetleri Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerinde geçici olmayan bir değer düģüklüğü saptanması halinde, bu tür değer düģüklüklerinin etkisi gelir tablosunda iliģkilendirilmektedir.

16 NOT 4 - FĠNANSAL YATIRIMLAR (Devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar halka açık olmayan aģağıdaki Ģirketlerin hisselerinden oluģmaktadır: Hisse oranı % Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım ĠĢletmeleri A.ġ. 0, GeliĢen ĠĢletmeler Piyasaları A.ġ. 1, Ak Finansal Kiralama A.ġ. 0, Ak Portföy Yönetimi A.ġ. 0, NOT 5 - FĠNANSAL BORÇLAR BPP Borçlar Banka Kredileri NOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Kısa vadeli ticari alacaklar: Kredili müģterilerden alacaklar Verilen depozito ve teminatlar DanıĢmanlık faaliyetlerinden alacaklar Verilen avanslar ġirket, hisse senedi iģlemlerinde kullanılmak üzere müģterilerine kredi tahsis etmektedir. ġirket, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle, verdiği kredilere karģı toplam piyasa değerleri YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarında olan borsada iģlem gören hisse senetlerini teminat olarak elde tutmaktadır. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Ģüpheli ticari alacak yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur). Kısa vadeli ticari borçlar: Satıcılara borçlar Diğer ticari yükümlülükler MüĢterilere borçlar

17 NOT 7 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR Diğer kısa vadeli alacaklar MüĢterilerden alacaklar Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası ndan ( VOB ) alacaklar Takasbank tan alacaklar Diğer alacaklar NOT 8 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR Yapılmakta TaĢıt Mobilya ve olan Özel Binalar araçları demirbaģlar yatırımlar maliyetler Toplam Net defter değeri, 1 Ocak Ġlaveler Transferler (90.445) - (90.445) ÇıkıĢlar, net - - ( ) - - ( ) ÇıkıĢlar amortismanı Amortisman gideri ( ) (10.855) ( ) - ( ) ( ) Net defter değeri, 31 Aralık Aralık 2007 Maliyet, değer düģüklüğü netleģmiģ olarak BirikmiĢ amortisman ( ) (31.150) ( ) - ( ) ( ) Net defter değeri Net defter değeri, 1 Ocak Ġlaveler ÇıkıĢlar - - (1.083) (33.600) - (34.683) ÇıkıĢlar amortismanı Amortisman gideri ( ) (8.142) ( ) - ( ) ( ) Net defter değeri, 30 Eylül

18 NOT 8 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 30 Eylül 2008 Maliyet, değer düģüklüğü netleģmiģ olarak BirikmiĢ amortisman ( ) (39.292) ( ) - ( ) ( ) Net defter değeri Mobilya ve demirbaģların YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarındaki kısmı finansal kiralama yolu ile alınmıģtır; bu varlıkların 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle birikmiģ amortisman tutarı YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). Değer düģüklüğü, ġirket in yönetim binası olarak kullanılan varlık ile ilgilidir. Değer düģüklüğüne uğramıģ binanın piyasa fiyatı baz alınarak bulunan net satıģ fiyatının geri kazanılabilir tutarı ifade ettiği varsayılmaktadır. NOT 9- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle Net defter değeri, 1 Ocak Ġlaveler Transferler ÇıkıĢlar, net - Ġtfa payı ( ) Net defter değeri Aralık 2007 Maliyet BirikmiĢ itfa payı ( ) Net defter değeri Eylül 2008 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle Net defter değeri, 1 Ocak Ġlaveler Transferler ÇıkıĢlar, net - Ġtfa payı ( ) Net defter değeri Eylül 2008 Maliyet BirikmiĢ itfa payı ( ) Net defter değeri

19 NOT 10 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (a) Kısa vadeli borç karģılıkları Personel prim karģılığı Personel izin karģılığı BSMV davası ile ilgili gider karģılığı Eylül 2008 tarihi itibariyle, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Gelirler Genel Kontrolörü nün Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ) konulu Ocak - Aralık 2001 vergilendirme dönemi için ġirket te yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan 11 Aralık 2006 tarihli vergi inceleme raporunda, Ocak - Aralık 2001 dönemi için ,19 YTL tutarındaki BSMV nin Vergi Usul Kanunu nun 29. maddesi uyarınca ġirket adına ikmalen tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıģ ve ġirket tarafından DanıĢtay a 13 ġubat 2008 tarihinde yürütmenin durdurulması ve birinci derece vergi mahkemesinin kararının bozulması talebinde bulunulmuģtu. ġirket 27 ġubat 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının UzlaĢma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun çerçevesinde 23 Haziran 2008 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile uzlaģmıģ ve bu inceleme raporuyla ilgili YTL 18 taksitte ödemekle yükümlü hale gelmiģtir (Not 12). Bu çerçevede, ġirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarında ayrılan YTL tutarındaki karģılığın YTL si cari dönemde iptal edilmiģtir (Not 16). (31 Aralık 2007: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Gelirler Genel Kontrolörü nün Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ) konulu Ocak - Aralık 2001 vergilendirme dönemi için ġirket te yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan 11 Aralık 2006 tarihli vergi inceleme raporunda, Ocak - Aralık 2001 dönemi için YTL tutarındaki BSMV nin Vergi Usul Kanunu nun 29. maddesi uyarınca ġirket adına ikmalen tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıģtır. Buna istinaden, ġirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hesaplanan YTL tutarındaki gecikme faizi ve vergi ziyaı ile ilgili ikmalen tarh edilen tutar kadar olan cezanın toplamı ile birlikte YTL tutarındaki Ģarta bağlı yükümlülüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, ġirket in vergi inceleme raporunda eleģtiri konusu yapılan konuya iliģkin olarak 7 Mayıs 2004 tarihinde aldığı mukteza bulunmaktadır. ġirket yönetimi bu vergi inceleme raporu ile ilgili 30 Nisan 2007 tarihinde uzlaģmayı kabul etmeyerek ilgili inceleme raporunda tarh edilen verginin iptali amacıyla dava açmıģtır. ġirket e ilgili davayı kaybettiği 7 ġubat 2008 tarihinde tebliğ edilmiģ ve bu geliģmeyi müteakip ġirket tarafından DanıĢtay a 13 ġubat 2008 tarihinde yürütmenin durdurulması ve birinci derece vergi mahkemesinin kararının bozulması talebinde bulunulmuģtur. ġirket yargı sürecinin devam etmesine istinaden ve 27 ġubat 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının UzlaĢma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun çerçevesinde iģletmeden çıkması muhtemel kaynakların tutarını YTL olarak tahmin etmiģ ve ilgili Ģarta bağlı yükümlülüğü için bu tutarda karģılık ayırmıģtır.) 17

20 NOT 10 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) (b) Verilen teminat mektupları Üçüncü Ģahıslara verilen Yeni Türk Lirası teminat mektupları aģağıdaki gibidir: Takasbank Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üsküdar 4. Ġcra Müdürlüğü VOB Nakit Teminat ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Diğer (c) VOB iģlemleri 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle ġirket in VOB iģlemlerinde 111F-IX kontratından 50 adet uzun pozisyonu bulunmaktadır. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılan YTL lik tutar VOB a verilen teminatlardan oluģmaktadır (31 Aralık 2007: Yoktur). (d) Saklama hizmeti / diğer MüĢteriler adına saklanması amacıyla emanette tutulan hazine bonosu ve devlet tahvilleri, hisse senetleri ile yatırım fonlarının 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle nominal tutarları sırasıyla YTL, YTL, YTL dir (31 Aralık 2007: YTL, YTL, YTL). MüĢteriler adına yapılan repo/ters repo iģlemlerinin vade sonu dönüģ tutarı 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). (e) Davalar 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle ġirket aleyhine açılan çeģitli davaların toplam tutarı YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). ġirket aleyhine açılan davalarla ilgili olarak, geçmiģ uygulamalar ve mevcut deliller çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu davaların mücerret iddialara dayanılarak açıldığından ötürü, kaybedilmesinin muhtemel olmadığı göz önüne alınarak herhangi bir karģılık ayrılmamıģtır. NOT 11 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ÇalıĢanlara sağlanan faydalar Kıdem tazminatı yükümlülüğü Kıdem tazminatı karģılığı aģağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 18

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı