GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 18 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine baflland HABER 17 DE Ö rencilere ev konforunda yurt imkan Cumhuriyetin 90. Y ldönümü bütün yurtta ve KKTC de ve d fl temsilciliklerimizde coflkuyla kutland. Kutlama programlar çerçevesinde Baflkent Ankara ve stanbul olmak üzere kentlerde etkinlikler düzenlendi. HABER 17 DE HABER 18 DE Türkiye, 150 y ld r bekledi i hayaline, binlerce iflçi, 1343 teknik uzman ve mühendisin çal flmalar sonucunda Cumhuriyet'in 90. y ldönümünde kavuflacak. Asya ve Avrupa'y deniz alt ndan demiryolu ba lant s yla birlefltirecek Marmaray, 29 Ekim'de Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Erdo an taraf ndan aç lacak. SANCAKTEPE YE 3 YEN TES S DAHA AÇILDI Haberi 15 de YEN MAHALLE DE ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR Haberi 16 da ET MESGUT TA KIfiI DOLU DOLU GEÇ RMEK STEYENLERE MÜJDE Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Rockç imama yurt d fl ndan teklif geldi ANTALYA - fiam L KAHVEC - Kafl ta P narbafl Köyü Camisi nde imaml k yapan, FiRock adl müzik grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer e yurt d fl ndan konser teklifleri geldi. Kafl n P narbafl Köyü Camisi nde imaml k yapan Tüzer, Erkin Koray n eski gitaristlerinden, ayn zamanda Kramp Grubu nun kurucular ndan Do an Sakin ve baterist dris Tübcil ile may s ay nda FiRock isimli rock grubu kurmufltu. Grup, single parças Mevlaya Gel e klip çekmifl, ilk konserlerini Ramazan Bayram nda Kafl Liman nda vermiflti. Tüzer, AA muhabirine yapt aç klamada, Kurban Bayram nda Kafl ilçesinin Kalkan beldesi yak nlar ndaki Patara Antik Kentte konser vermeyi planlad klar n ancak gerekli izinleri alamad klar için iptal ettiklerini söyledi. Konserin paral olmas ndan dolay yaz flmalar Kafl Merkez lkö retim Okulu Aile Birli i Derne inin yürüttü ünü ifade eden Tüzer, Kafl Kaymakaml n n konser izni için l Kültür ve Turizm Müdürlü ünden onay al nmas n gerekti ini belirtti ini, yap lan görüflmeler neticesinde Patara da konser verilmesine izin verilmedi ini bildirdi. Kafl Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay syla ilçede konserler düzenleyece ine de inen Tüzer, FiRock Grubu olarak 29 Ekim de ücretsiz konser vermek için Kafl Belediyesine teklifte bulunduklar n ancak uygun görülmedi ini kaydetti. Tüzer, konser için yurt d fl ndan mailler ald n anlatarak, Tunus ta köklü bir aile mart ay nda ülkede yap lacak festivalde konser vermem için teklif gönderdi. Amerika dan bir kifli de misyonumuzu be endi ine ve ülkede turneler ayarlayarak konserler vermemi sa layaca na dair mail atarak davet etti. Her iki kifliyle görüflmelerimiz devam ediyor dedi. Albüm haz rl klar na da devam ettiklerini bildiren Tüzer, albümün ç kmas n n ard ndan konser tekliflerinin artaca na inand n dile getirdi. FiRock Grubu nda vokalist Ahmet Muhsin Tüzer, gitarist Do an Sakin, baterist dris Tübcil, bas gitarist Serdar Ramazono lu ve back vokalde An l Kovastan yer al yor. (AA) 29 Ekim 2013 Ryu Goto, stanbul da konser verecek STANBUL - Dünyaca ünlü keman sanatç s Ryu Goto, stanbul da konser verecek. Uluslararas müzik otoriteleri taraf ndan yüzy l n en kabiliyetli violonistleri aras nda gösterilen Ryu Goto, Afrodisias Antik Kenti nin korunmas na ve geliflmesine yard mc olmak amac yla 1987 y l nda kurulan Geyre Vakf yarar na düzenlenecek konser kapsam nda 14 Kas m da fl Sanat ta sahne alacak. Ryu Goto, konserde flef Hakan Sensoy yönetimindeki Filarmonia stanbul ile müzikseverlerin karfl s nda olacak. Müzi e 3 yafl nda bafllayan Ryu Goto, 7 yafl nda Japonya da 12 flehri kapsayan ilk turnesine ç kt. Londra Filarmoni, Symphonica Toscanini, Vancouver, Avrupa Birli i Gençlik Orkestras, Shangai ve Taipe Orkestralar ve New York Filarmoni ile birçok kez konserler veren sanatç, dünyada en çok takip edilen violonistlerin bafl nda yer al yor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 29 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Zilhicce 14 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Marmaray, esnaf da vatandafl da sevindirecek STANBUL - Marmaray çal flmalar s ras nda toz ve gürültü sebebiyle iflleri düflen esnaf aç l flla beraber ifllerinin artmas n bekliyor. Vatandafllar ise Marmaray dan memnun olduklar n ve hay rl olmas n temenni ettiler. Esnaf Cemal fieftalio lu Marmaray n çal flmalar s ras nda ifl kayb yafland n ama Marmaray n aç lmas yla beraber ifllerinin artaca düflüncesinde oldu unu söyledi. fieftalio lu, Marmaray n kapal oldu u dönemlerde buradaki inflaat çal flmalar ndan dolay bize ifl yapamad k. Dolay s yla çok s k nt lar yaflad k. Çevre esnaf olarak herkes s k nt yaflad. Aç ld ktan sonraki beklentilerimizde gel geç müflteri portföyü düflünüldü ü için yüzde 20 gibi esnafa bir etkisi olaca n düflünüyoruz. 8 sene civar nda sürdü inflaat. Çevredeki çay bahçelerinde tozdan dolay ifl kayb oldu insanlar gezemedi dolaflamad. fleklinde konufltu. Necmi Genço uz adl vatandafl da gecikmifl ama geç de olsa güzel bir geliflme oldu unu ifade ederek, Çok güzel bir geliflme, bu eserin zaten Abdulmecit zaman na dayand n söylediler. Bu zamana kadar gecikmifl ama geç de olsa çok güzel bir geliflme, halk m za hay rl u urlu olsun. Hizmetler güzel her fley güzel, be enen olur be enmeyen olur ama genelde toplumumuz bu hizmetleri takdir ediyor, bizde hay rl olmas n diliyoruz. dedi. Marmaray n çevre düzenlemeleri ve aç l fl için son çal flmalar belediye ekipleri taraf ndan h zla sürüyor. (CHA) Yozgatl çiftçiler TKDK ile traktörlerini yeniliyor YOZGAT - Yozgatl çiftçiler, Tar m K rsal Kalk nma Kurumu'na (TKDK) verdikleri projelerle traktörlerini yeniliyor. Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen TKDK, bugüne kadar ç kt 11 proje ça r döneminde çiftçilerin teknolojik olarak da kalk nd r yor. Projelerde çiftçiler özellikle traktörlerini yenilerken bunun yan nda di er alet ve ekipman deste inde de faydalan yor. Yozgat n Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Memiflo ullar Traktör Bayii flletmecisi Yusuf Baran, TKDK nin verdi i desteklerle çiftçilerin traktörlerini yenilemeye bafllad n belirtti. Baran, Yozgat m z co rafi konum itibariyle önemli tar m alanlar na sahip. Çiftçiler genelde eski traktör kullan yor. Ancak verilen desteklerle çiftçilerimiz hem traktörlerini hem de alet ve ekipmanlar n yeniliyor. TKDK nin verdi i desteklerle son bir y l içerisinde traktör sat fllar m z yükseldi. Çiftçilerimiz eski traktörlerini getirerek yenisiyle takas yap yor. Böylece çiftçimiz daha yeni ve konforlu traktörleri kullan yor. dedi. Sinan Biçer isimli çiftçi haz rlad projenin TKDK taraf ndan kabul edildi ini ve bu sayede traktörünü yeniledi ini söyledi. Biçer, "Bütün çiftçilerimiz proje haz rlayarak hem alet ekipman n yenilemifl, hem de verilen desteklerden yararlan r." diye konufltu. (CHA) ntihar ettikleri iddia edilen askerlerin aileleri Meclise gidiyor BATMAN- Batman'da de iflik tarihlerde askerde intihar ettikleri iddia edilen askerlerin aileleri, 19 Kas m'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitmeye haz rlan yor. Mecliste Baflbakan ve Cumhurbaflkan ile görüflme talebinde bulunacaklar n belirten aileler, adil yarg lama yap lmas, anayasa mahkemesinin bu tür flüpheli ölümleri araflt rmas n ve çocuklar n n flehit statüsüne al nmas n talep edecek. MA DUR YET M Z ANCAK BAfiBAKAN VE CUMHURBAfiKANI G DER R Türkiye'nin bütün illerinden meclise gitmeyi ve bu olaylar yapacaklar bas n aç klamas ile duyurmak istediklerini söyleyen fiehmus Özcan, "Baflbakan ve Cumhurbaflkan na ulafl p sorunlar m z anlatmaya çal flaca z. Ma duriyetimizi giderirse Baflbakan ve Cumhurbaflkan giderir. Adil bir yarg lama ve ölen askerlerin flehit statüsüne al nmas n istiyoruz." dedi. Anayasa mahkemesinin bu tür flüpheli ölümleri araflt rmas n ve çocuklar n n flehit statüsüne al nmas n talep eden Nezir Tirki ve Mirze Adl ise, "Ma dur aileler olarak mecliste Baflbakan ve Cumhurbaflkan ile görüflmek istiyoruz. Çocuklar m z askere vatani görevlerini yapmalar için gönderdik ama cenazeleri bize geldi. Birço unun intihar etti i ileri sürüldü. Biz devletimize güvenerek çocuklar m z vatani görevlerine gönderdik. Bununla ilgili komisyonun kurulmas n istiyoruz." fleklinde konufltu. (CHA)

4 4 YARIN Lübnan daki Osmanl eserleri kurtar lmay bekliyor BEYRUT - HAMZA TEK N - Lübnan n baflkenti Beyrut ta Osmanl döneminden kalma çok say da tarihi eser kaderine terk edilmifl durumda. ç savafl n ard ndan baz Osmanl eserleri restore edilerek resmi kurum olarak kullan lsa da Beyrut ta çok say da eser onar lmay bekliyor. Kültür Bakanl Tarihi Eserler Müdürlü ü nden konuya iliflkin AA muhabirine aç klamada bulunan bir yetkili, söz konusu eserlerle ilgili Türkiye Büyükelçili i ne baflvurduklar n ancak Lübnan da yaflanan güvenlik sorunlar nedeniyle sonuç alamad klar n dile getirdi. Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarl k Enstitüsü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri, günümüzde Beyrut taki çok say da Osmanl eserinin ihmaller dolay s yla kötü durumda oldu unu belirtti. Beyrut Tren stasyonu ndaki baz bölümlerin y k lmaya yüz tutmufl oldu unu dile getiren Tedmuri sözlerini flöyle sürdürdü: Baflkentin kuzeyinde 1895 y l nda infla edilen Beyrut Tren stasyonu acil restorasyon bekleyen eserlerin bafl nda yer al yor. Lübnan Demiryollar n n merkez binas olarak da kullan lan istasyonun yolcu bekleme salonu daha önce restore edildi ancak geriye kalan bölümleri ise y k lmaya yüz tutmufl durumda. Tedmuri, stasyon binas n n restore edilerek içindeki tarihi vagonlar yla müzeye dönüfltürülmesi, insanlar, bir as r önce Osmanl n n stanbul-hicaz demiryollar tarihine götürecek dedi. Y k lman n efli ine gelmifl Katrina Hastanesi olarak bilinen El- Mihceri es-s hhi binas n n da acilen restore edilmeye ihtiyac oldu unu söyleyen Tedmuri, onar lmay bekleyen bir di er eserin ise Sultan II. Abdülmecid in tahta ç k fl n n 25. y l dönümü münasebetiyle 1902 y l nda Beyrut halk taraf nda yapt r lan Hamidiye Sebili oldu unu aktard. (AA) DÜZCE - ABDÜLHAM D HOfiBAfi - BARIfi ZENG N - Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde görevli ö retim üyeleri, Yüzey Araflt rma Projesi ile Bat Karadeniz deki antik yerleflim birimlerini gün yüzüne ç karmay hedefliyor. DÜ Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurperi Ayengin, AA muhabirine yapt aç klamada, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ünün izniyle 6 y l sürecek araflt rma projesi haz rlad klar n söyledi. Projenin tarihi yerleflim yerlerinin tespiti için önem arz etti ini kaydeden Ayengin, Projemiz Düzce nin Akçakoca ilçesi ve Konuralp beldesinden bafllayacak. Kuzeyden güneye olmak üzere devam edece iz dedi. Bat Karadeniz de daha önce benzeri bir çal flman n yap lmad n belirten Ayengin, Bakanl m z n izni sayesinde çal flmalar m za bafllama f rsat bulduk. Arkeolojik haritada yerleflim yerlerinin tarihi hakk nda bilgi edinece iz. Erken yerleflim yeri midir, yoksa daha geç kurulan yerleflim yerleri midir, bunlar hakk nda bilgi toplayaca z. Prusias Ad Hypium antik kentindeki tiyatro ile buldu umuz yerleflim yerlerinin ba lant lar n tespit edece iz fleklinde konufltu. - Kal nt lar, arkeoloji bilim dal na çok önemli veriler katacakt r Projenin Türk ve Turizm dünya arkeolojisi aç s ndan önem arz etti ine dikkati çeken Ayengin, Bat Karadeniz bölgesindeki antik ça lara ait kal nt lar ve yerleflim yerlerinin tespiti halinde tarihe fl k tutulabilece ini vurgulad. stanbul un Pendik ilçesinde Marmaray kaz lar s ras nda erken dönem yerleflim yerlerine ait kal nt lar n gün yüzüne ç kar ld n an msatan Ayengin, sözlerini flöyle sürdürdü: Sakarya da da yüzey araflt rmalar bafllatt k. Karadeniz bölgesinde bu tip yüzey araflt rmalar son 5 y la kadar yap lmam flt. Son zamanlarda Bat Karadeniz de bu tip araflt rmalar s kça yap lmaya baflland. Buradan ç kan kal nt lar arkeoloji bilim dal na çok önemli veriler katacakt r. Bu çal flmalar n iznini alm fl olmaktan çok mutluyuz. DÜ nün Kültür ve Turizm Bakanl ile ortaklafla yürüttü ü projenin giderlerini kendi kaynaklar m zla 29 Ekim 2013 Bat Karadeniz in tarihi gün yüzüne ç kar lacak karfl lamaya çal flaca z. DÜ, Akçakoca Belediyesi, Konuralp ve Düzce belediyeleri bize ellerinden gelen deste i vermek için çabal yor. Bursa ve Eskiflehir de yak n dönemde yap lan yüzey araflt rmalar kapsam nda yeni yerleflim yerleri belirlendi ine iflaret eden Ayengin, Bat Karadeniz de antik yerleflim yeri bulunmamas n n mümkün olmad n dile getirdi. Bu çal flmalar n sonunda arkeoloji bilim dal na ve turizme çok fleyler kazand raca m za inan yoruz diyen Ayengin, Biz de höyük, yamaç ve düz yerleflim yerlerini araflt raca z. Buldu umuz yerleflim yerlerinin hangi dönemlere ait oldu unu tespit edece iz. Yüzey Araflt rma Projesi sayesinde Bat Karadeniz bölgesinde bulunan her türlü sit alan n n tespiti yap lacak. leride tarihi ba lant lar daha iyi kurmam z sa layacak. Bu aç dan projeyi çok önemsiyoruz. (AA)

5 29 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Avrupa da bir baflkent. 2. Hor görmek. 3. Birinci Dünya Savafl nda Osmanl Ordusunda giyilen flapkaya benzer bir bafll k. Bir nota. 4. Gözleri görmeyen. Mutedil. 5. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Cüsseli. 6. Binek hayvan. Silah. 7. Uzakl k anlat r. Bir geminin baflka bir gemiden ya da k y dan ayr lmas. 8. Meyve, sebze satmak için kurulmufl derme çatma dükkân. Müspet ilimlerin genel ad. 9. Keten dövmeye yarayan tokmak. 10. Düzine say s. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. 11. Eski dilde flarap. Küçük bir limon türü. Nikelin simgesi. 12. Çabuk, hemen yap lma gerekli i, acelecilik. 13. Hint edebiyat nda bir çeflit epik dram. Yumurtan n bir bölümü. 14. Gerekenden eksik. Bir ilimiz. 15. Çirozluktan sonra ya lanmaya bafllayan uskumru. Mesafe. 16. Bir nota. Ahenk. 17. Bir tür etli ve büyük zeytin. 18. Köpek. Süreç. 19. Güvey. sviçre de bir akarsu. 20. K s r, verimsiz. Ergenlik sivilcesi. Yukar dan afla ya: 1. Onur k rma. Ad belirtilerek yap lan. Burmal çivi. 2. Mertebe, barem, rütbe. Favori. ngin, duma, nezle. fienlik kemeri. 3. Efelek. Hasta olmama durumu, sa l k, esenlik. Temiz. Bir nota. 4. K rsal bölgelerde sözü geçen varl kl kimse. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. Halk n afla tabakas. 5. Çarp k, e ri a z ya da flafl göz. Valinin makam ve bu makama ba l resmi dairelerin tümü. Bir kumar oynama arac. 6. Edirne ilinin bir ilçesi. Tanr bilimi. 7. Alkollü bir içki. Kale hende i. skambil kâ tlar yla oynanan bir oyun. Eskimolar n deriden yap lm fl kay klar na verilen ad. 8. Kemiklerin toparlak ucu. Konuk. Birbirine ba l iki tekneden oluflan bir tür gezinti teknesi. 9. Kötü, çirkin, sevimsiz. namaza ça r. Bir ya fl türü. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. 10. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. K y, sahil. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 29 Ekim 2013 Tehlikeli madde tafl mac l nda 100 milyon Euro tasarruf yap lacak Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin tafl nmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)'nün Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atanmas ile kademeli olarak 100 milyon Euro'ya varan tasarruf sa lanaca- na iflaret etti. ANKARA - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin tafl nmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)'nün Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atanmas ile kademeli olarak 100 milyon Euro'ya varan tasarruf sa lanaca na iflaret etti. Y ld - r m, "Param z burada kalacak. Bu ifli bilen idare de ve sektörde yetiflmifl kayna m z oluyor." dedi. TSE, 6 Mart 2013'de Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin t flanmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atand. Bu yetkilendirme ile daha önce ürünlerin yurt d fl na göndererek belge alan Türk firmalar belgelendirme ve muayene ifllemlerini ülke s n rlar içerisinde gerçeklefltirme imkan na sahip oldu. Bafllat lan faaliyetler çerçevesinde pek çok firma TSE'ye tehlikeli madde taflmac l nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar için tasar m onay ile Tehlikeli Maddelerin Karayolar ile Tafl nmas (ADR) araç onay sertifikas 'Ulusal Belge'lerini almak için baflvuruda bulundu. Baflvurular sonuçlanan ilk 7 firma belgelerini, TSE'de düzenlenen 'Tehlikeli Maddelerin Tafl nmas nda Kullan lan Araç, Tank ve Ambalajlar n TSE taraf ndan Test ve Belgelendirilmesi, lk Belge Teslim Töreni nde ald. Törene Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Nihat Ergün kat ld. Programda konuflan Bakan Y ld - r m, Türkiye için ulusal bir ve yeni bir iflin bafllat lmas vesilesi ile bu törenin gerçekleflti ini dile getirdi ve ADR'ye yönelik konvansiyonu Türkiye'nin kabul etti ini aç klad. Ülkelerin her tekonoji ürününü üretebilece inin ancak, yap lan bu ürünün dünya taraf ndan tan nmas n n önemli oldu unu alt n çizen Bakan Y ld r m, "Bir ürün gelifltiriyorsunuz, sal yorsunuz yola. S n r ç - k nca durduruyorlar, 'flu onay flu belge laz m'diyerek sizi yar fl n d fl na b rak - yorlar. Ne yapaca z? Gel kardeflim. Danimarka, sveç ve Avusturya'da yerler var. Bast r paray, sonra Allah selamet versin. Gümrük Birli i'ne, Türkiye GE belgesi almak için ot yoldurdular. Çünkü bir gelir kap s. Sistem d fl nda tutman n yan s ra ba ml kald rmalar hedefleri bin Euro'lar veriyoruz. Böyle bir gelir kap s yok." Tehlikeli Maddelerin Uluslararas Tafl mac l Türk Standarlar (TSE) Onay 'n n sektörel bir hale gelece ine iflaret eden Y ld r m, flöyle devam etti: "Bunu konvansiyonlara uygun ülkelerden almayaca z. Orta Do u, Orta Asya'ya çevremizdeki ülkelere hizmeti verecek forma geliyoruz. Alan de il, veren. Teknolojiye muhtaç de il, teknoloji yapan ülke. Önemli olan bu. 'Paran z var al rs n z.' deniniyor. Ama bazen paran z oldu unda alamazs n z. Bir aran z bozulsun. Servet ödeyin, vermiyorlar. 1974'te elemizde birfley kalmad. Ne yapt k, tersanelerimiz bofl durmad. Gemilerimizi kendimiz yapt k. Tornac lar m z motor yapt. Çal flt, muhtaç olmad k. fiimdi yedek parça üretiyorlar. Asl nda, 1974'de yaflad klar m zla Türkiye bir fleyi anlad : 'Teknolojiye sahip olacaks n. Ba ml - l ktan kurtulacaks n.' Yoksa adam n iki duda aras nda, herfley. 'Vermiyorum, kardeflim. Uçak vermiyorum. Füze vermiyorum.', 'Füzeyi oradan buradan al yorsun' diye oradan afra, tafra yap - yor adam. Bu karar sen mi vereceksin, ben mi verece im? Üç kat befl kat fazla fiyat vereceksin. Sonra 'Gel, burdan al.' diyeceksin. Yok böyle bir fley." TSE'nin uluslararas standartlar ve gözetim noktas nda daha kat edece i çok mesafenin bulundu unu vurgulayan Bakan Y ld r m, yap lan büyük projelerde hala baflka gözetim firmalar ile çal flmak gibi bir durumla karfl karfl ya olduklar n dile getirdi. Y ld - r m, ADR iflinin Türkiye'nin bafl n çok bafl n a r tt n ancak 2014'ten sonra düzenlemenin kademeli olarak yürürlü e girece ini bildirdi. Uluslararas tafl malar n art k y l n sonuna do ru gerekli insan kaynak kapasitesini oluflturarak içerideki sistemi buna uygun hale getirilece ini aç klayan Y ld r m, "Yeni düzenleme, 2018'e kadar kademeli olarak yürürlü e girecek. Ocaktan sonra, piyasaya giren bu uygulamay, istiyoruz. Bunu, TSE yapacak. Bunun için alt yap m z mevcut.bütün bu iflleri yaparak, sektörün imkan ve kabiliyetleri nedir? Bunu önce gözden geçiriyoruz. Bizim idare olarak gücümüz, nedir? alt yap m z müsait mi buna bak yoruz. Bu ikisini bir araya getirdikten sonra karar m z veriyoruz." diye konufltu. Bilim Sanayi Bakan Nihat Ergün de TSE ve Ulaflt rma Denizcilik Haberleflme Bakanl aras nda çok önemli bir konu ile ilgili bir protokol imzaland n belirtti. Türkiye'de belirli bölgelerde özellikle tehlikeli maddelerin tafl nd n kaydeden Ergün, bunlar n tafl nma sistemleri ile ilgili belgelendirmenin, test ölçüm malzemelerinin yeterince gelifltirilemeledi i için yurt d - fl kaynaklara sürekli baflvuruldu unu dile getirdi. Türkiye'nin potonsiyelinin yeterince kullanamad na da dikkat çekerek, flöyle konufltu: "Türkiye bu gün yapt klar ndan kat kat fazlas n yapma kabiliyeti vard r. Her aç dan her yönden. Türkiye yeterki kararl ve cezur ad mlar ats n. Bu ad mlar at ld ktan sonra görece iz ki, biz de imkan ve kabiliyet vard r. Türkiye kendi uygular n, yapabilir. Bu uydular f rlatma sistemini yapabilir. Bu imkan ve kabileyete sahiptir. Türkiye flimdi imkan ve kabiliyetini gelifltirmifl, her alanda bu imkan ve kabiliyetleri artt racak çal flmalar yapmaktad r. Yap lan bu ifl bunun için küçük bir örne- idir. Bundan sonre Türkiye'de, tehlikeli maddelerin tafl nmas ile ilgili belgelendirme ve gözetim ifllemleri tamamen bizim teknik imkanlar m z ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde yürüyecektir. Bu aç dan son derece mutluyuz." (CHA)

7 29 Ekim 2013 Ekonomi ERZURUM - AB GEM Direktörü Prof. Dr. Osman Demirdö en (sa da), AA muhabirine yapt aç klamada, uygulamal giriflimcilik e itimlerinin KOSGEB taraf ndan organize edildi ini belirterek, e itimleri tamamlayan kursiyerlerin sertifa alarak, iflini kurma imkan yakalad n söyledi. KOSGEB'in 30 bin lira hibe, 70 bin liral k da faizsiz kredi deste i sa lad n ifade eden Demirdö en, "Erzurum'da bu y l içerisinde 500'ü bayan bin kifliye giriflimcilik e itimi verildi. Bunlardan 30'u kad n 92'si kendi iflini kurdu. fl kurma baflar s da oldukca yüksek. flini kurduktan sonra kapatan hiç yok. Giriflimcilik e itimleri bir fark ndal k sa lad. E itimler kiflilerin cesaretini art rd. Sermayesi olmayan kifliler de bu imkanlardan yararlanmaya bafllad " diye konufltu. Do u Anadolu Bölgesi'nde 13 ilde giriflimcilik e itimi verdiklerini anlatan Demirdö en, flunlar kaydetti: "Artvin, Rize, Gümüflhane, Erzincan, Trabzon, A r, Ardahan, Kars gibi toplam 13 ilimizde giriflimcilik e itimi vererek, kendi ifllerini kurmalar n sa l yoruz. Bölgede 2 bin 500'ün üzerinde kifliye giriflimcilik e itimi verdik. Erzurum'da geçen y l 52 kifli kendi iflini kurdu, bölge genelinde ise 130 kifli iflinin patronu oldu. Yüzde 60' kad n. Bu y l ise sadece Erzurum'da 92 kifli patron oldu. Bölgemizde de 100 kifli kendi iflini kurdu. Yani bu y l flu ana kadar 192 giriflimci ifl kurmufl oldu. Genelde kad nlar tekstil, g da, kuaförlük gibi alanlarda, erkekler elektrik, su tesisatç l, s hhi tesisat, oto-kuaför, hal y kama, mobilya alan nda ifl kuruyor." Kendi iflini kuran kifli say - s nda önceki y llara oranlara büyük bir art fl oldu unu vurgulayan Demirdö en, "Bu destekleri alarak, ifllerini kuran ve baflar l olanlar n say s artt kça di er kifliler de motive oluyor ve onlar da iflini kurmak istiyor. Dolas yla giriflimcilik e itimlerine ilgi art yor. Kamu kurumlar nda art k kolay ifl bulma imkan yok. Nüfus gittikçe art - yor" diye konufltu. Ald klar e itim ve destek sayesinde ifl kuran kiflilerin baflkalar n da istihdam etti ine dikkati çeken Demirdö en, " flçi say s n 30'a kadar ç karanlar bile oldu. Tabii bu tür giriflimler kent ve ülke ekonomisine de ciddi katk sa l yor. Göçü de önemli derece önlüyor. Sadece desteklerle bile yani 10 kifli iflini kursa 300 bin lira para girmifl oluyor. Do rudan ülke istihdam na katk sa l yor" dedi. Bölgede büyük baflar yakalad klar n anlatan Demirdö- en, flöyle devam etti: "Bölgemizde toplam 192 giriflimci kendi iflini kurdu. Yani di er illerden daha fazla Erzurum'da ifl kuran kifli say s. Giriflimcilik e itimi al p da kendi iflini kuran kifli say s Türkiye ortalamas n n üzerinde. Normalde bu tür e itimlerden sonra yüzde 5'inin iflini kurmas beklenir ama Erzurum'da bu rakam yüzde 10 civar nda. Buna tabii bizim de katk m z büyük. Çünkü genelde ifl kuracak kiflileri seçiyoruz. Uygun olmayan ifl kollar n biz bafltan eliyoruz." Baz giriflimcilerin iflini büyüttü ünü belirten Demirdö- en, " flini büyütüp, yurt d fl na ihracat yapan kifliler bile var. Kurdu unuz iflin içinde paran z yoksa o iflte baflar l olma baflar n z çok düflüyor. Kifli, hepsini hibe alsa baflar l olamayabiliyor ama kendi paras oldu- u zaman daha çok dikkatli oluyor ve baflar l oluyor" fleklinde konufltu. AB GEM'in yaklafl k befl y ld r faaliyet gösterdi ini ve bu süre içerisinde 400 kiflinin iflini kurdu unu vurgulayan Demirdö en, e itimlerinin devam etti ini kaydetti. (AA) YARIN Do u'da 192 kifli, iflinin patronu oldu Do u Anadolu Bölgesi'nde, Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezi (AB GEM) taraf ndan düzenlenen giriflimcilik e itimlerini alan 192 kifli, KOSGEB'in de deste iyle kendi iflini kurarak, patron oldu. Bayramda çarklar durdu ANKARA - Kurban Bayram 'n n hafta sonlar yla birleflmesiyle 9 günlük son y llar n en uzun tatillerinden birini yaflayan Türkiye'de, tatil süresince adeta çarklar durdu. Türkiye'de elektrik tüketimi Kurban Bayram 'n n ilk gününde y l n en düflük seviyesine indi. Türkiye Elektrik letim Afi verilerine göre, bayram tatilinde ifl yerlerinin büyük bölümünün kapal olmas, tatil dolay s yla konutlardaki elektrikli-elektronik araçlar n daha az kullan lmas elektrik tüketimini ciddi biçimde azaltt. Tatildeki elektrik tüketimi, y l n en fazla elektrik tüketildi i yaz aylar na k yasla neredeyse yar yar ya azald. Bu y l en yüksek elektrik tüketim rakam - na a ustos ay nda ulafl ld. Elektrik tüketimi 29 A ustos'ta 772 bin 150 kilovatsaat ile zirveye ç kt. A ustos ay boyunca elektrik tüketimi 750 kilovatsaat civar nda seyretti. Elektrik tüketimi eylül ay ile birlikte gerilemeye bafllarken, tüketim seviyesi yaklafl k 750 kilovatsaatte kald. Ekim ay nda ise tüketim rakamlar a rl kl olarak bin kilovatsaat civar nda gerçekleflti. Bayram tatilinden önceki son ifl günü olan 11 Ekim'de elektrik tüketimi 669 bin 269 kilovat saat iken, tatilin ilk gününde bu rakam 633 bin 922'ye geriledi. Elektrik tüketimi 13 Ekim'de gerçekleflen sert düflüflle 565 bin 265 kilovatsaate, arefe günü de 496 bin 789 kilovat saate çekildi. Kurban Bayram 'n n ilk gününde ise y l n en düflük elektrik tüketim rakam gerçekleflti. Elektrik tüketimi 15 Ekim'de 410 bin 928 kilovatsaate kadar geriledi. Bayram n ikinci günüyle birlikte elektrik tüketimi art fla geçerken, bayram n ikinci gününde 423 bin 189, üçüncü gününde 445 bin 742, son gününde ise 468 bin 782 kilovatsaatlik tüketim rakamlar na ulafl ld. 9 günlük tatilin son iki gününde elektrik tüketimi 500 kilovatsaatin üzerine ç kt. 19 Ekim Cumartesi günü 516 bin 672, 20 Ekim Pazar günü 539 bin 760 kilovat saatlik elektrik tüketimi oldu. Tatilin sona ermesiyle elektrik tüketiminde yaklafl k 100 bin kilovat saatlik art fl yafland. Kurban Bayram tatilinin ard ndan ilk ifl gününde 626 bin 779 kilovatsaatlik elektrik üretimine ulafl ld. (AA) 7

8 8 YARIN Ekonomi ÇORUM - Sanayi sitesinde hidrolik makine ve vinç imalat yapan Hüsamettin Özak nc ile o lu Hakan Özak nc, yaklafl k 3 y l önce bal kç tekneleri ve gemiler için vinç üretimine bafllad. Samsun'daki bir bal kç firmas taraf ndan gemi üzerine vinç siparifli alan Özak nc ailesi, istenilen ürünü k sa bir süre içerisinde imal ederek teslimini gerçeklefltirdi. Üretilen vinçten memnun kalan ilgili firman n yetkilileri, Hüsamettin Özak nc ve o luna bu defa bir katamaran yapmalar yönünde teklif götürdü. Hakan Özak nc, gazetecilere yapt aç klamada, katamaran üretme teklifini k sa süren bir araflt rma sonucunda kabul ettiklerini ve üretim çal flmalar na ayn h zla bafllad klar n söyledi. Çorum'da ilk kez gemi yapacak olman n heyecan yla ifle koyulduklar n vurgulayan Özak nc, "Denizi olmayan kentimizde ilk kez gemi yapacak olman n heyecan n yaflad k. As l heyecan duydu umuz konu, tekne ve gemi sektörü ile Çorum'u tan flt rma f rsat bulmakt. Baflaraca m z inanc yla ç kt m z yolda, sektöre Çorumlu bir firman n kabiliyetini ve kaliteli iflçili ini sunmufl olduk" dedi. Yaklafl k 2,5 ayda üretimini tamamlad klar katamaran n 14 metre uzunlu unda, 6 metre geniflli inde oldu unu dile getiren Özak nc, katamaran n tüm mühendislik ve imalat aflamalar n n kendilerine ait oldu unu kaydetti. Yap m tamamlanan katamaran n baz aflamalar n küçük sanayi sitesindeki tesisin önündeki cadde üzerinde yapt klar n anlatan Özak nc, "Firmam za gelen müflteriler, di er esnaf ve yoldan geçenler, caddedeki gemiyi görünce çok flafl rd. Firmam za gelip, üretiminin nas l yap ld n soranlar bile oldu" diye konufltu. Katamaran n Çorum'daki son kontrollerinin ard ndan Samsun'un Bafra ilçesindeki Alaçam Baraj 'na indirilece ini ve su üzerinde test edilece ini belirten Özak nc, k sa bir süre içinde teslimat n gerçeklefltireceklerini bildirdi. 29 Ekim 2013 Denizi olmayan Çorum dan bal kç lara katamaran Çorum'da hidrolik makine ve vinç imalat yapan Hakan Özak nc, Samsunlu bal kç lar n talebi üzerine 14 metre uzunlu unda katamaran imal etti. ANKARA - Posta Telgraf Teflkilat (PTT) Genel Müdürü Osman Tural, anonim flirkete dönüflen PTT'nin vatandafllar n beklentilerini karfl lamak için yeni mekanizmalar üretmesi gerekti ini söyledi. PTT'nin 173. kurulufl y l dönümü dolay s yla ilk olarak PTT Genel Müdür Osman Tural ve Yönetim Kurulu üyeleri An tkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk b rakt. Genel Müdürlükte düzenlenen törende konuflan Tural, PTT'nin Posta Nezareti olarak 1840'da kuruldu unu an msatt. Telgraf ve telefonun icad yla bunlar nda sorumlulu unun da kurumlar na verildi ini ve PTT'nin "posta, telefon, telgraf" hizmetlerini sunan bir marka galine geldi ini ifade eden Tural, 1990'l y llarda teknolojik geliflmeler sonucunda telekomünikasyonun ayr bir sektör olma yolunda büyüyerek devam etti ini hat rlatt. Tural, bu süreçte telefon hizmetlerinin PTT'den ayr ld n ve Türk Telekom'un kuruldu unu, PTT'nin Posta flletmeleri Genel Müdürlü ü ismiyle faaliyetlerini sürdürdü ünü anlatt. PTT'nin tarihsel geliflimi hakk nda bilgi veren Tural, kurumun bugün itibar yla posta, lojistik ve bankac l k olmak üzere 3 de iflik ana konusu oldu- unu kaydetti. Yeni teknoloji kullan m n n mektup yazmay külfet haline getirdi ine dikkati çeken Tural, "Biz art k kendimiz Özak nc, ilk üretimi baflar yla atlatt klar n ifade ederek, "Siparifli veren firma gelip inceleme yapt. Katamaran çok be endiler. ki katamaran siparifli daha ald k. Bu üretimi teslim edince di erlerinin üretimine bafllayaca z" dedi. Vali Sabri Baflköy, Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Yönetim Kurulu Baflkan Çetin Baflaranh ncal, üretici firmay ziyaret ederek, imalat hakk nda bilgi ald. Vali Baflköy, denize k y s olmayan Çorum'da bu tür imalatlar n yap lmas n n büyük baflar oldu unu vurgulayarak, "Çorum'un sanayi potansiyeli zaten ortada. Giriflimci ve müteflebbis sanayicilerin yan s ra yeni bulufllara yelken açan baflar l sanayicilerimizin varl bizleri gururland r yor" ifadelerini kulland. Baflköy, kendisine hediye edilen kaptan flapkas yla katamaran n dümenine geçerek, Özak nc 'dan bilgi ald. Üzerinde, "Bu katamaran bir kara flehri olan Çorum'da üretilmifltir. Gururluyuz" yaz l pankart bulunan katamaran n gelecek hafta içerisinde t rla Samsun'a gönderilece i ö renildi. (AA) Önemli geliflmelere imza atan PTT 173 yafl nda mektup yazmad m z için kimsenin de bize mektup yazmas n beklemek abesle ifltigal olur. Tüm dünyadaki geliflme bunu gösteriyor" diye konufltu. Türkiye'de PTT Bank' n 2004 y - l ndan itibaren hizmet sunmaya bafllad n anlatan Tural, "Bu gün de iflik kurum ve kuruluflun 311 de iflik iflini yapar hale geldik" dedi. Türkiye genelinde 4 bin 500 iflyeri a lar oldu unu belirten Tural, PTT olarak 2003 y l ndan itibaren önemli geliflim ve de iflimlere imza att klar n, bundan sonraki hedeflerinin "vatandafllar n taleplerini karfl layacak yeni mekanizmalar üretmek" oldu unu söyledi. PTT'nin bu y l kuruluflunu "anonim flirket" statüsünde kutlad n vurgulayan Tural, flirketleflme sonras PTT'den beklentilerin yüksek oldu unu, beklentileri karfl layacak mekanizmalar üretmek zorunda olduklar n n alt n çizdi. Tural,"Ben yaklafl k 8,5 y ld r bu Kurumun genel müdürüyüm. Arkadafllar m zla her y l yapm fl oldu- umuz planl programl çal flmalar neticesinde vatandafl n gönlünde bir nebze de olsun olumlu bir yer edindi imiz kanaatindeyim" ifadelerini kulland. Daha sonra 2013 y l Lisans Yerlefltirme S nav (LYS) ve Seviye Belirleme S nav 'nda (SBS) ilk binde yer alan personel çocuklar ile 5. Geleneksel Hikaye, fiiir, F kra yar flmalar nda dereceye girenlere hediye verildi. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı