GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 18 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine baflland HABER 17 DE Ö rencilere ev konforunda yurt imkan Cumhuriyetin 90. Y ldönümü bütün yurtta ve KKTC de ve d fl temsilciliklerimizde coflkuyla kutland. Kutlama programlar çerçevesinde Baflkent Ankara ve stanbul olmak üzere kentlerde etkinlikler düzenlendi. HABER 17 DE HABER 18 DE Türkiye, 150 y ld r bekledi i hayaline, binlerce iflçi, 1343 teknik uzman ve mühendisin çal flmalar sonucunda Cumhuriyet'in 90. y ldönümünde kavuflacak. Asya ve Avrupa'y deniz alt ndan demiryolu ba lant s yla birlefltirecek Marmaray, 29 Ekim'de Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Erdo an taraf ndan aç lacak. SANCAKTEPE YE 3 YEN TES S DAHA AÇILDI Haberi 15 de YEN MAHALLE DE ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR Haberi 16 da ET MESGUT TA KIfiI DOLU DOLU GEÇ RMEK STEYENLERE MÜJDE Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Rockç imama yurt d fl ndan teklif geldi ANTALYA - fiam L KAHVEC - Kafl ta P narbafl Köyü Camisi nde imaml k yapan, FiRock adl müzik grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer e yurt d fl ndan konser teklifleri geldi. Kafl n P narbafl Köyü Camisi nde imaml k yapan Tüzer, Erkin Koray n eski gitaristlerinden, ayn zamanda Kramp Grubu nun kurucular ndan Do an Sakin ve baterist dris Tübcil ile may s ay nda FiRock isimli rock grubu kurmufltu. Grup, single parças Mevlaya Gel e klip çekmifl, ilk konserlerini Ramazan Bayram nda Kafl Liman nda vermiflti. Tüzer, AA muhabirine yapt aç klamada, Kurban Bayram nda Kafl ilçesinin Kalkan beldesi yak nlar ndaki Patara Antik Kentte konser vermeyi planlad klar n ancak gerekli izinleri alamad klar için iptal ettiklerini söyledi. Konserin paral olmas ndan dolay yaz flmalar Kafl Merkez lkö retim Okulu Aile Birli i Derne inin yürüttü ünü ifade eden Tüzer, Kafl Kaymakaml n n konser izni için l Kültür ve Turizm Müdürlü ünden onay al nmas n gerekti ini belirtti ini, yap lan görüflmeler neticesinde Patara da konser verilmesine izin verilmedi ini bildirdi. Kafl Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay syla ilçede konserler düzenleyece ine de inen Tüzer, FiRock Grubu olarak 29 Ekim de ücretsiz konser vermek için Kafl Belediyesine teklifte bulunduklar n ancak uygun görülmedi ini kaydetti. Tüzer, konser için yurt d fl ndan mailler ald n anlatarak, Tunus ta köklü bir aile mart ay nda ülkede yap lacak festivalde konser vermem için teklif gönderdi. Amerika dan bir kifli de misyonumuzu be endi ine ve ülkede turneler ayarlayarak konserler vermemi sa layaca na dair mail atarak davet etti. Her iki kifliyle görüflmelerimiz devam ediyor dedi. Albüm haz rl klar na da devam ettiklerini bildiren Tüzer, albümün ç kmas n n ard ndan konser tekliflerinin artaca na inand n dile getirdi. FiRock Grubu nda vokalist Ahmet Muhsin Tüzer, gitarist Do an Sakin, baterist dris Tübcil, bas gitarist Serdar Ramazono lu ve back vokalde An l Kovastan yer al yor. (AA) 29 Ekim 2013 Ryu Goto, stanbul da konser verecek STANBUL - Dünyaca ünlü keman sanatç s Ryu Goto, stanbul da konser verecek. Uluslararas müzik otoriteleri taraf ndan yüzy l n en kabiliyetli violonistleri aras nda gösterilen Ryu Goto, Afrodisias Antik Kenti nin korunmas na ve geliflmesine yard mc olmak amac yla 1987 y l nda kurulan Geyre Vakf yarar na düzenlenecek konser kapsam nda 14 Kas m da fl Sanat ta sahne alacak. Ryu Goto, konserde flef Hakan Sensoy yönetimindeki Filarmonia stanbul ile müzikseverlerin karfl s nda olacak. Müzi e 3 yafl nda bafllayan Ryu Goto, 7 yafl nda Japonya da 12 flehri kapsayan ilk turnesine ç kt. Londra Filarmoni, Symphonica Toscanini, Vancouver, Avrupa Birli i Gençlik Orkestras, Shangai ve Taipe Orkestralar ve New York Filarmoni ile birçok kez konserler veren sanatç, dünyada en çok takip edilen violonistlerin bafl nda yer al yor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 29 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Zilhicce 14 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Marmaray, esnaf da vatandafl da sevindirecek STANBUL - Marmaray çal flmalar s ras nda toz ve gürültü sebebiyle iflleri düflen esnaf aç l flla beraber ifllerinin artmas n bekliyor. Vatandafllar ise Marmaray dan memnun olduklar n ve hay rl olmas n temenni ettiler. Esnaf Cemal fieftalio lu Marmaray n çal flmalar s ras nda ifl kayb yafland n ama Marmaray n aç lmas yla beraber ifllerinin artaca düflüncesinde oldu unu söyledi. fieftalio lu, Marmaray n kapal oldu u dönemlerde buradaki inflaat çal flmalar ndan dolay bize ifl yapamad k. Dolay s yla çok s k nt lar yaflad k. Çevre esnaf olarak herkes s k nt yaflad. Aç ld ktan sonraki beklentilerimizde gel geç müflteri portföyü düflünüldü ü için yüzde 20 gibi esnafa bir etkisi olaca n düflünüyoruz. 8 sene civar nda sürdü inflaat. Çevredeki çay bahçelerinde tozdan dolay ifl kayb oldu insanlar gezemedi dolaflamad. fleklinde konufltu. Necmi Genço uz adl vatandafl da gecikmifl ama geç de olsa güzel bir geliflme oldu unu ifade ederek, Çok güzel bir geliflme, bu eserin zaten Abdulmecit zaman na dayand n söylediler. Bu zamana kadar gecikmifl ama geç de olsa çok güzel bir geliflme, halk m za hay rl u urlu olsun. Hizmetler güzel her fley güzel, be enen olur be enmeyen olur ama genelde toplumumuz bu hizmetleri takdir ediyor, bizde hay rl olmas n diliyoruz. dedi. Marmaray n çevre düzenlemeleri ve aç l fl için son çal flmalar belediye ekipleri taraf ndan h zla sürüyor. (CHA) Yozgatl çiftçiler TKDK ile traktörlerini yeniliyor YOZGAT - Yozgatl çiftçiler, Tar m K rsal Kalk nma Kurumu'na (TKDK) verdikleri projelerle traktörlerini yeniliyor. Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen TKDK, bugüne kadar ç kt 11 proje ça r döneminde çiftçilerin teknolojik olarak da kalk nd r yor. Projelerde çiftçiler özellikle traktörlerini yenilerken bunun yan nda di er alet ve ekipman deste inde de faydalan yor. Yozgat n Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Memiflo ullar Traktör Bayii flletmecisi Yusuf Baran, TKDK nin verdi i desteklerle çiftçilerin traktörlerini yenilemeye bafllad n belirtti. Baran, Yozgat m z co rafi konum itibariyle önemli tar m alanlar na sahip. Çiftçiler genelde eski traktör kullan yor. Ancak verilen desteklerle çiftçilerimiz hem traktörlerini hem de alet ve ekipmanlar n yeniliyor. TKDK nin verdi i desteklerle son bir y l içerisinde traktör sat fllar m z yükseldi. Çiftçilerimiz eski traktörlerini getirerek yenisiyle takas yap yor. Böylece çiftçimiz daha yeni ve konforlu traktörleri kullan yor. dedi. Sinan Biçer isimli çiftçi haz rlad projenin TKDK taraf ndan kabul edildi ini ve bu sayede traktörünü yeniledi ini söyledi. Biçer, "Bütün çiftçilerimiz proje haz rlayarak hem alet ekipman n yenilemifl, hem de verilen desteklerden yararlan r." diye konufltu. (CHA) ntihar ettikleri iddia edilen askerlerin aileleri Meclise gidiyor BATMAN- Batman'da de iflik tarihlerde askerde intihar ettikleri iddia edilen askerlerin aileleri, 19 Kas m'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitmeye haz rlan yor. Mecliste Baflbakan ve Cumhurbaflkan ile görüflme talebinde bulunacaklar n belirten aileler, adil yarg lama yap lmas, anayasa mahkemesinin bu tür flüpheli ölümleri araflt rmas n ve çocuklar n n flehit statüsüne al nmas n talep edecek. MA DUR YET M Z ANCAK BAfiBAKAN VE CUMHURBAfiKANI G DER R Türkiye'nin bütün illerinden meclise gitmeyi ve bu olaylar yapacaklar bas n aç klamas ile duyurmak istediklerini söyleyen fiehmus Özcan, "Baflbakan ve Cumhurbaflkan na ulafl p sorunlar m z anlatmaya çal flaca z. Ma duriyetimizi giderirse Baflbakan ve Cumhurbaflkan giderir. Adil bir yarg lama ve ölen askerlerin flehit statüsüne al nmas n istiyoruz." dedi. Anayasa mahkemesinin bu tür flüpheli ölümleri araflt rmas n ve çocuklar n n flehit statüsüne al nmas n talep eden Nezir Tirki ve Mirze Adl ise, "Ma dur aileler olarak mecliste Baflbakan ve Cumhurbaflkan ile görüflmek istiyoruz. Çocuklar m z askere vatani görevlerini yapmalar için gönderdik ama cenazeleri bize geldi. Birço unun intihar etti i ileri sürüldü. Biz devletimize güvenerek çocuklar m z vatani görevlerine gönderdik. Bununla ilgili komisyonun kurulmas n istiyoruz." fleklinde konufltu. (CHA)

4 4 YARIN Lübnan daki Osmanl eserleri kurtar lmay bekliyor BEYRUT - HAMZA TEK N - Lübnan n baflkenti Beyrut ta Osmanl döneminden kalma çok say da tarihi eser kaderine terk edilmifl durumda. ç savafl n ard ndan baz Osmanl eserleri restore edilerek resmi kurum olarak kullan lsa da Beyrut ta çok say da eser onar lmay bekliyor. Kültür Bakanl Tarihi Eserler Müdürlü ü nden konuya iliflkin AA muhabirine aç klamada bulunan bir yetkili, söz konusu eserlerle ilgili Türkiye Büyükelçili i ne baflvurduklar n ancak Lübnan da yaflanan güvenlik sorunlar nedeniyle sonuç alamad klar n dile getirdi. Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarl k Enstitüsü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri, günümüzde Beyrut taki çok say da Osmanl eserinin ihmaller dolay s yla kötü durumda oldu unu belirtti. Beyrut Tren stasyonu ndaki baz bölümlerin y k lmaya yüz tutmufl oldu unu dile getiren Tedmuri sözlerini flöyle sürdürdü: Baflkentin kuzeyinde 1895 y l nda infla edilen Beyrut Tren stasyonu acil restorasyon bekleyen eserlerin bafl nda yer al yor. Lübnan Demiryollar n n merkez binas olarak da kullan lan istasyonun yolcu bekleme salonu daha önce restore edildi ancak geriye kalan bölümleri ise y k lmaya yüz tutmufl durumda. Tedmuri, stasyon binas n n restore edilerek içindeki tarihi vagonlar yla müzeye dönüfltürülmesi, insanlar, bir as r önce Osmanl n n stanbul-hicaz demiryollar tarihine götürecek dedi. Y k lman n efli ine gelmifl Katrina Hastanesi olarak bilinen El- Mihceri es-s hhi binas n n da acilen restore edilmeye ihtiyac oldu unu söyleyen Tedmuri, onar lmay bekleyen bir di er eserin ise Sultan II. Abdülmecid in tahta ç k fl n n 25. y l dönümü münasebetiyle 1902 y l nda Beyrut halk taraf nda yapt r lan Hamidiye Sebili oldu unu aktard. (AA) DÜZCE - ABDÜLHAM D HOfiBAfi - BARIfi ZENG N - Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde görevli ö retim üyeleri, Yüzey Araflt rma Projesi ile Bat Karadeniz deki antik yerleflim birimlerini gün yüzüne ç karmay hedefliyor. DÜ Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurperi Ayengin, AA muhabirine yapt aç klamada, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ünün izniyle 6 y l sürecek araflt rma projesi haz rlad klar n söyledi. Projenin tarihi yerleflim yerlerinin tespiti için önem arz etti ini kaydeden Ayengin, Projemiz Düzce nin Akçakoca ilçesi ve Konuralp beldesinden bafllayacak. Kuzeyden güneye olmak üzere devam edece iz dedi. Bat Karadeniz de daha önce benzeri bir çal flman n yap lmad n belirten Ayengin, Bakanl m z n izni sayesinde çal flmalar m za bafllama f rsat bulduk. Arkeolojik haritada yerleflim yerlerinin tarihi hakk nda bilgi edinece iz. Erken yerleflim yeri midir, yoksa daha geç kurulan yerleflim yerleri midir, bunlar hakk nda bilgi toplayaca z. Prusias Ad Hypium antik kentindeki tiyatro ile buldu umuz yerleflim yerlerinin ba lant lar n tespit edece iz fleklinde konufltu. - Kal nt lar, arkeoloji bilim dal na çok önemli veriler katacakt r Projenin Türk ve Turizm dünya arkeolojisi aç s ndan önem arz etti ine dikkati çeken Ayengin, Bat Karadeniz bölgesindeki antik ça lara ait kal nt lar ve yerleflim yerlerinin tespiti halinde tarihe fl k tutulabilece ini vurgulad. stanbul un Pendik ilçesinde Marmaray kaz lar s ras nda erken dönem yerleflim yerlerine ait kal nt lar n gün yüzüne ç kar ld n an msatan Ayengin, sözlerini flöyle sürdürdü: Sakarya da da yüzey araflt rmalar bafllatt k. Karadeniz bölgesinde bu tip yüzey araflt rmalar son 5 y la kadar yap lmam flt. Son zamanlarda Bat Karadeniz de bu tip araflt rmalar s kça yap lmaya baflland. Buradan ç kan kal nt lar arkeoloji bilim dal na çok önemli veriler katacakt r. Bu çal flmalar n iznini alm fl olmaktan çok mutluyuz. DÜ nün Kültür ve Turizm Bakanl ile ortaklafla yürüttü ü projenin giderlerini kendi kaynaklar m zla 29 Ekim 2013 Bat Karadeniz in tarihi gün yüzüne ç kar lacak karfl lamaya çal flaca z. DÜ, Akçakoca Belediyesi, Konuralp ve Düzce belediyeleri bize ellerinden gelen deste i vermek için çabal yor. Bursa ve Eskiflehir de yak n dönemde yap lan yüzey araflt rmalar kapsam nda yeni yerleflim yerleri belirlendi ine iflaret eden Ayengin, Bat Karadeniz de antik yerleflim yeri bulunmamas n n mümkün olmad n dile getirdi. Bu çal flmalar n sonunda arkeoloji bilim dal na ve turizme çok fleyler kazand raca m za inan yoruz diyen Ayengin, Biz de höyük, yamaç ve düz yerleflim yerlerini araflt raca z. Buldu umuz yerleflim yerlerinin hangi dönemlere ait oldu unu tespit edece iz. Yüzey Araflt rma Projesi sayesinde Bat Karadeniz bölgesinde bulunan her türlü sit alan n n tespiti yap lacak. leride tarihi ba lant lar daha iyi kurmam z sa layacak. Bu aç dan projeyi çok önemsiyoruz. (AA)

5 29 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Avrupa da bir baflkent. 2. Hor görmek. 3. Birinci Dünya Savafl nda Osmanl Ordusunda giyilen flapkaya benzer bir bafll k. Bir nota. 4. Gözleri görmeyen. Mutedil. 5. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Cüsseli. 6. Binek hayvan. Silah. 7. Uzakl k anlat r. Bir geminin baflka bir gemiden ya da k y dan ayr lmas. 8. Meyve, sebze satmak için kurulmufl derme çatma dükkân. Müspet ilimlerin genel ad. 9. Keten dövmeye yarayan tokmak. 10. Düzine say s. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. 11. Eski dilde flarap. Küçük bir limon türü. Nikelin simgesi. 12. Çabuk, hemen yap lma gerekli i, acelecilik. 13. Hint edebiyat nda bir çeflit epik dram. Yumurtan n bir bölümü. 14. Gerekenden eksik. Bir ilimiz. 15. Çirozluktan sonra ya lanmaya bafllayan uskumru. Mesafe. 16. Bir nota. Ahenk. 17. Bir tür etli ve büyük zeytin. 18. Köpek. Süreç. 19. Güvey. sviçre de bir akarsu. 20. K s r, verimsiz. Ergenlik sivilcesi. Yukar dan afla ya: 1. Onur k rma. Ad belirtilerek yap lan. Burmal çivi. 2. Mertebe, barem, rütbe. Favori. ngin, duma, nezle. fienlik kemeri. 3. Efelek. Hasta olmama durumu, sa l k, esenlik. Temiz. Bir nota. 4. K rsal bölgelerde sözü geçen varl kl kimse. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. Halk n afla tabakas. 5. Çarp k, e ri a z ya da flafl göz. Valinin makam ve bu makama ba l resmi dairelerin tümü. Bir kumar oynama arac. 6. Edirne ilinin bir ilçesi. Tanr bilimi. 7. Alkollü bir içki. Kale hende i. skambil kâ tlar yla oynanan bir oyun. Eskimolar n deriden yap lm fl kay klar na verilen ad. 8. Kemiklerin toparlak ucu. Konuk. Birbirine ba l iki tekneden oluflan bir tür gezinti teknesi. 9. Kötü, çirkin, sevimsiz. namaza ça r. Bir ya fl türü. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. 10. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. K y, sahil. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 29 Ekim 2013 Tehlikeli madde tafl mac l nda 100 milyon Euro tasarruf yap lacak Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin tafl nmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)'nün Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atanmas ile kademeli olarak 100 milyon Euro'ya varan tasarruf sa lanaca- na iflaret etti. ANKARA - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin tafl nmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)'nün Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atanmas ile kademeli olarak 100 milyon Euro'ya varan tasarruf sa lanaca na iflaret etti. Y ld - r m, "Param z burada kalacak. Bu ifli bilen idare de ve sektörde yetiflmifl kayna m z oluyor." dedi. TSE, 6 Mart 2013'de Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan uluslararas anlaflmalar çerçevisinde zorunlu olan tehlikeli maddelerin t flanmas nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar n test sertifakaland rma ve muayene ifllemlerinde Türkiye'nin yetkili kuruluflu olarak atand. Bu yetkilendirme ile daha önce ürünlerin yurt d fl na göndererek belge alan Türk firmalar belgelendirme ve muayene ifllemlerini ülke s n rlar içerisinde gerçeklefltirme imkan na sahip oldu. Bafllat lan faaliyetler çerçevesinde pek çok firma TSE'ye tehlikeli madde taflmac l nda kullan lan ambalaj, tank ve kaplar için tasar m onay ile Tehlikeli Maddelerin Karayolar ile Tafl nmas (ADR) araç onay sertifikas 'Ulusal Belge'lerini almak için baflvuruda bulundu. Baflvurular sonuçlanan ilk 7 firma belgelerini, TSE'de düzenlenen 'Tehlikeli Maddelerin Tafl nmas nda Kullan lan Araç, Tank ve Ambalajlar n TSE taraf ndan Test ve Belgelendirilmesi, lk Belge Teslim Töreni nde ald. Törene Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Nihat Ergün kat ld. Programda konuflan Bakan Y ld - r m, Türkiye için ulusal bir ve yeni bir iflin bafllat lmas vesilesi ile bu törenin gerçekleflti ini dile getirdi ve ADR'ye yönelik konvansiyonu Türkiye'nin kabul etti ini aç klad. Ülkelerin her tekonoji ürününü üretebilece inin ancak, yap lan bu ürünün dünya taraf ndan tan nmas n n önemli oldu unu alt n çizen Bakan Y ld r m, "Bir ürün gelifltiriyorsunuz, sal yorsunuz yola. S n r ç - k nca durduruyorlar, 'flu onay flu belge laz m'diyerek sizi yar fl n d fl na b rak - yorlar. Ne yapaca z? Gel kardeflim. Danimarka, sveç ve Avusturya'da yerler var. Bast r paray, sonra Allah selamet versin. Gümrük Birli i'ne, Türkiye GE belgesi almak için ot yoldurdular. Çünkü bir gelir kap s. Sistem d fl nda tutman n yan s ra ba ml kald rmalar hedefleri bin Euro'lar veriyoruz. Böyle bir gelir kap s yok." Tehlikeli Maddelerin Uluslararas Tafl mac l Türk Standarlar (TSE) Onay 'n n sektörel bir hale gelece ine iflaret eden Y ld r m, flöyle devam etti: "Bunu konvansiyonlara uygun ülkelerden almayaca z. Orta Do u, Orta Asya'ya çevremizdeki ülkelere hizmeti verecek forma geliyoruz. Alan de il, veren. Teknolojiye muhtaç de il, teknoloji yapan ülke. Önemli olan bu. 'Paran z var al rs n z.' deniniyor. Ama bazen paran z oldu unda alamazs n z. Bir aran z bozulsun. Servet ödeyin, vermiyorlar. 1974'te elemizde birfley kalmad. Ne yapt k, tersanelerimiz bofl durmad. Gemilerimizi kendimiz yapt k. Tornac lar m z motor yapt. Çal flt, muhtaç olmad k. fiimdi yedek parça üretiyorlar. Asl nda, 1974'de yaflad klar m zla Türkiye bir fleyi anlad : 'Teknolojiye sahip olacaks n. Ba ml - l ktan kurtulacaks n.' Yoksa adam n iki duda aras nda, herfley. 'Vermiyorum, kardeflim. Uçak vermiyorum. Füze vermiyorum.', 'Füzeyi oradan buradan al yorsun' diye oradan afra, tafra yap - yor adam. Bu karar sen mi vereceksin, ben mi verece im? Üç kat befl kat fazla fiyat vereceksin. Sonra 'Gel, burdan al.' diyeceksin. Yok böyle bir fley." TSE'nin uluslararas standartlar ve gözetim noktas nda daha kat edece i çok mesafenin bulundu unu vurgulayan Bakan Y ld r m, yap lan büyük projelerde hala baflka gözetim firmalar ile çal flmak gibi bir durumla karfl karfl ya olduklar n dile getirdi. Y ld - r m, ADR iflinin Türkiye'nin bafl n çok bafl n a r tt n ancak 2014'ten sonra düzenlemenin kademeli olarak yürürlü e girece ini bildirdi. Uluslararas tafl malar n art k y l n sonuna do ru gerekli insan kaynak kapasitesini oluflturarak içerideki sistemi buna uygun hale getirilece ini aç klayan Y ld r m, "Yeni düzenleme, 2018'e kadar kademeli olarak yürürlü e girecek. Ocaktan sonra, piyasaya giren bu uygulamay, istiyoruz. Bunu, TSE yapacak. Bunun için alt yap m z mevcut.bütün bu iflleri yaparak, sektörün imkan ve kabiliyetleri nedir? Bunu önce gözden geçiriyoruz. Bizim idare olarak gücümüz, nedir? alt yap m z müsait mi buna bak yoruz. Bu ikisini bir araya getirdikten sonra karar m z veriyoruz." diye konufltu. Bilim Sanayi Bakan Nihat Ergün de TSE ve Ulaflt rma Denizcilik Haberleflme Bakanl aras nda çok önemli bir konu ile ilgili bir protokol imzaland n belirtti. Türkiye'de belirli bölgelerde özellikle tehlikeli maddelerin tafl nd n kaydeden Ergün, bunlar n tafl nma sistemleri ile ilgili belgelendirmenin, test ölçüm malzemelerinin yeterince gelifltirilemeledi i için yurt d - fl kaynaklara sürekli baflvuruldu unu dile getirdi. Türkiye'nin potonsiyelinin yeterince kullanamad na da dikkat çekerek, flöyle konufltu: "Türkiye bu gün yapt klar ndan kat kat fazlas n yapma kabiliyeti vard r. Her aç dan her yönden. Türkiye yeterki kararl ve cezur ad mlar ats n. Bu ad mlar at ld ktan sonra görece iz ki, biz de imkan ve kabiliyet vard r. Türkiye kendi uygular n, yapabilir. Bu uydular f rlatma sistemini yapabilir. Bu imkan ve kabileyete sahiptir. Türkiye flimdi imkan ve kabiliyetini gelifltirmifl, her alanda bu imkan ve kabiliyetleri artt racak çal flmalar yapmaktad r. Yap lan bu ifl bunun için küçük bir örne- idir. Bundan sonre Türkiye'de, tehlikeli maddelerin tafl nmas ile ilgili belgelendirme ve gözetim ifllemleri tamamen bizim teknik imkanlar m z ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde yürüyecektir. Bu aç dan son derece mutluyuz." (CHA)

7 29 Ekim 2013 Ekonomi ERZURUM - AB GEM Direktörü Prof. Dr. Osman Demirdö en (sa da), AA muhabirine yapt aç klamada, uygulamal giriflimcilik e itimlerinin KOSGEB taraf ndan organize edildi ini belirterek, e itimleri tamamlayan kursiyerlerin sertifa alarak, iflini kurma imkan yakalad n söyledi. KOSGEB'in 30 bin lira hibe, 70 bin liral k da faizsiz kredi deste i sa lad n ifade eden Demirdö en, "Erzurum'da bu y l içerisinde 500'ü bayan bin kifliye giriflimcilik e itimi verildi. Bunlardan 30'u kad n 92'si kendi iflini kurdu. fl kurma baflar s da oldukca yüksek. flini kurduktan sonra kapatan hiç yok. Giriflimcilik e itimleri bir fark ndal k sa lad. E itimler kiflilerin cesaretini art rd. Sermayesi olmayan kifliler de bu imkanlardan yararlanmaya bafllad " diye konufltu. Do u Anadolu Bölgesi'nde 13 ilde giriflimcilik e itimi verdiklerini anlatan Demirdö en, flunlar kaydetti: "Artvin, Rize, Gümüflhane, Erzincan, Trabzon, A r, Ardahan, Kars gibi toplam 13 ilimizde giriflimcilik e itimi vererek, kendi ifllerini kurmalar n sa l yoruz. Bölgede 2 bin 500'ün üzerinde kifliye giriflimcilik e itimi verdik. Erzurum'da geçen y l 52 kifli kendi iflini kurdu, bölge genelinde ise 130 kifli iflinin patronu oldu. Yüzde 60' kad n. Bu y l ise sadece Erzurum'da 92 kifli patron oldu. Bölgemizde de 100 kifli kendi iflini kurdu. Yani bu y l flu ana kadar 192 giriflimci ifl kurmufl oldu. Genelde kad nlar tekstil, g da, kuaförlük gibi alanlarda, erkekler elektrik, su tesisatç l, s hhi tesisat, oto-kuaför, hal y kama, mobilya alan nda ifl kuruyor." Kendi iflini kuran kifli say - s nda önceki y llara oranlara büyük bir art fl oldu unu vurgulayan Demirdö en, "Bu destekleri alarak, ifllerini kuran ve baflar l olanlar n say s artt kça di er kifliler de motive oluyor ve onlar da iflini kurmak istiyor. Dolas yla giriflimcilik e itimlerine ilgi art yor. Kamu kurumlar nda art k kolay ifl bulma imkan yok. Nüfus gittikçe art - yor" diye konufltu. Ald klar e itim ve destek sayesinde ifl kuran kiflilerin baflkalar n da istihdam etti ine dikkati çeken Demirdö en, " flçi say s n 30'a kadar ç karanlar bile oldu. Tabii bu tür giriflimler kent ve ülke ekonomisine de ciddi katk sa l yor. Göçü de önemli derece önlüyor. Sadece desteklerle bile yani 10 kifli iflini kursa 300 bin lira para girmifl oluyor. Do rudan ülke istihdam na katk sa l yor" dedi. Bölgede büyük baflar yakalad klar n anlatan Demirdö- en, flöyle devam etti: "Bölgemizde toplam 192 giriflimci kendi iflini kurdu. Yani di er illerden daha fazla Erzurum'da ifl kuran kifli say s. Giriflimcilik e itimi al p da kendi iflini kuran kifli say s Türkiye ortalamas n n üzerinde. Normalde bu tür e itimlerden sonra yüzde 5'inin iflini kurmas beklenir ama Erzurum'da bu rakam yüzde 10 civar nda. Buna tabii bizim de katk m z büyük. Çünkü genelde ifl kuracak kiflileri seçiyoruz. Uygun olmayan ifl kollar n biz bafltan eliyoruz." Baz giriflimcilerin iflini büyüttü ünü belirten Demirdö- en, " flini büyütüp, yurt d fl na ihracat yapan kifliler bile var. Kurdu unuz iflin içinde paran z yoksa o iflte baflar l olma baflar n z çok düflüyor. Kifli, hepsini hibe alsa baflar l olamayabiliyor ama kendi paras oldu- u zaman daha çok dikkatli oluyor ve baflar l oluyor" fleklinde konufltu. AB GEM'in yaklafl k befl y ld r faaliyet gösterdi ini ve bu süre içerisinde 400 kiflinin iflini kurdu unu vurgulayan Demirdö en, e itimlerinin devam etti ini kaydetti. (AA) YARIN Do u'da 192 kifli, iflinin patronu oldu Do u Anadolu Bölgesi'nde, Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezi (AB GEM) taraf ndan düzenlenen giriflimcilik e itimlerini alan 192 kifli, KOSGEB'in de deste iyle kendi iflini kurarak, patron oldu. Bayramda çarklar durdu ANKARA - Kurban Bayram 'n n hafta sonlar yla birleflmesiyle 9 günlük son y llar n en uzun tatillerinden birini yaflayan Türkiye'de, tatil süresince adeta çarklar durdu. Türkiye'de elektrik tüketimi Kurban Bayram 'n n ilk gününde y l n en düflük seviyesine indi. Türkiye Elektrik letim Afi verilerine göre, bayram tatilinde ifl yerlerinin büyük bölümünün kapal olmas, tatil dolay s yla konutlardaki elektrikli-elektronik araçlar n daha az kullan lmas elektrik tüketimini ciddi biçimde azaltt. Tatildeki elektrik tüketimi, y l n en fazla elektrik tüketildi i yaz aylar na k yasla neredeyse yar yar ya azald. Bu y l en yüksek elektrik tüketim rakam - na a ustos ay nda ulafl ld. Elektrik tüketimi 29 A ustos'ta 772 bin 150 kilovatsaat ile zirveye ç kt. A ustos ay boyunca elektrik tüketimi 750 kilovatsaat civar nda seyretti. Elektrik tüketimi eylül ay ile birlikte gerilemeye bafllarken, tüketim seviyesi yaklafl k 750 kilovatsaatte kald. Ekim ay nda ise tüketim rakamlar a rl kl olarak bin kilovatsaat civar nda gerçekleflti. Bayram tatilinden önceki son ifl günü olan 11 Ekim'de elektrik tüketimi 669 bin 269 kilovat saat iken, tatilin ilk gününde bu rakam 633 bin 922'ye geriledi. Elektrik tüketimi 13 Ekim'de gerçekleflen sert düflüflle 565 bin 265 kilovatsaate, arefe günü de 496 bin 789 kilovat saate çekildi. Kurban Bayram 'n n ilk gününde ise y l n en düflük elektrik tüketim rakam gerçekleflti. Elektrik tüketimi 15 Ekim'de 410 bin 928 kilovatsaate kadar geriledi. Bayram n ikinci günüyle birlikte elektrik tüketimi art fla geçerken, bayram n ikinci gününde 423 bin 189, üçüncü gününde 445 bin 742, son gününde ise 468 bin 782 kilovatsaatlik tüketim rakamlar na ulafl ld. 9 günlük tatilin son iki gününde elektrik tüketimi 500 kilovatsaatin üzerine ç kt. 19 Ekim Cumartesi günü 516 bin 672, 20 Ekim Pazar günü 539 bin 760 kilovat saatlik elektrik tüketimi oldu. Tatilin sona ermesiyle elektrik tüketiminde yaklafl k 100 bin kilovat saatlik art fl yafland. Kurban Bayram tatilinin ard ndan ilk ifl gününde 626 bin 779 kilovatsaatlik elektrik üretimine ulafl ld. (AA) 7

8 8 YARIN Ekonomi ÇORUM - Sanayi sitesinde hidrolik makine ve vinç imalat yapan Hüsamettin Özak nc ile o lu Hakan Özak nc, yaklafl k 3 y l önce bal kç tekneleri ve gemiler için vinç üretimine bafllad. Samsun'daki bir bal kç firmas taraf ndan gemi üzerine vinç siparifli alan Özak nc ailesi, istenilen ürünü k sa bir süre içerisinde imal ederek teslimini gerçeklefltirdi. Üretilen vinçten memnun kalan ilgili firman n yetkilileri, Hüsamettin Özak nc ve o luna bu defa bir katamaran yapmalar yönünde teklif götürdü. Hakan Özak nc, gazetecilere yapt aç klamada, katamaran üretme teklifini k sa süren bir araflt rma sonucunda kabul ettiklerini ve üretim çal flmalar na ayn h zla bafllad klar n söyledi. Çorum'da ilk kez gemi yapacak olman n heyecan yla ifle koyulduklar n vurgulayan Özak nc, "Denizi olmayan kentimizde ilk kez gemi yapacak olman n heyecan n yaflad k. As l heyecan duydu umuz konu, tekne ve gemi sektörü ile Çorum'u tan flt rma f rsat bulmakt. Baflaraca m z inanc yla ç kt m z yolda, sektöre Çorumlu bir firman n kabiliyetini ve kaliteli iflçili ini sunmufl olduk" dedi. Yaklafl k 2,5 ayda üretimini tamamlad klar katamaran n 14 metre uzunlu unda, 6 metre geniflli inde oldu unu dile getiren Özak nc, katamaran n tüm mühendislik ve imalat aflamalar n n kendilerine ait oldu unu kaydetti. Yap m tamamlanan katamaran n baz aflamalar n küçük sanayi sitesindeki tesisin önündeki cadde üzerinde yapt klar n anlatan Özak nc, "Firmam za gelen müflteriler, di er esnaf ve yoldan geçenler, caddedeki gemiyi görünce çok flafl rd. Firmam za gelip, üretiminin nas l yap ld n soranlar bile oldu" diye konufltu. Katamaran n Çorum'daki son kontrollerinin ard ndan Samsun'un Bafra ilçesindeki Alaçam Baraj 'na indirilece ini ve su üzerinde test edilece ini belirten Özak nc, k sa bir süre içinde teslimat n gerçeklefltireceklerini bildirdi. 29 Ekim 2013 Denizi olmayan Çorum dan bal kç lara katamaran Çorum'da hidrolik makine ve vinç imalat yapan Hakan Özak nc, Samsunlu bal kç lar n talebi üzerine 14 metre uzunlu unda katamaran imal etti. ANKARA - Posta Telgraf Teflkilat (PTT) Genel Müdürü Osman Tural, anonim flirkete dönüflen PTT'nin vatandafllar n beklentilerini karfl lamak için yeni mekanizmalar üretmesi gerekti ini söyledi. PTT'nin 173. kurulufl y l dönümü dolay s yla ilk olarak PTT Genel Müdür Osman Tural ve Yönetim Kurulu üyeleri An tkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk b rakt. Genel Müdürlükte düzenlenen törende konuflan Tural, PTT'nin Posta Nezareti olarak 1840'da kuruldu unu an msatt. Telgraf ve telefonun icad yla bunlar nda sorumlulu unun da kurumlar na verildi ini ve PTT'nin "posta, telefon, telgraf" hizmetlerini sunan bir marka galine geldi ini ifade eden Tural, 1990'l y llarda teknolojik geliflmeler sonucunda telekomünikasyonun ayr bir sektör olma yolunda büyüyerek devam etti ini hat rlatt. Tural, bu süreçte telefon hizmetlerinin PTT'den ayr ld n ve Türk Telekom'un kuruldu unu, PTT'nin Posta flletmeleri Genel Müdürlü ü ismiyle faaliyetlerini sürdürdü ünü anlatt. PTT'nin tarihsel geliflimi hakk nda bilgi veren Tural, kurumun bugün itibar yla posta, lojistik ve bankac l k olmak üzere 3 de iflik ana konusu oldu- unu kaydetti. Yeni teknoloji kullan m n n mektup yazmay külfet haline getirdi ine dikkati çeken Tural, "Biz art k kendimiz Özak nc, ilk üretimi baflar yla atlatt klar n ifade ederek, "Siparifli veren firma gelip inceleme yapt. Katamaran çok be endiler. ki katamaran siparifli daha ald k. Bu üretimi teslim edince di erlerinin üretimine bafllayaca z" dedi. Vali Sabri Baflköy, Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Yönetim Kurulu Baflkan Çetin Baflaranh ncal, üretici firmay ziyaret ederek, imalat hakk nda bilgi ald. Vali Baflköy, denize k y s olmayan Çorum'da bu tür imalatlar n yap lmas n n büyük baflar oldu unu vurgulayarak, "Çorum'un sanayi potansiyeli zaten ortada. Giriflimci ve müteflebbis sanayicilerin yan s ra yeni bulufllara yelken açan baflar l sanayicilerimizin varl bizleri gururland r yor" ifadelerini kulland. Baflköy, kendisine hediye edilen kaptan flapkas yla katamaran n dümenine geçerek, Özak nc 'dan bilgi ald. Üzerinde, "Bu katamaran bir kara flehri olan Çorum'da üretilmifltir. Gururluyuz" yaz l pankart bulunan katamaran n gelecek hafta içerisinde t rla Samsun'a gönderilece i ö renildi. (AA) Önemli geliflmelere imza atan PTT 173 yafl nda mektup yazmad m z için kimsenin de bize mektup yazmas n beklemek abesle ifltigal olur. Tüm dünyadaki geliflme bunu gösteriyor" diye konufltu. Türkiye'de PTT Bank' n 2004 y - l ndan itibaren hizmet sunmaya bafllad n anlatan Tural, "Bu gün de iflik kurum ve kuruluflun 311 de iflik iflini yapar hale geldik" dedi. Türkiye genelinde 4 bin 500 iflyeri a lar oldu unu belirten Tural, PTT olarak 2003 y l ndan itibaren önemli geliflim ve de iflimlere imza att klar n, bundan sonraki hedeflerinin "vatandafllar n taleplerini karfl layacak yeni mekanizmalar üretmek" oldu unu söyledi. PTT'nin bu y l kuruluflunu "anonim flirket" statüsünde kutlad n vurgulayan Tural, flirketleflme sonras PTT'den beklentilerin yüksek oldu unu, beklentileri karfl layacak mekanizmalar üretmek zorunda olduklar n n alt n çizdi. Tural,"Ben yaklafl k 8,5 y ld r bu Kurumun genel müdürüyüm. Arkadafllar m zla her y l yapm fl oldu- umuz planl programl çal flmalar neticesinde vatandafl n gönlünde bir nebze de olsun olumlu bir yer edindi imiz kanaatindeyim" ifadelerini kulland. Daha sonra 2013 y l Lisans Yerlefltirme S nav (LYS) ve Seviye Belirleme S nav 'nda (SBS) ilk binde yer alan personel çocuklar ile 5. Geleneksel Hikaye, fiiir, F kra yar flmalar nda dereceye girenlere hediye verildi. (AA)

9 29 Ekim 2013 BURSA - Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Baflkan Rasim Hazar, AA muhabirine yapt aç klamada, ikinci el oto piyasas - n n son y llarda büyük durgunluk yaflad n, bunu aflmak ve sat fllar n art rmak için çeflitli çareler arad klar n söyledi. Hazar, eskiden her sat lan araçtan 1,5-2 bin lira kar elde edildi ini, flimdi ise bu kar n lira aral na kadar geriledi ini belirterek, "En çok kar eden bile bin liray bulmaz. Kar marjlar ve sat fllar - m z çok düfltü. Peflin sat fl yapamad m z için vadeye döndük. Galerilerin hemen hepsi art k böyle çal fl yor. Bu iflin heveslisi çok ama art k bu iflten iyi para kazanan yok" dedi. Limit sorunu yoksa kredi kart, di er hallerde ise senet düzenleyerek vadeli sat fl yapt klar n belirten STANBUL - stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO), Türkiye'nin 90 y lda modernleflti ini, büyüdü ünü, sanayileflti- ini, yaflam süresinin uzad n, neredeyse herkesin okuryazar oldu unu, gelir ve harcamalar n artt n ama borçtan kurtulup zenginleflemedi ini bildirdi. SMMMO'nun "90 Y lda Türkiye Ekonomisi" adl raporuna göre, Türkiye 90 y lda modernleflti, büyüdü, sanayileflti, yaflam süresi uzad, neredeyse herkes okuryazar oldu, gelir ve harcamalar artt ; ama borçtan kurtulup zenginleflemedi. Raporda, Türkiye ekonomisinin Cumhuriyetin kuruluflundan bu yana baflard ve baflaramad konulara yer verildi. Buna göre nüfus, sa l k, milli gelir, sanayileflme, d fl ticaret, e itim ve ulafl m Türkiye'nin baflard bafll klar aras nda yer ald. Rapora göre Cumhuriyet ilan edildi inde Türkiye'nin nüfusu 12,5 milyon kifli civar ndayd. Bu rakam salg n hastal klara karfl yürütülen politikalar, anne-bebek sa l nda sa lanan geliflmeler, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflt - r lmas ve benzeri çal flmalarla, do um Ekonomi oranlar düflmesine ra men 90 y lda 6 kat na yükseldi. Cumhuriyetin ilk y llar nda do umda beklenen yaflam süresi kad nlarda yaln zca 36, erkeklerde ise 35'ti. Ancak 90 y ll k dönemde yaflam süresi iki kat ndan fazla artarak erkeklerde 72'ye, kad nlarda ise 77'ye ulaflt. Nüfustaki art fl, sa l k sektörünün de geliflmesini sa lad. Cumhuriyetin ilan edildi i y l sa l k görevlisi olarak Türkiye'de yaln zca 344 hekim ve 60 eczac bulunurken, bugün ise 126 binden fazla doktor, 21 binden fazla difl hekimi, 125 bine yak n hemflire ve 26 binden fazla eczac halka hizmet veriyor. Rapora göre milli gelir de hat r say l r ölçüde artt. SMMMO taraf ndan DPT ve TÜ K verileriyle yap lan hesaplamaya göre, milli gelir 90 y lda 54 kat büyüdü sonu itibariyle 1,4 trilyon lira olarak gerçekleflen toplam GSYH, 1923 y l nda bugünkü fiyatlarla yaln zca 26 milyar lira düzeyindeydi. Kifli bafl na milli gelir ise 10 kata yak n art fl göstererek 2 bin liradan 19 bin liraya yükseldi. Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye sanayileflmede de köklü bir Hazar, flöyle konufltu: "Kredi kart na 12 ay taksit yap yoruz, tabii limit yeterliyse. Ayr - ca banka koflullar yla 24 aya varan de iflim geçirdi. lk y llarda tar m ülkesi olan Türkiye, 90 y ll k süreçte milli gelirini 54 kat art rd ; sanayi üretiminin milli gelirdeki pay yüzde 33'e yükseldi, tar m n pay ise yüzde 10'un alt na geriledi. 1927'de d fl ticaret hacmi yaln zca 188 milyon dolar düzeyinde iken, 2012 sonunda bu rakam 389 milyar dolara yükseldi. Benzer dönemde elde edilen en önemli baflar lardan biri de e itim oldu. Buna göre, 1923 y l nda say lar 4 bin 800 olan ilkokullar 2012'de 32 binin üstüne, say lar 90' bulmayan lise ve meslek okullar n n toplam 10 bine, 1923'te yaln zca 9 adet olan yüksek okul say s ise bin 900'e ulaflt. E itim-ö retim alan ndaki bu geliflmenin bir di er yans mas da okuryazarl k oran ndaki art flta görüldü. 1935'te nüfusun yaln zca beflte biri okuryazarken, 2010 verilerine göre Türkiye'deki okuryazarl k oran yüzde 94 düzeyine ulaflt. 90 y lda Türkiye'nin ulafl m altyap - s da ciddi bir yol katetti. 1923'te 18 bin kilometre civar nda olan karayolu uzunlu u 2011'de 368 bin kilometreye kadar yükselirken, bir kilometre YARIN kinci el otomobilde vadeli sat fl dönemi ayilerin y l sonu sat fl hedeflerini tutturmak için pefl pefle devreye soktu u kampanyalara karfl l k piyasadaki durgunlu u aflmak üzere "vadeli sat fl" seçenekleri sunmaya bafllayan ikinci el oto galericileri, kredi kart na 12 taksit ve 24 aya varan eflit vadelerle senetli sat fl yap yor. 9 eflit vadelerle senet düzenleyerek sat fl yap yoruz. Senetlerin tahsilinde sorun yaflamamak için noterde, 'sat lamaz kayd ' koyduruyoruz ve bunu ruhsata iflletiyoruz. Özellikle senetle yap lan sat fllara büyük ilgi var. Bankalarla daha önce sorun yaflayanlar daha çok bu ödeme fleklini tercih ediyor. fiu anda al c da sat c da memnun." Hazar, satacak ikinci el araç bulmakta güçlük çektiklerine iflaret ederek, y lbafl öncesi kullan lm fl araçlar n elden ç karacak flirketlerin, piyasay rahatlatmas n beklediklerini kaydetti. kinci el otomobil piyasas nda daha çok 20 bin lira ve alt ndaki araçlar n tercih edildi ine de de inen Hazar, özellikle yak t bak m ndan tasarruflu modellerin büyük ilgi gördü ünü sözlerine ekledi. (AA) Türkiye kifli bafl na gelirde zenginler kulübü ne giremedi karayoluna düflen ülke yüzölçümü de 43 kilometrekareden 2,13 kilometrekareye kadar geriledi. "90 Y lda Türkiye Ekonomisi" raporunda baflar lar kadar 90 y lda Türkiye ekonomisinin geliflmesini ve ülkenin zengin ülkeler düzeyine yükselmesini engelleyen sorunlara da yer verildi. Buna göre Türkiye'nin kifli bafl na gelir düzeyi "Zenginler kulübü" düzeyine yükseltilemedi ve ülke, "Orta gelir tuza "na sapland. hracat ithalata ba ml l ktan kurtulamad ve d fl ticaret dengesi sürekli aç k veren bir yap da seyretti. Di er yandan, ihracat-ithalat ba ml l ve cari aç k sorununun bir türlü afl lamamas n n en önemli nedenlerinden biri ülkede ba ms z teknoloji üretiminin bir türlü baflar lamamas oldu. 90 y l boyunca Ar-Ge yat r mlar n n milli gelirden ald pay bir türlü yükseltilemedi ve Türkiye teknoloji üreterek ihraç eden bir ülke konumuna gelemedi. Benzer flekilde Türkiye'deki ortalama e itim y l n n bir türlü art r lamamas da yeterli say da giriflimci, araflt rmac ve nitelikli iflgücünün ortaya ç kamamas nda önemli rol oynad. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin REI- DIN Gayrimenkul Araflt rma fiirketi'nin yerli ve yabanc yat r mc lar n konut tip ile büyüklük tercihleri, ödemede kulland klar yöntemler, sat lan konutlardaki KDV ve haz r stok oranlar n inceledi i araflt rmadan derledi i bilgiye göre, eylül ay nda sat fl gerçeklefltirilen konutlar n yüzde 14,8'i inflaat tamamlanm fl, yüzde 85,2'si ise inflaat tamamlanmam fl konutlardan olufluyor. stanbul Avrupa yakas ndaki markal projelerde sat lan konutlar n yüzde 13,4'ü, Asya yakas nda ise yüzde 10,8'i inflaat tamamlanm fl konutlardan olufltu Eylül ay verilerine göre, Türkiye geneli için inflaat bitmifl konut stoku oran yüzde 14,76 iken inflaat bitmemifl konut stoku oran ise yüzde 85,24 oldu. Bu durum stanbul Asya yakas markal konut projeleri için yüzde 10,84'e yüzde 89,16 olarak göze çarp yor. stanbul Avrupa yakas nda ise durum çok farkl de il, inflaat bitmifl konut stoku oran yüzde 13,43 iken inflaat bitmemifl konut stoku oran ise yüzde 86,57 olarak hesapland. Türkiye geneli ile stanbul Asya-Avrupa yakas k yasland nda çok büyük fark gözükmese de stanbul'da inflaat bitmifl markal proje konut stoklar, Türkiye geneline göre 1-2 puan geride bulunuyor. Markal konut projesi yat r mc lar - n n son dönemki talepleri incelendi inde, a rl kl olarak 3+1 tipinde konutlar n talep edildi i görülüyor. Fiyat anlam nda ise yat r mc lar gerçeklefltirdikleri sat n al mlarda yo un olarak metrekaresi 2 bin liran n at ndaki konutlar tercih ediyor. Sat flta olan Türkiye geneli markal konut projelerinin 'üncü çeyrek dönem metre kare fiyatlar incelendi- inde, a rl kl olarak konutlar n metre kare fiyat 2 bin liran n alt nda bulunuyor. Bu oran yüzde 34,2 olarak ortaya ç k yor. Bunu s ras yla 3-4 bin lira aral - ile 2-3 bin lira aral izliyor. En az orana sahip metrekare fiyat aral ise yüzde 2,28 oran ile 10 bin lira ve üzeri olarak görülüyor. Sat flta olan Türkiye geneli markal konut projelerinin oda tipleri incelendi- inde, konutlar n a rl kl olarak 3+1, 2+1 ve 1+1 tipinde olduklar gözlemleniyor. Bu üç konut tipinin toplam piyasan n yüzde 83,91'ini oluflturuyor. Ayr ca yine son dönem süreç takip edildi inde, 2012 y l ve öncesine ait al nm fl olan ruhsatlara iliflkin projelerin sat fl tamamland kça, yeni arz olan projelerdeki sat fllarda yüzde 18 KDV oran n n etkinli inin artt gözlemleniyor. Eylül ay nda markal konut projelerinden konut sat n alan müflteriler peflinat ve banka kredisi kullan m yerine a rl kl olarak senet kullan m n tercih etti. Markal konut projelerinin çok büyük bir bölümü yüzde 1 KDV oran ile sat ld. Yüzde 18 KDV ile sat fl gerçeklefltirilen konutlar n oran yüzde 1'lerde kald y l ve öncesine ait al nm fl olan ruhsatlara iliflkin projelerin sat fl tamamland kça, yeni arz olan projelerdeki sat fllarda yüzde 18 KDV oran etkinli inin artt gözlemlendi. Markal proje konutu sat n al mlar nda müflterilerin son üç ayl k ödeme yöntemi tercihleri incelendi inde, ortalama peflinat kullan m oran n n yüzde 20'lerde, banka kredisi kullan m oran - n n yüzde 50'lerde, senet kullan m oran n n ise Eylül 2013'teki yüzde 43,39 gibi yüksek senet kullan m oran n n etkisiyle yüzde 25'lerde seyretti i görülüyor. Eylül ay nda peflinat kullan m oran yüzde 21,60 kullan lan banka kredisi oran yüzde 35,01 ve kullan lan senet oran yüzde 43,39 gerçekleflen konut al m nda, banka kredisi kullan m oran önceki aya göre yüzde 22,32 düflerken, senet kullan m oran yüzde 20,75 yükseldi. Son dönemde gerçeklefltirilen markal proje konut sat fllar n n yüzde 9,2'si (son 6 ayl k ortalama yüzde 4,0) yabanc lara yap l rken, tercih noktas nda a rl kl olarak 1+1 konut tipi ile ortalama 99 metrekare büyüklü e sahip konutlar n öne ç kt gözlemleniyor. Yabanc yat r mc taraf ele al nd - nda gerçeklefltirilen markal proje konut sat fllar n n son 6 ayl k dönem için yüzde 4'ü yabanc lara yap ld. Bu oran eylül ay özelinde incelendi inde yüzde 9,19 gibi yüksek bir oran olarak ortaya ç k yor. Yabanc yat r mc lar n tercih ettikleri metrekare büyüklükleri ise ortalama olarak 120 metrekare civar nda. Yine son dönem eylül ay özelinde bak ld - nda yabanc lar n sat n ald klar konutlar n ortalama metrekaresi 98,76 metre kare olarak görülüyor. Bu son 6 ayl k dönem içinde en düflük ortalama 29 Ekim 2013 Konut sektöründe banka kredisi kullan m geriledi Eylül ay nda markal konut projelerinden konut sat n alan müflteriler peflinat ve banka kredisi kullan m yerine a rl kl olarak senet kullan m n tercih etti. olarak kaydedildi. Konut tipi olarak bak ld nda a rl kl tercihlerinin özellikle 1+1, 2+1 ve 3+1 oldu u görülüyor. Eylül ay verileri incelendi inde yabanc lar n 1+0, 5+1 ve 6+1'e ilgisinin olmad gözlemlenirken 4+1 konut tipine olan yat r m n son 6 ayl k döneme göre biraz azald ve tercih noktas nda bunun yerine 3+1'e yönelim oldu u dikkati çekiyor. (AA) Sendikalar E-devlet sisteminden endifleli ANKARA -D SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo lu, iflçilerin e-devlet flifreleriyle sendikalara üye olabilmesinin önünü açan de iflikli e kayg yla yaklaflt n ifade etti. Çerkezo lu, "Bu sistem asl nda bir bütün olarak hem devletin hem de iflverenlerin, iflçiyle sendika aras ndaki iliflkiye müdahale etme olana açabilir" dedi. AA muhabirine konuyla ilgili aç klama yapan Çerkezo lu, iflçilerin sendikaya üye olabilmesi için notere yüklü miktarda para ödemek zorunda kalmayacak olmalar n ise önemsediklerini bildirdi. flçilerin sendikaya üye olabilmek için notere para ödeme fleklinin dünyan n hiçbir yerinde olmad n savunan Çerkezo lu, bu uygulaman n yerine getirilen "e-devlet" sisteminin de birtak m sak ncalar do uraca- n söyledi. Çerkezo lu, iflverenlerin; iflçilerin sendika üyeliklerine do rudan hem denetleme hem de istedikleri sendikaya üye yapabilme flans na sahip olabileceklerini vurgulayarak, "Bu sistem asl nda bir bütün olarak hem devletin hem de iflverenlerin, iflçiyle sendika aras ndaki iliflkiye müdahale etme olana açabilir. Kayg m z esas olarak bu noktadad r. Onun d fl nda teknik birtak m sorunlar yaflanabilir. Teknik sorunlar zaman içerisinde çözülebilir ama esas önemli olan k sm iflçilerle sendika aras ndaki iliflki baflka hiçbir kimsenin, hele hele ifl verenlerin denetimine, onay na ya da müdahalesine aç k olamaz" diye konufltu. (AA)

11 STANBUL - Almanya'n n lowcost havayollar ndan Germanwings, 2014 k fl uçufl tarifesi kapsam nda 27 Ekim'den itibaren Türkiye ile Almanya aras ndaki sefer say lar n ve uçufl noktalar n art racak. TAV Airport Otel'de düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Germanwings letiflim Direktörü Andreas Engel, 10 y l önce Türkiye pazar na girdiklerini söyledi. Engel, ilk y llarda Köln ve Bonn'dan stanbul'a haftada 2 gün uçufl sa lad klar n dile getirerek, "Bu k fl Türkiye'deki uçufl say m z 19'a ç - kar yoruz. lk defa stanbul ve Ankara d fl nda Adana'dan da seferlerimizi bafllat yoruz. Yaz aylar nda bu say y 39'a ç kartaca z. Yaz için zmir ve Antalya gibi pazarlar var" diye konufltu. Türkiye ekonomisinin geliflti ine Ekonomi 29 Ekim iflaret eden Engel, Türkiye pazar na inand klar n ifade etti. Engel, flirket uçufllar nda "temel", "ak ll " ve "en iyi" olmak üzere 3 farkl tarife uygulad klar n aktararak, flunlar kaydetti: "Temel tarifemiz, yani en ucuz olan sadece uçuflu kaps yor. Su bile içmek isteseniz, bunu kendiniz ödemeniz gerekiyor. 'Ak ll (smart)' tarifeyi daha çok Türkler tercih ediyor. Bunun içinde yolcular m za su, onun d fl nda bir içecek, bir sandaviç ve de flekerleme sa l yoruz. Bunun d fl nda istedi iniz yerden kendi koltuk tercihini yapabiliyorsunuz. 23 kilograma kadar olmak flart yla bir bagaj checkin edebiliyorsunuz ve de mil topluyorsunuz. 'En iyi (best)' seçene i de özellikle ifl seyahati yapan yolcular n tüm ihtiyaçlar na cevap veriyor." YARIN Germanwings, Türkiye uçufllar n artt r yor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Lufthansa'ya ba l havayolu flirketinin flu anda 38 uçakla hizmet verdi- ini aktaran Engel, "Yeni Germanwings" konseptiyle ilgili sunum yapt. (AA) H A L A Y R O M A 2 A A I L A M A K 3 K A B A L A K D O 4 A M A I L I M A N 5 R A D K A R 6 E A T P U S A T 7 T A A V A R A 8 S A L A F E N 9 N F L A R Z 10 O N K E R A T 11 M E Y L M N 12 V E D L K K 13 N A T A K A A K 14 A Z N H A T A Y 15 L P A R A R A 16 L A U Y U M K 17 V K A L A M A T A 18 T V E T R E 19 D A M A T A A R E 20 A K M A K N E

12 12 YARIN Ekonomi 29 Ekim 2013 TZOB: Üretim azl ndan sar msa Çin den ithal ediyoruz Türkiye'nin baflta tar m girdilerindeki yükseklik ve fiyat istikrars zl yüzünden sar msa bile ithal etmeye bafllad ifade edildi. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Baflkan fiemsi Bayraktar, "79 bin 433 tonluk kuru sar msak üretimi b rak n ihracat, Türkiye ye bile yetmiyor. Baflta Çin den olmak üzere ithalat yapmak zorunda kal yoruz. Son 10 y lda 28,83 bin ton olan kuru ve ifllenmifl sar msak ithalat n n yüzde 92 si Çin den gerçeklefltirildi." dedi. ANKARA - TZOB, sarm sak üretimi ile ilgili yaz l bir aç klama yapt. Sarm sa n dünyada yaklafl k 700 türünün bulundu u dile getirilen aç klamada, Avrupa ve Asya dan, Kuzeybat Amerika n n Pasifik Okyanusu k y lar na kadar olan genifl bir co rafyada bu bitkinin tar m n n yap ld n bildirildi. Aç klamada birlik baflkan Bayraktar' n flu de erlendirmelerine yer verildi: "Tar msal üretimde karfl lafl lan genel problemlere sar msak yetifltiricili inde de rastlan yor. Bunlar ; tar msal girdilerin pahal olmas, tar m arazilerinin parçal yap s, örgütlenme, pazarlama, sulama, e itim düzeyinin düflüklü ü, öz sermaye yetersizli i, gelir düflüklü ü olarak s ralayabiliriz. Öte yandan, sar msak üreticisinin en büyük problemleri aras nda fiyat istikrars zl gelmektedir. Sar msak tar m n n genellikle küçük ölçekli, aile iflletmeleri taraf ndan yap lmas ve bu iflletmelerin birlik olamamas ürün fiyatlar n daha çok komisyoncu, tüccar ve ithalatç taraf ndan belirlenmesine neden olmaktad r. Sar msak tar m nda tohum üretimi de önemli. Sadece tohum amaçl sar msak yetifltiricili i de yap lmal. Kükürt, fosfor ve selenyum aç s ndan zengin, co rafi tescil alm fl Taflköprü sar msa n n yurtd fl tan t m iyi yap lmal. klim koflullar na 10 ay gibi uzun bir süre dayanan Taflköprü sar msa, kuru madde oran n n yüksekli- i nedeniyle de ihracat ve sanayi için biçilmifl kaftan, aranan ürün durumunda. Taflköprü d fl nda, Kahramanmarafl, Bal kesir, Hatay, Gaziantep, Karaman, Tokat, Aksaray, Ad yaman ve K rklareli illerinde de önemli miktarlarda sar msak üretilmektedir." Birleflmifl Milletler Tar m ve G - da Örgütü nün (FAO) rakamlar na göre 2011 y l nda 23,76 milyon ton sar msak üretildi. Dünya üretiminin yüzde 81 ini 19,23 milyon tonla Çin tek bafl na yap yor. Çin den sonra yaklafl k bir milyon ton üretimle Hindistan gelirken, M s r 295 bin ton üretimle üçüncü s rada. Dünya sar msak üretiminde 233 bin ton üretimle Rusya 4 üncü, 212 bin ton üretimle Myanmar 5 inci s rada yer al yor. Türkiye ise 79,4 bin tonla 14 üncü s rada. Türkiye'nin dünya sar msak üretimindeki pay yüzde 0,33 de kal yor. Dekar bafl na verimde M s r 2,43 tonla birinci s rada. Bu ülkeyi 2,3 tonla Çin, 1,87 tonla ABD, 1,23 tonla Güney Kore izliyor. Türkiye, dekar bafl na 817 kilogram verimle 14 üncü s rada bulunuyor. (CHA) fikur araflt rmas ndan ç kan ilginç sonuç: fle al mlarda genç tercihi azald ANKARA - Türkiye fl Kurumu'nun yapt araflt rmaya göre patronlar n gençleri ifle alma iste i bir hayli düfltü. Geçen y l flirketler ifle al mda tercihlerini yüzde 82 ile yafl aras ndaki gençlerde kullan rken, bu sene oran bu yafl aral nda yüzde 52,6'ya kadar geriledi. Patronlar n bu tav r de iflikli ine gösterdikleri gerekçe ise ifl becerisindeki yetersizlik. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi Baflkanl ve fikur taraf ndan yürütülen Genç stihdam n Desteklenmesi Projesi kapsam nda 15 ilde gençlerin istihdam edilebilirli i üzerine anket yap ld. Çal flma; gençlerin istihdam edilebilir olmalar için gelifltirmeleri gereken nitelikler, becerileri ve iflverenlerin ne tür niteliklere sahip iflgücü ihtiyac oldu u tespit edilmek amac yla Erzurum, Batman, Diyarbak r, Elaz, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmarafl, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Samsun, Sivas, fianl urfa ve Van da gerçeklefltirildi. Hedef kitle olarak; imalat, elektrik-gaz-buhar-havaland rma, su temini-at k yönetimi, inflaat, toptan ve perakende ticaret-tamirat, nakliye ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletiflim, finans ve sigorta faaliyetleri, e itim, insan sa l ve sosyal hizmetler faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki bilimsel ve teknolojik faaliyetler, idari ve destek hizmetleri, sanat ve e lence sektörleri seçildi ve 2013 y llar n kapsayan ve gençlerin ifle al nmas ile iflten ç kar lmas n ele alan araflt rmada, iflverenlere çeflitli sorular yöneltildi. Elde edilen veriler oldukça dikkat çekici. Patronlar, 2012 Y l nda flyerlerinizde Genç Personel stihdam Etmeyi Düflünüyor Musunuz? sorusuna yüzde 82 oranla Evet cevab n verdi. Ancak 2012 Y - l nda Genç Personel Ç kar m n n Da - l m ile ilgili soruya verilen cevapta da benzer bir sonuç ç kt ; Evet yüzde 63 ile ilk s rada. Bu cevaplar flirketlerin genç personel ald gibi neredeyse ald miktar kadar da iflten ç kard klar n gösteriyor. Uzmanlar bunu, flirketlerin tecrübeli personellerle çal flmaya daha s cak bakt fleklinde yorumluyor. Raporda genç personelin ifle al m nda kullan lan seçeneklerin önemine de ulaflmak mümkün. Genç personelin al m nda hangi seçenekleri kullan yorsunuz? sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 40,6 oranla arkadafllar, tan d klar, aile en önemli seçenek olarak öne ç kt. Yüzde 20,5 de bofl pozisyonlar fikur a ilan ederek cevab n verdi y l na ait rakamlar ise bir hayli düflündürücü. flyerlerinizde Genç Personel stihdam Etmeyi Düflünüyor Musunuz? sorusuna verilen Evet cevab n n oran yüzde 52,6. Bunu yüzde 33,5 oran ile Bilmiyorum ve yüzde 13,9 oran nda Hay r cevaplar izledi. Neden genç personel istihdam edildi ine dair soruya ise yüzde 41,1 oranla gençler daha h zl ö reniyorlar cevab verildi. Raporun analiz k sm nda bu oran n aç klamas 'flirketlerin genç personel ifle al rken, onlandan ifl tecrübesi aramak yerine kapasite olarak en fazla fayday sa layacak personeli çal flt rma mant ile hareket ettikleri' fleklinde yer ald. fiirketlerin bu al mlarda maliyeti gözetmek yerine, flirkette en fazla verimi alabilece i genç beyinlere f rsat verdikleri dile getirildi. (CHA)

13 29 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya: Muhalefetin sponsorlar Cenevre-2 yi sabote ediyor MOSKOVA - Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslararas liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, Suriye muhalefetinin sponsorlar n, Kas m sonundan Cenevre de yap lmas planlanan uluslararas konferans sabote etmeye çal flmakla suçlad. Twitter hesab ndan 19 ayr muhalif grubun Cenevre-2 ye kat lmayaca n aç klamas n de- erlendiren Puflkov, D fl destekli 19 muhalif grup Cenevre ye gelmiyor. Çünkü onlar n sponsorlar Cenevre-2 nin olmas n istemiyor elefltirisi getirdi. Puflkov aç klamas nda sponsorlarla ilgili isim vermedi. Suriye de Mart 2011 den bu yana devam eden iç savafl sonland rmak için Rusya ve ABD nin öncülü ünde 23 Kas m da Cenevre de uluslar aras bir konferans n toplanmas planlan yor. Suriye nin kimyasal silahlardan temizlenmesinde anlaflan iki ülke, çözüm için askeri müdahale alternatifini de rafa kald rm fl durumda. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ve ABD D fliflleri Bakan John Kerry dün yapt klar telefon görüflmesinde Cenevre-2 haz rl klar n ele ald. ki ülke yetkilileri 5 Kas m da Cenevre de bir araya gelerek Suriye konferans n de erlendirecek. Haz rl k toplant s na BM Suriye Özel Temsilcisi Lahdar brahimi nin de kat lmas planlan yor. Haz rl k toplant s ile ilgili nterfaks a bilgi veren Rusya D - fliflleri Bakan Yard mc s Gennadi Gatilov, di er yard mc Mihail Bogdanov la birlikte Cenevre ye gideceklerini söyledi. Toplant da ABD yi de D fliflleri Bakan Yard mc lar Wendy Sherman ve Elizabeth Jones un temsil etmesi bekleniyor. (CHA) Kissinger: Rusya ve ABD iliflkilerinin geliflimi küresel istikrar sa l yor ABD eski D fliflleri Bakan Henry Kissinger, Rusya ve ABD iliflkilerinin geliflmesinin dünyay istikrarl hale getirdi ini, ulusal ç karlar üzerindeki farkl l klar n her zaman üstesinden gelinebilece ini söyledi. MOSKOVA - Moskova temaslar çerçevesinde Kremlin dari Baflkan Sergey vanov la görüflen Kissinger, Rusya n n uluslararas sürece katk s n n yads namayaca n ifade etti. Rusya dan bulunmaktan memnun oldu unu, siyasete girmeyece ini hat rlatan Kissinger, Moskova ya gelmeden önce iki ülke liderleri aras nda do rudan diyalogun olmas n n en iyi yol oldu unu, bar fl ve istikrar n devam aç s ndan bunun önemli oldu- unu kaydetti. Rusya ve ABD aras nda iliflkilerin sürekli ve düzenli bir flekilde geliflti ini söylemenin mümkün olmad n vurgulayan vanov, Her fleye ra men, St. Petersburg da G-20 zirvesinde Rusya Devlet Baflkan ERB L - Kuzey Irak'ta ''Erbil fiehir Merkezi'' projenin tan t m yap ld. Tan t ma Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile birlikte üst düzey yetkililer ve yabanc ifladamlar kat ld. Tan t m nda konuflan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Nerçirvan Barzani, Projenin en önemli hususlar ndan bir tanesi bölgede ifl f rsat oluflturmas. Bu projede 35 bini kifli ifl sahibi olabilecek. Bu projeler ülkemize büyük gelirler sa layacakt r. O yüzden bizim için çok önemli. Buradan gençlere sesleniyorum. Özel sektöre yönelin, özel sektörde elde edece iniz gelirler devletten elde edece iniz gelirde çok daha fazla. O yüzden çal fl p yeni meslekler edinmeniz gerekiyor. Vladimir Putin ve ABD Baflkan Barack Obama n n ikili görüflmesinde komplike sorunlar n bir k s m farkl l klara ra men çözülebildi i görülüyor dedi. vanov, geçen hafta ABD D fliflleri Bakan Yard mc s William Burns ile yap c bir görüflme yapt klar n da Bölgemiz çok zengin ve büyük yollar kat ediyor. Do al kaynaklar m za bel ba layarak vatandafllar m za buradan seslenmek istiyorum. Kimse elektrik, yak t ve di er ihtiyaçlar n düflünmesin. Vatandafllar m z iyi flartlarda yaflatabilmek için çal flaca z ve bölgeyi ileriye tafl mak ad na kararl y y z. ifadelerini kulland. 541 bin metrekarelik hat rlatt. Kissinger da, vanov a mesai günü olmamas na ra men Kremlin de kabul etti i için teflekkür etti. ABD nin duayen siyasetçisi Kissinger CNN e verdi i röportaj nda Rusya Devlet Baflkan Putin le flimdiye kadar en az 20 kez görüfltü ünü ve kendisini bir vatansever olarak tan mlad n ifade etmiflti. ABD baflkanlar Richard Nixon ve Gerald Ford döneminde D fliflleri Bakan olarak görev yapan Kissinger a göre Putin bat karfl t de il, ancak kariyerinin oluflumunda 1990 l y llar n küçük düflürücü süreci etkili oldu. Kissinger, Putin in yap c bir orta- a dönüflebilece ine inan yor. (CHA) "Erbil fiehir Merkezi" projesinin tan t m yap ld alanda yap lacak projede, 276 konut, iki 27 katl ifl merkezi, üç 5 y ld zl otel, e itim ve sa l k merkezleri bulunuyor. Proje, Erbil kalesi ile Erbil havaliman aras nda kalan 40 caddelik alan kaps yor. Projeyi üstlenen Dubai merkezli Emaar flirketi ise dünyan n birçok ülkesinde imza att önemli projelerle biliniyor. (CHA)

14 14 YARIN Türkiye ile Rusya aras nda fark yeniden 2 saat oldu MOSKOVA - Gün fl ndan daha fazla yararlanmak için 31 Mart Pazar günü bafllayan yaz saati uygulamas bugün sona erdi. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi saatlerini da bir saat geri ald. Yaz saati uygulamas ndan vazgeçen Rusya n n herhangi bir de- ifliklik yapmamas ise Türkiye ile yaz aylar nda 1 saat olan fark n k fl aylar nda 2 saate ç kmas - na sebep oldu. Avrupa ülkeleriyle efl zamanl olarak yap lan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n önerisi ile ileri veya geri saat uygulamas na her y l n Mart ve Ekim ay - n n son pazar günü bafllan yor. Rusya ise geçti imiz Mart 2011 den itibaren do u ile bat aras nda 11 saatlik zaman dilimini 9'a indirerek yaz saati uygulamas n terk etti ini duyurdu. Rusya Devlet Baflkan Dmitri Medvedev 1981'den bu yana yürürlükte olan yaz saati ile ilgili uygulaman n Ekim'in son haftas pazar gününden itibaren kald r laca n söylemiflti. K fla saatleri 1 saat geri almadan girecek Moskova GMT'den tüm y l boyunca 4 saat ileride olacak. Türkiye ile Moskova aras ndaki zaman fark da 2 saate ç kacak. Saat de iflikli inin stres ve bir k s m biyolojik hastal klara neden oldu unu ifade eden Rusya Devlet Baflkan, "Bu sonbahardan itibaren bu uygulaman n iptal edilmesine karar verdim." fleklinde aç klamalarda bulunmufltu. Medvedev de iflmeyen zaman uygulamas n n insanlar n üzerinde daha pozitif etkisi olaca n savunuyor. (CHA) AfiKABAT - Baflkent Aflkabat'taki resmi törene Bakanlar Kurulu üyeleri, diplomatik misyon flefleri, üniversite ö rencileri, resmi kurum çal flanlar ve çok say da vatandafl kat ld. Kutlamalar kapsam nda ülkeye yurtd fl ndan çok say da yabanc heyet geldi. Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un Aflkabat taki Ba- ms zl k An t 'na çelenk koymas yla bafllayan etkinlikler, Merkez Meydan da düzenlenen resmi törenlerle devam etti. Savunma Bakan Begenç Gündo diyev'in, kara, deniz ve hava kuvvetleri birliklerine ait askeri birlikleri selamlamas n n ard ndan, Türkmen milli marfl okundu ve Türkmenistan bayra- göndere çekildi. Törene kat lan davetliler, askeri birliklerin geçiflini alk fllarla izledi. Yabanc heyetlerin de kat ld resmi kutlama töreninde Berdimuhamedov, askerleri ayakta selamlad. Askeri geçitle birlikte Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar n gösterisi de büyük ilgi gördü. Ba ms zl k Bayram dolay s yla Türkmen lider Berdimuhamedov'a, Bakanlar Kurulu üyeleri D fl Haberler 29 Ekim 2013 Türkmenistan'da 'Ba ms zl k Bayram ' çoflkuyla kutland 27 Ekim 'Ba ms zl k Bayram 'n n 22. y ldönümü Türkmenistan da çoflkuyla kutlan yor. Baflkent Aflkabat, Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un da kat ld - görkemli ve kapsaml resmi törenlere sahne oldu. taraf ndan Ahal-Teke at hediye edildi. At gösterisinden sonra ülkenin çeflitli kurumlar nda çal flan insanlar meydandan geçerek, devlet baflkan n selamlad. Türkiye de üretilen yar fl otomobili Volkicarlar da, resmi törenler kapsam nda Merkez Meydan'dan geçifl yapt. Devlet Baflkan Berdimuhamedov baflta olmak üzere Türkmenistan yönetimi taraf ndan be enilen Volkicar, Türkmenistan da motor sporlar nda ilk tercih edilen spor arabas. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov u Ba ms zl k Bayram dolay s yla kutlayan ilk liderlerden biri oldu. Gül'ün kutlama mesaj nda, "Geçen 22 y l içerisinde kardefl Türkmenistan büyük baflar - lar elde etti. Berdimuhameov baflkanl nda büyük sektörlerde önemli geliflmeler kaydedildi. Türkiye, Türkmenistan ile ayni tarihi, gelenek ve görenekleri ve ortak de erleri paylafl yor. Son y llarda iki ülke iliflkileri baflar l bir flekilde gelifliyor. Türk ifladamlar Türkmenistan da önemli projelere imza atarken, Türk e itim kurumlar Türkmenistan n kak nmas na faydal olacak genç nesli yetifltiriyor. Benim, May s ay nda Türkmenistan a yapt m ziyarette temeli at lan Uluslararas Türkmen - Türk Üniversitesi hizmete aç ld ktan sonra dostluk ve kardeflli in yeni sembolü olacak" ifadeleri yer ald. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ABD Baflkan Barack Obama, Çin Devlet Baflkan Xi Jinping ve çok say - da devlet baflkan da Gurbanguli Berdimuhamedov a kutlama mesaj gönderdi. Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, Ba- ms zl k Bayram dolay s yla 1002 mahkumu affetti, 600 civar nda mülteciye vatandafll k hakk tan d. (CHA)

15 29 Ekim 2013 Ankara YARIN 15 Sancaktepe ye 3 tesis Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Sancaktepe Mahallesi nde üç ayr tesisin aç l fl n birden yapt. Metin Alagöz Gençlik Merkezi, Sancaktepe Pazar Yeri ve semt poliklini i törenle hizmete aç ld. HABER MERKEZ Mehter tak m gösterisi ile bafllayan aç l fl törenine Belediye Baflkan Mustafa Ak n yan s ra Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur, AK Parti Keçiören lçe Gençlik Kollar Baflkan Cansu Mutlu, AK Parti Keçiören lçe Kad n Kollar Baflkan Canan Baran zgi, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr.R za Murat Karaflen, Belediye Meclis Üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld. Keçiören in h zla geliflen bölgelerinden Sancaktepe de üç ayr tesisin aç l fl n birden yapmaktan duydu u mutlulu u ifade eden Baflkan Ak, bu tesislerin vatandafllardan gelen istekler do rultusunda hayata geçirildi ini söyledi. GENÇLER M Z BU MERKEZE GET R N Gençlik Merkezi ne ismini verdikleri Metin Alagöz ün eski bir Belediye Meclisi üyesi oldu unu ve elim bir hastal k sonucu genç yaflta hayata veda etti ini kaydeden Baflkan Ak, Metin Alagöz kardeflimizin ismini yaflatmak için bir vefa örne i olarak bu merkeze verdik. Çünkü bizim için vefa çok önemlidir. Kendisine Allah tan rahmet diliyorum. Gençlik Merkezi nin içerisinde bilgisayar odas, kütüphane, seminerlerin düzenlenebildi- i ve çocuklar n e itim görebilece i alanlar mevcut. Annelerden rica ediyorum, çocuklar n z bu merkezimize getirin. Burada çok güzel de erler e itimi görecekler, kendilerini gelifltirecekler ve güzel bir flekilde sosyalleflecekler dedi. Baflkan Ak, merkezde ayr ca kad nlara ve beylere yönelik seminerlerin de düzenlenece ini belirtti. B Z M Ç N VATANDAfiIN STE ÖNEML H zl bir de iflim ve dönüflümün yafland Sancaktepe ye Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile birlikte tapu sorununu çözme sözü verdiklerini ve bu sözü tuttuklar - n hat rlatan Baflkan Ak, Bizim için vatandafl n iste i önemli. Bizler vatandafl m z n derdiyle dertleniyoruz. Halk için çal fl rken Hakk n r zas n gözetiyoruz. Halka hizmet Hakk a hizmettir anlay fl yla çal fl yoruz. Önemli olan hizmettir. Sizin ihtiyac n z n giderilmesidir. Sizin ihtiyaçlar n z istekleriniz do rultusunda gerçeklefltirmek için çal fl yoruz. Bu kapsamda muhtarl k binas n da yeniden yapt k diye konufltu. Bölgede k sa bir süre önce Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezi ni de hizmete açt klar na dikkat çeken Mustafa Ak, Bu alan Ankara n n önemli bir çekim alan olacak. Buras ticaret merkezleri, kentsel dönüflüm alanlar, okullar ve sa l k merkezleri ile tüm ihtiyaçlar n n karfl land - bir merkez haline gelecek. Baflbakan m z burada bir ev ziyareti yapm flt. Sizler Baflbakan m za Biz TOK istemiyoruz dediniz. Baflbakan m z da bunun üzerine burada bir anket yapt rd ve sizin iste iniz üzerine herkes kendi müteahhiti ile anlafl yor ve sizin taleplerinize uygun konutlar meydana geliyor dedi. Baflkan Ak, Keçiören de 1 milyon 125 metrekarelik alan yeflillendireceklerini ve bu alana dikilen a açlar n yetiflmesiyle yemyeflil bir ormana kavuflacaklar n da sözlerine ekledi. KEÇ ÖREN HIZLA GEL fi YOR Kaymakam Dirim ise, kentlerin canl organizmalara benzedi ini, geliflip büyüdükçe ihtiyaçlar n n artt n dile getirerek Artan ihtiyaçlar n da sa l kl bir flekilde tespit edilmesi gerekiyor. Keçiören h zla geliflen bir bölge. Eski yerleflim alanlar kentsel dönüflüm ile flekilleniyor. Keçiören Belediye Baflkan m bölgenin ve sizlerin ihtiyaçlar n çok güzel tespit edip güzel tesisler yap yor. Kendisine teflekkür ediyorum diye konufltu. Ankara Pazarc lar Odas Baflkan Recep Ayhan da, Sancaktepe Pazar Yeri nin hem vatandafllara hizmet verece ini, hem de top oynamak isteyen çocuklar sevindirece ini belirterek Keçiören Baflkan Mustafa Ak ile güzel. Baflkan m z n soyad gibi kendisi de ak. Hizmetleri için çok teflekkür ediyorum dedi. Aç l fllar n yap ld mahalle ad - na konuflan Sancaktepe Muhtar smail Uslu ise, Gerçekten kendisi hem mahallemize hem Keçiören e çok güzel hizmetler yapt diyerek Baflkan Ak a teflekkür etti. HASTANE KAL TES NDE H ZMET Konuflmalar n ard ndan protokol heyeti kurdele keserek üç tesisin aç l - fl n birden yapt. Daha sonra Baflkan Ak, vatandafllar ile birlikte Sancaktepe Pazar Yeri nden Gençlik Merkezi ne kadar mehter marfl eflli inde yürüdü. Törenin son aya merkeze komflu Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi Yükseltepe Semt Poliklini i oldu. Poliklini in vatandafllar n yo un talebi üzerine yap ld n belirten Baflkan Mustafa Ak, Sizlerin sa l bizim için çok önemlidir. Bizler size hizmet etmek için var z. Sa l k Merkezimiz, açt m z bütün tesisler hepinize hay rl u urlu olsun. Hepinizi Allah a emanet ediyorum diye konufltu. Kaymakam Dirim, araflt rma hastanesi kalitesinde hizmet verecek olan poliklini in hastanenin iflgücünü de azaltaca n ifade ederken, Baflhekim Doç.Dr.Mesut Koçak ise sa l n önemini bildiklerini ve bu ilke fl nda hizmet vereceklerini söyledi. Gölbafl l lara imar çal flmalar anlat ld HABER MERKEZ Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Velihimmetli ve Çay rl Mahallelerine yapt ziyarette imar çal flmalar konusunda vatandafllar bilgilendirdi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i Velihimmetli ve Çay rl Mahallelerinde vatandafllarla bulufltu. Baflkan Odabafl, parselasyon çal flmalar bafllayan mahallede vatandafllar bilgilendirdi, istek ve s k nt lar n dinledi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, göreve geldikleri günden bu yana Türkiye ye örnek olacak fleffaf bir yönetim anlay fl - n esas ald klar n ifade etti. Baflkan Odabafl, Gölbafl Belediyesi nde esas olan vatandaflla birlikte yönetim anlay fl d r. Bugüne kadar birçok mahallemizde yap lan imar çal flmalar n vatandafl m zla birlikte yapt k. Gölbafl Belediyesi olarak mahalle sakinlerimizin yan na giderek yap lacak imar plan çal flmalar hakk nda tek tek bilgi veriyoruz. Kapal kap lar arkas nda imar çal flmas yapm yoruz. Herkesin gözleri önünde çal flma yap yoruz. Amac - m z Gölbafl l hemflerilerimizin hakk n n kaybolmas için çal flmakt r.bugün de Velihimmetli ve Çay rl Mahallemizde de parselasyon çal flmalar yap lmaya baflland. Bu nedenle sizlerle bir araday z dedi.

16 16 YARIN Ankara 29 Ekim 2013 K fl dolu dolu geçirmek isteyenler için 7 alternatif Etimesgut Belediyesi nin hizmete açt 7 yeni tesis, ilçe halk na e itim, hobi, e lence ve spor imkan n birlikte sunuyor. Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, Emekli Kona, Atakent Sosyal Tesisleri, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Ziya Gökalp Tesisleri, Kent Konseyi ve Tu ra Park özellikle k fl aylar - n de erlendirmek isteyenlere kap lar n aç yor. HABER MERKEZ Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, farkl istek ve ihtiyaçlara cevap verecek 7 sosyal tesisi hizmete açt klar n belirterek, Bu tesisler hemflehrilerimiz faydaland kça daha da güzelleflecek. Herkesi bu tesislerimize sahip ç kmaya, tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum dedi. AÇILAN TES SLER VE ÖZELL KLER fiöyle: Atakent Sosyal Tesisleri: Bu tesiste e itim, spor, damak zevki bir arada sunuluyor. El ve yöresel ürünler merkezinde yöresel lezzetleri tadabilir, çocu unuzu krefle b rak p eti- SEM de hobi kurslar na kat labilirsiniz. Sa l kl ve zinde kalmak içinse modern bir spor merkezi sizleri bekliyor. Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi: Ankara n n en kapsaml tesislerinden olan Göktürk te yüzme ve hamam sefas bowling, su- HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi, bir taraftan Yenimahalle yi gelece e tafl yacak projeleri hayata geçirirken bir taraftan da altyap ve üstyap çal flmalar na h z kesmeden davam ediyor. Üstyap da 2009 y l ndan bugüne kadar 1 milyon 500 bin metrekare yeflil alan ilçeye kazand ran belediye, Yenimahallelilere nefes ald rd. Hizmete aç lan parklar, vatandafllar n ve özellikle de çocuklar n buluflma mekan oldu. Yine ilçeye gerek kültür-sanat gerek spor alan nda önemli tesisler kazand r - larak Yenimahalle modern bir ilçe konumuna geldi. Yenimahalle Belediyesi taraf ndan bafllat lan kentsel dönüflüm çal flmalar ise takdir toplad. Belediye, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nde bin 92 gecekondunun yerine 3 bin 500 konut, Macun Mahallesi nde 408 konut ve Pamuklar Mahallesi nde ise 422 konut infla etti. Belediye altyap hizmetlerinde de dur durak bilmedi. lçedeki mahallelerde yap lan altyap hizmetleriyle Yenimahalle adeta yeniden do du. Yol yap m, asfaltlama, kald r m çal flmalar yla mahalleler tozdan ve çamurdan kurtuldu y l ndan bugüne yaklafl k 4 milyon metrekare yol yapan belediye, 761 bin 794 ton ise asfalt döfledi. Çal flmalar Ekim ay nda da h z kesmedi. Bu ay n bafl ndan beri ilçeye 10 bin 640 ton asfalt döflenirken, 2 bin 833 metre alana bordür, 2 bin 737 m2 alana ise kilitli tafl döflendi. Altyap ve üstyap hizmetlerinin guash ya da lang rt oynayarak tamamlan yor. Güzellik merkezi, fitness salonu, etisem e itim alanlar tesise gelenlere farkl alternatifler sunuyor. Kent Konseyi Binas : 7 den 70 e herkes kendisini burada ifade edebiliyor. Konservatuvar n da yer ald etisem e itim alanlar yla birçok kurs imkan bulunuyor. Çocuk, Kad n, Gençlik ve Engelliler, meclislerinde yönetimde söz sahibi oluyorlar. Sivil toplum kurulufllar modern çal flma ofislerinde hizmetlerini sunuyor. Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi: 500 bin nüfuslu ilçede 3 y l öncesine kadar en büyük toplant salonu 150 kiflilikken, Korkut Ata n n aç lmas yla bu rakam 5700 e ç kt. Merkezde toplant ve amfi salonun yan s ra, e itim alanlar, sergi ve fuaye alanlar hizmet veriyor. Ziya Gökalp Tesisleri: Modern kale kafesi ile s cak bir ortam sunan tesisin, özel f skiyeli ayy ld zl süs havuzlar seyir zevki veriyor. Basketbol sahas, fitness alan, koflu yolu ve çocuk oyun alanlar vatandafllar n u rak yerleri aras nda yer al yor. Emekli Kona Ve Çay Bahçesi: Tüm emekliler burada bulufluyor, çay n yudumluyor, tavlas n oynuyor, sohbetini ediyor. Emeklilerin ruhsal ve sosyal ihtiyaçlar n karfl layabilecek her detay burada bulunuyor. Tu ra Park : Etimesgut un yeni teras olan park n gecesi ve gündüzü bir baflka güzel. Tu ra Kafe de kahve yudumlarken flehrin fl klar n izlemek mümkün. Koflu yolu, fitness setleri ve çocuk oyun alanlar yla büyük ra bet görüyor. Yenimahalle de altyap, üstyap çal flmalar sürüyor yan s ra hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri tüm Türkiye ye örnek oldu. Yenikart Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere sahip ç - kan belediye, ELELE projesi ile Yenimahallelilere yard m elini uzatt. YEN MEK kurslar Yenimahalle halk n meslek becerileriyle donatt. Engellilere yönelik hizmetlerle engelleri aflan belediye, ö renci evleri, yafll yaflam ve bak m merkezleri, krefl ve gündüz bak - mevlerine, Onkoloji Hastanesi Konukevine ve daha pek çok projeye can verdi.

17 29 Ekim 2013 Genel HABER MERKEZ Anadolu Bulvar n n devam olan ve bir bölümü ODTÜ arazisi içinde kalan yolun yap m için gece gündüz çal flan Büyükflehir Belediyesi toplam bin 500 personel, 350 kamyon ve 100 ifl makinesi ile çal flmalar n sürdürüyor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan yap m h zla devam eden bulvar n ODTÜarazisi içinde kalan k sm nda bir taraftan yol aç m çal flmalar devam ederken, di er taraftan asfalt öncesi yol alt temel çal flmas ve mekanik çal flmalar da sürdürülüyor. Çal flmalar hakk nda bilgi veren Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp - nar, Yap m devam eden bulvar n ODTÜ arazisi içinde kalan iki kilometrelik bölümünde bir taraftan yeni yol aç m, yol alt temel, mekanik çal flmalar devam ederken asfalt serim çal flmalar na da baflland diye konufltu. ODTÜ arazisi içinde kalan bölümde yol çal flmas n n h zla sürdürüldü ünü anlatan Vedat Üçp nar, Gece gündüz çal flmalar h zla sürdürülerek yolun yap m n k sa sürede tamamlamay hedefledik dedi. YARIN ODTÜ Yolu na asfalt serimine baflland Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap m devam eden Anadolu Bulvar Konya Yolu ba lant s n n ODTÜ nün içinden geçen bölümünde asfalt serim çal flmas na baflland. HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) iflbirli i ile yap m tamamlanan Teoman Öztürk Ö renci Evi ve Sosyal Tesisi nde sona gelindi. Üniversite e itimi için Ankara d - fl ndan gelen ö renciler için ev konforunda her ayr nt n n düflünüldü ü Ö renci Evi'nde kay tlar bafllad. Kas m da hizmette Yaklafl k 14 bin metrekare alan üzerine kurulan ö renci evi, Kas m da hizmete aç lacak.k z ve erkek ö renciler için 2 ayr blo un bulundu u ö renci evinde, 350 ö renciye konaklama imkan sunulacak. ki kiflilik banyolu yatak odalar n n yer ald tesiste, ayn zamanda 2 adet çift kiflilik banyolu engelli yatak odas da yer al yor. çerisinde yok yok Ö rencilerin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere tesiste kafeterya, mutfak, yemekhane, çamafl rhane, kütüphane, bilgisayar odas, revir, 500 kiflilik konferans salonunun yan s ra Ö rencilere Ev konforu 250 metrekare çok amaçl salon, 575 metrekare fuaye alan ve bin 600 metrekare forum alan da bulunuyor. Ulafl m sorunu bulunmuyor Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde merkezi bir konuma infla edilen tesisin ulafl m sorunu da bulunmuyor. Otobüs, dolmufl ve metro duraklar n n yak n nda yer alan ö renci evi, ö rencilere her türlü konforu sunacak. Ayn zamanda Naz m Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi ne de yak n olan tesiste, ö renciler sosyal ve kültürel aktiviteleri yak ndan takip etme flans da bulacak. Gençler, gelece imizdir Yenimahalle nin sa l k, spor ve kültür sanat alan nda oldu u gibi e itim alan nda da y ld z parlayan bir ilçe oldu una de inen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ülkemizin parlak gelece i, iyi e itim görmüfl, bilinçli ve bilgili bireylerin yetiflmesine ba l d r. Gençler, gelece imizdir, umudumuzdur. Onlar n e itimi için yap lacak her hizmet, 17 YEN BULVAR TRAF E NEFES ALDIRACAK Yap m devam eden yolun tamamlanmas ile trafi in önemli ölçüde rahatlayaca bilgisini veren Vedat Üçp nar, Bu yol, hem Konya Yolu ndan gelip Eskiflehir Yolu na gidecek olanlar n hem de Eskiflehir Yolu ndan Konya Yolu na gidecek olanlar n, ayr ca Gimat stanbul Yolu istikametinden gelip de Konya Yolu na gidecek olanlar n tercih edecekleri ana arter olacak diye konufltu. Tüm çal flmalar n onayl imar planlar do rultusunda yap ld n ifade eden Vedat Üçp nar, Anadolu Bulvar n Konya Yolu na ba layacak yeni bulvar n tamamlanmas yla Eskiflehir Yolu, Anadolu Bulvar ve Konya Yolu ndaki trafi in nefes alaca n söyledi. ülkemizin gelece ine bir yat r md r. Bu amaçla Yenimahalle Belediyesi olarak, ilçemizde e itim-ö retim ad - na pek çok hizmet gerçeklefltiriyoruz. Okullar m z n tadilatlar n üstlenerek ö rencilerimize rahat, konforlu e itim alanlar sunuyoruz. TMMOB ile birlikte yap m n tamamlad m z Teoman Öztürk Ö renci Evi ve Sosyal Tesisimiz de e itim ad na yapt m z önemli hizmetlerden biridir. Bu tesisimizin ö rencilerimize hay rl olmas n diliyorum fleklinde konufltu. Kay tlar internet üzerinden Teoman Öztürk Ö renci Evi ve Sosyal Tesisi nde kalmak isteyen mühendislik, mimarl k ve flehir planc lar ö rencileri ile TMMOB üyelerinin üniversitede e itim gören çocuklar adresinden Ö renci Evi Kay t Baflvurusu" bölümünde yer alan formu doldurarak baflvuruda bulunabilecek.

18 18 YARIN ANKARA (AA) - stanbul Bo az 'n n alt ndan geçecek bir demiryolu tüneli ile ilgili ilk düflünce 1860 y l nda Sultan Abdülmecid taraf ndan dile getirildi. stanbul Bo az alt ndan geçifl ilk olarak deniz dibi üzerine infla edilen sütunlar n üzerine yerlefltirilen tünel olarak planland. Bu fikir, izleyen dönem içerisinde daha ileri düzeyde de erlendirildi ve 1902 y l nda bir tasar m gelifltirildi. Bu tasar mda stanbul Bo az 'n n alt ndan geçen bir demiryolu tüneli öngörülüyordu, ancak tasar mda, deniz dibi üzerine yerlefltirilen bir tünelden bahsedildi. O zamandan bu yana, çok farkl fikir ve düflünceler denendi ve yeni teknolojiler tasar - ma dönüfltü. stanbul Bo az 'n n alt ndan geçen bir demiryolu toplu ulafl m ba lant s iste i, 1980'li y llar n bafllar nda giderek artt ve 1987'de ilk genifl kapsaml fizibilite etüdü gerçeklefltirildi. Çal flmalar sonucunda bugünkü projede belirlenen güzergah, en iyi güzergah olarak belirlendi y - l nda ana hatlar yla belirlenen proje, ilerleyen y llarda tart fl ld ve 1995'te, daha detayl etüt ve çal flmalar n gerçeklefltirilmesine ve 1987'deki yolcu talebi tahminleri dahil olmak üzere fizibilite etütlerin güncellenmesine karar verildi. Bu çal flmalar 1998 y l nda tamamland, elde edilen sonuçlar daha önceden elde edilen sonuçlar n do rulu unu göstererek, projenin stanbul'da çal flan ve yaflayan insanlara birçok avantaj sunaca n ve flehirdeki trafik s k fl kl yla ilgili h zla artan sorunlar azaltaca n ortaya ç kard y l nda Türkiye ve Japon Uluslararas flbirli i Bankas (JBIC) aras nda bir finansman anlaflmas imzaland. Bu kredi anlaflmas, projenin stanbul Bo az Geçifli bölümü için öngörülen finansman n temelini oluflturdu ve Mart 2002'de proje için ihale dokümanlar haz rland. Ayn y l bo az tüp geçifli ve yaklafl m tünelleri ile 4 istasyon inflaat n kapsayan sözleflme BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli nflaat, Tüneller ve stasyonlar ifli ihale edildi, ihaleyi alan ortak giriflim ile May s 2004'te sözleflme imzalanarak A ustos 2004'te Türkiye'nin 1,5 as rl k rüyas için ilk kazma vuruldu. Delme ve bat rma tünelleri olmak üzere 13,6 kilometresi yer alt nda ve deniz alt nda olacak toplam 76,6 kilometrelik Marmaray Projesi'nin en önemli aflamalar ndan biri olan Ayr l kçeflme-üsküdar-kazl çeflme-yenikap aras nda delme tünellerin kaz lmas na 21 Aral k 2006 tarihinde baflland. Marmaray' n stanbul Bo az alt ndan geçiflini sa layacak 11 tünelin ilki, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m ve dönemin DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan' n kat ld törenle 24 Mart 2007'de denize bat r ld. Dünyan n deniz alt nda en derine yerlefltirilen tünellerin sonuncusu 29 Ekim 2013 Genel Sultan Abdülmecid in 1860 y l nda hayal etti i ASRIN PROJES Marmaray Cumhuriyetin 90. kurulufl y ldönümünde bugün Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an n kat l m yla aç lacak. 153 YILLIK HAYAL GERÇEKLEfi YOR Cumhuriyetin 90. kurulufl y l olan bugün devletin zirvesi ile dünya liderlerinin kat l m yla aç - lacak olan dev proje, teknolojik alt yap s, ekonomik büyüklü ü, demiryolu ulafl m na kazand - raca ivme ve daha birçok yenilik bak m ndan flimdiden tüm dünyan n dikkatini çekmifl durumda. Ancak Türkiye'nin 1,5 as rl k rüyas na kavuflmas o kadar da kolay olmad. 'Asr n Projesi' diye de adland r lan Marmaray' n 153 y ll k uzun ve zorlu bir yap m öyküsü var. ise yine Bakan Y ld r m kat ld törenle 23 Eylül 2008'de Bo az' n 60 metre alt ndaki yerini ald. Türkiye'nin 150 y ll k rüyas nda, yeni bir dönüm noktas da 15 Ocak 2012'de Ayr l kçeflme tünel giriflinde gerçekleflti. Baflbakan Erdo an, geçen y l 15 Ocak'ta Ayr l kçeflme'de Marmaray' n ilk ray kayna n yapt. Sadece Anadolu ve Avrupa yakalar n de il, bir anlamda, Pekin ile Londra aras n kesintisiz demiryolu hatt ile birlefltirecek Marmaray Projesi'nde ilk test sürüflü 4 A ustos 2013 tarihinde yap ld. lk test sürüflünde makinist koltu unda Baflbakan Erdo an oturdu. Erdo an, kendi kulland trenle stanbul Bo az 'n n alt ndan Asya yakas ndan Avrupa yakas na geçti. Türkiye, 150 y ld r bekledi i hayaline, binlerce iflçi, 1343 teknik uzman ve mühendisin çal flmalar sonucunda Cumhuriyet'in 90. y ldönümünde kavuflacak. Asya ve Avrupa'y deniz alt ndan demiryolu ba lant s yla birlefltirecek Marmaray, bugün Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Erdo an taraf ndan aç lacak. CUMHUR YET COfiKUSU ANKARA - "Cumhuriyet", 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Yaflas n!" sesleriyle kabul edildi. lk toplant s n 23 Nisan 1920'de yapan TBMM'nin kabul etti i 1921 Anayasas n n ''Egemenlik kay ts z flarts z milletindir'' denilen birinci maddesi, aç kça belirtilmese de ''Cumhuriyet'' rejiminin habercisiydi. Ancak ''cumhuriyeti'' kabul etmek, 16 Nisan 1923'te görevini tamamlayan Birinci Meclise de il, 11 A ustos 1923'te toplanan ikinci Meclise nasip olacakt. kinci Meclis, Baflkanl a Mustafa Kemal Pafla'y, ikinci baflkanl a Ali Fuat (Cebesoy) Pafla'y seçti; baflbakanl a Ali Fethi (Okyar) getirildi. Mecliste oluflan muhalif grubun elefltirilerinin yo unlaflmas üzerine Mustafa Kemal baflkanl nda 25 Ekimde toplanan Bakanlar Kurulu, istifa etmeyi ve yeni hükümette hiçbir görev almamay benimsedi. Bakanlar n istifalar 27 Ekimde Mecliste okundu. Meclis, yeni bakanlar kurulu için oluflturulan listeler üzerinde anlaflma sa layamad. Uzun süredir ''Cumhuriyet'' düflüncesini içinde bar nd ran Mustafa Kemal, bu siyasi bunal m üzerine, zaman n geldi- ine karar verdi. Yak n çal flma arkadafllar n, 28 Ekim akflam Çankaya'da yeme e ça ran Mustafa Kemal, onlara ''Yar n Cumhuriyeti ilan edece iz'' dedi. Mustafa Kemal ve yemekten sonra kalmas n istedi i smet ( nönü) Pafla, Cumhuriyetin ilan na iliflkin anayasa de- iflikli i üzerinde çal flt. Halk F rkas, 29 Ekimde yapt toplant da, Mustafa Kemal'i hükümet bunal - m n çözmekle görevlendirdi. Mustafa Kemal de cumhuriyetin ilan na yönelik anayasa de iflikli i önergesini aç klad. (AA)

19 29 Ekim 2013 E itim ngiltere'de tam burslu e itim program kazanma f rsat STANBUL - British Council' n, Birleflik Krall k' n yüksekö retim alan ndaki uluslararas uzmanl na ve e itim f rsatlar na dikkati çekmek amac yla facebook sayfas üzerinden bafllatt yar flma yar n bafllayacak. British Council'dan yap lan aç klamaya göre, bir ay sürecek yar flman n cevaplar, "www.educationuk.org/turkey" adresinde gizli olacak, kazananlar yine ayn siteden duyurulacak. Yar flmaya kat lanlar aras ndan 5 kifli, Birleflik Krall k'ta tam burslu e itim ödülleri kazanacak. Yaz okulu, dil kursu ve IELTS haz rl k kursu alanlar ndaki ödülleri kazananlar n uçak, konaklama ve vize ifllemleri dahil tüm masraflar ödül veren e itim kurumlar ; University of Westminster, Edinburgh College, De Montfort University, University of East Anglia, Live Language Glasgow taraf ndan karfl lanacak. Ayr ca yar flmaya kat lan 5 kifli ücreti British Council taraf ndan karfl lanacak olan IELTS s nav kat l m hakk kazanacak. Yar flma, nisan ay nda bafllayan ve British Council taraf ndan da desteklenen GREAT kampanyas kapsam nda üniversite ö rencilerine ve adaylar na ngiltere'de e itim deneyimini yaflamalar için f rsat yaratmak amac yla haz rland. Birleflik Krall k Hükümeti taraf ndan 2012'de bafllat lan ve bu y l Türkiye'yi kapsayan GREAT kampanyas, ülkeler aras ndaki ikili iliflkileri gelifltirmeyi amaçl yor. Kampanya kapsam nda y l boyunca farkl alanlarda oluflturulan projelere, "Knowledge is GREAT" temas yla destek veren British Council, iki ülke aras nda e itim ve kültürel iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar yürütüyor. British Council yetkilileri, GREAT kampanyas kapsam nda bir ay boyunca Türkiye'yi gezecek ngiltere'nin ünlü çift katl k rm z otobüsünde üniversiteleri ziyaret ederek, hem yar flmay hem de ngiltere'de e itim f rsatlar n tan tacak. ngiltere'nin simgelerinden biri olan çift katl k rm z otobüs, GREAT kampanyas dahilinde yar n Türkiye'ye gelecek. Dünya turuna ç kan otobüs, Türkiye program kapsam nda yaklafl k bir ay boyunca Türkiye'nin 8 ilinde, flehir merkezlerine ve üniversite kampüslerine u rayarak önemli buluflmalara ev sahipli i yapacak. K rm z otobüsün ilk dura yar n ve 27 Ekim'de stanbul Taksim Meydan olacak. YARIN Suriyeli ö renciler prefabrik okulda e itim bafllad KAHRAMANMARAfi - Ülkelerinde yaflanan iç savafltan kaçarak Kahramanmarafl'taki çad r kentte yerleflen Suriyeli ailelerin 1. s n fa giden çocuklar, kendileri için yap lan prefabrik okulda e itim ö retime bafllad. Yaklafl k 17 bin Suriyelinin bar nd ve 5 bin 630 ö rencinin bulundu u çad r kentte, okula bu y l bafllayan 700 ö renci için Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl (AFAD) taraf ndan prefabrik okul yapt r ld. 30 ö retmen ve 1 idareciyle e itim verilmeye bafllananan okulda, 1. s n f ö rencileri ders bafl yapt. A ustos ay nda yap m na bafllanan 650 metrekare alanda kurulan okulda, 12 derslik, bir idareci ve bir ö retmenler odas bulunuyor. Prefabrik okuldaki ö renciler ise AFAD yetkililerine teflekkür etti. Suriyeli ö retmen Rama Nas r, AA muhabirine yapt aç klamada, s cak bir ortama kavufltuklar n söyleyerek, "Türk devletine çok teflekkür ediyorum. 19 Bizi hiç yaln z b rakmad lar bütün eksiklerimizi gidermeye çal fl yorlar. Böyle bir okulda bulunmaktan dolay çok mutluyum" dedi. Ö rencilerden Ammar Sayid ise okulun aç lmas ndan dolay çok mutlu oldu unu söyledi. Meryem brahim de okulun aç lmas ndan dolay mutlulu unu dile getirerek, Türk hükümetinin kendilerine sa lad imkanlar sayesinde ö rencilerin son derece güzel ve ça dafl imkanlarla e itim ald n ifade etti. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 29 Ekim 2013 Yunus Emre Oratoryosu na, Astanal lardan büyük alk fl ASTANA - Kazakistan da ilk defa sahnelenen Yunus Emre Oratoryosu, Astanal lardan büyük alk fl ald. Türkiye cumhuriyetinin kuruluflunun 90. y l kutlamalar çerçevesinde, Ahmet Adnan Saygun taraf ndan bestelenen ve Türkiye cumhuriyetinin ilk oratoryosu olan Yunus Emre Oratoryosu Astanal larla bulufltu. Ortoryo; Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, T.C Astana Büyükelçili i, Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat 'n n (TÜRKSOY) ve Astana Valili i nin iflbirli i ile Kongress Hall de sahnelendi. Astana Valili i Devlet Flarmoni Orkestras eflli inde brahim Yaz c n n flefli inde solister Ayhan Ufltuk, fiebnem Alg n, Nurdan Küçükekmekçi ve Tuncay Kurto lu taraf ndan seslendirilen eserler, salondan büyük alk fl ald. Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Ömer Burhan Tüzel, baflta TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov olmak üzere bu etkinli i organize edenlere teflekkürlerini sundu. Yunus Emre Oratoryosu nun daha önce dünyan n önemli flehirleri; NewYork, Paris, Budapeflte, Viyana, Bremen, Berlin, Vatikan ve Moskova da sahnelendi ini hat rlatan TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, bugün Astanal lar n yeni bir tarihe flahit olduklar n söyledi. Yaklafl k alt ayd r bu proje üzerinde çal flt klar n ve Astana n en büyük yetmifl kiflilik semfoni orkestras ve k rk kiflilik korosuyla Kazakistan n önemli salonlar ndan birinde Yunus Emre nin eserlerini sahnelediklerini söyleyen Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü brahim Y ld r m, Türkiye ve Kazakistan aras nda önemli bir altyap kurduklar n ve bu projenin hayata geçmesinde eme i geçen T.C Kültür Bakanl na ve T.C Astana Büyükelçili i ne teflekkürlerini iletti. Konserin sonunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Büyükelçi Tüzel e ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü brahim Y ld r m a programa verdi i desteklerden dolay TÜRKSOY 20.Y l Madalyas 'n takdim etti. YUNUS EMRE ORATO- RYUSU Ahmet Adnan Saygun taraf ndan bestelenen ve Türkiye cumhuriyetinin ilk oratoryosu olan Yunus Emre Oratoryosu 1942 y l nda tamamland. Bu eser, daha sonra 1947 y l nda Paris te, 1958 y l nda New York ta ünlü orkestra flefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirildi. Eser 23 Nisan 2012 tarihinde New York, 25 Nisan 2012 tarihinde Washington'da olmak üzere, TÜRKSOY Senfoni Orkestras ve 100 kiflilik Jonathan Griffith Singers ile birlikte 55 y l sonra ilk defa Amerika Birleflik Devletlerin'de sanatseverler ile bulufltu. (CHA) KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Türkmen edebiyat sadece Türkiye de il Türk Dünyas n n muhtelif ülkelerinde Irak Türkmen edebiyat ile ilgili makaleler, kitaplar ve programlar yap lm flt r. Bu ülkelerin bafl nda gelen Azerbaycan Devletidir. Nedeni de, birkaç kiflidir. Onlardan Türkmen Yazar Sinan Sait tir; y l na kadar Bakû de yüksek e itimini gördü ü s rada Irak Türkmen edebiyat n Azerbaycan halk na daha fazla tan tt. Azerbaycan Radyosunun Arapça bölümü baflkan oldu. Ayr ca gazetecilik dal nda doktoras n da ald. Ve daha sonra 1970 te yurda döndü. Irak Türkmen edebiyat n n, Azerbaycan da büyük ölçüde tan t lmas nda önce Sinan Sait daha sonra Azerbaycanl Yazar Gazanfer Paflayev n büyük hizmetleri geçmifltir. Ama o dönemde kitle iletiflim araçlar bu günkü gibi ilerlememiflti. Bu nedenle de bu çal flmalar istenilen gibi kaleme al nmad. Ancak, diye biliriz ki, Sinan Sait in Bakû radyosunda çal flt dönemde Azerbaycan ile Irak Türkmenleri aras ndaki kültürü iliflkileri çok yak nlaflm flt r Odönemde Kerkük Müstakbel Ortaokulunda birinci s n ftsyd m (1976). Okul Müdürüm Hac Kemal, beni müdür odas na ça rd. Azerbaycan dan Sana bir mektup gelmifltir. Nerdedir? dedim. Dur daha dedi. çinde bir tak m kitaplar ve broflürler vard r. Sen bu kitaplar okuya bilir msin? bir de Azerbaycan da kimi tan yorsun? Bana sordu. Efendim; ben kimseyi tan m yorum. Yaln z Bakû radyosu Arapça bölümüne birkaç mektup gönderdim ve Türkçe kitaplar istedim. Olay bu Dedim Bana gelen kitaplar aras nda Samat Vurgun, Niyazi Y ld r m Gençosmano lu ve birkaç Kartposkart, Broflür vs fi.k. Söylemeye de er ki, yazar m z Abdüllatif Bendero lu ve Azerbaycan Yazar Gazanfer Paflayev Irak Türkmen edebiyat n iki ülkede var güçleriyle tan tt rm fllard r. Bendero lu yay nlad ve kat ld toplant larda yapm fl oldu u çal flmalar yla, Gazanfer Paflayev ise, Azerbaycan da y llar boyu yay nlanan Türkmen edebiyat ve kültürü ile ilgili kitaplar bütün zorluklara katlanarak Bakü ye getirip orada kendi imkanlar yla Irak Türkmen Edebiyat ve Medeniyeti Müzesini açt ve uzun y llar bu müzede sergilenen materyaller Türk Dünyas n ciddi bir flekilde bilgilendirmifltir. Git gide bu çal flmalar daha yo unlaflt y l nda Azer-baycan n en büyük ve görkemli Müzesi olan Nizami Gencevi Müzesinin 84 M bir salonda Irak Türkmen Edebiyat ve Medeniyeti Müzesini resmi bir flekilde eskisinden daha genifl daha kapsaml olarak Türkmen edebiyatç lar ve sanatç lar n n ürünleriyle donat larak yeni gömle ini giydirdi. Serginin aç l fl tenteneli, çok muhteflem Gazanfer Paflayev in yan nda Bekir Nebiyev, srafil srafilov, Gülzar brahimk z, Xatire Beflirova, Saadet Bünyadade, Sadaqat Hüseynov, Adil Kerimbov, hsan Afendiyev ve Afaq Kerimmova güzelim çizgileriyle sergiye baflka bir renk katt lar.oldu. Azerbaycan da Irak Türkmen Edebiyat Bu sergide; Ayr ca, bu müzeye flahs m ad na ve ITC ad na Erbil,Kerkük ve Musul dan bir tak m materyaller ve Türkmen Ressam Abbas Erenay n 4 tablosunu serginin bütünleflmesinde katk da bulunduk.. Türkmen edebiyat n Azerbaycan da tan tan kimi kitaplar yla, kimi yaz lar yla kimi TV ve Radyo programlar yla kimi de dostluk tafl yan iliflkileriyle bir alanda emek harcad lar; Gazanfer Paflayev, Abbas Zamanov, Vasim Mammed Aliyev, Anar, Ayaz Vefal, Bekir Nebiyev, Yaflar Karayev, srafil srafilov, Vaqif Arzumanl, Abbas Abdullah, Güllü Yolo lu, Ekber Qoflal, Maile Xan m, Zerniflan nqilapq z, lham Qahraman, Azer H.Hasret, Sevda Mehral ve baflkalar. Türkmen edebiyat ile ilgili Azerbaycan da Yay nlanan baz kitaplar: Kerkük Horyatlar. Gazanfer Paflayev ve Resul R za, 1968 Arzu Kamber Destan. Gazanfer Paflayev, 1971 Kerkük Mahnileri. Gazanfer Paflayev, 1973 Irak-Kerkük Atalar Sözleri. Gazanfer Paflayev, 1978 Kerkük Tapmacalar. Gazanfer Paflayev, 1984 Alt Y l Dicle F rat Sahillerinde. Gazanfer Paflayev,1985 Irak Türkmen Folkloru. Gazanfer Paflayev, 1999 Bu Sevda Ölüncedi. Gazanfer Paflayev,2001 Yolun Sonuna Dek. Abdüllatif Bendero lu, 2001 Azerbaycan Dsetan. Fevzi Ekrem Terzi,2001 Türkün Sesi. Ekber Qoflal, fiemsettin Küzeci, 2001 Ça dafl Irak fiiirinden Seçmeler. G. Paflayev, A.Bendero lu, 2001 Yukar daki eserlere dikkatle bir göz atarsak, Prof. Dr. Gazanfer Paflayev, Irak d fl nda Türkmen folkloru konusunda 6 kitap neflreden ve Irakl olmayan ilk bilim adam d r. Tabi ki, flimdi Azerbaycan da yay nlanan Irak Türkleri ile ilgili kitaplar n say s artt. Kerkük Folklorunun Janrlar ; Gazanfer Paflayev Iraq- Türkman Lehçesi; AM A, Bakû Hoyratlar m; fiiir, fiemsettin Küzeci. VEKTOR, 2004 Türkmeneli Edebiyat ; fiemsettin Küzeci. DGTYB, 2005 Kerkük fiairleri (1); fiemsettin Küzeci. DGTYB, 2006 Kerkük fiairleri (2); fiemsettin Küzeci. DGTYB, 2007 Atefl Çemceri; Mehmet Ömer Kazanc. VEKTOR,2008 Ayr ca, Türkmen Sanatç s Seyfettin Çakmakç taraf n-dan Azerbaycan da 2005 ve 2006 y llar ndan a rl kl Kerkük ve Azerbaycan Türkülerinden oluflan 2 adet CD ç kar ld.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı