Uygulama Önerisi : ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler"

Transkript

1 Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi : ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba ms zl k ç denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklar n yerine getirmesine imkân sa layan bir yönetim kademesine ba l olmas gerekir. Bu Uygulama Önerisinin Niteli i: ç denetçiler, ç Denetim Yöneticisinin ba l oldu u görevlilerle iliflkilerini ve hiyerarflik iliflkileri belirlerken veya de erlendirirken afla daki ilkeleri göz önüne almal d r. Ancak bu k lavuzun, böyle bir de erlendirmede gerekli olabilecek hususlar n tümünü kapsamak gibi bir amac yoktur; k lavuz, sadece, dikkate al nmas gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak iste e ba l d r. (1) IIA n n Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar na ("Standartlar") göre, ç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklar n yerine getirmesini mümkün k lan bir yönetim kademesine sorumlu olmal d r. IIA, gerekli kurum içi ba ms zl n sa lanabilmesi için, ç Denetim Yöneticisinin ifllevsel olarak denetim komitesine veya dengi bir yönetim kademesine ba l olmas gerekti ini fliddetle savunmaktad r. darî amaçlarla, ço u durumda, ç Denetim Yöneticisinin do rudan do ruya ilgili kurumun baflkan na ba l olmas gerekir. IIA n n "ifllevsel hiyerarfli" ve "idarî hiyerarfli" terimleri için yapt afla daki tan mlar, bu Uygulama Önerisinin konusunu oluflturan tart flmada yararl olaca ümidiyle verilmektedir. fllevsel Hiyerarfli: ç denetim fonksiyonu/birimi için ifllevsel hiyerarfli, onun ba ms zl ve yetkisinin nihaî kayna d r.

2 60 Meslekî Uygulama Çerçevesi Bu konuda, IIA, ç Denetim Yöneticisinin ifllevsel olarak ve ifllevleri konusunda denetim komitesi, yönetim kurulu veya uygun baflka bir yönetim birimine ba l olmas n tavsiye etmektedir. Bu ba lamda geçen "ifllevsel hiyerarfli" terimi, ilgili yönetim birimi ve yetkilisinin: - iç denetim faaliyetinin yönetmeli ini onaylama, - iç denetim risk de erlendirmelerini ve ilgili denetim plan n onaylama, - ç Denetim Yöneticisi ile yönetimin bulunmad özel toplant lar yapmak da dahil, iç denetim faaliyetlerinin sonuçlar hakk nda ya da ç Denetim Yöneticisinin gerekli gördü ü baflka konularda ç Denetim Yöneticisinden raporlar alma, - ç Denetim Yöneticisinin tayini veya azliyle ilgili tüm kararlar onaylama, - ç Denetim Yöneticisinin y ll k ücretini ve ücret ayarlamalar n onaylama, - iç denetim faaliyetinin sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesine engel olan kapsam veya bütçe k s tlamalar olup olmad n tespit etmek amac yla, ç Denetim Yöneticisi ve yönetim nezdinde uygun inceleme ve araflt rmalar yapma yetkilerine sahip olmas anlam na gelir. darî Hiyerarfli: darî hiyerarfli, kurumun yönetim yap s içinde kurulan ve iç denetim biriminin günlük ifl ve ifllemlerini kolaylaflt ran hiyerarflik iliflkidir. darî hiyerarfli normal olarak - bütçeleme ve yönetim muhasebesi, - personel de erlendirmeleri ve ücretleri de dahil insan kaynaklar yönetimi, - iç haberleflme ve bilgi ak fllar, - kurumun kendi iç politikalar ve prosedürlerinin yönetimi konular n kapsar.

3 Uygulama Önerileri 61 (2) Bu Uygulama Önerisi, ç Denetim Yöneticisi hiyerarflik iliflkilerinin kurulmas veya de erlendirilmesine iliflkin mülâhaza ve konulara odaklanm flt r. Bir iç denetim biriminin görev ve yükümlülüklerini etkin ve amaca uygun bir flekilde yerine getirmesi amac yla gereken ba ms zl k, objektiflik ve kurum içi önem k staslar na ulaflmak için uygun hiyerarflik iliflkiler kurmak hayatî öneme sahiptir. ç Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, denetim faaliyetlerinin sonuçlar n n rapor edilmesinde ve risk de erlendirmesinde temel oluflturan uygun bilgi ak fl n n sa lanmas ve önemli anahtar yöneticiler ve müdürlere eriflimin sa lanmas için de hayatî öneme sahiptir. Öte yandan, ç Denetim Yöneticisi, iç denetim biriminin ba ms zl na ve etkin çal flmas na engel oluflturan hiyerarflik iliflkileri ciddî bir kapsam s n rlamas olarak görmeli ve bu durumlar, denetim komitesinin veya dengi birimlerin dikkatine sunmal d r. (3) Bu Uygulama Önerisinde, ayr ca, ç Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkilerinin ilgili kurumun niteli inden (kamu veya özel sektör kurumu ve kurumun nisbî büyüklü ü), her ülkenin yayg n uygulamalar ndan, kurumlar n giderek daha da karmafl k hâle gelen yap s ndan (ortak giriflimler, ifltirakleri bulunan çokuluslu flirketler) ve müflterileriyle ilgili öncelikler ve kapsam konusunda giderek artan bir iflbirli i gerektiren katma de erli hizmetler sunan iç denetim gruplar na yönelik e ilimden etkilendi i de kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak, IIA, ifllevsel hiyerarfli konusunda denetim komitesine ve idarî hiyerarfli konusunda kurum baflkan na (CEO ya) ba l olman n en ideal hiyerarflik yap oldu una inanmas na ra men, ifllevsel ve idarî hiyerarflik iliflkiler aras nda aç k ve net bir ayr m n yap lmas hâlinde ve faaliyetlerin kapsam n n ve ba ms zl n n sa lanabilmesi için uygun tedbirlerin al nmas hâlinde, baflka türde iliflkiler de etkili olabilir. ç denetçilerden, bu Uygulama Önerisinde verilen önerilerin hangilerinin her özel durumda, hangi s n rlar içinde uygulanabilece ini tespit etmek için mesleki muhakemelerini kullanmalar beklenmektedir. (4) Standartlar, ç Denetim Yöneticisinin ba ms zl n sa layabilmek ve genifl bir denetim kapsam uygulanmas n

4 62 Meslekî Uygulama Çerçevesi sa lamak için ç Denetim Yöneticisinin uygun ve yeterli yetkiye sahip bir kifliye ba l olmas n n önemini vurgulamaktad r. Ancak Standartlar bu hiyerarflik iliflkiler konusunda bilerek biraz genifl tutulmufltur; çünkü Standartlar büyüklük veya baflka etkenlere bak lmaks z n bütün kurumlara uygulanmak amac yla tasarlanm flt r. "Bir boy hepsine uyar" ilkesini uygulanamaz hâle getiren etkenler aras nda, kurumun büyüklü ü ve tipi (özel, kamu veya flirket) say labilir. Bundan dolay, ç Denetim Yöneticisi, idarî hiyerarflik yap n n uygunlu unu de erlendirirken afla daki özellikleri göz önüne almal d r. lgili kifli, iç denetim biriminin etkinli ini sa lamak için kurum içinde yeterli yetkiye ve öneme sahip midir? lgili kifli, ç Denetim Yöneticisine görevlerinde yard mc olmak için uygun kontrol ve yönetiflim zihniyetine sahip midir? lgili kiflinin denetim konular nda ç Denetim Yöneticisine aktif destek olmak için yeterli zaman var m ve buna ilgi duyuyor mu? lgili kifli, ifllevsel hiyerarflik iliflkiyi anl yor ve destekliyor mu? (5) Ayr ca, idarî hiyerarflik yap dan sorumlu olan kiflinin kurum içinde iç denetime tâbi baflka faaliyetlerin de sorumlulu unu üstlenmesi hâlinde, ç Denetim Yöneticisi, gereken uygun ba ms zl n korunmas n da sa lamal d r. Örne in, baz ç Denetim Yöneticileri, idarî aç dan kurumun muhasebe fonksiyonlar ndan da sorumlu olan finans müdürüne ba l d r. ç denetim birimi, denetim plan için bu kapsam uygun gördü ü takdirde, kurumun idarî ifller yöneticisine de ba l olan faaliyetleri denetlemekte ve denetim sonuçlar n rapor etmekte serbest olmal d r. Bu faaliyetlerin kapsam na veya faaliyet sonuçlar n n raporlanmas na getirilen k s tlamalar, denetim komitesinin dikkatine sunulmal d r. (6) Dünyada mali raporlamayla ilgili konularda daha s k bir mevzuata ve düzenlemeye yönelik son e ilim ve geliflmelerin

5 Uygulama Önerileri 63 fl nda, ç Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, iç denetim biriminin denetim komitesinin veya di er önemli birimlerin artan ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmesi için uygun olmal d r. ç Denetim Yöneticisinin kurumun yönetiflim ve risk yönetim faaliyetlerinde daha önemli rol üstlenmesi giderek artan bir flekilde istenmektedir. ç Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, iç denetim biriminin bu beklentileri karfl lamas n kolaylaflt rmal d r. (7) Kurumun hangi hiyerarflik iliflki sistemini seçti ine bakmaks z n, çeflitli temel eylemler, hiyerarflik yap ve iliflkilerin iç denetim faaliyetinin etkinli ine ve ba ms zl na destek olmas na ve bunu sa lamas na yard mc olabilir. fllevsel Hiyerarfli: - fllevsel hiyerarfli, uygun ba ms zl k ve iletiflim seviyesini sa layabilmek için do rudan do ruya denetim komitesine veya onun dengi bir mercie kadar ulaflmal d r. - ç Denetim Yöneticisi, hiyerarflik iliflkisinin ba ms zl n ve karakterini güçlendirmek için, denetim komitesi veya onun dengi bir birimle, yönetimden hiç kimsenin kat lmad özel toplant lar yapmal d r. - Y ll k denetim plan n ve bu planda yap lan bütün önemli de ifliklikleri inceleme ve onaylama konusunda nihai yetki, denetim komitesinde olmal d r. - ç Denetim Yöneticisi, denetim komitesinin baflkan na ve üyelerine veya gerekirse yönetim kurulu baflkan na ve tüm üyelerine her zaman aç k ve do rudan eriflim olana na sahip olmal d r. - Denetim komitesi, ç Denetim Yöneticisinin performans n en az y lda bir kere incelemeli ve y ll k ücretini ve maafl ayarlamas n onaylamal d r. - ç denetim faaliyetinin yönetmeli i, hem bu birimle ilgili ifllevsel ve idarî hiyerarflik iliflkileri, hem de her hiyerarflik kademeye kadar temel faaliyetleri aç kça düzenlemelidir.

6 64 Meslekî Uygulama Çerçevesi darî Hiyerarfli: - ç Denetim Yöneticisinin idarî hiyerarflik iliflkisi, CEO yla (bafl icra sorumlusuyla) ya da ona günlük faaliyetlerini yürütme konusunda destek vermek için yeterli yetkiye sahip baflka bir yöneticiyle olmal d r. Bu destek, birimin ve ç Denetim Yöneticisinin kurum içi örgütlenme yap s nda birime uygun önemin ve de erin verilmesini sa layacak bir flekilde konumland r lmas n da kapsamal d r. Bir kurum içi örgütlenme yap s nda iç denetim birimi ve ç Denetim Yöneticisinin çok düflük bir hiyerarflik kademeye ba lanmas, iç denetim biriminin önemini ve etkinli ini olumsuz etkileyebilir. - ç denetim birimi faaliyetlerinin kapsam veya faaliyet sonuçlar n n raporlanmas konusunda nihai yetki, bu idarî hiyerarflik kademede olmamal d r. - darî hiyerarflik iliflkiler, iç denetim biriminin hem üst yönetimle hem de bölüm yönetimleriyle aç k ve do rudan iletiflimini kolaylaflt rmal d r. ç Denetim Yöneticisi, CEO da (kurum baflkan ) dahil her düzeyden yönetim kademesiyle do rudan iletiflim kurabilmelidir. - darî hiyerarflik iliflkiler; kurum faaliyetleri, planlar ve ifl inisiyatifleri hakk nda ç Denetim Yöneticisine ve iç denetim birimine yeterli ve zaman nda bilgi ak fl n n olmas için gerekli ve yeterli bilgi ak fl n ve iletiflimi sa lamal d r. - darî hiyerarflik yap ve iliflkilerin getirdi i bütçe kontrolleri ve düflünceleri, iç denetim biriminin görevlerini yerine getirmesine engel olmamal d r. (8) ç Denetim Yöneticileri, baflka kontrol ve gözlem fonksiyonlar yla ve birimleriyle (risk yönetimi, mevzuata uyum, güvenlik, hukuk, etik, çevre, d fl denetim) iliflkilerini de göz önüne almal ve de erlendirmeli, önemli risk ve kontrol sorunlar n n denetim komitesine rapor edilmesini kolaylaflt rmal d r.

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Önerileri 185 Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2100 ün Yorumu lgili Standart 2100 flin Niteli

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı