KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI DÖKÜMAN ADI KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DOKÜMAN NO ZMR SRT GEN 007 REV ORG. KODU DÖKÜMAN TİPİ DİSİPLİN SERİ NO 1 1/55

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2. KAPSAM 3. KONU 4. TARİFLER 5. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 6. KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR 7. SIZDIRMAZLIK VE MUKAVEMET TESTLERİ İLE İŞLETMEYE ALMA 8. MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 9. ZORUNLU HALLER İÇİN BAKIR TESİSAT UYGULAMALARI 10.YARARLANILAN KAYNAKLAR 11.EKLER ve ŞEKİLLER 2/55

3 1. GENEL Tanımlanan tüm iş ve ekipmanlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlemiş olduğu asgari temel teknik kriterleri de kapsayan işbu şartnameye uygun olacaktır. EPDK nın kriter veya ilgili herhangi bir mevzuatında değişiklik olması halinde, değişiklik getiren mevzuat; uygulanan mevzuatın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni mevzuat geçerli olur. Tüm doğal gaz tesislerinin; tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Yapım sırasında hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır. Yetkili firma yürürlükte olan ve ilgili Bakanlıklarca yayınlanmış tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevre kanunları, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, şartnameler, tebligatlar, genelgeler ve İZMİRGAZ şartnamelerinin uygulanmasından sorumludur. 2. KAPSAM Bu şartname Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesislerde; iç tesisatın tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletmesine yönelik her türlü doğalgaz teçhizat ve cihazlarının yerleştirilmeleri ile gaz kaçak ve kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu şartname hükümleri: a) Mevcut doğal gaz tesisatının esasına dayalı olarak yapılabilecek ek ve değişiklikleri, b) Doğal gaz tesisatı olmayan yapılarda kurulacak olan tesisatları, c) İlgili standartlara göre (TS 7363) uygun dahili tesisatları, d)ilgili standartlara göre (TS 3818) merkezi ısıtma sistemlerinin doğal gaz dönüşümleri, e) Proje onayını, tesisatın yapılmasını, muayene ve kontrolünü, f)tesisat projesinin hazırlanmasını üstlenenlerde aranacak şartları kapsar. Sanayi ve ticari abonelerden proses amaçlı doğal gaz kullananlar hakkında bu şartname hükümleri uygulanamaz. 3. KONU Bu şartname Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesislerde kullanılan cihazların (Merkezi kazan, kaskad sistemler, kombi, soba, fırın, şofben, ocak vs.) doğal gaza dönüşümü,ve yeni kurulacak tesislerde uyulması gereken esasları düzenler. 3/55

4 4. TANIMLAR 4.1 İç Tesisat Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları ile tesisat arasındaki esnek bağlantı elamanını kapsayan tesis. 4.2 Doğal gaz dağıtım şebekesi Dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını ifade eder. 4.3 Bina bağlantı hattı Gaz teslim noktası ile acil kesme vanası arasındaki hattı. 4.4 Acil Kesme Vanası Bina bağlantı hattı üzerinde tesis edilen binaya verilen gaz akışının tamamının kesilmesini temin etmek amacı ile kullanılan gaz kapatma tertibatı. Not - Standard metninde bundan sonra, "Acil Kesme Vanası" deyimi yerine sadece "AKV" deyimi kullanılmıştır. 4.5 Basınç regülatörü Basınç regülatörü, şebeke gaz basıncının, tüketim cihazları bağlantı basıncına indirilmesini sağlayan ve montaj noktasından sonraki gaz hatlarına basıncı ayarlayan (gaz armatürü) yapı elemanı. 4.6 Kolon hattı Ana kapama vanası ile sayaç bağlantısı arasında ölçülmemiş gazı ileten hat bölümü. 4.7 Sayaç bağlantı elemanı (flex boru) Sayaç girişi vanası ile sayaç girişi arasında bulunan esnek bağlantı elemanı. 4.8 Tüketim hattı Sayaçtan en son ayırım hattına kadar olan ana tesisat. 4.9 Ayırım hattı Tüketim hattı ile cihaz vanası arasındaki hat Cihaz bağlantı hattı Cihaz vanası ile cihaz arasındaki esnek bağlantı hattı Toplam kapasite Bina bağlantı değeri bir binada bulunan bütün aboneler tarafından birim zamanda (bir saatte) aynı anda tüketilebileceği kabul edilen ve bağlantı hattı çapının belirtilmesinde esas alınan toplam(azami) gaz tüketim miktarı Gaz tüketim cihazı Gaz yakıp ısı enerjisi üreten cihazlardır (Ocak, fırın, şofben, soba, kombi, sıcak su kazanları jeneratör, vb.) Atık gaz akış sigortası Yanma ocağına (cihaza) entegre edilmiş, bacada meydana gelen kuvvetli çekiş tıkanma ve geri tepme durumlarında yakma sistemi gazının kendiliğinden kesilmesini sağlayan yapı elemanı. 4/55

5 Normal Metreküp (m³) Metreküp (m3): 1,01325 bar mutlak basınç ve 15ºC sıcaklıkta bir metre küp hacim kaplayan doğal gaz miktarıdır Wobbe Sayısı (W) Gaz cihazlarının ısıl yükleri bakımından gazların birbirlerinin yerlerine ikame edebilmeleri hakkındaki katsayı. Üst veya alt ısıl değere bağlı olarak yine üst (Wo, n) ve alt (Wu, n) Wobbe sayısı ayırt edilmektedir. H H o, n u, n 3 3 ( w ) = veya ( w ) kwh / m veya MJ m o, n u, n = / d 4.13 Isıl değeri d Üst ısıl değer (H0) Belirli bir sıcaklık derecesinde bulunan 1 Nm3 gaz, tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri başlangıç derecesine kadar soğutulup karışımındaki su buharı yoğunlaştırıldığında açığa çıkan ısı miktarı (kcal/nm3 cinsinden) Alt ısıl değer Belirli bir sıcaklık derecesinde bulunan 1 Nm3 gaz, belirli oranda hava ile karıştırılarak, herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri, karışımdaki su buharı yoğunlaştırılmadan başlangıç sıcaklığına kadar soğutulduğunda açığa çıkan ısı miktarı (kcal/nm 3 cinsinden) Yük (Q) Bu standardın amacı bakımından yük, gaz tüketim cihazında 1 saatte yanan gazın verdiği ısı miktarı (kcal/h veya kwh cinsinden) Anma ısı yükü (Gücü)(Qn) Cihazın anma basıncında bir saatte yakabileceği gazın verdiği alt ısı miktarı (kcal/h veya kwh cinsinden) Sınır yükü Yanma tekniği, ısı ekonomisi ve sağlık bakımlarından ve ayrıca cihazın dayanıklılığı ve ömrü de göz önünde bulundurularak, anma yükünden fazla veya eksik olmasına müsaade edilebilecek yük değeri (kcal/h veya kw/h cinsinden) Üst sınır yükü Anma yükünün 1,15 katına eşit olan yük Alt sınır yükü Anma yükünün 0,55 katına eşit olan yük Gaz basıncı Statik gaz basıncı (Pst) Gazın durgun haldeki basıncı (birimi bar'dır) Dinamik gaz basıncı (Pd) Gazın hareket halindeki basıncı (birimi bar'dır). 5/55

6 Şebeke gaz basıncı Gaz teslim noktası vanası çıkışında ölçülen gaz üst basıncı Bağlantı basıncı Hareket hâlindeki gazın, cihazın bağlantı noktasında ölçülen gaz basıncı Bek basıncı Bek çalışırken bekten önce meme çıkışında ölçülen gazın beke girdiği noktadaki hava karışımsız gaz basıncı (bek basıncı bekten önce ölçülür) Meme basıncı Hava karışmış bekteki hava karışımından önceki gazın meme girişindeki gazın basıncı (meme basıncı memeden önce ölçülür) Atık gaz (Baca Gazı) Gazın hava ile karışarak yanması sonucu oluşan ve atmosfere atılması gereken gaz Atık gaz klapesi (Baca Klapesi) Bacada veya atık gaz kanalında termik veya mekanik olarak çalışan bir klape Atık gaz tesisatı (Baca) Cihazlarda yanmadan sonra oluşan atık gazların cihazdan uzaklaştırılmasını sağlayan tesisat Atık gaz çıkış borusu (Duman kanalı) Gaz tüketim cihazı ile baca arasındaki irtibatı sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli kanal Baca başlığı Bacanın çekiş etkisini düzenleyen ve baca çıkış ucuna yerleştirilen şapka Atık gaz çıkış ağzı (Baca Ağzı) Bacalı gaz tüketim cihazlarında, atık gaz çıkış borusunun cihaza bağlandığı ağız Etkili baca yüksekliği Duman kanalının bacaya bağlantı noktası ile bacanın en üst noktası arasındaki mesafe. Cihazlar için müstakil bacaların etkin yüksekliği en az 4 metre olmalıdır. Ancak cihaz davlumbazına bağlanan atık gaz tesisatı en az 1,0 metrelik düşey bir hızlandırma yoluna sahipse, bu hızlandırma yolunun 1,5 katına eşit olan daha küçük etkin baca yüksekliği de yeterli olur Hat numarası Doğal gaz tesisatlarının projelendirilmesinde belirli debi, çap ve uzunluktaki tesisat bölümlerine verilen numara. 4.1 Isıtma Isıtma; bir veya birden çok bağımsız birimi, konutu ya da büro hacmini vb. istenen sıcaklığa getirmek için gerekli ısı enerjisinin katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılması yolu ile üretimi ve ısıtma sistemlerine dağıtımıdır. 4.2 Isıtma Tesisi Isıtma Tesisi; istenen ısıtmayı sağlamak kaydı ile yakıtın yakılmasını sağlayan uygun kapasitede ısı üreticisi, ısıtılan mahallerin uygun yerlerine yerleştirilmiş ısı yayıcıları (radyatör, kanatlı ısıtıcı vb.), ısıtıcı 6/55

7 akışkanı (sıcak su, buhar, sıcak hava vb.) ısı yayıcılarına taşıyan boru hattı ile ısıtıcı akışkanın kontrolü vb. için açma kapatma ve kontrol elemanları (vana, valf vb.) genleşme deposu, emniyet boruları veya emniyet sifonu ve/veya ventili ile yalıtımı vb. den meydana gelen tesisin tamamıdır. 4.4 Merkezi Isıtma Sistemi Merkezi ısıtma tesisi bir veya birden çok konutlu bir binanın altında (ya da çatı katında, ilgili kurum ve kuruluşlardan onay alınarak) veya sitenin dışında uygun yere tesis edilen ısıtma tesisleridir. 4.5 Gaz Yakıt Gaz yakıt, ısı enerjisi üretmek maksadı ile özel biçim ve boyuttaki cihazlarda yakılan ve uygulamada havagazı, doğal gaz, yüksek fırın gazı (baca gazı), jeneratör gazı, likit (sıvılaştırılmış) petrol gazı vb. gibi gaz halindeki yakacaklardır Doğal Gaz Yeraltından çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı hariç) diğer hallerini ifade eder. 4.6 Gaz Brülörü Gaz brülörü; gazı yakma havası (oksijen) ile belirli oranlarda karıştıran ve ısı ihtiyacına göre gerekli gazhava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle tam bir yanmanın meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kontrollü ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan, yakma havasını gereğine göre cebri veya tabii olarak sağlayan elemanları içeren bir cihazdır. 4.7 Gaz Besleme Hattı Gaz besleme hattı, brülöre gerekli miktardaki gazın taşınmasını sağlayan boru tesisatıdır. 4.8 Gaz Yakma Tesisi Gaz yakma tesisi, gaz yakıtlarının yakılması amacıyla yakıtın hazırlanması, gaz ve yakma havası sağlayan gerekli bütün donanım (teçhizat) ile atık gazın açık havaya taşınması, otomatik kumanda, kontrol, ayar ve güvenlik sistemlerinin toplamından meydana gelen bir tesistir. 4.9 Yanma Doğal gazın, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanmış gerekli miktarda yakma havası ile kimyasal tepkimeye girerek CO 2, H 2 O ve enerji meydana getirilmesi olayıdır. CH 4 + 2O 2 + 8N 2 CO 2 + 2H 2 O + 8N 2 + ENERJİ 4.13 Koruyucu Dış Yüzey Kaplaması Koruyucu dış yüzey kaplaması, bir mamulün sözgelimi bir boru hattının dış yüzünün dış tesirlerden; (mekanik darbelerden, elektriksel ve kimyevi etkilerden vb.) korunması için uygun bir malzeme ve metotla kaplanması işlemidir Atık Gaz Atık gaz, yakıtın yakılması sonucu meydana gelen ve faydalı ısısından yararlanıldıktan sonra atılan gaz halindeki nihai yanma ürünleridir Vana İlgili Türk standartlarına uygun imal edilen akış kesme tesisat elemanıdır.(ts 9809) 7/55

8 4.20 Gaz Servis Hattı Gaz servis hattı, dağıtım hattı ile servis regülatörü arasında tesis edilen boru donanımıdır Tüketici Sayacı Tüketici sayacı, tüketim mahalline sevk edilen gazı ölçmekte kullanılan cihazdır Basınç Düşürücüler Servis Regülatörü Servis regülatörü; gaz servis hattı sonunda tüketiciye sevk edilen gaz basıncını gerek duyulan basınca emniyetli bir şekilde düşürmek için tesis edilen cihazdır Gaz Filtresi Gaz tesisatındaki yabancı maddeleri tutma amacı ile kullanılan elemandır Test Nipeli Sızdırmazlık testi, bakım ve ayarlar sırasında yapılacak basınç ölçümlerinde kullanılmak amacı ile sayaç sonrasındaki ilk dirsekte bulunan ekipmandır. Tesisatlarda konik vidalı test nipelli dirsekler kullanılacaktır Brülör Gaz Armatür Grubu Brülör gaz işletme ve emniyet elemanlarından (küresel vana, manometre, filtre, minimum gaz basınç presostatı, maksimum gaz basınç presostatı, selenoid vanalar, vb.) oluşan armatür grubudur Boru Kılıfı Gaz Boru Hatlarının döşeme ve duvar geçişlerinde kullanılan mekanik darbelere karşı koruyucu malzemelerdir Tabii Havalandırma Sistemi Kazan dairesi havalandırmasının dış atmosfere açık bölümden tabi olarak yapılmasını sağlayan sistemdir. (kanal, menfez vb) 4.33 Cebri Havalandırma Sistemi Alt ve üst havalandırmasının cebri olarak, vantilatör, aspiratör gibi mekanik olarak havalandırma kanalları ile havalandırmanın yapıldığı sistemlerdir Alt Havalandırma Yakıcı cihazlar için gerekli hava miktarını ve brülör yakma havasını (taze havayı) sağlayan sistemdir Üst Havalandırma Ortamda bulunabilecek atık ve/veya çiğ gazların dış ortama atılmasını sağlayan sistemdir Gaz Ailesi II. Gaz ailesi, standart şartlar altında, wobble sayıları Kwh/m³ arasında olan gazlar olup, doğal gaz bu gaz ailesindendir Deprem Güvenlik Cihazı Deprem anında harekete geçen ve boru tesisatındaki gaz akışını kesen; mekanik, elektronik veya elektro-mekanik cihazlardır. 8/55

9 5. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 5.1 Boru Çaplarının Hesaplanması Tüm boru çapı hesaplamaları TS7363 e göre yapılacaktır. Servis kutusu cihaz bağlantıları arasında kabul edilebilen kritik devre toplam basınç kaybı (Sayaç basınç kaybı ihmal edilerek) PΣ 1,8 mbar olmalıdır. Servis kutusu ile daire, kazan dairesi ve dükkan sayaç vanası arasındaki kritik devre toplam basınç kaybı PΣ 1,0 mbar olmalıdır - Daire, kazan dairesi ve dükkân sayaç çıkışı ile cihaz arasındaki basınç kaybı PΣ 0,8 mbar olmalıdır. Sistemde gürültü ve titreşimi önlemek amacı ile alçak basınçta (21 mbar) kolon hatlarında gaz hızı 6 m/s yi, daire içlerinde de 3m/s yi geçmemelidir. Tesisat İşletme Basıncı: Bina iç tesisatlarında işletme basıncı daire içinde 21 mbar olacaktır. Kazan dairelerinin tesisat basıncı kazan kapasitelerine bağlı olarak mbar arasında değişmektedir. 5.2 Boru ve Bağlantı Elemanları İç Tesisat Boruları 1- Çelik Borular: TS EN 10208, TS 6047, ISO Kaynak Ağızlı Çelik Bağlantı Elemanı: TS 2649, ISO/R , DIN 1681, 1629, Dişli Bağlantı Elamanı: TS 11 EN 10242, EN PE Boruları: TS 10827, ISO 4437, EN ,2 5- PE Bağlantı Elemanı: TS 6270, EN ,4 6- Küresel Vana: TS EN 331, TS 9809, ISO Flanşlar (Düz veya kaynak boyunlu): TS ISO Dikişsiz Bakır Borular: TS 9872 EN 1057, EN 1057 Ancak bakır malzeme kullanıldığında bakır boru et kalınlığı en az; Boru dışı çapı d 22 mm. ise 1 mm. olmalıdır. Boru dışı çapı 22 mm. < d 42 mm. ise 1,5 mm. olmalıdır. Boru dışı çapı d> 42 mm. ise 2 mm. olmalıdır. Bakır boru çapı hesaplamaları için Ek teki tablodan faydalınalacaktır. Sayaç sonrası tüketim hatlarında bakır boru kullanıldığında bakır, pirinç veya bronz bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Bina kolon tesisatlarında bakır boru kullanılmayacaktır. Kolon tesisatının yapımında çelik doğal gaz borusu ve ekleme parçaları kullanılacaktır. Kolon tesisatlarında kaynaklı bağlantı yapılacaktır. DN 50 den daha küçük çaplı borularda oksi-asetilen kaynağı kullanılabilecek, DN 50 ve üzeri borularda elektrik ark veya argon kaynağı kullanılacaktır. Gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlarda ve merkezi sistem tesisatları ile üretim 9/55

10 amaçlı ticari yerlere ait tesisatların sayaçtan sonraki kısımlarında DN 25 ve üstü çaplarda TS 8414 EN e uygun kaynaklı birleştirme uygulaması yapılmalıdır. Kaynak işlemi TS EN e göre sertifika almış kaynakçılar tarafından yapılmalıdır Kolon hatlarında ve kazan dairelerinde çelik doğalgaz borusu kullanılmalı ve kaynaklı bağlantı yapılmalıdır. Sayaçtan sonraki tesisatlar, çelik doğalgaz borularına dişli ve kaynaklı bağlantı yapılarak gerçekleştirilecektir. Tesisatlar gaz verme işlemi tamamlandıktan sonra astar boya üzerine sarı renk (RAL1016) yağlı boya ile boyanmalıdır. Vidalı birleştirmelerde sızdırmazlık macunu kullanılarak bağlantı yapılacaktır. Vidalı birleştirmelerde boru dişleri TS 61 e uygun olmalıdır Yer Altı Doğal Gaz Boruları Yer altı doğal gaz boru tesislerinde kullanılacak çelik borular, TS 6047, TS 346 ve TS 416 ya Polietilen borular ise TS EN PE bağlantı parçaları TS EN , e uygun olmalıdır. Çelik boruların tesisinde TS dikkate alınmalıdır. Boruların birbirine eklenmesi çelik borularda kaynak ve polietilen borularda ise elektrofüzyon kaynak yöntemiyle olacaktır. Yer altına döşenecek boru PE ise, diğer elektrikten 70cm, diğer altyapı tesislerinden 50 cm uzak olacak şekilde derin kazı yapılacaktır. Engellerin altı yeterli mesafede kazılamıyorsa elektrikten en az 50 cm olacak şekilde kılıfla geçilecek elektrikle boru arasına beton koyulacaktır. Su Telefon kanal vs. gibi benzeri altyapı tesislerinden ise en az 30 cm ve kılıf boru içinden geçirilecek bu şartlar sağlanmıyorsa hat güzergahı değiştirilecektir. Tipik Resimler ektedir. Yeraltına döşenecek boru çelik ise yer altında kalacak kısımlar, en az 50 cm. derinliğe gömülmeli ve bunların ek yerleri kaynaklı olmalıdır. Dikişsiz çelik borularda dirsek kullanımı yerine mümkün olduğunca soğuk bükme yapılmalı, ek yeri sayısının azaltılması temel prensip olmalıdır. Daire içi tesisat ve kolon borularında yalnızca soğuk bükme yapılabilecektir. Kontrolünde yaşanan zorluk nedeni ile 90º lik bükme yapılmayacaktır. Bükme yarı çapları aşağıdaki gibidir; 20 mm.lik boru için 250 mm.den, 25 mm.lik boru için 300 mm.den, 32 mm.lik boru için 400 mm.den, 40 mm.lik boru için 500 mm.den, 50 mm.lik boru için 500 mm.den küçük olmamalıdır. Borular kanala indirilmeden önce kanal zeminine 10 cm.yumuşak dolgu (padding veya 0-3 mm kum )malzemesi serilerek sıkıştırma yapılacaktır. Boru hattının üstünden 0,40 metre yukarıya ikaz bandı yerleştirilecektir. Bu ikaz bandı üzerinde İZMİRGAZ - DOĞALGAZ TEL:187 yazılı olacaktır. İzoleli çelik borular ve polietilen boruların üzeri 40cm. lik 0.3mm kum veya yumuşak dolgu (padding) malzemesi konacak ve sıkıştırılacaktır. Bant üzeri dolgu sıkıştırılarak doldurulacaktır Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması Yeraltına döşenecek çelik borular ekstrüzyon yöntemi ile PE kaplanmış olmalıdır. Yer altı hat uzunluğu 6 m den kısa ise kendinden PE kaplı boru kullanıldığında katodik koruma yapılmayacak ve izole kaplin kullanılmayacaktır. Sıcak veya soğuk sargı bandı yalnızca kaynaklar ve bağlantı noktalarında kullanılmalıdır. Bu durumda döşenen çelik borunun korozyona karşı (TS 269 a uygun) izole edilmelidir. Yer üstü borular ise astar boya üzerine sarı renk (RAL1016) yağlı boya ile boyanmalıdır. Çelik yer altı borularına TS 5141 e göre katodik koruma (Şekil 25) yapılacaktır. Galvanik anotlarla yapılacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullanılacaktır. Kullanılacak magnezyum anotlar TS 5141 e uygun olacaktır. 10/55

11 Aşağıda TS 541 göre D profil magnezyum anot boyutları verilmektedir. POLİETİLEN KAPLI BORULARDA 0,5 ma/m 2 AKIM YOĞUNLUĞUNDA 30 (OTUZ) YIL SÜREYLE KATODİK KORUMASI YAPILABİLECEK OLAN BORU UZUNLUKLARI Anot Tipi a (mm) Çıplak Anot * b (mm) 1(mm) Anot Ağırlığı (Kg) Anot Yatağı Dolgu Malzemesi D L Anot Dolgu su (Kg) Paketlerin Anot Ağırlığı (Kg) M M M M M M M M * Çıplak Anot kütlesinde tolerans % 5, uzunluk ölçülerinde tolerans % 3 tür. 11/55

12 5.3 İç Tesisat Boruları Yerleştirme Kuralları İç tesisat bağlantısı binaya İZMİRGAZ tarafından konmuş servis kutusundan gaz arzı sağlanmak üzere yapılacaktır. Tesisatlar binanın taşıyıcı sistemlerinden (Kiriş, kolon, taşıyıcı perde beton vb.) geçmeyecek ve bunlara zarar vermeyecektir. Geçtiği durumlarda binaya/daireye gaz verilmeyecek, taşıyıcı sistem inşaat tekniğine uygun tamir edildikten sonra İnşaat Mühendisleri Odası veya Bayındırlık Bakanlığına bağlı Yapı Denetim kuruluşlarından statik dayanım için bilirkişi raporu alınacaktır. Bina bağlantı hatları binaya, binanın girişine en yakın, yeterince aydınlatılmış, kuru, kendi, kendine havalanabilen ve bir tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden binaya girmelidir. Buradaki ana kapama gaz vanası (AKV) TS 9809 a uygun olmalıdır. AKV, açılması ve kapanması engellenmeyecek şekilde monte edilmeli, muhafaza edilmesi gerektiği durumlarda şekilde tariflenen kabin içine alınması tercih edilmelidir. (Şekil 3) Bina bağlantı hatları, bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu kılıf borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. Duvar ve zemin geçişlerinde koruyucu borunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 30 mm. daha büyük olmalıdır. Koruyucu boru bina dış duvarı içine sıkı ve tam sızdırmaz bir biçimde yerleştirilmeli, dış duvarda 50 mm iç duvarda ve döşemelerde 10 mm dışarıya doğru taşmalıdır. Koruyucu boru ile gaz borusu arasında kalan boşluk uygun mastik ile doldurularak tam sızdırmaz hale getirilmelidir. Koruyucu boru içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. (Şekil 6) Gaz borularını kendi amacı dışında (Elektrik, topraklama hattı, taşıyıcı ve askı elemanı vb.) kullanmak kesinlikle yasaktır. Sıva üstü hatlar duvarlara plastik ve çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. (Şekil-5). Kelepçeler TS3813, TS EN10130, TS 3051, TS4709 veya TS ISO6446 ya uygun olmalıdır. Sıva altı, kaplama arkası, vb. yerlere doğal gaz tesisat borusu döşenmez. İç tesisat boruları, taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Bunlar diğer boruların en üstünde uygun seviyeye yerleştirilmelidir.(şekil 3) İç tesisat hatları, aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, duman ve çöp bacaları ile davlumbaz içinden geçirilmemelidir.odun, kömür, çöp depolarına ve asma tavan içine döşenmemelidir. Boru tesisatı döşenmeden, içinde bulunması muhtemel yabancı maddelerin dışarıya atılması için sayaçlar tesisatta bağlanmadan basınçlı hava vb. uygulanarak temizlenmelidir. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden, buralardaki iç tesisat boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya buna benzer esnek bağlantı elamanı ile bağlanmalıdır. Doğalgaz boru bağlantı elemanlarıyla yapılmış dişli bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. sızdırmazlık malzemeleri ile sızdırmazlık macunu kullanılacaktır. TS EN /55

13 Her iç tesisatta, sayaçlardan ve gaz yakma cihazlarından önce kapama vanası bulunacaktır. Vanalar TS 9809 a uygun küresel vana olmalıdır. İZMİRGAZ tarafından mühürlenmiş vanalar, sayaçlar ve regülatörler İZMİRGAZ yetkililerinden başka kimse tarafından açılamaz. Bina elektrik tesisatı Bayındırlık Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akım İç Tesisat Yönetmeliğine göre topraklanmalıdır. Henüz gaz verme işlemi yapılmamış daire branşmanları standarda uygun, sökülebilir sızdırmazlık elemanı kullanarak körlenecektir. Kolon hatlarında kruvadan alınarak yapılacak daire branşman bağlantı kaynağının yerinde yapılması zorluğu göz önüne alınarak dişli yapılabilecektir. En az 100 mm DISLI BAGLANTI YAPILABILECEK KAYNAKLI BAGLANTI Servis Regülatörü ile sayaçlar arasındaki alın kaynakları göz ile muayene edilecektir. Kaynak yapımı sırasında borulara mutlaka kaynak ağzı açılmalı borular arasında en az 2,5mm boşluk bırakılmalı ve kaynak cürufları tel fırça ile temizlenmelidir. Sızdırmazlık testi sonucunda kaçak olmayan kolon tesisatlarına ait kaynaklar İZMİRGAZ yetkilisi tarafından yapılan gözle muayeneden geçmez ise tesisat sayaçlar bağlı olmaksızın yüksek basınç hava testine tabi tutulabilecektir. Bina altındaki dükkân sayısı daire sayısından fazla ise ve binada dükkânlardan bağımsız olarak %51 karar sağlanabiliyorsa, dükkânlardan gaz kullanmayacaklarına dair taahhütname alınıp dükkânlardan bağımsız olarak kolon ve iç tesisat dönüşümü yapılabilecektir. Eğer binadaki dükkân sayısı daire sayısından az ise bina kolon tesisatı, dükkanlar kapasiteye dahil edilerek hesaplanacak ve dükkanlara daha sonra tesisat yapılabilecek şekilde uygun sayıda ve yere branşman(lar) bırakılacaktır. 13/55

14 Hesaplamalar TS7363 standardına göre yapılacaktır. Müstakil konutlar hariç, bina dış cephesinden doğalgaz tesisatı yapılmayacaktır. Ahşap binalarda ancak İZMİRGAZ ın ön kontrolü ve onayı ile tesisat yapılır ve gaz verilir. Doğalgaz boruları ile telefon, elektrik hatları, sıcak, kızgın akışkan vb. boruları arasında en az 15 cm lik bir açıklık olmalıdır. 380 Volt üzerindeki elektrik hatları için bu mesafe en az 30 cm olmalıdır Servis Kutusu çıkış basıncı 300 mbar olan tesisatlardan sonra 21 mbarlık tüketim noktaları var ise regülatör sayaçlardan önce konulacak ve regülatör çıkış basıncı İZMİRGAZ yetkili personelince kontrol edilip onayladıktan sonra gazlandırılacaktır. 5.4 Sayaçlar Sayaçlar İZMİRGAZ ın mülkiyetindedir. Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem İZMİRGAZ tarafından gerçekleştirilir. İZMİRGAZ, güvenlik açısından sayaçtan önceki veya sonraki doğal gaz tesisatını herhangi bir zamanda kontrol edebilir. Kontrole engel bir durum halinde İZMİRGAZ tehlike giderilinceye kadar müşterinin doğal gazını kesebilir. Sayaç bağlantılarında metal esnek bağlantı elemanı kullanılmalıdır. Atmosfere açık mahallerde kullanılacak esnek bağlantı elemanları makaronlu olacaktır. Sayaç ve bağlantı boruları, duman bacaları üzerine yerleştirilmemelidir. Sayaçlar duvar ile arasında en az 2 cm. aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmelidir. Duvara monte edilecek sayaçlar, uygun askı ve destekler üzerine yerleştirilmelidir. Yapı dışına konulması gerekli sayaçlar ve vanaları, koruyucu ve korozyona dayanıklı malzemeden olmak kaydıyla kutuya konulabilir. Sayaç kutusunun kapağı sürekli havalandırmayı ve endeksin dışarıdan okunmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.(şekil 7) Sayaçlar elektrik anahtarı, elektrik sayacı, priz, buat ve zil gibi elektrikle çalışan alet ve cihazlardan en az 30 cm. uzağa yerleştirilmelidir Sayaçlar, ilgili görevlilerin kolayca girip işlem yapabilecekleri, ayrıca gazı rahatça kesip açabilecekleri şekilde aydınlık, havalandırılabilen yerlere yerleştirilmelidir, Sayaçlar yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere yerleştirilemez. Sayaç numaratörünün yerden yüksekliği bina içinde ve bina dışında minimum 160 cm. maksimum 180 cm.yi aşmamalıdır. Sayaçlar, yapılarda müstakil konut ve işyeri içlerine konulmamalıdır. Ticari abonelerde yapı içerisine konulan sayaçların bulunduğu yerler, depo, çöplük v.b. şekilde kullanılmamalı, yakınına patlayıcı ve parlayıcı maddeler konulmamalıdır. 14/55

15 Doğal gaz tesisatında; TS 5910 EN 1359 a uygun körüklü tip, TS EN 12480, TS 5477 EN standardına uygun rotary veya türbin tip sayaçlar kullanılmalıdır. Tesisat üzerine takılacak cihaz seçilirken, her cihazın asgari tüketim debileri sayaçların asgari okuma debisinden az olmamalıdır. Sayacın kalibrasyon sertifikasındaki asgari okuma değeri, kullanılacak cihazın yada cihazlardan birinin asgari tüketim debisinden büyük olmamalıdır. Sayaç seçimi tablosu Ek 3 Konut sayaç bağlantısı sonrasında test nipeli takılması için özel imal edilmiş fittingler kullanılmalıdır. 5.5 Uygulamaya Yönelik Tarifler İç tesisat dönüşümü yapılacak binaya önceden gidilip, tüm kolon, kiriş, kapı ve duvar geçişleri gibi binanın mimari özellikleri göz önüne alınarak keşif yapılmalıdır. İç tesisat dönüşüm projesi uygulama ile aynı olmalıdır. Gaz açma esnasında, bu proje dışı uygulamalarda en fazla 5 dirseğe müsaade edilecek, aksi durumlarda proje revizyona gönderilecek ve gaz açılmayacaktır. Gaz açma esnasında selenoid vanaya bağlı olarak çalışacak elektromekanik deprem sensörü devreye alınmış olacak ve servis evrakı hazır bulundurulacaktır. Mekanik sensör kullanıldığı durumlarda ise cihazın çalışabilirliği kontrol edilecektir. Yeraltı servis kutusu bağlantılarında flex (esnek) bağlantı tercih edilmeyecektir. Zorunlu durumlarda makaronlu flex kullanılacak ve toprak altında dişli bağlantı bırakmamak için yapılacak bağlantı kapaklı bir menhol içine alınacaktır. Ayrıca tüm bağlantı elemanlarına korozyona karşı tam koruma yapılacaktır. Yer altı servis kutusu içi regülatör montajı öncesi temizlenecektir. Duvar tipi servis kutularında bağlantı mutlaka makaronlu flex ile yapılacaktır. Flex uzunluğu 20 cm yi geçmemelidir. Hemen flex sonrasında hesaplanan hat çapına geçilecektir. AKV ve deprem selenoidi montajı mutlaka bina dışına yapılacaktır. Zorunlu durumlarda selenoid hemen bina girişinde olabilecek ancak AKV montajı kesinlikle bina dışına yapılacaktır. Tesisat boruları montaja başlamadan önce boru markası ve modeli üzeri bantlanarak sahada antipas ile boyanacaktır. Madde 5.2 de tariflenen boyama işlemi tesisata gaz verildikten sonra tamamlanacaktır. Kolon havalandırmaları Ek.1 deki tabloya göre yapılacaktır. Kolon havalandırması dolaylı yapılıyor ise havalandırma kesiti 2 katına çıkarılmalıdır. 2 daire için çekilecek hat DN32 olarak yapılacaktır. Daire içi tesisat kapalı ve sık kullanılmayan mahalden geçiyorsa üst havalandırma açılmalıdır. Bu mahalden geçen boru tesisatında ek yoksa üst havalandırma açılmayabilir. Servis kutusu ile AKV arası mesafe 3 m den fazla ise test işlemi regülatör takılmadan yapılacak ve regülatörün hatta montajı için tüm hazırlıklar bitirilecektir. Test sonrasında gaz verme durumunda regülatör montajı için gaz açma personeli uzun süre bekletilmeyecektir. Tesisatta kullanılacak regülatör tipleri giriş çıkış çap ve kapasite tablosu Ek.2 deki tablodaki gibidir. 15/55

16 tarihinden sonra onaylanan kolon ve iç tesisat dönüşüm projelerinde de belirtildiği üzere, kolon tesisatı uygulamalarında kullanılan sayaç giriş vanaları ve dükkânlar için bırakılan toplu branşman vanaları kilitli pimli tipte olacaktır. Projelerdeki devreye alma taahhütnameleri tesisatta kullanılacak cihaz marka modellerine göre eksiksiz doldurulacaktır. Gaz verme işlemleri esnasında yapılan sızdırmazlık testleri tüm yakma cihazları bağlı ve giriş vanaları açık olarak yapılacaktır. (Ocak dönüşümü yapılmamış ise flex ucu kör tapalı ve vana açık olacaktır) Küçük tüketimli ticari tesis mutfaklarındaki cihazlar ve endüstriyel mutfak cihazlarının doğal gaz dönüşümlerinde termokupl vana kullanılacaktır. Bina sahanlıklarında dikey çıkan kolon hatları merdivenler delinerek çıkarılmayacaktır. Sayaç sonrası daire içi tesisat en kısa yoldan daire içine girilecektir. Bina ortak alanı olan merdiven sahanlığından daire içi tesisat yapılmayacaktır. Kolon tesisatı üzerindeki AKV ve selenoidlerin montajı daha sonra rahat sökülebilmesi amacıyla rakorla yapılacaktır. 60Kw ısıtma gücü üzerindeki hermetik cihaz bacaları cepheden çıkartılmayacak, çatı üzerinden verilecektir. Hermetik kombi baca çıkışları pencerelere, balkonlara veya yaşam mahallerine doğru verilmeyecektir. Bina bağlantı hatları üzerinde montajı yapılacak AKV ve selenoidler ana hat çapının bir alt çapında kullanıldığında, bu ekipmanların hesabı ayrıca yapılıp kritik toplama dahil edilecektir. Çap düşme sınırı DN65>DN50 dir. Yaşam mahalinde montajı yapılan hermetik bacada yatayda 2 den fazla ek var ise baca alçıpan, betopan vb yanmaz bir yapı elemanı ile çıkışı atmosfere açık baca şaftı içine alınacaktır. Gaz tesisatı topraklaması, bina elektrik tesisatı topraklaması Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akım İç Tesisat Yönetmeliği ne yapılmış ise bu topraklama hattı ile irtibatlandırılmalıdır. Binada yukarıdaki yönetmeliğe uygun topraklama olmaması veya bağlantı sağlanamaması durumunda; Topraklama en az 16 mm çapında ve 1,5 m uzunlukta bakır çubuk elektrotlar, en az 20 mm çapında ve 1,25 m uzunluğunda bakır çubuk elektrotlar, 0,5 m² ve 2 mm kalınlığında bakır levha ile yapılmalıdır. 16/55

17 Daire içi tesisat giriş çapı DN25 olarak yapılacaktır. Bacalı cihazın bulunduğu mahalde CE belgeli CO (Karbon monoksit) detektörü kullanılması zorunludur. Binalarda CE belgesi olmayan gaz alarm cihazları kullanılmayacak ve cihazlar gaz açma esnasında faal durumda olacaktır. WC, banyo gibi ıslak mahallerden geçen boru tesisatları gaz açımından sonra korozyona karşı korunmak amacıyla, antipas ve yağlı boya ile çift kat boyanacaktır. Binalarda kapasitenin 75 m³/h ve üzeri olduğu veya SK ile bina giriş mesafesinin uzun olduğu durumlarda 300 mbar çıkış basınçlı regülatör kullanılabilecektir. Bu tesisatlarda kullanılacak bina içi regülatör emniyet tahliyeli ise bu borular, en az DN 15 olmalı ve boşaltma ağızları, can ve mal güvenliğini tam olarak sağlayacak şekilde dışarıya (atmosfere) verilmelidir. Gaz tahliye boruları, korozyona karşı korunmalıdır. Tahliye borusunun uç ağızları, ateşleme sisteminden yeterli derecede ve trafik zemininden en az 2,5 metre yükseklikte bulunmalıdır. Tahliye borusu çıkış ağzı, tıkanmalara karşı sık dokunmuş olmayan, yeterli kalınlıkta ve korozyona karşı dayanıklı telden yapılmış elekle kapatılmalıdır. Bina içi regülatör bağlantı detayı şekilde verilmiştir. Kullanılacak regülatörün sertifikası ve çıkış basıncının 21 mbar a ayarlandığı üretici firma tarafından belgelenecek, gaz açımı esnasında hazır bulunacaktır. Regülatör gaz açımından sonra İZMİRGAZ personeli tarafından mühürlenecektir. Bina içi regülatör montajında regülatör girişine vana konulmayacak, çıkış tarafındaki vana ise çıkış borusu çapında konulacaktır. Kolon kesme vanalarının regülatöre mesafesi en fazla 2m ise çıkış tarafına da kesme vanası konulmayacaktır. 17/55

18 mbar 21 mbar 3 Projelerde verilen bilgilerin (resim, hesap, teknik ayrıntı vb) gerçek duruma aykırı olması veya yapılan tesisatta bu şartnameye, uygulamalara aykırı durum tespit edilmesi halinde, ilgili projenin onaylanmış veya tesisata gaz verilmiş olmasına bakılmaksızın gerekli düzeltmeler yaptırılacaktır. Ek.1 DAİRE SAYISINA GÖRE KOLON HAVALANDIRMA KESİT TABLOSU Daire Sayısı -1 Menfez Kesit Alanı (cm²) Daire Sayısı-2 Menfez Kesit Alanı (cm²) 4 30x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x45 18/55

19 Ek.2 Daire Sayısı Regülatör Çıkış Basıncı Giriş Çapı Çıkış Çapı Kapasitesi m³/h 21 mbar ¾ 11/ m³/h 21 mbar ¾ 11/ m³/h 300 mbar ¾ 11/ m³/h 21 mbar 11/4 11/ m³/h 21 mbar ¾ 11/ m³/h 300 mbar ¾ m³/h 300 mbar ¾ 11/ m³/h 21 mbar 11/ m³/h 300 mbar 11/ m³/h 21 mbar m³/h 300 mbar 11/4 2 EK.3 Sayaç Kapasitesi Sayaç Tipi Max Okuma Kapasitesi (21 mbar) Not: Hesaplamalarda atmosfer basıncı 1 bar kabul edilmiştir Max Okuma Kapasitesi (300 mbar) G 4 Körüklü 6,13 m³/h 7,80 m³/h G 6 Körüklü 10,21 m³/h 13,00 m³/h G 10 Körüklü 16,34 m³/h 20,80 m³/h G 16 Körüklü 25,53 m³/h 32,50 m³/h G 25 Körüklü 40,84 m³/h 52,00 m³/h G 40 Rotary 66,37 m³/h 84,50 m³/h G 65 Rotary 102,10 m³/h 130,00 m³/h G 100 Rotary 163,36 m³/h 208,00 m³/h 19/55

20 5.6. SIZDIRMAZLIK VE MUKAVEMET TESTLERİ İLE İŞLETMEYE ALMA İZMİRGAZ tarafından onaylanmış projeyi müteakiben yapılmış olan tesisatların, sızdırmazlık testleri şu şekilde yapılmalıdır: İşletme basıncının 300 mbar ın altında olduğu durumlarda sadece sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. Sızdırmazlık testinde, ilk doğal gaz açma işlemi yapılacak olan tesisatlarda test basıncı, işletme basıncının en az 60 mbar üzerinde olmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra, tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak tüm branşman ve cihaz vanaları açık konumda iken test işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu test esnasında manometrede basınç düşmesi olmamalıdır. İşletme basıncının 300 mbar olduğu durumlarda test işlemi; önce mukavemet testi daha sonra sızdırmazlık testi olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır. Mukavemet testinde test basıncı, işletme basıncının 1,5 katı olmak üzere 15 dakikası dengelenme süresi, 30 dakikası test süresi olarak toplam 45 dakika boyunca uygulanmalıdır. Test ekipmanı olarak küçük skalalı metalik sulu veya civalı U manometre kullanılmalı ve test süresince basınç düşmesi olmamalıdır. Mukavemet testini müteakiben sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. Sızdırmazlık testinde test basıncı en az 75 mbar olmalıdır. (Ölçüm Cıvalı manometre ile yapılırsa ayrıca sızdırmazlık testi uygulanmaz) Mevcut doğal gaz kullanılan tesisatlarda cihaz ilavesi, cihaz iptali, güzergah değişikliği v.b. tadilat gerektiren durumlarda testler tekrar yapılır. Boru ve bağlantı elemanlarındaki imalat hatalarının kesinlikle tamiratı yapılmayacak yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca sayaç vanasının sızdırmazlık testi için; tesisata bağlı olan tüm cihazlar ve cihaz pilotları kapatılır.sayaç girişindeki vanadan gaz kesilir. Test nipelinin vidası açılarak buraya U manometre takılır. Sayaç giriş vanası yavaşça açılarak basınç 10 mbar a çıkartılır. Tekrar sayaç giriş vanası kapatılarak bir dakikalık bir süre ısı kararlılığı için beklenerek sonraki iki dakikada da basınç izlenir. Basınçta bir yükselme varsa sayaç vanası kaçırıyor demektir. Bu durumda vana ya bakım yapılır veya değiştirilir. Tesisatın işletmeye alınmasından sonra kolon tesisatında kalan hava, en üst noktadan bir hortum vasıtası ile atmosfere atılacaktır. Daire içerisindeki tesisattaki hava ise sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır. Bu işlemin yapıldığı bölmeler iyice havalandırılmalı ve bu işlem süresince bu yerlerde açık alev, ateş bulundurulmamalı, sigara içilmemeli, elektrikli cihazlar ve kapı zilleri çalıştırılmamalıdır. Cihazlar gaz açma işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisleri tarafından devreye alınmalıdır. 20/55

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır.

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. 2. Boru Bağlantı Elemanları 2.1 Bina İç Tesisatlarında:

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 5. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

ESGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI İÇİNDEKİLER...

ESGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI İÇİNDEKİLER... Sayfa No 1/84 İÇİNDEKİLER... İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLAR... 5 1.AMAÇ... 6 2.KAPSAM... 6 2.1. DAYANAK... 6 2.2. AÇIKLAMA... 6 3.KONU... 6 4.TANIMLAR... 6 4.1 Isıtma:... 6 4.2. Isıtma Tesisi:... 7 4.3. Evsel

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

DYO200 ÇİFT CİDARLI METAL BACA

DYO200 ÇİFT CİDARLI METAL BACA ÇİFT CİDARLI METAL BACA *Çift cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz ve sıvı yakıtlı kazanlara uyumlu *100-500 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların bina

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BAŞLARKEN... TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- AMAÇ... 3 MADDE 2- KAPSAM... 3 1. TANIMLAR... 3 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 8 3. Malzeme Seçimi... 8

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 2014 Yanma Yanma Yanma Doğal Gazın Hacimsel Bileşimi Bileşenler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR A. Erhan K ESKĐ N 1968 yılında doğdu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nin Konstrüksiyon imalat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılından beri Koçtaş Ticaret

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

BACA AKSESUAR MESAFELERİ

BACA AKSESUAR MESAFELERİ MMT MODELİ MONTAJ KILAVUZU BACA AKSESUAR MESAFELERİ Ød A B C D E mm m m (mak.)m m m Ø100 100 100 3 1,5 3 Ø130 100 100 3 1,5 3 Ø150 90 90 3 1,5 3 Ø180 75 75 3 1,5 3 Ø200 70 70 3 1,5 3 Ø225 60 60 3 1,5 3

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi. Yürürlüğe Giriş Tarihi: Revizyon No:

Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi. Yürürlüğe Giriş Tarihi: Revizyon No: Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.07.2005 Revizyon No: 002 2009 0 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM : KIRGAZ İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KIRGAZ İÇ TESİSAT

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

TYO200 TEK CİDARLI METAL BACA

TYO200 TEK CİDARLI METAL BACA TEK CİDARLI METAL BACA *Tek cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz,sıvı ve katı yakıtlı kazanlara uyumlu *100-500 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Bölüm III ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Selahattin Çelik Makine Mühendisliği Bölümü 10.10.2017 ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Odanın ısı yükünün belirlenmesinden sonra,

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN Date : 02/11/2017 Venue: İSTANBUL ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ 1.GİRİŞ 2.AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

TY40 TEK CİDARLI METAL BACA

TY40 TEK CİDARLI METAL BACA TEK CİDARLI METAL BACA *Tek cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi *Gaz yakıtlı kazanlara uyumlu *100-300 mm çap aralığı GENEL Firmamız serisi metal baca sistemlerini,gaz yakıtlı kazanların şaft içi uygulamaları

Detaylı

D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ

D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ D O Ğ A L G A Z İ Ç T E S İ S A T T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ Sürmeligaz Yayın No: 001 Ocak 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 DAYANAK 1. TANIMLAR... 4 2. DOĞALGAZ TESLİM NOKTASI...11

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Aydın İş Merkezi No: 6/6 34722 Kadıköy/İSTANBUL info@arda.gen.tr, www.ardamekanik.com Tel: + 90 216 550 37 16 Pbx,

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI*

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* TESĐSAT KONGRESĐNDEN TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* *Bu yazı J. Tesisat Mühendisliği Kongresi bildidiler kitabından alınmıştır. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Kasım Davut BOLU Yıldız

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

DOĞALGAZ MALZEMELERİ

DOĞALGAZ MALZEMELERİ MAGNEZYUM ANOT KatotiX ÖLÇME ALETLERİ KatotiX 2 Lb Magnezyum Anat 38,00 Avometre 19,00 3,5 Lb Magnezyum Anat 40,00 PPRC Referans Elektrodu 36,00 6,5 Lb Magnezyum Anat 61,00 MİKA Referans Elektrodu 40,00

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır.

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI Soru 1-) Doğalgaz nedir? Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. Soru 2-) Doğalgazın özellikleri nelerdir? - Yandığı

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA 2003 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ.

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. 22/08/2016 ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE KONU: BACA PROJE DOSYASI ÜNVAN/AD : YONCA APT. YÖNETİCİLİĞİ ADRES : VİŞNELİK MH. ÖĞRETMENLER CD. NO:28/ KAZAN TEL. : Doğalgaz baca projesinin

Detaylı

BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ BİZ KİMİZ İstanbul Hadımköy de kurduğumuz fabrikamızda en yeni teknoloji makinalar ve uzman yönetim kadrolarımız ile sizlere bu güne kadar paslanmaz alanında hizmet vermiş, bu alanda yaptığımız yatırımlarla

Detaylı

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR.

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları 311-312-313-314-513-514 serileri REDITED LEFFI 013/14 TR ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Genel 311, 312, 313, 314, 513 ve

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı