2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI"

Transkript

1 A YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin yapýlmasý, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapýsýndaki deðiþmelerin izlenilmesi, uluslararasý bilgi istemine ve uluslararasý karþýlaþtýrmalara olanak saðlanmasý ve çeþitli araþtýrmalara kaynak teþkil etmesi amacýyla kullanýlacaktýr. Gizlilik Vereceðiniz bilgiler, sadece istatistiksel çalýþmalarda kullanýlmak amacýyla toplanmakta olup, gizliliði 5429 sayýlý Kanun ile teminat altýna alýnmýþtýr. Herhangi bir mükellefiyetin doðmasýnda veya tahkikatýn yapýlmasýnda delil olarak kullanýlamaz. Bu gizlilik Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun yasal sorumluluðudur. Kapsam Bu soru kaðýdý tüm sektörler için doldurulacaktýr. Giriþime ait birden fazla yerel birim var ise; her bir yerel birim için ayrý ayrý istenilen bilgiler Bölüm 14 de kaydedilecektir. Yöntem Araþtýrma, ayný vergi kimlik numarasýna sahip birden fazla birimi olan giriþimlerin merkezinde tüm birimlerin bilgilerini kapsayacak þekilde cevaplandýrýlmalýdýr. Soru kaðýdýnýn istenilen zamanda doldurulmamasý, eksik veya yanlýþ cevaplanmasý durumunda 5429 Sayýlý Türkiye Ýstatistik Kanununa göre (ikibinikiyüzseksenbir) idari para cezasý uygulanýr. Yukarýdaki açýklamalar doðrultusunda gereðinin yapýlmasýný önemle rica eder, iyi iliþkilerimizin sürmesi dileðiyle iþlerinizde baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla. GEREKTÝÐÝNDE BÝLGÝ ÝÇÝN BAÞVURULACAK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ TELEFON ve FAKS NUMARALARI Birol AYDEMÝR Baþkan ÝL KOD TELEFON FAKS ADANA ANKARA ANTALYA BALIKESÝR BURSA DENÝZLÝ DÝYARBAKIR EDÝRNE ERZURUM GAZÝANTEP ÝL KOD TELEFON FAKS HATAY ÝSTANBUL ÝSTANBUL 212 (6 hat pbx) ÝSTANBUL 212 (6 hat pbx) ÝSTANBUL ÝSTANBUL 216 (3 hat pbx) ÝZMÝR KARS KASTAMONU KAYSERÝ ÝL KOD TELEFON FAKS KOCAELÝ KONYA MALATYA MANÝSA NEVÞEHÝR SAMSUN SÝÝRT TRABZON VAN ZONGULDAK Yýllýk Ýþ Ýstatistikleri Daire Baþkanlýðý 0 (312) web sayfasý: e-posta : GÝRÝÞÝMÝN UNVANI : ÝÞ KAYIT NO : 1 A101 Sayfa 2 ye geçiniz

2 BÖLÜM 1 : GÝRÝÞÝMÝN UNVANI, ADRES BÝLGÝLERÝ ve NÝTELÝÐÝ 1. Yasal unvanýnýz 2. Tabela unvanýnýz 3. Giriþim merkezinin adresi Ýl Bucak Semt Giriþimin merkez adresi meydan, cadde, sokak veya kümeden hangisi ise karþýlýk gelen birimin türünü iþaretleyiniz ve adýný yazýnýz. Ýlçe Köy Mahalle Türü 1 Meydan 2 Bulvar 3 Cadde 4 Sokak 5 Küme Adý Dýþ kapý numarasý Faks numarasý Ýç kapý numarasý e-posta adresi Posta kodu Telefon numarasý 4. Giriþiminizin 2013 yýl sonu itibariyle hukuki durumu aþaðýdaki seçeneklerden hangisine uygun ise ilgili kutuyu iþaretleyiniz. Ferdi mülkiyet 1 Adi ortaklýk Kollektif þirket Komandit þirket Limited þirket Anonim þirket Kooperatif Diðer (belirtiniz) 8 5. Giriþiminizin varsa özel hesap dönemini belirtiniz Özel hesap dönemine iliþkin bilgiler 2013 yýlý kazancýný kapsamalýdýr. (VUK un 174. Maddesine göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançlarý, hesap dönemlerinin kapandýðý takvim yýlýnýn kazancý sayýlýr).../... / /.../ BÖLÜM 2 : GÝRÝÞÝMÝN ANA FAALÝYETÝ ve DÝÐER FAALÝYET KONULARI Giriþiminiz aþaðýdaki sektörlerden hangilerinde faaliyet yürütmekte ise yanlarýndaki kutularý iþaretleyiniz. 01 Madencilik ve Taþocakçýlýðý 02 Ýmalat Sanayi 03 Elektrik, Gaz, Buhar ve Ýklimlendirme Üretimi ve Örneðin: Taþ kömürü madenciliði: sývýlaþtýrma yöntemleriyle Örneðin: Etin iþlenmesi ve saklanmasý, öðütülmüþ hububat Daðýtýmý gerçekleþtirilen madencilik de dahil, yeraltý ve yer üstü ve sebze ürünleri imalatý, tekstil elyafýnýn hazýrlanma Örneðin: Elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý, buhar ve iklimlendirme madenciliði iþlemleri, metal kablo, örme halat vb. ürünlerin imalatý üretimi ve daðýtým, gaz üretimi, her çeþit gaz yakýtýn, ana boru (NACE Rev.2: ) (NACE Rev.2: ) sistemiyle daðýtýmý (NACE Rev.2: ) Su Temini; Kanalizasyon, Atýk Yönetimi ve Ýyileþtirme Faaliyetleri Örneðin: Suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doðrultusunda toplanmasý, arýtýlmasý ve daðýtýmý, suyun çeþitli kaynaklardan toplanmasý, daðýtýlmasý, gemi sökümü (NACE Rev.2: ) Toptan Ticaret Örneðin: Tarýmsal hammadde ve canlý hayvanlarýn toptan ticareti, temizlik ürünleri, tekstil ürünleri, boya ve cam toptan satýþý, sebze-meyve komisyoncularý vb. (NACE Rev. 2: ) Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Örneðin: Oteller ve benzeri konaklama yerleri ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, lokantalar (NACE Rev. 2: ) Gayrimenkul Faaliyetleri Örneðin: Gayrimenkulun ücret veya sözleþme temeline dayalý olarak satýn alýnmasý, satýlmasý ve kiralanmasýnda aracýlýk (NACE Rev.2: ) Eðitim Örneðin:Okul öncesi eðitim, Ýlköðretim hizmetleri, sürücü kurslarý, teknik ve mesleki öðretim, yüksek öðretim hizmetleri (NACE Rev.2: ) Diðer Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Bilgisayarlarýn, kiþisel ve ev eþyalarýnýn onarýmý, kuru, temizleme, kuaförlük ve güzellik salonlarýnýn faaliyetleri (NACE Rev.2: ) (94'lü faaliyetler hariç) Ýnþaat Örneðin:Yeni bina, onarým, ilaveler ve deðiþiklikler için gerekli inþaatýn yaný sýra prefabrikler ile þantiye binalarýnýn montajý, sýhhi tesisat, ýsýtma ve iklimlendirme tesisatý (NACE Rev.2: ) Perakende Ticaret (Motorlu kara taþýtlarý ve motosikletler hariç) Örneðin: Benzin ve otogaz istasyonlarý, gýda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin satýþý, giyim eþyasý, mobilya, elektrikli cihazlar, kozmetikler vb. mallarýn perakende ticareti (NACE Rev. 2: ) Bilgi ve Ýletiþim Örneðin:Bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya daðýtýmý, bilgi teknoloji faaliyetleri, telekominikasyon hizmetleri (NACE Rev. 2: ) Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Örneðin: Hukuk, muhasebe, mimarlýk ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz,veterinerlik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) 17 Ýnsan Saðlýðý ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Hastane hizmetleri, barýnacak yer saðlanarak yürütülen sosyal hizmetler, diþçilik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) 18 Finans ve Sigorta Faaliyetleri Örneðin: Sigortacýlýk, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile parasal aracý kuruluþlarýn faaliyetleri (NACE Rev. 2: ) Yukarýda iþaretlediðiniz sektörlerden giriþimin en fazla ciro elde ettiði sektörde yürütülen ana faaliyeti (*) sektörün altýndaki örneklere benzer þekilde ayrýntýlý olarak yazýnýz Motorlu Taþýtlar ve Motosikletlerin Satýþý, Bakýmý ve Onarýmý Örneðin: Eski ve yeni otomobil satýþý, otomobil ve yedek parça satýþý, kaportacý,motosiklet satýþý ve tamiri, kaporta tamir hizmetleri vb. (NACE Rev.2: ) Ulaþtýrma ve Depolama Örneðin: Demir yolu, boru hattý, kara yolu, su veya hava yolu vasýtasýyla ve terminal, park alanlarý, kargo yükleme-boþaltma hizmetleri, depolama (NACE Rev. 2: ) Ýdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Otomobiller, bilgisayarlar, tüketim mallarý kiralama,seyahat acenteleri, özel güvenlik, temizlik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) Kültür, Sanat, Eðlence, Dinlence ve Spor Örneðin. Kütüphaneler, arþivler, müzeler ve diðer kültürel faaliyetler ile spor, eðlence ve dinlence faaliyetleri (NACE Rev. 2: ) NACE Rev.2 (*) Ana Faaliyet : Giriþimin faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet, gayri safi satýþ hasýlatýnýn en çok yaratýldýðý faaliyettir. Birden fazla faaliyetin gayri safi satýþ hasýlatý eþit ise daha fazla çalýþanýn yürüttüðü faaliyet ana faaliyettir. 2 A101 Sayfa 3 e geçiniz

3 BÖLÜM 3 : GÝRÝÞÝMDE 2013 YILI ÝSTÝHDAM, ÇALIÞILAN SAAT ve ÖDEMELER Yýlýnda Çalýþan Ücretliler ile Ýþ Sahibi ve Ortaklar Aylar 1. Ocak 2. Þubat 3. Mart 4. Nisan 5. Mayýs Ücretli Çalýþanlar (kiþi) Ýþ sahibi ve ortaklar ile ücretsiz çalýþan aile fertleri (kiþi) (Aktif çalýþmayan ortaklar dahil edilmeyecektir.) ÜCRETLÝ ÇALIÞANLAR Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsý, maaþ, ücret, komisyon, ikramiye, parça baþý ödeme veya ayni karþýlýklar þeklinde yapýlan ödemeleri alan, iþ akdine sahip ve iþveren için çalýþan kiþiler olarak tanýmlanýr. Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsýnda, kýsmi çalýþanlar, evde çalýþanlar, mevsimlik çalýþanlar, grevde olanlar veya kýsa dönemli ayrýlýþlar içerilir. Ancak uzun süreli ayrýlan kiþiler hariç tutulur. Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsýnda gönüllü çalýþanlar kapsanmaz. 6. Haziran 7. Temmuz 8. Aðustos 9. Eylül 10. Ekim 11. Kasým 12. Aralýk 13. Toplam (Yukarýdaki 12 ayýn toplamý) 14. Ortalama = (Toplam satýrý / 12) (Tamsayý olacak þekilde yuvarlayýnýz.) ÝÞ SAHÝBÝ VE ORTAKLAR Zamanýnýn çoðunu iþyerinde çalýþarak geçiren iþ sahibi ve ortaklarý ifade eder. Bu kiþilerden kar dýþýnda emeði karþýlýðý ücret alanlar varsa iþ sahibi ve ortaklar sütununda deðil, ücretli çalýþanlar kýsmýnda kapsanýr. ÜCRETSÝZ ÇALIÞAN AÝLE FERTLERÝ Birimin sahibi ile birlikte yaþayan ve düzenli olarak birim için çalýþan, ancak çalýþmalarý için sabit bir ücret almayan ve hizmet anlaþmasý olmayan kiþiler kapsanýr. Bu kiþilere, baþka bir iþyerinde sürekli çalýþanlar dahil deðildir. 15. Çalýþan yýllýk ortalama kadýn ve erkek sayýlarý Kadýn Erkek 16. Giriþimin kendi personelinden üretimde ücretli çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý 17. Giriþime özel istihdam bürolarýndan saðlanan personel sayýsý 18. Giriþime dýþarýdan saðlanan personel sayýsý a. Giriþimin asýl iþinde taþeron veya alt yüklenici çalýþýyor ise bu iþte çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý b. Temizlik, güvenlik, ulaþtýrma, yemek vb. iþler ile ilgili dýþardan iþçisiyle birlikte alýnan yardýmcý faaliyetlerde çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 5 de gösterilmelidir. Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 6 da gösterilmelidir. Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 7 de gösterilmelidir Yýlýnda Giriþimde Aþaðýdaki Niteliklere Göre Yýllýk Ortalama Ücretli Çalýþan Sayýsý Nitelikler 1. Araþtýrma-Geliþtirme personeli sayýsý 2. Ücretli çalýþan çýrak ve stajyer sayýsý 3. Kýsmi (part-time) çalýþan personel sayýsý 3.1. Kýsmi (part-time) çalýþanlarýn haftalýk çalýþma süresi (saat) 4. Giriþimin bordrosunda görülen evde çalýþan kiþi sayýsý Yýlýnda Ücretli Haftalýk Çalýþýlan Saat Ortalama Ücretli Çalýþan Sayýsý ARAÞTIRMA -GELÝÞTÝRME PERSONELÝ AR-GE'de doðrudan istihdam edilen kiþiler ile AR-GE'ye doðrudan hizmet saðlayan yöneticiler, idareci ve büro personeli gibi kiþiler de kapsanýr. ÜCRETLÝ ÇALIÞAN STAJYER VE ÇIRAKLAR Çalýþtýðý iþte deneyimi olmayan uzman birinin gözetiminde bir mesleði, bir sanatý öðrenen kimseler kapsanýr. KISMÝ ÇALIÞANLAR Genel çalýþma saatleri çalýþtýðý birimdeki aylýk veya haftalýk normal çalýþma saatinin %70 inden az olan kiþilerdir. Bu taným kýsmi çalýþma þekillerinin tümünü kapsar (yarým gün, haftada bir, iki ya da üç gün çalýþma vb) yýlýnda ücretli bir kiþinin ortalama haftalýk çalýþma süresi Saat Yýlýnda Ücretli Çalýþanlara Yapýlan Brüt Ödemeler 1. Personele yapýlan brüt ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluþlarýna iþverence yapýlan ödemeler ile ihbar ve kýdem tazminatlarý hariç) 2. Ýþverenin sosyal güvenlik ödemeleri (sadece iþveren payý): SGK, iþsizlik sigortasý ve diðer sosyal güvenlik masraflarý 3. Ýhbar tazminatý 4. Kýdem tazminatý 5. Toplam personel gideri 720,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve 770 PERSONELE YAPILAN BRÜT ÖDEMELER Ayni veya nakdi, düzenli veya düzensiz olarak yapýlan brüt maaþ, ücret, gündelik, fazla mesai, sosyal yardým, ikramiye, prim, tazminat vb. ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluþlarýna iþverence yapýlan ödemeler ile ihbar ve kýdem tazminatlarý hariç) SOSYAL GÜVENLÝK MASRAFI Ýþverenlerin sosyal güvenlik masraflarý, iþveren tarafýndan kendi çalýþanlarýnýn sosyal faydalara hak kazanmasýný güvenlik altýna alabilmek için üstlenilen sosyal katkýlar deðerine eþit tutara karþýlýk gelir. ÝHBAR TAZMÝNATI Ýþ sözleþmelerinde fesih bildirimine iliþkin koþullara uymayan iþverenin personele ödediði tutardýr. KIDEM TAZMÝNATI Ýþyerinde belirli bir süre çalýþmýþ olan ve hizmet sözleþmesi iþ yasasýnda belirlenen koþullarla sona eren personele iþveren tarafýndan ödenen tutardýr. 6. SGK tavan ücretinden yüksek ücret ödemesi var mý? 1 Evet 2 Hayýr 7. SGK teþviklerinden yararlanýyor mu? 1 Evet 2 Hayýr 8. Prime esas gün sayýsý 3 A101 Sayfa 4 e geçiniz

4 BÖLÜM 4 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI HARCAMALARI indirim, iadeler ve iskontolar hariç) 1. Mal ve hizmet üretiminde kullanýlmak üzere dönem içinde satýn alýnan hammadde, yardýmcý madde, iþletme, ambalaj vb. malzemelerinin toplam alýþ deðeri (yýlbaþý stok deðeri hariç)... NOT: Ana faaliyeti ulaþtýrma ve nakliye olan giriþimlerdeki taþýtlarýn yakýt giderleri de burada gösterilecektir. ( Maliyet ve gider kaydedilmeyen KDV ve ÖTV ile 150 ve 740 (150 ile 740 hesaplar arasýndaki virmanlarý dikkate almayýnýz) 2. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan alýndýðý gibi satýlan mallarýn (ticari mal) dönem içi alýþ deðeri (yýlbaþý stok deðeri hariç) Hesap 3. Elektrik giderleri Yakýt ve akaryakýt giderleri (kömür, ýsý, buhar, sýcak su, doðal gaz, benzin, mazot, LPG vb.) Özel istihdam bürolarýna yapýlan ödemeler Yürüttüðü faaliyetler ile ilgili iþ yaptýrýlan taþeron veya alt yüklenici firmalara yapýlan ödemeler (yýllara yaygýn inþaatlar vb.) Temizlik, güvenlik, ulaþtýrma, yemek vb. iþler ile ilgili dýþardan iþçisiyle birlikte alýnan yardýmcý faaliyetler için yapýlan ödemeler Fason olarak baþkalarýna yaptýrýlan üretim için yapýlan ödemeler Hesap 9. Kira giderleri (bina, makine ve teçhizat vb.) Diðer faaliyetlerden olaðan gider ve zararlar (kambiyo zararlarý, faiz giderleri, karþýlýk giderleri, komisyonlar) Hesap Grubu 11. Olaðan dýþý gider ve zararlar (çalýþmayan kýsým gider ve zararlar, önceki dönem gider ve zararlar) Hesap Grubu 12. Finansman giderleri (kýsa ve uzun vadeli borçlanma giderleri, faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) Kýsa vadeli finansman giderleri (kýsa vadeli borçlanma giderleri için katlanýlan faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) Uzun vadeli finansman giderleri (uzun vadeli borçlanma giderleri için katlanýlan faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) satýrlar dýþýnda kalan faaliyetle ilgili diðer giderler (haberleþme, seyahat, su, ilan, pazarlama, kýrtasiye, küçük tamir, sigorta, muhasebe, hukuki iþlemler ile hizmet faaliyeti yürüten giriþimlerde hizmet üretimi için yapýlan diðer giderler)... NOT: Giriþimin kendi ücretli personeline yaptýðý ödemeler, yýlbaþý stok deðeri, amortisman ve tükenme paylarý, vergi, resim, harç giderleri hariçtir. 66 Hesap Grubu 14. GÝRÝÞÝMÝN TOPLAM GÝDERÝ (Soru Soru 13) 15. Soru 10 daki Diðer faaliyetlerden olaðan gider ve zararlar içinde yer alan yürütülen faaliyetlerle ilgili komisyon giderleri Hesap yýlý için gider yazýlan amortismanlar ve tükenme paylarý (Birikmiþ amortismanlar deðil, 2013 için ayrýlanlar yazýlacaktýr.) , 740, 750, 760, A101 Sayfa 5 e geçiniz

5 BÖLÜM 5 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI HASILATI (KDV ve ÖTV ile indirim, iadeler ve iskontolar hariç) 1. Ýmalat sanayi üretiminden yapýlan satýþlardan elde edilen gelirler Bina inþaatý faaliyetinden elde edilen gelirler (*) (tesisat iþleri dahil, yurt dýþý gelirler hariç) Bina inþaatý dýþýndaki (köprü, yol, baraj vb.) inþaat faaliyetlerinden elde edilen gelirler (tesisat iþleri dahil, yurt dýþý gelirler hariç) (*) Madencilik ve taþocakçýlýðý faaliyetlerinden elde edilen gelirler Elektrik, gaz ve su faaliyetlerinden elde edilen gelirler Motorlu taþýtlar ve motosikletlerin bakýmý ve onarýmýndan elde edilen gelirler Toptan ticaret (ticari mal satýþý) faaliyetinden elde edilen gelirler Perakende ticaret (ticari mal satýþý), motorlu taþýtlar ve motosikletler ile bunlarýn yakýtlarýnýn satýþ faaliyetlerinden elde edilen gelirler Aracýlýk faaliyetinden elde edilen gelirler (acente-oto komisyoncularýnýn, sebze ve meyve komisyoncularýnýn elde ettiði komisyon geliri vb.) Eðitim hizmeti faaliyetinden elde edilen gelirler Saðlýk iþleri ve sosyal hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler Yapýlan hizmet faaliyetlerinden (eðitim ve saðlýk hariç); kiþisel eþyalar ile ev eþyalarýnýn tamirinden elde edilen gelirler Ulaþtýrma, nakliye, depolama ve posta faaliyetlerinden elde edilen gelirler (Ulaþtýrma sektöründeki acente ve komisyon gelirleri burada gösterilecektir.) Otel, lokanta, kahvehane, pastane vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler Bilgi ve iletiþim faaliyetlerinden elde edilen gelirler... FAALÝYET GELÝRLERÝ (600 v e 6 01 ) - (610, 611 ve 612 ) (Yurt içi ve yu rt d ý þý satýþlardan iade, iskonto ve di ð er in d irimler çýkartý l dýktan sonra n et satýþlar yazýlacak týr.) 16. Tarýmsal faaliyetlerden elde edilen gelirler Diðer gelirleri a. Faturalandýrýlarak elde edilen diðer gelirler... b. Faturalandýrýlmadan elde edilen diðer gelirler (sübvansiyon ve mali yardýmlar gibi) Diðer olaðan gelir ve karlar (faiz, iþtirak ve baðlý ortaklýklardan temettü gelirleri, kambiyo karlarý, konusu kalmayan karþýlýklar ve menkul kýymet satýþ karlarý)... ER Ð ER 602 Hesap 602 Hesap 64 Hesap Grubu 19. Olaðan dýþý gelir ve karlar (hasar fazlasý tazminat, depozito ve teminatlar ile alýnan diðer ceza ve tazminatlar) Hesap Grubu 20. GÝRÝÞÝMÝN TOPLAM GELÝRÝ (Soru Soru 19) 21. Soru 18 deki Diðer olaðan gelir ve karlar içinde yer alan kira gelirleri Hesap 22. Soru 18 deki Diðer olaðan gelir ve karlar içinde yer alan komisyon gelirleri Yukarýdaki gelirlerden baþkalarý için taþeron olarak yapýlan iþlerden elde edilen gelir Yukarýdaki gelirlerden baþkalarý için fason olarak yapýlan iþlerden elde edilen gelir... DÝÐER GE L ÝRL E R 643 Hesap 649 ve ve 600 (*) 1. Yýllara yaygýn inþaat ve onarým iþlerinde; cari dönemde elde edilen hak ediþ tutarý ( hesaplar) yazýlacaktýr. Önceki yýllarda yapýlan iþlere ait hak ediþlerin iþ bitiminde 600 no.lu hesaba virmanlanan kýsmý dahil edilmeyecektir. 2. Yap - Sat ve/veya emanet usulü iþlerde; 600 hesap. Sadece cari dönemde teslim edilen kýsýmýn bedeli yazýlacaktýr. 5 A101 Sayfa 6 ya geçiniz

6 BÖLÜM 6 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI STOKLARI Stoklar (KDV hariç) Yýlbaþý 1. Hammadde, yardýmcý malzeme, iþletme ve ambalaj malzemesi stok deðeri (mal ve hizmet üretiminde kullanýlan) 150 Hesap Yýlsonu 2. Yarý mamul stok deðeri (üretim safhasýnda olup henüz satýþa hazýr olmayan mallarýn deðeri) 151 Hesap 3. Mamul stok deðeri (satýþa hazýr mamul mallarýn deðeri) 152 Hesap 4. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stok deðeri (ticari mal) 153 Hesap 5. Diðer stoklar (hurda, döküntü ve diðer malzeme stoklarý) 157 Hesap 6. TOPLAM STOK BÖLÜM 7 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILINDA YURTDIÞI BAÐLANTILI YAPMIÞ OLDUÐU FAALÝYETLER Mal deðeri Hizmet deðeri 1. Ýhracat 601 Hesap 2. Ýthalat 159 Hesap (Ýthalatý tamamlanmýþ stok hesaplarýna alýnanlar) BÖLÜM 8 : GÝRÝÞÝMDE 2013 YILINDA YAPILAN GAYRÝ SAFÝ YATIRIM VE SATIÞ (KDV hariç, Bölüm 10 Soru 2 de sorulan AR-GE yatýrým harcamalarý dahil) 1. Maddi mallara yatýrýmlar Satýn alýþ deðeri (tamamlanan ve yapýlmakta olan yatýrýmlar) Finansal kiralama yoluyla yapýlan yatýrým (sözleþme bedeli) Kendi personeline yaptýrdýðý yeni sabit kýymet yatýrýmý için kullanýlan malzeme deðeri 1.1. Arsa ve arazi, arsa ve arazi ýslahý 250, Bina ve bina dýþý inþaat yapýlarý 251, 252, Mevcut bina ve bina dýþý inþaat yapýlarýnda büyük tadilat ve onarýmlar 251, 252, Ulaþtýrma aracý, makine ve teçhizat, bilgisayar (Soru 1.7 ve 1.8 hariç) 253, 254, 255, Demirbaþ türünden büro malzemesi ve döþeme 255, Büyük tamir, bakým ve onarýmlar (Bina ve bina dýþý inþaat yapýlarýnda yapýlanlar hariç) 250, 253, 254, 255, Kirlilik kontrol tesisleri, teçhizatlarý ve özel kirliliði önleyici aksamlar 253, Temizleyici teknoloji baðlantýlý donanýmlar 1.9. Satýr dýþýnda kalan diðer maddi duran varlýklar 1.10 Toplam maddi mallara yatýrýmlar (Soru Soru 1.9) 2. Maddi olmayan yatýrýmlar 2.1. Bilgisayar yazýlýmlarý 253, , Hesap Grubu 267 Hesap 2.2. Haklar (imtiyaz, patent, lisans, marka vb.) 260 Hesap 2.3. Satýr 2.1 ve 2.2 dýþýnda kalan diðer maddi olmayan varlýklar (þerefiye, kuruluþ ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, Ar&Ge giderleri vb.) 2.4. Toplam maddi olmayan yatýrýmlar (Soru Soru 2.3) 3. Toplam yatýrýmlar (Soru Soru 2.4) 261, 262, 263, 264, Hesap Grubu Yýlýnda yapýlan sabit kýymet satýþ deðeri 6 A101 Sayfa 7 ye geçiniz

7 BÖLÜM 9: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILSONU ÝTÝBARÝYLE SERMAYE DAÐILIMI 1. Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kiþilerin payý 2. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn payý 3. Yabancý sermaye payý Toplam % Daðýlým Yabancý sermaye payý var ise Soru 3.1 e geçiniz 3.1. Giriþimin sermayesinde payý olan yabancý giriþimin ülkesi ve payýný yazýnýz (en yüksek paya sahip olan giriþimden baþlayarak yazýnýz). Pay (%) Giriþiminizi asýl kontrol eden, kurumsal birimin adýný ve ülkesini yazýnýz (yukarýda ülke ve paylarýný belirttiðiniz giriþimlerden biri veya bunlar üzerinden dolaylý olarak giriþiminizi asýl kontrol eden kurumsal birim) Kurumsal birimin adý Kurumsal birimin ülkesi 4. Giriþimin 2013 yýlýnda yurtdýþýnda sahip olduðu iþtiraki, ortaklýðý veya þubesi var mý? 4.1 Evet 4.2 Hayýr BÖLÜM 10: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI ARAÞTIRMA - GELÝÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GÝDERLERÝ yýlýnda AR-GE personelinin maliyeti (brüt maaþ, sigorta vb. tüm ödemeler) yýlýnda aktifleþtirilen AR-GE yatýrým harcamalarý 3. Kurumiçi AR-GE giderleri (personel maliyeti hariç) 4. Kurumdýþý AR-GE giderleri 630 Hesap 263 Hesap 630 Hesap 630 Hesap BÖLÜM 11: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILINDA VERGÝLENDÝRÝLME USULÜ, TAHAKKUK EDEN KATMA DEÐER VERGÝSÝ ve DÝÐER DOLAYLI VERGÝLER 1. Vergilendirme Usulü 1.1 Gerçek usül 1.2 Basit usül 2. Giriþimin 2013 yýlý içinde yaptýðý mal ve hizmet satýn alýþlarý için ödediði toplam KDV tutarý (sabit kýymet alýmlarý için ödenen KDV dahil) 191 Hesap 3. Giriþimin 2013 yýlý içinde yaptýðý mal ve hizmet satýþlarý için aldýðý toplam KDV tutarý 391 Hesap 4. Üretim, mal ve hizmete baðlý olarak gider yazýlan dolaylý vergiler (KDV ve ÖTV hariç, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, þans oyunlarý vergisi, özel iletiþim vergisi, gümrük vergisi, diðer vergi ve her türlü harçlar) 730, 740, 750, 760 ve 770 BÖLÜM 12: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI KAR / ZARAR DURUMU Giriþim kar etmiþ ise; Giriþim zarar etmiþ ise; 1.1 Vergi Öncesi Karý 690 Hesap 2. Zararý 690 Hesap 1.2 Vergi Sonrasý Karý 692 Hesap BÖLÜM 13: GÝRÝÞÝMÝN VERGÝ KÝMLÝK NUMARASI ve BAÐLI OLDUÐU VERGÝ DAÝRESÝ ADI 1.Giriþimin Vergi Kimlik Numarasý 3.Baðlý Olduðu Vergi Dairesinin Adý 2. Ferdi Mülkiyetlerde Mükellefin TC Kimlik No 7 A101 Sayfa 8 e geçiniz

8 BÖLÜM 14: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI YEREL BÝRÝMLERÝNE AÝT BÝLGÝLER (Merkez, þube, maðaza, þantiye, maden ocaðý vb. tüm birimler ile ilgili bilgiler) A. Giriþimin, giriþim merkezi dýþýnda baþka bir adreste birimi var mý? 1 Evet Soru B yi cevaplayýnýz. 2 Hayýr Bölüm15 e geçiniz. B. Giriþimin, giriþim merkezi dahil kaç deðiþik adreste birimi vardýr? Aþaðýdaki tabloya 1. satýrda giriþimin merkezi olmak üzere tüm yerel birimlere iliþkin bilgileri sýrayla doldurunuz. Yerel birimin faaliyet gösterdiði il SGK iþyeri no Vergi Dairesi adý Yerel birimin ana faaliyeti nedir? (Bölüm 2' deki esaslara göre doldurunuz) Ýktisadi faaliyet kodu NACE Rev.2 Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý (ücretli ve ücretsiz) Ücretlilere yapýlan toplam brüt ödemelerde yerel birimin payý (%) Toplam yýllýk cirodaki yerel birimin payý (%) Maddi mallara yapýlan yatýrýmda (8. Bölüm, satýr) yerel birimin payý (%) Yerel birimin niteliði : büro, maðaza, büfe, fabrika, atölye, þantiye, otellokanta-kafe, maden ocaðý, okul vb. 01 Ýlk satýrý Giriþim Merkezi için doldurunuz TOPLAM (*) ( * ) Bölüm 3 Soru 3.1' de ortalama satýrýndaki ücretli ve ücretsiz çalýþanlarýn toplamýna eþit olmalýdýr. NOT: Giriþimin yerel birim sayýsýnýn 20 den büyük olmasý durumunda bu tablo çoðaltýlarak doldurulmalý veya ayný formatta bir liste hazýrlanmalýdýr. 8 A101 Sayfa 9 a geçiniz

9 BÖLÜM 15: YILLARA YAYGIN ÝNÞAAT HAK EDÝÞ VE MALÝYETLERÝ Yýllara yaygýn Ýnþaat, Gemi Ýnþaasý, Proje vb. gibi faaliyet sürdüren giriþimler için doldurulacaktýr. Dönem Sonu Dönem Baþý FARK (Dönem Sonu - Dönem Baþý) Hak ediþler Maliyetler CEVAP VEREN ANKETÖR KONTROLÖR Ad, Soyad Tarih / / / / / / Ýmza Unvan Telefon e-posta VERÝ GÝRÝÞ PERSONELÝNÝN ADI SOYADI AÇIKLAMA: Soru kaðýdýna iliþkin açýklamalarýnýz varsa bu bölüme yazabilirsiniz. 9 A101 Sayfa 10 a geçiniz

10 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI GÝRÝÞÝM Kaynaklarýn tahsisine iliþkin karar alma özerkliðini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Giriþimler bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kiþiliklerdir. YEREL BÝRÝM Coðrafi olarak tanýmlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere iliþkin faaliyetleri ya da bunlarýn bir kýsmýný yürüten bir birimdir. Yerel birim, giriþimin büro, maðaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocaðý, þantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coðrafi olarak tanýmlanabilen bir yerde yerleþik olan bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya daha çok kiþinin tam gün veya kýsmi olarak çalýþmasý ile kendi giriþimi için ekonomik faaliyet yürüttüðü yerdir. Giriþim merkezinin bulunduðu yer ile yardýmcý faaliyet yürüten birimler de yerel birim olarak deðerlendirilir. YASAL UNVAN Giriþimi yasal olarak tanýmlayan ve fatura baþlýklarýnda yazýlý olan adýdýr. Unvanda giriþimin sahip veya sahiplerinin adý, soyadý veya hukuki durumunu belirten ifadeler yer alabilir. Giriþimin yasal unvanýnýn dolu olmasý gerekir. Hukuki duruma göre kýsaltmalar yapýlabilir. TABELA UNVANI Giriþimi yasal olarak tanýmlayan unvanýn kendisi olabileceði gibi, reklam vb. amaçlar sebebiyle yasal adýndan farklý olup tabelasýnda belirtilen addýr (Giriþimin iþletim adý). Birden çok yerel birime sahip giriþimlerde giriþim merkezinin bulunduðu yerel birimin tabela unvaný yazýlmalýdýr. GÝRÝÞÝMÝN HUKUKÝ DURUMU Ferdi Mülkiyet: Bir giriþimi bir unvan altýnda iþletmek, kazanç elde etmek amacýyla tek kiþi tarafýndan kurulan ve borçlarýndan dolayý tüm mal varlýðý ile sorumlu bulunan iþyeridir. Adi Ortaklýk: Daha çok tecrübelerine dayanan ve emeklerini ortaya koyan kiþilerin büyük sermaye kullanmaksýzýn yürüttükleri bir iþletme tipidir. Adi ortaklýk bir sermaye þirketi deðildir. Adi ortaklýklarýn kurulmasý kanun formalitelerine baðlý deðildir ve tüzel kiþilikleri yoktur. Kollektif Þirket: Bir þirketi bir unvan altýnda bir tüzel kiþi olarak iþletmek amacýyla gerçek kiþiler arasýnda kurulan, ortaklarýnýn þirket alacaklarýna karþý sorumluluklarý sýnýrlanmamýþ olan þirkettir. Komandit Þirket: Bir þirketi bir unvan altýnda iþletmek amacýyla kurulan ve þirket alacaklýlarýna karþý ortaklardan bir veya birkaçýnýn sorumluluklarý sýnýrlanmamýþ ve diðer ortak veya ortaklarýn sorumluluklarý ise belli bir sermaye ile sýnýrlanmýþ olan þirkettir. Limited Þirket: Ýki veya daha fazla gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bir unvan altýnda kurulan ve ortaklarýnýn sorumluluklarý korumayý taahhüt ettikleri sermaye ile sýnýrlý bulunan ve esas sermayesi belirli olan þirkettir. Limited ortaklýklar; bankacýlýk ve sigortacýlýk alanlarý dýþýnda, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi faaliyetler için kurulabilir. Ortaklarýn sayýsý ikiden az ve elliden çok olamaz. Anonim Þirket: Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüþ olan ve borçlarýndan dolayý yalnýz tüm varlýðý ile sýnýrlý bulunan þirkettir. Çok sayýda pay sahibinin katýlmasýna ve büyük sermayelerle çalýþmaya elveriþli bir þirket türüdür. Türkiye'de en az beþ ortaklý anonim þirket kurulabilir. Kurucular gerçek veya tüzel kiþi olabilir. Kooperatif: Tüzel kiþiliðe haiz olmak için ortaklarýnýn belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarýný karþýlýklý yardým, dayanýþma ve kefalet suretiyle saðlayýp korumak amacýyla gerçek ve kamu tüzel kiþileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafýndan kurulan deðiþir sermayeli kuruluþlardýr. Diðer: Bir giriþimin yukarýda açýklanan þirket türlerinin dýþýnda bir hukuki duruma sahip olmasýdýr. Örneðin: Vakýf, Dernek, Sendika, Siyasi Parti, v.b. SÜBVANSÝYON Devletin, yerleþik üreticilere,üretim düzeylerini, fiyatlarýný yada üretim faktörlerinin haklarýný etkilemek amacýyla yaptýðý karþýlýksýz ödemelerdir. Ürün ve Hizmet Ýçin Alýnan Sübvansiyon: Üretilen ürün ya da sunulan hizmetin birimi baþýna ödenen sübvansiyonlardýr. Faaliyetlerini Yürütmek Ýçin Alýnan Sübvansiyonlar: Üretici birimlerin üretimle uðraþmalarýnýn bir sonucu olarak alabilecekleri ve ürünlere uygulanan sübvansiyonlarýn haricinde kalan sübvansiyonlardýr. CÝRO Ciro, referans dönemi sýrasýnda gözlem birimi tarafýndan fatura edilmiþ mal ve hizmetlerin toplam deðerini kapsar ve bu üçüncü kiþilere sunulan hizmet ve mal piyasa satýþlarýna karþýlýk gelir. Ciro birim tarafýndan müþteriye fatura edilmiþ, (Katma deðer vergisi ve ciroya baðlý çýkarýlabilir vergiler hariç) diðer tüm vergileri ve resimleri içerir. Müþteriye yüklenmiþ (ulaþým, paketleme vb. gibi) tüm diðer masraflar faturadan ayrý olarak gösterilmiþ olsa bile ciroda kapsanýr. Fiyatlardaki azalma, indirimler ve iskontolar, geri dönüþümlü ambalaj deðerleri ciroya dahil deðildir. Þirket hesaplarýnda diðer iþletme geliri, mali gelir ve olaðan dýþý gelir olarak sýnýflandýrýlmýþ gelir cirodan hariç tutulur. Devletten elde edilen iþletme sübvansiyonlarý da hariçtir. 10 A101 Sayfa 11 e geçiniz

11 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI - (Devam) GAYRÝ SAFÝ YATIRIM Ýster kendi kullanýmý için üretilsin isterse üçüncü þahýslardan satýn alýnmýþ olsun (örneðin; maddi sermaye mallarýnýn sermayelendirilmiþ üretimi), arazi gibi üretilemeyen maddi mallar dahil kullaným ömrü bir yýldan daha fazla olan yeni ve mevcut maddi sermaye mallarý dahildir. Sermaye mallarýnýn verimlilik kapasitesini arttýran veya hizmet ömrünü uzatan tüm eklemeler, deðiþiklikler, geliþtirmeler ve yenilenmeler de dahildir. TOPLAM KURUMÝÇÝ ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME HARCAMALARI Araþtýrma ve tecrübeye dayanan geliþtirmeler insan, kültür ve toplum bilgilerini içerecek þekilde bilgi stoðunun artýrýlmasý ve bu bilgi stoðunun yeni uygulamalarýn tasarlanmasýnda kullanýlmasý için sistematik temel de üstlenilen yaratýcý çalýþmalardan oluþur. Kurumiçi harcamalar fonlarýn kaynaðýný dikkate almaksýzýn birim içinde AR-GE (Araþtýrma - Geliþtirme) için gerçekleþtirilen bütün harcamalardýr. Kurumiçi harcamalar üretim maliyeti ile deðerlendirilir, iþgücü maliyetini ve sermaye harcamalarýný da içerecek þekilde bütün iþletme maliyetlerini içerir. STOKLAR Hammadde, yardýmcý malzeme, iþletme ve ambalaj malzemesi stok deðeri: Giriþimin mal ve hizmet üretimi için gerekli olan hammadde, yardýmcý madde, ambalaj malzemesi ve yakýt stoklarý ile iþyerine ait olmakla birlikte üzerinde iþlem yapýlmak üzere baþkalarý tarafýndan muhafaza edilen mallardýr. Baþkalarýna ait olduðu halde iþleme tabi tutulmak üzere iþyerinde bulunan mallar hariçtir. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stok deðeri: Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stoklarýnýn yýlbaþý ve yýlsonu ayýrýmýnda deðeridir. Yarý mamul ve Mamul stoklarý: Yarý mamul ; üretim aþamasýnda olup, henüz satýþa hazýr olmayan mallardýr. Mamul; giriþimin kendisinin üretmiþ olduðu veya hammadde ve malzemesini vermek suretiyle dýþarýya fason olarak yaptýrdýðý mallardýr. Bu stoklar içinde, giriþim hesabýna satýlmak üzere bayi ve temsilciliklere gönderilmiþ, ancak henüz satýþý yapýlmamýþ mallara ait stoklar dahildir. Baþkalarýnýn malzemesini kullanarak onlar adýna üretilen, henüz teslim edilmemiþ mallarýn stoklarý ise hariç tutulmuþtur. Bu stoklar iþin sahibi olan, diðer giriþimin stoklarýnda gösterilir. Diðer stoklar: Yukarýda stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamýna alýnmayan ürün, atýk ve hurda gibi stok kalemlerinden oluþur. TAÞERON Büyük bir iþin bir bölümünü yapmayý genellikle götürü olarak asýl yükleniciden kendi üzerine alan ikinci yüklenicidir. ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARINA YAPILAN ÖDEMELER Ýþ arayanlarýn elveriþli olduklarý iþlere yerleþtirilmeleri ve çeþitli iþler için uygun iþçiler bulunmasýna aracýlýk yapmak üzere Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan izin verilen gerçek veya tüzel kiþilere yapýlan ödemelerdir. AMORTÝSMAN VE TÜKENME PAYLARI Fiziki ve ekonomik nedenlerle sabit sermaye unsurlarýnýn deðerinde meydana gelen azalýþlarý karþýlamak için ayrýlan paradýr. Ýþyerinin kendisine ait olan makine, teçhizat, taþýt, depo, ardiye vb. sabit kýymetler için ayýrdýðý aþýnma ve yýpranma payýdýr. Özel tükenmeye tabi varlýklar, belirli bir maddi varlýkla çok yakýndan ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlýklar için yapýlan ve üretim çalýþmalarýnýn zaman ve yoðunluðu ile sýnýrlý bir ömre sahip giderleri kapsar. Özel tükenmeye tabi deðerler, üretim ile tamamen tüketilen ve yerine aynen konmasý mümkün olmayan varlýklardýr. Örneðin maden, petrol yataklarý, orman alanlarý, taþ ocaklarý gibi. TAMÝR, BAKIM ve ONARIMLAR Küçük tamir, bakým ve onarým giderleri: Yýl içerisinde yapýlan harcamanýn nin altýnda olanlarýný kapsar. Büyük tamir, bakým ve onarým giderleri: Yýl içerisinde yapýlan harcamanýn nin üstünde olanlarýný kapsar. FÝNANSAL KÝRALAMA Finansal kiralama altýnda kiralayan, önceden kararlaþtýrýlan ve uzatýlan dönem süresince kira ödemeleri karþýlýðýnda dayanýklý malýn kullaným hakkýný elde eder. Eðer mülkiyetin tüm riskleri ve mükafatlarý her ne kadar kanun aracýlýðýyla olmasa da fiilen kiraya verenden kiracýya transfer edildiðinde, kiralama finansal bir kiralamadýr. Finansal kiralamada, kiralama dönemi dayanýklý malýn ekonomik ömrünün tamamýný ya da çoðunu kapsamaktadýr. Kiralama döneminin sonunda kiralayan malý nominal fiyatla satýn alma seçeneðine sahiptir. Kiraya veren kiþinin rolü tamamen finansaldýr. Eðer satýn alýnmýþsa kaydedilen deðer malýn piyasa deðerine karþýlýk gelir. Bu deðer, uygulamada anlaþmadaki deðer olarak bilinir, veya taksitlerin sermaye geri ödemesini kapsayan bölümünü toplayarak tahmin edilebilir. Taksitlerin, faiz ödemelerine karþýlýk gelen bölümü hariç tutulur. 11 A101 Sayfa 12 ye geçiniz

12 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI - (Devam) SERMAYE DAÐILIMI Kontrol:Gerektiðinde uygun yöneticileri seçerek giriþimin genel politikasýna karar verebilmektir. Asýl Kontrol Eden Kurumsal Birim Sermayesinin çoðu (>%50) kendisine ait olan(baþkasý tarafýndan kontrol edilmeyen) ve giriþiminizi doðrudan veya bölüm 9 3.1'de belirttiðiniz giriþimler üzerinden dolaylý olarak kontrol etme yetkisine sahip olan kurumsal birimdir. Örnek 1 : X % 80 Aþama 1 A % 20 Y % 60 % 40 Aþama 2 B Aþama 1: X giriþimi A giriþiminin sermayesinin %80'ne sahip olduðundan, A giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Aþama 2: A giriþimi B giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, B giriþimi A giriþimi tarafýndan kontrol ediliyor. B giriþimi A giriþimi tarafýndan kontrol edildiðinden, Aþama 1'de görüldüðü gibi X giriþimi de A giriþimini kontrol ettiðinden, X giriþimi B giriþimini dolaylý olarak kontrol ediyor. Bu durumda B giriþimi için Asýl Kontrol Eden Kurumsal Birim X'dir. Buradaki dikkat çekici nokta, Y giriþiminin B giriþimi üzerindeki sermaye payý %40+%20*%60=%52 olmasýna raðmen, A giriþimi X giriþiminin kontrolü altýnda olduðundan, B giriþimi üzerindeki asil kontrolün, A giriþimi dolayýsýyla elde ettiði oy gücünden dolayý X giriþiminin elinde olduðudur. Örnek 2 X Y % 60 % 60 % 40 % 100 Aþama 1 A B D % 30 % 30 % 40 C Aþama 2 Aþama 1: X giriþimi A giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, A giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. X giriþimi B giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, B giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Y giriþimi D giriþiminin sermayesinin %100'ne sahip olduðundan, D giriþimi Y giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Aþama 2: A giriþimi C giriþiminin sermayesinin %30'na sahip, B giriþimi C giriþiminin sermayesinin %30'na sahip, D giriþimi C giriþiminin sermayesinin %40'na sahip, bu durumda C giriþimi doðrudan A ve B giriþimleri tarafýndan kontrol ediliyor, dolaylý olarak da X giriþimi tarafýndan kontrol ediliyor. Ýlk aþamada, C giriþimi üzerinde payý olan A,B ve D giriþimlerinin kimler tarafýndan kontrol edildiðine bakýldýðýnda, C giriþimi üzerinde %60 (%30+%30) paya sahip olan A ve B giriþimlerinin X tarafýndan kontrol edildiði görülmektedir. Bu durumda A giriþimi ve B giriþimi kararlarýnda X giriþimi kontrolünde ortak hareket edeceklerdir. Dolayýsýyla C giriþiminin Asýl Kontrol Eden Birimi X giriþimidir.

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GİRİŞİMİN ÜNVANI, ADRES BİLGİLERİ ve NİTELİĞİ

GİRİŞİMİN ÜNVANI, ADRES BİLGİLERİ ve NİTELİĞİ A101 2014 YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİ SANAYİ VE HİZMET ARAŞTIRMASI Sayın Yetkili, Bu soru kağıdı ile elde edilecek olan istatistikler, kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Taþpýnar Muhasebe Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Eylül Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Diðer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit

Detaylı

Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/ :13

Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/ :13 Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/2009 12:13 MALÝYET MUHASEBESÝ GENEL DENEME TESTÝ 1. Tek Düzen Muhasebe sistemi Maliyet hesaplarý konusunda aþaðýdaki ifadelerden hangisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/33 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20 iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/2008 20:20 213 sayýlý V.U.K 'nun 171. maddesi defter tutmanýn maksadýný, 172. maddesi defter tutmak zorunda olan mükellefleri, 173. maddesi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı