2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI"

Transkript

1 A YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin yapýlmasý, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapýsýndaki deðiþmelerin izlenilmesi, uluslararasý bilgi istemine ve uluslararasý karþýlaþtýrmalara olanak saðlanmasý ve çeþitli araþtýrmalara kaynak teþkil etmesi amacýyla kullanýlacaktýr. Gizlilik Vereceðiniz bilgiler, sadece istatistiksel çalýþmalarda kullanýlmak amacýyla toplanmakta olup, gizliliði 5429 sayýlý Kanun ile teminat altýna alýnmýþtýr. Herhangi bir mükellefiyetin doðmasýnda veya tahkikatýn yapýlmasýnda delil olarak kullanýlamaz. Bu gizlilik Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun yasal sorumluluðudur. Kapsam Bu soru kaðýdý tüm sektörler için doldurulacaktýr. Giriþime ait birden fazla yerel birim var ise; her bir yerel birim için ayrý ayrý istenilen bilgiler Bölüm 14 de kaydedilecektir. Yöntem Araþtýrma, ayný vergi kimlik numarasýna sahip birden fazla birimi olan giriþimlerin merkezinde tüm birimlerin bilgilerini kapsayacak þekilde cevaplandýrýlmalýdýr. Soru kaðýdýnýn istenilen zamanda doldurulmamasý, eksik veya yanlýþ cevaplanmasý durumunda 5429 Sayýlý Türkiye Ýstatistik Kanununa göre (ikibinikiyüzseksenbir) idari para cezasý uygulanýr. Yukarýdaki açýklamalar doðrultusunda gereðinin yapýlmasýný önemle rica eder, iyi iliþkilerimizin sürmesi dileðiyle iþlerinizde baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla. GEREKTÝÐÝNDE BÝLGÝ ÝÇÝN BAÞVURULACAK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ TELEFON ve FAKS NUMARALARI Birol AYDEMÝR Baþkan ÝL KOD TELEFON FAKS ADANA ANKARA ANTALYA BALIKESÝR BURSA DENÝZLÝ DÝYARBAKIR EDÝRNE ERZURUM GAZÝANTEP ÝL KOD TELEFON FAKS HATAY ÝSTANBUL ÝSTANBUL 212 (6 hat pbx) ÝSTANBUL 212 (6 hat pbx) ÝSTANBUL ÝSTANBUL 216 (3 hat pbx) ÝZMÝR KARS KASTAMONU KAYSERÝ ÝL KOD TELEFON FAKS KOCAELÝ KONYA MALATYA MANÝSA NEVÞEHÝR SAMSUN SÝÝRT TRABZON VAN ZONGULDAK Yýllýk Ýþ Ýstatistikleri Daire Baþkanlýðý 0 (312) web sayfasý: e-posta : GÝRÝÞÝMÝN UNVANI : ÝÞ KAYIT NO : 1 A101 Sayfa 2 ye geçiniz

2 BÖLÜM 1 : GÝRÝÞÝMÝN UNVANI, ADRES BÝLGÝLERÝ ve NÝTELÝÐÝ 1. Yasal unvanýnýz 2. Tabela unvanýnýz 3. Giriþim merkezinin adresi Ýl Bucak Semt Giriþimin merkez adresi meydan, cadde, sokak veya kümeden hangisi ise karþýlýk gelen birimin türünü iþaretleyiniz ve adýný yazýnýz. Ýlçe Köy Mahalle Türü 1 Meydan 2 Bulvar 3 Cadde 4 Sokak 5 Küme Adý Dýþ kapý numarasý Faks numarasý Ýç kapý numarasý e-posta adresi Posta kodu Telefon numarasý 4. Giriþiminizin 2013 yýl sonu itibariyle hukuki durumu aþaðýdaki seçeneklerden hangisine uygun ise ilgili kutuyu iþaretleyiniz. Ferdi mülkiyet 1 Adi ortaklýk Kollektif þirket Komandit þirket Limited þirket Anonim þirket Kooperatif Diðer (belirtiniz) 8 5. Giriþiminizin varsa özel hesap dönemini belirtiniz Özel hesap dönemine iliþkin bilgiler 2013 yýlý kazancýný kapsamalýdýr. (VUK un 174. Maddesine göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançlarý, hesap dönemlerinin kapandýðý takvim yýlýnýn kazancý sayýlýr).../... / /.../ BÖLÜM 2 : GÝRÝÞÝMÝN ANA FAALÝYETÝ ve DÝÐER FAALÝYET KONULARI Giriþiminiz aþaðýdaki sektörlerden hangilerinde faaliyet yürütmekte ise yanlarýndaki kutularý iþaretleyiniz. 01 Madencilik ve Taþocakçýlýðý 02 Ýmalat Sanayi 03 Elektrik, Gaz, Buhar ve Ýklimlendirme Üretimi ve Örneðin: Taþ kömürü madenciliði: sývýlaþtýrma yöntemleriyle Örneðin: Etin iþlenmesi ve saklanmasý, öðütülmüþ hububat Daðýtýmý gerçekleþtirilen madencilik de dahil, yeraltý ve yer üstü ve sebze ürünleri imalatý, tekstil elyafýnýn hazýrlanma Örneðin: Elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý, buhar ve iklimlendirme madenciliði iþlemleri, metal kablo, örme halat vb. ürünlerin imalatý üretimi ve daðýtým, gaz üretimi, her çeþit gaz yakýtýn, ana boru (NACE Rev.2: ) (NACE Rev.2: ) sistemiyle daðýtýmý (NACE Rev.2: ) Su Temini; Kanalizasyon, Atýk Yönetimi ve Ýyileþtirme Faaliyetleri Örneðin: Suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doðrultusunda toplanmasý, arýtýlmasý ve daðýtýmý, suyun çeþitli kaynaklardan toplanmasý, daðýtýlmasý, gemi sökümü (NACE Rev.2: ) Toptan Ticaret Örneðin: Tarýmsal hammadde ve canlý hayvanlarýn toptan ticareti, temizlik ürünleri, tekstil ürünleri, boya ve cam toptan satýþý, sebze-meyve komisyoncularý vb. (NACE Rev. 2: ) Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Örneðin: Oteller ve benzeri konaklama yerleri ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, lokantalar (NACE Rev. 2: ) Gayrimenkul Faaliyetleri Örneðin: Gayrimenkulun ücret veya sözleþme temeline dayalý olarak satýn alýnmasý, satýlmasý ve kiralanmasýnda aracýlýk (NACE Rev.2: ) Eðitim Örneðin:Okul öncesi eðitim, Ýlköðretim hizmetleri, sürücü kurslarý, teknik ve mesleki öðretim, yüksek öðretim hizmetleri (NACE Rev.2: ) Diðer Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Bilgisayarlarýn, kiþisel ve ev eþyalarýnýn onarýmý, kuru, temizleme, kuaförlük ve güzellik salonlarýnýn faaliyetleri (NACE Rev.2: ) (94'lü faaliyetler hariç) Ýnþaat Örneðin:Yeni bina, onarým, ilaveler ve deðiþiklikler için gerekli inþaatýn yaný sýra prefabrikler ile þantiye binalarýnýn montajý, sýhhi tesisat, ýsýtma ve iklimlendirme tesisatý (NACE Rev.2: ) Perakende Ticaret (Motorlu kara taþýtlarý ve motosikletler hariç) Örneðin: Benzin ve otogaz istasyonlarý, gýda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin satýþý, giyim eþyasý, mobilya, elektrikli cihazlar, kozmetikler vb. mallarýn perakende ticareti (NACE Rev. 2: ) Bilgi ve Ýletiþim Örneðin:Bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya daðýtýmý, bilgi teknoloji faaliyetleri, telekominikasyon hizmetleri (NACE Rev. 2: ) Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Örneðin: Hukuk, muhasebe, mimarlýk ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz,veterinerlik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) 17 Ýnsan Saðlýðý ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Hastane hizmetleri, barýnacak yer saðlanarak yürütülen sosyal hizmetler, diþçilik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) 18 Finans ve Sigorta Faaliyetleri Örneðin: Sigortacýlýk, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile parasal aracý kuruluþlarýn faaliyetleri (NACE Rev. 2: ) Yukarýda iþaretlediðiniz sektörlerden giriþimin en fazla ciro elde ettiði sektörde yürütülen ana faaliyeti (*) sektörün altýndaki örneklere benzer þekilde ayrýntýlý olarak yazýnýz Motorlu Taþýtlar ve Motosikletlerin Satýþý, Bakýmý ve Onarýmý Örneðin: Eski ve yeni otomobil satýþý, otomobil ve yedek parça satýþý, kaportacý,motosiklet satýþý ve tamiri, kaporta tamir hizmetleri vb. (NACE Rev.2: ) Ulaþtýrma ve Depolama Örneðin: Demir yolu, boru hattý, kara yolu, su veya hava yolu vasýtasýyla ve terminal, park alanlarý, kargo yükleme-boþaltma hizmetleri, depolama (NACE Rev. 2: ) Ýdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Örneðin: Otomobiller, bilgisayarlar, tüketim mallarý kiralama,seyahat acenteleri, özel güvenlik, temizlik hizmetleri (NACE Rev. 2: ) Kültür, Sanat, Eðlence, Dinlence ve Spor Örneðin. Kütüphaneler, arþivler, müzeler ve diðer kültürel faaliyetler ile spor, eðlence ve dinlence faaliyetleri (NACE Rev. 2: ) NACE Rev.2 (*) Ana Faaliyet : Giriþimin faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet, gayri safi satýþ hasýlatýnýn en çok yaratýldýðý faaliyettir. Birden fazla faaliyetin gayri safi satýþ hasýlatý eþit ise daha fazla çalýþanýn yürüttüðü faaliyet ana faaliyettir. 2 A101 Sayfa 3 e geçiniz

3 BÖLÜM 3 : GÝRÝÞÝMDE 2013 YILI ÝSTÝHDAM, ÇALIÞILAN SAAT ve ÖDEMELER Yýlýnda Çalýþan Ücretliler ile Ýþ Sahibi ve Ortaklar Aylar 1. Ocak 2. Þubat 3. Mart 4. Nisan 5. Mayýs Ücretli Çalýþanlar (kiþi) Ýþ sahibi ve ortaklar ile ücretsiz çalýþan aile fertleri (kiþi) (Aktif çalýþmayan ortaklar dahil edilmeyecektir.) ÜCRETLÝ ÇALIÞANLAR Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsý, maaþ, ücret, komisyon, ikramiye, parça baþý ödeme veya ayni karþýlýklar þeklinde yapýlan ödemeleri alan, iþ akdine sahip ve iþveren için çalýþan kiþiler olarak tanýmlanýr. Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsýnda, kýsmi çalýþanlar, evde çalýþanlar, mevsimlik çalýþanlar, grevde olanlar veya kýsa dönemli ayrýlýþlar içerilir. Ancak uzun süreli ayrýlan kiþiler hariç tutulur. Maaþlý ve ücretli çalýþanlar sayýsýnda gönüllü çalýþanlar kapsanmaz. 6. Haziran 7. Temmuz 8. Aðustos 9. Eylül 10. Ekim 11. Kasým 12. Aralýk 13. Toplam (Yukarýdaki 12 ayýn toplamý) 14. Ortalama = (Toplam satýrý / 12) (Tamsayý olacak þekilde yuvarlayýnýz.) ÝÞ SAHÝBÝ VE ORTAKLAR Zamanýnýn çoðunu iþyerinde çalýþarak geçiren iþ sahibi ve ortaklarý ifade eder. Bu kiþilerden kar dýþýnda emeði karþýlýðý ücret alanlar varsa iþ sahibi ve ortaklar sütununda deðil, ücretli çalýþanlar kýsmýnda kapsanýr. ÜCRETSÝZ ÇALIÞAN AÝLE FERTLERÝ Birimin sahibi ile birlikte yaþayan ve düzenli olarak birim için çalýþan, ancak çalýþmalarý için sabit bir ücret almayan ve hizmet anlaþmasý olmayan kiþiler kapsanýr. Bu kiþilere, baþka bir iþyerinde sürekli çalýþanlar dahil deðildir. 15. Çalýþan yýllýk ortalama kadýn ve erkek sayýlarý Kadýn Erkek 16. Giriþimin kendi personelinden üretimde ücretli çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý 17. Giriþime özel istihdam bürolarýndan saðlanan personel sayýsý 18. Giriþime dýþarýdan saðlanan personel sayýsý a. Giriþimin asýl iþinde taþeron veya alt yüklenici çalýþýyor ise bu iþte çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý b. Temizlik, güvenlik, ulaþtýrma, yemek vb. iþler ile ilgili dýþardan iþçisiyle birlikte alýnan yardýmcý faaliyetlerde çalýþanlarýn yýllýk ortalama sayýsý Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 5 de gösterilmelidir. Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 6 da gösterilmelidir. Bu kiþiler için yapýlan ödemeler, Bölüm 4 soru 7 de gösterilmelidir Yýlýnda Giriþimde Aþaðýdaki Niteliklere Göre Yýllýk Ortalama Ücretli Çalýþan Sayýsý Nitelikler 1. Araþtýrma-Geliþtirme personeli sayýsý 2. Ücretli çalýþan çýrak ve stajyer sayýsý 3. Kýsmi (part-time) çalýþan personel sayýsý 3.1. Kýsmi (part-time) çalýþanlarýn haftalýk çalýþma süresi (saat) 4. Giriþimin bordrosunda görülen evde çalýþan kiþi sayýsý Yýlýnda Ücretli Haftalýk Çalýþýlan Saat Ortalama Ücretli Çalýþan Sayýsý ARAÞTIRMA -GELÝÞTÝRME PERSONELÝ AR-GE'de doðrudan istihdam edilen kiþiler ile AR-GE'ye doðrudan hizmet saðlayan yöneticiler, idareci ve büro personeli gibi kiþiler de kapsanýr. ÜCRETLÝ ÇALIÞAN STAJYER VE ÇIRAKLAR Çalýþtýðý iþte deneyimi olmayan uzman birinin gözetiminde bir mesleði, bir sanatý öðrenen kimseler kapsanýr. KISMÝ ÇALIÞANLAR Genel çalýþma saatleri çalýþtýðý birimdeki aylýk veya haftalýk normal çalýþma saatinin %70 inden az olan kiþilerdir. Bu taným kýsmi çalýþma þekillerinin tümünü kapsar (yarým gün, haftada bir, iki ya da üç gün çalýþma vb) yýlýnda ücretli bir kiþinin ortalama haftalýk çalýþma süresi Saat Yýlýnda Ücretli Çalýþanlara Yapýlan Brüt Ödemeler 1. Personele yapýlan brüt ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluþlarýna iþverence yapýlan ödemeler ile ihbar ve kýdem tazminatlarý hariç) 2. Ýþverenin sosyal güvenlik ödemeleri (sadece iþveren payý): SGK, iþsizlik sigortasý ve diðer sosyal güvenlik masraflarý 3. Ýhbar tazminatý 4. Kýdem tazminatý 5. Toplam personel gideri 720,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve ,730,740,750,760 ve 770 PERSONELE YAPILAN BRÜT ÖDEMELER Ayni veya nakdi, düzenli veya düzensiz olarak yapýlan brüt maaþ, ücret, gündelik, fazla mesai, sosyal yardým, ikramiye, prim, tazminat vb. ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluþlarýna iþverence yapýlan ödemeler ile ihbar ve kýdem tazminatlarý hariç) SOSYAL GÜVENLÝK MASRAFI Ýþverenlerin sosyal güvenlik masraflarý, iþveren tarafýndan kendi çalýþanlarýnýn sosyal faydalara hak kazanmasýný güvenlik altýna alabilmek için üstlenilen sosyal katkýlar deðerine eþit tutara karþýlýk gelir. ÝHBAR TAZMÝNATI Ýþ sözleþmelerinde fesih bildirimine iliþkin koþullara uymayan iþverenin personele ödediði tutardýr. KIDEM TAZMÝNATI Ýþyerinde belirli bir süre çalýþmýþ olan ve hizmet sözleþmesi iþ yasasýnda belirlenen koþullarla sona eren personele iþveren tarafýndan ödenen tutardýr. 6. SGK tavan ücretinden yüksek ücret ödemesi var mý? 1 Evet 2 Hayýr 7. SGK teþviklerinden yararlanýyor mu? 1 Evet 2 Hayýr 8. Prime esas gün sayýsý 3 A101 Sayfa 4 e geçiniz

4 BÖLÜM 4 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI HARCAMALARI indirim, iadeler ve iskontolar hariç) 1. Mal ve hizmet üretiminde kullanýlmak üzere dönem içinde satýn alýnan hammadde, yardýmcý madde, iþletme, ambalaj vb. malzemelerinin toplam alýþ deðeri (yýlbaþý stok deðeri hariç)... NOT: Ana faaliyeti ulaþtýrma ve nakliye olan giriþimlerdeki taþýtlarýn yakýt giderleri de burada gösterilecektir. ( Maliyet ve gider kaydedilmeyen KDV ve ÖTV ile 150 ve 740 (150 ile 740 hesaplar arasýndaki virmanlarý dikkate almayýnýz) 2. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan alýndýðý gibi satýlan mallarýn (ticari mal) dönem içi alýþ deðeri (yýlbaþý stok deðeri hariç) Hesap 3. Elektrik giderleri Yakýt ve akaryakýt giderleri (kömür, ýsý, buhar, sýcak su, doðal gaz, benzin, mazot, LPG vb.) Özel istihdam bürolarýna yapýlan ödemeler Yürüttüðü faaliyetler ile ilgili iþ yaptýrýlan taþeron veya alt yüklenici firmalara yapýlan ödemeler (yýllara yaygýn inþaatlar vb.) Temizlik, güvenlik, ulaþtýrma, yemek vb. iþler ile ilgili dýþardan iþçisiyle birlikte alýnan yardýmcý faaliyetler için yapýlan ödemeler Fason olarak baþkalarýna yaptýrýlan üretim için yapýlan ödemeler Hesap 9. Kira giderleri (bina, makine ve teçhizat vb.) Diðer faaliyetlerden olaðan gider ve zararlar (kambiyo zararlarý, faiz giderleri, karþýlýk giderleri, komisyonlar) Hesap Grubu 11. Olaðan dýþý gider ve zararlar (çalýþmayan kýsým gider ve zararlar, önceki dönem gider ve zararlar) Hesap Grubu 12. Finansman giderleri (kýsa ve uzun vadeli borçlanma giderleri, faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) Kýsa vadeli finansman giderleri (kýsa vadeli borçlanma giderleri için katlanýlan faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) Uzun vadeli finansman giderleri (uzun vadeli borçlanma giderleri için katlanýlan faiz, kur farký ve kredi komisyonlarý, aktifleþtirilenler hariç) satýrlar dýþýnda kalan faaliyetle ilgili diðer giderler (haberleþme, seyahat, su, ilan, pazarlama, kýrtasiye, küçük tamir, sigorta, muhasebe, hukuki iþlemler ile hizmet faaliyeti yürüten giriþimlerde hizmet üretimi için yapýlan diðer giderler)... NOT: Giriþimin kendi ücretli personeline yaptýðý ödemeler, yýlbaþý stok deðeri, amortisman ve tükenme paylarý, vergi, resim, harç giderleri hariçtir. 66 Hesap Grubu 14. GÝRÝÞÝMÝN TOPLAM GÝDERÝ (Soru Soru 13) 15. Soru 10 daki Diðer faaliyetlerden olaðan gider ve zararlar içinde yer alan yürütülen faaliyetlerle ilgili komisyon giderleri Hesap yýlý için gider yazýlan amortismanlar ve tükenme paylarý (Birikmiþ amortismanlar deðil, 2013 için ayrýlanlar yazýlacaktýr.) , 740, 750, 760, A101 Sayfa 5 e geçiniz

5 BÖLÜM 5 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI HASILATI (KDV ve ÖTV ile indirim, iadeler ve iskontolar hariç) 1. Ýmalat sanayi üretiminden yapýlan satýþlardan elde edilen gelirler Bina inþaatý faaliyetinden elde edilen gelirler (*) (tesisat iþleri dahil, yurt dýþý gelirler hariç) Bina inþaatý dýþýndaki (köprü, yol, baraj vb.) inþaat faaliyetlerinden elde edilen gelirler (tesisat iþleri dahil, yurt dýþý gelirler hariç) (*) Madencilik ve taþocakçýlýðý faaliyetlerinden elde edilen gelirler Elektrik, gaz ve su faaliyetlerinden elde edilen gelirler Motorlu taþýtlar ve motosikletlerin bakýmý ve onarýmýndan elde edilen gelirler Toptan ticaret (ticari mal satýþý) faaliyetinden elde edilen gelirler Perakende ticaret (ticari mal satýþý), motorlu taþýtlar ve motosikletler ile bunlarýn yakýtlarýnýn satýþ faaliyetlerinden elde edilen gelirler Aracýlýk faaliyetinden elde edilen gelirler (acente-oto komisyoncularýnýn, sebze ve meyve komisyoncularýnýn elde ettiði komisyon geliri vb.) Eðitim hizmeti faaliyetinden elde edilen gelirler Saðlýk iþleri ve sosyal hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler Yapýlan hizmet faaliyetlerinden (eðitim ve saðlýk hariç); kiþisel eþyalar ile ev eþyalarýnýn tamirinden elde edilen gelirler Ulaþtýrma, nakliye, depolama ve posta faaliyetlerinden elde edilen gelirler (Ulaþtýrma sektöründeki acente ve komisyon gelirleri burada gösterilecektir.) Otel, lokanta, kahvehane, pastane vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler Bilgi ve iletiþim faaliyetlerinden elde edilen gelirler... FAALÝYET GELÝRLERÝ (600 v e 6 01 ) - (610, 611 ve 612 ) (Yurt içi ve yu rt d ý þý satýþlardan iade, iskonto ve di ð er in d irimler çýkartý l dýktan sonra n et satýþlar yazýlacak týr.) 16. Tarýmsal faaliyetlerden elde edilen gelirler Diðer gelirleri a. Faturalandýrýlarak elde edilen diðer gelirler... b. Faturalandýrýlmadan elde edilen diðer gelirler (sübvansiyon ve mali yardýmlar gibi) Diðer olaðan gelir ve karlar (faiz, iþtirak ve baðlý ortaklýklardan temettü gelirleri, kambiyo karlarý, konusu kalmayan karþýlýklar ve menkul kýymet satýþ karlarý)... ER Ð ER 602 Hesap 602 Hesap 64 Hesap Grubu 19. Olaðan dýþý gelir ve karlar (hasar fazlasý tazminat, depozito ve teminatlar ile alýnan diðer ceza ve tazminatlar) Hesap Grubu 20. GÝRÝÞÝMÝN TOPLAM GELÝRÝ (Soru Soru 19) 21. Soru 18 deki Diðer olaðan gelir ve karlar içinde yer alan kira gelirleri Hesap 22. Soru 18 deki Diðer olaðan gelir ve karlar içinde yer alan komisyon gelirleri Yukarýdaki gelirlerden baþkalarý için taþeron olarak yapýlan iþlerden elde edilen gelir Yukarýdaki gelirlerden baþkalarý için fason olarak yapýlan iþlerden elde edilen gelir... DÝÐER GE L ÝRL E R 643 Hesap 649 ve ve 600 (*) 1. Yýllara yaygýn inþaat ve onarým iþlerinde; cari dönemde elde edilen hak ediþ tutarý ( hesaplar) yazýlacaktýr. Önceki yýllarda yapýlan iþlere ait hak ediþlerin iþ bitiminde 600 no.lu hesaba virmanlanan kýsmý dahil edilmeyecektir. 2. Yap - Sat ve/veya emanet usulü iþlerde; 600 hesap. Sadece cari dönemde teslim edilen kýsýmýn bedeli yazýlacaktýr. 5 A101 Sayfa 6 ya geçiniz

6 BÖLÜM 6 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI STOKLARI Stoklar (KDV hariç) Yýlbaþý 1. Hammadde, yardýmcý malzeme, iþletme ve ambalaj malzemesi stok deðeri (mal ve hizmet üretiminde kullanýlan) 150 Hesap Yýlsonu 2. Yarý mamul stok deðeri (üretim safhasýnda olup henüz satýþa hazýr olmayan mallarýn deðeri) 151 Hesap 3. Mamul stok deðeri (satýþa hazýr mamul mallarýn deðeri) 152 Hesap 4. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stok deðeri (ticari mal) 153 Hesap 5. Diðer stoklar (hurda, döküntü ve diðer malzeme stoklarý) 157 Hesap 6. TOPLAM STOK BÖLÜM 7 : GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILINDA YURTDIÞI BAÐLANTILI YAPMIÞ OLDUÐU FAALÝYETLER Mal deðeri Hizmet deðeri 1. Ýhracat 601 Hesap 2. Ýthalat 159 Hesap (Ýthalatý tamamlanmýþ stok hesaplarýna alýnanlar) BÖLÜM 8 : GÝRÝÞÝMDE 2013 YILINDA YAPILAN GAYRÝ SAFÝ YATIRIM VE SATIÞ (KDV hariç, Bölüm 10 Soru 2 de sorulan AR-GE yatýrým harcamalarý dahil) 1. Maddi mallara yatýrýmlar Satýn alýþ deðeri (tamamlanan ve yapýlmakta olan yatýrýmlar) Finansal kiralama yoluyla yapýlan yatýrým (sözleþme bedeli) Kendi personeline yaptýrdýðý yeni sabit kýymet yatýrýmý için kullanýlan malzeme deðeri 1.1. Arsa ve arazi, arsa ve arazi ýslahý 250, Bina ve bina dýþý inþaat yapýlarý 251, 252, Mevcut bina ve bina dýþý inþaat yapýlarýnda büyük tadilat ve onarýmlar 251, 252, Ulaþtýrma aracý, makine ve teçhizat, bilgisayar (Soru 1.7 ve 1.8 hariç) 253, 254, 255, Demirbaþ türünden büro malzemesi ve döþeme 255, Büyük tamir, bakým ve onarýmlar (Bina ve bina dýþý inþaat yapýlarýnda yapýlanlar hariç) 250, 253, 254, 255, Kirlilik kontrol tesisleri, teçhizatlarý ve özel kirliliði önleyici aksamlar 253, Temizleyici teknoloji baðlantýlý donanýmlar 1.9. Satýr dýþýnda kalan diðer maddi duran varlýklar 1.10 Toplam maddi mallara yatýrýmlar (Soru Soru 1.9) 2. Maddi olmayan yatýrýmlar 2.1. Bilgisayar yazýlýmlarý 253, , Hesap Grubu 267 Hesap 2.2. Haklar (imtiyaz, patent, lisans, marka vb.) 260 Hesap 2.3. Satýr 2.1 ve 2.2 dýþýnda kalan diðer maddi olmayan varlýklar (þerefiye, kuruluþ ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, Ar&Ge giderleri vb.) 2.4. Toplam maddi olmayan yatýrýmlar (Soru Soru 2.3) 3. Toplam yatýrýmlar (Soru Soru 2.4) 261, 262, 263, 264, Hesap Grubu Yýlýnda yapýlan sabit kýymet satýþ deðeri 6 A101 Sayfa 7 ye geçiniz

7 BÖLÜM 9: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILSONU ÝTÝBARÝYLE SERMAYE DAÐILIMI 1. Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kiþilerin payý 2. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn payý 3. Yabancý sermaye payý Toplam % Daðýlým Yabancý sermaye payý var ise Soru 3.1 e geçiniz 3.1. Giriþimin sermayesinde payý olan yabancý giriþimin ülkesi ve payýný yazýnýz (en yüksek paya sahip olan giriþimden baþlayarak yazýnýz). Pay (%) Giriþiminizi asýl kontrol eden, kurumsal birimin adýný ve ülkesini yazýnýz (yukarýda ülke ve paylarýný belirttiðiniz giriþimlerden biri veya bunlar üzerinden dolaylý olarak giriþiminizi asýl kontrol eden kurumsal birim) Kurumsal birimin adý Kurumsal birimin ülkesi 4. Giriþimin 2013 yýlýnda yurtdýþýnda sahip olduðu iþtiraki, ortaklýðý veya þubesi var mý? 4.1 Evet 4.2 Hayýr BÖLÜM 10: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI ARAÞTIRMA - GELÝÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GÝDERLERÝ yýlýnda AR-GE personelinin maliyeti (brüt maaþ, sigorta vb. tüm ödemeler) yýlýnda aktifleþtirilen AR-GE yatýrým harcamalarý 3. Kurumiçi AR-GE giderleri (personel maliyeti hariç) 4. Kurumdýþý AR-GE giderleri 630 Hesap 263 Hesap 630 Hesap 630 Hesap BÖLÜM 11: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILINDA VERGÝLENDÝRÝLME USULÜ, TAHAKKUK EDEN KATMA DEÐER VERGÝSÝ ve DÝÐER DOLAYLI VERGÝLER 1. Vergilendirme Usulü 1.1 Gerçek usül 1.2 Basit usül 2. Giriþimin 2013 yýlý içinde yaptýðý mal ve hizmet satýn alýþlarý için ödediði toplam KDV tutarý (sabit kýymet alýmlarý için ödenen KDV dahil) 191 Hesap 3. Giriþimin 2013 yýlý içinde yaptýðý mal ve hizmet satýþlarý için aldýðý toplam KDV tutarý 391 Hesap 4. Üretim, mal ve hizmete baðlý olarak gider yazýlan dolaylý vergiler (KDV ve ÖTV hariç, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, þans oyunlarý vergisi, özel iletiþim vergisi, gümrük vergisi, diðer vergi ve her türlü harçlar) 730, 740, 750, 760 ve 770 BÖLÜM 12: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI KAR / ZARAR DURUMU Giriþim kar etmiþ ise; Giriþim zarar etmiþ ise; 1.1 Vergi Öncesi Karý 690 Hesap 2. Zararý 690 Hesap 1.2 Vergi Sonrasý Karý 692 Hesap BÖLÜM 13: GÝRÝÞÝMÝN VERGÝ KÝMLÝK NUMARASI ve BAÐLI OLDUÐU VERGÝ DAÝRESÝ ADI 1.Giriþimin Vergi Kimlik Numarasý 3.Baðlý Olduðu Vergi Dairesinin Adý 2. Ferdi Mülkiyetlerde Mükellefin TC Kimlik No 7 A101 Sayfa 8 e geçiniz

8 BÖLÜM 14: GÝRÝÞÝMÝN 2013 YILI YEREL BÝRÝMLERÝNE AÝT BÝLGÝLER (Merkez, þube, maðaza, þantiye, maden ocaðý vb. tüm birimler ile ilgili bilgiler) A. Giriþimin, giriþim merkezi dýþýnda baþka bir adreste birimi var mý? 1 Evet Soru B yi cevaplayýnýz. 2 Hayýr Bölüm15 e geçiniz. B. Giriþimin, giriþim merkezi dahil kaç deðiþik adreste birimi vardýr? Aþaðýdaki tabloya 1. satýrda giriþimin merkezi olmak üzere tüm yerel birimlere iliþkin bilgileri sýrayla doldurunuz. Yerel birimin faaliyet gösterdiði il SGK iþyeri no Vergi Dairesi adý Yerel birimin ana faaliyeti nedir? (Bölüm 2' deki esaslara göre doldurunuz) Ýktisadi faaliyet kodu NACE Rev.2 Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý (ücretli ve ücretsiz) Ücretlilere yapýlan toplam brüt ödemelerde yerel birimin payý (%) Toplam yýllýk cirodaki yerel birimin payý (%) Maddi mallara yapýlan yatýrýmda (8. Bölüm, satýr) yerel birimin payý (%) Yerel birimin niteliði : büro, maðaza, büfe, fabrika, atölye, þantiye, otellokanta-kafe, maden ocaðý, okul vb. 01 Ýlk satýrý Giriþim Merkezi için doldurunuz TOPLAM (*) ( * ) Bölüm 3 Soru 3.1' de ortalama satýrýndaki ücretli ve ücretsiz çalýþanlarýn toplamýna eþit olmalýdýr. NOT: Giriþimin yerel birim sayýsýnýn 20 den büyük olmasý durumunda bu tablo çoðaltýlarak doldurulmalý veya ayný formatta bir liste hazýrlanmalýdýr. 8 A101 Sayfa 9 a geçiniz

9 BÖLÜM 15: YILLARA YAYGIN ÝNÞAAT HAK EDÝÞ VE MALÝYETLERÝ Yýllara yaygýn Ýnþaat, Gemi Ýnþaasý, Proje vb. gibi faaliyet sürdüren giriþimler için doldurulacaktýr. Dönem Sonu Dönem Baþý FARK (Dönem Sonu - Dönem Baþý) Hak ediþler Maliyetler CEVAP VEREN ANKETÖR KONTROLÖR Ad, Soyad Tarih / / / / / / Ýmza Unvan Telefon e-posta VERÝ GÝRÝÞ PERSONELÝNÝN ADI SOYADI AÇIKLAMA: Soru kaðýdýna iliþkin açýklamalarýnýz varsa bu bölüme yazabilirsiniz. 9 A101 Sayfa 10 a geçiniz

10 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI GÝRÝÞÝM Kaynaklarýn tahsisine iliþkin karar alma özerkliðini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Giriþimler bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kiþiliklerdir. YEREL BÝRÝM Coðrafi olarak tanýmlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere iliþkin faaliyetleri ya da bunlarýn bir kýsmýný yürüten bir birimdir. Yerel birim, giriþimin büro, maðaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocaðý, þantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coðrafi olarak tanýmlanabilen bir yerde yerleþik olan bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya daha çok kiþinin tam gün veya kýsmi olarak çalýþmasý ile kendi giriþimi için ekonomik faaliyet yürüttüðü yerdir. Giriþim merkezinin bulunduðu yer ile yardýmcý faaliyet yürüten birimler de yerel birim olarak deðerlendirilir. YASAL UNVAN Giriþimi yasal olarak tanýmlayan ve fatura baþlýklarýnda yazýlý olan adýdýr. Unvanda giriþimin sahip veya sahiplerinin adý, soyadý veya hukuki durumunu belirten ifadeler yer alabilir. Giriþimin yasal unvanýnýn dolu olmasý gerekir. Hukuki duruma göre kýsaltmalar yapýlabilir. TABELA UNVANI Giriþimi yasal olarak tanýmlayan unvanýn kendisi olabileceði gibi, reklam vb. amaçlar sebebiyle yasal adýndan farklý olup tabelasýnda belirtilen addýr (Giriþimin iþletim adý). Birden çok yerel birime sahip giriþimlerde giriþim merkezinin bulunduðu yerel birimin tabela unvaný yazýlmalýdýr. GÝRÝÞÝMÝN HUKUKÝ DURUMU Ferdi Mülkiyet: Bir giriþimi bir unvan altýnda iþletmek, kazanç elde etmek amacýyla tek kiþi tarafýndan kurulan ve borçlarýndan dolayý tüm mal varlýðý ile sorumlu bulunan iþyeridir. Adi Ortaklýk: Daha çok tecrübelerine dayanan ve emeklerini ortaya koyan kiþilerin büyük sermaye kullanmaksýzýn yürüttükleri bir iþletme tipidir. Adi ortaklýk bir sermaye þirketi deðildir. Adi ortaklýklarýn kurulmasý kanun formalitelerine baðlý deðildir ve tüzel kiþilikleri yoktur. Kollektif Þirket: Bir þirketi bir unvan altýnda bir tüzel kiþi olarak iþletmek amacýyla gerçek kiþiler arasýnda kurulan, ortaklarýnýn þirket alacaklarýna karþý sorumluluklarý sýnýrlanmamýþ olan þirkettir. Komandit Þirket: Bir þirketi bir unvan altýnda iþletmek amacýyla kurulan ve þirket alacaklýlarýna karþý ortaklardan bir veya birkaçýnýn sorumluluklarý sýnýrlanmamýþ ve diðer ortak veya ortaklarýn sorumluluklarý ise belli bir sermaye ile sýnýrlanmýþ olan þirkettir. Limited Þirket: Ýki veya daha fazla gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bir unvan altýnda kurulan ve ortaklarýnýn sorumluluklarý korumayý taahhüt ettikleri sermaye ile sýnýrlý bulunan ve esas sermayesi belirli olan þirkettir. Limited ortaklýklar; bankacýlýk ve sigortacýlýk alanlarý dýþýnda, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi faaliyetler için kurulabilir. Ortaklarýn sayýsý ikiden az ve elliden çok olamaz. Anonim Þirket: Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüþ olan ve borçlarýndan dolayý yalnýz tüm varlýðý ile sýnýrlý bulunan þirkettir. Çok sayýda pay sahibinin katýlmasýna ve büyük sermayelerle çalýþmaya elveriþli bir þirket türüdür. Türkiye'de en az beþ ortaklý anonim þirket kurulabilir. Kurucular gerçek veya tüzel kiþi olabilir. Kooperatif: Tüzel kiþiliðe haiz olmak için ortaklarýnýn belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarýný karþýlýklý yardým, dayanýþma ve kefalet suretiyle saðlayýp korumak amacýyla gerçek ve kamu tüzel kiþileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafýndan kurulan deðiþir sermayeli kuruluþlardýr. Diðer: Bir giriþimin yukarýda açýklanan þirket türlerinin dýþýnda bir hukuki duruma sahip olmasýdýr. Örneðin: Vakýf, Dernek, Sendika, Siyasi Parti, v.b. SÜBVANSÝYON Devletin, yerleþik üreticilere,üretim düzeylerini, fiyatlarýný yada üretim faktörlerinin haklarýný etkilemek amacýyla yaptýðý karþýlýksýz ödemelerdir. Ürün ve Hizmet Ýçin Alýnan Sübvansiyon: Üretilen ürün ya da sunulan hizmetin birimi baþýna ödenen sübvansiyonlardýr. Faaliyetlerini Yürütmek Ýçin Alýnan Sübvansiyonlar: Üretici birimlerin üretimle uðraþmalarýnýn bir sonucu olarak alabilecekleri ve ürünlere uygulanan sübvansiyonlarýn haricinde kalan sübvansiyonlardýr. CÝRO Ciro, referans dönemi sýrasýnda gözlem birimi tarafýndan fatura edilmiþ mal ve hizmetlerin toplam deðerini kapsar ve bu üçüncü kiþilere sunulan hizmet ve mal piyasa satýþlarýna karþýlýk gelir. Ciro birim tarafýndan müþteriye fatura edilmiþ, (Katma deðer vergisi ve ciroya baðlý çýkarýlabilir vergiler hariç) diðer tüm vergileri ve resimleri içerir. Müþteriye yüklenmiþ (ulaþým, paketleme vb. gibi) tüm diðer masraflar faturadan ayrý olarak gösterilmiþ olsa bile ciroda kapsanýr. Fiyatlardaki azalma, indirimler ve iskontolar, geri dönüþümlü ambalaj deðerleri ciroya dahil deðildir. Þirket hesaplarýnda diðer iþletme geliri, mali gelir ve olaðan dýþý gelir olarak sýnýflandýrýlmýþ gelir cirodan hariç tutulur. Devletten elde edilen iþletme sübvansiyonlarý da hariçtir. 10 A101 Sayfa 11 e geçiniz

11 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI - (Devam) GAYRÝ SAFÝ YATIRIM Ýster kendi kullanýmý için üretilsin isterse üçüncü þahýslardan satýn alýnmýþ olsun (örneðin; maddi sermaye mallarýnýn sermayelendirilmiþ üretimi), arazi gibi üretilemeyen maddi mallar dahil kullaným ömrü bir yýldan daha fazla olan yeni ve mevcut maddi sermaye mallarý dahildir. Sermaye mallarýnýn verimlilik kapasitesini arttýran veya hizmet ömrünü uzatan tüm eklemeler, deðiþiklikler, geliþtirmeler ve yenilenmeler de dahildir. TOPLAM KURUMÝÇÝ ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME HARCAMALARI Araþtýrma ve tecrübeye dayanan geliþtirmeler insan, kültür ve toplum bilgilerini içerecek þekilde bilgi stoðunun artýrýlmasý ve bu bilgi stoðunun yeni uygulamalarýn tasarlanmasýnda kullanýlmasý için sistematik temel de üstlenilen yaratýcý çalýþmalardan oluþur. Kurumiçi harcamalar fonlarýn kaynaðýný dikkate almaksýzýn birim içinde AR-GE (Araþtýrma - Geliþtirme) için gerçekleþtirilen bütün harcamalardýr. Kurumiçi harcamalar üretim maliyeti ile deðerlendirilir, iþgücü maliyetini ve sermaye harcamalarýný da içerecek þekilde bütün iþletme maliyetlerini içerir. STOKLAR Hammadde, yardýmcý malzeme, iþletme ve ambalaj malzemesi stok deðeri: Giriþimin mal ve hizmet üretimi için gerekli olan hammadde, yardýmcý madde, ambalaj malzemesi ve yakýt stoklarý ile iþyerine ait olmakla birlikte üzerinde iþlem yapýlmak üzere baþkalarý tarafýndan muhafaza edilen mallardýr. Baþkalarýna ait olduðu halde iþleme tabi tutulmak üzere iþyerinde bulunan mallar hariçtir. Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stok deðeri: Üzerinde deðiþiklik yapýlmadan satýlmak üzere alýnan mallarýn stoklarýnýn yýlbaþý ve yýlsonu ayýrýmýnda deðeridir. Yarý mamul ve Mamul stoklarý: Yarý mamul ; üretim aþamasýnda olup, henüz satýþa hazýr olmayan mallardýr. Mamul; giriþimin kendisinin üretmiþ olduðu veya hammadde ve malzemesini vermek suretiyle dýþarýya fason olarak yaptýrdýðý mallardýr. Bu stoklar içinde, giriþim hesabýna satýlmak üzere bayi ve temsilciliklere gönderilmiþ, ancak henüz satýþý yapýlmamýþ mallara ait stoklar dahildir. Baþkalarýnýn malzemesini kullanarak onlar adýna üretilen, henüz teslim edilmemiþ mallarýn stoklarý ise hariç tutulmuþtur. Bu stoklar iþin sahibi olan, diðer giriþimin stoklarýnda gösterilir. Diðer stoklar: Yukarýda stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamýna alýnmayan ürün, atýk ve hurda gibi stok kalemlerinden oluþur. TAÞERON Büyük bir iþin bir bölümünü yapmayý genellikle götürü olarak asýl yükleniciden kendi üzerine alan ikinci yüklenicidir. ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARINA YAPILAN ÖDEMELER Ýþ arayanlarýn elveriþli olduklarý iþlere yerleþtirilmeleri ve çeþitli iþler için uygun iþçiler bulunmasýna aracýlýk yapmak üzere Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan izin verilen gerçek veya tüzel kiþilere yapýlan ödemelerdir. AMORTÝSMAN VE TÜKENME PAYLARI Fiziki ve ekonomik nedenlerle sabit sermaye unsurlarýnýn deðerinde meydana gelen azalýþlarý karþýlamak için ayrýlan paradýr. Ýþyerinin kendisine ait olan makine, teçhizat, taþýt, depo, ardiye vb. sabit kýymetler için ayýrdýðý aþýnma ve yýpranma payýdýr. Özel tükenmeye tabi varlýklar, belirli bir maddi varlýkla çok yakýndan ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlýklar için yapýlan ve üretim çalýþmalarýnýn zaman ve yoðunluðu ile sýnýrlý bir ömre sahip giderleri kapsar. Özel tükenmeye tabi deðerler, üretim ile tamamen tüketilen ve yerine aynen konmasý mümkün olmayan varlýklardýr. Örneðin maden, petrol yataklarý, orman alanlarý, taþ ocaklarý gibi. TAMÝR, BAKIM ve ONARIMLAR Küçük tamir, bakým ve onarým giderleri: Yýl içerisinde yapýlan harcamanýn nin altýnda olanlarýný kapsar. Büyük tamir, bakým ve onarým giderleri: Yýl içerisinde yapýlan harcamanýn nin üstünde olanlarýný kapsar. FÝNANSAL KÝRALAMA Finansal kiralama altýnda kiralayan, önceden kararlaþtýrýlan ve uzatýlan dönem süresince kira ödemeleri karþýlýðýnda dayanýklý malýn kullaným hakkýný elde eder. Eðer mülkiyetin tüm riskleri ve mükafatlarý her ne kadar kanun aracýlýðýyla olmasa da fiilen kiraya verenden kiracýya transfer edildiðinde, kiralama finansal bir kiralamadýr. Finansal kiralamada, kiralama dönemi dayanýklý malýn ekonomik ömrünün tamamýný ya da çoðunu kapsamaktadýr. Kiralama döneminin sonunda kiralayan malý nominal fiyatla satýn alma seçeneðine sahiptir. Kiraya veren kiþinin rolü tamamen finansaldýr. Eðer satýn alýnmýþsa kaydedilen deðer malýn piyasa deðerine karþýlýk gelir. Bu deðer, uygulamada anlaþmadaki deðer olarak bilinir, veya taksitlerin sermaye geri ödemesini kapsayan bölümünü toplayarak tahmin edilebilir. Taksitlerin, faiz ödemelerine karþýlýk gelen bölümü hariç tutulur. 11 A101 Sayfa 12 ye geçiniz

12 SORU KAÐIDINDA YER ALAN ÖNEMLÝ DEÐÝÞKENLERÝN AÇIKLAMALARI - (Devam) SERMAYE DAÐILIMI Kontrol:Gerektiðinde uygun yöneticileri seçerek giriþimin genel politikasýna karar verebilmektir. Asýl Kontrol Eden Kurumsal Birim Sermayesinin çoðu (>%50) kendisine ait olan(baþkasý tarafýndan kontrol edilmeyen) ve giriþiminizi doðrudan veya bölüm 9 3.1'de belirttiðiniz giriþimler üzerinden dolaylý olarak kontrol etme yetkisine sahip olan kurumsal birimdir. Örnek 1 : X % 80 Aþama 1 A % 20 Y % 60 % 40 Aþama 2 B Aþama 1: X giriþimi A giriþiminin sermayesinin %80'ne sahip olduðundan, A giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Aþama 2: A giriþimi B giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, B giriþimi A giriþimi tarafýndan kontrol ediliyor. B giriþimi A giriþimi tarafýndan kontrol edildiðinden, Aþama 1'de görüldüðü gibi X giriþimi de A giriþimini kontrol ettiðinden, X giriþimi B giriþimini dolaylý olarak kontrol ediyor. Bu durumda B giriþimi için Asýl Kontrol Eden Kurumsal Birim X'dir. Buradaki dikkat çekici nokta, Y giriþiminin B giriþimi üzerindeki sermaye payý %40+%20*%60=%52 olmasýna raðmen, A giriþimi X giriþiminin kontrolü altýnda olduðundan, B giriþimi üzerindeki asil kontrolün, A giriþimi dolayýsýyla elde ettiði oy gücünden dolayý X giriþiminin elinde olduðudur. Örnek 2 X Y % 60 % 60 % 40 % 100 Aþama 1 A B D % 30 % 30 % 40 C Aþama 2 Aþama 1: X giriþimi A giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, A giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. X giriþimi B giriþiminin sermayesinin %60'na sahip olduðundan, B giriþimi X giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Y giriþimi D giriþiminin sermayesinin %100'ne sahip olduðundan, D giriþimi Y giriþimi tarafýndan doðrudan kontrol ediliyor. Aþama 2: A giriþimi C giriþiminin sermayesinin %30'na sahip, B giriþimi C giriþiminin sermayesinin %30'na sahip, D giriþimi C giriþiminin sermayesinin %40'na sahip, bu durumda C giriþimi doðrudan A ve B giriþimleri tarafýndan kontrol ediliyor, dolaylý olarak da X giriþimi tarafýndan kontrol ediliyor. Ýlk aþamada, C giriþimi üzerinde payý olan A,B ve D giriþimlerinin kimler tarafýndan kontrol edildiðine bakýldýðýnda, C giriþimi üzerinde %60 (%30+%30) paya sahip olan A ve B giriþimlerinin X tarafýndan kontrol edildiði görülmektedir. Bu durumda A giriþimi ve B giriþimi kararlarýnda X giriþimi kontrolünde ortak hareket edeceklerdir. Dolayýsýyla C giriþiminin Asýl Kontrol Eden Birimi X giriþimidir.

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı