Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

2 HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de Ýnsan Kaynaðýnýn geliþimine katkýda bulunmak, bir baþvuru kaynaðý olarak dünya ve Türkiye'den Ýnsan Kaynaklarý ve yönetim sanatý ile ilgili uygulamalarý okuyucularýmýz ile paylaþmak Yayýn hayatýna 1996 yýlýnda start veren Human Resources, Ýnsan Kaynaklarý ve yönetim ile ilgili tüm geliþme ve yenilikleri okurlara duyurmak adýna her geçen gün kendini yeniliyor. Bu yeniliklerden sonuncusu; tüm dünyada iþ çevreleri tarafýndan rehber kaynak olarak görülen yönetim dergisi Harvard Business Review ile yaptýðýmýz iþbirliði oldu. HRdergi okurlarý her ay, HBR'den seçtiðimiz liderlik, yönetim ve Ýnsan Kaynaklarý konularýndaki makaleler ile buluþma fýrsatý buluyor. Dergimizde ayrýca þirketlerden en son haberler, köþe yazýlarý, akademik makaleler, sektörün duayenleri ile yapýlan röportajlar ve ilgi çekici araþtýrmalar da yer alýyor. HRdergi olarak, üstlendiðimiz misyonu hakkýyla yerine getirebilmek için 1998 yýlýndan bu yana düzenli olarak zirveler de organize ediyoruz. Ýþ dünyasýnýn profesyonellerinin buluþma noktasý haline gelen bu zirveler katýlýmcýlarýn bilgi, deneyim ve uygulamalarýný paylaþabildiði bir platform haline geldi. Türkiye ve dünyadan konuyla ilgili çok sayýda uzmanýn konuþmacý olarak yer aldýðý, bugüne kadar yüzlerce konu baþlýðýnýn ele alýndýðý geleneksel zirvelerimiz arasýnda; "Eðitimciler Zirvesi", "Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi", "Lojistik Yönetimi Zirvesi" ve "Performans Yönetimi Zirvesi" yer alýyor. 1

3 HUMAN RESOURCES DERGÝSÝ TÝRAJ DAÐILIMI Yayýn süresi : Aylýk. Derginin tirajý : 5.5. Dergi ebatý : 21.5 x 27.5 cm. * Abonelik: Human Resources Dergisi'nin toplam tirajýnýn % 'ý aboneliktir. Bunun % 35'i þirket aboneliðidir. * Satýþ: Human Resources Dergisi'nin % 3'u Dünya Daðýtým kanalýyla Türkiye genelinde satýþ noktalarýnda bulunabilmektedir. * Özel mailing: Derginin % 3'u özel mailing sistemiyle konuyla ilgili kiþilere gönderilmektedir. Mailing listeleri her sayýda yeniden oluþturularak deðiþtirilmekte ve sürekli olarak derginin geniþ bir hedef kitleye ulaþmasý saðlanmaktadýr. Human Resources Dergisi, okurlarýn % 65'i tarafýndan referans kaynaðý olarak saklanmaktadýr. 2

4 OKUR PROFÝLÝ Ýnsan Kaynaklarý Dergisi Okuyucu Profili Çalýþmasý Sonuçlarý; HRdergi okurlarý arasýnda web sitemiz üzerinden yapýlan anket çalýþmasýna göre okuyucularýn yaklaþýk %68 inin kadýn ve %32 sinin de erkek olduðu tesbit edilmiþtir. Erkek %32.4 Kadýn %67.6 Okuyucularýn hemen hemen yarýsý yaþ civarýndadýr yaþ aralýðýndaki okuyucularýn oraný da dikkat çekicidir; % % yaþ3-39 yaþ-49 yaþ5-54 yaþ 54+ 3

5 Dergi okuyucularýnýn çoðunluðu yüksek sosyo ekonomik statüye sahiplerdir. Yýllýk ortalama gelir düzeyi YTL arasýnda olanlarýn oraný %29.5 tir. % YTL ve altý YTL YTL YTL 61. YTL ve üstü Görüþülenlerin eðitim düzeylerinin oldukca yüksek olduðu saptanmýþtýr. Toplamda üniversite mezunlarýnýn oraný %56.9 ve yüksek lisans mezunlarýnýn oraný ise %32.4'tür. % lise yüksekokul üniversite yüksek lisans Ankete katýlan okuyucularýn çoðunluðu ÝK alanýnda görev yapmaktadýr (% 6). ÝK (direktör, müdür, uzman) %6 Ekonomist, yönetici %3 Mühendis %8 Diðer (eðitimci, kütüphaneci, iþ iliþkileri) %2 4

6 26 YILI REKLAM TARÝFESÝ ÖN KAPAK ÝÇÝ... KÜNYE YANI (3. SAYFA) $ + KDV 2.$ + KDV ÖN KAPAK TERS KATLAMALI 2 SAYFA... 5.$ + KDV ARKA KAPAK ÝÇÝ $ + KDV ARKA KAPAK $ + KDV ÝÇ TAM SAYFA RENKLÝ $ + KDV 2 TAM SAYFA $ + KDV ½ SAYFA RENKLÝ $ + KDV INSERT $ + KDV * Ýlan rezervasyonlarý dergi yayýn tarihlerinden 2 gün önce dergi reklam bölümüne bildirilmelidir. * Ýlan filmleri dergi yayýnýndan en geç 1 gün önce dergiye ulaþtýrýlmalýdýr. * Ýlan filmi ile birlikte 1 aylýk çek teslim alýnýr. * Fiyatlara %25 ajans komisyonu ilave edilecektir. Reklam Rezervasyonu için lütfen Deniz Ergin ile görüþünüz. Tel: Faks:

7 Reklam SözleþmesÝ REKLAM VEREN FÝRMA ADRESÝ TELEFON/FAKS VERGÝ DAÝRESÝ VERGÝ NUMARASI YAYIN SAYILARI REKLAM EBATI REKLAM MATERYALÝ DERGÝDEKÝ YERÝ TEK SAYI BEDELÝ TOPLAM BEDEL ÖDEME ÞEKLÝ : Ýlan tesliminde bir aylýk çek (Ýlanýn yayýnlanacaðý tarihten itibaren) NOTLAR YTL ödemeler için Garanti Bankasý Erenköy Þubesi YTL Element Ýletiþim S ödemeleri için Garanti Bankasý Erenköy Þubesi no lu S Element Ýletiþim hesabýna yatýrabilirsiniz. * Dolar kuru ödemenin yapýldýðý günkü Merkez Bankasý Efektif Satýþ kuru olarak belirlenmiþtir. Film, ayýn 2 sine kadar teslim edilecektir. * Reklam veren firma, yayýnlanan reklamlarýn yasalara, tebliðlere ve sair mevzuata aykýrý unsurlar taþýmamasý için gereken azami özeni göstereceklerini kabul ve taahhüt eder. Yayýnlanan reklamlardan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk reklam veren firmaya aittir. Herhangi bir nedenle yayýnlanan reklam nedeni ile HR Dergi nin ödemek zorunda kaldýðý tazminat veya cezalardan reklam veren firma sorumludur. Reklamýmýzýn HR Dergi de belirtilen þartlarda yayýnlanmasýný kabul ettiðimizi onaylarýz. Firma yetkilisinin Tarih:. /. / 25 Adý & Soyadý: Ýmza - Kaþe: 6

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler... 1993 yýlýnda Fatih Draman daki

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı