Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37"

Transkript

1 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI ALAN ORTAKLARIN ALDIKLARI KAR PAYI NEDENÝYLE VERGÝLENDÝRÝLMELERÝNE YÖNELÝK ÖRNEK BÝR ÇALIÞMA Bir Anonim Þirketin 2005 yýlýnda elde etmiþ olduðu ticari bilanço karý ,00 YTL. olup, kar daðýtýmýnda dikkate alýnacak kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarý ise, (Gayrimenkul satýþ kazancý ,00 YTL, Emisyon primi 4.000,00 YTL, Eski hükümlere tabi yatýrým indirimi istisna tutarý ,00 YTL)= ,00 YTL. dir. Anonim þirketin dönem kurum kazancý üzerinden hesaplamýþ olduðu kurumlar vergisi ,00 YTL ve yatýrým indirimine iliþkin tevkifat tutarý da, 2.469,00 YTL olmak üzere dönemin toplam vergi karþýlýðý ,00 YTL dir. Anonim þirketin ödenmiþ sermayesi ,00 YTL olup, 2005 yýlýna kadar ayýrmýþ olduðu I. Tertip Yedek Akçe tutarý 5.000,00 YTL dir. Anonim þirketin tarihinde yaptýðý Genel Kurul toplantýsýnda, 2005 yýlý karýndan vergiler ve yasal yedekler ile 4.531,00 YTL olaðanüstü yedek akçe ve personele daðýtýlacak ,00 YTL temettü tutarýný ayrýldýktan sonra kalan kýsmýn tamamýnýn ortaklara en geç tarihine kadar daðýtýlmasýna karar alýnmýþtýr. 2 Kurumun ortaklarý hakkýnda bilgi aþaðýdaki gibidir; -Kurumun %15 hissesine sahip ortaðý tam mükellef bir anonim þirkettir. -Kurumun %10 hissesine sahip ortaðý tam mükellef bir limited þirkettir. -Kurumun %10 hissesine sahip ortaðý dar mükellef bir gerçek kiþidir. -Kurumun %5 hissesine sahip ortaðý Türkiyede iþ yeri olan ve bu iþ yeri aracýlýðý ile kar payý alan dar mükellefiyete tabi bir anonim þirkettir. -Kurumun %5 hissesine sahip ortaðý Türkiyede faaliyet gösteren kamuya yararlý bir dernektir. -Kurumun %5 hissesine sahip ortaðý vergi muafiyeti almýþ bir vakýftýr. -Kurumun %10 hissesine sahip ortaðý Türkiyede iþ yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellefiyete tabi bir þirkettir. -Kurumun %40 hissesine sahip ortaðý ise tam mükellef bir gerçek kiþidir. Bu verilerden hareketle anonim þirketin kar daðýtýmý ve kar daðýtýmýna baðlý olarak yapmasý gereken gelir vergisi tevkifatý ile ilgili hesaplamalar aþaðýda belirtilmiþtir. 1.Daðýtýlacak Karýn Hesaplanmasý: Ticari Bilanço Karý ,00 YTL Ödenecek Vergiler (41.469,00) YTL -Kurumlar Vergisi ,00 YTL -Stopaj Gelir Vergisi 2.469,00 YTL Vergi Sonrasý Kar ,00 YTL I. Tertip Yedek Akçe (*) (10.000, ,00) (14.000,00) YTL I. Temettü (100.00,00 x %5) (5.000,00) YTL Kalan ,00 YTL Sermayeye Eklenecek G.M. Satýþ Karý (15.000,00) YTL 3 Personel Daðýtýlacak Temettü Ýkramiyesi(**) (10.000,00) YTL Olaðanüstü Yedek Akçe ( 4.531,00) YTL Daðýtýlacak Kar ,00 YTL II. Tertip Yedek Akçe ( ,00 /11) ,00 YTL II. Temettü ,00 YTL (*) a) I. Tertip yedek akçe, ödenmiþ sermayenin %20'sine ulaþýlýncaya kadar her yýl safi karýn %5'i oranýnda ayrýlýr. Bu hesaplamada vergi sonrasý karýn dikkate alýnmasý gerektiði görüþünde olanlar varsa da bu görüþe, verginin ticari anlamda bir gider mahiyetinde olmamasý nedeniyle, katýlmamaktayým. Ancak bankalar bir yandan Bankalar Kanunu ve diðer bir yandan da Ticaret Kanunu uyarýnca yedek akçe ayýrmaklarý zorunda olmalarý nedeniyle olsa gerek, Bankalar Birliðince yazýlan bir yazý ile bankalarýn vergi sonrasý kardan yasal yedek ayýrmalarýna olanak saðlanmýþtýr. Örneðimizdeki kurumun ödenmiþ sermayenin %20'si (100.00,00 x %20)= ,00 YTL olup bu yýla gelinceye kadar ayrýlan yedek akçe tutarý 5.000,00 YTL olduðundan 2005 yýlý karýndan hesaplanan (200.00,00 x %5) = ,00 YTL I. Tertip Yedek Akçe ayrýlacaktýr. Diðer taraftan 4.000,00 YTL. emisyon primi tutarý hayýr iþlerinde kullanýlmadýðýndan bu tutar da, T.T.K. hükümleri çerçevesinde I.Tertip yedek akçeye eklenmiþtir. b) Kurum genel kurul kararý ile dönem karýnýn ,00 YTL kýsmý personele temettü ikramiyesi olarak

2 daðýtýmýna karar verilmiþ olmasýna karþýn tarihi itibariyle karþýlýk ayrýlmamasý nedeniyle 1. Yedek akçenin hesaplanmasý sýrasýnda bu tutar dikkate alýnmamýþtýr. Ancak, tarihi itibariyle karþýlýk ayrýlmýþ olsa idi bu durumda, söz konusu temettü ticari açýdan gider olmasý nedeniyle 1. Yedek akçenin ayrýlmasýnda dikkate alýnmýþ olacaktý. (**) Personele verilecek temettü ikramiyesi en geç kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi içinde personele nakden veya hesaben daðýtýlýp, tevkif edilen gelir vergisinin ertesi ayýn 20nci günü akþamýna kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip, 26ncý günü akþamýna kadar ödenmesi gerekir. Aksi takdirde bu tutar üzerinde kurumlar vergisi tarh edilecek ve yapýlan tarhiyata vergi ziyaý cezasý da uygulanacaktýr. Kurumca ortaklara daðýtýlacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temettü) (5.000, ,00)= ,00 YTL olacaktýr Kar Daðýtýmýn Baðlý Olarak Stopaj Matrahý ile Tevkif Edilecek Gelir Vergisinin Hesaplanmasý: Kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanununun geçici 62 nci maddesinde yer alan ve aþaðýda belirtilen kurum kazançlarýný ortaklarýna daðýtýrken gelir vergisi tevkifatý yapmayacaktýr. Kurumlarýn daðýtýmýný yaptýðý kazançlarý; a veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlardan, b tarihleri arasýnda sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlardan, c. Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda tevkifata tabi tutulmuþ kazançlardan, d. Doðrudan veya iþtirakleri aracýlýðý ile yukarýda sayýlan nitelikteki kar paylarýndan, gelir vergisi tevkifatý yapýlmayacaktýr. Bahsi geçen hüküm dikkate alýnarak kurumlarýn kar daðýtýmýna baðlý olarak G.V.K. 94/6- b maddesi kapsamýnda ve bu maddeye dayanýlarak yayýnlanan tarih ve 2003/6577 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý çerçevesinde yapýlacak % 10 oranýndaki gelir vergisi tevkifatýnýn matrahýnýn hesaplanmasý aþaðýdaki þekilde olacaktýr. Bu hesaplamaya geçmeden önce daðýtýlan toplam karýn içinde yer alan ve G.V.K. nun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda tevkifata tabi tutulan yatýrým indirimi istisna tutarýný düþmek ve kalan tutar üzerinden de kar payý alacak ortaklarýn durumlarýna göre stopaj matrahý belirlemek gerekmektedir. 5 Buna göre, toplam daðýtýlacak kar tutarý ,00 YTL den; bu karýn içinde yer alan ve G.V.K.nun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda gelir vergisi tevkifatýna tabi tutulmuþ yatýrým indirimi istisna tutarýnýn ortaklara daðýtýmýnda tekrar tevkifata tabi tutulmayacaðýndan bu tutarýn gelir vergisi tevkifatý sonrasý net tutarý olan (12.469, ,00)= ,00 YTL düþülmesi gerekmektedir. Toplam Daðýtýlacak Kar (1 ) ,00 YTL G.V.K. nun Geçici 61 nci Md. Göre Tevkifata Tabi Tutulan Yatýrým Ýndiriminin Net Tutarý (2 ) (12.469, ,00 )(*) ,00 YTL Vergilemeye Konu Daðýtýlacak Kar (3 )=(1-2) ,00 YTL Tam Mükellef Kurumlar ile Ýþyeri Türkiyede Bulunan Dar Mükellef Kurumlara Daðýtýlan Kar Payý (**) (4 ) (95.000,00 x %30) (Bu Tutardan G.V.Tevkifatý Yapýlmaz) (28.500,00) YTL Diðer Ortaklara Daðýtýlan Kar (5 )=(3-4)(***) (95.000,00 x %70) Tevkifat Matrahý ,00 YTL % 10 Tevkif Edilen Gelir Vergisi (6 )= (5 x %10 ) 6.650,00 YTL Ortaklara Net Daðýtýlan Kar Payý(****) (7 )= (1-6) veya (10.000,00 YTL Y..Ýn.Tutarý ,00) , ,00 YTL * Yatýrým indirimi üzerinden tevkif edilen vergi tutarý düþüldükten sonra kalan tutar toplam daðýtýlacak kardan indirilir ve bu tutarýn ortaklara daðýtýmýnda gelir vergisi tevkifaýt yapýlmaz. Bu tutar ortaklara hisseleri oranýnda aynen daðýtýlýr. ** Karýn %30u tam mükellef kurumlar ile Türkiyedeki iþ yeri vasýtasýyla kar payý alan dar mükellef kuruma daðýtýlacaðýndan, bu tutar kar paylarý üzerinden yani ( x %30 ) = YTL dan gelir vergisi tevkifatý yapýlmayacaktýr. *** Tam mükellef kurumlar ile Türkiyede bir iþ yeri vasýtasýyla kar payý alan dar mükellef kurum dýþýnda kalan þirket ortaklarýna daðýtýlacak kar payý tutarý olan ( x %70)= YTL üzerinden %10 oranýnda gelir vergisi tevkifatý yapýlacak ve tevkifat sonrasý ( x%10)= YTL ortaklara hisseleri oranýnda daðýtýlacaktýr.

3 ****Ortaklar itibariyle kar daðýtým listesi tablo olarak iliþiktedir. 6 Kar daðýtým sýrasýnda ortaklardan dar mükellefiyete tabi olanlarýn var olmasý durumunda, dar mükellef kurumun mukim olduðu ülke ile Türkiye arasýnda yapýlmýþ çifte vergilemeyi önleme anlaþmasý bulunduðu ve bu anlaþmada % 10un altýnda bir oran belirlenmiþ olduðu durumda, yabancý ortaðýn payýna isabet eden tevkifat matrahýna, vergi anlaþmasýnda yazýlý vergi oraný uygulanacaktýr. Örneðimizdeki dar mükelleflerin mukimi olduklarý ülkeler ile Türkiye arasýnda vergi anlaþmasý bulunmadýðý veya bulunduðu ancak, anlaþmadaki vergi oranýnýn %10 un altýnda olmadýðý varsayýlmýþtýr. 3.Kar Payý Alan Ortaklarýn Vergilendirilmesi: Kar payý alan ortaklarýn aldýklarý kar paylarý (menkul sermaye iradý) nedeniyle vergilendirilmeleri; kar payý alan ortaklarýn gerçek ve tüzel kiþi olmalarýna, tam ve dar mükellefiyete tabi olmalarýna ve aldýklarý kar paylarýnýn hangi dönemin kurum kazancýndan daðýtýldýðýna ve kar payýnýn kurumlar vergisinde istisna edilen ve üzerinden gelir vergisi tevkifatý yapýlmýþ olduðuna baðlý olarak farklýlýk göstermektedir. Ayrýca bu vergilendirme sýrasýnda, yukarýda yer verilen Gelir Vergisi Kanununun geçici 62 nci maddesi hükmünü göz önünde bulundurulmasý gerekmektedir. Bu cümleden olarak, örneðimizde yer alan veriler esas alýnarak konu tüm yönleri ile ele alýnarak açýklanmaya çalýþýlacaktýr. a. Kar Payý Alan Tam Mükellefiyette Vergiye Tabi Kurumun Vergilendirilmesi: Türkiyede tam mükellefiyette vergiye tabi bir kurumdan tam mükellef kurumlarca alýnan kar paylarý iþtirak kazançlarý istisnasý kapsamýnda kurumlar vergisine tabi tutulmaz. 7 Ancak, alýnan ve iþtirak kazanlarý istisnasý kapsamýnda ki bu kar paylarýnýn, Gelir Vergisi Kanununun yukarýda deðinilen geçici 62 nci maddesinde yer verilen türden elde edilmiþ bir kar payý olmasý durumunda, bunun ortaklara daðýtýmýnda da herhangi bir tevkifat yapýlmayacaktýr. Tam mükellefiyete tabi kurumlarýn, dar mükellefiyete tabi kurumlardan aldýklarý kar paylarý ile yatýrým fonlarýnýn katýlma belgeleri ile yatýrým ortaklýklarýnýn hisse senetlerinden elde ettikleri kar paylarý, yukarýda belirtilen iþtirak kazançlarý istisnasý kapsamýna girmediðinden, bu kar paylarýnýn tamamý tam mükellef kurumlarýn bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktýr. b. Kar Payý Alan ve Türkiyede Ýþyeri Bulunan Dar Mükellefiyette Vergiye Tabi Kurumun Vergilendirilmesi: Türkiyede iþyeri bulunan ve dar mükellefiyette vergilendirilen kurumun, tam mükellefiyette vergiye tabi bir kurumdan almýþ olduðu kar paylarý, iþtirak kazançlarý istisnasý kapsamýnda, kurumlar vergisine tabi tutulmaz. Ancak, alýnan ve iþtirak kazanlarý istisnasý kapsamýnda ki bu kar paylarýnýn, Gelir Vergisi Kanununun yukarýda deðinilen geçici 62 nci maddesinde yer verilen türden elde edilmiþ bir kar payý olmasý durumunda, bunun ortaklara daðýtýmýnda da herhangi bir tevkifat yapýlmayacaktýr. Türkiyede iþyeri bulunan dar mükellefiyete tabi kurumlarýn, dar mükellefiyete tabi kurumlardan aldýklarý kar paylarý ile yatýrým fonlarýnýn katýlma belgeleri ve yatýrým ortaklýklarýnýn hisse senetlerinden elde ettikleri kar paylarý, yukarýda belirtilen iþtirak 8 kazançlarý istisnasý kapsamýna girmediðinden, bu kar paylarýnýn tamamý Türkiyede iþyeri bulunan dar mükellef kurumlarýn bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktýr. c. Kar Payý Alan Vakfýn Vergilendirilmesi: Vakýflar gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmadýklarý nedenle, almýþ olduklarý kar paylarý nedeniyle vergilendirilmeleri söz konusu olmayacaktýr. Alýnan kar paylarýnýn net tutarý vakýf gelirleri arasýnda gösterilmekle yetinilecektir. d. Kar Payý Alan Derneðin Vergilendirilmesi: Dernekler gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmadýklarý nedenle, almýþ olduklarý kar paylarý nedeniyle vergilendirilmeleri söz konusu olmayacaktýr. Alýnan kar paylarýnýn net tutarý dernek gelirleri arasýnda gösterilmekle yetinilecektir. e. Kar Payý Alan ve Türkiyede Ýþyeri Bulunmayan Dar Mükellef Kurumun Vergilendirilmesi: Tükiyede iþyeri bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar aldýklarý kar payý üzerinden ayrýca vergilendirilmeleri söz konusu deðildir. Zira kar payýnýn kendilerine ödenmesi sýrasýnda yapýlan %10 gelir vergisi tevkifatý nihai vergileme olarak kabul edilecektir. 9 f. Kar Payý Alan Dar Mükellef Gerçek Kiþinin Vergilendirilmesi: Kar payý alan dar mükellef gerçek kiþiler aldýklarý kar paylarý üzerinden ayrýca vergilendirilmezler. Zira kar payýnýn kendilerine ödenmesi sýrasýnda yapýlan %10 gelir

4 vergisi tevkifatý nihai vergileme olarak kabul edilecektir. g. Kar Payý Alan Tam Mükellef Gerçek Kiþinin Vergilendirilmesi: Kar payý alan tam mükellef gerçek kiþilerin aldýklarý kar paylarýnýn vergilendirilmesinde altýlý bir tasnif yapýlmasý gerekmektedir. Ancak, bu altýlý tasnifin birisi sadece 2005 yýlýnda menkul kýymet yatýrým fon ve ortaklýklarýndan, gayrimenkul yatýrým fon ve ortaklýklarýndan ve risk sermayesi yatýrým fon ve ortaklýklarýndan elde edilen kar paylarý için geçerli olacaktýr. i. Alýnan kar payý, kar payýný daðýtan kurumun veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlardan kaynaklanmýþ ise,bu kar paylarý G.V.K.nun geçici 62nci maddesi kapsamýnda, gelir vergisinden istisna edildiðinden, beyan edilmeyecek ve vergilendirilmeyecektir. ii. Alýnan kar payý, kurumlarýn tarihleri arasýnda sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlardan kaynaklanmýþ ise, bu durumda tam mükellef gerçek kiþi almýþ olduðu kar payýnýn net tutarýna, elde edilen kar payýnýn 1/9unu ekler ve bu þekilde hesaplanan tutarýn yarýsýný vergiye tabi gelir olarak dikkate alýr. Diðer yarýsý gelir vergisine tabi tutulmaz. Vergiye tabi gelir tutarý, Gelir Vergisi Kanununun 86 nci madde hükmü dikkate alýnarak (Vergilendirilmede dikkate alýnacak kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý, Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý aþmasý halinde, bu kar payýnýn beyan edilmesi zorunludur.) 10 yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda, beyan edilen kar payý tutarýn 1/5i, yýllýk beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Vergilemede dikkate alýnan kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý geçmemesi halinde, bu kar paylarý beyan edilmez ve baþka gelirler nedeniyle yýllýk gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde de, bu kar paylarý beyannameye dahil edilmez. iii. Alýnan kar payý, kurumlarýn Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda gelir vergisi tevkifatýna tabi tutulmuþ kazançlardan kaynaklanmýþ ise, bu durumda tam mükellef gerçek kiþi almýþ olduðu kar payýnýn net tutarýna, elde edilen kar payýnýn 1/9unu ekler ve bu þekilde hesaplanan tutarýn yarýsýný vergiye tabi gelir olarak dikkate alýr. Diðer yarýsý gelir vergisine tabi tutulmaz. Vergiye tabi gelir tutarý, Gelir Vergisi Kanununun 86 nci madde hükmü dikkate alýnarak (Vergilendirilmede dikkate alýnacak kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý, Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý aþmasý halinde, bu kar payýnýn beyan edilmesi zorunludur.) yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda, beyan edilen kar payý tutarýn 1/5i, yýllýk beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Vergilemede dikkate alýnan kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý geçmemesi halinde, bu kar paylarý beyan edilmez ve baþka gelirler nedeniyle yýllýk gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde de, bu kar paylarý beyannameye dahil edilmez. Örneðimize döndüðümüzde, anonim þirketin %30 hissesine sahip gerçek kiþi ortaðýn Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda tevkifata tabi tutulmuþ olan 11 yatýrým indirimine iliþkin kazançtan almýþ olduðu net kar payý tutarý olan 4.000,00 YTL ye, bu tutarýn 1/9u olan (4.000,00 x 1/9) = 444,44 YTL yi ekleyecek ve bulduðu (4.000, ,44) = 4.444,44 YTL nin yarýsý olan (4.444,44 x 1/ 2)= YTL kar payýný vergilemede dikkate alacaktýr. Bu tutar, ortaðýn anonim þirketin yatýrým indirimi dýþýndaki kazancýndan elde etmiþ olduðu brüt ,00 YTL kar payýnýn yarýsý ,00 YTL ile birlikte, 2007/Mart ayýnda yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan vergiden beyan edilen kar payý 2.222,22 YTL nýn 1/5i olan (2.222,22 x 1/5) = 444,44 YTL ile ,00 YTL kar payý üzerinden tevkif edilen 3.800,00 YTL gelir vergisinin tamamý mahsup edilecektir. iv. Alýnan kar payý, kar daðýtýmý yapan kurumlarýn doðrudan veya iþtirakleri aracýlýðý ile elde etmiþ olduðu ve yukarýda (i) ve (ii) ayrýmýnda belirtilen kazançlardan kaynaklanmasý halinde, alýnan bu kar paylarýnýn vergilendirilmesi de, yukarýdaki (i) ve (ii) ayrýmýnda yapýlan açýklamalar doðrultusunda gerçekleþtirilecektir. v. Alýnan kar payý, kar payý daðýtan kurumlarýn yukarýdaki (i), (ii) ve (iii) ayrýmlarýnda belirtilen kazançlarý dýþýndaki kazançlardan saðlanmýþ olduðu takdirde, kar payýný alan gerçek kiþi ortaklar aldýklarý kar paylarýnýn brüt tutarýný (Zira bu kar daðýtýmlarý üzerinden, kar daðýtýmý yapan kurum tarafýndan, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi kapsamýnda %10 oranýnda gelir vergisi tevkifatý yapýlmaktadýr.) hesaplayýp

5 bunun yarýsýný vergilemede dikkate alacaktýr. Brüt kar payýnýn diðer yarýsý Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesi kapsamýnda gelir vergisinden istisna edilmiþtir. Brüt kar payýnýn yarýsý Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesi hükmü dikkate alýnarak (Alýnan brüt kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý, Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý aþmasý halinde, bu kar payýnýn beyan edilmesi zorunludur.) yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda, yýllýk beyanname üzerinden hesaplanan 12 gelir vergisinden kar payýnýn tamamý üzerinden tevkif edilen gelir vergisi mahsup edilecektir. Alýnan brüt kar payýnýn yarýsý veya beyana tabi gelirlerin toplamý Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý geçmemesi halinde bu kar paylarý beyan edilmez ve baþka gelirler nedeniyle yýllýk gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde de, bu kar payý beyannameye dahil edilmez. Bu durumda kar payý üzerinden yapýlan gelir vergisi tevkifatý nihai vergileme addolunacaktýr. Örneðimizdeki gerçek kiþi ortak, bahsi geçen anonim þirketinden 2006 yýlýnda üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 nci maddesi kapsamýnda gelir vergisi tevkifatý yapýlmýþ yatýrým indirimi istisnasýndan yararlanýlan kazançdan net 4.000,00 YTL kar payý ile anonim þirketin diðer kazançlarý üzerinden de brüt ,00 YTL kar payý almýþtýr. Elde edilen bu kar payýnýn (menkul sermaye iradýnýn) 2007/Mart ayýnýn 15 nci günü akþamýna kadar beyaný ve vergilendirilmesi yukarýdaki açýklamalar dikkate alýnarak aþaðýdaki þekilde olacaktýr. Yatýrým Ýn.Ýliþkin Kar Payý (1) : YTL -Net Kar Payý 4.000,00 YTL - Net Kar Payýnýn 1/9!u YTL Toplam YTL -Vergilendirilecek Kar Payý 1/ YTL Diðer Kazançlara Ýliþkin Kar Payý (2) : ,00 YTL - Alýnan Net Kar Payý ,00 YTL -Alýnan Kar Payýnýn Brüt Tutarý ,00 YTL -Vergilendirilecek Kar Payý 1/ ,00 YTL Beyan Edilecek Toplam Kar Payý (1+2): YTL Hesaplana Gelir Vergisi YTL Mahsup Edilecek Vergiler (444, ,00) (4.244,44) YTL Ödenecek Gelir Vergisi 972,23 YTL 13 vi. Tam mükellefiyet esasýnda vergilendirilen gerçek kiþi ortaðýn; a) 2005 yýlý içinde elde ettikleri kar paylarýný, - Menkul kýymet yatýrým fonlarýndan, - Menkul kýymet yatýrým ortaklýklarýndan, saðlamýþ olduklarý durumda, bu kar paylarý Gelir Vergisi Kanununu geçici 55 nci maddesi kapsamýnda beyan edilmez ve vergilendirilmez. b)2005 yýlý içinde elde ettikleri kar paylarýný, -Gayrimenkul yatýrým fonlarýndan, - Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýndan, - Risk sermayesi yatýrým fonlarýndan, - Risk sermayesi yatýrým ortaklýklarýndan, saðlamýþ olmalarý durumunda, bu kar paylarý için, Gelir Vergisi Kanununu 76 nci maddesinde yer verilen indirim oraný uygulanabilecektir. Bu nedenle belirtilen fon ve ortaklýklardan elde edilen kar paylarýna, 2005 yýlý için belirlenen %53.7 indirim oraný uygulanacak ve bu indirimden sonra kalan kar payý tutarýnýn yarýsý ( veya vergiye tabi gelirlerin toplamý) Gelir Vergisi Kanununu 103 ncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý aþmasý halinde, bu kar payý 2006/Mart ayýnýn 15 nci günü akþamýna kadar verilecek yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilecektir. 14 Ortaklar Hissesi Toplam Daðýtýlacak Yatýrým Ýndirimine Ýliþkin Yatýrým Ýndirimi Dýþýndaki Kazançdan Gelir Vergisi Net Daðýtýlacak % Brüt Kar Payý YTL Kazançdan Daðýtýlan Kar Payý YTL Daðýtýlan Kar Payý YTL Tevkifatý YTL Kar Payý YTL A B C D E F G

6 (C - D) (E x%10) (D + E) - F Tam Mükellef Anonim Þirket , , ,00 Tam Mükellef Limidet Þirket , , , ,00 Dar Mükellef Gerçek Kiþi , , ,00 950, ,00 Türkiye'de Ýþyeri Olan Dar Mükellef A.Þ ,00 500, , ,00 Türkiye'deki Kamuya Yararlý Dernek ,00 500, ,00 475, ,00 Türkiye'deki Vergi Muafiyeti Olan Vakýf ,00 500, ,00 475, ,00 Türkiye'de Ýþyeri Olmayan Dar Mükellef A.Þ , , ,00 950, ,00 Tam Mükellef Gerçek Kiþi , , , ,00 TOPLAM , , , , ,00 ============================================================================

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1- GİRİŞ Yatırım fonları, birçok bireysel yatırımcının parasını bir havuzda toplayan ve onlar adına portföy

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Asgari Geçim Ýndirimi

Asgari Geçim Ýndirimi 2007-2 Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler No. : Elit/2007-2 Ýstanbul, 04 Aralýk 2007 Bilindiði üzere, asgari geçim indirimi, 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 5615

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 ÖZET: Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Bilindiği üzere; 4842 sayılı kanunla Kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Matrah Arttýrýmý

Matrah Arttýrýmý 2011-34 Matrah Arttýrýmý Sirküler2011/34Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi 2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kâr payı, yalın anlamda şirket ortaklarının dönem içinde şirket tarafından elde edilen kârdan pay alma hakkına dayanılarak elde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ İşletmelerin asıl gayesi kar elde etmek olup, bu amacı gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedirler. Elde edilecek bu kar

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 07.03.2011/ 36-1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretler ile birlikte

Detaylı

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Prof. Dr. Mehmet YÜCE UU İİBF. Maliye Bölümü Öğretim üyesi 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kar payı avansı, işletmelerin dönem sonunda elde ettikleri kardan mahsup etmek

Detaylı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu Bu tablo işletmelerde dönem sonu itibariyle öneri bir tablo alarak hazırlanır ve karın kimler arasında ve nasıl dağıtılacağını gösterir. Düzenlenme amacı (özellikle

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 32 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 32 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 32 İST, 01.03.2011 ÖZET: Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretlerin beyan edilmesi halinde gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı açıklandı. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

SİRKÜLER NO : 2003/19 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, I- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

SİRKÜLER NO : 2003/19 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, I- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARAİrt.Büro : Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN Vergi Dairesi-Sicil No: Çankaya V.D.- 4960020316 Tel : (454) 212

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ İbrahim ÖZDEMİR * (YAKLAŞIM/ARALIK-1994) I. GiRiŞ 30 Aralık 1993 Tarih ve 21804 Sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı

SİRKÜLER 2008/02. : Asgari Geçim İndirimi Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı SİRKÜLER 2008/02 SİRKÜLERİN Tarihi : 08.01.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Asgari Geçim İndirimi 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başladı : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 04.12.2007 Tarih

Detaylı

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan;

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan; İstisnalar Madde No 8 Kapsam (3946 sayılıkanunun 30'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1994) Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılıkurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır:

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı