1- Eczanenin ve eczacının adı yazılı levha (camekana da yazılabilir), 2- Kapı zili, 3- Işıklı nöbet levhası, 4- Atatürk'ün fotoğrafı, 5- Eczacının

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Eczanenin ve eczacının adı yazılı levha (camekana da yazılabilir), 2- Kapı zili, 3- Işıklı nöbet levhası, 4- Atatürk'ün fotoğrafı, 5- Eczacının"

Transkript

1 GENEL BİLGİLER 1) Eczacının tanımı ve bir sağlık personeli olarak görev ve sorumlulukları, çalışma alanları: Eczacılık: Hastalıkların teşhis ve tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden hareketle değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını, ilacın analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, ilacın hastaya sunulması, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimini, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimi veren, ilaç kullanım sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesinin esaslarını belirleyen meslektir. Eczacı: Eczacılık Fakültesinden veya Eczacılık Yüksek Okulundan mezun olmuş veya usulüne göre yabancı okullardaki yeterliliğini tescil ettirmiş, ilaç ve hammaddelerinin elde edilişlerinde, farmasötik madde ve tıbbi müstahzar yapımında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toksikolojik analizlerinde ilacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunda ilacın dağıtımı ve hastaya verilmesinde, ilacın kullanım, gözetim ve denetiminde, ilacın üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ve eczacılık mesleğinin gerektirdiği her alanda idari ve teknik olarak ve tam yetki ile görev alan sorumlu kişidir. Görev ve sorumluluklar, İlaç ve diğer sağlık ürünleriyle ilgili hizmetleri sunmak, bireylerin ve toplumun bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmaktır. Bir hastanın yaşam kalitesini sürdüren ve yükselten koşulların sağlanmasını amaçlayan, kesin işbirliğine dayalı devamlılık niteliği de olan farmasötik bakımın uygulanmasıdır. Eczacıların çalışma alanları dört ana grupta toplanabilir. Eczane eczacılığı, Hastane eczacılığı, Endüstri alanında çalışma, Akademik çalışma. 2) Eczane eczacısının tanımı, görev ve sorumlulukları: Eczane eczacısı, birinci derecede sağlık elemanı olup, reçeteyi yazan hekim ve reçetede adı yazan hasta kim olursa olsun, cinsiyeti, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın, ilacı hazırlama konusunda mümkün olan dikkati gösteren, kamu görevi ve hizmeti sunan, ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamada yetkili olan ve yeterli akademik eğitime sahip kişidir. Bir eczane eczacısı temelde terapötik maddelerden ve ilaçlardan sorumludur. Bunun yanında halkın sağlığı, huzuru ve bilgilendirilmesi de eczacının birinci derecede görevidir. Teşhis, tedavi ve korunmada doktor, hasta ve eczacı iş birliği halinde çalışır. Eczane Eczasının görev ve sorumluluklarını en iyi İyi Eczacılık Uygulamalarının Esasları açıklar. Bu esaslar: Eczacılık hizmeti sunulan her ortamda eczacının öncelikli olarak hasta sağlığını gözetmesini, 1

2 Eczacılık hizmetlerinin açıkça tanımlanmasını, amacının bireye dönük olmasını ve ilgili tüm kesimlere etkin biçimde iletilmesini, İlaç ve diğer sağlık ürünlerinin temin edilmesini, kullanımının izlenmesi, hastaya uygun bilgi ve danışmanlık hizmetinin verilmesini, Rasyonel reçete yazılmasında ve ilaçların uygun biçimde kullanılmasında eczacının katkısını gerektirir. 3) Yeni bir eczane açmak için gerekli yasal işlemler: Yeni bir eczane açmak için başvurulacak kuruluşlar ve bu kuruluşlarca istenen belgeler: Yeni Eczane Açacaklardan Sağlık Müdürlüğü nce İstenen Belgeler 1- Ön ve arka sayfaları doldurulmuş matbu form. (İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır) 2- Eczacının noterlikçe tasdikli diploma sureti ve resimli çıkış belgesinin aslı; 3- Resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli sağlık raporu; 4- Resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli göz raporu; 5- Eczacının adına yatırılmış eczane ruhsat harç makbuzu aslı; 6- Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebadını açık olarak gösterir krokinin aslı ve krokinin bir nüshasının eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun bölge eczacı odası ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce onaylanması; 7- Bölge Eczacı odasınca eczacılık ile ilgili kanunlara uygun olduğu ve muvazaalı olmadığı hususunda verilmiş değerlendirme raporu; 8- Eczacının 4 adet vesikalık fotoğrafı; 9- Eczacının sabıkası olmadığına dair resmi mühürlü, tasdikli ve yeni tarihli savcılık belgesi. 10- Biyografi (Özgeçmişi) 11- Oda uygunluk belgesi (Eczacı Odasından alınacak) Eczane Açılışında Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler 1- Dilekçe 2- Eczanenin krokisi 3- Kira kontratı 4- Demirbaşların faturalarının fotokopisi Eczane Ruhsatı Verilirken Aranan Hususlar 1- Eczanenin ve eczacının adı yazılı levha (camekana da yazılabilir), 2- Kapı zili, 3- Işıklı nöbet levhası, 4- Atatürk'ün fotoğrafı, 5- Eczacının büyük boy fotoğrafı, 6- Buzdolabı, 7- Eczane için gerekli reçete kayıt, uyuşturucu ilaçlar, personel, teftiş, stajyer defterleri; Defterler Eczacılar Odası'ndan alınır, Sağlık Müdürlüğü tastik eder. 8- Uyuşturucu ilaçlar (Morphine, Dolantin vs.) ecza depolarından alınır, 9- Acil serumlar (tetanoz, difteri, gangren, akrep, yılan), Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü'nden temin edilir, 10- Kodeks veya Farmakope. (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nden temin edilir), 11- Toksik dolabı (kilitli olacak), 12- Terazi, 13- Prodüiler, 2

3 14- Havan ve diğer laboratuvar araçları, 15- Laboratuvar bankosu (üstü mermer kaplı olmalı), 16- Yangın söndürme cihazı (6 Kg'lık), 17- Majistral tarife (Eczacı Odası'ndan temin edilir), 18- Beyaz mesleki önlük (Göğüs cebi üzerinde Eczacının adı ve soyadı bulunacak), 19- Çelik kasa. 20- Psikotrop ilaçların kaydını tutmaya mahsus defter. 4) Üye olunması gereken mesleki kuruluşların yapıları ve fonksiyonları: Eczacı Odası: Her ilin kendi eczacı odası vardır. Eczacıların yasal haklarını gözetir. Eczacılar arasında iyi ve kesintisiz iletişimi sağlar. Eczanelerin teftişlerini yapar. (Eczanenin açılıp kapanma saatlerine uyup uymadığının kontrolü, hastalardan %20 katılım payı alınıp alınmadığının kontrolü v.b.) Türk Eczacıları Birliği (TEB): Merkezi Ankara'dadır.Bütün eczacıların haklarını korur. Bütün sorunları ile ilgilenir. Her eczacı bu kuruluşa üye olmak zorundadır ve her ay ödeme yaparlar (aidat). Eczacılar ihtiyaç duyduklarında bu kurumdan kredi alabilirler. 5) Eczane olarak açılacak işyerinde aranan özellikler: Aranan özellikler Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin üçüncü bölümünde Eczane Yerleri ve Bölümleri başlığı altında verilmiştir.ilgili hükümler maddeleriyle birlikte aşağıda belirtilmiştir. Eczane Olarak Kullanılacak Yerin Özellikleri Madde 9- Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması; 6197 Sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuar kısımları müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Deprem, sel ve yangın gibi tabi afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir. Eczaneler, aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak; zeminleri ise karo mermer veya benzeri malzemeyle döşenecektir. Müşterilerin bekleme yerleri ve kapaklı dolapları ile banko ve çalışma masası zemin katta bulunacaktır. Sağlık kurumları bünyesinde açılacak eczaneler, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara ilaç verebileceklerinden, bodrum kat dışında herhangi bir katta açılmaları mümkündür.serbest eczane olacak yerin dış cephesinin ve kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması şarttır. Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı bulunamaz. Ancak, normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde 24 saat boyunca halkın serbestçe girip çıkabildiği belgelenen diğer yerlerde de, herkese ilâç satışı yapmak üzere eczane açılabilir. Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare, belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açamaz. Üniversiteler; ticarî nitelik taşımaksızın sadece eczacılık fakülteleri öğrencilerinin eğitimi amacı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmak şartı ile açılacak uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar." İlaç Yapma Bankosu 3

4 Madde 10- İlaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri, cam, fayans veya mermer olacaktır. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulacaktır. Laboratuar Kısmı Madde 11- İlaç yapmaya ayrılan laboratuar kısmında, majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulundurulacaktır. İlaç yapımında ve analizinde kullanılacak her türlü araç ve gereç, uygun bir yerde bulundurulacaktır. Laboratuarlarda akar su bulunması şarttır. Zehirli Maddelere Ait Dolaplar Madde 12- Bütün zehirli maddeler, Kodekse göre ayrılarak, ayrı dolaplarda bulundurulacaktır. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı boyalı olacak ve üzerine "şiddetli zehirler' diğeri yeşil renkte boyanacak ve üzerine "ayrı bulundurulacak zehirler' ibaresi yazılacaktır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiketlere isimleri yazılacak, ayrıca "şiddetli zehir" veya "ayrı bulundurulacak zehir" ibaresi yazılı bandroller yapıştırılacaktır. Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar çelik kasada saklanacaktır. Tadilat ve İnceleme Madde 13- Eczanede önemli tadilat yapılması istenildiğinde, ilgili sağlık müdürü veya görevlendireceği eczacılık şubesi yetkilisi tarafından eczanede gerekli inceleme yapılır. Rapor düzenlendikten ve eczanenin ruhsatnamesi sahip ve mesul müdürüne verildikten sonra, bölge eczacı odası ve mahallin en büyük sağlık amirliğince uygun görülmedikçe, eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapılamaz. Teknik İmkanlar Madde 14- Eczaneler, bulundukları yerdeki aydınlatma, su ve telefon gibi teknolojik imkanlardan faydalanmak zorundadırlar. Ecza Maddelerinin Saklanması Madde 15- Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri, hazır ilaçlar, aşı ve serumlar, Kodeksteki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak, gerektiği 9ibi saklanacaktır. Bu sebeple eczanenin iç ısısı da gerekli ölçüler içinde tutulacaktır. Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemeler bulunan şişelerin etiketleri, çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olacak; gerekirse, şişeye yağlı boya ile yazılacaktır. Bozulan ve kirlenen etiketler yenilenecektir. Eczanelerde Bulunması Mecburi İlaçlar Madde 16- Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Türk Eczacıları Birliği ile Sağlık Bakanlığı'nca her yıl hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece, her eczanede bulunması mecburidir. Bulundurmayan eczaneler eksiklerini tamamlayıncaya kadar il sağlık müdürlüğünce kapatılır. Eczane Levhası Madde 17- Eczanelerin cadde veya sokağa bakan cephelerine, eczanenin adı ile sahip ve mesul müdürünün isim ve soyadını gösterir levha konulur veya bunlar vitrin camına uzaktan okunacak şekilde yazılır. Bunun dışında, cadde, sokak ve kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulamaz. Asgarî ve azami ebatları muhtevası ve renkleri Türk Eczacıları Birliği'nce belirlendikten sonra 4

5 Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülecek standartlardaki ışıklı levhalar da, eczanelerin ruhsatında belirtilen giriş kapısının bulunduğu cepheye konulabilir." Nöbetçi Eczane Levhaları Madde 18- Eczaneler, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklandırılmış bir levha asmak zorundadırlar. Eczanenin Devri Madde 19- Bir eczanenin baka bir eczacıya devri işlemleri, il sağlık müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile bölge eczacı odası yetkilisi huzurunda yapılır. Durum, bir tutanakla tespit edilir. Ayrıca, Sağlık kurumları bünyesinde açılacak eczaneler, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara ilaç verebileceklerinden, bodrum kat dışında herhangi bir katta açılmaları mümkündür. Serbest eczane olacak yer, o bölgedeki halkın kullandığı, belediyelere ait ana cadde veya sokak üzerinde olacak; dış cepheleri ve müstakil kapıları yola bakacaktır. Mülkiyeti özel idare, özel hastane, vakıf veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait ve içerisinde özel ve resmi sağlık kuruluşu olan arsalarda, söz konusu kurumlarca gelir almak amacı ile inşa ettirilen iş yerlerinde eczane açılamaz. Üniversiteler, mediko sosyal ve/veya uygulama eczanesi açamazlar. Eczanede hassas, santigram veya kiloluk teraziler ayarları bozulmayacak şekilde ilaç yapma bankosu üzerinde veya ayrı özel bir masada bulundurulacaktır. İlaç yapmaya ayrılan laboratuar kısmında, majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulundurulacaktır. İlaç yapımında ve analizin de kullanılacak her türlü araç ve gereç uygun bir yerde bulundurulacaktır. Laboratuarlarda akar su bulundurulması şarttır. 6) Eczanede bulundurulması gerekli ve zorunlu ilaçların listesi: Laboratuarda bulunması gereken malzemeler şunlardır: -kilogram terazisi -santigram terazisi -vezin kutuları -dara ve kapları -çelik ve porselen spatüller -cam ve porselen havan -mezür(10cc,50cc,250cc,500cc) -cam balon(1000cc) -beherler( cc) -erlenler( cc) -cam huniler -cam bagetler -süzgeç kağıdı -amyant -şişe temizleme fırçaları -tahta maşa -ocak -kırmızı ve beyaz etiketler 5

6 -şişeler(50cc,100cc,150cc,250cc,500cc,1000cc) -pamuk kavanozları -kaşeler -temizlik bezleri Laboratuarda bulunması gereken maddeler şunlardır: -acetik acide -acetik acide glacial -acide benzoik -acide borik -acide clorhidrik dilue -acide citrik -acide lactik -acide oksalik -aceton -acide salisilik -P.A.B.A. -adi posat sabunu -adrenalin -aeter -afyon tentürü -alcol -amidon -carbonate de sodium -chloroform -chlorure de sodium -codein -codein phosphat -colodium elastik -esaus de anis -anestesin -eau de mentha -esans de mentha -eau de rose -axonge -teint de belladone -benzocain -ean oxigene -sulfate de zinc -beure de cacao -sol aliminium sous acetate -sol sous acetate de plomb -carbon medicinal -formaldehit -formal -glycerin -hint yağı -badem yağı -zeytin yağı -nitral de pilocarpin -borax -calcium lactale -camphre -rivanol -glycose -iode -calcium carbonate -dekstrose -dionin -distile su -efedrin HCl -luminal -ichtiole -iodur de potasium -iodur de sodium -luminal sodique -metamizol -bleu de metilen -rezorcin -thymol -tumenol -vazilen lipued -huile de cade -soufre -peru balsam -bicarbonate de soude -vazelin -lanolin 7) Majistral ilaç tanımı ve majistral tariflerin kullanılışı: Hekimin formülünü yazarak, eczacının mesleki bilgisini kullanarak eczane laboratuarında ürettikleri preparatlara majistral preparatlar denir. Majistral preparat yapımına başlamadan önce formüldeki maddelerin özellikleri incelenir. Birlikte kullanıldıkları halde istenmeyen bir durum meydana gelmesi yani geçimsizlik oluşmasında eczacı mesleki bilgisini kullanarak durumu düzeltmeye çalışır. Mümkün olmadığı taktirde hekimle görüşme sağlayarak formülde değişiklik yoluna gidilir. Formüldeki maddelerin dozları üzerinde dikkatle durmak gerekir.çocuk reçeteleri ve T.K.deki B ve C cetvelindeki maddeleri içeren formüldeki madde dozlarında çok dikkatli olmak gerekir.reçetedeki bir maddenin maksimal dozu (Bir maddenin vücutta toksik etki göstermeden alınabilecek en yüksek miktarı) aşması halinde, mutlaka hekimle görüşmeli ve reçete ya normal 6

7 dozda yapılmalı ve eczacı tarafından bu durum reçetenin bir kenarına belirtilip imzalanmak veya dozu aşan miktarın altı doktor tarafından çizilip el yazısı ile belirtildikten sonra imzalanmalıdır. İmzasız maksimum doz aşımları, sözlü olarak yapınız talimatı verilse bile yapılmaz. Formülün yapımına temiz ve intizamlı bir bankoda başlamak olabilecek bazı hataların önlemesi bakımından önemlidir. Majistral preparatın yapımında başından sonuna kadar daima uyanık, titiz ve dikkatli olmak, böylece beklenmedik endişelere sebep olmamak gerekir. Tartım sırasında terazinin dengesinin kontrollü olması, kefelerdeki kağıtları her reçete yapımında değiştirilmiş olması ve vezinlerde daima dikkatli olunarak bir hata yapmamaya büyük özen gösterilmelidir. Kefelerde kullanılan kağıtlar pürüzsüz olmalı veya kağıdın parlak yüzünün üste gelmesine dikkat edilmelidir. Terazide tartım bittiği anda vezinler tekrar kontrol edilerek kutusuna kaldırılmalıdır, böylece dış etkenlerden oluşacak kirlenme, paslanma gibi olayların önüne geçilerek, gerçek ağırlıkların değişmemesi sağlanmalıdır. Madde kavanozları tartım yapılır yapılmaz yerine kaldırılmalı, kapakları kapalı tutulmalı, içinde spatül gibi malzemeler unutulmamalıdır. Özellikle sıvı madde kavanozlarını kullanırken etiketin daima avuç içine alınarak kirlenmesi önlenmelidir. Kavanozların raftan alınması, tartılması ve tekrar yerine kaldırılması sırasında etiketlerin üç kez gözden geçirerek bir hata yapmamaya özen gösterilir. Tartıma formüldeki en küçük miktardaki madde ile başlanır. Özellikle toz karışımlar hazırlanırken havana konulan ilk madde miktarı kadar diğer maddelerden ilavelerle homojen karışım elde edilmeye çalışılmalıdır. Havanda çalışma esnasında havan elinin daireler çizerek kullanılmalı böylece en iyi öğütme ve karıştırma sağlanmalıdır. Laboratuarda çalışma esnasında formüldeki maddelerin özellikleri dikkate alınarak malzeme seçiminde isabetli olmalıdır. Kullanılacak madde tahrip gücü yüksek ve boyama özelliği olan renkli bir madde ise saat camında tartım yapılır ve cam havan kullanılır. Metallerle geçimsiz maddelerle çalışılırken çelik spatül yerine porselen spatül kullanılır. Açık alevden parlama özelliği gösteren maddelerle çalışılırken, eğer ısı gerekiyorsa sıcak su banyosunda çalışılır. Yapılan preparat solüsyon şeklinde bir preparat ise mutlaka süzgeç kağıdından süzülerek şişelenir ancak; içinde eterik yağ içeren solüsyonlar süzülmez veya çok gerekirse süzgeç kağıdı dışında bir süzücüden geçirilebilir. Süspansiyon tipi preparatlar ise süzülmeden şişeye alınırlar. Çünkü süspansiyonlar içinde erimemiş katı maddeler bulunan iki fazlı preparatlardır. Süzülecek olursa aktif maddeler süzücüde kalır. Ayrıca üzerinde mutlaka "kullanmadan önce çalkalayınız" etiketi yapıştırılır. Böylece aktif maddenin homojen olarak dağılımı sağlanabilir. Preparatı en uygun biçimde ambalajlamalı, hastanın kullanımında güçlük çekmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Preparatın dahilen kullanılması halinde beyaz etiket yapıştırılır. Dahilen kullanılan preparatlar ağızdan alınan ve kanda konsantrasyon yükselterek etki gösterenlerdir. Enfüzyon, dekoksiyon, şurup, limonata, posyon, süspansiyon, emülsiyon tipi preparatlara beyaz etiket yapıştırılır. Haricen kullanılanlara ise kırmızı etiket yapıştırılır. Bütün göz, kulak, burun damlaları cilt üzerinden kullanılan losyon ve pomatlar, vajinal ve rektal yoldan kullanılan supozituvar, ovul ve lavmanlar, enjektable preparatlar, ağız içi hastalıklarında kullanılan kollituvarlar, gargaralar ve diş preparatları ve şampuanlar haricen kullanılan preparatlar bu gruptandır. Majistral preparatlar S.S.Y.B.nin eczacılar için öngördüğü majistral fiyat tarifesine göre fiyatlandırılırlar ve ilaç reçete kayıt defterine kaydedilir. Preparatın etiketi dikkatle tayin edilip 7

8 (kırmızı veya beyaz), üzerine düzgün bir yazı ve itina ile (mümkünse daktilo ile) hastanın adı, soyadı, cinsiyeti, doktorun adı, reçete kayıt numarası, tarihi ve ilacın kullanılış şekli yazılmalıdır. Hazırlanan reçete eczanenin mührü ile mühürlenmelidir. Tedavi başlangıcında ve devam süresinde yapılması gerekenler şunlardır: İlaçların kullanılış şekli hastaya anlayabileceği bir dilde açıklanmalıdır. Hasta kullandığı ilaçtan mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak ister. Hastaya etiketin üzerindeki dozun aşılmaması gerektiği anlatılmalıdır. Ayrıca gerekli durumlarda "Kullanmadan Önce Çalkalayınız" etiketi de hastanın, ilacın üstünde yüzen veya dibe çökmüş halde madde içeren bir preparatı kullanmasını önler. Hastaya ilacın kullanılması hakkında mümkün olduğu kadar etraflı ve açık bilgi vermek gerekir. Hastanın ilacı yerinde ve zamanında kullanması da çok önemlidir. Rektal olarak kullanılacak bir supozituvarı yutması veya içilecek bir posyon ile friksiyon yapması, uyku getirecek veya dikkat dağıtacak bir ilacı sabah alması, sindirim düzenleyici bir ilacı yemekten sonra alması vb. gibi hataları yapmaması için hasta uyarılmalıdır. 8) Müstahzar tanımı, eşdeğer ( muadil) ilaç tanımı: Müstahzar: Endüstriyel işleme tabi tutularak hazırlanan ambalajlı, hazır ilaçlara denir. Endüstrinin gelişmesiyle droglar fabrikalarda işlenip standart ilaç formları halinde hazırlandı. Bu üretimde standardizasyonda birinci basamağı oluşturdu. Bununla birlikte eczacıların öneminin kalktığı düşünülse de eczacılar sağlık hizmetinin hastaya ulaştırılmasında ve halk ile bire bir iletişimde, halkın bilinçlendirilmesinde temel sağlık elemanıdır. Aynı veya karşılaştırılabilir standartlara uyan, aynı etken madde veya maddeleri aynı miktarda içeren, aynı yolla uygulanan, aynı farmasötik dozaj şeklindeki ilaçlar farmasötik eşdeğerdir. Farmasötik eşdeğer ilaçlar, miktar, kalite, saflık ve kimyasal yapı bakımından aynı veya benzer standartlara uymak zorunda olmalarına karşın renk, tat, şekil, ambalaj, içerdikleri prezervatifler ve miyad açısından farklı olabilirler. Doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından "... ilacı yerine... ilacını veriyorum. Farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak kaşeleşip imzalanması şarttır. STAJ YAPILAN ECZANEYE AİT BİLGİLER 1) Eczanenin konumu ve bu konumun hasta potansiyeli açısından değerlendirilmesi: Staj yaptığım eczane Çankaya semtinde Sancak mahallesi Tiflis Caddesi 213. sokak 1/A adresindeki Gökhan Yılmaz Eczanesi adlı eczaneydi. Eczacının güler yüzlü, bilgili, yardımsever ve hastaya yaklaşımının sıcak olması sayesinde açılalı kısa bir zaman olmasına rağmen eczane civarda en çok bilinen ve hasta karşılayan eczanelerden biri idi. Eczane yerinin ana cadde üzerinde olmaması nedeniyle hasta çeşitliliği azdı. Hastalar genellikle çevrede bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojmanları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Lojmanları, Lojmanda kalmayan Askeriye mensupları, Emniyet mensupları, Civarda kendi işyerleri olan esnaflar, emekli memurlar ve bunların yakınlarıydı. Gelen reçeteler genellikle bir üst sokaktaki sağlık ocağından reçetelenmiş olan mevsime bağlı grip, alerji gibi hastalıkların ilaçlarıyla, rapora tabi 8

9 tansiyon, kalp ilaçlarını, ilaveten yakında bulunan tüp bebek kliniğinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin ihtiyaç duyduğu ilaçları kapsamaktaydı. Ayrıca daha uzak sağlık merkezlerinde tedavi gören civar sakini hastalarımız da reçetelerini bu eczaneden yaptırıyorlardı. Yatan hasta reçetesine nadiren rastlanıyor, ayrıca ıtriyat ve kozmetik ürünler almak için gelenler de oluyordu. 2) Çalışan personel sayısı ve kişilerin görev dağılımı, bu kişiler için yapılan yasal işlemler: Staj yaptığım eczanede Eczacı haricinde bir kalfa, bilgisayarla ilgilenmesi için bir sekreter ve bir çırak olmak üzere üç kişilik personel mevcuttu. Kalfa, eczacı olmadığında ya da meşgul olduğunda hastalarla ilgilenir, Kupürlerin kesilmesi gibi reçete işlemlerini yapar, ayrıca eczanenin genel stok kontrolünde ve ihtiyaç duyulan ilaçların belirlenmesinde eczacıyla beraber çalışırdı. Sekreter, anlaşmalı olan resmi kurumlardan reçeteli gelen hastaların reçetelerinin internet ortamında kurumlara aktarılması ve sağlık karnelerinin kontrolü başta olmak üzere bilgisayarda yapılması gereken hesap gibi işlerden sorumlu idi. Çırak ise eczanenin genel temizlik işleri, ilaçların paketlenmesi, bankada yapılacak küçük ödemeler gibi işlerle uğraşır. Kalfa, sekreter ve çırak eczane sahip veya mesul müdürünün mesuliyeti altında çalışırlar. Personelle ilgili bilgiler eczanedeki personel defterinde kayıtlı tutulur ve teftişlerde ibraz olunur. Personel defteri personelin durumunu gösteren belgedir. Personele ait sayfada yeni çekilmiş bir fotoğrafı, işe giriş ve çıkış tarihleri ile hüviyet bilgileri kaydedilir. Personelin SSK sigortaları yapılır ve primleri her ay ödenir. Çalışanlar SSK lı, eczacı ise Bağ-Kur ludur. 3) Eczanenin bölümleri ve bu bölümlerin fonksiyonları: İdeal bir eczanede şu bölümler bulunmalıdır; İlaçların bulunduğu bölümde hastalar karşılanır. Reçete işlemleri yapılır. Raflar ve banko bu bölümde bulunur. Eczaneye gelen hastaların oturup dinlenmesi için bir hasta köşesinin bulunması yararlıdır. Bunun dışında hastanın sorunlarını ve şikayetlerini dinlemek ve anlamak için sakin, rahat bir hasta bölümünün bulunması hastanın huzuru için gereklidir. Her eczanede bir laboratuvar bulunması gerekir. Stoklu ilaçlar için bir depo gerekli olabilir. Eczanede bunlardan başka kozmetik ve parfümeri, tuvalet ve lavabo bölümleri bulunmalıdır. Staj yaptığım eczane depo haricindeki bölümleri kapsıyordu. Eczanenin Ankara gibi bir büyükşehirde bulunması nedeniyle stoklu ilaca ihtiyaç duyulmuyordu. Tükenen ya da nadiren reçetelenen bir ilaç reçetesi geldiği taktirde anlaşmalı ecza deposuna telefon yada fax yoluyla istek bildiriliyor ve en geç 1 saat içinde temin ediliyordu. 4) İlaçların yerleştirilme düzeni: Ülkemizde eczaneler ilaçlar genellikle şu sistemler düşünülerek yerleştirilirler. * Alfabetik yerleştirme sistemi: İlaçların isimlerinin başharflerini dikkate alarak yapılan bu yerleştirme ile yabancı elemanların güçlük çekmeden, aradıkları ilacı bulabilmeleri mümkün olur. * Farmakolojik yerleştirme sistemi: Bu sistem ilacın dengeli tüketimini sağlar. Eczacının bilgisini yenilemesi, her çıkan yeni ilaç hakkında detaylı bilgi edinmesi ve hastaya ilaç tedavisinde daha isabetli seçim 9

10 yapılabilmesi bu sistemle mümkün olur. Bu yerleştirmede ilaçların etkileri dikkate alınır. Staj yaptığım eczane de bu sisteme göre ilaç yerleştirmekteydi. Ancak merhemler ya da şuruplar gibi farmasötik şekiller kendi aralarında farmakolojik sıra oluşturacak şekilde kendilerine ait rafa yerleştirilmişti. * Firmalara göre yerleştirme sistemi: İlaçların imal edildikleri fabrikalara göre yapılan bu yerleştirmeden daha çok ecza depolarında yararlanılır. 5) İlaçların saklanma koşulları: İlaçların kullanılacağı güne kadar bozulmadan korunabilmesi için uygun koşullarda saklanması gerekir. Bunun için ısı ve rutubet önemli bir etkendir. Değişik ilaçlar değişik ısılarda saklanmalıdır. Işıktan etkilenen ilaçlar güneş görmeyecek şekilde ve koyu renk şişelerde muhafaza edilirler. Oda ısısında (25º C derece) saklanması gereken ilaçlar vitrinden uzak serin bir yere konur. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar da vardır. Bunlar suppozituvarlar, ovül ve lavmanlar, ısı ile dozu değişen veya bozulan aşı ve serumlardır. Bütün farmasötik ilaç şekilleri nem almayacak temiz ve kuru bir yerde saklanmalı, ambalajının zedelenmeyeceği bir şekilde korunmalıdır. İlacın sadece eczanede değil eczane dışında da korunması önemlidir. Aşı, serum ve bazı solüsyonların eczaneden hastaya ulaştırılmasında soğuk zincir kurallarına uyulması şarttır. Bunlara ilaveten kırmızı ve yeşil reçete ile verilen ilaçlar eczanenin arka kısmında çelik kasa içinde saklanır. Sonuçta ilaçlar eczanenin ön kısmında bulunan dolaplarda, buzdolabında ve arkada çelik kasa içinde saklanmaktadır. 6) Kullanımı süreli olan ilaçlar için alınan önlemler: Kullanım süresi bitmiş ilaçların satılması kesinlikle yasaktır.eczanede miyad kontrolü devamlı yapılmalı, miyadı yakın ilaç önce satılmalı ve süresi geçmiş ilaç varsa çevreye zarar vermeden, çevre sağlığına dikkat edilerek gerekli birimlerle temasa geçip imha edilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca kırmızı ve yeşil reçete ile verilen ilaçların son kullanma tarihleri geçmiş ise o bölgede bulunan Sağlık Müdürlüklerinin yetkili kurumlarına başvurup iade edilmelidir. Raporla verilen ilaçlarda raporun bitimine yakın bir süre kalmışsa reçetede yazan miktar değil sadece kalan raporlu güne yetecek kadar ilaç verilebilir. Raporun bitimine bir ay kala yeniden rapor alınmalıdır. Böylece ilaç israfı önlenir, ilaçların güvenli kullanımı sağlanır. 7) Zehirli ve ayrı bulundurulacak ilaçlar: Eczanede bulunan bütün zehirli maddeler, kilitli bir dolapta muhafaza edilir, bu maddeler T.K. nin B Cetvelinde kayıtlıdır. Bu maddelerin konulduğu dolaplar kırmızı boyalı ve üzerinde "şiddetli zehir" veya "toxique" yazılı olmalıdır. Maddelerden toz olanlar cam kapaklı geniş ağızlı kavanozlarda, sıvı olanlar da cam kapaklı şişelerde muhafaza edilirler. Kavanoz veya şişeler üzerinde beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile isimleri yazılmış etiketler bulunmalıdır. Ayrıca her kavanoz veya şişe üzerinde "şiddetli zehir "veya "toxique" ibaresi bulunan etiketler de yapıştırılmış olmalıdır. Ayrı bulundurulacak maddeler ise T.K. nin C cetvelinde kayıtlıdır. Bu maddelerin konulduğu dolap ise üzeri yeşil boyalı ve üzerinde "ayrı bulundurulacak" veya "aseparer" yazılı olmalıdır. Madde kavanozları veya şişeler cam kapaklı olup, üzerine beyaz zemin üzerine yeşil yazıyla isimleri yazılmış olmalıdır. Ayrıca üzerine "ayrı bulundurulacak" veya "aseparer" ibaresi bulunan etiketler de yapıştırılmış olmalıdır. 10

11 B Cetveli (toxıc) -Acidum arsenicosum -Hyoscyami folium -Adrenalinum -Liquor kalii arsenitis -Aethylmorphini hydrochloridum -Lobelini hydrochloridum -Apomorphini hydrochloridum -Morphini Hydrochloridum -Arecolini hydrochloridum -Natrii arsenas -Atropini sulfas -Natrii methylarsinas -Belladonae folium -Neosalvarsan -Bromoformium -Nitroglycerinum solutum -Bromum -Oleum phosphoratum -Cantharis -Opium -Chloroformium pro narcosi -Opium concentratum -Cocae folium -Opium pulveratum -Cocaini nitras -Pastilli hydrargryri chloridi -Codeini phosphas -Pastilli hydrargryri oxicyanidi -Codeinum -Phosphorus -Colchicinum -Physostigmini salicylas -Colchici semen -Pilocarpini hydrochloridum -Diacetylmorphini hydrochloridum -Pilocarpini nitras -Digitalinum -Scopolamini hydrobromidum -Digitalis folium -Solutio digitalini -Emetini hydrochloridum -Strophanthinum -Extractum belladonnae -Strophanthi semen -Extractum hyoscami -Strychini nitras -Extractum opii -Strychini sulfas -Extractum strychni -Strychini semen -Homatropini hydrocloridum -Tinctura opii -Hydrargyri cloridum corrosivum -Tinctura opii crocata -Hydrargyri iodidum -Tinctura strophanthi -Hydrargyri oxycyanidum -Tinctura strychni -Hydrargyri oxidum flavum -Veratrinum -Hydrargyri oxidum rubrum -Yohimbini hydrochloridum -Hydrargyri salicylas -Hydrastinini hydrochloridum C cetveli -Acentanilidum -Hydrargyrosi iodidum -Acidum aceticum -Hydrastidis rhizoma -Acidum agaricinicum -Acidum chrysophanicum -Acidum nitricum crudum -Ipecacuanhae radix -Acidum nitricum fumans -Kalii hydroxidum -Acidum phosphoricum -Kalii stibyli tartras -Acidum picricum -Liquor cresoli saponatus -Acidum sulfuricum -Liquor kalii hydroxidum -Acidum sulfuricum crudum -Liquor natrii hydroxidum -Acidum trlchioraceticum -Injectabile coffeini -Acidum chromicum -Lodoformium -Acidum chrysophanicum -İodium -Lobeliae herba -Aethyli bromidum -Methylsulfonalum -Amylii nitris -Natrii cacodylas -Aqua laurocerasi -Natrii hydroxidum -Aqua zinco-cuprica -Natri nitras-argenti nitras -Oleum chenopods anthelminthici -Argenti nitras cum kalii nitras -Oleum hydnocarpi -Barbitalum -Oleum sinapis 11

12 -Barii chloridum -Potasium hydroxyde -Benzocainum -Papaverin HCl -Bromadalum -Paraldehyd -Bromisovalum -Phenacein -Calcium hypophosphitum -Phenobarbital -Carboni tetrachloridum -Phenol phtalein -Chinidini sulfas -Phenol -Chlorali hydras -Plumbi acetas -Coffeinum -Saccharin -Coffeinum cum natrii benzoate -Santonin -Coffeinum cum natrii salicylate -Scillae bulbus -Cotarnini chloridum -Secale cornohum -Creosotum -Sirop de belladon -Creosolum crudum -Sirop de codein -Cupri sulfas -Sipor de oipum -Cupri sulfas crudum -Sol. adrenalin -Ephedrini hydrochloridum -Sol. formaldehid -Euphorbium -Sol.sous acetate de plombe -Extractum filicis -Sulfanol -Extractum scillae -Tinctura de belladone -Extractum fluidum hydrastidis -Teinture de colchisi -Extractum fluidum ipecacuanhae -Teinture de digitale -Extractum fluidum secalis cornuti -Teinture de hyocyami -Filicis rhizoma -Teinture de iode -Guaiacolum carbonatum -Teinture de lobelia -Guaiacolum liquidum -Teinture de scillae -Gutti -Zinci chloridum -Hydrargyrosi chloridum -Zinci sulfat 8) Eczanede bulunan araç ve gereçler: Türk Kodeksi'ne göre eczanelerde bulunması gereken araçlar ve gereçler şunlardır: -Alkometre -Amyantlı tel levha -Asma saat -Ayırma hunisi -Ayrı bulundurulacak ilaçlar dolabı -Balon(adi) -Balon(ölçülü,kapaklı) -Bıçak -Büret -Cam çubuk Dansimetre(sudan ağır ve sudan hafif mayiler için) -Defter(reçetenin kaydına mahsus kopya defteri) -Defter(demirbaş eşyanın kaydına mahsus) -Defter(muavin, kalfa ve çırakların kaydına mahsus) -Drogların muhafazasına mahsus teneke veya tahtadan kutular -Kavanoz(cam, geniş ağızlı ve kapaklı, muhtelif büyüklükte) -Kepçe(delikli) -Kepçe(deliksiz) -Kodeks -Makas -Mantar sıkmaya mahsus alet -Şuruplarda esanslara vesaireyse mahsus,sıkı kapaklı, çeşitli büyüklükte şişeler(cam kapaklı) -Mühür(reçetelere mahsus,adresli, büyük) -Mühür mumu -Normal damlalık -Otoklav(asgari 15 cm kutrunda) -Ovul makinesi(5 ve 10 g'lık) -Perkolatör -Petrol ocağı(primus sisteminde) -Pipet 12

13 -Eczane sahip veya mesul müdürün oval şekilde çerçeveli bir fotoğrafı -Elek(demir tel), tam seri -Elek(iplik), 5,6 no -Elek(ipek)6 no -Epruvet(dereceli) -Erlenmeyer balonu -Fırça(şişeleri temizlemek için) -Havan(tunç, büyük kutrunda) -Huni(cam, muhtelif büyüklükte) -Huni(sırlı) -Huni(musluklu iki kulpluk) -Istampa -İspirto lambası -Kaçarol -Kadeh(dereceli) -Kapsül(porselen) -Kapaklı enfüzyon kapları -Kasa -Termometre( derece) -Zehirli ilaçlar dolabı -Kaşık(kemik) -Yangın söndürme cihazı -Piset -Sac ayak -Saçma(şişeleri temizlemek için) -Silgi bezleri(temiz) -Sıcak hava fırını -Spatül(çelik) -Spatül(kemik) -Su banyosu -Süzgü(ince delikli) -Süzgeç kağıdı(çeşitli büyüklükte) -Şaf(supozituvar) makinesi -Tahta maşa -Tecrübe borusu -Tencere(sırlı topraktan) -Tencere(sırlı) Terazi(mg tartan, 50 g'den 0.5 mg'a kadar, hassas vezinli) -Terazi(santigramlık) Terazi(10 kiloluk) -Turnusol kağıdı(mavi ve kırmızı) -Kaşe aleti -Bilgisayar -Formüller 9) Eczanede bulunan kaynak kitaplar ve bunların kullanımı: Eczanede bulunması gereken kaynak kitaplar şunlardır: Türk Eczacıları Birliği'nin çıkardığı Eczacılık ile ilgili yasa yönetmelik ve bilgiler kitapçığı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasa, yönetmelik ve kanunları içerir. Türk Eczacıları Birliği'nin çıkardığı o senenin mali yılı bütçe uygulama talimatı hasta tedavilerinde (Yurt içi ve yurt dışı tedavileri v.b.) izlenecek yolları ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların temini hakkında bilgi verir. Rapora giren ve girmeyen; bedelleri ödenen ve ödenmeyen preparatların, hasta katılım payından muaf ilaçların listeleri, kurumlarla imzalanacak sözleşmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler bulunur. Yeni tarihli Türk Farmakopesi her eczanede bulunmalıdır. O seneye ait vademecum, ilaçlar hakkında en kapsamlı bilgiyi içeren kitaptır. Bu kaynak kitap ilaç prospektüslerinin özeti ve muadillerini içerir. Farmalist de eczacılar için önemli bir kaynaktır. Majistral tarife T.E.B. Merkez Heyetinden ve Bölge Eczacı Odalarından temin edilir. 13

14 Ayrıca Prof. Dr. Oğuz KAYAALP in Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji adlı kitabı da eczanelerde bulunması Yararlı bir kaynaktır. 10) Reçete tipleri (normal, kırmızı, yeşil, yatan hasta reçeteleri, v.b.) hakkında bilgi: Reçete: Hekim, veteriner hekim, diş hekimi tarafından hastalıklardan korunmak, teşhis koymak ya da tedavi amacı ile farmasötik teknolojiye ve farmakolojik bilgilere dayalı bir veya birkaç ilaç içeren belgedir. Reçete dört kısımdan oluşur. i-superscription(başlangıç): "Alınız" anlamına gelen R;Rp;P;H;Rx işaretlerinden biri ile başlar. ii-inscription(yazılış): İlaçların farmasötik formülleri ve dozlarının yazıldığı asıl reçete kısmıdır. iii-subscription(yapılış): İlaçların galenik şekil ve yapılışları ayrıca; tarifler, ilaç ve hasta ile ilgili açıklamalar veya bunların kısaltılmış şekillerini içerir. iv-instruction(kullanılış):latince Signature veya Signa kelimelerinin kısaltılmış şekli olan Sig. veya sadece S. işaretinden sonra reçetedeki ilaç veya ilaçların nasıl kullanılacağı, ne zaman ve ne miktarda alınacağı belirtilir ve tarifleri yapılır. İlaç; Tek veya terkip halinde koruma veya teşhis için kullanılan ve hasta üzerinde tedavi edici etki gösteren preparatlara denir. Reçete kontrollerinde beş kural yöntemi uygulanır. Bunlar tarih, protokol, kaşe, imza, mühürdür. Bütün reçetelerde bu temel beş kurala dikkat edilir. Bunun dışında reçete arkasına hastanın imzasının atılıp atılmadığına bakılır. Reçetede ilaç doğru mu yazılmış, kaçlık formu yazılmış (miligramı, erişkin veya pediyatrik formu, forte, SR vs.) kontrol edilir. Eğer belirtilmemişse en küçük ve en ucuzu verilir. Örneğin reçetede sadece APRANAX yazılmışsa fort'u değil normal formu ve 10'luk tableti verilir. Muadil ilaç verilecekse en ucuzu verilir. Verilen muadil reçetede yazan ilaçtan daha yüksek fiyatta ise fiyatı asıl verilecek olan ilacın fiyatına indirilir, muadil kaşesi basılır ve eczacı tarafından paraflanır. Recetelerde Doz Ve Kalem Sınıflandırılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Ayakta tedavide yazılan reçetelerde beş kalem ilaç ve on günlük tedavi dozu ödenecektir. Yatan hasta reçeteleri beş günlük maksimal tedavi dozunu geçmeyecektir; bu reçetelerde kalem sınırlaması yoktur. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Lİstesi'nde yer alan ilaçlarda Sağlık Kurulu Raporu olması koşulu ile doz ve kalem kısıtlaması yoktur. Sindirim sistemi ülserleri, mantar hastalıkları ve yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidler (izotretionin, asitretin) iki aylık tedavi dozu yazılabilir. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi'nde yer almamakla birlikte, Sağlık Kurulu Raporu'nda uzun süreli kullanımı belirtilen ilaçlarda hasta katılım payı almak koşuluyla bir aylık tedavi dozu yazılabilecektir. 14

15 Sağlık Kurulu Raporu'na dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-a gibi) ilaçlar ile kolostomi torbaları en fazla ikişer aylık ihtiyacı karşılamak üzere reçetelenebilir. Hayati önemi olan kuduz, hepatit-b ve tetanoz aşılarının "sağlık kurulu raporu" almaksızın hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında hasta katılım payı alınmadan aşı ücretinin tamamı, hastanın kurumunca ödenir. Bunların dışında kalan aşı bedelleri ise ödenmez. Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur. Ancak, ilacın kullanılmasının gecikmesinden dolayı hayati tehlike doğacak hallerde hastane eczanelerinde bulunmama nedeniyle dışarıdan aldırılan ilaçların bedelinin ödenebilmesi için, yatan hasta reçetesine yazılması gerekmektedir. Emekliler için ise Emekli Sandığı reçetesi kullanılır. Bu reçeteler, kendinden kopyalı iki nüsha olacak ve üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Reçete iki nüsha olarak ilacı verecek eczaneye gönderilecek ve eczanece işleme tabi tutulan reçete nüshalarının bir kopyası mutlaka (emekliler hariç) klinikteki hasta dosyasına konulacak, asıl nüsha ise ilacı veren eczanelerce ilgili kurum veya kuruluşa verilecektir. Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimal tedavi dozunu geçemeyecektir. ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda doz bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür. Gerek ayakta gerek yatarak tedavilerde düzenlenen reçetelerin tahakkuk memurlukları ve saymanlıklarca hasta sevk kağıdı yapılan muayene-tetkik-tedavi ve ait olduğu hastane faturaları ile ilgisinin kurulması zorunludur. Yatan hasta reçetelerinde beş günlük maksimal doz uygulamasına dikkat edilmelidir. Yatan hasta reçetelerinde kalem sınırlaması yoktur. Reçetelere en çok beş kalem ilaç yazılır ve her bir kalemin kutu, flakon, tüp vb. şekillerdeki miktarı on günlük tedavi dozunu geçmez. Her bir kalem ilaçtan reçeteye bir adetten fazla yazılmaz. İlaç verilmesinde genel kural en fazla beş kalem ilaç, on günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeye yazılmasıdır. Ancak bir kutu ilacın on günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilir. Örnek-1: Hasta (A) ya on günlük tedavi süresi için orjinal ambalajında 20 adet draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam iki adet kullanılması öngörülen bu ilaç 10 günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu yazılabilecektir. Örnek-2: Hasta (B) ye hekim tarafından orjinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen 7 günlük antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu 5 günü karşıladığına göre, bir haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilir. Örnek-3: Hasta (C) ye orjinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen 500 mg.lık antibiyotik yazılmış olsun. Hekim tarafından 10 günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu taktirde hastanın reçetesine bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilir. Resmi sağlık kurumu ve kuruluş tabiblerince hasta reçeteleri bu esaslara uygun olarak düzenlenecektir. 15

16 İstisnalar: a) Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi başlıklı kronik böbrek hastalıkları ekinde yer alan ilaçlarda, b) Ameliyat sonunda düzenlenen reçetelerde, yukarıda belirtilen şartlar aranmaz. c) Sindirin sistemi ülserleri, mantar hastalıkları ve yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yanlız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoitler (izotretionin, asitretin) iki aylık, d) "Hasta katılım payından muaf ilaçlar" listesinde yer almamakla birlikte, hasta katılım payı ilgililerden alınmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporuyla onaylanan ilaçlarda bir aylık, e) Yurt dışından getirtilecek ilaçlarda üç aylık tedavi dozu yazılabilir. Reçetede örnekleri ekler kısmında gösterimiştir. 11) Eczaneye gelen kurum reçetelerinde ( Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK, Askeri ) izlenecek yol ve dikkat edilecek noktaların örnekler üzerinde açıklanması: İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört işgünü içinde öncelikle anlaşma yapılan eczanelerden temin edilecektir. bu sürenin dışında gelen müracaatlarda reçete içeriği ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Ayakta ve meskende yapılan tedaviler sonucu gerek görülen ilaçların anlaşmalı eczanelerden alınması halinde, eczanece yapılacak indirim miktarı düşüldükten sonraki indirimli ilaç bedellerinin hasta katılım payına tekabül eden kısmı hastalardan peşin olarak alınacak, geri kalan kısmı için fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir. Örnek: Memurun alacağı ilaç bedelinin TL. Olduğunu varsayalım. Eczane anlaşma gereğince %5 ıskonto miktarını düştükten sonra TL'nin %20'sini ( TL) memurdan alarak, kalan TL'yi memurun kurumuna fatura edecektir. Anlaşmalı eczane bulunmaması veya anlaşmalı eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczaneden temin edilememesi durumunda, anlaşma yapılmayan herhangi bir eczaneden memur tarafından alınan ilaç bedelinin %80'i (hasta katılım payı bulunmayan ilaçlarda tamamı) ilgili memura ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilecek ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir. Emekli Sandığı'nın düzenlediği fotokopili sağlık karnelerinde, ayakta ya da yatan hasta reçetesi biçiminde ayrım olmadığından, yatan hasta reçetelerine reçeteyi yazan hekim tarafından "Hastanede Yatmaktadır" ifadesinin yazılması, hastane eczanesinde bulunmayan ilaç için "Kendisi veya Benzeri Yoktur" kaşesinin basılması, hastane eczanesinin olmaması durumunda, bu hususun belirtilerek yetkili kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. Emekli Sandığı ile anlaşması bulunan eczacıların reçeteleri karşılarken Emekli Sandığı sağlık karnesi olup olmadığına mutlaka bakmaları ve reçetenin sağlık karnesinde kayıtlı olmasına dikkat etmeleri gerekir. 16

17 12) Raporla verilmesi gereken ilaçların genel sınıflandırılması ve örneklerle açıklanması: Bazı ilaçlar raporsuz verilemez. İlaçları raporla verilmesi gereken hastalıklar şunlardır: -Tüberküloz (rifampisin ve kombinasyonları) -Kanser (antineoplastik ilaçlar) -Kronik böbrek hastalıkları (glukokortikoitler, eritropoietin) -Akıl hastalıkları (lityum karbonat, imipramin) -Organ nakli (immünosupresif ilaçlar) -Kalp ve damar sistemi hastalıkları (nitrogliserin,diltiazem) -Antikoagülan ilaçlar (varfarin) -Romatizmal kalp hastalığı profilaksisi (depo penisilinler) -Romatoid artrit (glukokortikoitler) -Diabetes mellitus ve diabetes insibitusun tedavisi (vazopresin) -Kronik nörolojik hastalıklar (karbamazepin, difenilhidantoin) -Göz hastalıkları (adrenalin,pilokarpin tuzları) -Bronşiyal astıma (efedrin,ketotifen) -Konjenital metabolizma hastalıkları (düşük fenilalaninli mama) -Otoimmün hastalıkları (kolsişin,colchicum) -Tiroid-paratiroid-hipofiz ve surrenalin kronik hastalıklar -Kronik karaciğer hastalıkları -Kronik bağırsak hastalıkları -Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları (fibrinojen IG'ler) -HIV enfeksiyonları (spesifik AIDS ilaçları) -Eradikasyonu gereken sıtma, lepra, leismanyosis (kaleazar) gibi hastalıklar. Rapor iki yıl süre için verilir. İlaçlar ise üç aylık doza göre verilir. Örneğin; kalbinden problemi olan raporlu bir hastanın reçesinde antihipertansif bir ilaç olan "Enapril 10" adlı ilaç yazılı olsun. Bir kutu ilaç 20 tablet içerdiği için ve üç aylık süreye göre ilaç verileceğinden bir reçete ile hasta 5 kutu ilaç alabilir. 4 kutu ilaç verilirse 20x4=80 tablet eder, 90 günlük süreyi doldurmaz.5 kutu ilaç 20x5=100 tablet eder ve 90 günü tamamlar.verilen birkaç kutu ilaç üç aylık süreyi doldurmuyor ve geriye 1 günlük bir süre bile kalıyorsa hastaya bir kutu fazla ilaç verilir. Bir başka örnek hiperlipidemisi olan bir hastaya Zocor ilacı yazılmış olsun. Bir kutu içinde 28 tablet olduğuna göre 3 kutu ilaç günde bir tabletten 3x28=84 tablet eder. 90 günü doldurmasına 6 gün vardır. 4 kutu ilaç verilebilir. 4x28=112 tabletten 90 günü doldurur. Eğer hastanın rapor süresini doldurmasına 35 gün kalmışsa bu durumda üç aylık süre değil sadece 35 günlük süre esas alınır. Raporlu hastaya sadece raporunda yazılı hastalıkların ilaçları verilebilir. 13) Eczanede bulunan klasik ( merhem, tablet, kapsül v.b. ) ve modern ( uzun etkili tabletler, transdermal yamalar v.b. ) dozaj şekillerinin örneklerle açıklaması: Klasik Dozaj Şekilleri: Merhem: Unguentum, pommade, ointmets, salbe adı ile de bilinen bu grup ilaçlar haricen sağlam veya yaralı cilt üzerine doğrudan doğruya veya steril bir tampon ya da bir bez yardımı ile uygulanan tek veya çok fazlı (süspansiyon, kolloid, emülsiyon veya emülsiyonsüspansiyon şeklindeki) yarı katı şekilli ilaçlardır. Katı ve sıvı yağlar, yağ asitlerinin esterleri, doğal ve sentetik mumlar, yüksek karbon sayısında alkoller, sentetik polimerler, parafin hidrokarbonları veya bunların uygun oranlardaki karışımları ile hazırlanır. Başlıca iki kısımdan oluşur. Etken madde(ler) ve sıvağ (baz, excipient). Krem: Cream, creme adı ile bilinen kremler haricen yerel olarak deri üzerine tedavi edici olarak cildi güzelleştirmek amacı ile uygulanan ve genellikle su içinde yağ (yağ/su) sistemleridir. Farmasötik teknoloji yönünden kremler emülsiyon şeklindeki preparat grubundandır. Yumuşak, kolay uygulanabilir kıvamdadır. Kozmetik alanda temizleyici ve 17

18 koruyucu olarak tercih edilirler. Cildi güneş ışığından koruyan kremler, temizleyici kremler, elayak kremi ve yüz kremi vb. şeklinde gruplanır. Tablet: Tabulettae, tablettes, comprim s, adı ile bilinmektedir. Tabletler, bugün tedavide ağız yolu ile en çok kullanılan ilaç şekilleridir. Oral yol dışında kullanılan tabletler de üretilmektedir (dil altı, deri altı ve vajinal tabletler gibi). Acı lezzetli, kokusu güzel olmayan etken maddeler de tablet şeklinde üretilir; sonra üzerleri kaplanarak (film veya şeker kaplama) hasta tarafından kolayca alınabilecek şekilde hazırlanır. Bu preparatların taşınması ve kullanılması kolaydır. Bir veya birden fazla sayıda etken madde içerebilir, iyi ve tam miktarda doze edilebilir. Taşınmaya ve kullanılmaya imkan verecek kadar sert, bir sıvı ile temasa geldiği zaman da kolay dağılabilecek özellikte hazırlanması hasta, eczacı ve üretim yönünden önemli faydalar sağlar. Tam doze edilebildiği zaman etkisi ve analitik testleri kolay kontrol edilebilen bir ilaç şeklidir. Etken maddeler tablet şeklinde hazırlandığı zaman, raf ömrü uzar; etkisini daha zor kaybeder. Uzun ömürlü bir ilaç şeklidir; kolay sayılabilmesi ve ambalajlanması üretimde sağladığı kolaylıklardandır. Üzerinin kaplanması ile (film kaplama, draje vb.) sağlam ve yeni farmasötik formüller hazırlanır. Böylece de kullanma kolaylığı sağlar ve dayanıklı şekiller üretilebilir. Piyasadaki örneklerine Novalgin, Vermidon, Bactrim tabletlerini verebiliriz. Bukal tabletler, ağız boşluğuna; sublingual tabletler de dil altına uygulanır. Ağız mukozasından absorbe olan nitro gliserin, bazı steroid yapılı hormonlar vb. etken maddeler de bu yolla verilir. Çiğneme tabletleri ağızda emilerek veya çiğneyerek kullanılan tadlı, lezzetli tabletdir. Bazı kitaplarda pastil adı ile tabir edilir. Efervesan tabletler formüllerinde bulunan etken maddelerle birlikte sitrik asid, tartarik asid veya karışımları gibi asid özellikteki maddeler ile sodyum bikarbonat gibi bir alkali madde içerir. Örneğin Mentopin 600 efervesan tabletlerin piyasada bulunan örneklerinden biridir. Pelletler, implantlar (depo etkili tabletler) vücut boşluklarına subkütan olarak yerleştirilen küçük çubuk veya oval şekilli, çok saf halde etken madde içeren, steril olarak hazırlanan tabletlerdir. Çok katlı tabletler birbiri ile geçimsizlik gösteren ya da farmakolojik amaçla birbiri ile karıştırılamayan etken maddelerin özel tablet baskı makinelerinde ve kat kat bir kaç tabaka halinde basılan tabletlerdir. Farklı tabletler farklı renklerde basılabilir. Dozaj kolaylığı da olan bir tablet şeklidir. Tabletin farklı tabakaları farklı amaçlar için hazırlanır. Kapsül: Capsulae gelatinae, capsulae gelatinosae, capsules gelatineuses, gelules, jelatin kapsüller adı ile bilinmektedir. Kapsüller esas maddesi jelatin olan değişik görünüş, şekil, renk ve büyüklükte sert veya yumuşak muhafazalardır. Tabletlerden daha kolay hazırlanabilen ilaç şekilleridir. Kapsüller ilaçların ağız yolu ile kolay alınmasını sağlar; içlerinde bulunan maddelerin güzel olmayan koku ve lezzetleri gizlenebilir. Toz kütle özel kapsül dolgu makinelerinde kapsüllerin içine doldurulur. İçlerine sıvı veya katı haldeki etken ve yardımcı maddeler, sert jelatin kapsüller, pilül ve tabletler konulabilir. Jelatin kapsüller sert jelatin kapsüller ve yumuşak jelatin kapsüller olmak üzere iki çeşittir. Sert jelatin kapsüller hastaya tek ve tam doz halinde ilaç verilmesine yarar. Toz halinde ilaçların birbiri ile geçimsiz olan maddelerin ayrı ayrı ya da granül, granüle, mikrokapsül veya tablet şekillerinde verilebileceği değişik büyüklük ve renkte silindir şeklinde üstüste gelip yerleşebilen çapları farklı büyüklükte iki parçadan yapılmış muhafazalardır. Sert jelatin kapsüllerin nakliye kolaylığı ve kapandıktan sonra açılmamasını sağlamak için üretici firmalar tarafından değişik şekilde kilitli tip kapsüller geliştirilmiştir. Piyasada bulunan, örneklerine Pyeloseptil, İndocitre, Avikap'ı verebiliriz. Draje: Şeker kaplanmış tabletler de denir. Pilüller, granüller, pastiller de draje halinde hazırlanabilir. draje üretiminin amaçları şunlardır: Psikolojik sebepler: Düzgün şekilli, boyalı, renkli, ve cilalı görünüşte bir draje, hasta üzerinde daha iyi etki yapar. Kaygan ven yuvarlak şekilli olması preparatın kolay alınmasını sağlar 18

19 Farmasötik sebepler: Etken maddenin (organik tuzlar, kimyasal formüllü maddeler, vitaminler, ekstreler, organ preparatları) havanın oksijen, karbon dioksit ve neminden korunmasını sağlar. İstenmeyen tat (belladon, kinin, akonit, sübstitüe barbitürik asit tuzları) ve kokuyu (asafeotida, valerian, kükürtlü maddeler v.b.) gizlemek mümkün olur. Tabletlerin dış görünüşü düzeltilebilir. Barsakta dağılan, uzun etkili preparatlar hazırlanmasına yarar; geçimsiz maddeler draje halinde hazırlanabilir. Suprafen, Kuiflex, Gamakuil, Kuilil piyasada bulunan örnekleridir. Modern Dozaj Şekilleri: Uzun Etkili Tabletler: Depo preparatlar, retard şekilli ilaçlar, kontrollü salıverilen ilaçlar sustained action, sustained release, controllet release, repeat action adı ile de bilinen bu grup ilaçların etken maddesinin organizmadan atılma hızı dikkate alınarak doze edilir. Burada canlıya ait faktörler ile etken maddenin yarılanma süresi ve etken maddenin ilaç içinde salıverilme hızı rol oynamaktadır. Pratikte kullanılan çok sayıda retard preparat örnekleri vardır. Miyadren Retard, Volteren SR 75, Surgam Retard, piyasada bulunan örnekleridir.özellikle uterusa uygulanan ve etil vinil asetat polimeri ile progesteron içeren bir depo preparat ile glaukoma tedavisinde göze uygulanan ve pilokarpin içeren depo preparatlar hazırlanmıştır. İlaçların en iyi şekilde etki gösterebilmesi için, organ ve dokularda belirli bir konsantrasyonda bulunması gerekir. Bu durum da ancak ilacın düzenli olarak kullanılmasıyla sağlanır. Uzun süren bir tedavide devamlı olarak ilacın alınma zamanını hatırda tutmak ve sık sık ilaç almak kolay değildir. Bu amaçla uzun süre etki gösterecek preparatlar hazırlanmıştır. Ayrıca; bu preparatlarla gece ilaç alma zorunluluğunu ortadan kalkar. Yüksek dozda verildiği zaman sindirim sistemini tahriş eden ilaçların yan etkisi azalır. Bununla beraber, dozajı yüksek hassasiyet gerektiren, tedavi dozu ile toksik dozu birbirine etken maddeler ve biyolojik yarılanma süreleri uzun olan, zor çözünen etken maddeler için depo preparat şekli tavsiye edilmemektedir. Ayrıca pahalı olması, tedavinin kesildiği andan sonra vücuttan eliminasyon için bir süre daha beklemeyi gerektirmesi bu preparatların mahsırlarıdır. Transdermal Yamalar: Bu yamalar Transdermal Flasterler adı ile de bilinmektedir. Günümüzde en gelişmiş ilaç şekilleridir. Transdermal preparatlar çeşitli boyutlardaki bantlar halinde üretilir. Cilt üzerinden ve difüzyon sureti ile genellikle sistemik dolaşıma bazen de yerel olarak ilaç salgılar. İlacın deriden geçişi bir çok faktöre bağlıdır. Aynı tür canlılar arasında ve aynı canlının muhtelif dokularında geçiş hızı farklılık gösterir. Transdermal bir preparat hazırlanabilmesi için etken maddenin difüze olması gerekir. Derinin Stratum Corneum tabakası geçiş hızını ayarlar. Hem folikül hem de epiderma ilacın geçiş yoludur. Transdermal ilaçların çeşitli faydaları vardır. Etken madde karaciğere ulaşmadığı için hem etkinliğini kaybetmez hem de karaciğer yorulmaz. İlaç alınmasını geciktirmek veya unutmak gibi bir olay meydana gelmez. Kan dolaşımına muntazam şekilde ilaç verilir. Bu ilaçlar uçak tutmasına karşı ve özellikle romatizmal ağrılarda, anjina pektorisde, hormon eksikliklerini gidermek, sigarayı bırakmak amacı ile uygulanır. Örneğin Nitroderm TTS ve estraderm TTS. 14) Eczanedeki yasal denetimler: Teftişe Yetkili Olanlar Eczaneler, senede en az iki defa teftiş edilirler. Teftiş, Sağlık Bakancığı müfettişleri veya bulunamadığı yerlerde sağlık müdürleri veya sağlık müdürleri tarafından görevlendirilecek sağlık müdürlüğünde görevli eczacı ve hekim tarafından yapılır. Sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa, görev verilecek bir hekim ile bölge eczacı odası yetkilisi veya temsilcisi tarafından teftiş yapılır. Teftişin Şekli Teftiş yapanlar eczanelerde Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını 19

20 denetlerler ve neticelerini basılı raporlardaki özel hanelere yazarlar. Gereken önerileri, eczanelerde bulundurulması zorunlu olan teftiş defterinde belirterek altını imzalarlar. Teftiş raporları, müfettiş ile beraber eczacı tarafından imza edilir. S.S.K.: İşçi kontrolleri ile ilgilenir. İşçilerin primlerinin ödenip ödenmediğini kontrol eder. Eczaneler aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nca da teftiş edilirler. İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlıkla ilgili denetimleri yapar. İl Sağlık Müdürlüğünün eczane denetiminde aradıkları şunlardır. Eczane mesul müdürü iş başında mı, ruhsatname verildikten sonra eczanede yapılan tadilatlar ve Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilip edilmediği, eczanede elektrik, su, telefonun olup olmadığı, buzdolabı çalışır durumda mı, temizlik ve hijyen kurallarına uyıluyor mu, eczane zemini karo, mermer vb. yanmaz madde mi, yangın söndürme cihazı yeterli mi, eczane ve eczacı tabelaları uygun mu, ışıklı nöbet levhası var mı, kapı nöbet zili çalıyor mu, eczacının 30x40 ebadında fotoğrafı var mı, eczanede bulunan ilaç ve diğer maddeler usulüne uygun saklanıyor mu, nöbetlere uyuluyor mu, acil olaylar için ilaç, biyolojik serum var mı, Türk Kodeksi, majistral tarifesi, süblemanı var mı, zehirli maddeler kilitli dolapta saklanıyor mu, eczanede isim yazılı beyaz önlük giyiliyor mu, yerli ve yabancı ilaçlar bakanlıkça belirlenen fiyatlara uygun mu, eczanede satılması yasak olan maddeler mevcut mu, reçete kayıt defteri, uyuşturucu defteri stajyer defteri, personel defteri, teftiş defteri var mı ve uygun tutuluyor mu, defterler ilgili yerlerden tasdik edilmiş mi, uyuşturucu ve psikotrop ilaç kontrollerinde giriş ve çıkışlar kayıtlara uygun mu(uygun değilse tutanakla tasbiti), uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri saklanıyor mu, kırmızı ve yeşil reçeteler düzenli olarak Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiliyor mu, çelik kasa mevcut mu, kanun ve yönetmelikler var mı, Bakanlık tamimleri dosyalanıyor mu, tamimlerin gereği yerine getiriliyor mu, optik reyonu var mı varsa ruhsat sahibinin adı,soyadı, ruhsat tarih ve sayısı, gözlükle ilgili kayıtlar deftere düzenli işleniyor mu v.b. eczane prosedürlerine uyup uymadığını kontrol eder. Eczacı Odası: Eczanelerin saatinde açılıp açılmadığını, deontolojik kurallara uyup uymadığını denetler. Maliye: Eczanenin kasası olup olmadığının, vergilerin ödenip ödenmediğinin sigorta işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. Belediyeler: İlan vergisinin ödenmiş olduğunun kontrolünü yaparlar. 15) İlaçların ve diğer stok kontrolleri: Günümüzde stok kontrollerinde bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Depodan alınan ilaçların irsaliyeleri bilgisayara kaydedilir. İlaçlar verildikçe bilgisayardan düşülür. Fiyat değişiklikleri de bilgisayara kaydedilir. Stoklu malın miyad kontrolü yapılır. Miyadı geçik mal varsa imha edilir.girdiler ve çıktılar düzenli bir şekilde kaydedildikten sonra stok kontrolü çok kolay bir şekilde yapılır. Depolara yapılacak ödemeler ve kurumlardan alınacaklar kolaylıkla takip edilir. İrsaliyelerin teker teker kağıda kaydedilmesi de bilgisayarda oluşacak hatalar için bir önlem olabilir. Eczane rafında eksilen bir ilacı eczane deposundan yada depoda eksilen bir ilacı ilaç deposundan almak ta her ilacın eczanede devamlı bulunmasını sağlar. Satılan mal satış sırasında sipariş listesine yazılıp daha sonra topluca depolardan istenebilir. 16) Eczanede satılan ilaç dışı ürünler hakkında bilgi ve örnekler: Kozmetikler: Krem, losyon, jel, yağ, emülsiyon tipi preparatlar, koku veren ve koku giderici ürünler, pudralar, sabunlar, saç, yüz, ağız, dudak, tırnak için kullanılan ürünler v.b. Sağlık araç-gereçleri: Eldiven, flaster, lastobant, sargı bezi, gazlı bez, enjektör, pamuk, hijyenik pedler, çocuk bezleri, emzik, biberon vb. 20

13 Ekim 1992 Sayı : 21374 RESMİ G A Z E T E. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

13 Ekim 1992 Sayı : 21374 RESMİ G A Z E T E. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 13 Ekim 1992 Sayı : 21374 RESMİ G A Z E T E Sağlık Bakanlığından : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 13.10.1992; Sayı: 21374 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin açılmasına dair usul ve esasları,

Detaylı

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca açılacak eczaneleri kapsar.

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca açılacak eczaneleri kapsar. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21374 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21374 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21374 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ECF 390 II. STAJ DERSİNDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ECF 390 II. STAJ DERSİNDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ECF 390 II. STAJ DERSİNDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Reçete karşılanmasında ve kayıtlanmasında dikkat edilecek hususlar: Hekim tarafından muayene edilmiş olan hasta pek çok aşamalardan geçerek reçetesini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21374

Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21374 Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21374 ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin açılmasına

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a uygun olarak; 25 Kasım 1999 tarih ve 23887 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik

Detaylı

ECZANELER VE ECZANE HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ECZANELER VE ECZANE HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21374 ECZANELER VE ECZANE HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; eczanelerin açılmasına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ Slayt No : 11 İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2 İLAÇ : Hastalıkların; DOZ : Hastaya bir defada verilen

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU DERECELENDİRMESİ ÇOK İYİ 5 İYİ 4 ORTA 3 ZAYIF 2 YETERSİZ 1 İKİNCİ DÖNEM 1 Staj yapılan eczane hakkında genel bilgileri bilir: Eczacının

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI: ECZANENİN ADRESİ: ECZANE DENETİM FORMU ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI- SOYADI: MESUL MÜDÜRÜN ADI SOYADI: (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

12 Nisan 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28970 YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

12 Nisan 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28970 YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK 12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş.

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş. SGK Geri Ödeme İçin Şuan Uygulanan Hastadan ücreti alınır. Düzenlenen Rapora uygun olarak Fatura kesilir. Faturaya ürünün Sut kodu yazılır. Faturaya ürün üzerindeki veya kutu üzerindeki barkot kesilip

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

ECZANE NAKİL. Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

ECZANE NAKİL. Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı. ECZANE NAKİL 1 - AYNI İLÇE NAKİL Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ 1) Eczane olacak yerlerin bodrum,

Detaylı

MADDE MADDE

MADDE MADDE 12.04.2014 Tarih ve 28970 Sayılı RG de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağımsız dükkân: Yapı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir. ECZANE NAKİL 1 - AYNI İLÇE NAKİL Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ 1) Eczane olacak yerlerin bodrum,

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLAÇ GÜVENLİĞİ Hemşire Rabia Köksal İLAÇ GÜVENLİĞİ NEDİR? Hastaların tedavilerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0150004/

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman No: ECZ.PR.01 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 29.04.2013 Revizyon No: 02 Sayfa:1 / 5 1.AMAÇ: Eczanede yürütülen faaliyetleri tanımlamak. Hastanemiz eczanemizdeki tanımlama, miad takibi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN) Amaç ve Kapsam T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN) MADDE 1 (1) Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

ECZACI. - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, - Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler. TANIM Tıbbi ürünleri depolayan, muhafaza eden ve ilaç hazırlayan, tıp doktorları ve diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim

Detaylı

6. hafta. Katı İlaç Şekilleri

6. hafta. Katı İlaç Şekilleri 6. hafta Katı İlaç Şekilleri TABLETLER Etkin maddenin yanı sıra basıma yardımcı olmak üzere seçilen belirli yardımcı maddeleri de içeren bir formülasyonun, kompakt hale getirilmesi ve sıkıştırılması ile

Detaylı

MADDE 4 MADDE 1. (1) Bu Yönetmelikte geçen; (1) Bu Yönetmelikte geçen;

MADDE 4 MADDE 1. (1) Bu Yönetmelikte geçen; (1) Bu Yönetmelikte geçen; MADDE 4 ESKİ YÖNETMELİK MADDESİ (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağımsız dükkân: Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş mekânı, y) Yerleşim birimi: Merkezi

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.03 /0.10.06/46805 23 Haziran 2010 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler GENELGE 2010/ 47 Eczanelerin açılış, nakil, devir

Detaylı

ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ

ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ TANIM Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. Staj 1 Programı 6197 sayılı kanunumuza göre: Eczacının tanımı Eczacılığın tanımı Eczacının görev ve sorumlulukları Bir eczane açılması

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz. KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 1)MORPHİNE HCL 300 mg(parenteral)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre 1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında (yürürlüğe giriş tarihi 31.05.2012) eczacılık yapma hakkına

Detaylı

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Dok No:ACL.TL.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Vitale Kadın Hastalıkları ve doğum hastanesi olarak Sağlık Müdürlüğü nden gelen aşıları soğuk zincir şartlarına uygun

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA TASNiF DIŞI T.C. HAVA KUWETLERi KOMUTANllGI JET ÜS/MEYDAN KOMUTANllGI ANTALYA TSK BBMM 35489982-8730-2724-171 TSK BBMM 12 Nisan 2017 KONU Eczane Idari Anlaşmaları Hk. ANTALYA ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

Detaylı

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 şeması ( 2 / 2 ) Merkez Heyeti ve diğer 3 17 organlardaki görevliler

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

ECZACI KALFASI TANIM A-GÖREVLER

ECZACI KALFASI TANIM A-GÖREVLER TANIM Eczacı gözetiminde müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2016-2017 BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 1(1) Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ Vücudun işleyişini etkileyen ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasal maddelere ilaç denir Hatalı kullanıldıklarında, hasta üzerinde geri dönüşsüz

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı